Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 6261 | Rev 6436 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1192 mrdocs 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
11
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
13
  </message>
14
  <message>
15
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
16
 
17
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
18
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
19
Returns true if a new document was created.
20
</source>
21
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
24
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
25
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
26
  </message>
27
  <message>
28
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
29
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
30
 
31
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
32
following meaning:
33
 
34
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
35
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
36
 
37
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
38
  margins
39
 
40
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
41
 
42
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
43
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
44
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
45
 
46
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
47
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
48
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
49
 
50
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
51
 
52
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
53
 
54
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
55
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
56
is not in points, make sure to account for this.
57
 
58
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
59
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
60
</source>
3278 cbradney 61
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 62
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
63
 
64
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
65
o significado seguinte:
66
 
67
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
68
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
69
 
70
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
71
  as marxes do documento
72
 
73
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
74
 
75
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
76
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
77
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
78
 
79
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
80
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
81
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
82
 
83
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
84
 
85
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
86
 
87
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
88
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
89
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
90
 
91
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
92
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
101
 
102
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
103
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
107
 
108
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
109
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
110
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
111
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
112
</source>
113
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
114
 
115
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
116
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
117
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
118
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>setRedraw(bool)
122
 
123
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
124
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
125
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
126
</source>
127
    <translation>setRedraw(bool)
128
 
129
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
130
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
131
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
135
 
136
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
137
coordinates are given in the current measurement units of the document
138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
139
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
140
is not given Scribus will create one for you.
141
 
142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
143
</source>
144
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
145
 
146
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
147
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
149
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
150
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
151
 
152
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
156
 
157
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
158
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
159
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
160
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
161
template page for the new page.
162
 
163
May raise IndexError if the page number is out of range
164
</source>
3278 cbradney 165
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 166
 
167
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
168
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
169
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
170
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
171
modelo de páxina para a páxina nova.
172
 
173
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
177
 
178
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
179
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
180
available types (FILL_&lt;type&gt;).
181
</source>
182
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
183
 
184
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
185
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
186
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
190
 
191
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
192
frame has some text selected the value assigned to the first character of
193
the selection is returned.
194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
195
</source>
196
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
197
 
198
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
199
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
200
ao primeiro carácter da seleccion.
201
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
207
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
208
</source>
209
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
210
 
211
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
212
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
213
  </message>
1525 cbradney 214
  <message>
215
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
216
 
217
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
218
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
219
optional arguments, but will not be given any).
220
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
221
for the macro.
222
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
223
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
224
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
225
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
226
of a single instance.
227
</source>
3278 cbradney 228
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 229
 
230
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
231
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
232
individualmente máis abaixo.
233
 
234
Certas cousas son comúns a toda a interface.
235
 
236
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
237
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
238
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
239
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
240
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
241
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
242
o que operaren.
243
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
244
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
245
nada sobre o que operar.
246
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
247
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
248
e provocará esta excepción.
249
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
250
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
251
 
252
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
253
documentación de cada función.</translation>
254
  </message>
3278 cbradney 255
  <message>
256
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
257
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
258
 
259
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
260
following meaning:
261
 
262
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
263
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
264
 
265
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
266
  margins
267
 
268
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
269
 
270
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
271
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
272
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
273
 
274
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
275
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
276
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
277
 
278
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
279
 
280
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
281
 
282
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
283
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
284
is not in points, make sure to account for this.
285
 
286
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
287
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
288
</source>
3824 cbradney 289
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 290
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
291
 
292
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
293
 
294
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
295
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
296
 
297
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
298
 
299
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
300
 
301
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
302
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
303
  se se está a crear un documento en varias partes.
304
 
305
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
306
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
307
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
308
 
309
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
310
 
311
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
312
 
313
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
314
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
315
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
316
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
317
 
318
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
319
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 320
  </message>
321
  <message>
322
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
323
 
324
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
325
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
326
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
327
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
328
master page for the new page.
329
 
330
May raise IndexError if the page number is out of range
331
</source>
3377 mrdocs 332
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
333
 
334
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
335
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
336
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
337
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
338
da páxina maestra para a nova páxina.
339
 
340
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
3278 cbradney 341
  </message>
342
  <message>
343
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
344
 
345
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
346
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
347
</source>
3377 mrdocs 348
    <translation>importSVG(&quot;cadea&quot;)
349
 
350
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
351
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 352
  </message>
3824 cbradney 353
  <message>
354
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
355
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
356
 
357
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
358
following meaning:
359
 
360
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
361
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
362
 
363
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
364
margins
365
 
366
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
367
 
368
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
369
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
370
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
371
 
372
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
373
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
374
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
375
 
376
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
377
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
378
PAGE_4 is 4-fold.
379
 
380
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
381
Indexed from 0 (0 = first).
382
 
383
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
384
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
385
is not in points, make sure to account for this.
386
 
387
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
388
PAGE_4, 3)
389
 
390
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
391
</source>
6434 cbradney 392
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
4951 mrdocs 393
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano
394
 
395
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
396
significado seguinte:
397
 
398
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
399
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.
400
 
401
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
402
do documento
403
 
404
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)
405
 
406
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
407
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
408
máis altos se está a crear un documento en varias partes.
409
 
410
unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
411
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
412
UNIT_POINTS.
413
 
414
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
415
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.
416
 
417
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
418
Indexada desde 0 (0 = primeira).
419
 
420
Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
421
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
422
asegúrese de que o ten en conta.
423
 
424
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
425
PAGE_4, 3)
426
 
427
Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
428
</translation>
3824 cbradney 429
  </message>
6434 cbradney 430
  <message>
431
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
432
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
433
 
434
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
435
following meaning:
436
 
437
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
438
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
439
 
440
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
441
margins
442
 
443
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
444
 
445
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
446
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
447
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
448
 
449
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
450
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
451
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
452
 
453
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
454
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
455
PAGE_4 is 4-fold.
456
 
457
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
458
Indexed from 0 (0 = first).
459
 
460
numPage = Number of pages to be created.
461
 
462
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
463
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
464
is not in points, make sure to account for this.
465
 
466
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
467
PAGE_4, 3, 1)
468
 
469
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
470
</source>
471
    <translation type="unfinished"></translation>
472
  </message>
1192 mrdocs 473
</context>
474
<context>
475
  <name>@default</name>
476
  <message>
477
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
478
 
479
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
480
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
481
the value of the named color from the default document colors.
482
 
483
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
484
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
485
</source>
486
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
487
 
488
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
489
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
490
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
491
 
492
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
493
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
494
  </message>
495
  <message>
496
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
497
 
498
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
499
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
500
Color components should be in the range from 0 to 255.
501
 
502
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
503
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
504
</source>
505
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
506
 
507
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
508
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
509
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
510
 
511
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
512
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
513
  </message>
514
  <message>
515
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
516
 
517
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
518
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
519
the range from 0 to 255.
520
 
521
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
522
</source>
3278 cbradney 523
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 524
 
525
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
526
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
527
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
528
 
529
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
530
  </message>
531
  <message>
532
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
533
 
534
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
535
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
536
&quot;None&quot; - transparent.
537
 
538
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
539
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
540
 
541
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
542
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
543
</source>
544
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
545
 
546
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
547
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
548
 
549
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
550
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
551
 
552
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
553
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
554
  </message>
555
  <message>
556
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
557
 
558
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
559
 
560
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
561
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
562
</source>
563
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
564
 
565
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
566
 
567
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
568
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
572
 
573
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
574
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
575
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
576
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
577
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
578
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
579
opional parameters is False.
580
 
581
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
582
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
583
 
584
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
585
 
586
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
587
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
588
</source>
3278 cbradney 589
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 590
 
591
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
592
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
593
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
594
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
595
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
596
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
597
 
598
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
599
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
600
 
601
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
602
 
603
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
604
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
605
</translation>
606
  </message>
607
  <message>
608
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
609
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
610
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
611
 
612
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
613
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
614
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
615
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
616
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
617
 
618
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
619
at 1.
620
 
621
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
622
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
623
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
624
can be binary-ORed with button constants:
625
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
626
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
627
 
628
Usage examples:
629
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
630
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
631
          ICON_ERROR)
632
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
633
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
634
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
635
 
636
Defined button and icon constants:
637
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
638
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
639
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
640
</source>
641
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
642
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
643
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
644
 
645
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
646
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
647
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
648
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
649
tipo HTML.
650
 
651
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
652
 
653
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
654
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
655
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
656
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
657
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
658
 
659
Exemplos de uso:
660
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
661
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
662
          ICON_ERROR)
663
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
664
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
665
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
666
 
667
Constantes de botón e icone definidas:
668
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
669
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
670
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
671
  </message>
672
  <message>
673
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
674
 
675
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
676
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
677
 
678
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
679
</source>
680
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
681
 
682
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
683
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
684
 
685
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
686
  </message>
687
  <message>
688
    <source>closeDoc()
689
 
690
Closes the current document without prompting to save.
691
 
692
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
693
</source>
694
    <translation>closeDoc()
695
 
696
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
697
 
698
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
699
  </message>
700
  <message>
701
    <source>haveDoc() -&gt; bool
702
 
