Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3363 | Rev 3824 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1192 mrdocs 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
11
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
13
  </message>
14
  <message>
15
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
16
 
17
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
18
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
19
Returns true if a new document was created.
20
</source>
21
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
24
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
25
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
26
  </message>
27
  <message>
28
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
29
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
30
 
31
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
32
following meaning:
33
 
34
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
35
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
36
 
37
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
38
  margins
39
 
40
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
41
 
42
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
43
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
44
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
45
 
46
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
47
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
48
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
49
 
50
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
51
 
52
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
53
 
54
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
55
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
56
is not in points, make sure to account for this.
57
 
58
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
59
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
60
</source>
3278 cbradney 61
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 62
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
63
 
64
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
65
o significado seguinte:
66
 
67
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
68
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
69
 
70
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
71
  as marxes do documento
72
 
73
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
74
 
75
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
76
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
77
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
78
 
79
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
80
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
81
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
82
 
83
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
84
 
85
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
86
 
87
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
88
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
89
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
90
 
91
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
92
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
101
 
102
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
103
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
107
 
108
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
109
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
110
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
111
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
112
</source>
113
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
114
 
115
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
116
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
117
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
118
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>setRedraw(bool)
122
 
123
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
124
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
125
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
126
</source>
127
    <translation>setRedraw(bool)
128
 
129
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
130
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
131
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
135
 
136
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
137
coordinates are given in the current measurement units of the document
138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
139
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
140
is not given Scribus will create one for you.
141
 
142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
143
</source>
144
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
145
 
146
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
147
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
149
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
150
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
151
 
152
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
156
 
157
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
158
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
159
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
160
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
161
template page for the new page.
162
 
163
May raise IndexError if the page number is out of range
164
</source>
3278 cbradney 165
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 166
 
167
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
168
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
169
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
170
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
171
modelo de páxina para a páxina nova.
172
 
173
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
177
 
178
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
179
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
180
available types (FILL_&lt;type&gt;).
181
</source>
182
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
183
 
184
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
185
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
186
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
190
 
191
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
192
frame has some text selected the value assigned to the first character of
193
the selection is returned.
194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
195
</source>
196
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
197
 
198
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
199
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
200
ao primeiro carácter da seleccion.
201
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
207
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
208
</source>
209
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
210
 
211
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
212
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
213
  </message>
1525 cbradney 214
  <message>
215
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
216
 
217
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
218
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
219
optional arguments, but will not be given any).
220
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
221
for the macro.
222
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
223
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
224
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
225
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
226
of a single instance.
227
</source>
3278 cbradney 228
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 229
 
230
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
231
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
232
individualmente máis abaixo.
233
 
234
Certas cousas son comúns a toda a interface.
235
 
236
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
237
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
238
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
239
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
240
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
241
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
242
o que operaren.
243
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
244
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
245
nada sobre o que operar.
246
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
247
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
248
e provocará esta excepción.
249
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
250
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
251
 
252
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
253
documentación de cada función.</translation>
254
  </message>
3278 cbradney 255
  <message>
256
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
257
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
258
 
259
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
260
following meaning:
261
 
262
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
263
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
264
 
265
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
266
  margins
267
 
268
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
269
 
270
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
271
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
272
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
273
 
274
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
275
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
276
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
277
 
278
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
279
 
280
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
281
 
282
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
283
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
284
is not in points, make sure to account for this.
285
 
286
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
287
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
288
</source>
3377 mrdocs 289
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
290
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
291
 
292
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
293
 
294
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
295
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
296
 
297
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
298
 
299
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
300
 
301
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
302
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
303
  se se está a crear un documento en varias partes.
304
 
305
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
306
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
307
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
308
 
309
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
310
 
311
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
312
 
313
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
314
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
315
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
316
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
317
 
318
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
319
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 320
  </message>
321
  <message>
322
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
323
 
324
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
325
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
326
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
327
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
328
master page for the new page.
329
 
330
May raise IndexError if the page number is out of range
331
</source>
3377 mrdocs 332
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
333
 
334
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
335
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
336
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
337
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
338
da páxina maestra para a nova páxina.
339
 
340
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
3278 cbradney 341
  </message>
342
  <message>
343
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
344
 
345
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
346
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
347
</source>
3377 mrdocs 348
    <translation>importSVG(&quot;cadea&quot;)
349
 
350
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
351
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 352
  </message>
1192 mrdocs 353
</context>
354
<context>
355
  <name>@default</name>
356
  <message>
357
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
358
 
359
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
360
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
361
the value of the named color from the default document colors.
362
 
363
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
364
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
365
</source>
366
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
367
 
368
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
369
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
370
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
371
 
372
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
373
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
374
  </message>
375
  <message>
376
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
377
 
378
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
379
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
380
Color components should be in the range from 0 to 255.
381
 
382
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
383
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
384
</source>
385
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
386
 
387
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
388
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
389
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
390
 
391
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
392
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
393
  </message>
394
  <message>
395
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
396
 
397
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
398
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
399
the range from 0 to 255.
400
 
401
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
402
</source>
3278 cbradney 403
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 404
 
405
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
406
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
407
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
408
 
409
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
410
  </message>
411
  <message>
412
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
413
 
414
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
415
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
416
&quot;None&quot; - transparent.
417
 
418
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
419
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
420
 
421
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
422
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
423
</source>
424
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
425
 
426
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
427
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
428
 
429
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
430
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
431
 
432
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
433
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
434
  </message>
435
  <message>
436
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
437
 
438
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
439
 
440
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
441
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
442
</source>
443
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
444
 
445
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
446
 
447
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
448
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
449
  </message>
450
  <message>
451
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
452
 
453
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
454
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
455
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
456
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
457
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
458
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
459
opional parameters is False.
460
 
461
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
462
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
463
 
464
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
465
 
466
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
467
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
468
</source>
3278 cbradney 469
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 470
 
471
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
472
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
473
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
474
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
475
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
476
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
477
 
478
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
479
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
480
 
481
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
482
 
483
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
484
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
485
</translation>
486
  </message>
487
  <message>
488
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
489
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
490
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
491
 
492
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
493
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
494
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
495
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
496
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
497
 
498
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
499
at 1.
500
 
501
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
502
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
503
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
504
can be binary-ORed with button constants:
505
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
506
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
507
 
508
Usage examples:
509
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
510
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
511
          ICON_ERROR)
512
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
513
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
514
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
515
 
516
Defined button and icon constants:
517
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
518
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
519
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
520
</source>
521
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
522
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
523
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
524
 
525
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
526
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
527
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
528
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
529
tipo HTML.
530
 
531
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
532
 
533
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
534
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
535
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
536
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
537
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
538
 
539
Exemplos de uso:
540
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
541
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
542
          ICON_ERROR)
543
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
544
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
545
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
546
 
547
Constantes de botón e icone definidas:
548
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
549
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
550
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
551
  </message>
552
  <message>
553
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
554
 
555
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
556
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
557
 
558
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
559
</source>
560
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
561
 
562
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
563
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
564
 
565
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
566
  </message>
567
  <message>
568
    <source>closeDoc()
569
 
570
Closes the current document without prompting to save.
571
 
572
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
573
</source>
574
    <translation>closeDoc()
575
 
576
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
577
 
578
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
579
  </message>
580
  <message>
581
    <source>haveDoc() -&gt; bool
582
 
583
Returns true if there is a document open.
584
</source>
585
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
586
 
587
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
588
  </message>
589
  <message>
590
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
591
 
592
Opens the document &quot;name&quot;.
593
 
594
May raise ScribusError if the document could not be opened.
595
</source>
596
    <translation>openDoc(&quot;nome)
597
 
598
Abre o documento &quot;nome&quot;.
599
 
600
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>saveDoc()
604
 
605
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
606
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
607
save file dialog.
608
 
609
If the save fails, there is currently no way to tell.
610
</source>
611
    <translation>saveDoc()
612
 
613
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
614
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
615
para gardalo.
616
 
617
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
618
  </message>
619
  <message>
620
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
621
 
622
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
623
relative path).
624
 
625
May raise ScribusError if the save fails.
626
</source>
627
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
628
 
629
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
630
camiño completo ou relativo).
631
 
632
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
636
 
637
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
638
strings.
639
</source>
640
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
641
 
642
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
643
son cadeas.</translation>
644
  </message>
645
  <message>
646
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
647
 
648
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
649
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
650
constants.
651
</source>
652
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
653
 
654
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Direita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
655
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
656
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>setUnit(type)
660
 
661
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
662
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
663
 
664
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
665
</source>
666
    <translation>setUnit(tipo)
667
 
668
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
669
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
670
  </message>
671
  <message>
672
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
673
 
674
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
675
of the UNIT_* constants:
676
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
677
</source>
678
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
679
 
680
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
681
das constantes UNIT_*:
682
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
683
  </message>
684
  <message>
685
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
686
 
687
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
688
current document.
689
</source>
690
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
691
 
692
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
693
no documento actual.</translation>
694
  </message>
695
  <message>
696
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
697
 
698
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
699
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
700
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
701
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
702
</source>
703
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
704
 
705
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
706
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
707
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
708
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
712
 
713
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
714
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
715
</source>
716
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;[) -&gt; cadea
717
 
718
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
719
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
720
  </message>
721
  <message>
722
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
723
 
724
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
725
is not given the currently selected Item is used.
726
</source>
727
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
728
 
729
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
730
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
731
  </message>
732
  <message>
733
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
734
 
735
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
736
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
737
</source>
738
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
739
 
740
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
741
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
742
  </message>
743
  <message>
744
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
745
 
