Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9729 | Rev 10131 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9908 mrdocs 1
<!DOCTYPE TS><TS>
418 Franz 2
<context>
1192 mrdocs 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getColorNames() -&gt; list
6
 
7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
8
If no document is open, returns a list of the default document colors.
9
</source>
10
    <translation>getColorNames() -&gt; lista(new line)
11
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
13
  </message>
14
  <message>
15
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
16
 
17
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
18
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
19
Returns true if a new document was created.
20
</source>
21
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
22
 
23
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
24
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
25
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
26
  </message>
27
  <message>
28
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
29
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
30
 
31
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
32
following meaning:
33
 
34
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
35
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
36
 
37
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
38
  margins
39
 
40
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
41
 
42
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
43
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
44
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
45
 
46
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
47
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
48
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
49
 
50
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
51
 
52
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
53
 
54
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
55
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
56
is not in points, make sure to account for this.
57
 
58
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
59
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
60
</source>
3278 cbradney 61
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 62
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
63
 
64
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
65
o significado seguinte:
66
 
67
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
68
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
69
 
70
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
71
  as marxes do documento
72
 
73
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
74
 
75
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
76
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
77
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
78
 
79
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
80
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
81
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
82
 
83
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
84
 
85
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
86
 
87
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
88
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
89
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
90
 
91
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
92
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
101
 
102
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
103
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
107
 
108
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
109
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
110
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
111
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
112
</source>
113
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
114
 
115
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
116
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
117
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
118
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>setRedraw(bool)
122
 
123
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
124
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
125
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
126
</source>
127
    <translation>setRedraw(bool)
128
 
129
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
130
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
131
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
134
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
135
 
136
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
137
coordinates are given in the current measurement units of the document
138
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
139
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
140
is not given Scribus will create one for you.
141
 
142
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
143
</source>
144
    <translation>createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
145
 
146
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
147
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
148
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
149
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
150
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
151
 
152
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
156
 
157
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
158
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
159
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
160
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
161
template page for the new page.
162
 
163
May raise IndexError if the page number is out of range
164
</source>
3278 cbradney 165
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 166
 
167
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
168
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
169
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
170
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
171
modelo de páxina para a páxina nova.
172
 
173
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
174
  </message>
175
  <message>
176
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
177
 
178
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
179
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
180
available types (FILL_&lt;type&gt;).
181
</source>
182
    <translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
183
 
184
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
185
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
186
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
190
 
191
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
192
frame has some text selected the value assigned to the first character of
193
the selection is returned.
194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
195
</source>
196
    <translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
197
 
198
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
199
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
200
ao primeiro carácter da seleccion.
201
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
202
  </message>
203
  <message>
204
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
205
 
206
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
207
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
208
</source>
209
    <translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
210
 
211
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
212
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
213
  </message>
1525 cbradney 214
  <message>
215
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
216
 
217
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
218
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
219
optional arguments, but will not be given any).
220
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
221
for the macro.
222
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
223
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
224
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
225
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
226
of a single instance.
227
</source>
3278 cbradney 228
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 229
 
230
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
231
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
232
individualmente máis abaixo.
233
 
234
Certas cousas son comúns a toda a interface.
235
 
236
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
237
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
238
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
239
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
240
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
241
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
242
o que operaren.
243
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
244
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
245
nada sobre o que operar.
246
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
247
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
248
e provocará esta excepción.
249
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
250
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
251
 
252
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
253
documentación de cada función.</translation>
254
  </message>
3278 cbradney 255
  <message>
256
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
257
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
258
 
259
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
260
following meaning:
261
 
262
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
263
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
264
 
265
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
266
  margins
267
 
268
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
269
 
270
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
271
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
272
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
273
 
274
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
275
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
276
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
277
 
278
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
279
 
280
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
281
 
282
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
283
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
284
is not in points, make sure to account for this.
285
 
286
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
287
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
288
</source>
3824 cbradney 289
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 290
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
291
 
292
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
293
 
294
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
295
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
296
 
297
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
298
 
299
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
300
 
301
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
302
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
303
  se se está a crear un documento en varias partes.
304
 
305
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
306
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
307
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
308
 
309
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
310
 
311
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
312
 
313
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
314
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
315
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
316
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
317
 
318
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
319
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 320
  </message>
321
  <message>
322
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
323
 
324
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
325
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
326
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
327
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
328
master page for the new page.
329
 
330
May raise IndexError if the page number is out of range
331
</source>
3377 mrdocs 332
    <translation>newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
333
 
334
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
335
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
336
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
337
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
338
da páxina maestra para a nova páxina.
339
 
340
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
3278 cbradney 341
  </message>
342
  <message>
343
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
344
 
345
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
346
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
347
</source>
9729 cbradney 348
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;cadea&quot;)
3377 mrdocs 349
 
350
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
351
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 352
  </message>
3824 cbradney 353
  <message>
354
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
355
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
356
 
357
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
358
following meaning:
359
 
360
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
361
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
362
 
363
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
364
margins
365
 
366
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
367
 
368
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
369
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
370
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
371
 
372
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
373
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
374
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
375
 
376
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
377
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
378
PAGE_4 is 4-fold.
379
 
380
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
381
Indexed from 0 (0 = first).
382
 
383
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
384
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
385
is not in points, make sure to account for this.
386
 
387
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
388
PAGE_4, 3)
389
 
390
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
391
</source>
6434 cbradney 392
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
4951 mrdocs 393
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano
394
 
395
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
396
significado seguinte:
397
 
398
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
399
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.
400
 
401
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
402
do documento
403
 
404
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)
405
 
406
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
407
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
408
máis altos se está a crear un documento en varias partes.
409
 
410
unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
411
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
412
UNIT_POINTS.
413
 
414
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
415
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.
416
 
417
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
418
Indexada desde 0 (0 = primeira).
419
 
420
Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
421
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
422
asegúrese de que o ten en conta.
423
 
424
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
425
PAGE_4, 3)
426
 
427
Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
428
</translation>
3824 cbradney 429
  </message>
6434 cbradney 430
  <message>
431
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
432
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
433
 
434
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
435
following meaning:
436
 
437
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
438
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
439
 
440
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
441
margins
442
 
443
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
444
 
445
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
446
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
447
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
448
 
449
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
450
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
451
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
452
 
453
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
454
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
455
PAGE_4 is 4-fold.
456
 
457
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
458
Indexed from 0 (0 = first).
459
 
460
numPage = Number of pages to be created.
461
 
462
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
463
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
464
is not in points, make sure to account for this.
465
 
466
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
467
PAGE_4, 3, 1)
468
 
469
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
470
</source>
9908 mrdocs 471
    <translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
472
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; booleano
473
 
474
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
475
o seguinte significado:
476
 
477
tamaño = Un par de valores (anchura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
478
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
479
 
480
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
481
 
482
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE
483
 
484
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
485
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
486
máis altos se vai crear un documento en varias partes.
487
 
488
unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
489
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
490
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
491
 
492
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
493
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
494
PAGE_4 é para catro páxinas.
495
 
496
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
497
Está indexada desde 0 (0 = primeira).
498
 
499
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
500
 
501
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
502
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
503
asegúrese de telo en conta.
504
 
505
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
506
PAGE_4, 3, 1)
507
 
508
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.</translation>
6434 cbradney 509
  </message>
9729 cbradney 510
  <message>
511
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
512
 
513
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
514
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
515
 
516
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
517
</source>
9908 mrdocs 518
    <translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
519
 
520
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
521
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
522
 
523
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado</translation>
9729 cbradney 524
  </message>
1192 mrdocs 525
</context>
526
<context>
527
  <name>@default</name>
528
  <message>
529
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
530
 
531
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
532
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
533
the value of the named color from the default document colors.
534
 
535
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
536
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
537
</source>
538
    <translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
539
 
540
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
541
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
542
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
543
 
544
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
545
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
546
  </message>
547
  <message>
548
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
549
 
550
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
551
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
552
Color components should be in the range from 0 to 255.
553
 
554
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
555
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
556
</source>
557
    <translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
558
 
559
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
560
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
561
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
562
 
563
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
564
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
565
  </message>
566
  <message>
567
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
568
 
569
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
570
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
571
the range from 0 to 255.
572
 
573
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
574
</source>
9908 mrdocs 575
    <translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 576
 
577
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
578
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
579
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
580
 
581
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
582
  </message>
583
  <message>
584
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
585
 
586
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
587
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
588
&quot;None&quot; - transparent.
589
 
590
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
591
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
592
 
593
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
594
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
595
</source>
596
    <translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
597
 
598
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
599
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
600
 
601
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
602
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
603
 
604
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
605
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
606
  </message>
607
  <message>
608
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
609
 
610
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
611
 
612
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
613
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
614
</source>
615
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
616
 
617
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
618
 
619
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
620
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
624
 
625
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
626
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
627
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
628
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
629
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
630
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
631
opional parameters is False.
632
 
633
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
634
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
635
 
636
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
637
 
638
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
639
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
640
</source>
3278 cbradney 641
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomePorOmisión&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
1192 mrdocs 642
 
643
Mostra un diálogo Abrir Ficheiro coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa
644
cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se poden fornecer un nome de ficheiro ou un camiño por
645
omisión; deixe esta cadea baleira cando non a queira usar. O valor True para haspreview
646
permite un visor de vista previa na caixa de FileSelect. Se o parámetro issave se fixa en True
647
o diálogo funciona como un diálogo &quot;Salvar Como&quot;; se non, funciona como un &quot;Diálogo
648
Abrir Ficheiro&quot;. Por omisión, ambos parámetros son False.
649
 
650
O filtro, se se especifica, toma a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&apos;.
651
Por exemplo &apos;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
652
 
653
Consulte a Documentación QT para QFileDialog para máis detalles sobre os filtros.
654
 
655
Exemplo: fileDialog(&apos;Abrir fonte&apos;, &apos;ficheiros CSV (*.csv)&apos;)
656
Exemplo: fileDialog(&apos;Salvar informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)
657
</translation>
658
  </message>
659
  <message>
660
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
661
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
662
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
663
 
664
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
665
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
666
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
667
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
668
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
669
 
670
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
671
at 1.
672
 
673
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
674
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
675
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
676
can be binary-ORed with button constants:
677
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
678
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
679
 
680
Usage examples:
681
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
682
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
683
          ICON_ERROR)
684
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
685
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
686
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
687
 
