Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12281 | Rev 12612 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10131 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
10686 subik 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
12380 cbradney 3
<defaultcodec></defaultcodec>
418 Franz 4
<context>
12281 cbradney 5
  <name>@default</name>
1192 mrdocs 6
  <message>
12380 cbradney 7
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1192 mrdocs 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
12380 cbradney 13
    <translation>getColorNames() -&gt; lista
14
 
1192 mrdocs 15
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12380 cbradney 16
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
17
</translation>
1192 mrdocs 18
  </message>
19
  <message>
12380 cbradney 20
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1192 mrdocs 21
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
24
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
25
Returns true if a new document was created.
26
</source>
12380 cbradney 27
    <translation>newDocDialog() -&gt; lóxica
1192 mrdocs 28
 
29
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
30
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
12380 cbradney 31
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.
32
</translation>
1192 mrdocs 33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
36
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
37
 
38
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
39
following meaning:
40
 
41
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
42
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
43
 
44
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
45
  margins
46
 
47
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
48
 
49
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
50
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
51
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
52
 
53
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
54
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
55
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
56
 
57
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
58
 
59
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
60
 
61
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
62
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
63
is not in points, make sure to account for this.
64
 
65
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
66
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
67
</source>
3278 cbradney 68
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 69
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
70
 
71
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
72
o significado seguinte:
73
 
74
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
75
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
76
 
77
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
78
  as marxes do documento
79
 
80
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
81
 
82
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
83
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
84
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
85
 
86
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
87
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
88
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
89
 
90
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
91
 
92
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
93
 
94
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
95
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
96
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
97
 
98
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
99
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
100
  </message>
101
  <message>
12380 cbradney 102
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1192 mrdocs 103
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
104
 
105
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
106
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
107
</source>
12380 cbradney 108
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 109
 
110
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
12380 cbradney 111
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
112
</translation>
1192 mrdocs 113
  </message>
114
  <message>
12380 cbradney 115
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1192 mrdocs 116
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
117
 
118
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
119
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
120
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
121
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
122
</source>
12380 cbradney 123
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 124
 
125
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
126
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
127
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
12380 cbradney 128
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.
129
</translation>
1192 mrdocs 130
  </message>
131
  <message>
12380 cbradney 132
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1192 mrdocs 133
    <source>setRedraw(bool)
134
 
135
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
136
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
137
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
138
</source>
12380 cbradney 139
    <translation>setRedraw(bool)
1192 mrdocs 140
 
141
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
12380 cbradney 142
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
143
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.
144
</translation>
1192 mrdocs 145
  </message>
146
  <message>
12380 cbradney 147
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1192 mrdocs 148
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
149
 
150
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
151
coordinates are given in the current measurement units of the document
152
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
153
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
154
is not given Scribus will create one for you.
155
 
156
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
157
</source>
12380 cbradney 158
    <translation>createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 159
 
160
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
161
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
162
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
163
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
164
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
165
 
12380 cbradney 166
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.
167
</translation>
1192 mrdocs 168
  </message>
169
  <message>
170
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
171
 
172
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
173
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
174
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
175
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
176
template page for the new page.
177
 
178
May raise IndexError if the page number is out of range
179
</source>
3278 cbradney 180
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 181
 
182
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
183
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
184
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
185
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
186
modelo de páxina para a páxina nova.
187
 
188
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
189
  </message>
190
  <message>
12380 cbradney 191
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1192 mrdocs 192
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
193
 
194
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
195
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
196
available types (FILL_&lt;type&gt;).
197
</source>
12380 cbradney 198
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 199
 
200
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
201
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
12380 cbradney 202
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).
203
</translation>
1192 mrdocs 204
  </message>
205
  <message>
12380 cbradney 206
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1192 mrdocs 207
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
208
 
209
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
210
frame has some text selected the value assigned to the first character of
211
the selection is returned.
212
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
213
</source>
12380 cbradney 214
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1192 mrdocs 215
 
216
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
217
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
218
ao primeiro carácter da seleccion.
12380 cbradney 219
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
220
</translation>
1192 mrdocs 221
  </message>
222
  <message>
12380 cbradney 223
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1192 mrdocs 224
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
225
 
226
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
227
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
228
</source>
12380 cbradney 229
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
1192 mrdocs 230
 
231
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
12380 cbradney 232
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
233
</translation>
1192 mrdocs 234
  </message>
1525 cbradney 235
  <message>
236
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
237
 
238
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
239
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
240
optional arguments, but will not be given any).
241
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
242
for the macro.
243
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
244
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
245
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
246
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
247
of a single instance.
248
</source>
3278 cbradney 249
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 250
 
251
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
252
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
253
individualmente máis abaixo.
254
 
255
Certas cousas son comúns a toda a interface.
256
 
257
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
258
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
259
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
260
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
261
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
262
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
263
o que operaren.
264
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
265
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
266
nada sobre o que operar.
267
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
268
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
269
e provocará esta excepción.
270
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
271
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
272
 
273
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
274
documentación de cada función.</translation>
275
  </message>
3278 cbradney 276
  <message>
277
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
278
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
279
 
280
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
281
following meaning:
282
 
283
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
284
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
285
 
286
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
287
  margins
288
 
289
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
290
 
291
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
292
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
293
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
294
 
295
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
296
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
297
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
298
 
299
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
300
 
301
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
302
 
303
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
304
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
305
is not in points, make sure to account for this.
306
 
307
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
308
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
309
</source>
3824 cbradney 310
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 311
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
312
 
313
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
314
 
315
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
316
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
317
 
318
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
319
 
320
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
321
 
322
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
323
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
324
  se se está a crear un documento en varias partes.
325
 
326
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
327
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
328
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
329
 
330
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
331
 
332
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
333
 
334
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
335
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
336
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
337
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
338
 
339
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
340
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 341
  </message>
342
  <message>
12380 cbradney 343
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3278 cbradney 344
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
345
 
346
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
347
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
348
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
349
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
350
master page for the new page.
351
 
352
May raise IndexError if the page number is out of range
353
</source>
12380 cbradney 354
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
3377 mrdocs 355
 
356
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
357
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
358
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
359
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
360
da páxina maestra para a nova páxina.
361
 
12380 cbradney 362
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango
363
</translation>
3278 cbradney 364
  </message>
365
  <message>
366
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
367
 
368
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
369
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
370
</source>
9729 cbradney 371
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;cadea&quot;)
3377 mrdocs 372
 
373
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
374
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 375
  </message>
3824 cbradney 376
  <message>
377
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
378
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
379
 
380
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
381
following meaning:
382
 
383
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
384
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
385
 
386
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
387
margins
388
 
389
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
390
 
391
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
392
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
393
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
394
 
395
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
396
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
397
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
398
 
399
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
400
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
401
PAGE_4 is 4-fold.
402
 
403
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
404
Indexed from 0 (0 = first).
405
 
406
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
407
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
408
is not in points, make sure to account for this.
409
 
410
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
411
PAGE_4, 3)
412
 
413
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
414
</source>
6434 cbradney 415
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
4951 mrdocs 416
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano
417
 
418
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
419
significado seguinte:
420
 
421
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
422
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.
423
 
424
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
425
do documento
426
 
427
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)
428
 
429
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
430
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
431
máis altos se está a crear un documento en varias partes.
432
 
433
unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
434
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
435
UNIT_POINTS.
436
 
437
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
438
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.
439
 
440
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
441
Indexada desde 0 (0 = primeira).
442
 
443
Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
444
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
445
asegúrese de que o ten en conta.
446
 
447
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
448
PAGE_4, 3)
449
 
450
Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
451
</translation>
3824 cbradney 452
  </message>
6434 cbradney 453
  <message>
12380 cbradney 454
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6434 cbradney 455
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
456
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
457
 
458
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
459
following meaning:
460
 
461
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
462
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
463
 
464
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
465
margins
466
 
467
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
468
 
469
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
470
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
471
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
472
 
473
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
474
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
475
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
476
 
477
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
478
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
479
PAGE_4 is 4-fold.
480
 
481
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
482
Indexed from 0 (0 = first).
483
 
484
numPage = Number of pages to be created.
485
 
486
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
487
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
488
is not in points, make sure to account for this.
489
 
490
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
491
PAGE_4, 3, 1)
492
 
493
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
494
</source>
12380 cbradney 495
    <translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
496
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica
9908 mrdocs 497
 
498
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
499
o seguinte significado:
500
 
12380 cbradney 501
tamaño = Un par de valores (largura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
9908 mrdocs 502
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
503
 
504
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
505
 
506
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE
507
 
508
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
509
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
510
máis altos se vai crear un documento en varias partes.
511
 
512
unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
513
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
514
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
515
 
516
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
517
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
518
PAGE_4 é para catro páxinas.
519
 
520
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
521
Está indexada desde 0 (0 = primeira).
522
 
523
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
524
 
12380 cbradney 525
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
9908 mrdocs 526
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
527
asegúrese de telo en conta.
528
 
