Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9729 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
4759 cbradney 3
<context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
4759 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
4759 cbradney 14
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 15
 
16
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
17
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
4759 cbradney 18
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 19
  </message>
20
  <message>
9729 cbradney 21
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
4759 cbradney 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
4759 cbradney 27
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1234 cbradney 28
 
29
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
30
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
31
кольорів.</translation>
1135 cbradney 32
  </message>
33
  <message>
9729 cbradney 34
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
4759 cbradney 35
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 36
 
37
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
38
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
39
Returns true if a new document was created.
40
</source>
4759 cbradney 41
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1234 cbradney 42
 
43
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
44
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
45
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
46
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 47
  </message>
48
  <message>
9729 cbradney 49
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
4759 cbradney 50
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 51
 
52
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
53
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
54
</source>
4759 cbradney 55
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 56
 
4759 cbradney 57
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
58
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 59
  </message>
60
  <message>
9729 cbradney 61
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
4759 cbradney 62
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 63
 
64
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
65
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
66
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
67
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
68
</source>
4759 cbradney 69
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 70
 
4759 cbradney 71
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
1234 cbradney 72
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
4759 cbradney 73
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
1234 cbradney 74
належить до групи, то рухається вся група.
75
</translation>
1135 cbradney 76
  </message>
77
  <message>
9729 cbradney 78
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
4759 cbradney 79
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 80
 
81
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
82
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
83
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
84
</source>
4759 cbradney 85
    <translation>setRedraw(bool)
1234 cbradney 86
 
87
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
88
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
89
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
90
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
91
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 92
  </message>
93
  <message>
9729 cbradney 94
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
4759 cbradney 95
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 96
 
97
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
98
coordinates are given in the current measurement units of the document
99
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
100
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
101
is not given Scribus will create one for you.
102
 
4759 cbradney 103
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 104
</source>
4759 cbradney 105
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 106
 
4759 cbradney 107
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
1234 cbradney 108
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
4759 cbradney 109
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
110
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
1234 cbradney 111
сам.
112
 
4759 cbradney 113
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
1234 cbradney 114
</translation>
1135 cbradney 115
  </message>
116
  <message>
9729 cbradney 117
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
4759 cbradney 118
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 119
 
120
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
121
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
4759 cbradney 122
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 123
</source>
4759 cbradney 124
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 125
 
4759 cbradney 126
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
1234 cbradney 127
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
4759 cbradney 128
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
1234 cbradney 129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
9729 cbradney 132
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
4759 cbradney 133
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 134
 
135
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
4759 cbradney 136
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 137
</source>
4759 cbradney 138
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1234 cbradney 139
 
140
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
4759 cbradney 141
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
1234 cbradney 142
</translation>
1135 cbradney 143
  </message>
144
  <message>
9729 cbradney 145
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
4759 cbradney 146
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1135 cbradney 147
 
3064 cbradney 148
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
149
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
150
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
151
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
152
master page for the new page.
153
 
154
May raise IndexError if the page number is out of range
155
</source>
4759 cbradney 156
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3443 cbradney 157
 
4759 cbradney 158
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
3443 cbradney 159
 
160
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
161
</translation>
3064 cbradney 162
  </message>
163
  <message>
9729 cbradney 164
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 165
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 166
 
167
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
4759 cbradney 168
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 169
</source>
9729 cbradney 170
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3443 cbradney 171
 
4759 cbradney 172
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
3443 cbradney 173
</translation>
3064 cbradney 174
  </message>
3824 cbradney 175
  <message>
9729 cbradney 176
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 177
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
178
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 179
 
180
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
181
following meaning:
182
 
183
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 184
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 185
 
186
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
187
margins
188
 
189
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
190
 
191
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 192
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
193
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 194
 
195
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
196
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
197
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
198
 
199
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
200
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
201
PAGE_4 is 4-fold.
202
 
203
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
204
Indexed from 0 (0 = first).
205
 
206
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
207
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
208
is not in points, make sure to account for this.
209
 
210
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
211
PAGE_4, 3)
212
 
213
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
214
</source>
6434 cbradney 215
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
4759 cbradney 216
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
4444 cbradney 217
 
218
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
219
Параметри мають такі значення:
220
 
221
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 222
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 223
наприклад PAPER_A4 і т.п.
224
 
225
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
226
документа.
227
 
228
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
229
 
230
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
231
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
232
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
233
 
234
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
235
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
236
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
237
 
238
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
239
PAGE_1 - одинарна сторінка,
240
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
241
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
242
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
243
 
244
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
245
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
246
 
247
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
248
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
249
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
250
 
251
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
252
PAGE_4, 3)
253
 
254
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
255
дозволений для pagesType діапазон.
256
</translation>
3824 cbradney 257
  </message>
6434 cbradney 258
  <message>
9729 cbradney 259
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6434 cbradney 260
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
261
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
262
 
263
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
264
following meaning:
265
 
266
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
267
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
268
 
269
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
270
margins
271
 
272
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
273
 
274
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
275
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
276
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
277
 
278
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
279
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
280
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
281
 
282
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
283
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
284
PAGE_4 is 4-fold.
285
 
286
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
287
Indexed from 0 (0 = first).
288
 
289
numPage = Number of pages to be created.
290
 
291
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
292
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
293
is not in points, make sure to account for this.
294
 
295
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
296
PAGE_4, 3, 1)
297
 
298
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
299
</source>
300
    <translation type="unfinished"></translation>
301
  </message>
9729 cbradney 302
  <message>
303
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
304
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
305
 
306
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
307
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
308
 
309
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
310
</source>
311
    <translation type="unfinished"></translation>
312
  </message>
4759 cbradney 313
</context>
314
<context>
1135 cbradney 315
  <name>@default</name>
316
  <message>
9729 cbradney 317
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
4759 cbradney 318
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 319
 
320
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
321
has some text selected the value assigned to the first character
322
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
323
selected item is used.
324
</source>
4759 cbradney 325
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 326
 
4759 cbradney 327
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
1234 cbradney 328
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
4759 cbradney 329
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 330
  </message>
331
  <message>
9729 cbradney 332
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
4759 cbradney 333
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 334
 
335
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
336
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
337
</source>
4759 cbradney 338
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 339
 
4759 cbradney 340
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
1234 cbradney 341
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
4759 cbradney 342
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 343
  </message>
344
  <message>
9729 cbradney 345
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
4759 cbradney 346
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 347
 
348
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
349
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
350
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
351
selected item is used.
352
</source>
4759 cbradney 353
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 354
 
355
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
356
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
357
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
4759 cbradney 358
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 359
</translation>
1135 cbradney 360
  </message>
361
  <message>
9729 cbradney 362
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
4759 cbradney 363
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 364
 
365
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
366
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
367
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
368
used.
369
</source>
4759 cbradney 370
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 371
 
4759 cbradney 372
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
1234 cbradney 373
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
4759 cbradney 374
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 375
</translation>
1135 cbradney 376
  </message>
377
  <message>
9729 cbradney 378
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
4759 cbradney 379
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 380
 
381
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
382
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
383
</source>
4759 cbradney 384
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 385
 
4759 cbradney 386
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
1234 cbradney 387
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 388
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 389
  </message>
390
  <message>
9729 cbradney 391
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
4759 cbradney 392
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 393
 
394
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
395
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
396
</source>
4759 cbradney 397
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 398
 
399
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
400
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
4759 cbradney 401
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 402
  </message>
403
  <message>
9729 cbradney 404
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
4759 cbradney 405
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 406
 
407
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
408
given the currently selected item is used.
409
</source>
4759 cbradney 410
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 411
 
412
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 413
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 414
  </message>
415
  <message>
9729 cbradney 416
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
4759 cbradney 417
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 418
 
419
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
4759 cbradney 420
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 421
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
422
used.
423
</source>
4759 cbradney 424
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 425
 
426
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
427
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
4759 cbradney 428
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
1234 cbradney 429
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
4759 cbradney 430
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 431
  </message>
432
  <message>
9729 cbradney 433
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
4759 cbradney 434
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 435
 
436
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
437
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
438
currently selected item is used.
439
 
440
May throw ValueError if the font cannot be found.
441
</source>
4759 cbradney 442
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 443
 
444
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
445
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
4759 cbradney 446
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 447
 
448
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
449
</translation>
1135 cbradney 450
  </message>
451
  <message>
9729 cbradney 452
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
4759 cbradney 453
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 454
 
455
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
456
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
457
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
458
currently selected item is used.
459
 
4759 cbradney 460
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 461
</source>
4759 cbradney 462
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 463
 
464
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
465
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
466
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
467
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 468
об&apos;єкт.
1234 cbradney 469
 
470
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
471
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 472
  </message>
473
  <message>
9729 cbradney 474
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
4759 cbradney 475
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 476
 
477
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
478
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
479
item is used.
480
 
481
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
482
</source>
4759 cbradney 483
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 484
 
