Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1192 | Rev 1564 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1192 mrdocs 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
11
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
13
  </message>
14
  <message>
15
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
16
 
17
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
18
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
19
Returns true if a new document was created.
20
</source>
21
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
24
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
25
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
26
  </message>
27
  <message>
28
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
29
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
30
 
31
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
32
following meaning:
33
 
34
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
35
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
36
 
37
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
38
  margins
39
 
40
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
41
 
42
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
43
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
44
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
45
 
46
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
47
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
48
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
49
 
50
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
51
 
52
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
53
 
54
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
55
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
56
is not in points, make sure to account for this.
57
 
58
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
59
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
60
</source>
1525 cbradney 61
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 62
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
63
 
64
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
65
o significado seguinte:
66
 
67
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
68
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
69
 
70
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
71
  as marxes do documento
72
 
73
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
74
 
75
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
76
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
77
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
78
 
79
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
80
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
81
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
82
 
83
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
84
 
85
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
86
 
87
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
88
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
89
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
90
 
91
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
92
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
101
 
102
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
103
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
107
 
108
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
109
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
110
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
111
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
112
</source>
113
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
114
 
115
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
116
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
117
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
118
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>setRedraw(bool)
122
 
123
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
124
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
125
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
126
</source>
127
    <translation>setRedraw(bool)
128
 
129
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
130
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
131
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
135
 
136
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
137
coordinates are given in the current measurement units of the document
138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
139
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
140
is not given Scribus will create one for you.
141
 
142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
143
</source>
144
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
145
 
146
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
147
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
149
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
150
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
151
 
152
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
156
 
157
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
158
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
159
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
160
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
161
template page for the new page.
162
 
163
May raise IndexError if the page number is out of range
164
</source>
165
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
166
 
167
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
168
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
169
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
170
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
171
modelo de páxina para a páxina nova.
172
 
173
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
177
 
178
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
179
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
180
available types (FILL_&lt;type&gt;).
181
</source>
182
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
183
 
184
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
185
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
186
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
190
 
191
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
192
frame has some text selected the value assigned to the first character of
193
the selection is returned.
194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
195
</source>
196
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
197
 
198
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
199
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
200
ao primeiro carácter da seleccion.
201
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
207
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
208
</source>
209
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
210
 
211
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
212
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
213
  </message>
1525 cbradney 214
  <message>
215
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
216
 
217
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
218
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
219
optional arguments, but will not be given any).
220
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
221
for the macro.
222
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
223
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
224
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
225
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
226
of a single instance.
227
</source>
228
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
229
 
230
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
231
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
232
individualmente máis abaixo.
233
 
234
Certas cousas son comúns a toda a interface.
235
 
236
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
237
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
238
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
239
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
240
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
241
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
242
o que operaren.
243
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
244
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
245
nada sobre o que operar.
246
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
247
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
248
e provocará esta excepción.
249
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
250
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
251
 
252
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
253
documentación de cada función.</translation>
254
  </message>
255
  <message>
256
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
257
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
258
 
259
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
260
following meaning:
261
 
262
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
263
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
264
 
265
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
266
  margins
267
 
268
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
269
 
270
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
271
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
272
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
273
 
274
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
275
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
276
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
277
 
278
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
279
 
280
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
281
 
282
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
283
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
284
is not in points, make sure to account for this.
285
 
286
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
287
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
288
</source>
289
    <translation type="unfinished"></translation>
290
  </message>
1192 mrdocs 291
</context>
292
<context>
293
  <name>@default</name>
294
  <message>
295
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
296
 
297
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
298
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
299
the value of the named color from the default document colors.
300
 
301
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
302
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
303
</source>
304
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
305
 
306
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
307
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
308
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
309
 
310
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
311
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
312
  </message>
313
  <message>
314
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
315
 
316
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
317
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
318
Color components should be in the range from 0 to 255.
319
 
320
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
321
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
322
</source>
323
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
324
 
325
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
326
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
327
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
328
 
329
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
330
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
331
  </message>
332
  <message>
333
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
334
 
335
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
336
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
337
the range from 0 to 255.
338
 
339
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
340
</source>
1525 cbradney 341
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 342
 
343
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
344
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
345
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
346
 
347
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
348
  </message>
349
  <message>
350
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
351
 
352
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
353
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
354
&quot;None&quot; - transparent.
355
 
356
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
357
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
358
 
359
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
360
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
361
</source>
362
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
363
 
364
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
365
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
366
 
367
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
368
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
369
 
370
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
371
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
372
  </message>
373
  <message>
374
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
375
 
376
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
377
 
378
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
379
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
380
</source>
381
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
382
 
383
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
384
 
385
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
386
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
387
  </message>
388
  <message>
389
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
390
 
391
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
392
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
393
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
394
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
395
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
396
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
397
opional parameters is False.
398
 
399
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
400
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
401
 
402
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
403
 
404
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
405
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
406
</source>
407
    <translation>fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
408
 
409
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
410
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
411
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
412
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
413
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
414
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
415
 
416
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
417
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
418
 
419
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
420
 
421
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
422
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
423
</translation>
424
  </message>
425
  <message>
426
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
427
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
428
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
429
 
430
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
431
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
432
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
433
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
434
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
435
 
436
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
437
at 1.
438
 
439
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
440
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
441
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
442
can be binary-ORed with button constants:
443
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
444
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
445
 
446
Usage examples:
447
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
448
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
449
          ICON_ERROR)
450
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
451
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
452
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
453
 
454
Defined button and icon constants:
455
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
456
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
457
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
458
</source>
459
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
460
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
461
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
462
 
463
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
464
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
465
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
466
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
467
tipo HTML.
468
 
469
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
470
 
471
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
472
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
473
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
474
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
475
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
476
 
477
Exemplos de uso:
478
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
479
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
480
          ICON_ERROR)
481
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
482
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
483
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
484
 
485
Constantes de botón e icone definidas:
486
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
487
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
488
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
489
  </message>
490
  <message>
491
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
492
 
493
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
494
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
495
 
496
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
497
</source>
498
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
499
 
500
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
501
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
502
 
503
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
504
  </message>
505
  <message>
506
    <source>closeDoc()
507
 
508
Closes the current document without prompting to save.
509
 
510
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
511
</source>
512
    <translation>closeDoc()
513
 
514
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
515
 
516
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
517
  </message>
518
  <message>
519
    <source>haveDoc() -&gt; bool
520
 
521
Returns true if there is a document open.
522
</source>
523
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
524
 
525
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
526
  </message>
527
  <message>
528
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
529
 
530
Opens the document &quot;name&quot;.
531
 
532
May raise ScribusError if the document could not be opened.
533
</source>
534
    <translation>openDoc(&quot;nome)
535
 
536
Abre o documento &quot;nome&quot;.
537
 
538
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
539
  </message>
540
  <message>
541
    <source>saveDoc()
542
 
543
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
544
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
545
save file dialog.
546
 
547
If the save fails, there is currently no way to tell.
548
</source>
549
    <translation>saveDoc()
550
 
551
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
552
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
553
para gardalo.
554
 
555
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
556
  </message>
557
  <message>
558
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
559
 
560
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
561
relative path).
562
 
563
May raise ScribusError if the save fails.
564
</source>
565
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
566
 
567
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
568
camiño completo ou relativo).
569
 
570
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
571
  </message>
572
  <message>
573
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
574
 
575
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
576
strings.
577
</source>
578
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
579
 
580
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
581
son cadeas.</translation>
582
  </message>
583
  <message>
584
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
585
 
586
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
587
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
588
constants.
589
</source>
590
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
591
 
592
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Direita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
593
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
594
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
595
  </message>
596
  <message>
597
    <source>setUnit(type)
598
 
599
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
600
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
601
 
602
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
603
</source>
604
    <translation>setUnit(tipo)
605
 
606
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
607
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
608
  </message>
609
  <message>
610
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
611
 
612
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
613
of the UNIT_* constants:
614
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
615
</source>
616
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
617
 
618
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
619
das constantes UNIT_*:
620
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
624
 
625
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
626
current document.
627
</source>
628
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
629
 
630
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
631
no documento actual.</translation>
632
  </message>
633
  <message>
634
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
635
 
636
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
637
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
638
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
639
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
640
</source>
641
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
642
 
643
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
644
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
645
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
646
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
647
  </message>
648
  <message>
649
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
650
 
651
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
652
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
653
</source>
654
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;[) -&gt; cadea
655
 
656
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
657
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
658
  </message>
659
  <message>
660
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
661
 
662
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
663
is not given the currently selected Item is used.
664
</source>
665
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
666
 
667
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
668
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
669
  </message>
670
  <message>
671
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
672
 
673
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
674
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
675
</source>
676
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
677
 
678
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
679
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
680
  </message>
681
  <message>
682
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
683
 
684
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
685
the currently selected item is used. The join types are:
686
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
687
</source>
688
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
689
 
690
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
691
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
692
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
696
 
697
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
698
currently selected item is used. The cap types are:
699
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
700
</source>
701
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
702
 
703
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
704
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
705
Os estilos de terminación son:
706
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
707
  </message>
708
  <message>
709
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
710
 
711
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
712
currently selected item is used. Line style constants are:
713
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
714
</source>
715
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
716
 
717
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
718
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
719
As constantes de estilo de liña son:
720
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
724
 
725
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
726
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
727
</source>
728
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
729
 
730
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
731
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
732
  </message>
733
  <message>
734
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
735
 
736
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
737
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
738
selected item is used.
739
</source>
1525 cbradney 740
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 741
 
742
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
743
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
744
  </message>
745
  <message>
746
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
747
 
748
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
749
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
750
</source>
751
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;(x,y)
752
 
753
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
754
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
755
  </message>
756
  <message>
757
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
758
 
759
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
760
given the currently selected item is used.
761
</source>
762
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;[) -&gt;cadea
763
 
764
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
765
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
766
  </message>
767
  <message>
768
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
769
 
770
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
771
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
772
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
773
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
774
</source>
1525 cbradney 775
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 776
 
777
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
778
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
779
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
780
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
784
 
785
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
786
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
787
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
788
for reference.
789
</source>
790
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
791
 
792
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
793
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
794
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
795
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
796
  </message>
797
  <message>
798
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
799
 
800
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
801
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
802
is used.
803
</source>
804
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
805
 
806
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
807
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
808
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
809
  </message>
810
  <message>
811
    <source>getAllObjects() -&gt; list
812
 
813
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
814
</source>
815
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
816
 
817
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
818
  </message>
819
  <message>
820
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
821
 
822
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
823
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
824
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
825
belongs to a group, the whole group is moved.
826
</source>
827
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
828
 
829
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
830
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
831
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
832
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
836
 
837
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
838
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
839
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
840
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
841
given the currently selected item is used.
842
</source>
843
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
844
 