703
Returns true if there is a document open.
704
</source>
705
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
706
 
707
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
708
  </message>
709
  <message>
710
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
711
 
712
Opens the document &quot;name&quot;.
713
 
714
May raise ScribusError if the document could not be opened.
715
</source>
716
    <translation>openDoc(&quot;nome)
717
 
718
Abre o documento &quot;nome&quot;.
719
 
720
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <source>saveDoc()
724
 
725
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
726
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
727
save file dialog.
728
 
729
If the save fails, there is currently no way to tell.
730
</source>
731
    <translation>saveDoc()
732
 
733
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
734
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
735
para gardalo.
736
 
737
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
738
  </message>
739
  <message>
740
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
741
 
742
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
743
relative path).
744
 
745
May raise ScribusError if the save fails.
746
</source>
747
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
748
 
749
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
750
camiño completo ou relativo).
751
 
752
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
756
 
757
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
758
strings.
759
</source>
6434 cbradney 760
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 761
 
762
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
763
son cadeas.</translation>
764
  </message>
765
  <message>
766
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
767
 
768
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
769
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
770
constants.
771
</source>
772
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
773
 
4951 mrdocs 774
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
1192 mrdocs 775
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
776
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
777
  </message>
778
  <message>
779
    <source>setUnit(type)
780
 
781
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
782
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
783
 
784
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
785
</source>
786
    <translation>setUnit(tipo)
787
 
788
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
789
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
790
  </message>
791
  <message>
792
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
793
 
794
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
795
of the UNIT_* constants:
796
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
797
</source>
798
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
799
 
800
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
801
das constantes UNIT_*:
802
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
803
  </message>
804
  <message>
805
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
806
 
807
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
808
current document.
809
</source>
810
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
811
 
812
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
813
no documento actual.</translation>
814
  </message>
815
  <message>
816
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
817
 
818
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
819
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
820
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
821
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
822
</source>
823
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
824
 
825
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
826
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
827
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
828
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
832
 
833
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
834
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
835
</source>
836
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;[) -&gt; cadea
837
 
838
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
839
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
840
  </message>
841
  <message>
842
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
843
 
844
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
845
is not given the currently selected Item is used.
846
</source>
847
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
848
 
849
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
850
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
851
  </message>
852
  <message>
853
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
854
 
855
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
856
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
857
</source>
858
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
859
 
860
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
861
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
862
  </message>
863
  <message>
864
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
865
 
866
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
867
the currently selected item is used. The join types are:
868
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
869
</source>
870
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
871
 
872
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
873
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
874
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
875
  </message>
876
  <message>
877
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
878
 
879
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
880
currently selected item is used. The cap types are:
881
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
882
</source>
883
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
884
 
885
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
886
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
887
Os estilos de terminación son:
888
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
892
 
893
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
894
currently selected item is used. Line style constants are:
895
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
896
</source>
897
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
898
 
899
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
900
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
901
As constantes de estilo de liña son:
902
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
903
  </message>
904
  <message>
905
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
906
 
907
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
908
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
909
</source>
910
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
911
 
912
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
913
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
914
  </message>
915
  <message>
916
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
917
 
918
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
919
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
920
selected item is used.
921
</source>
3278 cbradney 922
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 923
 
924
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
925
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
926
  </message>
927
  <message>
928
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
929
 
930
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
931
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
932
</source>
933
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;(x,y)
934
 
935
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
936
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
937
  </message>
938
  <message>
939
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
940
 
941
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
942
given the currently selected item is used.
943
</source>
944
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;[) -&gt;cadea
945
 
946
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
947
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
948
  </message>
949
  <message>
950
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
951
 
952
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
953
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
954
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
955
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
956
</source>
3278 cbradney 957
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 958
 
959
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
960
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
961
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
962
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
963
  </message>
964
  <message>
965
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
966
 
967
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
968
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
969
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
970
for reference.
971
</source>
972
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
973
 
974
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
975
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
976
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
977
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
978
  </message>
979
  <message>
980
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
981
 
982
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
983
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
984
is used.
985
</source>
986
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
987
 
988
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
989
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
990
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
991
  </message>
992
  <message>
993
    <source>getAllObjects() -&gt; list
994
 
995
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
996
</source>
997
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
998
 
999
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
1002
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1003
 
1004
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1005
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1006
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1007
belongs to a group, the whole group is moved.
1008
</source>
1009
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
1010
 
1011
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
1012
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1013
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1014
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
1017
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1018
 
1019
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1020
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1021
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1022
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1023
given the currently selected item is used.
1024
</source>
1025
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
1026
 
1027
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
1028
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
1029
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
1030
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
1031
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1032
  </message>
1033
  <message>
1034
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1035
 
1036
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1037
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1038
selected item is used.
1039
</source>
3278 cbradney 1040
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1041
 
1042
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
1043
significan rotación anti-reloxio.
1044
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
1047
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1048
 
1049
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1050
is not given the currently selected item is used.
1051
</source>
1052
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
1053
 
1054
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
1055
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
1058
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1059
 
1060
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1061
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1062
second selected Object and so on.
1063
</source>
1064
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
1065
 
1066
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
1067
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1068
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
1069
  </message>
1070
  <message>
1071
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1072
 
1073
Returns the number of selected objects.
1074
</source>
1075
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
1076
 
1077
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
1078
  </message>
1079
  <message>
1080
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1081
 
1082
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1083
</source>
1084
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
1085
 
1086
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
1089
    <source>deselectAll()
1090
 
1091
Deselects all objects in the whole document.
1092
</source>
1093
    <translation>deselectAll()
1094
 
1095
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
1098
    <source>groupObjects(list)
1099
 
1100
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1101
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1102
items are used.
1103
</source>
1104
    <translation>groupObjects(lista)
1105
 
1106
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1107
dos obxectos que se han de agrupar.
1108
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1112
 
1113
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1114
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1115
 
1116
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
1117
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1118
  </message>
1119
  <message>
1120
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1121
 
1122
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1123
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1124
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1125
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1126
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1127
 
1128
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1129
</source>
1130
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1131
 
1132
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1133
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1134
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1135
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1136
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1137
 
1138
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1139
  </message>
1140
  <message>
1141
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1142
 
1143
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1144
not given the currently selected item is used.
1145
 
1146
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1147
</source>
1148
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1149
 
1150
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1151
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1152
 
1153
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
1156
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1157
 
1158
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1159
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1160
means 100 %.
1161
 
1162
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1163
</source>
1164
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1165
 
1166
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1167
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1168
O número 1 indica 100%.
1169
 
1170
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1171
  </message>
1172
  <message>
1173
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1174
 
1175
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1176
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1177
if locked.
1178
</source>
1179
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1180
 
1181
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1182
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1183
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
1186
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1187
 
1188
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1189
currently selected item is used.
1190
</source>
1191
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1192
 
1193
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1194
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1195
  </message>
1196
  <message>
1197
    <source>getFontNames() -&gt; list
1198
 
1199
Returns a list with the names of all available fonts.
1200
</source>
1201
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1202
 
1203
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1204
  </message>
1205
  <message>
1206
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1207
 
1208
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1209
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1210
</source>
1211
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1212
 
1213
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1214
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1215
  </message>
1216
  <message>
1217
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1218
 
1219
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1220
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1221
 
1222
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1223
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1224
</source>
1525 cbradney 1225
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1226
 
1227
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1228
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1229
 
1230
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1231
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1232
  </message>
1233
  <message>
1234
    <source>getLayers() -&gt; list
1235
 
1236
Returns a list with the names of all defined layers.
1237
</source>
1238
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1239
 
1240
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1241
  </message>
1242
  <message>
1243
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1244
 
1245
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1246
 
1247
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1248
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1249
</source>
1250
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1251
 
1252
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1253
 
1254
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1255
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1259
 
1260
Returns the name of the current active layer.
1261
</source>
1262
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1263
 
1264
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1265
  </message>
1266
  <message>
1267
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1268
 
1269
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1270
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1271
 
1272
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1273
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1274
</source>
1275
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1276
 
1277
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1278
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1279
 
1280
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1281
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1282
  </message>
1283
  <message>
1284
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1285
 
1286
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1287
the layer is invisible.
1288
 
1289
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1290
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1291
</source>
1292
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1293
 
1294
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1295
a capa é invisíbel.
1296
 
1297
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1298
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
1301
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1302
 
1303
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1304
false the layer won&apos;t be printed.
1305
 
1306
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1307
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1308
</source>
6261 cbradney 1309
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1192 mrdocs 1310
 
1311
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1312
a capa non poderá imprimirse.
1313
 
1314
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1315
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1316
  </message>
1317
  <message>
1318
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1319
 
1320
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1321
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1322
&quot;layer&quot; is invisible.
1323
 
1324
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1325
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1326
</source>
1525 cbradney 1327
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1328
 
1329
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1330
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1331
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1332
 
1333
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1334
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1335
  </message>
1336
  <message>
1337
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1338
 
1339
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1340
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1341
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1342
 
1343
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1344
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1345
</source>
1525 cbradney 1346
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1347
 
1348
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1349
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1350
a capa &quot;capa&quot;.
1351
 
