Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12612 | Rev 12918 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10131 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
10686 subik 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
12878 jghali 3
<defaultcodec></defaultcodec>
418 Franz 4
<context>
12281 cbradney 5
  <name>@default</name>
1192 mrdocs 6
  <message>
12380 cbradney 7
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1192 mrdocs 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
12380 cbradney 13
    <translation>getColorNames() -&gt; lista
14
 
1192 mrdocs 15
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12380 cbradney 16
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
17
</translation>
1192 mrdocs 18
  </message>
19
  <message>
12380 cbradney 20
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1192 mrdocs 21
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
24
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
25
Returns true if a new document was created.
26
</source>
12380 cbradney 27
    <translation>newDocDialog() -&gt; lóxica
1192 mrdocs 28
 
29
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
30
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
12380 cbradney 31
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.
32
</translation>
1192 mrdocs 33
  </message>
34
  <message>
35
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
36
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
37
 
38
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
39
following meaning:
40
 
41
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
42
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
43
 
44
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
45
  margins
46
 
47
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
48
 
49
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
50
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
51
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
52
 
53
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
54
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
55
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
56
 
57
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
58
 
59
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
60
 
61
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
62
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
63
is not in points, make sure to account for this.
64
 
65
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
66
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
67
</source>
3278 cbradney 68
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 69
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
70
 
71
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
72
o significado seguinte:
73
 
74
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
75
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
76
 
77
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
78
  as marxes do documento
79
 
80
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
81
 
82
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
83
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
84
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
85
 
86
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
87
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
88
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
89
 
90
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
91
 
92
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
93
 
94
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
95
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
96
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
97
 
98
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
99
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
100
  </message>
101
  <message>
12380 cbradney 102
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1192 mrdocs 103
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
104
 
105
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
106
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
107
</source>
12380 cbradney 108
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 109
 
110
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
12380 cbradney 111
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
112
</translation>
1192 mrdocs 113
  </message>
114
  <message>
12380 cbradney 115
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1192 mrdocs 116
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
117
 
118
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
119
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
120
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
121
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
122
</source>
12380 cbradney 123
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 124
 
125
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
126
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
127
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
12380 cbradney 128
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.
129
</translation>
1192 mrdocs 130
  </message>
131
  <message>
12380 cbradney 132
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1192 mrdocs 133
    <source>setRedraw(bool)
134
 
135
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
136
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
137
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
138
</source>
12380 cbradney 139
    <translation>setRedraw(bool)
1192 mrdocs 140
 
141
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
12380 cbradney 142
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
143
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.
144
</translation>
1192 mrdocs 145
  </message>
146
  <message>
12380 cbradney 147
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1192 mrdocs 148
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
149
 
150
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
151
coordinates are given in the current measurement units of the document
152
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
153
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
154
is not given Scribus will create one for you.
155
 
156
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
157
</source>
12380 cbradney 158
    <translation>createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 159
 
160
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
161
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
162
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
163
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
164
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
165
 
12380 cbradney 166
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.
167
</translation>
1192 mrdocs 168
  </message>
169
  <message>
170
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
171
 
172
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
173
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
174
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
175
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
176
template page for the new page.
177
 
178
May raise IndexError if the page number is out of range
179
</source>
3278 cbradney 180
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 181
 
182
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
183
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
184
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
185
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
186
modelo de páxina para a páxina nova.
187
 
188
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
189
  </message>
190
  <message>
12380 cbradney 191
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1192 mrdocs 192
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
193
 
194
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
195
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
196
available types (FILL_&lt;type&gt;).
197
</source>
12380 cbradney 198
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 199
 
200
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
201
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
12380 cbradney 202
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).
203
</translation>
1192 mrdocs 204
  </message>
205
  <message>
12380 cbradney 206
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1192 mrdocs 207
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
208
 
209
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
210
frame has some text selected the value assigned to the first character of
211
the selection is returned.
212
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
213
</source>
12380 cbradney 214
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1192 mrdocs 215
 
216
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
217
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
218
ao primeiro carácter da seleccion.
12380 cbradney 219
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
220
</translation>
1192 mrdocs 221
  </message>
222
  <message>
12380 cbradney 223
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1192 mrdocs 224
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
225
 
226
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
227
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
228
</source>
12380 cbradney 229
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
1192 mrdocs 230
 
231
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
12380 cbradney 232
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
233
</translation>
1192 mrdocs 234
  </message>
1525 cbradney 235
  <message>
236
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
237
 
238
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
239
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
240
optional arguments, but will not be given any).
241
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
242
for the macro.
243
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
244
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
245
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
246
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
247
of a single instance.
248
</source>
3278 cbradney 249
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 250
 
251
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
252
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
253
individualmente máis abaixo.
254
 
255
Certas cousas son comúns a toda a interface.
256
 
257
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
258
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
259
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
260
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
261
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
262
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
263
o que operaren.
264
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
265
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
266
nada sobre o que operar.
267
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
268
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
269
e provocará esta excepción.
270
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
271
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
272
 
273
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
274
documentación de cada función.</translation>
275
  </message>
3278 cbradney 276
  <message>
277
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
278
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
279
 
280
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
281
following meaning:
282
 
283
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
284
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
285
 
286
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
287
  margins
288
 
289
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
290
 
291
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
292
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
293
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
294
 
295
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
296
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
297
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
298
 
299
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
300
 
301
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
302
 
303
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
304
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
305
is not in points, make sure to account for this.
306
 
307
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
308
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
309
</source>
3824 cbradney 310
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 311
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
312
 
313
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
314
 
315
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
316
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
317
 
318
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
319
 
320
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
321
 
322
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
323
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
324
  se se está a crear un documento en varias partes.
325
 
326
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
327
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
328
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
329
 
330
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
331
 
332
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
333
 
334
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
335
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
336
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
337
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
338
 
339
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
340
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 341
  </message>
342
  <message>
12380 cbradney 343
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3278 cbradney 344
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
345
 
346
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
347
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
348
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
349
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
350
master page for the new page.
351
 
352
May raise IndexError if the page number is out of range
353
</source>
12380 cbradney 354
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
3377 mrdocs 355
 
356
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
357
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
358
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
359
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
360
da páxina maestra para a nova páxina.
361
 
12878 jghali 362
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora do intervalo
12380 cbradney 363
</translation>
3278 cbradney 364
  </message>
365
  <message>
366
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
367
 
368
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
369
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
370
</source>
9729 cbradney 371
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;cadea&quot;)
3377 mrdocs 372
 
373
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
374
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 375
  </message>
3824 cbradney 376
  <message>
377
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
378
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
379
 
380
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
381
following meaning:
382
 
383
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
384
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
385
 
386
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
387
margins
388
 
389
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
390
 
391
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
392
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
393
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
394
 
395
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
396
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
397
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
398
 
399
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
400
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
401
PAGE_4 is 4-fold.
402
 
403
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
404
Indexed from 0 (0 = first).
405
 
406
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
407
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
408
is not in points, make sure to account for this.
409
 
410
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
411
PAGE_4, 3)
412
 
413
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
414
</source>
6434 cbradney 415
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
4951 mrdocs 416
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano
417
 
418
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
419
significado seguinte:
420
 
421
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
422
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.
423
 
424
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
425
do documento
426
 
427
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)
428
 
429
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
430
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
431
máis altos se está a crear un documento en varias partes.
432
 
433
unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
434
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
435
UNIT_POINTS.
436
 
437
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
438
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.
439
 
440
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
441
Indexada desde 0 (0 = primeira).
442
 
443
Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
444
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
445
asegúrese de que o ten en conta.
446
 
447
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
448
PAGE_4, 3)
449
 
450
Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
451
</translation>
3824 cbradney 452
  </message>
6434 cbradney 453
  <message>
12380 cbradney 454
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6434 cbradney 455
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
456
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
457
 
458
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
459
following meaning:
460
 
461
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
462
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
463
 
464
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
465
margins
466
 
467
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
468
 
469
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
470
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
471
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
472
 
473
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
474
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
475
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
476
 
477
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
478
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
479
PAGE_4 is 4-fold.
480
 
481
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
482
Indexed from 0 (0 = first).
483
 
484
numPage = Number of pages to be created.
485
 
486
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
487
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
488
is not in points, make sure to account for this.
489
 
490
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
491
PAGE_4, 3, 1)
492
 
493
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
494
</source>
12380 cbradney 495
    <translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
496
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica
9908 mrdocs 497
 
498
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
499
o seguinte significado:
500
 
12380 cbradney 501
tamaño = Un par de valores (largura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
9908 mrdocs 502
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
503
 
504
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
505
 
506
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE
507
 
508
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
509
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
510
máis altos se vai crear un documento en varias partes.
511
 
512
unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
513
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
514
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
515
 
516
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
517
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
518
PAGE_4 é para catro páxinas.
519
 
520
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
521
Está indexada desde 0 (0 = primeira).
522
 