845
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
846
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
847
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
848
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
849
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
850
  </message>
851
  <message>
852
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
853
 
854
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
855
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
856
selected item is used.
857
</source>
1525 cbradney 858
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 859
 
860
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
861
significan rotación anti-reloxio.
862
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
863
  </message>
864
  <message>
865
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
866
 
867
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
868
is not given the currently selected item is used.
869
</source>
870
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
871
 
872
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
873
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
874
  </message>
875
  <message>
876
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
877
 
878
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
879
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
880
second selected Object and so on.
881
</source>
882
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
883
 
884
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
885
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
886
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
887
  </message>
888
  <message>
889
    <source>selectionCount() -&gt; integer
890
 
891
Returns the number of selected objects.
892
</source>
893
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
894
 
895
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
896
  </message>
897
  <message>
898
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
899
 
900
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
901
</source>
902
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
903
 
904
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>deselectAll()
908
 
909
Deselects all objects in the whole document.
910
</source>
911
    <translation>deselectAll()
912
 
913
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
914
  </message>
915
  <message>
916
    <source>groupObjects(list)
917
 
918
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
919
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
920
items are used.
921
</source>
922
    <translation>groupObjects(lista)
923
 
924
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
925
dos obxectos que se han de agrupar.
926
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
927
  </message>
928
  <message>
929
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
930
 
931
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
932
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
933
 
934
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
935
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
936
  </message>
937
  <message>
938
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
939
 
940
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
941
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
942
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
943
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
944
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
945
 
946
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
947
</source>
948
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
949
 
950
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
951
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
952
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
953
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
954
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
955
 
956
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
960
 
961
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
962
not given the currently selected item is used.
963
 
964
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
965
</source>
966
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
967
 
968
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
969
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
970
 
971
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
972
  </message>
973
  <message>
974
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
975
 
976
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
977
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
978
means 100 %.
979
 
980
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
981
</source>
982
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
983
 
984
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
985
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
986
O número 1 indica 100%.
987
 
988
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
992
 
993
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
994
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
995
if locked.
996
</source>
997
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
998
 
999
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1000
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1001
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1002
  </message>
1003
  <message>
1004
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1005
 
1006
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1007
currently selected item is used.
1008
</source>
1009
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1010
 
1011
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1012
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
1015
    <source>getFontNames() -&gt; list
1016
 
1017
Returns a list with the names of all available fonts.
1018
</source>
1019
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1020
 
1021
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
1024
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1025
 
1026
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1027
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1028
</source>
1029
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1030
 
1031
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1032
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
1035
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1036
 
1037
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1038
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1039
 
1040
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1041
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1042
</source>
1525 cbradney 1043
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1044
 
1045
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1046
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1047
 
1048
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1049
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1050
  </message>
1051
  <message>
1052
    <source>getLayers() -&gt; list
1053
 
1054
Returns a list with the names of all defined layers.
1055
</source>
1056
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1057
 
1058
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
1061
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1062
 
1063
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1064
 
1065
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1066
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1067
</source>
1068
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1069
 
1070
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1071
 
1072
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1073
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1074
  </message>
1075
  <message>
1076
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1077
 
1078
Returns the name of the current active layer.
1079
</source>
1080
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1081
 
1082
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1086
 
1087
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1088
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1089
 
1090
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1091
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1092
</source>
1093
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1094
 
1095
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1096
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1097
 
1098
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1099
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1103
 
1104
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1105
the layer is invisible.
1106
 
1107
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1108
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1109
</source>
1110
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1111
 
1112
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1113
a capa é invisíbel.
1114
 
1115
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1116
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
1119
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1120
 
1121
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1122
false the layer won&apos;t be printed.
1123
 
1124
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1125
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1126
</source>
1127
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1128
 
1129
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1130
a capa non poderá imprimirse.
1131
 
1132
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1133
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1134
  </message>
1135
  <message>
1136
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1137
 
1138
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1139
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1140
&quot;layer&quot; is invisible.
1141
 
1142
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1143
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1144
</source>
1525 cbradney 1145
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1146
 
1147
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1148
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1149
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1150
 
1151
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1152
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
1155
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1156
 
1157
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1158
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1159
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1160
 
1161
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1162
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1163
</source>
1525 cbradney 1164
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1165
 
1166
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1167
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1168
a capa &quot;capa&quot;.
1169
 
1170
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1171
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1172
  </message>
1173
  <message>
1174
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1175
 
1176
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1177
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1178
 
1179
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1180
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1181
</source>
1182
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1183
 
1184
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1185
ou se é a única capa do documento.
1186
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1187
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
1190
    <source>createLayer(layer)
1191
 
1192
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1193
 
1194
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1195
</source>
1196
    <translation>createLayer(capa)
1197
 
1198
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1199
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1200
  </message>
1201
  <message>
1202
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1203
 
1204
Returns a string with the -lang value.
1205
</source>
1206
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1207
 
1208
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
1211
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1212
 
1213
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1214
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1215
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1216
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1217
is not given Scribus will create one for you.
1218
 
1219
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1220
</source>
1221
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1222
 
1223
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1224
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1225
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1226
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1227
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1228
 
1229
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1230
  </message>
1231
  <message>
1232
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1233
 
1234
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1235
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1236
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1237
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1238
create one for you.
1239
 
1240
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1241
</source>
1242
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1243
 
1244
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1245
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1246
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1247
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1248
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1249
 
1250
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1251
  </message>
1252
  <message>
1253
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1254
 
1255
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1256
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1257
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1258
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1259
given Scribus will create one for you.
1260
 
1261
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1262
</source>
1263
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1264
 
1265
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1266
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1267
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1268
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1269
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1270
 
1271
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1272
  </message>
1273
  <message>
1274
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1275
 
1276
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1277
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1278
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1279
object because you need this name for further access to that object. If
1280
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1281
 
1282
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1283
</source>
1284
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1285
 
1286
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1287
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1288
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1289
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1290
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1291
 
1292
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1293
  </message>
1294
  <message>
1295
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1296
 
1297
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1298
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1299
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1300
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1301
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1302
Scribus will create one for you.
1303
 
1304
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1305
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1306
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1307
</source>
1308
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1309
 
1310
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1311
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1312
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1313
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1314
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1315
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1316
 
1317
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1318
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1319
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
1322
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1323
 
1324
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1325
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1326
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1327
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1328
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1329
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1330
identifier for the object because you need this name for further access to that
1331
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1332
 
1333
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1334
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1335
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1336
</source>
1337
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1338
 
1339
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1340
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1341
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1342
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1343
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1344
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1345
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1346
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1347
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1348
 
1349
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1350
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1351
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1352
  </message>
1353
  <message>
1354
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1355
 
1356
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1357
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1358
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1359
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1360
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1361
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1362
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1363
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1364
for you.
1365
 
1366
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1367
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1368
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1369
</source>
1370
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1371
 
1372
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1373
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1374
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1375
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1376
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1377
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1378
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1379
 
1380
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1381
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1382
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
1385
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1386
 
1387
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1388
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1389
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1390
unique identifier for the object because you need this name for further access
1391
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1392
 
1393
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1394
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1395
</source>
1396
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1397
 
1398
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1399
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1400
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1401
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1402
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1403
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1404
 
1405
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1406
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1407
  </message>
1408
  <message>
1409
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1410
 
1411
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1412
selected item is deleted.
1413
</source>
1414
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1415
 
1416
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1417
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1418
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1419
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1420
modelo de páxina para a páxina nova.
1421
 
1422
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
1425
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1426
 
1427
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1428
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1429
is not passed, text flow is toggled.
1430
</source>
1431
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1432
 
1433
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1434
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1435
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1436
  </message>
1437
  <message>
1438
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1439
 
1440
Test if an object with specified name really exists in the document.
1441
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1442
returns True if there is something selected.
1443
</source>
1444
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1445
 
1446
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1447
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1448
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
1451
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1452
 
1453
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1454
given, it&apos;s applied on the selected object.
1455
</source>
1456
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1457
 
1458
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1459
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1460
  </message>
1461
  <message>
1462
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1463
 
1464
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1465
</source>
1466
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1467
 
1468
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
1471
    <source>currentPage() -&gt; integer
1472
 
1473
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1474
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1475
</source>
1476
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1477
 
1478
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1479
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1480
  </message>
1481
  <message>
1482
    <source>redrawAll()
1483
 
1484
Redraws all pages.
1485
</source>
1486
    <translation>redrawAll()
1487
 
1488
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
1491
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1492
 
1493
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1494
 
1495
May raise ScribusError if the save failed.
1496
</source>
1497
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1498
 
1499
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1500
 
1501
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
1504
    <source>deletePage(nr)
1505
 
1506
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1507
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1508
page number is.
1509
 
1510
May raise IndexError if the page number is out of range
1511
</source>
1512
    <translation>deletePage(nr)
1513
 
1514
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1515
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1516
que se mostra na primeira páxina.
1517
 
1518
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1519
  </message>
1520
  <message>
1521
    <source>gotoPage(nr)
1522
 
1523
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1524
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1525
just sets the page that script commands will operates on.
1526
 
1527
May raise IndexError if the page number is out of range.
1528
</source>
1529
    <translation>gotoPage(nr)
1530
 
1531
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1532
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1533
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1534
 
1535
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1536
  </message>
1537
  <message>
1538
    <source>pageCount() -&gt; integer
1539
 
1540
Returns the number of pages in the document.
1541
</source>
1542
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1543
 
1544
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1545
  </message>
1546
  <message>
1547
    <source>getHGuides() -&gt; list
1548
 
1549
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1550
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1551
</source>
1552
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1553
 
1554
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1555
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1556
  </message>
1557
  <message>
1558
    <source>setHGuides(list)
1559
 
1560
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1561
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1562
 
1563
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1564
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1565
</source>
1566
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1567
 
1568
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1569
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1570
 
1571
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1572
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1573
  </message>
1574
  <message>
1575
    <source>getVGuides()
1576
 
1577
See getHGuides.
1578
</source>
1579
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1580
 
1581
ver getHGuides.</translation>
1582
  </message>
1583
  <message>
1584
    <source>setVGuides()
1585
 
1586
See setHGuides.
1587
</source>
1588
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1592
 
1593
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1594
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1595
</source>
1596
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1597
 
1598
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1599
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
1602
    <source>getPageItems() -&gt; list
1603
 
1604
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1605
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1606
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1607
the page...
1608
</source>
1609
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1610
 
1611
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1612
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1613
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1614
é o primeiro na páxina...</translation>
1615
  </message>
1616
  <message>
1617
    <source>getPageMargins()
1618
 
1619
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1620
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1621
</source>
1622
    <translation>getPageMargins()
1623
 
1624
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1625
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1626
  </message>
1627
  <message>
1628
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1629
 
