Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10166 | Rev 10842 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10131 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
10686 subik 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
3
<defaultcodec></defaultcodec>
418 Franz 4
<context>
1192 mrdocs 5
  <name></name>
6
  <message>
10131 cbradney 7
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1192 mrdocs 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
13
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
14
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
15
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
16
  </message>
17
  <message>
10131 cbradney 18
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1192 mrdocs 19
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
20
 
21
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
22
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
23
Returns true if a new document was created.
24
</source>
25
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
26
 
27
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
28
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
29
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
30
  </message>
31
  <message>
10131 cbradney 32
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 33
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
34
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
35
 
36
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
37
following meaning:
38
 
39
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
40
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
41
 
42
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
43
  margins
44
 
45
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
46
 
47
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
48
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
49
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
50
 
51
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
52
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
53
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
54
 
55
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
56
 
57
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
58
 
59
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
60
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
61
is not in points, make sure to account for this.
62
 
63
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
64
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
65
</source>
3278 cbradney 66
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 67
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
68
 
69
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
70
o significado seguinte:
71
 
72
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
73
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
74
 
75
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
76
  as marxes do documento
77
 
78
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
79
 
80
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
81
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
82
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
83
 
84
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
85
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
86
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
87
 
88
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
89
 
90
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
91
 
92
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
93
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
94
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
95
 
96
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
97
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
98
  </message>
99
  <message>
10131 cbradney 100
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1192 mrdocs 101
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
102
 
103
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
104
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
105
</source>
106
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
107
 
108
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
109
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
110
  </message>
111
  <message>
10131 cbradney 112
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1192 mrdocs 113
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
114
 
115
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
116
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
117
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
118
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
119
</source>
120
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
121
 
122
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
123
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
124
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
125
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
126
  </message>
127
  <message>
10131 cbradney 128
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1192 mrdocs 129
    <source>setRedraw(bool)
130
 
131
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
132
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
133
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
134
</source>
135
    <translation>setRedraw(bool)
136
 
137
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
138
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
139
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
140
  </message>
141
  <message>
10131 cbradney 142
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1192 mrdocs 143
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
144
 
145
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
146
coordinates are given in the current measurement units of the document
147
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
148
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
149
is not given Scribus will create one for you.
150
 
151
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
152
</source>
153
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
154
 
155
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
156
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
157
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
158
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
159
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
160
 
161
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
162
  </message>
163
  <message>
10131 cbradney 164
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 165
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
166
 
167
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
168
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
169
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
170
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
171
template page for the new page.
172
 
173
May raise IndexError if the page number is out of range
174
</source>
3278 cbradney 175
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 176
 
177
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
178
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
179
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
180
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
181
modelo de páxina para a páxina nova.
182
 
183
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
184
  </message>
185
  <message>
10131 cbradney 186
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1192 mrdocs 187
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
188
 
189
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
190
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
191
available types (FILL_&lt;type&gt;).
192
</source>
193
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
194
 
195
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
196
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
197
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
198
  </message>
199
  <message>
10131 cbradney 200
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1192 mrdocs 201
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
202
 
203
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
204
frame has some text selected the value assigned to the first character of
205
the selection is returned.
206
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
207
</source>
208
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
209
 
210
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
211
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
212
ao primeiro carácter da seleccion.
213
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
214
  </message>
215
  <message>
10131 cbradney 216
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1192 mrdocs 217
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
218
 
219
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
220
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
221
</source>
222
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
223
 
224
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
225
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
226
  </message>
1525 cbradney 227
  <message>
10131 cbradney 228
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 229
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
230
 
231
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
232
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
233
optional arguments, but will not be given any).
234
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
235
for the macro.
236
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
237
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
238
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
239
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
240
of a single instance.
241
</source>
3278 cbradney 242
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 243
 
244
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
245
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
246
individualmente máis abaixo.
247
 
248
Certas cousas son comúns a toda a interface.
249
 
250
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
251
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
252
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
253
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
254
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
255
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
256
o que operaren.
257
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
258
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
259
nada sobre o que operar.
260
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
261
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
262
e provocará esta excepción.
263
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
264
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
265
 
266
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
267
documentación de cada función.</translation>
268
  </message>
3278 cbradney 269
  <message>
10131 cbradney 270
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 271
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
272
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
273
 
274
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
275
following meaning:
276
 
277
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
278
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
279
 
280
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
281
  margins
282
 
283
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
284
 
285
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
286
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
287
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
288
 
289
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
290
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
291
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
292
 
293
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
294
 
295
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
296
 
297
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
298
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
299
is not in points, make sure to account for this.
300
 
301
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
302
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
303
</source>
3824 cbradney 304
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 305
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
306
 
307
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
308
 
309
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
310
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
311
 
312
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
313
 
314
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
315
 
316
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
317
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
318
  se se está a crear un documento en varias partes.
319
 
320
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
321
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
322
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
323
 
324
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
325
 
326
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
327
 
328
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
329
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
330
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
331
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
332
 
333
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
334
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 335
  </message>
336
  <message>
10131 cbradney 337
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3278 cbradney 338
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
339
 
340
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
341
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
342
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
343
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
344
master page for the new page.
345
 
346
May raise IndexError if the page number is out of range
347
</source>
3377 mrdocs 348
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
349
 
350
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
351
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
352
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
353
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
354
da páxina maestra para a nova páxina.
355
 
356
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
3278 cbradney 357
  </message>
358
  <message>
10131 cbradney 359
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 360
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
361
 
362
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
363
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
364
</source>
9729 cbradney 365
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;cadea&quot;)
3377 mrdocs 366
 
367
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
368
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 369
  </message>
3824 cbradney 370
  <message>
10131 cbradney 371
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 372
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
373
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
374
 
375
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
376
following meaning:
377
 
378
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
379
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
380
 
381
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
382
margins
383
 
384
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
385
 
386
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
387
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
388
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
389
 
390
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
391
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
392
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
393
 
394
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
395
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
396
PAGE_4 is 4-fold.
397
 
398
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
399
Indexed from 0 (0 = first).
400
 
401
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
402
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
403
is not in points, make sure to account for this.
404
 
405
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
406
PAGE_4, 3)
407
 
408
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
409
</source>
6434 cbradney 410
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
4951 mrdocs 411
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano
412
 
413
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
414
significado seguinte:
415
 
416
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
417
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.
418
 
419
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
420
do documento
421
 
422
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)
423
 
424
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
425
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
426
máis altos se está a crear un documento en varias partes.
427
 
428
unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
429
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
430
UNIT_POINTS.
431
 
432
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
433
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.
434
 
435
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
436
Indexada desde 0 (0 = primeira).
437
 
438
Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
439
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
440
asegúrese de que o ten en conta.
441
 
442
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
443
PAGE_4, 3)
444
 
445
Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
446
</translation>
3824 cbradney 447
  </message>
6434 cbradney 448
  <message>
10131 cbradney 449
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6434 cbradney 450
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
451
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
452
 
453
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
454
following meaning:
455
 
456
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
457
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
458
 
459
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
460
margins
461
 
462
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
463
 
464
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
465
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
466
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
467
 
468
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
469
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
470
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
471
 
472
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
473
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
474
PAGE_4 is 4-fold.
475
 
476
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
477
Indexed from 0 (0 = first).
478
 
479
numPage = Number of pages to be created.
480
 
481
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
482
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
483
is not in points, make sure to account for this.
484
 
485
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
486
PAGE_4, 3, 1)
487
 
488
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
489
</source>
9908 mrdocs 490
    <translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
491
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; booleano
492
 
493
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
494
o seguinte significado:
495
 
496
tamaño = Un par de valores (anchura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
497
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
498
 
499
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
500
 
501
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE
502
 
503
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
504
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
505
máis altos se vai crear un documento en varias partes.
506
 
507
unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
508
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
509
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
510
 
511
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
512
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
513
PAGE_4 é para catro páxinas.
514
 
515
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
516
Está indexada desde 0 (0 = primeira).
517
 
518
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
519
 
520
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
521
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
522
asegúrese de telo en conta.
523
 
524
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
525
PAGE_4, 3, 1)
526
 
527
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.</translation>
6434 cbradney 528
  </message>
9729 cbradney 529
  <message>
10131 cbradney 530
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
9729 cbradney 531
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
532
 
533
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
534
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
535
 
536
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
537
</source>
9908 mrdocs 538
    <translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
539
 
540
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
541
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
542
 
543
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado</translation>
9729 cbradney 544
  </message>
1192 mrdocs 545
</context>
546
<context>
547
  <name>@default</name>
548
  <message>
10131 cbradney 549
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1192 mrdocs 550
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
551
 