523
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
524
 
12380 cbradney 525
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
9908 mrdocs 526
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
527
asegúrese de telo en conta.
528
 
529
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
530
PAGE_4, 3, 1)
531
 
12380 cbradney 532
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.
533
</translation>
6434 cbradney 534
  </message>
9729 cbradney 535
  <message>
12380 cbradney 536
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
9729 cbradney 537
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
538
 
539
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
540
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
541
 
542
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
543
</source>
12380 cbradney 544
    <translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
9908 mrdocs 545
 
546
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
547
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
548
 
12380 cbradney 549
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado
550
</translation>
9729 cbradney 551
  </message>
1192 mrdocs 552
  <message>
12281 cbradney 553
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1192 mrdocs 554
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
555
 
556
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
557
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
558
the value of the named color from the default document colors.
559
 
560
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
561
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
562
</source>
563
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
564
 
565
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
566
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
567
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
568
 
569
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
570
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
571
  </message>
572
  <message>
12281 cbradney 573
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1192 mrdocs 574
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
575
 
576
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
577
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
578
Color components should be in the range from 0 to 255.
579
 
580
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
581
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
582
</source>
583
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
584
 
585
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
586
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
12878 jghali 587
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
1192 mrdocs 588
 
589
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
590
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
591
  </message>
592
  <message>
12281 cbradney 593
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
1192 mrdocs 594
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
595
 
596
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
597
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
598
the range from 0 to 255.
599
 
600
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
601
</source>
9908 mrdocs 602
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 603
 
604
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
605
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
12878 jghali 606
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
1192 mrdocs 607
 
608
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
609
  </message>
610
  <message>
12281 cbradney 611
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1192 mrdocs 612
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
613
 
614
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
615
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
616
&quot;None&quot; - transparent.
617
 
618
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
619
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
620
 
621
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
622
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
623
</source>
624
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
625
 
626
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
627
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
628
 
629
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
630
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
631
 
632
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
633
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
634
  </message>
635
  <message>
12281 cbradney 636
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1192 mrdocs 637
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
638
 
639
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
640
 
641
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
642
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
643
</source>
644
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
645
 
646
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
647
 
648
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
649
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
650
  </message>
651
  <message>
652
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
653
 
654
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
655
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
656
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
657
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
658
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
659
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
660
opional parameters is False.
661
 
662
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
663
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
664
 
665
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
666
 
667
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
668
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
669
</source>
3278 cbradney 670
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 671
 
672
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
673
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
674
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
675
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
676
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
677
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
678
 
679
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
680
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
681
 
682
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
683
 
684
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
685
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
686
</translation>
687
  </message>
688
  <message>
12281 cbradney 689
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1192 mrdocs 690
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
691
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
692
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
693
 
694
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
695
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
696
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
697
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
698
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
699
 
700
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
701
at 1.
702
 
703
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
704
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
705
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
706
can be binary-ORed with button constants:
707
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
708
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
709
 
710
Usage examples:
711
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
712
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
713
          ICON_ERROR)
714
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
715
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
716
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
717
 
718
Defined button and icon constants:
719
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
720
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
721
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
722
</source>
723
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
724
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
725
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
726
 
727
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
12380 cbradney 728
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, Aceptar.
1192 mrdocs 729
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
730
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
731
tipo HTML.
732
 
733
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
734
 
735
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
736
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
737
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
738
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
739
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
740
 
741
Exemplos de uso:
742
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
743
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
744
          ICON_ERROR)
745
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
746
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
747
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
748
 
749
Constantes de botón e icone definidas:
750
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
751
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
12380 cbradney 752
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
753
</translation>
1192 mrdocs 754
  </message>
755
  <message>
12281 cbradney 756
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1192 mrdocs 757
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
758
 
759
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
760
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
761
 
762
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
763
</source>
764
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
765
 
766
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
767
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
768
 
769
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
770
  </message>
771
  <message>
12281 cbradney 772
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1192 mrdocs 773
    <source>closeDoc()
774
 
775
Closes the current document without prompting to save.
776
 
777
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
778
</source>
779
    <translation>closeDoc()
780
 
781
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
782
 
783
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
784
  </message>
785
  <message>
12281 cbradney 786
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1192 mrdocs 787
    <source>haveDoc() -&gt; bool
788
 
789
Returns true if there is a document open.
790
</source>
791
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
792
 
793
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
794
  </message>
795
  <message>
12281 cbradney 796
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1192 mrdocs 797
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
798
 
799
Opens the document &quot;name&quot;.
800
 
801
May raise ScribusError if the document could not be opened.
802
</source>
803
    <translation>openDoc(&quot;nome)
804
 
805
Abre o documento &quot;nome&quot;.
806
 
807
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
808
  </message>
809
  <message>
12281 cbradney 810
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1192 mrdocs 811
    <source>saveDoc()
812
 
813
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
814
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
815
save file dialog.
816
 
817
If the save fails, there is currently no way to tell.
818
</source>
819
    <translation>saveDoc()
820
 
821
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
822
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
823
para gardalo.
824
 
825
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
826
  </message>
827
  <message>
12281 cbradney 828
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1192 mrdocs 829
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
830
 
831
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
832
relative path).
833
 
834
May raise ScribusError if the save fails.
835
</source>
836
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
837
 
838
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
839
camiño completo ou relativo).
840
 
841
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
842
  </message>
843
  <message>
844
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
845
 
846
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
847
strings.
848
</source>
6434 cbradney 849
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 850
 
851
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
852
son cadeas.</translation>
853
  </message>
854
  <message>
855
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
856
 
857
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
858
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
859
constants.
860
</source>
10131 cbradney 861
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1192 mrdocs 862
 
4951 mrdocs 863
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
1192 mrdocs 864
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
865
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
866
  </message>
867
  <message>
12281 cbradney 868
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1192 mrdocs 869
    <source>setUnit(type)
870
 
871
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
872
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
873
 
874
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
875
</source>
876
    <translation>setUnit(tipo)
877
 
878
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
879
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
880
  </message>
881
  <message>
12281 cbradney 882
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1192 mrdocs 883
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
884
 
885
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
886
of the UNIT_* constants:
887
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
888
</source>
889
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
890
 
891
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
892
das constantes UNIT_*:
893
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
894
  </message>
895
  <message>
12281 cbradney 896
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1192 mrdocs 897
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
898
 
899
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
900
current document.
901
</source>
902
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
903
 
904
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
905
no documento actual.</translation>
906
  </message>
907
  <message>
12281 cbradney 908
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1192 mrdocs 909
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
910
 
911
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
912
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
913
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
914
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
915
</source>
916
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
917
 
918
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
919
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
920
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
921
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
922
  </message>
923
  <message>
12281 cbradney 924
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1192 mrdocs 925
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
926
 
927
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
928
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
929
</source>
9908 mrdocs 930
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 931
 
932
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
933
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
934
  </message>
935
  <message>
12281 cbradney 936
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1192 mrdocs 937
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
938
 
939
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
940
is not given the currently selected Item is used.
941
</source>
9908 mrdocs 942
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 943
 
12380 cbradney 944
Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
945
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
946
</translation>
1192 mrdocs 947
  </message>
948
  <message>
12281 cbradney 949
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1192 mrdocs 950
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
951
 
952
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
953
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
954
</source>
9908 mrdocs 955
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 956
 
957
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
958
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
959
  </message>
960
  <message>
10131 cbradney 961
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
1192 mrdocs 962
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
963
 
964
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
965
the currently selected item is used. The join types are:
966
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
967
</source>
10842 cbradney 968
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 969
 
970
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
971
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
972
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
973
  </message>
974
  <message>
12281 cbradney 975
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1192 mrdocs 976
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
977
 
978
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
979
currently selected item is used. The cap types are:
980
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
981
</source>
9908 mrdocs 982
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 983
 
984
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
985
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
986
Os estilos de terminación son:
987
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
988
  </message>
989
  <message>
12281 cbradney 990
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1192 mrdocs 991
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
992
 
993
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
994
currently selected item is used. Line style constants are:
995
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
996
</source>
9908 mrdocs 997
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 998
 
999
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
1000
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1001
As constantes de estilo de liña son:
1002
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
12281 cbradney 1005
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1192 mrdocs 1006
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1007
 
1008
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1009
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1010
</source>
9908 mrdocs 1011
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1012
 
1013
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
1014
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
12281 cbradney 1017
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
1192 mrdocs 1018
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1019
 
1020
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
1021
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
1022
selected item is used.
1023
</source>
9908 mrdocs 1024
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1025
 
1026
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1027
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
12281 cbradney 1030
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1192 mrdocs 1031
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1032
 
1033
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1034
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1035
</source>
9908 mrdocs 1036
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
1192 mrdocs 1037
 
1038
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
1039
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
12281 cbradney 1042
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1192 mrdocs 1043
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1044
 
1045
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1046
given the currently selected item is used.
1047
</source>
9908 mrdocs 1048
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
1192 mrdocs 1049
 
