Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3089 | Rev 3363 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1192 mrdocs 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
11
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
13
  </message>
14
  <message>
15
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
16
 
17
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
18
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
19
Returns true if a new document was created.
20
</source>
21
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
24
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
25
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
26
  </message>
27
  <message>
28
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
29
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
30
 
31
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
32
following meaning:
33
 
34
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
35
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
36
 
37
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
38
  margins
39
 
40
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
41
 
42
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
43
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
44
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
45
 
46
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
47
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
48
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
49
 
50
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
51
 
52
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
53
 
54
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
55
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
56
is not in points, make sure to account for this.
57
 
58
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
59
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
60
</source>
3278 cbradney 61
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 62
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
63
 
64
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
65
o significado seguinte:
66
 
67
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
68
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
69
 
70
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
71
  as marxes do documento
72
 
73
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
74
 
75
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
76
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
77
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
78
 
79
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
80
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
81
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
82
 
83
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
84
 
85
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
86
 
87
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
88
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
89
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
90
 
91
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
92
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
101
 
102
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
103
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
107
 
108
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
109
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
110
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
111
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
112
</source>
113
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
114
 
115
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
116
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
117
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
118
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>setRedraw(bool)
122
 
123
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
124
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
125
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
126
</source>
127
    <translation>setRedraw(bool)
128
 
129
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
130
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
131
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
135
 
136
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
137
coordinates are given in the current measurement units of the document
138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
139
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
140
is not given Scribus will create one for you.
141
 
142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
143
</source>
144
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
145
 
146
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
147
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
149
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
150
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
151
 
152
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
156
 
157
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
158
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
159
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
160
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
161
template page for the new page.
162
 
163
May raise IndexError if the page number is out of range
164
</source>
3278 cbradney 165
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 166
 
167
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
168
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
169
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
170
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
171
modelo de páxina para a páxina nova.
172
 
173
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
177
 
178
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
179
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
180
available types (FILL_&lt;type&gt;).
181
</source>
182
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
183
 
184
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
185
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
186
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
190
 
191
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
192
frame has some text selected the value assigned to the first character of
193
the selection is returned.
194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
195
</source>
196
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
197
 
198
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
199
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
200
ao primeiro carácter da seleccion.
201
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
207
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
208
</source>
209
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
210
 
211
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
212
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
213
  </message>
1525 cbradney 214
  <message>
215
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
216
 
217
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
218
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
219
optional arguments, but will not be given any).
220
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
221
for the macro.
222
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
223
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
224
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
225
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
226
of a single instance.
227
</source>
3278 cbradney 228
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 229
 
230
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
231
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
232
individualmente máis abaixo.
233
 
234
Certas cousas son comúns a toda a interface.
235
 
236
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
237
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
238
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
239
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
240
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
241
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
242
o que operaren.
243
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
244
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
245
nada sobre o que operar.
246
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
247
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
248
e provocará esta excepción.
249
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
250
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
251
 
252
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
253
documentación de cada función.</translation>
254
  </message>
3278 cbradney 255
  <message>
256
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
257
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
258
 
259
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
260
following meaning:
261
 
262
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
263
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
264
 
265
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
266
  margins
267
 
268
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
269
 
270
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
271
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
272
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
273
 
274
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
275
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
276
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
277
 
278
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
279
 
280
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
281
 
282
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
283
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
284
is not in points, make sure to account for this.
285
 
286
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
287
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
288
</source>
289
    <translation type="unfinished"></translation>
290
  </message>
291
  <message>
292
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
293
 
294
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
295
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
296
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
297
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
298
master page for the new page.
299
 
300
May raise IndexError if the page number is out of range
301
</source>
302
    <translation type="unfinished"></translation>
303
  </message>
304
  <message>
305
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
306
 
307
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
308
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
309
</source>
310
    <translation type="unfinished"></translation>
311
  </message>
1192 mrdocs 312
</context>
313
<context>
314
  <name>@default</name>
315
  <message>
316
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
317
 
318
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
319
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
320
the value of the named color from the default document colors.
321
 
322
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
323
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
324
</source>
325
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
326
 
327
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
328
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
329
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
330
 
331
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
332
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
333
  </message>
334
  <message>
335
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
336
 
337
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
338
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
339
Color components should be in the range from 0 to 255.
340
 
341
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
342
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
343
</source>
344
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
345
 
346
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
347
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
348
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
349
 
350
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
351
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
352
  </message>
353
  <message>
354
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
355
 
356
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
357
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
358
the range from 0 to 255.
359
 
360
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
361
</source>
3278 cbradney 362
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 363
 
364
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
365
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
366
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
367
 
368
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
369
  </message>
370
  <message>
371
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
372
 
373
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
374
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
375
&quot;None&quot; - transparent.
376
 
377
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
378
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
379
 
380
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
381
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
382
</source>
383
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
384
 
385
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
386
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
387
 
388
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
389
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
390
 
391
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
392
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
393
  </message>
394
  <message>
395
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
396
 
397
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
398
 
399
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
400
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
401
</source>
402
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
403
 
404
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
405
 
406
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
407
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
408
  </message>
409
  <message>
410
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
411
 
412
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
413
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
414
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
415
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
416
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
417
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
418
opional parameters is False.
419
 
420
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
421
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
422
 
423
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
424
 
425
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
426
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
427
</source>
3278 cbradney 428
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 429
 
430
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
431
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
432
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
433
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
434
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
435
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
436
 
437
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
438
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
439
 
440
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
441
 
442
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
443
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
444
</translation>
445
  </message>
446
  <message>
447
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
448
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
449
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
450
 
451
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
452
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
453
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
454
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
455
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
456
 
457
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
458
at 1.
459
 
460
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
461
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
462
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
463
can be binary-ORed with button constants:
464
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
465
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
466
 
467
Usage examples:
468
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
469
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
470
          ICON_ERROR)
471
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
472
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
473
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
474
 
475
Defined button and icon constants:
476
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
477
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
478
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
479
</source>
480
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
481
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
482
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
483
 
484
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
485
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
486
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
487
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
488
tipo HTML.
489
 
490
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
491
 
492
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
493
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
494
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
495
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
496
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
497
 
498
Exemplos de uso:
499
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
500
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
501
          ICON_ERROR)
502
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
503
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
504
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
505
 
506
Constantes de botón e icone definidas:
507
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
508
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
509
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
510
  </message>
511
  <message>
512
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
513
 
514
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
515
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
516
 
517
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
518
</source>
519
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
520
 
521
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
522
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
523
 
524
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
525
  </message>
526
  <message>
527
    <source>closeDoc()
528
 
529
Closes the current document without prompting to save.
530
 
531
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
532
</source>
533
    <translation>closeDoc()
534
 
535
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
536
 
537
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
538
  </message>
539
  <message>
540
    <source>haveDoc() -&gt; bool
541
 
542
Returns true if there is a document open.
543
</source>
544
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
545
 
546
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
550
 
551
Opens the document &quot;name&quot;.
552
 
553
May raise ScribusError if the document could not be opened.
554
</source>
555
    <translation>openDoc(&quot;nome)
556
 
557
Abre o documento &quot;nome&quot;.
558
 
559
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
560
  </message>
561
  <message>
562
    <source>saveDoc()
563
 
564
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
565
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
566
save file dialog.
567
 
568
If the save fails, there is currently no way to tell.
569
</source>
570
    <translation>saveDoc()
571
 
572
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
573
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
574
para gardalo.
575
 
576
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
577
  </message>
578
  <message>
579
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
580
 
581
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
582
relative path).
583
 
584
May raise ScribusError if the save fails.
585
</source>
586
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
587
 
588
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
589
camiño completo ou relativo).
590
 
591
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
592
  </message>
593
  <message>
594
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
595
 
596
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
597
strings.
598
</source>
599
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
600
 
601
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
602
son cadeas.</translation>
603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
606
 
607
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
608
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
609
constants.
610
</source>
611
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
612
 
613
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Direita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
614
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
615
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
616
  </message>
617
  <message>
618
    <source>setUnit(type)
619
 
620
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
621
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
622
 
623
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
624
</source>
625
    <translation>setUnit(tipo)
626
 
627
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
628
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
629
  </message>
630
  <message>
631
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
632
 
633
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
634
of the UNIT_* constants:
635
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
636
</source>
637
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
638
 
639
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
640
das constantes UNIT_*:
641
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
642
  </message>
643
  <message>
644
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
645
 
646
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
647
current document.
648
</source>
649
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
650
 
651
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
652
no documento actual.</translation>
653
  </message>
654
  <message>
655
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
656
 
657
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
658
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
659
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
660
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
661
</source>
662
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
663
 
664
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
665
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
666
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
667
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
668
  </message>
669
  <message>
670
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
671
 
672
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
673
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
674
</source>
675
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;[) -&gt; cadea
676
 
677
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
678
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
679
  </message>
680
  <message>
681
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
682
 
683
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
684
is not given the currently selected Item is used.
685
</source>
686
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
687
 
688
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
689
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
690
  </message>
691
  <message>
692
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
693
 
694
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
695
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
696
</source>
697
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
698
 
699
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
700
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
704
 
705
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
706
the currently selected item is used. The join types are:
707
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
708
</source>
709
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
710
 
711
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
712
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
713
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
714
  </message>
715
  <message>
716
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
717
 
718
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
719
currently selected item is used. The cap types are:
720
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
721
</source>
722
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
723
 
724
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
725
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
726
Os estilos de terminación son:
727
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
728
  </message>
729
  <message>
730
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
731
 
732
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
733
currently selected item is used. Line style constants are:
734
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
735
</source>
736
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
737
 
738
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
739
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
740
As constantes de estilo de liña son:
741
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
742
  </message>
743
  <message>
744
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
745
 
746
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
747
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
748
</source>
749
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
750
 
751
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
752
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
756
 
757
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
758
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
759
selected item is used.
760
</source>
3278 cbradney 761
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 762
 
