Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3975 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
3040 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
863 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
3040 cbradney 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
863 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
3040 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
927 cbradney 13
 
14
Zwraca rozmiar czcionki w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
15
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
16
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
3040 cbradney 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
863 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
3040 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
927 cbradney 25
 
26
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
27
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
863 cbradney 28
  </message>
29
  <message>
3040 cbradney 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
863 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
3040 cbradney 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
927 cbradney 37
 
38
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
39
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
863 cbradney 40
  </message>
41
  <message>
3040 cbradney 42
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 43
 
44
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
45
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
</source>
3040 cbradney 47
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 48
 
49
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
50
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 51
  </message>
52
  <message>
3040 cbradney 53
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
863 cbradney 54
 
55
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
56
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
57
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
58
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
59
</source>
3040 cbradney 60
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 61
 
62
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
63
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
64
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
65
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
863 cbradney 66
  </message>
67
  <message>
3040 cbradney 68
    <source>setRedraw(bool)
863 cbradney 69
 
70
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
71
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
72
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
73
</source>
3040 cbradney 74
    <translation>setRedraw(bool)
927 cbradney 75
 
76
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
77
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
78
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
863 cbradney 79
  </message>
80
  <message>
3040 cbradney 81
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 82
 
83
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
84
coordinates are given in the current measurement units of the document
85
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
86
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
87
is not given Scribus will create one for you.
88
 
3040 cbradney 89
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
863 cbradney 90
</source>
3040 cbradney 91
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 92
 
93
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
94
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
95
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
96
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
97
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
98
 
99
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
863 cbradney 100
  </message>
101
  <message>
3040 cbradney 102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
863 cbradney 103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
3040 cbradney 112
    <translation>newPage(gdzie [,&quot;szablon&quot;])
927 cbradney 113
 
114
Tworzy nową stronę. Creates a new page. Jeśli &quot;gdzie&quot; jest równe -1, nowa strona zostanie dołączona
115
do dokumentu, w innym przypadku nowa strona zostanie wklejona przed &quot;gdzie&quot;. Numery stron są
116
liczone od 1 wzwyż, niezależnie jaki numer strony wyświetla się na pierwszej stronie twojego
117
dokumentu. Opcjonalny parametr &quot;szablon&quot; oznacza nazwę strony szablonu dla nowej strony.
118
 
119
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony będzie poza dozwolonym zakresem</translation>
863 cbradney 120
  </message>
121
  <message>
3040 cbradney 122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3040 cbradney 126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
863 cbradney 127
</source>
3040 cbradney 128
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 129
 
130
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
131
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
3040 cbradney 132
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
863 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
3040 cbradney 135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
863 cbradney 136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3040 cbradney 138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
863 cbradney 139
</source>
3040 cbradney 140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
927 cbradney 141
 
142
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
3040 cbradney 143
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
863 cbradney 144
  </message>
145
  <message>
3040 cbradney 146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
863 cbradney 148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3040 cbradney 153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
863 cbradney 154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
3040 cbradney 161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
863 cbradney 163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
3969 cbradney 179
    <translation type="obsolete">O Scribusie %1</translation>
863 cbradney 180
  </message>
1450 cbradney 181
  <message>
3040 cbradney 182
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1450 cbradney 183
 
184
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
185
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
186
optional arguments, but will not be given any).
187
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
188
for the macro.
189
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
190
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
191
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
192
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
193
of a single instance.
194
</source>
3040 cbradney 195
    <translation>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1724 cbradney 196
 
197
Utwórz makro o nazwie &quot;nazwa&quot; z istniejącym obiektem &quot;callable&quot;.
198
Obiekt &quot;callable&quot; nie może wymagać żadnych argumentów przy wywoływaniu
199
(może wymagać argumentów opcjonalnych, ale tutaj nie będą one podane).
200
Jeśli ciąg znaków &quot;accel&quot; zostanie podany, zostanie on użyty do utworzenia
201
skrótu klawiaturowego dla tego makra.
202
Jeśli podany obiekt &quot;callable&quot; jest klasą, zostanie on odrzucony.
203
Funkcje i &quot;bound methods&quot; są dopuszczalne, jako że są instancjami klas, które
204
zawierają metodę __call__ bez argumentów. Można również rejestrować
205
obiekt &quot;callable&quot; więcej niż raz oraz wielokrotne &quot;bound methods&quot; pojedyńczej
206
instancji.</translation>
1450 cbradney 207
  </message>
3969 cbradney 208
  <message>
209
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
210
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
211
 
212
WARNING: This is backported function from 1.3.x series. You are using constants
213
larger PAGE_3 and bigger on your own risk. So do you with firstPageOrder biger
214
than 1.
215
 
216
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
217
following meaning:
218
 
219
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
220
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
221
 
222
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
223
margins
224
 
225
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
226
 
227
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
228
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
229
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
230
 
231
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
232
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
233
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
234
 
235
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
236
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
237
PAGE_4 is 4-fold.
238
 
239
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
240
Indexed from 0 (0 = first).
241
 
242
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
243
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
244
is not in points, make sure to account for this.
245
 
246
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
247
PAGE_4, 3)
248
 
249
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
250
</source>
251
    <translation type="unfinished"></translation>
252
  </message>
3040 cbradney 253
</context>
254
<context>
863 cbradney 255
  <name>@default</name>
256
  <message>
3040 cbradney 257
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 258
 
259
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
260
has some text selected the value assigned to the first character
261
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
262
selected item is used.
263
</source>
3040 cbradney 264
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 265
 
266
Zwraca nazwę czcionki dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
267
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
268
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
863 cbradney 269
  </message>
270
  <message>
3040 cbradney 271
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
863 cbradney 272
 
273
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
274
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
275
</source>
3040 cbradney 276
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
927 cbradney 277
 
278
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
279
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
863 cbradney 280
  </message>
281
  <message>
3040 cbradney 282
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 283
 
284
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
285
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
286
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
287
selected item is used.
288
</source>
3040 cbradney 289
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 290
 
291
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
292
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
3040 cbradney 293
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
927 cbradney 294
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 295
  </message>
296
  <message>
3040 cbradney 297
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 298
 
299
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
300
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
301
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
302
used.
303
</source>
3040 cbradney 304
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 305
 
306
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
307
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
308
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
309
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 310
  </message>
311
  <message>
3040 cbradney 312
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
863 cbradney 313
 
314
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
315
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
316
</source>
3040 cbradney 317
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
927 cbradney 318
 
319
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
320
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
3040 cbradney 323
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
863 cbradney 324
 
325
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
326
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
327
</source>
3040 cbradney 328
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
927 cbradney 329
 
330
Zwraca odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
331
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 332
  </message>
333
  <message>
3040 cbradney 334
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
863 cbradney 335
 
336
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
337
given the currently selected item is used.
338
</source>
3040 cbradney 339
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
927 cbradney 340
 
341
Zwraca ilość szpalt w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
342
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 343
  </message>
344
  <message>
3040 cbradney 345
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 346
 
347
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
3040 cbradney 348
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
863 cbradney 349
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
350
used.
351
</source>
3040 cbradney 352
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
927 cbradney 353
 
354
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
3040 cbradney 355
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
927 cbradney 356
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
357
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 358
  </message>
359
  <message>
3040 cbradney 360
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 361
 
362
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
363
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
364
currently selected item is used.
365
 
366
May throw ValueError if the font cannot be found.
367
</source>
3040 cbradney 368
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 369
 
370
Przypisuje czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; czcionkę &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
371
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
372
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
373
 
374
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie czcionki.</translation>
863 cbradney 375
  </message>
376
  <message>
3040 cbradney 377
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 378
 
379
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
380
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
381
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
382
currently selected item is used.
383
 
3040 cbradney 384
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
863 cbradney 385
</source>
3040 cbradney 386
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 387
 
388
Przypisuje nowy rozmiar czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
389
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
390
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
391
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
392
 
393
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru czcionki poza dozwolonym zakresem.</translation>
863 cbradney 394
  </message>
395
  <message>
3040 cbradney 396
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 397
 
398
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
399
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
400
item is used.
401
 
402
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
403
</source>
3040 cbradney 404
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 405
 
406
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
407
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
408
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
409
 
410
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
863 cbradney 411
  </message>
412
  <message>
3040 cbradney 413
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 414
 
415
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
416
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
417
 
418
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
419
</source>
3040 cbradney 420
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 421
 
422
Przypisuje odstępowi między szpaltami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
423
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
424
 
425
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
863 cbradney 426
  </message>
427
  <message>
3040 cbradney 428
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 429
 
430
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
431
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
432
 
433
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
434
</source>
3040 cbradney 435
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 436
 
437
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
438
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
439
 
440
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
863 cbradney 441
  </message>
442
  <message>
3040 cbradney 443
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 444
 
445
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
446
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
447
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
448
 
449
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
450
</source>
3040 cbradney 451
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 452
 
453
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
454
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
455
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
456
w tym module - zobacz dir(scribus).
457
 
458
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
863 cbradney 459
  </message>
460
  <message>
3040 cbradney 461
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
863 cbradney 462
 
463
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
464
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
465
selected item is used.
466
</source>
3040 cbradney 467
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 468
 
469
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
470
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
471
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 472
  </message>
473
  <message>
3040 cbradney 474
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 475
 
476
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
477
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
478
given the currently selected item is used.
479
</source>
3040 cbradney 480
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 481
 
482
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
483
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
484
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 485
  </message>
486
  <message>
3040 cbradney 487
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 488
 
489
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
490
selected item is used.
491
</source>
3040 cbradney 492
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 493
 
494
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
495
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 496
  </message>
497
  <message>
3040 cbradney 498
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 499
 
500
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
501
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
502
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
503
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
504
used.
505
</source>
3040 cbradney 506
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 507
 
508
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
509
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
510
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
511
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
512
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 513
  </message>
514
  <message>
3040 cbradney 515
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
863 cbradney 516
 
517
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
518
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
519
and must not link to or be linked from any other frames already.
520
 
521
May throw ScribusException if linking rules are violated.
522
</source>
3040 cbradney 523
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
927 cbradney 524
 
525
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
526
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
527
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
528
 
529
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
863 cbradney 530
  </message>
531
  <message>
3040 cbradney 532
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
863 cbradney 533
 
534
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
535
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
3040 cbradney 536
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
863 cbradney 537
 
538
May throw ScribusException if linking rules are violated.
539
</source>
3040 cbradney 540
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
927 cbradney 541
 
542
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
543
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
3040 cbradney 544
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
927 cbradney 545
 
546
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
863 cbradney 547
  </message>
548
  <message>
3040 cbradney 549
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
863 cbradney 550
 
551
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
552
currently selected item is used.</source>
3040 cbradney 553
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 554
 
555
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
556
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 557
  </message>
558
  <message>
3040 cbradney 559
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
863 cbradney 560
 
561
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
562
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
563
the value of the named color from the default document colors.
564
 
3040 cbradney 565
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
863 cbradney 566
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
567
</source>
3040 cbradney 568
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
927 cbradney 569
 
570
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
571
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
572
 
573
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
574
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
863 cbradney 575
  </message>
576
  <message>
3040 cbradney 577
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
863 cbradney 578
 
579
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
580
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
581
Color components should be in the range from 0 to 255.
582
 
3040 cbradney 583
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
863 cbradney 584
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
585
</source>
3040 cbradney 586
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
927 cbradney 587
 
588
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
589
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
590
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
591
 
592
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
593
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
863 cbradney 594
  </message>
595
  <message>
3040 cbradney 596
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
863 cbradney 597
 
598
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
599
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
600
&quot;None&quot; - transparent.
601
 
602
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
603
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
604
 
3040 cbradney 605
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
863 cbradney 606
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
607
</source>
3040 cbradney 608
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
927 cbradney 609
 
610
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
611
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
612
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
613
 
614
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
615
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
616
 
617
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
618
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
863 cbradney 619
  </message>
620
  <message>
3040 cbradney 621
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
863 cbradney 622
 