1352
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1353
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
1356
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1357
 
1358
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1359
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1360
 
1361
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1362
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1363
</source>
1364
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1365
 
1366
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1367
ou se é a única capa do documento.
1368
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1369
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1370
  </message>
1371
  <message>
1372
    <source>createLayer(layer)
1373
 
1374
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1375
 
1376
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1377
</source>
1378
    <translation>createLayer(capa)
1379
 
1380
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1381
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1382
  </message>
1383
  <message>
1384
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1385
 
1386
Returns a string with the -lang value.
1387
</source>
1388
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1389
 
1390
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
1393
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1394
 
1395
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1396
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1397
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1398
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1399
is not given Scribus will create one for you.
1400
 
1401
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1402
</source>
1403
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1404
 
1405
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1406
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1407
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1408
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1409
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1410
 
1411
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1412
  </message>
1413
  <message>
1414
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1415
 
1416
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1417
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1418
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1419
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1420
create one for you.
1421
 
1422
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1423
</source>
1424
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1425
 
1426
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1427
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1428
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1429
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1430
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1431
 
1432
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
1435
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1436
 
1437
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1438
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1439
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1440
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1441
given Scribus will create one for you.
1442
 
1443
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1444
</source>
1445
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1446
 
1447
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1448
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1449
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1450
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1451
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1452
 
1453
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
1456
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1457
 
1458
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1459
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1460
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1461
object because you need this name for further access to that object. If
1462
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1463
 
1464
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1465
</source>
1466
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1467
 
1468
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1469
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1470
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1471
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1472
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1473
 
1474
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1475
  </message>
1476
  <message>
1477
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1478
 
1479
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1480
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1481
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1482
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1483
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1484
Scribus will create one for you.
1485
 
1486
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1487
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1488
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1489
</source>
1490
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1491
 
1492
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1493
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1494
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1495
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1496
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1497
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1498
 
1499
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1500
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1501
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
1504
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1505
 
1506
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1507
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1508
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1509
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1510
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1511
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1512
identifier for the object because you need this name for further access to that
1513
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1514
 
1515
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1516
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1517
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1518
</source>
1519
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1520
 
1521
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1522
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1523
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1524
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1525
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1526
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1527
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1528
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1529
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1530
 
1531
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1532
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1533
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
1536
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1537
 
1538
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1539
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1540
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1541
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1542
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1543
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1544
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1545
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1546
for you.
1547
 
1548
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1549
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1550
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1551
</source>
1552
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1553
 
1554
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1555
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1556
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1557
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1558
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1559
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1560
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1561
 
1562
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1563
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1564
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1565
  </message>
1566
  <message>
1567
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1568
 
1569
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1570
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1571
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1572
unique identifier for the object because you need this name for further access
1573
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1574
 
1575
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1576
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1577
</source>
1578
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1579
 
1580
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1581
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1582
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1583
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1584
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1585
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1586
 
1587
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1588
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1592
 
1593
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1594
selected item is deleted.
1595
</source>
1596
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1597
 
1598
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1599
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1600
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1601
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1602
modelo de páxina para a páxina nova.
1603
 
1604
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1605
  </message>
1606
  <message>
1607
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1608
 
1609
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1610
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1611
is not passed, text flow is toggled.
1612
</source>
6261 cbradney 1613
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1192 mrdocs 1614
 
1615
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1616
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1617
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1618
  </message>
1619
  <message>
1620
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1621
 
1622
Test if an object with specified name really exists in the document.
1623
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1624
returns True if there is something selected.
1625
</source>
1626
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1627
 
1628
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1629
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1630
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
1633
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1634
 
1635
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1636
given, it&apos;s applied on the selected object.
1637
</source>
1638
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1639
 
1640
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1641
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1642
  </message>
1643
  <message>
1644
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1645
 
1646
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1647
</source>
1648
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1649
 
1650
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
1653
    <source>currentPage() -&gt; integer
1654
 
1655
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1656
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1657
</source>
1658
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1659
 
1660
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1661
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1662
  </message>
1663
  <message>
1664
    <source>redrawAll()
1665
 
1666
Redraws all pages.
1667
</source>
1668
    <translation>redrawAll()
1669
 
1670
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1671
  </message>
1672
  <message>
1673
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1674
 
1675
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1676
 
1677
May raise ScribusError if the save failed.
1678
</source>
1679
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1680
 
1681
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1682
 
1683
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1686
    <source>deletePage(nr)
1687
 
1688
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1689
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1690
page number is.
1691
 
1692
May raise IndexError if the page number is out of range
1693
</source>
1694
    <translation>deletePage(nr)
1695
 
1696
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1697
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1698
que se mostra na primeira páxina.
1699
 
1700
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1701
  </message>
1702
  <message>
1703
    <source>gotoPage(nr)
1704
 
1705
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1706
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1707
just sets the page that script commands will operates on.
1708
 
1709
May raise IndexError if the page number is out of range.
1710
</source>
1711
    <translation>gotoPage(nr)
1712
 
1713
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1714
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1715
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1716
 
1717
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
1720
    <source>pageCount() -&gt; integer
1721
 
1722
Returns the number of pages in the document.
1723
</source>
1724
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1725
 
1726
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
1729
    <source>getHGuides() -&gt; list
1730
 
1731
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1732
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1733
</source>
1734
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1735
 
1736
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1737
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1738
  </message>
1739
  <message>
1740
    <source>setHGuides(list)
1741
 
1742
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1743
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1744
 
1745
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1746
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1747
</source>
1748
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1749
 
1750
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1751
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1752
 
1753
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1754
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1755
  </message>
1756
  <message>
1757
    <source>getVGuides()
1758
 
1759
See getHGuides.
1760
</source>
1761
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1762
 
1763
ver getHGuides.</translation>
1764
  </message>
1765
  <message>
1766
    <source>setVGuides()
1767
 
1768
See setHGuides.
1769
</source>
1770
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1771
  </message>
1772
  <message>
1773
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1774
 
1775
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1776
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1777
</source>
1778
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1779
 
1780
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1781
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
1784
    <source>getPageItems() -&gt; list
1785
 
1786
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1787
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1788
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1789
the page...
1790
</source>
1791
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1792
 
1793
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1794
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1795
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1796
é o primeiro na páxina...</translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
1799
    <source>getPageMargins()
1800
 
1801
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1802
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1803
</source>
2936 mrdocs 1804
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1805
 
1806
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1807
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1808
  </message>
1809
  <message>
1810
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1811
 
1812
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1813
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1814
currently selected item is used.
1815
</source>
1816
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1817
 
1818
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1819
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1820
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
1823
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1824
 
1825
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1826
is not given the currently selected item is used.
1827
</source>
1828
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1829
 
1830
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1831
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1832
  </message>
1833
  <message>
1834
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1835
 
1836
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1837
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1838
given the currently selected item is used.
1839
 
1840
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1841
</source>
1842
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1843
 
1844
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1845
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1846
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1847
 
1848
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
1851
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1852
 
1853
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1854
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1855
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1856
is used.
1857
 
1858
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1859
</source>
1860
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1861
 
1862
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1863
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1864
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1865
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1866
 
1867
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1868
  </message>
1869
  <message>
1870
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1871
 
1872
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1873
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1874
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1875
</source>
1876
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1877
 
1878
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
1879
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1880
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
1881
  </message>
1882
  <message>
1883
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1884
 
1885
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1886
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1887
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1888
</source>
1889
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
1890
 
1891
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
1892
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1893
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
1894
  </message>
1895
  <message>
1896
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1897
 
1898
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1899
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1900
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1901
</source>
1902
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
1903
 
1904
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
1905
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1906
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
1907
  </message>
1908
  <message>
1909
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1910
 
1911
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1912
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1913
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1914
Item is used.
1915
 
1916
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1917
</source>
1918
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1919
 
1920
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1921
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1922
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1923
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1924
 
1925
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1926
  </message>
1927
  <message>
1928
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1929
 
1930
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1931
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1932
 
1933
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1934
</source>
1935
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
1936
 
1937
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1938
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1939
 
1940
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1941
  </message>
1942
  <message>
1943
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1944
 
1945
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1946
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1947
 
1948
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1949
</source>
1950
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
1951
 
1952
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
1953
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1954
 
1955
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1956
  </message>
1957
  <message>
1958
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1959
 
1960
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1961
has some text selected the value assigned to the first character
1962
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1963
selected item is used.
1964
</source>
1965
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1966
 
1967
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
1968
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
1969
asignado ao primeiro carácter da selección.
1970
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
1973
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1974
 
1975
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1976
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1977
</source>
1978
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
1979
 
1980
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
1981
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1982
  </message>
1983
  <message>
1984
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1985
 
1986
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1987
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1988
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1989
selected item is used.
1990
</source>
1991
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1992
 
1993
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
1994
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
1995
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
1996
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
1999
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2000
 
2001
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2002
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2003
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2004
used.
2005
</source>
2006
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2007
 
2008
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
2009
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2010
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
2011
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2012
  </message>
2013
  <message>
2014
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2015
 
2016
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2017
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2018
</source>
2019
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2020
 
