Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9672 | Rev 9908 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
418 Franz 3
<context>
1192 mrdocs 4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1192 mrdocs 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
12
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
13
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
14
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
15
  </message>
16
  <message>
9729 cbradney 17
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1192 mrdocs 18
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
19
 
20
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
21
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
22
Returns true if a new document was created.
23
</source>
24
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
25
 
26
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
27
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
28
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
29
  </message>
30
  <message>
9729 cbradney 31
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 32
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
33
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
34
 
35
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
36
following meaning:
37
 
38
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
39
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
40
 
41
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
42
  margins
43
 
44
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
45
 
46
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
47
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
48
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
49
 
50
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
51
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
52
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
53
 
54
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
55
 
56
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
57
 
58
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
59
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
60
is not in points, make sure to account for this.
61
 
62
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
63
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
64
</source>
3278 cbradney 65
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 66
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
67
 
68
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
69
o significado seguinte:
70
 
71
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
72
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
73
 
74
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
75
  as marxes do documento
76
 
77
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
78
 
79
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
80
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
81
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
82
 
83
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
84
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
85
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
86
 
87
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
88
 
89
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
90
 
91
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
92
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
93
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
94
 
95
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
96
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
97
  </message>
98
  <message>
9729 cbradney 99
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1192 mrdocs 100
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
101
 
102
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
103
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
104
</source>
105
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
106
 
107
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
108
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
109
  </message>
110
  <message>
9729 cbradney 111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1192 mrdocs 112
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
113
 
114
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
115
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
116
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
117
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
118
</source>
119
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
120
 
121
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
122
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
123
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
124
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
125
  </message>
126
  <message>
9729 cbradney 127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1192 mrdocs 128
    <source>setRedraw(bool)
129
 
130
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
131
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
132
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
133
</source>
134
    <translation>setRedraw(bool)
135
 
136
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
137
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
138
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
139
  </message>
140
  <message>
9729 cbradney 141
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1192 mrdocs 142
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
143
 
144
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
145
coordinates are given in the current measurement units of the document
146
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
147
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
148
is not given Scribus will create one for you.
149
 
150
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
151
</source>
152
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
153
 
154
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
155
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
156
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
157
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
158
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
159
 
160
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
161
  </message>
162
  <message>
9729 cbradney 163
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 164
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
165
 
166
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
167
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
168
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
169
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
170
template page for the new page.
171
 
172
May raise IndexError if the page number is out of range
173
</source>
3278 cbradney 174
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 175
 
176
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
177
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
178
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
179
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
180
modelo de páxina para a páxina nova.
181
 
182
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
183
  </message>
184
  <message>
9729 cbradney 185
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1192 mrdocs 186
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
187
 
188
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
189
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
190
available types (FILL_&lt;type&gt;).
191
</source>
192
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
193
 
194
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
195
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
196
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
197
  </message>
198
  <message>
9729 cbradney 199
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1192 mrdocs 200
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
201
 
202
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
203
frame has some text selected the value assigned to the first character of
204
the selection is returned.
205
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
206
</source>
207
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
208
 
209
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
210
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
211
ao primeiro carácter da seleccion.
212
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
213
  </message>
214
  <message>
9729 cbradney 215
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1192 mrdocs 216
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
217
 
218
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
219
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
220
</source>
221
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
222
 
223
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
224
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
9729 cbradney 227
    <location filename="" line="136953768"/>
1525 cbradney 228
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
229
 
230
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
231
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
232
optional arguments, but will not be given any).
233
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
234
for the macro.
235
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
236
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
237
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
238
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
239
of a single instance.
240
</source>
3278 cbradney 241
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 242
 
243
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
244
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
245
individualmente máis abaixo.
246
 
247
Certas cousas son comúns a toda a interface.
248
 
249
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
250
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
251
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
252
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
253
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
254
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
255
o que operaren.
256
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
257
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
258
nada sobre o que operar.
259
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
260
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
261
e provocará esta excepción.
262
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
263
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
264
 
265
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
266
documentación de cada función.</translation>
267
  </message>
3278 cbradney 268
  <message>
9729 cbradney 269
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 270
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
271
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
272
 
273
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
274
following meaning:
275
 
276
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
277
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
278
 
279
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
280
  margins
281
 
282
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
283
 
284
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
285
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
286
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
287
 
288
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
289
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
290
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
291
 
292
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
293
 
294
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
295
 
296
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
297
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
298
is not in points, make sure to account for this.
299
 
300
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
301
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
302
</source>
3824 cbradney 303
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 304
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
305
 
306
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
307
 
308
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
309
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
310
 
311
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
312
 
313
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
314
 
315
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
316
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
317
  se se está a crear un documento en varias partes.
318
 
319
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
320
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
321
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
322
 
323
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
324
 
325
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
326
 
327
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
328
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
329
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
330
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
331
 
332
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
333
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 334
  </message>
335
  <message>
9729 cbradney 336
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3278 cbradney 337
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
338
 
339
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
340
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
341
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
342
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
343
master page for the new page.
344
 
345
May raise IndexError if the page number is out of range
346
</source>
3377 mrdocs 347
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
348
 
349
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
350
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
351
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
352
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
353
da páxina maestra para a nova páxina.
354
 
355
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
3278 cbradney 356
  </message>
357
  <message>
9729 cbradney 358
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 359
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
360
 
361
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
362
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
363
</source>
9729 cbradney 364
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;cadea&quot;)
3377 mrdocs 365
 
366
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
367
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 368
  </message>
3824 cbradney 369
  <message>
9729 cbradney 370
    <location filename="" line="136953768"/>
3824 cbradney 371
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
372
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
373
 
374
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
375
following meaning:
376
 
377
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
378
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
379
 
380
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
381
margins
382
 
383
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
384
 
385
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
386
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
387
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
388
 
389
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
390
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
391
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
392
 
393
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
394
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
395
PAGE_4 is 4-fold.
396
 
397
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
398
Indexed from 0 (0 = first).
399
 
400
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
401
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
402
is not in points, make sure to account for this.
403
 
404
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
405
PAGE_4, 3)
406
 
407
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
408
</source>
6434 cbradney 409
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
4951 mrdocs 410
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano
411
 
412
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
413
significado seguinte:
414
 
415
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
416
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.
417
 
418
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
419
do documento
420
 
421
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)
422
 
423
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
424
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
425
máis altos se está a crear un documento en varias partes.
426
 
427
unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
428
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
429
UNIT_POINTS.
430
 
431
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
432
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.
433
 
434
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
435
Indexada desde 0 (0 = primeira).
436
 
437
Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
438
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
439
asegúrese de que o ten en conta.
440
 
441
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
442
PAGE_4, 3)
443
 
444
Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
445
</translation>
3824 cbradney 446
  </message>
6434 cbradney 447
  <message>
9729 cbradney 448
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6434 cbradney 449
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
450
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
451
 
452
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
453
following meaning:
454
 
455
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
456
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
457
 
458
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
459
margins
460
 
461
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
462
 
463
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
464
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
465
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
466
 
467
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
468
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
469
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
470
 
471
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
472
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
473
PAGE_4 is 4-fold.
474
 
475
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
476
Indexed from 0 (0 = first).
477
 
478
numPage = Number of pages to be created.
479
 
480
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
481
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
482
is not in points, make sure to account for this.
483
 
484
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
485
PAGE_4, 3, 1)
486
 
487
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
488
</source>
489
    <translation type="unfinished"></translation>
490
  </message>
9729 cbradney 491
  <message>
492
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
493
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
494
 
495
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
496
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
497
 
498
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
499
</source>
500
    <translation type="unfinished"></translation>
501
  </message>
1192 mrdocs 502
</context>
503
<context>
504
  <name>@default</name>
505
  <message>
9729 cbradney 506
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1192 mrdocs 507
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
508
 
509
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
510
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
511
the value of the named color from the default document colors.
512
 
513
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
514
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
515
</source>
516
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
517
 
518
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
519
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
520
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
521
 
522
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
523
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
524
  </message>
525
  <message>
9729 cbradney 526
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1192 mrdocs 527
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
528
 
529
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
530
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
531
Color components should be in the range from 0 to 255.
532
 
533
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
534
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
535
</source>
536
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
537
 
538
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
539
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
540
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
541
 
542
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
543
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
544
  </message>
545
  <message>
9729 cbradney 546
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
1192 mrdocs 547
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
548
 
549
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
550
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
551
the range from 0 to 255.
552
 
553
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
554
</source>
7508 cbradney 555
    <translation type="unfinished">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 556
 
557
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
558
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
559
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
560
 
561
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
562
  </message>
563
  <message>
9729 cbradney 564
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1192 mrdocs 565
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
566
 
567
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
568
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
569
&quot;None&quot; - transparent.
570
 
571
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
572
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
573
 
574
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
575
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
576
</source>
577
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
578
 
579
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
580
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
581
 
582
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
583
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
584
 
585
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
586
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
587
  </message>
588
  <message>
9729 cbradney 589
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1192 mrdocs 590
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
591
 