763
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
764
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
768
 
769
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
770
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
771
</source>
772
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;(x,y)
773
 
774
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
775
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
776
  </message>
777
  <message>
778
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
779
 
780
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
781
given the currently selected item is used.
782
</source>
783
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;[) -&gt;cadea
784
 
785
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
786
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
787
  </message>
788
  <message>
789
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
790
 
791
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
792
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
793
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
794
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
795
</source>
3278 cbradney 796
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 797
 
798
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
799
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
800
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
801
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
802
  </message>
803
  <message>
804
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
805
 
806
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
807
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
808
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
809
for reference.
810
</source>
811
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
812
 
813
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
814
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
815
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
816
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
820
 
821
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
822
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
823
is used.
824
</source>
825
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
826
 
827
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
828
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
829
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
830
  </message>
831
  <message>
832
    <source>getAllObjects() -&gt; list
833
 
834
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
835
</source>
836
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
837
 
838
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
839
  </message>
840
  <message>
841
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
842
 
843
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
844
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
845
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
846
belongs to a group, the whole group is moved.
847
</source>
848
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
849
 
850
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
851
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
852
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
853
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
854
  </message>
855
  <message>
856
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
857
 
858
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
859
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
860
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
861
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
862
given the currently selected item is used.
863
</source>
864
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
865
 
866
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
867
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
868
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
869
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
870
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
871
  </message>
872
  <message>
873
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
874
 
875
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
876
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
877
selected item is used.
878
</source>
3278 cbradney 879
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 880
 
881
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
882
significan rotación anti-reloxio.
883
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
884
  </message>
885
  <message>
886
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
887
 
888
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
889
is not given the currently selected item is used.
890
</source>
891
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
892
 
893
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
894
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
895
  </message>
896
  <message>
897
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
898
 
899
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
900
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
901
second selected Object and so on.
902
</source>
903
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
904
 
905
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
906
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
907
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
908
  </message>
909
  <message>
910
    <source>selectionCount() -&gt; integer
911
 
912
Returns the number of selected objects.
913
</source>
914
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
915
 
916
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
920
 
921
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
922
</source>
923
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
924
 
925
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
926
  </message>
927
  <message>
928
    <source>deselectAll()
929
 
930
Deselects all objects in the whole document.
931
</source>
932
    <translation>deselectAll()
933
 
934
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
935
  </message>
936
  <message>
937
    <source>groupObjects(list)
938
 
939
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
940
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
941
items are used.
942
</source>
943
    <translation>groupObjects(lista)
944
 
945
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
946
dos obxectos que se han de agrupar.
947
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
948
  </message>
949
  <message>
950
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
951
 
952
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
953
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
954
 
955
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
956
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
960
 
961
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
962
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
963
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
964
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
965
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
966
 
967
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
968
</source>
969
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
970
 
971
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
972
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
973
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
974
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
975
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
976
 
977
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
978
  </message>
979
  <message>
980
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
981
 
982
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
983
not given the currently selected item is used.
984
 
985
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
986
</source>
987
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
988
 
989
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
990
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
991
 
992
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
993
  </message>
994
  <message>
995
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
996
 
997
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
998
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
999
means 100 %.
1000
 
1001
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1002
</source>
1003
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1004
 
1005
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1006
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1007
O número 1 indica 100%.
1008
 
1009
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1010
  </message>
1011
  <message>
1012
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1013
 
1014
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1015
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1016
if locked.
1017
</source>
1018
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1019
 
1020
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1021
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1022
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
1025
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1026
 
1027
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1028
currently selected item is used.
1029
</source>
1030
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1031
 
1032
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1033
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1034
  </message>
1035
  <message>
1036
    <source>getFontNames() -&gt; list
1037
 
1038
Returns a list with the names of all available fonts.
1039
</source>
1040
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1041
 
1042
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
1045
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1046
 
1047
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1048
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1049
</source>
1050
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1051
 
1052
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1053
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
1056
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1057
 
1058
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1059
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1060
 
1061
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1062
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1063
</source>
1525 cbradney 1064
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1065
 
1066
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1067
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1068
 
1069
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1070
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
1073
    <source>getLayers() -&gt; list
1074
 
1075
Returns a list with the names of all defined layers.
1076
</source>
1077
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1078
 
1079
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
1082
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1083
 
1084
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1085
 
1086
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1087
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1088
</source>
1089
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1090
 
1091
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1092
 
1093
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1094
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1098
 
1099
Returns the name of the current active layer.
1100
</source>
1101
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1102
 
1103
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
1106
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1107
 
1108
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1109
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1110
 
1111
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1112
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1113
</source>
1114
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1115
 
1116
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1117
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1118
 
1119
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1120
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1124
 
1125
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1126
the layer is invisible.
1127
 
1128
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1129
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1130
</source>
1131
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1132
 
1133
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1134
a capa é invisíbel.
1135
 
1136
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1137
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1138
  </message>
1139
  <message>
1140
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1141
 
1142
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1143
false the layer won&apos;t be printed.
1144
 
1145
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1146
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1147
</source>
1148
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1149
 
1150
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1151
a capa non poderá imprimirse.
1152
 
1153
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1154
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1155
  </message>
1156
  <message>
1157
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1158
 
1159
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1160
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1161
&quot;layer&quot; is invisible.
1162
 
1163
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1164
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1165
</source>
1525 cbradney 1166
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1167
 
1168
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1169
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1170
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1171
 
1172
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1173
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
1176
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1177
 
1178
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1179
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1180
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1181
 
1182
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1183
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1184
</source>
1525 cbradney 1185
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1186
 
1187
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1188
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1189
a capa &quot;capa&quot;.
1190
 
1191
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1192
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1193
  </message>
1194
  <message>
1195
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1196
 
1197
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1198
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1199
 
1200
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1201
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1202
</source>
1203
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1204
 
1205
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1206
ou se é a única capa do documento.
1207
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1208
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
1211
    <source>createLayer(layer)
1212
 
1213
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1214
 
1215
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1216
</source>
1217
    <translation>createLayer(capa)
1218
 
1219
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1220
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
1223
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1224
 
1225
Returns a string with the -lang value.
1226
</source>
1227
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1228
 
1229
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1230
  </message>
1231
  <message>
1232
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1233
 
1234
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1235
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1236
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1237
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1238
is not given Scribus will create one for you.
1239
 
1240
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1241
</source>
1242
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1243
 
1244
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1245
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1246
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1247
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1248
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1249
 
1250
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1251
  </message>
1252
  <message>
1253
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1254
 
1255
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1256
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1257
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1258
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1259
create one for you.
1260
 
1261
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1262
</source>
1263
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1264
 
1265
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1266
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1267
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1268
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1269
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1270
 
1271
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1272
  </message>
1273
  <message>
1274
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1275
 
1276
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1277
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1278
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1279
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1280
given Scribus will create one for you.
1281
 
1282
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1283
</source>
1284
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1285
 
1286
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1287
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1288
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1289
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1290
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1291
 
1292
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1293
  </message>
1294
  <message>
1295
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1296
 
1297
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1298
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1299
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1300
object because you need this name for further access to that object. If
1301
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1302
 
1303
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1304
</source>
1305
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1306
 
1307
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1308
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1309
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1310
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1311
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1312
 
1313
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
1316
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1317
 
1318
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1319
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1320
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1321
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1322
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1323
Scribus will create one for you.
1324
 
1325
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1326
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1327
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1328
</source>
1329
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1330
 
1331
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1332
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1333
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1334
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1335
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1336
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1337
 
1338
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1339
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1340
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
1343
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1344
 
1345
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1346
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1347
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1348
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1349
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1350
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1351
identifier for the object because you need this name for further access to that
1352
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1353
 
1354
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1355
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1356
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1357
</source>
1358
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1359
 
1360
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1361
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1362
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1363
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1364
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1365
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1366
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1367
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1368
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1369
 
1370
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1371
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1372
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1376
 
1377
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1378
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1379
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1380
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1381
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1382
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1383
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1384
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1385
for you.
1386
 
1387
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1388
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1389
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1390
</source>
1391
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1392
 
1393
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1394
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1395
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1396
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1397
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1398
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1399
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1400
 
1401
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1402
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1403
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
1406
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1407
 
1408
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1409
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1410
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1411
unique identifier for the object because you need this name for further access
1412
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1413
 
1414
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1415
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1416
</source>
1417
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1418
 
1419
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1420
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1421
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1422
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1423
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1424
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1425
 
1426
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1427
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1428
  </message>
1429
  <message>
1430
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1431
 
1432
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1433
selected item is deleted.
1434
</source>
1435
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1436
 
1437
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1438
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1439
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1440
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1441
modelo de páxina para a páxina nova.
1442
 
1443
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
1446
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1447
 
1448
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1449
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1450
is not passed, text flow is toggled.
1451
</source>
1452
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1453
 
1454
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1455
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1456
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1457
  </message>
1458
  <message>
1459
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1460
 
1461
Test if an object with specified name really exists in the document.
1462
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1463
returns True if there is something selected.
1464
</source>
1465
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1466
 
1467
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1468
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1469
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
1472
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1473
 
1474
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1475
given, it&apos;s applied on the selected object.
1476
</source>
1477
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1478
 
1479
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1480
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1481
  </message>
1482
  <message>
1483
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1484
 
1485
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1486
</source>
1487
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1488
 
1489
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1490
  </message>
1491
  <message>
1492
    <source>currentPage() -&gt; integer
1493
 
1494
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1495
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1496
</source>
1497
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1498
 
1499
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1500
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
1503
    <source>redrawAll()
1504
 
1505
Redraws all pages.
1506
</source>
1507
    <translation>redrawAll()
1508
 
1509
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
1512
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1513
 
1514
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1515
 
1516
May raise ScribusError if the save failed.
1517
</source>
1518
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1519
 
1520
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1521
 
1522
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1523
  </message>
1524
  <message>
1525
    <source>deletePage(nr)
1526
 