3089 fschmid 2021
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 2022
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
2025
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2026
 
2027
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2028
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2029
</source>
2030
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2031
 
2032
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
2033
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2034
  </message>
2035
  <message>
2036
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2037
 
2038
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2039
given the currently selected item is used.
2040
</source>
2041
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2042
 
2043
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2044
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
2047
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2048
 
2049
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2050
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2051
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2052
used.
2053
</source>
2054
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
2055
 
2056
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
2057
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2058
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
2059
seleccionado nese momento.</translation>
2060
  </message>
2061
  <message>
2062
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2063
 
2064
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2065
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2066
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
2067
used.
2068
 
2069
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2070
</source>
2936 mrdocs 2071
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2072
 
2073
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
2074
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
2075
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2076
 
2077
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
2078
  </message>
2079
  <message>
2080
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2081
 
2082
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2083
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2084
currently selected item is used.
2085
 
2086
May throw ValueError if the font cannot be found.
2087
</source>
2088
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
2089
 
2090
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2091
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2092
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2093
 
2094
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
2097
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2098
 
2099
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2100
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2101
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2102
currently selected item is used.
2103
 
2104
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2105
</source>
2106
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2107
 
2108
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2109
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2110
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
2111
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2112
 
2113
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2114
  </message>
2115
  <message>
2116
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2117
 
2118
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2119
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2120
item is used.
2121
 
2122
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2123
</source>
2124
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2125
 
3089 fschmid 2126
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2127
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2128
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2129
 
2130
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2134
 
2135
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2136
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2137
 
2138
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2139
</source>
2140
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2141
 
2142
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2143
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2144
 
2145
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2146
  </message>
2147
  <message>
2148
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2149
 
2150
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2151
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2152
 
2153
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2154
</source>
2155
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2156
 
2157
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2158
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2159
 
2160
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2161
  </message>
2162
  <message>
2163
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2164
 
2165
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2166
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2167
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2168
 
2169
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2170
</source>
2171
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2172
 
2173
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2174
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2175
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2176
neste módulo - ver dir(Scribus).
2177
 
2178
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
2181
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2182
 
2183
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2184
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2185
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2186
selected item is used.
2187
 
2188
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2189
</source>
3377 mrdocs 2190
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2191
 
2192
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2193
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2194
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2195
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2196
 
2197
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2198
  </message>
2199
  <message>
2200
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2201
 
2202
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2203
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2204
selected item is used.
2205
</source>
2206
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2207
 
2208
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2209
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2210
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2211
  </message>
2212
  <message>
2213
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2214
 
2215
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2216
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2217
given the currently selected item is used.
2218
</source>
2219
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2220
 
2221
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2222
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2223
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2224
  </message>
2225
  <message>
2226
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2227
 
2228
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2229
selected item is used.
2230
</source>
2231
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2232
 
2233
Fixa a cor do trazo do texto.
2234
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2238
 
2239
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2240
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2241
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2242
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2243
used.
2244
</source>
2245
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2246
 
2247
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2248
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2249
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2250
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2254
 
2255
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2256
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2257
and must not link to or be linked from any other frames already.
2258
 
2259
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2260
</source>
2261
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2262
 
2263
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2264
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2265
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2266
  </message>
2267
  <message>
2268
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2269
 
2270
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2271
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2272
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2273
 
2274
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2275
</source>
2276
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2277
 
2278
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2279
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2280
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2281
unlinkTextFrames(b)
2282
 
2283
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
2286
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2287
 
2288
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2289
currently selected item is used.</source>
2290
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2291
 
2292
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2293
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
2296
    <source>progressReset()
2297
 
2298
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2299
new progress bar use. See progressSet.
2300
</source>
2301
    <translation>progressReset()
2302
 
2303
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2304
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2305
  </message>
2306
  <message>
2307
    <source>progressTotal(max)
2308
 
2309
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2310
See progressSet.
2311
</source>
2312
    <translation>progressTotal(max)
2313
 
2314
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2315
Ver progressSet.</translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
2318
    <source>progressSet(nr)
2319
 
2320
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2321
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2322
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2323
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2324
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2325
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2326
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2327
</source>
2328
    <translation>progressSet(nr)
2329
 
2330
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2331
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2332
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2333
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2334
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2335
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2336
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2337
  </message>
2338
  <message>
2339
    <source>setCursor()
2340
 
2341
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2342
</source>
2343
    <translation>setCursor()
2344
 
2345
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2346
  </message>
2347
  <message>
2348
    <source>docChanged(bool)
2349
 
2350
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2351
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2352
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2353
</source>
2354
    <translation>docChanged(bool)
2355
 
2356
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2357
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2358
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2359
por medio dun guión.</translation>
2360
  </message>
1525 cbradney 2361
  <message>
2362
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2363
 
2364
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2365
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2366
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2367
 
2368
May raise WrongFrameTypeError.
2369
</source>
2370
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2371
 
2372
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2373
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2374
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2375
 
2376
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2377
  </message>
2378
  <message>
2379
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2380
 
2381
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2382
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2383
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2384
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2385
 
2386
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2387
</source>
3278 cbradney 2388
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2389
 
2390
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2391
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2392
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2393
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2394
nese momento.
2395
 
2396
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2397
  </message>
2398
  <message>
2399
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2400
 
2401
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2402
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2403
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2404
for the macro.
2405
</source>
3278 cbradney 2406
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2407
 
2408
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2409
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2410
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2411
de teclado para a macro.</translation>
2412
  </message>
2413
  <message>
2414
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2415
 
2416
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2417
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2418
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2419
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2420
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2421
 
2422
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2423
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2424
</source>
1564 cbradney 2425
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2426
 
2427
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2428
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2429
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2430
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2431
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2432
 
2433
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2434
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2438
 
2439
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2440
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2441
&quot;layer&quot; is invisible.
2442
 
2443
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2444
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2445
</source>
3377 mrdocs 2446
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2447
 
2448
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2449
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2450
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2451
 
2452
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2453
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2454
  </message>
2455
  <message>
2456
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2457
 
2458
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2459
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2460
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2461
 
2462
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2463
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2464
</source>
1564 cbradney 2465
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2466
 
2467
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2468
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2469
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2470
 
2471
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2472
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2476
 
2477
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2478
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2479
space. If no document is open, returns the value of the named color
2480
from the default document colors.
2481
 
2482
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2483
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2484
</source>
3278 cbradney 2485
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2486
 
1564 cbradney 2487
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2488
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2489
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2490
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2491
 
1564 cbradney 2492
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2493
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2494
  </message>
2495
  <message>
1564 cbradney 2496
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2497
 
1564 cbradney 2498
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2499
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2500
 
1564 cbradney 2501
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2502
</source>
1564 cbradney 2503
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2504
 
1564 cbradney 2505
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2506
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2507
 
1564 cbradney 2508
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2509
  </message>
2510
  <message>
1564 cbradney 2511
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2512
 
1564 cbradney 2513
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2514
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2515
 
1564 cbradney 2516
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2517
</source>
1564 cbradney 2518
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2519
 
1564 cbradney 2520
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2521
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2522
 
1564 cbradney 2523
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2524
  </message>
1784 cbradney 2525
  <message>
2936 mrdocs 2526
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2527
 
2936 mrdocs 2528
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2529
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2530
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2531
 
2936 mrdocs 2532
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2533
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2534
</source>
3278 cbradney 2535
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2536
 
2936 mrdocs 2537
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2538
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2539
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2540
 
2936 mrdocs 2541
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2542
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2543
  </message>
2544
  <message>
2936 mrdocs 2545
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2546
 
2936 mrdocs 2547
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2548
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2549
</source>
2936 mrdocs 2550
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2551
 
4951 mrdocs 2552
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
2936 mrdocs 2553
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;type&gt; e getPageSize().
2554
</translation>
1784 cbradney 2555
  </message>
2556
  <message>
2936 mrdocs 2557
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2558
 
2936 mrdocs 2559
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2560
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2561
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2562
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2563
 
2936 mrdocs 2564
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2565
</source>
3278 cbradney 2566
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2567
 
2936 mrdocs 2568
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2569
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2570
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2571
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2572
 
2936 mrdocs 2573
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2574
</translation>
1784 cbradney 2575
  </message>
3278 cbradney 2576
  <message>
2577
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2578
 
2579
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2580
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2581
space. If no document is open, returns the value of the named color
2582
from the default document colors.
2583
 
2584
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2585
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2586
</source>
3377 mrdocs 2587
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2588
 
2589
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2590
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2591
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2592
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2596
 
2597
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2598
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2599
the range from 0 to 255.
2600
 
2601
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2602
</source>
3377 mrdocs 2603
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
2604
 
2605
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2606
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2607
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2611
 
2612
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2613
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2614
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2615
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2616
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2617
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2618
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2619
opional parameters is False.
2620
 
2621
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2622
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2623
 
2624
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2625
 
2626
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2627
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2628
</source>
3377 mrdocs 2629
    <translation>fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
2630
 
2631
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa cadea de filtro
2632
&quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión ; deixe esta cadea baleira cando
2633
non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión permite que apareza unha caixiña coa antevisión na
2634
caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro, o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non
2635
actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;. Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.
2636
Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
2637
 