1050
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
1051
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
12281 cbradney 1054
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1055
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1056
 
1057
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1058
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1059
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1060
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1061
</source>
9908 mrdocs 1062
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1063
 
1064
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
1065
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1066
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
1067
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
12281 cbradney 1070
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1192 mrdocs 1071
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1072
 
1073
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1074
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1075
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1076
for reference.
1077
</source>
12380 cbradney 1078
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
1192 mrdocs 1079
 
12380 cbradney 1080
Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
1192 mrdocs 1081
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1082
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
12380 cbradney 1083
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.
1084
</translation>
1192 mrdocs 1085
  </message>
1086
  <message>
12281 cbradney 1087
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1192 mrdocs 1088
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1089
 
1090
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1091
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1092
is used.
1093
</source>
1094
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1095
 
1096
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
1097
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
1098
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1099
  </message>
1100
  <message>
12281 cbradney 1101
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1192 mrdocs 1102
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1103
 
1104
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1105
</source>
1106
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
1107
 
1108
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
12281 cbradney 1111
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1192 mrdocs 1112
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1113
 
1114
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1115
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1116
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1117
belongs to a group, the whole group is moved.
1118
</source>
1119
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
1120
 
1121
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
1122
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1123
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1124
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
1125
  </message>
1126
  <message>
10131 cbradney 1127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1192 mrdocs 1128
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1129
 
1130
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1131
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1132
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1133
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1134
given the currently selected item is used.
1135
</source>
10842 cbradney 1136
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1137
 
1138
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
1139
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
1140
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
1141
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
1142
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1143
  </message>
1144
  <message>
12281 cbradney 1145
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
1192 mrdocs 1146
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1147
 
1148
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1149
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1150
selected item is used.
1151
</source>
9908 mrdocs 1152
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1153
 
1154
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
1155
significan rotación anti-reloxio.
1156
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
12281 cbradney 1159
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1192 mrdocs 1160
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1161
 
1162
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1163
is not given the currently selected item is used.
1164
</source>
12380 cbradney 1165
    <translation>sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1166
 
12380 cbradney 1167
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
1168
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1169
</translation>
1192 mrdocs 1170
  </message>
1171
  <message>
12281 cbradney 1172
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1192 mrdocs 1173
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1174
 
1175
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1176
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1177
second selected Object and so on.
1178
</source>
1179
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
1180
 
1181
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
1182
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1183
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
12281 cbradney 1186
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1192 mrdocs 1187
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1188
 
1189
Returns the number of selected objects.
1190
</source>
1191
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
1192
 
1193
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
12281 cbradney 1196
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1192 mrdocs 1197
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1198
 
1199
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1200
</source>
1201
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
1202
 
1203
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
1204
  </message>
1205
  <message>
12281 cbradney 1206
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1192 mrdocs 1207
    <source>deselectAll()
1208
 
1209
Deselects all objects in the whole document.
1210
</source>
1211
    <translation>deselectAll()
1212
 
1213
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
12281 cbradney 1216
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1217
    <source>groupObjects(list)
1218
 
1219
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1220
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1221
items are used.
1222
</source>
1223
    <translation>groupObjects(lista)
1224
 
1225
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1226
dos obxectos que se han de agrupar.
1227
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
12281 cbradney 1230
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1192 mrdocs 1231
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1232
 
1233
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1234
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1235
 
1236
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
1237
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1238
  </message>
1239
  <message>
12281 cbradney 1240
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1241
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1242
 
1243
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1244
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1245
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1246
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1247
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1248
 
1249
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1250
</source>
1251
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1252
 
1253
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1254
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1255
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1256
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1257
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1258
 
1259
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1260
  </message>
1261
  <message>
12281 cbradney 1262
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1192 mrdocs 1263
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1264
 
1265
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1266
not given the currently selected item is used.
1267
 
1268
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1269
</source>
1270
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1271
 
1272
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1273
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1274
 
1275
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
12281 cbradney 1278
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1192 mrdocs 1279
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1280
 
1281
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1282
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1283
means 100 %.
1284
 
1285
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1286
</source>
1287
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1288
 
1289
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1290
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1291
O número 1 indica 100%.
1292
 
1293
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1294
  </message>
1295
  <message>
12281 cbradney 1296
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1297
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1298
 
1299
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1300
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1301
if locked.
1302
</source>
1303
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1304
 
1305
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1306
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1307
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1308
  </message>
1309
  <message>
12281 cbradney 1310
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1192 mrdocs 1311
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1312
 
1313
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1314
currently selected item is used.
1315
</source>
1316
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1317
 
1318
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1319
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
12281 cbradney 1322
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1323
    <source>getFontNames() -&gt; list
1324
 
1325
Returns a list with the names of all available fonts.
1326
</source>
1327
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1328
 
1329
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1330
  </message>
1331
  <message>
12281 cbradney 1332
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1333
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1334
 
1335
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1336
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1337
</source>
1338
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1339
 
1340
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1341
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1342
  </message>
1343
  <message>
1344
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1345
 
1346
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1347
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1348
 
1349
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1350
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1351
</source>
1525 cbradney 1352
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1353
 
1354
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1355
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1356
 
1357
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1358
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
12281 cbradney 1361
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1192 mrdocs 1362
    <source>getLayers() -&gt; list
1363
 
1364
Returns a list with the names of all defined layers.
1365
</source>
1366
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1367
 
1368
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
12281 cbradney 1371
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1192 mrdocs 1372
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1373
 
1374
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1375
 
1376
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1377
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1378
</source>
1379
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1380
 
1381
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1382
 
1383
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1384
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1385
  </message>
1386
  <message>
12281 cbradney 1387
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1192 mrdocs 1388
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1389
 
1390
Returns the name of the current active layer.
1391
</source>
1392
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1393
 
1394
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1395
  </message>
1396
  <message>
12281 cbradney 1397
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1192 mrdocs 1398
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1399
 
1400
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1401
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1402
 
1403
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1404
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1405
</source>
1406
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1407
 
1408
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1409
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1410
 
1411
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1412
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
12281 cbradney 1415
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1416
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1417
 
1418
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1419
the layer is invisible.
1420
 
1421
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1422
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1423
</source>
1424
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1425
 
1426
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1427
a capa é invisíbel.
1428
 
1429
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1430
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1431
  </message>
1432
  <message>
1433
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1434
 
1435
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1436
false the layer won&apos;t be printed.
1437
 
1438
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1439
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1440
</source>
6261 cbradney 1441
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1192 mrdocs 1442
 
1443
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1444
a capa non poderá imprimirse.
1445
 
1446
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1447
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
1450
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1451
 
1452
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1453
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1454
&quot;layer&quot; is invisible.
1455
 
1456
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1457
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1458
</source>
1525 cbradney 1459
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1460
 
1461
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1462
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1463
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1464
 
1465
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1466
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1467
  </message>
1468
  <message>
1469
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1470
 
1471
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1472
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1473
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1474
 
1475
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1476
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1477
</source>
1525 cbradney 1478
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1479
 
1480
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1481
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1482
a capa &quot;capa&quot;.
1483
 
1484
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1485
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
12281 cbradney 1488
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1192 mrdocs 1489
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1490
 
1491
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1492
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1493
 
1494
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1495
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1496
</source>
1497
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1498
 
1499
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1500
ou se é a única capa do documento.
1501
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1502
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1503
  </message>
1504
  <message>
12281 cbradney 1505
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1192 mrdocs 1506
    <source>createLayer(layer)
1507
 
1508
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1509
 
1510
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1511
</source>
1512
    <translation>createLayer(capa)
1513
 
1514
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1515
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1516
  </message>
1517
  <message>
12281 cbradney 1518
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1192 mrdocs 1519
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1520
 
1521
Returns a string with the -lang value.
1522
</source>
1523
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1524
 
1525
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1526
  </message>
1527
  <message>
12281 cbradney 1528
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1529
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1530
 
1531
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1532
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1533
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1534
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1535
is not given Scribus will create one for you.
1536
 
1537
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1538
</source>
12380 cbradney 1539
    <translation>createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 1540
 
1541
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1542
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1543
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1544
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1545
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1546
 
12380 cbradney 1547
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1548
</translation>
1192 mrdocs 1549
  </message>
1550
  <message>
12281 cbradney 1551
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1192 mrdocs 1552
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1553
 
1554
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1555
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1556
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1557
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1558
create one for you.
1559
 
1560
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1561
</source>
12380 cbradney 1562
    <translation>createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 1563
 
1564
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1565
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1566
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1567
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1568
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1569
 
12380 cbradney 1570
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1571
</translation>
1192 mrdocs 1572
  </message>
1573
  <message>
12281 cbradney 1574
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1192 mrdocs 1575
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1576
 
1577
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1578
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1579
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1580
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1581
given Scribus will create one for you.
1582
 
1583
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1584
</source>
12380 cbradney 1585
    <translation>createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 1586
 