746
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
747
the currently selected item is used. The join types are:
748
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
749
</source>
750
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
751
 
752
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
753
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
754
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
755
  </message>
756
  <message>
757
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
758
 
759
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
760
currently selected item is used. The cap types are:
761
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
762
</source>
763
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
764
 
765
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
766
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
767
Os estilos de terminación son:
768
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
772
 
773
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
774
currently selected item is used. Line style constants are:
775
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
776
</source>
777
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
778
 
779
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
780
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
781
As constantes de estilo de liña son:
782
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
783
  </message>
784
  <message>
785
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
786
 
787
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
788
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
789
</source>
790
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
791
 
792
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
793
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
794
  </message>
795
  <message>
796
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
797
 
798
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
799
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
800
selected item is used.
801
</source>
3278 cbradney 802
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 803
 
804
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
805
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
806
  </message>
807
  <message>
808
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
809
 
810
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
811
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
812
</source>
813
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;(x,y)
814
 
815
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
816
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
820
 
821
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
822
given the currently selected item is used.
823
</source>
824
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;[) -&gt;cadea
825
 
826
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
827
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
828
  </message>
829
  <message>
830
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
831
 
832
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
833
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
834
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
835
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
836
</source>
3278 cbradney 837
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 838
 
839
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
840
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
841
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
842
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
843
  </message>
844
  <message>
845
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
846
 
847
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
848
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
849
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
850
for reference.
851
</source>
852
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
853
 
854
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
855
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
856
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
857
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
858
  </message>
859
  <message>
860
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
861
 
862
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
863
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
864
is used.
865
</source>
866
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
867
 
868
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
869
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
870
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
871
  </message>
872
  <message>
873
    <source>getAllObjects() -&gt; list
874
 
875
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
876
</source>
877
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
878
 
879
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
880
  </message>
881
  <message>
882
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
883
 
884
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
885
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
886
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
887
belongs to a group, the whole group is moved.
888
</source>
889
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
890
 
891
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
892
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
893
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
894
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
895
  </message>
896
  <message>
897
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
898
 
899
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
900
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
901
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
902
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
903
given the currently selected item is used.
904
</source>
905
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
906
 
907
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
908
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
909
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
910
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
911
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
912
  </message>
913
  <message>
914
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
915
 
916
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
917
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
918
selected item is used.
919
</source>
3278 cbradney 920
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 921
 
922
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
923
significan rotación anti-reloxio.
924
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
925
  </message>
926
  <message>
927
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
928
 
929
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
930
is not given the currently selected item is used.
931
</source>
932
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
933
 
934
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
935
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
936
  </message>
937
  <message>
938
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
939
 
940
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
941
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
942
second selected Object and so on.
943
</source>
944
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
945
 
946
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
947
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
948
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>selectionCount() -&gt; integer
952
 
953
Returns the number of selected objects.
954
</source>
955
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
956
 
957
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
958
  </message>
959
  <message>
960
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
961
 
962
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
963
</source>
964
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
965
 
966
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
967
  </message>
968
  <message>
969
    <source>deselectAll()
970
 
971
Deselects all objects in the whole document.
972
</source>
973
    <translation>deselectAll()
974
 
975
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
976
  </message>
977
  <message>
978
    <source>groupObjects(list)
979
 
980
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
981
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
982
items are used.
983
</source>
984
    <translation>groupObjects(lista)
985
 
986
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
987
dos obxectos que se han de agrupar.
988
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
992
 
993
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
994
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
995
 
996
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
997
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
998
  </message>
999
  <message>
1000
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1001
 
1002
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1003
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1004
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1005
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1006
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1007
 
1008
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1009
</source>
1010
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1011
 
1012
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1013
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1014
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1015
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1016
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1017
 
1018
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1019
  </message>
1020
  <message>
1021
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1022
 
1023
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1024
not given the currently selected item is used.
1025
 
1026
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1027
</source>
1028
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1029
 
1030
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1031
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1032
 
1033
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1034
  </message>
1035
  <message>
1036
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1037
 
1038
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1039
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1040
means 100 %.
1041
 
1042
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1043
</source>
1044
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1045
 
1046
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1047
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1048
O número 1 indica 100%.
1049
 
1050
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1051
  </message>
1052
  <message>
1053
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1054
 
1055
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1056
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1057
if locked.
1058
</source>
1059
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1060
 
1061
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1062
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1063
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1067
 
1068
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1069
currently selected item is used.
1070
</source>
1071
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1072
 
1073
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1074
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1075
  </message>
1076
  <message>
1077
    <source>getFontNames() -&gt; list
1078
 
1079
Returns a list with the names of all available fonts.
1080
</source>
1081
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1082
 
1083
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
1086
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1087
 
1088
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1089
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1090
</source>
1091
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1092
 
1093
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1094
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1098
 
1099
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1100
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1101
 
1102
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1103
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1104
</source>
1525 cbradney 1105
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1106
 
1107
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1108
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1109
 
1110
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1111
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1112
  </message>
1113
  <message>
1114
    <source>getLayers() -&gt; list
1115
 
1116
Returns a list with the names of all defined layers.
1117
</source>
1118
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1119
 
1120
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1124
 
1125
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1126
 
1127
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1128
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1129
</source>
1130
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1131
 
1132
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1133
 
1134
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1135
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1136
  </message>
1137
  <message>
1138
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1139
 
1140
Returns the name of the current active layer.
1141
</source>
1142
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1143
 
1144
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
1147
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1148
 
1149
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1150
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1151
 
1152
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1153
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1154
</source>
1155
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1156
 
1157
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1158
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1159
 
1160
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1161
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1165
 
1166
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1167
the layer is invisible.
1168
 
1169
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1170
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1171
</source>
1172
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1173
 
1174
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1175
a capa é invisíbel.
1176
 
1177
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1178
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1179
  </message>
1180
  <message>
1181
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1182
 
1183
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1184
false the layer won&apos;t be printed.
1185
 
1186
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1187
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1188
</source>
1189
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1190
 
1191
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1192
a capa non poderá imprimirse.
1193
 
1194
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1195
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
1198
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1199
 
1200
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1201
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1202
&quot;layer&quot; is invisible.
1203
 
1204
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1205
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1206
</source>
1525 cbradney 1207
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1208
 
1209
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1210
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1211
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1212
 
1213
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1214
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1215
  </message>
1216
  <message>
1217
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1218
 
1219
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1220
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1221
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1222
 
1223
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1224
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1225
</source>
1525 cbradney 1226
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1227
 
1228
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1229
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1230
a capa &quot;capa&quot;.
1231
 
1232
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1233
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1234
  </message>
1235
  <message>
1236
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1237
 
1238
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1239
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1240
 
1241
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1242
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1243
</source>
1244
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1245
 
1246
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1247
ou se é a única capa do documento.
1248
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1249
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1250
  </message>
1251
  <message>
1252
    <source>createLayer(layer)
1253
 
1254
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1255
 
1256
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1257
</source>
1258
    <translation>createLayer(capa)
1259
 
1260
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1261
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1262
  </message>
1263
  <message>
1264
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1265
 
1266
Returns a string with the -lang value.
1267
</source>
1268
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1269
 
1270
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
1273
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1274
 
1275
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1276
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1277
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1278
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1279
is not given Scribus will create one for you.
1280
 
1281
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1282
</source>
1283
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1284
 
1285
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1286
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1287
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1288
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1289
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1290
 
1291
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1292
  </message>
1293
  <message>
1294
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1295
 
1296
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1297
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1298
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1299
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1300
create one for you.
1301
 
1302
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1303
</source>
1304
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1305
 
1306
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1307
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1308
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1309
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1310
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1311
 
1312
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1313
  </message>
1314
  <message>
1315
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1316
 
1317
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1318
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1319
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1320
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1321
given Scribus will create one for you.
1322
 
1323
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1324
</source>
1325
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1326
 
1327
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1328
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1329
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1330
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1331
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1332
 
1333
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1334
  </message>
1335
  <message>
1336
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1337
 
1338
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1339
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1340
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1341
object because you need this name for further access to that object. If
1342
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1343
 
1344
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1345
</source>
1346
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1347
 
1348
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1349
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1350
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1351
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1352
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1353
 
1354
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1355
  </message>
1356
  <message>
1357
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1358
 
1359
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1360
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1361
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1362
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1363
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1364
Scribus will create one for you.
1365
 
1366
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1367
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1368
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1369
</source>
1370
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1371
 
1372
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1373
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1374
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1375
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1376
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1377
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1378
 
1379
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1380
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1381
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1382
  </message>
1383
  <message>
1384
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1385
 
1386
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1387
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1388
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1389
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1390
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1391
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1392
identifier for the object because you need this name for further access to that
1393
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1394
 
1395
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1396
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1397
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1398
</source>
1399
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1400
 
1401
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1402
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1403
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1404
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1405
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1406
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1407
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1408
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1409
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1410
 
1411
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1412
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1413
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1414
  </message>
1415
  <message>
1416
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1417
 
1418
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1419
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1420
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1421
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1422
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1423
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1424
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1425
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1426
for you.
1427
 
1428
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1429
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1430
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1431
</source>
1432
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1433
 
1434
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1435
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1436
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1437
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1438
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1439
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1440
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1441
 
1442
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1443
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1444
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
1447
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1448
 
1449
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1450
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1451
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1452
unique identifier for the object because you need this name for further access
1453
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1454
 
1455
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1456
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1457
</source>
1458
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1459
 
1460
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1461
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1462
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1463
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1464
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1465
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1466
 
1467
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1468
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
1471
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1472
 