688
Defined button and icon constants:
689
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
690
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
691
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
692
</source>
693
    <translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
694
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
695
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
696
 
697
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
698
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
699
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
700
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
701
tipo HTML.
702
 
703
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
704
 
705
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
706
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
707
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
708
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
709
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
710
 
711
Exemplos de uso:
712
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
713
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
714
          ICON_ERROR)
715
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
716
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
717
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
718
 
719
Constantes de botón e icone definidas:
720
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
721
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
722
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
723
  </message>
724
  <message>
725
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
726
 
727
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
728
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
729
 
730
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
731
</source>
732
    <translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
733
 
734
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
735
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
736
 
737
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
738
  </message>
739
  <message>
740
    <source>closeDoc()
741
 
742
Closes the current document without prompting to save.
743
 
744
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
745
</source>
746
    <translation>closeDoc()
747
 
748
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
749
 
750
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
751
  </message>
752
  <message>
753
    <source>haveDoc() -&gt; bool
754
 
755
Returns true if there is a document open.
756
</source>
757
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
758
 
759
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
760
  </message>
761
  <message>
762
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
763
 
764
Opens the document &quot;name&quot;.
765
 
766
May raise ScribusError if the document could not be opened.
767
</source>
768
    <translation>openDoc(&quot;nome)
769
 
770
Abre o documento &quot;nome&quot;.
771
 
772
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
773
  </message>
774
  <message>
775
    <source>saveDoc()
776
 
777
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
778
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
779
save file dialog.
780
 
781
If the save fails, there is currently no way to tell.
782
</source>
783
    <translation>saveDoc()
784
 
785
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
786
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
787
para gardalo.
788
 
789
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
790
  </message>
791
  <message>
792
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
793
 
794
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
795
relative path).
796
 
797
May raise ScribusError if the save fails.
798
</source>
799
    <translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
800
 
801
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
802
camiño completo ou relativo).
803
 
804
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
805
  </message>
806
  <message>
807
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
808
 
809
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
810
strings.
811
</source>
6434 cbradney 812
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;información&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 813
 
814
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Información&quot;, &quot;Descrición&quot;
815
son cadeas.</translation>
816
  </message>
817
  <message>
818
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
819
 
820
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
821
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
822
constants.
823
</source>
9908 mrdocs 824
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1192 mrdocs 825
 
4951 mrdocs 826
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
1192 mrdocs 827
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
828
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>setUnit(type)
832
 
833
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
834
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
835
 
836
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
837
</source>
838
    <translation>setUnit(tipo)
839
 
840
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
841
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
842
  </message>
843
  <message>
844
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
845
 
846
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
847
of the UNIT_* constants:
848
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
849
</source>
850
    <translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
851
 
852
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
853
das constantes UNIT_*:
854
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
855
  </message>
856
  <message>
857
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
858
 
859
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
860
current document.
861
</source>
862
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
863
 
864
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
865
no documento actual.</translation>
866
  </message>
867
  <message>
868
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
869
 
870
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
871
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
872
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
873
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
874
</source>
875
    <translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
876
 
877
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
878
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
879
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
880
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
881
  </message>
882
  <message>
883
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
884
 
885
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
886
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
887
</source>
9908 mrdocs 888
    <translation>getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 889
 
890
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
891
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
892
  </message>
893
  <message>
894
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
895
 
896
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
897
is not given the currently selected Item is used.
898
</source>
9908 mrdocs 899
    <translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 900
 
901
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
902
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
903
  </message>
904
  <message>
905
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
906
 
907
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
908
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
909
</source>
9908 mrdocs 910
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 911
 
912
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
913
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
914
  </message>
915
  <message>
916
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
917
 
918
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
919
the currently selected item is used. The join types are:
920
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
921
</source>
9908 mrdocs 922
    <translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 923
 
924
Devolve o estilo da xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un
925
&quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de bordes son:
926
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
927
  </message>
928
  <message>
929
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
930
 
931
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
932
currently selected item is used. The cap types are:
933
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
934
</source>
9908 mrdocs 935
    <translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 936
 
937
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
938
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
939
Os estilos de terminación son:
940
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
944
 
945
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
946
currently selected item is used. Line style constants are:
947
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
948
</source>
9908 mrdocs 949
    <translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
1192 mrdocs 950
 
951
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
952
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
953
As constantes de estilo de liña son:
954
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
955
  </message>
956
  <message>
957
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
958
 
959
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
960
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
961
</source>
9908 mrdocs 962
    <translation>getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 963
 
964
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
965
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
969
 
970
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
971
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
972
selected item is used.
973
</source>
9908 mrdocs 974
    <translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 975
 
976
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
977
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
978
  </message>
979
  <message>
980
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
981
 
982
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
983
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
984
</source>
9908 mrdocs 985
    <translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
1192 mrdocs 986
 
987
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
988
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
992
 
993
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
994
given the currently selected item is used.
995
</source>
9908 mrdocs 996
    <translation>getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
1192 mrdocs 997
 
998
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
999
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
1002
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1003
 
1004
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1005
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1006
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1007
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1008
</source>
9908 mrdocs 1009
    <translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
1192 mrdocs 1010
 
1011
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
1012
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1013
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
1014
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
1017
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1018
 
1019
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1020
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1021
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1022
for reference.
1023
</source>
1024
    <translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
1025
 
1026
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
1027
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1028
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
1029
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
1030
  </message>
1031
  <message>
1032
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1033
 
1034
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1035
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1036
is used.
1037
</source>
1038
    <translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
1039
 
1040
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
1041
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
1042
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
1045
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1046
 
1047
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1048
</source>
1049
    <translation>getAllObjects() -&gt; lista
1050
 
1051
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
1054
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1055
 
1056
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1057
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1058
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1059
belongs to a group, the whole group is moved.
1060
</source>
1061
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
1062
 
1063
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
1064
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1065
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1066
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
1067
  </message>
1068
  <message>
1069
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1070
 
1071
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1072
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1073
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1074
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1075
given the currently selected item is used.
1076
</source>
1077
    <translation>rotateObject(rot[, &quot;nome&quot;])
1078
 
1079
Rota o obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot; graus relativamente. O obxecto rótase
1080
co vértice actualmente seleccionado como punto de rotación - por omisión
1081
o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos significan
1082
rotación anti-reloxio cando se usa o punto de rotación por omisión.
1083
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
1086
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1087
 
1088
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1089
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1090
selected item is used.
1091
</source>
9908 mrdocs 1092
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 1093
 
1094
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
1095
significan rotación anti-reloxio.
1096
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
1099
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1100
 
1101
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1102
is not given the currently selected item is used.
1103
</source>
1104
    <translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
1105
 
1106
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
1107
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1108
  </message>
1109
  <message>
1110
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1111
 
1112
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1113
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1114
second selected Object and so on.
1115
</source>
1116
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
1117
 
1118
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
1119
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1120
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1124
 
1125
Returns the number of selected objects.
1126
</source>
1127
    <translation>selectionCount() -&gt; inteiro
1128
 
1129
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
1132
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1133
 
1134
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1135
</source>
1136
    <translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
1137
 
1138
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
1139
  </message>
1140
  <message>
1141
    <source>deselectAll()
1142
 
1143
Deselects all objects in the whole document.
1144
</source>
1145
    <translation>deselectAll()
1146
 
1147
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
1148
  </message>
1149
  <message>
1150
    <source>groupObjects(list)
1151
 
1152
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1153
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1154
items are used.
1155
</source>
1156
    <translation>groupObjects(lista)
1157
 
1158
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1159
dos obxectos que se han de agrupar.
1160
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
1163
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1164
 
1165
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1166
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1167
 
1168
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
1169
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1170
  </message>
1171
  <message>
1172
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1173
 
1174
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1175
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1176
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1177
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1178
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1179
 
1180
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1181
</source>
1182
    <translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
1183
 
1184
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1185
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1186
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1187
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1188
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1189
 
1190
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1194
 
1195
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1196
not given the currently selected item is used.
1197
 
1198
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1199
</source>
1200
    <translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
1201
 
1202
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1203
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1204
 
1205
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
1208
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1209
 
1210
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1211
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1212
means 100 %.
1213
 
1214
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1215
</source>
1216
    <translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
1217
 
1218
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1219
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1220
O número 1 indica 100%.
1221
 
1222
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
1223
  </message>
1224
  <message>
1225
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1226
 
1227
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1228
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1229
if locked.
1230
</source>
1231
    <translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1232
 
1233
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1234
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1235
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
1238
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1239
 
1240
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1241
currently selected item is used.
1242
</source>
1243
    <translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1244
 
1245
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
1246
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1247
  </message>
1248
  <message>
1249
    <source>getFontNames() -&gt; list
1250
 
1251
Returns a list with the names of all available fonts.
1252
</source>
1253
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1254
 
1255
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
1258
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1259
 
1260
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1261
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1262
</source>
1263
    <translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
1264
 
1265
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
1266
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
1267
  </message>
1268
  <message>
1269
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1270
 
1271
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1272
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1273
 
1274
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1275
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1276
</source>
1525 cbradney 1277
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nome&quot;,&quot;nomedoficheiro&quot;, &quot;mostra&quot;, tamaño) -&gt; bool
1192 mrdocs 1278
 
1279
Crea unha ante-visión da fonte &quot;nome&quot; co texto dado &quot;mostra&quot; e o tamaño.
1280
A imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Devolve verdadeiro se se garda.
1281
 
1282
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
1283
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
1284
  </message>
1285
  <message>
1286
    <source>getLayers() -&gt; list
1287
 
1288
Returns a list with the names of all defined layers.
1289
</source>
1290
    <translation>getLayers() -&gt; lista
1291
 
1292
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
1293
  </message>
1294
  <message>
1295
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1296
 
1297
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1298
 
1299
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1300
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1301
</source>
1302
    <translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
1303
 
1304
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1305
 
1306
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1307
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1308
  </message>
1309
  <message>
1310
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1311
 
1312
Returns the name of the current active layer.
1313
</source>
1314
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1315
 
1316
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
1319
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1320
 
1321
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1322
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1323
 
1324
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1325
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1326
</source>
1327
    <translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
1328
 
1329
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1330
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1331
 
1332
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1333
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1334
  </message>
1335
  <message>
1336
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1337
 
1338
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1339
the layer is invisible.
1340
 
