Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3377 | Rev 4141 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1192 mrdocs 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
11
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
13
  </message>
14
  <message>
15
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
16
 
17
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
18
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
19
Returns true if a new document was created.
20
</source>
21
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
24
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
25
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
26
  </message>
27
  <message>
28
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
29
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
30
 
31
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
32
following meaning:
33
 
34
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
35
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
36
 
37
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
38
  margins
39
 
40
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
41
 
42
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
43
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
44
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
45
 
46
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
47
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
48
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
49
 
50
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
51
 
52
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
53
 
54
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
55
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
56
is not in points, make sure to account for this.
57
 
58
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
59
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
60
</source>
3278 cbradney 61
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 62
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
63
 
64
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
65
o significado seguinte:
66
 
67
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
68
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
69
 
70
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
71
  as marxes do documento
72
 
73
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
74
 
75
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
76
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
77
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
78
 
79
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
80
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
81
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
82
 
83
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
84
 
85
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
86
 
87
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
88
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
89
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
90
 
91
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
92
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
101
 
102
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
103
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
107
 
108
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
109
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
110
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
111
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
112
</source>
113
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
114
 
115
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
116
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
117
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
118
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>setRedraw(bool)
122
 
123
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
124
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
125
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
126
</source>
127
    <translation>setRedraw(bool)
128
 
129
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
130
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
131
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
135
 
136
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
137
coordinates are given in the current measurement units of the document
138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
139
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
140
is not given Scribus will create one for you.
141
 
142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
143
</source>
144
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
145
 
146
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
147
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
149
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
150
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
151
 
152
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
156
 
157
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
158
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
159
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
160
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
161
template page for the new page.
162
 
163
May raise IndexError if the page number is out of range
164
</source>
3278 cbradney 165
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 166
 
167
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
168
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
169
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
170
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
171
modelo de páxina para a páxina nova.
172
 
173
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
177
 
178
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
179
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
180
available types (FILL_&lt;type&gt;).
181
</source>
182
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
183
 
184
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
185
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
186
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
190
 
191
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
192
frame has some text selected the value assigned to the first character of
193
the selection is returned.
194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
195
</source>
196
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
197
 
198
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
199
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
200
ao primeiro carácter da seleccion.
201
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
207
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
208
</source>
209
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
210
 
211
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
212
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
213
  </message>
1525 cbradney 214
  <message>
215
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
216
 
217
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
218
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
219
optional arguments, but will not be given any).
220
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
221
for the macro.
222
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
223
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
224
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
225
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
226
of a single instance.
227
</source>
3278 cbradney 228
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 229
 
230
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
231
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
232
individualmente máis abaixo.
233
 
234
Certas cousas son comúns a toda a interface.
235
 
236
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
237
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
238
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
239
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
240
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
241
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
242
o que operaren.
243
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
244
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
245
nada sobre o que operar.
246
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
247
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
248
e provocará esta excepción.
249
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
250
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
251
 
252
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
253
documentación de cada función.</translation>
254
  </message>
3278 cbradney 255
  <message>
256
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
257
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
258
 
259
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
260
following meaning:
261
 
262
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
263
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
264
 
265
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
266
  margins
267
 
268
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
269
 
270
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
271
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
272
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
273
 
274
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
275
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
276
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
277
 
278
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
279
 
280
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
281
 
282
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
283
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
284
is not in points, make sure to account for this.
285
 
286
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
287
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
288
</source>
3824 cbradney 289
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 290
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
291
 
292
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
293
 
294
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
295
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
296
 
297
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
298
 
299
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
300
 
301
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
302
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
303
  se se está a crear un documento en varias partes.
304
 
305
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
306
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
307
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
308
 
309
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
310
 
311
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
312
 
313
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
314
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
315
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
316
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
317
 
318
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
319
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 320
  </message>
321
  <message>
322
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
323
 
324
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
325
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
326
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
327
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
328
master page for the new page.
329
 
330
May raise IndexError if the page number is out of range
331
</source>
3377 mrdocs 332
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
333
 
334
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
335
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
336
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
337
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
338
da páxina maestra para a nova páxina.
339
 
340
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
3278 cbradney 341
  </message>
342
  <message>
343
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
344
 
345
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
346
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
347
</source>
3377 mrdocs 348
    <translation>importSVG(&quot;cadea&quot;)
349
 
350
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
351
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 352
  </message>
3824 cbradney 353
  <message>
354
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
355
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
356
 
357
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
358
following meaning:
359
 
360
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
361
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
362
 
363
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
364
margins
365
 
366
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
367
 
368
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
369
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
370
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
371
 
372
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
373
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
374
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
375
 
376
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
377
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
378
PAGE_4 is 4-fold.
379
 
380
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
381
Indexed from 0 (0 = first).
382
 
383
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
384
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
385
is not in points, make sure to account for this.
386
 
387
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
388
PAGE_4, 3)
389
 
390
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
391
</source>
392
    <translation type="unfinished"></translation>
393
  </message>
1192 mrdocs 394
</context>
395
<context>
396
  <name>@default</name>
397
  <message>
398
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
399
 
400
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
401
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
402
the value of the named color from the default document colors.
403
 
404
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
405
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
406
</source>
407
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
408
 
409
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
410
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
411
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
412
 
413
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
414
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
415
  </message>
416
  <message>
417
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
418
 
419
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
420
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
421
Color components should be in the range from 0 to 255.
422
 
423
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
424
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
425
</source>
426
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
427
 
428
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
429
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
430
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
431
 
432
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
433
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
434
  </message>
435
  <message>
436
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
437
 
438
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
439
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
440
the range from 0 to 255.
441
 
442
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
443
</source>
3278 cbradney 444
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 445
 
446
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
447
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
448
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
449
 
450
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
451
  </message>
452
  <message>
453
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
454
 
455
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
456
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
457
&quot;None&quot; - transparent.
458
 
459
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
460
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
461
 
462
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
463
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
464
</source>
465
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
466
 
467
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
468
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
469
 
470
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
471
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
472
 
473
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
474
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
475
  </message>
476
  <message>
477
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
478
 
479
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
480
 
481
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
482
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
483
</source>
484
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
485
 
486
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
487
 
488
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
489
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
490
  </message>
491
  <message>
492
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
493
 
494
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
495
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
496
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
497
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
498
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
499
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
500
opional parameters is False.
501
 
502
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
503
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
504
 
505
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
506
 
507
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
508
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
509
</source>
3278 cbradney 510
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 511
 
512
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
513
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
514
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
515
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
516
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
517
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
518
 
519
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
520
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
521
 
522
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
523
 
524
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
525
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
526
</translation>
527
  </message>
528
  <message>
529
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
530
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
531
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
532
 
533
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
534
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
535
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
536
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
537
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
538
 
539
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
540
at 1.
541
 
542
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
543
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
544
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
545
can be binary-ORed with button constants:
546
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
547
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
548
 
549
Usage examples:
550
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
551
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
552
          ICON_ERROR)
553
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
554
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
555
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
556
 
557
Defined button and icon constants:
558
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
559
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
560
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
561
</source>
562
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
563
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
564
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
565
 
566
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
567
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
568
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
569
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
570
tipo HTML.
571
 
572
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
573
 
574
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
575
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
576
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
577
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
578
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
579
 
580
Exemplos de uso:
581
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
582
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
583
          ICON_ERROR)
584
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
585
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
586
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
587
 
588
Constantes de botón e icone definidas:
589
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
590
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
591
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
592
  </message>
593
  <message>
594
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
595
 
596
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
597
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
598
 
599
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
600
</source>
601
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
602
 
603
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
604
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
605
 
606
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
607
  </message>
608
  <message>
609
    <source>closeDoc()
610
 
611
Closes the current document without prompting to save.
612
 
613
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
614
</source>
615
    <translation>closeDoc()
616
 
617
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
618
 
619
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
620
  </message>
621
  <message>
622
    <source>haveDoc() -&gt; bool
623
 
624
Returns true if there is a document open.
625
</source>
626
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
627
 
628
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
629
  </message>
630
  <message>
631
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
632
 
633
Opens the document &quot;name&quot;.
634
 
635
May raise ScribusError if the document could not be opened.
636
</source>
637
    <translation>openDoc(&quot;nome)
638
 
639
Abre o documento &quot;nome&quot;.
640
 
641
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
642
  </message>
643
  <message>
644
    <source>saveDoc()
645
 
646
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
647
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
648
save file dialog.
649
 
650
If the save fails, there is currently no way to tell.
651
</source>
652
    <translation>saveDoc()
653
 
654
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
655
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
656
para gardalo.
657
 
658
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
659
  </message>
660
  <message>
661
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
662
 
663
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
664
relative path).
665
 
666
May raise ScribusError if the save fails.
667
</source>
668
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
669
 
670
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
671
camiño completo ou relativo).
672
 
673
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
674
  </message>
675
  <message>
676
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
677
 
678
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
679
strings.
680
</source>
681
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
682
 
683
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
684
son cadeas.</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
688
 
689
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
690
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
691
constants.
692
</source>
693
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
694
 
695
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Direita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
696
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
697
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
698
  </message>
699
  <message>
700
    <source>setUnit(type)
701
 
702
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
703
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
704
 
705
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
706
</source>
707
    <translation>setUnit(tipo)
708
 
709
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
710
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
711
  </message>
712
  <message>
713
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
714
 
715
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
716
of the UNIT_* constants:
717
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
718
</source>
719
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
720
 
721
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
722
das constantes UNIT_*:
723
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
724
  </message>
725
  <message>
726
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
727
 
728
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
729
current document.
730
</source>
731
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
732
 
733
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
734
no documento actual.</translation>
735
  </message>
736
  <message>
737
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
738
 
739
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
740
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
741
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
742
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
743
</source>
744
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
745
 
746
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
747
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
748
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
749
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
750
  </message>
751
  <message>
752
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
753
 
754
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
755
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
756
</source>
757
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;[) -&gt; cadea
758
 