623
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
624
 
3040 cbradney 625
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
863 cbradney 626
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
627
</source>
3040 cbradney 628
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
927 cbradney 629
 
630
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
631
 
632
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
633
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
863 cbradney 634
  </message>
635
  <message>
3040 cbradney 636
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
863 cbradney 637
 
638
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
639
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3040 cbradney 640
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
863 cbradney 641
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
642
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
643
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
644
opional parameters is False.
645
 
3040 cbradney 646
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
647
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
863 cbradney 648
 
649
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
650
 
3040 cbradney 651
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
652
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
863 cbradney 653
</source>
3040 cbradney 654
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
927 cbradney 655
 
656
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
657
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
658
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
659
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
660
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
661
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
662
 
3040 cbradney 663
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
664
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
927 cbradney 665
 
666
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
667
 
3040 cbradney 668
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
669
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
863 cbradney 670
  </message>
671
  <message>
3040 cbradney 672
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
863 cbradney 673
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
3040 cbradney 674
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
863 cbradney 675
 
676
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
677
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
678
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
679
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
680
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
681
 
682
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
683
at 1.
684
 
685
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
686
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
687
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
688
can be binary-ORed with button constants:
689
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
690
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
691
 
692
Usage examples:
3040 cbradney 693
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
694
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
863 cbradney 695
          ICON_ERROR)
3040 cbradney 696
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
863 cbradney 697
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
698
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
699
 
700
Defined button and icon constants:
701
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
702
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
703
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
704
</source>
3040 cbradney 705
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
927 cbradney 706
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
3040 cbradney 707
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
927 cbradney 708
 
709
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
710
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
711
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
712
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
713
może zawierać proste formatowanie HTML.
714
 
715
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
716
zaczynają się od 1.
717
 
718
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
719
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
720
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
721
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
722
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
723
 
724
Przykłady użycia:
3040 cbradney 725
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
726
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
927 cbradney 727
          ICON_ERROR)
3040 cbradney 728
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
927 cbradney 729
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
730
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
731
 
732
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
733
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
734
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
735
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2123 cbradney 736
</translation>
863 cbradney 737
  </message>
738
  <message>
3040 cbradney 739
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
863 cbradney 740
 
3040 cbradney 741
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
742
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
863 cbradney 743
 
3040 cbradney 744
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
863 cbradney 745
</source>
3040 cbradney 746
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
927 cbradney 747
 
748
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
3040 cbradney 749
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
927 cbradney 750
 
3040 cbradney 751
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
863 cbradney 752
  </message>
753
  <message>
3040 cbradney 754
    <source>closeDoc()
863 cbradney 755
 
756
Closes the current document without prompting to save.
757
 
758
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
759
</source>
3040 cbradney 760
    <translation>closeDoc()
927 cbradney 761
 
762
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
763
 
764
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
863 cbradney 765
  </message>
766
  <message>
3040 cbradney 767
    <source>haveDoc() -&gt; bool
863 cbradney 768
 
769
Returns true if there is a document open.
770
</source>
3040 cbradney 771
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
927 cbradney 772
 
773
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
863 cbradney 774
  </message>
775
  <message>
3040 cbradney 776
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
863 cbradney 777
 
778
Opens the document &quot;name&quot;.
779
 
780
May raise ScribusError if the document could not be opened.
781
</source>
3040 cbradney 782
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
927 cbradney 783
 
784
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
785
 
786
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
863 cbradney 787
  </message>
788
  <message>
3040 cbradney 789
    <source>saveDoc()
863 cbradney 790
 
791
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
792
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
793
save file dialog.
794
 
795
If the save fails, there is currently no way to tell.
796
</source>
3040 cbradney 797
    <translation>saveDoc()
927 cbradney 798
 
799
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
800
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
801
 
802
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
863 cbradney 803
  </message>
804
  <message>
3040 cbradney 805
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
863 cbradney 806
 
807
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
808
relative path).
809
 
810
May raise ScribusError if the save fails.
811
</source>
3040 cbradney 812
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
927 cbradney 813
 
814
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
815
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
816
 
817
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
863 cbradney 818
  </message>
819
  <message>
3040 cbradney 820
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
863 cbradney 821
 
822
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
823
strings.
824
</source>
3040 cbradney 825
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
927 cbradney 826
 
827
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
828
to łańcuchy znaków.</translation>
863 cbradney 829
  </message>
830
  <message>
3040 cbradney 831
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
863 cbradney 832
 
833
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
3040 cbradney 834
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
863 cbradney 835
constants.
836
</source>
3040 cbradney 837
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
927 cbradney 838
 
839
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
3040 cbradney 840
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
863 cbradney 841
  </message>
842
  <message>
3040 cbradney 843
    <source>setUnit(type)
863 cbradney 844
 
845
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
3040 cbradney 846
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
863 cbradney 847
 
848
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
849
</source>
3040 cbradney 850
    <translation>setUnit(typ)
927 cbradney 851
 
852
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
3040 cbradney 853
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
927 cbradney 854
 
855
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
863 cbradney 856
  </message>
857
  <message>
3040 cbradney 858
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
863 cbradney 859
 
860
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
861
of the UNIT_* constants:
862
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
863
</source>
3040 cbradney 864
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
927 cbradney 865
 
866
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
867
ze stałych UNIT_* :
868
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
863 cbradney 869
  </message>
870
  <message>
3040 cbradney 871
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
863 cbradney 872
 
873
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
874
current document.
875
</source>
3040 cbradney 876
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
927 cbradney 877
 
878
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
863 cbradney 879
  </message>
880
  <message>
3040 cbradney 881
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
863 cbradney 882
 
883
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
884
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
885
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
886
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
887
</source>
3040 cbradney 888
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
927 cbradney 889
 
890
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
891
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
892
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
893
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
863 cbradney 894
  </message>
895
  <message>
3040 cbradney 896
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 897
 
898
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
899
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
900
</source>
3040 cbradney 901
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 902
 
903
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
904
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 905
  </message>
906
  <message>
3040 cbradney 907
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
863 cbradney 908
 
909
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
910
is not given the currently selected Item is used.
911
</source>
3040 cbradney 912
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
927 cbradney 913
 
914
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
915
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 916
  </message>
917
  <message>
3040 cbradney 918
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
863 cbradney 919
 
920
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
921
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
922
</source>
3040 cbradney 923
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
927 cbradney 924
 
925
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
926
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 927
  </message>
928
  <message>
3040 cbradney 929
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
863 cbradney 930
 
931
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
932
the currently selected item is used. The join types are:
933
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
934
</source>
3040 cbradney 935
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
927 cbradney 936
 
937
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
938
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
939
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
863 cbradney 940
  </message>
941
  <message>
3040 cbradney 942
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
863 cbradney 943
 
944
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
945
currently selected item is used. The cap types are:
946
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
947
</source>
3040 cbradney 948
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
927 cbradney 949
 
950
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
951
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
952
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
863 cbradney 953
  </message>
954
  <message>
3040 cbradney 955
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
863 cbradney 956
 
957
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
958
currently selected item is used. Line style constants are:
959
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
960
</source>
3040 cbradney 961
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
927 cbradney 962
 
963
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
964
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
965
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
863 cbradney 966
  </message>
967
  <message>
3040 cbradney 968
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
863 cbradney 969
 
970
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
971
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
972
</source>
3040 cbradney 973
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
927 cbradney 974
 
975
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
976
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 977
  </message>
978
  <message>
3040 cbradney 979
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
863 cbradney 980
 
981
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
982
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
983
</source>
3040 cbradney 984
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
927 cbradney 985
 
986
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
987
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 988
  </message>
989
  <message>
3040 cbradney 990
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 991
 
992
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
993
given the currently selected item is used.
994
</source>
3040 cbradney 995
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 996
 
997
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
998
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 999
  </message>
1000
  <message>
3040 cbradney 1001
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
863 cbradney 1002
 
1003
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1004
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
3040 cbradney 1005
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
863 cbradney 1006
for reference.
1007
</source>
3040 cbradney 1008
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
927 cbradney 1009
 
1010
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
1011
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
1012
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
3040 cbradney 1013
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
863 cbradney 1014
  </message>
1015
  <message>
3040 cbradney 1016
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
863 cbradney 1017
 
1018
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1019
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1020
is used.
1021
</source>
3040 cbradney 1022
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
927 cbradney 1023
 
1024
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
1025
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1026
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 1027
  </message>
1028
  <message>
3040 cbradney 1029
    <source>getAllObjects() -&gt; list
863 cbradney 1030
 
1031
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1032
</source>
3040 cbradney 1033
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
927 cbradney 1034
 
1035
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
863 cbradney 1036
  </message>
1037
  <message>
3040 cbradney 1038
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
863 cbradney 1039
 
1040
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1041
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1042
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1043
belongs to a group, the whole group is moved.
1044
</source>
3040 cbradney 1045
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
927 cbradney 1046
 
1047
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
1048
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
1049
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
1050
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
863 cbradney 1051
  </message>
1052
  <message>
3040 cbradney 1053
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
863 cbradney 1054
 
1055
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1056
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1057
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1058
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1059
given the currently selected item is used.
1060
</source>
3040 cbradney 1061
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1062
 
1063
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1064
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1065
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1066
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1067
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 1068
  </message>
1069
  <message>
3040 cbradney 1070
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
863 cbradney 1071
 
1072
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1073
is not given the currently selected item is used.
1074
</source>
3040 cbradney 1075
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1076
 
1077
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1078
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 1079
  </message>
1080
  <message>
3040 cbradney 1081
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
863 cbradney 1082
 
1083
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1084
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1085
second selected Object and so on.
1086
</source>
3040 cbradney 1087
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
927 cbradney 1088
 
1089
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1090
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
863 cbradney 1091
  </message>
1092
  <message>
3040 cbradney 1093
    <source>selectionCount() -&gt; integer
863 cbradney 1094
 
1095
Returns the number of selected objects.
1096
</source>
3040 cbradney 1097
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
927 cbradney 1098
 
1099
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
863 cbradney 1100
  </message>
1101
  <message>
3040 cbradney 1102
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
863 cbradney 1103
 
1104
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1105
</source>
3040 cbradney 1106
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
927 cbradney 1107
 
1108
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
863 cbradney 1109
  </message>
1110
  <message>
3040 cbradney 1111
    <source>deselectAll()
863 cbradney 1112
 
1113
Deselects all objects in the whole document.
1114
</source>
3040 cbradney 1115
    <translation>deselectAll()
927 cbradney 1116
 
1117
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
863 cbradney 1118
  </message>
1119
  <message>
3040 cbradney 1120
    <source>groupObjects(list)
863 cbradney 1121
 
1122
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1123
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1124
items are used.
1125
</source>
3040 cbradney 1126
    <translation>groupObjects(list)
927 cbradney 1127
 
1128
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1129
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1130
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
863 cbradney 1131
  </message>
1132
  <message>
3040 cbradney 1133
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
863 cbradney 1134
 
1135
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
3040 cbradney 1136
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
927 cbradney 1137
 
1138
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1139
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 1140
  </message>
1141
  <message>
3040 cbradney 1142
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
863 cbradney 1143
 
1144
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1145
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1146
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1147
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1148
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1149
 
1150
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1151
</source>
3040 cbradney 1152
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1153
 
1154
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1155
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1156
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1157
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1158
zaznaczony obiekt.
1159
 
1160
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
863 cbradney 1161
  </message>
1162
  <message>
3040 cbradney 1163
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
863 cbradney 1164
 
1165
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1166
not given the currently selected item is used.
1167
 
1168
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1169
</source>
3040 cbradney 1170
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1171
 
1172
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1173
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1174
 
1175
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
863 cbradney 1176
  </message>
1177
  <message>
3040 cbradney 1178
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
863 cbradney 1179
 
1180
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1181
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1182
means 100 %.
1183
 
1184
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1185
</source>
3040 cbradney 1186
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1187
 