1630
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1631
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1632
currently selected item is used.
1633
</source>
1634
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1635
 
1636
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1637
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1638
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1639
  </message>
1640
  <message>
1641
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1642
 
1643
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1644
is not given the currently selected item is used.
1645
</source>
1646
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1647
 
1648
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1649
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1650
  </message>
1651
  <message>
1652
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1653
 
1654
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1655
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1656
given the currently selected item is used.
1657
 
1658
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1659
</source>
1660
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1661
 
1662
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1663
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1664
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1665
 
1666
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
1669
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1670
 
1671
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1672
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1673
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1674
is used.
1675
 
1676
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1677
</source>
1678
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1679
 
1680
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1681
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1682
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1683
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1684
 
1685
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1686
  </message>
1687
  <message>
1688
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1689
 
1690
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1691
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1692
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1693
</source>
1694
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1695
 
1696
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
1697
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1698
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
1699
  </message>
1700
  <message>
1701
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1702
 
1703
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1704
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1705
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1706
</source>
1707
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
1708
 
1709
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
1710
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1711
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1715
 
1716
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1717
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1718
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1719
</source>
1720
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
1721
 
1722
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
1723
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1724
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
1725
  </message>
1726
  <message>
1727
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1728
 
1729
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1730
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1731
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1732
Item is used.
1733
 
1734
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1735
</source>
1736
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1737
 
1738
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1739
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1740
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1741
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1742
 
1743
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1744
  </message>
1745
  <message>
1746
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1747
 
1748
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1749
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1750
 
1751
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1752
</source>
1753
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
1754
 
1755
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1756
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1757
 
1758
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
1761
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1762
 
1763
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1764
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1765
 
1766
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1767
</source>
1768
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
1769
 
1770
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
1771
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1772
 
1773
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1774
  </message>
1775
  <message>
1776
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1777
 
1778
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1779
has some text selected the value assigned to the first character
1780
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1781
selected item is used.
1782
</source>
1783
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1784
 
1785
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
1786
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
1787
asignado ao primeiro carácter da selección.
1788
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1792
 
1793
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1794
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1795
</source>
1796
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
1797
 
1798
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1799
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1800
  </message>
1801
  <message>
1802
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1803
 
1804
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1805
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1806
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1807
selected item is used.
1808
</source>
1809
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1810
 
1811
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
1812
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
1813
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
1814
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1815
  </message>
1816
  <message>
1817
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1818
 
1819
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1820
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1821
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1822
used.
1823
</source>
1824
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1825
 
1826
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
1827
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
1828
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
1829
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1830
  </message>
1831
  <message>
1832
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1833
 
1834
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1835
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1836
</source>
1837
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1838
 
1839
Devolve o espaciamento da liña da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1840
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1841
  </message>
1842
  <message>
1843
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1844
 
1845
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1846
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1847
</source>
1848
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1849
 
1850
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1851
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
1854
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1855
 
1856
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1857
given the currently selected item is used.
1858
</source>
1859
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
1860
 
1861
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1862
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
1865
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1866
 
1867
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1868
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1869
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1870
used.
1871
</source>
1872
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
1873
 
1874
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
1875
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
1876
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
1877
seleccionado nese momento.</translation>
1878
  </message>
1879
  <message>
1880
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1881
 
1882
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
1883
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1884
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
1885
used.
1886
 
1887
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1888
</source>
1889
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1890
 
1891
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
1892
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
1893
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1894
 
1895
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
1896
  </message>
1897
  <message>
1898
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1899
 
1900
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1901
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1902
currently selected item is used.
1903
 
1904
May throw ValueError if the font cannot be found.
1905
</source>
1906
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
1907
 
1908
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
1909
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
1910
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1911
 
1912
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
1915
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1916
 
1917
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1918
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1919
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1920
currently selected item is used.
1921
 
1922
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1923
</source>
1924
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1925
 
1926
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1927
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
1928
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
1929
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1930
 
1931
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
1932
  </message>
1933
  <message>
1934
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1935
 
1936
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1937
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1938
item is used.
1939
 
1940
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1941
</source>
1942
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1943
 
1944
Fixa o espaciamento de liña da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1945
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
1946
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1947
 
1948
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
1949
  </message>
1950
  <message>
1951
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1952
 
1953
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1954
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1955
 
1956
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1957
</source>
1958
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1959
 
1960
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1961
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1962
 
1963
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
1964
  </message>
1965
  <message>
1966
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1967
 
1968
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1969
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1970
 
1971
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1972
</source>
1973
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
1974
 
1975
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
1976
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1977
 
1978
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1982
 
1983
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1984
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1985
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1986
 
1987
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1988
</source>
1989
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
1990
 
1991
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
1992
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1993
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
1994
neste módulo - ver dir(Scribus).
1995
 
1996
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
1999
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2000
 
2001
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2002
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2003
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2004
selected item is used.
2005
 
2006
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2007
</source>
1525 cbradney 2008
    <translation type="unfinished">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2009
 
2010
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2011
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2012
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2013
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2014
 
2015
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2016
  </message>
2017
  <message>
2018
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2019
 
2020
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2021
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2022
selected item is used.
2023
</source>
2024
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2025
 
2026
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2027
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2028
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2029
  </message>
2030
  <message>
2031
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2032
 
2033
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2034
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2035
given the currently selected item is used.
2036
</source>
2037
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2038
 
2039
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2040
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2041
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
2044
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2045
 
2046
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2047
selected item is used.
2048
</source>
2049
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2050
 
2051
Fixa a cor do trazo do texto.
2052
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
2055
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2056
 
2057
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2058
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2059
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2060
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2061
used.
2062
</source>
2063
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2064
 
2065
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2066
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2067
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2068
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2069
  </message>
2070
  <message>
2071
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2072
 
2073
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2074
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2075
and must not link to or be linked from any other frames already.
2076
 
2077
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2078
</source>
2079
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2080
 
2081
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2082
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2083
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2084
  </message>
2085
  <message>
2086
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2087
 
2088
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2089
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2090
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2091
 
2092
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2093
</source>
2094
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2095
 
2096
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2097
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2098
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2099
unlinkTextFrames(b)
2100
 
2101
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2102
  </message>
2103
  <message>
2104
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2105
 
2106
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2107
currently selected item is used.</source>
2108
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2109
 
2110
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2111
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2112
  </message>
2113
  <message>
2114
    <source>progressReset()
2115
 
2116
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2117
new progress bar use. See progressSet.
2118
</source>
2119
    <translation>progressReset()
2120
 
2121
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2122
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2123
  </message>
2124
  <message>
2125
    <source>progressTotal(max)
2126
 
2127
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2128
See progressSet.
2129
</source>
2130
    <translation>progressTotal(max)
2131
 
2132
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2133
Ver progressSet.</translation>
2134
  </message>
2135
  <message>
2136
    <source>progressSet(nr)
2137
 
2138
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2139
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2140
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2141
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2142
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2143
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2144
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2145
</source>
2146
    <translation>progressSet(nr)
2147
 
2148
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2149
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2150
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2151
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2152
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2153
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2154
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
2157
    <source>setCursor()
2158
 
2159
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2160
</source>
2161
    <translation>setCursor()
2162
 
2163
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2164
  </message>
2165
  <message>
2166
    <source>docChanged(bool)
2167
 
2168
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2169
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2170
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2171
</source>
2172
    <translation>docChanged(bool)
2173
 
2174
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2175
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2176
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2177
por medio dun guión.</translation>
2178
  </message>
1525 cbradney 2179
  <message>
2180
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2181
 
2182
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2183
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2184
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2185
 
2186
May raise WrongFrameTypeError.
2187
</source>
2188
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2189
 
2190
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2191
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2192
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2193
 
2194
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2195
  </message>
2196
  <message>
2197
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2198
 
2199
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2200
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2201
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2202
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2203
 
2204
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2205
</source>
2206
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
2207
 
2208
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2209
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2210
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2211
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2212
nese momento.
2213
 
2214
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2218
 
2219
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2220
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2221
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2222
for the macro.
2223
</source>
2224
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
2225
 
2226
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2227
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2228
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2229
de teclado para a macro.</translation>
2230
  </message>
2231
  <message>
2232
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2233
 
2234
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2235
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2236
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2237
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2238
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2239
 
2240
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2241
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2242
</source>
2243
    <translation type="unfinished">renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
2244
 
2245
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2246
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2247
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
2248
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se xerará e permite calquer formato
2249
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2250
 
2251
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2252
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2253
  </message>
2254
  <message>
2255
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2256
 
2257
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2258
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2259
&quot;layer&quot; is invisible.
2260
 
2261
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2262
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2263
</source>
2264
    <translation type="unfinished"></translation>
2265
  </message>
2266
  <message>
2267
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2268
 
2269
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2270
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2271
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2272
 
2273
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2274
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2275
</source>
2276
    <translation type="unfinished"></translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
2279
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2280
 
2281
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2282
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2283
space. If no document is open, returns the value of the named color
2284
from the default document colors.
2285
 
2286
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2287
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2288
</source>
2289
    <translation type="unfinished"></translation>
2290
  </message>
2291
  <message>
2292
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2293
 
2294
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2295
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2296
the range from 0 to 255.
2297
 
2298
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2299
</source>
2300
    <translation type="unfinished"></translation>
2301
  </message>
2302
  <message>
2303
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2304
 
2305
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2306
</source>
2307
    <translation type="unfinished"></translation>
2308
  </message>
2309
  <message>
2310
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2311
 
2312
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2313
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2314
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2315
</source>
2316
    <translation type="unfinished"></translation>
2317
  </message>
2318
  <message>
2319
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2320
 
2321
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2322
for details of arguments.
2323
 
2324
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2325
</source>
2326
    <translation type="unfinished"></translation>
2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2330
 
2331
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2332
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2333
by parent classes as well.
2334
</source>
2335
    <translation type="unfinished"></translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
2338
    <source>getProperty(object, property)
2339
 
2340
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2341
 
2342
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2343
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2344
C++ QObject instance.
2345
 
2346
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2347
to look up on `object&apos;.
2348
 
2349
The return value varies depending on the type of the property.
2350
</source>
2351
    <translation type="unfinished"></translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <source>setProperty(object, property, value)
2355
 
2356
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2357
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2358
also be raised if the underlying setter fails.
2359
 
2360
See getProperty() for more information.
2361
</source>
2362
    <translation type="unfinished"></translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
2365
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2366
 
2367
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2368
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2369
search recursively through children, grandchildren, etc.
2370
 
2371
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2372
</source>
2373
    <translation type="unfinished"></translation>
2374
  </message>
2375
  <message>
2376
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2377
 
2378
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2379
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2380
search recursively through children, grandchildren, etc.
2381
</source>
2382
    <translation type="unfinished"></translation>
2383
  </message>
2384
  <message>
2385
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2386
 