552
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
553
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
554
the value of the named color from the default document colors.
555
 
556
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
557
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
558
</source>
559
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
560
 
561
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
562
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
563
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
564
 
565
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
566
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
567
  </message>
568
  <message>
10131 cbradney 569
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1192 mrdocs 570
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
571
 
572
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
573
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
574
Color components should be in the range from 0 to 255.
575
 
576
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
577
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
578
</source>
579
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
580
 
581
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
582
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
583
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
584
 
585
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
586
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
587
  </message>
588
  <message>
10131 cbradney 589
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
1192 mrdocs 590
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
591
 
592
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
593
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
594
the range from 0 to 255.
595
 
596
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
597
</source>
9908 mrdocs 598
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 599
 
600
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
601
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
602
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
603
 
604
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
605
  </message>
606
  <message>
10131 cbradney 607
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1192 mrdocs 608
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
609
 
610
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
611
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
612
&quot;None&quot; - transparent.
613
 
614
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
615
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
616
 
617
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
618
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
619
</source>
620
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
621
 
622
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
623
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
624
 
625
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
626
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
627
 
628
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
629
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
630
  </message>
631
  <message>
10131 cbradney 632
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1192 mrdocs 633
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
634
 
635
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
636
 
637
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
638
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
639
</source>
640
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
641
 
642
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
643
 
644
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
645
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
646
  </message>
647
  <message>
10131 cbradney 648
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 649
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
650
 
651
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
652
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
653
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
654
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
655
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
656
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
657
opional parameters is False.
658
 
659
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
660
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
661
 
662
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
663
 
664
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
665
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
666
</source>
3278 cbradney 667
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 668
 
669
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
670
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
671
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
672
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
673
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
674
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
675
 
676
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
677
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
678
 
679
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
680
 
681
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
682
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
683
</translation>
684
  </message>
685
  <message>
10131 cbradney 686
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1192 mrdocs 687
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
688
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
689
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
690
 
691
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
692
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
693
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
694
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
695
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
696
 
697
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
698
at 1.
699
 
700
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
701
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
702
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
703
can be binary-ORed with button constants:
704
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
705
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
706
 
707
Usage examples:
708
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
709
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
710
          ICON_ERROR)
711
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
712
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
713
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
714
 
715
Defined button and icon constants:
716
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
717
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
718
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
719
</source>
720
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
721
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
722
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
723
 
724
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
725
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
726
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
727
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
728
tipo HTML.
729
 
730
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
731
 
732
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
733
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
734
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
735
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
736
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
737
 
738
Exemplos de uso:
739
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
740
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
741
          ICON_ERROR)
742
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
743
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
744
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
745
 
746
Constantes de botón e icone definidas:
747
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
748
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
749
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
750
  </message>
751
  <message>
10131 cbradney 752
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1192 mrdocs 753
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
754
 
755
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
756
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
757
 
758
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
759
</source>
760
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
761
 
762
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
763
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
764
 
765
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
766
  </message>
767
  <message>
10131 cbradney 768
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1192 mrdocs 769
    <source>closeDoc()
770
 
771
Closes the current document without prompting to save.
772
 
773
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
774
</source>
775
    <translation>closeDoc()
776
 
777
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
778
 
779
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
780
  </message>
781
  <message>
10131 cbradney 782
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1192 mrdocs 783
    <source>haveDoc() -&gt; bool
784
 
785
Returns true if there is a document open.
786
</source>
787
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
788
 
789
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
790
  </message>
791
  <message>
10131 cbradney 792
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1192 mrdocs 793
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
794
 
795
Opens the document &quot;name&quot;.
796
 
797
May raise ScribusError if the document could not be opened.
798
</source>
799
    <translation>openDoc(&quot;nome)
800
 
801
Abre o documento &quot;nome&quot;.
802
 
803
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
804
  </message>
805
  <message>
10131 cbradney 806
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1192 mrdocs 807
    <source>saveDoc()
808
 
809
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
810
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
811
save file dialog.
812
 
813
If the save fails, there is currently no way to tell.
814
</source>
815
    <translation>saveDoc()
816
 
817
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
818
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
819
para gardalo.
820
 
821
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
822
  </message>
823
  <message>
10131 cbradney 824
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1192 mrdocs 825
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
826
 
827
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
828
relative path).
829
 
830
May raise ScribusError if the save fails.
831
</source>
832
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
833
 
834
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
835
camiño completo ou relativo).
836
 
837
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
838
  </message>
839
  <message>
10131 cbradney 840
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 841
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
842
 
843
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
844
strings.
845
</source>
6434 cbradney 846
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 847
 
848
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
849
son cadeas.</translation>
850
  </message>
851
  <message>
10131 cbradney 852
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 853
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
854
 
855
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
856
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
857
constants.
858
</source>
10131 cbradney 859
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1192 mrdocs 860
 
4951 mrdocs 861
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
1192 mrdocs 862
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
863
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
864
  </message>
865
  <message>
10131 cbradney 866
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1192 mrdocs 867
    <source>setUnit(type)
868
 
869
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
870
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
871
 
872
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
873
</source>
874
    <translation>setUnit(tipo)
875
 
876
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
877
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
878
  </message>
879
  <message>
10131 cbradney 880
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1192 mrdocs 881
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
882
 
883
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
884
of the UNIT_* constants:
885
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
886
</source>
887
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
888
 
889
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
890
das constantes UNIT_*:
891
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
892
  </message>
893
  <message>
10131 cbradney 894
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1192 mrdocs 895
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
896
 
897
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
898
current document.
899
</source>
900
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
901
 
902
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
903
no documento actual.</translation>
904
  </message>
905
  <message>
10131 cbradney 906
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1192 mrdocs 907
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
908
 
909
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
910
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
911
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
912
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
913
</source>
914
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
915
 
916
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
917
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
918
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
919
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
920
  </message>
921
  <message>
10131 cbradney 922
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1192 mrdocs 923
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
924
 
925
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
926
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
927
</source>
9908 mrdocs 928
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 929
 
930
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
931
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
932
  </message>
933
  <message>
10131 cbradney 934
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1192 mrdocs 935
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
936
 
937
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
938
is not given the currently selected Item is used.
939
</source>
9908 mrdocs 940
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 941
 
942
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
943
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
944
  </message>
945
  <message>
10131 cbradney 946
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1192 mrdocs 947
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
948
 
949
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
950
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
951
</source>
9908 mrdocs 952
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 953
 
954
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
955
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
956
  </message>
957
  <message>
10131 cbradney 958
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
1192 mrdocs 959
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
960
 
961
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
962
the currently selected item is used. The join types are:
963
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
964
</source>
9908 mrdocs 965
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 966
 
967
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
968
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
969
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
970
  </message>
971
  <message>
10131 cbradney 972
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1192 mrdocs 973
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
974
 
975
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
976
currently selected item is used. The cap types are:
977
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
978
</source>
9908 mrdocs 979
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 980
 
981
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
982
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
983
Os estilos de terminación son:
984
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
985
  </message>
986
  <message>
10131 cbradney 987
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1192 mrdocs 988
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
989
 
990
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
991
currently selected item is used. Line style constants are:
992
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
993
</source>
9908 mrdocs 994
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 995
 
996
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
997
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
998
As constantes de estilo de liña son:
999
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
10131 cbradney 1002
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1192 mrdocs 1003
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1004
 
1005
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1006
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1007
</source>
9908 mrdocs 1008
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1009
 
1010
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
1011
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
10131 cbradney 1014
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
1192 mrdocs 1015
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1016
 
1017
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
1018
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
1019
selected item is used.
1020
</source>
9908 mrdocs 1021
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1022
 
1023
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1024
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
10131 cbradney 1027
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1192 mrdocs 1028
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1029
 
1030
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1031
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1032
</source>
9908 mrdocs 1033
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
1192 mrdocs 1034
 
1035
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
1036
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1037
  </message>
1038
  <message>
10131 cbradney 1039
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1192 mrdocs 1040
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1041
 
1042
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1043
given the currently selected item is used.
1044
</source>
9908 mrdocs 1045
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
1192 mrdocs 1046
 
1047
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
1048
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1049
  </message>
1050
  <message>
10131 cbradney 1051
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1052
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1053
 
1054
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1055
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1056
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1057
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1058
</source>
9908 mrdocs 1059
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1060
 
1061
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
1062
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1063
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
1064
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1065
  </message>
1066
  <message>
10131 cbradney 1067
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1192 mrdocs 1068
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1069
 