2638
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2639
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2640
 
2641
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2642
 
2643
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2644
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)</translation>
3278 cbradney 2645
  </message>
2646
  <message>
2647
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2648
 
2649
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2650
style name or None when user cancels the dialog.
2651
</source>
3377 mrdocs 2652
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2653
 
2654
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2655
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2659
 
2660
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2661
</source>
3377 mrdocs 2662
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2663
 
2664
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2665
  </message>
2666
  <message>
2667
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2668
 
2669
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2670
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2671
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2672
</source>
3377 mrdocs 2673
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
2674
 
2675
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2676
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2677
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2678
  </message>
2679
  <message>
2680
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2681
 
2682
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2683
for details of arguments.
2684
 
2685
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2686
</source>
3377 mrdocs 2687
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2688
 
2689
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2690
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2691
  </message>
2692
  <message>
2693
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2694
 
2695
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2696
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2697
by parent classes as well.
2698
</source>
3377 mrdocs 2699
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2700
 
2701
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2702
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2703
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source>getProperty(object, property)
2707
 
2708
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2709
 
2710
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2711
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2712
C++ QObject instance.
2713
 
2714
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2715
to look up on `object&apos;.
2716
 
2717
The return value varies depending on the type of the property.
2718
</source>
3377 mrdocs 2719
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2720
 
2721
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2722
 
2723
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2724
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2725
a calquer instancia C++ QObject.
2726
 
2727
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2728
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2729
 
2730
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2731
  </message>
2732
  <message>
2733
    <source>setProperty(object, property, value)
2734
 
2735
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2736
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2737
also be raised if the underlying setter fails.
2738
 
2739
See getProperty() for more information.
2740
</source>
3377 mrdocs 2741
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2742
 
2743
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode convertir nun tipo
2744
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2745
unha excepción se falla un designador subxacente.
2746
 
2747
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2751
 
2752
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2753
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2754
search recursively through children, grandchildren, etc.
2755
 
2756
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2757
</source>
3377 mrdocs 2758
    <translation>getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
2759
 
2760
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2761
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2762
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2763
 
2764
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2768
 
2769
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2770
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2771
search recursively through children, grandchildren, etc.
2772
</source>
3377 mrdocs 2773
    <translation>getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
2774
 
2775
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2776
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2777
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 2778
  </message>
2779
  <message>
2780
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2781
 
2782
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2783
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2784
selected item is used.
2785
</source>
3377 mrdocs 2786
    <translation>rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
2787
 
2788
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
2789
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
2790
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2794
 
2795
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2796
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2797
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2798
not given the currently selected Item is used.
2799
 
2800
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2801
</source>
3377 mrdocs 2802
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
2803
 
2804
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2805
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
2806
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
2807
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
2808
 
2809
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2813
 
2814
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2815
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2816
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2817
 
2818
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2819
</source>
3377 mrdocs 2820
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
2821
 
2822
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2823
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
2824
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
2825
 
2826
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 2827
  </message>
3824 cbradney 2828
  <message>
2829
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2830
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2831
 
2832
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2833
 
2834
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2835
following meaning:
2836
 
2837
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2838
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2839
 
2840
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2841
  margins
2842
 
2843
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2844
 
2845
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2846
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2847
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2848
 
2849
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2850
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2851
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2852
 
2853
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2854
 
2855
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2856
 
2857
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2858
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2859
is not in points, make sure to account for this.
2860
 
2861
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2862
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2863
</source>
4951 mrdocs 2864
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
2865
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
2866
 
2867
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
2868
 
2869
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
2870
significado seguinte:
2871
 
2872
  tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
2873
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
2874
 
2875
  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
2876
  marxes do documento
2877
 
2878
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
2879
 
2880
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
2881
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
2882
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
2883
 
2884
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
2885
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2886
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2887
 
2888
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2889
 
2890
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2891
 
2892
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
2893
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
2894
asegúrese de telo en conta.
2895
 
2896
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2897
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2898
</translation>
3824 cbradney 2899
  </message>
4141 cbradney 2900
  <message>
2901
    <source>closeMasterPage()
2902
 
2903
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2904
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2905
</source>
4951 mrdocs 2906
    <translation>closeMasterPage()
2907
 
2908
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
2909
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>masterPageNames()
2913
 
2914
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2915
</source>
4951 mrdocs 2916
    <translation>masterPageNames()
2917
 
2918
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
4141 cbradney 2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <source>editMasterPage(pageName)
2922
 
2923
Enables master page editing and opens the named master page
2924
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2925
</source>
4951 mrdocs 2926
    <translation>editMasterPage(pageName)
2927
 
2928
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
2929
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>createMasterPage(pageName)
2933
 
2934
Creates a new master page named pageName and opens it for
2935
editing.
2936
</source>
4951 mrdocs 2937
    <translation>createMasterPage(nomePáxina)
2938
 
2939
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
4141 cbradney 2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2943
 
2944
Delete the named master page.
2945
</source>
4951 mrdocs 2946
    <translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
2947
 
2948
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
4141 cbradney 2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>zoomDocument(double)
2952
 
2953
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2954
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2955
</source>
4951 mrdocs 2956
    <translation>zoomDocument(dobre)
2957
 
2958
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
2959
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
4141 cbradney 2960
  </message>
6261 cbradney 2961
  <message>
2962
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2963
 
2964
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2965
is not given the currently selected Item is used.
2966
</source>
2967
    <translation type="unfinished"></translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2971
 
2972
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2973
is not given the currently selected Item is used.
2974
</source>
2975
    <translation type="unfinished"></translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2979
 
2980
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2981
is not given the currently selected Item is used.
2982
</source>
2983
    <translation type="unfinished"></translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2987
 
2988
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2989
is not given the currently selected Item is used.
2990
</source>
2991
    <translation type="unfinished"></translation>
2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2995
 
2996
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
2997
false the layer won&apos;t be printed.
2998
 
2999
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3000
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3001
</source>
3002
    <translation type="unfinished"></translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
3006
 
3007
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3008
true the layer will be locked.
3009
 
3010
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3011
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3012
</source>
3013
    <translation type="unfinished"></translation>
3014
  </message>
3015
  <message>
3016
    <source>setLayerOutlined&quot;layer&quot;, outline)
3017
 
3018
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3019
true the layer will be displayed outlined.
3020
 
3021
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3022
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3023
</source>
3024
    <translation type="unfinished"></translation>
3025
  </message>
3026
  <message>
3027
    <source>setLayerFlow&quot;layer&quot;, flow)
3028
 
3029
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3030
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
3031
 
3032
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3033
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3034
</source>
3035
    <translation type="unfinished"></translation>
3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>setLayerBlendmode&quot;layer&quot;, blend)
3039
 
3040
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3041
 
3042
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3043
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3044
</source>
3045
    <translation type="unfinished"></translation>
3046
  </message>
3047
  <message>
3048
    <source>setLayerTransparency&quot;layer&quot;, trans)
3049
 
3050
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3051
 
3052
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3053
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3054
</source>
3055
    <translation type="unfinished"></translation>
3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3059
 
3060
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3061
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3062
&quot;layer&quot; is locked.
3063
 
3064
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3065
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3066
</source>
3067
    <translation type="unfinished"></translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3071
 
3072
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3073
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3074
&quot;layer&quot; is normal.
3075
 
3076
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3077
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3078
</source>
3079
    <translation type="unfinished"></translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3083
 
3084
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3085
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
3086
 
3087
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3088
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3089
</source>
3090
    <translation type="unfinished"></translation>
3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
3094
 
3095
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
3096
 
3097
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3098
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3099
</source>
3100
    <translation type="unfinished"></translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
3104
 
3105
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
3106
 
3107
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3108
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3109
</source>
3110
    <translation type="unfinished"></translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
3114
 
3115
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3116
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3117
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3118
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3119
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3120
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3121
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3122
</source>
3123
    <translation type="unfinished"></translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3127
 
3128
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
3129
</source>
3130
    <translation type="unfinished"></translation>
3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3134
 
3135
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3136
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
3137
currently selected item is used.
3138
</source>
3139
    <translation type="unfinished"></translation>
3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3143
 
3144
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3145
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
3146
currently selected item is used.
3147
</source>
3148
    <translation type="unfinished"></translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3152
 
3153
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3154
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
3155
currently selected item is used.
3156
</source>
3157
    <translation type="unfinished"></translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3161
 
3162
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3163
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
3164
currently selected item is used.
3165
</source>
3166
    <translation type="unfinished"></translation>
3167
  </message>
6434 cbradney 3168
  <message>
3169
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
3170
 
3171
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3172
strings.
3173
</source>
3174
    <translation type="unfinished"></translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>getPageType() -&gt; integer
3178
 
3179
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3180
</source>
3181
    <translation type="unfinished"></translation>
3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3185
 
