Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 798 | Rev 1525 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
169 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
12
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Zwraca rozmiar czcionki w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
15
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
16
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
27
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
37
 
38
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
39
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
40
  </message>
41
  <message>
42
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
43
 
44
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
45
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
</source>
47
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
48
 
49
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
50
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
51
  </message>
52
  <message>
53
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
54
 
55
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
56
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
57
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
58
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
59
</source>
60
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
61
 
62
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
63
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
64
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
65
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
66
  </message>
67
  <message>
68
    <source>setRedraw(bool)
69
 
70
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
71
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
72
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
73
</source>
74
    <translation>setRedraw(bool)
75
 
76
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
77
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
78
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
79
  </message>
80
  <message>
81
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
82
 
83
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
84
coordinates are given in the current measurement units of the document
85
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
86
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
87
is not given Scribus will create one for you.
88
 
89
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
90
</source>
91
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
92
 
93
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
94
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
95
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
96
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
97
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
98
 
99
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
112
    <translation>newPage(gdzie [,&quot;szablon&quot;])
113
 
114
Tworzy nową stronę. Creates a new page. Jeśli &quot;gdzie&quot; jest równe -1, nowa strona zostanie dołączona
115
do dokumentu, w innym przypadku nowa strona zostanie wklejona przed &quot;gdzie&quot;. Numery stron są
116
liczone od 1 wzwyż, niezależnie jaki numer strony wyświetla się na pierwszej stronie twojego
117
dokumentu. Opcjonalny parametr &quot;szablon&quot; oznacza nazwę strony szablonu dla nowej strony.
118
 
119
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony będzie poza dozwolonym zakresem</translation>
120
  </message>
121
  <message>
122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
127
</source>
128
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
129
 
130
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
131
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
132
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
133
  </message>
134
  <message>
135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
139
</source>
140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
141
 
142
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
143
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
179
    <translation>O Scribusie %1</translation>
180
  </message>
181
</context>
182
<context>
183
  <name>@default</name>
184
  <message>
185
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
186
 
187
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
188
has some text selected the value assigned to the first character
189
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
190
selected item is used.
191
</source>
192
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
193
 
194
Zwraca nazwę czcionki dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
195
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
196
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
197
  </message>
198
  <message>
199
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
200
 
201
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
202
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
203
</source>
204
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
205
 
206
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
207
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
208
  </message>
209
  <message>
210
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
211
 
212
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
213
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
214
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
215
selected item is used.
216
</source>
217
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
218
 
219
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
220
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
221
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
222
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
223
  </message>
224
  <message>
225
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
226
 
227
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
228
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
229
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
230
used.
231
</source>
232
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
233
 
234
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
235
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
236
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
237
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
238
  </message>
239
  <message>
240
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
241
 
242
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
243
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
244
</source>
245
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
246
 
247
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
248
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
249
  </message>
250
  <message>
251
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
252
 
253
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
254
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
255
</source>
256
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
257
 
258
Zwraca odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
259
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
260
  </message>
261
  <message>
262
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
263
 
264
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
265
given the currently selected item is used.
266
</source>
267
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
268
 
269
Zwraca ilość szpalt w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
270
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
271
  </message>
272
  <message>
273
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
274
 
275
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
276
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
277
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
278
used.
279
</source>
280
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
281
 
282
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
283
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
284
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
285
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
286
  </message>
287
  <message>
288
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
289
 
290
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
291
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
292
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
293
used.
294
 
295
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
296
</source>
297
    <translation>insertText(&quot;tekst&quot;, poz, [&quot;nazwa&quot;])
298
 
299
Wstawia tekst &quot;tekst&quot; na pozycji &quot;poz&quot; w ramce tekstowej. Tekst musi
300
być kodowany w UTF (zobacz setText()),. Pierwsza litera ma indeks 0.
301
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
302
 
303
Może zwrócić błąd IndexError w przypadku wstawiania tekstu poza dozwolonym zakresem.</translation>
304
  </message>
305
  <message>
306
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
307
 
308
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
309
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
310
currently selected item is used.
311
 
312
May throw ValueError if the font cannot be found.
313
</source>
314
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
315
 
316
Przypisuje czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; czcionkę &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
317
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
318
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
319
 
320
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie czcionki.</translation>
321
  </message>
322
  <message>
323
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
324
 
325
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
326
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
327
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
328
currently selected item is used.
329
 
330
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
331
</source>
332
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
333
 
334
Przypisuje nowy rozmiar czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
335
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
336
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
337
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
338
 
339
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru czcionki poza dozwolonym zakresem.</translation>
340
  </message>
341
  <message>
342
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
343
 
344
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
345
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
346
item is used.
347
 
348
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
349
</source>
350
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
351
 
352
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
353
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
354
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
355
 
356
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
357
  </message>
358
  <message>
359
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
360
 
361
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
362
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
363
 
364
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
365
</source>
366
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
367
 
368
Przypisuje odstępowi między szpaltami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
369
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
370
 
371
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
372
  </message>
373
  <message>
374
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
375
 
376
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
377
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
378
 
379
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
380
</source>
381
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
382
 
383
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
384
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
385
 
386
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
387
  </message>
388
  <message>
389
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
390
 
391
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
392
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
393
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
394
 
395
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
396
</source>
397
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
398
 
399
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
400
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
401
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
402
w tym module - zobacz dir(scribus).
403
 
404
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
405
  </message>
406
  <message>
407
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
408
 
409
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
410
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
411
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
412
selected item is used.
413
 
414
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
415
</source>
416
    <translation>selectText(start, liczba, [&quot;nazwa&quot;])
417
 
418
Zaznacza podaną &quot;liczbę&quot; znaków tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;, poczynając od znaku &quot;start&quot;.
419
Liczenie znaków zaczyna się od 0. Jeśli &quot;liczba&quot; równa się 0, zaznaczenie tekstu zostanie zniesione.
420
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
421
 