592
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
593
 
594
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
595
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
596
</source>
597
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
598
 
599
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
600
 
601
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
602
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
603
  </message>
604
  <message>
9729 cbradney 605
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 606
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
607
 
608
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
609
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
610
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
611
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
612
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
613
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
614
opional parameters is False.
615
 
616
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
617
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
618
 
619
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
620
 
621
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
622
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
623
</source>
3278 cbradney 624
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 625
 
626
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
627
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
628
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
629
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
630
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
631
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
632
 
633
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
634
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
635
 
636
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
637
 
638
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
639
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
640
</translation>
641
  </message>
642
  <message>
9729 cbradney 643
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1192 mrdocs 644
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
645
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
646
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
647
 
648
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
649
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
650
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
651
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
652
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
653
 
654
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
655
at 1.
656
 
657
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
658
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
659
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
660
can be binary-ORed with button constants:
661
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
662
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
663
 
664
Usage examples:
665
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
666
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
667
          ICON_ERROR)
668
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
669
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
670
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
671
 
672
Defined button and icon constants:
673
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
674
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
675
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
676
</source>
677
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
678
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
679
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
680
 
681
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
682
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
683
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
684
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
685
tipo HTML.
686
 
687
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
688
 
689
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
690
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
691
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
692
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
693
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
694
 
695
Exemplos de uso:
696
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
697
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
698
          ICON_ERROR)
699
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
700
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
701
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
702
 
703
Constantes de botón e icone definidas:
704
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
705
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
706
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
707
  </message>
708
  <message>
9729 cbradney 709
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1192 mrdocs 710
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
711
 
712
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
713
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
714
 
715
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
716
</source>
717
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
718
 
719
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
720
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
721
 
722
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
723
  </message>
724
  <message>
9729 cbradney 725
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1192 mrdocs 726
    <source>closeDoc()
727
 
728
Closes the current document without prompting to save.
729
 
730
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
731
</source>
732
    <translation>closeDoc()
733
 
734
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
735
 
736
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
737
  </message>
738
  <message>
9729 cbradney 739
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1192 mrdocs 740
    <source>haveDoc() -&gt; bool
741
 
742
Returns true if there is a document open.
743
</source>
744
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
745
 
746
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
747
  </message>
748
  <message>
9729 cbradney 749
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1192 mrdocs 750
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
751
 
752
Opens the document &quot;name&quot;.
753
 
754
May raise ScribusError if the document could not be opened.
755
</source>
756
    <translation>openDoc(&quot;nome)
757
 
758
Abre o documento &quot;nome&quot;.
759
 
760
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
761
  </message>
762
  <message>
9729 cbradney 763
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1192 mrdocs 764
    <source>saveDoc()
765
 
766
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
767
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
768
save file dialog.
769
 
770
If the save fails, there is currently no way to tell.
771
</source>
772
    <translation>saveDoc()
773
 
774
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
775
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
776
para gardalo.
777
 
778
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
779
  </message>
780
  <message>
9729 cbradney 781
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1192 mrdocs 782
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
783
 
784
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
785
relative path).
786
 
787
May raise ScribusError if the save fails.
788
</source>
789
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
790
 
791
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
792
camiño completo ou relativo).
793
 
794
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
795
  </message>
796
  <message>
9729 cbradney 797
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 798
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
799
 
800
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
801
strings.
802
</source>
6434 cbradney 803
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 804
 
805
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
806
son cadeas.</translation>
807
  </message>
808
  <message>
9729 cbradney 809
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 810
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
811
 
812
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
813
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
814
constants.
815
</source>
9729 cbradney 816
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1192 mrdocs 817
 
4951 mrdocs 818
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
1192 mrdocs 819
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
820
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
821
  </message>
822
  <message>
9729 cbradney 823
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1192 mrdocs 824
    <source>setUnit(type)
825
 
826
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
827
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
828
 
829
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
830
</source>
831
    <translation>setUnit(tipo)
832
 
833
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
834
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
835
  </message>
836
  <message>
9729 cbradney 837
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1192 mrdocs 838
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
839
 
840
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
841
of the UNIT_* constants:
842
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
843
</source>
844
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
845
 
846
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
847
das constantes UNIT_*:
848
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
849
  </message>
850
  <message>
9729 cbradney 851
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1192 mrdocs 852
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
853
 
854
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
855
current document.
856
</source>
857
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
858
 
859
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
860
no documento actual.</translation>
861
  </message>
862
  <message>
9729 cbradney 863
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1192 mrdocs 864
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
865
 
866
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
867
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
868
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
869
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
870
</source>
871
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
872
 
873
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
874
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
875
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
876
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
877
  </message>
878
  <message>
9729 cbradney 879
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1192 mrdocs 880
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
881
 
882
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
883
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
884
</source>
885
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;[) -&gt; cadea
886
 
887
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
888
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
889
  </message>
890
  <message>
9729 cbradney 891
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1192 mrdocs 892
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
893
 
894
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
895
is not given the currently selected Item is used.
896
</source>
897
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
898
 
899
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
900
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
901
  </message>
902
  <message>
9729 cbradney 903
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1192 mrdocs 904
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
905
 
906
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
907
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
908
</source>
909
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
910
 
911
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
912
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
913
  </message>
914
  <message>
9729 cbradney 915
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
1192 mrdocs 916
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
917
 
918
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
919
the currently selected item is used. The join types are:
920
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
921
</source>
922
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
923
 
924
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
925
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
926
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
927
  </message>
928
  <message>
9729 cbradney 929
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1192 mrdocs 930
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
931
 
932
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
933
currently selected item is used. The cap types are:
934
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
935
</source>
936
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
937
 
938
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
939
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
940
Os estilos de terminación son:
941
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
942
  </message>
943
  <message>
9729 cbradney 944
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1192 mrdocs 945
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
946
 
947
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
948
currently selected item is used. Line style constants are:
949
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
950
</source>
951
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro (ver as constantes)
952
 
953
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
954
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
955
As constantes de estilo de liña son:
956
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
957
  </message>
958
  <message>
9729 cbradney 959
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1192 mrdocs 960
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
961
 
962
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
963
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
964
</source>
965
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
966
 
967
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
968
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
969
  </message>
970
  <message>
9729 cbradney 971
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
1192 mrdocs 972
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
973
 
974
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
975
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
976
selected item is used.
977
</source>
7508 cbradney 978
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 979
 
980
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
981
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
982
  </message>
983
  <message>
9729 cbradney 984
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1192 mrdocs 985
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
986
 
987
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
988
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
989
</source>
990
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;[) -&gt;(x,y)
991
 
992
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
993
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
994
  </message>
995
  <message>
9729 cbradney 996
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1192 mrdocs 997
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
998
 
999
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1000
given the currently selected item is used.
1001
</source>
1002
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;[) -&gt;cadea
1003
 
1004
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
1005
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1006
  </message>
1007
  <message>
9729 cbradney 1008
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1009
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1010
 
1011
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1012
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1013
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1014
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1015
</source>
7508 cbradney 1016
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1017
 
1018
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
1019
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1020
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
1021
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
9729 cbradney 1024
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1192 mrdocs 1025
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1026
 
1027
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1028
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1029
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1030
for reference.
1031
</source>
1032
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
1033
 
1034
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
1035
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1036
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
1037
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
9729 cbradney 1040
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1192 mrdocs 1041
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1042
 
1043
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1044
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1045
is used.
1046
</source>
1047
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1048
 
1049
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
1050
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
1051
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
9729 cbradney 1054
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1192 mrdocs 1055
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1056
 
1057
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1058
</source>
1059
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
1060
 
1061
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
9729 cbradney 1064
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1192 mrdocs 1065
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1066
 
1067
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1068
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1069
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1070
belongs to a group, the whole group is moved.
1071
</source>
1072
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
1073
 
1074
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
1075
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1076
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1077
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
1078
  </message>
1079
  <message>
9729 cbradney 1080
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1192 mrdocs 1081
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1082
 
1083
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1084
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1085
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1086
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1087
given the currently selected item is used.
1088
</source>
1089
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
1090
 
1091
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
1092
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
1093
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
1094
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
1095
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
9729 cbradney 1098
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
1192 mrdocs 1099
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1100
 
1101
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1102
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1103
selected item is used.
1104
</source>
7508 cbradney 1105
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1106
 
1107
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
1108
significan rotación anti-reloxio.
1109
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1110
  </message>
1111
  <message>
9729 cbradney 1112
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1192 mrdocs 1113
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1114
 
1115
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1116
is not given the currently selected item is used.
1117
</source>
1118
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
1119
 
1120
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
1121
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1122
  </message>
1123
  <message>
9729 cbradney 1124
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1192 mrdocs 1125
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1126
 
1127
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1128
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1129
second selected Object and so on.
1130
</source>
1131
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
1132
 
1133
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
1134
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1135
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
1136
  </message>
1137
  <message>
9729 cbradney 1138
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1192 mrdocs 1139
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1140
 