2387
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2388
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2389
selected item is used.
2390
</source>
2391
    <translation type="unfinished"></translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2395
 
2396
Returns true if the text in frame &quot;name&quot; overflows.
2397
 
2398
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2399
</source>
2400
    <translation type="unfinished"></translation>
2401
  </message>
1192 mrdocs 2402
</context>
2403
<context>
418 Franz 2404
  <name>About</name>
2405
  <message>
1074 cbradney 2406
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 2407
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 2408
  </message>
2409
  <message>
418 Franz 2410
    <source>%1. %2 %3 </source>
1074 cbradney 2411
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 2412
  </message>
2413
  <message>
2414
    <source>Scribus Version %1
2415
%2 %3</source>
1074 cbradney 2416
    <translation>Scribus, Versión %1
2417
%2 %3</translation>
418 Franz 2418
  </message>
2419
  <message>
2420
    <source>Build-ID:</source>
1074 cbradney 2421
    <translation>ID da compilación:</translation>
418 Franz 2422
  </message>
2423
  <message>
1074 cbradney 2424
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 2425
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 2426
  </message>
2427
  <message>
2428
    <source>Contributions from:</source>
1074 cbradney 2429
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 2430
  </message>
2431
  <message>
2432
    <source>Windows port:</source>
1074 cbradney 2433
    <translation>Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 2434
  </message>
2435
  <message>
1074 cbradney 2436
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 2437
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 2438
  </message>
2439
  <message>
2440
    <source>German:</source>
1074 cbradney 2441
    <translation>Alemán:</translation>
418 Franz 2442
  </message>
2443
  <message>
2444
    <source>French:</source>
1074 cbradney 2445
    <translation>Francés:</translation>
418 Franz 2446
  </message>
2447
  <message>
1074 cbradney 2448
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 2449
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 2450
  </message>
2451
  <message>
418 Franz 2452
    <source>Italian:</source>
1074 cbradney 2453
    <translation>Italiano:</translation>
418 Franz 2454
  </message>
2455
  <message>
2456
    <source>Hungarian:</source>
1074 cbradney 2457
    <translation>Húngaro:</translation>
418 Franz 2458
  </message>
2459
  <message>
2460
    <source>Ukrainian:</source>
1074 cbradney 2461
    <translation>Ucraniano:</translation>
418 Franz 2462
  </message>
2463
  <message>
2464
    <source>Bulgarian:</source>
1074 cbradney 2465
    <translation>Búlgaro:</translation>
418 Franz 2466
  </message>
2467
  <message>
2468
    <source>Galician:</source>
1074 cbradney 2469
    <translation>Galego:</translation>
418 Franz 2470
  </message>
2471
  <message>
2472
    <source>Turkish:</source>
1074 cbradney 2473
    <translation>Turco:</translation>
418 Franz 2474
  </message>
2475
  <message>
2476
    <source>Lithuanian:</source>
1074 cbradney 2477
    <translation>Lituano:</translation>
418 Franz 2478
  </message>
2479
  <message>
2480
    <source>Polish:</source>
1074 cbradney 2481
    <translation>Polonés:</translation>
418 Franz 2482
  </message>
2483
  <message>
2484
    <source>Czech:</source>
1074 cbradney 2485
    <translation>Checo:</translation>
418 Franz 2486
  </message>
2487
  <message>
2488
    <source>Slovak:</source>
1074 cbradney 2489
    <translation>Eslovaco:</translation>
418 Franz 2490
  </message>
2491
  <message>
2492
    <source>Danish:</source>
1074 cbradney 2493
    <translation>Dinamarqués:</translation>
418 Franz 2494
  </message>
2495
  <message>
2496
    <source>Norwegian:</source>
1074 cbradney 2497
    <translation>Noruegués:</translation>
418 Franz 2498
  </message>
2499
  <message>
1074 cbradney 2500
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 2501
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 2502
  </message>
2503
  <message>
418 Franz 2504
    <source>Welsh:</source>
1074 cbradney 2505
    <translation>Galés:</translation>
418 Franz 2506
  </message>
2507
  <message>
2508
    <source>Russian:</source>
1074 cbradney 2509
    <translation>Ruso:</translation>
418 Franz 2510
  </message>
2511
  <message>
2512
    <source>Brazilian:</source>
1074 cbradney 2513
    <translation>Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 2514
  </message>
2515
  <message>
2516
    <source>Finnish:</source>
1074 cbradney 2517
    <translation>Finlandés:</translation>
418 Franz 2518
  </message>
2519
  <message>
1074 cbradney 2520
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 2521
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 2522
  </message>
2523
  <message>
1074 cbradney 2524
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 2525
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 2526
  </message>
2527
  <message>
1074 cbradney 2528
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 2529
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 2530
  </message>
2531
  <message>
1074 cbradney 2532
    <source>Basque:</source>
2533
    <translation>Basco:</translation>
418 Franz 2534
  </message>
2535
  <message>
1074 cbradney 2536
    <source>Slovenian:</source>
2537
    <translation>Esloveno:</translation>
418 Franz 2538
  </message>
2539
  <message>
1074 cbradney 2540
    <source>This panel shows the version, build date and
2541
 compiled in library support in Scribus
2542
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2543
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 2544
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 2545
soporte de librarías compiladas en Scribus
2546
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
2547
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 2548
  </message>
2549
  <message>
1074 cbradney 2550
    <source>&amp;About</source>
2551
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 2552
  </message>
2553
  <message>
1074 cbradney 2554
    <source>A&amp;uthors</source>
2555
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 2556
  </message>
2557
  <message>
1074 cbradney 2558
    <source>&amp;Translations</source>
2559
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 2560
  </message>
2561
  <message>
1074 cbradney 2562
    <source>&amp;Online</source>
2563
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 2564
  </message>
2565
  <message>
1074 cbradney 2566
    <source>&amp;Close</source>
2567
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 2568
  </message>
1192 mrdocs 2569
  <message>
2570
    <source>About Scribus %1</source>
2571
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
2572
  </message>
2573
  <message>
2574
    <source>Development Team:</source>
2575
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
2576
  </message>
2577
  <message>
2578
    <source>Official Documentation:</source>
2579
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
2580
  </message>
2581
  <message>
2582
    <source>Other Documentation:</source>
2583
    <translation>Outra Documentación:</translation>
2584
  </message>
2585
  <message>
2586
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2587
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
2588
  </message>
2589
  <message>
2590
    <source>Catalan:</source>
2591
    <translation>Catalán:</translation>
2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <source>English (British):</source>
2595
    <translation>Inglés (británico):</translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <source>Esperanto:</source>
2599
    <translation>Esperanto:</translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>Korean:</source>
2603
    <translation>Coreano:</translation>
2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>Serbian:</source>
2607
    <translation>Serbio:</translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>Spanish:</source>
2611
    <translation>Español:</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>Swedish:</source>
2615
    <translation>Sueco:</translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2619
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>Homepage</source>
2623
    <translation>Sitio web</translation>
2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>Online Reference</source>
2627
    <translation>Referencia en liña</translation>
2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2631
    <translation>Erros e Peticións</translation>
2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>Mailing List</source>
2635
    <translation>Lista de Correo</translation>
2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>This panel shows the version, build date and
2639
 compiled in library support in Scribus
2640
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2641
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2642
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
1192 mrdocs 2643
soporte de librarías compilado en Scribus.
2644
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
2645
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
2646
  </message>
1525 cbradney 2647
  <message>
2648
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
2649
    <translation>Portugués (Brasileiro):</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>Afrikaans:</source>
2653
    <translation type="unfinished"></translation>
2654
  </message>
2655
  <message>
2656
    <source>Dutch:</source>
2657
    <translation type="unfinished"></translation>
2658
  </message>
2659
  <message>
2660
    <source>This panel shows the version, build date and
2661
 compiled in library support in Scribus
2662
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2663
Missing library support is indicated by a *</source>
2664
    <translation type="unfinished"></translation>
2665
  </message>
1074 cbradney 2666
</context>
2667
<context>
2668
  <name>AdvOptions</name>
418 Franz 2669
  <message>
1074 cbradney 2670
    <source>Advanced Options</source>
2671
    <translation>Opcións avanzadas</translation>
418 Franz 2672
  </message>
2673
  <message>
1074 cbradney 2674
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
2675
    <translation>Crea PostScript Nível 3</translation>
418 Franz 2676
  </message>
2677
  <message>
1074 cbradney 2678
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2679
this can create huge files</source>
2680
    <translation>Crea só PostScript Nível 2. Atención:
2681
pódense crear ficheiros enormes</translation>
418 Franz 2682
  </message>
454 fschmid 2683
  <message>
1074 cbradney 2684
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2685
this can create huge files</source>
2686
    <translation>Crea só PostScript Nível 1. Atención:
2687
pódense crear ficheiros enormes</translation>
454 fschmid 2688
  </message>
2689
  <message>
418 Franz 2690
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
1074 cbradney 2691
    <translation>Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
418 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
2694
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
1074 cbradney 2695
    <translation>Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
418 Franz 2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
1074 cbradney 2699
    <translation>Applicar os Perfís &amp;ICC</translation>
418 Franz 2700
  </message>
2701
  <message>
2702
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
1074 cbradney 2703
    <translation>PostScript Nível &amp;1</translation>
418 Franz 2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
1074 cbradney 2707
    <translation>PostScript Nível &amp;2</translation>
418 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
1074 cbradney 2711
    <translation>PostScript Nível &amp;3</translation>
418 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>&amp;OK</source>
1074 cbradney 2715
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>&amp;Cancel</source>
1074 cbradney 2719
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 2720
  </message>
2721
  <message>
1074 cbradney 2722
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2723
    <translation>Aplicar UC&amp;R</translation>
418 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2727
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2728
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2729
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2730
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2731
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
1074 cbradney 2732
    <translation>Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas
2733
de cian, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar.
2734
O UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros
2735
perto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes,
2736
ainda que é preciso experimentar segundo cada caso.
2737
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
418 Franz 2738
  </message>
2739
</context>
2740
<context>
2741
  <name>Align</name>
2742
  <message>
2743
    <source>Distribute/Align</source>
1074 cbradney 2744
    <translation>Distribuir/Aliñar</translation>
418 Franz 2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Align</source>
1074 cbradney 2748
    <translation>Aliñar</translation>
418 Franz 2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>Horizontal</source>
1074 cbradney 2752
    <translation>Horizontal</translation>
418 Franz 2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Left Sides</source>
1074 cbradney 2756
    <translation>Lados Esquerdos</translation>
418 Franz 2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Middles</source>
1074 cbradney 2760
    <translation>Medios</translation>
418 Franz 2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Right Sides</source>
1074 cbradney 2764
    <translation>Lados Direitos</translation>
418 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
1074 cbradney 2767
    <source>Vertical</source>
2768
    <translation>Vertical</translation>
418 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
1074 cbradney 2771
    <source>Top Sides</source>
2772
    <translation>Lados Superiores</translation>
418 Franz 2773
  </message>
2774
  <message>
1074 cbradney 2775
    <source>Bottom Sides</source>
2776
    <translation>Lados Inferiores</translation>
418 Franz 2777
  </message>
2778
  <message>
1074 cbradney 2779
    <source> mm</source>
1525 cbradney 2780
    <translation type="obsolete">mm</translation>
418 Franz 2781
  </message>
2782
  <message>
1074 cbradney 2783
    <source> in</source>
1525 cbradney 2784
    <translation type="obsolete">in</translation>
418 Franz 2785
  </message>
2786
  <message>
1074 cbradney 2787
    <source> p</source>
1525 cbradney 2788
    <translation type="obsolete">p</translation>
418 Franz 2789
  </message>
2790
  <message>
1074 cbradney 2791