422
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli zaznaczenie wyjdzie poza zakres tekstu.</translation>
423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
426
 
427
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
428
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
429
selected item is used.
430
</source>
431
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
432
 
433
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
434
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
435
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
436
  </message>
437
  <message>
438
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
439
 
440
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
441
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
442
given the currently selected item is used.
443
</source>
444
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
445
 
446
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
447
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
448
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
449
  </message>
450
  <message>
451
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
452
 
453
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
454
selected item is used.
455
</source>
456
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
457
 
458
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
459
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
460
  </message>
461
  <message>
462
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
463
 
464
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
465
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
466
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
467
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
468
used.
469
</source>
470
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
471
 
472
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
473
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
474
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
475
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
476
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
477
  </message>
478
  <message>
479
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
480
 
481
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
482
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
483
and must not link to or be linked from any other frames already.
484
 
485
May throw ScribusException if linking rules are violated.
486
</source>
487
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
488
 
489
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
490
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
491
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
492
 
493
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
494
  </message>
495
  <message>
496
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
497
 
498
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
499
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
500
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
501
 
502
May throw ScribusException if linking rules are violated.
503
</source>
504
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
505
 
506
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
507
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
508
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
509
 
510
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
511
  </message>
512
  <message>
513
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
514
 
515
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
516
currently selected item is used.</source>
517
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
518
 
519
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
520
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
521
  </message>
522
  <message>
523
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
524
 
525
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
526
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
527
the value of the named color from the default document colors.
528
 
529
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
530
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
531
</source>
532
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
533
 
534
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
535
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
536
 
537
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
538
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
539
  </message>
540
  <message>
541
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
542
 
543
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
544
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
545
Color components should be in the range from 0 to 255.
546
 
547
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
548
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
549
</source>
550
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
551
 
552
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
553
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
554
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
555
 
556
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
557
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
558
  </message>
559
  <message>
560
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
561
 
562
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
563
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
564
&quot;None&quot; - transparent.
565
 
566
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
567
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
568
 
569
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
570
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
571
</source>
572
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
573
 
574
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
575
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
576
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
577
 
578
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
579
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
580
 
581
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
582
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
583
  </message>
584
  <message>
585
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
586
 
587
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
588
 
589
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
590
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
591
</source>
592
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
593
 
594
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
595
 
596
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
597
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
598
  </message>
599
  <message>
600
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
601
 
602
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
603
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
604
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
605
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
606
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
607
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
608
opional parameters is False.
609
 
610
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
611
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
612
 
613
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
614
 
615
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
616
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
617
</source>
618
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
619
 
620
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
621
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
622
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
623
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
624
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
625
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
626
 
627
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
628
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
629
 
630
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
631
 
632
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
633
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
634
  </message>
635
  <message>
636
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
637
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
638
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
639
 
640
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
641
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
642
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
643
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
644
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
645
 
646
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
647
at 1.
648
 
649
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
650
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
651
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
652
can be binary-ORed with button constants:
653
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
654
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
655
 
656
Usage examples:
657
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
658
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
659
          ICON_ERROR)
660
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
661
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
662
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
663
 
664
Defined button and icon constants:
665
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
666
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
667
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
668
</source>
669
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
670
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
671
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
672
 
673
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
674
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
675
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
676
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
677
może zawierać proste formatowanie HTML.
678
 
679
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
680
zaczynają się od 1.
681
 
682
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
683
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
684
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
685
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
686
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
687
 
688
Przykłady użycia:
689
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
690
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
691
          ICON_ERROR)
692
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
693
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
694
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
695
 
696
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
697
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
698
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
699
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
700
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/></translation>
701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
704
 
705
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
706
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
707
 
708
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
709
</source>
710
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
711
 
712
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
713
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
714
 
715
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
716
  </message>
717
  <message>
718
    <source>closeDoc()
719
 
720
Closes the current document without prompting to save.
721
 
722
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
723
</source>
724
    <translation>closeDoc()
725
 
726
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
727
 
728
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
729
  </message>
730
  <message>
731
    <source>haveDoc() -&gt; bool
732
 
733
Returns true if there is a document open.
734
</source>
735
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
736
 
737
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
738
  </message>
739
  <message>
740
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
741
 
742
Opens the document &quot;name&quot;.
743
 
744
May raise ScribusError if the document could not be opened.
745
</source>
746
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
747
 
748
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
749
 
750
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
751
  </message>
752
  <message>
753
    <source>saveDoc()
754
 
755
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
756
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
757
save file dialog.
758
 
759
If the save fails, there is currently no way to tell.
760
</source>
761
    <translation>saveDoc()
762
 
763
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
764
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
765
 
766
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
767
  </message>
768
  <message>
769
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
770
 
771
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
772
relative path).
773
 
774
May raise ScribusError if the save fails.
775
</source>
776
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
777
 
778
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
779
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
780
 
781
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
782
  </message>
783
  <message>
784
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
785
 
786
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
787
strings.
788
</source>
789
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
790
 
791
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
792
to łańcuchy znaków.</translation>
793
  </message>
794
  <message>
795
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
796
 
797
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
798
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
799
constants.
800
</source>
801
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
802
 
803
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
804
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
805
  </message>
806
  <message>
807
    <source>setUnit(type)
808
 
809
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
810
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
811
 
812
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
813
</source>
814
    <translation>setUnit(typ)
815
 
816
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
817
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
818
 
819
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
820
  </message>
821
  <message>
822
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
823
 
824
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
825
of the UNIT_* constants:
826
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
827
</source>
828
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
829
 
830
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
831
ze stałych UNIT_* :
832
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
836
 
837
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
838
current document.
839
</source>
840
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
841
 
842
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
843
  </message>
844
  <message>
845
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
846
 