1141
Returns the number of selected objects.
1142
</source>
1143
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
1144
 
1145
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
1146
  </message>
1147
  <message>
9729 cbradney 1148
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1192 mrdocs 1149
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1150
 
1151
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1152
</source>
1153
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
1154
 
1155
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
1156
  </message>
1157
  <message>
9729 cbradney 1158
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1192 mrdocs 1159
    <source>deselectAll()
1160
 
1161
Deselects all objects in the whole document.
1162
</source>
1163
    <translation>deselectAll()
1164
 
1165
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
1166
  </message>
1167
  <message>
9729 cbradney 1168
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1169
    <source>groupObjects(list)
1170
 
1171
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1172
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1173
items are used.
1174
</source>
1175
    <translation>groupObjects(lista)
1176
 
1177
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1178
dos obxectos que se han de agrupar.
1179
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
1180
  </message>
1181
  <message>
9729 cbradney 1182
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1192 mrdocs 1183
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1184
 
1185
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1186
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1187
 
1188
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
1189
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1190
  </message>
1191
  <message>
9729 cbradney 1192
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1193
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1194
 
1195
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1196
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1197
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1198
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1199
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1200
 
1201
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1202
</source>
1203
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1204
 
1205
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1206
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1207
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1208
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1209
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1210
 
1211
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1212
  </message>
1213
  <message>
9729 cbradney 1214
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1192 mrdocs 1215
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1216
 
1217
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1218
not given the currently selected item is used.
1219
 
1220
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1221
</source>
1222
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1223
 
1224
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1225
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1226
 
1227
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
9729 cbradney 1230
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1192 mrdocs 1231
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1232
 
1233
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1234
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1235
means 100 %.
1236
 
1237
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1238
</source>
1239
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1240
 
1241
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1242
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1243
O número 1 indica 100%.
1244
 
1245
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1246
  </message>
1247
  <message>
9729 cbradney 1248
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1249
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1250
 
1251
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1252
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1253
if locked.
1254
</source>
1255
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1256
 
1257
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1258
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1259
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1260
  </message>
1261
  <message>
9729 cbradney 1262
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1192 mrdocs 1263
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1264
 
1265
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1266
currently selected item is used.
1267
</source>
1268
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1269
 
1270
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1271
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1272
  </message>
1273
  <message>
9729 cbradney 1274
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1275
    <source>getFontNames() -&gt; list
1276
 
1277
Returns a list with the names of all available fonts.
1278
</source>
1279
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1280
 
1281
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1282
  </message>
1283
  <message>
9729 cbradney 1284
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1285
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1286
 
1287
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1288
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1289
</source>
1290
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1291
 
1292
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1293
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1294
  </message>
1295
  <message>
9729 cbradney 1296
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 1297
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1298
 
1299
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1300
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1301
 
1302
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1303
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1304
</source>
1525 cbradney 1305
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1306
 
1307
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1308
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1309
 
1310
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1311
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
9729 cbradney 1314
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1192 mrdocs 1315
    <source>getLayers() -&gt; list
1316
 
1317
Returns a list with the names of all defined layers.
1318
</source>
1319
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1320
 
1321
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1322
  </message>
1323
  <message>
9729 cbradney 1324
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1192 mrdocs 1325
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1326
 
1327
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1328
 
1329
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1330
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1331
</source>
1332
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1333
 
1334
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1335
 
1336
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1337
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
9729 cbradney 1340
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1192 mrdocs 1341
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1342
 
1343
Returns the name of the current active layer.
1344
</source>
1345
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1346
 
1347
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1348
  </message>
1349
  <message>
9729 cbradney 1350
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1192 mrdocs 1351
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1352
 
1353
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1354
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1355
 
1356
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1357
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1358
</source>
1359
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1360
 
1361
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1362
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1363
 
1364
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1365
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1366
  </message>
1367
  <message>
9729 cbradney 1368
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1192 mrdocs 1369
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1370
 
1371
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1372
the layer is invisible.
1373
 
1374
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1375
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1376
</source>
1377
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1378
 
1379
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1380
a capa é invisíbel.
1381
 
1382
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1383
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1384
  </message>
1385
  <message>
9729 cbradney 1386
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 1387
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1388
 
1389
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1390
false the layer won&apos;t be printed.
1391
 
1392
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1393
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1394
</source>
6261 cbradney 1395
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1192 mrdocs 1396
 
1397
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1398
a capa non poderá imprimirse.
1399
 
1400
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1401
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1402
  </message>
1403
  <message>
9729 cbradney 1404
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 1405
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1406
 
1407
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1408
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1409
&quot;layer&quot; is invisible.
1410
 
1411
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1412
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1413
</source>
1525 cbradney 1414
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1415
 
1416
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1417
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1418
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1419
 
1420
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1421
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1422
  </message>
1423
  <message>
9729 cbradney 1424
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 1425
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1426
 
1427
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1428
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1429
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1430
 
1431
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1432
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1433
</source>
1525 cbradney 1434
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1435
 
1436
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1437
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1438
a capa &quot;capa&quot;.
1439
 
1440
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1441
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
9729 cbradney 1444
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1192 mrdocs 1445
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1446
 
1447
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1448
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1449
 
1450
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1451
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1452
</source>
1453
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1454
 
1455
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1456
ou se é a única capa do documento.
1457
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1458
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
9729 cbradney 1461
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1192 mrdocs 1462
    <source>createLayer(layer)
1463
 
1464
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1465
 
1466
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1467
</source>
1468
    <translation>createLayer(capa)
1469
 
1470
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1471
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1472
  </message>
1473
  <message>
9729 cbradney 1474
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1192 mrdocs 1475
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1476
 
1477
Returns a string with the -lang value.
1478
</source>
1479
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1480
 
1481
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1482
  </message>
1483
  <message>
9729 cbradney 1484
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1192 mrdocs 1485
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1486
 
1487
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1488
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1489
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1490
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1491
is not given Scribus will create one for you.
1492
 
1493
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1494
</source>
1495
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1496
 
1497
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1498
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1499
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1500
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1501
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1502
 
1503
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
9729 cbradney 1506
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1192 mrdocs 1507
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1508
 
1509
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1510
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1511
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1512
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1513
create one for you.
1514
 
1515
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1516
</source>
1517
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1518
 
1519
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1520
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1521
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1522
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1523
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1524
 
1525
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1526
  </message>
1527
  <message>
9729 cbradney 1528
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1192 mrdocs 1529
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1530
 
1531
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1532
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1533
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1534
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1535
given Scribus will create one for you.
1536
 
1537
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1538
</source>
1539
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1540
 
1541
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1542
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1543
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1544
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1545
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1546
 
1547
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1548
  </message>
1549
  <message>
9729 cbradney 1550
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1192 mrdocs 1551
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1552
 
1553
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1554
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1555
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1556
object because you need this name for further access to that object. If
1557
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1558
 
1559
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1560
</source>
1561
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1562
 
1563
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1564
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1565
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1566
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1567
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1568
 
1569
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1570
  </message>
1571
  <message>
9729 cbradney 1572
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1192 mrdocs 1573
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1574
 
1575
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1576
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1577
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1578
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1579
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1580
Scribus will create one for you.
1581
 
1582
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1583
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1584
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1585
</source>
1586
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1587
 
1588
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1589
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1590
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1591
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1592
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1593
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1594
 
1595
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1596
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1597
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1598
  </message>
1599
  <message>
9729 cbradney 1600
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1192 mrdocs 1601
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1602
 
1603
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1604
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1605
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1606
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1607
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1608
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1609
identifier for the object because you need this name for further access to that
1610
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1611
 
1612
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1613
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1614
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1615
</source>
1616
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1617
 
1618
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1619
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1620
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1621
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1622
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1623
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1624
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1625
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1626
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1627
 
1628
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1629
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1630
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
9729 cbradney 1633
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1192 mrdocs 1634
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1635
 
1636
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1637
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1638
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1639
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1640
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1641
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1642
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1643
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1644
for you.
1645
 
1646
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1647
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1648
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1649
</source>
1650
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1651
 
1652
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1653
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1654
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1655
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1656
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1657
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1658
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1659
 
1660
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1661
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1662
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
9729 cbradney 1665
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1192 mrdocs 1666
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1667
 
1668
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1669
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1670
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1671
unique identifier for the object because you need this name for further access
1672
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1673
 
1674
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1675
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1676
</source>
1677
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1678
 
1679
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1680
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1681
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1682
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1683
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1684
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1685
 
1686
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1687
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1688
  </message>
1689
  <message>
9729 cbradney 1690
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1192 mrdocs 1691
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1692
 
1693
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1694
selected item is deleted.
1695
</source>
1696
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1697
 
1698
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1699
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1700
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1701
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1702
modelo de páxina para a páxina nova.
1703
 
1704
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1705
  </message>
1706
  <message>
9729 cbradney 1707
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 1708
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1709
 
