Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10686 | Rev 10872 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10131 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
10686 subik 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
418 Franz 3
<context>
1192 mrdocs 4
  <name></name>
5
  <message>
10131 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1192 mrdocs 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
12
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
13
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
14
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
15
  </message>
16
  <message>
10131 cbradney 17
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1192 mrdocs 18
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
19
 
20
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
21
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
22
Returns true if a new document was created.
23
</source>
24
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
25
 
26
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
27
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
28
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
29
  </message>
30
  <message>
10131 cbradney 31
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 32
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
33
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
34
 
35
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
36
following meaning:
37
 
38
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
39
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
40
 
41
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
42
  margins
43
 
44
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
45
 
46
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
47
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
48
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
49
 
50
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
51
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
52
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
53
 
54
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
55
 
56
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
57
 
58
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
59
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
60
is not in points, make sure to account for this.
61
 
62
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
63
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
64
</source>
3278 cbradney 65
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 66
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
67
 
68
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
69
o significado seguinte:
70
 
71
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
72
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
73
 
74
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
75
  as marxes do documento
76
 
77
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
78
 
79
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
80
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
81
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
82
 
83
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
84
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
85
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
86
 
87
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
88
 
89
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
90
 
91
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
92
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
93
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
94
 
95
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
96
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
97
  </message>
98
  <message>
10131 cbradney 99
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1192 mrdocs 100
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
101
 
102
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
103
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
104
</source>
105
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
106
 
107
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
108
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
109
  </message>
110
  <message>
10131 cbradney 111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1192 mrdocs 112
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
113
 
114
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
115
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
116
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
117
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
118
</source>
119
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
120
 
121
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
122
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
123
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
124
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
125
  </message>
126
  <message>
10131 cbradney 127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1192 mrdocs 128
    <source>setRedraw(bool)
129
 
130
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
131
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
132
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
133
</source>
134
    <translation>setRedraw(bool)
135
 
136
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
137
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
138
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
139
  </message>
140
  <message>
10131 cbradney 141
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1192 mrdocs 142
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
143
 
144
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
145
coordinates are given in the current measurement units of the document
146
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
147
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
148
is not given Scribus will create one for you.
149
 
150
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
151
</source>
152
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
153
 
154
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
155
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
156
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
157
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
158
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
159
 
160
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
161
  </message>
162
  <message>
10131 cbradney 163
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 164
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
165
 
166
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
167
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
168
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
169
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
170
template page for the new page.
171
 
172
May raise IndexError if the page number is out of range
173
</source>
3278 cbradney 174
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 175
 
176
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
177
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
178
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
179
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
180
modelo de páxina para a páxina nova.
181
 
182
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
183
  </message>
184
  <message>
10131 cbradney 185
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1192 mrdocs 186
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
187
 
188
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
189
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
190
available types (FILL_&lt;type&gt;).
191
</source>
192
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
193
 
194
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
195
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
196
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
197
  </message>
198
  <message>
10131 cbradney 199
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1192 mrdocs 200
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
201
 
202
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
203
frame has some text selected the value assigned to the first character of
204
the selection is returned.
205
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
206
</source>
207
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
208
 
209
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
210
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
211
ao primeiro carácter da seleccion.
212
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
213
  </message>
214
  <message>
10131 cbradney 215
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1192 mrdocs 216
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
217
 
218
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
219
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
220
</source>
221
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
222
 
223
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
224
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
10131 cbradney 227
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 228
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
229
 
230
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
231
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
232
optional arguments, but will not be given any).
233
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
234
for the macro.
235
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
236
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
237
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
238
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
239
of a single instance.
240
</source>
3278 cbradney 241
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 242
 
243
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
244
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
245
individualmente máis abaixo.
246
 
247
Certas cousas son comúns a toda a interface.
248
 
249
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
250
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
251
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
252
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
253
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
254
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
255
o que operaren.
256
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
257
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
258
nada sobre o que operar.
259
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
260
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
261
e provocará esta excepción.
262
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
263
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
264
 
265
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
266
documentación de cada función.</translation>
267
  </message>
3278 cbradney 268
  <message>
10131 cbradney 269
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 270
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
271
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
272
 
273
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
274
following meaning:
275
 
276
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
277
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
278
 
279
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
280
  margins
281
 
282
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
283
 
284
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
285
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
286
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
287
 
288
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
289
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
290
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
291
 
292
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
293
 
294
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
295
 
296
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
297
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
298
is not in points, make sure to account for this.
299
 
300
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
301
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
302
</source>
3824 cbradney 303
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 304
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
305
 
306
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
307
 
308
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
309
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
310
 
311
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
312
 
313
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
314
 
315
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
316
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
317
  se se está a crear un documento en varias partes.
318
 
319
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
320
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
321
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
322
 
323
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
324
 
325
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
326
 
327
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
328
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
329
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
330
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
331
 
332
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
333
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 334
  </message>
335
  <message>
10131 cbradney 336
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3278 cbradney 337
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
338
 
339
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
340
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
341
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
342
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
343
master page for the new page.
344
 
345
May raise IndexError if the page number is out of range
346
</source>
3377 mrdocs 347
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
348
 
349
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
350
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
351
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
352
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
353
da páxina maestra para a nova páxina.
354
 
355
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
3278 cbradney 356
  </message>
357
  <message>
10131 cbradney 358
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 359
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
360
 
361
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
362
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
363
</source>
9729 cbradney 364
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;cadea&quot;)
3377 mrdocs 365
 
366
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
367
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 368
  </message>
3824 cbradney 369
  <message>
10131 cbradney 370
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 371
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
372
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
373
 
374
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
375
following meaning:
376
 
377
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
378
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
379
 
380
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
381
margins
382
 
383
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
384
 
385
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
386
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
387
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
388
 
389
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
390
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
391
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
392
 
393
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
394
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
395
PAGE_4 is 4-fold.
396
 
397
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
398
Indexed from 0 (0 = first).
399
 
400
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
401
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
402
is not in points, make sure to account for this.
403
 
404
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
405
PAGE_4, 3)
406
 
407
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
408
</source>
6434 cbradney 409
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
4951 mrdocs 410
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano
411
 
412
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
413
significado seguinte:
414
 
415
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
416
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.
417
 
418
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
419
do documento
420
 
421
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)
422
 
423
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
424
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
425
máis altos se está a crear un documento en varias partes.
426
 
427
unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
428
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
429
UNIT_POINTS.
430
 
431
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
432
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.
433
 
434
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
435
Indexada desde 0 (0 = primeira).
436
 
437
Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
438
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
439
asegúrese de que o ten en conta.
440
 
441
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
442
PAGE_4, 3)
443
 
444
Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
445
</translation>
3824 cbradney 446
  </message>
6434 cbradney 447
  <message>
10131 cbradney 448
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6434 cbradney 449
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
450
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
451
 
452
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
453
following meaning:
454
 
455
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
456
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
457
 
458
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
459
margins
460
 
461
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
462
 
463
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
464
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
465
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
466
 
467
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
468
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
469
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
470
 
471
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
472
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
473
PAGE_4 is 4-fold.
474
 
475
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
476
Indexed from 0 (0 = first).
477
 
478
numPage = Number of pages to be created.
479
 
480
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
481
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
482
is not in points, make sure to account for this.
483
 
484
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
485
PAGE_4, 3, 1)
486
 
487
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
488
</source>
9908 mrdocs 489
    <translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
490
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; booleano
491
 
492
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
493
o seguinte significado:
494
 
495
tamaño = Un par de valores (anchura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
496
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
497
 
498
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
499
 
500
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE
501
 
502
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
503
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
504
máis altos se vai crear un documento en varias partes.
505
 
506
unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
507
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
508
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
509
 
510
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
511
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
512
PAGE_4 é para catro páxinas.
513
 
514
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
515
Está indexada desde 0 (0 = primeira).
516
 
517
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
518
 
519
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
520
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
521
asegúrese de telo en conta.
522
 
523
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
524
PAGE_4, 3, 1)
525
 
526
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.</translation>
6434 cbradney 527
  </message>
9729 cbradney 528
  <message>
10131 cbradney 529
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
9729 cbradney 530
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
531
 
532
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
533
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
534
 
535
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
536
</source>
9908 mrdocs 537
    <translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
538
 
539
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
540
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
541
 
542
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado</translation>
9729 cbradney 543
  </message>
1192 mrdocs 544
</context>
545
<context>
546
  <name>@default</name>
547
  <message>
10131 cbradney 548
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1192 mrdocs 549
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
550
 