847
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
848
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
849
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
850
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
851
</source>
852
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
853
 
854
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
855
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
856
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
857
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
858
  </message>
859
  <message>
860
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
861
 
862
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
863
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
864
</source>
865
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
866
 
867
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
868
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
872
 
873
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
874
is not given the currently selected Item is used.
875
</source>
876
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
877
 
878
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
879
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
880
  </message>
881
  <message>
882
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
883
 
884
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
885
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
886
</source>
887
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
888
 
889
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
890
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
891
  </message>
892
  <message>
893
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
894
 
895
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
896
the currently selected item is used. The join types are:
897
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
898
</source>
899
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
900
 
901
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
902
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
903
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
904
  </message>
905
  <message>
906
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
907
 
908
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
909
currently selected item is used. The cap types are:
910
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
911
</source>
912
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
913
 
914
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
915
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
916
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
917
  </message>
918
  <message>
919
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
920
 
921
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
922
currently selected item is used. Line style constants are:
923
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
924
</source>
925
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
926
 
927
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
928
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
929
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
930
  </message>
931
  <message>
932
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
933
 
934
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
935
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
936
</source>
937
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
938
 
939
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
940
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
944
 
945
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
946
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
947
</source>
948
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
949
 
950
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
951
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
952
  </message>
953
  <message>
954
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
955
 
956
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
957
given the currently selected item is used.
958
</source>
959
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
960
 
961
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
962
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
963
  </message>
964
  <message>
965
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
966
 
967
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
968
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
969
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
970
for reference.
971
</source>
972
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
973
 
974
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
975
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
976
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
977
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
978
  </message>
979
  <message>
980
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
981
 
982
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
983
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
984
is used.
985
</source>
986
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
987
 
988
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
989
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
990
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
991
  </message>
992
  <message>
993
    <source>getAllObjects() -&gt; list
994
 
995
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
996
</source>
997
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
998
 
999
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
1002
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1003
 
1004
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1005
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1006
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1007
belongs to a group, the whole group is moved.
1008
</source>
1009
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1010
 
1011
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
1012
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
1013
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
1014
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
1017
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1018
 
1019
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1020
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1021
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1022
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1023
given the currently selected item is used.
1024
</source>
1025
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1026
 
1027
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1028
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1029
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1030
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1031
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1032
  </message>
1033
  <message>
1034
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1035
 
1036
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1037
is not given the currently selected item is used.
1038
</source>
1039
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1040
 
1041
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1042
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
1045
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1046
 
1047
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1048
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1049
second selected Object and so on.
1050
</source>
1051
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1052
 
1053
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1054
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
1057
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1058
 
1059
Returns the number of selected objects.
1060
</source>
1061
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1062
 
1063
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1067
 
1068
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1069
</source>
1070
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1071
 
1072
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1073
  </message>
1074
  <message>
1075
    <source>deselectAll()
1076
 
1077
Deselects all objects in the whole document.
1078
</source>
1079
    <translation>deselectAll()
1080
 
1081
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
1084
    <source>groupObjects(list)
1085
 
1086
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1087
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1088
items are used.
1089
</source>
1090
    <translation>groupObjects(list)
1091
 
1092
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1093
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1094
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1098
 
1099
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1100
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1101
 
1102
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1103
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
1106
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1107
 
1108
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1109
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1110
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1111
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1112
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1113
 
1114
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1115
</source>
1116
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1117
 
1118
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1119
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1120
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1121
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1122
zaznaczony obiekt.
1123
 
1124
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1125
  </message>
1126
  <message>
1127
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1128
 
1129
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1130
not given the currently selected item is used.
1131
 
1132
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1133
</source>
1134
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135
 
1136
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1137
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1138
 
1139
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1143
 
1144
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1145
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1146
means 100 %.
1147
 
1148
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1149
</source>
1150
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1151
 
1152
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1153
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1154
 
1155
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1156
  </message>
1157
  <message>
1158
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1159
 
1160
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1161
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1162
if locked.
1163
</source>
1164
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1165
 
1166
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1167
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1168
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1169
  </message>
1170
  <message>
1171
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1172
 
1173
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1174
currently selected item is used.
1175
</source>
1176
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1177
 
1178
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1179
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1180
  </message>
1181
  <message>
1182
    <source>getFontNames() -&gt; list
1183
 
1184
Returns a list with the names of all available fonts.
1185
</source>
1186
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1187
 
1188
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych czcionek.</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
1191
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1192
 
1193
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1194
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1195
</source>
1196
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1197
 
1198
Zwraca obszerną informację o czcionkach. Jest to lista krotek zawierająca:
1199
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik czcionki), (...), ... ]</translation>
1200
  </message>
1201
  <message>
1202
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1203
 
1204
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1205
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1206
 
1207
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1208
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1209
</source>
1210
    <translation>rendeFont(&quot;nazwa&quot;, &quot;nazwa_pliku&quot;, &quot;wzór&quot;, rozmiar) -&gt; bool
1211
 
1212
Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;nazwa&quot; z podanym &quot;wzorem&quot; tekstu
1213
i w podanym rozmiarze. Obrazek zapisywany jest w pliku &quot;nazwa_pliku&quot;.
1214
Zwraca true w przypadku powodzenia.
1215
 
1216
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
1217
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;wzór&quot; lub &quot;nazwa_pliku&quot;.</translation>
1218
  </message>
1219
  <message>
1220
    <source>getLayers() -&gt; list
1221
 
1222
Returns a list with the names of all defined layers.
1223
</source>
1224
    <translation>getLayers() -&gt; list
1225
 
1226
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
1229
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1230
 
1231
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1232
 
1233
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1234
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1235
</source>
1236
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1237
 
1238
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1239
 
1240
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1241
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1242
  </message>
1243
  <message>
1244
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1245
 