529
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
530
PAGE_4, 3, 1)
531
 
12380 cbradney 532
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.
533
</translation>
6434 cbradney 534
  </message>
9729 cbradney 535
  <message>
12380 cbradney 536
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
9729 cbradney 537
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
538
 
539
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
540
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
541
 
542
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
543
</source>
12380 cbradney 544
    <translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
9908 mrdocs 545
 
546
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
547
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
548
 
12380 cbradney 549
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado
550
</translation>
9729 cbradney 551
  </message>
1192 mrdocs 552
  <message>
12281 cbradney 553
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1192 mrdocs 554
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
555
 
556
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
557
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
558
the value of the named color from the default document colors.
559
 
560
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
561
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
562
</source>
563
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
564
 
565
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
566
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
567
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
568
 
569
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
570
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
571
  </message>
572
  <message>
12281 cbradney 573
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1192 mrdocs 574
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
575
 
576
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
577
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
578
Color components should be in the range from 0 to 255.
579
 
580
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
581
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
582
</source>
583
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
584
 
585
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
586
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
587
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
588
 
589
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
590
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
591
  </message>
592
  <message>
12281 cbradney 593
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
1192 mrdocs 594
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
595
 
596
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
597
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
598
the range from 0 to 255.
599
 
600
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
601
</source>
9908 mrdocs 602
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 603
 
604
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
605
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
606
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
607
 
608
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
609
  </message>
610
  <message>
12281 cbradney 611
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1192 mrdocs 612
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
613
 
614
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
615
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
616
&quot;None&quot; - transparent.
617
 
618
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
619
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
620
 
621
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
622
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
623
</source>
624
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
625
 
626
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
627
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
628
 
629
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
630
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
631
 
632
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
633
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
634
  </message>
635
  <message>
12281 cbradney 636
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1192 mrdocs 637
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
638
 
639
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
640
 
641
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
642
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
643
</source>
644
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
645
 
646
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
647
 
648
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
649
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
650
  </message>
651
  <message>
652
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
653
 
654
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
655
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
656
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
657
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
658
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
659
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
660
opional parameters is False.
661
 
662
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
663
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
664
 
665
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
666
 
667
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
668
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
669
</source>
3278 cbradney 670
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 671
 
672
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
673
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
674
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
675
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
676
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
677
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
678
 
679
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
680
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
681
 
682
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
683
 
684
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
685
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
686
</translation>
687
  </message>
688
  <message>
12281 cbradney 689
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1192 mrdocs 690
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
691
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
692
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
693
 
694
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
695
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
696
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
697
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
698
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
699
 
700
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
701
at 1.
702
 
703
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
704
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
705
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
706
can be binary-ORed with button constants:
707
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
708
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
709
 
710
Usage examples:
711
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
712
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
713
          ICON_ERROR)
714
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
715
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
716
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
717
 
718
Defined button and icon constants:
719
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
720
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
721
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
722
</source>
723
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
724
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
725
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
726
 
727
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
12380 cbradney 728
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, Aceptar.
1192 mrdocs 729
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
730
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
731
tipo HTML.
732
 
733
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
734
 
735
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
736
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
737
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
738
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
739
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
740
 
741
Exemplos de uso:
742
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
743
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
744
          ICON_ERROR)
745
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
746
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
747
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
748
 
749
Constantes de botón e icone definidas:
750
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
751
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
12380 cbradney 752
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
753
</translation>
1192 mrdocs 754
  </message>
755
  <message>
12281 cbradney 756
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1192 mrdocs 757
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
758
 
759
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
760
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
761
 
762
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
763
</source>
764
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
765
 
766
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
767
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
768
 
769
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
770
  </message>
771
  <message>
12281 cbradney 772
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1192 mrdocs 773
    <source>closeDoc()
774
 
775
Closes the current document without prompting to save.
776
 
777
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
778
</source>
779
    <translation>closeDoc()
780
 
781
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
782
 
783
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
784
  </message>
785
  <message>
12281 cbradney 786
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1192 mrdocs 787
    <source>haveDoc() -&gt; bool
788
 
789
Returns true if there is a document open.
790
</source>
791
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
792
 
793
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
794
  </message>
795
  <message>
12281 cbradney 796
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1192 mrdocs 797
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
798
 
799
Opens the document &quot;name&quot;.
800
 
801
May raise ScribusError if the document could not be opened.
802
</source>
803
    <translation>openDoc(&quot;nome)
804
 
805
Abre o documento &quot;nome&quot;.
806
 
807
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
808
  </message>
809
  <message>
12281 cbradney 810
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1192 mrdocs 811
    <source>saveDoc()
812
 
813
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
814
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
815
save file dialog.
816
 
817
If the save fails, there is currently no way to tell.
818
</source>
819
    <translation>saveDoc()
820
 
821
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
822
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
823
para gardalo.
824
 
825
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
826
  </message>
827
  <message>
12281 cbradney 828
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1192 mrdocs 829
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
830
 
831
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
832
relative path).
833
 
834
May raise ScribusError if the save fails.
835
</source>
836
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
837
 
838
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
839
camiño completo ou relativo).
840
 
841
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
842
  </message>
843
  <message>
844
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
845
 
846
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
847
strings.
848
</source>
6434 cbradney 849
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 850
 
851
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
852
son cadeas.</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
856
 
857
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
858
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
859
constants.
860
</source>
10131 cbradney 861
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1192 mrdocs 862
 
4951 mrdocs 863
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
1192 mrdocs 864
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
865
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
866
  </message>
867
  <message>
12281 cbradney 868
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1192 mrdocs 869
    <source>setUnit(type)
870
 
871
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
872
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
873
 
874
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
875
</source>
876
    <translation>setUnit(tipo)
877
 
878
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
879
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
880
  </message>
881
  <message>
12281 cbradney 882
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1192 mrdocs 883
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
884
 
885
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
886
of the UNIT_* constants:
887
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
888
</source>
889
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
890
 
891
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
892
das constantes UNIT_*:
893
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
894
  </message>
895
  <message>
12281 cbradney 896
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1192 mrdocs 897
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
898
 
899
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
900
current document.
901
</source>
902
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
903
 
904
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
905
no documento actual.</translation>
906
  </message>
907
  <message>
12281 cbradney 908
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1192 mrdocs 909
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
910
 
911
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
912
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
913
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
914
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
915
</source>
916
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
917
 
918
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
919
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
920
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
921
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
922
  </message>
923
  <message>
12281 cbradney 924
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1192 mrdocs 925
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
926
 
927
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
928
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
929
</source>
9908 mrdocs 930
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 931
 
932
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
933
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
934
  </message>
935
  <message>
12281 cbradney 936
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1192 mrdocs 937
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
938
 
939
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
940
is not given the currently selected Item is used.
941
</source>
9908 mrdocs 942
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 943
 
12380 cbradney 944
Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
945
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
946
</translation>
1192 mrdocs 947
  </message>
948
  <message>
12281 cbradney 949
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1192 mrdocs 950
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
951
 
952
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
953
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
954
</source>
9908 mrdocs 955
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 956
 
957
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
958
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
959
  </message>
960
  <message>
10131 cbradney 961
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
1192 mrdocs 962
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
963
 
964
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
965
the currently selected item is used. The join types are:
966
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
967
</source>
10842 cbradney 968
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 969
 
970
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
971
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
972
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
973
  </message>
974
  <message>
12281 cbradney 975
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1192 mrdocs 976
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
977
 
978
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
979
currently selected item is used. The cap types are:
980
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
981
</source>
9908 mrdocs 982
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 983
 
984
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
985
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
986
Os estilos de terminación son:
987
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
988
  </message>
989
  <message>
12281 cbradney 990
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1192 mrdocs 991
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
992
 
993
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
994
currently selected item is used. Line style constants are:
995
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
996
</source>
9908 mrdocs 997
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 998
 
999
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
1000
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1001
As constantes de estilo de liña son:
1002
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
12281 cbradney 1005
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1192 mrdocs 1006
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1007
 
1008
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1009
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1010
</source>
9908 mrdocs 1011
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1012
 
1013
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
1014
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
12281 cbradney 1017
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
1192 mrdocs 1018
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1019
 
1020
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
1021
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
1022
selected item is used.
1023
</source>
9908 mrdocs 1024
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1025
 
1026
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1027
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
12281 cbradney 1030
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1192 mrdocs 1031
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1032
 
1033
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1034
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1035
</source>
9908 mrdocs 1036
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
1192 mrdocs 1037
 
1038
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
1039
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
12281 cbradney 1042
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1192 mrdocs 1043
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1044
 
1045
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1046
given the currently selected item is used.
1047
</source>
9908 mrdocs 1048
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
1192 mrdocs 1049
 
1050
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
1051
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
12281 cbradney 1054
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1055
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1056
 
1057
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1058
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1059
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1060
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1061
</source>
9908 mrdocs 1062
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1063
 