1527
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1528
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1529
page number is.
1530
 
1531
May raise IndexError if the page number is out of range
1532
</source>
1533
    <translation>deletePage(nr)
1534
 
1535
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1536
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1537
que se mostra na primeira páxina.
1538
 
1539
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1540
  </message>
1541
  <message>
1542
    <source>gotoPage(nr)
1543
 
1544
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1545
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1546
just sets the page that script commands will operates on.
1547
 
1548
May raise IndexError if the page number is out of range.
1549
</source>
1550
    <translation>gotoPage(nr)
1551
 
1552
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1553
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1554
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1555
 
1556
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
1559
    <source>pageCount() -&gt; integer
1560
 
1561
Returns the number of pages in the document.
1562
</source>
1563
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1564
 
1565
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1566
  </message>
1567
  <message>
1568
    <source>getHGuides() -&gt; list
1569
 
1570
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1571
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1572
</source>
1573
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1574
 
1575
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1576
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
1579
    <source>setHGuides(list)
1580
 
1581
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1582
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1583
 
1584
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1585
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1586
</source>
1587
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1588
 
1589
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1590
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1591
 
1592
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1593
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
1596
    <source>getVGuides()
1597
 
1598
See getHGuides.
1599
</source>
1600
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1601
 
1602
ver getHGuides.</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
1605
    <source>setVGuides()
1606
 
1607
See setHGuides.
1608
</source>
1609
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1610
  </message>
1611
  <message>
1612
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1613
 
1614
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1615
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1616
</source>
1617
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1618
 
1619
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1620
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1621
  </message>
1622
  <message>
1623
    <source>getPageItems() -&gt; list
1624
 
1625
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1626
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1627
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1628
the page...
1629
</source>
1630
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1631
 
1632
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1633
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1634
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1635
é o primeiro na páxina...</translation>
1636
  </message>
1637
  <message>
1638
    <source>getPageMargins()
1639
 
1640
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1641
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1642
</source>
2936 mrdocs 1643
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1644
 
1645
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1646
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1647
  </message>
1648
  <message>
1649
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1650
 
1651
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1652
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1653
currently selected item is used.
1654
</source>
1655
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1656
 
1657
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1658
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1659
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1660
  </message>
1661
  <message>
1662
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1663
 
1664
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1665
is not given the currently selected item is used.
1666
</source>
1667
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1668
 
1669
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1670
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1671
  </message>
1672
  <message>
1673
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1674
 
1675
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1676
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1677
given the currently selected item is used.
1678
 
1679
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1680
</source>
1681
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1682
 
1683
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1684
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1685
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1686
 
1687
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1688
  </message>
1689
  <message>
1690
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1691
 
1692
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1693
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1694
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1695
is used.
1696
 
1697
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1698
</source>
1699
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1700
 
1701
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1702
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1703
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1704
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1705
 
1706
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1707
  </message>
1708
  <message>
1709
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1710
 
1711
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1712
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1713
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1714
</source>
1715
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1716
 
1717
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
1718
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1719
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
1720
  </message>
1721
  <message>
1722
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1723
 
1724
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1725
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1726
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1727
</source>
1728
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
1729
 
1730
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
1731
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1732
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
1733
  </message>
1734
  <message>
1735
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1736
 
1737
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1738
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1739
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1740
</source>
1741
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
1742
 
1743
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
1744
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1745
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
1748
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1749
 
1750
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1751
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1752
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1753
Item is used.
1754
 
1755
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1756
</source>
1757
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1758
 
1759
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1760
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1761
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1762
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1763
 
1764
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1765
  </message>
1766
  <message>
1767
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1768
 
1769
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1770
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1771
 
1772
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1773
</source>
1774
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
1775
 
1776
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1777
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1778
 
1779
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
1782
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1783
 
1784
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1785
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1786
 
1787
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1788
</source>
1789
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
1790
 
1791
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
1792
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1793
 
1794
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1795
  </message>
1796
  <message>
1797
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1798
 
1799
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1800
has some text selected the value assigned to the first character
1801
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1802
selected item is used.
1803
</source>
1804
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1805
 
1806
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
1807
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
1808
asignado ao primeiro carácter da selección.
1809
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
1812
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1813
 
1814
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1815
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1816
</source>
1817
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
1818
 
1819
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1820
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
1823
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1824
 
1825
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1826
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1827
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1828
selected item is used.
1829
</source>
1830
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1831
 
1832
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
1833
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
1834
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
1835
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1838
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1839
 
1840
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1841
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1842
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1843
used.
1844
</source>
1845
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1846
 
1847
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
1848
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
1849
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
1850
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
1853
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1854
 
1855
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1856
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1857
</source>
1858
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1859
 
3089 fschmid 1860
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 1861
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
1864
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1865
 
1866
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1867
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1868
</source>
1869
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1870
 
1871
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1872
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1873
  </message>
1874
  <message>
1875
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1876
 
1877
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1878
given the currently selected item is used.
1879
</source>
1880
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
1881
 
1882
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1883
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1884
  </message>
1885
  <message>
1886
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1887
 
1888
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1889
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1890
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1891
used.
1892
</source>
1893
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
1894
 
1895
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
1896
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
1897
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
1898
seleccionado nese momento.</translation>
1899
  </message>
1900
  <message>
1901
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1902
 
1903
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
1904
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1905
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
1906
used.
1907
 
1908
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1909
</source>
2936 mrdocs 1910
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1911
 
1912
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
1913
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
1914
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1915
 
1916
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
1919
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1920
 
1921
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1922
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1923
currently selected item is used.
1924
 
1925
May throw ValueError if the font cannot be found.
1926
</source>
1927
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
1928
 
1929
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
1930
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
1931
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1932
 
1933
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
1934
  </message>
1935
  <message>
1936
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1937
 
1938
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1939
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1940
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1941
currently selected item is used.
1942
 
1943
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1944
</source>
1945
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1946
 
1947
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1948
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
1949
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
1950
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1951
 
1952
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
1955
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1956
 
1957
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1958
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1959
item is used.
1960
 
1961
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1962
</source>
1963
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1964
 
3089 fschmid 1965
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 1966
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
1967
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1968
 
1969
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
1972
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1973
 
1974
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1975
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1976
 
1977
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1978
</source>
1979
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1980
 
1981
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1982
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1983
 
1984
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
1987
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1988
 
1989
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1990
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1991
 
1992
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1993
</source>
1994
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
1995
 
1996
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
1997
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1998
 
1999
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2000
  </message>
2001
  <message>
2002
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2003
 
2004
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2005
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2006
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2007
 
2008
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2009
</source>
2010
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2011
 
2012
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2013
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2014
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2015
neste módulo - ver dir(Scribus).
2016
 
2017
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2021
 
2022
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2023
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2024
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2025
selected item is used.
2026
 
2027
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2028
</source>
3278 cbradney 2029
    <translation type="unfinished">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2030
 
2031
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2032
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2033
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2034
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2035
 
2036
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2037
  </message>
2038
  <message>
2039
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2040
 
2041
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2042
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2043
selected item is used.
2044
</source>
2045
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2046
 
2047
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2048
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2049
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
2052
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2053
 
2054
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2055
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2056
given the currently selected item is used.
2057
</source>
2058
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2059
 
2060
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2061
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2062
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2063
  </message>
2064
  <message>
2065
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2066
 
2067
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2068
selected item is used.
2069
</source>
2070
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2071
 
2072
Fixa a cor do trazo do texto.
2073
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2074
  </message>
2075
  <message>
2076
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2077
 
2078
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2079
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2080
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2081
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2082
used.
2083
</source>
2084
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2085
 
2086
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2087
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2088
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2089
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
2092
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2093
 
2094
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2095
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2096
and must not link to or be linked from any other frames already.
2097
 
2098
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2099
</source>
2100
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2101
 
2102
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2103
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2104
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2105
  </message>
2106
  <message>
2107
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2108
 
2109
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2110
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2111
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2112
 
2113
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2114
</source>
2115
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2116
 
2117
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2118
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2119
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2120
unlinkTextFrames(b)
2121
 
2122
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2123
  </message>
2124
  <message>
2125
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2126
 
2127
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2128
currently selected item is used.</source>
2129
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2130
 
2131
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2132
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
2135
    <source>progressReset()
2136
 
2137
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2138
new progress bar use. See progressSet.
2139
</source>
2140
    <translation>progressReset()
2141
 
2142
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2143
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2144
  </message>
2145
  <message>
2146
    <source>progressTotal(max)
2147
 
2148
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2149
See progressSet.
2150
</source>
2151
    <translation>progressTotal(max)
2152
 
2153
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2154
Ver progressSet.</translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
2157
    <source>progressSet(nr)
2158
 
2159
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2160
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2161
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2162
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2163
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2164
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2165
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2166
</source>
2167
    <translation>progressSet(nr)
2168
 
2169
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2170
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2171
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2172
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2173
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2174
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2175
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2176
  </message>
2177
  <message>
2178
    <source>setCursor()
2179
 
2180
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2181
</source>
2182
    <translation>setCursor()
2183
 
2184
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
2187
    <source>docChanged(bool)
2188
 
2189
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2190
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2191
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2192
</source>
2193
    <translation>docChanged(bool)
2194
 
2195
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2196
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2197
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2198
por medio dun guión.</translation>
2199
  </message>
1525 cbradney 2200
  <message>
2201
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2202
 
2203
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2204
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2205
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2206
 
2207
May raise WrongFrameTypeError.
2208
</source>
2209
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2210
 
2211
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2212
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2213
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2214
 
2215
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2216
  </message>
2217
  <message>
2218
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2219
 
2220
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2221
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2222
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2223
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2224
 
2225
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2226
</source>
3278 cbradney 2227
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2228
 
2229
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2230
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2231
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2232
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2233
nese momento.
2234
 