1188
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1189
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1190
 
1191
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
863 cbradney 1192
  </message>
1193
  <message>
3040 cbradney 1194
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
863 cbradney 1195
 
3040 cbradney 1196
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
863 cbradney 1197
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1198
if locked.
1199
</source>
3040 cbradney 1200
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
927 cbradney 1201
 
1202
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1203
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1204
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
863 cbradney 1205
  </message>
1206
  <message>
3040 cbradney 1207
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
863 cbradney 1208
 
1209
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1210
currently selected item is used.
1211
</source>
3040 cbradney 1212
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
927 cbradney 1213
 
1214
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1215
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 1216
  </message>
1217
  <message>
3040 cbradney 1218
    <source>getFontNames() -&gt; list
863 cbradney 1219
 
1220
Returns a list with the names of all available fonts.
1221
</source>
3040 cbradney 1222
    <translation>getFontNames() -&gt; list
927 cbradney 1223
 
1224
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych czcionek.</translation>
863 cbradney 1225
  </message>
1226
  <message>
3040 cbradney 1227
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
863 cbradney 1228
 
3040 cbradney 1229
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
863 cbradney 1230
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1231
</source>
3040 cbradney 1232
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
927 cbradney 1233
 
1234
Zwraca obszerną informację o czcionkach. Jest to lista krotek zawierająca:
1235
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik czcionki), (...), ... ]</translation>
863 cbradney 1236
  </message>
1237
  <message>
3040 cbradney 1238
    <source>getLayers() -&gt; list
863 cbradney 1239
 
1240
Returns a list with the names of all defined layers.
1241
</source>
3040 cbradney 1242
    <translation>getLayers() -&gt; list
927 cbradney 1243
 
1244
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
863 cbradney 1245
  </message>
1246
  <message>
3040 cbradney 1247
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
863 cbradney 1248
 
1249
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1250
 
3040 cbradney 1251
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1252
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
863 cbradney 1253
</source>
3040 cbradney 1254
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
927 cbradney 1255
 
1256
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1257
 
1258
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1259
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
863 cbradney 1260
  </message>
1261
  <message>
3040 cbradney 1262
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
863 cbradney 1263
 
1264
Returns the name of the current active layer.
1265
</source>
3040 cbradney 1266
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
927 cbradney 1267
 
1268
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
863 cbradney 1269
  </message>
1270
  <message>
3040 cbradney 1271
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
863 cbradney 1272
 
1273
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1274
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1275
 
3040 cbradney 1276
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1277
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
863 cbradney 1278
</source>
3040 cbradney 1279
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1280
 
1281
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1282
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1283
 
1284
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1285
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
863 cbradney 1286
  </message>
1287
  <message>
3040 cbradney 1288
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
863 cbradney 1289
 
1290
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1291
the layer is invisible.
1292
 
3040 cbradney 1293
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1294
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
863 cbradney 1295
</source>
3040 cbradney 1296
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
927 cbradney 1297
 
1298
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1299
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1300
 
1301
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1302
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
863 cbradney 1303
  </message>
1304
  <message>
3040 cbradney 1305
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
863 cbradney 1306
 
1307
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
3040 cbradney 1308
false the layer won&apos;t be printed.
863 cbradney 1309
 
3040 cbradney 1310
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1311
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
863 cbradney 1312
</source>
3040 cbradney 1313
    <translation>setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
927 cbradney 1314
 
1315
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1316
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1317
 
1318
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1319
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
863 cbradney 1320
  </message>
1321
  <message>
3040 cbradney 1322
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
863 cbradney 1323
 
3040 cbradney 1324
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1325
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
863 cbradney 1326
 
3040 cbradney 1327
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1328
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
863 cbradney 1329
</source>
3040 cbradney 1330
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
927 cbradney 1331
 
1332
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1333
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1334
 
1335
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1336
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
863 cbradney 1337
  </message>
1338
  <message>
3040 cbradney 1339
    <source>createLayer(layer)
863 cbradney 1340
 
1341
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1342
 
3040 cbradney 1343
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
863 cbradney 1344
</source>
3040 cbradney 1345
    <translation>createLayer(warstwa)
927 cbradney 1346
 
1347
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1348
 
1349
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
863 cbradney 1350
  </message>
1351
  <message>
3040 cbradney 1352
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
863 cbradney 1353
 
1354
Returns a string with the -lang value.
1355
</source>
3040 cbradney 1356
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
927 cbradney 1357
 
1358
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
863 cbradney 1359
  </message>
1360
  <message>
3040 cbradney 1361
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 1362
 
1363
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1364
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1365
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1366
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1367
is not given Scribus will create one for you.
1368
 
3040 cbradney 1369
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
863 cbradney 1370
</source>
3040 cbradney 1371
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 1372
 
1373
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1374
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1375
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1376
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1377
sam utworzy taką nazwę.
1378
 
1379
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
863 cbradney 1380
  </message>
1381
  <message>
3040 cbradney 1382
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 1383
 
1384
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1385
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1386
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1387
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1388
create one for you.
1389
 
3040 cbradney 1390
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
863 cbradney 1391
</source>
3040 cbradney 1392
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 1393
 
1394
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1395
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1396
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1397
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1398
ją automatycznie.
1399
 
1400
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
863 cbradney 1401
  </message>
1402
  <message>
3040 cbradney 1403
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 1404
 
1405
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1406
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1407
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1408
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1409
given Scribus will create one for you.
1410
 
3040 cbradney 1411
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
863 cbradney 1412
</source>
3040 cbradney 1413
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 1414
 
1415
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1416
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1417
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1418
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1419
utworzy ją automatycznie.
1420
 
1421
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
863 cbradney 1422
  </message>
1423
  <message>
3040 cbradney 1424
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 1425
 
1426
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1427
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1428
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1429
object because you need this name for further access to that object. If
1430
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1431
 
3040 cbradney 1432
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
863 cbradney 1433
</source>
3040 cbradney 1434
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 1435
 
1436
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1437
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1438
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1439
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1440
utworzy ją automatycznie.
1441
 
1442
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
863 cbradney 1443
  </message>
1444
  <message>
3040 cbradney 1445
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 1446
 
1447
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1448
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1449
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1450
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1451
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1452
Scribus will create one for you.
1453
 
3040 cbradney 1454
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
863 cbradney 1455
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
3040 cbradney 1456
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
863 cbradney 1457
</source>
3040 cbradney 1458
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 1459
 
1460
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1461
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1462
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1463
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1464
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1465
utworzy ją automatycznie.
1466
 
1467
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1468
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1469
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
863 cbradney 1470
  </message>
1471
  <message>
3040 cbradney 1472
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 1473
 
1474
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1475
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1476
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1477
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1478
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1479
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1480
identifier for the object because you need this name for further access to that
1481
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1482
 
3040 cbradney 1483
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
863 cbradney 1484
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
3040 cbradney 1485
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
863 cbradney 1486
</source>
3040 cbradney 1487
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 1488
 
1489
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1490
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1491
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1492
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1493
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1494
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1495
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1496
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1497
utworzy ją automatycznie.
1498
 
1499
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1500
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1501
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
863 cbradney 1502
  </message>
1503
  <message>
3040 cbradney 1504
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 1505
 
1506
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1507
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1508
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1509
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1510
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1511
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1512
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1513
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1514
for you.
1515
 
3040 cbradney 1516
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
863 cbradney 1517
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
3040 cbradney 1518
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
863 cbradney 1519
</source>
3040 cbradney 1520
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 1521
 
1522
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1523
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1524
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1525
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1526
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1527
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1528
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1529
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1530
Scribus utworzy ją automatycznie.
1531
 
1532
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1533
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1534
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
863 cbradney 1535
  </message>
1536
  <message>
3040 cbradney 1537
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863 cbradney 1538
 
1539
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1540
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1541
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1542
unique identifier for the object because you need this name for further access
1543
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1544
 
3040 cbradney 1545
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1546
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
863 cbradney 1547
</source>
3040 cbradney 1548
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
927 cbradney 1549
 
1550
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1551
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1552
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1553
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1554
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1555
Scribus utworzy ją automatycznie.
1556
 
1557
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1558
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1559
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
863 cbradney 1560
  </message>
1561
  <message>
3040 cbradney 1562
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
863 cbradney 1563
 
1564
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1565
selected item is deleted.
1566
</source>
3040 cbradney 1567
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1568
 
1569
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1570
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 1571
  </message>
1572
  <message>
3040 cbradney 1573
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
863 cbradney 1574
 
1575
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1576
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1577
is not passed, text flow is toggled.
1578
</source>
3040 cbradney 1579
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
927 cbradney 1580
 
1581
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1582
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1583
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1584
przełączone.</translation>
863 cbradney 1585
  </message>
1586
  <message>
3040 cbradney 1587
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
863 cbradney 1588
 
1589
Test if an object with specified name really exists in the document.
1590
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1591
returns True if there is something selected.
1592
</source>
3040 cbradney 1593
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
927 cbradney 1594
 
1595
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1596
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1597
zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 1598
  </message>
1599
  <message>
3040 cbradney 1600
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
863 cbradney 1601
 
1602
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
3040 cbradney 1603
given, it&apos;s applied on the selected object.
863 cbradney 1604
</source>
3040 cbradney 1605
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1606
 
1607
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1608
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
863 cbradney 1609
  </message>
1610
  <message>
3040 cbradney 1611
    <source>getAllStyles() -&gt; list
863 cbradney 1612
 
1613
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1614
</source>
3040 cbradney 1615
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
927 cbradney 1616
 
1617
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
863 cbradney 1618
  </message>
1619
  <message>
3040 cbradney 1620
    <source>currentPage() -&gt; integer
863 cbradney 1621
 
1622
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1623
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1624
</source>
3040 cbradney 1625
    <translation>currentPage() -&gt; integer
927 cbradney 1626
 
1627
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1628
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
863 cbradney 1629
  </message>
1630
  <message>
3040 cbradney 1631
    <source>redrawAll()
863 cbradney 1632
 
1633
Redraws all pages.
1634
</source>
3040 cbradney 1635
    <translation>redrawAll()
927 cbradney 1636
 
1637
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
863 cbradney 1638
  </message>
1639
  <message>
3040 cbradney 1640
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
863 cbradney 1641
 
1642
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1643
 
1644
May raise ScribusError if the save failed.
1645
</source>
3040 cbradney 1646
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
927 cbradney 1647
 
1648
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1649
 
1650
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
863 cbradney 1651
  </message>
1652
  <message>
3040 cbradney 1653
    <source>deletePage(nr)
863 cbradney 1654
 
1655
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1656
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1657
page number is.
1658
 
1659
May raise IndexError if the page number is out of range
1660
</source>
3040 cbradney 1661
    <translation>deletePage(nr)
927 cbradney 1662
 
1663
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1664
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1665
wyświetlany w dokumencie.
1666
 
1667
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
863 cbradney 1668
  </message>
1669
  <message>
3040 cbradney 1670
    <source>gotoPage(nr)
863 cbradney 1671
 
1672
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
3040 cbradney 1673
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
863 cbradney 1674
just sets the page that script commands will operates on.
1675
 
1676
May raise IndexError if the page number is out of range.
1677
</source>
3040 cbradney 1678
    <translation>gotoPage(nr)
927 cbradney 1679
 
1680
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1681
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1682
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1683
 
1684
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
863 cbradney 1685
  </message>
1686
  <message>
3040 cbradney 1687
    <source>pageCount() -&gt; integer
863 cbradney 1688
 
1689
Returns the number of pages in the document.
1690
</source>
3040 cbradney 1691
    <translation>pageCount() -&gt; integer
927 cbradney 1692
 
1693
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
863 cbradney 1694
  </message>
1695
  <message>
3040 cbradney 1696
    <source>getHGuides() -&gt; list
863 cbradney 1697
 
1698
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
3040 cbradney 1699
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
863 cbradney 1700
</source>
3040 cbradney 1701
    <translation>getHGuides() -&gt; list
927 cbradney 1702
 