1064
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
1065
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1066
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
1067
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
12281 cbradney 1070
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1192 mrdocs 1071
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1072
 
1073
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1074
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1075
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1076
for reference.
1077
</source>
12380 cbradney 1078
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
1192 mrdocs 1079
 
12380 cbradney 1080
Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
1192 mrdocs 1081
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1082
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
12380 cbradney 1083
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.
1084
</translation>
1192 mrdocs 1085
  </message>
1086
  <message>
12281 cbradney 1087
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1192 mrdocs 1088
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1089
 
1090
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1091
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1092
is used.
1093
</source>
1094
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1095
 
1096
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
1097
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
1098
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1099
  </message>
1100
  <message>
12281 cbradney 1101
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1192 mrdocs 1102
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1103
 
1104
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1105
</source>
1106
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
1107
 
1108
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
12281 cbradney 1111
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1192 mrdocs 1112
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1113
 
1114
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1115
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1116
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1117
belongs to a group, the whole group is moved.
1118
</source>
1119
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
1120
 
1121
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
1122
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1123
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1124
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
1125
  </message>
1126
  <message>
10131 cbradney 1127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1192 mrdocs 1128
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1129
 
1130
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1131
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1132
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1133
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1134
given the currently selected item is used.
1135
</source>
10842 cbradney 1136
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1137
 
1138
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
1139
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
1140
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
1141
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
1142
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1143
  </message>
1144
  <message>
12281 cbradney 1145
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
1192 mrdocs 1146
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1147
 
1148
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1149
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1150
selected item is used.
1151
</source>
9908 mrdocs 1152
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1153
 
1154
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
1155
significan rotación anti-reloxio.
1156
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
12281 cbradney 1159
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1192 mrdocs 1160
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1161
 
1162
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1163
is not given the currently selected item is used.
1164
</source>
12380 cbradney 1165
    <translation>sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1166
 
12380 cbradney 1167
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
1168
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1169
</translation>
1192 mrdocs 1170
  </message>
1171
  <message>
12281 cbradney 1172
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1192 mrdocs 1173
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1174
 
1175
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1176
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1177
second selected Object and so on.
1178
</source>
1179
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
1180
 
1181
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
1182
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1183
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
12281 cbradney 1186
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1192 mrdocs 1187
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1188
 
1189
Returns the number of selected objects.
1190
</source>
1191
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
1192
 
1193
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
12281 cbradney 1196
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1192 mrdocs 1197
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1198
 
1199
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1200
</source>
1201
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
1202
 
1203
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
1204
  </message>
1205
  <message>
12281 cbradney 1206
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1192 mrdocs 1207
    <source>deselectAll()
1208
 
1209
Deselects all objects in the whole document.
1210
</source>
1211
    <translation>deselectAll()
1212
 
1213
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
12281 cbradney 1216
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1217
    <source>groupObjects(list)
1218
 
1219
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1220
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1221
items are used.
1222
</source>
1223
    <translation>groupObjects(lista)
1224
 
1225
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1226
dos obxectos que se han de agrupar.
1227
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
12281 cbradney 1230
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1192 mrdocs 1231
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1232
 
1233
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1234
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1235
 
1236
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
1237
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1238
  </message>
1239
  <message>
12281 cbradney 1240
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1241
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1242
 
1243
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1244
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1245
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1246
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1247
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1248
 
1249
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1250
</source>
1251
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1252
 
1253
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1254
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1255
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1256
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1257
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1258
 
1259
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1260
  </message>
1261
  <message>
12281 cbradney 1262
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1192 mrdocs 1263
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1264
 
1265
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1266
not given the currently selected item is used.
1267
 
1268
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1269
</source>
1270
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1271
 
1272
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1273
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1274
 
1275
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
12281 cbradney 1278
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1192 mrdocs 1279
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1280
 
1281
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1282
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1283
means 100 %.
1284
 
1285
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1286
</source>
1287
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1288
 
1289
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1290
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1291
O número 1 indica 100%.
1292
 
1293
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1294
  </message>
1295
  <message>
12281 cbradney 1296
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1297
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1298
 
1299
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1300
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1301
if locked.
1302
</source>
1303
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1304
 
1305
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1306
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1307
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1308
  </message>
1309
  <message>
12281 cbradney 1310
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1192 mrdocs 1311
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1312
 
1313
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1314
currently selected item is used.
1315
</source>
1316
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1317
 
1318
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1319
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
12281 cbradney 1322
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1323
    <source>getFontNames() -&gt; list
1324
 
1325
Returns a list with the names of all available fonts.
1326
</source>
1327
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1328
 
1329
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1330
  </message>
1331
  <message>
12281 cbradney 1332
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1333
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1334
 
1335
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1336
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1337
</source>
1338
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1339
 
1340
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1341
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1342
  </message>
1343
  <message>
1344
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1345
 
1346
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1347
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1348
 
1349
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1350
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1351
</source>
1525 cbradney 1352
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1353
 
1354
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1355
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1356
 
1357
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1358
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
12281 cbradney 1361
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1192 mrdocs 1362
    <source>getLayers() -&gt; list
1363
 
1364
Returns a list with the names of all defined layers.
1365
</source>
1366
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1367
 
1368
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
12281 cbradney 1371
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1192 mrdocs 1372
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1373
 
1374
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1375
 
1376
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1377
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1378
</source>
1379
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1380
 
1381
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1382
 
1383
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1384
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1385
  </message>
1386
  <message>
12281 cbradney 1387
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1192 mrdocs 1388
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1389
 
1390
Returns the name of the current active layer.
1391
</source>
1392
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1393
 
1394
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1395
  </message>
1396
  <message>
12281 cbradney 1397
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1192 mrdocs 1398
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1399
 
1400
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1401
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1402
 
1403
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1404
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1405
</source>
1406
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1407
 
1408
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1409
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1410
 
1411
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1412
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
12281 cbradney 1415
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1416
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1417
 
1418
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1419
the layer is invisible.
1420
 
1421
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1422
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1423
</source>
1424
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1425
 
1426
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1427
a capa é invisíbel.
1428
 
1429
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1430
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1431
  </message>
1432
  <message>
1433
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1434
 
1435
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1436
false the layer won&apos;t be printed.
1437
 
1438
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1439
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1440
</source>
6261 cbradney 1441
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1192 mrdocs 1442
 
1443
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1444
a capa non poderá imprimirse.
1445
 
1446
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1447
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
1450
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1451
 
1452
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1453
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1454
&quot;layer&quot; is invisible.
1455
 
1456
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1457
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1458
</source>
1525 cbradney 1459
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1460
 
1461
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1462
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1463
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1464
 
1465
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1466
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1467
  </message>
1468
  <message>
1469
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1470
 
1471
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1472
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1473
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1474
 
1475
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1476
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1477
</source>
1525 cbradney 1478
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1479
 
1480
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1481
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1482
a capa &quot;capa&quot;.
1483
 
1484
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1485
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
12281 cbradney 1488
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1192 mrdocs 1489
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1490
 
1491
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1492
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1493
 
1494
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1495
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1496
</source>
1497
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1498
 
1499
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1500
ou se é a única capa do documento.
1501
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1502
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1503
  </message>
1504
  <message>
12281 cbradney 1505
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1192 mrdocs 1506
    <source>createLayer(layer)
1507
 
1508
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1509
 
1510
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1511
</source>
1512
    <translation>createLayer(capa)
1513
 
1514
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1515
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1516
  </message>
1517
  <message>
12281 cbradney 1518
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1192 mrdocs 1519
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1520
 
1521
Returns a string with the -lang value.
1522
</source>
1523
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1524
 
1525
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1526
  </message>
1527
  <message>
12281 cbradney 1528
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1529
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1530
 
1531
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1532
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1533
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1534
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1535
is not given Scribus will create one for you.
1536
 
1537
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1538
</source>
12380 cbradney 1539
    <translation>createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 1540
 
1541
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1542
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1543
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1544
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1545
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1546
 
12380 cbradney 1547
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1548
</translation>
1192 mrdocs 1549
  </message>
1550
  <message>
12281 cbradney 1551
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1192 mrdocs 1552
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1553
 
1554
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1555
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1556
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1557
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1558
create one for you.
1559
 
1560
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1561
</source>
12380 cbradney 1562
    <translation>createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 1563
 
1564
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1565
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1566
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1567
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1568
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1569
 
12380 cbradney 1570
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1571
</translation>
1192 mrdocs 1572
  </message>
1573
  <message>
12281 cbradney 1574
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1192 mrdocs 1575
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1576
 
1577
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1578
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1579
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1580
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1581
given Scribus will create one for you.
1582
 
1583
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1584
</source>
12380 cbradney 1585
    <translation>createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 1586
 
1587
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1588
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1589
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1590
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1591
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1592
 
12380 cbradney 1593
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1594
</translation>
1192 mrdocs 1595
  </message>
1596
  <message>
12281 cbradney 1597
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1192 mrdocs 1598
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1599
 