2235
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2236
  </message>
2237
  <message>
2238
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2239
 
2240
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2241
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2242
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2243
for the macro.
2244
</source>
3278 cbradney 2245
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2246
 
2247
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2248
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2249
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2250
de teclado para a macro.</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2254
 
2255
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2256
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2257
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2258
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2259
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2260
 
2261
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2262
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2263
</source>
1564 cbradney 2264
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2265
 
2266
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2267
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2268
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2269
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2270
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2271
 
2272
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2273
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
2276
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2277
 
2278
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2279
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2280
&quot;layer&quot; is invisible.
2281
 
2282
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2283
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2284
</source>
3278 cbradney 2285
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2286
 
2287
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2288
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2289
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2290
 
2291
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2292
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2293
  </message>
2294
  <message>
2295
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2296
 
2297
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2298
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2299
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2300
 
2301
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2302
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2303
</source>
1564 cbradney 2304
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2305
 
2306
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2307
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2308
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2309
 
2310
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2311
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2312
  </message>
2313
  <message>
2314
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2315
 
2316
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2317
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2318
space. If no document is open, returns the value of the named color
2319
from the default document colors.
2320
 
2321
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2322
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2323
</source>
3278 cbradney 2324
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2325
 
1564 cbradney 2326
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2327
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2328
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2329
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2330
 
1564 cbradney 2331
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2332
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2333
  </message>
2334
  <message>
1564 cbradney 2335
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2336
 
1564 cbradney 2337
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2338
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2339
 
1564 cbradney 2340
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2341
</source>
1564 cbradney 2342
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2343
 
1564 cbradney 2344
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2345
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2346
 
1564 cbradney 2347
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2348
  </message>
2349
  <message>
1564 cbradney 2350
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2351
 
1564 cbradney 2352
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2353
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2354
 
1564 cbradney 2355
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2356
</source>
1564 cbradney 2357
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2358
 
1564 cbradney 2359
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2360
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2361
 
1564 cbradney 2362
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2363
  </message>
1784 cbradney 2364
  <message>
2936 mrdocs 2365
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2366
 
2936 mrdocs 2367
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2368
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2369
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2370
 
2936 mrdocs 2371
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2372
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2373
</source>
3278 cbradney 2374
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2375
 
2936 mrdocs 2376
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2377
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2378
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2379
 
2936 mrdocs 2380
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2381
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2382
  </message>
2383
  <message>
2936 mrdocs 2384
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2385
 
2936 mrdocs 2386
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2387
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2388
</source>
2936 mrdocs 2389
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2390
 
2936 mrdocs 2391
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, direita, abaixo)
2392
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;type&gt; e getPageSize().
2393
</translation>
1784 cbradney 2394
  </message>
2395
  <message>
2936 mrdocs 2396
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2397
 
2936 mrdocs 2398
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2399
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2400
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2401
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2402
 
2936 mrdocs 2403
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2404
</source>
3278 cbradney 2405
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2406
 
2936 mrdocs 2407
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2408
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2409
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2410
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2411
 
2936 mrdocs 2412
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2413
</translation>
1784 cbradney 2414
  </message>
3278 cbradney 2415
  <message>
2416
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2417
 
2418
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2419
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2420
space. If no document is open, returns the value of the named color
2421
from the default document colors.
2422
 
2423
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2424
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2425
</source>
2426
    <translation type="unfinished"></translation>
2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2430
 
2431
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2432
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2433
the range from 0 to 255.
2434
 
2435
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2436
</source>
2437
    <translation type="unfinished"></translation>
2438
  </message>
2439
  <message>
2440
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2441
 
2442
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2443
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2444
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2445
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2446
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2447
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2448
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2449
opional parameters is False.
2450
 
2451
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2452
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2453
 
2454
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2455
 
2456
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2457
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2458
</source>
2459
    <translation type="unfinished"></translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
2462
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2463
 
2464
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2465
style name or None when user cancels the dialog.
2466
</source>
2467
    <translation type="unfinished"></translation>
2468
  </message>
2469
  <message>
2470
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2471
 
2472
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2473
</source>
2474
    <translation type="unfinished"></translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2478
 
2479
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2480
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2481
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2482
</source>
2483
    <translation type="unfinished"></translation>
2484
  </message>
2485
  <message>
2486
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2487
 
2488
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2489
for details of arguments.
2490
 
2491
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2492
</source>
2493
    <translation type="unfinished"></translation>
2494
  </message>
2495
  <message>
2496
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2497
 
2498
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2499
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2500
by parent classes as well.
2501
</source>
2502
    <translation type="unfinished"></translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
2505
    <source>getProperty(object, property)
2506
 
2507
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2508
 
2509
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2510
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2511
C++ QObject instance.
2512
 
2513
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2514
to look up on `object&apos;.
2515
 
2516
The return value varies depending on the type of the property.
2517
</source>
2518
    <translation type="unfinished"></translation>
2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>setProperty(object, property, value)
2522
 
2523
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2524
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2525
also be raised if the underlying setter fails.
2526
 
2527
See getProperty() for more information.
2528
</source>
2529
    <translation type="unfinished"></translation>
2530
  </message>
2531
  <message>
2532
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2533
 
2534
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2535
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2536
search recursively through children, grandchildren, etc.
2537
 
2538
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2539
</source>
2540
    <translation type="unfinished"></translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
2543
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2544
 
2545
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2546
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2547
search recursively through children, grandchildren, etc.
2548
</source>
2549
    <translation type="unfinished"></translation>
2550
  </message>
2551
  <message>
2552
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2553
 
2554
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2555
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2556
selected item is used.
2557
</source>
2558
    <translation type="unfinished"></translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2562
 
2563
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2564
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2565
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2566
not given the currently selected Item is used.
2567
 
2568
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2569
</source>
2570
    <translation type="unfinished"></translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2574
 
2575
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2576
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2577
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2578
 