1703
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
3040 cbradney 1704
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
863 cbradney 1705
  </message>
1706
  <message>
3040 cbradney 1707
    <source>setHGuides(list)
863 cbradney 1708
 
1709
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
3040 cbradney 1710
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
863 cbradney 1711
 
1712
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1713
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1714
</source>
3040 cbradney 1715
    <translation>setHGuides(list)
927 cbradney 1716
 
1717
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
3040 cbradney 1718
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
927 cbradney 1719
 
1720
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1721
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
863 cbradney 1722
  </message>
1723
  <message>
3040 cbradney 1724
    <source>getVGuides()
863 cbradney 1725
 
1726
See getHGuides.
1727
</source>
3040 cbradney 1728
    <translation>getVGuides()
927 cbradney 1729
 
1730
Zobacz getHGuides.</translation>
863 cbradney 1731
  </message>
1732
  <message>
3040 cbradney 1733
    <source>setVGuides()
863 cbradney 1734
 
1735
See setHGuides.
1736
</source>
3040 cbradney 1737
    <translation>setVGuides()
927 cbradney 1738
 
1739
Zobacz setHGuides.</translation>
863 cbradney 1740
  </message>
1741
  <message>
3040 cbradney 1742
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
863 cbradney 1743
 
3040 cbradney 1744
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1745
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
863 cbradney 1746
</source>
3040 cbradney 1747
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
927 cbradney 1748
 
1749
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
3040 cbradney 1750
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
863 cbradney 1751
  </message>
1752
  <message>
3040 cbradney 1753
    <source>getPageItems() -&gt; list
863 cbradney 1754
 
1755
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
3040 cbradney 1756
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1757
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
863 cbradney 1758
the page...
1759
</source>
3040 cbradney 1760
    <translation>getPageItems() -&gt; list
927 cbradney 1761
 
1762
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
3040 cbradney 1763
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1764
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
927 cbradney 1765
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
863 cbradney 1766
  </message>
1767
  <message>
3040 cbradney 1768
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1769
 
1770
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1771
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1772
currently selected item is used.
1773
</source>
3040 cbradney 1774
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1775
 
1776
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1777
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1778
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 1779
  </message>
1780
  <message>
3040 cbradney 1781
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1782
 
1783
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1784
is not given the currently selected item is used.
1785
</source>
3040 cbradney 1786
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1787
 
1788
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1789
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
863 cbradney 1790
  </message>
1791
  <message>
3040 cbradney 1792
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1793
 
1794
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1795
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1796
given the currently selected item is used.
1797
 
1798
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1799
</source>
3040 cbradney 1800
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1801
 
1802
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1803
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1804
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1805
 
1806
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
863 cbradney 1807
  </message>
1808
  <message>
3040 cbradney 1809
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1810
 
1811
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1812
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1813
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1814
is used.
1815
 
1816
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1817
</source>
3040 cbradney 1818
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1819
 
1820
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1821
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1822
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1823
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1824
 
1825
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
863 cbradney 1826
  </message>
1827
  <message>
3040 cbradney 1828
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1829
 
1830
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1831
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
3040 cbradney 1832
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
863 cbradney 1833
</source>
3040 cbradney 1834
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1835
 
1836
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1837
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
3040 cbradney 1838
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
863 cbradney 1839
  </message>
1840
  <message>
3040 cbradney 1841
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1842
 
1843
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1844
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
3040 cbradney 1845
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
863 cbradney 1846
</source>
3040 cbradney 1847
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1848
 
1849
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1850
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
3040 cbradney 1851
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
863 cbradney 1852
  </message>
1853
  <message>
3040 cbradney 1854
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1855
 
1856
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1857
is not given the currently selected item is used. There are predefined
3040 cbradney 1858
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
863 cbradney 1859
</source>
3040 cbradney 1860
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1861
 
1862
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1863
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
3040 cbradney 1864
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
863 cbradney 1865
  </message>
1866
  <message>
3040 cbradney 1867
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1868
 
1869
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1870
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1871
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1872
Item is used.
1873
 
1874
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1875
</source>
3040 cbradney 1876
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1877
 
1878
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1879
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1880
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1881
zaznaczony obiekt.
1882
 
1883
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
863 cbradney 1884
  </message>
1885
  <message>
3040 cbradney 1886
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1887
 
1888
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1889
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1890
 
1891
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1892
</source>
3040 cbradney 1893
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1894
 
1895
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1896
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1897
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1898
 
1899
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
863 cbradney 1900
  </message>
1901
  <message>
3040 cbradney 1902
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
863 cbradney 1903
 
1904
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1905
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1906
 
3040 cbradney 1907
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
863 cbradney 1908
</source>
3040 cbradney 1909
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 1910
 
1911
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1912
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1913
 
1914
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
863 cbradney 1915
  </message>
1916
  <message>
3040 cbradney 1917
    <source>progressReset()
863 cbradney 1918
 
1919
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1920
new progress bar use. See progressSet.
1921
</source>
3040 cbradney 1922
    <translation>progressReset()
927 cbradney 1923
 
1924
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1925
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
863 cbradney 1926
  </message>
1927
  <message>
3040 cbradney 1928
    <source>progressTotal(max)
863 cbradney 1929
 
3040 cbradney 1930
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
863 cbradney 1931
See progressSet.
1932
</source>
3040 cbradney 1933
    <translation>progressTotal(max)
927 cbradney 1934
 
1935
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1936
Zobacz progressSet.</translation>
863 cbradney 1937
  </message>
1938
  <message>
3040 cbradney 1939
    <source>progressSet(nr)
863 cbradney 1940
 
1941
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1942
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1943
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1944
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1945
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1946
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
3040 cbradney 1947
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
863 cbradney 1948
</source>
3040 cbradney 1949
    <translation>progressSet(nr)
927 cbradney 1950
 
1951
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1952
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1953
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1954
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1955
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1956
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1957
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
863 cbradney 1958
  </message>
1959
  <message>
3040 cbradney 1960
    <source>setCursor()
863 cbradney 1961
 
1962
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1963
</source>
3040 cbradney 1964
    <translation>setCursor()
927 cbradney 1965
 
1966
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
863 cbradney 1967
  </message>
1968
  <message>
3040 cbradney 1969
    <source>docChanged(bool)
863 cbradney 1970
 
3040 cbradney 1971
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1972
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1973
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
863 cbradney 1974
</source>
3040 cbradney 1975
    <translation>docChanged(bool)
927 cbradney 1976
 
1977
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1978
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1979
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
863 cbradney 1980
  </message>
1981
  <message>
3040 cbradney 1982
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
863 cbradney 1983
 
1984
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1985
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
1986
the range from 0 to 255.
1987
 
1988
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1989
</source>
3040 cbradney 1990
    <translation>defineColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
927 cbradney 1991
 
1992
Definiuje nowy kolor o nazwie &quot;nazwa&quot;. Wartość koloru definiowana jest za pomocą
1993
czterech komponentów: c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny. Komponentyz
1994
koloru powinny się zawierać w zakresie od 0 do 255.
1995
 
1996
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana niedopuszczalna nazwa koloru.</translation>
863 cbradney 1997
  </message>
1998
  <message>
3040 cbradney 1999
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
863 cbradney 2000
 
2001
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2002
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2003
selected item is used.
2004
</source>
3040 cbradney 2005
    <translation>getCornerRadius([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
927 cbradney 2006
 
2007
Zwraca promień zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot;. Promień podawany
2008
jest w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2009
zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 2010
  </message>
2011
  <message>
3040 cbradney 2012
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
863 cbradney 2013
 
2014
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2015
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2016
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
3040 cbradney 2017
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
863 cbradney 2018
</source>
3040 cbradney 2019
    <translation>getPosition([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
927 cbradney 2020
 
2021
Zwraca krotkę (x, y) z pozycją obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
2022
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Pozycja wyrażana jest w aktualnych
3040 cbradney 2023
jednostkach dokumentu - zobacz również stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
863 cbradney 2024
  </message>
2025
  <message>
3040 cbradney 2026
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
863 cbradney 2027
 
2028
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2029
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2030
selected item is used.
2031
</source>
3040 cbradney 2032
    <translation>rotateObjectAbs(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
927 cbradney 2033
 
2034
Przypisuje obiektowi &quot;nazwa&quot; obrót &quot;obrót&quot;. Wartości dodatnie oznaczają ruch przeciwny
2035
do ruchu wskazówek zegara. Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2036
zaznaczony obiekt.</translation>
863 cbradney 2037
  </message>
1450 cbradney 2038
  <message>
3040 cbradney 2039
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1450 cbradney 2040
 
3040 cbradney 2041
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2042
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2043
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1450 cbradney 2044
 
2045
May raise WrongFrameTypeError.
2046
</source>
3040 cbradney 2047
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1724 cbradney 2048
 
3040 cbradney 2049
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
2050
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
2051
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
2052
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1724 cbradney 2053
 
2054
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1450 cbradney 2055
  </message>
2056
  <message>
3040 cbradney 2057
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1450 cbradney 2058
 
2059
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2060
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2061
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2062
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2063
 
2064
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2065
</source>
3040 cbradney 2066
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1724 cbradney 2067
 
2068
Zaznacza liczbę &quot;count&quot; znaków tekstu w ramce tekstowej &quot;name&quot;, zaczynając
2069
od znaku &quot;start&quot;. Znaki liczy się poczynając od 0. Jeśli &quot;count&quot; wynosi 0, usunięte
2070
zostaną wszystkie zaznaczenia. Jeśli &quot;count&quot; wynosi -1, zostanie zaznaczony
2071
cały tekst zawarty w ramce. Jeśli parametr &quot;name&quot; nie zostanie podany, zostanie
2072
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2073
 
2074
Może zwrócić IndexError, jeśli zaznaczenie będzie wykraczać poza zakres tekstu.</translation>
1450 cbradney 2075
  </message>
2076
  <message>
3040 cbradney 2077
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1450 cbradney 2078
 
2079
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2080
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2081
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2082
for the macro.
2083
</source>
3040 cbradney 2084
    <translation>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1724 cbradney 2085
 
2086
Utwórz makro o nazwie &quot;name&quot; używając kodu źródłowego &quot;sourcetext&quot;.
2087
&quot;sourcetext&quot; musi spełniać te same wymagania jak makra tworzone za pośrednictwem GUI.
2088
Jeśli ciąg znaków &quot;accel&quot; zostanie podane, zostanie z niego utworzony skrót klawiaturowy
2089
dla makra.</translation>
1450 cbradney 2090
  </message>
1522 cbradney 2091
  <message>
3040 cbradney 2092
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1522 cbradney 2093
 
1724 cbradney 2094
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2095
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
2096
space. If no document is open, returns the value of the named color
2097
from the default document colors.
2098
 
3040 cbradney 2099
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1724 cbradney 2100
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2101
</source>
3040 cbradney 2102
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; krotka
1724 cbradney 2103
 
2104
Zwraca krotkę (R,G,B) zawierającą trzy komponenty koloru &quot;nazwa&quot; zawartego
2105
waktualnym dokumencie, przeniesionego do przestrzeni barwnej RGB.
2106
Jeśli żaden dokument nie jest otwarty, zwraca wartość podanego koloru zawartego
2107
w domyślnej palecie kolorów dla dokumentów.
2108
 
2109
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli podany kolor nie zostanie znaleziony.
2110
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny kolor.</translation>
2111
  </message>
2112
  <message>
3040 cbradney 2113
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1724 cbradney 2114
 
2115
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2116
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2117
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2118
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2119
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2120
 
3040 cbradney 2121
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1724 cbradney 2122
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2123
</source>
3040 cbradney 2124
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1724 cbradney 2125
 
2126
Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
2127
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
2128
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
2129
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
2130
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
2131
 
2132
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
2133
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
2134
  </message>
2135
  <message>
3040 cbradney 2136
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1724 cbradney 2137
 