1600
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1601
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1602
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1603
object because you need this name for further access to that object. If
1604
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1605
 
1606
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1607
</source>
1608
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1609
 
1610
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1611
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1612
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1613
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1614
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1615
 
1616
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1617
  </message>
1618
  <message>
12281 cbradney 1619
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1192 mrdocs 1620
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1621
 
1622
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1623
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1624
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1625
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1626
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1627
Scribus will create one for you.
1628
 
1629
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1630
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1631
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1632
</source>
1633
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1634
 
1635
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1636
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1637
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1638
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1639
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1640
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1641
 
1642
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1643
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1644
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1645
  </message>
1646
  <message>
12281 cbradney 1647
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1192 mrdocs 1648
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1649
 
1650
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1651
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1652
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1653
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1654
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1655
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1656
identifier for the object because you need this name for further access to that
1657
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1658
 
1659
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1660
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1661
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1662
</source>
1663
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1664
 
1665
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1666
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1667
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1668
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1669
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1670
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1671
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1672
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1673
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1674
 
1675
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1676
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1677
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
12281 cbradney 1680
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1192 mrdocs 1681
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1682
 
1683
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1684
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1685
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1686
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1687
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1688
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1689
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1690
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1691
for you.
1692
 
1693
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1694
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1695
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1696
</source>
1697
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1698
 
1699
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1700
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1701
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1702
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1703
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1704
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1705
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1706
 
1707
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1708
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1709
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1710
  </message>
1711
  <message>
12281 cbradney 1712
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1192 mrdocs 1713
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1714
 
1715
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1716
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1717
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1718
unique identifier for the object because you need this name for further access
1719
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1720
 
1721
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1722
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1723
</source>
1724
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1725
 
1726
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1727
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1728
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1729
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1730
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1731
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1732
 
1733
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1734
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
12281 cbradney 1737
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1738
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1739
 
1740
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1741
selected item is deleted.
1742
</source>
1743
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1744
 
1745
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1746
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1747
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1748
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1749
modelo de páxina para a páxina nova.
1750
 
1751
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1752
  </message>
1753
  <message>
1754
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1755
 
1756
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1757
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1758
is not passed, text flow is toggled.
1759
</source>
6261 cbradney 1760
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1192 mrdocs 1761
 
1762
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1763
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1764
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1765
  </message>
1766
  <message>
12281 cbradney 1767
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1192 mrdocs 1768
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1769
 
1770
Test if an object with specified name really exists in the document.
1771
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1772
returns True if there is something selected.
1773
</source>
1774
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1775
 
1776
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1777
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1778
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1779
  </message>
1780
  <message>
12281 cbradney 1781
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1192 mrdocs 1782
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1783
 
1784
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1785
given, it&apos;s applied on the selected object.
1786
</source>
1787
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1788
 
1789
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1790
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1791
  </message>
1792
  <message>
12281 cbradney 1793
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1192 mrdocs 1794
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1795
 
1796
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1797
</source>
1798
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1799
 
1800
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1801
  </message>
1802
  <message>
12281 cbradney 1803
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1192 mrdocs 1804
    <source>currentPage() -&gt; integer
1805
 
1806
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1807
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1808
</source>
1809
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1810
 
1811
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1812
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
12281 cbradney 1815
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1192 mrdocs 1816
    <source>redrawAll()
1817
 
1818
Redraws all pages.
1819
</source>
1820
    <translation>redrawAll()
1821
 
1822
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
12281 cbradney 1825
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1192 mrdocs 1826
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1827
 
1828
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1829
 
1830
May raise ScribusError if the save failed.
1831
</source>
1832
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1833
 
1834
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1835
 
1836
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
12281 cbradney 1839
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1192 mrdocs 1840
    <source>deletePage(nr)
1841
 
1842
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1843
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1844
page number is.
1845
 
1846
May raise IndexError if the page number is out of range
1847
</source>
1848
    <translation>deletePage(nr)
1849
 
1850
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1851
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1852
que se mostra na primeira páxina.
1853
 
1854
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
10131 cbradney 1857
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1192 mrdocs 1858
    <source>gotoPage(nr)
1859
 
1860
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1861
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1862
just sets the page that script commands will operates on.
1863
 
1864
May raise IndexError if the page number is out of range.
1865
</source>
10842 cbradney 1866
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1192 mrdocs 1867
 
1868
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1869
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1870
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1871
 
1872
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1873
  </message>
1874
  <message>
12281 cbradney 1875
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1192 mrdocs 1876
    <source>pageCount() -&gt; integer
1877
 
1878
Returns the number of pages in the document.
1879
</source>
1880
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1881
 
1882
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1883
  </message>
1884
  <message>
12281 cbradney 1885
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1192 mrdocs 1886
    <source>getHGuides() -&gt; list
1887
 
1888
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1889
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1890
</source>
1891
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1892
 
1893
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1894
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1895
  </message>
1896
  <message>
12281 cbradney 1897
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1192 mrdocs 1898
    <source>setHGuides(list)
1899
 
1900
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1901
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1902
 
1903
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1904
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1905
</source>
1906
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1907
 
1908
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1909
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1910
 
1911
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1912
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
12281 cbradney 1915
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1192 mrdocs 1916
    <source>getVGuides()
1917
 
1918
See getHGuides.
1919
</source>
1920
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1921
 
1922
ver getHGuides.</translation>
1923
  </message>
1924
  <message>
12281 cbradney 1925
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1926
    <source>setVGuides()
1927
 
1928
See setHGuides.
1929
</source>
1930
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1931
  </message>
1932
  <message>
12281 cbradney 1933
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1192 mrdocs 1934
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1935
 
1936
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1937
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1938
</source>
1939
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1940
 
1941
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1942
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1943
  </message>
1944
  <message>
12281 cbradney 1945
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1192 mrdocs 1946
    <source>getPageItems() -&gt; list
1947
 
1948
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1949
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1950
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1951
the page...
1952
</source>
1953
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1954
 
1955
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1956
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1957
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1958
é o primeiro na páxina...</translation>
1959
  </message>
1960
  <message>
1961
    <source>getPageMargins()
1962
 
1963
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1964
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1965
</source>
2936 mrdocs 1966
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1967
 
1968
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1969
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
12281 cbradney 1972
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1973
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1974
 
1975
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1976
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1977
currently selected item is used.
1978
</source>
1979
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1980
 
1981
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1982
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1983
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1984
  </message>
1985
  <message>
12281 cbradney 1986
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1192 mrdocs 1987
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1988
 
1989
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1990
is not given the currently selected item is used.
1991
</source>
1992
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1993
 
1994
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1995
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1996
  </message>
1997
  <message>
12281 cbradney 1998
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1192 mrdocs 1999
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2000
 
2001
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2002
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2003
given the currently selected item is used.
2004
 
2005
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2006
</source>
12380 cbradney 2007
    <translation>setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2008
 
12380 cbradney 2009
Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
2010
&quot;largura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1192 mrdocs 2011
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2012
 
12380 cbradney 2013
Pode provocar un ValueError se a largura da liña está fóra dos limites.
2014
</translation>
1192 mrdocs 2015
  </message>
2016
  <message>
12281 cbradney 2017
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1192 mrdocs 2018
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2019
 
2020
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2021
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2022
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2023
is used.
2024
 
2025
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2026
</source>
2027
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
2028
 
2029
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2030
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
2031
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2032
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2033
 
2034
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
12281 cbradney 2037
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1192 mrdocs 2038
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2039
 
2040
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2041
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2042
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2043
</source>
2044
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
2045
 
2046
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
2047
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2048
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
12281 cbradney 2051
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1192 mrdocs 2052
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2053
 
2054
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2055
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2056
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2057
</source>
2058
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
2059
 
2060
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
2061
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2062
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
2063
  </message>
2064
  <message>
12281 cbradney 2065
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1192 mrdocs 2066
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2067
 
2068
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2069
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2070
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2071
</source>
2072
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
2073
 
2074
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
2075
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2076
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
2077
  </message>
2078
  <message>
12281 cbradney 2079
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1192 mrdocs 2080
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2081
 
2082
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2083
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2084
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2085
Item is used.
2086
 
2087
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2088
</source>
2089
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
2090
 
2091
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2092
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
2093
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2094
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2095
 
2096
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2097
  </message>
2098
  <message>
12281 cbradney 2099
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1192 mrdocs 2100
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2101
 
2102
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2103
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2104
 
2105
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2106
</source>
2107
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
2108
 
2109
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
2110
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2111
 
2112
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
12281 cbradney 2115
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1192 mrdocs 2116
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2117
 
2118
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2119
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2120
 
2121
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2122
</source>
2123
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
2124
 
2125
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
2126
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2127
 
2128
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2129
  </message>
2130
  <message>
12281 cbradney 2131
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1192 mrdocs 2132
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2133
 