1246
Returns the name of the current active layer.
1247
</source>
1248
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1249
 
1250
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1251
  </message>
1252
  <message>
1253
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1254
 
1255
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1256
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1257
 
1258
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1259
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1260
</source>
1261
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1262
 
1263
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1264
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1265
 
1266
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1267
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1268
  </message>
1269
  <message>
1270
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1271
 
1272
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1273
the layer is invisible.
1274
 
1275
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1276
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1277
</source>
1278
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1279
 
1280
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1281
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1282
 
1283
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1284
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1285
  </message>
1286
  <message>
1287
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1288
 
1289
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1290
false the layer won&apos;t be printed.
1291
 
1292
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1293
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1294
</source>
1295
    <translation>setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1296
 
1297
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1298
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1299
 
1300
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1301
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1302
  </message>
1303
  <message>
1304
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1305
 
1306
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1307
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1308
&quot;layer&quot; is invisible.
1309
 
1310
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1311
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1312
</source>
1313
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1314
 
1315
Zwraca informację, czy warstwa jest widoczna. Wartość True oznacza, że warstwa
1316
jest widoczna, wartość False oznacza niewidoczność warstwy.
1317
 
1318
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1319
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
1322
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1323
 
1324
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1325
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1326
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1327
 
1328
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1329
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1330
</source>
1331
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1332
 
1333
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1334
może być drukowana, wartość False oznacza, że druk warstwy jest wyłączony.
1335
 
1336
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1337
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
1340
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1341
 
1342
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1343
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1344
 
1345
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1346
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1347
</source>
1348
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1349
 
1350
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1351
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1352
 
1353
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1354
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1355
  </message>
1356
  <message>
1357
    <source>createLayer(layer)
1358
 
1359
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1360
 
1361
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1362
</source>
1363
    <translation>createLayer(warstwa)
1364
 
1365
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1366
 
1367
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1368
  </message>
1369
  <message>
1370
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1371
 
1372
Returns a string with the -lang value.
1373
</source>
1374
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1375
 
1376
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
1379
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1380
 
1381
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1382
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1383
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1384
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1385
is not given Scribus will create one for you.
1386
 
1387
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1388
</source>
1389
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1390
 
1391
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1392
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1393
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1394
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1395
sam utworzy taką nazwę.
1396
 
1397
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1398
  </message>
1399
  <message>
1400
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1401
 
1402
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1403
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1404
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1405
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1406
create one for you.
1407
 
1408
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1409
</source>
1410
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1411
 
1412
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1413
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1414
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1415
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1416
ją automatycznie.
1417
 
1418
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1419
  </message>
1420
  <message>
1421
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1422
 
1423
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1424
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1425
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1426
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1427
given Scribus will create one for you.
1428
 
1429
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1430
</source>
1431
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1432
 
1433
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1434
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1435
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1436
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1437
utworzy ją automatycznie.
1438
 
1439
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1443
 
1444
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1445
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1446
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1447
object because you need this name for further access to that object. If
1448
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1449
 
1450
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1451
</source>
1452
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1453
 
1454
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1455
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1456
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1457
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1458
utworzy ją automatycznie.
1459
 
1460
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1461
  </message>
1462
  <message>
1463
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1464
 
1465
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1466
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1467
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1468
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1469
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1470
Scribus will create one for you.
1471
 
1472
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1473
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1474
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1475
</source>
1476
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1477
 
1478
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1479
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1480
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1481
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1482
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1483
utworzy ją automatycznie.
1484
 
1485
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1486
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1487
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1488
  </message>
1489
  <message>
1490
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1491
 
1492
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1493
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1494
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1495
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1496
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1497
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1498
identifier for the object because you need this name for further access to that
1499
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1500
 
1501
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1502
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1503
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1504
</source>
1505
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1506
 
1507
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1508
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1509
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1510
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1511
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1512
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1513
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1514
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1515
utworzy ją automatycznie.
1516
 
1517
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1518
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1519
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1520
  </message>
1521
  <message>
1522
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1523
 
1524
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1525
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1526
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1527
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1528
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1529
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1530
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1531
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1532
for you.
1533
 
1534
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1535
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1536
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1537
</source>
1538
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1539
 
1540
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1541
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1542
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1543
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1544
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1545
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1546
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1547
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1548
Scribus utworzy ją automatycznie.
1549
 
1550
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1551
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1552
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1553
  </message>
1554
  <message>
1555
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1556
 
1557
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1558
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1559
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1560
unique identifier for the object because you need this name for further access
1561
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1562
 
1563
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1564
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1565
</source>
1566
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1567
 
1568
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1569
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1570
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1571
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1572
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1573
Scribus utworzy ją automatycznie.
1574
 
1575
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1576
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1577
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1578
  </message>
1579
  <message>
1580
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1581
 
1582
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1583
selected item is deleted.
1584
</source>
1585
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1586
 
1587
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1588
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1592
 
1593
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1594
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1595
is not passed, text flow is toggled.
1596
</source>
1597
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1598
 
1599
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1600
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1601
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1602
przełączone.</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
1605
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1606
 
1607
Test if an object with specified name really exists in the document.
1608
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1609
returns True if there is something selected.
1610
</source>
1611
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1612
 
1613
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1614
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1615
zaznaczony obiekt.</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
1618
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1619
 
1620
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1621
given, it&apos;s applied on the selected object.
1622
</source>
1623
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1624
 
1625
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1626
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1627
  </message>
1628
  <message>
1629
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1630
 
1631
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1632
</source>
1633
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1634
 
1635
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1636
  </message>
1637
  <message>
1638
    <source>currentPage() -&gt; integer
1639
 
1640
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1641
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1642
</source>
1643
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1644
 
1645
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1646
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1647
  </message>
1648
  <message>
1649
    <source>redrawAll()
1650
 