759
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
760
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
764
 
765
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
766
is not given the currently selected Item is used.
767
</source>
768
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
769
 
770
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
771
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
772
  </message>
773
  <message>
774
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
775
 
776
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
777
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
778
</source>
779
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
780
 
781
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
782
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
783
  </message>
784
  <message>
785
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
786
 
787
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
788
the currently selected item is used. The join types are:
789
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
790
</source>
791
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
792
 
793
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
794
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
795
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
796
  </message>
797
  <message>
798
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
799
 
800
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
801
currently selected item is used. The cap types are:
802
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
803
</source>
804
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
805
 
806
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
807
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
808
Os estilos de terminación son:
809
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
810
  </message>
811
  <message>
812
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
813
 
814
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
815
currently selected item is used. Line style constants are:
816
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
817
</source>
818
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
819
 
820
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
821
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
822
As constantes de estilo de liña son:
823
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
824
  </message>
825
  <message>
826
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
827
 
828
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
829
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
830
</source>
831
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
832
 
833
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
834
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
835
  </message>
836
  <message>
837
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
838
 
839
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
840
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
841
selected item is used.
842
</source>
3278 cbradney 843
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 844
 
845
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
846
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
847
  </message>
848
  <message>
849
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
850
 
851
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
852
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
853
</source>
854
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;(x,y)
855
 
856
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
857
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
858
  </message>
859
  <message>
860
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
861
 
862
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
863
given the currently selected item is used.
864
</source>
865
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;[) -&gt;cadea
866
 
867
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
868
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
872
 
873
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
874
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
875
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
876
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
877
</source>
3278 cbradney 878
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 879
 
880
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
881
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
882
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
883
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
884
  </message>
885
  <message>
886
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
887
 
888
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
889
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
890
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
891
for reference.
892
</source>
893
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
894
 
895
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
896
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
897
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
898
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
899
  </message>
900
  <message>
901
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
902
 
903
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
904
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
905
is used.
906
</source>
907
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
908
 
909
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
910
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
911
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
912
  </message>
913
  <message>
914
    <source>getAllObjects() -&gt; list
915
 
916
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
917
</source>
918
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
919
 
920
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
921
  </message>
922
  <message>
923
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
924
 
925
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
926
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
927
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
928
belongs to a group, the whole group is moved.
929
</source>
930
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
931
 
932
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
933
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
934
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
935
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
936
  </message>
937
  <message>
938
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
939
 
940
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
941
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
942
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
943
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
944
given the currently selected item is used.
945
</source>
946
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
947
 
948
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
949
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
950
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
951
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
952
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
956
 
957
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
958
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
959
selected item is used.
960
</source>
3278 cbradney 961
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 962
 
963
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
964
significan rotación anti-reloxio.
965
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
969
 
970
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
971
is not given the currently selected item is used.
972
</source>
973
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
974
 
975
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
976
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
980
 
981
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
982
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
983
second selected Object and so on.
984
</source>
985
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
986
 
987
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
988
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
989
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
990
  </message>
991
  <message>
992
    <source>selectionCount() -&gt; integer
993
 
994
Returns the number of selected objects.
995
</source>
996
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
997
 
998
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
1001
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1002
 
1003
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1004
</source>
1005
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
1006
 
1007
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
1008
  </message>
1009
  <message>
1010
    <source>deselectAll()
1011
 
1012
Deselects all objects in the whole document.
1013
</source>
1014
    <translation>deselectAll()
1015
 
1016
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
1017
  </message>
1018
  <message>
1019
    <source>groupObjects(list)
1020
 
1021
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1022
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1023
items are used.
1024
</source>
1025
    <translation>groupObjects(lista)
1026
 
1027
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1028
dos obxectos que se han de agrupar.
1029
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
1030
  </message>
1031
  <message>
1032
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1033
 
1034
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1035
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1036
 
1037
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
1038
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1039
  </message>
1040
  <message>
1041
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1042
 
1043
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1044
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1045
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1046
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1047
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1048
 
1049
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1050
</source>
1051
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1052
 
1053
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1054
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1055
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1056
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1057
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1058
 
1059
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
1062
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1063
 
1064
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1065
not given the currently selected item is used.
1066
 
1067
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1068
</source>
1069
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1070
 
1071
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1072
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1073
 
1074
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1075
  </message>
1076
  <message>
1077
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1078
 
1079
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1080
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1081
means 100 %.
1082
 
1083
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1084
</source>
1085
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1086
 
1087
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1088
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1089
O número 1 indica 100%.
1090
 
1091
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1095
 
1096
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1097
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1098
if locked.
1099
</source>
1100
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1101
 
1102
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1103
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1104
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
1107
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1108
 
1109
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1110
currently selected item is used.
1111
</source>
1112
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1113
 
1114
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1115
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1116
  </message>
1117
  <message>
1118
    <source>getFontNames() -&gt; list
1119
 
1120
Returns a list with the names of all available fonts.
1121
</source>
1122
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1123
 
1124
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1125
  </message>
1126
  <message>
1127
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1128
 
1129
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1130
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1131
</source>
1132
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1133
 
1134
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1135
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1136
  </message>
1137
  <message>
1138
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1139
 
1140
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1141
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1142
 
1143
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1144
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1145
</source>
1525 cbradney 1146
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1147
 
1148
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1149
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1150
 
1151
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1152
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1153
  </message>
1154
  <message>
1155
    <source>getLayers() -&gt; list
1156
 
1157
Returns a list with the names of all defined layers.
1158
</source>
1159
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1160
 
1161
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1165
 
1166
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1167
 
1168
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1169
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1170
</source>
1171
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1172
 
1173
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1174
 
1175
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1176
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1177
  </message>
1178
  <message>
1179
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1180
 
1181
Returns the name of the current active layer.
1182
</source>
1183
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1184
 
1185
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1186
  </message>
1187
  <message>
1188
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1189
 
1190
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1191
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1192
 
1193
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1194
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1195
</source>
1196
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1197
 
1198
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1199
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1200
 
1201
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1202
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1203
  </message>
1204
  <message>
1205
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1206
 
1207
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1208
the layer is invisible.
1209
 
1210
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1211
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1212
</source>
1213
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1214
 
1215
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1216
a capa é invisíbel.
1217
 
1218
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1219
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
1222
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1223
 
1224
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1225
false the layer won&apos;t be printed.
1226
 
1227
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1228
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1229
</source>
1230
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1231
 
1232
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1233
a capa non poderá imprimirse.
1234
 
1235
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1236
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
1239
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1240
 
1241
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1242
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1243
&quot;layer&quot; is invisible.
1244
 
1245
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1246
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1247
</source>
1525 cbradney 1248
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1249
 
1250
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1251
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1252
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1253
 
1254
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1255
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1259
 
1260
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1261
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1262
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1263
 
1264
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1265
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1266
</source>
1525 cbradney 1267
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1268
 
1269
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1270
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1271
a capa &quot;capa&quot;.
1272
 
1273
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1274
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1275
  </message>
1276
  <message>
1277
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1278
 
1279
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1280
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1281
 
1282
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1283
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1284
</source>
1285
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1286
 
1287
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1288
ou se é a única capa do documento.
1289
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1290
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
1293
    <source>createLayer(layer)
1294
 
1295
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1296
 
1297
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1298
</source>
1299
    <translation>createLayer(capa)
1300
 
1301
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1302
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1303
  </message>
1304
  <message>
1305
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1306
 
1307
Returns a string with the -lang value.
1308
</source>
1309
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1310
 
1311
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
1314
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1315
 
1316
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1317
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1318
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1319
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1320
is not given Scribus will create one for you.
1321
 
1322
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1323
</source>
1324
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1325
 
1326
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1327
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1328
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1329
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1330
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1331
 
1332
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
1335
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1336
 
1337
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1338
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1339
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1340
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1341
create one for you.
1342
 
1343
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1344
</source>
1345
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1346
 
1347
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1348
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1349
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1350
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1351
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1352
 
1353
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
1356
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1357
 
1358
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1359
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1360
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1361
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1362
given Scribus will create one for you.
1363
 
1364
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1365
</source>
1366
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1367
 
1368
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1369
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1370
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1371
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1372
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1373
 
1374
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
1377
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1378
 
1379
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1380
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1381
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1382
object because you need this name for further access to that object. If
1383
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1384
 
1385
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1386
</source>
1387
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1388
 
1389
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1390
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1391
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1392
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1393
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1394
 
1395
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1396
  </message>
1397
  <message>
1398
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1399
 
1400
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1401
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1402
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1403
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1404
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1405
Scribus will create one for you.
1406
 
1407
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1408
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1409
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1410
</source>
1411
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1412
 
1413
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1414
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1415
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1416
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1417
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1418
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1419
 
1420
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1421
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1422
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
1425
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1426
 
1427
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1428
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1429
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1430
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1431
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1432
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1433
identifier for the object because you need this name for further access to that
1434
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1435
 
1436
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1437
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1438
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1439
</source>
1440
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1441
 
1442
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1443
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1444
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1445
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1446
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1447
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1448
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1449
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1450
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1451
 
1452
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1453
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1454
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1455
  </message>
1456
  <message>
1457
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1458
 
1459
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1460
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1461
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1462
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1463
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1464
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1465
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1466
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1467
for you.
1468
 
1469
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1470
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1471
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1472
</source>
1473
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1474
 
1475
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1476
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1477
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1478
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1479
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1480
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1481
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1482
 
1483
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1484
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1485
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
1488
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1489
 
1490
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1491
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1492
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1493
unique identifier for the object because you need this name for further access
1494
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1495
 
1496
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1497
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1498
</source>
1499
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1500
 
1501
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1502
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1503
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1504
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1505
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1506
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1507
 
1508
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1509
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
1512
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1513
 
1514
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1515
selected item is deleted.
1516
</source>
1517
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1518
 
1519
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1520
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1521
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1522
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1523
modelo de páxina para a páxina nova.
1524
 