2134
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2135
has some text selected the value assigned to the first character
2136
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2137
selected item is used.
2138
</source>
2139
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2140
 
2141
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
2142
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
2143
asignado ao primeiro carácter da selección.
2144
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
12281 cbradney 2147
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1192 mrdocs 2148
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2149
 
2150
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2151
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2152
</source>
2153
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
2154
 
2155
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2156
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
12281 cbradney 2159
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1192 mrdocs 2160
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2161
 
2162
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2163
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2164
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2165
selected item is used.
2166
</source>
2167
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2168
 
2169
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
2170
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
2171
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
2172
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2173
  </message>
2174
  <message>
12281 cbradney 2175
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1192 mrdocs 2176
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2177
 
2178
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2179
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2180
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2181
used.
2182
</source>
2183
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2184
 
2185
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
2186
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2187
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
2188
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2189
  </message>
2190
  <message>
12281 cbradney 2191
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1192 mrdocs 2192
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2193
 
2194
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2195
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2196
</source>
2197
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2198
 
3089 fschmid 2199
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 2200
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2201
  </message>
2202
  <message>
12281 cbradney 2203
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1192 mrdocs 2204
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2205
 
2206
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2207
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2208
</source>
2209
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2210
 
2211
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
2212
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2213
  </message>
2214
  <message>
12281 cbradney 2215
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1192 mrdocs 2216
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2217
 
2218
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2219
given the currently selected item is used.
2220
</source>
2221
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2222
 
2223
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2224
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2225
  </message>
2226
  <message>
12281 cbradney 2227
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1192 mrdocs 2228
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2229
 
2230
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2231
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2232
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2233
used.
2234
</source>
2235
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
2236
 
2237
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
2238
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2239
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
2240
seleccionado nese momento.</translation>
2241
  </message>
2242
  <message>
2243
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2244
 
2245
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2246
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2247
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
2248
used.
2249
 
2250
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2251
</source>
2936 mrdocs 2252
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2253
 
2254
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
2255
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
2256
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2257
 
2258
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
12281 cbradney 2261
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1192 mrdocs 2262
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2263
 
2264
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2265
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2266
currently selected item is used.
2267
 
2268
May throw ValueError if the font cannot be found.
2269
</source>
2270
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
2271
 
2272
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2273
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2274
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2275
 
2276
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
12281 cbradney 2279
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1192 mrdocs 2280
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2281
 
2282
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2283
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2284
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2285
currently selected item is used.
2286
 
2287
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2288
</source>
2289
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2290
 
2291
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2292
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2293
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
2294
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2295
 
2296
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2297
  </message>
2298
  <message>
12281 cbradney 2299
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1192 mrdocs 2300
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2301
 
2302
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2303
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2304
item is used.
2305
 
2306
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2307
</source>
2308
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2309
 
3089 fschmid 2310
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2311
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2312
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2313
 
2314
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
12281 cbradney 2317
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1192 mrdocs 2318
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2319
 
2320
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2321
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2322
 
2323
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2324
</source>
2325
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2326
 
2327
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2328
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2329
 
2330
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2331
  </message>
2332
  <message>
12281 cbradney 2333
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1192 mrdocs 2334
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2335
 
2336
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2337
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2338
 
2339
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2340
</source>
2341
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2342
 
2343
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2344
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2345
 
2346
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
12281 cbradney 2349
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1192 mrdocs 2350
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2351
 
2352
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2353
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2354
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2355
 
2356
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2357
</source>
2358
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2359
 
2360
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2361
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2362
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2363
neste módulo - ver dir(Scribus).
2364
 
2365
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2366
  </message>
2367
  <message>
12281 cbradney 2368
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1192 mrdocs 2369
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2370
 
2371
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2372
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2373
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2374
selected item is used.
2375
 
2376
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2377
</source>
3377 mrdocs 2378
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2379
 
2380
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2381
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2382
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2383
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2384
 
2385
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2386
  </message>
2387
  <message>
12281 cbradney 2388
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1192 mrdocs 2389
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2390
 
2391
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2392
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2393
selected item is used.
2394
</source>
2395
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2396
 
2397
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2398
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2399
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2400
  </message>
2401
  <message>
12281 cbradney 2402
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1192 mrdocs 2403
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2404
 
2405
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2406
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2407
given the currently selected item is used.
2408
</source>
2409
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2410
 
2411
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2412
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2413
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2414
  </message>
2415
  <message>
12281 cbradney 2416
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1192 mrdocs 2417
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2418
 
2419
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2420
selected item is used.
2421
</source>
2422
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2423
 
2424
Fixa a cor do trazo do texto.
2425
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2426
  </message>
2427
  <message>
12281 cbradney 2428
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1192 mrdocs 2429
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2430
 
2431
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2432
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2433
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2434
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2435
used.
2436
</source>
2437
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2438
 
2439
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2440
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2441
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2442
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
12281 cbradney 2445
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1192 mrdocs 2446
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2447
 
2448
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2449
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2450
and must not link to or be linked from any other frames already.
2451
 
2452
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2453
</source>
2454
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2455
 
2456
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2457
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2458
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2459
  </message>
2460
  <message>
12281 cbradney 2461
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1192 mrdocs 2462
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2463
 
2464
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2465
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2466
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2467
 
2468
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2469
</source>
2470
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2471
 
2472
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2473
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2474
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2475
unlinkTextFrames(b)
2476
 
2477
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2478
  </message>
2479
  <message>
12281 cbradney 2480
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1192 mrdocs 2481
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2482
 
2483
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2484
currently selected item is used.</source>
2485
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2486
 
2487
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2488
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2489
  </message>
2490
  <message>
12281 cbradney 2491
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1192 mrdocs 2492
    <source>progressReset()
2493
 
2494
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2495
new progress bar use. See progressSet.
2496
</source>
2497
    <translation>progressReset()
2498
 
2499
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2500
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2501
  </message>
2502
  <message>
12281 cbradney 2503
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1192 mrdocs 2504
    <source>progressTotal(max)
2505
 
2506
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2507
See progressSet.
2508
</source>
2509
    <translation>progressTotal(max)
2510
 
2511
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2512
Ver progressSet.</translation>
2513
  </message>
2514
  <message>
12281 cbradney 2515
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1192 mrdocs 2516
    <source>progressSet(nr)
2517
 
2518
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2519
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2520
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2521
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2522
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2523
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2524
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2525
</source>
2526
    <translation>progressSet(nr)
2527
 
2528
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2529
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2530
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2531
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2532
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2533
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2534
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
12281 cbradney 2537
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1192 mrdocs 2538
    <source>setCursor()
2539
 
2540
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2541
</source>
2542
    <translation>setCursor()
2543
 
2544
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
12281 cbradney 2547
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1192 mrdocs 2548
    <source>docChanged(bool)
2549
 
2550
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2551
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2552
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2553
</source>
2554
    <translation>docChanged(bool)
2555
 
2556
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2557
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2558
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2559
por medio dun guión.</translation>
2560
  </message>
1525 cbradney 2561
  <message>
12281 cbradney 2562
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 2563
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2564
 
2565
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2566
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2567
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2568
 
2569
May raise WrongFrameTypeError.
2570
</source>
2571
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2572
 
2573
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2574
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2575
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2576
 
2577
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2578
  </message>
2579
  <message>
2580
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2581
 
2582
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2583
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2584
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2585
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2586
 
2587
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2588
</source>
3278 cbradney 2589
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2590
 
2591
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2592
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2593
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2594
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2595
nese momento.
2596
 
2597
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2598
  </message>
2599
  <message>
2600
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2601
 
2602
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2603
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2604
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2605
for the macro.
2606
</source>
3278 cbradney 2607
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2608
 
2609
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2610
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2611
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2612
de teclado para a macro.</translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
12281 cbradney 2615
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 2616
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2617
 
2618
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2619
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2620
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2621
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2622
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2623
 
2624
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2625
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2626
</source>
1564 cbradney 2627
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2628
 
2629
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2630
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2631
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2632
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2633
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2634
 
2635
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2636
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
2639
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2640
 
2641
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2642
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2643
&quot;layer&quot; is invisible.
2644
 
2645
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2646
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2647
</source>
7508 cbradney 2648
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2649
 
2650
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2651
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2652
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2653
 
2654
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2655
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2656
  </message>
2657
  <message>
12281 cbradney 2658
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 2659
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2660
 
2661
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2662
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2663
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2664
 
2665
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2666
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2667
</source>
1564 cbradney 2668
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2669
 
2670
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2671
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2672
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2673
 
2674
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2675
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2679
 
2680
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2681
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2682
space. If no document is open, returns the value of the named color
2683
from the default document colors.
2684
 
2685
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2686
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2687
</source>
3278 cbradney 2688
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2689
 
1564 cbradney 2690
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2691
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2692
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2693
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2694
 
1564 cbradney 2695
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2696
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2697
  </message>
2698
  <message>
10131 cbradney 2699
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
1564 cbradney 2700
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2701
 