1710
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1711
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1712
is not passed, text flow is toggled.
1713
</source>
6261 cbradney 1714
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1192 mrdocs 1715
 
1716
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1717
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1718
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
9729 cbradney 1721
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1192 mrdocs 1722
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1723
 
1724
Test if an object with specified name really exists in the document.
1725
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1726
returns True if there is something selected.
1727
</source>
1728
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1729
 
1730
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1731
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1732
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1733
  </message>
1734
  <message>
9729 cbradney 1735
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1192 mrdocs 1736
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1737
 
1738
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1739
given, it&apos;s applied on the selected object.
1740
</source>
1741
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1742
 
1743
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1744
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1745
  </message>
1746
  <message>
9729 cbradney 1747
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1192 mrdocs 1748
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1749
 
1750
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1751
</source>
1752
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1753
 
1754
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1755
  </message>
1756
  <message>
9729 cbradney 1757
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1192 mrdocs 1758
    <source>currentPage() -&gt; integer
1759
 
1760
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1761
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1762
</source>
1763
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1764
 
1765
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1766
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1767
  </message>
1768
  <message>
9729 cbradney 1769
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1192 mrdocs 1770
    <source>redrawAll()
1771
 
1772
Redraws all pages.
1773
</source>
1774
    <translation>redrawAll()
1775
 
1776
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
9729 cbradney 1779
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1192 mrdocs 1780
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1781
 
1782
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1783
 
1784
May raise ScribusError if the save failed.
1785
</source>
1786
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1787
 
1788
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1789
 
1790
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1791
  </message>
1792
  <message>
9729 cbradney 1793
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1192 mrdocs 1794
    <source>deletePage(nr)
1795
 
1796
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1797
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1798
page number is.
1799
 
1800
May raise IndexError if the page number is out of range
1801
</source>
1802
    <translation>deletePage(nr)
1803
 
1804
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1805
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1806
que se mostra na primeira páxina.
1807
 
1808
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1809
  </message>
1810
  <message>
9729 cbradney 1811
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1192 mrdocs 1812
    <source>gotoPage(nr)
1813
 
1814
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1815
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1816
just sets the page that script commands will operates on.
1817
 
1818
May raise IndexError if the page number is out of range.
1819
</source>
1820
    <translation>gotoPage(nr)
1821
 
1822
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1823
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1824
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1825
 
1826
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
9729 cbradney 1829
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1192 mrdocs 1830
    <source>pageCount() -&gt; integer
1831
 
1832
Returns the number of pages in the document.
1833
</source>
1834
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1835
 
1836
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
9729 cbradney 1839
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1192 mrdocs 1840
    <source>getHGuides() -&gt; list
1841
 
1842
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1843
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1844
</source>
1845
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1846
 
1847
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1848
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
9729 cbradney 1851
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1192 mrdocs 1852
    <source>setHGuides(list)
1853
 
1854
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1855
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1856
 
1857
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1858
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1859
</source>
1860
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1861
 
1862
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1863
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1864
 
1865
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1866
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1867
  </message>
1868
  <message>
9729 cbradney 1869
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1192 mrdocs 1870
    <source>getVGuides()
1871
 
1872
See getHGuides.
1873
</source>
1874
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1875
 
1876
ver getHGuides.</translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
9729 cbradney 1879
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1192 mrdocs 1880
    <source>setVGuides()
1881
 
1882
See setHGuides.
1883
</source>
1884
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1885
  </message>
1886
  <message>
9729 cbradney 1887
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1192 mrdocs 1888
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1889
 
1890
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1891
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1892
</source>
1893
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1894
 
1895
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1896
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
9729 cbradney 1899
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1192 mrdocs 1900
    <source>getPageItems() -&gt; list
1901
 
1902
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1903
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1904
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1905
the page...
1906
</source>
1907
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1908
 
1909
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1910
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1911
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1912
é o primeiro na páxina...</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
9729 cbradney 1915
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 1916
    <source>getPageMargins()
1917
 
1918
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1919
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1920
</source>
2936 mrdocs 1921
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1922
 
1923
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1924
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
9729 cbradney 1927
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1192 mrdocs 1928
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1929
 
1930
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1931
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1932
currently selected item is used.
1933
</source>
1934
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1935
 
1936
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1937
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1938
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
9729 cbradney 1941
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1192 mrdocs 1942
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1943
 
1944
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1945
is not given the currently selected item is used.
1946
</source>
1947
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1948
 
1949
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1950
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1951
  </message>
1952
  <message>
9729 cbradney 1953
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1192 mrdocs 1954
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1955
 
1956
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1957
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1958
given the currently selected item is used.
1959
 
1960
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1961
</source>
1962
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1963
 
1964
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1965
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1966
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1967
 
1968
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1969
  </message>
1970
  <message>
9729 cbradney 1971
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1192 mrdocs 1972
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1973
 
1974
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1975
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1976
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1977
is used.
1978
 
1979
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1980
</source>
1981
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1982
 
1983
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1984
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1985
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1986
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1987
 
1988
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
9729 cbradney 1991
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1192 mrdocs 1992
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1993
 
1994
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1995
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1996
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1997
</source>
1998
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1999
 
2000
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
2001
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2002
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
2003
  </message>
2004
  <message>
9729 cbradney 2005
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1192 mrdocs 2006
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2007
 
2008
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2009
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2010
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2011
</source>
2012
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
2013
 
2014
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
2015
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2016
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
2017
  </message>
2018
  <message>
9729 cbradney 2019
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1192 mrdocs 2020
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2021
 
2022
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2023
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2024
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2025
</source>
2026
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
2027
 
2028
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
2029
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2030
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
2031
  </message>
2032
  <message>
9729 cbradney 2033
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1192 mrdocs 2034
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2035
 
2036
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2037
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2038
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2039
Item is used.
2040
 
2041
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2042
</source>
2043
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
2044
 
2045
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2046
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
2047
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2048
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2049
 
2050
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2051
  </message>
2052
  <message>
9729 cbradney 2053
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1192 mrdocs 2054
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2055
 
2056
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2057
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2058
 
2059
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2060
</source>
2061
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
2062
 
2063
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
2064
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2065
 
2066
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2067
  </message>
2068
  <message>
9729 cbradney 2069
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1192 mrdocs 2070
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2071
 
2072
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2073
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2074
 
2075
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2076
</source>
2077
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
2078
 
2079
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
2080
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2081
 
2082
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2083
  </message>
2084
  <message>
9729 cbradney 2085
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1192 mrdocs 2086
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2087
 
2088
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2089
has some text selected the value assigned to the first character
2090
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2091
selected item is used.
2092
</source>
2093
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2094
 
2095
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
2096
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
2097
asignado ao primeiro carácter da selección.
2098
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2099
  </message>
2100
  <message>
9729 cbradney 2101
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1192 mrdocs 2102
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2103
 
2104
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2105
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2106
</source>
2107
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
2108
 
2109
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2110
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2111
  </message>
2112
  <message>
9729 cbradney 2113
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1192 mrdocs 2114
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2115
 
2116
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2117
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2118
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2119
selected item is used.
2120
</source>
2121
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2122
 
2123
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
2124
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
2125
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
2126
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2127
  </message>
2128
  <message>
9729 cbradney 2129
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1192 mrdocs 2130
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2131
 
2132
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2133
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2134
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2135
used.
2136
</source>
2137
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2138
 
2139
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
2140
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2141
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
2142
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
9729 cbradney 2145
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1192 mrdocs 2146
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2147
 
2148
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2149
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2150
</source>
2151
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2152
 
3089 fschmid 2153
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 2154
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
9729 cbradney 2157
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1192 mrdocs 2158
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2159
 
2160
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2161
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2162
</source>
2163
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2164
 
2165
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
2166
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2167
  </message>
2168
  <message>
9729 cbradney 2169
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1192 mrdocs 2170
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2171
 
2172
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2173
given the currently selected item is used.
2174
</source>
2175
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2176
 
2177
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2178
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
9729 cbradney 2181
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1192 mrdocs 2182
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2183
 
2184
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2185
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2186
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2187
used.
2188
</source>
2189
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
2190
 
2191
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
2192
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2193
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
2194
seleccionado nese momento.</translation>
2195
  </message>
2196
  <message>
9729 cbradney 2197
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 2198
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2199
 
2200
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2201
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2202
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
2203
used.
2204
 
2205
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2206
</source>
2936 mrdocs 2207
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2208
 
2209
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
2210
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
2211
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2212
 
2213
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
2214
  </message>
2215
  <message>
9729 cbradney 2216
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1192 mrdocs 2217
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2218
 
2219
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2220
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2221
currently selected item is used.
2222
 
2223
May throw ValueError if the font cannot be found.
2224
</source>
2225
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
2226
 
2227
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2228
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2229
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2230
 
2231
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
2232
  </message>
2233
  <message>
9729 cbradney 2234
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1192 mrdocs 2235
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2236
 
2237
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2238
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2239
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2240
currently selected item is used.
2241
 
2242
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2243
</source>
2244
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2245
 