    <source>&amp;OK</source>
2792
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 2793
  </message>
2794
  <message>
1074 cbradney 2795
    <source>&amp;Apply</source>
2796
    <translation>&amp;Applicar</translation>
418 Franz 2797
  </message>
2798
  <message>
1074 cbradney 2799
    <source>&amp;Cancel</source>
2800
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 2801
  </message>
2802
  <message>
1074 cbradney 2803
    <source>&amp;Between:</source>
2804
    <translation>&amp;Entre:</translation>
418 Franz 2805
  </message>
2806
  <message>
1074 cbradney 2807
    <source>A&amp;lign</source>
2808
    <translation>A&amp;liñar</translation>
418 Franz 2809
  </message>
2810
  <message>
1074 cbradney 2811
    <source>Di&amp;splacement</source>
2812
    <translation>De&amp;sprazamento</translation>
418 Franz 2813
  </message>
2814
  <message>
1074 cbradney 2815
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2816
    <translation>Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
418 Franz 2817
  </message>
2818
  <message>
1074 cbradney 2819
    <source>Bet&amp;ween:</source>
2820
    <translation>Ent&amp;re:</translation>
418 Franz 2821
  </message>
2822
  <message>
1074 cbradney 2823
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2824
    <translation>&amp;Non Modificar</translation>
418 Franz 2825
  </message>
2826
  <message>
1074 cbradney 2827
    <source>Al&amp;ign</source>
2828
    <translation>Al&amp;iñar</translation>
418 Franz 2829
  </message>
2830
  <message>
1074 cbradney 2831
    <source>Dis&amp;placement</source>
2832
    <translation>Des&amp;prazamento</translation>
418 Franz 2833
  </message>
2834
  <message>
1074 cbradney 2835
    <source> pt</source>
1525 cbradney 2836
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
418 Franz 2837
  </message>
2838
  <message>
1074 cbradney 2839
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2840
    <translation>Distribuir U&amp;niformemente</translation>
418 Franz 2841
  </message>
2842
  <message>
1074 cbradney 2843
    <source>&amp;Do Not Change</source>
2844
    <translation>N&amp;on Modificar</translation>
418 Franz 2845
  </message>
2846
</context>
2847
<context>
2848
  <name>AlignSelect</name>
2849
  <message>
2850
    <source>Align Text Left</source>
1074 cbradney 2851
    <translation>Aliñar o Texto á Esquerda</translation>
418 Franz 2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>Align Text Right</source>
1074 cbradney 2855
    <translation>Aliñar o Texto á Direita</translation>
418 Franz 2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Align Text Center</source>
1074 cbradney 2859
    <translation>Centrar o Texto</translation>
418 Franz 2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Align Text Justified</source>
1074 cbradney 2863
    <translation>Xustificar o Texto</translation>
418 Franz 2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>Align Text Forced Justified</source>
1074 cbradney 2867
    <translation>Xustificar o Texto forzando</translation>
418 Franz 2868
  </message>
2869
</context>
2870
<context>
2871
  <name>Annot</name>
2872
  <message>
2873
    <source>Field Properties</source>
1525 cbradney 2874
    <translation>Propriedades do Campo</translation>
418 Franz 2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>Type:</source>
1074 cbradney 2878
    <translation>Tipo:</translation>
418 Franz 2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>Button</source>
1074 cbradney 2882
    <translation>Botón</translation>
418 Franz 2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>Text Field</source>
1074 cbradney 2886
    <translation>Campo de Texto</translation>
418 Franz 2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>Check Box</source>
1074 cbradney 2890
    <translation>Caixa de Selección</translation>
418 Franz 2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>Combo Box</source>
1074 cbradney 2894
    <translation>Caixa de Lista despregábel</translation>
418 Franz 2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>List Box</source>
1074 cbradney 2898
    <translation>Caixa de Lista</translation>
418 Franz 2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source>Properties</source>
1525 cbradney 2902
    <translation>Propriedades</translation>
418 Franz 2903
  </message>
2904
  <message>
2905
    <source>Name:</source>
1074 cbradney 2906
    <translation>Nome:</translation>
418 Franz 2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>Tool-Tip:</source>
1074 cbradney 2910
    <translation>Suxestión:</translation>
418 Franz 2911
  </message>
2912
  <message>
2913
    <source>Text</source>
1074 cbradney 2914
    <translation>Texto</translation>
418 Franz 2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <source>Border</source>
1074 cbradney 2918
    <translation>Bordo</translation>
418 Franz 2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <source>Color:</source>
1074 cbradney 2922
    <translation>Cor:</translation>
418 Franz 2923
  </message>
2924
  <message>
2925
    <source>None</source>
1074 cbradney 2926
    <translation>Nengun</translation>
418 Franz 2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <source>Width:</source>
1074 cbradney 2930
    <translation>Anchura:</translation>
418 Franz 2931
  </message>
2932
  <message>
2933
    <source>Thin</source>
1074 cbradney 2934
    <translation>Delgado</translation>
418 Franz 2935
  </message>
2936
  <message>
2937
    <source>Normal</source>
1074 cbradney 2938
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 2939
  </message>
2940
  <message>
2941
    <source>Wide</source>
1074 cbradney 2942
    <translation>Ancho</translation>
418 Franz 2943
  </message>
2944
  <message>
2945
    <source>Style:</source>
1074 cbradney 2946
    <translation>Estilo:</translation>
418 Franz 2947
  </message>
2948
  <message>
2949
    <source>Solid</source>
1074 cbradney 2950
    <translation>Sólido</translation>
418 Franz 2951
  </message>
2952
  <message>
2953
    <source>Dashed</source>
1074 cbradney 2954
    <translation>Tracexado</translation>
418 Franz 2955
  </message>
2956
  <message>
2957
    <source>Underline</source>
1074 cbradney 2958
    <translation>Subliñado</translation>
418 Franz 2959
  </message>
2960
  <message>
2961
    <source>Beveled</source>
1074 cbradney 2962
    <translation>Biselado</translation>
418 Franz 2963
  </message>
2964
  <message>
2965
    <source>Inset</source>
1074 cbradney 2966
    <translation>Biselado interior</translation>
418 Franz 2967
  </message>
2968
  <message>
2969
    <source>Other</source>
1074 cbradney 2970
    <translation>Outro</translation>
418 Franz 2971
  </message>
2972
  <message>
2973
    <source>Read Only</source>
1074 cbradney 2974
    <translation>Só Lectura</translation>
418 Franz 2975
  </message>
2976
  <message>
2977
    <source>Required</source>
1074 cbradney 2978
    <translation>Necesario</translation>
418 Franz 2979
  </message>
2980
  <message>
2981
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
1074 cbradney 2982
    <translation>Non Exportar o Valor</translation>
418 Franz 2983
  </message>
2984
  <message>
2985
    <source>Visibility:</source>
1074 cbradney 2986
    <translation>Visibilidade:</translation>
418 Franz 2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>Visible</source>
1074 cbradney 2990
    <translation>Visíbel</translation>
418 Franz 2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>Hidden</source>
1074 cbradney 2994
    <translation>Escondido</translation>
418 Franz 2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>No Print</source>
1074 cbradney 2998
    <translation>Non Imprimir</translation>
418 Franz 2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>No View</source>
1074 cbradney 3002
    <translation>Non Ver</translation>
418 Franz 3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Appearance</source>
1074 cbradney 3006
    <translation>Aparencia</translation>
418 Franz 3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Text for Button Down</source>
1074 cbradney 3010
    <translation>Texto para Botón Presionado</translation>
418 Franz 3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>Text for Roll Over</source>
1074 cbradney 3014
    <translation>Texto para Pasar co Botón</translation>
418 Franz 3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Icons</source>
1074 cbradney 3018
    <translation>Iconas</translation>
418 Franz 3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>Use Icons</source>
1074 cbradney 3022
    <translation>Usar Iconas</translation>
418 Franz 3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>Remove</source>
1074 cbradney 3026
    <translation>Eliminar</translation>
418 Franz 3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>Pressed</source>
1074 cbradney 3030
    <translation>Presionado</translation>
418 Franz 3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Roll Over</source>
1074 cbradney 3034
    <translation>Pasar co Punteiro</translation>
418 Franz 3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>Icon Placement...</source>
1074 cbradney 3038
    <translation>Colocación da Icona...</translation>
418 Franz 3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>Highlight</source>
1074 cbradney 3042
    <translation>Resaltar</translation>
418 Franz 3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Invert</source>
1074 cbradney 3046
    <translation>Invertir</translation>
418 Franz 3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Outlined</source>
1074 cbradney 3050
    <translation></translation>
418 Franz 3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>Push</source>
1074 cbradney 3054
    <translation>Premer</translation>
418 Franz 3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Multi-Line</source>
1074 cbradney 3058
    <translation>Multi-Liña</translation>
418 Franz 3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Password</source>
1074 cbradney 3062
    <translation>Contrasinal</translation>
418 Franz 3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Limit of</source>
1074 cbradney 3066
    <translation>Limite de</translation>
418 Franz 3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>Characters</source>
1074 cbradney 3070
    <translation>Caracteres</translation>
418 Franz 3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>Do Not Scroll</source>
1074 cbradney 3074
    <translation>Non Desprazar</translation>
418 Franz 3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Do Not Spell Check</source>
1074 cbradney 3078
    <translation>Non Comprobar a Ortografía</translation>
418 Franz 3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Check Style:</source>
1074 cbradney 3082
    <translation>Comprobar o Estilo:</translation>
418 Franz 3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>Check</source>
1074 cbradney 3086
    <translation>Comprobar</translation>
418 Franz 3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>Cross</source>
1074 cbradney 3090
    <translation>Cruz</translation>
418 Franz 3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>Diamond</source>
1074 cbradney 3094
    <translation>Rombo</translation>
418 Franz 3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>Circle</source>
1074 cbradney 3098
    <translation>Círculo</translation>
418 Franz 3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>Star</source>
1074 cbradney 3102
    <translation>Estrela</translation>
418 Franz 3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>Square</source>
1074 cbradney 3106
    <translation>Cuadrado</translation>
418 Franz 3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>Default is Checked</source>
1074 cbradney 3110
    <translation>Seleccionado por omisión</translation>
418 Franz 3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Editable</source>
1074 cbradney 3114
    <translation>Modificábel</translation>
418 Franz 3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>Options</source>
1074 cbradney 3118
    <translation>Opcións</translation>
418 Franz 3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>Java Script</source>
1074 cbradney 3122
    <translation>Java Script</translation>
418 Franz 3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>Go To</source>
1074 cbradney 3126
    <translation>Ir A</translation>
418 Franz 3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>Submit Form</source>
1074 cbradney 3130
    <translation>Enviar o Formulario</translation>
418 Franz 3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>Reset Form</source>
1074 cbradney 3134
    <translation>Limpar o Formulario</translation>
418 Franz 3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>Import Data</source>
1074 cbradney 3138
    <translation>Importar Datos</translation>
418 Franz 3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>Event:</source>
1074 cbradney 3142
    <translation>Evento:</translation>
418 Franz 3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Mouse Up</source>
1074 cbradney 3146
    <translation>Rato Soltado</translation>
418 Franz 3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Mouse Down</source>
1074 cbradney 3150
    <translation>Rato Premido</translation>
418 Franz 3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Mouse Enter</source>
1074 cbradney 3154
    <translation>Entrar co Rato</translation>
418 Franz 3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>Mouse Exit</source>
1074 cbradney 3158
    <translation>Sair co Rato</translation>
418 Franz 3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>On Focus</source>
1074 cbradney 3162
    <translation>On Focus</translation>
418 Franz 3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>On Blur</source>
1074 cbradney 3166
    <translation>On Blur</translation>
418 Franz 3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Script:</source>
1074 cbradney 3170
    <translation>Guión:</translation>
418 Franz 3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>Edit...</source>
1074 cbradney 3174
    <translation>Modificar...</translation>
418 Franz 3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>Submit to URL:</source>
1074 cbradney 3178
    <translation>Enviar a un URL:</translation>
418 Franz 3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>Submit Data as HTML</source>
1074 cbradney 3182
    <translation>Enviar os Datos como HTML</translation>
418 Franz 3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>Import Data from:</source>
1074 cbradney 3186
    <translation>Importar Datos desde:</translation>
418 Franz 3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>Destination</source>
1074 cbradney 3190
    <translation>Destino</translation>
418 Franz 3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>To File:</source>
1074 cbradney 3194
    <translation>Para o Ficheiro:</translation>
418 Franz 3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>Change...</source>
1074 cbradney 3198
    <translation>Mudar...</translation>
418 Franz 3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>Page:</source>
1074 cbradney 3202