1070
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1071
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1072
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1073
for reference.
1074
</source>
1075
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
1076
 
1077
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
1078
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1079
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
1080
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1081
  </message>
1082
  <message>
10131 cbradney 1083
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1192 mrdocs 1084
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1085
 
1086
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1087
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1088
is used.
1089
</source>
1090
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1091
 
1092
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
1093
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
1094
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
10131 cbradney 1097
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1192 mrdocs 1098
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1099
 
1100
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1101
</source>
1102
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
1103
 
1104
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
10131 cbradney 1107
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1192 mrdocs 1108
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1109
 
1110
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1111
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1112
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1113
belongs to a group, the whole group is moved.
1114
</source>
1115
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
1116
 
1117
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
1118
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1119
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1120
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
10131 cbradney 1123
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1192 mrdocs 1124
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1125
 
1126
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1127
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1128
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1129
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1130
given the currently selected item is used.
1131
</source>
1132
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
1133
 
1134
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
1135
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
1136
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
1137
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
1138
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1139
  </message>
1140
  <message>
10131 cbradney 1141
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
1192 mrdocs 1142
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1143
 
1144
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1145
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1146
selected item is used.
1147
</source>
9908 mrdocs 1148
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1149
 
1150
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
1151
significan rotación anti-reloxio.
1152
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
10131 cbradney 1155
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1192 mrdocs 1156
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1157
 
1158
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1159
is not given the currently selected item is used.
1160
</source>
1161
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
1162
 
1163
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
1164
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1165
  </message>
1166
  <message>
10131 cbradney 1167
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1192 mrdocs 1168
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1169
 
1170
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1171
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1172
second selected Object and so on.
1173
</source>
1174
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
1175
 
1176
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
1177
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1178
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
1179
  </message>
1180
  <message>
10131 cbradney 1181
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1192 mrdocs 1182
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1183
 
1184
Returns the number of selected objects.
1185
</source>
1186
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
1187
 
1188
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
10131 cbradney 1191
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1192 mrdocs 1192
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1193
 
1194
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1195
</source>
1196
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
1197
 
1198
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
1199
  </message>
1200
  <message>
10131 cbradney 1201
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1192 mrdocs 1202
    <source>deselectAll()
1203
 
1204
Deselects all objects in the whole document.
1205
</source>
1206
    <translation>deselectAll()
1207
 
1208
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
10131 cbradney 1211
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1212
    <source>groupObjects(list)
1213
 
1214
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1215
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1216
items are used.
1217
</source>
1218
    <translation>groupObjects(lista)
1219
 
1220
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1221
dos obxectos que se han de agrupar.
1222
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
1223
  </message>
1224
  <message>
10131 cbradney 1225
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1192 mrdocs 1226
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1227
 
1228
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1229
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1230
 
1231
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
1232
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1233
  </message>
1234
  <message>
10131 cbradney 1235
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1236
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1237
 
1238
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1239
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1240
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1241
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1242
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1243
 
1244
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1245
</source>
1246
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1247
 
1248
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1249
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1250
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1251
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1252
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1253
 
1254
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1255
  </message>
1256
  <message>
10131 cbradney 1257
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1192 mrdocs 1258
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1259
 
1260
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1261
not given the currently selected item is used.
1262
 
1263
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1264
</source>
1265
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1266
 
1267
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1268
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1269
 
1270
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
10131 cbradney 1273
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1192 mrdocs 1274
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1275
 
1276
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1277
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1278
means 100 %.
1279
 
1280
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1281
</source>
1282
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1283
 
1284
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1285
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1286
O número 1 indica 100%.
1287
 
1288
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1289
  </message>
1290
  <message>
10131 cbradney 1291
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1292
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1293
 
1294
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1295
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1296
if locked.
1297
</source>
1298
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1299
 
1300
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1301
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1302
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1303
  </message>
1304
  <message>
10131 cbradney 1305
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1192 mrdocs 1306
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1307
 
1308
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1309
currently selected item is used.
1310
</source>
1311
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1312
 
1313
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1314
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
10131 cbradney 1317
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1318
    <source>getFontNames() -&gt; list
1319
 
1320
Returns a list with the names of all available fonts.
1321
</source>
1322
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1323
 
1324
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
10131 cbradney 1327
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1328
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1329
 
1330
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1331
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1332
</source>
1333
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1334
 
1335
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1336
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1337
  </message>
1338
  <message>
10131 cbradney 1339
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1340
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1341
 
1342
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1343
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1344
 
1345
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1346
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1347
</source>
1525 cbradney 1348
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1349
 
1350
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1351
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1352
 
1353
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1354
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1355
  </message>
1356
  <message>
10131 cbradney 1357
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1192 mrdocs 1358
    <source>getLayers() -&gt; list
1359
 
1360
Returns a list with the names of all defined layers.
1361
</source>
1362
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1363
 
1364
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
10131 cbradney 1367
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1192 mrdocs 1368
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1369
 
1370
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1371
 
1372
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1373
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1374
</source>
1375
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1376
 
1377
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1378
 
1379
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1380
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1381
  </message>
1382
  <message>
10131 cbradney 1383
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1192 mrdocs 1384
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1385
 
1386
Returns the name of the current active layer.
1387
</source>
1388
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1389
 
1390
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
10131 cbradney 1393
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1192 mrdocs 1394
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1395
 
1396
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1397
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1398
 
1399
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1400
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1401
</source>
1402
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1403
 
1404
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1405
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1406
 
1407
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1408
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
10131 cbradney 1411
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1412
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1413
 
1414
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1415
the layer is invisible.
1416
 
1417
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1418
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1419
</source>
1420
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1421
 
1422
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1423
a capa é invisíbel.
1424
 
1425
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1426
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1427
  </message>
1428
  <message>
10131 cbradney 1429
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1430
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1431
 
1432
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1433
false the layer won&apos;t be printed.
1434
 
1435
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1436
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1437
</source>
6261 cbradney 1438
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1192 mrdocs 1439
 
1440
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1441
a capa non poderá imprimirse.
1442
 
1443
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1444
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
10131 cbradney 1447
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1448
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1449
 
1450
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1451
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1452
&quot;layer&quot; is invisible.
1453
 
1454
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1455
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1456
</source>
1525 cbradney 1457
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1458
 
1459
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1460
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1461
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1462
 
1463
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1464
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
10131 cbradney 1467
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1468
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1469
 
1470
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1471
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1472
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1473
 
1474
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1475
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1476
</source>
1525 cbradney 1477
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1478
 
1479
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1480
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1481
a capa &quot;capa&quot;.
1482
 
1483
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1484
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
10131 cbradney 1487
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1192 mrdocs 1488
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1489
 
1490
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1491
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1492
 
1493
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1494
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1495
</source>
1496
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1497
 
1498
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1499
ou se é a única capa do documento.
1500
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1501
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
10131 cbradney 1504
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1192 mrdocs 1505
    <source>createLayer(layer)
1506
 
1507
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1508
 
1509
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1510
</source>
1511
    <translation>createLayer(capa)
1512
 
1513
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1514
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1515
  </message>
1516
  <message>
10131 cbradney 1517
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1192 mrdocs 1518
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1519
 
1520
Returns a string with the -lang value.
1521
</source>
1522
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1523
 
1524
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1525
  </message>
1526
  <message>
10131 cbradney 1527
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1528
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1529
 
1530
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1531
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1532
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1533
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1534
is not given Scribus will create one for you.
1535
 
1536
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1537
</source>
1538
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1539
 
1540
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1541
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1542
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1543
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1544
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1545
 
1546
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1547
  </message>
1548
  <message>
10131 cbradney 1549
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1192 mrdocs 1550
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1551
 
1552
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1553
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1554
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1555
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1556
create one for you.
1557
 
1558
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1559
</source>
1560
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1561
 
1562
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1563
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1564
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1565
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1566
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1567
 
1568
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
10131 cbradney 1571
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1192 mrdocs 1572
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1573
 
1574
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1575
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1576
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1577
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1578
given Scribus will create one for you.
1579
 
1580
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1581
</source>
1582
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1583
 
1584
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1585
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1586
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1587
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1588
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1589
 
1590
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1591
  </message>
1592
  <message>
10131 cbradney 1593
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1192 mrdocs 1594
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1595
 
1596
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1597
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1598
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1599
object because you need this name for further access to that object. If
1600
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1601
 
1602
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1603
</source>
1604
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1605
 
1606
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1607
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1608
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1609
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1610
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1611
 
1612
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
10131 cbradney 1615
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1192 mrdocs 1616
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1617
 
1618
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1619
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1620
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1621
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1622
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1623
Scribus will create one for you.
1624
 