1473
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1474
selected item is deleted.
1475
</source>
1476
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1477
 
1478
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1479
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1480
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1481
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1482
modelo de páxina para a páxina nova.
1483
 
1484
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
1487
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1488
 
1489
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1490
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1491
is not passed, text flow is toggled.
1492
</source>
1493
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1494
 
1495
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1496
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1497
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1498
  </message>
1499
  <message>
1500
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1501
 
1502
Test if an object with specified name really exists in the document.
1503
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1504
returns True if there is something selected.
1505
</source>
1506
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1507
 
1508
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1509
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1510
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1511
  </message>
1512
  <message>
1513
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1514
 
1515
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1516
given, it&apos;s applied on the selected object.
1517
</source>
1518
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1519
 
1520
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1521
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1522
  </message>
1523
  <message>
1524
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1525
 
1526
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1527
</source>
1528
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1529
 
1530
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1531
  </message>
1532
  <message>
1533
    <source>currentPage() -&gt; integer
1534
 
1535
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1536
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1537
</source>
1538
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1539
 
1540
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1541
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1542
  </message>
1543
  <message>
1544
    <source>redrawAll()
1545
 
1546
Redraws all pages.
1547
</source>
1548
    <translation>redrawAll()
1549
 
1550
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1551
  </message>
1552
  <message>
1553
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1554
 
1555
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1556
 
1557
May raise ScribusError if the save failed.
1558
</source>
1559
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1560
 
1561
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1562
 
1563
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
1566
    <source>deletePage(nr)
1567
 
1568
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1569
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1570
page number is.
1571
 
1572
May raise IndexError if the page number is out of range
1573
</source>
1574
    <translation>deletePage(nr)
1575
 
1576
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1577
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1578
que se mostra na primeira páxina.
1579
 
1580
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1581
  </message>
1582
  <message>
1583
    <source>gotoPage(nr)
1584
 
1585
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1586
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1587
just sets the page that script commands will operates on.
1588
 
1589
May raise IndexError if the page number is out of range.
1590
</source>
1591
    <translation>gotoPage(nr)
1592
 
1593
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1594
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1595
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1596
 
1597
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1598
  </message>
1599
  <message>
1600
    <source>pageCount() -&gt; integer
1601
 
1602
Returns the number of pages in the document.
1603
</source>
1604
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1605
 
1606
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
1609
    <source>getHGuides() -&gt; list
1610
 
1611
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1612
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1613
</source>
1614
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1615
 
1616
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1617
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1618
  </message>
1619
  <message>
1620
    <source>setHGuides(list)
1621
 
1622
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1623
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1624
 
1625
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1626
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1627
</source>
1628
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1629
 
1630
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1631
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1632
 
1633
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1634
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1635
  </message>
1636
  <message>
1637
    <source>getVGuides()
1638
 
1639
See getHGuides.
1640
</source>
1641
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1642
 
1643
ver getHGuides.</translation>
1644
  </message>
1645
  <message>
1646
    <source>setVGuides()
1647
 
1648
See setHGuides.
1649
</source>
1650
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
1653
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1654
 
1655
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1656
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1657
</source>
1658
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1659
 
1660
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1661
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1662
  </message>
1663
  <message>
1664
    <source>getPageItems() -&gt; list
1665
 
1666
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1667
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1668
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1669
the page...
1670
</source>
1671
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1672
 
1673
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1674
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1675
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1676
é o primeiro na páxina...</translation>
1677
  </message>
1678
  <message>
1679
    <source>getPageMargins()
1680
 
1681
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1682
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1683
</source>
2936 mrdocs 1684
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1685
 
1686
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1687
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1688
  </message>
1689
  <message>
1690
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1691
 
1692
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1693
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1694
currently selected item is used.
1695
</source>
1696
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1697
 
1698
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1699
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1700
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1701
  </message>
1702
  <message>
1703
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1704
 
1705
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1706
is not given the currently selected item is used.
1707
</source>
1708
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1709
 
1710
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1711
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1715
 
1716
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1717
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1718
given the currently selected item is used.
1719
 
1720
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1721
</source>
1722
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1723
 
1724
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1725
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1726
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1727
 
1728
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
1731
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1732
 
1733
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1734
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1735
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1736
is used.
1737
 
1738
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1739
</source>
1740
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1741
 
1742
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1743
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1744
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1745
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1746
 
1747
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1748
  </message>
1749
  <message>
1750
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1751
 
1752
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1753
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1754
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1755
</source>
1756
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1757
 
1758
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
1759
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1760
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
1761
  </message>
1762
  <message>
1763
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1764
 
1765
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1766
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1767
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1768
</source>
1769
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
1770
 
1771
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
1772
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1773
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
1774
  </message>
1775
  <message>
1776
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1777
 
1778
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1779
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1780
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1781
</source>
1782
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
1783
 
1784
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
1785
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1786
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
1787
  </message>
1788
  <message>
1789
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1790
 
1791
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1792
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1793
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1794
Item is used.
1795
 
1796
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1797
</source>
1798
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1799
 
1800
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1801
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1802
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1803
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1804
 
1805
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1806
  </message>
1807
  <message>
1808
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1809
 
1810
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1811
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1812
 
1813
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1814
</source>
1815
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
1816
 
1817
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1818
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1819
 
1820
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
1823
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1824
 
1825
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1826
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1827
 
1828
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1829
</source>
1830
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
1831
 
1832
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
1833
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1834
 
1835
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1838
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1839
 
1840
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1841
has some text selected the value assigned to the first character
1842
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1843
selected item is used.
1844
</source>
1845
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1846
 
1847
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
1848
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
1849
asignado ao primeiro carácter da selección.
1850
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
1853
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1854
 
1855
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1856
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1857
</source>
1858
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
1859
 
1860
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1861
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
1864
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1865
 
1866
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1867
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1868
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1869
selected item is used.
1870
</source>
1871
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1872
 
1873
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
1874
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
1875
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
1876
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
1879
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1880
 
1881
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1882
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1883
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1884
used.
1885
</source>
1886
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1887
 
1888
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
1889
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
1890
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
1891
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1895
 
1896
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1897
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1898
</source>
1899
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1900
 
3089 fschmid 1901
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 1902
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1903
  </message>
1904
  <message>
1905
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1906
 
1907
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1908
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1909
</source>
1910
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1911
 
1912
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1913
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1914
  </message>
1915
  <message>
1916
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1917
 
1918
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1919
given the currently selected item is used.
1920
</source>
1921
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
1922
 
1923
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1924
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
1927
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1928
 
1929
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1930
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1931
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1932
used.
1933
</source>
1934
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
1935
 
1936
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
1937
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
1938
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
1939
seleccionado nese momento.</translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
1942
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1943
 
1944
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
1945
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1946
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
1947
used.
1948
 
1949
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1950
</source>
2936 mrdocs 1951
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1952
 
1953
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
1954
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
1955
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1956
 
1957
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
1960
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1961
 
1962
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1963
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1964
currently selected item is used.
1965
 
1966
May throw ValueError if the font cannot be found.
1967
</source>
1968
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
1969
 
1970
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
1971
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
1972
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1973
 
1974
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1978
 
1979
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1980
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1981
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1982
currently selected item is used.
1983
 
1984
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1985
</source>
1986
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
1987
 
1988
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1989
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
1990
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
1991
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1992
 
1993
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
1994
  </message>
1995
  <message>
1996
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1997
 
1998
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1999
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2000
item is used.
2001
 
2002
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2003
</source>
2004
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2005
 
3089 fschmid 2006
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2007
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2008
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2009
 
2010
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2011
  </message>
2012
  <message>
2013
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2014
 
2015
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2016
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2017
 
2018
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2019
</source>
2020
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2021
 
2022
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2023
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2024
 
2025
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2026
  </message>
2027
  <message>
2028
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2029
 
2030
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2031
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2032
 
2033
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2034
</source>
2035
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2036
 
2037
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2038
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2039
 
2040
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2041
  </message>
2042
  <message>
2043
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2044
 
2045
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2046
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2047
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2048
 
2049
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2050
</source>
2051
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2052
 
2053
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2054
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2055
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2056
neste módulo - ver dir(Scribus).
2057
 
2058
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2059
  </message>
2060
  <message>
2061
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2062
 
2063
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2064
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2065
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2066
selected item is used.
2067
 
2068
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2069
</source>
3377 mrdocs 2070
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2071
 
2072
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2073
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2074
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2075
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2076
 
2077
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2078
  </message>
2079
  <message>
2080
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2081
 
2082
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2083
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2084
selected item is used.
2085
</source>
2086
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2087
 
2088
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2089
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2090
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2091
  </message>
2092
  <message>
2093
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2094
 
2095
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2096
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2097
given the currently selected item is used.
2098
</source>
2099
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2100
 
2101
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2102
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2103
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2104
  </message>
2105
  <message>
2106
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2107
 
2108
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2109
selected item is used.
2110
</source>
2111
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2112
 
2113
Fixa a cor do trazo do texto.
2114
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
2117
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2118
 
2119
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2120
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2121
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2122
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2123
used.
2124
</source>
2125
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2126
 
2127
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2128
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2129
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2130
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2134
 
2135
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2136
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2137
and must not link to or be linked from any other frames already.
2138
 
2139
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2140
</source>
2141
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2142
 
2143
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2144
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2145
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2146
  </message>
2147
  <message>
2148
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2149
 
2150
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2151
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2152
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2153
 
2154
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2155
</source>
2156
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2157
 
2158
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2159
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2160
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2161
unlinkTextFrames(b)
2162
 