485
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
486
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 487
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 488
 
489
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
490
за доступний діапазон.
491
</translation>
1135 cbradney 492
  </message>
493
  <message>
9729 cbradney 494
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
4759 cbradney 495
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 496
 
497
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
498
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
499
 
500
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
501
</source>
4759 cbradney 502
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 503
 
504
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
4759 cbradney 505
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 506
 
507
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
508
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
509
</translation>
1135 cbradney 510
  </message>
511
  <message>
9729 cbradney 512
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
4759 cbradney 513
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 514
 
515
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
516
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
517
 
518
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
519
</source>
4759 cbradney 520
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 521
 
522
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
4759 cbradney 523
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 524
 
525
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
526
</translation>
1135 cbradney 527
  </message>
528
  <message>
9729 cbradney 529
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
4759 cbradney 530
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 531
 
532
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
533
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
534
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
535
 
536
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
537
</source>
4759 cbradney 538
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 539
 
540
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
4759 cbradney 541
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
1234 cbradney 542
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
543
дивіться в dir(scribus).
544
 
545
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
546
невірно.
547
</translation>
1135 cbradney 548
  </message>
549
  <message>
9729 cbradney 550
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
4759 cbradney 551
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 552
 
553
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
554
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
555
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
556
selected item is used.
557
 
558
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
559
</source>
4759 cbradney 560
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 561
 
562
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
563
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
564
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 565
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 566
 
567
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 568
тексту.
1234 cbradney 569
</translation>
1135 cbradney 570
  </message>
571
  <message>
9729 cbradney 572
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
4759 cbradney 573
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 574
 
575
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
576
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
577
selected item is used.
578
</source>
4759 cbradney 579
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 580
 
581
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
582
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
4759 cbradney 583
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 584
</translation>
1135 cbradney 585
  </message>
586
  <message>
9729 cbradney 587
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
4759 cbradney 588
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 589
 
590
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
591
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
592
given the currently selected item is used.
593
</source>
4759 cbradney 594
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 595
 
596
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
597
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 598
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 599
</translation>
1135 cbradney 600
  </message>
601
  <message>
9729 cbradney 602
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
4759 cbradney 603
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 604
 
605
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
606
selected item is used.
607
</source>
4759 cbradney 608
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 609
 
610
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 611
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 612
</translation>
1135 cbradney 613
  </message>
614
  <message>
9729 cbradney 615
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
4759 cbradney 616
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 617
 
618
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
619
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
620
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
621
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
622
used.
623
</source>
4759 cbradney 624
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 625
 
4759 cbradney 626
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
1234 cbradney 627
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
628
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 629
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 630
</translation>
1135 cbradney 631
  </message>
632
  <message>
9729 cbradney 633
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
4759 cbradney 634
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 635
 
636
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
637
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
638
and must not link to or be linked from any other frames already.
639
 
640
May throw ScribusException if linking rules are violated.
641
</source>
4759 cbradney 642
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1234 cbradney 643
 
4759 cbradney 644
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
645
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
646
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
1234 cbradney 647
 
648
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
4759 cbradney 649
правил зв&apos;язування рамок.
1234 cbradney 650
</translation>
1135 cbradney 651
  </message>
652
  <message>
9729 cbradney 653
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
4759 cbradney 654
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 655
 
656
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
657
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
4759 cbradney 658
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 659
 
660
May throw ScribusException if linking rules are violated.
661
</source>
4759 cbradney 662
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 663
 
4759 cbradney 664
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
1234 cbradney 665
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
4759 cbradney 666
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
667
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
1234 cbradney 668
 
669
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
4759 cbradney 670
з&apos;єднання рамок.
1234 cbradney 671
</translation>
1135 cbradney 672
  </message>
673
  <message>
9729 cbradney 674
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
4759 cbradney 675
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 676
 
677
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
678
currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 679
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 680
 
681
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 682
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 683
  </message>
684
  <message>
9729 cbradney 685
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
4759 cbradney 686
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 687
 
688
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
689
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
690
the value of the named color from the default document colors.
691
 
4759 cbradney 692
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 693
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
694
</source>
4759 cbradney 695
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1234 cbradney 696
 
697
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
698
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
699
жодного документа, повертає значення для названого
700
кольору з палітри стандартних кольорів.
701
 
702
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 703
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 704
</translation>
1135 cbradney 705
  </message>
706
  <message>
9729 cbradney 707
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
4759 cbradney 708
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 709
 
710
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
711
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
712
Color components should be in the range from 0 to 255.
713
 
4759 cbradney 714
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 715
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
716
</source>
4759 cbradney 717
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 718
 
719
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
720
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
721
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
722
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
723
 
724
 
725
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 726
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 727
</translation>
1135 cbradney 728
  </message>
729
  <message>
9729 cbradney 730
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
4759 cbradney 731
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 732
 
733
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
734
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
735
&quot;None&quot; - transparent.
736
 
737
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
738
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
739
 
4759 cbradney 740
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 741
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
742
</source>
4759 cbradney 743
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 744
 
745
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
746
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
747
 
748
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
749
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
750
 
751
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 752
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 753
  </message>
754
  <message>
9729 cbradney 755
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
4759 cbradney 756
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 757
 
758
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
759
 
4759 cbradney 760
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 761
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
762
</source>
4759 cbradney 763
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 764
 
765
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
766
 
767
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 768
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 769
  </message>
770
  <message>
9729 cbradney 771
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
4759 cbradney 772
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 773
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 774
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 775
 
776
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
777
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
778
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
779
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
780
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
781
 
782
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
783
at 1.
784
 
785
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
786
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
787
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
788
can be binary-ORed with button constants:
789
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
790
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
791
 
792
Usage examples:
4759 cbradney 793
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
794
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 795
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 796
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 797
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
798
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
799
 
800
Defined button and icon constants:
801
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
802
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
803
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
804
</source>
4759 cbradney 805
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1234 cbradney 806
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 807
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
1234 cbradney 808
 
809
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
810
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
4759 cbradney 811
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
1234 cbradney 812
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
813
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
814
просту розмітку по типу HTML.
815
 
816
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
817
починаються з 1.
818
 
819
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
820
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
821
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
822
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
823
кнопок
824
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
825
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
826
 
827
Приклади використання:
4759 cbradney 828
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
829
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
1234 cbradney 830
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 831
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
1234 cbradney 832
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
833
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
834
 
835
Визначені константи кнопок та іконок:
836
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
837
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
838
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 839
  </message>
840
  <message>
9729 cbradney 841
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
4759 cbradney 842
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 843
 
4759 cbradney 844
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
845
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 846
 
4759 cbradney 847
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 848
</source>
4759 cbradney 849
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 850
 
4759 cbradney 851
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
1234 cbradney 852
отримане значення, як строкову величину
4759 cbradney 853
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
854
по умовчанню&apos; (default).
1234 cbradney 855
 
4759 cbradney 856
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
1234 cbradney 857
</translation>
1135 cbradney 858
  </message>
859
  <message>
9729 cbradney 860
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
4759 cbradney 861
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 862
 
863
Closes the current document without prompting to save.
864
 
865
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
866
</source>
4759 cbradney 867
    <translation>closeDoc()
1234 cbradney 868
 
869
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
870
 
871
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
872
документа для зачиняння
873
</translation>
1135 cbradney 874
  </message>
875
  <message>
9729 cbradney 876
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
4759 cbradney 877
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 878
 
879
Returns true if there is a document open.
880
</source>
4759 cbradney 881
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
1234 cbradney 882
 
883
Повертає правдиве булеве значення при
884
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 885
  </message>
886
  <message>
9729 cbradney 887
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
4759 cbradney 888
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 889
 
890
Opens the document &quot;name&quot;.
891
 
892
May raise ScribusError if the document could not be opened.
893
</source>
4759 cbradney 894
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 895
 
896
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
897
 
898
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
899
було відчинити.
900
</translation>
1135 cbradney 901
  </message>
902
  <message>
9729 cbradney 903
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
4759 cbradney 904
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 905
 
906
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
907
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
908
save file dialog.
909
 
910
If the save fails, there is currently no way to tell.
911
</source>
4759 cbradney 912
    <translation>saveDoc()
1234 cbradney 913
 
914
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
915
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
916
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
917
діалог збереження файла.
918
 
919
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
920
</translation>
1135 cbradney 921
  </message>
922
  <message>
9729 cbradney 923
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
4759 cbradney 924
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 925
 
926
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
927
relative path).
928
 
929
May raise ScribusError if the save fails.
930
</source>
4759 cbradney 931
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 932
 
4759 cbradney 933
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
1234 cbradney 934
повним або відносним шляхом.
935
 
936
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
937
</translation>
1135 cbradney 938
  </message>
939
  <message>
9729 cbradney 940
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 941
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 942
 
943
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
944
strings.
945
</source>
6434 cbradney 946
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 947
 