1525
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1526
  </message>
1527
  <message>
1528
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1529
 
1530
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1531
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1532
is not passed, text flow is toggled.
1533
</source>
1534
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1535
 
1536
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1537
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1538
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
1541
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1542
 
1543
Test if an object with specified name really exists in the document.
1544
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1545
returns True if there is something selected.
1546
</source>
1547
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1548
 
1549
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1550
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1551
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1552
  </message>
1553
  <message>
1554
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1555
 
1556
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1557
given, it&apos;s applied on the selected object.
1558
</source>
1559
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1560
 
1561
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1562
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1563
  </message>
1564
  <message>
1565
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1566
 
1567
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1568
</source>
1569
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1570
 
1571
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
1574
    <source>currentPage() -&gt; integer
1575
 
1576
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1577
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1578
</source>
1579
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1580
 
1581
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1582
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1583
  </message>
1584
  <message>
1585
    <source>redrawAll()
1586
 
1587
Redraws all pages.
1588
</source>
1589
    <translation>redrawAll()
1590
 
1591
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1592
  </message>
1593
  <message>
1594
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1595
 
1596
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1597
 
1598
May raise ScribusError if the save failed.
1599
</source>
1600
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1601
 
1602
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1603
 
1604
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1605
  </message>
1606
  <message>
1607
    <source>deletePage(nr)
1608
 
1609
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1610
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1611
page number is.
1612
 
1613
May raise IndexError if the page number is out of range
1614
</source>
1615
    <translation>deletePage(nr)
1616
 
1617
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1618
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1619
que se mostra na primeira páxina.
1620
 
1621
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1622
  </message>
1623
  <message>
1624
    <source>gotoPage(nr)
1625
 
1626
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1627
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1628
just sets the page that script commands will operates on.
1629
 
1630
May raise IndexError if the page number is out of range.
1631
</source>
1632
    <translation>gotoPage(nr)
1633
 
1634
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1635
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1636
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1637
 
1638
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1639
  </message>
1640
  <message>
1641
    <source>pageCount() -&gt; integer
1642
 
1643
Returns the number of pages in the document.
1644
</source>
1645
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1646
 
1647
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1648
  </message>
1649
  <message>
1650
    <source>getHGuides() -&gt; list
1651
 
1652
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1653
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1654
</source>
1655
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1656
 
1657
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1658
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1659
  </message>
1660
  <message>
1661
    <source>setHGuides(list)
1662
 
1663
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1664
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1665
 
1666
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1667
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1668
</source>
1669
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1670
 
1671
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1672
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1673
 
1674
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1675
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1676
  </message>
1677
  <message>
1678
    <source>getVGuides()
1679
 
1680
See getHGuides.
1681
</source>
1682
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1683
 
1684
ver getHGuides.</translation>
1685
  </message>
1686
  <message>
1687
    <source>setVGuides()
1688
 
1689
See setHGuides.
1690
</source>
1691
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1692
  </message>
1693
  <message>
1694
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1695
 
1696
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1697
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1698
</source>
1699
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1700
 
1701
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1702
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1703
  </message>
1704
  <message>
1705
    <source>getPageItems() -&gt; list
1706
 
1707
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1708
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1709
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1710
the page...
1711
</source>
1712
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1713
 
1714
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1715
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1716
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1717
é o primeiro na páxina...</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
1720
    <source>getPageMargins()
1721
 
1722
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1723
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1724
</source>
2936 mrdocs 1725
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1726
 
1727
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1728
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
1731
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1732
 
1733
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1734
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1735
currently selected item is used.
1736
</source>
1737
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1738
 
1739
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1740
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1741
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1742
  </message>
1743
  <message>
1744
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1745
 
1746
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1747
is not given the currently selected item is used.
1748
</source>
1749
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1750
 
1751
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1752
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1753
  </message>
1754
  <message>
1755
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1756
 
1757
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1758
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1759
given the currently selected item is used.
1760
 
1761
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1762
</source>
1763
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1764
 
1765
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1766
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1767
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1768
 
1769
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
1772
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1773
 
1774
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1775
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1776
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1777
is used.
1778
 
1779
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1780
</source>
1781
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1782
 
1783
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1784
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1785
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1786
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1787
 
1788
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1792
 
1793
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1794
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1795
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1796
</source>
1797
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1798
 
1799
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
1800
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1801
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
1802
  </message>
1803
  <message>
1804
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1805
 
1806
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1807
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1808
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1809
</source>
1810
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
1811
 
1812
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
1813
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1814
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
1815
  </message>
1816
  <message>
1817
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1818
 
1819
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1820
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1821
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1822
</source>
1823
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
1824
 
1825
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
1826
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1827
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
1830
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1831
 
1832
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1833
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1834
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1835
Item is used.
1836
 
1837
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1838
</source>
1839
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1840
 
1841
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1842
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1843
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1844
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1845
 
1846
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
1849
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1850
 
1851
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1852
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1853
 
1854
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1855
</source>
1856
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
1857
 
1858
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1859
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1860
 
1861
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
1864
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1865
 
1866
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1867
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1868
 
1869
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1870
</source>
1871
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
1872
 
1873
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
1874
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1875
 
1876
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
1879
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1880
 
1881
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1882
has some text selected the value assigned to the first character
1883
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1884
selected item is used.
1885
</source>
1886
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1887
 
1888
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
1889
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
1890
asignado ao primeiro carácter da selección.
1891
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1895
 
1896
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1897
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1898
</source>
1899
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
1900
 
1901
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1902
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1903
  </message>
1904
  <message>
1905
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1906
 
1907
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1908
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1909
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1910
selected item is used.
1911
</source>
1912
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1913
 
1914
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
1915
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
1916
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
1917
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1918
  </message>
1919
  <message>
1920
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1921
 
1922
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1923
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1924
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1925
used.
1926
</source>
1927
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1928
 
1929
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
1930
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
1931
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
1932
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
1935
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1936
 
1937
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1938
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1939
</source>
1940
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1941
 
3089 fschmid 1942
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 1943
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
1946
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1947
 
1948
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1949
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1950
</source>
1951
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1952
 
1953
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1954
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
1957
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1958
 
1959
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1960
given the currently selected item is used.
1961
</source>
1962
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
1963
 
1964
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1965
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1966
  </message>
1967
  <message>
1968
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1969
 
1970
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1971
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1972
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1973
used.
1974
</source>
1975
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
1976
 
1977
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
1978
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
1979
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
1980
seleccionado nese momento.</translation>
1981
  </message>
1982
  <message>
1983
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1984
 
1985
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
1986
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1987
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
1988
used.
1989
 
1990
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1991
</source>
2936 mrdocs 1992
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1993
 
1994
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
1995
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
1996
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1997
 
1998
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
1999
  </message>
2000
  <message>
2001
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2002
 
2003
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2004
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2005
currently selected item is used.
2006
 
2007
May throw ValueError if the font cannot be found.
2008
</source>
2009
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
2010
 
2011
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2012
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2013
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2014
 
2015
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
2016
  </message>
2017
  <message>
2018
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2019
 
2020
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2021
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2022
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2023
currently selected item is used.
2024
 
2025
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2026
</source>
2027
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2028
 
2029
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2030
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2031
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
2032
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2033
 
2034
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
2037
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2038
 
2039
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2040
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2041
item is used.
2042
 
2043
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2044
</source>
2045
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2046
 
3089 fschmid 2047
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2048
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2049
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2050
 
2051
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2052
  </message>
2053
  <message>
2054
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2055
 
2056
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2057
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2058
 
2059
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2060
</source>
2061
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2062
 
2063
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2064
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2065
 
2066
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2067
  </message>
2068
  <message>
2069
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2070
 
2071
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2072
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2073
 
2074
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2075
</source>
2076
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2077
 
2078
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2079
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2080
 
2081
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2082
  </message>
2083
  <message>
2084
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2085
 
2086
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2087
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2088
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2089
 
2090
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2091
</source>
2092
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2093
 
2094
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2095
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2096
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2097
neste módulo - ver dir(Scribus).
2098
 
2099
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2100
  </message>
2101
  <message>
2102
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2103
 
2104
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2105
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2106
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2107
selected item is used.
2108
 
2109
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2110
</source>
3377 mrdocs 2111
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2112
 
2113
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2114
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2115
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2116
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2117
 
2118
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2119
  </message>
2120
  <message>
2121
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2122
 
2123
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2124
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2125
selected item is used.
2126
</source>
2127
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2128
 
2129
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2130
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2131
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2132
  </message>
2133
  <message>
2134
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2135
 
2136
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2137
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2138
given the currently selected item is used.
2139
</source>
2140
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2141
 
2142
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2143
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2144
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
2147
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2148
 
2149
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2150
selected item is used.
2151
</source>
2152
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2153
 
2154
Fixa a cor do trazo do texto.
2155
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2156
  </message>
2157
  <message>
2158
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2159
 
2160
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2161
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2162
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2163
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2164
used.
2165
</source>
2166
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2167
 
2168
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2169
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2170
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2171
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2172
  </message>
2173
  <message>
2174
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2175
 
2176
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2177
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2178
and must not link to or be linked from any other frames already.
2179
 
2180
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2181
</source>
2182
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2183
 
2184
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2185
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2186
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2187
  </message>
2188
  <message>
2189
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2190
 
2191
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2192
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2193
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2194
 
2195
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2196
</source>
2197
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2198
 
2199
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2200
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2201
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2202
unlinkTextFrames(b)
2203
 
2204
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2205
  </message>
2206
  <message>
2207
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2208
 
2209
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2210
currently selected item is used.</source>
2211
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2212
 
2213
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2214
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>progressReset()
2218
 
2219
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2220
new progress bar use. See progressSet.
2221
</source>
2222
    <translation>progressReset()
2223
 
2224
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2225
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
2228
    <source>progressTotal(max)
2229
 
2230
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2231
See progressSet.
2232
</source>
2233
    <translation>progressTotal(max)
2234
 