2163
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2164
  </message>
2165
  <message>
2166
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2167
 
2168
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2169
currently selected item is used.</source>
2170
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2171
 
2172
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2173
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2174
  </message>
2175
  <message>
2176
    <source>progressReset()
2177
 
2178
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2179
new progress bar use. See progressSet.
2180
</source>
2181
    <translation>progressReset()
2182
 
2183
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2184
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
2187
    <source>progressTotal(max)
2188
 
2189
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2190
See progressSet.
2191
</source>
2192
    <translation>progressTotal(max)
2193
 
2194
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2195
Ver progressSet.</translation>
2196
  </message>
2197
  <message>
2198
    <source>progressSet(nr)
2199
 
2200
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2201
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2202
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2203
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2204
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2205
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2206
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2207
</source>
2208
    <translation>progressSet(nr)
2209
 
2210
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2211
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2212
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2213
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2214
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2215
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2216
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2217
  </message>
2218
  <message>
2219
    <source>setCursor()
2220
 
2221
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2222
</source>
2223
    <translation>setCursor()
2224
 
2225
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
2228
    <source>docChanged(bool)
2229
 
2230
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2231
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2232
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2233
</source>
2234
    <translation>docChanged(bool)
2235
 
2236
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2237
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2238
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2239
por medio dun guión.</translation>
2240
  </message>
1525 cbradney 2241
  <message>
2242
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2243
 
2244
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2245
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2246
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2247
 
2248
May raise WrongFrameTypeError.
2249
</source>
2250
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2251
 
2252
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2253
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2254
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2255
 
2256
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2257
  </message>
2258
  <message>
2259
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2260
 
2261
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2262
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2263
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2264
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2265
 
2266
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2267
</source>
3278 cbradney 2268
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2269
 
2270
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2271
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2272
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2273
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2274
nese momento.
2275
 
2276
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
2279
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2280
 
2281
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2282
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2283
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2284
for the macro.
2285
</source>
3278 cbradney 2286
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2287
 
2288
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2289
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2290
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2291
de teclado para a macro.</translation>
2292
  </message>
2293
  <message>
2294
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2295
 
2296
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2297
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2298
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2299
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2300
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2301
 
2302
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2303
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2304
</source>
1564 cbradney 2305
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2306
 
2307
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2308
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2309
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2310
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2311
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2312
 
2313
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2314
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2318
 
2319
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2320
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2321
&quot;layer&quot; is invisible.
2322
 
2323
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2324
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2325
</source>
3377 mrdocs 2326
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2327
 
2328
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2329
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2330
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2331
 
2332
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2333
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2334
  </message>
2335
  <message>
2336
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2337
 
2338
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2339
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2340
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2341
 
2342
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2343
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2344
</source>
1564 cbradney 2345
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2346
 
2347
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2348
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2349
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2350
 
2351
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2352
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2353
  </message>
2354
  <message>
2355
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2356
 
2357
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2358
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2359
space. If no document is open, returns the value of the named color
2360
from the default document colors.
2361
 
2362
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2363
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2364
</source>
3278 cbradney 2365
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2366
 
1564 cbradney 2367
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2368
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2369
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2370
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2371
 
1564 cbradney 2372
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2373
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2374
  </message>
2375
  <message>
1564 cbradney 2376
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2377
 
1564 cbradney 2378
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2379
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2380
 
1564 cbradney 2381
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2382
</source>
1564 cbradney 2383
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2384
 
1564 cbradney 2385
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2386
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2387
 
1564 cbradney 2388
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2389
  </message>
2390
  <message>
1564 cbradney 2391
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2392
 
1564 cbradney 2393
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2394
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2395
 
1564 cbradney 2396
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2397
</source>
1564 cbradney 2398
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2399
 
1564 cbradney 2400
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2401
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2402
 
1564 cbradney 2403
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2404
  </message>
1784 cbradney 2405
  <message>
2936 mrdocs 2406
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2407
 
2936 mrdocs 2408
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2409
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2410
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2411
 
2936 mrdocs 2412
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2413
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2414
</source>
3278 cbradney 2415
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2416
 
2936 mrdocs 2417
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2418
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2419
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2420
 
2936 mrdocs 2421
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2422
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2423
  </message>
2424
  <message>
2936 mrdocs 2425
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2426
 
2936 mrdocs 2427
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2428
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2429
</source>
2936 mrdocs 2430
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2431
 
2936 mrdocs 2432
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, direita, abaixo)
2433
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;type&gt; e getPageSize().
2434
</translation>
1784 cbradney 2435
  </message>
2436
  <message>
2936 mrdocs 2437
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2438
 
2936 mrdocs 2439
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2440
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2441
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2442
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2443
 
2936 mrdocs 2444
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2445
</source>
3278 cbradney 2446
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2447
 
2936 mrdocs 2448
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2449
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2450
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2451
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2452
 
2936 mrdocs 2453
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2454
</translation>
1784 cbradney 2455
  </message>
3278 cbradney 2456
  <message>
2457
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2458
 
2459
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2460
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2461
space. If no document is open, returns the value of the named color
2462
from the default document colors.
2463
 
2464
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2465
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2466
</source>
3377 mrdocs 2467
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2468
 
2469
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2470
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2471
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2472
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2476
 
2477
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2478
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2479
the range from 0 to 255.
2480
 
2481
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2482
</source>
3377 mrdocs 2483
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
2484
 
2485
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2486
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2487
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2488
  </message>
2489
  <message>
2490
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2491
 
2492
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2493
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2494
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2495
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2496
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2497
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2498
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2499
opional parameters is False.
2500
 
2501
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2502
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2503
 
2504
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2505
 
2506
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2507
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2508
</source>
3377 mrdocs 2509
    <translation>fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
2510
 
2511
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa cadea de filtro
2512
&quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión ; deixe esta cadea baleira cando
2513
non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión permite que apareza unha caixiña coa antevisión na
2514
caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro, o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non
2515
actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;. Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.
2516
Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
2517
 
2518
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2519
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2520
 
2521
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2522
 
2523
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2524
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)</translation>
3278 cbradney 2525
  </message>
2526
  <message>
2527
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2528
 
2529
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2530
style name or None when user cancels the dialog.
2531
</source>
3377 mrdocs 2532
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2533
 
2534
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2535
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2536
  </message>
2537
  <message>
2538
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2539
 
2540
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2541
</source>
3377 mrdocs 2542
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2543
 
2544
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2545
  </message>
2546
  <message>
2547
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2548
 
2549
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2550
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2551
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2552
</source>
3377 mrdocs 2553
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
2554
 
2555
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2556
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2557
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2558
  </message>
2559
  <message>
2560
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2561
 
2562
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2563
for details of arguments.
2564
 
2565
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2566
</source>
3377 mrdocs 2567
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2568
 
2569
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2570
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2574
 
2575
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2576
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2577
by parent classes as well.
2578
</source>
3377 mrdocs 2579
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2580
 
2581
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2582
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2583
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2584
  </message>
2585
  <message>
2586
    <source>getProperty(object, property)
2587
 
2588
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2589
 
2590
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2591
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2592
C++ QObject instance.
2593
 
2594
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2595
to look up on `object&apos;.
2596
 
2597
The return value varies depending on the type of the property.
2598
</source>
3377 mrdocs 2599
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2600
 
2601
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2602
 
2603
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2604
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2605
a calquer instancia C++ QObject.
2606
 
2607
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2608
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2609
 
2610
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2611
  </message>
2612
  <message>
2613
    <source>setProperty(object, property, value)
2614
 
2615
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2616
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2617
also be raised if the underlying setter fails.
2618
 
2619
See getProperty() for more information.
2620
</source>
3377 mrdocs 2621
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2622
 
2623
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode convertir nun tipo
2624
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2625
unha excepción se falla un designador subxacente.
2626
 
2627
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2631
 
2632
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2633
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2634
search recursively through children, grandchildren, etc.
2635
 
2636
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2637
</source>
3377 mrdocs 2638
    <translation>getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
2639
 
2640
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2641
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2642
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2643
 
2644
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2645
  </message>
2646
  <message>
2647
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2648
 
2649
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2650
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2651
search recursively through children, grandchildren, etc.
2652
</source>
3377 mrdocs 2653
    <translation>getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
2654
 
2655
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2656
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2657
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 2658
  </message>
2659
  <message>
2660
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2661
 
2662
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2663
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2664
selected item is used.
2665
</source>
3377 mrdocs 2666
    <translation>rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
2667
 
2668
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
2669
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
2670
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2674
 
2675
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2676
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2677
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2678
not given the currently selected Item is used.
2679
 
2680
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2681
</source>
3377 mrdocs 2682
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
2683
 
2684
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2685
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
2686
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
2687
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
2688
 
2689
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 2690
  </message>
2691
  <message>
2692
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2693
 
2694
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2695
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2696
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2697
 
2698
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2699
</source>
3377 mrdocs 2700
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
2701
 
2702
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2703
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
2704
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
2705
 