2579
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2580
</source>
2581
    <translation type="unfinished"></translation>
2582
  </message>
1192 mrdocs 2583
</context>
2584
<context>
418 Franz 2585
  <name>About</name>
2586
  <message>
1074 cbradney 2587
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 2588
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 2589
  </message>
2590
  <message>
418 Franz 2591
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 2592
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>Scribus Version %1
2596
%2 %3</source>
3278 cbradney 2597
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
1074 cbradney 2598
%2 %3</translation>
418 Franz 2599
  </message>
2600
  <message>
2601
    <source>Build-ID:</source>
2936 mrdocs 2602
    <translation>ID da compilación:</translation>
418 Franz 2603
  </message>
2604
  <message>
1074 cbradney 2605
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 2606
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 2607
  </message>
2608
  <message>
2609
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 2610
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 2611
  </message>
2612
  <message>
2613
    <source>Windows port:</source>
3278 cbradney 2614
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 2615
  </message>
2616
  <message>
1074 cbradney 2617
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 2618
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 2619
  </message>
2620
  <message>
2621
    <source>German:</source>
3278 cbradney 2622
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
418 Franz 2623
  </message>
2624
  <message>
2625
    <source>French:</source>
3278 cbradney 2626
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
418 Franz 2627
  </message>
2628
  <message>
1074 cbradney 2629
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 2630
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 2631
  </message>
2632
  <message>
418 Franz 2633
    <source>Italian:</source>
3278 cbradney 2634
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
418 Franz 2635
  </message>
2636
  <message>
2637
    <source>Hungarian:</source>
3278 cbradney 2638
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
418 Franz 2639
  </message>
2640
  <message>
2641
    <source>Ukrainian:</source>
3278 cbradney 2642
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
418 Franz 2643
  </message>
2644
  <message>
2645
    <source>Bulgarian:</source>
3278 cbradney 2646
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
418 Franz 2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>Galician:</source>
3278 cbradney 2650
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
418 Franz 2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>Turkish:</source>
3278 cbradney 2654
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
418 Franz 2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>Lithuanian:</source>
3278 cbradney 2658
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
418 Franz 2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>Polish:</source>
3278 cbradney 2662
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
418 Franz 2663
  </message>
2664
  <message>
2665
    <source>Czech:</source>
3278 cbradney 2666
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
418 Franz 2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>Slovak:</source>
3278 cbradney 2670
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
418 Franz 2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <source>Danish:</source>
3278 cbradney 2674
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
418 Franz 2675
  </message>
2676
  <message>
2677
    <source>Norwegian:</source>
3278 cbradney 2678
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
418 Franz 2679
  </message>
2680
  <message>
1074 cbradney 2681
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 2682
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 2683
  </message>
2684
  <message>
418 Franz 2685
    <source>Welsh:</source>
3278 cbradney 2686
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
418 Franz 2687
  </message>
2688
  <message>
2689
    <source>Russian:</source>
3278 cbradney 2690
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
418 Franz 2691
  </message>
2692
  <message>
2693
    <source>Brazilian:</source>
3278 cbradney 2694
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>Finnish:</source>
3278 cbradney 2698
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
418 Franz 2699
  </message>
2700
  <message>
1074 cbradney 2701
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 2702
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 2703
  </message>
2704
  <message>
1074 cbradney 2705
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 2706
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 2707
  </message>
2708
  <message>
1074 cbradney 2709
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 2710
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 2711
  </message>
2712
  <message>
1074 cbradney 2713
    <source>Basque:</source>
3278 cbradney 2714
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
418 Franz 2715
  </message>
2716
  <message>
1074 cbradney 2717
    <source>Slovenian:</source>
3278 cbradney 2718
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
418 Franz 2719
  </message>
2720
  <message>
1074 cbradney 2721
    <source>This panel shows the version, build date and
2722
 compiled in library support in Scribus
2723
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2724
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 2725
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 2726
soporte de librarías compiladas en Scribus
2727
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
2728
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 2729
  </message>
2730
  <message>
1074 cbradney 2731
    <source>&amp;About</source>
2936 mrdocs 2732
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 2733
  </message>
2734
  <message>
1074 cbradney 2735
    <source>A&amp;uthors</source>
2936 mrdocs 2736
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 2737
  </message>
2738
  <message>
1074 cbradney 2739
    <source>&amp;Translations</source>
2936 mrdocs 2740
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 2741
  </message>
2742
  <message>
1074 cbradney 2743
    <source>&amp;Online</source>
2936 mrdocs 2744
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 2745
  </message>
2746
  <message>
1074 cbradney 2747
    <source>&amp;Close</source>
2936 mrdocs 2748
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 2749
  </message>
1192 mrdocs 2750
  <message>
2751
    <source>About Scribus %1</source>
2936 mrdocs 2752
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
1192 mrdocs 2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Development Team:</source>
2936 mrdocs 2756
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
1192 mrdocs 2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Official Documentation:</source>
2936 mrdocs 2760
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
1192 mrdocs 2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Other Documentation:</source>
2936 mrdocs 2764
    <translation>Outra Documentación:</translation>
1192 mrdocs 2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2936 mrdocs 2768
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
1192 mrdocs 2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Catalan:</source>
3278 cbradney 2772
    <translation type="obsolete">Catalán:</translation>
1192 mrdocs 2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>English (British):</source>
3278 cbradney 2776
    <translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
1192 mrdocs 2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>Esperanto:</source>
3278 cbradney 2780
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
1192 mrdocs 2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Korean:</source>
3278 cbradney 2784
    <translation type="obsolete">Coreano:</translation>
1192 mrdocs 2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Serbian:</source>
3278 cbradney 2788
    <translation type="obsolete">Serbio:</translation>
1192 mrdocs 2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Spanish:</source>
3278 cbradney 2792
    <translation type="obsolete">Español:</translation>
1192 mrdocs 2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>Swedish:</source>
3278 cbradney 2796
    <translation type="obsolete">Sueco:</translation>
1192 mrdocs 2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2936 mrdocs 2800
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
1192 mrdocs 2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>Homepage</source>
2936 mrdocs 2804
    <translation>Sitio web</translation>
1192 mrdocs 2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Online Reference</source>
2936 mrdocs 2808
    <translation>Referencia en liña</translation>
1192 mrdocs 2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2936 mrdocs 2812
    <translation>Erros e Peticións</translation>
1192 mrdocs 2813
  </message>
2814
  <message>
2815
    <source>Mailing List</source>
2936 mrdocs 2816
    <translation>Lista de Correo</translation>
1192 mrdocs 2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>This panel shows the version, build date and
2820
 compiled in library support in Scribus
2821
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2822
Missing library support is indicated by a *</source>
3278 cbradney 2823
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
1192 mrdocs 2824
soporte de librarías compilado en Scribus.
2825
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
2826
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
2827
  </message>
1525 cbradney 2828
  <message>
2829
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1784 cbradney 2830
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
1525 cbradney 2831
  </message>
2936 mrdocs 2832
  <message>
2833
    <source>%1 %2 %3 </source>
2834
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>Afrikaans:</source>
3278 cbradney 2838
    <translation type="obsolete">Africaner:</translation>
2936 mrdocs 2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3278 cbradney 2842
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
2936 mrdocs 2843
  </message>
3278 cbradney 2844
  <message>
2845
    <source>Using GhostScript version %1</source>
2846
    <translation type="unfinished"></translation>
2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source>No GS version available</source>
2850
    <translation type="unfinished"></translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>Scribus Version %1
2854
%2 %3 (%4)</source>
2855
    <translation type="unfinished"></translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
2859
    <translation type="unfinished"></translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Windows Port:</source>
2863
    <translation type="unfinished"></translation>
2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>Wiki</source>
2867
    <translation type="unfinished"></translation>
2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2871
    <translation type="unfinished"></translation>
2872
  </message>
1074 cbradney 2873
</context>
2874
<context>
3278 cbradney 2875
  <name>AboutPlugins</name>
2876
  <message>
2877
    <source>Yes</source>
2878
    <translation type="unfinished">Si</translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>No</source>
2882
    <translation type="unfinished">Non</translation>
2883
  </message>
2884
</context>
2885
<context>
2886
  <name>AboutPluginsBase</name>
2887
  <message>
2888
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
2889
    <translation type="unfinished"></translation>
2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>File Name:</source>
2893
    <translation type="unfinished"></translation>
2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>Version:</source>
2897
    <translation type="unfinished"></translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>Enabled:</source>
2901
    <translation type="unfinished"></translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Release Date:</source>
2905
    <translation type="unfinished"></translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>Copyright:</source>
2909
    <translation type="unfinished"></translation>
2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>Author(s):</source>
2913
    <translation type="unfinished"></translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Description:</source>
2917
    <translation type="unfinished"></translation>
2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>License:</source>
2921
    <translation type="unfinished"></translation>
2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>&amp;Close</source>
2925
    <translation type="unfinished">&amp;Fechar</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Alt+C</source>
2929
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
2930
  </message>
2931
</context>
2932
<context>
2933
  <name>ActionManager</name>
2934
  <message>
2935
    <source>&amp;New</source>
2936
    <translation type="unfinished"></translation>
2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <source>&amp;Open...</source>
2940
    <translation type="unfinished">&amp;Abrir...</translation>
2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>&amp;Close</source>
2944
    <translation type="unfinished">&amp;Fechar</translation>
2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>&amp;Save</source>
2948
    <translation type="unfinished">&amp;Gardar</translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>Save &amp;As...</source>
2952
    <translation type="unfinished">Gardar &amp;Como...</translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2956
    <translation type="unfinished">&amp;Volver ao Salvado</translation>
2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2960
    <translation type="unfinished">Recoller para S&amp;aída...</translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>Get Text...</source>
2964
    <translation type="unfinished">Obter Texto...</translation>
2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>Append &amp;Text...</source>
2968
    <translation type="unfinished">Adicionar &amp;Texto...</translation>
2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>Get Image...</source>
2972
    <translation type="unfinished"></translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>Save &amp;Text...</source>
2976
    <translation type="unfinished">Salvar &amp;Texto...</translation>
2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2980
    <translation type="unfinished">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2984
    <translation type="unfinished">Salvar como P&amp;DF...</translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
2987
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2988