551
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
552
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
553
the value of the named color from the default document colors.
554
 
555
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
556
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
557
</source>
558
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
559
 
560
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
561
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
562
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
563
 
564
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
565
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
566
  </message>
567
  <message>
10131 cbradney 568
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1192 mrdocs 569
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
570
 
571
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
572
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
573
Color components should be in the range from 0 to 255.
574
 
575
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
576
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
577
</source>
578
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
579
 
580
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
581
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
582
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
583
 
584
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
585
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
586
  </message>
587
  <message>
10131 cbradney 588
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
1192 mrdocs 589
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
590
 
591
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
592
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
593
the range from 0 to 255.
594
 
595
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
596
</source>
9908 mrdocs 597
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 598
 
599
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
600
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
601
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
602
 
603
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
604
  </message>
605
  <message>
10131 cbradney 606
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1192 mrdocs 607
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
608
 
609
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
610
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
611
&quot;None&quot; - transparent.
612
 
613
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
614
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
615
 
616
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
617
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
618
</source>
619
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
620
 
621
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
622
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
623
 
624
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
625
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
626
 
627
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
628
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
629
  </message>
630
  <message>
10131 cbradney 631
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1192 mrdocs 632
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
633
 
634
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
635
 
636
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
637
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
638
</source>
639
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
640
 
641
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
642
 
643
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
644
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
645
  </message>
646
  <message>
10131 cbradney 647
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 648
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
649
 
650
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
651
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
652
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
653
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
654
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
655
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
656
opional parameters is False.
657
 
658
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
659
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
660
 
661
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
662
 
663
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
664
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
665
</source>
3278 cbradney 666
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 667
 
668
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
669
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
670
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
671
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
672
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
673
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
674
 
675
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
676
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
677
 
678
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
679
 
680
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
681
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
682
</translation>
683
  </message>
684
  <message>
10131 cbradney 685
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1192 mrdocs 686
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
687
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
688
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
689
 
690
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
691
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
692
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
693
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
694
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
695
 
696
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
697
at 1.
698
 
699
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
700
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
701
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
702
can be binary-ORed with button constants:
703
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
704
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
705
 
706
Usage examples:
707
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
708
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
709
          ICON_ERROR)
710
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
711
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
712
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
713
 
714
Defined button and icon constants:
715
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
716
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
717
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
718
</source>
719
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
720
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
721
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
722
 
723
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
724
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
725
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
726
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
727
tipo HTML.
728
 
729
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
730
 
731
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
732
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
733
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
734
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
735
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
736
 
737
Exemplos de uso:
738
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
739
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
740
          ICON_ERROR)
741
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
742
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
743
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
744
 
745
Constantes de botón e icone definidas:
746
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
747
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
748
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
749
  </message>
750
  <message>
10131 cbradney 751
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1192 mrdocs 752
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
753
 
754
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
755
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
756
 
757
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
758
</source>
759
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
760
 
761
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
762
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
763
 
764
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
765
  </message>
766
  <message>
10131 cbradney 767
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1192 mrdocs 768
    <source>closeDoc()
769
 
770
Closes the current document without prompting to save.
771
 
772
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
773
</source>
774
    <translation>closeDoc()
775
 
776
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
777
 
778
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
779
  </message>
780
  <message>
10131 cbradney 781
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1192 mrdocs 782
    <source>haveDoc() -&gt; bool
783
 
784
Returns true if there is a document open.
785
</source>
786
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
787
 
788
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
789
  </message>
790
  <message>
10131 cbradney 791
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1192 mrdocs 792
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
793
 
794
Opens the document &quot;name&quot;.
795
 
796
May raise ScribusError if the document could not be opened.
797
</source>
798
    <translation>openDoc(&quot;nome)
799
 
800
Abre o documento &quot;nome&quot;.
801
 
802
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
803
  </message>
804
  <message>
10131 cbradney 805
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1192 mrdocs 806
    <source>saveDoc()
807
 
808
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
809
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
810
save file dialog.
811
 
812
If the save fails, there is currently no way to tell.
813
</source>
814
    <translation>saveDoc()
815
 
816
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
817
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
818
para gardalo.
819
 
820
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
821
  </message>
822
  <message>
10131 cbradney 823
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1192 mrdocs 824
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
825
 
826
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
827
relative path).
828
 
829
May raise ScribusError if the save fails.
830
</source>
831
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
832
 
833
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
834
camiño completo ou relativo).
835
 
836
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
837
  </message>
838
  <message>
10131 cbradney 839
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 840
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
841
 
842
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
843
strings.
844
</source>
6434 cbradney 845
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 846
 
847
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
848
son cadeas.</translation>
849
  </message>
850
  <message>
10131 cbradney 851
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 852
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
853
 
854
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
855
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
856
constants.
857
</source>
10131 cbradney 858
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1192 mrdocs 859
 
4951 mrdocs 860
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
1192 mrdocs 861
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
862
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
863
  </message>
864
  <message>
10131 cbradney 865
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1192 mrdocs 866
    <source>setUnit(type)
867
 
868
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
869
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
870
 
871
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
872
</source>
873
    <translation>setUnit(tipo)
874
 
875
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
876
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
877
  </message>
878
  <message>
10131 cbradney 879
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1192 mrdocs 880
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
881
 
882
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
883
of the UNIT_* constants:
884
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
885
</source>
886
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
887
 
888
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
889
das constantes UNIT_*:
890
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
891
  </message>
892
  <message>
10131 cbradney 893
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1192 mrdocs 894
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
895
 
896
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
897
current document.
898
</source>
899
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
900
 
901
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
902
no documento actual.</translation>
903
  </message>
904
  <message>
10131 cbradney 905
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1192 mrdocs 906
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
907
 
908
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
909
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
910
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
911
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
912
</source>
913
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
914
 
915
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
916
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
917
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
918
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
919
  </message>
920
  <message>
10131 cbradney 921
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1192 mrdocs 922
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
923
 
924
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
925
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
926
</source>
9908 mrdocs 927
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 928
 
929
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
930
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
931
  </message>
932
  <message>
10131 cbradney 933
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1192 mrdocs 934
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
935
 
936
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
937
is not given the currently selected Item is used.
938
</source>
9908 mrdocs 939
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 940
 
941
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
942
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
943
  </message>
944
  <message>
10131 cbradney 945
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1192 mrdocs 946
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
947
 
948
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
949
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
950
</source>
9908 mrdocs 951
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 952
 
953
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
954
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
955
  </message>
956
  <message>
10131 cbradney 957
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
1192 mrdocs 958
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
959
 
960
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
961
the currently selected item is used. The join types are:
962
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
963
</source>
10842 cbradney 964
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 965
 
966
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
967
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
968
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
969
  </message>
970
  <message>
10131 cbradney 971
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1192 mrdocs 972
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
973
 
974
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
975
currently selected item is used. The cap types are:
976
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
977
</source>
9908 mrdocs 978
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 979
 
980
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
981
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
982
Os estilos de terminación son:
983
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
984
  </message>
985
  <message>
10131 cbradney 986
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1192 mrdocs 987
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
988
 
989
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
990
currently selected item is used. Line style constants are:
991
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
992
</source>
9908 mrdocs 993
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 994
 
995
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
996
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
997
As constantes de estilo de liña son:
998
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
10131 cbradney 1001
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1192 mrdocs 1002
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1003
 
1004
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1005
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1006
</source>
9908 mrdocs 1007
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1008
 
1009
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
1010
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1011
  </message>
1012
  <message>
10131 cbradney 1013
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
1192 mrdocs 1014
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1015
 
1016
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
1017
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
1018
selected item is used.
1019
</source>
9908 mrdocs 1020
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1021
 
1022
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1023
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1024
  </message>
1025
  <message>
10131 cbradney 1026
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1192 mrdocs 1027
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1028
 
1029
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1030
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1031
</source>
9908 mrdocs 1032
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
1192 mrdocs 1033
 
1034
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
1035
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1036
  </message>
1037
  <message>
10131 cbradney 1038
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1192 mrdocs 1039
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1040
 
1041
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1042
given the currently selected item is used.
1043
</source>
9908 mrdocs 1044
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
1192 mrdocs 1045
 
1046
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
1047
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1048
  </message>
1049
  <message>
10131 cbradney 1050
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1051
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1052
 
1053
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1054
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1055
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1056
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1057
</source>
9908 mrdocs 1058
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1059
 
1060
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
1061
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1062
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
1063
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
10131 cbradney 1066
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1192 mrdocs 1067
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1068
 