1625
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1626
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1627
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1628
</source>
1629
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1630
 
1631
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1632
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1633
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1634
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1635
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1636
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1637
 
1638
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1639
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1640
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
10131 cbradney 1643
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1192 mrdocs 1644
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1645
 
1646
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1647
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1648
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1649
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1650
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1651
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1652
identifier for the object because you need this name for further access to that
1653
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1654
 
1655
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1656
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1657
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1658
</source>
1659
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1660
 
1661
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1662
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1663
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1664
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1665
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1666
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1667
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1668
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1669
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1670
 
1671
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1672
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1673
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1674
  </message>
1675
  <message>
10131 cbradney 1676
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1192 mrdocs 1677
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1678
 
1679
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1680
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1681
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1682
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1683
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1684
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1685
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1686
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1687
for you.
1688
 
1689
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1690
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1691
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1692
</source>
1693
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1694
 
1695
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1696
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1697
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1698
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1699
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1700
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1701
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1702
 
1703
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1704
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1705
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1706
  </message>
1707
  <message>
10131 cbradney 1708
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1192 mrdocs 1709
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1710
 
1711
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1712
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1713
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1714
unique identifier for the object because you need this name for further access
1715
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1716
 
1717
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1718
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1719
</source>
1720
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1721
 
1722
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1723
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1724
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1725
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1726
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1727
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1728
 
1729
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1730
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1731
  </message>
1732
  <message>
10131 cbradney 1733
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1734
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1735
 
1736
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1737
selected item is deleted.
1738
</source>
1739
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1740
 
1741
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1742
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1743
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1744
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1745
modelo de páxina para a páxina nova.
1746
 
1747
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1748
  </message>
1749
  <message>
10131 cbradney 1750
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1751
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1752
 
1753
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1754
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1755
is not passed, text flow is toggled.
1756
</source>
6261 cbradney 1757
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1192 mrdocs 1758
 
1759
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1760
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1761
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
10131 cbradney 1764
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1192 mrdocs 1765
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1766
 
1767
Test if an object with specified name really exists in the document.
1768
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1769
returns True if there is something selected.
1770
</source>
1771
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1772
 
1773
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1774
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1775
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
10131 cbradney 1778
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1192 mrdocs 1779
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1780
 
1781
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1782
given, it&apos;s applied on the selected object.
1783
</source>
1784
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1785
 
1786
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1787
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1788
  </message>
1789
  <message>
10131 cbradney 1790
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1192 mrdocs 1791
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1792
 
1793
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1794
</source>
1795
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1796
 
1797
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1798
  </message>
1799
  <message>
10131 cbradney 1800
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1192 mrdocs 1801
    <source>currentPage() -&gt; integer
1802
 
1803
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1804
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1805
</source>
1806
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1807
 
1808
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1809
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
10131 cbradney 1812
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1192 mrdocs 1813
    <source>redrawAll()
1814
 
1815
Redraws all pages.
1816
</source>
1817
    <translation>redrawAll()
1818
 
1819
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1820
  </message>
1821
  <message>
10131 cbradney 1822
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1192 mrdocs 1823
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1824
 
1825
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1826
 
1827
May raise ScribusError if the save failed.
1828
</source>
1829
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1830
 
1831
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1832
 
1833
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1834
  </message>
1835
  <message>
10131 cbradney 1836
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1192 mrdocs 1837
    <source>deletePage(nr)
1838
 
1839
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1840
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1841
page number is.
1842
 
1843
May raise IndexError if the page number is out of range
1844
</source>
1845
    <translation>deletePage(nr)
1846
 
1847
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1848
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1849
que se mostra na primeira páxina.
1850
 
1851
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
10131 cbradney 1854
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1192 mrdocs 1855
    <source>gotoPage(nr)
1856
 
1857
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1858
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1859
just sets the page that script commands will operates on.
1860
 
1861
May raise IndexError if the page number is out of range.
1862
</source>
1863
    <translation>gotoPage(nr)
1864
 
1865
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1866
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1867
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1868
 
1869
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1870
  </message>
1871
  <message>
10131 cbradney 1872
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1192 mrdocs 1873
    <source>pageCount() -&gt; integer
1874
 
1875
Returns the number of pages in the document.
1876
</source>
1877
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1878
 
1879
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1880
  </message>
1881
  <message>
10131 cbradney 1882
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1192 mrdocs 1883
    <source>getHGuides() -&gt; list
1884
 
1885
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1886
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1887
</source>
1888
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1889
 
1890
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1891
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
10131 cbradney 1894
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1192 mrdocs 1895
    <source>setHGuides(list)
1896
 
1897
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1898
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1899
 
1900
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1901
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1902
</source>
1903
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1904
 
1905
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1906
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1907
 
1908
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1909
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1910
  </message>
1911
  <message>
10131 cbradney 1912
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1192 mrdocs 1913
    <source>getVGuides()
1914
 
1915
See getHGuides.
1916
</source>
1917
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1918
 
1919
ver getHGuides.</translation>
1920
  </message>
1921
  <message>
10131 cbradney 1922
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1923
    <source>setVGuides()
1924
 
1925
See setHGuides.
1926
</source>
1927
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1928
  </message>
1929
  <message>
10131 cbradney 1930
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1192 mrdocs 1931
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1932
 
1933
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1934
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1935
</source>
1936
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1937
 
1938
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1939
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
10131 cbradney 1942
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1192 mrdocs 1943
    <source>getPageItems() -&gt; list
1944
 
1945
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1946
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1947
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1948
the page...
1949
</source>
1950
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1951
 
1952
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1953
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1954
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1955
é o primeiro na páxina...</translation>
1956
  </message>
1957
  <message>
10131 cbradney 1958
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1959
    <source>getPageMargins()
1960
 
1961
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1962
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1963
</source>
2936 mrdocs 1964
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1965
 
1966
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1967
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1968
  </message>
1969
  <message>
10131 cbradney 1970
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1971
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1972
 
1973
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1974
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1975
currently selected item is used.
1976
</source>
1977
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1978
 
1979
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1980
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1981
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1982
  </message>
1983
  <message>
10131 cbradney 1984
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1192 mrdocs 1985
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1986
 
1987
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1988
is not given the currently selected item is used.
1989
</source>
1990
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1991
 
1992
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1993
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1994
  </message>
1995
  <message>
10131 cbradney 1996
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1192 mrdocs 1997
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1998
 
1999
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2000
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2001
given the currently selected item is used.
2002
 
2003
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2004
</source>
2005
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
2006
 
2007
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
2008
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
2009
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2010
 
2011
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
2012
  </message>
2013
  <message>
10131 cbradney 2014
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1192 mrdocs 2015
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2016
 
2017
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2018
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2019
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2020
is used.
2021
 
2022
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2023
</source>
2024
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
2025
 
2026
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2027
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
2028
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2029
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2030
 
2031
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2032
  </message>
2033
  <message>
10131 cbradney 2034
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1192 mrdocs 2035
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2036
 
2037
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2038
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2039
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2040
</source>
2041
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
2042
 
2043
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
2044
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2045
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
2046
  </message>
2047
  <message>
10131 cbradney 2048
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1192 mrdocs 2049
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2050
 
2051
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2052
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2053
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2054
</source>
2055
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
2056
 
2057
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
2058
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2059
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
2060
  </message>
2061
  <message>
10131 cbradney 2062
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1192 mrdocs 2063
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2064
 
2065
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2066
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2067
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2068
</source>
2069
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
2070
 
2071
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
2072
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2073
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
2074
  </message>
2075
  <message>
10131 cbradney 2076
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1192 mrdocs 2077
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2078
 
2079
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2080
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2081
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2082
Item is used.
2083
 
2084
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2085
</source>
2086
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
2087
 
2088
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2089
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
2090
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2091
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2092
 
2093
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2094
  </message>
2095
  <message>
10131 cbradney 2096
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1192 mrdocs 2097
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2098
 
2099
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2100
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2101
 
2102
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2103
</source>
2104
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
2105
 
2106
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
2107
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2108
 
2109
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
10131 cbradney 2112
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1192 mrdocs 2113
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2114
 
2115
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2116
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2117
 
2118
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2119
</source>
2120
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
2121
 
2122
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
2123
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2124
 
2125
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2126
  </message>
2127
  <message>
10131 cbradney 2128
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1192 mrdocs 2129
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2130
 
2131
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2132
has some text selected the value assigned to the first character
2133
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2134
selected item is used.
2135
</source>
2136
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2137
 