3186
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3187
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3188
</source>
3189
    <translation type="unfinished"></translation>
3190
  </message>
1192 mrdocs 3191
</context>
3192
<context>
418 Franz 3193
  <name>About</name>
3194
  <message>
1074 cbradney 3195
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 3196
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 3197
  </message>
3198
  <message>
418 Franz 3199
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 3200
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>Scribus Version %1
3204
%2 %3</source>
3278 cbradney 3205
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
1074 cbradney 3206
%2 %3</translation>
418 Franz 3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3210
    <translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
418 Franz 3211
  </message>
3212
  <message>
1074 cbradney 3213
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 3214
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 3218
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Windows port:</source>
3278 cbradney 3222
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 3223
  </message>
3224
  <message>
1074 cbradney 3225
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 3226
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>German:</source>
3278 cbradney 3230
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
418 Franz 3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>French:</source>
3278 cbradney 3234
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
418 Franz 3235
  </message>
3236
  <message>
1074 cbradney 3237
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 3238
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 3239
  </message>
3240
  <message>
418 Franz 3241
    <source>Italian:</source>
3278 cbradney 3242
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
418 Franz 3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Hungarian:</source>
3278 cbradney 3246
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
418 Franz 3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Ukrainian:</source>
3278 cbradney 3250
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
418 Franz 3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>Bulgarian:</source>
3278 cbradney 3254
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
418 Franz 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Galician:</source>
3278 cbradney 3258
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
418 Franz 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Turkish:</source>
3278 cbradney 3262
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
418 Franz 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>Lithuanian:</source>
3278 cbradney 3266
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
418 Franz 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>Polish:</source>
3278 cbradney 3270
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
418 Franz 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>Czech:</source>
3278 cbradney 3274
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
418 Franz 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>Slovak:</source>
3278 cbradney 3278
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
418 Franz 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>Danish:</source>
3278 cbradney 3282
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
418 Franz 3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>Norwegian:</source>
3278 cbradney 3286
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
418 Franz 3287
  </message>
3288
  <message>
1074 cbradney 3289
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 3290
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 3291
  </message>
3292
  <message>
418 Franz 3293
    <source>Welsh:</source>
3278 cbradney 3294
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
418 Franz 3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>Russian:</source>
3278 cbradney 3298
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
418 Franz 3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>Brazilian:</source>
3278 cbradney 3302
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>Finnish:</source>
3278 cbradney 3306
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
418 Franz 3307
  </message>
3308
  <message>
1074 cbradney 3309
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 3310
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 3311
  </message>
3312
  <message>
1074 cbradney 3313
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 3314
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 3315
  </message>
3316
  <message>
1074 cbradney 3317
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 3318
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 3319
  </message>
3320
  <message>
1074 cbradney 3321
    <source>Basque:</source>
3278 cbradney 3322
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
418 Franz 3323
  </message>
3324
  <message>
1074 cbradney 3325
    <source>Slovenian:</source>
3278 cbradney 3326
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
418 Franz 3327
  </message>
3328
  <message>
1074 cbradney 3329
    <source>This panel shows the version, build date and
3330
 compiled in library support in Scribus
3331
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3332
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 3333
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 3334
soporte de librarías compiladas en Scribus
3335
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
3336
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 3337
  </message>
3338
  <message>
1074 cbradney 3339
    <source>&amp;About</source>
2936 mrdocs 3340
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 3341
  </message>
3342
  <message>
1074 cbradney 3343
    <source>A&amp;uthors</source>
2936 mrdocs 3344
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 3345
  </message>
3346
  <message>
1074 cbradney 3347
    <source>&amp;Translations</source>
2936 mrdocs 3348
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 3349
  </message>
3350
  <message>
1074 cbradney 3351
    <source>&amp;Online</source>
2936 mrdocs 3352
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 3353
  </message>
3354
  <message>
1074 cbradney 3355
    <source>&amp;Close</source>
2936 mrdocs 3356
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 3357
  </message>
1192 mrdocs 3358
  <message>
3359
    <source>About Scribus %1</source>
2936 mrdocs 3360
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
1192 mrdocs 3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Development Team:</source>
2936 mrdocs 3364
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
1192 mrdocs 3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Official Documentation:</source>
2936 mrdocs 3368
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
1192 mrdocs 3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Other Documentation:</source>
2936 mrdocs 3372
    <translation>Outra Documentación:</translation>
1192 mrdocs 3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2936 mrdocs 3376
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
1192 mrdocs 3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Catalan:</source>
3278 cbradney 3380
    <translation type="obsolete">Catalán:</translation>
1192 mrdocs 3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>English (British):</source>
3278 cbradney 3384
    <translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
1192 mrdocs 3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Esperanto:</source>
3278 cbradney 3388
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
1192 mrdocs 3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>Korean:</source>
3278 cbradney 3392
    <translation type="obsolete">Coreano:</translation>
1192 mrdocs 3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Serbian:</source>
3278 cbradney 3396
    <translation type="obsolete">Serbio:</translation>
1192 mrdocs 3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Spanish:</source>
3278 cbradney 3400
    <translation type="obsolete">Español:</translation>
1192 mrdocs 3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>Swedish:</source>
3278 cbradney 3404
    <translation type="obsolete">Sueco:</translation>
1192 mrdocs 3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2936 mrdocs 3408
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
1192 mrdocs 3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>Homepage</source>
2936 mrdocs 3412
    <translation>Sitio web</translation>
1192 mrdocs 3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>Online Reference</source>
2936 mrdocs 3416
    <translation>Referencia en liña</translation>
1192 mrdocs 3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2936 mrdocs 3420
    <translation>Erros e Peticións</translation>
1192 mrdocs 3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>Mailing List</source>
2936 mrdocs 3424
    <translation>Lista de Correo</translation>
1192 mrdocs 3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>This panel shows the version, build date and
3428
 compiled in library support in Scribus
3429
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
3430
Missing library support is indicated by a *</source>
3278 cbradney 3431
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
1192 mrdocs 3432
soporte de librarías compilado en Scribus.
3433
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
3434
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
3435
  </message>
1525 cbradney 3436
  <message>
3437
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1784 cbradney 3438
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
1525 cbradney 3439
  </message>
2936 mrdocs 3440
  <message>
3441
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3442
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
2936 mrdocs 3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Afrikaans:</source>
3278 cbradney 3446
    <translation type="obsolete">Africaner:</translation>
2936 mrdocs 3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3278 cbradney 3450
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
2936 mrdocs 3451
  </message>
3278 cbradney 3452
  <message>
3453
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3454
    <translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
3278 cbradney 3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3458
    <translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
3278 cbradney 3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>Scribus Version %1
3462
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3463
    <translation type="obsolete">Scribus Versión %1
3377 mrdocs 3464
%2 %3 (%4)</translation>
3278 cbradney 3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3468
    <translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
3278 cbradney 3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3472
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
3278 cbradney 3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>Wiki</source>
3377 mrdocs 3476
    <translation>Wiki</translation>
3278 cbradney 3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3480
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
3278 cbradney 3481
  </message>
3824 cbradney 3482
  <message>
3483
    <source>%1 %2 %3</source>
4951 mrdocs 3484
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3485
  </message>
3486
  <message>
3487
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4951 mrdocs 3488
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4951 mrdocs 3492
    <translation>A utilizar Ghostscript versión %1</translation>