948
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
949
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
950
</translation>
1135 cbradney 951
  </message>
952
  <message>
9729 cbradney 953
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 954
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 955
 
956
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4759 cbradney 957
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 958
constants.
959
</source>
9729 cbradney 960
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1234 cbradney 961
 
962
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
4759 cbradney 963
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 964
константи.
965
</translation>
1135 cbradney 966
  </message>
967
  <message>
9729 cbradney 968
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
4759 cbradney 969
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 970
 
971
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
4759 cbradney 972
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 973
 
974
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
975
</source>
4759 cbradney 976
    <translation>setUnit(type)
1234 cbradney 977
 
978
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
4759 cbradney 979
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 980
 
981
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
982
виміру.
983
</translation>
1135 cbradney 984
  </message>
985
  <message>
9729 cbradney 986
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
4759 cbradney 987
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 988
 
989
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
990
of the UNIT_* constants:
991
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
992
</source>
4759 cbradney 993
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1234 cbradney 994
 
995
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
996
констант UNIT_* constants:
997
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
998
</translation>
1135 cbradney 999
  </message>
1000
  <message>
9729 cbradney 1001
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
4759 cbradney 1002
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 1003
 
1004
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1005
current document.
1006
</source>
4759 cbradney 1007
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1234 cbradney 1008
 
1009
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
1010
</translation>
1135 cbradney 1011
  </message>
1012
  <message>
9729 cbradney 1013
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
4759 cbradney 1014
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 1015
 
1016
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1017
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1018
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1019
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1020
</source>
4759 cbradney 1021
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1234 cbradney 1022
 
1023
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
1024
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
1025
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
1026
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
1027
</translation>
1135 cbradney 1028
  </message>
1029
  <message>
9729 cbradney 1030
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
4759 cbradney 1031
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1032
 
1033
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1034
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1035
</source>
4759 cbradney 1036
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 1037
 
4759 cbradney 1038
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
1039
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1040
</translation>
1135 cbradney 1041
  </message>
1042
  <message>
9729 cbradney 1043
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
4759 cbradney 1044
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1045
 
1046
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1047
is not given the currently selected Item is used.
1048
</source>
4759 cbradney 1049
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1050
 
4759 cbradney 1051
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
1052
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1053
</translation>
1135 cbradney 1054
  </message>
1055
  <message>
9729 cbradney 1056
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
4759 cbradney 1057
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1058
 
1059
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1060
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1061
</source>
4759 cbradney 1062
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1063
 
4759 cbradney 1064
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1065
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1066
</translation>
1135 cbradney 1067
  </message>
1068
  <message>
9729 cbradney 1069
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
4759 cbradney 1070
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1071
 
1072
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1073
the currently selected item is used. The join types are:
1074
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1075
</source>
4759 cbradney 1076
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1077
 
4759 cbradney 1078
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1079
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1234 cbradney 1080
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1081
</translation>
1135 cbradney 1082
  </message>
1083
  <message>
9729 cbradney 1084
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
4759 cbradney 1085
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1086
 
1087
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1088
currently selected item is used. The cap types are:
1089
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1090
</source>
4759 cbradney 1091
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1092
 
4759 cbradney 1093
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1094
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1234 cbradney 1095
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1096
</translation>
1135 cbradney 1097
  </message>
1098
  <message>
9729 cbradney 1099
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
4759 cbradney 1100
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1101
 
1102
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1103
currently selected item is used. Line style constants are:
1104
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1105
</source>
4759 cbradney 1106
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1234 cbradney 1107
 
4759 cbradney 1108
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1109
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1234 cbradney 1110
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1111
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1112
LINE_SOLID (суцільна)
1113
</translation>
1135 cbradney 1114
  </message>
1115
  <message>
9729 cbradney 1116
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
4759 cbradney 1117
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1118
 
1119
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1120
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1121
</source>
4759 cbradney 1122
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 1123
 
4759 cbradney 1124
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1125
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1126
</translation>
1135 cbradney 1127
  </message>
1128
  <message>
9729 cbradney 1129
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
4759 cbradney 1130
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1131
 
1132
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1133
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1134
</source>
4759 cbradney 1135
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 1136
 
1137
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
4759 cbradney 1138
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1139
</translation>
1135 cbradney 1140
  </message>
1141
  <message>
9729 cbradney 1142
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
4759 cbradney 1143
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1144
 
1145
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1146
given the currently selected item is used.
1147
</source>
4759 cbradney 1148
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 1149
 
4759 cbradney 1150
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1151
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1152
</translation>
1135 cbradney 1153
  </message>
1154
  <message>
9729 cbradney 1155
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
4759 cbradney 1156
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1157
 
1158
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1159
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
4759 cbradney 1160
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1161
for reference.
1162
</source>
4759 cbradney 1163
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1234 cbradney 1164
 
4759 cbradney 1165
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1166
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1167
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 1168
для подальшої інформації.
1169
</translation>
1135 cbradney 1170
  </message>
1171
  <message>
9729 cbradney 1172
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
4759 cbradney 1173
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1174
 
1175
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1176
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1177
is used.
1178
</source>
4759 cbradney 1179
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1180
 
4759 cbradney 1181
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1234 cbradney 1182
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
4759 cbradney 1183
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1184
</translation>
1135 cbradney 1185
  </message>
1186
  <message>
9729 cbradney 1187
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
4759 cbradney 1188
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1189
 
1190
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1191
</source>
4759 cbradney 1192
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1234 cbradney 1193
 
4759 cbradney 1194
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1234 cbradney 1195
</translation>
1135 cbradney 1196
  </message>
1197
  <message>
9729 cbradney 1198
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
4759 cbradney 1199
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1200
 
1201
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1202
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1203
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1204
belongs to a group, the whole group is moved.
1205
</source>
4759 cbradney 1206
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1207
 
4759 cbradney 1208
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1234 cbradney 1209
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
4759 cbradney 1210
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1234 cbradney 1211
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1212
</translation>
1135 cbradney 1213
  </message>
1214
  <message>
9729 cbradney 1215
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
4759 cbradney 1216
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1217
 
1218
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1219
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1220
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1221
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1222
given the currently selected item is used.
1223
</source>
4759 cbradney 1224
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1225
 
4759 cbradney 1226
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1234 cbradney 1227
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1228
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1229
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1230
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 1231
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1232
</translation>
1135 cbradney 1233
  </message>
1234
  <message>
9729 cbradney 1235
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
4759 cbradney 1236
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1237
 
1238
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1239
is not given the currently selected item is used.
1240
</source>
4759 cbradney 1241
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1242
 
4759 cbradney 1243
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1244
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1245
</translation>
1135 cbradney 1246
  </message>
1247
  <message>
9729 cbradney 1248
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
4759 cbradney 1249
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1250
 
1251
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1252
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1253
second selected Object and so on.
1254
</source>
4759 cbradney 1255
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1256
 
4759 cbradney 1257
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1258
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1259
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1234 cbradney 1260
</translation>
1135 cbradney 1261
  </message>
1262
  <message>
9729 cbradney 1263
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
4759 cbradney 1264
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1265
 
1266
Returns the number of selected objects.
1267
</source>
4759 cbradney 1268
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1269
 
4759 cbradney 1270
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1234 cbradney 1271
</translation>
1135 cbradney 1272
  </message>
1273
  <message>
9729 cbradney 1274
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
4759 cbradney 1275
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1276
 
1277
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1278
</source>
4759 cbradney 1279
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1280
 
4759 cbradney 1281
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1234 cbradney 1282
</translation>
1135 cbradney 1283
  </message>
1284
  <message>
9729 cbradney 1285
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
4759 cbradney 1286
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1287
 
1288
Deselects all objects in the whole document.
1289
</source>
4759 cbradney 1290
    <translation>deselectAll()
1234 cbradney 1291
 
4759 cbradney 1292
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1234 cbradney 1293
</translation>
1135 cbradney 1294
  </message>
1295
  <message>
9729 cbradney 1296
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
4759 cbradney 1297
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1298
 
1299
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1300
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1301
items are used.
1302
</source>
4759 cbradney 1303
    <translation>groupObjects(list)
1234 cbradney 1304
 
4759 cbradney 1305
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1306
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1307
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1308
</translation>
1135 cbradney 1309
  </message>
1310
  <message>
9729 cbradney 1311
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
4759 cbradney 1312
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1313
 
1314
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 1315
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1316
 
4759 cbradney 1317
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1318
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1319
  </message>
1320
  <message>
9729 cbradney 1321
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
4759 cbradney 1322
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1323
 
1324
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1325
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1326
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1327
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1328
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1329
 
1330
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1331
</source>
4759 cbradney 1332
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1333
 
4759 cbradney 1334
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1234 cbradney 1335
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1336
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1337
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 1338
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1339
 
1340
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1341
</translation>
1135 cbradney 1342
  </message>
1343
  <message>
9729 cbradney 1344
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
4759 cbradney 1345
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1346
 
1347
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1348
not given the currently selected item is used.
1349
 