2138
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
2139
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
2140
asignado ao primeiro carácter da selección.
2141
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2142
  </message>
2143
  <message>
10131 cbradney 2144
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1192 mrdocs 2145
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2146
 
2147
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2148
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2149
</source>
2150
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
2151
 
2152
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2153
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2154
  </message>
2155
  <message>
10131 cbradney 2156
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1192 mrdocs 2157
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2158
 
2159
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2160
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2161
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2162
selected item is used.
2163
</source>
2164
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2165
 
2166
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
2167
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
2168
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
2169
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2170
  </message>
2171
  <message>
10131 cbradney 2172
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1192 mrdocs 2173
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2174
 
2175
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2176
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2177
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2178
used.
2179
</source>
2180
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2181
 
2182
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
2183
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2184
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
2185
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2186
  </message>
2187
  <message>
10131 cbradney 2188
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1192 mrdocs 2189
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2190
 
2191
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2192
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2193
</source>
2194
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2195
 
3089 fschmid 2196
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 2197
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2198
  </message>
2199
  <message>
10131 cbradney 2200
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1192 mrdocs 2201
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2202
 
2203
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2204
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2205
</source>
2206
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2207
 
2208
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
2209
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2210
  </message>
2211
  <message>
10131 cbradney 2212
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1192 mrdocs 2213
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2214
 
2215
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2216
given the currently selected item is used.
2217
</source>
2218
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2219
 
2220
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2221
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2222
  </message>
2223
  <message>
10131 cbradney 2224
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1192 mrdocs 2225
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2226
 
2227
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2228
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2229
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2230
used.
2231
</source>
2232
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
2233
 
2234
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
2235
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2236
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
2237
seleccionado nese momento.</translation>
2238
  </message>
2239
  <message>
10131 cbradney 2240
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 2241
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2242
 
2243
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2244
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2245
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
2246
used.
2247
 
2248
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2249
</source>
2936 mrdocs 2250
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2251
 
2252
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
2253
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
2254
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2255
 
2256
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
2257
  </message>
2258
  <message>
10131 cbradney 2259
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1192 mrdocs 2260
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2261
 
2262
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2263
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2264
currently selected item is used.
2265
 
2266
May throw ValueError if the font cannot be found.
2267
</source>
2268
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
2269
 
2270
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2271
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2272
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2273
 
2274
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
10131 cbradney 2277
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1192 mrdocs 2278
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2279
 
2280
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2281
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2282
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2283
currently selected item is used.
2284
 
2285
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2286
</source>
2287
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2288
 
2289
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2290
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2291
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
2292
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2293
 
2294
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
10131 cbradney 2297
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1192 mrdocs 2298
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2299
 
2300
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2301
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2302
item is used.
2303
 
2304
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2305
</source>
2306
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2307
 
3089 fschmid 2308
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2309
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2310
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2311
 
2312
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
10131 cbradney 2315
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1192 mrdocs 2316
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2317
 
2318
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2319
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2320
 
2321
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2322
</source>
2323
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2324
 
2325
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2326
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2327
 
2328
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
10131 cbradney 2331
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1192 mrdocs 2332
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2333
 
2334
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2335
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2336
 
2337
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2338
</source>
2339
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2340
 
2341
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2342
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2343
 
2344
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
10131 cbradney 2347
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1192 mrdocs 2348
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2349
 
2350
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2351
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2352
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2353
 
2354
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2355
</source>
2356
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2357
 
2358
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2359
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2360
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2361
neste módulo - ver dir(Scribus).
2362
 
2363
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
10131 cbradney 2366
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1192 mrdocs 2367
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2368
 
2369
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2370
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2371
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2372
selected item is used.
2373
 
2374
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2375
</source>
3377 mrdocs 2376
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2377
 
2378
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2379
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2380
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2381
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2382
 
2383
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
10131 cbradney 2386
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1192 mrdocs 2387
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2388
 
2389
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2390
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2391
selected item is used.
2392
</source>
2393
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2394
 
2395
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2396
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2397
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2398
  </message>
2399
  <message>
10131 cbradney 2400
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1192 mrdocs 2401
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2402
 
2403
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2404
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2405
given the currently selected item is used.
2406
</source>
2407
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2408
 
2409
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2410
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2411
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2412
  </message>
2413
  <message>
10131 cbradney 2414
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1192 mrdocs 2415
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2416
 
2417
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2418
selected item is used.
2419
</source>
2420
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2421
 
2422
Fixa a cor do trazo do texto.
2423
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2424
  </message>
2425
  <message>
10131 cbradney 2426
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1192 mrdocs 2427
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2428
 
2429
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2430
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2431
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2432
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2433
used.
2434
</source>
2435
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2436
 
2437
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2438
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2439
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2440
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2441
  </message>
2442
  <message>
10131 cbradney 2443
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1192 mrdocs 2444
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2445
 
2446
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2447
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2448
and must not link to or be linked from any other frames already.
2449
 
2450
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2451
</source>
2452
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2453
 
2454
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2455
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2456
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2457
  </message>
2458
  <message>
10131 cbradney 2459
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1192 mrdocs 2460
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2461
 
2462
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2463
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2464
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2465
 
2466
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2467
</source>
2468
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2469
 
2470
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2471
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2472
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2473
unlinkTextFrames(b)
2474
 
2475
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2476
  </message>
2477
  <message>
10131 cbradney 2478
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1192 mrdocs 2479
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2480
 
2481
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2482
currently selected item is used.</source>
2483
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2484
 
2485
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2486
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2487
  </message>
2488
  <message>
10131 cbradney 2489
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1192 mrdocs 2490
    <source>progressReset()
2491
 
2492
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2493
new progress bar use. See progressSet.
2494
</source>
2495
    <translation>progressReset()
2496
 
2497
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2498
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2499
  </message>
2500
  <message>
10131 cbradney 2501
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1192 mrdocs 2502
    <source>progressTotal(max)
2503
 
2504
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2505
See progressSet.
2506
</source>
2507
    <translation>progressTotal(max)
2508
 
2509
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2510
Ver progressSet.</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
10131 cbradney 2513
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1192 mrdocs 2514
    <source>progressSet(nr)
2515
 
2516
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2517
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2518
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2519
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2520
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2521
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2522
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2523
</source>
2524
    <translation>progressSet(nr)
2525
 
2526
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2527
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2528
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2529
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2530
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2531
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2532
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2533
  </message>
2534
  <message>
10131 cbradney 2535
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1192 mrdocs 2536
    <source>setCursor()
2537
 
2538
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2539
</source>
2540
    <translation>setCursor()
2541
 
2542
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2543
  </message>
2544
  <message>
10131 cbradney 2545
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1192 mrdocs 2546
    <source>docChanged(bool)
2547
 
2548
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2549
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2550
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2551
</source>
2552
    <translation>docChanged(bool)
2553
 
2554
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2555
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2556
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2557
por medio dun guión.</translation>
2558
  </message>
1525 cbradney 2559
  <message>
10131 cbradney 2560
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 2561
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2562
 
2563
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2564
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2565
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2566
 
2567
May raise WrongFrameTypeError.
2568
</source>
2569
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2570
 
2571
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2572
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2573
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2574
 
2575
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2576
  </message>
2577
  <message>
10131 cbradney 2578
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2579
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2580
 
2581
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2582
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2583
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2584
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2585
 
2586
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2587
</source>
3278 cbradney 2588
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2589
 
2590
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2591
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2592
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2593
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2594
nese momento.
2595
 
2596
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2597
  </message>
2598
  <message>
10131 cbradney 2599
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2600
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2601
 
2602
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2603
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2604
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2605
for the macro.
2606
</source>
3278 cbradney 2607
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2608
 
2609
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2610
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2611
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2612
de teclado para a macro.</translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
10131 cbradney 2615
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 2616
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2617
 
2618
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2619
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2620
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2621
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2622
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2623
 
2624
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2625
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2626
</source>
1564 cbradney 2627
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2628
 
2629
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2630
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2631
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2632
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2633
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2634
 
2635
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2636
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
10131 cbradney 2639
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2640
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2641
 
2642
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2643
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2644
&quot;layer&quot; is invisible.
2645
 
2646
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2647
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2648
</source>
7508 cbradney 2649
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2650
 
2651
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2652
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2653
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2654
 
2655
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2656
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2657
  </message>
2658
  <message>
10131 cbradney 2659
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 2660
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2661
 
2662
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2663
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2664
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2665
 
2666
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2667
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2668
</source>
1564 cbradney 2669
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2670
 
2671
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2672
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2673
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2674
 
2675
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2676
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2677
  </message>
2678
  <message>
10131 cbradney 2679
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2680
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2681
 