2235
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2236
Ver progressSet.</translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
2239
    <source>progressSet(nr)
2240
 
2241
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2242
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2243
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2244
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2245
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2246
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2247
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2248
</source>
2249
    <translation>progressSet(nr)
2250
 
2251
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2252
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2253
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2254
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2255
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2256
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2257
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2258
  </message>
2259
  <message>
2260
    <source>setCursor()
2261
 
2262
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2263
</source>
2264
    <translation>setCursor()
2265
 
2266
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>docChanged(bool)
2270
 
2271
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2272
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2273
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2274
</source>
2275
    <translation>docChanged(bool)
2276
 
2277
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2278
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2279
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2280
por medio dun guión.</translation>
2281
  </message>
1525 cbradney 2282
  <message>
2283
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2284
 
2285
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2286
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2287
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2288
 
2289
May raise WrongFrameTypeError.
2290
</source>
2291
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2292
 
2293
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2294
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2295
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2296
 
2297
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2298
  </message>
2299
  <message>
2300
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2301
 
2302
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2303
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2304
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2305
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2306
 
2307
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2308
</source>
3278 cbradney 2309
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2310
 
2311
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2312
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2313
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2314
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2315
nese momento.
2316
 
2317
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
2320
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2321
 
2322
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2323
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2324
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2325
for the macro.
2326
</source>
3278 cbradney 2327
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2328
 
2329
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2330
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2331
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2332
de teclado para a macro.</translation>
2333
  </message>
2334
  <message>
2335
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2336
 
2337
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2338
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2339
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2340
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2341
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2342
 
2343
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2344
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2345
</source>
1564 cbradney 2346
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2347
 
2348
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2349
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2350
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2351
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2352
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2353
 
2354
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2355
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2356
  </message>
2357
  <message>
2358
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2359
 
2360
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2361
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2362
&quot;layer&quot; is invisible.
2363
 
2364
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2365
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2366
</source>
3377 mrdocs 2367
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2368
 
2369
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2370
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2371
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2372
 
2373
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2374
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2375
  </message>
2376
  <message>
2377
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2378
 
2379
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2380
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2381
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2382
 
2383
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2384
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2385
</source>
1564 cbradney 2386
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2387
 
2388
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2389
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2390
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2391
 
2392
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2393
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2394
  </message>
2395
  <message>
2396
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2397
 
2398
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2399
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2400
space. If no document is open, returns the value of the named color
2401
from the default document colors.
2402
 
2403
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2404
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2405
</source>
3278 cbradney 2406
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2407
 
1564 cbradney 2408
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2409
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2410
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2411
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2412
 
1564 cbradney 2413
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2414
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2415
  </message>
2416
  <message>
1564 cbradney 2417
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2418
 
1564 cbradney 2419
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2420
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2421
 
1564 cbradney 2422
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2423
</source>
1564 cbradney 2424
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2425
 
1564 cbradney 2426
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2427
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2428
 
1564 cbradney 2429
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2430
  </message>
2431
  <message>
1564 cbradney 2432
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2433
 
1564 cbradney 2434
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2435
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2436
 
1564 cbradney 2437
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2438
</source>
1564 cbradney 2439
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2440
 
1564 cbradney 2441
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2442
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2443
 
1564 cbradney 2444
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2445
  </message>
1784 cbradney 2446
  <message>
2936 mrdocs 2447
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2448
 
2936 mrdocs 2449
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2450
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2451
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2452
 
2936 mrdocs 2453
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2454
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2455
</source>
3278 cbradney 2456
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2457
 
2936 mrdocs 2458
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2459
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2460
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2461
 
2936 mrdocs 2462
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2463
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2464
  </message>
2465
  <message>
2936 mrdocs 2466
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2467
 
2936 mrdocs 2468
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2469
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2470
</source>
2936 mrdocs 2471
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2472
 
2936 mrdocs 2473
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, direita, abaixo)
2474
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;type&gt; e getPageSize().
2475
</translation>
1784 cbradney 2476
  </message>
2477
  <message>
2936 mrdocs 2478
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2479
 
2936 mrdocs 2480
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2481
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2482
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2483
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2484
 
2936 mrdocs 2485
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2486
</source>
3278 cbradney 2487
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2488
 
2936 mrdocs 2489
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2490
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2491
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2492
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2493
 
2936 mrdocs 2494
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2495
</translation>
1784 cbradney 2496
  </message>
3278 cbradney 2497
  <message>
2498
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2499
 
2500
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2501
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2502
space. If no document is open, returns the value of the named color
2503
from the default document colors.
2504
 
2505
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2506
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2507
</source>
3377 mrdocs 2508
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2509
 
2510
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2511
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2512
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2513
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2514
  </message>
2515
  <message>
2516
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2517
 
2518
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2519
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2520
the range from 0 to 255.
2521
 
2522
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2523
</source>
3377 mrdocs 2524
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
2525
 
2526
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2527
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2528
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2529
  </message>
2530
  <message>
2531
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2532
 
2533
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2534
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2535
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2536
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2537
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2538
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2539
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2540
opional parameters is False.
2541
 
2542
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2543
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2544
 
2545
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2546
 
2547
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2548
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2549
</source>
3377 mrdocs 2550
    <translation>fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
2551
 
2552
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa cadea de filtro
2553
&quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión ; deixe esta cadea baleira cando
2554
non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión permite que apareza unha caixiña coa antevisión na
2555
caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro, o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non
2556
actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;. Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.
2557
Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
2558
 
2559
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2560
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2561
 
2562
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2563
 
2564
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2565
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)</translation>
3278 cbradney 2566
  </message>
2567
  <message>
2568
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2569
 
2570
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2571
style name or None when user cancels the dialog.
2572
</source>
3377 mrdocs 2573
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2574
 
2575
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2576
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2577
  </message>
2578
  <message>
2579
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2580
 
2581
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2582
</source>
3377 mrdocs 2583
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2584
 
2585
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2586
  </message>
2587
  <message>
2588
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2589
 
2590
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2591
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2592
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2593
</source>
3377 mrdocs 2594
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
2595
 
2596
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2597
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2598
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2599
  </message>
2600
  <message>
2601
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2602
 
2603
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2604
for details of arguments.
2605
 
2606
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2607
</source>
3377 mrdocs 2608
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2609
 
2610
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2611
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2615
 
2616
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2617
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2618
by parent classes as well.
2619
</source>
3377 mrdocs 2620
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2621
 
2622
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2623
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2624
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2625
  </message>
2626
  <message>
2627
    <source>getProperty(object, property)
2628
 
2629
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2630
 
2631
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2632
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2633
C++ QObject instance.
2634
 
2635
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2636
to look up on `object&apos;.
2637
 
2638
The return value varies depending on the type of the property.
2639
</source>
3377 mrdocs 2640
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2641
 
2642
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2643
 
2644
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2645
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2646
a calquer instancia C++ QObject.
2647
 
2648
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2649
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2650
 
2651
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>setProperty(object, property, value)
2655
 
2656
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2657
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2658
also be raised if the underlying setter fails.
2659
 
2660
See getProperty() for more information.
2661
</source>
3377 mrdocs 2662
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2663
 
2664
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode convertir nun tipo
2665
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2666
unha excepción se falla un designador subxacente.
2667
 
2668
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2672
 
2673
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2674
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2675
search recursively through children, grandchildren, etc.
2676
 
2677
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2678
</source>
3377 mrdocs 2679
    <translation>getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
2680
 
2681
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2682
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2683
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2684
 
2685
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2686
  </message>
2687
  <message>
2688
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2689
 
2690
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2691
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2692
search recursively through children, grandchildren, etc.
2693
</source>
3377 mrdocs 2694
    <translation>getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
2695
 
2696
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2697
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2698
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 2699
  </message>
2700
  <message>
2701
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2702
 
2703
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2704
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2705
selected item is used.
2706
</source>
3377 mrdocs 2707
    <translation>rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
2708
 
2709
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
2710
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
2711
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2715
 
2716
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2717
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2718
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2719
not given the currently selected Item is used.
2720
 
2721
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2722
</source>
3377 mrdocs 2723
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
2724
 
2725
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2726
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
2727
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
2728
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
2729
 
2730
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 2731
  </message>
2732
  <message>
2733
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2734
 
2735
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2736
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2737
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2738
 
2739
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2740
</source>
3377 mrdocs 2741
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
2742
 
2743
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2744
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
2745
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
2746
 
2747
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 2748
  </message>
3824 cbradney 2749
  <message>
2750
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2751
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2752
 
2753
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2754
 
2755
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2756
following meaning:
2757
 
2758
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2759
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2760
 
2761
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2762
  margins
2763
 
2764
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2765
 
2766
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2767
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2768
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2769
 
2770
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2771
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2772
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2773
 
2774
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2775
 
2776
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2777
 
2778
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2779
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2780
is not in points, make sure to account for this.
2781
 