1350
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1351
</source>
4759 cbradney 1352
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1353
 
1354
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
4759 cbradney 1355
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1356
 
1357
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1358
для зображень
1359
</translation>
1135 cbradney 1360
  </message>
1361
  <message>
9729 cbradney 1362
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
4759 cbradney 1363
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1364
 
1365
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1366
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1367
means 100 %.
1368
 
1369
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1370
</source>
4759 cbradney 1371
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1372
 
1373
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
4759 cbradney 1374
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1234 cbradney 1375
дорівнює 100 %.
1376
 
1377
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1378
рамкою для зображень
1379
</translation>
1135 cbradney 1380
  </message>
1381
  <message>
9729 cbradney 1382
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
4759 cbradney 1383
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1384
 
4759 cbradney 1385
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1386
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1387
if locked.
1388
</source>
4759 cbradney 1389
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1390
 
4759 cbradney 1391
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1392
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1393
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1234 cbradney 1394
</translation>
1135 cbradney 1395
  </message>
1396
  <message>
9729 cbradney 1397
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
4759 cbradney 1398
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1399
 
1400
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1401
currently selected item is used.
1402
</source>
4759 cbradney 1403
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1404
 
4759 cbradney 1405
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1406
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1407
</translation>
1135 cbradney 1408
  </message>
1409
  <message>
9729 cbradney 1410
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
4759 cbradney 1411
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1412
 
1413
Returns a list with the names of all available fonts.
1414
</source>
4759 cbradney 1415
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1234 cbradney 1416
 
1417
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1418
</translation>
1135 cbradney 1419
  </message>
1420
  <message>
9729 cbradney 1421
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
4759 cbradney 1422
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1423
 
4759 cbradney 1424
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1425
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1426
</source>
4759 cbradney 1427
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1234 cbradney 1428
 
1429
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1430
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1431
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1432
</translation>
1135 cbradney 1433
  </message>
1434
  <message>
9729 cbradney 1435
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
4759 cbradney 1436
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1437
 
1438
Returns a list with the names of all defined layers.
1439
</source>
4759 cbradney 1440
    <translation>getLayers() -&gt; list
1234 cbradney 1441
 
1442
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1443
</translation>
1135 cbradney 1444
  </message>
1445
  <message>
9729 cbradney 1446
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
4759 cbradney 1447
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1448
 
1449
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1450
 
4759 cbradney 1451
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1452
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1453
</source>
4759 cbradney 1454
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1455
 
1456
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1457
 
1458
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1459
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1460
</translation>
1135 cbradney 1461
  </message>
1462
  <message>
9729 cbradney 1463
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
4759 cbradney 1464
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1465
 
1466
Returns the name of the current active layer.
1467
</source>
4759 cbradney 1468
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1234 cbradney 1469
 
1470
Повертає назву активного плану.
1471
</translation>
1135 cbradney 1472
  </message>
1473
  <message>
9729 cbradney 1474
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
4759 cbradney 1475
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1476
 
1477
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1478
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1479
 
4759 cbradney 1480
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1481
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1482
</source>
4759 cbradney 1483
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1484
 
4759 cbradney 1485
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1486
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1487
 
1488
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1489
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1490
</translation>
1135 cbradney 1491
  </message>
1492
  <message>
9729 cbradney 1493
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
4759 cbradney 1494
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1495
 
1496
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1497
the layer is invisible.
1498
 
4759 cbradney 1499
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1500
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1501
</source>
4759 cbradney 1502
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1234 cbradney 1503
 
1504
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1505
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1506
 
1507
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1508
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1509
</translation>
1135 cbradney 1510
  </message>
1511
  <message>
9729 cbradney 1512
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 1513
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1514
 
1515
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4759 cbradney 1516
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1517
 
4759 cbradney 1518
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1519
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1520
</source>
6261 cbradney 1521
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1234 cbradney 1522
 
1523
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1524
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1525
 
1526
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1527
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1528
</translation>
1135 cbradney 1529
  </message>
1530
  <message>
9729 cbradney 1531
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
4759 cbradney 1532
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1533
 
4759 cbradney 1534
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1535
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1536
 
4759 cbradney 1537
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1538
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1539
</source>
4759 cbradney 1540
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1234 cbradney 1541
 
1542
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1543
останній план документа нічого не відбувається.
1544
 
1545
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1546
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1547
</translation>
1135 cbradney 1548
  </message>
1549
  <message>
9729 cbradney 1550
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
4759 cbradney 1551
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1552
 
1553
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1554
 
4759 cbradney 1555
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1556
</source>
4759 cbradney 1557
    <translation>createLayer(layer)
1234 cbradney 1558
 
1559
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1560
 
1561
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1562
</translation>
1135 cbradney 1563
  </message>
1564
  <message>
9729 cbradney 1565
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
4759 cbradney 1566
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1567
 
1568
Returns a string with the -lang value.
1569
</source>
4759 cbradney 1570
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1571
 
1572
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1573
</translation>
1135 cbradney 1574
  </message>
1575
  <message>
9729 cbradney 1576
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
4759 cbradney 1577
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1578
 
1579
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1580
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1581
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1582
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1583
is not given Scribus will create one for you.
1584
 
4759 cbradney 1585
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1586
</source>
4759 cbradney 1587
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1588
 
1589
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1590
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1591
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1592
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1234 cbradney 1593
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1594
 
1595
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1596
використаної назви.
1597
</translation>
1135 cbradney 1598
  </message>
1599
  <message>
9729 cbradney 1600
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
4759 cbradney 1601
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1602
 
1603
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1604
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1605
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1606
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1607
create one for you.
1608
 
4759 cbradney 1609
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1610
</source>
4759 cbradney 1611
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1612
 
1613
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1614
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
4759 cbradney 1615
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1234 cbradney 1616
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1617
Scribus створить його сам.
1618
 
1619
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1620
використаної назви.
1621
</translation>
1135 cbradney 1622
  </message>
1623
  <message>
9729 cbradney 1624
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
4759 cbradney 1625
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1626
 
1627
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1628
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1629
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1630
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1631
given Scribus will create one for you.
1632
 
4759 cbradney 1633
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1634
</source>
4759 cbradney 1635
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1636
 
1637
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1638
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1639
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1640
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1641
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1642
 
1643
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1644
використаної назви.
1645
 
1646
</translation>
1135 cbradney 1647
  </message>
1648
  <message>
9729 cbradney 1649
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
4759 cbradney 1650
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1651
 
1652
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1653
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1654
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1655
object because you need this name for further access to that object. If
1656
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1657
 
4759 cbradney 1658
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1659
</source>
4759 cbradney 1660
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1661
 
1662
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1663
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1664
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1665
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1666
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1667
 
1668
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1669
використаної назви.
1670
</translation>
1135 cbradney 1671
  </message>
1672
  <message>
9729 cbradney 1673
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
4759 cbradney 1674
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1675
 
1676
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1677
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1678
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1679
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1680
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1681
Scribus will create one for you.
1682
 
4759 cbradney 1683
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1684
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1685
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1686
</source>
4759 cbradney 1687
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1688
 
1689
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1690
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1691
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1692
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1693
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1694
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1695
 
1696
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1697
використаної назви.
1698
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1699
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1700
</translation>
1135 cbradney 1701
  </message>
1702
  <message>
9729 cbradney 1703
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
4759 cbradney 1704
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1705
 
1706
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1707
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1708
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1709
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1710
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1711
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1712
identifier for the object because you need this name for further access to that
1713
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1714
 
4759 cbradney 1715
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1716
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1717
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1718
</source>
4759 cbradney 1719
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1720
 
1721
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1722
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1723
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1724
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
4759 cbradney 1725
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1234 cbradney 1726
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
4759 cbradney 1727
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1234 cbradney 1728
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1729
 
1730
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1731
використаної назви.
1732
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1733
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1734
</translation>
1135 cbradney 1735
  </message>
1736
  <message>
9729 cbradney 1737
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
4759 cbradney 1738
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1739
 
1740
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1741
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1742
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1743
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1744
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1745
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1746
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1747
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1748
for you.
1749
 
4759 cbradney 1750
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1751
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1752
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1753
</source>
4759 cbradney 1754
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1755
 
1756
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1757
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1758
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1759
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1760
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1761
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
4759 cbradney 1762
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1234 cbradney 1763
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1764
задано, Scribus створить його сам.
1765
 
1766
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1767
використаної назви.
1768
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1769
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1770
</translation>
1135 cbradney 1771
  </message>
1772
  <message>
9729 cbradney 1773
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
4759 cbradney 1774
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1775
 
1776
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1777
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1778
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1779
unique identifier for the object because you need this name for further access
1780
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1781
 
4759 cbradney 1782
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1783
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1784
</source>
4759 cbradney 1785
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1786
 
4759 cbradney 1787
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1234 cbradney 1788
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1789
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
4759 cbradney 1790
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1234 cbradney 1791
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1792
його сам.
1793
 