    <translation type="unfinished">&amp;Configuración do Documento...</translation>
2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <source>&amp;Print...</source>
2992
    <translation type="unfinished">Im&amp;primir...</translation>
2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <source>Print Previe&amp;w</source>
2996
    <translation type="unfinished">Ante&amp;visión da Impresión</translation>
2997
  </message>
2998
  <message>
2999
    <source>&amp;Quit</source>
3000
    <translation type="unfinished">&amp;Sair</translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>&amp;Undo</source>
3004
    <translation type="unfinished">&amp;Desfacer</translation>
3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>&amp;Redo</source>
3008
    <translation type="unfinished">&amp;Refacer</translation>
3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3012
    <translation type="unfinished"></translation>
3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>Cu&amp;t</source>
3016
    <translation type="unfinished">Recor&amp;tar</translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
3019
    <source>&amp;Copy</source>
3020
    <translation type="unfinished">&amp;Copiar</translation>
3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>&amp;Paste</source>
3024
    <translation type="unfinished">&amp;Pegar</translation>
3025
  </message>
3026
  <message>
3027
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3028
    <translation type="unfinished">&amp;Limpar o Contido</translation>
3029
  </message>
3030
  <message>
3031
    <source>Select &amp;All</source>
3032
    <translation type="unfinished">Seleccion&amp;alo Todo</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>&amp;Deselect All</source>
3036
    <translation type="unfinished"></translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3040
    <translation type="unfinished">Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>Edit Image...</source>
3044
    <translation type="unfinished"></translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>C&amp;olors...</source>
3048
    <translation type="unfinished">C&amp;ores...</translation>
3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3052
    <translation type="unfinished">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3056
    <translation type="unfinished">Estilos de &amp;Liña...</translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3060
    <translation type="unfinished"></translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3064
    <translation type="unfinished"></translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>P&amp;references...</source>
3068
    <translation type="unfinished">P&amp;referencias...</translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>%1 pt</source>
3072
    <translation type="unfinished"></translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>&amp;Other...</source>
3076
    <translation type="unfinished">&amp;Outra...</translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>&amp;Left</source>
3080
    <translation type="unfinished">&amp;Esquerda</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>&amp;Center</source>
3084
    <translation type="unfinished">&amp;Centro</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>&amp;Right</source>
3088
    <translation type="unfinished">Di&amp;reita</translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>&amp;Block</source>
3092
    <translation type="unfinished">B&amp;loquear</translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>&amp;Forced</source>
3096
    <translation type="unfinished">&amp;Forzado</translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>&amp;%1 %</source>
3100
    <translation type="unfinished"></translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>&amp;Normal</source>
3104
    <translation type="unfinished"></translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>&amp;Underline</source>
3108
    <translation type="unfinished">&amp;Subliñado</translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>Underline &amp;Words</source>
3112
    <translation type="unfinished"></translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>&amp;Strike Through</source>
3116
    <translation type="unfinished"></translation>
3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>&amp;All Caps</source>
3120
    <translation type="unfinished"></translation>
3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>Small &amp;Caps</source>
3124
    <translation type="unfinished"></translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Su&amp;perscript</source>
3128
    <translation type="unfinished"></translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Su&amp;bscript</source>
3132
    <translation type="unfinished"></translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>&amp;Outline</source>
3136
    <translation type="unfinished">&amp;Esquema</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>S&amp;hadow</source>
3140
    <translation type="unfinished"></translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>&amp;Image Effects</source>
3144
    <translation type="unfinished"></translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3148
    <translation type="unfinished">T&amp;abuladores...</translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>D&amp;uplicate</source>
3152
    <translation type="unfinished">D&amp;uplicar</translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3156
    <translation type="unfinished">Duplicados &amp;Múltiples</translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>&amp;Delete</source>
3160
    <translation type="unfinished">&amp;Eliminar</translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>&amp;Group</source>
3164
    <translation type="unfinished">A&amp;grupar</translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>&amp;Ungroup</source>
3168
    <translation type="unfinished">Desa&amp;grupar</translation>
3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>Is &amp;Locked</source>
3172
    <translation type="unfinished"></translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3176
    <translation type="unfinished"></translation>
3177
  </message>
3178
  <message>
3179
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3180
    <translation type="unfinished"></translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3184
    <translation type="unfinished"></translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source>&amp;Lower</source>
3188
    <translation type="unfinished">&amp;Baixar</translation>
3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>&amp;Raise</source>
3192
    <translation type="unfinished">Subi&amp;r</translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3196
    <translation type="unfinished">Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>&amp;Attributes...</source>
3200
    <translation type="unfinished"></translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3204
    <translation type="unfinished">I&amp;maxe Visíbel</translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>&amp;Update Image</source>
3208
    <translation type="unfinished"></translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3212
    <translation type="unfinished"></translation>
3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>Extended Image Properties</source>
3216
    <translation type="unfinished"></translation>
3217
  </message>
3218
  <message>
3219
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3220
    <translation type="unfinished"></translation>
3221
  </message>
3222
  <message>
3223
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3224
    <translation type="unfinished"></translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
3227
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3228
    <translation type="unfinished"></translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3232
    <translation type="unfinished">É &amp;Marcador PDF</translation>
3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3236
    <translation type="unfinished">É A&amp;notación PDF</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
3239
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3240
    <translation type="unfinished">P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3244
    <translation type="unfinished">P&amp;ropriedades do Campo</translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3248
    <translation type="unfinished">&amp;Modificar a Forma...</translation>
3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3252
    <translation type="unfinished">&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3256
    <translation type="unfinished">&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3260
    <translation type="unfinished">&amp;Combinar Polígonos</translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3264
    <translation type="unfinished">Partir &amp;Polígonos</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3268
    <translation type="unfinished">Curva de &amp;Bézier</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>&amp;Image Frame</source>
3272
    <translation type="unfinished"></translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>&amp;Outlines</source>
3276
    <translation type="unfinished">C&amp;ontornos</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>&amp;Polygon</source>
3280
    <translation type="unfinished"></translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>&amp;Text Frame</source>
3284
    <translation type="unfinished">Moldura de &amp;Texto</translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>&amp;Glyph...</source>
3288
    <translation type="unfinished"></translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>Sample Text</source>
3292
    <translation type="unfinished"></translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>&amp;Insert...</source>
3296
    <translation type="unfinished">&amp;Inserir...</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>Im&amp;port...</source>
3300
    <translation type="unfinished"></translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>&amp;Delete...</source>
3304
    <translation type="unfinished">&amp;Eliminar...</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>&amp;Copy...</source>
3308
    <translation type="unfinished"></translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>&amp;Move...</source>
3312
    <translation type="unfinished">&amp;Mover...</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3316
    <translation type="unfinished"></translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>Convert to Master Page...</source>
3320
    <translation type="unfinished"></translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3324
    <translation type="unfinished">Xerir as &amp;Guías...</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>Manage Page Properties...</source>
3328
    <translation type="unfinished"></translation>
3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>&amp;Fit in window</source>
3332
    <translation type="unfinished"></translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>&amp;50%</source>
3336
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>&amp;75%</source>
3340
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>&amp;100%</source>
3344
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>&amp;200%</source>
3348
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3352
    <translation type="unfinished">&amp;Miniaturas</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Show &amp;Margins</source>
3356
    <translation type="unfinished">Mostrar as &amp;Marxes</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Show &amp;Frames</source>
3360
    <translation type="unfinished">Mostrar as &amp;Molduras</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Show &amp;Images</source>
3364
    <translation type="unfinished">Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Show &amp;Grid</source>
3368
    <translation type="unfinished">Mostrar a &amp;Grella</translation>
3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Show G&amp;uides</source>
3372
    <translation type="unfinished">Mostrar as G&amp;uías</translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3376
    <translation type="unfinished">Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3380
    <translation type="unfinished"></translation>
3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>Show Control Characters</source>
3384
    <translation type="unfinished"></translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Rulers relative to Page</source>
3388
    <translation type="unfinished"></translation>
3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3392
    <translation type="unfinished"></translation>
3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3396
    <translation type="unfinished">A&amp;garrarse ás Guías</translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>&amp;Properties</source>
3400
    <translation type="unfinished">&amp;Propriedades</translation>
3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3404
    <translation type="unfinished">&amp;Porta-retallos</translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>&amp;Layers</source>
3408
    <translation type="unfinished">&amp;Capas</translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3412
    <translation type="unfinished"></translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3416
    <translation type="unfinished">&amp;Marcadores</translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>&amp;Measurements</source>
3420
    <translation type="unfinished"></translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>Action &amp;History</source>
3424
    <translation type="unfinished"></translation>
3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3428
    <translation type="unfinished"></translation>
3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3432
    <translation type="unfinished"></translation>
3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>&amp;Tools</source>
3436
    <translation type="unfinished">&amp;Ferramentas</translation>
3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3440
    <translation type="unfinished">Ferramentas P&amp;DF</translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>Select Item</source>
3444
    <translation type="unfinished"></translation>
3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>T&amp;able</source>
3448
    <translation type="unfinished"></translation>
3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>&amp;Shape</source>
3452
    <translation type="unfinished">&amp;Forma</translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <source>&amp;Line</source>
3456
    <translation type="unfinished">&amp;Liña</translation>
3457
  </message>
3458
  <message>
3459
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3460
    <translation type="unfinished"></translation>