1587
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1588
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1589
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1590
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1591
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1592
 
12380 cbradney 1593
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1594
</translation>
1192 mrdocs 1595
  </message>
1596
  <message>
12281 cbradney 1597
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1192 mrdocs 1598
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1599
 
1600
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1601
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1602
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1603
object because you need this name for further access to that object. If
1604
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1605
 
1606
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1607
</source>
1608
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1609
 
1610
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1611
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1612
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1613
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1614
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1615
 
1616
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1617
  </message>
1618
  <message>
12281 cbradney 1619
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1192 mrdocs 1620
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1621
 
1622
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1623
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1624
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1625
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1626
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1627
Scribus will create one for you.
1628
 
1629
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1630
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1631
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1632
</source>
1633
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1634
 
1635
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1636
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1637
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1638
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1639
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1640
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1641
 
1642
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1643
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1644
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1645
  </message>
1646
  <message>
12281 cbradney 1647
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1192 mrdocs 1648
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1649
 
1650
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1651
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1652
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1653
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1654
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1655
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1656
identifier for the object because you need this name for further access to that
1657
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1658
 
1659
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1660
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1661
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1662
</source>
1663
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1664
 
1665
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1666
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1667
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1668
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1669
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1670
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1671
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1672
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1673
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1674
 
1675
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1676
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1677
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
12281 cbradney 1680
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1192 mrdocs 1681
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1682
 
1683
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1684
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1685
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1686
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1687
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1688
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1689
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1690
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1691
for you.
1692
 
1693
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1694
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1695
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1696
</source>
1697
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1698
 
1699
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1700
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1701
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1702
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1703
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1704
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1705
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1706
 
1707
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1708
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1709
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1710
  </message>
1711
  <message>
12281 cbradney 1712
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1192 mrdocs 1713
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1714
 
1715
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1716
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1717
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1718
unique identifier for the object because you need this name for further access
1719
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1720
 
1721
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1722
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1723
</source>
1724
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1725
 
1726
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1727
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1728
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1729
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1730
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1731
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1732
 
1733
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1734
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
12281 cbradney 1737
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1738
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1739
 
1740
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1741
selected item is deleted.
1742
</source>
1743
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1744
 
1745
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1746
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1747
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1748
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1749
modelo de páxina para a páxina nova.
1750
 
12878 jghali 1751
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
1192 mrdocs 1752
  </message>
1753
  <message>
1754
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1755
 
1756
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1757
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1758
is not passed, text flow is toggled.
1759
</source>
6261 cbradney 1760
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1192 mrdocs 1761
 
1762
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1763
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1764
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1765
  </message>
1766
  <message>
12281 cbradney 1767
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1192 mrdocs 1768
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1769
 
1770
Test if an object with specified name really exists in the document.
1771
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1772
returns True if there is something selected.
1773
</source>
1774
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1775
 
1776
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1777
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1778
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1779
  </message>
1780
  <message>
12281 cbradney 1781
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1192 mrdocs 1782
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1783
 
1784
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1785
given, it&apos;s applied on the selected object.
1786
</source>
1787
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1788
 
1789
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1790
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1791
  </message>
1792
  <message>
12281 cbradney 1793
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1192 mrdocs 1794
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1795
 
1796
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1797
</source>
1798
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1799
 
1800
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1801
  </message>
1802
  <message>
12281 cbradney 1803
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1192 mrdocs 1804
    <source>currentPage() -&gt; integer
1805
 
1806
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1807
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1808
</source>
1809
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1810
 
1811
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1812
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
12281 cbradney 1815
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1192 mrdocs 1816
    <source>redrawAll()
1817
 
1818
Redraws all pages.
1819
</source>
1820
    <translation>redrawAll()
1821
 
1822
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
12281 cbradney 1825
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1192 mrdocs 1826
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1827
 
1828
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1829
 
1830
May raise ScribusError if the save failed.
1831
</source>
1832
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1833
 
1834
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1835
 
1836
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
12281 cbradney 1839
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1192 mrdocs 1840
    <source>deletePage(nr)
1841
 
1842
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1843
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1844
page number is.
1845
 
1846
May raise IndexError if the page number is out of range
1847
</source>
1848
    <translation>deletePage(nr)
1849
 
1850
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1851
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1852
que se mostra na primeira páxina.
1853
 
12878 jghali 1854
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo
1855
</translation>
1192 mrdocs 1856
  </message>
1857
  <message>
10131 cbradney 1858
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1192 mrdocs 1859
    <source>gotoPage(nr)
1860
 
1861
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1862
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1863
just sets the page that script commands will operates on.
1864
 
1865
May raise IndexError if the page number is out of range.
1866
</source>
10842 cbradney 1867
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1192 mrdocs 1868
 
1869
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1870
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1871
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1872
 
1873
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1874
  </message>
1875
  <message>
12281 cbradney 1876
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1192 mrdocs 1877
    <source>pageCount() -&gt; integer
1878
 
1879
Returns the number of pages in the document.
1880
</source>
1881
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1882
 
1883
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1884
  </message>
1885
  <message>
12281 cbradney 1886
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1192 mrdocs 1887
    <source>getHGuides() -&gt; list
1888
 
1889
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1890
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1891
</source>
1892
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1893
 
1894
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1895
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1896
  </message>
1897
  <message>
12281 cbradney 1898
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1192 mrdocs 1899
    <source>setHGuides(list)
1900
 
1901
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1902
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1903
 
1904
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1905
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1906
</source>
1907
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1908
 
1909
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1910
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1911
 
1912
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1913
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1914
  </message>
1915
  <message>
12281 cbradney 1916
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1192 mrdocs 1917
    <source>getVGuides()
1918
 
1919
See getHGuides.
1920
</source>
1921
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1922
 
1923
ver getHGuides.</translation>
1924
  </message>
1925
  <message>
12281 cbradney 1926
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1927
    <source>setVGuides()
1928
 
1929
See setHGuides.
1930
</source>
1931
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1932
  </message>
1933
  <message>
12281 cbradney 1934
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1192 mrdocs 1935
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1936
 
1937
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1938
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1939
</source>
1940
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1941
 
1942
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1943
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
12281 cbradney 1946
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1192 mrdocs 1947
    <source>getPageItems() -&gt; list
1948
 
1949
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1950
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1951
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1952
the page...
1953
</source>
1954
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1955
 
1956
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1957
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1958
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1959
é o primeiro na páxina...</translation>
1960
  </message>
1961
  <message>
1962
    <source>getPageMargins()
1963
 
1964
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1965
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1966
</source>
2936 mrdocs 1967
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1968
 
1969
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1970
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
12281 cbradney 1973
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1974
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1975
 
1976
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1977
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1978
currently selected item is used.
1979
</source>
1980
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1981
 
1982
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1983
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1984
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
12281 cbradney 1987
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1192 mrdocs 1988
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1989
 
1990
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1991
is not given the currently selected item is used.
1992
</source>
1993
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1994
 
1995
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1996
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
12281 cbradney 1999
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1192 mrdocs 2000
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2001
 
2002
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2003
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2004
given the currently selected item is used.
2005
 
2006
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2007
</source>
12380 cbradney 2008
    <translation>setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2009
 
12380 cbradney 2010
Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
12878 jghali 2011
&quot;largura&quot; debe estar no intervalo entre 0,0 e 12,0 incluídos e mídese en puntos.
1192 mrdocs 2012
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2013
 
12380 cbradney 2014
Pode provocar un ValueError se a largura da liña está fóra dos limites.
2015
</translation>
1192 mrdocs 2016
  </message>
2017
  <message>
12281 cbradney 2018
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1192 mrdocs 2019
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2020
 
2021
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2022
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2023
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2024
is used.
2025
 
2026
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2027
</source>
2028
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
2029
 
2030
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
12878 jghali 2031
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
1192 mrdocs 2032
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2033
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2034
 
2035
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2036
  </message>
2037
  <message>
12281 cbradney 2038
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1192 mrdocs 2039
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2040
 
2041
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2042
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2043
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2044
</source>
2045
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
2046
 
2047
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
2048
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2049
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
12281 cbradney 2052
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1192 mrdocs 2053
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2054
 
2055
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2056
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2057
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2058
</source>
2059
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
2060
 
2061
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
2062
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2063
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
2064
  </message>
2065
  <message>
12281 cbradney 2066
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1192 mrdocs 2067
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2068
 
2069
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2070
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2071
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2072
</source>
2073
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
2074
 
2075
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
2076
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2077
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
2078
  </message>
2079
  <message>
12281 cbradney 2080
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1192 mrdocs 2081
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2082
 
2083
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2084
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2085
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2086
Item is used.
2087
 
2088
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2089
</source>
2090
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
2091
 
2092
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
12878 jghali 2093
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
1192 mrdocs 2094
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2095
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2096
 
2097
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
12281 cbradney 2100
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1192 mrdocs 2101
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2102
 
2103
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2104
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2105
 
2106
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2107
</source>
2108
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
2109
 