1341
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1342
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1343
</source>
1344
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1345
 
1346
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1347
a capa é invisíbel.
1348
 
1349
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1350
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
1353
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1354
 
1355
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1356
false the layer won&apos;t be printed.
1357
 
1358
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1359
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1360
</source>
6261 cbradney 1361
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1192 mrdocs 1362
 
1363
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se imprimíbel está fixado como false
1364
a capa non poderá imprimirse.
1365
 
1366
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1367
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1368
  </message>
1369
  <message>
1370
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1371
 
1372
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1373
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1374
&quot;layer&quot; is invisible.
1375
 
1376
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1377
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1378
</source>
1525 cbradney 1379
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1380
 
1381
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor True significa
1382
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel, un valor False significa que a capa
1383
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1384
 
1385
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1386
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1387
  </message>
1388
  <message>
1389
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1390
 
1391
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1392
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1393
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1394
 
1395
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1396
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1397
</source>
1525 cbradney 1398
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1192 mrdocs 1399
 
1400
Devolve se a Capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; un valor True significa
1401
que a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel un valor False significa que non se permite imprimir
1402
a capa &quot;capa&quot;.
1403
 
1404
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1405
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1406
  </message>
1407
  <message>
1408
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1409
 
1410
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1411
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1412
 
1413
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1414
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1415
</source>
1416
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1417
 
1418
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1419
ou se é a única capa do documento.
1420
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
1421
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1422
  </message>
1423
  <message>
1424
    <source>createLayer(layer)
1425
 
1426
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1427
 
1428
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1429
</source>
1430
    <translation>createLayer(capa)
1431
 
1432
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
1433
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
1436
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1437
 
1438
Returns a string with the -lang value.
1439
</source>
1440
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1441
 
1442
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
1443
  </message>
1444
  <message>
1445
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1446
 
1447
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1448
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1449
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1450
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1451
is not given Scribus will create one for you.
1452
 
1453
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1454
</source>
1455
    <translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1456
 
1457
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1458
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1459
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1460
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1461
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1462
 
1463
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
1466
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1467
 
1468
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1469
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1470
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1471
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1472
create one for you.
1473
 
1474
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1475
</source>
1476
    <translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1477
 
1478
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1479
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1480
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1481
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1482
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1483
 
1484
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1485
  </message>
1486
  <message>
1487
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1488
 
1489
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1490
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1491
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1492
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1493
given Scribus will create one for you.
1494
 
1495
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1496
</source>
1497
    <translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1498
 
1499
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1500
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1501
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1502
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1503
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1504
 
1505
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1506
  </message>
1507
  <message>
1508
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1509
 
1510
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1511
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1512
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1513
object because you need this name for further access to that object. If
1514
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1515
 
1516
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1517
</source>
1518
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1519
 
1520
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1521
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1522
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1523
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1524
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1525
 
1526
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
1527
  </message>
1528
  <message>
1529
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1530
 
1531
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1532
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1533
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1534
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1535
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1536
Scribus will create one for you.
1537
 
1538
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1539
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1540
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1541
</source>
1542
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1543
 
1544
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1545
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1546
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1547
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1548
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1549
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1550
 
1551
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1552
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1553
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
1556
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1557
 
1558
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1559
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1560
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1561
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1562
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1563
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1564
identifier for the object because you need this name for further access to that
1565
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1566
 
1567
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1568
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1569
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1570
</source>
1571
    <translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1572
 
1573
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1574
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1575
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1576
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1577
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1578
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1579
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1580
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1581
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1582
 
1583
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1584
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1585
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1586
  </message>
1587
  <message>
1588
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1589
 
1590
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1591
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1592
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1593
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1594
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1595
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1596
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1597
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1598
for you.
1599
 
1600
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1601
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1602
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1603
</source>
1604
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1605
 
1606
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1607
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1608
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1609
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1610
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1611
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1612
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1613
 
1614
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1615
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
1616
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
1617
  </message>
1618
  <message>
1619
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1620
 
1621
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1622
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1623
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1624
unique identifier for the object because you need this name for further access
1625
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1626
 
1627
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1628
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1629
</source>
1630
    <translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1631
 
1632
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1633
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1634
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1635
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1636
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1637
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1638
 
1639
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1640
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
1643
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1644
 
1645
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1646
selected item is deleted.
1647
</source>
1648
    <translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1649
 
1650
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1651
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1652
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1653
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1654
modelo de páxina para a páxina nova.
1655
 
1656
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1660
 
1661
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1662
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1663
is not passed, text flow is toggled.
1664
</source>
6261 cbradney 1665
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, estado])
1192 mrdocs 1666
 
1667
Habilita/Deshabilita a función &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1668
Chámase cos parámetros cadea nome e un &quot;estado&quot; booleano opcional&quot;.
1669
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
1670
  </message>
1671
  <message>
1672
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1673
 
1674
Test if an object with specified name really exists in the document.
1675
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1676
returns True if there is something selected.
1677
</source>
1678
    <translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
1679
 
1680
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1681
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1682
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
1683
  </message>
1684
  <message>
1685
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1686
 
1687
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1688
given, it&apos;s applied on the selected object.
1689
</source>
1690
    <translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
1691
 
1692
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
1693
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1694
  </message>
1695
  <message>
1696
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1697
 
1698
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1699
</source>
1700
    <translation>getAllStyles() -&gt; lista
1701
 
1702
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
1703
  </message>
1704
  <message>
1705
    <source>currentPage() -&gt; integer
1706
 
1707
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1708
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1709
</source>
1710
    <translation>currentPage() -&gt; inteiro
1711
 
1712
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
1713
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1714
  </message>
1715
  <message>
1716
    <source>redrawAll()
1717
 
1718
Redraws all pages.
1719
</source>
1720
    <translation>redrawAll()
1721
 
1722
Redeseña todas as páxinas.</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
1725
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1726
 
1727
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1728
 
1729
May raise ScribusError if the save failed.
1730
</source>
1731
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
1732
 
1733
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
1734
 
1735
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
1736
  </message>
1737
  <message>
1738
    <source>deletePage(nr)
1739
 
1740
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1741
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1742
page number is.
1743
 
1744
May raise IndexError if the page number is out of range
1745
</source>
1746
    <translation>deletePage(nr)
1747
 
1748
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
1749
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1750
que se mostra na primeira páxina.
1751
 
1752
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
1753
  </message>
1754
  <message>
1755
    <source>gotoPage(nr)
1756
 
1757
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1758
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1759
just sets the page that script commands will operates on.
1760
 
1761
May raise IndexError if the page number is out of range.
1762
</source>
1763
    <translation>gotoPage(nr)
1764
 
1765
Móvese a páxina &quot;nr&quot; (ou sexa, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Obsérvese que
1766
gotoPage non cambia (actualmente) a páxina que se lle mostra ao usuario,
1767
simplemente designa a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
1768
 
1769
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
1772
    <source>pageCount() -&gt; integer
1773
 
1774
Returns the number of pages in the document.
1775
</source>
1776
    <translation>pageCount() -&gt; inteiro
1777
 
1778
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
1779
  </message>
1780
  <message>
1781
    <source>getHGuides() -&gt; list
1782
 
1783
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1784
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1785
</source>
1786
    <translation>getHGuides() -&gt; lista
1787
 
1788
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
1789
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
1792
    <source>setHGuides(list)
1793
 
1794
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1795
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1796
 
1797
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1798
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1799
</source>
1800
    <translation>setHGuides() -&gt; lista
1801
 
1802
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
1803
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1804
 
1805
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
1806
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
1807
  </message>
1808
  <message>
1809
    <source>getVGuides()
1810
 
1811
See getHGuides.
1812
</source>
1813
    <translation>getVGuides() -&gt; lista
1814
 
1815
ver getHGuides.</translation>
1816
  </message>
1817
  <message>
1818
    <source>setVGuides()
1819
 
1820
See setHGuides.
1821
</source>
1822
    <translation>Ver setHGuides.</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
1825
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1826
 
1827
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1828
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1829
</source>
1830
    <translation>getPageSize() -&gt; valores
1831
 
1832
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
1833
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1834
  </message>
1835
  <message>
1836
    <source>getPageItems() -&gt; list
1837
 
1838
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1839
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1840
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1841
the page...
1842
</source>
1843
    <translation>getPageItems() -&gt; lista
1844
 
1845
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
1846
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1847
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
1848
é o primeiro na páxina...</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
1851
    <source>getPageMargins()
1852
 
1853
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1854
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1855
</source>
2936 mrdocs 1856
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1192 mrdocs 1857
 
1858
Devolve as marxes da páxina como valores (esquerda, direita, superior, inferior)
1859
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
1860
  </message>
1861
  <message>
1862
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1863
 
1864
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1865
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1866
currently selected item is used.
1867
</source>
1868
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1869
 
1870
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1871
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1872
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1873
  </message>
1874
  <message>
1875
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1876
 
1877
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1878
is not given the currently selected item is used.
1879
</source>
1880
    <translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
1881
 
1882
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
1883
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1884
  </message>
1885
  <message>
1886
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1887
 
1888
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1889
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1890
given the currently selected item is used.
1891
 
1892
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1893
</source>
1894
    <translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
1895
 
1896
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
1897
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
1898
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1899
 
1900
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
1903
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1904
 
1905
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1906
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1907
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1908
is used.
1909
 
1910
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1911
</source>
1912
    <translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1913
 
1914
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1915
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1916
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1917
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1918
 
1919
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1920
  </message>
1921
  <message>
1922
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1923
 
1924
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1925
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1926
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1927
</source>
1928
    <translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
1929
 
1930
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
1931
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1932
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
1935
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1936
 
1937
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1938
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1939
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1940
</source>
1941
    <translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
1942
 
1943
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
1944
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1945
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
1946
  </message>
1947
  <message>
1948
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1949
 
1950
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1951
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1952
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1953
</source>
1954
    <translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
1955
 
1956
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
1957
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1958
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
1959
  </message>
1960
  <message>
1961
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1962
 
1963
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1964
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1965
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1966
Item is used.
1967
 
1968
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1969
</source>
1970
    <translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
1971
 
1972
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
1973
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
1974
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1975
úsase o elemento seleccionado nese momento.
1976
 
1977
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1978
  </message>
1979
  <message>
1980
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1981
 
1982
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1983
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1984
 
1985
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1986
</source>
1987
    <translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
1988
 