2246
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2247
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2248
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
2249
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2250
 
2251
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
9729 cbradney 2254
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1192 mrdocs 2255
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2256
 
2257
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2258
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2259
item is used.
2260
 
2261
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2262
</source>
2263
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2264
 
3089 fschmid 2265
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2266
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2267
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2268
 
2269
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2270
  </message>
2271
  <message>
9729 cbradney 2272
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1192 mrdocs 2273
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2274
 
2275
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2276
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2277
 
2278
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2279
</source>
2280
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2281
 
2282
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2283
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2284
 
2285
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2286
  </message>
2287
  <message>
9729 cbradney 2288
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1192 mrdocs 2289
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2290
 
2291
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2292
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2293
 
2294
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2295
</source>
2296
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2297
 
2298
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2299
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2300
 
2301
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2302
  </message>
2303
  <message>
9729 cbradney 2304
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1192 mrdocs 2305
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2306
 
2307
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2308
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2309
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2310
 
2311
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2312
</source>
2313
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2314
 
2315
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2316
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2317
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2318
neste módulo - ver dir(Scribus).
2319
 
2320
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
9729 cbradney 2323
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1192 mrdocs 2324
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2325
 
2326
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2327
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2328
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2329
selected item is used.
2330
 
2331
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2332
</source>
3377 mrdocs 2333
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2334
 
2335
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2336
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2337
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2338
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2339
 
2340
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2341
  </message>
2342
  <message>
9729 cbradney 2343
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1192 mrdocs 2344
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2345
 
2346
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2347
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2348
selected item is used.
2349
</source>
2350
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2351
 
2352
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2353
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2354
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2355
  </message>
2356
  <message>
9729 cbradney 2357
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1192 mrdocs 2358
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2359
 
2360
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2361
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2362
given the currently selected item is used.
2363
</source>
2364
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2365
 
2366
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2367
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2368
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2369
  </message>
2370
  <message>
9729 cbradney 2371
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1192 mrdocs 2372
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2373
 
2374
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2375
selected item is used.
2376
</source>
2377
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2378
 
2379
Fixa a cor do trazo do texto.
2380
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
9729 cbradney 2383
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1192 mrdocs 2384
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2385
 
2386
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2387
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2388
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2389
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2390
used.
2391
</source>
2392
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2393
 
2394
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2395
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2396
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2397
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2398
  </message>
2399
  <message>
9729 cbradney 2400
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1192 mrdocs 2401
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2402
 
2403
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2404
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2405
and must not link to or be linked from any other frames already.
2406
 
2407
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2408
</source>
2409
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2410
 
2411
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2412
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2413
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2414
  </message>
2415
  <message>
9729 cbradney 2416
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1192 mrdocs 2417
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2418
 
2419
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2420
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2421
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2422
 
2423
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2424
</source>
2425
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2426
 
2427
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2428
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2429
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2430
unlinkTextFrames(b)
2431
 
2432
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
9729 cbradney 2435
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1192 mrdocs 2436
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2437
 
2438
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2439
currently selected item is used.</source>
2440
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2441
 
2442
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2443
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
9729 cbradney 2446
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1192 mrdocs 2447
    <source>progressReset()
2448
 
2449
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2450
new progress bar use. See progressSet.
2451
</source>
2452
    <translation>progressReset()
2453
 
2454
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2455
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
9729 cbradney 2458
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1192 mrdocs 2459
    <source>progressTotal(max)
2460
 
2461
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2462
See progressSet.
2463
</source>
2464
    <translation>progressTotal(max)
2465
 
2466
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2467
Ver progressSet.</translation>
2468
  </message>
2469
  <message>
9729 cbradney 2470
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1192 mrdocs 2471
    <source>progressSet(nr)
2472
 
2473
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2474
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2475
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2476
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2477
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2478
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2479
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2480
</source>
2481
    <translation>progressSet(nr)
2482
 
2483
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2484
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2485
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2486
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2487
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2488
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2489
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2490
  </message>
2491
  <message>
9729 cbradney 2492
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1192 mrdocs 2493
    <source>setCursor()
2494
 
2495
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2496
</source>
2497
    <translation>setCursor()
2498
 
2499
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
9729 cbradney 2502
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1192 mrdocs 2503
    <source>docChanged(bool)
2504
 
2505
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2506
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2507
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2508
</source>
2509
    <translation>docChanged(bool)
2510
 
2511
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2512
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2513
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2514
por medio dun guión.</translation>
2515
  </message>
1525 cbradney 2516
  <message>
9729 cbradney 2517
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 2518
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2519
 
2520
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2521
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2522
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2523
 
2524
May raise WrongFrameTypeError.
2525
</source>
2526
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2527
 
2528
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2529
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2530
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2531
 
2532
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2533
  </message>
2534
  <message>
9729 cbradney 2535
    <location filename="" line="136953768"/>
1525 cbradney 2536
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2537
 
2538
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2539
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2540
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2541
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2542
 
2543
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2544
</source>
3278 cbradney 2545
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2546
 
2547
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2548
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2549
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2550
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2551
nese momento.
2552
 
2553
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2554
  </message>
2555
  <message>
9729 cbradney 2556
    <location filename="" line="136953768"/>
1525 cbradney 2557
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2558
 
2559
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2560
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2561
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2562
for the macro.
2563
</source>
3278 cbradney 2564
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2565
 
2566
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2567
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2568
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2569
de teclado para a macro.</translation>
2570
  </message>
2571
  <message>
9729 cbradney 2572
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 2573
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2574
 
2575
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2576
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2577
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2578
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2579
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2580
 
2581
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2582
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2583
</source>
1564 cbradney 2584
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2585
 
2586
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2587
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2588
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2589
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2590
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2591
 
2592
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2593
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2594
  </message>
2595
  <message>
9729 cbradney 2596
    <location filename="" line="136953768"/>
1525 cbradney 2597
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2598
 
2599
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2600
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2601
&quot;layer&quot; is invisible.
2602
 
2603
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2604
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2605
</source>
7508 cbradney 2606
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2607
 
2608
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2609
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2610
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2611
 
2612
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2613
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2614
  </message>
2615
  <message>
9729 cbradney 2616
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 2617
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2618
 
2619
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2620
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2621
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2622
 
2623
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2624
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2625
</source>
1564 cbradney 2626
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2627
 
2628
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2629
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2630
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2631
 
2632
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2633
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2634
  </message>
2635
  <message>
9729 cbradney 2636
    <location filename="" line="136953768"/>
1525 cbradney 2637
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2638
 
2639
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2640
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2641
space. If no document is open, returns the value of the named color
2642
from the default document colors.
2643
 
2644
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2645
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2646
</source>
3278 cbradney 2647
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2648
 
1564 cbradney 2649
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2650
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2651
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2652
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2653
 
1564 cbradney 2654
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2655
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2656
  </message>
2657
  <message>
9729 cbradney 2658
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
1564 cbradney 2659
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2660
 
1564 cbradney 2661
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2662
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2663
 
1564 cbradney 2664
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2665
</source>
1564 cbradney 2666
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2667
 
1564 cbradney 2668
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2669
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2670
 
1564 cbradney 2671
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2672
  </message>
2673
  <message>
9729 cbradney 2674
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
1564 cbradney 2675
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2676
 
1564 cbradney 2677
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2678
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2679
 
1564 cbradney 2680
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2681
</source>
1564 cbradney 2682
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2683
 
1564 cbradney 2684
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2685
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2686
 
1564 cbradney 2687
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2688
  </message>
1784 cbradney 2689
  <message>
9729 cbradney 2690
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2936 mrdocs 2691
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2692
 
2936 mrdocs 2693
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2694
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2695
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2696
 
2936 mrdocs 2697
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2698
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2699
</source>
7508 cbradney 2700
    <translation type="unfinished">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2701
 
2936 mrdocs 2702
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2703
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2704
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2705
 
2936 mrdocs 2706
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2707
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2708
  </message>
2709
  <message>
9729 cbradney 2710
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2936 mrdocs 2711
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2712
 
2936 mrdocs 2713
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2714
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2715
</source>
2936 mrdocs 2716
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2717
 
4951 mrdocs 2718
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
2936 mrdocs 2719
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;type&gt; e getPageSize().
2720
</translation>
1784 cbradney 2721
  </message>
2722
  <message>
9729 cbradney 2723
    <location filename="" line="136953768"/>
2936 mrdocs 2724
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2725
 
2936 mrdocs 2726
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2727
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2728
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2729
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2730
 
2936 mrdocs 2731
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2732
</source>
3278 cbradney 2733
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2734
 
2936 mrdocs 2735
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2736
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2737
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2738
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2739
 
2936 mrdocs 2740
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2741
</translation>
1784 cbradney 2742
  </message>
3278 cbradney 2743
  <message>
9729 cbradney 2744
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3278 cbradney 2745
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2746
 
2747
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2748
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2749
space. If no document is open, returns the value of the named color
2750
from the default document colors.
2751
 