    <translation>Páxina:</translation>
418 Franz 3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>X-Pos:</source>
1074 cbradney 3206
    <translation>Posición X:</translation>
418 Franz 3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source> pt</source>
1074 cbradney 3210
    <translation> pt</translation>
418 Franz 3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>Y-Pos:</source>
1074 cbradney 3214
    <translation>Posición Y:</translation>
418 Franz 3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>Action</source>
1074 cbradney 3218
    <translation>Acción</translation>
418 Franz 3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Field is formatted as:</source>
1074 cbradney 3222
    <translation>O Campo está formatado como:</translation>
418 Franz 3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>Plain</source>
1074 cbradney 3226
    <translation>Sen formato</translation>
418 Franz 3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>Number</source>
1074 cbradney 3230
    <translation>Número</translation>
418 Franz 3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>Percentage</source>
1074 cbradney 3234
    <translation>Percentaxe</translation>
418 Franz 3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Date</source>
1074 cbradney 3238
    <translation>Data</translation>
418 Franz 3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>Time</source>
1074 cbradney 3242
    <translation>Hora</translation>
418 Franz 3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Custom</source>
1074 cbradney 3246
    <translation>Personalizado</translation>
418 Franz 3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Number Format</source>
1074 cbradney 3250
    <translation>Formato dos Números</translation>
418 Franz 3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>Decimals:</source>
1074 cbradney 3254
    <translation>Decimais:</translation>
418 Franz 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Use Currency Symbol</source>
1074 cbradney 3258
    <translation>Usar o Símbolo de Moeda</translation>
418 Franz 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
1074 cbradney 3262
    <translation>Antepor o Símbolo de Moeda</translation>
418 Franz 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>Formatting</source>
1074 cbradney 3266
    <translation>Formatado</translation>
418 Franz 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>Percent Format</source>
1074 cbradney 3270
    <translation>Formato das percentaxes</translation>
418 Franz 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>Date Format</source>
1074 cbradney 3274
    <translation>Formato da data</translation>
418 Franz 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>Time Format</source>
1074 cbradney 3278
    <translation>Formato da hora</translation>
418 Franz 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>Custom Scripts</source>
1074 cbradney 3282
    <translation>Guións persoais</translation>
418 Franz 3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>Format:</source>
1074 cbradney 3286
    <translation>Formato:</translation>
418 Franz 3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>Keystroke:</source>
1074 cbradney 3290
    <translation>Atallo de teclado:</translation>
418 Franz 3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>Format</source>
1074 cbradney 3294
    <translation>Formato</translation>
418 Franz 3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>Value is not validated</source>
1074 cbradney 3298
    <translation>O valor non foi validado</translation>
418 Franz 3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
1074 cbradney 3302
    <translation>O valor debe ser maior ou igual a:</translation>
418 Franz 3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>and less or equal to:</source>
1074 cbradney 3306
    <translation>e menor ou igual a:</translation>
418 Franz 3307
  </message>
3308
  <message>
3309
    <source>Custom validate script:</source>
1074 cbradney 3310
    <translation>Validación personalizada do guión:</translation>
418 Franz 3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>Validate</source>
1074 cbradney 3314
    <translation>Validar</translation>
418 Franz 3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>Value is not calculated</source>
1074 cbradney 3318
    <translation>O valor non está calculado</translation>
418 Franz 3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>Value is the</source>
1074 cbradney 3322
    <translation>O valor é </translation>
418 Franz 3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>sum</source>
1074 cbradney 3326
    <translation>a suma</translation>
418 Franz 3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>product</source>
1074 cbradney 3330
    <translation>o produto</translation>
418 Franz 3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>average</source>
1074 cbradney 3334
    <translation>a media</translation>
418 Franz 3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>minimum</source>
1074 cbradney 3338
    <translation>o mínimo</translation>
418 Franz 3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>maximum</source>
1074 cbradney 3342
    <translation>o máximo</translation>
418 Franz 3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>of the following fields:</source>
1074 cbradney 3346
    <translation>dos campos seguintes:</translation>
418 Franz 3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>Pick...</source>
1074 cbradney 3350
    <translation>Escoller...</translation>
418 Franz 3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>Custom calculation script:</source>
1074 cbradney 3354
    <translation>Guión de cálculo personalizado:</translation>
418 Franz 3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source>Calculate</source>
1074 cbradney 3358
    <translation>Calcular</translation>
418 Franz 3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>OK</source>
1074 cbradney 3362
    <translation>Dacordo</translation>
418 Franz 3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3366
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
1074 cbradney 3370
    <translation>Introducir aquí unha lista de campos separados por vírgulas</translation>
418 Franz 3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
1074 cbradney 3374
    <translation>É preciso, como mínimo, a Icona de Normal para usar Iconas en Botóns</translation>
418 Franz 3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>Open</source>
1074 cbradney 3378
    <translation>Abrir</translation>
418 Franz 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
1074 cbradney 3382
    <translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
418 Franz 3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>Example:</source>
1074 cbradney 3386
    <translation>Exemplo:</translation>
418 Franz 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Selection Change</source>
1074 cbradney 3390
    <translation>Modificación da Selección</translation>
418 Franz 3391
  </message>
3392
  <message>
1074 cbradney 3393
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
3394
    <translation>Fonte a usar con PDF 1.3:</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
3398
    <translation>Ignórase a bandeira para PDF 1.3</translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
418 Franz 3401
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
1074 cbradney 3402
    <translation>Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
418 Franz 3403
  </message>
3404
</context>
3405
<context>
3406
  <name>Annota</name>
3407
  <message>
3408
    <source>Annotation Properties</source>
1525 cbradney 3409
    <translation>Propriedades das Anotacións</translation>
418 Franz 3410
  </message>
3411
  <message>
1074 cbradney 3412
    <source>Type:</source>
1192 mrdocs 3413
    <translation type="obsolete">Tipo:</translation>
1074 cbradney 3414
  </message>
3415
  <message>
418 Franz 3416
    <source>Text</source>
1074 cbradney 3417
    <translation>Texto</translation>
418 Franz 3418
  </message>
3419
  <message>
3420
    <source>Link</source>
1074 cbradney 3421
    <translation>Ligazón</translation>
418 Franz 3422
  </message>
3423
  <message>
3424
    <source>External Link</source>
1074 cbradney 3425
    <translation>Ligazón externa</translation>
418 Franz 3426
  </message>
3427
  <message>
3428
    <source>External Web-Link</source>
1074 cbradney 3429
    <translation>Ligazón-web externa</translation>
418 Franz 3430
  </message>
3431
  <message>
3432
    <source>Destination</source>
1074 cbradney 3433
    <translation>Destino</translation>
418 Franz 3434
  </message>
3435
  <message>
1074 cbradney 3436
    <source>Change...</source>
1192 mrdocs 3437
    <translation type="obsolete">Modificar...</translation>
418 Franz 3438
  </message>
3439
  <message>
1074 cbradney 3440
    <source>Page:</source>
1192 mrdocs 3441
    <translation type="obsolete">Páxina:</translation>
418 Franz 3442
  </message>
3443
  <message>
1074 cbradney 3444
    <source>X-Pos:</source>
1192 mrdocs 3445
    <translation type="obsolete">Posición X:</translation>
418 Franz 3446
  </message>
454 fschmid 3447
  <message>
1074 cbradney 3448
    <source> pt</source>
3449
    <translation> pt</translation>
454 fschmid 3450
  </message>
3451
  <message>
1074 cbradney 3452
    <source>Y-Pos:</source>
1192 mrdocs 3453
    <translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
454 fschmid 3454
  </message>
3455
  <message>
1074 cbradney 3456
    <source>OK</source>
1192 mrdocs 3457
    <translation type="obsolete">Dacordo</translation>
454 fschmid 3458
  </message>
3459
  <message>
1074 cbradney 3460
    <source>Cancel</source>
1192 mrdocs 3461
    <translation type="obsolete">Cancelar</translation>
454 fschmid 3462
  </message>
3463
  <message>
1074 cbradney 3464
    <source>Open</source>
3465
    <translation>Abrir</translation>
454 fschmid 3466
  </message>
532 cbradney 3467
  <message>
1074 cbradney 3468
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3469
    <translation>Documentos PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
532 cbradney 3470
  </message>
1192 mrdocs 3471
  <message>
3472
    <source>&amp;Type:</source>
3473
    <translation>&amp;Tipo:</translation>
3474
  </message>
3475
  <message>
3476
    <source>C&amp;hange...</source>
3477
    <translation>Cam&amp;biar...</translation>
3478
  </message>
3479
  <message>
3480
    <source>&amp;Page:</source>
3481
    <translation>&amp;Páxina:</translation>
3482
  </message>
3483
  <message>
3484
    <source>&amp;X-Pos</source>
3485
    <translation>Pos-&amp;X</translation>
3486
  </message>
3487
  <message>
3488
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
3489
    <translation>Pos-&amp;Y:</translation>
3490
  </message>
3491
  <message>
3492
    <source>&amp;OK</source>
3493
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
3494
  </message>
3495
  <message>
3496
    <source>&amp;Cancel</source>
3497
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
3498
  </message>
418 Franz 3499
</context>
3500
<context>
3501
  <name>ApplyT</name>
3502
  <message>
3503
    <source>Apply Template</source>
1074 cbradney 3504
    <translation>Aplicar un Modelo</translation>
418 Franz 3505
  </message>
3506
  <message>
1074 cbradney 3507
    <source>Normal</source>
3508
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 3509
  </message>
3510
  <message>
1074 cbradney 3511
    <source>&amp;Template:</source>
3512
    <translation>&amp;Modelo:</translation>
418 Franz 3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
1074 cbradney 3516
    <translation>Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
418 Franz 3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
1074 cbradney 3520
    <translation>Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
418 Franz 3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>To:</source>
1074 cbradney 3524
    <translation>Á:</translation>
418 Franz 3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>&amp;OK</source>
1074 cbradney 3528
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>&amp;Cancel</source>
1074 cbradney 3532
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3533
  </message>
769 cbradney 3534
  <message>
1074 cbradney 3535
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
3536
    <translation>Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
769 cbradney 3537
  </message>
1074 cbradney 3538
  <message>
3539
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
3540
    <translation>Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
3541
  </message>
769 cbradney 3542
</context>
3543
<context>
1525 cbradney 3544
  <name>ArrowChooser</name>
3545
  <message>
3546
    <source>None</source>
3547
    <translation type="unfinished"></translation>
3548
  </message>
3549
</context>
3550
<context>
418 Franz 3551
  <name>Biblio</name>
3552
  <message>
3553
    <source>Scrapbook</source>
1074 cbradney 3554
    <translation>Porta-retallos</translation>
418 Franz 3555
  </message>
3556
  <message>
1074 cbradney 3557
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3558
    <translation>Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
418 Franz 3559
  </message>
3560
  <message>
1074 cbradney 3561
    <source>Delete</source>
3562
    <translation>Eliminar</translation>
418 Franz 3563
  </message>
3564
  <message>
1074 cbradney 3565
    <source>Object</source>
3566
    <translation>Obxecto</translation>
418 Franz 3567
  </message>
3568
  <message>
1074 cbradney 3569
    <source>New Entry</source>
3570
    <translation>Entrada Nova</translation>
418 Franz 3571
  </message>
3572
  <message>
1074 cbradney 3573
    <source>Rename</source>
3574
    <translation>Mudar o Nome</translation>
418 Franz 3575
  </message>
3576
  <message>
1074 cbradney 3577
    <source>Warning</source>
3578
    <translation>Advertencia</translation>
418 Franz 3579
  </message>
3580
  <message>
1074 cbradney 3581
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3582
Please choose another.</source>
3583
    <translation>O nome &quot;%1&quot; non é único.
3584
Escolla outro.</translation>
418 Franz 3585
  </message>
3586
  <message>
1074 cbradney 3587
    <source>OK</source>
3588
    <translation>Dacordo</translation>
418 Franz 3589
  </message>
3590
  <message>
1074 cbradney 3591
    <source>&amp;New</source>
3592
    <translation>&amp;Novo</translation>
418 Franz 3593
  </message>
3594
  <message>
1074 cbradney 3595
    <source>&amp;Load...</source>
3596
    <translation>&amp;Carregar...</translation>
418 Franz 3597
  </message>
3598
  <message>
1074 cbradney 3599
    <source>&amp;Save</source>
3600
    <translation>&amp;Gardar</translation>
418 Franz 3601
  </message>
3602
  <message>
1074 cbradney 3603
    <source>Save &amp;As...</source>
3604
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
418 Franz 3605
  </message>
3606
  <message>
1074 cbradney 3607
    <source>&amp;Close</source>
3608
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 3609
  </message>
3610