1069
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1070
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1071
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1072
for reference.
1073
</source>
1074
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
1075
 
1076
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
1077
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1078
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
1079
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
10131 cbradney 1082
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1192 mrdocs 1083
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1084
 
1085
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1086
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1087
is used.
1088
</source>
1089
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1090
 
1091
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
1092
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
1093
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1094
  </message>
1095
  <message>
10131 cbradney 1096
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1192 mrdocs 1097
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1098
 
1099
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1100
</source>
1101
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
1102
 
1103
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
10131 cbradney 1106
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1192 mrdocs 1107
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1108
 
1109
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1110
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1111
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1112
belongs to a group, the whole group is moved.
1113
</source>
1114
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
1115
 
1116
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
1117
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1118
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1119
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
1120
  </message>
1121
  <message>
10131 cbradney 1122
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1192 mrdocs 1123
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1124
 
1125
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1126
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1127
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1128
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1129
given the currently selected item is used.
1130
</source>
10842 cbradney 1131
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1132
 
1133
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
1134
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
1135
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
1136
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
1137
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1138
  </message>
1139
  <message>
10131 cbradney 1140
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
1192 mrdocs 1141
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1142
 
1143
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1144
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1145
selected item is used.
1146
</source>
9908 mrdocs 1147
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1148
 
1149
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
1150
significan rotación anti-reloxio.
1151
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
10131 cbradney 1154
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1192 mrdocs 1155
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1156
 
1157
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1158
is not given the currently selected item is used.
1159
</source>
1160
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
1161
 
1162
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
1163
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
10131 cbradney 1166
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1192 mrdocs 1167
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1168
 
1169
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1170
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1171
second selected Object and so on.
1172
</source>
1173
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
1174
 
1175
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
1176
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1177
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
1178
  </message>
1179
  <message>
10131 cbradney 1180
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1192 mrdocs 1181
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1182
 
1183
Returns the number of selected objects.
1184
</source>
1185
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
1186
 
1187
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
10131 cbradney 1190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1192 mrdocs 1191
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1192
 
1193
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1194
</source>
1195
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
1196
 
1197
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
10131 cbradney 1200
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1192 mrdocs 1201
    <source>deselectAll()
1202
 
1203
Deselects all objects in the whole document.
1204
</source>
1205
    <translation>deselectAll()
1206
 
1207
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
1208
  </message>
1209
  <message>
10131 cbradney 1210
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1211
    <source>groupObjects(list)
1212
 
1213
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1214
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1215
items are used.
1216
</source>
1217
    <translation>groupObjects(lista)
1218
 
1219
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1220
dos obxectos que se han de agrupar.
1221
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
1222
  </message>
1223
  <message>
10131 cbradney 1224
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1192 mrdocs 1225
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1226
 
1227
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1228
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1229
 
1230
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
1231
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1232
  </message>
1233
  <message>
10131 cbradney 1234
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1235
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1236
 
1237
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1238
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1239
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1240
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1241
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1242
 
1243
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1244
</source>
1245
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1246
 
1247
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1248
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1249
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1250
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1251
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1252
 
1253
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
10131 cbradney 1256
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1192 mrdocs 1257
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1258
 
1259
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1260
not given the currently selected item is used.
1261
 
1262
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1263
</source>
1264
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1265
 
1266
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1267
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1268
 
1269
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1270
  </message>
1271
  <message>
10131 cbradney 1272
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1192 mrdocs 1273
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1274
 
1275
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1276
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1277
means 100 %.
1278
 
1279
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1280
</source>
1281
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1282
 
1283
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1284
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1285
O número 1 indica 100%.
1286
 
1287
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1288
  </message>
1289
  <message>
10131 cbradney 1290
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1291
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1292
 
1293
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1294
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1295
if locked.
1296
</source>
1297
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1298
 
1299
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1300
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1301
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1302
  </message>
1303
  <message>
10131 cbradney 1304
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1192 mrdocs 1305
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1306
 
1307
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1308
currently selected item is used.
1309
</source>
1310
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1311
 
1312
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1313
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
10131 cbradney 1316
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1317
    <source>getFontNames() -&gt; list
1318
 
1319
Returns a list with the names of all available fonts.
1320
</source>
1321
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1322
 
1323
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1324
  </message>
1325
  <message>
10131 cbradney 1326
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1327
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1328
 
1329
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1330
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1331
</source>
1332
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1333
 
1334
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1335
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1336
  </message>
1337
  <message>
10131 cbradney 1338
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1339
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1340
 
1341
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1342
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1343
 
1344
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1345
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1346
</source>
1525 cbradney 1347
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1348
 
1349
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1350
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1351
 
1352
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1353
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
10131 cbradney 1356
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1192 mrdocs 1357
    <source>getLayers() -&gt; list
1358
 
1359
Returns a list with the names of all defined layers.
1360
</source>
1361
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1362
 
1363
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1364
  </message>
1365
  <message>
10131 cbradney 1366
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1192 mrdocs 1367
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1368
 
1369
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1370
 
1371
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1372
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1373
</source>
1374
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1375
 
1376
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1377
 
1378
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1379
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1380
  </message>
1381
  <message>
10131 cbradney 1382
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1192 mrdocs 1383
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1384
 
1385
Returns the name of the current active layer.
1386
</source>
1387
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1388
 
1389
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1390
  </message>
1391
  <message>
10131 cbradney 1392
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1192 mrdocs 1393
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1394
 
1395
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1396
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1397
 
1398
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1399
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1400
</source>
1401
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1402
 
1403
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1404
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1405
 
1406
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1407
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1408
  </message>
1409
  <message>
10131 cbradney 1410
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1411
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1412
 
1413
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1414
the layer is invisible.
1415
 
1416
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1417
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1418
</source>
1419
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1420
 
1421
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1422
a capa é invisíbel.
1423
 
1424
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1425
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1426
  </message>
1427
  <message>
10131 cbradney 1428
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1429
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1430
 
1431
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1432
false the layer won&apos;t be printed.
1433
 
1434
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1435
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1436
</source>
6261 cbradney 1437
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1192 mrdocs 1438
 
1439
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1440
a capa non poderá imprimirse.
1441
 
1442
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1443
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
10131 cbradney 1446
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1447
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1448
 
1449
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1450
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1451
&quot;layer&quot; is invisible.
1452
 
1453
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1454
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1455
</source>
1525 cbradney 1456
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1457
 
1458
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1459
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1460
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1461
 
1462
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1463
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
10131 cbradney 1466
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1467
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1468
 
1469
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1470
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1471
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1472
 
1473
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1474
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1475
</source>
1525 cbradney 1476
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1477
 
1478
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1479
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1480
a capa &quot;capa&quot;.
1481
 
1482
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1483
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
10131 cbradney 1486
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1192 mrdocs 1487
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1488
 
1489
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1490
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1491
 
1492
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1493
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1494
</source>
1495
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1496
 
1497
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1498
ou se é a única capa do documento.
1499
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1500
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
10131 cbradney 1503
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1192 mrdocs 1504
    <source>createLayer(layer)
1505
 
1506
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1507
 
1508
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1509
</source>
1510
    <translation>createLayer(capa)
1511
 
1512
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1513
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
10131 cbradney 1516
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1192 mrdocs 1517
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1518
 
1519
Returns a string with the -lang value.
1520
</source>
1521
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1522
 
1523
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
10131 cbradney 1526
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1527
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1528
 
1529
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1530
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1531
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1532
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1533
is not given Scribus will create one for you.
1534
 
1535
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1536
</source>
1537
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1538
 
1539
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1540
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1541
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1542
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1543
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1544
 
1545
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1546
  </message>
1547
  <message>
10131 cbradney 1548
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1192 mrdocs 1549
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1550
 
1551
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1552
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1553
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1554
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1555
create one for you.
1556
 
1557
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1558
</source>
1559
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1560
 
1561
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1562
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1563
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1564
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1565
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1566
 
1567
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1568
  </message>
1569
  <message>
10131 cbradney 1570
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1192 mrdocs 1571
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1572
 
1573
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1574
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1575
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1576
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1577
given Scribus will create one for you.
1578
 
1579
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1580
</source>
1581
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1582
 
1583
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1584
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1585
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1586
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1587
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1588
 
1589
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
10131 cbradney 1592
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1192 mrdocs 1593
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1594
 
1595
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1596
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1597
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1598
object because you need this name for further access to that object. If
1599
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1600
 
1601
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1602
</source>
1603
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1604
 
1605
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1606
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1607
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1608
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1609
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1610
 