1522 cbradney 2138
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2139
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2140
&quot;layer&quot; is invisible.
2141
 
3040 cbradney 2142
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2143
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1522 cbradney 2144
</source>
3040 cbradney 2145
    <translation>isLayerVisible(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1724 cbradney 2146
 
2147
Zwraca informację, czy warstwa jest widoczna. Wartość True oznacza, że warstwa
2148
jest widoczna, wartość False oznacza niewidoczność warstwy.
2149
 
2150
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2151
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1522 cbradney 2152
  </message>
2153
  <message>
3040 cbradney 2154
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1522 cbradney 2155
 
2156
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2157
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2158
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2159
 
3040 cbradney 2160
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2161
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1522 cbradney 2162
</source>
3040 cbradney 2163
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1724 cbradney 2164
 
2165
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
2166
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
2167
 
2168
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2169
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1522 cbradney 2170
  </message>
1724 cbradney 2171
  <message>
3040 cbradney 2172
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1724 cbradney 2173
 
2174
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2175
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2176
 
2177
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2178
</source>
3040 cbradney 2179
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1724 cbradney 2180
 
2181
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
2182
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2183
 
2184
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
3040 cbradney 2187
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1724 cbradney 2188
 
2189
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2190
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2191
 
2192
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2193
</source>
3040 cbradney 2194
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1724 cbradney 2195
 
2196
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2197
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2198
 
2199
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
2200
  </message>
2090 cbradney 2201
  <message>
3040 cbradney 2202
    <source>getPageMargins()
2090 cbradney 2203
 
2204
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
3040 cbradney 2205
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2090 cbradney 2206
</source>
3040 cbradney 2207
    <translation>getPageMargins()
2100 cbradney 2208
 
2209
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
3040 cbradney 2210
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
2090 cbradney 2211
  </message>
2212
  <message>
3040 cbradney 2213
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2090 cbradney 2214
 
2215
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2216
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2217
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2218
is not given the currently selected Item is used.
2219
 
2220
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2221
</source>
3040 cbradney 2222
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2100 cbradney 2223
 
2224
Wstawia tekst text &quot;text&quot; od pozycji &quot;pos&quot; w ramce tekstowej &quot;name&quot;.
2225
Tekst musi być zakodowany w UTF (zobacz też setText() dla porównania).
2226
Pierwszy znak ma indeks 0. Wstawienie na pozycji -1 dołącza tekst do ramki.
2227
Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
2090 cbradney 2228
  </message>
3969 cbradney 2229
  <message>
2230
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2231
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2232
 
2233
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2234
following meaning:
2235
 
2236
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2237
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2238
 
2239
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2240
  margins
2241
 
2242
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2243
 
2244
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
2245
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2246
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2247
 
2248
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2249
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2250
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2251
 
2252
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2253
 
2254
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2255
 
2256
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2257
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2258
is not in points, make sure to account for this.
2259
 
2260
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2261
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2262
</source>
2263
    <translation type="unfinished">O Scribusie %1</translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
2266
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2267
 
2268
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2269
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2270
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2271
 
2272
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2273
</source>
2274
    <translation type="unfinished"></translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>zoomDocument(double)
2278
 
2279
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2280
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2281
</source>
2282
    <translation type="unfinished"></translation>
2283
  </message>
3040 cbradney 2284
</context>
2285
<context>
169 Franz 2286
  <name>About</name>
2287
  <message>
3040 cbradney 2288
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2289
%2 %3</source>
3040 cbradney 2290
    <translation>Scribus - wersja %1
192 Franz 2291
%2 %3</translation>
169 Franz 2292
  </message>
2293
  <message>
3040 cbradney 2294
    <source>Build-ID:</source>
2295
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2296
  </message>
2297
  <message>
3040 cbradney 2298
    <source>Contributions from:</source>
2299
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2300
  </message>
2301
  <message>
3040 cbradney 2302
    <source>Windows port:</source>
2303
    <translation>Windows port:</translation>
169 Franz 2304
  </message>
2305
  <message>
3040 cbradney 2306
    <source>German:</source>
2307
    <translation>Niemiecki:</translation>
169 Franz 2308
  </message>
2309
  <message>
3040 cbradney 2310
    <source>French:</source>
2311
    <translation>Francuski:</translation>
169 Franz 2312
  </message>
2313
  <message>
3040 cbradney 2314
    <source>Italian:</source>
2315
    <translation>Włoski:</translation>
169 Franz 2316
  </message>
2317
  <message>
3040 cbradney 2318
    <source>Hungarian:</source>
2319
    <translation>Węgierski:</translation>
169 Franz 2320
  </message>
2321
  <message>
3040 cbradney 2322
    <source>Ukrainian:</source>
2323
    <translation>Ukraiński:</translation>
169 Franz 2324
  </message>
2325
  <message>
3040 cbradney 2326
    <source>Bulgarian:</source>
2327
    <translation>Bułgarski:</translation>
169 Franz 2328
  </message>
2329
  <message>
3040 cbradney 2330
    <source>Galician:</source>
2331
    <translation>Galicyjski:</translation>
169 Franz 2332
  </message>
2333
  <message>
3040 cbradney 2334
    <source>Turkish:</source>
2335
    <translation>Turecki:</translation>
169 Franz 2336
  </message>
2337
  <message>
3040 cbradney 2338
    <source>Lithuanian:</source>
2339
    <translation>Litewski:</translation>
169 Franz 2340
  </message>
2341
  <message>
3040 cbradney 2342
    <source>Polish:</source>
2343
    <translation>Polski:</translation>
169 Franz 2344
  </message>
2345
  <message>
3040 cbradney 2346
    <source>Czech:</source>
2347
    <translation>Czeski:</translation>
169 Franz 2348
  </message>
2349
  <message>
3040 cbradney 2350
    <source>Slovak:</source>
2351
    <translation>Słowacki:</translation>
169 Franz 2352
  </message>
2353
  <message>
3040 cbradney 2354
    <source>Danish:</source>
2355
    <translation>Duński:</translation>
169 Franz 2356
  </message>
2357
  <message>
3040 cbradney 2358
    <source>Norwegian:</source>
2359
    <translation>Norweski:</translation>
169 Franz 2360
  </message>
2361
  <message>
3040 cbradney 2362
    <source>Welsh:</source>
2363
    <translation>Walijski:</translation>
169 Franz 2364
  </message>
2365
  <message>
3040 cbradney 2366
    <source>Russian:</source>
2367
    <translation>Rosyjski:</translation>
169 Franz 2368
  </message>
2369
  <message>
3040 cbradney 2370
    <source>Brazilian:</source>
2371
    <translation>Brazylijski:</translation>
169 Franz 2372
  </message>
2373
  <message>
3040 cbradney 2374
    <source>Finnish:</source>
2375
    <translation>Fiński:</translation>
177 Franz 2376
  </message>
230 Franz 2377
  <message>
3040 cbradney 2378
    <source>Slovenian:</source>
2379
    <translation>Słoweński:</translation>
278 Franz 2380
  </message>
2381
  <message>
3040 cbradney 2382
    <source>Basque:</source>
2383
    <translation>Baskijski:</translation>
278 Franz 2384
  </message>
291 Franz 2385
  <message>
3040 cbradney 2386
    <source>&amp;About</source>
2387
    <translation>&amp;O programie</translation>
291 Franz 2388
  </message>
341 Franz 2389
  <message>
3040 cbradney 2390
    <source>A&amp;uthors</source>
2391
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2392
  </message>
2393
  <message>
3040 cbradney 2394
    <source>&amp;Translations</source>
2395
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2396
  </message>
2397
  <message>
3040 cbradney 2398
    <source>&amp;Online</source>
2399
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2400
  </message>
2401
  <message>
3040 cbradney 2402
    <source>&amp;Close</source>
2403
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2404
  </message>
2405
  <message>
3040 cbradney 2406
    <source>Swedish:</source>
2407
    <translation>Szwedzki:</translation>
341 Franz 2408
  </message>
409 Franz 2409
  <message>
3040 cbradney 2410
    <source>Development Team:</source>
2411
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 2412
  </message>
415 Franz 2413
  <message>
3040 cbradney 2414
    <source>Official Documentation:</source>
2415
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2416
  </message>
2417
  <message>
3040 cbradney 2418
    <source>Other Documentation:</source>
2419
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2420
  </message>
2421
  <message>
3040 cbradney 2422
    <source>English (British):</source>
2423
    <translation>Angielski (Brytyjski):</translation>
415 Franz 2424
  </message>
2425
  <message>
3040 cbradney 2426
    <source>Homepage</source>
2427
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 2428
  </message>
2429
  <message>
3040 cbradney 2430
    <source>Online Reference</source>
2431
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 2432
  </message>
2433
  <message>
3040 cbradney 2434
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2435
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 2436
  </message>
2437
  <message>
3040 cbradney 2438
    <source>Mailing List</source>