2752
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2753
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2754
</source>
3377 mrdocs 2755
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2756
 
2757
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2758
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2759
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2760
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2761
  </message>
2762
  <message>
9729 cbradney 2763
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 2764
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2765
 
2766
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2767
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2768
the range from 0 to 255.
2769
 
2770
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2771
</source>
7508 cbradney 2772
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
3377 mrdocs 2773
 
2774
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2775
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2776
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2777
  </message>
2778
  <message>
9729 cbradney 2779
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 2780
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2781
 
2782
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2783
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2784
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2785
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2786
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2787
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2788
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2789
opional parameters is False.
2790
 
2791
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2792
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2793
 
2794
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2795
 
2796
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2797
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2798
</source>
9729 cbradney 2799
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
3377 mrdocs 2800
 
2801
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa cadea de filtro
2802
&quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión ; deixe esta cadea baleira cando
2803
non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión permite que apareza unha caixiña coa antevisión na
2804
caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro, o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non
2805
actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;. Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.
2806
Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
2807
 
2808
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2809
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2810
 
2811
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2812
 
2813
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2814
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)</translation>
3278 cbradney 2815
  </message>
2816
  <message>
9729 cbradney 2817
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3278 cbradney 2818
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2819
 
2820
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2821
style name or None when user cancels the dialog.
2822
</source>
3377 mrdocs 2823
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2824
 
2825
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2826
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2827
  </message>
2828
  <message>
9729 cbradney 2829
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 2830
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2831
 
2832
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2833
</source>
7508 cbradney 2834
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3377 mrdocs 2835
 
2836
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2837
  </message>
2838
  <message>
9729 cbradney 2839
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 2840
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2841
 
2842
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2843
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2844
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2845
</source>
7508 cbradney 2846
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
3377 mrdocs 2847
 
2848
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2849
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2850
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2851
  </message>
2852
  <message>
9729 cbradney 2853
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="84"/>
3278 cbradney 2854
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2855
 
2856
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2857
for details of arguments.
2858
 
2859
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2860
</source>
3377 mrdocs 2861
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2862
 
2863
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2864
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2865
  </message>
2866
  <message>
9729 cbradney 2867
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="102"/>
3278 cbradney 2868
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2869
 
2870
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2871
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2872
by parent classes as well.
2873
</source>
3377 mrdocs 2874
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2875
 
2876
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2877
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2878
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2879
  </message>
2880
  <message>
9729 cbradney 2881
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="136"/>
3278 cbradney 2882
    <source>getProperty(object, property)
2883
 
2884
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2885
 
2886
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2887
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2888
C++ QObject instance.
2889
 
2890
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2891
to look up on `object&apos;.
2892
 
2893
The return value varies depending on the type of the property.
2894
</source>
3377 mrdocs 2895
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2896
 
2897
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2898
 
2899
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2900
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2901
a calquer instancia C++ QObject.
2902
 
2903
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2904
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2905
 
2906
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2907
  </message>
2908
  <message>
9729 cbradney 2909
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="166"/>
3278 cbradney 2910
    <source>setProperty(object, property, value)
2911
 
2912
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2913
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2914
also be raised if the underlying setter fails.
2915
 
2916
See getProperty() for more information.
2917
</source>
3377 mrdocs 2918
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2919
 
2920
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode convertir nun tipo
2921
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2922
unha excepción se falla un designador subxacente.
2923
 
2924
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2925
  </message>
2926
  <message>
9729 cbradney 2927
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="185"/>
3278 cbradney 2928
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2929
 
2930
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2931
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2932
search recursively through children, grandchildren, etc.
2933
 
2934
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2935
</source>
3377 mrdocs 2936
    <translation>getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
2937
 
2938
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2939
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2940
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2941
 
2942
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2943
  </message>
2944
  <message>
9729 cbradney 2945
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="202"/>
3278 cbradney 2946
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2947
 
2948
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2949
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2950
search recursively through children, grandchildren, etc.
2951
</source>
3377 mrdocs 2952
    <translation>getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
2953
 
2954
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2955
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2956
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 2957
  </message>
2958
  <message>
9729 cbradney 2959
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 2960
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2961
 
2962
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2963
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2964
selected item is used.
2965
</source>
7508 cbradney 2966
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
3377 mrdocs 2967
 
2968
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
2969
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
2970
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 2971
  </message>
2972
  <message>
9729 cbradney 2973
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 2974
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2975
 
2976
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2977
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2978
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2979
not given the currently selected Item is used.
2980
 
2981
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2982
</source>
7508 cbradney 2983
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
3377 mrdocs 2984
 
2985
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2986
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
2987
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
2988
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
2989
 
2990
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 2991
  </message>
2992
  <message>
9729 cbradney 2993
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3278 cbradney 2994
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2995
 
2996
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2997
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2998
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2999
 
3000
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
3001
</source>
3377 mrdocs 3002
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
3003
 
3004
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3005
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
3006
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
3007
 
3008
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 3009
  </message>
3824 cbradney 3010
  <message>
9729 cbradney 3011
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 3012
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3013
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3014
 
3015
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
3016
 
3017
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3018
following meaning:
3019
 
3020
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3021
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3022
 
3023
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3024
  margins
3025
 
3026
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3027
 
3028
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3029
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3030
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3031
 
3032
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3033
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3034
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3035
 
3036
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3037
 
3038
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3039
 
3040
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3041
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3042
is not in points, make sure to account for this.
3043
 
3044
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3045
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3046
</source>
4951 mrdocs 3047
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
3048
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
3049
 
3050
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
3051
 
3052
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
3053
significado seguinte:
3054
 
3055
  tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
3056
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
3057
 
3058
  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
3059
  marxes do documento
3060
 
3061
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
3062
 
3063
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
3064
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
3065
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
3066
 
3067
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
3068
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3069
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3070
 
3071
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3072
 
3073
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3074
 
3075
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
3076
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
3077
asegúrese de telo en conta.
3078
 
3079
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3080
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3081
</translation>
3824 cbradney 3082
  </message>
4141 cbradney 3083
  <message>
9729 cbradney 3084
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 3085
    <source>closeMasterPage()
3086
 
3087
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
3088
to normal. Begin editing with editMasterPage().
3089
</source>
4951 mrdocs 3090
    <translation>closeMasterPage()
3091
 
3092
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
3093
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3094
  </message>
3095
  <message>
9729 cbradney 3096
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 3097
    <source>masterPageNames()
3098
 
3099
Returns a list of the names of all master pages in the document.
3100
</source>
4951 mrdocs 3101
    <translation>masterPageNames()
3102
 
3103
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
4141 cbradney 3104
  </message>
3105
  <message>
9729 cbradney 3106
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 3107
    <source>editMasterPage(pageName)
3108
 
3109
Enables master page editing and opens the named master page
3110
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
3111
</source>
4951 mrdocs 3112
    <translation>editMasterPage(pageName)
3113
 
3114
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
3115
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 3116
  </message>
3117
  <message>
9729 cbradney 3118
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 3119
    <source>createMasterPage(pageName)
3120
 
3121
Creates a new master page named pageName and opens it for
3122
editing.
3123
</source>
4951 mrdocs 3124
    <translation>createMasterPage(nomePáxina)
3125
 
3126
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
4141 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
9729 cbradney 3129
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 3130
    <source>deleteMasterPage(pageName)
3131
 
3132
Delete the named master page.
3133
</source>
4951 mrdocs 3134
    <translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
3135
 
3136
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
4141 cbradney 3137
  </message>
3138
  <message>
9729 cbradney 3139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 3140
    <source>zoomDocument(double)
3141
 
3142
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3143
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3144
</source>
4951 mrdocs 3145
    <translation>zoomDocument(dobre)
3146
 
3147
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
3148
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
4141 cbradney 3149
  </message>
6261 cbradney 3150
  <message>
9729 cbradney 3151
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 3152
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3153
 
3154
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3155
is not given the currently selected Item is used.
3156
</source>
3157
    <translation type="unfinished"></translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
9729 cbradney 3160
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 3161
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3162
 
3163
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3164
is not given the currently selected Item is used.
3165
</source>
3166
    <translation type="unfinished"></translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
9729 cbradney 3169
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 3170
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3171
 
3172
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3173
is not given the currently selected Item is used.
3174
</source>
3175
    <translation type="unfinished"></translation>
3176
  </message>
3177
  <message>
9729 cbradney 3178
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 3179
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3180
 
3181
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3182
is not given the currently selected Item is used.
3183
</source>
3184
    <translation type="unfinished"></translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
9729 cbradney 3187
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 3188
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
3189
 
3190
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3191
true the layer will be locked.
3192
 
3193
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3194
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3195
</source>
3196
    <translation type="unfinished"></translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
9729 cbradney 3199
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
3200
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3201
 
9729 cbradney 3202
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3203
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3204
&quot;layer&quot; is locked.
6261 cbradney 3205
 