1611
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1612
  </message>
1613
  <message>
10131 cbradney 1614
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1192 mrdocs 1615
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1616
 
1617
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1618
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1619
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1620
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1621
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1622
Scribus will create one for you.
1623
 
1624
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1625
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1626
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1627
</source>
1628
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1629
 
1630
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1631
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1632
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1633
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1634
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1635
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1636
 
1637
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1638
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1639
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1640
  </message>
1641
  <message>
10131 cbradney 1642
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1192 mrdocs 1643
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1644
 
1645
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1646
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1647
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1648
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1649
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1650
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1651
identifier for the object because you need this name for further access to that
1652
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1653
 
1654
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1655
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1656
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1657
</source>
1658
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1659
 
1660
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1661
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1662
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1663
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1664
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1665
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1666
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1667
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1668
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1669
 
1670
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1671
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1672
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
10131 cbradney 1675
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1192 mrdocs 1676
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1677
 
1678
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1679
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1680
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1681
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1682
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1683
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1684
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1685
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1686
for you.
1687
 
1688
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1689
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1690
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1691
</source>
1692
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1693
 
1694
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1695
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1696
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1697
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1698
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1699
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1700
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1701
 
1702
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1703
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1704
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1705
  </message>
1706
  <message>
10131 cbradney 1707
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1192 mrdocs 1708
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1709
 
1710
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1711
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1712
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1713
unique identifier for the object because you need this name for further access
1714
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1715
 
1716
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1717
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1718
</source>
1719
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1720
 
1721
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1722
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1723
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1724
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1725
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1726
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1727
 
1728
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1729
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1730
  </message>
1731
  <message>
10131 cbradney 1732
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1733
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1734
 
1735
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1736
selected item is deleted.
1737
</source>
1738
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1739
 
1740
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1741
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1742
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1743
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1744
modelo de páxina para a páxina nova.
1745
 
1746
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1747
  </message>
1748
  <message>
10131 cbradney 1749
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1750
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1751
 
1752
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1753
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1754
is not passed, text flow is toggled.
1755
</source>
6261 cbradney 1756
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1192 mrdocs 1757
 
1758
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1759
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1760
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1761
  </message>
1762
  <message>
10131 cbradney 1763
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1192 mrdocs 1764
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1765
 
1766
Test if an object with specified name really exists in the document.
1767
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1768
returns True if there is something selected.
1769
</source>
1770
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1771
 
1772
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1773
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1774
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
10131 cbradney 1777
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1192 mrdocs 1778
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1779
 
1780
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1781
given, it&apos;s applied on the selected object.
1782
</source>
1783
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1784
 
1785
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1786
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1787
  </message>
1788
  <message>
10131 cbradney 1789
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1192 mrdocs 1790
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1791
 
1792
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1793
</source>
1794
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1795
 
1796
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
10131 cbradney 1799
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1192 mrdocs 1800
    <source>currentPage() -&gt; integer
1801
 
1802
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1803
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1804
</source>
1805
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1806
 
1807
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1808
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1809
  </message>
1810
  <message>
10131 cbradney 1811
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1192 mrdocs 1812
    <source>redrawAll()
1813
 
1814
Redraws all pages.
1815
</source>
1816
    <translation>redrawAll()
1817
 
1818
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1819
  </message>
1820
  <message>
10131 cbradney 1821
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1192 mrdocs 1822
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1823
 
1824
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1825
 
1826
May raise ScribusError if the save failed.
1827
</source>
1828
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1829
 
1830
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1831
 
1832
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1833
  </message>
1834
  <message>
10131 cbradney 1835
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1192 mrdocs 1836
    <source>deletePage(nr)
1837
 
1838
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1839
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1840
page number is.
1841
 
1842
May raise IndexError if the page number is out of range
1843
</source>
1844
    <translation>deletePage(nr)
1845
 
1846
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1847
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1848
que se mostra na primeira páxina.
1849
 
1850
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
10131 cbradney 1853
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1192 mrdocs 1854
    <source>gotoPage(nr)
1855
 
1856
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1857
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1858
just sets the page that script commands will operates on.
1859
 
1860
May raise IndexError if the page number is out of range.
1861
</source>
10842 cbradney 1862
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1192 mrdocs 1863
 
1864
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1865
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1866
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1867
 
1868
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1869
  </message>
1870
  <message>
10131 cbradney 1871
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1192 mrdocs 1872
    <source>pageCount() -&gt; integer
1873
 
1874
Returns the number of pages in the document.
1875
</source>
1876
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1877
 
1878
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
10131 cbradney 1881
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1192 mrdocs 1882
    <source>getHGuides() -&gt; list
1883
 
1884
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1885
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1886
</source>
1887
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1888
 
1889
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1890
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1891
  </message>
1892
  <message>
10131 cbradney 1893
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1192 mrdocs 1894
    <source>setHGuides(list)
1895
 
1896
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1897
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1898
 
1899
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1900
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1901
</source>
1902
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1903
 
1904
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1905
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1906
 
1907
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1908
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1909
  </message>
1910
  <message>
10131 cbradney 1911
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1192 mrdocs 1912
    <source>getVGuides()
1913
 
1914
See getHGuides.
1915
</source>
1916
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1917
 
1918
ver getHGuides.</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
10131 cbradney 1921
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1922
    <source>setVGuides()
1923
 
1924
See setHGuides.
1925
</source>
1926
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1927
  </message>
1928
  <message>
10131 cbradney 1929
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1192 mrdocs 1930
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1931
 
1932
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1933
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1934
</source>
1935
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1936
 
1937
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1938
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
10131 cbradney 1941
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1192 mrdocs 1942
    <source>getPageItems() -&gt; list
1943
 
1944
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1945
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1946
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1947
the page...
1948
</source>
1949
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1950
 
1951
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1952
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1953
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1954
é o primeiro na páxina...</translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
10131 cbradney 1957
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 1958
    <source>getPageMargins()
1959
 
1960
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1961
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1962
</source>
2936 mrdocs 1963
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1964
 
1965
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1966
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1967
  </message>
1968
  <message>
10131 cbradney 1969
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1970
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1971
 
1972
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1973
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1974
currently selected item is used.
1975
</source>
1976
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1977
 
1978
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1979
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1980
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1981
  </message>
1982
  <message>
10131 cbradney 1983
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1192 mrdocs 1984
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1985
 
1986
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1987
is not given the currently selected item is used.
1988
</source>
1989
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1990
 
1991
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1992
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
10131 cbradney 1995
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1192 mrdocs 1996
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1997
 
1998
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1999
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2000
given the currently selected item is used.
2001
 
2002
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2003
</source>
2004
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
2005
 
2006
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
2007
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
2008
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2009
 
2010
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
2011
  </message>
2012
  <message>
10131 cbradney 2013
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1192 mrdocs 2014
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2015
 
2016
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2017
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2018
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2019
is used.
2020
 
2021
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2022
</source>
2023
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
2024
 
2025
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2026
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
2027
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2028
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2029
 
2030
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2031
  </message>
2032
  <message>
10131 cbradney 2033
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1192 mrdocs 2034
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2035
 
2036
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2037
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2038
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2039
</source>
2040
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
2041
 
2042
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
2043
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2044
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
10131 cbradney 2047
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1192 mrdocs 2048
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2049
 
2050
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2051
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2052
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2053
</source>
2054
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
2055
 
2056
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
2057
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2058
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
2059
  </message>
2060
  <message>
10131 cbradney 2061
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1192 mrdocs 2062
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2063
 
2064
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2065
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2066
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2067
</source>
2068
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
2069
 
2070
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
2071
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2072
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
2073
  </message>
2074
  <message>
10131 cbradney 2075
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1192 mrdocs 2076
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2077
 
2078
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2079
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2080
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2081
Item is used.
2082
 
2083
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2084
</source>
2085
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
2086
 
2087
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2088
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
2089
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2090
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2091
 
2092
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2093
  </message>
2094
  <message>
10131 cbradney 2095
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1192 mrdocs 2096
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2097
 
2098
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2099
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2100
 
2101
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2102
</source>
2103
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
2104
 
2105
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
2106
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2107
 
2108
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2109
  </message>
2110
  <message>
10131 cbradney 2111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1192 mrdocs 2112
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2113
 
2114
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2115
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2116
 
2117
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2118
</source>
2119
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
2120
 
2121
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
2122
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2123
 
2124
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
10131 cbradney 2127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1192 mrdocs 2128
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2129
 
2130
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2131
has some text selected the value assigned to the first character
2132
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2133
selected item is used.
2134
</source>
2135
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2136
 