1651
Redraws all pages.
1652
</source>
1653
    <translation>redrawAll()
1654
 
1655
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1656
  </message>
1657
  <message>
1658
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1659
 
1660
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1661
 
1662
May raise ScribusError if the save failed.
1663
</source>
1664
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1665
 
1666
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1667
 
1668
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1669
  </message>
1670
  <message>
1671
    <source>deletePage(nr)
1672
 
1673
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1674
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1675
page number is.
1676
 
1677
May raise IndexError if the page number is out of range
1678
</source>
1679
    <translation>deletePage(nr)
1680
 
1681
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1682
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1683
wyświetlany w dokumencie.
1684
 
1685
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1686
  </message>
1687
  <message>
1688
    <source>gotoPage(nr)
1689
 
1690
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1691
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1692
just sets the page that script commands will operates on.
1693
 
1694
May raise IndexError if the page number is out of range.
1695
</source>
1696
    <translation>gotoPage(nr)
1697
 
1698
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1699
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1700
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1701
 
1702
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1703
  </message>
1704
  <message>
1705
    <source>pageCount() -&gt; integer
1706
 
1707
Returns the number of pages in the document.
1708
</source>
1709
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1710
 
1711
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
1714
    <source>getHGuides() -&gt; list
1715
 
1716
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1717
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1718
</source>
1719
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1720
 
1721
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
1722
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
1725
    <source>setHGuides(list)
1726
 
1727
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1728
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1729
 
1730
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1731
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1732
</source>
1733
    <translation>setHGuides(list)
1734
 
1735
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
1736
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1737
 
1738
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1739
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1740
  </message>
1741
  <message>
1742
    <source>getVGuides()
1743
 
1744
See getHGuides.
1745
</source>
1746
    <translation>getVGuides()
1747
 
1748
Zobacz getHGuides.</translation>
1749
  </message>
1750
  <message>
1751
    <source>setVGuides()
1752
 
1753
See setHGuides.
1754
</source>
1755
    <translation>setVGuides()
1756
 
1757
Zobacz setHGuides.</translation>
1758
  </message>
1759
  <message>
1760
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1761
 
1762
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1763
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1764
</source>
1765
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1766
 
1767
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
1768
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1769
  </message>
1770
  <message>
1771
    <source>getPageItems() -&gt; list
1772
 
1773
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1774
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1775
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1776
the page...
1777
</source>
1778
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1779
 
1780
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
1781
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1782
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1783
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1784
  </message>
1785
  <message>
1786
    <source>getPageMargins()
1787
 
1788
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1789
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1790
</source>
1791
    <translation>getPageMargins()
1792
 
1793
Zwraca marginesy strony jako krotkę (lewy, prawy, górny, dolny) w aktualnych
1794
jednostkach miary. Zobasz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
1795
  </message>
1796
  <message>
1797
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1798
 
1799
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1800
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1801
currently selected item is used.
1802
</source>
1803
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1804
 
1805
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1806
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1807
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1808
  </message>
1809
  <message>
1810
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1811
 
1812
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1813
is not given the currently selected item is used.
1814
</source>
1815
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1816
 
1817
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1818
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1819
  </message>
1820
  <message>
1821
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1822
 
1823
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1824
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1825
given the currently selected item is used.
1826
 
1827
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1828
</source>
1829
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1830
 
1831
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1832
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1833
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1834
 
1835
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1838
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1839
 
1840
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1841
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1842
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1843
is used.
1844
 
1845
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1846
</source>
1847
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1848
 
1849
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1850
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1851
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1852
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1853
 
1854
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
1857
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1858
 
1859
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1860
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1861
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1862
</source>
1863
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1864
 
1865
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1866
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1867
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1868
  </message>
1869
  <message>
1870
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1871
 
1872
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1873
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1874
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1875
</source>
1876
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1877
 
1878
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1879
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1880
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1881
  </message>
1882
  <message>
1883
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1884
 
1885
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1886
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1887
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1888
</source>
1889
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1890
 
1891
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1892
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1893
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1894
  </message>
1895
  <message>
1896
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1897
 
1898
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1899
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1900
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1901
Item is used.
1902
 
1903
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1904
</source>
1905
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1906
 
1907
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1908
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1909
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1910
zaznaczony obiekt.
1911
 
1912
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1913
  </message>
1914
  <message>
1915
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1916
 
1917
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1918
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1919
 
1920
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1921
</source>
1922
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1923
 
1924
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1925
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1926
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1927
 
1928
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
1931
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1932
 
1933
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1934
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1935
 
1936
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1937
</source>
1938
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1939
 
1940
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1941
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1942
 
1943
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
1946
    <source>progressReset()
1947
 
1948
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1949
new progress bar use. See progressSet.
1950
</source>
1951
    <translation>progressReset()
1952
 
1953
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1954
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
1957
    <source>progressTotal(max)
1958
 
1959
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1960
See progressSet.
1961
</source>
1962
    <translation>progressTotal(max)
1963
 
1964
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1965
Zobacz progressSet.</translation>
1966
  </message>
1967
  <message>
1968
    <source>progressSet(nr)
1969
 
1970
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1971
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1972
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1973
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1974
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1975
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1976
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1977
</source>
1978
    <translation>progressSet(nr)
1979
 
1980
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1981
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1982
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1983
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1984
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1985
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1986
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1987
  </message>
1988
  <message>
1989
    <source>setCursor()
1990
 
1991
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1992
</source>
1993
    <translation>setCursor()
1994
 
1995
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1996
  </message>
1997
  <message>
1998
    <source>docChanged(bool)
1999
 
2000
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2001
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2002
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2003
</source>
2004
    <translation>docChanged(bool)
2005
 
2006
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
2007
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2008
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
2009
  </message>
2010
  <message>
2011
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2012
 
2013
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2014
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2015
the range from 0 to 255.
2016
 