2110
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
2111
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2112
 
2113
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2114
  </message>
2115
  <message>
12281 cbradney 2116
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1192 mrdocs 2117
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2118
 
2119
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2120
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2121
 
2122
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2123
</source>
2124
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
2125
 
2126
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
2127
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2128
 
2129
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2130
  </message>
2131
  <message>
12281 cbradney 2132
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1192 mrdocs 2133
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2134
 
2135
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2136
has some text selected the value assigned to the first character
2137
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2138
selected item is used.
2139
</source>
2140
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2141
 
2142
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
2143
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
2144
asignado ao primeiro carácter da selección.
2145
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2146
  </message>
2147
  <message>
12281 cbradney 2148
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1192 mrdocs 2149
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2150
 
2151
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2152
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2153
</source>
2154
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
2155
 
2156
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2157
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2158
  </message>
2159
  <message>
12281 cbradney 2160
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1192 mrdocs 2161
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2162
 
2163
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2164
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2165
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2166
selected item is used.
2167
</source>
2168
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2169
 
2170
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
2171
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
2172
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
2173
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2174
  </message>
2175
  <message>
12281 cbradney 2176
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1192 mrdocs 2177
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2178
 
2179
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2180
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2181
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2182
used.
2183
</source>
2184
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2185
 
2186
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
2187
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2188
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
2189
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2190
  </message>
2191
  <message>
12281 cbradney 2192
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1192 mrdocs 2193
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2194
 
2195
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2196
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2197
</source>
2198
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2199
 
3089 fschmid 2200
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 2201
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2202
  </message>
2203
  <message>
12612 cbradney 2204
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
1192 mrdocs 2205
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2206
 
2207
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2208
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2209
</source>
2210
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2211
 
2212
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
2213
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2214
  </message>
2215
  <message>
12612 cbradney 2216
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
1192 mrdocs 2217
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2218
 
2219
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2220
given the currently selected item is used.
2221
</source>
2222
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2223
 
2224
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2225
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
12612 cbradney 2228
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
1192 mrdocs 2229
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2230
 
2231
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2232
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2233
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2234
used.
2235
</source>
2236
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
2237
 
2238
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
2239
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2240
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
2241
seleccionado nese momento.</translation>
2242
  </message>
2243
  <message>
2244
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2245
 
2246
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2247
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2248
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
2249
used.
2250
 
2251
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2252
</source>
2936 mrdocs 2253
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2254
 
2255
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
2256
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
2257
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2258
 
2259
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
2260
  </message>
2261
  <message>
12612 cbradney 2262
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
1192 mrdocs 2263
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2264
 
2265
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2266
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2267
currently selected item is used.
2268
 
2269
May throw ValueError if the font cannot be found.
2270
</source>
2271
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
2272
 
2273
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2274
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2275
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2276
 
2277
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
2278
  </message>
2279
  <message>
12612 cbradney 2280
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
1192 mrdocs 2281
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2282
 
2283
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2284
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2285
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2286
currently selected item is used.
2287
 
2288
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2289
</source>
2290
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2291
 
2292
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2293
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
12878 jghali 2294
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no intervalo entre 1 e 512.
1192 mrdocs 2295
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2296
 
2297
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2298
  </message>
2299
  <message>
12612 cbradney 2300
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
1192 mrdocs 2301
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2302
 
2303
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2304
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2305
item is used.
2306
 
2307
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2308
</source>
2309
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2310
 
3089 fschmid 2311
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2312
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2313
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2314
 
2315
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
12612 cbradney 2318
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
1192 mrdocs 2319
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2320
 
2321
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2322
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2323
 
2324
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2325
</source>
2326
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2327
 
2328
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2329
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2330
 
2331
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
12612 cbradney 2334
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
1192 mrdocs 2335
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2336
 
2337
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2338
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2339
 
2340
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2341
</source>
2342
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2343
 
2344
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2345
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2346
 
2347
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
12612 cbradney 2350
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
1192 mrdocs 2351
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2352
 
2353
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2354
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2355
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2356
 
2357
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2358
</source>
2359
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2360
 
2361
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2362
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2363
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2364
neste módulo - ver dir(Scribus).
2365
 
2366
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2367
  </message>
2368
  <message>
12612 cbradney 2369
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
1192 mrdocs 2370
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2371
 
2372
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2373
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2374
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2375
selected item is used.
2376
 
2377
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2378
</source>
3377 mrdocs 2379
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2380
 
2381
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2382
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2383
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2384
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2385
 
2386
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2387
  </message>
2388
  <message>
12612 cbradney 2389
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
1192 mrdocs 2390
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2391
 
2392
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2393
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2394
selected item is used.
2395
</source>
2396
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2397
 
2398
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2399
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2400
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2401
  </message>
2402
  <message>
12612 cbradney 2403
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
1192 mrdocs 2404
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2405
 
2406
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2407
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2408
given the currently selected item is used.
2409
</source>
2410
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2411
 
2412
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2413
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2414
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2415
  </message>
2416
  <message>
12612 cbradney 2417
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
1192 mrdocs 2418
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2419
 
2420
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2421
selected item is used.
2422
</source>
2423
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2424
 
2425
Fixa a cor do trazo do texto.
2426
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2427
  </message>
2428
  <message>
12612 cbradney 2429
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
1192 mrdocs 2430
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2431
 
2432
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2433
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2434
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2435
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2436
used.
2437
</source>
2438
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2439
 
2440
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2441
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
12878 jghali 2442
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100 (intensidade
1192 mrdocs 2443
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
12612 cbradney 2446
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
1192 mrdocs 2447
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2448
 
2449
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2450
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2451
and must not link to or be linked from any other frames already.
2452
 
2453
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2454
</source>
2455
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2456
 
2457
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2458
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2459
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
12612 cbradney 2462
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
1192 mrdocs 2463
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2464
 
2465
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2466
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2467
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2468
 
2469
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2470
</source>
2471
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2472
 
2473
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2474
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2475
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2476
unlinkTextFrames(b)
2477
 
2478
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2479
  </message>
2480
  <message>
12612 cbradney 2481
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
1192 mrdocs 2482
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2483
 
2484
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2485
currently selected item is used.</source>
2486
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2487
 
2488
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2489
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2490
  </message>
2491
  <message>
12281 cbradney 2492
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1192 mrdocs 2493
    <source>progressReset()
2494
 
2495
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2496
new progress bar use. See progressSet.
2497
</source>
2498
    <translation>progressReset()
2499
 
2500
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2501
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2502
  </message>
2503
  <message>
12281 cbradney 2504
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1192 mrdocs 2505
    <source>progressTotal(max)
2506
 
2507
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2508
See progressSet.
2509
</source>
2510
    <translation>progressTotal(max)
2511
 
2512
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2513
Ver progressSet.</translation>
2514
  </message>
2515
  <message>
12281 cbradney 2516
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1192 mrdocs 2517
    <source>progressSet(nr)
2518
 
2519
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2520
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2521
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2522
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2523
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2524
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2525
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2526
</source>
2527
    <translation>progressSet(nr)
2528
 
2529
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2530
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2531
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2532
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2533
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2534
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2535
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2536
  </message>
2537
  <message>
12281 cbradney 2538
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1192 mrdocs 2539
    <source>setCursor()
2540
 
2541
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2542
</source>
2543
    <translation>setCursor()
2544
 
2545
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2546
  </message>
2547
  <message>
12281 cbradney 2548
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1192 mrdocs 2549
    <source>docChanged(bool)
2550
 
2551
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2552
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2553
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2554
</source>
2555
    <translation>docChanged(bool)
2556
 
2557
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2558
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2559
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2560
por medio dun guión.</translation>
2561
  </message>
1525 cbradney 2562
  <message>
12281 cbradney 2563
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 2564
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2565
 
2566
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2567
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2568
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2569
 
2570
May raise WrongFrameTypeError.
2571
</source>
2572
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2573
 
2574
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2575
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2576
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2577
 
2578
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2582
 
2583
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2584
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2585
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2586
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2587
 
2588
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2589
</source>
3278 cbradney 2590
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2591
 
2592
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2593
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2594
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2595
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2596
nese momento.
2597
 
2598
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2599
  </message>
2600
  <message>
2601
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2602
 
2603
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2604
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2605
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2606
for the macro.
2607
</source>
3278 cbradney 2608
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2609
 
2610
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2611
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2612
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2613
de teclado para a macro.</translation>
2614
  </message>
2615
  <message>
12281 cbradney 2616
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 2617
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2618
 
2619
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2620
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2621
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2622
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2623
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2624
 
2625
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2626
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2627
</source>
1564 cbradney 2628
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2629
 
2630
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2631
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2632
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2633
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2634
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2635
 
2636
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2637
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2641
 
2642
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2643
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2644
&quot;layer&quot; is invisible.
2645
 
2646
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2647
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2648
</source>
7508 cbradney 2649
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2650
 
2651
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2652
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2653
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2654
 