3824 cbradney 3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>No Ghostscript version available</source>
4951 mrdocs 3496
    <translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
3824 cbradney 3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
4951 mrdocs 3500
    <translation>&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Build ID:</source>
4951 mrdocs 3504
    <translation>ID da Compilación:</translation>
3824 cbradney 3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 3508
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
3824 cbradney 3509
  </message>
4141 cbradney 3510
  <message>
4870 mrdocs 3511
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4951 mrdocs 3512
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 3513
  </message>
4759 cbradney 3514
  <message>
4870 mrdocs 3515
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4951 mrdocs 3516
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 3517
  </message>
3518
  <message>
4870 mrdocs 3519
    <source>March</source>
5328 cbradney 3520
    <translation type="obsolete">Marzo</translation>
4759 cbradney 3521
  </message>
5328 cbradney 3522
  <message>
3523
    <source>Tango Project Icons:</source>
3524
    <translation type="unfinished"></translation>
3525
  </message>
6261 cbradney 3526
  <message>
3527
    <source>&amp;Updates</source>
3528
    <translation type="unfinished"></translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Check for &amp;Updates</source>
3532
    <translation type="unfinished"></translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3536
    <translation type="unfinished"></translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3540
    <translation type="unfinished"></translation>
3541
  </message>
1074 cbradney 3542
</context>
3543
<context>
3278 cbradney 3544
  <name>AboutPlugins</name>
3545
  <message>
3546
    <source>Yes</source>
3377 mrdocs 3547
    <translation>Si</translation>
3278 cbradney 3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>No</source>
3377 mrdocs 3551
    <translation>Non</translation>
3278 cbradney 3552
  </message>
4759 cbradney 3553
  <message>
3554
    <source>Filename:</source>
4951 mrdocs 3555
    <translation>Nome do ficheiro:</translation>
4759 cbradney 3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>Version:</source>
4951 mrdocs 3559
    <translation>Versión:</translation>
4759 cbradney 3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>Enabled:</source>
4951 mrdocs 3563
    <translation>Habilitado:</translation>
4759 cbradney 3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>Release Date:</source>
4951 mrdocs 3567
    <translation>Data de Publicación:</translation>
4759 cbradney 3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>Description:</source>
4951 mrdocs 3571
    <translation>Descrición:</translation>
4759 cbradney 3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>Author(s):</source>
4951 mrdocs 3575
    <translation>Autor/es:</translation>
4759 cbradney 3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>Copyright:</source>
4951 mrdocs 3579
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3580
  </message>
3581
  <message>
3582
    <source>License:</source>
4951 mrdocs 3583
    <translation>Licenza:</translation>
4759 cbradney 3584
  </message>
3278 cbradney 3585
</context>
3586
<context>
3587
  <name>AboutPluginsBase</name>
3588
  <message>
3589
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3377 mrdocs 3590
    <translation>Scribus: Acerca das Extensións</translation>
3278 cbradney 3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3594
    <translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
3278 cbradney 3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3598
    <translation type="obsolete">Versión:</translation>
3278 cbradney 3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3602
    <translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
3278 cbradney 3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3606
    <translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
3278 cbradney 3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3610
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3614
    <translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
3278 cbradney 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3618
    <translation type="obsolete">Descrición:</translation>
3278 cbradney 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3622
    <translation type="obsolete">Licenza:</translation>
3278 cbradney 3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>&amp;Close</source>
3377 mrdocs 3626
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>Alt+C</source>
3377 mrdocs 3630
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3631
  </message>
3632
</context>
3633
<context>
3634
  <name>ActionManager</name>
3635
  <message>
3636
    <source>&amp;New</source>
3377 mrdocs 3637
    <translation>&amp;Novo</translation>
3278 cbradney 3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>&amp;Open...</source>
3377 mrdocs 3641
    <translation>&amp;Abrir...</translation>
3278 cbradney 3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>&amp;Close</source>
3377 mrdocs 3645
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>&amp;Save</source>
3377 mrdocs 3649
    <translation>&amp;Gardar</translation>
3278 cbradney 3650
  </message>
3651
  <message>
3652
    <source>Save &amp;As...</source>
3377 mrdocs 3653
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
3278 cbradney 3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3377 mrdocs 3657
    <translation>&amp;Volver ao Salvado</translation>
3278 cbradney 3658
  </message>
3659
  <message>
3660
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3377 mrdocs 3661
    <translation>Recoller para S&amp;aída...</translation>
3278 cbradney 3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>Get Text...</source>
3377 mrdocs 3665
    <translation>Obter Texto...</translation>
3278 cbradney 3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>Append &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3669
    <translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>Get Image...</source>
3377 mrdocs 3673
    <translation>Obter Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>Save &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3677
    <translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 3681
    <translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
3278 cbradney 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3377 mrdocs 3685
    <translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
3278 cbradney 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3377 mrdocs 3689
    <translation>&amp;Configuración do Documento...</translation>
3278 cbradney 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>&amp;Print...</source>
3377 mrdocs 3693
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
3278 cbradney 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3377 mrdocs 3697
    <translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
3278 cbradney 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>&amp;Quit</source>
3377 mrdocs 3701
    <translation>&amp;Sair</translation>
3278 cbradney 3702
  </message>
3703
  <message>
3704
    <source>&amp;Undo</source>
3377 mrdocs 3705
    <translation>&amp;Desfacer</translation>
3278 cbradney 3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>&amp;Redo</source>
3377 mrdocs 3709
    <translation>&amp;Refacer</translation>
3278 cbradney 3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3377 mrdocs 3713
    <translation>Modo de Acción do &amp;Elemento</translation>
3278 cbradney 3714
  </message>
3715
  <message>
3716
    <source>Cu&amp;t</source>
3377 mrdocs 3717
    <translation>Recor&amp;tar</translation>
3278 cbradney 3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>&amp;Copy</source>
3377 mrdocs 3721
    <translation>&amp;Copiar</translation>
3278 cbradney 3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>&amp;Paste</source>
3377 mrdocs 3725
    <translation>&amp;Pegar</translation>
3278 cbradney 3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 3729
    <translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
3278 cbradney 3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>Select &amp;All</source>
3377 mrdocs 3733
    <translation>Seleccion&amp;alo Todo</translation>
3278 cbradney 3734
  </message>
3735
  <message>
3736
    <source>&amp;Deselect All</source>
3377 mrdocs 3737
    <translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
3278 cbradney 3738
  </message>
3739
  <message>
3740
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3377 mrdocs 3741
    <translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
3278 cbradney 3742
  </message>
3743
  <message>
3744
    <source>Edit Image...</source>
3377 mrdocs 3745
    <translation>Modificar a Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3746
  </message>
3747
  <message>
3748
    <source>C&amp;olors...</source>
3377 mrdocs 3749
    <translation>C&amp;ores...</translation>
3278 cbradney 3750
  </message>
3751
  <message>
3752
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3377 mrdocs 3753
    <translation>Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
3278 cbradney 3754
  </message>
3755
  <message>
3756
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3377 mrdocs 3757
    <translation>Estilos de &amp;Liña...</translation>
3278 cbradney 3758
  </message>
3759
  <message>
3760
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3377 mrdocs 3761
    <translation>Páxinas &amp;Mestras...</translation>
3278 cbradney 3762
  </message>
3763
  <message>
3764
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3377 mrdocs 3765
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
3278 cbradney 3766
  </message>
3767
  <message>
3768
    <source>P&amp;references...</source>
3377 mrdocs 3769
    <translation>P&amp;referencias...</translation>
3278 cbradney 3770
  </message>
3771
  <message>
3772
    <source>%1 pt</source>
3377 mrdocs 3773
    <translation>%1 pt</translation>
3278 cbradney 3774
  </message>
3775
  <message>
3776
    <source>&amp;Other...</source>
3377 mrdocs 3777
    <translation>&amp;Outra...</translation>
3278 cbradney 3778
  </message>
3779
  <message>
3780
    <source>&amp;Left</source>
3377 mrdocs 3781
    <translation>&amp;Esquerda</translation>
3278 cbradney 3782
  </message>
3783
  <message>
3784
    <source>&amp;Center</source>
3377 mrdocs 3785
    <translation>&amp;Centro</translation>
3278 cbradney 3786
  </message>
3787
  <message>
3788
    <source>&amp;Right</source>
3377 mrdocs 3789
    <translation>Di&amp;reita</translation>
3278 cbradney 3790
  </message>
3791
  <message>
3792
    <source>&amp;Block</source>
3377 mrdocs 3793
    <translation>B&amp;loquear</translation>
3278 cbradney 3794
  </message>
3795
  <message>
3796
    <source>&amp;Forced</source>
3377 mrdocs 3797
    <translation>&amp;Forzado</translation>
3278 cbradney 3798
  </message>
3799
  <message>
3800
    <source>&amp;%1 %</source>
3377 mrdocs 3801
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3278 cbradney 3802
  </message>
3803
  <message>
3804
    <source>&amp;Normal</source>
3377 mrdocs 3805
    <translation>&amp;Normal</translation>
3278 cbradney 3806
  </message>
3807
  <message>
3808
    <source>&amp;Underline</source>
3377 mrdocs 3809
    <translation>&amp;Subliñado</translation>
3278 cbradney 3810
  </message>
3811
  <message>
3812
    <source>Underline &amp;Words</source>
3377 mrdocs 3813
    <translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
3278 cbradney 3814
  </message>
3815
  <message>
3816
    <source>&amp;Strike Through</source>
3377 mrdocs 3817
    <translation>&amp;Tachar</translation>
3278 cbradney 3818
  </message>
3819
  <message>
3820