2439
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 2440
  </message>
2441
  <message>
3040 cbradney 2442
    <source>Catalan:</source>
2443
    <translation>Kataloński:</translation>
415 Franz 2444
  </message>
421 Franz 2445
  <message>
3040 cbradney 2446
    <source>Korean:</source>
2447
    <translation>Koreański:</translation>
421 Franz 2448
  </message>
2449
  <message>
3040 cbradney 2450
    <source>Spanish:</source>
2451
    <translation>Hiszpański:</translation>
421 Franz 2452
  </message>
2453
  <message>
3040 cbradney 2454
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2455
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 2456
  </message>
454 fschmid 2457
  <message>
3040 cbradney 2458
    <source>Esperanto:</source>
2459
    <translation>Esperanto:</translation>
454 fschmid 2460
  </message>
2461
  <message>
3040 cbradney 2462
    <source>Serbian:</source>
2463
    <translation>Serbski:</translation>
454 fschmid 2464
  </message>
2465
  <message>
3040 cbradney 2466
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2467
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2468
  </message>
2469
  <message>
3040 cbradney 2470
    <source>About Scribus %1</source>
2471
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 2472
  </message>
768 cbradney 2473
  <message>
3040 cbradney 2474
    <source>This panel shows the version, build date and
952 cbradney 2475
 compiled in library support in Scribus
2476
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2477
Missing library support is indicated by a *</source>
3040 cbradney 2478
    <translation>Panel ten informuje o numerze wersji, dacie kompilacji
977 cbradney 2479
oraz wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2480
Symbole C-C-T oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS i T=TIFF.
2481
O braku obsługi dla danej biblioteki informuje symbol *</translation>
952 cbradney 2482
  </message>
1522 cbradney 2483
  <message>
3040 cbradney 2484
    <source>%1 %2 %3 </source>
2485
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1522 cbradney 2486
  </message>
1724 cbradney 2487
  <message>
3040 cbradney 2488
    <source>Afrikaans:</source>
2489
    <translation>Afrykanerski:</translation>
1724 cbradney 2490
  </message>
1852 cbradney 2491
  <message>
3040 cbradney 2492
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
2493
    <translation>Portugalski (Brazylijski):</translation>
1852 cbradney 2494
  </message>
3040 cbradney 2495
</context>
2496
<context>
169 Franz 2497
  <name>AdvOptions</name>
2498
  <message>
3040 cbradney 2499
    <source>Advanced Options</source>
2500
    <translation>Zaawansowane opcje</translation>
169 Franz 2501
  </message>
2502
  <message>
3040 cbradney 2503
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
2504
    <translation>Tworzy PostScript Level 3</translation>
310 Franz 2505
  </message>
2506
  <message>
3040 cbradney 2507
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
310 Franz 2508
this can create huge files</source>
3040 cbradney 2509
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 2510
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2511
  </message>
2512
  <message>
3040 cbradney 2513
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
310 Franz 2514
this can create huge files</source>
3040 cbradney 2515
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 2516
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2517
  </message>
348 Franz 2518
  <message>
3040 cbradney 2519
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
2520
    <translation>O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
351 Franz 2521
  </message>
2522
  <message>
3040 cbradney 2523
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2524
    <translation>Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
351 Franz 2525
  </message>
2526
  <message>
3040 cbradney 2527
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
2528
    <translation>Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 2529
  </message>
2530
  <message>
3040 cbradney 2531
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
2532
    <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 2533
  </message>
2534
  <message>
3040 cbradney 2535
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
2536
    <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 2537
  </message>
2538
  <message>
3040 cbradney 2539
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
2540
    <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 2541
  </message>
2542
  <message>
3040 cbradney 2543
    <source>&amp;OK</source>
2544
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 2545
  </message>
2546
  <message>
3040 cbradney 2547
    <source>&amp;Cancel</source>
2548
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 2549
  </message>
364 Franz 2550
  <message>
3040 cbradney 2551
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2552
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
364 Franz 2553
  </message>
2554
  <message>
3040 cbradney 2555
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
364 Franz 2556
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2557
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2558
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2559
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2560
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3040 cbradney 2561
    <translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
368 Franz 2562
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
2563
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
2564
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
2565
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
2566
przypadku.
2567
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
364 Franz 2568
  </message>
2090 cbradney 2569
  <message>
3040 cbradney 2570
    <source>Set Media Size</source>
2571
    <translation>Podaj rozmiar nośnika</translation>
2090 cbradney 2572
  </message>
2573
  <message>
3040 cbradney 2574
    <source>This enables you to explicitely set,
2090 cbradney 2575
the media size of the postscript file.
2576
Not recommended unless
2577
 requested by your printer.</source>
3969 cbradney 2578
    <translation type="obsolete">Opcja ta pozwala na podanie rozmiaru
2100 cbradney 2579
nośnika pliku postcriptowego.
2580
Niezalecane, jeśli nie będzie wymagane
2581
przez drukarnię.</translation>
2090 cbradney 2582
  </message>
3969 cbradney 2583
  <message>
2584
    <source>This enables you to explicitely set,
2585
the media size of the PostScript file.
2586
Not recommended unless
2587
 requested by your printer.</source>
4009 cbradney 2588
    <translation>Opcja ta umożliwia podanie
2589
rozmiaru mediów pliku PostScript.
2590
Nie jest zalecane, chyba że wymaga
2591
tego drukarnia.</translation>
3969 cbradney 2592
  </message>
3040 cbradney 2593
</context>
2594
<context>
169 Franz 2595
  <name>Align</name>
2596
  <message>
3040 cbradney 2597
    <source>Distribute/Align</source>
2598
    <translation>Odstęp/Wyrównanie</translation>
169 Franz 2599
  </message>
2600
  <message>
3040 cbradney 2601
    <source>Align</source>
2602
    <translation>Wyrównaj</translation>
169 Franz 2603
  </message>
2604
  <message>
3040 cbradney 2605
    <source>Horizontal</source>
2606
    <translation>Poziomo</translation>
169 Franz 2607
  </message>
2608
  <message>
3040 cbradney 2609
    <source>Left Sides</source>
2610
    <translation>Lewe brzegi</translation>
169 Franz 2611
  </message>
2612
  <message>
3040 cbradney 2613
    <source>Middles</source>
2614
    <translation>Środki</translation>
169 Franz 2615
  </message>
2616
  <message>
3040 cbradney 2617
    <source>Right Sides</source>
2618
    <translation>Prawe brzegi</translation>
169 Franz 2619
  </message>
2620
  <message>
3040 cbradney 2621
    <source>Vertical</source>
2622
    <translation>Pionowo</translation>
169 Franz 2623
  </message>
2624
  <message>
3040 cbradney 2625
    <source>Top Sides</source>
2626
    <translation>Górne brzegi</translation>
169 Franz 2627
  </message>
2628
  <message>
3040 cbradney 2629
    <source>Bottom Sides</source>
2630
    <translation>Dolne brzegi</translation>
169 Franz 2631
  </message>
2632
  <message>
3040 cbradney 2633
    <source> mm</source>
2634
    <translation>mm</translation>
169 Franz 2635
  </message>
2636
  <message>
3040 cbradney 2637
    <source> in</source>
2638
    <translation>in</translation>
169 Franz 2639
  </message>
2640
  <message>
3040 cbradney 2641
    <source> p</source>
2642
    <translation>p</translation>
169 Franz 2643
  </message>
2644
  <message>
3040 cbradney 2645
    <source>&amp;OK</source>
2646
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 2647
  </message>
2648
  <message>
3040 cbradney 2649
    <source>&amp;Apply</source>
2650
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
341 Franz 2651
  </message>
2652
  <message>
3040 cbradney 2653
    <source>&amp;Cancel</source>
2654
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 2655
  </message>
348 Franz 2656
  <message>
3040 cbradney 2657
    <source>&amp;Between:</source>
2658
    <translation>&amp;Pomiędzy:</translation>
348 Franz 2659
  </message>
2660
  <message>
3040 cbradney 2661
    <source>A&amp;lign</source>
2662
    <translation>&amp;Wyrównaj</translation>
348 Franz 2663
  </message>
2664
  <message>
3040 cbradney 2665
    <source>Di&amp;splacement</source>
2666
    <translation>P&amp;rzesunięcie</translation>
348 Franz 2667
  </message>
2668
  <message>
3040 cbradney 2669
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2670
    <translation>Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
348 Franz 2671
  </message>
2672
  <message>
3040 cbradney 2673
    <source>Bet&amp;ween:</source>
2674
    <translation>m&amp;iędzy:</translation>
348 Franz 2675
  </message>
2676
  <message>
3040 cbradney 2677
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2678
    <translation>&amp;Nie zmieniaj</translation>
348 Franz 2679
  </message>
2680
  <message>
3040 cbradney 2681
    <source>Al&amp;ign</source>
2682
    <translation>W&amp;yrównaj</translation>
348 Franz 2683
  </message>
2684
  <message>
3040 cbradney 2685
    <source>Dis&amp;placement</source>
2686
    <translation>Prze&amp;sunięcie</translation>
348 Franz 2687
  </message>
2688
  <message>
3040 cbradney 2689
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2690
    <translation>Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
348 Franz 2691
  </message>
351 Franz 2692
  <message>
3040 cbradney 2693
    <source> pt</source>
2694
    <translation>pt</translation>
351 Franz 2695
  </message>
356 Franz 2696
  <message>
3040 cbradney 2697
    <source>&amp;Do Not Change</source>
2698
    <translation>Nie zmienia&amp;j</translation>
356 Franz 2699
  </message>
3040 cbradney 2700
</context>
2701
<context>
177 Franz 2702
  <name>AlignSelect</name>
2703
  <message>
3040 cbradney 2704
    <source>Align Text Left</source>
2705
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
177 Franz 2706
  </message>
2707
  <message>
3040 cbradney 2708
    <source>Align Text Right</source>
2709
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
177 Franz 2710
  </message>
2711
  <message>
3040 cbradney 2712
    <source>Align Text Center</source>
2713
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
177 Franz 2714
  </message>
230 Franz 2715
  <message>
3040 cbradney 2716
    <source>Align Text Justified</source>
2717
    <translation>Justuj tekst</translation>
230 Franz 2718
  </message>
2719
  <message>
3040 cbradney 2720
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2721
    <translation>getLineStyle([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
927 cbradney 2722
 