2017
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2018
</source>
2019
    <translation>defineColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
2020
 
2021
Definiuje nowy kolor o nazwie &quot;nazwa&quot;. Wartość koloru definiowana jest za pomocą
2022
czterech komponentów: c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny. Komponentyz
2023
koloru powinny się zawierać w zakresie od 0 do 255.
2024
 
2025
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana niedopuszczalna nazwa koloru.</translation>
2026
  </message>
2027
  <message>
2028
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2029
 
2030
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2031
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2032
selected item is used.
2033
</source>
2034
    <translation>getCornerRadius([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
2035
 
2036
Zwraca promień zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot;. Promień podawany
2037
jest w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2038
zaznaczony obiekt.</translation>
2039
  </message>
2040
  <message>
2041
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2042
 
2043
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2044
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2045
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2046
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2047
</source>
2048
    <translation>getPosition([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
2049
 
2050
Zwraca krotkę (x, y) z pozycją obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
2051
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Pozycja wyrażana jest w aktualnych
2052
jednostkach dokumentu - zobacz również stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
2055
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2056
 
2057
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2058
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2059
selected item is used.
2060
</source>
2061
    <translation>rotateObjectAbs(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
2062
 
2063
Przypisuje obiektowi &quot;nazwa&quot; obrót &quot;obrót&quot;. Wartości dodatnie oznaczają ruch przeciwny
2064
do ruchu wskazówek zegara. Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2065
zaznaczony obiekt.</translation>
2066
  </message>
2067
</context>
2068
<context>
169 Franz 2069
  <name>About</name>
2070
  <message>
798 cbradney 2071
    <source>About Scribus%1%2</source>
2072
    <translation type="obsolete">O Scribusie%1%2</translation>
2073
  </message>
2074
  <message>
169 Franz 2075
    <source>%1. %2 %3 </source>
266 Franz 2076
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
169 Franz 2077
  </message>
2078
  <message>
2079
    <source>Scribus Version %1
2080
%2 %3</source>
192 Franz 2081
    <translation>Scribus - wersja %1
2082
%2 %3</translation>
169 Franz 2083
  </message>
2084
  <message>
2085
    <source>Build-ID:</source>
278 Franz 2086
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2087
  </message>
2088
  <message>
2089
    <source>Contributions from:</source>
415 Franz 2090
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2091
  </message>
2092
  <message>
2093
    <source>Windows port:</source>
2094
    <translation>Windows port:</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
2097
    <source>German:</source>
2098
    <translation>Niemiecki:</translation>
2099
  </message>
2100
  <message>
2101
    <source>French:</source>
2102
    <translation>Francuski:</translation>
2103
  </message>
2104
  <message>
2105
    <source>Italian:</source>
2106
    <translation>Włoski:</translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
2109
    <source>Hungarian:</source>
2110
    <translation>Węgierski:</translation>
2111
  </message>
2112
  <message>
2113
    <source>Ukrainian:</source>
2114
    <translation>Ukraiński:</translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
2117
    <source>Bulgarian:</source>
2118
    <translation>Bułgarski:</translation>
2119
  </message>
2120
  <message>
2121
    <source>Galician:</source>
2122
    <translation>Galicyjski:</translation>
2123
  </message>
2124
  <message>
2125
    <source>Turkish:</source>
2126
    <translation>Turecki:</translation>
2127
  </message>
2128
  <message>
2129
    <source>Lithuanian:</source>
2130
    <translation>Litewski:</translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <source>Polish:</source>
2134
    <translation>Polski:</translation>
2135
  </message>
2136
  <message>
2137
    <source>Czech:</source>
2138
    <translation>Czeski:</translation>
2139
  </message>
2140
  <message>
2141
    <source>Slovak:</source>
2142
    <translation>Słowacki:</translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
2145
    <source>Danish:</source>
2146
    <translation>Duński:</translation>
2147
  </message>
2148
  <message>
2149
    <source>Norwegian:</source>
2150
    <translation>Norweski:</translation>
2151
  </message>
2152
  <message>
2153
    <source>Welsh:</source>
2154
    <translation>Walijski:</translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
2157
    <source>Russian:</source>
2158
    <translation>Rosyjski:</translation>
2159
  </message>
2160
  <message>
2161
    <source>Brazilian:</source>
2162
    <translation>Brazylijski:</translation>
2163
  </message>
2164
  <message>
177 Franz 2165
    <source>Finnish:</source>
2166
    <translation>Fiński:</translation>
2167
  </message>
230 Franz 2168
  <message>
278 Franz 2169
    <source>Slovenian:</source>
2170
    <translation>Słoweński:</translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
2173
    <source>Basque:</source>
2174
    <translation>Baskijski:</translation>
2175
  </message>
291 Franz 2176
  <message>
798 cbradney 2177
    <source>This panel shows the version, build date and
2178
 compiled in library support in Scribus
2179
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2180
Missing library support is indicated by a *</source>
1135 cbradney 2181
    <translation type="obsolete">Panel ten informuje o numerze wersji, dacie kompilacji
798 cbradney 2182
oraz wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2183
Symbole C-C-T oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
2184
O braku obsługi dla danej biblioteki informuje symbol *</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
341 Franz 2187
    <source>&amp;About</source>
344 Franz 2188
    <translation>&amp;O programie</translation>
341 Franz 2189
  </message>
2190
  <message>
2191
    <source>A&amp;uthors</source>
344 Franz 2192
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <source>&amp;Translations</source>
344 Franz 2196
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2197
  </message>
2198
  <message>
2199
    <source>&amp;Online</source>
344 Franz 2200
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2201
  </message>
2202
  <message>
2203
    <source>&amp;Close</source>
344 Franz 2204
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2205
  </message>
409 Franz 2206
  <message>
2207
    <source>Swedish:</source>
2208
    <translation>Szwedzki:</translation>
2209
  </message>
415 Franz 2210
  <message>
2211
    <source>Development Team:</source>
2212
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
2213
  </message>
2214
  <message>
2215
    <source>Official Documentation:</source>
2216
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
2217
  </message>
2218
  <message>
2219
    <source>Other Documentation:</source>
2220
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
2221
  </message>
2222
  <message>
2223
    <source>English (British):</source>
2224
    <translation>Angielski (Brytyjski):</translation>
2225
  </message>
2226
  <message>
2227
    <source>Homepage</source>
2228
    <translation>Strona domowa</translation>
2229
  </message>
2230
  <message>
2231
    <source>Online Reference</source>
2232
    <translation>Dokumentacja online</translation>
2233
  </message>
2234
  <message>
2235
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2236
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
2239
    <source>Mailing List</source>
2240
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
2241
  </message>
421 Franz 2242
  <message>
2243
    <source>Catalan:</source>
2244
    <translation>Kataloński:</translation>
2245
  </message>
2246
  <message>
2247
    <source>Korean:</source>
2248
    <translation>Koreański:</translation>
2249
  </message>
2250
  <message>
2251
    <source>Spanish:</source>
2252
    <translation>Hiszpański:</translation>
2253
  </message>
454 fschmid 2254
  <message>
2255
    <source>Official Translations and Translators:</source>
526 cbradney 2256