3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>Rotate Item</source>
3464
    <translation type="unfinished">Rotar Elemento</translation>
3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>Zoom in or out</source>
3468
    <translation type="unfinished">Achegarse ou Alonxarse</translation>
3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>Zoom in</source>
3472
    <translation type="unfinished"></translation>
3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>Zoom out</source>
3476
    <translation type="unfinished"></translation>
3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3480
    <translation type="unfinished">Modificar o Contido da Moldura</translation>
3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source>Edit Text...</source>
3484
    <translation type="unfinished">Modificar Texto...</translation>
3485
  </message>
3486
  <message>
3487
    <source>Link Text Frames</source>
3488
    <translation type="unfinished">Vincular as Molduras de Texto</translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>Unlink Text Frames</source>
3492
    <translation type="unfinished">Desvincular as Molduras de Texto</translation>
3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3496
    <translation type="unfinished"></translation>
3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>Copy Item Properties</source>
3500
    <translation type="unfinished"></translation>
3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3504
    <translation type="unfinished">Modificar o texto co Editor de Artigos</translation>
3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>Insert Text Frame</source>
3508
    <translation type="unfinished">Inserir Moldura de Texto</translation>
3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>Insert Image Frame</source>
3512
    <translation type="unfinished"></translation>
3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>Insert Table</source>
3516
    <translation type="unfinished"></translation>
3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Insert Shape</source>
3520
    <translation type="unfinished"></translation>
3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>Insert Polygon</source>
3524
    <translation type="unfinished"></translation>
3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>Insert Line</source>
3528
    <translation type="unfinished"></translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3532
    <translation type="unfinished"></translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>Insert Freehand Line</source>
3536
    <translation type="unfinished">Inserir Liña a Man Alzada</translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3540
    <translation type="unfinished">&amp;Xerir as Imaxes</translation>
3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3544
    <translation type="unfinished">&amp;Cortar as palabras con guións</translation>
3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>Dehyphenate Text</source>
3548
    <translation type="unfinished"></translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3552
    <translation type="unfinished"></translation>
3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>&amp;Cascade</source>
3556
    <translation type="unfinished">&amp;Cascada</translation>
3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>&amp;Tile</source>
3560
    <translation type="unfinished">&amp;Mosaico</translation>
3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>&amp;About Scribus</source>
3564
    <translation type="unfinished">&amp;Acerca do Scribus</translation>
3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3568
    <translation type="unfinished"></translation>
3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>About &amp;Qt</source>
3572
    <translation type="unfinished">Acerca do &amp;Qt</translation>
3573
  </message>
3574
  <message>
3575
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3576
    <translation type="unfinished">Su&amp;xestións</translation>
3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3580
    <translation type="unfinished">&amp;Manual do Scribus...</translation>
3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3584
    <translation type="unfinished"></translation>
3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>Non Breaking Dash</source>
3588
    <translation type="unfinished"></translation>
3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3592
    <translation type="unfinished"></translation>
3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>Page &amp;Number</source>
3596
    <translation type="unfinished"></translation>
3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>New Line</source>
3600
    <translation type="unfinished"></translation>
3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Frame Break</source>
3604
    <translation type="unfinished"></translation>
3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>Column Break</source>
3608
    <translation type="unfinished"></translation>
3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>Copyright</source>
3612
    <translation type="unfinished"></translation>
3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>Registered Trademark</source>
3616
    <translation type="unfinished"></translation>
3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>Trademark</source>
3620
    <translation type="unfinished"></translation>
3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>Bullet</source>
3624
    <translation type="unfinished"></translation>
3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>Em Dash</source>
3628
    <translation type="unfinished"></translation>
3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>En Dash</source>
3632
    <translation type="unfinished"></translation>
3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>Figure Dash</source>
3636
    <translation type="unfinished"></translation>
3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>Quotation Dash</source>
3640
    <translation type="unfinished"></translation>
3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>Apostrophe</source>
3644
    <translation type="unfinished"></translation>
3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>Straight Double</source>
3648
    <translation type="unfinished"></translation>
3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Single Left</source>
3652
    <translation type="unfinished"></translation>
3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Single Right</source>
3656
    <translation type="unfinished"></translation>
3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>Double Left</source>
3660
    <translation type="unfinished"></translation>
3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>Double Right</source>
3664
    <translation type="unfinished"></translation>
3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>Single Reversed</source>
3668
    <translation type="unfinished"></translation>
3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Double Reversed</source>
3672
    <translation type="unfinished"></translation>
3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>Single Left Guillemet</source>
3676
    <translation type="unfinished"></translation>
3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>Single Right Guillemet</source>
3680
    <translation type="unfinished"></translation>
3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>Double Left Guillemet</source>
3684
    <translation type="unfinished"></translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>Double Right Guillemet</source>
3688
    <translation type="unfinished"></translation>
3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>Low Single Comma</source>
3692
    <translation type="unfinished"></translation>
3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>Low Double Comma</source>
3696
    <translation type="unfinished"></translation>
3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>Double Turned Comma</source>
3700
    <translation type="unfinished"></translation>
3701
  </message>
3702
  <message>
3703
    <source>CJK Single Left</source>
3704
    <translation type="unfinished"></translation>
3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>CJK Single Right</source>
3708
    <translation type="unfinished"></translation>
3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>CJK Double Left</source>
3712
    <translation type="unfinished"></translation>
3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>CJK Double Right</source>
3716
    <translation type="unfinished"></translation>
3717
  </message>
3718
  <message>
3719
    <source>Toggle Palettes</source>
3720
    <translation type="unfinished"></translation>
3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Toggle Guides</source>
3724
    <translation type="unfinished"></translation>
3725
  </message>
3726
</context>
3727
<context>
1074 cbradney 3728
  <name>AdvOptions</name>
418 Franz 3729
  <message>
1074 cbradney 3730
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 3731
    <translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
418 Franz 3732
  </message>
3733
  <message>
1074 cbradney 3734
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 3735
    <translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
418 Franz 3736
  </message>
3737
  <message>
1074 cbradney 3738
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
3739
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3740
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención:
1074 cbradney 3741
pódense crear ficheiros enormes</translation>
418 Franz 3742
  </message>
454 fschmid 3743
  <message>
1074 cbradney 3744
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
3745
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3746
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención:
1074 cbradney 3747
pódense crear ficheiros enormes</translation>
454 fschmid 3748
  </message>
3749
  <message>
418 Franz 3750
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 3751
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
418 Franz 3752
  </message>
3753
  <message>
3754
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 3755
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
418 Franz 3756
  </message>
3757
  <message>
3758
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 3759
    <translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
418 Franz 3760
  </message>
3761
  <message>
3762
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 3763
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
418 Franz 3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 3767
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
418 Franz 3768
  </message>
3769
  <message>
3770
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 3771
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
418 Franz 3772
  </message>
3773
  <message>
3774
    <source>&amp;OK</source>
3278 cbradney 3775
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
418 Franz 3776
  </message>
3777
  <message>
3778
    <source>&amp;Cancel</source>
3278 cbradney 3779
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3780
  </message>
3781
  <message>
1074 cbradney 3782
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 3783
    <translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
418 Franz 3784
  </message>
3785
  <message>
3786
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
3787
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3788
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3789
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3790
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3791
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3278 cbradney 3792
    <translation type="obsolete">Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas
1074 cbradney 3793
de cian, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar.
3794
O UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros
3795
perto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes,
3796
ainda que é preciso experimentar segundo cada caso.
3797
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
418 Franz 3798
  </message>
2936 mrdocs 3799
  <message>
3800
    <source>Set Media Size</source>
3278 cbradney 3801
    <translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
2936 mrdocs 3802
  </message>
3803
  <message>
3804
    <source>This enables you to explicitely set,
3805
the media size of the postscript file.
3806
Not recommended unless
3807
 requested by your printer.</source>
3278 cbradney 3808
    <translation type="obsolete">Isto permítelle indicar explicitamente
2936 mrdocs 3809
o tamaño do medio do ficheiro postscript.
3810
Non se recomenda a non ser
3811
que llo pida o seu impresor.</translation>
3812
  </message>
418 Franz 3813
</context>
3814
<context>
3815
  <name>Align</name>
3816
  <message>
3817
    <source>Distribute/Align</source>
3278 cbradney 3818
    <translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
418 Franz 3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>Align</source>
3278 cbradney 3822
    <translation type="obsolete">Aliñar</translation>
418 Franz 3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Horizontal</source>
3278 cbradney 3826
    <translation type="obsolete">Horizontal</translation>
418 Franz 3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>Left Sides</source>
3278 cbradney 3830
    <translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
418 Franz 3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>Middles</source>
3278 cbradney 3834
    <translation type="obsolete">Medios</translation>
418 Franz 3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>Right Sides</source>
3278 cbradney 3838
    <translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
418 Franz 3839
  </message>
3840
  <message>
1074 cbradney 3841
    <source>Vertical</source>
3278 cbradney 3842
    <translation type="obsolete">Vertical</translation>
418 Franz 3843
  </message>
3844
  <message>
1074 cbradney 3845
    <source>Top Sides</source>
3278 cbradney 3846
    <translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
418 Franz 3847
  </message>
3848
  <message>
1074 cbradney 3849
    <source>Bottom Sides</source>
3278 cbradney 3850
    <translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
418 Franz 3851
  </message>
3852
  <message>
1074 cbradney 3853
    <source> mm</source>
3278 cbradney 3854
    <translation type="obsolete">mm</translation>
418 Franz 3855
  </message>
3856
  <message>
1074 cbradney 3857
    <source> in</source>
3278 cbradney 3858
    <translation type="obsolete">in</translation>
418 Franz 3859
  </message>
3860
  <message>
1074 cbradney 3861
    <source> p</source>
3278 cbradney 3862
    <translation type="obsolete">p</translation>
418 Franz 3863
  </message>
3864
  <message>
1074 cbradney 3865
    <source>&amp;OK</source>
3278 cbradney 3866
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