1989
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
1990
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1991
 
1992
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1996
 
1997
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1998
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1999
 
2000
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2001
</source>
2002
    <translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
2003
 
2004
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
2005
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2006
 
2007
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
2008
  </message>
2009
  <message>
2010
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2011
 
2012
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2013
has some text selected the value assigned to the first character
2014
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2015
selected item is used.
2016
</source>
2017
    <translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2018
 
2019
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
2020
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
2021
asignado ao primeiro carácter da selección.
2022
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
2025
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2026
 
2027
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2028
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2029
</source>
2030
    <translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
2031
 
2032
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2033
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2034
  </message>
2035
  <message>
2036
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2037
 
2038
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2039
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2040
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2041
selected item is used.
2042
</source>
2043
    <translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2044
 
2045
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
2046
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
2047
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
2048
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
2051
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2052
 
2053
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2054
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2055
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2056
used.
2057
</source>
2058
    <translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
2059
 
2060
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
2061
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2062
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
2063
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2064
  </message>
2065
  <message>
2066
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2067
 
2068
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2069
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2070
</source>
2071
    <translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2072
 
3089 fschmid 2073
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
1192 mrdocs 2074
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2075
  </message>
2076
  <message>
2077
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2078
 
2079
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2080
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2081
</source>
2082
    <translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
2083
 
2084
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
2085
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2086
  </message>
2087
  <message>
2088
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2089
 
2090
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2091
given the currently selected item is used.
2092
</source>
2093
    <translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
2094
 
2095
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
2096
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2097
  </message>
2098
  <message>
2099
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2100
 
2101
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2102
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2103
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2104
used.
2105
</source>
2106
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
2107
 
2108
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
2109
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2110
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
2111
seleccionado nese momento.</translation>
2112
  </message>
2113
  <message>
2114
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2115
 
2116
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2117
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2118
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
2119
used.
2120
 
2121
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2122
</source>
2936 mrdocs 2123
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2124
 
2125
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto. O texto debe estar
2126
codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter ten o
2127
índice 0. &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2128
 
2129
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
2130
  </message>
2131
  <message>
2132
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2133
 
2134
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2135
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2136
currently selected item is used.
2137
 
2138
May throw ValueError if the font cannot be found.
2139
</source>
2140
    <translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
2141
 
2142
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2143
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2144
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2145
 
2146
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
2147
  </message>
2148
  <message>
2149
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2150
 
2151
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2152
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2153
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2154
currently selected item is used.
2155
 
2156
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2157
</source>
2158
    <translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2159
 
2160
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2161
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2162
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
2163
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2164
 
2165
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2166
  </message>
2167
  <message>
2168
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2169
 
2170
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2171
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2172
item is used.
2173
 
2174
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2175
</source>
2176
    <translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2177
 
3089 fschmid 2178
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
1192 mrdocs 2179
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2180
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2181
 
2182
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
2183
  </message>
2184
  <message>
2185
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2186
 
2187
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2188
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2189
 
2190
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2191
</source>
2192
    <translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
2193
 
2194
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2195
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2196
 
2197
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
2198
  </message>
2199
  <message>
2200
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2201
 
2202
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2203
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2204
 
2205
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2206
</source>
2207
    <translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
2208
 
2209
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2210
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2211
 
2212
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2213
  </message>
2214
  <message>
2215
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2216
 
2217
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2218
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2219
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2220
 
2221
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2222
</source>
2223
    <translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
2224
 
2225
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2226
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2227
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2228
neste módulo - ver dir(Scribus).
2229
 
2230
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
2231
  </message>
2232
  <message>
2233
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2234
 
2235
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2236
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2237
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2238
selected item is used.
2239
 
2240
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2241
</source>
3377 mrdocs 2242
    <translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 2243
 
2244
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2245
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2246
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2247
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2248
 
2249
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2250
  </message>
2251
  <message>
2252
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2253
 
2254
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2255
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2256
selected item is used.
2257
</source>
2258
    <translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
2259
 
2260
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2261
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2262
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2266
 
2267
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2268
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2269
given the currently selected item is used.
2270
</source>
2271
    <translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2272
 
2273
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2274
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2275
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2279
 
2280
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2281
selected item is used.
2282
</source>
2283
    <translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
2284
 
2285
Fixa a cor do trazo do texto.
2286
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2290
 
2291
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2292
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2293
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2294
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2295
used.
2296
</source>
2297
    <translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
2298
 
2299
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2300
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2301
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
2302
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2306
 
2307
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2308
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2309
and must not link to or be linked from any other frames already.
2310
 
2311
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2312
</source>
2313
    <translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
2314
 
2315
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2316
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2317
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
2320
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2321
 
2322
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2323
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2324
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2325
 
2326
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2327
</source>
2328
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
2329
 
2330
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2331
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2332
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2333
unlinkTextFrames(b)
2334
 
2335
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
2338
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2339
 
2340
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2341
currently selected item is used.</source>
2342
    <translation>traceText([&quot;nome&quot;])
2343
 
2344
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2345
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2346
  </message>
2347
  <message>
2348
    <source>progressReset()
2349
 
2350
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2351
new progress bar use. See progressSet.
2352
</source>
2353
    <translation>progressReset()
2354
 
2355
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
2356
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2357
  </message>
2358
  <message>
2359
    <source>progressTotal(max)
2360
 
2361
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2362
See progressSet.
2363
</source>
2364
    <translation>progressTotal(max)
2365
 
2366
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
2367
Ver progressSet.</translation>
2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>progressSet(nr)
2371
 
2372
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2373
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2374
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2375
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2376
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2377
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2378
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2379
</source>
2380
    <translation>progressSet(nr)
2381
 
2382
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
2383
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2384
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
2385
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
2386
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
2387
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
2388
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <source>setCursor()
2392
 
2393
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2394
</source>
2395
    <translation>setCursor()
2396
 
2397
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
2398
  </message>
2399
  <message>
2400
    <source>docChanged(bool)
2401
 
2402
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2403
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2404
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2405
</source>
2406
    <translation>docChanged(bool)
2407
 
2408
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
2409
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2410
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
2411
por medio dun guión.</translation>
2412
  </message>
1525 cbradney 2413
  <message>
2414
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2415
 
2416
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2417
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2418
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2419
 
2420
May raise WrongFrameTypeError.
2421
</source>
2422
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
2423
 
2424
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
2425
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2426
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
2427
 
2428
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
2429
  </message>
2430
  <message>
2431
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2432
 
2433
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2434
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2435
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2436
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2437
 
2438
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2439
</source>
3278 cbradney 2440
    <translation type="obsolete">selectText(inicio, conta, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2441
 
2442
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2443
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza por 0. Se a &quot;conta&quot; é cero,
2444
eliminarase toda selección de texto. Se a &quot;conta&quot; é -1 seleccionarase todo o
2445
texto da moldura. Se non se dá un &quot;nome&quot;, usarase o elemento seleccionado
2446
nese momento.
2447
 
2448
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
2449
  </message>
2450
  <message>
2451
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2452
 
2453
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2454
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2455
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2456
for the macro.
2457
</source>
3278 cbradney 2458
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nome, textofonte, acelerador=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2459
 
2460
Crear unha macro chamada &quot;nome&quot; mediante a evaluación do código fonte &quot;textofonte&quot;.
2461
&quot;textofonte&quot; debe seguir as mesmas regras que as macros creadas na GUI.
2462
Se se fornece, a cadea &quot;acelerador&quot; usarase para contar cun atallo
2463
de teclado para a macro.</translation>
2464
  </message>
2465
  <message>
2466
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2467
 
2468
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2469
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2470
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2471
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2472
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2473
 
2474
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2475
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2476
</source>
1564 cbradney 2477
    <translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
1525 cbradney 2478
 
2479
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
2480
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2481
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1564 cbradney 2482
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1525 cbradney 2483
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
2484
 
2485
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
2486
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
2487
  </message>
2488
  <message>
2489
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2490
 
2491
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2492
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2493
&quot;layer&quot; is invisible.
2494
 
2495
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2496
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2497
</source>
7508 cbradney 2498
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1564 cbradney 2499
 
2500
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2501
que a capa &quot;capa&quot; é visíbelo, o valor Falso significa que a capa
2502
&quot;capa&quot; é invisíbel.
2503
 
2504
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a capa.
2505
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2506
  </message>
2507
  <message>
2508
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2509
 
2510
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2511
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2512
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2513
 
2514
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2515
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2516
</source>
1564 cbradney 2517
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
2518
 
2519
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
2520
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2521
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
2522
 
2523
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
2524
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1525 cbradney 2525
  </message>
2526
  <message>
2527
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2528
 
2529
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1564 cbradney 2530
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2531
space. If no document is open, returns the value of the named color
2532
from the default document colors.
2533
 
2534
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2535
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2536
</source>
3278 cbradney 2537
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; trio
1525 cbradney 2538
 
1564 cbradney 2539
Devolve un trio (R,G,B) que contén os tres componentes de cor da
2540
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidos ao espazo de cor RGB.
2541
Se non hai nengun documento aberto, devolve o valor da cor nomeada
2542
das cores por omisión do documento.
1525 cbradney 2543
 
1564 cbradney 2544
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
2545
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
1525 cbradney 2546
  </message>
2547
  <message>
1564 cbradney 2548
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2549
 
1564 cbradney 2550
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2551
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2552
 
1564 cbradney 2553
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2554
</source>
1564 cbradney 2555
    <translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
1525 cbradney 2556
 
1564 cbradney 2557
Indica se (alternar = 1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
2558
Se non se lle dá un &quot;nome&quot; selecciónase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2559
 
1564 cbradney 2560
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2561
  </message>
2562
  <message>
1564 cbradney 2563
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2564
 
1564 cbradney 2565
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2566
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2567
 
1564 cbradney 2568
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2569
</source>
1564 cbradney 2570
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
1525 cbradney 2571
 
1564 cbradney 2572
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
2573
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1525 cbradney 2574
 
1564 cbradney 2575
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
1525 cbradney 2576
  </message>
1784 cbradney 2577
  <message>
2936 mrdocs 2578
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1784 cbradney 2579
 
2936 mrdocs 2580
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2581
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2582
&quot;layer&quot; is invisible.
1784 cbradney 2583
 
2936 mrdocs 2584
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2585
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1784 cbradney 2586
</source>
9908 mrdocs 2587
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
1784 cbradney 2588
 