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
454 fschmid 2257
  </message>
2258
  <message>
2259
    <source>Esperanto:</source>
526 cbradney 2260
    <translation>Esperanto:</translation>
454 fschmid 2261
  </message>
2262
  <message>
2263
    <source>Serbian:</source>
526 cbradney 2264
    <translation>Serbski:</translation>
454 fschmid 2265
  </message>
2266
  <message>
2267
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
526 cbradney 2268
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2269
  </message>
769 cbradney 2270
  <message>
2271
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2272
    <translation>O Scribusie %1</translation>
769 cbradney 2273
  </message>
1135 cbradney 2274
  <message>
2275
    <source>This panel shows the version, build date and
2276
 compiled in library support in Scribus
2277
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2278
Missing library support is indicated by a *</source>
2279
    <translation>Panel ten informuje o numerze wersji, dacie kompilacji
2280
oraz wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2281
Symbole C-C-T oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS i T=TIFF.
2282
O braku obsługi dla danej biblioteki informuje symbol *</translation>
2283
  </message>
169 Franz 2284
</context>
2285
<context>
2286
  <name>AdvOptions</name>
2287
  <message>
2288
    <source>Advanced Options</source>
2289
    <translation>Zaawansowane opcje</translation>
2290
  </message>
2291
  <message>
310 Franz 2292
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
316 Franz 2293
    <translation>Tworzy PostScript Level 3</translation>
310 Franz 2294
  </message>
2295
  <message>
2296
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2297
this can create huge files</source>
316 Franz 2298
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
2299
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2300
  </message>
2301
  <message>
2302
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2303
this can create huge files</source>
316 Franz 2304
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
2305
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2306
  </message>
348 Franz 2307
  <message>
351 Franz 2308
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
352 Franz 2309
    <translation>O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
351 Franz 2310
  </message>
2311
  <message>
2312
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
352 Franz 2313
    <translation>Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
351 Franz 2314
  </message>
2315
  <message>
2316
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
352 Franz 2317
    <translation>Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 2318
  </message>
2319
  <message>
2320
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
352 Franz 2321
    <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 2322
  </message>
2323
  <message>
2324
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
352 Franz 2325
    <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 2326
  </message>
2327
  <message>
2328
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
352 Franz 2329
    <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 2330
  </message>
2331
  <message>
2332
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 2333
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 2334
  </message>
2335
  <message>
2336
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 2337
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 2338
  </message>
364 Franz 2339
  <message>
2340
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
368 Franz 2341
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
364 Franz 2342
  </message>
2343
  <message>
2344
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2345
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2346
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2347
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2348
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2349
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
368 Franz 2350
    <translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
2351
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
2352
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
2353
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
2354
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
2355
przypadku.
2356
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
364 Franz 2357
  </message>
169 Franz 2358
</context>
2359
<context>
2360
  <name>Align</name>
2361
  <message>
2362
    <source>Distribute/Align</source>
2363
    <translation>Odstęp/Wyrównanie</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <source>Align</source>
2367
    <translation>Wyrównaj</translation>
2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>Horizontal</source>
2371
    <translation>Poziomo</translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>Left Sides</source>
2375
    <translation>Lewe brzegi</translation>
2376
  </message>
2377
  <message>
2378
    <source>Middles</source>
2379
    <translation>Środki</translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
2382
    <source>Right Sides</source>
2383
    <translation>Prawe brzegi</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>Vertical</source>
2387
    <translation>Pionowo</translation>
2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <source>Top Sides</source>
2391
    <translation>Górne brzegi</translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>Bottom Sides</source>
2395
    <translation>Dolne brzegi</translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
2398
    <source> mm</source>
266 Franz 2399
    <translation>mm</translation>
169 Franz 2400
  </message>
2401
  <message>
2402
    <source> in</source>
266 Franz 2403
    <translation>in</translation>
169 Franz 2404
  </message>
2405
  <message>
2406
    <source> p</source>
266 Franz 2407
    <translation>p</translation>
169 Franz 2408
  </message>
2409
  <message>
341 Franz 2410
    <source>&amp;OK</source>
344 Franz 2411
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 2412
  </message>
2413
  <message>
2414
    <source>&amp;Apply</source>
344 Franz 2415
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
341 Franz 2416
  </message>
2417
  <message>
2418
    <source>&amp;Cancel</source>
344 Franz 2419
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 2420
  </message>
348 Franz 2421
  <message>
2422
    <source>&amp;Between:</source>
2423
    <translation>&amp;Pomiędzy:</translation>
2424
  </message>
2425
  <message>
2426
    <source>A&amp;lign</source>
2427
    <translation>&amp;Wyrównaj</translation>
2428
  </message>
2429
  <message>
2430
    <source>Di&amp;splacement</source>
2431
    <translation>P&amp;rzesunięcie</translation>
2432
  </message>
2433
  <message>
2434
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2435
    <translation>Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
2438
    <source>Bet&amp;ween:</source>
2439
    <translation>m&amp;iędzy:</translation>
2440
  </message>
2441
  <message>
2442
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2443
    <translation>&amp;Nie zmieniaj</translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
2446
    <source>Al&amp;ign</source>
2447
    <translation>W&amp;yrównaj</translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
2450
    <source>Dis&amp;placement</source>
2451
    <translation>Prze&amp;sunięcie</translation>
2452
  </message>
2453
  <message>
2454
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2455
    <translation>Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
2456
  </message>
351 Franz 2457
  <message>
2458
    <source> pt</source>
352 Franz 2459
    <translation>pt</translation>
351 Franz 2460
  </message>
356 Franz 2461
  <message>
2462
    <source>&amp;Do Not Change</source>
368 Franz 2463
    <translation>Nie zmienia&amp;j</translation>
356 Franz 2464
  </message>
169 Franz 2465
</context>
2466
<context>
177 Franz 2467
  <name>AlignSelect</name>
2468
  <message>
2469
    <source>Align Text Left</source>
2470
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
2471
  </message>
2472
  <message>
2473
    <source>Align Text Right</source>
2474
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <source>Align Text Center</source>
2478
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
2479
  </message>
230 Franz 2480
  <message>
2481
    <source>Align Text Justified</source>
2482
    <translation>Justuj tekst</translation>
2483
  </message>
2484
  <message>
2485
    <source>Align Text Forced Justified</source>
1135 cbradney 2486
    <translation>getLineStyle([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
2487
 