2706
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 2707
  </message>
1192 mrdocs 2708
</context>
2709
<context>
418 Franz 2710
  <name>About</name>
2711
  <message>
1074 cbradney 2712
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 2713
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 2714
  </message>
2715
  <message>
418 Franz 2716
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 2717
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>Scribus Version %1
2721
%2 %3</source>
3278 cbradney 2722
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
1074 cbradney 2723
%2 %3</translation>
418 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>Build-ID:</source>
2936 mrdocs 2727
    <translation>ID da compilación:</translation>
418 Franz 2728
  </message>
2729
  <message>
1074 cbradney 2730
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 2731
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 2735
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>Windows port:</source>
3278 cbradney 2739
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 2740
  </message>
2741
  <message>
1074 cbradney 2742
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 2743
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>German:</source>
3278 cbradney 2747
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
418 Franz 2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>French:</source>
3278 cbradney 2751
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
418 Franz 2752
  </message>
2753
  <message>
1074 cbradney 2754
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 2755
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 2756
  </message>
2757
  <message>
418 Franz 2758
    <source>Italian:</source>
3278 cbradney 2759
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
418 Franz 2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>Hungarian:</source>
3278 cbradney 2763
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
418 Franz 2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <source>Ukrainian:</source>
3278 cbradney 2767
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
418 Franz 2768
  </message>
2769
  <message>
2770
    <source>Bulgarian:</source>
3278 cbradney 2771
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
418 Franz 2772
  </message>
2773
  <message>
2774
    <source>Galician:</source>
3278 cbradney 2775
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
418 Franz 2776
  </message>
2777
  <message>
2778
    <source>Turkish:</source>
3278 cbradney 2779
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
418 Franz 2780
  </message>
2781
  <message>
2782
    <source>Lithuanian:</source>
3278 cbradney 2783
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
418 Franz 2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>Polish:</source>
3278 cbradney 2787
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
418 Franz 2788
  </message>
2789
  <message>
2790
    <source>Czech:</source>
3278 cbradney 2791
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
418 Franz 2792
  </message>
2793
  <message>
2794
    <source>Slovak:</source>
3278 cbradney 2795
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
418 Franz 2796
  </message>
2797
  <message>
2798
    <source>Danish:</source>
3278 cbradney 2799
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
418 Franz 2800
  </message>
2801
  <message>
2802
    <source>Norwegian:</source>
3278 cbradney 2803
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
418 Franz 2804
  </message>
2805
  <message>
1074 cbradney 2806
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 2807
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 2808
  </message>
2809
  <message>
418 Franz 2810
    <source>Welsh:</source>
3278 cbradney 2811
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
418 Franz 2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>Russian:</source>
3278 cbradney 2815
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
418 Franz 2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>Brazilian:</source>
3278 cbradney 2819
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>Finnish:</source>
3278 cbradney 2823
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
418 Franz 2824
  </message>
2825
  <message>
1074 cbradney 2826
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 2827
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 2828
  </message>
2829
  <message>
1074 cbradney 2830
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 2831
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 2832
  </message>
2833
  <message>
1074 cbradney 2834
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 2835
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 2836
  </message>
2837
  <message>
1074 cbradney 2838
    <source>Basque:</source>
3278 cbradney 2839
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
418 Franz 2840
  </message>
2841
  <message>
1074 cbradney 2842
    <source>Slovenian:</source>
3278 cbradney 2843
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
418 Franz 2844
  </message>
2845
  <message>
1074 cbradney 2846
    <source>This panel shows the version, build date and
2847
 compiled in library support in Scribus
2848
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2849
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 2850
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 2851
soporte de librarías compiladas en Scribus
2852
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
2853
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 2854
  </message>
2855
  <message>
1074 cbradney 2856
    <source>&amp;About</source>
2936 mrdocs 2857
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 2858
  </message>
2859
  <message>
1074 cbradney 2860
    <source>A&amp;uthors</source>
2936 mrdocs 2861
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 2862
  </message>
2863
  <message>
1074 cbradney 2864
    <source>&amp;Translations</source>
2936 mrdocs 2865
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 2866
  </message>
2867
  <message>
1074 cbradney 2868
    <source>&amp;Online</source>
2936 mrdocs 2869
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 2870
  </message>
2871
  <message>
1074 cbradney 2872
    <source>&amp;Close</source>
2936 mrdocs 2873
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 2874
  </message>
1192 mrdocs 2875
  <message>
2876
    <source>About Scribus %1</source>
2936 mrdocs 2877
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
1192 mrdocs 2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>Development Team:</source>
2936 mrdocs 2881
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
1192 mrdocs 2882
  </message>
2883
  <message>
2884
    <source>Official Documentation:</source>
2936 mrdocs 2885
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
1192 mrdocs 2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>Other Documentation:</source>
2936 mrdocs 2889
    <translation>Outra Documentación:</translation>
1192 mrdocs 2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2936 mrdocs 2893
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
1192 mrdocs 2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>Catalan:</source>
3278 cbradney 2897
    <translation type="obsolete">Catalán:</translation>
1192 mrdocs 2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>English (British):</source>
3278 cbradney 2901
    <translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
1192 mrdocs 2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Esperanto:</source>
3278 cbradney 2905
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
1192 mrdocs 2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>Korean:</source>
3278 cbradney 2909
    <translation type="obsolete">Coreano:</translation>
1192 mrdocs 2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>Serbian:</source>
3278 cbradney 2913
    <translation type="obsolete">Serbio:</translation>
1192 mrdocs 2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Spanish:</source>
3278 cbradney 2917
    <translation type="obsolete">Español:</translation>
1192 mrdocs 2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Swedish:</source>
3278 cbradney 2921
    <translation type="obsolete">Sueco:</translation>
1192 mrdocs 2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2936 mrdocs 2925
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
1192 mrdocs 2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Homepage</source>
2936 mrdocs 2929
    <translation>Sitio web</translation>
1192 mrdocs 2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Online Reference</source>
2936 mrdocs 2933
    <translation>Referencia en liña</translation>
1192 mrdocs 2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2936 mrdocs 2937
    <translation>Erros e Peticións</translation>
1192 mrdocs 2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Mailing List</source>
2936 mrdocs 2941
    <translation>Lista de Correo</translation>
1192 mrdocs 2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>This panel shows the version, build date and
2945
 compiled in library support in Scribus
2946
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2947
Missing library support is indicated by a *</source>
3278 cbradney 2948
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
1192 mrdocs 2949
soporte de librarías compilado en Scribus.
2950
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
2951
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
2952
  </message>
1525 cbradney 2953
  <message>
2954
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1784 cbradney 2955
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
1525 cbradney 2956
  </message>
2936 mrdocs 2957
  <message>
2958
    <source>%1 %2 %3 </source>
2959
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Afrikaans:</source>
3278 cbradney 2963
    <translation type="obsolete">Africaner:</translation>
2936 mrdocs 2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3278 cbradney 2967
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
2936 mrdocs 2968
  </message>
3278 cbradney 2969
  <message>
2970
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3377 mrdocs 2971
    <translation>Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
3278 cbradney 2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>No GS version available</source>
3377 mrdocs 2975
    <translation>Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
3278 cbradney 2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>Scribus Version %1
2979
%2 %3 (%4)</source>
3377 mrdocs 2980
    <translation>Scribus Versión %1
2981
%2 %3 (%4)</translation>
3278 cbradney 2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3377 mrdocs 2985
    <translation>Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
3278 cbradney 2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Windows Port:</source>
3377 mrdocs 2989
    <translation>Portaxe a Windows:</translation>
3278 cbradney 2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>Wiki</source>
3377 mrdocs 2993
    <translation>Wiki</translation>
3278 cbradney 2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3377 mrdocs 2997
    <translation>Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
3278 cbradney 2998
  </message>
1074 cbradney 2999
</context>
3000
<context>
3278 cbradney 3001
  <name>AboutPlugins</name>
3002
  <message>
3003
    <source>Yes</source>
3377 mrdocs 3004
    <translation>Si</translation>
3278 cbradney 3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>No</source>
3377 mrdocs 3008
    <translation>Non</translation>
3278 cbradney 3009
  </message>
3010
</context>
3011
<context>
3012
  <name>AboutPluginsBase</name>
3013
  <message>
3014
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3377 mrdocs 3015
    <translation>Scribus: Acerca das Extensións</translation>
3278 cbradney 3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>File Name:</source>
3377 mrdocs 3019
    <translation>Nome do Ficheiro:</translation>
3278 cbradney 3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>Version:</source>
3377 mrdocs 3023
    <translation>Versión:</translation>
3278 cbradney 3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>Enabled:</source>
3377 mrdocs 3027
    <translation>Habilitado:</translation>
3278 cbradney 3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source>Release Date:</source>
3377 mrdocs 3031
    <translation>Data de Publicación:</translation>