2137
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
2138
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
2139
asignado ao primeiro carácter da selección.
2140
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
10131 cbradney 2143
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1192 mrdocs 2144
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2145
 
2146
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2147
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2148
</source>
2149
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
2150
 
2151
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2152
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2153
  </message>
2154
  <message>
10131 cbradney 2155
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1192 mrdocs 2156
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2157
 
2158
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2159
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2160
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2161
selected item is used.
2162
</source>
2163
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2164
 
2165
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
2166
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
2167
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
2168
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2169
  </message>
2170
  <message>
10131 cbradney 2171
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1192 mrdocs 2172
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2173
 
2174
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2175
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2176
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2177
used.
2178
</source>
2179
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2180
 
2181
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
2182
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2183
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
2184
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
10131 cbradney 2187
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1192 mrdocs 2188
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2189
 
2190
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2191
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2192
</source>
2193
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2194
 
3089 fschmid 2195
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 2196
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2197
  </message>
2198
  <message>
10131 cbradney 2199
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1192 mrdocs 2200
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2201
 
2202
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2203
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2204
</source>
2205
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2206
 
2207
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
2208
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2209
  </message>
2210
  <message>
10131 cbradney 2211
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1192 mrdocs 2212
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2213
 
2214
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2215
given the currently selected item is used.
2216
</source>
2217
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2218
 
2219
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2220
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2221
  </message>
2222
  <message>
10131 cbradney 2223
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1192 mrdocs 2224
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2225
 
2226
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2227
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2228
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2229
used.
2230
</source>
2231
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
2232
 
2233
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
2234
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2235
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
2236
seleccionado nese momento.</translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
10131 cbradney 2239
    <location filename="" line="7471221"/>
1192 mrdocs 2240
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2241
 
2242
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2243
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2244
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
2245
used.
2246
 
2247
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2248
</source>
2936 mrdocs 2249
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2250
 
2251
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
2252
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
2253
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2254
 
2255
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
2256
  </message>
2257
  <message>
10131 cbradney 2258
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1192 mrdocs 2259
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2260
 
2261
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2262
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2263
currently selected item is used.
2264
 
2265
May throw ValueError if the font cannot be found.
2266
</source>
2267
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
2268
 
2269
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2270
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2271
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2272
 
2273
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
10131 cbradney 2276
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1192 mrdocs 2277
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2278
 
2279
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2280
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2281
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2282
currently selected item is used.
2283
 
2284
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2285
</source>
2286
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2287
 
2288
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2289
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2290
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
2291
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2292
 
2293
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
10131 cbradney 2296
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1192 mrdocs 2297
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2298
 
2299
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2300
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2301
item is used.
2302
 
2303
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2304
</source>
2305
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2306
 
3089 fschmid 2307
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2308
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2309
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2310
 
2311
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
10131 cbradney 2314
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1192 mrdocs 2315
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2316
 
2317
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2318
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2319
 
2320
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2321
</source>
2322
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2323
 
2324
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2325
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2326
 
2327
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
10131 cbradney 2330
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1192 mrdocs 2331
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2332
 
2333
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2334
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2335
 
2336
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2337
</source>
2338
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2339
 
2340
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2341
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2342
 
2343
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2344
  </message>
2345
  <message>
10131 cbradney 2346
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1192 mrdocs 2347
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2348
 
2349
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2350
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2351
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2352
 
2353
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2354
</source>
2355
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2356
 
2357
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2358
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2359
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2360
neste módulo - ver dir(Scribus).
2361
 
2362
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
10131 cbradney 2365
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1192 mrdocs 2366
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2367
 
2368
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2369
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2370
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2371
selected item is used.
2372
 
2373
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2374
</source>
3377 mrdocs 2375
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2376
 
2377
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2378
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2379
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2380
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2381
 
2382
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2383
  </message>
2384
  <message>
10131 cbradney 2385
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1192 mrdocs 2386
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2387
 
2388
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2389
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2390
selected item is used.
2391
</source>
2392
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2393
 
2394
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2395
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2396
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2397
  </message>
2398
  <message>
10131 cbradney 2399
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1192 mrdocs 2400
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2401
 
2402
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2403
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2404
given the currently selected item is used.
2405
</source>
2406
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2407
 
2408
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2409
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2410
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2411
  </message>
2412
  <message>
10131 cbradney 2413
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1192 mrdocs 2414
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2415
 
2416
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2417
selected item is used.
2418
</source>
2419
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2420
 
2421
Fixa a cor do trazo do texto.
2422
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
10131 cbradney 2425
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1192 mrdocs 2426
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2427
 
2428
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2429
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2430
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2431
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2432
used.
2433
</source>
2434
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2435
 
2436
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2437
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2438
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2439
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2440
  </message>
2441
  <message>
10131 cbradney 2442
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1192 mrdocs 2443
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2444
 
2445
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2446
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2447
and must not link to or be linked from any other frames already.
2448
 
2449
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2450
</source>
2451
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2452
 
2453
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2454
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2455
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
10131 cbradney 2458
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1192 mrdocs 2459
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2460
 
2461
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2462
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2463
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2464
 
2465
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2466
</source>
2467
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2468
 
2469
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2470
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2471
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2472
unlinkTextFrames(b)
2473
 
2474
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
10131 cbradney 2477
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1192 mrdocs 2478
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2479
 
2480
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2481
currently selected item is used.</source>
2482
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2483
 
2484
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2485
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2486
  </message>
2487
  <message>
10131 cbradney 2488
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1192 mrdocs 2489
    <source>progressReset()
2490
 
2491
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2492
new progress bar use. See progressSet.
2493
</source>
2494
    <translation>progressReset()
2495
 
2496
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2497
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2498
  </message>
2499
  <message>
10131 cbradney 2500
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1192 mrdocs 2501
    <source>progressTotal(max)
2502
 
2503
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2504
See progressSet.
2505
</source>
2506
    <translation>progressTotal(max)
2507
 
2508
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2509
Ver progressSet.</translation>
2510
  </message>
2511
  <message>
10131 cbradney 2512
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1192 mrdocs 2513
    <source>progressSet(nr)
2514
 
2515
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2516
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2517
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2518
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2519
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2520
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2521
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2522
</source>
2523
    <translation>progressSet(nr)
2524
 
2525
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2526
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2527
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2528
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2529
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2530
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2531
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2532
  </message>
2533
  <message>
10131 cbradney 2534
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1192 mrdocs 2535
    <source>setCursor()
2536
 
2537
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2538
</source>
2539
    <translation>setCursor()
2540
 
2541
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2542
  </message>
2543
  <message>
10131 cbradney 2544
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1192 mrdocs 2545
    <source>docChanged(bool)
2546
 
2547
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2548
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2549
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2550
</source>
2551
    <translation>docChanged(bool)
2552
 
2553
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2554
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2555
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2556
por medio dun guión.</translation>
2557
  </message>
1525 cbradney 2558
  <message>
10131 cbradney 2559
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 2560
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2561
 
2562
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2563
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2564
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2565
 
2566
May raise WrongFrameTypeError.
2567
</source>
2568
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2569
 
2570
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2571
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2572
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2573
 
2574
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
10131 cbradney 2577
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2578
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2579
 
2580
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2581
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2582
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2583
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2584
 
2585
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2586
</source>
3278 cbradney 2587
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2588
 
2589
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2590
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2591
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2592
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2593
nese momento.
2594
 
2595
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
10131 cbradney 2598
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2599
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2600
 
2601
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2602
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2603
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2604
for the macro.
2605
</source>
3278 cbradney 2606
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2607
 
2608
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2609
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2610
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2611
de teclado para a macro.</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
10131 cbradney 2614
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 2615
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2616
 
2617
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2618
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2619
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2620
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2621
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2622
 
2623
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2624
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2625
</source>
1564 cbradney 2626
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2627
 
2628
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2629
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2630
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2631
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2632
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2633
 
2634
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2635
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2636
  </message>
2637
  <message>
10131 cbradney 2638
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2639
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2640
 
2641
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2642
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2643
&quot;layer&quot; is invisible.
2644
 
2645
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2646
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2647
</source>
7508 cbradney 2648
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2649
 
2650
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2651
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2652
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2653
 
2654
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2655
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2656
  </message>
2657
  <message>
10131 cbradney 2658
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 2659
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2660
 
2661
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2662
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2663
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2664
 
2665
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2666
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2667
</source>
1564 cbradney 2668
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2669
 
2670
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2671
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2672
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2673
 
2674
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2675
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2676
  </message>
2677
  <message>
10131 cbradney 2678
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2679
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2680
 