2782
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2783
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2784
</source>
2785
    <translation type="unfinished"></translation>
2786
  </message>
1192 mrdocs 2787
</context>
2788
<context>
418 Franz 2789
  <name>About</name>
2790
  <message>
1074 cbradney 2791
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 2792
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 2793
  </message>
2794
  <message>
418 Franz 2795
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 2796
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>Scribus Version %1
2800
%2 %3</source>
3278 cbradney 2801
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
1074 cbradney 2802
%2 %3</translation>
418 Franz 2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2806
    <translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
418 Franz 2807
  </message>
2808
  <message>
1074 cbradney 2809
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 2810
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 2814
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>Windows port:</source>
3278 cbradney 2818
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 2819
  </message>
2820
  <message>
1074 cbradney 2821
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 2822
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>German:</source>
3278 cbradney 2826
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
418 Franz 2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>French:</source>
3278 cbradney 2830
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
418 Franz 2831
  </message>
2832
  <message>
1074 cbradney 2833
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 2834
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 2835
  </message>
2836
  <message>
418 Franz 2837
    <source>Italian:</source>
3278 cbradney 2838
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
418 Franz 2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>Hungarian:</source>
3278 cbradney 2842
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
418 Franz 2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source>Ukrainian:</source>
3278 cbradney 2846
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
418 Franz 2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source>Bulgarian:</source>
3278 cbradney 2850
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
418 Franz 2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>Galician:</source>
3278 cbradney 2854
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
418 Franz 2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>Turkish:</source>
3278 cbradney 2858
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
418 Franz 2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>Lithuanian:</source>
3278 cbradney 2862
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
418 Franz 2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>Polish:</source>
3278 cbradney 2866
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
418 Franz 2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>Czech:</source>
3278 cbradney 2870
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
418 Franz 2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>Slovak:</source>
3278 cbradney 2874
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
418 Franz 2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>Danish:</source>
3278 cbradney 2878
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
418 Franz 2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>Norwegian:</source>
3278 cbradney 2882
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
418 Franz 2883
  </message>
2884
  <message>
1074 cbradney 2885
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 2886
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 2887
  </message>
2888
  <message>
418 Franz 2889
    <source>Welsh:</source>
3278 cbradney 2890
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
418 Franz 2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>Russian:</source>
3278 cbradney 2894
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
418 Franz 2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>Brazilian:</source>
3278 cbradney 2898
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source>Finnish:</source>
3278 cbradney 2902
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
418 Franz 2903
  </message>
2904
  <message>
1074 cbradney 2905
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 2906
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 2907
  </message>
2908
  <message>
1074 cbradney 2909
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 2910
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 2911
  </message>
2912
  <message>
1074 cbradney 2913
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 2914
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 2915
  </message>
2916
  <message>
1074 cbradney 2917
    <source>Basque:</source>
3278 cbradney 2918
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
418 Franz 2919
  </message>
2920
  <message>
1074 cbradney 2921
    <source>Slovenian:</source>
3278 cbradney 2922
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
418 Franz 2923
  </message>
2924
  <message>
1074 cbradney 2925
    <source>This panel shows the version, build date and
2926
 compiled in library support in Scribus
2927
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2928
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 2929
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 2930
soporte de librarías compiladas en Scribus
2931
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
2932
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 2933
  </message>
2934
  <message>
1074 cbradney 2935
    <source>&amp;About</source>
2936 mrdocs 2936
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 2937
  </message>
2938
  <message>
1074 cbradney 2939
    <source>A&amp;uthors</source>
2936 mrdocs 2940
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 2941
  </message>
2942
  <message>
1074 cbradney 2943
    <source>&amp;Translations</source>
2936 mrdocs 2944
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 2945
  </message>
2946
  <message>
1074 cbradney 2947
    <source>&amp;Online</source>
2936 mrdocs 2948
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 2949
  </message>
2950
  <message>
1074 cbradney 2951
    <source>&amp;Close</source>
2936 mrdocs 2952
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 2953
  </message>
1192 mrdocs 2954
  <message>
2955
    <source>About Scribus %1</source>
2936 mrdocs 2956
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
1192 mrdocs 2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source>Development Team:</source>
2936 mrdocs 2960
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
1192 mrdocs 2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>Official Documentation:</source>
2936 mrdocs 2964
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
1192 mrdocs 2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>Other Documentation:</source>
2936 mrdocs 2968
    <translation>Outra Documentación:</translation>
1192 mrdocs 2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2936 mrdocs 2972
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
1192 mrdocs 2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>Catalan:</source>
3278 cbradney 2976
    <translation type="obsolete">Catalán:</translation>
1192 mrdocs 2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>English (British):</source>
3278 cbradney 2980
    <translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
1192 mrdocs 2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>Esperanto:</source>
3278 cbradney 2984
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
1192 mrdocs 2985
  </message>
2986
  <message>
2987
    <source>Korean:</source>
3278 cbradney 2988
    <translation type="obsolete">Coreano:</translation>
1192 mrdocs 2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <source>Serbian:</source>
3278 cbradney 2992
    <translation type="obsolete">Serbio:</translation>
1192 mrdocs 2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <source>Spanish:</source>
3278 cbradney 2996
    <translation type="obsolete">Español:</translation>
1192 mrdocs 2997
  </message>
2998
  <message>
2999
    <source>Swedish:</source>
3278 cbradney 3000
    <translation type="obsolete">Sueco:</translation>
1192 mrdocs 3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2936 mrdocs 3004
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
1192 mrdocs 3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>Homepage</source>
2936 mrdocs 3008
    <translation>Sitio web</translation>
1192 mrdocs 3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <source>Online Reference</source>
2936 mrdocs 3012
    <translation>Referencia en liña</translation>
1192 mrdocs 3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2936 mrdocs 3016
    <translation>Erros e Peticións</translation>
1192 mrdocs 3017
  </message>
3018
  <message>
3019
    <source>Mailing List</source>
2936 mrdocs 3020
    <translation>Lista de Correo</translation>
1192 mrdocs 3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>This panel shows the version, build date and
3024
 compiled in library support in Scribus
3025
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
3026
Missing library support is indicated by a *</source>
3278 cbradney 3027
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
1192 mrdocs 3028
soporte de librarías compilado en Scribus.
3029
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
3030
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
3031
  </message>
1525 cbradney 3032
  <message>
3033
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1784 cbradney 3034
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
1525 cbradney 3035
  </message>
2936 mrdocs 3036
  <message>
3037
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3038
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
2936 mrdocs 3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>Afrikaans:</source>
3278 cbradney 3042
    <translation type="obsolete">Africaner:</translation>
2936 mrdocs 3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3278 cbradney 3046
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
2936 mrdocs 3047
  </message>
3278 cbradney 3048
  <message>
3049
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3050
    <translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
3278 cbradney 3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3054
    <translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
3278 cbradney 3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Scribus Version %1
3058
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3059
    <translation type="obsolete">Scribus Versión %1
3377 mrdocs 3060
%2 %3 (%4)</translation>
3278 cbradney 3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3377 mrdocs 3064
    <translation>Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
3278 cbradney 3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Windows Port:</source>
3377 mrdocs 3068
    <translation>Portaxe a Windows:</translation>
3278 cbradney 3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>Wiki</source>
3377 mrdocs 3072
    <translation>Wiki</translation>
3278 cbradney 3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3076
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
3278 cbradney 3077
  </message>
3824 cbradney 3078
  <message>
3079
    <source>November</source>
3080
    <translation type="unfinished"></translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>%1 %2 %3</source>
3084
    <translation type="unfinished"></translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
3088
    <translation type="unfinished"></translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
3092
    <translation type="unfinished"></translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>No Ghostscript version available</source>
3096
    <translation type="unfinished"></translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
3100
    <translation type="unfinished"></translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>Build ID:</source>
3104
    <translation type="unfinished"></translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3108