2682
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2683
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2684
space. If no document is open, returns the value of the named color
2685
from the default document colors.
2686
 
2687
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2688
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2689
</source>
3278 cbradney 2690
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2691
 
1564 cbradney 2692
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2693
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2694
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2695
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2696
 
1564 cbradney 2697
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2698
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2699
  </message>
2700
  <message>
10131 cbradney 2701
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
1564 cbradney 2702
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2703
 
1564 cbradney 2704
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2705
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2706
 
1564 cbradney 2707
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2708
</source>
1564 cbradney 2709
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2710
 
1564 cbradney 2711
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2712
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2713
 
1564 cbradney 2714
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2715
  </message>
2716
  <message>
10131 cbradney 2717
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
1564 cbradney 2718
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2719
 
1564 cbradney 2720
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2721
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2722
 
1564 cbradney 2723
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2724
</source>
1564 cbradney 2725
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2726
 
1564 cbradney 2727
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2728
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2729
 
1564 cbradney 2730
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2731
  </message>
1784 cbradney 2732
  <message>
10131 cbradney 2733
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2936 mrdocs 2734
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2735
 
2936 mrdocs 2736
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2737
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2738
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2739
 
2936 mrdocs 2740
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2741
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2742
</source>
9908 mrdocs 2743
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2744
 
2936 mrdocs 2745
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2746
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2747
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2748
 
2936 mrdocs 2749
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2750
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2751
  </message>
2752
  <message>
10131 cbradney 2753
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2936 mrdocs 2754
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2755
 
2936 mrdocs 2756
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2757
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2758
</source>
2936 mrdocs 2759
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2760
 
4951 mrdocs 2761
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
9908 mrdocs 2762
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
2936 mrdocs 2763
</translation>
1784 cbradney 2764
  </message>
2765
  <message>
10131 cbradney 2766
    <location filename="" line="7471221"/>
2936 mrdocs 2767
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2768
 
2936 mrdocs 2769
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2770
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2771
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2772
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2773
 
2936 mrdocs 2774
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2775
</source>
3278 cbradney 2776
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2777
 
2936 mrdocs 2778
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2779
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2780
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2781
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2782
 
2936 mrdocs 2783
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2784
</translation>
1784 cbradney 2785
  </message>
3278 cbradney 2786
  <message>
10131 cbradney 2787
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3278 cbradney 2788
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2789
 
2790
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2791
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2792
space. If no document is open, returns the value of the named color
2793
from the default document colors.
2794
 
2795
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2796
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2797
</source>
3377 mrdocs 2798
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2799
 
2800
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2801
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2802
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2803
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2804
  </message>
2805
  <message>
10131 cbradney 2806
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2807
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2808
 
2809
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2810
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2811
the range from 0 to 255.
2812
 
2813
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2814
</source>
7508 cbradney 2815
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
3377 mrdocs 2816
 
2817
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2818
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2819
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2820
  </message>
2821
  <message>
10166 cbradney 2822
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3278 cbradney 2823
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2824
 
2825
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2826
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2827
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2828
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2829
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2830
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2831
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2832
opional parameters is False.
2833
 
2834
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2835
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2836
 
2837
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2838
 
2839
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2840
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2841
</source>
10686 subik 2842
    <translation>fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
3377 mrdocs 2843
 
10686 subik 2844
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse
2845
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión;
2846
deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión
2847
permite que apareza unha caixiña coa antevisión na caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro,
2848
o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;.
2849
Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
3377 mrdocs 2850
 
2851
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2852
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2853
 
2854
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2855
 
2856
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
10686 subik 2857
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
2858
</translation>
3278 cbradney 2859
  </message>
2860
  <message>
10131 cbradney 2861
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3278 cbradney 2862
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2863
 
2864
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2865
style name or None when user cancels the dialog.
2866
</source>
3377 mrdocs 2867
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2868
 
2869
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2870
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2871
  </message>
2872
  <message>
10131 cbradney 2873
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2874
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2875
 
2876
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2877
</source>
7508 cbradney 2878
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3377 mrdocs 2879
 
2880
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2881
  </message>
2882
  <message>
10131 cbradney 2883
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2884
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2885
 
2886
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2887
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2888
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2889
</source>
7508 cbradney 2890
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
3377 mrdocs 2891
 
2892
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2893
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2894
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2895
  </message>
2896
  <message>
10166 cbradney 2897
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
3278 cbradney 2898
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2899
 
2900
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2901
for details of arguments.
2902
 
2903
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2904
</source>
3377 mrdocs 2905
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2906
 
2907
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2908
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2909
  </message>
2910
  <message>
10166 cbradney 2911
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
3278 cbradney 2912
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2913
 
2914
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2915
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2916
by parent classes as well.
2917
</source>
3377 mrdocs 2918
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2919
 
2920
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2921
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2922
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2923
  </message>
2924
  <message>
10166 cbradney 2925
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
3278 cbradney 2926
    <source>getProperty(object, property)
2927
 
2928
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2929
 
2930
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2931
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2932
C++ QObject instance.
2933
 
2934
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2935
to look up on `object&apos;.
2936
 
2937
The return value varies depending on the type of the property.
2938
</source>
3377 mrdocs 2939
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2940
 
2941
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2942
 
2943
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2944
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2945
a calquer instancia C++ QObject.
2946
 
2947
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2948
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2949
 
2950
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2951
  </message>
2952
  <message>
10166 cbradney 2953
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
3278 cbradney 2954
    <source>setProperty(object, property, value)
2955
 
2956
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2957
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2958
also be raised if the underlying setter fails.
2959
 
2960
See getProperty() for more information.
2961
</source>
3377 mrdocs 2962
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2963
 
10686 subik 2964
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
3377 mrdocs 2965
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2966
unha excepción se falla un designador subxacente.
2967
 
2968
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2969
  </message>
2970
  <message>
10166 cbradney 2971
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
3278 cbradney 2972
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2973
 
2974
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2975
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2976
search recursively through children, grandchildren, etc.
2977
 
2978
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2979
</source>
3377 mrdocs 2980
    <translation>getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
2981
 
2982
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2983
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2984
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2985
 
2986
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2987
  </message>
2988
  <message>
10166 cbradney 2989
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
3278 cbradney 2990
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2991
 
2992
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2993
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2994
search recursively through children, grandchildren, etc.
2995
</source>
3377 mrdocs 2996
    <translation>getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
2997
 
2998
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2999
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
3000
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 3001
  </message>
3002
  <message>
10131 cbradney 3003
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3004
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3005
 
3006
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
3007
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
3008
selected item is used.
3009
</source>
7508 cbradney 3010
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
3377 mrdocs 3011
 
3012
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
3013
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
3014
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 3015
  </message>
3016
  <message>
10131 cbradney 3017
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3018
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3019
 
3020
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3021
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3022
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
3023
not given the currently selected Item is used.
3024
 
3025
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3026
</source>
7508 cbradney 3027
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
3377 mrdocs 3028
 
3029
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3030
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3031
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
3032
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
3033
 
3034
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 3035
  </message>
3036
  <message>
10131 cbradney 3037
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3278 cbradney 3038
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3039
 
3040
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3041
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3042
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
3043
 
3044
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
3045
</source>
3377 mrdocs 3046
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
3047
 
3048
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3049
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
3050
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
3051
 
3052
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 3053
  </message>
3824 cbradney 3054
  <message>
10131 cbradney 3055
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 3056
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3057
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3058
 
3059
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
3060
 
3061
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3062
following meaning:
3063
 
3064
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3065
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3066
 
3067
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3068
  margins
3069
 
3070
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3071
 
3072
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3073
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3074
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3075
 
3076
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3077
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3078
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3079
 
3080
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3081
 
3082
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3083
 
3084
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3085
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3086
is not in points, make sure to account for this.
3087
 
3088
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3089
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3090
</source>
4951 mrdocs 3091
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
3092
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
3093
 
3094
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
3095
 
3096
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
3097
significado seguinte:
3098
 
3099
  tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
3100
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
3101
 
3102
  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
3103
  marxes do documento
3104
 
3105
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
3106
 
3107
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
3108
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
3109
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
3110
 
3111
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
3112
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3113
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3114
 
3115
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3116
 
3117
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3118
 
3119
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
3120
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
3121
asegúrese de telo en conta.
3122
 
3123
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3124
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3125
</translation>
3824 cbradney 3126
  </message>
4141 cbradney 3127
  <message>
10131 cbradney 3128
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 3129
    <source>closeMasterPage()
3130
 