2723
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2724
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
2725
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
230 Franz 2726
  </message>
3040 cbradney 2727
</context>
2728
<context>
169 Franz 2729
  <name>Annot</name>
2730
  <message>
3040 cbradney 2731
    <source>Field Properties</source>
2732
    <translation>Właściwości pola</translation>
169 Franz 2733
  </message>
2734
  <message>
3040 cbradney 2735
    <source>Type:</source>
2736
    <translation>Typ:</translation>
169 Franz 2737
  </message>
2738
  <message>
3040 cbradney 2739
    <source>Button</source>
2740
    <translation>Przycisk</translation>
169 Franz 2741
  </message>
2742
  <message>
3040 cbradney 2743
    <source>Text Field</source>
2744
    <translation>Pole tekstowe</translation>
169 Franz 2745
  </message>
2746
  <message>
3040 cbradney 2747
    <source>Check Box</source>
2748
    <translation>Pole wyboru</translation>
169 Franz 2749
  </message>
2750
  <message>
3040 cbradney 2751
    <source>Combo Box</source>
2752
    <translation>Lista rozwijana</translation>
169 Franz 2753
  </message>
2754
  <message>
3040 cbradney 2755
    <source>List Box</source>
2756
    <translation>Lista</translation>
169 Franz 2757
  </message>
2758
  <message>
3040 cbradney 2759
    <source>Properties</source>
2760
    <translation>Właściwości</translation>
169 Franz 2761
  </message>
2762
  <message>
3040 cbradney 2763
    <source>Name:</source>
2764
    <translation>Nazwa:</translation>
169 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
3040 cbradney 2767
    <source>Tool-Tip:</source>
2768
    <translation>Podpowiedź:</translation>
169 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
3040 cbradney 2771
    <source>Text</source>
2772
    <translation>Tekst</translation>
169 Franz 2773
  </message>
2774
  <message>
3040 cbradney 2775
    <source>Border</source>
2776
    <translation>Brzeg</translation>
169 Franz 2777
  </message>
2778
  <message>
3040 cbradney 2779
    <source>Color:</source>
2780
    <translation>Kolor:</translation>
169 Franz 2781
  </message>
2782
  <message>
3040 cbradney 2783
    <source>None</source>
2784
    <translation>Brak</translation>
169 Franz 2785
  </message>
2786
  <message>
3040 cbradney 2787
    <source>Width:</source>
2788
    <translation>Szerokość:</translation>
169 Franz 2789
  </message>
2790
  <message>
3040 cbradney 2791
    <source>Thin</source>
2792
    <translation>Cienki</translation>
169 Franz 2793
  </message>
2794
  <message>
3040 cbradney 2795
    <source>Normal</source>
2796
    <translation>Normalny</translation>
169 Franz 2797
  </message>
2798
  <message>
3040 cbradney 2799
    <source>Wide</source>
2800
    <translation>Szeroki</translation>
169 Franz 2801
  </message>
2802
  <message>
3040 cbradney 2803
    <source>Style:</source>
2804
    <translation>Styl:</translation>
169 Franz 2805
  </message>
2806
  <message>
3040 cbradney 2807
    <source>Solid</source>
2808
    <translation>Jednolity</translation>
169 Franz 2809
  </message>
2810
  <message>
3040 cbradney 2811
    <source>Dashed</source>
2812
    <translation>Kreskowany</translation>
169 Franz 2813
  </message>
2814
  <message>
3040 cbradney 2815
    <source>Underline</source>
2816
    <translation>Podkreślenie</translation>
169 Franz 2817
  </message>
2818
  <message>
3040 cbradney 2819
    <source>Beveled</source>
2820
    <translation>Wytłoczony</translation>
169 Franz 2821
  </message>
2822
  <message>
3040 cbradney 2823
    <source>Inset</source>
2824
    <translation>Wstawka</translation>
169 Franz 2825
  </message>
2826
  <message>
3040 cbradney 2827
    <source>Other</source>
2828
    <translation>Inne</translation>
169 Franz 2829
  </message>
2830
  <message>
3040 cbradney 2831
    <source>Read Only</source>
2832
    <translation>Tylko do odczytu</translation>
169 Franz 2833
  </message>
2834
  <message>
3040 cbradney 2835
    <source>Required</source>
2836
    <translation>Wymagane</translation>
169 Franz 2837
  </message>
2838
  <message>
3040 cbradney 2839
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
2840
    <translation>Nie wysyłaj wartości</translation>
169 Franz 2841
  </message>
2842
  <message>
3040 cbradney 2843
    <source>Visibility:</source>
2844
    <translation>Widoczność:</translation>
169 Franz 2845
  </message>
2846
  <message>
3040 cbradney 2847
    <source>Visible</source>
2848
    <translation>Widoczny</translation>
169 Franz 2849
  </message>
2850
  <message>
3040 cbradney 2851
    <source>Hidden</source>
2852
    <translation>Ukryty</translation>
169 Franz 2853
  </message>
2854
  <message>
3040 cbradney 2855
    <source>No Print</source>
2856
    <translation>Nie drukuj</translation>
169 Franz 2857
  </message>
2858
  <message>
3040 cbradney 2859
    <source>No View</source>
2860
    <translation>Nie wyświetlaj</translation>
169 Franz 2861
  </message>
2862
  <message>
3040 cbradney 2863
    <source>Appearance</source>
2864
    <translation>Wygląd</translation>
169 Franz 2865
  </message>
2866
  <message>
3040 cbradney 2867
    <source>Text for Button Down</source>
2868
    <translation>Tekst dla Button Down</translation>
169 Franz 2869
  </message>
2870
  <message>
3040 cbradney 2871
    <source>Text for Roll Over</source>
2872
    <translation>Text dla Roll Over</translation>
169 Franz 2873
  </message>
2874
  <message>
3040 cbradney 2875
    <source>Icons</source>
2876
    <translation>Ikony</translation>
169 Franz 2877
  </message>
2878
  <message>
3040 cbradney 2879
    <source>Use Icons</source>
2880
    <translation>Użyj ikon</translation>
169 Franz 2881
  </message>
2882
  <message>
3040 cbradney 2883
    <source>Remove</source>
2884
    <translation>Usuń</translation>
169 Franz 2885
  </message>
2886
  <message>
3040 cbradney 2887
    <source>Pressed</source>
2888
    <translation>Wciśnięty</translation>
169 Franz 2889
  </message>
2890
  <message>
3040 cbradney 2891
    <source>Roll Over</source>
2892
    <translation>Roll Over</translation>
169 Franz 2893
  </message>
2894
  <message>
3040 cbradney 2895
    <source>Icon Placement...</source>
2896
    <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
169 Franz 2897
  </message>
2898
  <message>
3040 cbradney 2899
    <source>Highlight</source>
2900
    <translation>Wyróżnienie</translation>
169 Franz 2901
  </message>
2902
  <message>
3040 cbradney 2903
    <source>Invert</source>
2904
    <translation>Negatyw</translation>
169 Franz 2905
  </message>
2906
  <message>
3040 cbradney 2907
    <source>Outlined</source>
2908
    <translation>Obramowanie</translation>
169 Franz 2909
  </message>
2910
  <message>
3040 cbradney 2911
    <source>Push</source>
2912
    <translation>Wciśnięty</translation>
169 Franz 2913
  </message>
2914
  <message>
3040 cbradney 2915
    <source>Multi-Line</source>
2916
    <translation>Wielowierszowe</translation>
169 Franz 2917
  </message>
2918
  <message>
3040 cbradney 2919
    <source>Password</source>
2920
    <translation>Hasło</translation>
169 Franz 2921
  </message>
2922
  <message>
3040 cbradney 2923
    <source>Limit of</source>
2924
    <translation>Maksymalnie</translation>
169 Franz 2925
  </message>
2926
  <message>
3040 cbradney 2927
    <source>Characters</source>
2928
    <translation>znaków</translation>
169 Franz 2929
  </message>
2930
  <message>
3040 cbradney 2931
    <source>Do Not Scroll</source>
2932
    <translation>Nie przewijaj</translation>
169 Franz 2933
  </message>
2934
  <message>
3040 cbradney 2935
    <source>Do Not Spell Check</source>
2936
    <translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
169 Franz 2937
  </message>
2938
  <message>
3040 cbradney 2939
    <source>Check Style:</source>
2940
    <translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
169 Franz 2941
  </message>
2942
  <message>
3040 cbradney 2943
    <source>Check</source>
2944
    <translation>Haczyk</translation>
169 Franz 2945
  </message>
2946
  <message>
3040 cbradney 2947
    <source>Cross</source>
2948
    <translation>Krzyżyk</translation>
169 Franz 2949
  </message>
2950
  <message>
3040 cbradney 2951
    <source>Diamond</source>
2952
    <translation>Romb</translation>
169 Franz 2953
  </message>
2954
  <message>
3040 cbradney 2955
    <source>Circle</source>
2956
    <translation>Kółko</translation>
169 Franz 2957
  </message>
2958
  <message>
3040 cbradney 2959
    <source>Star</source>
2960
    <translation>Gwiazdka</translation>
169 Franz 2961
  </message>
2962
  <message>
3040 cbradney 2963
    <source>Square</source>
2964
    <translation>Kwadrat</translation>
169 Franz 2965
  </message>
2966
  <message>
3040 cbradney 2967
    <source>Default is Checked</source>
2968
    <translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
169 Franz 2969
  </message>
2970
  <message>
3040 cbradney 2971
    <source>Editable</source>
2972
    <translation>Edycja dozwolona</translation>
169 Franz 2973
  </message>
2974
  <message>
3040 cbradney 2975
    <source>Options</source>
2976
    <translation>Opcje</translation>
169 Franz 2977
  </message>
2978
  <message>
3040 cbradney 2979
    <source>Java Script</source>
3969 cbradney 2980
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
169 Franz 2981
  </message>
2982
  <message>
3040 cbradney 2983
    <source>Go To</source>
2984
    <translation>Idź do</translation>
169 Franz 2985
  </message>
2986
  <message>
3040 cbradney 2987
    <source>Submit Form</source>
2988
    <translation>Wyślij formularz</translation>
169 Franz 2989
  </message>
2990
  <message>
3040 cbradney 2991
    <source>Reset Form</source>
2992
    <translation>Wyzeruj formularz</translation>
169 Franz 2993
  </message>
2994
  <message>
3040 cbradney 2995
    <source>Import Data</source>
2996
    <translation>Importuj dane</translation>
169 Franz 2997
  </message>
2998
  <message>
3040 cbradney 2999
    <source>Event:</source>
3000
    <translation>Zdarzenie:</translation>
169 Franz 3001
  </message>
3002
  <message>
3040 cbradney 3003
    <source>Mouse Up</source>
3004
    <translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
169 Franz 3005
  </message>
3006
  <message>
3040 cbradney 3007
    <source>Mouse Down</source>
3008
    <translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
169 Franz 3009
  </message>
3010
  <message>
3040 cbradney 3011
    <source>Mouse Enter</source>
3012
    <translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
169 Franz 3013
  </message>
3014
  <message>
3040 cbradney 3015
    <source>Mouse Exit</source>
3016
    <translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
169 Franz 3017
  </message>
3018
  <message>
3040 cbradney 3019
    <source>On Focus</source>
3020
    <translation>Wejście w pole</translation>
169 Franz 3021
  </message>
3022
  <message>
3040 cbradney 3023
    <source>On Blur</source>
3024
    <translation>Opuszczenie pola</translation>
169 Franz 3025
  </message>
3026
  <message>
3040 cbradney 3027
    <source>Script:</source>
3028
    <translation>Skrypt:</translation>
169 Franz 3029
  </message>
3030
  <message>
3040 cbradney 3031
    <source>Edit...</source>
3032
    <translation>Edytuj...</translation>
169 Franz 3033
  </message>
3034
  <message>
3040 cbradney 3035
    <source>Submit to URL:</source>
3036
    <translation>Wyślij do URL:</translation>
169 Franz 3037
  </message>
3038
  <message>
3040 cbradney 3039
    <source>Submit Data as HTML</source>
3040
    <translation>Wyślij dane jako HTML</translation>
169 Franz 3041
  </message>
3042
  <message>
3040 cbradney 3043
    <source>Import Data from:</source>
3044
    <translation>Importuj dane z:</translation>
169 Franz 3045
  </message>
3046
  <message>
3040 cbradney 3047
    <source>Destination</source>
3048
    <translation>Cel</translation>
169 Franz 3049
  </message>
3050
  <message>
3040 cbradney 3051
    <source>To File:</source>
3052
    <translation>Do pliku:</translation>
169 Franz 3053
  </message>
3054
  <message>
3040 cbradney 3055
    <source>Change...</source>
3056
    <translation>Zmień...</translation>
169 Franz 3057
  </message>
3058
  <message>
3040 cbradney 3059
    <source>Page:</source>
3060
    <translation>Strona:</translation>
169 Franz 3061
  </message>
3062
  <message>
3040 cbradney 3063
    <source>X-Pos:</source>
3064
    <translation>Wsp. X:</translation>
169 Franz 3065
  </message>
3066
  <message>
3040 cbradney 3067
    <source> pt</source>
3068
    <translation>pt</translation>
169 Franz 3069
  </message>
3070
  <message>
3040 cbradney 3071
    <source>Y-Pos:</source>
3072
    <translation>Wsp. Y:</translation>
169 Franz 3073
  </message>
3074
  <message>
3040 cbradney 3075
    <source>Action</source>
3076
    <translation>Akcja</translation>
169 Franz 3077
  </message>
3078
  <message>
3040 cbradney 3079
    <source>Field is formatted as:</source>
3080
    <translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
169 Franz 3081
  </message>
3082
  <message>
3040 cbradney 3083
    <source>Plain</source>
3084
    <translation>Bez formatowania</translation>
169 Franz 3085
  </message>
3086
  <message>
3040 cbradney 3087
    <source>Number</source>
3088
    <translation>Liczba</translation>
169 Franz 3089
  </message>
3090
  <message>
3040 cbradney 3091
    <source>Percentage</source>
3092
    <translation>Procent</translation>
169 Franz 3093
  </message>
3094
  <message>
3040 cbradney 3095
    <source>Date</source>
3096
    <translation>Data</translation>
169 Franz 3097
  </message>
3098
  <message>
3040 cbradney 3099
    <source>Time</source>
3100
    <translation>Czas</translation>
169 Franz 3101
  </message>
3102
  <message>
3040 cbradney 3103
    <source>Custom</source>
3104
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
169 Franz 3105
  </message>
3106
  <message>
3040 cbradney 3107
    <source>Number Format</source>
3108
    <translation>Format liczby</translation>
169 Franz 3109
  </message>
3110
  <message>
3040 cbradney 3111
    <source>Decimals:</source>
3112
    <translation>Miejsca po przecinku:</translation>
169 Franz 3113
  </message>
3114
  <message>
3040 cbradney 3115
    <source>Use Currency Symbol</source>
3116
    <translation>Użyj symbolu waluty</translation>