    <translation type="unfinished"></translation>
3109
  </message>
1074 cbradney 3110
</context>
3111
<context>
3278 cbradney 3112
  <name>AboutPlugins</name>
3113
  <message>
3114
    <source>Yes</source>
3377 mrdocs 3115
    <translation>Si</translation>
3278 cbradney 3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>No</source>
3377 mrdocs 3119
    <translation>Non</translation>
3278 cbradney 3120
  </message>
3121
</context>
3122
<context>
3123
  <name>AboutPluginsBase</name>
3124
  <message>
3125
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3377 mrdocs 3126
    <translation>Scribus: Acerca das Extensións</translation>
3278 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>File Name:</source>
3377 mrdocs 3130
    <translation>Nome do Ficheiro:</translation>
3278 cbradney 3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>Version:</source>
3377 mrdocs 3134
    <translation>Versión:</translation>
3278 cbradney 3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>Enabled:</source>
3377 mrdocs 3138
    <translation>Habilitado:</translation>
3278 cbradney 3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>Release Date:</source>
3377 mrdocs 3142
    <translation>Data de Publicación:</translation>
3278 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Copyright:</source>
3377 mrdocs 3146
    <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Author(s):</source>
3377 mrdocs 3150
    <translation>Autor/es:</translation>
3278 cbradney 3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Description:</source>
3377 mrdocs 3154
    <translation>Descrición:</translation>
3278 cbradney 3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>License:</source>
3377 mrdocs 3158
    <translation>Licenza:</translation>
3278 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>&amp;Close</source>
3377 mrdocs 3162
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>Alt+C</source>
3377 mrdocs 3166
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3167
  </message>
3168
</context>
3169
<context>
3170
  <name>ActionManager</name>
3171
  <message>
3172
    <source>&amp;New</source>
3377 mrdocs 3173
    <translation>&amp;Novo</translation>
3278 cbradney 3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source>&amp;Open...</source>
3377 mrdocs 3177
    <translation>&amp;Abrir...</translation>
3278 cbradney 3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>&amp;Close</source>
3377 mrdocs 3181
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>&amp;Save</source>
3377 mrdocs 3185
    <translation>&amp;Gardar</translation>
3278 cbradney 3186
  </message>
3187
  <message>
3188
    <source>Save &amp;As...</source>
3377 mrdocs 3189
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
3278 cbradney 3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3377 mrdocs 3193
    <translation>&amp;Volver ao Salvado</translation>
3278 cbradney 3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3377 mrdocs 3197
    <translation>Recoller para S&amp;aída...</translation>
3278 cbradney 3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>Get Text...</source>
3377 mrdocs 3201
    <translation>Obter Texto...</translation>
3278 cbradney 3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>Append &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3205
    <translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>Get Image...</source>
3377 mrdocs 3209
    <translation>Obter Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3210
  </message>
3211
  <message>
3212
    <source>Save &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3213
    <translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3214
  </message>
3215
  <message>
3216
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3377 mrdocs 3217
    <translation>Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
3278 cbradney 3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3377 mrdocs 3221
    <translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
3278 cbradney 3222
  </message>
3223
  <message>
3224
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3377 mrdocs 3225
    <translation>&amp;Configuración do Documento...</translation>
3278 cbradney 3226
  </message>
3227
  <message>
3228
    <source>&amp;Print...</source>
3377 mrdocs 3229
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
3278 cbradney 3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3377 mrdocs 3233
    <translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
3278 cbradney 3234
  </message>
3235
  <message>
3236
    <source>&amp;Quit</source>
3377 mrdocs 3237
    <translation>&amp;Sair</translation>
3278 cbradney 3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>&amp;Undo</source>
3377 mrdocs 3241
    <translation>&amp;Desfacer</translation>
3278 cbradney 3242
  </message>
3243
  <message>
3244
    <source>&amp;Redo</source>
3377 mrdocs 3245
    <translation>&amp;Refacer</translation>
3278 cbradney 3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3377 mrdocs 3249
    <translation>Modo de Acción do &amp;Elemento</translation>
3278 cbradney 3250
  </message>
3251
  <message>
3252
    <source>Cu&amp;t</source>
3377 mrdocs 3253
    <translation>Recor&amp;tar</translation>
3278 cbradney 3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>&amp;Copy</source>
3377 mrdocs 3257
    <translation>&amp;Copiar</translation>
3278 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
3260
    <source>&amp;Paste</source>
3377 mrdocs 3261
    <translation>&amp;Pegar</translation>
3278 cbradney 3262
  </message>
3263
  <message>
3264
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3377 mrdocs 3265
    <translation>&amp;Limpar o Contido</translation>
3278 cbradney 3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <source>Select &amp;All</source>
3377 mrdocs 3269
    <translation>Seleccion&amp;alo Todo</translation>
3278 cbradney 3270
  </message>
3271
  <message>
3272
    <source>&amp;Deselect All</source>
3377 mrdocs 3273
    <translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
3278 cbradney 3274
  </message>
3275
  <message>
3276
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3377 mrdocs 3277
    <translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
3278 cbradney 3278
  </message>
3279
  <message>
3280
    <source>Edit Image...</source>
3377 mrdocs 3281
    <translation>Modificar a Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>C&amp;olors...</source>
3377 mrdocs 3285
    <translation>C&amp;ores...</translation>
3278 cbradney 3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3377 mrdocs 3289
    <translation>Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
3278 cbradney 3290
  </message>
3291
  <message>
3292
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3377 mrdocs 3293
    <translation>Estilos de &amp;Liña...</translation>
3278 cbradney 3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3377 mrdocs 3297
    <translation>Páxinas &amp;Mestras...</translation>
3278 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3377 mrdocs 3301
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
3278 cbradney 3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>P&amp;references...</source>
3377 mrdocs 3305
    <translation>P&amp;referencias...</translation>
3278 cbradney 3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>%1 pt</source>
3377 mrdocs 3309
    <translation>%1 pt</translation>
3278 cbradney 3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>&amp;Other...</source>
3377 mrdocs 3313
    <translation>&amp;Outra...</translation>
3278 cbradney 3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>&amp;Left</source>
3377 mrdocs 3317
    <translation>&amp;Esquerda</translation>
3278 cbradney 3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>&amp;Center</source>
3377 mrdocs 3321
    <translation>&amp;Centro</translation>
3278 cbradney 3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>&amp;Right</source>
3377 mrdocs 3325
    <translation>Di&amp;reita</translation>
3278 cbradney 3326
  </message>
3327
  <message>
3328
    <source>&amp;Block</source>
3377 mrdocs 3329
    <translation>B&amp;loquear</translation>
3278 cbradney 3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <source>&amp;Forced</source>
3377 mrdocs 3333
    <translation>&amp;Forzado</translation>
3278 cbradney 3334
  </message>
3335
  <message>
3336
    <source>&amp;%1 %</source>
3377 mrdocs 3337
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3278 cbradney 3338
  </message>
3339
  <message>
3340
    <source>&amp;Normal</source>
3377 mrdocs 3341
    <translation>&amp;Normal</translation>
3278 cbradney 3342
  </message>
3343
  <message>
3344
    <source>&amp;Underline</source>
3377 mrdocs 3345
    <translation>&amp;Subliñado</translation>
3278 cbradney 3346
  </message>
3347
  <message>
3348
    <source>Underline &amp;Words</source>
3377 mrdocs 3349
    <translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
3278 cbradney 3350
  </message>
3351
  <message>
3352
    <source>&amp;Strike Through</source>
3377 mrdocs 3353
    <translation>&amp;Tachar</translation>
3278 cbradney 3354
  </message>
3355
  <message>
3356
    <source>&amp;All Caps</source>
3377 mrdocs 3357
    <translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
3278 cbradney 3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <source>Small &amp;Caps</source>
3377 mrdocs 3361
    <translation>Ver&amp;salitas</translation>
3278 cbradney 3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>Su&amp;perscript</source>
3377 mrdocs 3365
    <translation>Su&amp;períndice</translation>
3278 cbradney 3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <source>Su&amp;bscript</source>
3377 mrdocs 3369
    <translation>Su&amp;bíndice</translation>
3278 cbradney 3370
  </message>
3371
  <message>
3372
    <source>&amp;Outline</source>
3377 mrdocs 3373
    <translation>&amp;Esquema</translation>
3278 cbradney 3374
  </message>
3375
  <message>
3376
    <source>S&amp;hadow</source>
3377 mrdocs 3377
    <translation>S&amp;ombra</translation>
3278 cbradney 3378
  </message>
3379
  <message>
3380
    <source>&amp;Image Effects</source>
3377 mrdocs 3381
    <translation>Efectos de &amp;Imaxe</translation>
3278 cbradney 3382
  </message>
3383
  <message>
3384
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3377 mrdocs 3385
    <translation>T&amp;abuladores...</translation>
3278 cbradney 3386
  </message>
3387
  <message>
3388
    <source>D&amp;uplicate</source>
3377 mrdocs 3389
    <translation>D&amp;uplicar</translation>
3278 cbradney 3390
  </message>
3391
  <message>
3392
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3377 mrdocs 3393
    <translation>Duplicados &amp;Múltiples</translation>
3278 cbradney 3394
  </message>
3395
  <message>
3396
    <source>&amp;Delete</source>
3377 mrdocs 3397
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
3278 cbradney 3398
  </message>
3399
  <message>
3400
    <source>&amp;Group</source>
3377 mrdocs 3401
    <translation>A&amp;grupar</translation>
3278 cbradney 3402
  </message>
3403
  <message>
3404
    <source>&amp;Ungroup</source>
3377 mrdocs 3405
    <translation>Desa&amp;grupar</translation>
3278 cbradney 3406
  </message>
3407
  <message>
3408
    <source>Is &amp;Locked</source>
3377 mrdocs 3409
    <translation>Está B&amp;loqueado</translation>
3278 cbradney 3410
  </message>
3411
  <message>
3412
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3377 mrdocs 3413
    <translation>Tama&amp;ño Bloqueado</translation>
3278 cbradney 3414
  </message>
3415
  <message>
3416
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3377 mrdocs 3417
    <translation>Baixar para o &amp;Fondo</translation>
3278 cbradney 3418
  </message>
3419
  <message>
3420
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3377 mrdocs 3421
    <translation>Traer para &amp;Diante</translation>
3278 cbradney 3422
  </message>
3423
  <message>
3424
    <source>&amp;Lower</source>
3377 mrdocs 3425
    <translation>&amp;Baixar</translation>
3278 cbradney 3426
  </message>
3427
  <message>
3428
    <source>&amp;Raise</source>
3377 mrdocs 3429
    <translation>Subi&amp;r</translation>
3278 cbradney 3430
  </message>
3431
  <message>
3432
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3377 mrdocs 3433
    <translation>Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