3131
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
3132
to normal. Begin editing with editMasterPage().
3133
</source>
4951 mrdocs 3134
    <translation>closeMasterPage()
3135
 
3136
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
3137
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3138
  </message>
3139
  <message>
10131 cbradney 3140
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 3141
    <source>masterPageNames()
3142
 
3143
Returns a list of the names of all master pages in the document.
3144
</source>
4951 mrdocs 3145
    <translation>masterPageNames()
3146
 
3147
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
4141 cbradney 3148
  </message>
3149
  <message>
10131 cbradney 3150
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 3151
    <source>editMasterPage(pageName)
3152
 
3153
Enables master page editing and opens the named master page
3154
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
3155
</source>
4951 mrdocs 3156
    <translation>editMasterPage(pageName)
3157
 
3158
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
3159
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3160
  </message>
3161
  <message>
10131 cbradney 3162
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 3163
    <source>createMasterPage(pageName)
3164
 
3165
Creates a new master page named pageName and opens it for
3166
editing.
3167
</source>
4951 mrdocs 3168
    <translation>createMasterPage(nomePáxina)
3169
 
3170
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
4141 cbradney 3171
  </message>
3172
  <message>
10131 cbradney 3173
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 3174
    <source>deleteMasterPage(pageName)
3175
 
3176
Delete the named master page.
3177
</source>
4951 mrdocs 3178
    <translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
3179
 
3180
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
4141 cbradney 3181
  </message>
3182
  <message>
10131 cbradney 3183
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 3184
    <source>zoomDocument(double)
3185
 
3186
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3187
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3188
</source>
4951 mrdocs 3189
    <translation>zoomDocument(dobre)
3190
 
3191
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
3192
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
4141 cbradney 3193
  </message>
6261 cbradney 3194
  <message>
10131 cbradney 3195
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 3196
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3197
 
3198
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3199
is not given the currently selected Item is used.
3200
</source>
9908 mrdocs 3201
    <translation>getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3202
 
3203
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3204
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3205
  </message>
3206
  <message>
10131 cbradney 3207
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 3208
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3209
 
3210
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3211
is not given the currently selected Item is used.
3212
</source>
9908 mrdocs 3213
    <translation>getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3214
 
3215
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3216
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3217
  </message>
3218
  <message>
10131 cbradney 3219
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 3220
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3221
 
3222
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3223
is not given the currently selected Item is used.
3224
</source>
9908 mrdocs 3225
    <translation>getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3226
 
3227
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3228
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3229
  </message>
3230
  <message>
10131 cbradney 3231
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 3232
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3233
 
3234
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3235
is not given the currently selected Item is used.
3236
</source>
9908 mrdocs 3237
    <translation>getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3238
 
3239
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3240
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3241
  </message>
3242
  <message>
10131 cbradney 3243
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 3244
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
3245
 
3246
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3247
true the layer will be locked.
3248
 
3249
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3250
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3251
</source>
9908 mrdocs 3252
    <translation>setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
3253
 
3254
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
3255
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
3256
 
3257
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3258
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3259
  </message>
3260
  <message>
10131 cbradney 3261
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
9729 cbradney 3262
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3263
 
9729 cbradney 3264
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3265
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3266
&quot;layer&quot; is locked.
6261 cbradney 3267
 
3268
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3269
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3270
</source>
9908 mrdocs 3271
    <translation>isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3272
 
3273
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
3274
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
3275
&quot;capa&quot; está bloqueada.
3276
 
3277
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3278
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3279
  </message>
3280
  <message>
10131 cbradney 3281
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
9729 cbradney 3282
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3283
 
9729 cbradney 3284
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3285
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3286
&quot;layer&quot; is normal.
6261 cbradney 3287
 
3288
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3289
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3290
</source>
9908 mrdocs 3291
    <translation>isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3292
 
3293
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
3294
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
3295
&quot;capa&quot; é normal.
3296
 
3297
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3298
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3299
  </message>
3300
  <message>
10131 cbradney 3301
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
9729 cbradney 3302
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3303
 
9729 cbradney 3304
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3305
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
6261 cbradney 3306
 
3307
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3308
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3309
</source>
9908 mrdocs 3310
    <translation>isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3311
 
3312
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
3313
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
3314
 
3315
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3316
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3317
  </message>
3318
  <message>
10131 cbradney 3319
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
9729 cbradney 3320
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
6261 cbradney 3321
 
9729 cbradney 3322
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
6261 cbradney 3323
 
3324
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3325
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3326
</source>
9908 mrdocs 3327
    <translation>getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
3328
 
3329
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
3330
 
3331
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3332
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3333
  </message>
3334
  <message>
10131 cbradney 3335
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
9729 cbradney 3336
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
6261 cbradney 3337
 
9729 cbradney 3338
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
6261 cbradney 3339
 
3340
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3341
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3342
</source>
9908 mrdocs 3343
    <translation>getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
3344
 
3345
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
3346
 
3347
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3348
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3349
  </message>
3350
  <message>
10131 cbradney 3351
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
9729 cbradney 3352
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
6261 cbradney 3353
 
9729 cbradney 3354
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3355
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3356
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3357
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3358
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3359
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3360
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3361
</source>
9908 mrdocs 3362
    <translation>textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
3363
 
3364
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
3365
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
3366
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
3367
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
3368
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
3369
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
3370
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
9729 cbradney 3371
  </message>
3372
  <message>
10131 cbradney 3373
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
9729 cbradney 3374
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 3375
 
9729 cbradney 3376
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6261 cbradney 3377
</source>
9908 mrdocs 3378
    <translation>duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
3379
 
3380
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
6261 cbradney 3381
  </message>
3382
  <message>
10131 cbradney 3383
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
9729 cbradney 3384
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3385
 
9729 cbradney 3386
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3387
strings.
3388
</source>
9908 mrdocs 3389
    <translation>setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
3390
 
3391
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
3392
cadeas.</translation>
9729 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
10131 cbradney 3395
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
9729 cbradney 3396
    <source>getPageType() -&gt; integer
6261 cbradney 3397
 
9729 cbradney 3398
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3399
</source>
9908 mrdocs 3400
    <translation>getPageType() -&gt; inteiro
3401
 
3402
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
3403
</translation>
9729 cbradney 3404
  </message>
3405
  <message>
10131 cbradney 3406
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
9729 cbradney 3407
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3408
 
3409
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3410
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3411
</source>
9908 mrdocs 3412
    <translation>getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3413
 
3414
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3415
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3416
</translation>
9729 cbradney 3417
  </message>
3418
  <message>
10131 cbradney 3419
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
9729 cbradney 3420
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3421
 
3422
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3423
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3424
 
6261 cbradney 3425
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3426
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3427
</source>
9908 mrdocs 3428
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
3429
 
3430
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
3431
é falso non se imprimirá a capa.
3432
 
3433
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3434
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
3435
</translation>
6261 cbradney 3436
  </message>
3437
  <message>
10131 cbradney 3438
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
9729 cbradney 3439
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
6261 cbradney 3440
 
9729 cbradney 3441
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3442
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3443
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3444
not given the currently selected Item is used.
6261 cbradney 3445
 
9729 cbradney 3446
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3447
</source>
9908 mrdocs 3448
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
9729 cbradney 3449
 
9908 mrdocs 3450
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3451
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3452
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
3453
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
9729 cbradney 3454
 
9908 mrdocs 3455
Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
3456
</translation>
9729 cbradney 3457
  </message>
3458
  <message>
10131 cbradney 3459
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9729 cbradney 3460
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3461
 
3462
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3463
true the layer will be displayed outlined.
3464
 
6261 cbradney 3465
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3466
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3467
</source>
9908 mrdocs 3468
    <translation>setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
3469
 
3470
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
3471
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
3472
 
3473
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3474
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3475
  </message>
3476
  <message>
10131 cbradney 3477
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9729 cbradney 3478
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
6261 cbradney 3479
 
9729 cbradney 3480
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3481
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
6261 cbradney 3482
 
3483
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3484
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3485
</source>
9908 mrdocs 3486
    <translation>setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
3487
 
3488
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
3489
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
3490
 
3491
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3492
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3493
  </message>
3494
  <message>
10131 cbradney 3495
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9729 cbradney 3496
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
6261 cbradney 3497
 
9729 cbradney 3498
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3499
 
3500
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3501
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3502
</source>
9908 mrdocs 3503
    <translation>setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
3504
 
3505
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
3506
 
3507
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3508
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3509
  </message>
3510
  <message>
10131 cbradney 3511
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9729 cbradney 3512
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
6261 cbradney 3513
 