2936 mrdocs 2589
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
2590
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2591
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1784 cbradney 2592
 
2936 mrdocs 2593
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
2594
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1784 cbradney 2595
  </message>
2596
  <message>
2936 mrdocs 2597
    <source>getPageMargins()
1784 cbradney 2598
 
2936 mrdocs 2599
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2600
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1784 cbradney 2601
</source>
2936 mrdocs 2602
    <translation>getPageMargins()
1784 cbradney 2603
 
4951 mrdocs 2604
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
9908 mrdocs 2605
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
2936 mrdocs 2606
</translation>
1784 cbradney 2607
  </message>
2608
  <message>
2936 mrdocs 2609
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1784 cbradney 2610
 
2936 mrdocs 2611
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2612
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2613
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2614
is not given the currently selected Item is used.
1784 cbradney 2615
 
2936 mrdocs 2616
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1784 cbradney 2617
</source>
3278 cbradney 2618
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos.[&quot;nome&quot;])
1784 cbradney 2619
 
2936 mrdocs 2620
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2621
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro
2622
carácter ten un índice de O. Se se insire na posición -1 adiciónase o texto á moldura.
2623
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, utilízase o elemento seleccionado nese momento.
1784 cbradney 2624
 
2936 mrdocs 2625
Pove provocar un IndexError se se fai unha inserción fora dos limites.
2626
</translation>
1784 cbradney 2627
  </message>
3278 cbradney 2628
  <message>
2629
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2630
 
2631
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2632
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2633
space. If no document is open, returns the value of the named color
2634
from the default document colors.
2635
 
2636
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2637
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2638
</source>
3377 mrdocs 2639
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
2640
 
2641
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
2642
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2643
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
2644
das cores do documento por omisión.</translation>
3278 cbradney 2645
  </message>
2646
  <message>
2647
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2648
 
2649
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2650
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2651
the range from 0 to 255.
2652
 
2653
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2654
</source>
7508 cbradney 2655
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
3377 mrdocs 2656
 
2657
Define unha cor &quot;nome&quot; nova. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
2658
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro. As componentes da cor deben
2659
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
3278 cbradney 2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2663
 
2664
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2665
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2666
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2667
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2668
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2669
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2670
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2671
opional parameters is False.
2672
 
2673
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2674
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2675
 
2676
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2677
 
2678
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2679
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2680
</source>
9908 mrdocs 2681
    <translation>fileDialog(&quot;lexenda&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenantevisión, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
3377 mrdocs 2682
 
2683
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Fichiero coa lexenda &quot;lexenda&quot;. Os ficheiros fíltranse coa cadea de filtro
2684
&quot;filtro&quot;. Pódese fornecer tamén un nome de ficheiro ou rota por omisión ; deixe esta cadea baleira cando
2685
non a queira usar. O valor Verdadeiro para tenantevisión permite que apareza unha caixiña coa antevisión na
2686
caixa de selección. Se o parámetro égardar é Verdadeiro, o diálogo funciona como diálogo &quot;Salvar Como&quot; e se non
2687
actúa como &quot;Diálogo Abrir Ficheiro&quot;. Se o parámetro édirectorio é Verdadeiro, o diálogo mostra e devolve só directorios.
2688
Por omisión, todos estes parámetros son Falso.
2689
 
2690
O filtro, de especificarse, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2 ...)&quot;.
2691
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.pxm *.jpg)&quot;.
2692
 
2693
Consulte a Documentación de Qt para os detalles sobre filtros no QFileDialog.
2694
 
2695
Examplo: fileDialog(&apos;Abrir entrada&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2696
Examplo: fileDialog(&apos;Gardar este informe&apos;, defaultname=&apos;informe.txt&apos;, issave=True)</translation>
3278 cbradney 2697
  </message>
2698
  <message>
2699
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2700
 
2701
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2702
style name or None when user cancels the dialog.
2703
</source>
3377 mrdocs 2704
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2705
 
2706
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
2707
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
3278 cbradney 2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2711
 
2712
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2713
</source>
7508 cbradney 2714
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3377 mrdocs 2715
 
2716
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
3278 cbradney 2717
  </message>
2718
  <message>
2719
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2720
 
2721
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2722
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2723
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2724
</source>
7508 cbradney 2725
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt; (x,y)
3377 mrdocs 2726
 
2727
Devolve un par de valores (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
2728
Se non se fornece un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento. A posición exprésase na unidade de medida actual
2729
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
3278 cbradney 2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2733
 
2734
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2735
for details of arguments.
2736
 
2737
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2738
</source>
3377 mrdocs 2739
    <translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
2740
 
2741
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
2742
para detalles sobre os argumentos.</translation>
3278 cbradney 2743
  </message>
2744
  <message>
2745
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2746
 
2747
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2748
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2749
by parent classes as well.
2750
</source>
3377 mrdocs 2751
    <translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
2752
 
2753
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
2754
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2755
utilizábeis polas clases pai.</translation>
3278 cbradney 2756
  </message>
2757
  <message>
2758
    <source>getProperty(object, property)
2759
 
2760
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2761
 
2762
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2763
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2764
C++ QObject instance.
2765
 
2766
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2767
to look up on `object&apos;.
2768
 
2769
The return value varies depending on the type of the property.
2770
</source>
3377 mrdocs 2771
    <translation>getProperty(obxecto, propiedade)
2772
 
2773
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
2774
 
2775
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
2776
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
2777
a calquer instancia C++ QObject.
2778
 
2779
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
2780
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
2781
 
2782
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
3278 cbradney 2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <source>setProperty(object, property, value)
2786
 
2787
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2788
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2789
also be raised if the underlying setter fails.
2790
 
2791
See getProperty() for more information.
2792
</source>
3377 mrdocs 2793
    <translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
2794
 
2795
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode convertir nun tipo
2796
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2797
unha excepción se falla un designador subxacente.
2798
 
2799
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
3278 cbradney 2800
  </message>
2801
  <message>
2802
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2803
 
2804
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2805
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2806
search recursively through children, grandchildren, etc.
2807
 
2808
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2809
</source>
3377 mrdocs 2810
    <translation>getChildren(obxecto, declase=None, denome=None, regexpmatch=False, recursivo=Verdadeiro)
2811
 
2812
Devolve unha lista de fillos de &quot;obxecto&quot;, posibelmente restrinxida a fillos
2813
da clase chamada &quot;declase&quot; ou fillos chamados &quot;denome&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2814
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.
2815
 
2816
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
3278 cbradney 2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2820
 
2821
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2822
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2823
search recursively through children, grandchildren, etc.
2824
</source>
3377 mrdocs 2825
    <translation>getChild(obxecto, nomefillo, declase=None, recursivo=Verdadeiro)
2826
 
2827
Devolve o primeiro fillo do &quot;obxecto&quot; chamado &quot;nomedofillo&quot;, posibelmente restrinxindo
2828
a procura aos fillos do tipo de nome &quot;declase&quot;. Se &quot;recursivo&quot; é verdadeiro,
2829
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
3278 cbradney 2830
  </message>
2831
  <message>
2832
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2833
 
2834
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2835
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2836
selected item is used.
2837
</source>
7508 cbradney 2838
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [.&quot;nome&quot;])
3377 mrdocs 2839
 
2840
Indica a rotación do obxecto &quot;nome&quot; como &quot;rot&quot;. Os valores positivos
2841
significan rotación contraria á das agullas do reloxio. Se non se dá &quot;nome&quot;
2842
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3278 cbradney 2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2846
 
2847
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2848
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2849
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2850
not given the currently selected Item is used.
2851
 
2852
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2853
</source>
7508 cbradney 2854
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, pos. [&quot;nome&quot;]
3377 mrdocs 2855
 
2856
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;pos&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2857
O texto debe estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
2858
ten un índice de O. Se se insire na posición -1 o texto adiciónase á moldura. Se non se
2859
fornece &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
2860
 
2861
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
3278 cbradney 2862
  </message>
2863
  <message>
2864
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2865
 
2866
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2867
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2868
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2869
 
2870
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2871
</source>
3377 mrdocs 2872
    <translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
2873
 
2874
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2875
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
2876
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
2877
 
2878
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
3278 cbradney 2879
  </message>
3824 cbradney 2880
  <message>
2881
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2882
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2883
 
2884
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2885
 
2886
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2887
following meaning:
2888
 
2889
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2890
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2891
 
2892
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2893
  margins
2894
 
2895
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2896
 
2897
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2898
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2899
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2900
 
2901
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2902
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2903
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2904
 
2905
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2906
 
2907
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2908
 
2909
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2910
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2911
is not in points, make sure to account for this.
2912
 
2913
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2914
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2915
</source>
4951 mrdocs 2916
    <translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
2917
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
2918
 
2919
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
2920
 
2921
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
2922
significado seguinte:
2923
 
2924
  tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
2925
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
2926
 
2927
  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
2928
  marxes do documento
2929
 
2930
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
2931
 
2932
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
2933
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
2934
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
2935
 
2936
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
2937
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2938
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2939
 
2940
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2941
 
2942
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2943
 
2944
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
2945
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
2946
asegúrese de telo en conta.
2947
 
2948
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2949
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2950
</translation>
3824 cbradney 2951
  </message>
4141 cbradney 2952
  <message>
2953
    <source>closeMasterPage()
2954
 
2955
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2956
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2957
</source>
4951 mrdocs 2958
    <translation>closeMasterPage()
2959
 
2960
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
2961
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>masterPageNames()
2965
 
2966
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2967
</source>
4951 mrdocs 2968
    <translation>masterPageNames()
2969
 
2970
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
4141 cbradney 2971
  </message>
2972
  <message>
2973
    <source>editMasterPage(pageName)
2974
 
2975
Enables master page editing and opens the named master page
2976
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2977
</source>
4951 mrdocs 2978
    <translation>editMasterPage(pageName)
2979
 
2980
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
2981
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>createMasterPage(pageName)
2985
 
2986
Creates a new master page named pageName and opens it for
2987
editing.
2988
</source>
4951 mrdocs 2989
    <translation>createMasterPage(nomePáxina)
2990
 
2991
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
4141 cbradney 2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2995
 
2996
Delete the named master page.
2997
</source>
4951 mrdocs 2998
    <translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
2999
 
3000
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
4141 cbradney 3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>zoomDocument(double)
3004
 