2681
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2682
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2683
space. If no document is open, returns the value of the named color
2684
from the default document colors.
2685
 
2686
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2687
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2688
</source>
3278 cbradney 2689
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2690
 
1564 cbradney 2691
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2692
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2693
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2694
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2695
 
1564 cbradney 2696
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2697
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2698
  </message>
2699
  <message>
10131 cbradney 2700
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
1564 cbradney 2701
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2702
 
1564 cbradney 2703
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2704
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2705
 
1564 cbradney 2706
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2707
</source>
10842 cbradney 2708
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2709
 
1564 cbradney 2710
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2711
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2712
 
1564 cbradney 2713
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2714
  </message>
2715
  <message>
10131 cbradney 2716
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
1564 cbradney 2717
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2718
 
1564 cbradney 2719
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2720
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2721
 
1564 cbradney 2722
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2723
</source>
1564 cbradney 2724
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2725
 
1564 cbradney 2726
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2727
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2728
 
1564 cbradney 2729
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2730
  </message>
1784 cbradney 2731
  <message>
10131 cbradney 2732
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2936 mrdocs 2733
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2734
 
2936 mrdocs 2735
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2736
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2737
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2738
 
2936 mrdocs 2739
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2740
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2741
</source>
9908 mrdocs 2742
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2743
 
2936 mrdocs 2744
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2745
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2746
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2747
 
2936 mrdocs 2748
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2749
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2750
  </message>
2751
  <message>
10131 cbradney 2752
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2936 mrdocs 2753
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2754
 
2936 mrdocs 2755
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2756
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2757
</source>
2936 mrdocs 2758
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2759
 
4951 mrdocs 2760
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
9908 mrdocs 2761
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
2936 mrdocs 2762
</translation>
1784 cbradney 2763
  </message>
2764
  <message>
10131 cbradney 2765
    <location filename="" line="7471221"/>
2936 mrdocs 2766
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2767
 
2936 mrdocs 2768
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2769
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2770
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2771
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2772
 
2936 mrdocs 2773
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2774
</source>
3278 cbradney 2775
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2776
 
2936 mrdocs 2777
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2778
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2779
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2780
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2781
 
2936 mrdocs 2782
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2783
</translation>
1784 cbradney 2784
  </message>
3278 cbradney 2785
  <message>
10131 cbradney 2786
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3278 cbradney 2787
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2788
 
2789
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2790
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2791
space. If no document is open, returns the value of the named color
2792
from the default document colors.
2793
 
2794
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2795
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2796
</source>
3377 mrdocs 2797
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2798
 
2799
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2800
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2801
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2802
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2803
  </message>
2804
  <message>
10131 cbradney 2805
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2806
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2807
 
2808
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2809
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2810
the range from 0 to 255.
2811
 
2812
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2813
</source>
7508 cbradney 2814
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
3377 mrdocs 2815
 
2816
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2817
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2818
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2819
  </message>
2820
  <message>
10166 cbradney 2821
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3278 cbradney 2822
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2823
 
2824
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2825
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2826
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2827
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2828
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2829
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2830
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2831
opional parameters is False.
2832
 
2833
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2834
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2835
 
2836
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2837
 
2838
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2839
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2840
</source>
10842 cbradney 2841
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
3377 mrdocs 2842
 
10686 subik 2843
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse
2844
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión;
2845
deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión
2846
permite que apareza unha caixiña coa antevisión na caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro,
2847
o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;.
2848
Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
3377 mrdocs 2849
 
2850
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2851
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2852
 
2853
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2854
 
2855
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
10686 subik 2856
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
2857
</translation>
3278 cbradney 2858
  </message>
2859
  <message>
10131 cbradney 2860
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3278 cbradney 2861
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2862
 
2863
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2864
style name or None when user cancels the dialog.
2865
</source>
3377 mrdocs 2866
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2867
 
2868
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2869
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2870
  </message>
2871
  <message>
10131 cbradney 2872
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2873
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2874
 
2875
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2876
</source>
7508 cbradney 2877
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3377 mrdocs 2878
 
2879
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2880
  </message>
2881
  <message>
10131 cbradney 2882
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2883
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2884
 
2885
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2886
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2887
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2888
</source>
7508 cbradney 2889
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
3377 mrdocs 2890
 
2891
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2892
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2893
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2894
  </message>
2895
  <message>
10166 cbradney 2896
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
3278 cbradney 2897
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2898
 
2899
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2900
for details of arguments.
2901
 
2902
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2903
</source>
3377 mrdocs 2904
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2905
 
2906
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2907
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2908
  </message>
2909
  <message>
10166 cbradney 2910
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
3278 cbradney 2911
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2912
 
2913
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2914
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2915
by parent classes as well.
2916
</source>
3377 mrdocs 2917
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2918
 
2919
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2920
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2921
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2922
  </message>
2923
  <message>
10166 cbradney 2924
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
3278 cbradney 2925
    <source>getProperty(object, property)
2926
 
2927
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2928
 
2929
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2930
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2931
C++ QObject instance.
2932
 
2933
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2934
to look up on `object&apos;.
2935
 
2936
The return value varies depending on the type of the property.
2937
</source>
3377 mrdocs 2938
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2939
 
2940
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2941
 
2942
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2943
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2944
a calquer instancia C++ QObject.
2945
 
2946
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2947
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2948
 
2949
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2950
  </message>
2951
  <message>
10166 cbradney 2952
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
3278 cbradney 2953
    <source>setProperty(object, property, value)
2954
 
2955
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2956
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2957
also be raised if the underlying setter fails.
2958
 
2959
See getProperty() for more information.
2960
</source>
3377 mrdocs 2961
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2962
 
10686 subik 2963
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
3377 mrdocs 2964
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2965
unha excepción se falla un designador subxacente.
2966
 
2967
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2968
  </message>
2969
  <message>
10166 cbradney 2970
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
3278 cbradney 2971
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2972
 
2973
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2974
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2975
search recursively through children, grandchildren, etc.
2976
 
2977
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2978
</source>
10842 cbradney 2979
    <translation type="obsolete">getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
3377 mrdocs 2980
 
2981
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2982
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2983
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2984
 
2985
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2986
  </message>
2987
  <message>
10166 cbradney 2988
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
3278 cbradney 2989
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2990
 
2991
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2992
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2993
search recursively through children, grandchildren, etc.
2994
</source>
10842 cbradney 2995
    <translation type="obsolete">getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
3377 mrdocs 2996
 
2997
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2998
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2999
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 3000
  </message>
3001
  <message>
10131 cbradney 3002
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3003
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3004
 
3005
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
3006
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
3007
selected item is used.
3008
</source>
7508 cbradney 3009
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
3377 mrdocs 3010
 
3011
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
3012
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
3013
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 3014
  </message>
3015
  <message>
10131 cbradney 3016
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3017
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3018
 
3019
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3020
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3021
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
3022
not given the currently selected Item is used.
3023
 
3024
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3025
</source>
7508 cbradney 3026
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
3377 mrdocs 3027
 
3028
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3029
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3030
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
3031
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
3032
 
3033
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 3034
  </message>
3035
  <message>
10131 cbradney 3036
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3278 cbradney 3037
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3038
 
3039
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3040
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3041
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
3042
 
3043
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
3044
</source>
3377 mrdocs 3045
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
3046
 
3047
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3048
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
3049
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
3050
 
3051
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 3052
  </message>
3824 cbradney 3053
  <message>
10131 cbradney 3054
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 3055
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3056
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3057
 
3058
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
3059
 
3060
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3061
following meaning:
3062
 
3063
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3064
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3065
 
3066
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3067
  margins
3068
 
3069
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3070
 
3071
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3072
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3073
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3074
 
3075
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3076
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3077
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3078
 
3079
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3080
 
3081
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3082
 
3083
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3084
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3085
is not in points, make sure to account for this.
3086
 
3087
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3088
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3089
</source>
4951 mrdocs 3090
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
3091
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
3092
 
3093
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
3094
 
3095
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
3096
significado seguinte:
3097
 
3098
  tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
3099
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
3100
 
3101
  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
3102
  marxes do documento
3103
 
3104
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
3105
 
3106
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
3107
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
3108
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
3109
 
3110
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
3111
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3112
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3113
 
3114
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3115
 
3116
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3117
 
3118
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
3119
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
3120
asegúrese de telo en conta.
3121
 
3122
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3123
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3124
</translation>
3824 cbradney 3125
  </message>
4141 cbradney 3126
  <message>
10131 cbradney 3127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 3128
    <source>closeMasterPage()
3129
 