1564 cbradney 2702
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2703
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2704
 
1564 cbradney 2705
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2706
</source>
10842 cbradney 2707
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2708
 
1564 cbradney 2709
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2710
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2711
 
1564 cbradney 2712
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2713
  </message>
2714
  <message>
12281 cbradney 2715
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
1564 cbradney 2716
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2717
 
1564 cbradney 2718
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2719
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2720
 
1564 cbradney 2721
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2722
</source>
1564 cbradney 2723
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2724
 
1564 cbradney 2725
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2726
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2727
 
1564 cbradney 2728
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2729
  </message>
1784 cbradney 2730
  <message>
12281 cbradney 2731
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2936 mrdocs 2732
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2733
 
2936 mrdocs 2734
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2735
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2736
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2737
 
2936 mrdocs 2738
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2739
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2740
</source>
9908 mrdocs 2741
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2742
 
2936 mrdocs 2743
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2744
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2745
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2746
 
2936 mrdocs 2747
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2748
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2749
  </message>
2750
  <message>
12281 cbradney 2751
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2936 mrdocs 2752
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2753
 
2936 mrdocs 2754
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2755
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2756
</source>
2936 mrdocs 2757
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2758
 
4951 mrdocs 2759
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
9908 mrdocs 2760
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
2936 mrdocs 2761
</translation>
1784 cbradney 2762
  </message>
2763
  <message>
2936 mrdocs 2764
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2765
 
2936 mrdocs 2766
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2767
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2768
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2769
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2770
 
2936 mrdocs 2771
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2772
</source>
3278 cbradney 2773
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2774
 
2936 mrdocs 2775
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2776
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2777
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2778
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2779
 
2936 mrdocs 2780
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2781
</translation>
1784 cbradney 2782
  </message>
3278 cbradney 2783
  <message>
12281 cbradney 2784
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3278 cbradney 2785
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2786
 
2787
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2788
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2789
space. If no document is open, returns the value of the named color
2790
from the default document colors.
2791
 
2792
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2793
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2794
</source>
3377 mrdocs 2795
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2796
 
2797
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2798
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2799
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2800
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2804
 
2805
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2806
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2807
the range from 0 to 255.
2808
 
2809
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2810
</source>
7508 cbradney 2811
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
3377 mrdocs 2812
 
2813
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2814
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2815
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2816
  </message>
2817
  <message>
10166 cbradney 2818
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3278 cbradney 2819
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2820
 
2821
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2822
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2823
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2824
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2825
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2826
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2827
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2828
opional parameters is False.
2829
 
2830
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2831
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2832
 
2833
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2834
 
2835
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2836
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2837
</source>
10842 cbradney 2838
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
3377 mrdocs 2839
 
10686 subik 2840
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse
2841
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión;
2842
deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión
2843
permite que apareza unha caixiña coa antevisión na caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro,
2844
o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;.
2845
Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
3377 mrdocs 2846
 
2847
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2848
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2849
 
2850
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2851
 
2852
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
10686 subik 2853
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
2854
</translation>
3278 cbradney 2855
  </message>
2856
  <message>
12281 cbradney 2857
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3278 cbradney 2858
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2859
 
2860
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2861
style name or None when user cancels the dialog.
2862
</source>
3377 mrdocs 2863
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2864
 
2865
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2866
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2870
 
2871
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2872
</source>
7508 cbradney 2873
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3377 mrdocs 2874
 
2875
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2879
 
2880
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2881
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2882
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2883
</source>
7508 cbradney 2884
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
3377 mrdocs 2885
 
2886
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2887
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2888
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2889
  </message>
2890
  <message>
12281 cbradney 2891
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
3278 cbradney 2892
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2893
 
2894
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2895
for details of arguments.
2896
 
2897
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2898
</source>
3377 mrdocs 2899
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2900
 
2901
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2902
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2903
  </message>
2904
  <message>
12281 cbradney 2905
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
3278 cbradney 2906
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2907
 
2908
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2909
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2910
by parent classes as well.
2911
</source>
3377 mrdocs 2912
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2913
 
2914
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2915
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2916
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2917
  </message>
2918
  <message>
12281 cbradney 2919
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
3278 cbradney 2920
    <source>getProperty(object, property)
2921
 
2922
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2923
 
2924
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2925
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2926
C++ QObject instance.
2927
 
2928
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2929
to look up on `object&apos;.
2930
 
2931
The return value varies depending on the type of the property.
2932
</source>
3377 mrdocs 2933
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2934
 
2935
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2936
 
2937
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2938
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2939
a calquer instancia C++ QObject.
2940
 
2941
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2942
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2943
 
2944
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2945
  </message>
2946
  <message>
12281 cbradney 2947
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
3278 cbradney 2948
    <source>setProperty(object, property, value)
2949
 
2950
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2951
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2952
also be raised if the underlying setter fails.
2953
 
2954
See getProperty() for more information.
2955
</source>
3377 mrdocs 2956
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2957
 
10686 subik 2958
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
3377 mrdocs 2959
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2960
unha excepción se falla un designador subxacente.
2961
 
2962
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2963
  </message>
2964
  <message>
10166 cbradney 2965
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
3278 cbradney 2966
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2967
 
2968
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2969
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2970
search recursively through children, grandchildren, etc.
2971
 
2972
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2973
</source>
10842 cbradney 2974
    <translation type="obsolete">getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
3377 mrdocs 2975
 
2976
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2977
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2978
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2979
 
2980
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2981
  </message>
2982
  <message>
10166 cbradney 2983
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
3278 cbradney 2984
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2985
 
2986
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2987
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2988
search recursively through children, grandchildren, etc.
2989
</source>
10842 cbradney 2990
    <translation type="obsolete">getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
3377 mrdocs 2991
 
2992
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2993
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2994
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2998
 
2999
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
3000
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
3001
selected item is used.
3002
</source>
7508 cbradney 3003
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
3377 mrdocs 3004
 
3005
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
3006
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
3007
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3011
 
3012
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3013
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3014
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
3015
not given the currently selected Item is used.
3016
 
3017
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3018
</source>
7508 cbradney 3019
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
3377 mrdocs 3020
 
3021
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3022
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3023
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
3024
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
3025
 
3026
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 3027
  </message>
3028
  <message>
12281 cbradney 3029
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3278 cbradney 3030
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3031
 
3032
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3033
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3034
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
3035
 
3036
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
3037
</source>
3377 mrdocs 3038
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
3039
 
3040
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3041
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
3042
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
3043
 
3044
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 3045
  </message>
3824 cbradney 3046
  <message>
12281 cbradney 3047
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 3048
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3049
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3050
 
3051
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
3052
 
3053
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3054
following meaning:
3055
 
3056
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3057
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3058
 
3059
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3060
  margins
3061
 
3062
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3063
 
3064
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3065
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3066
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3067
 
3068
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3069
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3070
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3071
 
3072
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3073
 
3074
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3075
 
3076
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3077
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3078
is not in points, make sure to account for this.
3079
 
3080
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3081
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3082
</source>
4951 mrdocs 3083
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
3084
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
3085
 
3086
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
3087
 
3088
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
3089
significado seguinte:
3090
 
12380 cbradney 3091
  tamaño = Un par (largura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
4951 mrdocs 3092
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
3093
 
3094
  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
3095
  marxes do documento
3096
 
3097
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
3098
 
3099
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
3100
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
3101
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
3102
 
3103
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
3104
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3105
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3106
 
3107
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3108
 
3109
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3110
 
12380 cbradney 3111
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
4951 mrdocs 3112
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
3113
asegúrese de telo en conta.
3114
 
3115
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3116
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3117
</translation>
3824 cbradney 3118
  </message>
4141 cbradney 3119
  <message>
12281 cbradney 3120
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 3121
    <source>closeMasterPage()
3122
 
3123
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
3124
to normal. Begin editing with editMasterPage().
3125
</source>
4951 mrdocs 3126
    <translation>closeMasterPage()
3127
 
3128
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
3129
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3130
  </message>
3131
  <message>
12281 cbradney 3132
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 3133
    <source>masterPageNames()
3134
 
3135
Returns a list of the names of all master pages in the document.
3136
</source>
4951 mrdocs 3137
    <translation>masterPageNames()
3138
 
3139
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
4141 cbradney 3140
  </message>
3141
  <message>
12281 cbradney 3142
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 3143
    <source>editMasterPage(pageName)
3144
 
3145
Enables master page editing and opens the named master page
3146
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
3147
</source>
4951 mrdocs 3148
    <translation>editMasterPage(pageName)
3149
 
3150
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
3151
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3152
  </message>
3153
  <message>
12281 cbradney 3154
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 3155
    <source>createMasterPage(pageName)
3156
 
3157
Creates a new master page named pageName and opens it for
3158
editing.
3159
</source>
4951 mrdocs 3160
    <translation>createMasterPage(nomePáxina)
3161
 