418 Franz 3867
  </message>
3868
  <message>
1074 cbradney 3869
    <source>&amp;Apply</source>
3278 cbradney 3870
    <translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
418 Franz 3871
  </message>
3872
  <message>
1074 cbradney 3873
    <source>&amp;Cancel</source>
3278 cbradney 3874
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3875
  </message>
3876
  <message>
1074 cbradney 3877
    <source>&amp;Between:</source>
3278 cbradney 3878
    <translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
418 Franz 3879
  </message>
3880
  <message>
1074 cbradney 3881
    <source>A&amp;lign</source>
3278 cbradney 3882
    <translation type="obsolete">A&amp;liñar</translation>
418 Franz 3883
  </message>
3884
  <message>
1074 cbradney 3885
    <source>Di&amp;splacement</source>
3278 cbradney 3886
    <translation type="obsolete">De&amp;sprazamento</translation>
418 Franz 3887
  </message>
3888
  <message>
1074 cbradney 3889
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3278 cbradney 3890
    <translation type="obsolete">Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
418 Franz 3891
  </message>
3892
  <message>
1074 cbradney 3893
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3278 cbradney 3894
    <translation type="obsolete">Ent&amp;re:</translation>
418 Franz 3895
  </message>
3896
  <message>
1074 cbradney 3897
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3278 cbradney 3898
    <translation type="obsolete">&amp;Non Modificar</translation>
418 Franz 3899
  </message>
3900
  <message>
1074 cbradney 3901
    <source>Al&amp;ign</source>
3278 cbradney 3902
    <translation type="obsolete">Al&amp;iñar</translation>
418 Franz 3903
  </message>
3904
  <message>
1074 cbradney 3905
    <source>Dis&amp;placement</source>
3278 cbradney 3906
    <translation type="obsolete">Des&amp;prazamento</translation>
418 Franz 3907
  </message>
3908
  <message>
1074 cbradney 3909
    <source> pt</source>
3278 cbradney 3910
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
418 Franz 3911
  </message>
3912
  <message>
1074 cbradney 3913
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3278 cbradney 3914
    <translation type="obsolete">Distribuir U&amp;niformemente</translation>
418 Franz 3915
  </message>
3916
  <message>
1074 cbradney 3917
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3278 cbradney 3918
    <translation type="obsolete">N&amp;on Modificar</translation>
418 Franz 3919
  </message>
3920
</context>
3921
<context>
3278 cbradney 3922
  <name>AlignDistributePalette</name>
3923
  <message>
3924
    <source>Align and Distribute</source>
3925
    <translation type="unfinished"></translation>
3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>Align</source>
3929
    <translation type="unfinished">Aliñar</translation>
3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>&amp;Relative to:</source>
3933
    <translation type="unfinished"></translation>
3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>First Selected</source>
3937
    <translation type="unfinished"></translation>
3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Last Selected</source>
3941
    <translation type="unfinished"></translation>
3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>Page</source>
3945
    <translation type="unfinished">Páxina</translation>
3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>Margins</source>
3949
    <translation type="unfinished"></translation>
3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>Guide</source>
3953
    <translation type="unfinished"></translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>Selection</source>
3957
    <translation type="unfinished"></translation>
3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
3961
    <translation type="unfinished"></translation>
3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
3965
    <translation type="unfinished"></translation>
3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>Align bottoms</source>
3969
    <translation type="unfinished"></translation>
3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>Align right sides</source>
3973
    <translation type="unfinished"></translation>
3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
3977
    <translation type="unfinished"></translation>
3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>Center on vertical axis</source>
3981
    <translation type="unfinished"></translation>
3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source>Align left sides</source>
3985
    <translation type="unfinished"></translation>
3986
  </message>
3987
  <message>
3988
    <source>Center on horizontal axis</source>
3989
    <translation type="unfinished"></translation>
3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
3993
    <translation type="unfinished"></translation>
3994
  </message>
3995
  <message>
3996
    <source>Align tops</source>
3997
    <translation type="unfinished"></translation>
3998
  </message>
3999
  <message>
4000
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
4001
    <translation type="unfinished"></translation>
4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>Distribute</source>
4005
    <translation type="unfinished"></translation>
4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
4009
    <translation type="unfinished"></translation>
4010
  </message>
4011
  <message>
4012
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
4013
    <translation type="unfinished"></translation>
4014
  </message>
4015
  <message>
4016
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
4017
    <translation type="unfinished"></translation>
4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
4021
    <translation type="unfinished"></translation>
4022
  </message>
4023
  <message>
4024
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
4025
    <translation type="unfinished"></translation>
4026
  </message>
4027
  <message>
4028
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
4029
    <translation type="unfinished"></translation>
4030
  </message>
4031
  <message>
4032
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
4033
    <translation type="unfinished"></translation>
4034
  </message>
4035
  <message>
4036
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
4037
    <translation type="unfinished"></translation>
4038
  </message>
4039
  <message>
4040
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
4041
    <translation type="unfinished"></translation>
4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
4045
    <translation type="unfinished"></translation>
4046
  </message>
4047
  <message>
4048
    <source>&amp;Distance:</source>
4049
    <translation type="unfinished"></translation>
4050
  </message>
4051
  <message>
4052
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
4053
    <translation type="unfinished"></translation>
4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>None Selected</source>
4057
    <translation type="unfinished"></translation>
4058
  </message>
4059
  <message>
4060
    <source>Warning</source>
4061
    <translation type="unfinished">Advertencia</translation>
4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source>Some objects are locked.</source>
4065
    <translation type="unfinished"></translation>
4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>&amp;Unlock All</source>
4069
    <translation type="unfinished"></translation>
4070
  </message>
4071
  <message>
4072
    <source>Y: %1%2</source>
4073
    <translation type="unfinished"></translation>
4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>X: %1%2</source>
4077
    <translation type="unfinished"></translation>
4078
  </message>
4079
</context>
4080
<context>
418 Franz 4081
  <name>AlignSelect</name>
4082
  <message>
4083
    <source>Align Text Left</source>
1074 cbradney 4084
    <translation>Aliñar o Texto á Esquerda</translation>
418 Franz 4085
  </message>
4086
  <message>
4087
    <source>Align Text Right</source>
1074 cbradney 4088
    <translation>Aliñar o Texto á Direita</translation>
418 Franz 4089
  </message>
4090
  <message>
4091
    <source>Align Text Center</source>
1074 cbradney 4092
    <translation>Centrar o Texto</translation>
418 Franz 4093
  </message>
4094
  <message>
4095
    <source>Align Text Justified</source>
1074 cbradney 4096
    <translation>Xustificar o Texto</translation>
418 Franz 4097
  </message>
4098
  <message>
4099
    <source>Align Text Forced Justified</source>
1074 cbradney 4100
    <translation>Xustificar o Texto forzando</translation>
418 Franz 4101
  </message>
4102
</context>
4103
<context>
4104
  <name>Annot</name>
4105
  <message>
4106
    <source>Field Properties</source>
1525 cbradney 4107
    <translation>Propriedades do Campo</translation>
418 Franz 4108
  </message>
4109
  <message>
4110
    <source>Type:</source>
1074 cbradney 4111
    <translation>Tipo:</translation>
418 Franz 4112
  </message>
4113
  <message>
4114
    <source>Button</source>
1074 cbradney 4115
    <translation>Botón</translation>
418 Franz 4116
  </message>
4117
  <message>
4118
    <source>Text Field</source>
1074 cbradney 4119
    <translation>Campo de Texto</translation>
418 Franz 4120
  </message>
4121
  <message>
4122
    <source>Check Box</source>
1074 cbradney 4123
    <translation>Caixa de Selección</translation>
418 Franz 4124
  </message>
4125
  <message>
4126
    <source>Combo Box</source>
1074 cbradney 4127
    <translation>Caixa de Lista despregábel</translation>
418 Franz 4128
  </message>
4129
  <message>
4130
    <source>List Box</source>
1074 cbradney 4131
    <translation>Caixa de Lista</translation>
418 Franz 4132
  </message>
4133
  <message>
4134
    <source>Properties</source>
1525 cbradney 4135
    <translation>Propriedades</translation>
418 Franz 4136
  </message>
4137
  <message>
4138
    <source>Name:</source>
1074 cbradney 4139
    <translation>Nome:</translation>
418 Franz 4140
  </message>
4141
  <message>
4142
    <source>Tool-Tip:</source>
1074 cbradney 4143
    <translation>Suxestión:</translation>
418 Franz 4144
  </message>
4145
  <message>
4146
    <source>Text</source>
1074 cbradney 4147
    <translation>Texto</translation>
418 Franz 4148
  </message>
4149
  <message>
4150
    <source>Border</source>
1074 cbradney 4151
    <translation>Bordo</translation>
418 Franz 4152
  </message>
4153
  <message>
4154
    <source>Color:</source>
1074 cbradney 4155
    <translation>Cor:</translation>
418 Franz 4156
  </message>
4157
  <message>
4158
    <source>None</source>
3089 fschmid 4159
    <translation>Nengún</translation>
418 Franz 4160
  </message>
4161
  <message>
4162
    <source>Width:</source>
1074 cbradney 4163
    <translation>Anchura:</translation>
418 Franz 4164
  </message>
4165
  <message>
4166
    <source>Thin</source>
1074 cbradney 4167
    <translation>Delgado</translation>
418 Franz 4168
  </message>
4169
  <message>
4170
    <source>Normal</source>
1074 cbradney 4171
    <translation>Normal</translation>
418 Franz 4172
  </message>
4173
  <message>
4174
    <source>Wide</source>
1074 cbradney 4175
    <translation>Ancho</translation>
418 Franz 4176
  </message>
4177
  <message>
4178
    <source>Style:</source>
1074 cbradney 4179
    <translation>Estilo:</translation>
418 Franz 4180
  </message>
4181
  <message>
4182
    <source>Solid</source>
1074 cbradney 4183
    <translation>Sólido</translation>
418 Franz 4184
  </message>
4185
  <message>
4186
    <source>Dashed</source>
1074 cbradney 4187
    <translation>Tracexado</translation>
418 Franz 4188
  </message>
4189
  <message>
4190
    <source>Underline</source>
1074 cbradney 4191
    <translation>Subliñado</translation>
418 Franz 4192
  </message>
4193
  <message>
4194
    <source>Beveled</source>
1074 cbradney 4195
    <translation>Biselado</translation>
418 Franz 4196
  </message>
4197
  <message>
4198
    <source>Inset</source>
1074 cbradney 4199
    <translation>Biselado interior</translation>
418 Franz 4200
  </message>
4201
  <message>
4202
    <source>Other</source>
1074 cbradney 4203
    <translation>Outro</translation>
418 Franz 4204
  </message>
4205
  <message>
4206
    <source>Read Only</source>
1074 cbradney 4207
    <translation>Só Lectura</translation>
418 Franz 4208
  </message>
4209
  <message>
4210
    <source>Required</source>
1074 cbradney 4211
    <translation>Necesario</translation>
418 Franz 4212
  </message>
4213
  <message>
4214
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
1074 cbradney 4215
    <translation>Non Exportar o Valor</translation>
418 Franz 4216
  </message>
4217
  <message>
4218
    <source>Visibility:</source>
1074 cbradney 4219
    <translation>Visibilidade:</translation>
418 Franz 4220
  </message>
4221
  <message>
4222
    <source>Visible</source>
1074 cbradney 4223
    <translation>Visíbel</translation>
418 Franz 4224
  </message>
4225
  <message>
4226
    <source>Hidden</source>
1074 cbradney 4227
    <translation>Escondido</translation>
418 Franz 4228
  </message>
4229
  <message>
4230
    <source>No Print</source>
1074 cbradney 4231
    <translation>Non Imprimir</translation>
418 Franz 4232
  </message>
4233
  <message>
4234
    <source>No View</source>
1074 cbradney 4235
    <translation>Non Ver</translation>
418 Franz 4236
  </message>
4237
  <message>
4238
    <source>Appearance</source>
1074 cbradney 4239
    <translation>Aparencia</translation>
418 Franz 4240
  </message>
4241
  <message>
4242
    <source>Text for Button Down</source>
1074 cbradney 4243
    <translation>Texto para Botón Presionado</translation>
418 Franz 4244
  </message>
4245
  <message>
4246
    <source>Text for Roll Over</source>
1074 cbradney 4247
    <translation>Texto para Pasar co Botón</translation>
418 Franz 4248
  </message>
4249
  <message>
4250
    <source>Icons</source>
1074 cbradney 4251
    <translation>Iconas</translation>
418 Franz 4252
  </message>
4253
  <message>
4254
    <source>Use Icons</source>
1074 cbradney 4255
    <translation>Usar Iconas</translation>
418 Franz 4256
  </message>
4257
  <message>
4258
    <source>Remove</source>
1074 cbradney 4259
    <translation>Eliminar</translation>
418 Franz 4260
  </message>
4261
  <message>
4262
    <source>Pressed</source>
1074 cbradney 4263
    <translation>Presionado</translation>
418 Franz 4264
  </message>
4265
  <message>
4266
    <source>Roll Over</source>
1074 cbradney 4267
    <translation>Pasar co Punteiro</translation>
418 Franz 4268
  </message>
4269
  <message>
4270
    <source>Icon Placement...</source>
1074 cbradney 4271
    <translation>Colocación da Icona...</translation>
418 Franz 4272
  </message>
4273
  <message>
4274
    <source>Highlight</source>
1074 cbradney 4275
    <translation>Resaltar</translation>
418 Franz 4276
  </message>
4277
  <message>
4278
    <source>Invert</source>
1074 cbradney 4279
    <translation>Invertir</translation>
418 Franz 4280
  </message>
4281
  <message>
4282
    <source>Outlined</source>
1074 cbradney 4283
    <translation></translation>
418 Franz 4284
  </message>