3130
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
3131
to normal. Begin editing with editMasterPage().
3132
</source>
4951 mrdocs 3133
    <translation>closeMasterPage()
3134
 
3135
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
3136
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3137
  </message>
3138
  <message>
10131 cbradney 3139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 3140
    <source>masterPageNames()
3141
 
3142
Returns a list of the names of all master pages in the document.
3143
</source>
4951 mrdocs 3144
    <translation>masterPageNames()
3145
 
3146
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
4141 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
10131 cbradney 3149
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 3150
    <source>editMasterPage(pageName)
3151
 
3152
Enables master page editing and opens the named master page
3153
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
3154
</source>
4951 mrdocs 3155
    <translation>editMasterPage(pageName)
3156
 
3157
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
3158
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
10131 cbradney 3161
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 3162
    <source>createMasterPage(pageName)
3163
 
3164
Creates a new master page named pageName and opens it for
3165
editing.
3166
</source>
4951 mrdocs 3167
    <translation>createMasterPage(nomePáxina)
3168
 
3169
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
4141 cbradney 3170
  </message>
3171
  <message>
10131 cbradney 3172
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 3173
    <source>deleteMasterPage(pageName)
3174
 
3175
Delete the named master page.
3176
</source>
4951 mrdocs 3177
    <translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
3178
 
3179
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
4141 cbradney 3180
  </message>
3181
  <message>
10131 cbradney 3182
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 3183
    <source>zoomDocument(double)
3184
 
3185
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3186
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3187
</source>
4951 mrdocs 3188
    <translation>zoomDocument(dobre)
3189
 
3190
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
3191
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
4141 cbradney 3192
  </message>
6261 cbradney 3193
  <message>
10131 cbradney 3194
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 3195
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3196
 
3197
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3198
is not given the currently selected Item is used.
3199
</source>
9908 mrdocs 3200
    <translation>getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3201
 
3202
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3203
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3204
  </message>
3205
  <message>
10131 cbradney 3206
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 3207
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3208
 
3209
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3210
is not given the currently selected Item is used.
3211
</source>
9908 mrdocs 3212
    <translation>getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3213
 
3214
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3215
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3216
  </message>
3217
  <message>
10131 cbradney 3218
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 3219
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3220
 
3221
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3222
is not given the currently selected Item is used.
3223
</source>
9908 mrdocs 3224
    <translation>getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3225
 
3226
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3227
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3228
  </message>
3229
  <message>
10131 cbradney 3230
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 3231
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3232
 
3233
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3234
is not given the currently selected Item is used.
3235
</source>
9908 mrdocs 3236
    <translation>getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3237
 
3238
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3239
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3240
  </message>
3241
  <message>
10131 cbradney 3242
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 3243
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
3244
 
3245
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3246
true the layer will be locked.
3247
 
3248
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3249
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3250
</source>
9908 mrdocs 3251
    <translation>setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
3252
 
3253
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
3254
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
3255
 
3256
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3257
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
10131 cbradney 3260
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
9729 cbradney 3261
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3262
 
9729 cbradney 3263
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3264
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3265
&quot;layer&quot; is locked.
6261 cbradney 3266
 
3267
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3268
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3269
</source>
9908 mrdocs 3270
    <translation>isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3271
 
3272
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
3273
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
3274
&quot;capa&quot; está bloqueada.
3275
 
3276
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3277
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3278
  </message>
3279
  <message>
10131 cbradney 3280
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
9729 cbradney 3281
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3282
 
9729 cbradney 3283
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3284
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3285
&quot;layer&quot; is normal.
6261 cbradney 3286
 
3287
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3288
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3289
</source>
9908 mrdocs 3290
    <translation>isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3291
 
3292
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
3293
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
3294
&quot;capa&quot; é normal.
3295
 
3296
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3297
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
10131 cbradney 3300
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
9729 cbradney 3301
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3302
 
9729 cbradney 3303
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3304
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
6261 cbradney 3305
 
3306
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3307
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3308
</source>
9908 mrdocs 3309
    <translation>isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3310
 
3311
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
3312
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
3313
 
3314
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3315
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3316
  </message>
3317
  <message>
10131 cbradney 3318
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
9729 cbradney 3319
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
6261 cbradney 3320
 
9729 cbradney 3321
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
6261 cbradney 3322
 
3323
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3324
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3325
</source>
9908 mrdocs 3326
    <translation>getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
3327
 
3328
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
3329
 
3330
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3331
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3332
  </message>
3333
  <message>
10131 cbradney 3334
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
9729 cbradney 3335
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
6261 cbradney 3336
 
9729 cbradney 3337
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
6261 cbradney 3338
 
3339
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3340
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3341
</source>
9908 mrdocs 3342
    <translation>getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
3343
 
3344
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
3345
 
3346
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3347
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3348
  </message>
3349
  <message>
10131 cbradney 3350
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
9729 cbradney 3351
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
6261 cbradney 3352
 
9729 cbradney 3353
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3354
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3355
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3356
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3357
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3358
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3359
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3360
</source>
9908 mrdocs 3361
    <translation>textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
3362
 
3363
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
3364
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
3365
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
3366
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
3367
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
3368
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
3369
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
9729 cbradney 3370
  </message>
3371
  <message>
10131 cbradney 3372
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
9729 cbradney 3373
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 3374
 
9729 cbradney 3375
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6261 cbradney 3376
</source>
9908 mrdocs 3377
    <translation>duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
3378
 
3379
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
6261 cbradney 3380
  </message>
3381
  <message>
10131 cbradney 3382
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
9729 cbradney 3383
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3384
 
9729 cbradney 3385
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3386
strings.
3387
</source>
9908 mrdocs 3388
    <translation>setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
3389
 
3390
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
3391
cadeas.</translation>
9729 cbradney 3392
  </message>
3393
  <message>
10131 cbradney 3394
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
9729 cbradney 3395
    <source>getPageType() -&gt; integer
6261 cbradney 3396
 
9729 cbradney 3397
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3398
</source>
9908 mrdocs 3399
    <translation>getPageType() -&gt; inteiro
3400
 
3401
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
3402
</translation>
9729 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
10131 cbradney 3405
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
9729 cbradney 3406
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3407
 
3408
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3409
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3410
</source>
9908 mrdocs 3411
    <translation>getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3412
 
3413
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3414
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3415
</translation>
9729 cbradney 3416
  </message>
3417
  <message>
10131 cbradney 3418
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
9729 cbradney 3419
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3420
 
3421
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3422
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3423
 
6261 cbradney 3424
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3425
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3426
</source>
9908 mrdocs 3427
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
3428
 
3429
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
3430
é falso non se imprimirá a capa.
3431
 
3432
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3433
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
3434
</translation>
6261 cbradney 3435
  </message>
3436
  <message>
10131 cbradney 3437
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
9729 cbradney 3438
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
6261 cbradney 3439
 
9729 cbradney 3440
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3441
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3442
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3443
not given the currently selected Item is used.
6261 cbradney 3444
 
9729 cbradney 3445
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3446
</source>
9908 mrdocs 3447
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
9729 cbradney 3448
 
9908 mrdocs 3449
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3450
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3451
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
3452
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
9729 cbradney 3453
 
9908 mrdocs 3454
Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
3455
</translation>
9729 cbradney 3456
  </message>
3457
  <message>
10131 cbradney 3458
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9729 cbradney 3459
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3460
 
3461
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3462
true the layer will be displayed outlined.
3463
 
6261 cbradney 3464
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3465
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3466
</source>
9908 mrdocs 3467
    <translation>setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
3468
 
3469
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
3470
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
3471
 
3472
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3473
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3474
  </message>
3475
  <message>
10131 cbradney 3476
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9729 cbradney 3477
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
6261 cbradney 3478
 
9729 cbradney 3479
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3480
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
6261 cbradney 3481
 
3482
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3483
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3484
</source>
9908 mrdocs 3485
    <translation>setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
3486
 
3487
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
3488
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
3489
 
3490
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3491
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3492
  </message>
3493
  <message>
10131 cbradney 3494
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9729 cbradney 3495
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
6261 cbradney 3496
 
9729 cbradney 3497
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3498
 
3499
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3500
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3501
</source>
9908 mrdocs 3502
    <translation>setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
3503
 
3504
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
3505
 
3506
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3507
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3508
  </message>
3509
  <message>
10131 cbradney 3510
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9729 cbradney 3511
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
6261 cbradney 3512
 