3278 cbradney 3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>Copyright:</source>
3377 mrdocs 3035
    <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>Author(s):</source>
3377 mrdocs 3039
    <translation>Autor/es:</translation>
3278 cbradney 3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>Description:</source>
3377 mrdocs 3043
    <translation>Descrición:</translation>
3278 cbradney 3044
  </message>
3045
  <message>
3046
    <source>License:</source>
3377 mrdocs 3047
    <translation>Licenza:</translation>
3278 cbradney 3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>&amp;Close</source>
3377 mrdocs 3051
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>Alt+C</source>
3377 mrdocs 3055
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3056
  </message>
3057
</context>
3058
<context>
3059
  <name>ActionManager</name>
3060
  <message>
3061
    <source>&amp;New</source>
3377 mrdocs 3062
    <translation>&amp;Novo</translation>
3278 cbradney 3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>&amp;Open...</source>
3377 mrdocs 3066
    <translation>&amp;Abrir...</translation>
3278 cbradney 3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>&amp;Close</source>
3377 mrdocs 3070
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>&amp;Save</source>
3377 mrdocs 3074
    <translation>&amp;Gardar</translation>
3278 cbradney 3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Save &amp;As...</source>
3377 mrdocs 3078
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
3278 cbradney 3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3377 mrdocs 3082
    <translation>&amp;Volver ao Salvado</translation>
3278 cbradney 3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3377 mrdocs 3086
    <translation>Recoller para S&amp;aída...</translation>
3278 cbradney 3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>Get Text...</source>
3377 mrdocs 3090
    <translation>Obter Texto...</translation>
3278 cbradney 3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>Append &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3094
    <translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>Get Image...</source>
3377 mrdocs 3098
    <translation>Obter Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>Save &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3102
    <translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3377 mrdocs 3106
    <translation>Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
3278 cbradney 3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3377 mrdocs 3110
    <translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
3278 cbradney 3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3377 mrdocs 3114
    <translation>&amp;Configuración do Documento...</translation>
3278 cbradney 3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>&amp;Print...</source>
3377 mrdocs 3118
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
3278 cbradney 3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3377 mrdocs 3122
    <translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
3278 cbradney 3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>&amp;Quit</source>
3377 mrdocs 3126
    <translation>&amp;Sair</translation>
3278 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>&amp;Undo</source>
3377 mrdocs 3130
    <translation>&amp;Desfacer</translation>
3278 cbradney 3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>&amp;Redo</source>
3377 mrdocs 3134
    <translation>&amp;Refacer</translation>
3278 cbradney 3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3377 mrdocs 3138
    <translation>Modo de Acción do &amp;Elemento</translation>
3278 cbradney 3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>Cu&amp;t</source>
3377 mrdocs 3142
    <translation>Recor&amp;tar</translation>
3278 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>&amp;Copy</source>
3377 mrdocs 3146
    <translation>&amp;Copiar</translation>
3278 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>&amp;Paste</source>
3377 mrdocs 3150
    <translation>&amp;Pegar</translation>
3278 cbradney 3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3377 mrdocs 3154
    <translation>&amp;Limpar o Contido</translation>
3278 cbradney 3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>Select &amp;All</source>
3377 mrdocs 3158
    <translation>Seleccion&amp;alo Todo</translation>
3278 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>&amp;Deselect All</source>
3377 mrdocs 3162
    <translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
3278 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3377 mrdocs 3166
    <translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
3278 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Edit Image...</source>
3377 mrdocs 3170
    <translation>Modificar a Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>C&amp;olors...</source>
3377 mrdocs 3174
    <translation>C&amp;ores...</translation>
3278 cbradney 3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3377 mrdocs 3178
    <translation>Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
3278 cbradney 3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3377 mrdocs 3182
    <translation>Estilos de &amp;Liña...</translation>
3278 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3377 mrdocs 3186
    <translation>Páxinas &amp;Mestras...</translation>
3278 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3377 mrdocs 3190
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
3278 cbradney 3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>P&amp;references...</source>
3377 mrdocs 3194
    <translation>P&amp;referencias...</translation>
3278 cbradney 3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>%1 pt</source>
3377 mrdocs 3198
    <translation>%1 pt</translation>
3278 cbradney 3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>&amp;Other...</source>
3377 mrdocs 3202
    <translation>&amp;Outra...</translation>
3278 cbradney 3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>&amp;Left</source>
3377 mrdocs 3206
    <translation>&amp;Esquerda</translation>
3278 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>&amp;Center</source>
3377 mrdocs 3210
    <translation>&amp;Centro</translation>
3278 cbradney 3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>&amp;Right</source>
3377 mrdocs 3214
    <translation>Di&amp;reita</translation>
3278 cbradney 3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>&amp;Block</source>
3377 mrdocs 3218
    <translation>B&amp;loquear</translation>
3278 cbradney 3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>&amp;Forced</source>
3377 mrdocs 3222
    <translation>&amp;Forzado</translation>
3278 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>&amp;%1 %</source>
3377 mrdocs 3226
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3278 cbradney 3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>&amp;Normal</source>
3377 mrdocs 3230
    <translation>&amp;Normal</translation>
3278 cbradney 3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>&amp;Underline</source>
3377 mrdocs 3234
    <translation>&amp;Subliñado</translation>
3278 cbradney 3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Underline &amp;Words</source>
3377 mrdocs 3238
    <translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
3278 cbradney 3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>&amp;Strike Through</source>
3377 mrdocs 3242
    <translation>&amp;Tachar</translation>
3278 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>&amp;All Caps</source>
3377 mrdocs 3246
    <translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
3278 cbradney 3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Small &amp;Caps</source>
3377 mrdocs 3250
    <translation>Ver&amp;salitas</translation>
3278 cbradney 3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>Su&amp;perscript</source>
3377 mrdocs 3254
    <translation>Su&amp;períndice</translation>
3278 cbradney 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Su&amp;bscript</source>
3377 mrdocs 3258
    <translation>Su&amp;bíndice</translation>
3278 cbradney 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>&amp;Outline</source>
3377 mrdocs 3262
    <translation>&amp;Esquema</translation>
3278 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>S&amp;hadow</source>
3377 mrdocs 3266
    <translation>S&amp;ombra</translation>
3278 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>&amp;Image Effects</source>
3377 mrdocs 3270
    <translation>Efectos de &amp;Imaxe</translation>
3278 cbradney 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3377 mrdocs 3274
    <translation>T&amp;abuladores...</translation>
3278 cbradney 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>D&amp;uplicate</source>
3377 mrdocs 3278
    <translation>D&amp;uplicar</translation>
3278 cbradney 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3377 mrdocs 3282
    <translation>Duplicados &amp;Múltiples</translation>
3278 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>&amp;Delete</source>
3377 mrdocs 3286
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
3278 cbradney 3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>&amp;Group</source>
3377 mrdocs 3290
    <translation>A&amp;grupar</translation>
3278 cbradney 3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>&amp;Ungroup</source>
3377 mrdocs 3294
    <translation>Desa&amp;grupar</translation>
3278 cbradney 3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>Is &amp;Locked</source>
3377 mrdocs 3298
    <translation>Está B&amp;loqueado</translation>
3278 cbradney 3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3377 mrdocs 3302
    <translation>Tama&amp;ño Bloqueado</translation>
3278 cbradney 3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3377 mrdocs 3306
    <translation>Baixar para o &amp;Fondo</translation>
3278 cbradney 3307
  </message>
3308
  <message>
3309
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3377 mrdocs 3310
    <translation>Traer para &amp;Diante</translation>
3278 cbradney 3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>&amp;Lower</source>
3377 mrdocs 3314
    <translation>&amp;Baixar</translation>
3278 cbradney 3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>&amp;Raise</source>
3377 mrdocs 3318
    <translation>Subi&amp;r</translation>
3278 cbradney 3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3377 mrdocs 3322
    <translation>Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
3278 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>&amp;Attributes...</source>
3377 mrdocs 3326
    <translation>&amp;Atributos...</translation>
3278 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3377 mrdocs 3330
    <translation>I&amp;maxe Visíbel</translation>
3278 cbradney 3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>&amp;Update Image</source>
3377 mrdocs 3334
    <translation>Act&amp;ualizar a Imaxe</translation>
3278 cbradney 3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3377 mrdocs 3338
    <translation>Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
3278 cbradney 3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>Extended Image Properties</source>
3377 mrdocs 3342
    <translation>Propiedades extendidas da Imaxe</translation>
3278 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3377 mrdocs 3346
    <translation>Reso&amp;lución Baixa</translation>
3278 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3377 mrdocs 3350
    <translation>Resolución &amp;Normal</translation>
3278 cbradney 3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3377 mrdocs 3354
    <translation>Resolución &amp;Completa</translation>
3278 cbradney 3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3377 mrdocs 3358
    <translation>É &amp;Marcador PDF</translation>
3278 cbradney 3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3377 mrdocs 3362
    <translation>É A&amp;notación PDF</translation>
3278 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3377 mrdocs 3366
    <translation>P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
3278 cbradney 3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3377 mrdocs 3370
    <translation>P&amp;ropriedades do Campo</translation>
3278 cbradney 3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3377 mrdocs 3374
    <translation>&amp;Modificar a Forma...</translation>
3278 cbradney 3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3377 mrdocs 3378