2655
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2656
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2657
  </message>
2658
  <message>
12281 cbradney 2659
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 2660
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2661
 
2662
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2663
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2664
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2665
 
2666
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2667
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2668
</source>
1564 cbradney 2669
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2670
 
2671
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2672
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2673
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2674
 
2675
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2676
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2677
  </message>
2678
  <message>
2679
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2680
 
2681
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2682
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2683
space. If no document is open, returns the value of the named color
2684
from the default document colors.
2685
 
2686
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2687
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2688
</source>
3278 cbradney 2689
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2690
 
1564 cbradney 2691
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2692
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2693
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2694
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2695
 
1564 cbradney 2696
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2697
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2698
  </message>
2699
  <message>
10131 cbradney 2700
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
1564 cbradney 2701
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2702
 
1564 cbradney 2703
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2704
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2705
 
1564 cbradney 2706
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2707
</source>
10842 cbradney 2708
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2709
 
1564 cbradney 2710
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2711
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2712
 
1564 cbradney 2713
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2714
  </message>
2715
  <message>
12612 cbradney 2716
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
1564 cbradney 2717
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2718
 
1564 cbradney 2719
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2720
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2721
 
1564 cbradney 2722
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2723
</source>
1564 cbradney 2724
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2725
 
1564 cbradney 2726
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2727
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2728
 
1564 cbradney 2729
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2730
  </message>
1784 cbradney 2731
  <message>
12281 cbradney 2732
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2936 mrdocs 2733
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2734
 
2936 mrdocs 2735
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2736
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2737
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2738
 
2936 mrdocs 2739
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2740
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2741
</source>
9908 mrdocs 2742
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2743
 
2936 mrdocs 2744
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2745
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2746
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2747
 
2936 mrdocs 2748
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2749
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2750
  </message>
2751
  <message>
12281 cbradney 2752
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2936 mrdocs 2753
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2754
 
2936 mrdocs 2755
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2756
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2757
</source>
2936 mrdocs 2758
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2759
 
4951 mrdocs 2760
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
9908 mrdocs 2761
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
2936 mrdocs 2762
</translation>
1784 cbradney 2763
  </message>
2764
  <message>
2936 mrdocs 2765
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2766
 
2936 mrdocs 2767
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2768
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2769
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2770
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2771
 
2936 mrdocs 2772
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2773
</source>
3278 cbradney 2774
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2775
 
2936 mrdocs 2776
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2777
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2778
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2779
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2780
 
2936 mrdocs 2781
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2782
</translation>
1784 cbradney 2783
  </message>
3278 cbradney 2784
  <message>
12281 cbradney 2785
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3278 cbradney 2786
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2787
 
2788
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2789
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2790
space. If no document is open, returns the value of the named color
2791
from the default document colors.
2792
 
2793
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2794
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2795
</source>
3377 mrdocs 2796
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2797
 
2798
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2799
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2800
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2801
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2805
 
2806
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2807
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2808
the range from 0 to 255.
2809
 
2810
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2811
</source>
7508 cbradney 2812
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
3377 mrdocs 2813
 
2814
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2815
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2816
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2817
  </message>
2818
  <message>
10166 cbradney 2819
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3278 cbradney 2820
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2821
 
2822
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2823
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2824
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2825
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2826
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2827
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2828
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2829
opional parameters is False.
2830
 
2831
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2832
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2833
 
2834
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2835
 
2836
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2837
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2838
</source>
10842 cbradney 2839
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
3377 mrdocs 2840
 
10686 subik 2841
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse
2842
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión;
2843
deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión
2844
permite que apareza unha caixiña coa antevisión na caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro,
2845
o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;.
2846
Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
3377 mrdocs 2847
 
2848
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2849
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2850
 
2851
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2852
 
2853
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
10686 subik 2854
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
2855
</translation>
3278 cbradney 2856
  </message>
2857
  <message>
12281 cbradney 2858
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3278 cbradney 2859
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2860
 
2861
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2862
style name or None when user cancels the dialog.
2863
</source>
3377 mrdocs 2864
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2865
 
2866
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2867
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2871
 
2872
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2873
</source>
7508 cbradney 2874
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3377 mrdocs 2875
 
2876
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2880
 
2881
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2882
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2883
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2884
</source>
7508 cbradney 2885
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
3377 mrdocs 2886
 
2887
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2888
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2889
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2890
  </message>
2891
  <message>
12281 cbradney 2892
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
3278 cbradney 2893
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2894
 
2895
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2896
for details of arguments.
2897
 
2898
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2899
</source>
3377 mrdocs 2900
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2901
 
2902
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2903
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2904
  </message>
2905
  <message>
12281 cbradney 2906
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
3278 cbradney 2907
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2908
 
2909
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2910
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2911
by parent classes as well.
2912
</source>
3377 mrdocs 2913
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2914
 
2915
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2916
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2917
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2918
  </message>
2919
  <message>
12281 cbradney 2920
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
3278 cbradney 2921
    <source>getProperty(object, property)
2922
 
2923
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2924
 
2925
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2926
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2927
C++ QObject instance.
2928
 
2929
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2930
to look up on `object&apos;.
2931
 
2932
The return value varies depending on the type of the property.
2933
</source>
3377 mrdocs 2934
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2935
 
2936
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2937
 
2938
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2939
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2940
a calquer instancia C++ QObject.
2941
 
2942
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2943
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2944
 
2945
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2946
  </message>
2947
  <message>
12281 cbradney 2948
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
3278 cbradney 2949
    <source>setProperty(object, property, value)
2950
 
2951
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2952
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2953
also be raised if the underlying setter fails.
2954
 
2955
See getProperty() for more information.
2956
</source>
3377 mrdocs 2957
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2958
 
10686 subik 2959
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
3377 mrdocs 2960
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2961
unha excepción se falla un designador subxacente.
2962
 
2963
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2964
  </message>
2965
  <message>
10166 cbradney 2966
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
3278 cbradney 2967
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2968
 
2969
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2970
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2971
search recursively through children, grandchildren, etc.
2972
 
2973
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2974
</source>
10842 cbradney 2975
    <translation type="obsolete">getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
3377 mrdocs 2976
 
2977
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2978
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2979
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2980
 
2981
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2982
  </message>
2983
  <message>
10166 cbradney 2984
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
3278 cbradney 2985
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2986
 
2987
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2988
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2989
search recursively through children, grandchildren, etc.
2990
</source>
10842 cbradney 2991
    <translation type="obsolete">getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
3377 mrdocs 2992
 
2993
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2994
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2995
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2999
 
3000
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
3001
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
3002
selected item is used.
3003
</source>
7508 cbradney 3004
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
3377 mrdocs 3005
 
3006
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
3007
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
3008
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3012
 
3013
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3014
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3015
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
3016
not given the currently selected Item is used.
3017
 
3018
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3019
</source>
7508 cbradney 3020
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
3377 mrdocs 3021
 
3022
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3023
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3024
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
3025
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
3026
 
3027
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 3028
  </message>
3029
  <message>
12612 cbradney 3030
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
3278 cbradney 3031
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3032
 
3033
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3034
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3035
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
3036
 
3037
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
3038
</source>
3377 mrdocs 3039
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
3040
 
3041
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3042
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
3043
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
3044
 
3045
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 3046
  </message>
3824 cbradney 3047
  <message>
12281 cbradney 3048
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 3049
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3050
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3051
 
3052
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
3053
 
3054
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3055
following meaning:
3056
 
3057
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3058
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3059
 
3060
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3061
  margins
3062
 
3063
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3064
 
3065
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3066
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3067
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3068
 
3069
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3070
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3071
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3072
 
3073
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3074
 
3075
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3076
 
3077
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3078
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3079
is not in points, make sure to account for this.
3080
 
3081
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3082
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3083
</source>
4951 mrdocs 3084
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
3085
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
3086
 
3087
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
3088
 
3089
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
3090
significado seguinte:
3091
 
12380 cbradney 3092
  tamaño = Un par (largura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
4951 mrdocs 3093
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
3094
 
3095
  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
3096
  marxes do documento
3097
 
3098
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
3099
 
3100
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
3101
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
3102
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
3103
 
3104
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
3105
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3106
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3107
 
3108
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3109
 
3110
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3111
 
12380 cbradney 3112
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
4951 mrdocs 3113
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
3114
asegúrese de telo en conta.
3115
 
3116
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3117
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3118
</translation>
3824 cbradney 3119
  </message>
4141 cbradney 3120
  <message>
12281 cbradney 3121
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 3122
    <source>closeMasterPage()
3123
 
3124
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
3125
to normal. Begin editing with editMasterPage().
3126
</source>
4951 mrdocs 3127
    <translation>closeMasterPage()
3128
 
3129
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
3130
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3131
  </message>
3132
  <message>
12281 cbradney 3133
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 3134
    <source>masterPageNames()
3135
 