3206
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3207
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3208
</source>
3209
    <translation type="unfinished"></translation>
3210
  </message>
3211
  <message>
9729 cbradney 3212
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
3213
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3214
 
9729 cbradney 3215
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3216
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3217
&quot;layer&quot; is normal.
6261 cbradney 3218
 
3219
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3220
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3221
</source>
3222
    <translation type="unfinished"></translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
9729 cbradney 3225
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
3226
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3227
 
9729 cbradney 3228
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3229
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
6261 cbradney 3230
 
3231
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3232
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3233
</source>
3234
    <translation type="unfinished"></translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
9729 cbradney 3237
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
3238
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
6261 cbradney 3239
 
9729 cbradney 3240
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
6261 cbradney 3241
 
3242
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3243
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3244
</source>
3245
    <translation type="unfinished"></translation>
3246
  </message>
3247
  <message>
9729 cbradney 3248
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
3249
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
6261 cbradney 3250
 
9729 cbradney 3251
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
6261 cbradney 3252
 
3253
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3254
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3255
</source>
3256
    <translation type="unfinished"></translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
9729 cbradney 3259
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
3260
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
6261 cbradney 3261
 
9729 cbradney 3262
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3263
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3264
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3265
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3266
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3267
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3268
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3269
</source>
3270
    <translation type="unfinished"></translation>
3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
3274
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 3275
 
9729 cbradney 3276
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6261 cbradney 3277
</source>
3278
    <translation type="unfinished"></translation>
3279
  </message>
3280
  <message>
9729 cbradney 3281
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
3282
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3283
 
9729 cbradney 3284
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3285
strings.
3286
</source>
3287
    <translation type="unfinished"></translation>
3288
  </message>
3289
  <message>
3290
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
3291
    <source>getPageType() -&gt; integer
6261 cbradney 3292
 
9729 cbradney 3293
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3294
</source>
3295
    <translation type="unfinished"></translation>
3296
  </message>
3297
  <message>
3298
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
3299
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3300
 
3301
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3302
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3303
</source>
3304
    <translation type="unfinished"></translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
3308
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3309
 
3310
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3311
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3312
 
6261 cbradney 3313
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3314
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3315
</source>
3316
    <translation type="unfinished"></translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
9729 cbradney 3319
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
3320
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
6261 cbradney 3321
 
9729 cbradney 3322
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3323
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3324
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3325
not given the currently selected Item is used.
6261 cbradney 3326
 
9729 cbradney 3327
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3328
</source>
3329
    <translation type="unfinished"></translation>
3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
3333
    <source>Copy #%1 of </source>
3334
    <translation type="unfinished"></translation>
3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3338
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3339
 
3340
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3341
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3342
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3343
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3344
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3345
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3346
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3347
opional parameters is False.
3348
 
3349
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3350
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3351
 
3352
Refer to the Qt-Documentation for Q3FileDialog for details on filters.
3353
 
3354
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3355
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3356
</source>
3357
    <translation type="unfinished"></translation>
3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
3361
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3362
 
3363
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3364
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3365
constants.
3366
</source>
3367
    <translation type="unfinished"></translation>
3368
  </message>
3369
  <message>
3370
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
3371
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3372
 
3373
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3374
true the layer will be displayed outlined.
3375
 
6261 cbradney 3376
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3377
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3378
</source>
3379
    <translation type="unfinished"></translation>
3380
  </message>
3381
  <message>
9729 cbradney 3382
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
3383
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
6261 cbradney 3384
 
9729 cbradney 3385
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3386
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
6261 cbradney 3387
 
3388
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3389
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3390
</source>
3391
    <translation type="unfinished"></translation>
3392
  </message>
3393
  <message>
9729 cbradney 3394
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
3395
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
6261 cbradney 3396
 
9729 cbradney 3397
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3398
 
3399
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3400
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3401
</source>
3402
    <translation type="unfinished"></translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
9729 cbradney 3405
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
3406
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
6261 cbradney 3407
 
9729 cbradney 3408
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3409
 
3410
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3411
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3412
</source>
3413
    <translation type="unfinished"></translation>
3414
  </message>
3415
  <message>
9729 cbradney 3416
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
6261 cbradney 3417
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3418
 
3419
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3420
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3421
</source>
3422
    <translation type="unfinished"></translation>
3423
  </message>
3424
  <message>
9729 cbradney 3425
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
6261 cbradney 3426
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3427
 
3428
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3429
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3430
</source>
3431
    <translation type="unfinished"></translation>
3432
  </message>
3433
  <message>
9729 cbradney 3434
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
6261 cbradney 3435
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3436
 
3437
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3438
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3439
</source>
3440
    <translation type="unfinished"></translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
9729 cbradney 3443
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
6261 cbradney 3444
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3445
 
3446
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3447
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3448
</source>
3449
    <translation type="unfinished"></translation>
3450
  </message>
6434 cbradney 3451
  <message>
9729 cbradney 3452
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
3453
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3454
 
9729 cbradney 3455
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3456
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
6434 cbradney 3457
 
9729 cbradney 3458
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
6434 cbradney 3459
</source>
3460
    <translation type="unfinished"></translation>
3461
  </message>
3462
  <message>
9729 cbradney 3463
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
3464
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3465
 
9729 cbradney 3466
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3467
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
7508 cbradney 3468
 
9729 cbradney 3469
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
7508 cbradney 3470
</source>
3471
    <translation type="unfinished"></translation>
3472
  </message>
3473
  <message>
9729 cbradney 3474
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
3475
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
7508 cbradney 3476
 
9729 cbradney 3477
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3478
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
7508 cbradney 3479
 