169 Franz 3117
  </message>
3118
  <message>
3040 cbradney 3119
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
3120
    <translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
169 Franz 3121
  </message>
3122
  <message>
3040 cbradney 3123
    <source>Formatting</source>
3124
    <translation>Format</translation>
169 Franz 3125
  </message>
3126
  <message>
3040 cbradney 3127
    <source>Percent Format</source>
3128
    <translation>Format procentu</translation>
169 Franz 3129
  </message>
3130
  <message>
3040 cbradney 3131
    <source>Date Format</source>
3132
    <translation>Format daty</translation>
169 Franz 3133
  </message>
3134
  <message>
3040 cbradney 3135
    <source>Time Format</source>
3136
    <translation>Format czasu</translation>
169 Franz 3137
  </message>
3138
  <message>
3040 cbradney 3139
    <source>Custom Scripts</source>
3140
    <translation>Skrypty użytkownika</translation>
169 Franz 3141
  </message>
3142
  <message>
3040 cbradney 3143
    <source>Format:</source>
3144
    <translation>Format:</translation>
169 Franz 3145
  </message>
3146
  <message>
3040 cbradney 3147
    <source>Keystroke:</source>
3148
    <translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
169 Franz 3149
  </message>
3150
  <message>
3040 cbradney 3151
    <source>Format</source>
3152
    <translation>Format</translation>
169 Franz 3153
  </message>
3154
  <message>
3040 cbradney 3155
    <source>Value is not validated</source>
3156
    <translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
169 Franz 3157
  </message>
3158
  <message>
3040 cbradney 3159
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3160
    <translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
169 Franz 3161
  </message>
3162
  <message>
3040 cbradney 3163
    <source>and less or equal to:</source>
3164
    <translation>i równa lub mniejsza:</translation>
169 Franz 3165
  </message>
3166
  <message>
3040 cbradney 3167
    <source>Custom validate script:</source>
3168
    <translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
169 Franz 3169
  </message>
3170
  <message>
3040 cbradney 3171
    <source>Validate</source>
3172
    <translation>Sprawdź</translation>
169 Franz 3173
  </message>
3174
  <message>
3040 cbradney 3175
    <source>Value is not calculated</source>
3176
    <translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
169 Franz 3177
  </message>
3178
  <message>
3040 cbradney 3179
    <source>Value is the</source>
3180
    <translation>Wartość jest</translation>
169 Franz 3181
  </message>
3182
  <message>
3040 cbradney 3183
    <source>sum</source>
3184
    <translation>sumą</translation>
169 Franz 3185
  </message>
3186
  <message>
3040 cbradney 3187
    <source>product</source>
3188
    <translation>iloczynem</translation>
169 Franz 3189
  </message>
3190
  <message>
3040 cbradney 3191
    <source>average</source>
3192
    <translation>średnią</translation>
169 Franz 3193
  </message>
3194
  <message>
3040 cbradney 3195
    <source>minimum</source>
3196
    <translation>minimum</translation>
169 Franz 3197
  </message>
3198
  <message>
3040 cbradney 3199
    <source>maximum</source>
3200
    <translation>maksimum</translation>
169 Franz 3201
  </message>
3202
  <message>
3040 cbradney 3203
    <source>of the following fields:</source>
3204
    <translation>następujących pól:</translation>
169 Franz 3205
  </message>
3206
  <message>
3040 cbradney 3207
    <source>Pick...</source>
3208
    <translation>Wybierz...</translation>
169 Franz 3209
  </message>
3210
  <message>
3040 cbradney 3211
    <source>Custom calculation script:</source>
3212
    <translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
169 Franz 3213
  </message>
3214
  <message>
3040 cbradney 3215
    <source>Calculate</source>
3216
    <translation>Oblicz</translation>
169 Franz 3217
  </message>
3218
  <message>
3040 cbradney 3219
    <source>OK</source>
3220
    <translation>OK</translation>
169 Franz 3221
  </message>
3222
  <message>
3040 cbradney 3223
    <source>Cancel</source>
3224
    <translation>Anuluj</translation>
169 Franz 3225
  </message>
3226
  <message>
3040 cbradney 3227
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3228
    <translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
169 Franz 3229
  </message>
3230
  <message>
3040 cbradney 3231
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
3232
    <translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
169 Franz 3233
  </message>
3234
  <message>
3040 cbradney 3235
    <source>Open</source>
3236
    <translation>Otwórz</translation>
169 Franz 3237
  </message>
3238
  <message>
3040 cbradney 3239
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3969 cbradney 3240
    <translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
169 Franz 3241
  </message>
3242
  <message>
3040 cbradney 3243
    <source>Example:</source>
3244
    <translation>Przykład:</translation>
169 Franz 3245
  </message>
3246
  <message>
3040 cbradney 3247
    <source>Selection Change</source>
3248
    <translation>Zmiana wyboru</translation>
169 Franz 3249
  </message>
3250
  <message>
3040 cbradney 3251
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
3252
    <translation>Czcionka dla PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3253
  </message>
3254
  <message>
3040 cbradney 3255
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
3256
    <translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
351 Franz 3257
  </message>
3258
  <message>
3040 cbradney 3259
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
3260
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
364 Franz 3261
  </message>
3969 cbradney 3262
  <message>
3263
    <source>JavaScript</source>
4009 cbradney 3264
    <translation>JavaScript</translation>
3969 cbradney 3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
4009 cbradney 3268
    <translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3969 cbradney 3269
  </message>
3040 cbradney 3270
</context>
3271
<context>
169 Franz 3272
  <name>Annota</name>
3273
  <message>
3040 cbradney 3274
    <source>Annotation Properties</source>
3275
    <translation>Właściwości adnotacji</translation>
169 Franz 3276
  </message>
3277
  <message>
3040 cbradney 3278
    <source>Text</source>
3279
    <translation>Tekst</translation>
169 Franz 3280
  </message>
3281
  <message>
3040 cbradney 3282
    <source>Link</source>
3283
    <translation>Dowiązanie</translation>
169 Franz 3284
  </message>
3285
  <message>
3040 cbradney 3286
    <source>External Link</source>
3287
    <translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
169 Franz 3288
  </message>
3289
  <message>
3040 cbradney 3290
    <source>External Web-Link</source>
3291
    <translation>Zewnętrzny web link</translation>
169 Franz 3292
  </message>
3293
  <message>
3040 cbradney 3294
    <source>Destination</source>
3295
    <translation>Cel</translation>
169 Franz 3296
  </message>
3297
  <message>
3040 cbradney 3298
    <source> pt</source>
3299
    <translation>pt</translation>
169 Franz 3300
  </message>
3301
  <message>
3040 cbradney 3302
    <source>Open</source>
3303
    <translation>Otwórz</translation>
169 Franz 3304
  </message>
3305
  <message>
3040 cbradney 3306
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3307
    <translation>Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
169 Franz 3308
  </message>
454 fschmid 3309
  <message>
3040 cbradney 3310
    <source>&amp;Type:</source>
3311
    <translation>&amp;Typ:</translation>
454 fschmid 3312
  </message>
3313
  <message>
3040 cbradney 3314
    <source>C&amp;hange...</source>
3315
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
454 fschmid 3316
  </message>
3317
  <message>
3040 cbradney 3318
    <source>&amp;Page:</source>
3319
    <translation>&amp;Strona:</translation>
454 fschmid 3320
  </message>
3321
  <message>
3040 cbradney 3322
    <source>&amp;X-Pos</source>
3323
    <translation>Wsp. &amp;X</translation>
454 fschmid 3324
  </message>
3325
  <message>
3040 cbradney 3326
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
3327
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
454 fschmid 3328
  </message>
531 cbradney 3329
  <message>
3040 cbradney 3330
    <source>&amp;OK</source>
3331
    <translation>&amp;OK</translation>
531 cbradney 3332
  </message>
3333
  <message>
3040 cbradney 3334
    <source>&amp;Cancel</source>
3335
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
531 cbradney 3336
  </message>
3040 cbradney 3337
</context>
3338
<context>
169 Franz 3339
  <name>ApplyT</name>
3340
  <message>
3040 cbradney 3341
    <source>Apply Template</source>
3342
    <translation>Zastosuj szablon</translation>
169 Franz 3343
  </message>
3344
  <message>
3040 cbradney 3345
    <source>Normal</source>
3346
    <translation>Normalny</translation>
169 Franz 3347
  </message>
3348
  <message>
3040 cbradney 3349
    <source>&amp;Template:</source>
3350
    <translation>&amp;Szablon:</translation>
341 Franz 3351
  </message>
3352
  <message>
3040 cbradney 3353
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
3354
    <translation>Zastosuj &amp;do aktualnej strony</translation>
341 Franz 3355
  </message>
3356
  <message>
3040 cbradney 3357
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
3358
    <translation>&amp;Zastosuj od strony:</translation>
341 Franz 3359
  </message>
3360
  <message>
3040 cbradney 3361
    <source>To:</source>
3362
    <translation>do:</translation>
341 Franz 3363
  </message>
3364
  <message>
3040 cbradney 3365
    <source>&amp;OK</source>
3366
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3367
  </message>
3368
  <message>
3040 cbradney 3369
    <source>&amp;Cancel</source>
3370
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3371
  </message>
364 Franz 3372
  <message>
3040 cbradney 3373
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
3374
    <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;parzystych stron</translation>
364 Franz 3375
  </message>
3376
  <message>
3040 cbradney 3377
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
3378
    <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;nieparzystych stron</translation>
364 Franz 3379
  </message>
3040 cbradney 3380
</context>
3381
<context>
169 Franz 3382
  <name>Biblio</name>
3383
  <message>
3040 cbradney 3384
    <source>Scrapbook</source>
3385
    <translation>Biblioteka</translation>
169 Franz 3386
  </message>
3387
  <message>
3040 cbradney 3388
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3389
    <translation>Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
169 Franz 3390
  </message>
3391
  <message>
3040 cbradney 3392
    <source>Delete</source>
3393
    <translation>Usuń</translation>
169 Franz 3394
  </message>
3395
  <message>
3040 cbradney 3396
    <source>Object</source>
3397
    <translation>Obiekt</translation>
169 Franz 3398
  </message>
177 Franz 3399
  <message>
3040 cbradney 3400
    <source>New Entry</source>
3401
    <translation>Nowy wpis</translation>
177 Franz 3402
  </message>
301 Franz 3403
  <message>
3040 cbradney 3404
    <source>Rename</source>
3405
    <translation>Zmień nazwę</translation>
301 Franz 3406
  </message>
3407
  <message>
3040 cbradney 3408
    <source>Warning</source>
3409
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
301 Franz 3410
  </message>
3411
  <message>
3040 cbradney 3412
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
301 Franz 3413
Please choose another.</source>
3040 cbradney 3414
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
301 Franz 3415
Proszę wybrać inną.</translation>
3416
  </message>
3417
  <message>
3040 cbradney 3418
    <source>OK</source>
3419
    <translation>OK</translation>
301 Franz 3420
  </message>
341 Franz 3421
  <message>
3040 cbradney 3422
    <source>&amp;New</source>
3423
    <translation>&amp;Nowy</translation>
341 Franz 3424
  </message>
3425
  <message>
3040 cbradney 3426
    <source>&amp;Load...</source>
3427
    <translation>&amp;Pobierz...</translation>
341 Franz 3428
  </message>
3429
  <message>
3040 cbradney 3430
    <source>&amp;Save</source>
3431
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
341 Franz 3432
  </message>
3433
  <message>
3040 cbradney 3434
    <source>Save &amp;As...</source>
3435
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
341 Franz 3436
  </message>
3437
  <message>
3040 cbradney 3438
    <source>&amp;Close</source>
3439
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 3440
  </message>
3441
  <message>
3040 cbradney 3442
    <source>&amp;Small</source>
3443
    <translation>&amp;Mały</translation>
341 Franz 3444
  </message>
3445
  <message>
3040 cbradney 3446
    <source>&amp;Medium</source>
3447
    <translation>Ś&amp;redni</translation>
341 Franz 3448
  </message>
3449
  <message>
3040 cbradney 3450
    <source>&amp;Large</source>
3451
    <translation>&amp;Duży</translation>
341 Franz 3452
  </message>
3453
  <message>
3040 cbradney 3454
    <source>&amp;File</source>
3455
    <translation>&amp;Plik</translation>
341 Franz 3456
  </message>
3457
  <message>
3040 cbradney 3458
    <source>&amp;Preview</source>
3459
    <translation>P&amp;odgląd</translation>
341 Franz 3460
  </message>
351 Franz 3461
  <message>
3040 cbradney 3462
    <source>&amp;Name:</source>
3463
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
351 Franz 3464
  </message>
3040 cbradney 3465
</context>
3466
<context>
169 Franz 3467
  <name>BookMView</name>
3468
  <message>
3040 cbradney 3469
    <source>Bookmarks</source>
3470
    <translation>Zakładki</translation>
169 Franz 3471
  </message>
3472
  <message>
3040 cbradney 3473
    <source>Move Bookmark</source>
3474
    <translation>Przesuń zakładkę</translation>
169 Franz 3475
  </message>
3476
  <message>
3040 cbradney 3477
    <source>Insert Bookmark</source>
3478
    <translation>Wstaw zakładkę</translation>
169 Franz 3479
  </message>
3480
  <message>
3040 cbradney 3481
    <source>Cancel</source>
3482
    <translation>Anuluj</translation>
169 Franz 3483
  </message>
3040 cbradney 3484
</context>
3485
<context>
169 Franz 3486