3162
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
4141 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
12281 cbradney 3165
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 3166
    <source>deleteMasterPage(pageName)
3167
 
3168
Delete the named master page.
3169
</source>
4951 mrdocs 3170
    <translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
3171
 
3172
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
4141 cbradney 3173
  </message>
3174
  <message>
12281 cbradney 3175
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 3176
    <source>zoomDocument(double)
3177
 
3178
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3179
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3180
</source>
4951 mrdocs 3181
    <translation>zoomDocument(dobre)
3182
 
3183
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
3184
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
4141 cbradney 3185
  </message>
6261 cbradney 3186
  <message>
12281 cbradney 3187
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 3188
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3189
 
3190
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3191
is not given the currently selected Item is used.
3192
</source>
9908 mrdocs 3193
    <translation>getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3194
 
3195
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3196
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3197
  </message>
3198
  <message>
12281 cbradney 3199
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 3200
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3201
 
3202
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3203
is not given the currently selected Item is used.
3204
</source>
9908 mrdocs 3205
    <translation>getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3206
 
3207
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3208
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3209
  </message>
3210
  <message>
12281 cbradney 3211
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 3212
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3213
 
3214
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3215
is not given the currently selected Item is used.
3216
</source>
9908 mrdocs 3217
    <translation>getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3218
 
3219
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3220
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3221
  </message>
3222
  <message>
12281 cbradney 3223
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 3224
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3225
 
3226
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3227
is not given the currently selected Item is used.
3228
</source>
9908 mrdocs 3229
    <translation>getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3230
 
3231
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3232
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3233
  </message>
3234
  <message>
12281 cbradney 3235
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 3236
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
3237
 
3238
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3239
true the layer will be locked.
3240
 
3241
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3242
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3243
</source>
9908 mrdocs 3244
    <translation>setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
3245
 
3246
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
3247
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
3248
 
3249
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3250
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3251
  </message>
3252
  <message>
12281 cbradney 3253
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
9729 cbradney 3254
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3255
 
9729 cbradney 3256
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3257
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3258
&quot;layer&quot; is locked.
6261 cbradney 3259
 
3260
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3261
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3262
</source>
9908 mrdocs 3263
    <translation>isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3264
 
3265
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
3266
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
3267
&quot;capa&quot; está bloqueada.
3268
 
3269
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3270
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3271
  </message>
3272
  <message>
12281 cbradney 3273
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
9729 cbradney 3274
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3275
 
9729 cbradney 3276
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3277
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3278
&quot;layer&quot; is normal.
6261 cbradney 3279
 
3280
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3281
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3282
</source>
9908 mrdocs 3283
    <translation>isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3284
 
3285
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
3286
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
3287
&quot;capa&quot; é normal.
3288
 
3289
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3290
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3291
  </message>
3292
  <message>
12281 cbradney 3293
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
9729 cbradney 3294
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3295
 
9729 cbradney 3296
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3297
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
6261 cbradney 3298
 
3299
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3300
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3301
</source>
9908 mrdocs 3302
    <translation>isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3303
 
3304
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
3305
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
3306
 
3307
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3308
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3309
  </message>
3310
  <message>
12281 cbradney 3311
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
9729 cbradney 3312
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
6261 cbradney 3313
 
9729 cbradney 3314
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
6261 cbradney 3315
 
3316
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3317
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3318
</source>
9908 mrdocs 3319
    <translation>getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
3320
 
3321
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
3322
 
3323
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3324
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3325
  </message>
3326
  <message>
12281 cbradney 3327
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
9729 cbradney 3328
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
6261 cbradney 3329
 
9729 cbradney 3330
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
6261 cbradney 3331
 
3332
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3333
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3334
</source>
9908 mrdocs 3335
    <translation>getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
3336
 
3337
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
3338
 
3339
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3340
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3341
  </message>
3342
  <message>
12281 cbradney 3343
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
9729 cbradney 3344
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
6261 cbradney 3345
 
9729 cbradney 3346
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3347
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3348
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3349
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3350
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3351
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3352
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3353
</source>
9908 mrdocs 3354
    <translation>textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
3355
 
3356
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
3357
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
3358
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
3359
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
3360
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
3361
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
3362
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
9729 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
12281 cbradney 3365
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
9729 cbradney 3366
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 3367
 
9729 cbradney 3368
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6261 cbradney 3369
</source>
9908 mrdocs 3370
    <translation>duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
3371
 
3372
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
6261 cbradney 3373
  </message>
3374
  <message>
12281 cbradney 3375
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
9729 cbradney 3376
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3377
 
9729 cbradney 3378
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3379
strings.
3380
</source>
9908 mrdocs 3381
    <translation>setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
3382
 
3383
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
3384
cadeas.</translation>
9729 cbradney 3385
  </message>
3386
  <message>
12281 cbradney 3387
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
9729 cbradney 3388
    <source>getPageType() -&gt; integer
6261 cbradney 3389
 
9729 cbradney 3390
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3391
</source>
9908 mrdocs 3392
    <translation>getPageType() -&gt; inteiro
3393
 
3394
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
3395
</translation>
9729 cbradney 3396
  </message>
3397
  <message>
12281 cbradney 3398
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
9729 cbradney 3399
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3400
 
3401
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3402
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3403
</source>
9908 mrdocs 3404
    <translation>getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3405
 
3406
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3407
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3408
</translation>
9729 cbradney 3409
  </message>
3410
  <message>
12281 cbradney 3411
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
9729 cbradney 3412
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3413
 
3414
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3415
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3416
 
6261 cbradney 3417
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3418
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3419
</source>
9908 mrdocs 3420
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
3421
 
3422
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
3423
é falso non se imprimirá a capa.
3424
 
3425
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3426
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
3427
</translation>
6261 cbradney 3428
  </message>
3429
  <message>
12281 cbradney 3430
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
9729 cbradney 3431
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
6261 cbradney 3432
 
9729 cbradney 3433
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3434
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3435
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3436
not given the currently selected Item is used.
6261 cbradney 3437
 
9729 cbradney 3438
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3439
</source>
9908 mrdocs 3440
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
9729 cbradney 3441
 
9908 mrdocs 3442
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3443
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3444
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
3445
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
9729 cbradney 3446
 
9908 mrdocs 3447
Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
3448
</translation>
9729 cbradney 3449
  </message>
3450
  <message>
12281 cbradney 3451
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9729 cbradney 3452
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3453
 
3454
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3455
true the layer will be displayed outlined.
3456
 
6261 cbradney 3457
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3458
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3459
</source>
9908 mrdocs 3460
    <translation>setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
3461
 
3462
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
3463
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
3464
 
3465
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3466
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3467
  </message>
3468
  <message>
12281 cbradney 3469
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9729 cbradney 3470
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
6261 cbradney 3471
 
9729 cbradney 3472
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3473
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
6261 cbradney 3474
 
3475
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3476
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3477
</source>
9908 mrdocs 3478
    <translation>setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
3479
 
3480
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
3481
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
3482
 
3483
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3484
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3485
  </message>
3486
  <message>
12281 cbradney 3487
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9729 cbradney 3488
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
6261 cbradney 3489
 
9729 cbradney 3490
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3491
 
3492
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3493
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3494
</source>
9908 mrdocs 3495
    <translation>setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
3496
 
3497
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
3498
 
3499
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3500
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3501
  </message>
3502
  <message>
12281 cbradney 3503
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9729 cbradney 3504
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
6261 cbradney 3505
 
9729 cbradney 3506
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3507
 
3508
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3509
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3510
</source>
9908 mrdocs 3511
    <translation>setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
3512
 
3513
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
3514
 
3515
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3516
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3517
  </message>
3518
  <message>
12281 cbradney 3519
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
6261 cbradney 3520
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3521
 
3522
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3523
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3524
</source>
9908 mrdocs 3525
    <translation>setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3526
 
3527
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
3528
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3529
  </message>
3530
  <message>
12281 cbradney 3531
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
6261 cbradney 3532
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3533
 
3534
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3535
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3536
</source>
9908 mrdocs 3537
    <translation>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3538
 
3539
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
3540
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3541
  </message>
3542
  <message>
12281 cbradney 3543
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
6261 cbradney 3544
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3545
 
3546
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3547
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3548
</source>
9908 mrdocs 3549
    <translation>setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3550
 
3551
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
3552
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3553
</translation>
6261 cbradney 3554
  </message>
3555
  <message>
12281 cbradney 3556
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
6261 cbradney 3557
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3558
 
3559
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3560
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3561
</source>
9908 mrdocs 3562
    <translation>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3563
 
3564
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
3565
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3566
</translation>
6261 cbradney 3567
  </message>
6434 cbradney 3568
  <message>
12281 cbradney 3569
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9729 cbradney 3570
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3571
 
9729 cbradney 3572
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3573
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
6434 cbradney 3574
 