    <translation>&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
3278 cbradney 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3377 mrdocs 3382
    <translation>&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
3278 cbradney 3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3377 mrdocs 3386
    <translation>&amp;Combinar Polígonos</translation>
3278 cbradney 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3377 mrdocs 3390
    <translation>Partir &amp;Polígonos</translation>
3278 cbradney 3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3377 mrdocs 3394
    <translation>Curva de &amp;Bézier</translation>
3278 cbradney 3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>&amp;Image Frame</source>
3377 mrdocs 3398
    <translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
3278 cbradney 3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>&amp;Outlines</source>
3377 mrdocs 3402
    <translation>C&amp;ontornos</translation>
3278 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>&amp;Polygon</source>
3377 mrdocs 3406
    <translation>&amp;Polígono</translation>
3278 cbradney 3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>&amp;Text Frame</source>
3377 mrdocs 3410
    <translation>Moldura de &amp;Texto</translation>
3278 cbradney 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>&amp;Glyph...</source>
3377 mrdocs 3414
    <translation>&amp;Glifo...</translation>
3278 cbradney 3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Sample Text</source>
3377 mrdocs 3418
    <translation>Texto de Mostra</translation>
3278 cbradney 3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>&amp;Insert...</source>
3377 mrdocs 3422
    <translation>&amp;Inserir...</translation>
3278 cbradney 3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>Im&amp;port...</source>
3377 mrdocs 3426
    <translation>Im&amp;portar...</translation>
3278 cbradney 3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>&amp;Delete...</source>
3377 mrdocs 3430
    <translation>&amp;Eliminar...</translation>
3278 cbradney 3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>&amp;Copy...</source>
3377 mrdocs 3434
    <translation>&amp;Copiar...</translation>
3278 cbradney 3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>&amp;Move...</source>
3377 mrdocs 3438
    <translation>&amp;Mover...</translation>
3278 cbradney 3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3377 mrdocs 3442
    <translation>&amp;Aplicar Páxina Mestra...</translation>
3278 cbradney 3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Convert to Master Page...</source>
3377 mrdocs 3446
    <translation>Converter a Páxina Mestra...</translation>
3278 cbradney 3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3377 mrdocs 3450
    <translation>Xerir as &amp;Guías...</translation>
3278 cbradney 3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Manage Page Properties...</source>
3377 mrdocs 3454
    <translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
3278 cbradney 3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>&amp;Fit in window</source>
3377 mrdocs 3458
    <translation>A&amp;xustar á xanela</translation>
3278 cbradney 3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>&amp;50%</source>
3377 mrdocs 3462
    <translation>&amp;50%</translation>
3278 cbradney 3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>&amp;75%</source>
3377 mrdocs 3466
    <translation>&amp;75%</translation>
3278 cbradney 3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>&amp;100%</source>
3377 mrdocs 3470
    <translation>&amp;100%</translation>
3278 cbradney 3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>&amp;200%</source>
3377 mrdocs 3474
    <translation>&amp;200%</translation>
3278 cbradney 3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3377 mrdocs 3478
    <translation>&amp;Miniaturas</translation>
3278 cbradney 3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Show &amp;Margins</source>
3377 mrdocs 3482
    <translation>Mostrar as &amp;Marxes</translation>
3278 cbradney 3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>Show &amp;Frames</source>
3377 mrdocs 3486
    <translation>Mostrar as &amp;Molduras</translation>
3278 cbradney 3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>Show &amp;Images</source>
3377 mrdocs 3490
    <translation>Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
3278 cbradney 3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>Show &amp;Grid</source>
3377 mrdocs 3494
    <translation>Mostrar a &amp;Grella</translation>
3278 cbradney 3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>Show G&amp;uides</source>
3377 mrdocs 3498
    <translation>Mostrar as G&amp;uías</translation>
3278 cbradney 3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3377 mrdocs 3502
    <translation>Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
3278 cbradney 3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3377 mrdocs 3506
    <translation>Mostrar a Cadea de &amp;Texto</translation>
3278 cbradney 3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>Show Control Characters</source>
3377 mrdocs 3510
    <translation>Mostrar os Caracteres de Control</translation>
3278 cbradney 3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>Rulers relative to Page</source>
3377 mrdocs 3514
    <translation>Regras relativas á Páxina</translation>
3278 cbradney 3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3377 mrdocs 3518
    <translation>Aga&amp;rrarse á Grella</translation>
3278 cbradney 3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3377 mrdocs 3522
    <translation>A&amp;garrarse ás Guías</translation>
3278 cbradney 3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>&amp;Properties</source>
3377 mrdocs 3526
    <translation>&amp;Propriedades</translation>
3278 cbradney 3527
  </message>
3528
  <message>
3529
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3377 mrdocs 3530
    <translation>&amp;Porta-retallos</translation>
3278 cbradney 3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>&amp;Layers</source>
3377 mrdocs 3534
    <translation>&amp;Capas</translation>
3278 cbradney 3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3377 mrdocs 3538
    <translation>&amp;Xerir as Páxinas</translation>
3278 cbradney 3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3377 mrdocs 3542
    <translation>&amp;Marcadores</translation>
3278 cbradney 3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>&amp;Measurements</source>
3377 mrdocs 3546
    <translation>&amp;Medidas</translation>
3278 cbradney 3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>Action &amp;History</source>
3377 mrdocs 3550
    <translation>&amp;Historial das Accións</translation>
3278 cbradney 3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3377 mrdocs 3554
    <translation>&amp;Verificador Pre-voo</translation>
3278 cbradney 3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3377 mrdocs 3558
    <translation>&amp;Aliñar e Distribuir</translation>
3278 cbradney 3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>&amp;Tools</source>
3377 mrdocs 3562
    <translation>&amp;Ferramentas</translation>
3278 cbradney 3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3377 mrdocs 3566
    <translation>Ferramentas P&amp;DF</translation>
3278 cbradney 3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>Select Item</source>
3377 mrdocs 3570
    <translation>Escoller Elemento</translation>
3278 cbradney 3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>T&amp;able</source>
3377 mrdocs 3574
    <translation>T&amp;abela</translation>
3278 cbradney 3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>&amp;Shape</source>
3377 mrdocs 3578
    <translation>&amp;Forma</translation>
3278 cbradney 3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>&amp;Line</source>
3377 mrdocs 3582
    <translation>&amp;Liña</translation>
3278 cbradney 3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3377 mrdocs 3586
    <translation>Liña a &amp;Man alzada</translation>
3278 cbradney 3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>Rotate Item</source>
3377 mrdocs 3590
    <translation>Rotar Elemento</translation>
3278 cbradney 3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>Zoom in or out</source>
3377 mrdocs 3594
    <translation>Achegarse ou Alonxarse</translation>
3278 cbradney 3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Zoom in</source>
3377 mrdocs 3598
    <translation>Achegarse</translation>
3278 cbradney 3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>Zoom out</source>
3377 mrdocs 3602
    <translation>Alonxarse</translation>
3278 cbradney 3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3377 mrdocs 3606
    <translation>Modificar o Contido da Moldura</translation>
3278 cbradney 3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>Edit Text...</source>
3377 mrdocs 3610
    <translation>Modificar Texto...</translation>
3278 cbradney 3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>Link Text Frames</source>
3377 mrdocs 3614
    <translation>Vincular as Molduras de Texto</translation>
3278 cbradney 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Unlink Text Frames</source>
3377 mrdocs 3618
    <translation>Desvincular as Molduras de Texto</translation>
3278 cbradney 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3377 mrdocs 3622
    <translation>Conta&amp;gotas</translation>
3278 cbradney 3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>Copy Item Properties</source>
3377 mrdocs 3626
    <translation>Copiar as Propriedades do Elemento</translation>
3278 cbradney 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3377 mrdocs 3630
    <translation>Modificar o texto co Editor de Artigos</translation>
3278 cbradney 3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>Insert Text Frame</source>
3377 mrdocs 3634
    <translation>Inserir Moldura de Texto</translation>
3278 cbradney 3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>Insert Image Frame</source>
3377 mrdocs 3638
    <translation>Inserir Moldura de Imaxe</translation>
3278 cbradney 3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>Insert Table</source>
3377 mrdocs 3642
    <translation>Inserir Tabela</translation>
3278 cbradney 3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>Insert Shape</source>
3377 mrdocs 3646
    <translation>Inserir Forma</translation>
3278 cbradney 3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>Insert Polygon</source>
3377 mrdocs 3650
    <translation>Inserir Polígono</translation>
3278 cbradney 3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>Insert Line</source>
3377 mrdocs 3654
    <translation>Inserir Liña</translation>
3278 cbradney 3655
  </message>
3656
  <message>
3657
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3377 mrdocs 3658
    <translation>Inserir Curva de Bézier</translation>
3278 cbradney 3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>Insert Freehand Line</source>
3377 mrdocs 3662
    <translation>Inserir Liña a Man Alzada</translation>
3278 cbradney 3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3377 mrdocs 3666
    <translation>&amp;Xerir as Imaxes</translation>
3278 cbradney 3667
  </message>
3668
  <message>
3669
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3377 mrdocs 3670
    <translation>&amp;Cortar as palabras con guións</translation>
3278 cbradney 3671
  </message>
3672
  <message>
3673
    <source>Dehyphenate Text</source>
3377 mrdocs 3674
    <translation>Retirar os guións do final das liñas</translation>
3278 cbradney 3675
  </message>
3676
  <message>
3677
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3377 mrdocs 3678
    <translation>&amp;Xerar un Índice</translation>
3278 cbradney 3679
  </message>
3680
  <message>
3681
    <source>&amp;Cascade</source>
3377 mrdocs 3682
    <translation>&amp;Cascada</translation>
3278 cbradney 3683
  </message>
3684
  <message>
3685
    <source>&amp;Tile</source>
3377 mrdocs 3686
    <translation>&amp;Mosaico</translation>
3278 cbradney 3687
  </message>
3688
  <message>
3689
    <source>&amp;About Scribus</source>
3377 mrdocs 3690
    <translation>&amp;Acerca do Scribus</translation>
3278 cbradney 3691
  </message>
3692
  <message>
3693
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3377 mrdocs 3694
    <translation>&amp;Sobre as Extensións</translation>
3278 cbradney 3695
  </message>
3696
  <message>
3697
    <source>About &amp;Qt</source>
3377 mrdocs 3698
    <translation>Acerca do &amp;Qt</translation>
3278 cbradney 3699