1794
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1795
використаної назви.
1796
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
4759 cbradney 1797
базових об&apos;єкти не існують.
1234 cbradney 1798
</translation>
1135 cbradney 1799
  </message>
1800
  <message>
9729 cbradney 1801
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
4759 cbradney 1802
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1803
 
1804
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1805
selected item is deleted.
1806
</source>
4759 cbradney 1807
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1808
 
4759 cbradney 1809
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1810
</translation>
1135 cbradney 1811
  </message>
1812
  <message>
9729 cbradney 1813
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 1814
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1815
 
1816
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1817
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1818
is not passed, text flow is toggled.
1819
</source>
6261 cbradney 1820
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1234 cbradney 1821
 
4759 cbradney 1822
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1823
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1234 cbradney 1824
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1825
стану параметра на протилежний.
1826
</translation>
1135 cbradney 1827
  </message>
1828
  <message>
9729 cbradney 1829
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
4759 cbradney 1830
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1831
 
1832
Test if an object with specified name really exists in the document.
1833
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1834
returns True if there is something selected.
1835
</source>
4759 cbradney 1836
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 1837
 
4759 cbradney 1838
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1839
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1840
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1234 cbradney 1841
</translation>
1135 cbradney 1842
  </message>
1843
  <message>
9729 cbradney 1844
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
4759 cbradney 1845
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1846
 
1847
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
4759 cbradney 1848
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1849
</source>
4759 cbradney 1850
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1851
 
4759 cbradney 1852
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1853
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1854
</translation>
1135 cbradney 1855
  </message>
1856
  <message>
9729 cbradney 1857
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
4759 cbradney 1858
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1859
 
1860
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1861
</source>
4759 cbradney 1862
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1234 cbradney 1863
 
1864
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1865
</translation>
1135 cbradney 1866
  </message>
1867
  <message>
9729 cbradney 1868
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
4759 cbradney 1869
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1870
 
1871
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1872
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1873
</source>
4759 cbradney 1874
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1875
 
1876
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1877
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1878
</translation>
1135 cbradney 1879
  </message>
1880
  <message>
9729 cbradney 1881
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
4759 cbradney 1882
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1883
 
1884
Redraws all pages.
1885
</source>
4759 cbradney 1886
    <translation>redrawAll()
1234 cbradney 1887
 
1888
Перерисовує всі сторінки.
1889
</translation>
1135 cbradney 1890
  </message>
1891
  <message>
9729 cbradney 1892
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
4759 cbradney 1893
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1894
 
1895
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1896
 
1897
May raise ScribusError if the save failed.
1898
</source>
4759 cbradney 1899
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1900
 
1901
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1902
 
1903
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1904
</translation>
1135 cbradney 1905
  </message>
1906
  <message>
9729 cbradney 1907
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
4759 cbradney 1908
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1909
 
1910
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1911
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1912
page number is.
1913
 
1914
May raise IndexError if the page number is out of range
1915
</source>
4759 cbradney 1916
    <translation>deletePage(nr)
1234 cbradney 1917
 
1918
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1919
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1920
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1921
 
1922
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1923
межі доступного діапазону
1924
</translation>
1135 cbradney 1925
  </message>
1926
  <message>
9729 cbradney 1927
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
4759 cbradney 1928
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1929
 
1930
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
4759 cbradney 1931
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1932
just sets the page that script commands will operates on.
1933
 
1934
May raise IndexError if the page number is out of range.
1935
</source>
4759 cbradney 1936
    <translation>gotoPage(nr)
1234 cbradney 1937
 
1938
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1939
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1940
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1941
 
1942
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1943
доступного діапазону.
1944
</translation>
1135 cbradney 1945
  </message>
1946
  <message>
9729 cbradney 1947
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
4759 cbradney 1948
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1949
 
1950
Returns the number of pages in the document.
1951
</source>
4759 cbradney 1952
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1953
 
1954
Повертає число сторінок в документі.
1955
</translation>
1135 cbradney 1956
  </message>
1957
  <message>
9729 cbradney 1958
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
4759 cbradney 1959
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1960
 
1961
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
4759 cbradney 1962
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1963
</source>
4759 cbradney 1964
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1234 cbradney 1965
 
1966
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1967
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
4759 cbradney 1968
UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1969
</translation>
1135 cbradney 1970
  </message>
1971
  <message>
9729 cbradney 1972
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
4759 cbradney 1973
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1974
 
1975
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
4759 cbradney 1976
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1977
 
1978
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1979
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1980
</source>
4759 cbradney 1981
    <translation>setHGuides(list)
1234 cbradney 1982
 
1983
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
1984
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
4759 cbradney 1985
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1986
 
1987
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
1988
заміщення існуючих
1989
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
1990
</translation>
1135 cbradney 1991
  </message>
1992
  <message>
9729 cbradney 1993
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
4759 cbradney 1994
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1995
 
1996
See getHGuides.
1997
</source>
4759 cbradney 1998
    <translation>getVGuides()
1234 cbradney 1999
 
2000
Див. getHGuides.
2001
</translation>
1135 cbradney 2002
  </message>
2003
  <message>
9729 cbradney 2004
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
4759 cbradney 2005
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 2006
 
2007
See setHGuides.
2008
</source>
4759 cbradney 2009
    <translation>setVGuides()
1234 cbradney 2010
 
2011
Див. setHGuides.
2012
</translation>
1135 cbradney 2013
  </message>
2014
  <message>
9729 cbradney 2015
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
4759 cbradney 2016
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 2017
 
4759 cbradney 2018
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2019
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 2020
</source>
4759 cbradney 2021
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
1234 cbradney 2022
 
2023
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
4759 cbradney 2024
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
1234 cbradney 2025
</translation>
1135 cbradney 2026
  </message>
2027
  <message>
9729 cbradney 2028
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
4759 cbradney 2029
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 2030
 
2031
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
4759 cbradney 2032
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2033
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 2034
the page...
2035
</source>
4759 cbradney 2036
    <translation>getPageItems() -&gt; список
1234 cbradney 2037
 
4759 cbradney 2038
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
2039
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2040
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
1234 cbradney 2041
</translation>
1135 cbradney 2042
  </message>
2043
  <message>
9729 cbradney 2044
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
4759 cbradney 2045
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2046
 
2047
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2048
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2049
currently selected item is used.
2050
</source>
4759 cbradney 2051
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2052
 
4759 cbradney 2053
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
1234 cbradney 2054
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 2055
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2056
</translation>
1135 cbradney 2057
  </message>
2058
  <message>
9729 cbradney 2059
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
4759 cbradney 2060
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2061
 
2062
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2063
is not given the currently selected item is used.
2064
</source>
4759 cbradney 2065
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2066
 
4759 cbradney 2067
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2068
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2069
</translation>
1135 cbradney 2070
  </message>
2071
  <message>
9729 cbradney 2072
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
4759 cbradney 2073
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2074
 
2075
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2076
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2077
given the currently selected item is used.
2078
 
2079
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2080
</source>
4759 cbradney 2081
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2082
 
4759 cbradney 2083
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
1234 cbradney 2084
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 2085
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2086
 
2087
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2088
доступний діапазон.
2089
</translation>
1135 cbradney 2090
  </message>
2091
  <message>
9729 cbradney 2092
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
4759 cbradney 2093
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2094
 
2095
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2096
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2097
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2098
is used.
2099
 
2100
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2101
</source>
4759 cbradney 2102
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2103
 
4759 cbradney 2104
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
1234 cbradney 2105
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 2106
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2107
 
2108
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2109
доступний діапазон.
2110
</translation>
1135 cbradney 2111
  </message>
2112
  <message>
9729 cbradney 2113
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
4759 cbradney 2114
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2115
 
2116
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2117
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 2118
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2119
</source>
4759 cbradney 2120
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2121
 
4759 cbradney 2122
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2123
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2124
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2125
</translation>
1135 cbradney 2126
  </message>
2127
  <message>
9729 cbradney 2128
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
4759 cbradney 2129
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2130
 
2131
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2132
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 2133
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2134
</source>
4759 cbradney 2135
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2136
 
4759 cbradney 2137
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2138
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2139
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2140
</translation>
1135 cbradney 2141
  </message>
2142
  <message>
9729 cbradney 2143
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
4759 cbradney 2144
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2145
 
2146
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2147
is not given the currently selected item is used. There are predefined
4759 cbradney 2148
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2149
</source>
4759 cbradney 2150
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2151
 
4759 cbradney 2152
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2153
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2154
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1234 cbradney 2155
</translation>
1135 cbradney 2156
  </message>
2157
  <message>
9729 cbradney 2158
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
4759 cbradney 2159
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2160
 
2161
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2162
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2163
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2164
Item is used.
2165
 
2166
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2167
</source>
4759 cbradney 2168
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2169
 
4759 cbradney 2170
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
1234 cbradney 2171
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2172
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 2173
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2174
 