3005
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3006
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3007
</source>
4951 mrdocs 3008
    <translation>zoomDocument(dobre)
3009
 
3010
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
3011
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
4141 cbradney 3012
  </message>
6261 cbradney 3013
  <message>
3014
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3015
 
3016
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3017
is not given the currently selected Item is used.
3018
</source>
9908 mrdocs 3019
    <translation>getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3020
 
3021
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3022
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3026
 
3027
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3028
is not given the currently selected Item is used.
3029
</source>
9908 mrdocs 3030
    <translation>getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3031
 
3032
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
3033
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3034
  </message>
3035
  <message>
3036
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3037
 
3038
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3039
is not given the currently selected Item is used.
3040
</source>
9908 mrdocs 3041
    <translation>getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
3042
 
3043
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3044
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3048
 
3049
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3050
is not given the currently selected Item is used.
3051
</source>
9908 mrdocs 3052
    <translation>getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3053
 
3054
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
3055
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
3059
 
3060
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3061
true the layer will be locked.
3062
 
3063
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3064
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3065
</source>
9908 mrdocs 3066
    <translation>setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
3067
 
3068
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
3069
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
3070
 
3071
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3072
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3073
  </message>
3074
  <message>
9729 cbradney 3075
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3076
 
9729 cbradney 3077
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3078
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3079
&quot;layer&quot; is locked.
6261 cbradney 3080
 
3081
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3082
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3083
</source>
9908 mrdocs 3084
    <translation>isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3085
 
3086
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
3087
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
3088
&quot;capa&quot; está bloqueada.
3089
 
3090
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3091
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3092
  </message>
3093
  <message>
9729 cbradney 3094
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3095
 
9729 cbradney 3096
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3097
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3098
&quot;layer&quot; is normal.
6261 cbradney 3099
 
3100
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3101
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3102
</source>
9908 mrdocs 3103
    <translation>isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3104
 
3105
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
3106
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
3107
&quot;capa&quot; é normal.
3108
 
3109
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3110
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3111
  </message>
3112
  <message>
9729 cbradney 3113
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3114
 
9729 cbradney 3115
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3116
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
6261 cbradney 3117
 
3118
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3119
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3120
</source>
9908 mrdocs 3121
    <translation>isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
3122
 
3123
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
3124
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
3125
 
3126
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3127
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3128
  </message>
3129
  <message>
9729 cbradney 3130
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
6261 cbradney 3131
 
9729 cbradney 3132
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
6261 cbradney 3133
 
3134
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3135
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3136
</source>
9908 mrdocs 3137
    <translation>getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
3138
 
3139
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
3140
 
3141
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3142
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
9729 cbradney 3145
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
6261 cbradney 3146
 
9729 cbradney 3147
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
6261 cbradney 3148
 
3149
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3150
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3151
</source>
9908 mrdocs 3152
    <translation>getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
3153
 
3154
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
3155
 
3156
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3157
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3158
  </message>
3159
  <message>
9729 cbradney 3160
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
6261 cbradney 3161
 
9729 cbradney 3162
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3163
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3164
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3165
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3166
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3167
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3168
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3169
</source>
9908 mrdocs 3170
    <translation>textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
3171
 
3172
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
3173
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
3174
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
3175
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
3176
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
3177
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
3178
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
9729 cbradney 3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 3182
 
9729 cbradney 3183
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6261 cbradney 3184
</source>
9908 mrdocs 3185
    <translation>duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
3186
 
3187
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
6261 cbradney 3188
  </message>
3189
  <message>
9729 cbradney 3190
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 3191
 
9729 cbradney 3192
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3193
strings.
3194
</source>
9908 mrdocs 3195
    <translation>setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
3196
 
3197
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
3198
cadeas.</translation>
9729 cbradney 3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>getPageType() -&gt; integer
6261 cbradney 3202
 
9729 cbradney 3203
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3204
</source>
9908 mrdocs 3205
    <translation>getPageType() -&gt; inteiro
3206
 
3207
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
3208
</translation>
9729 cbradney 3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3212
 
3213
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3214
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3215
</source>
9908 mrdocs 3216
    <translation>getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
3217
 
3218
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3219
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3220
</translation>
9729 cbradney 3221
  </message>
3222
  <message>
3223
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3224
 
3225
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3226
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3227
 
6261 cbradney 3228
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3229
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3230
</source>
9908 mrdocs 3231
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
3232
 
3233
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
3234
é falso non se imprimirá a capa.
3235
 
3236
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3237
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
3238
</translation>
6261 cbradney 3239
  </message>
3240
  <message>
9729 cbradney 3241
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
6261 cbradney 3242
 
9729 cbradney 3243
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3244
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3245
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3246
not given the currently selected Item is used.
6261 cbradney 3247
 
9729 cbradney 3248
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3249
</source>
9908 mrdocs 3250
    <translation>insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
9729 cbradney 3251
 
9908 mrdocs 3252
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3253
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3254
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
3255
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
9729 cbradney 3256
 
9908 mrdocs 3257
Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
3258
</translation>
9729 cbradney 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3262
 
3263
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3264
true the layer will be displayed outlined.
3265
 
6261 cbradney 3266
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3267
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3268
</source>
9908 mrdocs 3269
    <translation>setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
3270
 
3271
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
3272
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
3273
 
3274
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3275
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3276
  </message>
3277
  <message>
9729 cbradney 3278
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
6261 cbradney 3279
 
9729 cbradney 3280
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3281
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
6261 cbradney 3282
 
3283
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3284
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3285
</source>
9908 mrdocs 3286
    <translation>setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
3287
 
3288
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
3289
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
3290
 
3291
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3292
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3293
  </message>
3294
  <message>
9729 cbradney 3295
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
6261 cbradney 3296
 
9729 cbradney 3297
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3298
 
3299
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3300
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3301
</source>
9908 mrdocs 3302
    <translation>setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
3303
 
3304
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
3305
 
3306
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3307
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3308
  </message>
3309
  <message>
9729 cbradney 3310
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
6261 cbradney 3311
 
9729 cbradney 3312
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3313
 
3314
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3315
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6261 cbradney 3316
</source>
9908 mrdocs 3317
    <translation>setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
3318
 
3319
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
3320
 
3321
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
3322
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
6261 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3326
 
3327
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3328
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3329
</source>
9908 mrdocs 3330
    <translation>setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3331
 
3332
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
3333
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3334
  </message>
3335
  <message>
3336
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3337
 
3338
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3339
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3340
</source>
9908 mrdocs 3341
    <translation>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3342
 
3343
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
3344
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
6261 cbradney 3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3348
 
3349
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
9729 cbradney 3350
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3351
</source>
9908 mrdocs 3352
    <translation>setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
3353
 
3354
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
3355
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3356
</translation>
6261 cbradney 3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3360
 
3361
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
9729 cbradney 3362
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6261 cbradney 3363
</source>
9908 mrdocs 3364
    <translation>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
3365
 
3366
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
3367
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3368
</translation>
6261 cbradney 3369
  </message>
6434 cbradney 3370
  <message>
9729 cbradney 3371
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3372
 
9729 cbradney 3373
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3374
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
6434 cbradney 3375
 
9729 cbradney 3376
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
6434 cbradney 3377
</source>
9908 mrdocs 3378
    <translation>placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3379
 
3380
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
3381
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
3382
 
3383
Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
3384
</translation>
6434 cbradney 3385
  </message>
3386
  <message>
9729 cbradney 3387
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
6434 cbradney 3388
 
9729 cbradney 3389
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3390
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
7508 cbradney 3391
 
9729 cbradney 3392
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
7508 cbradney 3393
</source>
9908 mrdocs 3394
    <translation>placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3395
 
3396
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
3397
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
3398
 
3399
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
7508 cbradney 3400
  </message>
3401
  <message>
9729 cbradney 3402
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
7508 cbradney 3403
 
9729 cbradney 3404
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3405
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
7508 cbradney 3406
 
9729 cbradney 3407
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
7508 cbradney 3408
</source>
9908 mrdocs 3409
    <translation>placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
3410
 
3411
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
3412
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
3413
 