3278 cbradney 3434
  </message>
3435
  <message>
3436
    <source>&amp;Attributes...</source>
3377 mrdocs 3437
    <translation>&amp;Atributos...</translation>
3278 cbradney 3438
  </message>
3439
  <message>
3440
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3377 mrdocs 3441
    <translation>I&amp;maxe Visíbel</translation>
3278 cbradney 3442
  </message>
3443
  <message>
3444
    <source>&amp;Update Image</source>
3377 mrdocs 3445
    <translation>Act&amp;ualizar a Imaxe</translation>
3278 cbradney 3446
  </message>
3447
  <message>
3448
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3377 mrdocs 3449
    <translation>Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
3278 cbradney 3450
  </message>
3451
  <message>
3452
    <source>Extended Image Properties</source>
3377 mrdocs 3453
    <translation>Propiedades extendidas da Imaxe</translation>
3278 cbradney 3454
  </message>
3455
  <message>
3456
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3377 mrdocs 3457
    <translation>Reso&amp;lución Baixa</translation>
3278 cbradney 3458
  </message>
3459
  <message>
3460
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3377 mrdocs 3461
    <translation>Resolución &amp;Normal</translation>
3278 cbradney 3462
  </message>
3463
  <message>
3464
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3377 mrdocs 3465
    <translation>Resolución &amp;Completa</translation>
3278 cbradney 3466
  </message>
3467
  <message>
3468
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3377 mrdocs 3469
    <translation>É &amp;Marcador PDF</translation>
3278 cbradney 3470
  </message>
3471
  <message>
3472
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3377 mrdocs 3473
    <translation>É A&amp;notación PDF</translation>
3278 cbradney 3474
  </message>
3475
  <message>
3476
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3377 mrdocs 3477
    <translation>P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
3278 cbradney 3478
  </message>
3479
  <message>
3480
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3377 mrdocs 3481
    <translation>P&amp;ropriedades do Campo</translation>
3278 cbradney 3482
  </message>
3483
  <message>
3484
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3377 mrdocs 3485
    <translation>&amp;Modificar a Forma...</translation>
3278 cbradney 3486
  </message>
3487
  <message>
3488
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3377 mrdocs 3489
    <translation>&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
3278 cbradney 3490
  </message>
3491
  <message>
3492
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3377 mrdocs 3493
    <translation>&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
3278 cbradney 3494
  </message>
3495
  <message>
3496
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3377 mrdocs 3497
    <translation>&amp;Combinar Polígonos</translation>
3278 cbradney 3498
  </message>
3499
  <message>
3500
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3377 mrdocs 3501
    <translation>Partir &amp;Polígonos</translation>
3278 cbradney 3502
  </message>
3503
  <message>
3504
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3377 mrdocs 3505
    <translation>Curva de &amp;Bézier</translation>
3278 cbradney 3506
  </message>
3507
  <message>
3508
    <source>&amp;Image Frame</source>
3377 mrdocs 3509
    <translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
3278 cbradney 3510
  </message>
3511
  <message>
3512
    <source>&amp;Outlines</source>
3377 mrdocs 3513
    <translation>C&amp;ontornos</translation>
3278 cbradney 3514
  </message>
3515
  <message>
3516
    <source>&amp;Polygon</source>
3377 mrdocs 3517
    <translation>&amp;Polígono</translation>
3278 cbradney 3518
  </message>
3519
  <message>
3520
    <source>&amp;Text Frame</source>
3377 mrdocs 3521
    <translation>Moldura de &amp;Texto</translation>
3278 cbradney 3522
  </message>
3523
  <message>
3524
    <source>&amp;Glyph...</source>
3377 mrdocs 3525
    <translation>&amp;Glifo...</translation>
3278 cbradney 3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>Sample Text</source>
3377 mrdocs 3529
    <translation>Texto de Mostra</translation>
3278 cbradney 3530
  </message>
3531
  <message>
3532
    <source>&amp;Insert...</source>
3377 mrdocs 3533
    <translation>&amp;Inserir...</translation>
3278 cbradney 3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>Im&amp;port...</source>
3377 mrdocs 3537
    <translation>Im&amp;portar...</translation>
3278 cbradney 3538
  </message>
3539
  <message>
3540
    <source>&amp;Delete...</source>
3377 mrdocs 3541
    <translation>&amp;Eliminar...</translation>
3278 cbradney 3542
  </message>
3543
  <message>
3544
    <source>&amp;Copy...</source>
3377 mrdocs 3545
    <translation>&amp;Copiar...</translation>
3278 cbradney 3546
  </message>
3547
  <message>
3548
    <source>&amp;Move...</source>
3377 mrdocs 3549
    <translation>&amp;Mover...</translation>
3278 cbradney 3550
  </message>
3551
  <message>
3552
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3377 mrdocs 3553
    <translation>&amp;Aplicar Páxina Mestra...</translation>
3278 cbradney 3554
  </message>
3555
  <message>
3556
    <source>Convert to Master Page...</source>
3377 mrdocs 3557
    <translation>Converter a Páxina Mestra...</translation>
3278 cbradney 3558
  </message>
3559
  <message>
3560
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3377 mrdocs 3561
    <translation>Xerir as &amp;Guías...</translation>
3278 cbradney 3562
  </message>
3563
  <message>
3564
    <source>Manage Page Properties...</source>
3377 mrdocs 3565
    <translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
3278 cbradney 3566
  </message>
3567
  <message>
3568
    <source>&amp;Fit in window</source>
3377 mrdocs 3569
    <translation>A&amp;xustar á xanela</translation>
3278 cbradney 3570
  </message>
3571
  <message>
3572
    <source>&amp;50%</source>
3377 mrdocs 3573
    <translation>&amp;50%</translation>
3278 cbradney 3574
  </message>
3575
  <message>
3576
    <source>&amp;75%</source>
3377 mrdocs 3577
    <translation>&amp;75%</translation>
3278 cbradney 3578
  </message>
3579
  <message>
3580
    <source>&amp;100%</source>
3377 mrdocs 3581
    <translation>&amp;100%</translation>
3278 cbradney 3582
  </message>
3583
  <message>
3584
    <source>&amp;200%</source>
3377 mrdocs 3585
    <translation>&amp;200%</translation>
3278 cbradney 3586
  </message>
3587
  <message>
3588
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3377 mrdocs 3589
    <translation>&amp;Miniaturas</translation>
3278 cbradney 3590
  </message>
3591
  <message>
3592
    <source>Show &amp;Margins</source>
3377 mrdocs 3593
    <translation>Mostrar as &amp;Marxes</translation>
3278 cbradney 3594
  </message>
3595
  <message>
3596
    <source>Show &amp;Frames</source>
3377 mrdocs 3597
    <translation>Mostrar as &amp;Molduras</translation>
3278 cbradney 3598
  </message>
3599
  <message>
3600
    <source>Show &amp;Images</source>
3377 mrdocs 3601
    <translation>Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
3278 cbradney 3602
  </message>
3603
  <message>
3604
    <source>Show &amp;Grid</source>
3377 mrdocs 3605
    <translation>Mostrar a &amp;Grella</translation>
3278 cbradney 3606
  </message>
3607
  <message>
3608
    <source>Show G&amp;uides</source>
3377 mrdocs 3609
    <translation>Mostrar as G&amp;uías</translation>
3278 cbradney 3610
  </message>
3611
  <message>
3612
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3377 mrdocs 3613
    <translation>Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
3278 cbradney 3614
  </message>
3615
  <message>
3616
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3377 mrdocs 3617
    <translation>Mostrar a Cadea de &amp;Texto</translation>
3278 cbradney 3618
  </message>
3619
  <message>
3620
    <source>Show Control Characters</source>
3377 mrdocs 3621
    <translation>Mostrar os Caracteres de Control</translation>
3278 cbradney 3622
  </message>
3623
  <message>
3624
    <source>Rulers relative to Page</source>
3377 mrdocs 3625
    <translation>Regras relativas á Páxina</translation>
3278 cbradney 3626
  </message>
3627
  <message>
3628
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3377 mrdocs 3629
    <translation>Aga&amp;rrarse á Grella</translation>
3278 cbradney 3630
  </message>
3631
  <message>
3632
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3377 mrdocs 3633
    <translation>A&amp;garrarse ás Guías</translation>
3278 cbradney 3634
  </message>
3635
  <message>
3636
    <source>&amp;Properties</source>
3377 mrdocs 3637
    <translation>&amp;Propriedades</translation>
3278 cbradney 3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3377 mrdocs 3641
    <translation>&amp;Porta-retallos</translation>
3278 cbradney 3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>&amp;Layers</source>
3377 mrdocs 3645
    <translation>&amp;Capas</translation>
3278 cbradney 3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3377 mrdocs 3649
    <translation>&amp;Xerir as Páxinas</translation>
3278 cbradney 3650
  </message>
3651
  <message>
3652
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3377 mrdocs 3653
    <translation>&amp;Marcadores</translation>
3278 cbradney 3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>&amp;Measurements</source>
3377 mrdocs 3657
    <translation>&amp;Medidas</translation>
3278 cbradney 3658
  </message>
3659
  <message>
3660
    <source>Action &amp;History</source>
3377 mrdocs 3661
    <translation>&amp;Historial das Accións</translation>
3278 cbradney 3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3377 mrdocs 3665
    <translation>&amp;Verificador Pre-voo</translation>
3278 cbradney 3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3377 mrdocs 3669
    <translation>&amp;Aliñar e Distribuir</translation>
3278 cbradney 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>&amp;Tools</source>
3377 mrdocs 3673
    <translation>&amp;Ferramentas</translation>
3278 cbradney 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3377 mrdocs 3677
    <translation>Ferramentas P&amp;DF</translation>
3278 cbradney 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>Select Item</source>
3377 mrdocs 3681
    <translation>Escoller Elemento</translation>
3278 cbradney 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>T&amp;able</source>
3377 mrdocs 3685
    <translation>T&amp;abela</translation>
3278 cbradney 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>&amp;Shape</source>
3377 mrdocs 3689
    <translation>&amp;Forma</translation>
3278 cbradney 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>&amp;Line</source>
3377 mrdocs 3693
    <translation>&amp;Liña</translation>
3278 cbradney 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3377 mrdocs 3697
    <translation>Liña a &amp;Man alzada</translation>
3278 cbradney 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>Rotate Item</source>
3377 mrdocs 3701
    <translation>Rotar Elemento</translation>
3278 cbradney 3702
  </message>
3703
  <message>
3704
    <source>Zoom in or out</source>
3377 mrdocs 3705
    <translation>Achegarse ou Alonxarse</translation>
3278 cbradney 3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>Zoom in</source>
3377 mrdocs 3709
    <translation>Achegarse</translation>
3278 cbradney 3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>Zoom out</source>
3377 mrdocs 3713
    <translation>Alonxarse</translation>
3278 cbradney 3714
  </message>
3715
  <message>
3716
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3377 mrdocs 3717
    <translation>Modificar o Contido da Moldura</translation>
3278 cbradney 3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>Edit Text...</source>
3377 mrdocs 3721
    <translation>Modificar Texto...</translation>
3278 cbradney 3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>Link Text Frames</source>
3377 mrdocs 3725
    <translation>Vincular as Molduras de Texto</translation>
3278 cbradney 3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>Unlink Text Frames</source>
3377 mrdocs 3729
    <translation>Desvincular as Molduras de Texto</translation>
3278 cbradney 3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3377 mrdocs 3733
    <translation>Conta&amp;gotas</translation>
3278 cbradney 3734
  </message>
3735
  <message>
3736
    <source>Copy Item Properties</source>