  <message>
1074 cbradney 3611
    <source>&amp;Small</source>
3612
    <translation>&amp;Pequeno</translation>
418 Franz 3613
  </message>
3614
  <message>
1074 cbradney 3615
    <source>&amp;Medium</source>
3616
    <translation>&amp;Mediano</translation>
418 Franz 3617
  </message>
3618
  <message>
1074 cbradney 3619
    <source>&amp;Large</source>
3620
    <translation>&amp;Grande</translation>
418 Franz 3621
  </message>
3622
  <message>
1074 cbradney 3623
    <source>&amp;File</source>
3624
    <translation>&amp;Ficheiro</translation>
418 Franz 3625
  </message>
3626
  <message>
1074 cbradney 3627
    <source>&amp;Preview</source>
3628
    <translation>&amp;Vista Previa</translation>
418 Franz 3629
  </message>
3630
  <message>
1074 cbradney 3631
    <source>&amp;Name:</source>
3632
    <translation>&amp;Nome:</translation>
418 Franz 3633
  </message>
3634
</context>
3635
<context>
3636
  <name>BookMView</name>
3637
  <message>
3638
    <source>Bookmarks</source>
1074 cbradney 3639
    <translation>Marcadores</translation>
418 Franz 3640
  </message>
3641
  <message>
3642
    <source>Move Bookmark</source>
1074 cbradney 3643
    <translation>Mover Marcador</translation>
418 Franz 3644
  </message>
3645
  <message>
3646
    <source>Insert Bookmark</source>
1074 cbradney 3647
    <translation>Inserir Marcador</translation>
418 Franz 3648
  </message>
3649
  <message>
3650
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3651
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3652
  </message>
3653
</context>
3654
<context>
3655
  <name>BookPalette</name>
3656
  <message>
3657
    <source>Bookmarks</source>
1074 cbradney 3658
    <translation>Marcadores</translation>
418 Franz 3659
  </message>
3660
</context>
3661
<context>
3662
  <name>ButtonIcon</name>
3663
  <message>
3664
    <source>Icon Placement</source>
1074 cbradney 3665
    <translation>Colocación das Iconas</translation>
418 Franz 3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>Layout:</source>
1074 cbradney 3669
    <translation>Disposición:</translation>
418 Franz 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>Caption only</source>
1074 cbradney 3673
    <translation>Só o rótulo</translation>
418 Franz 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>Icon only</source>
1074 cbradney 3677
    <translation>Só a icona</translation>
418 Franz 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>Caption below Icon</source>
1074 cbradney 3681
    <translation>O rótulo por baixo da Icona</translation>
418 Franz 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>Caption above Icon</source>
1074 cbradney 3685
    <translation>O rótulo por cima da Icona</translation>
418 Franz 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>Caption right to Icon</source>
1074 cbradney 3689
    <translation>O rótulo á direita da Icona</translation>
418 Franz 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>Caption left to Icon</source>
1074 cbradney 3693
    <translation>O rótulo á esquerda da Icona</translation>
418 Franz 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>Caption overlays Icon</source>
1074 cbradney 3697
    <translation>O rótulo sobreposto á Icona</translation>
418 Franz 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>Scale:</source>
1074 cbradney 3701
    <translation>Escala:</translation>
418 Franz 3702
  </message>
3703
  <message>
3704
    <source>Always</source>
1074 cbradney 3705
    <translation>Sempre</translation>
418 Franz 3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>When Icon is too big</source>
1074 cbradney 3709
    <translation>Cando a Icona é demasiado grande</translation>
418 Franz 3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>Never</source>
1074 cbradney 3713
    <translation>Nunca</translation>
418 Franz 3714
  </message>
3715
  <message>
3716
    <source>Scale How:</source>
1074 cbradney 3717
    <translation>Como Escalar:</translation>
418 Franz 3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>Proportional</source>
1074 cbradney 3721
    <translation>Proporcional</translation>
418 Franz 3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>Non Proportional</source>
1074 cbradney 3725
    <translation>Non Proporcional</translation>
418 Franz 3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>Icon</source>
1074 cbradney 3729
    <translation>Icona</translation>
418 Franz 3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>OK</source>
1074 cbradney 3733
    <translation>Dacordo</translation>
418 Franz 3734
  </message>
3735
  <message>
3736
    <source>Cancel</source>
1074 cbradney 3737
    <translation>Cancelar</translation>
418 Franz 3738
  </message>
3739
  <message>
3740
    <source>Reset</source>
1074 cbradney 3741
    <translation>Configuración inicial</translation>
418 Franz 3742
  </message>
1074 cbradney 3743
  <message>
3744
    <source>When Icon is too small</source>
3745
    <translation>Cando a Icona é demasiado pequena</translation>
3746
  </message>
418 Franz 3747
</context>
3748
<context>
3749
  <name>CMSPrefs</name>
3750
  <message>
3751
    <source>Color Management Settings</source>
1525 cbradney 3752
    <translation type="obsolete">Configuración da Xestión das Cores</translation>
418 Franz 3753
  </message>
3754
  <message>
1074 cbradney 3755
    <source>System Profiles</source>
3756
    <translation>Profís do Sistema</translation>
418 Franz 3757
  </message>
3758
  <message>
1074 cbradney 3759
    <source>Rendering Intents</source>
3760
    <translation>Tipo de Exhibición</translation>
418 Franz 3761
  </message>
3762
  <message>
1074 cbradney 3763
    <source>Perceptual</source>
3764
    <translation>Perceptual</translation>
418 Franz 3765
  </message>
3766
  <message>
1074 cbradney 3767
    <source>Relative Colorimetric</source>
3768
    <translation>Colorimétrico relativo</translation>
418 Franz 3769
  </message>
3770
  <message>
1074 cbradney 3771
    <source>Saturation</source>
3772
    <translation>Saturazón</translation>
418 Franz 3773
  </message>
3774
  <message>
1074 cbradney 3775
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3776
    <translation>Colorimétrico absoluto</translation>
418 Franz 3777
  </message>
3778
  <message>
1074 cbradney 3779
    <source>Default color profile for imported images</source>
3780
    <translation>Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
418 Franz 3781
  </message>
3782
  <message>
1074 cbradney 3783
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3784
    <translation>Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
418 Franz 3785
  </message>
3786
  <message>
1074 cbradney 3787
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3788
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3789
    <translation>Perfil de cores que vostede xerou ou recebeu do fabricante.
3790
Este perfil debería ser específico do seu monitor e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
418 Franz 3791
  </message>
3792
  <message>
1074 cbradney 3793
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3794
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3795
    <translation>Perfil de cores para o seu modelo de impresora que forneceu o fabricante.
3796
Este perfil debería ser específico da súa impresora e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
418 Franz 3797
  </message>
3798
  <message>
1074 cbradney 3799
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3800
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3801
    <translation>Compensación do Punto Negro é un método de mellorar o contraste nas fotografías.
3802
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
418 Franz 3803
  </message>
3804
  <message>
1074 cbradney 3805
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3806
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3807
    <translation>Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
3808
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
418 Franz 3809
  </message>
3810
  <message>
1074 cbradney 3811
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3812
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3813
    <translation>Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
3814
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
418 Franz 3815
  </message>
3816
  <message>
1074 cbradney 3817
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3818
based on the chosen printer profile.</source>
3819
    <translation>Permitir &quot;probas virtuais&quot; de como se imprimirán as cores do seu documento,
3820
baseadas no perfil de impresora escollido.</translation>
418 Franz 3821
  </message>
3822
  <message>
1074 cbradney 3823
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3824
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3825
    <translation>Método polo que se mostran cores na pantalla que pode que non se impriman adecuadamente.
3826
Isto require perfís moi exactos e só serve como advertencia.</translation>
418 Franz 3827
  </message>
3828
  <message>
1074 cbradney 3829
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
3830
    <translation>&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
418 Franz 3831
  </message>
3832
  <message>
1074 cbradney 3833
    <source>&amp;Pictures:</source>
3834
    <translation>&amp;Imaxes:</translation>
418 Franz 3835
  </message>
3836
  <message>
1074 cbradney 3837
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
3838
    <translation>Cores &amp;Sólidas:</translation>
418 Franz 3839
  </message>
3840
  <message>
1074 cbradney 3841
    <source>&amp;Monitor:</source>
3842
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
418 Franz 3843
  </message>
3844
  <message>
1074 cbradney 3845
    <source>P&amp;rinter:</source>
3846
    <translation>Im&amp;resora:</translation>
418 Franz 3847
  </message>
3848
  <message>
1074 cbradney 3849
    <source>M&amp;onitor:</source>
3850
    <translation>M&amp;onitor:</translation>
418 Franz 3851
  </message>
3852
  <message>
1074 cbradney 3853
    <source>Pr&amp;inter:</source>
3854
    <translation>Impres&amp;ora:</translation>
418 Franz 3855
  </message>
3856
  <message>
1074 cbradney 3857
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
3858
    <translation>Sim&amp;ular a Impresora na Pantalla</translation>
418 Franz 3859
  </message>
3860
  <message>
1074 cbradney 3861
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
3862
    <translation>Marcar Cores da &amp;Gama</translation>
418 Franz 3863
  </message>
3864
  <message>
1074 cbradney 3865
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
3866
    <translation>Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
418 Franz 3867
  </message>
3868
  <message>
1074 cbradney 3869
    <source>&amp;OK</source>
1525 cbradney 3870
    <translation type="obsolete">&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 3871
  </message>
3872
  <message>
1074 cbradney 3873
    <source>&amp;Cancel</source>
1525 cbradney 3874
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3875
  </message>
3876
</context>
3877
<context>
3878
  <name>CMYKChoose</name>
3879
  <message>
3880
    <source>Edit Color</source>
1074 cbradney 3881
    <translation>Mudar a Cor</translation>
418 Franz 3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source>CMYK</source>
1074 cbradney 3885
    <translation>CMYK</translation>
418 Franz 3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>RGB</source>
1074 cbradney 3889
    <translation>RGB</translation>
418 Franz 3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>Web Safe RGB</source>
1074 cbradney 3893
    <translation>RGB preparada para a Web</translation>
418 Franz 3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>New</source>
1074 cbradney 3897
    <translation>Nova</translation>
418 Franz 3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>Old</source>
1074 cbradney 3901
    <translation>Vella</translation>
418 Franz 3902
  </message>
3903
  <message>
1074 cbradney 3904
    <source>OK</source>
3905
    <translation>Dacordo</translation>
418 Franz 3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>C:</source>
1074 cbradney 3909
    <translation>C:</translation>
418 Franz 3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>M:</source>
1074 cbradney 3913
    <translation>M:</translation>
418 Franz 3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>Y:</source>
1074 cbradney 3917
    <translation>A:</translation>
418 Franz 3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>K:</source>
1074 cbradney 3921
    <translation>N:</translation>
418 Franz 3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>Dynamic Color Bars</source>
1074 cbradney 3925
    <translation>Barras de Cores Dinámicas</translation>
418 Franz 3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>Static Color Bars</source>
1074 cbradney 3929
    <translation>Barras de Cores Estáticas</translation>
418 Franz 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>R:</source>
1074 cbradney 3933
    <translation>Vm:</translation>
418 Franz 3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>G:</source>
1074 cbradney 3937
    <translation>Vd:</translation>
418 Franz 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>B:</source>
1074 cbradney 3941
    <translation>Az:</translation>
418 Franz 3942
  </message>
3943
  <message>
1074 cbradney 3944
    <source> %</source>
3945
    <translation> %</translation>
3946
  </message>
3947
  <message>
418 Franz 3948
    <source>Warning</source>
1074 cbradney 3949
    <translation>Advertencia</translation>
418 Franz 3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1074 cbradney 3953
    <translation>O nome da Cor non é único</translation>
418 Franz 3954
  </message>
3955
  <message>
1074 cbradney 3956
    <source>HSV-Colormap</source>
3957
    <translation>Mapa de Cores HSV</translation>
418 Franz 3958
  </message>
532 cbradney 3959
  <message>
1074 cbradney 3960
    <source>&amp;Name:</source>
3961
    <translation>&amp;Nome:</translation>
532 cbradney 3962
  </message>
3963
  <message>
1074 cbradney 3964
    <source>Color &amp;Model</source>
3965
    <translation>&amp;Modelo de Cor</translation>
532 cbradney 3966
  </message>
418 Franz 3967
  <message>
1074 cbradney 3968
    <source>&amp;OK</source>
3969
    <translation>&amp;Dacordo</translation>
418 Franz 3970
  </message>
3971
  <message>
1074 cbradney 3972
    <source>&amp;Cancel</source>
3973
    <translation>&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3974
  </message>
1192 mrdocs 3975
  <message>
3976
    <source>None</source>
3977
    <translation>Nengunha</translation>
3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3981
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
3982
    <translation>Non pode crear unha cor chamada &quot;%1&quot;.
3983
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
3984
  </message>
1074 cbradney 3985
</context>
3986
<context>
1525 cbradney 3987
  <name>ChTable</name>
3988
  <message>
3989
    <source>You can see a thumbnail if you press
3990
and hold down the right mouse button
3991
 