2175
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2176
доступний діапазон.
2177
</translation>
1135 cbradney 2178
  </message>
2179
  <message>
9729 cbradney 2180
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
4759 cbradney 2181
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2182
 
2183
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2184
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2185
 
2186
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2187
</source>
4759 cbradney 2188
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2189
 
4759 cbradney 2190
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2191
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2192
 
2193
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2194
</translation>
1135 cbradney 2195
  </message>
2196
  <message>
9729 cbradney 2197
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
4759 cbradney 2198
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2199
 
2200
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2201
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2202
 
4759 cbradney 2203
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2204
</source>
4759 cbradney 2205
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2206
 
4759 cbradney 2207
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2208
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2209
 
2210
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2211
</translation>
1135 cbradney 2212
  </message>
2213
  <message>
9729 cbradney 2214
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
4759 cbradney 2215
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2216
 
2217
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2218
new progress bar use. See progressSet.
2219
</source>
4759 cbradney 2220
    <translation>progressReset()
1234 cbradney 2221
 
2222
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2223
використання панелі. Див. progressSet.
2224
</translation>
1135 cbradney 2225
  </message>
2226
  <message>
9729 cbradney 2227
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
4759 cbradney 2228
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2229
 
4759 cbradney 2230
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2231
See progressSet.
2232
</source>
4759 cbradney 2233
    <translation>progressTotal(max)
1234 cbradney 2234
 
2235
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2236
число. Див. progressSet.
2237
</translation>
1135 cbradney 2238
  </message>
2239
  <message>
9729 cbradney 2240
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
4759 cbradney 2241
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2242
 
2243
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2244
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2245
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2246
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2247
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2248
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
4759 cbradney 2249
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2250
</source>
4759 cbradney 2251
    <translation>progressSet(nr)
1234 cbradney 2252
 
2253
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2254
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2255
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2256
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2257
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2258
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2259
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2260
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
4759 cbradney 2261
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
1234 cbradney 2262
</translation>
1135 cbradney 2263
  </message>
2264
  <message>
9729 cbradney 2265
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
4759 cbradney 2266
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2267
 
2268
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2269
</source>
4759 cbradney 2270
    <translation>setCursor()
1234 cbradney 2271
 
2272
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2273
Поки що не використовуйте.
2274
</translation>
1135 cbradney 2275
  </message>
2276
  <message>
9729 cbradney 2277
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
4759 cbradney 2278
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2279
 
4759 cbradney 2280
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2281
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2282
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2283
</source>
4759 cbradney 2284
    <translation>docChanged(булеве значення)
1234 cbradney 2285
 
2286
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2287
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2288
змін автоматично при роботі сценарія.
2289
</translation>
1135 cbradney 2290
  </message>
2291
  <message>
9729 cbradney 2292
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
4759 cbradney 2293
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1135 cbradney 2294
 
4759 cbradney 2295
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2296
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2297
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1135 cbradney 2298
 
1525 cbradney 2299
May raise WrongFrameTypeError.
2300
</source>
4759 cbradney 2301
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2168 cbradney 2302
 
2303
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
4759 cbradney 2304
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2305
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2306
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2168 cbradney 2307
булевими змінними.
2308
 
2309
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2310
</translation>
1525 cbradney 2311
  </message>
2312
  <message>
9729 cbradney 2313
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
4759 cbradney 2314
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2315
 
2316
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2317
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2318
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2319
 
4759 cbradney 2320
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2321
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2322
</source>
4759 cbradney 2323
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2168 cbradney 2324
 
2325
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2326
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2327
&quot;layer&quot; не дозволено.
2328
 
2329
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2330
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2331
</translation>
1525 cbradney 2332
  </message>
2333
  <message>
9729 cbradney 2334
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
4759 cbradney 2335
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2336
 
2168 cbradney 2337
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2338
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2339
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2340
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2341
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2342
 
4759 cbradney 2343
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2168 cbradney 2344
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2345
</source>
4759 cbradney 2346
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2347
 
2168 cbradney 2348
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2349
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2350
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2351
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
4759 cbradney 2352
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2168 cbradney 2353
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2354
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2355
 
2356
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2357
було знайдено.
2358
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
4759 cbradney 2359
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2168 cbradney 2360
</translation>
1525 cbradney 2361
  </message>
2362
  <message>
9729 cbradney 2363
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
4759 cbradney 2364
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2365
 
2168 cbradney 2366
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2367
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2368
 
2168 cbradney 2369
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2370
</source>
4759 cbradney 2371
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2372
 
2168 cbradney 2373
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
4759 cbradney 2374
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2375
 
2168 cbradney 2376
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2377
текстовою рамкою
2378
</translation>
1525 cbradney 2379
  </message>
2380
  <message>
9729 cbradney 2381
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
4759 cbradney 2382
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2383
 
2168 cbradney 2384
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2385
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2386
 
2168 cbradney 2387
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2388
</source>
4759 cbradney 2389
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2390
 
2168 cbradney 2391
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
4759 cbradney 2392
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2393
 
2168 cbradney 2394
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2395
являється текстовою
2396
</translation>
1525 cbradney 2397
  </message>
2398
  <message>
9729 cbradney 2399
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
4759 cbradney 2400
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2401
 
2168 cbradney 2402
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
4759 cbradney 2403
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2404
</source>
4759 cbradney 2405
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2406
 
4759 cbradney 2407
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2168 cbradney 2408
</translation>
1525 cbradney 2409
  </message>
2410
  <message>
9729 cbradney 2411
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
4759 cbradney 2412
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2413
 
3064 cbradney 2414
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2415
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2416
space. If no document is open, returns the value of the named color
2417
from the default document colors.
2418
 
4759 cbradney 2419
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3064 cbradney 2420
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2421
</source>
4759 cbradney 2422
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
3443 cbradney 2423
 
2424
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2425
 
2426
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
4759 cbradney 2427
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
3443 cbradney 2428
</translation>
3064 cbradney 2429
  </message>
2430
  <message>
9729 cbradney 2431
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2432
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3064 cbradney 2433
 
2434
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2435
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2436
the range from 0 to 255.
2437
 
2438
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2439
</source>
7508 cbradney 2440
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3443 cbradney 2441
 
2442
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2443
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2444
 
4759 cbradney 2445
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
3443 cbradney 2446
</translation>
3064 cbradney 2447
  </message>
2448
  <message>
9729 cbradney 2449
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2450
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3064 cbradney 2451
 
2452
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2453
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
4759 cbradney 2454
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3064 cbradney 2455
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2456
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2457
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2458
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2459
opional parameters is False.
2460
 
4759 cbradney 2461
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2462
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3064 cbradney 2463
 
2464
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2465
 
4759 cbradney 2466
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2467
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3064 cbradney 2468
</source>
9729 cbradney 2469
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2470
 
4759 cbradney 2471
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
3443 cbradney 2472
 
4759 cbradney 2473
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2474
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3443 cbradney 2475
 
2476
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2477
 
4759 cbradney 2478
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2479
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3443 cbradney 2480
</translation>
3064 cbradney 2481
  </message>
2482
  <message>
9729 cbradney 2483
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2484
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3064 cbradney 2485
 
2486
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2487
</source>
7508 cbradney 2488
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2489
 
4759 cbradney 2490
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
3064 cbradney 2491
  </message>
2492
  <message>
9729 cbradney 2493
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2494
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3064 cbradney 2495
 
2496
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2497
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
4759 cbradney 2498
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3064 cbradney 2499
</source>
7508 cbradney 2500
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3443 cbradney 2501
 
4759 cbradney 2502
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
2503
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
3443 cbradney 2504
</translation>
3064 cbradney 2505
  </message>
2506
  <message>
9729 cbradney 2507
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="84"/>
4759 cbradney 2508
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3064 cbradney 2509
 
4759 cbradney 2510
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
3064 cbradney 2511
for details of arguments.
2512
 
4759 cbradney 2513
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
3064 cbradney 2514
</source>
4759 cbradney 2515
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3443 cbradney 2516
 
4759 cbradney 2517
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
3443 cbradney 2518
для додаткової інформації про атрибути.
2519
 
4759 cbradney 2520
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
3443 cbradney 2521
</translation>
3064 cbradney 2522
  </message>
2523
  <message>
9729 cbradney 2524
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="102"/>
4759 cbradney 2525
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3064 cbradney 2526
 
4759 cbradney 2527
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2528
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
3064 cbradney 2529
by parent classes as well.
2530
</source>
4759 cbradney 2531
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3443 cbradney 2532
 
4759 cbradney 2533
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
2534
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
3443 cbradney 2535
</translation>
3064 cbradney 2536
  </message>
2537
  <message>
9729 cbradney 2538
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="136"/>
4759 cbradney 2539
    <source>getProperty(object, property)
3064 cbradney 2540
 
4759 cbradney 2541
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
3064 cbradney 2542
 