3377 mrdocs 3737
    <translation>Copiar as Propriedades do Elemento</translation>
3278 cbradney 3738
  </message>
3739
  <message>
3740
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3377 mrdocs 3741
    <translation>Modificar o texto co Editor de Artigos</translation>
3278 cbradney 3742
  </message>
3743
  <message>
3744
    <source>Insert Text Frame</source>
3377 mrdocs 3745
    <translation>Inserir Moldura de Texto</translation>
3278 cbradney 3746
  </message>
3747
  <message>
3748
    <source>Insert Image Frame</source>
3377 mrdocs 3749
    <translation>Inserir Moldura de Imaxe</translation>
3278 cbradney 3750
  </message>
3751
  <message>
3752
    <source>Insert Table</source>
3377 mrdocs 3753
    <translation>Inserir Tabela</translation>
3278 cbradney 3754
  </message>
3755
  <message>
3756
    <source>Insert Shape</source>
3377 mrdocs 3757
    <translation>Inserir Forma</translation>
3278 cbradney 3758
  </message>
3759
  <message>
3760
    <source>Insert Polygon</source>
3377 mrdocs 3761
    <translation>Inserir Polígono</translation>
3278 cbradney 3762
  </message>
3763
  <message>
3764
    <source>Insert Line</source>
3377 mrdocs 3765
    <translation>Inserir Liña</translation>
3278 cbradney 3766
  </message>
3767
  <message>
3768
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3377 mrdocs 3769
    <translation>Inserir Curva de Bézier</translation>
3278 cbradney 3770
  </message>
3771
  <message>
3772
    <source>Insert Freehand Line</source>
3377 mrdocs 3773
    <translation>Inserir Liña a Man Alzada</translation>
3278 cbradney 3774
  </message>
3775
  <message>
3776
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3377 mrdocs 3777
    <translation>&amp;Xerir as Imaxes</translation>
3278 cbradney 3778
  </message>
3779
  <message>
3780
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3377 mrdocs 3781
    <translation>&amp;Cortar as palabras con guións</translation>
3278 cbradney 3782
  </message>
3783
  <message>
3784
    <source>Dehyphenate Text</source>
3377 mrdocs 3785
    <translation>Retirar os guións do final das liñas</translation>
3278 cbradney 3786
  </message>
3787
  <message>
3788
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3377 mrdocs 3789
    <translation>&amp;Xerar un Índice</translation>
3278 cbradney 3790
  </message>
3791
  <message>
3792
    <source>&amp;Cascade</source>
3377 mrdocs 3793
    <translation>&amp;Cascada</translation>
3278 cbradney 3794
  </message>
3795
  <message>
3796
    <source>&amp;Tile</source>
3377 mrdocs 3797
    <translation>&amp;Mosaico</translation>
3278 cbradney 3798
  </message>
3799
  <message>
3800
    <source>&amp;About Scribus</source>
3377 mrdocs 3801
    <translation>&amp;Acerca do Scribus</translation>
3278 cbradney 3802
  </message>
3803
  <message>
3804
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3377 mrdocs 3805
    <translation>&amp;Sobre as Extensións</translation>
3278 cbradney 3806
  </message>
3807
  <message>
3808
    <source>About &amp;Qt</source>
3377 mrdocs 3809
    <translation>Acerca do &amp;Qt</translation>
3278 cbradney 3810
  </message>
3811
  <message>
3812
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3377 mrdocs 3813
    <translation>Su&amp;xestións</translation>
3278 cbradney 3814
  </message>
3815
  <message>
3816
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3377 mrdocs 3817
    <translation>&amp;Manual do Scribus...</translation>
3278 cbradney 3818
  </message>
3819
  <message>
3820
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3377 mrdocs 3821
    <translation>&amp;Guións Finais de Liña</translation>
3278 cbradney 3822
  </message>
3823
  <message>
3824
    <source>Non Breaking Dash</source>
3377 mrdocs 3825
    <translation>Guión que non quebra</translation>
3278 cbradney 3826
  </message>
3827
  <message>
3828
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3377 mrdocs 3829
    <translation>&amp;Espazo que non quebra</translation>
3278 cbradney 3830
  </message>
3831
  <message>
3832
    <source>Page &amp;Number</source>
3377 mrdocs 3833
    <translation>&amp;Número de Páxina</translation>
3278 cbradney 3834
  </message>
3835
  <message>
3836
    <source>New Line</source>
3377 mrdocs 3837
    <translation>Nova Liña</translation>
3278 cbradney 3838
  </message>
3839
  <message>
3840
    <source>Frame Break</source>
3377 mrdocs 3841
    <translation>Salto de Moldura</translation>
3278 cbradney 3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>Column Break</source>
3377 mrdocs 3845
    <translation>Salto de Columna</translation>
3278 cbradney 3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>Copyright</source>
3377 mrdocs 3849
    <translation>Copyright</translation>
3278 cbradney 3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>Registered Trademark</source>
3377 mrdocs 3853
    <translation>Marca rexistrada</translation>
3278 cbradney 3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>Trademark</source>
3377 mrdocs 3857
    <translation>Marca rexistrada</translation>
3278 cbradney 3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>Bullet</source>
3377 mrdocs 3861
    <translation>Imaxe para listas</translation>
3278 cbradney 3862
  </message>
3863
  <message>
3864
    <source>Em Dash</source>
3377 mrdocs 3865
    <translation>Guión tamaño -m-</translation>
3278 cbradney 3866
  </message>
3867
  <message>
3868
    <source>En Dash</source>
3377 mrdocs 3869
    <translation>Guión tamaño -n-</translation>
3278 cbradney 3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source>Figure Dash</source>
3377 mrdocs 3873
    <translation>Guión Números</translation>
3278 cbradney 3874
  </message>
3875
  <message>
3876
    <source>Quotation Dash</source>
3377 mrdocs 3877
    <translation>Guión para diálogos</translation>
3278 cbradney 3878
  </message>
3879
  <message>
3880
    <source>Apostrophe</source>
3377 mrdocs 3881
    <translation>Apóstrofe</translation>
3278 cbradney 3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source>Straight Double</source>
3377 mrdocs 3885
    <translation>Rectas Dobres</translation>
3278 cbradney 3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>Single Left</source>
3377 mrdocs 3889
    <translation>Simple Esquerda</translation>
3278 cbradney 3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>Single Right</source>
3377 mrdocs 3893
    <translation>Simple Direita</translation>
3278 cbradney 3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>Double Left</source>
3377 mrdocs 3897
    <translation>Dobre Esquerda</translation>
3278 cbradney 3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>Double Right</source>
3377 mrdocs 3901
    <translation>Dobre Direita</translation>
3278 cbradney 3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>Single Reversed</source>
3377 mrdocs 3905
    <translation>Simple Invertida</translation>
3278 cbradney 3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>Double Reversed</source>
3377 mrdocs 3909
    <translation>Dobre Invertida</translation>
3278 cbradney 3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>Single Left Guillemet</source>
3377 mrdocs 3913
    <translation>Latina Simple Esquerda</translation>
3278 cbradney 3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>Single Right Guillemet</source>
3377 mrdocs 3917
    <translation>Latina Simple Direita</translation>
3278 cbradney 3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>Double Left Guillemet</source>
3377 mrdocs 3921
    <translation>Latina Dobre Esquerda</translation>
3278 cbradney 3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>Double Right Guillemet</source>
3377 mrdocs 3925
    <translation>Latina Dobre Direita</translation>
3278 cbradney 3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>Low Single Comma</source>
3377 mrdocs 3929
    <translation>Vírgula Baixa Simple</translation>
3278 cbradney 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>Low Double Comma</source>
3377 mrdocs 3933
    <translation>Vírgula Baixa Dobre</translation>
3278 cbradney 3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>Double Turned Comma</source>
3824 cbradney 3937
    <translation type="obsolete">Aspas dobres</translation>
3278 cbradney 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>CJK Single Left</source>
3377 mrdocs 3941
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
3278 cbradney 3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>CJK Single Right</source>
3377 mrdocs 3945
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Direitas</translation>
3278 cbradney 3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>CJK Double Left</source>
3377 mrdocs 3949
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
3278 cbradney 3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>CJK Double Right</source>
3377 mrdocs 3953
    <translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Direitas</translation>
3278 cbradney 3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>Toggle Palettes</source>
3377 mrdocs 3957
    <translation>Des/Activar Paletas</translation>
3278 cbradney 3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>Toggle Guides</source>
3377 mrdocs 3961
    <translation>Des/Activar Guías</translation>
3278 cbradney 3962
  </message>
3824 cbradney 3963
  <message>
3964
    <source>More Info...</source>
3965
    <translation type="unfinished"></translation>
3966
  </message>
3278 cbradney 3967
</context>
3968
<context>
1074 cbradney 3969
  <name>AdvOptions</name>
418 Franz 3970
  <message>
1074 cbradney 3971
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 3972
    <translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
418 Franz 3973
  </message>
3974
  <message>
1074 cbradney 3975
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 3976
    <translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
418 Franz 3977
  </message>
3978
  <message>
1074 cbradney 3979
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
3980
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3981
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención:
1074 cbradney 3982
pódense crear ficheiros enormes</translation>
418 Franz 3983
  </message>
454 fschmid 3984
  <message>
1074 cbradney 3985
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
3986
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3987
    <translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención:
1074 cbradney 3988
pódense crear ficheiros enormes</translation>
454 fschmid 3989
  </message>
3990
  <message>
418 Franz 3991
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 3992
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
418 Franz 3993
  </message>
3994
  <message>
3995
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 3996
    <translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
418 Franz 3997
  </message>
3998
  <message>
3999
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 4000
    <translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
418 Franz 4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 4004
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
418 Franz 4005
  </message>
4006
  <message>
4007
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 4008
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
418 Franz 4009
  </message>
4010
  <message>
4011
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 4012
    <translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
418 Franz 4013
  </message>
4014
  <message>
4015
    <source>&amp;OK</source>
3278 cbradney 4016
    <translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
418 Franz 4017
  </message>
4018
  <message>
4019
    <source>&amp;Cancel</source>
3278 cbradney 4020
    <translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
418 Franz 4021
  </message>
4022
  <message>
1074 cbradney 4023
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 4024
    <translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
418 Franz 4025
  </message>
4026
  <message>
4027
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
4028
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
4029
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
4030
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
4031
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
4032
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3278 cbradney 4033