3136
Returns a list of the names of all master pages in the document.
3137
</source>
4951 mrdocs 3138
    <translation>masterPageNames()
3139
 
3140
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
4141 cbradney 3141
  </message>
3142
  <message>
12281 cbradney 3143
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 3144
    <source>editMasterPage(pageName)
3145
 
3146
Enables master page editing and opens the named master page
3147
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
3148
</source>
4951 mrdocs 3149
    <translation>editMasterPage(pageName)
3150
 
3151
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
3152
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3153
  </message>
3154
  <message>
12281 cbradney 3155
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 3156
    <source>createMasterPage(pageName)
3157
 
3158
Creates a new master page named pageName and opens it for
3159
editing.
3160
</source>
4951 mrdocs 3161
    <translation>createMasterPage(nomePáxina)
3162
 
3163
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
4141 cbradney 3164
  </message>
3165
  <message>
12281 cbradney 3166
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 3167
    <source>deleteMasterPage(pageName)
3168
 
3169
Delete the named master page.
3170
</source>
4951 mrdocs 3171
    <translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
3172
 
3173
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
4141 cbradney 3174
  </message>
3175
  <message>
12281 cbradney 3176
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 3177
    <source>zoomDocument(double)
3178
 
3179
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3180
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3181
</source>
4951 mrdocs 3182
    <translation>zoomDocument(dobre)
3183
 
3184
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
3185
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
4141 cbradney 3186
  </message>
6261 cbradney 3187
  <message>
12281 cbradney 3188
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 3189
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3190
 
3191
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3192
is not given the currently selected Item is used.
3193
</source>
9908 mrdocs 3194
    <translation>getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3195
 
3196
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3197
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3198
  </message>
3199
  <message>
12281 cbradney 3200
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 3201
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3202
 
3203
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3204
is not given the currently selected Item is used.
3205
</source>
9908 mrdocs 3206
    <translation>getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3207
 
3208
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3209
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3210
  </message>
3211
  <message>
12281 cbradney 3212
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 3213
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3214
 
3215
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3216
is not given the currently selected Item is used.
3217
</source>
9908 mrdocs 3218
    <translation>getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3219
 
3220
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3221
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3222
  </message>
3223
  <message>
12281 cbradney 3224
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 3225
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3226
 
3227
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3228
is not given the currently selected Item is used.
3229
</source>
9908 mrdocs 3230
    <translation>getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3231
 
3232
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3233
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3234
  </message>
3235
  <message>
12281 cbradney 3236
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 3237
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
3238
 
3239
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3240
true the layer will be locked.
3241
 
3242
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3243
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3244
</source>
9908 mrdocs 3245
    <translation>setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
3246
 
3247
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
3248
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
3249
 
3250
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3251
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3252
  </message>
3253
  <message>
12281 cbradney 3254
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
9729 cbradney 3255
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3256
 
9729 cbradney 3257
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3258
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3259
&quot;layer&quot; is locked.
6261 cbradney 3260
 
3261
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3262
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3263
</source>
9908 mrdocs 3264
    <translation>isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3265
 
3266
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
3267
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
3268
&quot;capa&quot; está bloqueada.
3269
 
3270
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3271
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3272
  </message>
3273
  <message>
12281 cbradney 3274
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
9729 cbradney 3275
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3276
 
9729 cbradney 3277
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3278
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3279
&quot;layer&quot; is normal.
6261 cbradney 3280
 
3281
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3282
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3283
</source>
9908 mrdocs 3284
    <translation>isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3285
 
3286
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
3287
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
3288
&quot;capa&quot; é normal.
3289
 
3290
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3291
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3292
  </message>
3293
  <message>
12281 cbradney 3294
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
9729 cbradney 3295
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3296
 
9729 cbradney 3297
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3298
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
6261 cbradney 3299
 
3300
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3301
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3302
</source>
9908 mrdocs 3303
    <translation>isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3304
 
3305
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
3306
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
3307
 
3308
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3309
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3310
  </message>
3311
  <message>
12281 cbradney 3312
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
9729 cbradney 3313
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
6261 cbradney 3314
 
9729 cbradney 3315
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
6261 cbradney 3316
 
3317
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3318
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3319
</source>
9908 mrdocs 3320
    <translation>getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
3321
 
3322
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
3323
 
3324
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3325
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3326
  </message>
3327
  <message>
12281 cbradney 3328
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
9729 cbradney 3329
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
6261 cbradney 3330
 
9729 cbradney 3331
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
6261 cbradney 3332
 
3333
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3334
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3335
</source>
9908 mrdocs 3336
    <translation>getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
3337
 
3338
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
3339
 
3340
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3341
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3342
  </message>
3343
  <message>
12281 cbradney 3344
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
9729 cbradney 3345
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
6261 cbradney 3346
 
9729 cbradney 3347
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3348
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3349
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3350
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3351
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3352
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3353
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3354
</source>
9908 mrdocs 3355
    <translation>textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
3356
 
3357
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
3358
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
3359
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
3360
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
3361
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
3362
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
3363
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
9729 cbradney 3364
  </message>
3365
  <message>
12281 cbradney 3366
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
9729 cbradney 3367
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 3368
 
9729 cbradney 3369
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6261 cbradney 3370
</source>
9908 mrdocs 3371
    <translation>duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
3372
 
3373
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
6261 cbradney 3374
  </message>
3375
  <message>
12281 cbradney 3376
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
9729 cbradney 3377
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3378
 
9729 cbradney 3379
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3380
strings.
3381
</source>
9908 mrdocs 3382
    <translation>setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
3383
 
3384
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
3385
cadeas.</translation>
9729 cbradney 3386
  </message>
3387
  <message>
12281 cbradney 3388
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
9729 cbradney 3389
    <source>getPageType() -&gt; integer
6261 cbradney 3390
 
9729 cbradney 3391
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3392
</source>
9908 mrdocs 3393
    <translation>getPageType() -&gt; inteiro
3394
 
3395
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
3396
</translation>
9729 cbradney 3397
  </message>
3398
  <message>
12281 cbradney 3399
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
9729 cbradney 3400
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3401
 
3402
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3403
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3404
</source>
9908 mrdocs 3405
    <translation>getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3406
 
3407
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3408
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3409
</translation>
9729 cbradney 3410
  </message>
3411
  <message>
12281 cbradney 3412
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
9729 cbradney 3413
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3414
 
3415
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3416
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3417
 
6261 cbradney 3418
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3419
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3420
</source>
9908 mrdocs 3421
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
3422
 
3423
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
3424
é falso non se imprimirá a capa.
3425
 
3426
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3427
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
3428
</translation>
6261 cbradney 3429
  </message>
3430
  <message>
12612 cbradney 3431
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
9729 cbradney 3432
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
6261 cbradney 3433
 
9729 cbradney 3434
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3435
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3436
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3437
not given the currently selected Item is used.
6261 cbradney 3438
 
9729 cbradney 3439
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3440
</source>
9908 mrdocs 3441
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
9729 cbradney 3442
 
9908 mrdocs 3443
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3444
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3445
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
3446
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
9729 cbradney 3447
 
9908 mrdocs 3448
Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
3449
</translation>
9729 cbradney 3450
  </message>
3451
  <message>
12281 cbradney 3452
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9729 cbradney 3453
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3454
 
3455
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3456
true the layer will be displayed outlined.
3457
 
6261 cbradney 3458
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3459
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3460
</source>
9908 mrdocs 3461
    <translation>setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
3462
 
3463
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
3464
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
3465
 
3466
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3467
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3468
  </message>
3469
  <message>
12281 cbradney 3470
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9729 cbradney 3471
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
6261 cbradney 3472
 
9729 cbradney 3473
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3474
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
6261 cbradney 3475
 
3476
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3477
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3478
</source>
9908 mrdocs 3479
    <translation>setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
3480
 
3481
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
3482
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
3483
 
3484
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3485
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3486
  </message>
3487
  <message>
12281 cbradney 3488
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9729 cbradney 3489
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
6261 cbradney 3490
 
9729 cbradney 3491
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3492
 
3493
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3494
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3495
</source>
9908 mrdocs 3496
    <translation>setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
3497
 
3498
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
3499
 
3500
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3501
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3502
  </message>
3503
  <message>
12281 cbradney 3504
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9729 cbradney 3505
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
6261 cbradney 3506
 
9729 cbradney 3507
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3508
 
3509
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3510
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3511
</source>
9908 mrdocs 3512
    <translation>setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
3513
 
3514
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
3515
 
3516
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3517
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3518
  </message>
3519
  <message>
12281 cbradney 3520
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
6261 cbradney 3521
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3522
 
3523
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3524
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3525
</source>
9908 mrdocs 3526
    <translation>setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3527
 
3528
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
3529
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3530
  </message>
3531
  <message>
12281 cbradney 3532
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
6261 cbradney 3533
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3534
 
3535
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3536
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3537
</source>
9908 mrdocs 3538
    <translation>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3539
 