9729 cbradney 3480
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
7508 cbradney 3481
</source>
3482
    <translation type="unfinished"></translation>
3483
  </message>
1192 mrdocs 3484
</context>
3485
<context>
418 Franz 3486
  <name>About</name>
3487
  <message>
9729 cbradney 3488
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3489
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 3490
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 3491
  </message>
3492
  <message>
9729 cbradney 3493
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3494
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 3495
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 3496
  </message>
3497
  <message>
9729 cbradney 3498
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3499
    <source>Scribus Version %1
3500
%2 %3</source>
3278 cbradney 3501
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
1074 cbradney 3502
%2 %3</translation>
418 Franz 3503
  </message>
3504
  <message>
9729 cbradney 3505
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3506
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3507
    <translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
418 Franz 3508
  </message>
3509
  <message>
9729 cbradney 3510
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3511
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 3512
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 3513
  </message>
3514
  <message>
9729 cbradney 3515
    <location filename="../about.cpp" line="152"/>
418 Franz 3516
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 3517
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 3518
  </message>
3519
  <message>
9729 cbradney 3520
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3521
    <source>Windows port:</source>
3278 cbradney 3522
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 3523
  </message>
3524
  <message>
9729 cbradney 3525
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3526
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 3527
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 3528
  </message>
3529
  <message>
9729 cbradney 3530
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3531
    <source>German:</source>
3278 cbradney 3532
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
418 Franz 3533
  </message>
3534
  <message>
9729 cbradney 3535
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3536
    <source>French:</source>
3278 cbradney 3537
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
418 Franz 3538
  </message>
3539
  <message>
9729 cbradney 3540
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3541
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 3542
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 3543
  </message>
3544
  <message>
9729 cbradney 3545
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3546
    <source>Italian:</source>
3278 cbradney 3547
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
418 Franz 3548
  </message>
3549
  <message>
9729 cbradney 3550
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3551
    <source>Hungarian:</source>
3278 cbradney 3552
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
418 Franz 3553
  </message>
3554
  <message>
9729 cbradney 3555
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3556
    <source>Ukrainian:</source>
3278 cbradney 3557
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
418 Franz 3558
  </message>
3559
  <message>
9729 cbradney 3560
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3561
    <source>Bulgarian:</source>
3278 cbradney 3562
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
418 Franz 3563
  </message>
3564
  <message>
9729 cbradney 3565
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3566
    <source>Galician:</source>
3278 cbradney 3567
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
418 Franz 3568
  </message>
3569
  <message>
9729 cbradney 3570
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3571
    <source>Turkish:</source>
3278 cbradney 3572
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
418 Franz 3573
  </message>
3574
  <message>
9729 cbradney 3575
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3576
    <source>Lithuanian:</source>
3278 cbradney 3577
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
418 Franz 3578
  </message>
3579
  <message>
9729 cbradney 3580
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3581
    <source>Polish:</source>
3278 cbradney 3582
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
418 Franz 3583
  </message>
3584
  <message>
9729 cbradney 3585
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3586
    <source>Czech:</source>
3278 cbradney 3587
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
418 Franz 3588
  </message>
3589
  <message>
9729 cbradney 3590
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3591
    <source>Slovak:</source>
3278 cbradney 3592
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
418 Franz 3593
  </message>
3594
  <message>
9729 cbradney 3595
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3596
    <source>Danish:</source>
3278 cbradney 3597
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
418 Franz 3598
  </message>
3599
  <message>
9729 cbradney 3600
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3601
    <source>Norwegian:</source>
3278 cbradney 3602
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
418 Franz 3603
  </message>
3604
  <message>
9729 cbradney 3605
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3606
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 3607
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 3608
  </message>
3609
  <message>
9729 cbradney 3610
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3611
    <source>Welsh:</source>
3278 cbradney 3612
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
418 Franz 3613
  </message>
3614
  <message>
9729 cbradney 3615
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3616
    <source>Russian:</source>
3278 cbradney 3617
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
418 Franz 3618
  </message>
3619
  <message>
9729 cbradney 3620
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3621
    <source>Brazilian:</source>
3278 cbradney 3622
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 3623
  </message>
3624
  <message>
9729 cbradney 3625
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 3626
    <source>Finnish:</source>
3278 cbradney 3627
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
418 Franz 3628
  </message>
3629
  <message>
9729 cbradney 3630
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3631
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 3632
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 3633
  </message>
3634
  <message>
9729 cbradney 3635
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3636
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 3637
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 3638
  </message>
3639
  <message>
9729 cbradney 3640
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3641
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 3642
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 3643
  </message>
3644
  <message>
9729 cbradney 3645
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3646
    <source>Basque:</source>
3278 cbradney 3647
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
418 Franz 3648
  </message>
3649
  <message>
9729 cbradney 3650
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3651
    <source>Slovenian:</source>
3278 cbradney 3652
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
418 Franz 3653
  </message>
3654
  <message>
9729 cbradney 3655
    <location filename="" line="136953768"/>
1074 cbradney 3656
    <source>This panel shows the version, build date and
3657
 compiled in library support in Scribus
3658
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3659
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 3660
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 3661
soporte de librarías compiladas en Scribus
3662
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
3663
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 3664
  </message>
3665
  <message>
9729 cbradney 3666
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
1074 cbradney 3667
    <source>&amp;About</source>
2936 mrdocs 3668
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 3669
  </message>
3670
  <message>
9729 cbradney 3671
    <location filename="../about.cpp" line="205"/>
1074 cbradney 3672
    <source>A&amp;uthors</source>
2936 mrdocs 3673
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 3674
  </message>
3675
  <message>
9729 cbradney 3676
    <location filename="../about.cpp" line="381"/>
1074 cbradney 3677
    <source>&amp;Translations</source>
2936 mrdocs 3678
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 3679
  </message>
3680
  <message>
9729 cbradney 3681
    <location filename="../about.cpp" line="402"/>
1074 cbradney 3682
    <source>&amp;Online</source>
2936 mrdocs 3683
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 3684
  </message>
3685
  <message>
9729 cbradney 3686
    <location filename="../about.cpp" line="421"/>
1074 cbradney 3687
    <source>&amp;Close</source>
2936 mrdocs 3688
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 3689
  </message>
1192 mrdocs 3690
  <message>
9729 cbradney 3691
    <location filename="../about.cpp" line="43"/>
1192 mrdocs 3692
    <source>About Scribus %1</source>
2936 mrdocs 3693
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
1192 mrdocs 3694
  </message>
3695
  <message>
9729 cbradney 3696
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
1192 mrdocs 3697
    <source>Development Team:</source>
2936 mrdocs 3698
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
1192 mrdocs 3699
  </message>
3700
  <message>
9729 cbradney 3701
    <location filename="../about.cpp" line="183"/>
1192 mrdocs 3702
    <source>Official Documentation:</source>
2936 mrdocs 3703
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
1192 mrdocs 3704
  </message>
3705
  <message>
9729 cbradney 3706
    <location filename="../about.cpp" line="191"/>
1192 mrdocs 3707
    <source>Other Documentation:</source>
2936 mrdocs 3708
    <translation>Outra Documentación:</translation>
1192 mrdocs 3709
  </message>
3710
  <message>
9729 cbradney 3711
    <location filename="../about.cpp" line="213"/>
1192 mrdocs 3712
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2936 mrdocs 3713
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
1192 mrdocs 3714
  </message>
3715
  <message>
9729 cbradney 3716
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 3717
    <source>Catalan:</source>
3278 cbradney 3718
    <translation type="obsolete">Catalán:</translation>
1192 mrdocs 3719
  </message>
3720
  <message>
9729 cbradney 3721
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 3722
    <source>English (British):</source>
3278 cbradney 3723
    <translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
1192 mrdocs 3724
  </message>
3725
  <message>
9729 cbradney 3726
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 3727
    <source>Esperanto:</source>
3278 cbradney 3728
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
1192 mrdocs 3729
  </message>
3730
  <message>
9729 cbradney 3731
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 3732
    <source>Korean:</source>
3278 cbradney 3733
    <translation type="obsolete">Coreano:</translation>
1192 mrdocs 3734
  </message>
3735
  <message>
9729 cbradney 3736
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 3737
    <source>Serbian:</source>
3278 cbradney 3738
    <translation type="obsolete">Serbio:</translation>
1192 mrdocs 3739
  </message>
3740
  <message>
9729 cbradney 3741
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 3742
    <source>Spanish:</source>
3278 cbradney 3743
    <translation type="obsolete">Español:</translation>
1192 mrdocs 3744
  </message>
3745
  <message>
9729 cbradney 3746
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 3747
    <source>Swedish:</source>
3278 cbradney 3748
    <translation type="obsolete">Sueco:</translation>
1192 mrdocs 3749
  </message>
3750
  <message>
9729 cbradney 3751
    <location filename="../about.cpp" line="340"/>
1192 mrdocs 3752
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2936 mrdocs 3753
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
1192 mrdocs 3754
  </message>
3755
  <message>
9729 cbradney 3756
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
1192 mrdocs 3757
    <source>Homepage</source>
2936 mrdocs 3758
    <translation>Sitio web</translation>
1192 mrdocs 3759
  </message>
3760
  <message>
9729 cbradney 3761
    <location filename="../about.cpp" line="389"/>
1192 mrdocs 3762
    <source>Online Reference</source>
2936 mrdocs 3763
    <translation>Referencia en liña</translation>
1192 mrdocs 3764
  </message>
3765
  <message>
9729 cbradney 3766
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
1192 mrdocs 3767
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2936 mrdocs 3768
    <translation>Erros e Peticións</translation>
1192 mrdocs 3769
  </message>
3770
  <message>
9729 cbradney 3771
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
1192 mrdocs 3772
    <source>Mailing List</source>
2936 mrdocs 3773
    <translation>Lista de Correo</translation>
1192 mrdocs 3774
  </message>
3775
  <message>
9729 cbradney 3776
    <location filename="" line="136953768"/>
1192 mrdocs 3777
    <source>This panel shows the version, build date and
3778
 compiled in library support in Scribus
3779
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
3780
Missing library support is indicated by a *</source>
3278 cbradney 3781
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
1192 mrdocs 3782
soporte de librarías compilado en Scribus.
3783
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
3784
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
3785
  </message>
1525 cbradney 3786
  <message>
9729 cbradney 3787
    <location filename="" line="136953768"/>
1525 cbradney 3788
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1784 cbradney 3789
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
1525 cbradney 3790
  </message>
2936 mrdocs 3791
  <message>
9729 cbradney 3792
    <location filename="" line="136953768"/>
2936 mrdocs 3793
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3794
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
2936 mrdocs 3795
  </message>
3796
  <message>
9729 cbradney 3797
    <location filename="" line="136953768"/>
2936 mrdocs 3798
    <source>Afrikaans:</source>
3278 cbradney 3799
    <translation type="obsolete">Africaner:</translation>
2936 mrdocs 3800
  </message>
3801
  <message>
9729 cbradney 3802
    <location filename="" line="136953768"/>
2936 mrdocs 3803
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3278 cbradney 3804
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
2936 mrdocs 3805
  </message>
3278 cbradney 3806
  <message>
9729 cbradney 3807
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 3808
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3809
    <translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
3278 cbradney 3810
  </message>
3811
  <message>
9729 cbradney 3812
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 3813
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3814
    <translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
3278 cbradney 3815
  </message>
3816
  <message>
9729 cbradney 3817
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 3818
    <source>Scribus Version %1
3819
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3820
    <translation type="obsolete">Scribus Versión %1
3377 mrdocs 3821
%2 %3 (%4)</translation>
3278 cbradney 3822
  </message>
3823
  <message>
9729 cbradney 3824
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 3825
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3826
    <translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
3278 cbradney 3827
  </message>
3828
  <message>
9729 cbradney 3829
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 3830
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3831
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
3278 cbradney 3832
  </message>
3833
  <message>
9729 cbradney 3834
    <location filename="../about.cpp" line="391"/>
3278 cbradney 3835
    <source>Wiki</source>
3377 mrdocs 3836
    <translation>Wiki</translation>
3278 cbradney 3837
  </message>
3838
  <message>
9729 cbradney 3839
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 3840
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3841
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
3278 cbradney 3842
  </message>
3824 cbradney 3843
  <message>
9729 cbradney 3844
    <location filename="../about.cpp" line="69"/>