  </message>
3700
  <message>
3701
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3377 mrdocs 3702
    <translation>Su&amp;xestións</translation>
3278 cbradney 3703
  </message>
3704
  <message>
3705
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3377 mrdocs 3706
    <translation>&amp;Manual do Scribus...</translation>
3278 cbradney 3707
  </message>
3708
  <message>
3709
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3377 mrdocs 3710
    <translation>&amp;Guións Finais de Liña</translation>
3278 cbradney 3711
  </message>
3712
  <message>
3713
    <source>Non Breaking Dash</source>
3377 mrdocs 3714
    <translation>Guión que non quebra</translation>
3278 cbradney 3715
  </message>
3716
  <message>
3717
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3377 mrdocs 3718
    <translation>&amp;Espazo que non quebra</translation>
3278 cbradney 3719
  </message>
3720
  <message>
3721
    <source>Page &amp;Number</source>
3377 mrdocs 3722
    <translation>&amp;Número de Páxina</translation>
3278 cbradney 3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>New Line</source>
3377 mrdocs 3726
    <translation>Nova Liña</translation>
3278 cbradney 3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>Frame Break</source>
3377 mrdocs 3730
    <translation>Salto de Moldura</translation>
3278 cbradney 3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>Column Break</source>
3377 mrdocs 3734
    <translation>Salto de Columna</translation>
3278 cbradney 3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source>Copyright</source>
3377 mrdocs 3738
    <translation>Copyright</translation>
3278 cbradney 3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>Registered Trademark</source>
3377 mrdocs 3742
    <translation>Marca rexistrada</translation>
3278 cbradney 3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>Trademark</source>
3377 mrdocs 3746
    <translation>Marca rexistrada</translation>
3278 cbradney 3747
  </message>
3748
  <message>
3749
    <source>Bullet</source>
3377 mrdocs 3750
    <translation>Imaxe para listas</translation>
3278 cbradney 3751
  </message>
3752
  <message>
3753
    <source>Em Dash</source>
3377 mrdocs 3754
    <translation>Guión tamaño -m-</translation>
3278 cbradney 3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>En Dash</source>
3377 mrdocs 3758
    <translation>Guión tamaño -n-</translation>
3278 cbradney 3759
  </message>
3760
  <message>
3761
    <source>Figure Dash</source>
3377 mrdocs 3762
    <translation>Guión Números</translation>
3278 cbradney 3763
  </message>
3764
  <message>
3765
    <source>Quotation Dash</source>
3377 mrdocs 3766
    <translation>Guión para diálogos</translation>
3278 cbradney 3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>Apostrophe</source>
3377 mrdocs 3770
    <translation>Apóstrofe</translation>
3278 cbradney 3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>Straight Double</source>
3377 mrdocs 3774
    <translation>Rectas Dobres</translation>
3278 cbradney 3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>Single Left</source>
3377 mrdocs 3778
    <translation>Simple Esquerda</translation>
3278 cbradney 3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>Single Right</source>
3377 mrdocs 3782
    <translation>Simple Direita</translation>
3278 cbradney 3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>Double Left</source>
3377 mrdocs 3786
    <translation>Dobre Esquerda</translation>
3278 cbradney 3787
  </message>
3788
  <message>
3789
    <source>Double Right</source>
3377 mrdocs 3790
    <translation>Dobre Direita</translation>
3278 cbradney 3791
  </message>
3792
  <message>
3793
    <source>Single Reversed</source>
3377 mrdocs 3794
    <translation>Simple Invertida</translation>
3278 cbradney 3795
  </message>
3796
  <message>
3797
    <source>Double Reversed</source>
3377 mrdocs 3798
    <translation>Dobre Invertida</translation>
3278 cbradney 3799
  </message>
3800
  <message>
3801
    <source>Single Left Guillemet</source>
3377 mrdocs 3802
    <translation>Latina Simple Esquerda</translation>
3278 cbradney 3803
  </message>
3804
  <message>
3805
    <source>Single Right Guillemet</source>
3377 mrdocs 3806
    <translation>Latina Simple Direita</translation>
3278 cbradney 3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>Double Left Guillemet</source>
3377 mrdocs 3810
    <translation>Latina Dobre Esquerda</translation>
3278 cbradney 3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>Double Right Guillemet</source>
3377 mrdocs 3814
    <translation>Latina Dobre Direita</translation>
3278 cbradney 3815
  </message>
3816
  <message>
3817
    <source>Low Single Comma</source>
3377 mrdocs 3818
    <translation>Vírgula Baixa Simple</translation>
3278 cbradney 3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>Low Double Comma</source>
3377 mrdocs 3822
    <translation>Vírgula Baixa Dobre</translation>
3278 cbradney 3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Double Turned Comma</source>
3377 mrdocs 3826
    <translation>Aspas dobres</translation>
3278 cbradney 3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>CJK Single Left</source>
3377 mrdocs 3830
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
3278 cbradney 3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>CJK Single Right</source>
3377 mrdocs 3834
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Direitas</translation>
3278 cbradney 3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>CJK Double Left</source>
3377 mrdocs 3838
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
3278 cbradney 3839
  </message>
3840
  <message>
3841
    <source>CJK Double Right</source>
3377 mrdocs 3842
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Direitas</translation>
3278 cbradney 3843
  </message>
3844
  <message>
3845
    <source>Toggle Palettes</source>
3377 mrdocs 3846
    <translation>Des/Activar Paletas</translation>
3278 cbradney 3847
  </message>
3848
  <message>
3849
    <source>Toggle Guides</source>
3377 mrdocs 3850
    <translation>Des/Activar Guías</translation>
3278 cbradney 3851
  </message>
3852
</context>
3853
<context>
1074 cbradney 3854
  <name>AdvOptions</name>
418 Franz 3855
  <message>
1074 cbradney 3856
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 3857
    <translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
418 Franz 3858
  </message>
3859
  <message>
1074 cbradney 3860
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 3861
    <translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
418 Franz 3862
  </message>
3863
  <message>
1074 cbradney 3864
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
3865
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3866
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención:
1074 cbradney 3867
pódense crear ficheiros enormes</translation>
418 Franz 3868
  </message>
454 fschmid 3869
  <message>
1074 cbradney 3870
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
3871
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3872
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención:
1074 cbradney 3873
pódense crear ficheiros enormes</translation>
454 fschmid 3874
  </message>
3875
  <message>
418 Franz 3876
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 3877
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
418 Franz 3878
  </message>
3879
  <message>
3880
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 3881
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
418 Franz 3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 3885
    <translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
418 Franz 3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 3889
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
418 Franz 3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 3893
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
418 Franz 3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 3897
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
418 Franz 3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>&amp;OK</source>
3278 cbradney 3901
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
418 Franz 3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>&amp;Cancel</source>
3278 cbradney 3905
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 3906
  </message>
3907
  <message>
1074 cbradney 3908
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 3909
    <translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
418 Franz 3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
3913
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3914
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3915
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3916
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3917
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3278 cbradney 3918
    <translation type="obsolete">Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas
1074 cbradney 3919
de cian, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar.
3920
O UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros
3921
perto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes,
3922
ainda que é preciso experimentar segundo cada caso.
3923
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
418 Franz 3924
  </message>
2936 mrdocs 3925
  <message>
3926
    <source>Set Media Size</source>
3278 cbradney 3927
    <translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
2936 mrdocs 3928
  </message>
3929
  <message>
3930
    <source>This enables you to explicitely set,
3931
the media size of the postscript file.
3932
Not recommended unless
3933
 requested by your printer.</source>
3278 cbradney 3934
    <translation type="obsolete">Isto permítelle indicar explicitamente
2936 mrdocs 3935
o tamaño do medio do ficheiro postscript.
3936
Non se recomenda a non ser
3937
que llo pida o seu impresor.</translation>
3938
  </message>
418 Franz 3939
</context>
3940
<context>
3941
  <name>Align</name>
3942
  <message>
3943
    <source>Distribute/Align</source>
3278 cbradney 3944
    <translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
418 Franz 3945
  </message>
3946
  <message>
3947
    <source>Align</source>
3278 cbradney 3948
    <translation type="obsolete">Aliñar</translation>
418 Franz 3949
  </message>
3950
  <message>
3951
    <source>Horizontal</source>
3278 cbradney 3952
    <translation type="obsolete">Horizontal</translation>
418 Franz 3953
  </message>
3954
  <message>
3955
    <source>Left Sides</source>
3278 cbradney 3956
    <translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
418 Franz 3957
  </message>
3958
  <message>
3959
    <source>Middles</source>
3278 cbradney 3960
    <translation type="obsolete">Medios</translation>
418 Franz 3961
  </message>
3962
  <message>
3963
    <source>Right Sides</source>
3278 cbradney 3964
    <translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
418 Franz 3965
  </message>
3966
  <message>
1074 cbradney 3967
    <source>Vertical</source>
3278 cbradney 3968
    <translation type="obsolete">Vertical</translation>
418 Franz 3969
  </message>
3970
  <message>
1074 cbradney 3971
    <source>Top Sides</source>
3278 cbradney 3972
    <translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
418 Franz 3973
  </message>
3974
  <message>
1074 cbradney 3975
    <source>Bottom Sides</source>
3278 cbradney 3976
    <translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
418 Franz 3977
  </message>
3978
  <message>
1074 cbradney 3979
    <source> mm</source>
3278 cbradney 3980
    <translation type="obsolete">mm</translation>
418 Franz 3981
  </message>
3982
  <message>
1074 cbradney 3983
    <source> in</source>
3278 cbradney 3984
    <translation type="obsolete">in</translation>
418 Franz 3985
  </message>
3986
  <message>
1074 cbradney 3987
    <source> p</source>
3278 cbradney 3988
    <translation type="obsolete">p</translation>
418 Franz 3989
  </message>
3990
  <message>
1074 cbradney 3991
    <source>&amp;OK</source>
3278 cbradney 3992
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
418 Franz 3993
  </message>
3994
  <message>
1074 cbradney 3995
    <source>&amp;Apply</source>
3278 cbradney 3996
    <translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
418 Franz 3997
  </message>
3998
  <message>
1074 cbradney 3999
    <source>&amp;Cancel</source>
3278 cbradney 4000
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 4001
  </message>
4002
  <message>
1074 cbradney 4003
    <source>&amp;Between:</source>