4759 cbradney 2543
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
3064 cbradney 2544
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2545
C++ QObject instance.
2546
 
4759 cbradney 2547
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2548
to look up on `object&apos;.
3064 cbradney 2549
 
2550
The return value varies depending on the type of the property.
2551
</source>
4759 cbradney 2552
    <translation>getProperty(object, property)
3443 cbradney 2553
 
4759 cbradney 2554
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2555
 
4759 cbradney 2556
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
3443 cbradney 2557
 
4759 cbradney 2558
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2559
 
2560
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2561
</translation>
3064 cbradney 2562
  </message>
2563
  <message>
9729 cbradney 2564
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="166"/>
4759 cbradney 2565
    <source>setProperty(object, property, value)
3064 cbradney 2566
 
4759 cbradney 2567
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2568
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
3064 cbradney 2569
also be raised if the underlying setter fails.
2570
 
2571
See getProperty() for more information.
2572
</source>
4759 cbradney 2573
    <translation>setProperty(object, property, value)
3443 cbradney 2574
 
4759 cbradney 2575
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
3443 cbradney 2576
 
2577
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2578
</translation>
3064 cbradney 2579
  </message>
2580
  <message>
9729 cbradney 2581
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="185"/>
4759 cbradney 2582
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3064 cbradney 2583
 
4759 cbradney 2584
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2585
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2586
search recursively through children, grandchildren, etc.
2587
 
2588
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2589
</source>
4759 cbradney 2590
    <translation>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3443 cbradney 2591
 
4759 cbradney 2592
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
3443 cbradney 2593
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2594
 
2595
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2596
</translation>
3064 cbradney 2597
  </message>
2598
  <message>
9729 cbradney 2599
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="202"/>
4759 cbradney 2600
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3064 cbradney 2601
 
4759 cbradney 2602
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2603
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2604
search recursively through children, grandchildren, etc.
2605
</source>
4759 cbradney 2606
    <translation>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3443 cbradney 2607
 
4759 cbradney 2608
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
3443 cbradney 2609
</translation>
3064 cbradney 2610
  </message>
2611
  <message>
9729 cbradney 2612
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2613
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3064 cbradney 2614
 
2615
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2616
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2617
selected item is used.
2618
</source>
7508 cbradney 2619
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3443 cbradney 2620
 
4759 cbradney 2621
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2622
</translation>
3064 cbradney 2623
  </message>
2624
  <message>
9729 cbradney 2625
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2626
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3064 cbradney 2627
 
2628
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2629
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2630
&quot;layer&quot; is invisible.
2631
 
4759 cbradney 2632
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2633
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3064 cbradney 2634
</source>
7508 cbradney 2635
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3443 cbradney 2636
 
2637
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2638
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2639
 
2640
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2641
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2642
</translation>
3064 cbradney 2643
  </message>
2644
  <message>
9729 cbradney 2645
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2646
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2647
 
2648
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2649
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2650
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2651
not given the currently selected Item is used.
2652
 
2653
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2654
</source>
7508 cbradney 2655
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3443 cbradney 2656
 
2657
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2658
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2659
 
2660
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2661
</translation>
3064 cbradney 2662
  </message>
2663
  <message>
9729 cbradney 2664
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
4759 cbradney 2665
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3064 cbradney 2666
 
2667
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2668
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3064 cbradney 2669
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2670
 
2671
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2672
</source>
4759 cbradney 2673
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2674
 
2675
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2676
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
3443 cbradney 2677
 
2678
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2679
  </message>
3443 cbradney 2680
  <message>
9729 cbradney 2681
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
4759 cbradney 2682
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2683
 
4759 cbradney 2684
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3443 cbradney 2685
style name or None when user cancels the dialog.
2686
</source>
4759 cbradney 2687
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2688
 
2689
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
4759 cbradney 2690
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
3443 cbradney 2691
</translation>
2692
  </message>
3824 cbradney 2693
  <message>
9729 cbradney 2694
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
4759 cbradney 2695
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2696
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3824 cbradney 2697
 
2698
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2699
 
2700
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2701
following meaning:
2702
 
2703
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 2704
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2705
 
2706
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2707
  margins
2708
 
2709
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2710
 
2711
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 2712
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2713
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2714
 
2715
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2716
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2717
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2718
 
2719
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2720
 
2721
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2722
 
2723
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2724
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2725
is not in points, make sure to account for this.
2726
 
2727
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2728
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2729
</source>
4759 cbradney 2730
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2731
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
4444 cbradney 2732
 
2733
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
2734
 
2735
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
2736
Розшифрування параметрів:
2737
 
2738
  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 2739
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 2740
  наприклад PAPER_A4 і т.п.
2741
 
2742
  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
2743
  документа
2744
 
2745
  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
2746
 
2747
  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
2748
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
2749
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
2750
 
2751
  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
2752
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2753
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2754
 
2755
  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2756
 
2757
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2758
 
2759
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
2760
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
2761
інші одиниці виміру.
2762
 
2763
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2764
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2765
</translation>
3824 cbradney 2766
  </message>
4141 cbradney 2767
  <message>
9729 cbradney 2768
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4759 cbradney 2769
    <source>closeMasterPage()
4141 cbradney 2770
 
2771
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2772
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2773
</source>
4759 cbradney 2774
    <translation>closeMasterPage()
4444 cbradney 2775
 
2776
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
2777
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
2778
</translation>
4141 cbradney 2779
  </message>
2780
  <message>
9729 cbradney 2781
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4759 cbradney 2782
    <source>masterPageNames()
4141 cbradney 2783
 
2784
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2785
</source>
4759 cbradney 2786
    <translation>masterPageNames()
4444 cbradney 2787
 
2788
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
2789
</translation>
4141 cbradney 2790
  </message>
2791
  <message>
9729 cbradney 2792
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4759 cbradney 2793
    <source>editMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2794
 
2795
Enables master page editing and opens the named master page
2796
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2797
</source>
4759 cbradney 2798
    <translation>editMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2799
 
2800
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
2801
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
2802
</translation>
4141 cbradney 2803
  </message>
2804
  <message>
9729 cbradney 2805
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4759 cbradney 2806
    <source>createMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2807
 
2808
Creates a new master page named pageName and opens it for
2809
editing.
2810
</source>
4759 cbradney 2811
    <translation>createMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2812
 
2813
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
2814
для редагування.
2815
</translation>
4141 cbradney 2816
  </message>
2817
  <message>
9729 cbradney 2818
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4759 cbradney 2819
    <source>deleteMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2820
 
2821
Delete the named master page.
2822
</source>
4759 cbradney 2823
    <translation>deleteMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2824
 
2825
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
2826
</translation>
4141 cbradney 2827
  </message>
2828
  <message>
9729 cbradney 2829
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4759 cbradney 2830
    <source>zoomDocument(double)
4141 cbradney 2831
 
2832
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2833
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2834
</source>
4759 cbradney 2835
    <translation>zoomDocument(double)
4444 cbradney 2836
 
2837
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
2838
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
2839
використовує -100 як позначку.
2840
</translation>
4141 cbradney 2841
  </message>
6261 cbradney 2842
  <message>
9729 cbradney 2843
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 2844
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2845
 
2846
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2847
is not given the currently selected Item is used.
2848
</source>
2849
    <translation type="unfinished"></translation>
2850
  </message>
2851
  <message>
9729 cbradney 2852
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 2853
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2854
 
2855
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2856
is not given the currently selected Item is used.
2857
</source>
2858
    <translation type="unfinished"></translation>
2859
  </message>
2860
  <message>
9729 cbradney 2861
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 2862
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2863
 
2864
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2865
is not given the currently selected Item is used.
2866
</source>
2867
    <translation type="unfinished"></translation>
2868
  </message>
2869
  <message>
9729 cbradney 2870
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 2871
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2872
 
2873
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2874
is not given the currently selected Item is used.
2875
</source>
2876
    <translation type="unfinished"></translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
9729 cbradney 2879
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 2880
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2881
 
2882
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2883
true the layer will be locked.
2884
 
2885
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2886
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2887
</source>
2888
    <translation type="unfinished"></translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
9729 cbradney 2891
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
6261 cbradney 2892
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2893
 
2894
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2895
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2896
&quot;layer&quot; is locked.
2897
 
2898
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2899
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2900
</source>
2901
    <translation type="unfinished"></translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
9729 cbradney 2904
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
6261 cbradney 2905
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2906
 
2907
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2908
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2909
&quot;layer&quot; is normal.
2910
 
2911
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2912
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2913
</source>
2914
    <translation type="unfinished"></translation>
2915
  </message>
2916
  <message>
9729 cbradney 2917
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
6261 cbradney 2918
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2919
 
2920
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2921
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2922
 
2923
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2924
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2925
</source>
2926
    <translation type="unfinished"></translation>
2927
  </message>
2928
  <message>
9729 cbradney 2929
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
6261 cbradney 2930
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2931
 