9729 cbradney 3575
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
6434 cbradney 3576
</source>
9908 mrdocs 3577
    <translation>placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3578
 
3579
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
3580
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
3581
 
3582
Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
3583
</translation>
6434 cbradney 3584
  </message>
3585
  <message>
12281 cbradney 3586
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9729 cbradney 3587
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3588
 
9729 cbradney 3589
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3590
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
7508 cbradney 3591
 
9729 cbradney 3592
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
7508 cbradney 3593
</source>
9908 mrdocs 3594
    <translation>placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3595
 
3596
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
3597
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
3598
 
3599
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
7508 cbradney 3600
  </message>
3601
  <message>
12281 cbradney 3602
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9729 cbradney 3603
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
7508 cbradney 3604
 
9729 cbradney 3605
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3606
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
7508 cbradney 3607
 
9729 cbradney 3608
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
7508 cbradney 3609
</source>
9908 mrdocs 3610
    <translation>placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3611
 
3612
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
3613
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
3614
 
3615
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
7508 cbradney 3616
  </message>
9908 mrdocs 3617
  <message>
3618
    <source>Copy #%1 of </source>
10131 cbradney 3619
    <translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
9908 mrdocs 3620
  </message>
10131 cbradney 3621
  <message>
12281 cbradney 3622
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
10131 cbradney 3623
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3624
 
3625
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3626
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3627
constants.
3628
</source>
10686 subik 3629
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
3630
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
3631
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
10131 cbradney 3632
  </message>
10842 cbradney 3633
  <message>
12281 cbradney 3634
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
10842 cbradney 3635
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3636
 
3637
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3638
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3639
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3640
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3641
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3642
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3643
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3644
optional parameters is False.
3645
 
3646
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3647
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3648
 
3649
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3650
 
3651
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3652
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3653
</source>
12380 cbradney 3654
    <translation>fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
3655
 
3656
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
3657
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
3658
ficheiro; déixese esta cadea baleira cando non se queira usar. O valor True para
3659
tenvistaprevai activa unha pequena antevisión na caixa FileSelect. Cando
3660
o parámetro égardar é True, o diálogo funciona como un diálogo &quot;Gardar Como&quot;;
3661
se non, funciona como &quot;Diálogo Abrir Directorio&quot;. Cando o parámetro édirectorio é True,
3662
o diálogo mostra e devolve só directorios. Por omisión, todos os parámetros opcionais
3663
son False.
3664
 
3665
O filtro, de se especificar, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2...)&quot;.
3666
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3667
 
3668
Consulte a Documentación de Qt para máis detalles sobre filtros e QFileDialog.
3669
 
3670
Exemplo: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)Exemplo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3671
</translation>
10842 cbradney 3672
  </message>
3673
  <message>
12281 cbradney 3674
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
10842 cbradney 3675
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
3676
 
3677
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3678
the currently selected item is used. The join types are:
3679
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3680
</source>
12380 cbradney 3681
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
3682
 
3683
Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
3684
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
3685
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)</translation>
10842 cbradney 3686
  </message>
3687
  <message>
12281 cbradney 3688
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
10842 cbradney 3689
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
3690
 
3691
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3692
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
3693
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
3694
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
3695
given the currently selected item is used.
3696
</source>
12380 cbradney 3697
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
3698
 
3699
Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
3700
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
3701
por omisión o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos
3702
significan xiro anti-reloxio cando se emprega o punto de rotación por omisión.
3703
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3704
</translation>
10842 cbradney 3705
  </message>
3706
  <message>
12281 cbradney 3707
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
10842 cbradney 3708
    <source>gotoPage(nr)
3709
 
3710
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
3711
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
3712
just sets the page that script commands will operates on.
3713
 
3714
May raise IndexError if the page number is out of range.
3715
</source>
12380 cbradney 3716
    <translation>gotoPage(nr)
3717
 
3718
Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
3719
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
3720
simplemente asigna a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
3721
 
3722
Pode provocar un erro IndexErro se o número de páxina está fora do rango.
3723
</translation>
10842 cbradney 3724
  </message>
3725
  <message>
12281 cbradney 3726
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
10842 cbradney 3727
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3728
 
3729
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3730
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3731
 
3732
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3733
</source>
12380 cbradney 3734
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
3735
 
3736
Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
3737
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.
3738
 
3739
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
3740
</translation>
10842 cbradney 3741
  </message>
11652 cbradney 3742
  <message>
12281 cbradney 3743
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
11652 cbradney 3744
    <source>moveSelectionToFront()
3745
 
3746
Moves current selection to front.
3747
</source>
12380 cbradney 3748
    <translation>moveSelectionToFront()
3749
 
3750
Move a selección actual cara a frente.
3751
</translation>
11652 cbradney 3752
  </message>
3753
  <message>
12281 cbradney 3754
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
11652 cbradney 3755
    <source>moveSelectionToFront()
3756
 
3757
Moves current selection to back.
3758
</source>
12380 cbradney 3759
    <translation>moveSelectionToFront()
3760
 
3761
Move a selección actual cara tras.
3762
</translation>
11652 cbradney 3763
  </message>
3764
  <message>
12281 cbradney 3765
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
11652 cbradney 3766
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
3767
 
3768
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
3769
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
3770
pageList: tuple with page numbers of pages to import
3771
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
3772
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
3773
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
3774
</source>
12380 cbradney 3775
    <translation>importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
3776
 
3777
Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
3778
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
3779
listaPáxinas: par de valores cos números de páxina das páxinas que hai que importar
3780
crear: número; o número de páxina (do documento actual) onde importar as páxinas
3781
importarOndePáxina: número; úsase se crear==1; 0 para crear páxinas antes da páxina seleccionada; 1 para creasr páxinas após a páxina seleccionada; 2 (por omisión) para crear páxinas no final do documento
3782
</translation>
11652 cbradney 3783
  </message>
3784
  <message>
12281 cbradney 3785
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
11652 cbradney 3786
    <source>createCharStyle(...)
3787
 
3788
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
3789
 
3790
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
3791
 
3792
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
3793
 
3794
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
3795
 
3796
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
3797
 
3798
-&gt; inherit
3799
 
3800
-&gt; bold
3801
 
3802
-&gt; italic
3803
 
3804
-&gt; underline
3805
 
3806
-&gt; underlinewords
3807
 
3808
-&gt; strike
3809
 
3810
-&gt; superscript
3811
 
3812
-&gt; subscript
3813
 
3814
-&gt; outline
3815
 
3816
-&gt; shadowed
3817
 
3818
-&gt; allcaps
3819
 
3820
-&gt; smallcaps
3821
 
3822
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3823
 
3824
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3825
 
3826
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3827
 
3828
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3829
 
3830
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3831
 
3832
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
3833
 
3834
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
3835
 
3836
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
3837
 
3838
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3839
 
3840
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3841
 
3842
</source>
12380 cbradney 3843
    <translation>createCharStyle(...)
11652 cbradney 3844
 
12380 cbradney 3845
Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
11652 cbradney 3846
 
12380 cbradney 3847
&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; nome do estilo de carácter a crear
11652 cbradney 3848
 
12380 cbradney 3849
&quot;fonte&quot; [opcional] -&gt; nome da fonte a usar
11652 cbradney 3850
 
12380 cbradney 3851
fontsize [opcional] -&gt; tamaño da fonte (duplo)
11652 cbradney 3852
 
12380 cbradney 3853
&quot;features&quot; [opcional] -&gt; pódense definir detalles tipográficos máis próximos cunha cadea que pod conter as frases seguintes separadas por vírgulas (sen espazos!):
12281 cbradney 3854
 
12380 cbradney 3855
-&gt; inherit (herdar)
12281 cbradney 3856
 
12380 cbradney 3857
-&gt; bold (negra)
3858
3859
-&gt; italic (cursiva)
3860
-&gt; underline (subliñado)
3861
-&gt; underlinewords (subliñar palabras)
3862
3863
-&gt; strike (riscar)
3864
3865
-&gt; superscript (superíndice)
3866
3867
-&gt; subscript (subíndice)
3868
3869
-&gt; outline (contorno)
3870
3871
-&gt; shadowed (sombra)
3872
3873
-&gt; allcaps (maiúsculas todo)
12281 cbradney 3874
 
12380 cbradney 3875
-&gt; smallcaps (minúsculas todo)&quot;fillcolor&quot; [opcional], &quot;fillshade&quot; [opcional] -&gt; especificar opcións de enchido
12281 cbradney 3876
 
12380 cbradney 3877
&quot;strokecolor&quot; [opcional], &quot;strokeshade&quot; [optconal] -&gt; especificar opcións de trazo
12281 cbradney 3878
 
12380 cbradney 3879
baselineoffset [opcional] -&gt; separación da liña base
3880
3881
shadowxoffset [opcional], shadowyoffset [opcional] -&gt; separación da sombra, se se usa
3882
3883
outlinewidth [opcional] -&gt; anchura do contorno, se se usa
3884
3885