9729 cbradney 3513
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3514
 
3515
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3516
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3517
</source>
9908 mrdocs 3518
    <translation>setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
3519
 
3520
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
3521
 
3522
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3523
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3524
  </message>
3525
  <message>
10131 cbradney 3526
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
6261 cbradney 3527
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3528
 
3529
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3530
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3531
</source>
9908 mrdocs 3532
    <translation>setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3533
 
3534
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
3535
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3536
  </message>
3537
  <message>
10131 cbradney 3538
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
6261 cbradney 3539
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3540
 
3541
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3542
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3543
</source>
9908 mrdocs 3544
    <translation>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3545
 
3546
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
3547
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3548
  </message>
3549
  <message>
10131 cbradney 3550
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
6261 cbradney 3551
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3552
 
3553
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3554
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3555
</source>
9908 mrdocs 3556
    <translation>setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3557
 
3558
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
3559
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3560
</translation>
6261 cbradney 3561
  </message>
3562
  <message>
10131 cbradney 3563
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
6261 cbradney 3564
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3565
 
3566
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3567
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3568
</source>
9908 mrdocs 3569
    <translation>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3570
 
3571
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
3572
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3573
</translation>
6261 cbradney 3574
  </message>
6434 cbradney 3575
  <message>
10131 cbradney 3576
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9729 cbradney 3577
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3578
 
9729 cbradney 3579
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3580
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
6434 cbradney 3581
 
9729 cbradney 3582
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
6434 cbradney 3583
</source>
9908 mrdocs 3584
    <translation>placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3585
 
3586
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
3587
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
3588
 
3589
Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
3590
</translation>
6434 cbradney 3591
  </message>
3592
  <message>
10131 cbradney 3593
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9729 cbradney 3594
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3595
 
9729 cbradney 3596
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3597
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
7508 cbradney 3598
 
9729 cbradney 3599
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
7508 cbradney 3600
</source>
9908 mrdocs 3601
    <translation>placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3602
 
3603
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
3604
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
3605
 
3606
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
7508 cbradney 3607
  </message>
3608
  <message>
10131 cbradney 3609
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9729 cbradney 3610
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
7508 cbradney 3611
 
9729 cbradney 3612
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3613
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
7508 cbradney 3614
 
9729 cbradney 3615
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
7508 cbradney 3616
</source>
9908 mrdocs 3617
    <translation>placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3618
 
3619
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
3620
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
3621
 
3622
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
7508 cbradney 3623
  </message>
9908 mrdocs 3624
  <message>
10131 cbradney 3625
    <location filename="" line="7471221"/>
9908 mrdocs 3626
    <source>Copy #%1 of </source>
10131 cbradney 3627
    <translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
9908 mrdocs 3628
  </message>
10131 cbradney 3629
  <message>
3630
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
3631
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3632
 
3633
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3634
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3635
constants.
3636
</source>
10686 subik 3637
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
3638
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
3639
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
10131 cbradney 3640
  </message>
10842 cbradney 3641
  <message>
3642
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3643
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3644
 
3645
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3646
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3647
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3648
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3649
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3650
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3651
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3652
optional parameters is False.
3653
 
3654
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3655
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3656
 
3657
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3658
 
3659
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3660
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3661
</source>
3662
    <translation type="unfinished"></translation>
3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
3666
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
3667
 
3668
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3669
the currently selected item is used. The join types are:
3670
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3671
</source>
3672
    <translation type="unfinished"></translation>
3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
3676
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
3677
 
3678
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3679
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
3680
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
3681
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
3682
given the currently selected item is used.
3683
</source>
3684
    <translation type="unfinished"></translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
3688
    <source>gotoPage(nr)
3689
 
3690
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
3691
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
3692
just sets the page that script commands will operates on.
3693
 
3694
May raise IndexError if the page number is out of range.
3695
</source>
3696
    <translation type="unfinished"></translation>
3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
3700
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3701
 
3702
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3703
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3704
 
3705
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3706
</source>
3707
    <translation type="unfinished"></translation>
3708
  </message>
1192 mrdocs 3709
</context>
3710
<context>
10842 cbradney 3711
  <name>AIPlug</name>
3712
  <message>
3713
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="116"/>
3714
    <source>Importing: %1</source>
3715
    <translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="119"/>
3719
    <source>Analyzing File:</source>
3720
    <translation type="unfinished"></translation>
3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="273"/>
3724
    <source>Group%1</source>
3725
    <translation type="unfinished">Grupo%1</translation>
3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2190"/>
3729
    <source>Generating Items</source>
3730
    <translation type="unfinished">A xerar Elementos</translation>
3731
  </message>
3732
</context>
3733
<context>
418 Franz 3734
  <name>About</name>
3735
  <message>
10131 cbradney 3736
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3737
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 3738
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 3739
  </message>
3740
  <message>
10131 cbradney 3741
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3742
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 3743
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 3744
  </message>
3745
  <message>
10131 cbradney 3746
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3747
    <source>Scribus Version %1
3748
%2 %3</source>
3278 cbradney 3749
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
1074 cbradney 3750
%2 %3</translation>
418 Franz 3751
  </message>
3752
  <message>
10131 cbradney 3753
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3754
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3755
    <translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
418 Franz 3756
  </message>
3757
  <message>
10131 cbradney 3758
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3759
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 3760
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 3761
  </message>
3762
  <message>
10842 cbradney 3763
    <location filename="../about.cpp" line="154"/>
418 Franz 3764
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 3765
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 3766
  </message>
3767
  <message>
10131 cbradney 3768
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3769
    <source>Windows port:</source>
3278 cbradney 3770
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 3771
  </message>
3772
  <message>
10131 cbradney 3773
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3774
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 3775
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 3776
  </message>
3777
  <message>
10131 cbradney 3778
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3779
    <source>German:</source>
3278 cbradney 3780
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
418 Franz 3781
  </message>
3782
  <message>
10131 cbradney 3783
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3784
    <source>French:</source>
3278 cbradney 3785
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
418 Franz 3786
  </message>
3787
  <message>
10131 cbradney 3788
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3789
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 3790
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 3791
  </message>
3792
  <message>
10131 cbradney 3793
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3794
    <source>Italian:</source>
3278 cbradney 3795
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
418 Franz 3796
  </message>
3797
  <message>
10131 cbradney 3798
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3799
    <source>Hungarian:</source>
3278 cbradney 3800
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
418 Franz 3801
  </message>
3802
  <message>
10131 cbradney 3803
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3804
    <source>Ukrainian:</source>
3278 cbradney 3805
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
418 Franz 3806
  </message>
3807
  <message>
10131 cbradney 3808
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3809
    <source>Bulgarian:</source>
3278 cbradney 3810
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
418 Franz 3811
  </message>
3812
  <message>
10131 cbradney 3813
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3814
    <source>Galician:</source>
3278 cbradney 3815
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
418 Franz 3816
  </message>
3817
  <message>
10131 cbradney 3818
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3819
    <source>Turkish:</source>
3278 cbradney 3820
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
418 Franz 3821
  </message>
3822
  <message>
10131 cbradney 3823
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3824
    <source>Lithuanian:</source>
3278 cbradney 3825
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
418 Franz 3826
  </message>
3827
  <message>
10131 cbradney 3828
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3829
    <source>Polish:</source>
3278 cbradney 3830
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
418 Franz 3831
  </message>
3832
  <message>
10131 cbradney 3833
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3834
    <source>Czech:</source>
3278 cbradney 3835
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
418 Franz 3836
  </message>
3837
  <message>
10131 cbradney 3838
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3839
    <source>Slovak:</source>
3278 cbradney 3840
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
418 Franz 3841
  </message>
3842
  <message>
10131 cbradney 3843
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3844
    <source>Danish:</source>
3278 cbradney 3845
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
418 Franz 3846
  </message>
3847
  <message>
10131 cbradney 3848
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3849
    <source>Norwegian:</source>
3278 cbradney 3850
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
418 Franz 3851
  </message>
3852
  <message>
10131 cbradney 3853
    <location filename="" line="7471221"/>
1074 cbradney 3854
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 3855
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 3856
  </message>
3857
  <message>
10131 cbradney 3858
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3859
    <source>Welsh:</source>
3278 cbradney 3860
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
418 Franz 3861
  </message>
3862
  <message>
10131 cbradney 3863
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3864
    <source>Russian:</source>
3278 cbradney 3865
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
418 Franz 3866
  </message>
3867
  <message>
10131 cbradney 3868
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3869
    <source>Brazilian:</source>
3278 cbradney 3870
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>