3540
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
3541
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3542
  </message>
3543
  <message>
12281 cbradney 3544
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
6261 cbradney 3545
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3546
 
3547
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3548
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3549
</source>
9908 mrdocs 3550
    <translation>setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3551
 
3552
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
3553
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3554
</translation>
6261 cbradney 3555
  </message>
3556
  <message>
12281 cbradney 3557
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
6261 cbradney 3558
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3559
 
3560
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3561
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3562
</source>
9908 mrdocs 3563
    <translation>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3564
 
3565
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
3566
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3567
</translation>
6261 cbradney 3568
  </message>
6434 cbradney 3569
  <message>
12281 cbradney 3570
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9729 cbradney 3571
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3572
 
9729 cbradney 3573
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3574
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
6434 cbradney 3575
 
9729 cbradney 3576
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
6434 cbradney 3577
</source>
9908 mrdocs 3578
    <translation>placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3579
 
3580
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
3581
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
3582
 
3583
Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
3584
</translation>
6434 cbradney 3585
  </message>
3586
  <message>
12281 cbradney 3587
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9729 cbradney 3588
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3589
 
9729 cbradney 3590
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3591
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
7508 cbradney 3592
 
9729 cbradney 3593
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
7508 cbradney 3594
</source>
9908 mrdocs 3595
    <translation>placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3596
 
3597
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
3598
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
3599
 
3600
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
7508 cbradney 3601
  </message>
3602
  <message>
12281 cbradney 3603
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9729 cbradney 3604
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
7508 cbradney 3605
 
9729 cbradney 3606
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3607
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
7508 cbradney 3608
 
9729 cbradney 3609
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
7508 cbradney 3610
</source>
9908 mrdocs 3611
    <translation>placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3612
 
3613
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
3614
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
3615
 
3616
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
7508 cbradney 3617
  </message>
9908 mrdocs 3618
  <message>
3619
    <source>Copy #%1 of </source>
10131 cbradney 3620
    <translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
9908 mrdocs 3621
  </message>
10131 cbradney 3622
  <message>
12281 cbradney 3623
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
10131 cbradney 3624
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3625
 
3626
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3627
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3628
constants.
3629
</source>
10686 subik 3630
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
3631
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
3632
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
10131 cbradney 3633
  </message>
10842 cbradney 3634
  <message>
12281 cbradney 3635
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
10842 cbradney 3636
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3637
 
3638
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3639
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3640
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3641
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3642
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3643
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3644
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3645
optional parameters is False.
3646
 
3647
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3648
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3649
 
3650
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3651
 
3652
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3653
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3654
</source>
12380 cbradney 3655
    <translation>fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
3656
 
3657
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
3658
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
3659
ficheiro; déixese esta cadea baleira cando non se queira usar. O valor True para
3660
tenvistaprevai activa unha pequena antevisión na caixa FileSelect. Cando
3661
o parámetro égardar é True, o diálogo funciona como un diálogo &quot;Gardar Como&quot;;
3662
se non, funciona como &quot;Diálogo Abrir Directorio&quot;. Cando o parámetro édirectorio é True,
3663
o diálogo mostra e devolve só directorios. Por omisión, todos os parámetros opcionais
3664
son False.
3665
 
3666
O filtro, de se especificar, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2...)&quot;.
3667
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3668
 
3669
Consulte a Documentación de Qt para máis detalles sobre filtros e QFileDialog.
3670
 
3671
Exemplo: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)Exemplo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3672
</translation>
10842 cbradney 3673
  </message>
3674
  <message>
12281 cbradney 3675
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
10842 cbradney 3676
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
3677
 
3678
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3679
the currently selected item is used. The join types are:
3680
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3681
</source>
12380 cbradney 3682
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
3683
 
3684
Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
3685
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
3686
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)</translation>
10842 cbradney 3687
  </message>
3688
  <message>
12281 cbradney 3689
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
10842 cbradney 3690
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
3691
 
3692
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3693
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
3694
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
3695
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
3696
given the currently selected item is used.
3697
</source>
12380 cbradney 3698
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
3699
 
3700
Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
3701
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
3702
por omisión o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos
3703
significan xiro anti-reloxio cando se emprega o punto de rotación por omisión.
3704
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3705
</translation>
10842 cbradney 3706
  </message>
3707
  <message>
12281 cbradney 3708
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
10842 cbradney 3709
    <source>gotoPage(nr)
3710
 
3711
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
3712
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
3713
just sets the page that script commands will operates on.
3714
 
3715
May raise IndexError if the page number is out of range.
3716
</source>
12380 cbradney 3717
    <translation>gotoPage(nr)
3718
 
3719
Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
3720
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
3721
simplemente asigna a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
3722
 
12878 jghali 3723
Pode provocar un erro IndexErro se o número de páxina está fora do intervalo.
12380 cbradney 3724
</translation>
10842 cbradney 3725
  </message>
3726
  <message>
12612 cbradney 3727
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
10842 cbradney 3728
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3729
 
3730
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3731
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3732
 
3733
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3734
</source>
12380 cbradney 3735
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
3736
 
3737
Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
3738
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.
3739
 
3740
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
3741
</translation>
10842 cbradney 3742
  </message>
11652 cbradney 3743
  <message>
12281 cbradney 3744
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
11652 cbradney 3745
    <source>moveSelectionToFront()
3746
 
3747
Moves current selection to front.
3748
</source>
12380 cbradney 3749
    <translation>moveSelectionToFront()
3750
 
3751
Move a selección actual cara a frente.
3752
</translation>
11652 cbradney 3753
  </message>
3754
  <message>
12281 cbradney 3755
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
11652 cbradney 3756
    <source>moveSelectionToFront()
3757
 
3758
Moves current selection to back.
3759
</source>
12380 cbradney 3760
    <translation>moveSelectionToFront()
3761
 
12878 jghali 3762
Move a selección actual cara tras.
12380 cbradney 3763
</translation>
11652 cbradney 3764
  </message>
3765
  <message>
12281 cbradney 3766
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
11652 cbradney 3767
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
3768
 
3769
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
3770
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
3771
pageList: tuple with page numbers of pages to import
3772
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
3773
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
3774
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
3775
</source>
12380 cbradney 3776
    <translation>importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
3777
 
3778
Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
3779
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
3780
listaPáxinas: par de valores cos números de páxina das páxinas que hai que importar
3781
crear: número; o número de páxina (do documento actual) onde importar as páxinas
3782
importarOndePáxina: número; úsase se crear==1; 0 para crear páxinas antes da páxina seleccionada; 1 para creasr páxinas após a páxina seleccionada; 2 (por omisión) para crear páxinas no final do documento
3783
</translation>
11652 cbradney 3784
  </message>
3785
  <message>
12281 cbradney 3786
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
11652 cbradney 3787
    <source>createCharStyle(...)
3788
 
3789
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
3790
 
3791
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
3792
 
3793
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
3794
 
3795
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
3796
 
3797
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
3798
 
3799
-&gt; inherit
3800
 
3801
-&gt; bold
3802
 
3803
-&gt; italic
3804
 
3805
-&gt; underline
3806
 
3807
-&gt; underlinewords
3808
 
3809
-&gt; strike
3810
 
3811
-&gt; superscript
3812
 
3813
-&gt; subscript
3814
 
3815
-&gt; outline
3816
 
3817
-&gt; shadowed
3818
 
3819
-&gt; allcaps
3820
 
3821
-&gt; smallcaps
3822
 
3823
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3824
 
3825
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3826
 
3827
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3828
 
3829
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3830
 
3831
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3832
 
3833
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
3834
 
3835
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
3836
 
3837
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
3838
 
3839
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3840
 
3841
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3842
 
3843
</source>
12380 cbradney 3844
    <translation>createCharStyle(...)
11652 cbradney 3845
 
12380 cbradney 3846
Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
11652 cbradney 3847
 
12380 cbradney 3848
&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; nome do estilo de carácter a crear
11652 cbradney 3849
 
12380 cbradney 3850
&quot;fonte&quot; [opcional] -&gt; nome da fonte a usar
11652 cbradney 3851
 
12380 cbradney 3852
fontsize [opcional] -&gt; tamaño da fonte (duplo)
11652 cbradney 3853
 
12380 cbradney 3854
&quot;features&quot; [opcional] -&gt; pódense definir detalles tipográficos máis próximos cunha cadea que pod conter as frases seguintes separadas por vírgulas (sen espazos!):
12281 cbradney 3855
 
12380 cbradney 3856
-&gt; inherit (herdar)
12281 cbradney 3857
 
12380 cbradney 3858
-&gt; bold (negra)
3859
3860
-&gt; italic (cursiva)
3861
-&gt; underline (subliñado)
3862
-&gt; underlinewords (subliñar palabras)
3863
3864
-&gt; strike (riscar)
3865
3866
-&gt; superscript (superíndice)
3867
3868
-&gt; subscript (subíndice)
3869
3870
-&gt; outline (contorno)
3871
3872