3414
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
7508 cbradney 3415
  </message>
9908 mrdocs 3416
  <message>
3417
    <source>Copy #%1 of </source>
3418
    <translation>Copia nº%1 de </translation>
3419
  </message>
1192 mrdocs 3420
</context>
3421
<context>
418 Franz 3422
  <name>About</name>
3423
  <message>
1074 cbradney 3424
    <source>About Scribus%1%2</source>
1192 mrdocs 3425
    <translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
1074 cbradney 3426
  </message>
3427
  <message>
418 Franz 3428
    <source>%1. %2 %3 </source>
1784 cbradney 3429
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
418 Franz 3430
  </message>
3431
  <message>
3432
    <source>Scribus Version %1
3433
%2 %3</source>
3278 cbradney 3434
    <translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
1074 cbradney 3435
%2 %3</translation>
418 Franz 3436
  </message>
3437
  <message>
3438
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3439
    <translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
418 Franz 3440
  </message>
3441
  <message>
1074 cbradney 3442
    <source>Programming:</source>
1192 mrdocs 3443
    <translation type="obsolete">Programación:</translation>
418 Franz 3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>Contributions from:</source>
2936 mrdocs 3447
    <translation>Contribucións de:</translation>
418 Franz 3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>Windows port:</source>
3278 cbradney 3451
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
418 Franz 3452
  </message>
3453
  <message>
1074 cbradney 3454
    <source>Documentation:</source>
1192 mrdocs 3455
    <translation type="obsolete">Documentación:</translation>
418 Franz 3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>German:</source>
3278 cbradney 3459
    <translation type="obsolete">Alemán:</translation>
418 Franz 3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>French:</source>
3278 cbradney 3463
    <translation type="obsolete">Francés:</translation>
418 Franz 3464
  </message>
3465
  <message>
1074 cbradney 3466
    <source>Spanish and Catalan:</source>
1192 mrdocs 3467
    <translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
1074 cbradney 3468
  </message>
3469
  <message>
418 Franz 3470
    <source>Italian:</source>
3278 cbradney 3471
    <translation type="obsolete">Italiano:</translation>
418 Franz 3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>Hungarian:</source>
3278 cbradney 3475
    <translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
418 Franz 3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>Ukrainian:</source>
3278 cbradney 3479
    <translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
418 Franz 3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>Bulgarian:</source>
3278 cbradney 3483
    <translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
418 Franz 3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>Galician:</source>
3278 cbradney 3487
    <translation type="obsolete">Galego:</translation>
418 Franz 3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>Turkish:</source>
3278 cbradney 3491
    <translation type="obsolete">Turco:</translation>
418 Franz 3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>Lithuanian:</source>
3278 cbradney 3495
    <translation type="obsolete">Lituano:</translation>
418 Franz 3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>Polish:</source>
3278 cbradney 3499
    <translation type="obsolete">Polonés:</translation>
418 Franz 3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Czech:</source>
3278 cbradney 3503
    <translation type="obsolete">Checo:</translation>
418 Franz 3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>Slovak:</source>
3278 cbradney 3507
    <translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
418 Franz 3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Danish:</source>
3278 cbradney 3511
    <translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
418 Franz 3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>Norwegian:</source>
3278 cbradney 3515
    <translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
418 Franz 3516
  </message>
3517
  <message>
1074 cbradney 3518
    <source>English:</source>
1192 mrdocs 3519
    <translation type="obsolete">Inglés:</translation>
1074 cbradney 3520
  </message>
3521
  <message>
418 Franz 3522
    <source>Welsh:</source>
3278 cbradney 3523
    <translation type="obsolete">Galés:</translation>
418 Franz 3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>Russian:</source>
3278 cbradney 3527
    <translation type="obsolete">Ruso:</translation>
418 Franz 3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>Brazilian:</source>
3278 cbradney 3531
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
418 Franz 3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>Finnish:</source>
3278 cbradney 3535
    <translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
418 Franz 3536
  </message>
3537
  <message>
1074 cbradney 3538
    <source>Homepage and online reference</source>
1192 mrdocs 3539
    <translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
418 Franz 3540
  </message>
3541
  <message>
1074 cbradney 3542
    <source>Mailing list</source>
1192 mrdocs 3543
    <translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
418 Franz 3544
  </message>
3545
  <message>
1074 cbradney 3546
    <source>Bugs and feature requests</source>
1192 mrdocs 3547
    <translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
418 Franz 3548
  </message>
3549
  <message>
1074 cbradney 3550
    <source>Basque:</source>
3278 cbradney 3551
    <translation type="obsolete">Basco:</translation>
418 Franz 3552
  </message>
3553
  <message>
1074 cbradney 3554
    <source>Slovenian:</source>
3278 cbradney 3555
    <translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
418 Franz 3556
  </message>
3557
  <message>
1074 cbradney 3558
    <source>This panel shows the version, build date and
3559
 compiled in library support in Scribus
3560
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3561
Missing library support is indicated by a *</source>
1192 mrdocs 3562
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e
1074 cbradney 3563
soporte de librarías compiladas en Scribus
3564
O C-C-T equivale a soporte C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
3565
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
418 Franz 3566
  </message>
3567
  <message>
1074 cbradney 3568
    <source>&amp;About</source>
2936 mrdocs 3569
    <translation>&amp;Acerca de</translation>
418 Franz 3570
  </message>
3571
  <message>
1074 cbradney 3572
    <source>A&amp;uthors</source>
2936 mrdocs 3573
    <translation>A&amp;utores</translation>
418 Franz 3574
  </message>
3575
  <message>
1074 cbradney 3576
    <source>&amp;Translations</source>
2936 mrdocs 3577
    <translation>&amp;Traducións</translation>
418 Franz 3578
  </message>
3579
  <message>
1074 cbradney 3580
    <source>&amp;Online</source>
2936 mrdocs 3581
    <translation>&amp;En liña</translation>
418 Franz 3582
  </message>
3583
  <message>
1074 cbradney 3584
    <source>&amp;Close</source>
2936 mrdocs 3585
    <translation>&amp;Fechar</translation>
418 Franz 3586
  </message>
1192 mrdocs 3587
  <message>
3588
    <source>About Scribus %1</source>
2936 mrdocs 3589
    <translation>Acerca de Scribus %1</translation>
1192 mrdocs 3590
  </message>
3591
  <message>
3592
    <source>Development Team:</source>
2936 mrdocs 3593
    <translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
1192 mrdocs 3594
  </message>
3595
  <message>
3596
    <source>Official Documentation:</source>
2936 mrdocs 3597
    <translation>Documentación Oficial:</translation>
1192 mrdocs 3598
  </message>
3599
  <message>
3600
    <source>Other Documentation:</source>
2936 mrdocs 3601
    <translation>Outra Documentación:</translation>
1192 mrdocs 3602
  </message>
3603
  <message>
3604
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2936 mrdocs 3605
    <translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
1192 mrdocs 3606
  </message>
3607
  <message>
3608
    <source>Catalan:</source>
3278 cbradney 3609
    <translation type="obsolete">Catalán:</translation>
1192 mrdocs 3610
  </message>
3611
  <message>
3612
    <source>English (British):</source>
3278 cbradney 3613
    <translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
1192 mrdocs 3614
  </message>
3615
  <message>
3616
    <source>Esperanto:</source>
3278 cbradney 3617
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
1192 mrdocs 3618
  </message>
3619
  <message>
3620
    <source>Korean:</source>
3278 cbradney 3621
    <translation type="obsolete">Coreano:</translation>
1192 mrdocs 3622
  </message>
3623
  <message>
3624
    <source>Serbian:</source>
3278 cbradney 3625
    <translation type="obsolete">Serbio:</translation>
1192 mrdocs 3626
  </message>
3627
  <message>
3628
    <source>Spanish:</source>
3278 cbradney 3629
    <translation type="obsolete">Español:</translation>
1192 mrdocs 3630
  </message>
3631
  <message>
3632
    <source>Swedish:</source>
3278 cbradney 3633
    <translation type="obsolete">Sueco:</translation>
1192 mrdocs 3634
  </message>
3635
  <message>
3636
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2936 mrdocs 3637
    <translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
1192 mrdocs 3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>Homepage</source>
2936 mrdocs 3641
    <translation>Sitio web</translation>
1192 mrdocs 3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>Online Reference</source>
2936 mrdocs 3645
    <translation>Referencia en liña</translation>
1192 mrdocs 3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2936 mrdocs 3649
    <translation>Erros e Peticións</translation>
1192 mrdocs 3650
  </message>
3651
  <message>
3652
    <source>Mailing List</source>
2936 mrdocs 3653
    <translation>Lista de Correo</translation>
1192 mrdocs 3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>This panel shows the version, build date and
3657
 compiled in library support in Scribus
3658
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
3659
Missing library support is indicated by a *</source>
3278 cbradney 3660
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de creación e
1192 mrdocs 3661
soporte de librarías compilado en Scribus.
3662
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
3663
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
3664
  </message>
1525 cbradney 3665
  <message>
3666
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1784 cbradney 3667
    <translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
1525 cbradney 3668
  </message>
2936 mrdocs 3669
  <message>
3670
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3671
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
2936 mrdocs 3672
  </message>
3673
  <message>
3674
    <source>Afrikaans:</source>
3278 cbradney 3675
    <translation type="obsolete">Africaner:</translation>
2936 mrdocs 3676
  </message>
3677
  <message>
3678
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3278 cbradney 3679
    <translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
2936 mrdocs 3680
  </message>
3278 cbradney 3681
  <message>
3682
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3683
    <translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
3278 cbradney 3684
  </message>
3685
  <message>
3686
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3687
    <translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
3278 cbradney 3688
  </message>
3689
  <message>
3690
    <source>Scribus Version %1
3691
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3692
    <translation type="obsolete">Scribus Versión %1
3377 mrdocs 3693
%2 %3 (%4)</translation>
3278 cbradney 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3697
    <translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
3278 cbradney 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3701
    <translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
3278 cbradney 3702
  </message>
3703
  <message>
3704
    <source>Wiki</source>
3377 mrdocs 3705
    <translation>Wiki</translation>
3278 cbradney 3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3709
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
3278 cbradney 3710
  </message>
3824 cbradney 3711
  <message>
3712
    <source>%1 %2 %3</source>
4951 mrdocs 3713
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3714
  </message>
3715
  <message>
3716
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4951 mrdocs 3717
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4951 mrdocs 3721
    <translation>A utilizar Ghostscript versión %1</translation>
3824 cbradney 3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>No Ghostscript version available</source>
4951 mrdocs 3725
    <translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
3824 cbradney 3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
4951 mrdocs 3729
    <translation>&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>Build ID:</source>
4951 mrdocs 3733
    <translation>ID da Compilación:</translation>
3824 cbradney 3734
  </message>
3735
  <message>
3736
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 3737
    <translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
3824 cbradney 3738
  </message>
4141 cbradney 3739
  <message>
4870 mrdocs 3740