9729 cbradney 3514
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3515
 
3516
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3517
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3518
</source>
9908 mrdocs 3519
    <translation>setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
3520
 
3521
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
3522
 
3523
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3524
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3525
  </message>
3526
  <message>
10131 cbradney 3527
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
6261 cbradney 3528
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3529
 
3530
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3531
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3532
</source>
9908 mrdocs 3533
    <translation>setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3534
 
3535
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
3536
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3537
  </message>
3538
  <message>
10131 cbradney 3539
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
6261 cbradney 3540
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3541
 
3542
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3543
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3544
</source>
9908 mrdocs 3545
    <translation>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3546
 
3547
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
3548
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3549
  </message>
3550
  <message>
10131 cbradney 3551
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
6261 cbradney 3552
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3553
 
3554
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3555
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3556
</source>
9908 mrdocs 3557
    <translation>setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3558
 
3559
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
3560
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3561
</translation>
6261 cbradney 3562
  </message>
3563
  <message>
10131 cbradney 3564
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
6261 cbradney 3565
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3566
 
3567
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3568
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3569
</source>
9908 mrdocs 3570
    <translation>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3571
 
3572
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
3573
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3574
</translation>
6261 cbradney 3575
  </message>
6434 cbradney 3576
  <message>
10131 cbradney 3577
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9729 cbradney 3578
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3579
 
9729 cbradney 3580
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3581
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
6434 cbradney 3582
 
9729 cbradney 3583
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
6434 cbradney 3584
</source>
9908 mrdocs 3585
    <translation>placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3586
 
3587
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
3588
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
3589
 
3590
Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
3591
</translation>
6434 cbradney 3592
  </message>
3593
  <message>
10131 cbradney 3594
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9729 cbradney 3595
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3596
 
9729 cbradney 3597
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3598
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
7508 cbradney 3599
 
9729 cbradney 3600
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
7508 cbradney 3601
</source>
9908 mrdocs 3602
    <translation>placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3603
 
3604
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
3605
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
3606
 
3607
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
7508 cbradney 3608
  </message>
3609
  <message>
10131 cbradney 3610
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9729 cbradney 3611
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
7508 cbradney 3612
 
9729 cbradney 3613
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3614
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
7508 cbradney 3615
 
9729 cbradney 3616
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
7508 cbradney 3617
</source>
9908 mrdocs 3618
    <translation>placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3619
 
3620
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
3621
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
3622
 
3623
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
7508 cbradney 3624
  </message>
9908 mrdocs 3625
  <message>
10131 cbradney 3626
    <location filename="" line="7471221"/>
9908 mrdocs 3627
    <source>Copy #%1 of </source>
10131 cbradney 3628
    <translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
9908 mrdocs 3629
  </message>
10131 cbradney 3630
  <message>
3631
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
3632
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3633
 
3634
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3635
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3636
constants.
3637
</source>
10686 subik 3638
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
3639
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
3640
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
10131 cbradney 3641
  </message>
1192 mrdocs 3642
</context>
3643
<context>
418 Franz 3644
  <name>About</name>
3645
  <message>
10131 cbradney 3646
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3647
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 3648
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 3649
  </message>
3650
  <message>
10131 cbradney 3651
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3652
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 3653
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 3654
  </message>
3655
  <message>
10131 cbradney 3656
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3657
    <source>Scribus Version %1
3658
%2 %3</source>
3278 cbradney 3659
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
1074 cbradney 3660
%2 %3</translation>
418 Franz 3661
  </message>
3662
  <message>
10131 cbradney 3663
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3664
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3665
    <translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
418 Franz 3666
  </message>
3667
  <message>
10131 cbradney 3668
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3669
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 3670
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 3671
  </message>
3672
  <message>
10131 cbradney 3673
    <location filename="../about.cpp" line="158"/>
418 Franz 3674
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 3675
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 3676
  </message>
3677
  <message>
10131 cbradney 3678
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3679
    <source>Windows port:</source>
3278 cbradney 3680
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 3681
  </message>
3682
  <message>
10131 cbradney 3683
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3684
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 3685
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 3686
  </message>
3687
  <message>
10131 cbradney 3688
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3689
    <source>German:</source>
3278 cbradney 3690
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
418 Franz 3691
  </message>
3692
  <message>
10131 cbradney 3693
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3694
    <source>French:</source>
3278 cbradney 3695
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
418 Franz 3696
  </message>
3697
  <message>
10131 cbradney 3698
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3699
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 3700
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 3701
  </message>
3702
  <message>
10131 cbradney 3703
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3704
    <source>Italian:</source>
3278 cbradney 3705
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
418 Franz 3706
  </message>
3707
  <message>
10131 cbradney 3708
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3709
    <source>Hungarian:</source>
3278 cbradney 3710
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
418 Franz 3711
  </message>
3712
  <message>
10131 cbradney 3713
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3714
    <source>Ukrainian:</source>
3278 cbradney 3715
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
418 Franz 3716
  </message>
3717
  <message>
10131 cbradney 3718
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3719
    <source>Bulgarian:</source>
3278 cbradney 3720
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
418 Franz 3721
  </message>
3722
  <message>
10131 cbradney 3723
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3724
    <source>Galician:</source>
3278 cbradney 3725
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
418 Franz 3726
  </message>
3727
  <message>
10131 cbradney 3728
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3729
    <source>Turkish:</source>
3278 cbradney 3730
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
418 Franz 3731
  </message>
3732
  <message>
10131 cbradney 3733
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3734
    <source>Lithuanian:</source>
3278 cbradney 3735
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
418 Franz 3736
  </message>
3737
  <message>
10131 cbradney 3738
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3739
    <source>Polish:</source>
3278 cbradney 3740
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
418 Franz 3741
  </message>
3742
  <message>
10131 cbradney 3743
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3744
    <source>Czech:</source>
3278 cbradney 3745
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
418 Franz 3746
  </message>
3747
  <message>
10131 cbradney 3748
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3749
    <source>Slovak:</source>
3278 cbradney 3750
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
418 Franz 3751
  </message>
3752
  <message>
10131 cbradney 3753
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3754
    <source>Danish:</source>
3278 cbradney 3755
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
418 Franz 3756
  </message>
3757
  <message>
10131 cbradney 3758
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3759
    <source>Norwegian:</source>
3278 cbradney 3760
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
418 Franz 3761
  </message>
3762
  <message>
10131 cbradney 3763
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3764
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 3765
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 3766
  </message>
3767
  <message>
10131 cbradney 3768
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3769
    <source>Welsh:</source>
3278 cbradney 3770
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
418 Franz 3771
  </message>
3772
  <message>
10131 cbradney 3773
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3774
    <source>Russian:</source>
3278 cbradney 3775
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
418 Franz 3776
  </message>
3777
  <message>
10131 cbradney 3778
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3779
    <source>Brazilian:</source>
3278 cbradney 3780
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 3781
  </message>
3782
  <message>
10131 cbradney 3783
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3784
    <source>Finnish:</source>
3278 cbradney 3785
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
418 Franz 3786
  </message>
3787
  <message>
10131 cbradney 3788
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3789
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 3790
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 3791
  </message>
3792
  <message>
10131 cbradney 3793
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3794
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 3795
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 3796
  </message>
3797
  <message>
10131 cbradney 3798
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3799
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 3800
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 3801
  </message>
3802
  <message>
10131 cbradney 3803
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3804
    <source>Basque:</source>
3278 cbradney 3805
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
418 Franz 3806
  </message>
3807
  <message>
10131 cbradney 3808
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3809
    <source>Slovenian:</source>
3278 cbradney 3810
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
418 Franz 3811
  </message>
3812
  <message>
10131 cbradney 3813
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3814
    <source>This panel shows the version, build date and
3815
 compiled in library support in Scribus
3816
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3817
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 3818
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 3819
soporte de librarías compiladas en Scribus
3820
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
3821
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 3822
  </message>
3823
  <message>
10131 cbradney 3824
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
1074 cbradney 3825
    <source>&amp;About</source>
2936 mrdocs 3826
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 3827
  </message>
3828
  <message>
10131 cbradney 3829
    <location filename="../about.cpp" line="211"/>
1074 cbradney 3830
    <source>A&amp;uthors</source>
2936 mrdocs 3831
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 3832
  </message>
3833
  <message>
10131 cbradney 3834
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
1074 cbradney 3835
    <source>&amp;Translations</source>
2936 mrdocs 3836
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 3837
  </message>
3838
  <message>
10131 cbradney 3839
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
1074 cbradney 3840
    <source>&amp;Online</source>
2936 mrdocs 3841
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 3842
  </message>
3843
  <message>