3992
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
3993
and the Delete key removes the last inserted one</source>
3994
    <translation type="unfinished"></translation>
3995
  </message>
3996
</context>
3997
<context>
3998
  <name>CharSelect</name>
3999
  <message>
4000
    <source>Select Character:</source>
4001
    <translation type="unfinished">Seleccione o Carácter:</translation>
4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>Font:</source>
4005
    <translation type="unfinished">Fonte:</translation>
4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>Character Class:</source>
4009
    <translation type="unfinished"></translation>
4010
  </message>
4011
  <message>
4012
    <source>&amp;Insert</source>
4013
    <translation type="unfinished">&amp;Inserir</translation>
4014
  </message>
4015
  <message>
4016
    <source>C&amp;lear</source>
4017
    <translation type="unfinished">&amp;Limpar</translation>
4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>&amp;Close</source>
4021
    <translation type="unfinished">&amp;Fechar</translation>
4022
  </message>
4023
  <message>
4024
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
4025
    <translation type="unfinished">Inserir os caracteres no cursor no texto</translation>
4026
  </message>
4027
  <message>
4028
    <source>Delete the current selection(s).</source>
4029
    <translation type="unfinished">Eliminar a(s) selección(s) actuais.</translation>
4030
  </message>
4031
  <message>
4032
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
4033
    <translation type="unfinished">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto.</translation>
4034
  </message>
4035
  <message>
4036
    <source>Full Character Set</source>
4037
    <translation type="unfinished"></translation>
4038
  </message>
4039
  <message>
4040
    <source>Basic Latin</source>
4041
    <translation type="unfinished"></translation>
4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>Latin-1 Supplement</source>
4045
    <translation type="unfinished"></translation>
4046
  </message>
4047
  <message>
4048
    <source>Latin Extended-A</source>
4049
    <translation type="unfinished"></translation>
4050
  </message>
4051
  <message>
4052
    <source>Latin Extended-B</source>
4053
    <translation type="unfinished"></translation>
4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>General Punctuation</source>
4057
    <translation type="unfinished"></translation>
4058
  </message>
4059
  <message>
4060
    <source>Super- and Subscripts</source>
4061
    <translation type="unfinished"></translation>
4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source>Currency Symbols</source>
4065
    <translation type="unfinished"></translation>
4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>Letterlike Symbols</source>
4069
    <translation type="unfinished"></translation>
4070
  </message>
4071
  <message>
4072
    <source>Number Forms</source>
4073
    <translation type="unfinished"></translation>
4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>Arrows</source>
4077
    <translation type="unfinished"></translation>
4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>Mathematical Operators</source>
4081
    <translation type="unfinished"></translation>
4082
  </message>
4083
  <message>
4084
    <source>Box Drawing</source>
4085
    <translation type="unfinished"></translation>
4086
  </message>
4087
  <message>
4088
    <source>Block Elements</source>
4089
    <translation type="unfinished"></translation>
4090
  </message>
4091
  <message>
4092
    <source>Geometric Shapes</source>
4093
    <translation type="unfinished"></translation>
4094
  </message>
4095
  <message>
4096
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
4097
    <translation type="unfinished"></translation>
4098
  </message>
4099
  <message>
4100
    <source>Dingbats</source>
4101
    <translation type="unfinished"></translation>
4102
  </message>
4103
  <message>
4104
    <source>Small Form Variants</source>
4105
    <translation type="unfinished"></translation>
4106
  </message>
4107
  <message>
4108
    <source>Ligatures</source>
4109