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4951 mrdocs 3741
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 3742
  </message>
4759 cbradney 3743
  <message>
4870 mrdocs 3744
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4951 mrdocs 3745
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 3746
  </message>
3747
  <message>
4870 mrdocs 3748
    <source>March</source>
5328 cbradney 3749
    <translation type="obsolete">Marzo</translation>
4759 cbradney 3750
  </message>
5328 cbradney 3751
  <message>
3752
    <source>Tango Project Icons:</source>
9908 mrdocs 3753
    <translation>Iconas do Proxecto Tango:</translation>
5328 cbradney 3754
  </message>
6261 cbradney 3755
  <message>
3756
    <source>&amp;Updates</source>
9908 mrdocs 3757
    <translation>Act&amp;ualizacións</translation>
6261 cbradney 3758
  </message>
3759
  <message>
3760
    <source>Check for &amp;Updates</source>
9908 mrdocs 3761
    <translation>Comprobar se hai Act&amp;ualizacións</translation>
6261 cbradney 3762
  </message>
3763
  <message>
9908 mrdocs 3764
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3765
    <translation>Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
3766
  </message>
3767
  <message>
9729 cbradney 3768
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
9908 mrdocs 3769
    <translation>Comprobar se existen actualizacións de Scribus. Non se transferirá ningunha información sobre a súa máquina.</translation>
6261 cbradney 3770
  </message>
3771
  <message>
9729 cbradney 3772
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
9908 mrdocs 3773
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
6261 cbradney 3774
  </message>
1074 cbradney 3775
</context>
3776
<context>
3278 cbradney 3777
  <name>AboutPlugins</name>
3778
  <message>
3779
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 3780
    <translation type="obsolete">Si</translation>
3278 cbradney 3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>No</source>
6769 cbradney 3784
    <translation type="obsolete">Non</translation>
3278 cbradney 3785
  </message>
4759 cbradney 3786
  <message>
3787
    <source>Filename:</source>
4951 mrdocs 3788
    <translation>Nome do ficheiro:</translation>
4759 cbradney 3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>Version:</source>
4951 mrdocs 3792
    <translation>Versión:</translation>
4759 cbradney 3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>Enabled:</source>
4951 mrdocs 3796
    <translation>Habilitado:</translation>
4759 cbradney 3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Release Date:</source>
4951 mrdocs 3800
    <translation>Data de Publicación:</translation>
4759 cbradney 3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>Description:</source>
4951 mrdocs 3804
    <translation>Descrición:</translation>
4759 cbradney 3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>Author(s):</source>
4951 mrdocs 3808
    <translation>Autor/es:</translation>
4759 cbradney 3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source>Copyright:</source>
4951 mrdocs 3812
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3813
  </message>
3814
  <message>
3815
    <source>License:</source>
4951 mrdocs 3816
    <translation>Licenza:</translation>
4759 cbradney 3817
  </message>
3278 cbradney 3818
</context>
3819
<context>
3820
  <name>AboutPluginsBase</name>
3821
  <message>
3822
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9908 mrdocs 3823
    <translation>Scribus: Acerca das Extensións</translation>
3278 cbradney 3824
  </message>
3825
  <message>
3826
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3827
    <translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
3278 cbradney 3828
  </message>
3829
  <message>
3830
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3831
    <translation type="obsolete">Versión:</translation>
3278 cbradney 3832
  </message>
3833
  <message>
3834
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3835
    <translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
3278 cbradney 3836
  </message>
3837
  <message>
3838
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3839
    <translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
3278 cbradney 3840
  </message>
3841
  <message>
3842
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3843
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3844
  </message>
3845
  <message>
3846
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3847
    <translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
3278 cbradney 3848
  </message>
3849
  <message>
3850
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3851
    <translation type="obsolete">Descrición:</translation>
3278 cbradney 3852
  </message>
3853
  <message>
3854
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3855
    <translation type="obsolete">Licenza:</translation>
3278 cbradney 3856
  </message>
3857
  <message>
3858
    <source>&amp;Close</source>
9908 mrdocs 3859
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3860
  </message>
3861
  <message>
3862
    <source>Alt+C</source>
9908 mrdocs 3863
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3864
  </message>
3865
</context>
3866
<context>
3867
  <name>ActionManager</name>
3868
  <message>
3869
    <source>&amp;New</source>
3377 mrdocs 3870
    <translation>&amp;Novo</translation>
3278 cbradney 3871
  </message>
3872
  <message>
3873
    <source>&amp;Open...</source>
3377 mrdocs 3874
    <translation>&amp;Abrir...</translation>
3278 cbradney 3875
  </message>
3876
  <message>
3877
    <source>&amp;Close</source>
3377 mrdocs 3878
    <translation>&amp;Fechar</translation>
3278 cbradney 3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>&amp;Save</source>
3377 mrdocs 3882
    <translation>&amp;Gardar</translation>
3278 cbradney 3883
  </message>
3884
  <message>
3885
    <source>Save &amp;As...</source>
3377 mrdocs 3886
    <translation>Gardar &amp;Como...</translation>
3278 cbradney 3887
  </message>
3888
  <message>
3889
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3377 mrdocs 3890
    <translation>&amp;Volver ao Salvado</translation>
3278 cbradney 3891
  </message>
3892
  <message>
3893
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3377 mrdocs 3894
    <translation>Recoller para S&amp;aída...</translation>
3278 cbradney 3895
  </message>
3896
  <message>
3897
    <source>Get Text...</source>
3377 mrdocs 3898
    <translation>Obter Texto...</translation>
3278 cbradney 3899
  </message>
3900
  <message>
3901
    <source>Append &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3902
    <translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>Get Image...</source>
3377 mrdocs 3906
    <translation>Obter Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3907
  </message>
3908
  <message>
3909
    <source>Save &amp;Text...</source>
3377 mrdocs 3910
    <translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
3278 cbradney 3911
  </message>
3912
  <message>
3913
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 3914
    <translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
3278 cbradney 3915
  </message>
3916
  <message>
3917
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3377 mrdocs 3918
    <translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
3278 cbradney 3919
  </message>
3920
  <message>
3921
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3377 mrdocs 3922
    <translation>&amp;Configuración do Documento...</translation>
3278 cbradney 3923
  </message>
3924
  <message>
3925
    <source>&amp;Print...</source>
3377 mrdocs 3926
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
3278 cbradney 3927
  </message>
3928
  <message>
3929
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3377 mrdocs 3930
    <translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
3278 cbradney 3931
  </message>
3932
  <message>
3933
    <source>&amp;Quit</source>
3377 mrdocs 3934
    <translation>&amp;Sair</translation>
3278 cbradney 3935
  </message>
3936
  <message>
3937
    <source>&amp;Undo</source>
3377 mrdocs 3938
    <translation>&amp;Desfacer</translation>
3278 cbradney 3939
  </message>
3940
  <message>
3941
    <source>&amp;Redo</source>
3377 mrdocs 3942
    <translation>&amp;Refacer</translation>
3278 cbradney 3943
  </message>
3944
  <message>
3945
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3377 mrdocs 3946
    <translation>Modo de Acción do &amp;Elemento</translation>
3278 cbradney 3947
  </message>
3948
  <message>
3949
    <source>Cu&amp;t</source>
3377 mrdocs 3950
    <translation>Recor&amp;tar</translation>
3278 cbradney 3951
  </message>
3952
  <message>
3953
    <source>&amp;Copy</source>
3377 mrdocs 3954
    <translation>&amp;Copiar</translation>
3278 cbradney 3955
  </message>
3956
  <message>
3957
    <source>&amp;Paste</source>
3377 mrdocs 3958
    <translation>&amp;Pegar</translation>
3278 cbradney 3959
  </message>
3960
  <message>
3961
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 3962
    <translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
3278 cbradney 3963
  </message>
3964
  <message>
3965
    <source>Select &amp;All</source>
3377 mrdocs 3966
    <translation>Seleccion&amp;alo Todo</translation>
3278 cbradney 3967
  </message>
3968
  <message>
3969
    <source>&amp;Deselect All</source>
3377 mrdocs 3970
    <translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
3278 cbradney 3971
  </message>
3972
  <message>
3973
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3377 mrdocs 3974
    <translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
3278 cbradney 3975
  </message>
3976
  <message>
3977
    <source>Edit Image...</source>
3377 mrdocs 3978
    <translation>Modificar a Imaxe...</translation>
3278 cbradney 3979
  </message>
3980
  <message>
3981
    <source>C&amp;olors...</source>
3377 mrdocs 3982
    <translation>C&amp;ores...</translation>
3278 cbradney 3983
  </message>
3984
  <message>
3985
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9729 cbradney 3986
    <translation type="obsolete">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
3278 cbradney 3987
  </message>
3988
  <message>
3989
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9729 cbradney 3990
    <translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
3278 cbradney 3991
  </message>
3992
  <message>
3993
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3377 mrdocs 3994
    <translation>Páxinas &amp;Mestras...</translation>
3278 cbradney 3995
  </message>
3996
  <message>
3997
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3377 mrdocs 3998
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
3278 cbradney 3999
  </message>
4000
  <message>
4001
    <source>P&amp;references...</source>
3377 mrdocs 4002
    <translation>P&amp;referencias...</translation>
3278 cbradney 4003
  </message>
4004
  <message>
4005
    <source>%1 pt</source>
3377 mrdocs 4006
    <translation>%1 pt</translation>
3278 cbradney 4007
  </message>
4008
  <message>
4009
    <source>&amp;Other...</source>
3377 mrdocs 4010
    <translation>&amp;Outra...</translation>
3278 cbradney 4011
  </message>
4012
  <message>
4013
    <source>&amp;Left</source>
3377 mrdocs 4014
    <translation>&amp;Esquerda</translation>
3278 cbradney 4015
  </message>
4016
  <message>
4017
    <source>&amp;Center</source>
3377 mrdocs 4018
    <translation>&amp;Centro</translation>
3278 cbradney 4019
  </message>
4020
  <message>
4021
    <source>&amp;Right</source>
3377 mrdocs 4022
    <translation>Di&amp;reita</translation>
3278 cbradney 4023
  </message>
4024
  <message>
4025
    <source>&amp;Block</source>
3377 mrdocs 4026
    <translation>B&amp;loquear</translation>
3278 cbradney 4027
  </message>
4028
  <message>
4029
    <source>&amp;Forced</source>
3377 mrdocs 4030
    <translation>&amp;Forzado</translation>
3278 cbradney 4031
  </message>
4032
  <message>
4033
    <source>&amp;%1 %</source>
3377 mrdocs 4034
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3278 cbradney 4035
  </message>
4036
  <message>
4037
    <source>&amp;Normal</source>
3377 mrdocs 4038
    <translation>&amp;Normal</translation>
3278 cbradney 4039
  </message>
4040
  <message>
4041
    <source>&amp;Underline</source>
3377 mrdocs 4042
    <translation>&amp;Subliñado</translation>
3278 cbradney 4043
  </message>
4044
  <message>
4045
    <source>Underline &amp;Words</source>
3377 mrdocs 4046
    <translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
3278 cbradney 4047
  </message>
4048
  <message>
4049
    <source>&amp;Strike Through</source>
3377 mrdocs 4050
    <translation>&amp;Tachar</translation>
3278 cbradney 4051
  </message>
4052
  <message>
4053
    <source>&amp;All Caps</source>
3377 mrdocs 4054
    <translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
3278 cbradney 4055
  </message>
4056
  <message>
4057
    <source>Small &amp;Caps</source>
3377 mrdocs 4058
    <translation>Ver&amp;salitas</translation>
3278 cbradney 4059
  </message>
4060
  <message>
4061
    <source>Su&amp;perscript</source>
3377 mrdocs 4062
    <translation>Su&amp;períndice</translation>
3278 cbradney 4063
  </message>
4064
  <message>
4065
    <source>Su&amp;bscript</source>
3377 mrdocs 4066
    <translation>Su&amp;bíndice</translation>
3278 cbradney 4067
  </message>
4068
  <message>
4069
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 4070
    <translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
3278 cbradney 4071
  </message>
4072