    <source>&amp;All Caps</source>
3377 mrdocs 3821
    <translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
3278 cbradney 3822
  </message>
3823
  <message>
3824
    <source>Small &amp;Caps</source>
3377 mrdocs 3825
    <translation>Ver&amp;salitas</translation>
3278 cbradney 3826
  </message>
3827
  <message>
3828
    <source>Su&amp;perscript</source>
3377 mrdocs 3829
    <translation>Su&amp;períndice</translation>
3278 cbradney 3830
  </message>
3831
  <message>
3832
    <source>Su&amp;bscript</source>
3377 mrdocs 3833
    <translation>Su&amp;bíndice</translation>
3278 cbradney 3834
  </message>
3835
  <message>
3836
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 3837
    <translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
3278 cbradney 3838
  </message>
3839
  <message>
3840
    <source>S&amp;hadow</source>
3377 mrdocs 3841
    <translation>S&amp;ombra</translation>
3278 cbradney 3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>&amp;Image Effects</source>
3377 mrdocs 3845
    <translation>Efectos de &amp;Imaxe</translation>
3278 cbradney 3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3377 mrdocs 3849
    <translation>T&amp;abuladores...</translation>
3278 cbradney 3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>D&amp;uplicate</source>
3377 mrdocs 3853
    <translation>D&amp;uplicar</translation>
3278 cbradney 3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3377 mrdocs 3857
    <translation>Duplicados &amp;Múltiples</translation>
3278 cbradney 3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>&amp;Delete</source>
3377 mrdocs 3861
    <translation>&amp;Eliminar</translation>
3278 cbradney 3862
  </message>
3863
  <message>
3864
    <source>&amp;Group</source>
3377 mrdocs 3865
    <translation>A&amp;grupar</translation>
3278 cbradney 3866
  </message>
3867
  <message>
3868
    <source>&amp;Ungroup</source>
3377 mrdocs 3869
    <translation>Desa&amp;grupar</translation>
3278 cbradney 3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source>Is &amp;Locked</source>
3377 mrdocs 3873
    <translation>Está B&amp;loqueado</translation>
3278 cbradney 3874
  </message>
3875
  <message>
3876
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3377 mrdocs 3877
    <translation>Tama&amp;ño Bloqueado</translation>
3278 cbradney 3878
  </message>
3879
  <message>
3880
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3377 mrdocs 3881
    <translation>Baixar para o &amp;Fondo</translation>
3278 cbradney 3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3377 mrdocs 3885
    <translation>Traer para &amp;Diante</translation>
3278 cbradney 3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>&amp;Lower</source>
3377 mrdocs 3889
    <translation>&amp;Baixar</translation>
3278 cbradney 3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>&amp;Raise</source>
3377 mrdocs 3893
    <translation>Subi&amp;r</translation>
3278 cbradney 3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3377 mrdocs 3897
    <translation>Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
3278 cbradney 3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>&amp;Attributes...</source>
3377 mrdocs 3901
    <translation>&amp;Atributos...</translation>
3278 cbradney 3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3377 mrdocs 3905
    <translation>I&amp;maxe Visíbel</translation>
3278 cbradney 3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>&amp;Update Image</source>
3377 mrdocs 3909
    <translation>Act&amp;ualizar a Imaxe</translation>
3278 cbradney 3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3377 mrdocs 3913
    <translation>Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
3278 cbradney 3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>Extended Image Properties</source>
3377 mrdocs 3917
    <translation>Propiedades extendidas da Imaxe</translation>
3278 cbradney 3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3377 mrdocs 3921
    <translation>Reso&amp;lución Baixa</translation>
3278 cbradney 3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3377 mrdocs 3925
    <translation>Resolución &amp;Normal</translation>
3278 cbradney 3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3377 mrdocs 3929
    <translation>Resolución &amp;Completa</translation>
3278 cbradney 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3377 mrdocs 3933
    <translation>É &amp;Marcador PDF</translation>
3278 cbradney 3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3377 mrdocs 3937
    <translation>É A&amp;notación PDF</translation>
3278 cbradney 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3377 mrdocs 3941
    <translation>P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
3278 cbradney 3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3377 mrdocs 3945
    <translation>P&amp;ropriedades do Campo</translation>
3278 cbradney 3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3377 mrdocs 3949
    <translation>&amp;Modificar a Forma...</translation>
3278 cbradney 3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3377 mrdocs 3953
    <translation>&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
3278 cbradney 3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3377 mrdocs 3957
    <translation>&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
3278 cbradney 3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3377 mrdocs 3961
    <translation>&amp;Combinar Polígonos</translation>
3278 cbradney 3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3377 mrdocs 3965
    <translation>Partir &amp;Polígonos</translation>
3278 cbradney 3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3377 mrdocs 3969
    <translation>Curva de &amp;Bézier</translation>
3278 cbradney 3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>&amp;Image Frame</source>
3377 mrdocs 3973
    <translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
3278 cbradney 3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3977
    <translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
3278 cbradney 3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>&amp;Polygon</source>
3377 mrdocs 3981
    <translation>&amp;Polígono</translation>
3278 cbradney 3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source>&amp;Text Frame</source>
3377 mrdocs 3985
    <translation>Moldura de &amp;Texto</translation>
3278 cbradney 3986
  </message>
3987
  <message>
3988
    <source>&amp;Glyph...</source>
3377 mrdocs 3989
    <translation>&amp;Glifo...</translation>
3278 cbradney 3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>Sample Text</source>
3377 mrdocs 3993
    <translation>Texto de Mostra</translation>
3278 cbradney 3994
  </message>
3995
  <message>
3996
    <source>&amp;Insert...</source>
3377 mrdocs 3997
    <translation>&amp;Inserir...</translation>
3278 cbradney 3998
  </message>
3999
  <message>
4000
    <source>Im&amp;port...</source>
3377 mrdocs 4001
    <translation>Im&amp;portar...</translation>
3278 cbradney 4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>&amp;Delete...</source>
3377 mrdocs 4005
    <translation>&amp;Eliminar...</translation>
3278 cbradney 4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>&amp;Copy...</source>
3377 mrdocs 4009
    <translation>&amp;Copiar...</translation>
3278 cbradney 4010
  </message>
4011
  <message>
4012
    <source>&amp;Move...</source>
3377 mrdocs 4013
    <translation>&amp;Mover...</translation>
3278 cbradney 4014
  </message>
4015
  <message>
4016
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3377 mrdocs 4017
    <translation>&amp;Aplicar Páxina Mestra...</translation>
3278 cbradney 4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>Convert to Master Page...</source>
3377 mrdocs 4021
    <translation>Converter a Páxina Mestra...</translation>
3278 cbradney 4022
  </message>
4023
  <message>
4024
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3377 mrdocs 4025
    <translation>Xerir as &amp;Guías...</translation>
3278 cbradney 4026
  </message>
4027
  <message>
4028
    <source>Manage Page Properties...</source>
3377 mrdocs 4029
    <translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
3278 cbradney 4030
  </message>
4031
  <message>
4032
    <source>&amp;Fit in window</source>
3377 mrdocs 4033
    <translation>A&amp;xustar á xanela</translation>
3278 cbradney 4034
  </message>
4035
  <message>
4036
    <source>&amp;50%</source>
3377 mrdocs 4037
    <translation>&amp;50%</translation>
3278 cbradney 4038
  </message>
4039
  <message>
4040
    <source>&amp;75%</source>
3377 mrdocs 4041
    <translation>&amp;75%</translation>
3278 cbradney 4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>&amp;100%</source>
3377 mrdocs 4045
    <translation>&amp;100%</translation>
3278 cbradney 4046
  </message>
4047
  <message>
4048
    <source>&amp;200%</source>
3377 mrdocs 4049
    <translation>&amp;200%</translation>
3278 cbradney 4050
  </message>
4051
  <message>
4052
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3377 mrdocs 4053
    <translation>&amp;Miniaturas</translation>
3278 cbradney 4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>Show &amp;Margins</source>
3377 mrdocs 4057
    <translation>Mostrar as &amp;Marxes</translation>
3278 cbradney 4058
  </message>
4059
  <message>
4060
    <source>Show &amp;Frames</source>
3377 mrdocs 4061
    <translation>Mostrar as &amp;Molduras</translation>
3278 cbradney 4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source>Show &amp;Images</source>
3377 mrdocs 4065
    <translation>Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
3278 cbradney 4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>Show &amp;Grid</source>
3377 mrdocs 4069
    <translation>Mostrar a &amp;Grella</translation>
3278 cbradney 4070
  </message>
4071
  <message>
4072
    <source>Show G&amp;uides</source>
3377 mrdocs 4073
    <translation>Mostrar as G&amp;uías</translation>
3278 cbradney 4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3377 mrdocs 4077
    <translation>Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
3278 cbradney 4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3377 mrdocs 4081
    <translation>Mostrar a Cadea de &amp;Texto</translation>
3278 cbradney 4082
  </message>
4083
  <message>
4084
    <source>Show Control Characters</source>
3377 mrdocs 4085
    <translation>Mostrar os Caracteres de Control</translation>
3278 cbradney 4086
  </message>
4087
  <message>
4088
    <source>Rulers relative to Page</source>
3377 mrdocs 4089
    <translation>Regras relativas á Páxina</translation>
3278 cbradney 4090
  </message>
4091
  <message>
4092
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3377 mrdocs 4093
    <translation>Aga&amp;rrarse á Grella</translation>
3278 cbradney 4094
  </message>
4095
  <message>
4096
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3377 mrdocs 4097
    <translation>A&amp;garrarse ás Guías</translation>
3278 cbradney 4098
  </message>
4099
  <message>
4100
    <source>&amp;Properties</source>
3377 mrdocs 4101
    <translation>&amp;Propriedades</translation>
3278 cbradney 4102
  </message>
4103
  <message>
4104
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3377 mrdocs 4105
    <translation>&amp;Porta-retallos</translation>
3278 cbradney 4106
  </message>
4107
  <message>
4108
    <source>&amp;Layers</source>
3377 mrdocs 4109
    <translation>&amp;Capas</translation>
3278 cbradney 4110
  </message>
4111
  <message>
4112
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3377 mrdocs 4113
    <translation>&amp;Xerir as Páxinas</translation>
3278 cbradney 4114
  </message>
4115
  <message>
4116
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3377 mrdocs 4117
    <translation>&amp;Marcadores</translation>
3278 cbradney 4118
  </message>
4119
  <message>
4120
    <source>&amp;Measurements</source>
3377 mrdocs 4121
    <translation>&amp;Medidas</translation>