2932
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2933
 
2934
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2935
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2936
</source>
2937
    <translation type="unfinished"></translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
9729 cbradney 2940
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
6261 cbradney 2941
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2942
 
2943
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2944
 
2945
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2946
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2947
</source>
2948
    <translation type="unfinished"></translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
9729 cbradney 2951
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
6261 cbradney 2952
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2953
 
2954
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2955
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2956
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2957
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2958
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2959
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2960
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2961
</source>
2962
    <translation type="unfinished"></translation>
2963
  </message>
2964
  <message>
9729 cbradney 2965
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6261 cbradney 2966
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2967
 
2968
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2969
</source>
2970
    <translation type="unfinished"></translation>
2971
  </message>
2972
  <message>
9729 cbradney 2973
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 2974
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2975
 
2976
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2977
strings.
2978
</source>
2979
    <translation type="unfinished"></translation>
2980
  </message>
2981
  <message>
9729 cbradney 2982
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 2983
    <source>getPageType() -&gt; integer
2984
 
2985
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2986
</source>
2987
    <translation type="unfinished"></translation>
2988
  </message>
2989
  <message>
9729 cbradney 2990
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 2991
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2992
 
2993
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2994
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2995
</source>
2996
    <translation type="unfinished"></translation>
2997
  </message>
7508 cbradney 2998
  <message>
9729 cbradney 2999
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7508 cbradney 3000
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3001
 
3002
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
3003
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
3004
the range from 0 to 255.
3005
 
3006
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3007
</source>
3008
    <translation type="unfinished"></translation>
3009
  </message>
3010
  <message>
9729 cbradney 3011
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7508 cbradney 3012
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3013
 
3014
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
3015
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
3016
selected item is used.
3017
</source>
3018
    <translation type="unfinished"></translation>
3019
  </message>
3020
  <message>
9729 cbradney 3021
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7508 cbradney 3022
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3023
 
3024
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
3025
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3026
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
3027
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3028
</source>
3029
    <translation type="unfinished"></translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
9729 cbradney 3032
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7508 cbradney 3033
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3034
 
3035
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
3036
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
3037
selected item is used.
3038
</source>
3039
    <translation type="unfinished"></translation>
3040
  </message>
3041
  <message>
9729 cbradney 3042
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7508 cbradney 3043
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3044
 
3045
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3046
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3047
 
3048
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3049
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3050
</source>
3051
    <translation type="unfinished"></translation>
3052
  </message>
3053
  <message>
9729 cbradney 3054
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7508 cbradney 3055
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3056
 
3057
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
3058
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
3059
&quot;layer&quot; is invisible.
3060
 
3061
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3062
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3063
</source>
3064
    <translation type="unfinished"></translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
9729 cbradney 3067
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7508 cbradney 3068
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3069
 
3070
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3071
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3072
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3073
not given the currently selected Item is used.
3074
 
3075
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3076
</source>
3077
    <translation type="unfinished"></translation>
3078
  </message>
9729 cbradney 3079
  <message>
3080
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3081
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3082
 
3083
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3084
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3085
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3086
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3087
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3088
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3089
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3090
opional parameters is False.
3091
 
3092
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3093
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3094
 
3095
Refer to the Qt-Documentation for Q3FileDialog for details on filters.
3096
 
3097
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3098
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3099
</source>
3100
    <translation type="unfinished"></translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
3104
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3105
 
3106
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3107
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3108
constants.
3109
</source>
3110
    <translation type="unfinished"></translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
3114
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3115
 
3116
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3117
true the layer will be displayed outlined.
3118
 
3119
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3120
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3121
</source>
3122
    <translation type="unfinished"></translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
3126
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
3127
 
3128
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3129
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
3130
 
3131
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3132
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3133
</source>
3134
    <translation type="unfinished"></translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
3138
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
3139
 
3140
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3141
 
3142
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3143
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3144
</source>
3145
    <translation type="unfinished"></translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
3148
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
3149
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
3150
 
3151
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3152
 
3153
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3154
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3155
</source>
3156
    <translation type="unfinished"></translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
3160
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3161
 
3162
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3163
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3164
</source>
3165
    <translation type="unfinished"></translation>
3166
  </message>
3167
  <message>
3168
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
3169
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3170
 
3171
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3172
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3173
</source>
3174
    <translation type="unfinished"></translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
3178
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3179
 
3180
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3181
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3182
</source>
3183
    <translation type="unfinished"></translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
3187
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3188
 
3189
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3190
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3191
</source>
3192
    <translation type="unfinished"></translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
3196
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3197
 
3198
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3199
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3200
 
3201
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3202
</source>
3203
    <translation type="unfinished"></translation>
3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
3207
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3208
 
3209
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3210
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3211
 
3212
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3213
</source>
3214
    <translation type="unfinished"></translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
3218
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3219
 
3220
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3221
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3222
 
3223
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3224
</source>
3225
    <translation type="unfinished"></translation>
3226
  </message>
4759 cbradney 3227
</context>
3228
<context>
188 Franz 3229
  <name>About</name>
3230
  <message>
10134 cbradney 3231
    <location filename="../about.cpp" line="158"/>
4759 cbradney 3232
    <source>Contributions from:</source>
3233
    <translation>У співпраці з:</translation>
1135 cbradney 3234
  </message>
3235
  <message>
10134 cbradney 3236
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
4759 cbradney 3237
    <source>&amp;About</source>
3238
    <translation>&amp;Про</translation>
188 Franz 3239
  </message>
3240
  <message>
10134 cbradney 3241
    <location filename="../about.cpp" line="211"/>
4759 cbradney 3242
    <source>A&amp;uthors</source>
3243
    <translation>&amp;Автори</translation>
188 Franz 3244
  </message>
3245
  <message>
10134 cbradney 3246
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
4759 cbradney 3247
    <source>&amp;Translations</source>
3248
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
188 Franz 3249
  </message>
3250
  <message>
10134 cbradney 3251
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
4759 cbradney 3252
    <source>&amp;Online</source>
3253
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
188 Franz 3254
  </message>
3255
  <message>
10134 cbradney 3256
    <location filename="../about.cpp" line="427"/>
4759 cbradney 3257
    <source>&amp;Close</source>
3258
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
188 Franz 3259
  </message>
3260
  <message>
10134 cbradney 3261
    <location filename="../about.cpp" line="146"/>
4759 cbradney 3262
    <source>Development Team:</source>
3263
    <translation>Команда розробників:</translation>
188 Franz 3264
  </message>
3265
  <message>
10134 cbradney 3266
    <location filename="../about.cpp" line="189"/>
4759 cbradney 3267
    <source>Official Documentation:</source>
3268
    <translation>Офіційна документація:</translation>
188 Franz 3269
  </message>
3270
  <message>
10134 cbradney 3271
    <location filename="../about.cpp" line="197"/>
4759 cbradney 3272
    <source>Other Documentation:</source>
3273
    <translation>Інша документація:</translation>
188 Franz 3274
  </message>
3275
  <message>
10134 cbradney 3276
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
4759 cbradney 3277
    <source>Homepage</source>
3278
    <translation>Домашня сторінка</translation>
188 Franz 3279
  </message>
3280
  <message>
10134 cbradney 3281
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
4759 cbradney 3282
    <source>Online Reference</source>
3283
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
188 Franz 3284
  </message>
3285
  <message>
10134 cbradney 3286
    <location filename="../about.cpp" line="399"/>
4759 cbradney 3287
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3288
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
188 Franz 3289
  </message>
3290
  <message>
10134 cbradney 3291
    <location filename="../about.cpp" line="401"/>
4759 cbradney 3292
    <source>Mailing List</source>
3293
    <translation>Список розсилки</translation>
188 Franz 3294
  </message>
3295
  <message>
10134 cbradney 3296
    <location filename="../about.cpp" line="219"/>
4759 cbradney 3297
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3298
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
188 Franz 3299
  </message>
3300
  <message>
10134 cbradney 3301
    <location filename="../about.cpp" line="346"/>
4759 cbradney 3302
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3303
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
188 Franz 3304
  </message>
3305
  <message>
10134 cbradney 3306
    <location filename="../about.cpp" line="48"/>
4759 cbradney 3307
    <source>About Scribus %1</source>
3308
    <translation>Про Scribus %1</translation>
188 Franz 3309
  </message>
3310
  <message>
10134 cbradney 3311
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
4759 cbradney 3312
    <source>Wiki</source>
3313
    <translation>Вікі</translation>
188 Franz 3314
  </message>
3315
  <message>
10134 cbradney 3316
    <location filename="../about.cpp" line="75"/>
4759 cbradney 3317
    <source>%1 %2 %3</source>
3318
    <translation>%1 %2 %3</translation>
188 Franz 3319
  </message>
3320
  <message>
10134 cbradney 3321
    <location filename="../about.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3322
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
3323
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
188 Franz 3324
  </message>