2488
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2489
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
2490
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
230 Franz 2491
  </message>
177 Franz 2492
</context>
2493
<context>
169 Franz 2494
  <name>Annot</name>
2495
  <message>
2496
    <source>Field Properties</source>
2497
    <translation>Właściwości pola</translation>
2498
  </message>
2499
  <message>
2500
    <source>Type:</source>
2501
    <translation>Typ:</translation>
2502
  </message>
2503
  <message>
2504
    <source>Button</source>
187 Franz 2505
    <translation>Przycisk</translation>
169 Franz 2506
  </message>
2507
  <message>
2508
    <source>Text Field</source>
187 Franz 2509
    <translation>Pole tekstowe</translation>
169 Franz 2510
  </message>
2511
  <message>
2512
    <source>Check Box</source>
187 Franz 2513
    <translation>Pole wyboru</translation>
169 Franz 2514
  </message>
2515
  <message>
2516
    <source>Combo Box</source>
187 Franz 2517
    <translation>Lista rozwijana</translation>
169 Franz 2518
  </message>
2519
  <message>
2520
    <source>List Box</source>
187 Franz 2521
    <translation>Lista</translation>
169 Franz 2522
  </message>
2523
  <message>
2524
    <source>Properties</source>
2525
    <translation>Właściwości</translation>
2526
  </message>
2527
  <message>
2528
    <source>Name:</source>
2529
    <translation>Nazwa:</translation>
2530
  </message>
2531
  <message>
2532
    <source>Tool-Tip:</source>
2533
    <translation>Podpowiedź:</translation>
2534
  </message>
2535
  <message>
2536
    <source>Text</source>
2537
    <translation>Tekst</translation>
2538
  </message>
2539
  <message>
2540
    <source>Border</source>
2541
    <translation>Brzeg</translation>
2542
  </message>
2543
  <message>
2544
    <source>Color:</source>
2545
    <translation>Kolor:</translation>
2546
  </message>
2547
  <message>
2548
    <source>None</source>
2549
    <translation>Brak</translation>
2550
  </message>
2551
  <message>
2552
    <source>Width:</source>
2553
    <translation>Szerokość:</translation>
2554
  </message>
2555
  <message>
2556
    <source>Thin</source>
2557
    <translation>Cienki</translation>
2558
  </message>
2559
  <message>
2560
    <source>Normal</source>
2561
    <translation>Normalny</translation>
2562
  </message>
2563
  <message>
2564
    <source>Wide</source>
2565
    <translation>Szeroki</translation>
2566
  </message>
2567
  <message>
2568
    <source>Style:</source>
2569
    <translation>Styl:</translation>
2570
  </message>
2571
  <message>
2572
    <source>Solid</source>
2573
    <translation>Jednolity</translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
2576
    <source>Dashed</source>
2577
    <translation>Kreskowany</translation>
2578
  </message>
2579
  <message>
2580
    <source>Underline</source>
2581
    <translation>Podkreślenie</translation>
2582
  </message>
2583
  <message>
2584
    <source>Beveled</source>
2585
    <translation>Wytłoczony</translation>
2586
  </message>
2587
  <message>
2588
    <source>Inset</source>
2589
    <translation>Wstawka</translation>
2590
  </message>
2591
  <message>
2592
    <source>Other</source>
2593
    <translation>Inne</translation>
2594
  </message>
2595
  <message>
2596
    <source>Read Only</source>
2597
    <translation>Tylko do odczytu</translation>
2598
  </message>
2599
  <message>
2600
    <source>Required</source>
2601
    <translation>Wymagane</translation>
2602
  </message>
2603
  <message>
2604
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
2605
    <translation>Nie wysyłaj wartości</translation>
2606
  </message>
2607
  <message>
2608
    <source>Visibility:</source>
2609
    <translation>Widoczność:</translation>
2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>Visible</source>
2613
    <translation>Widoczny</translation>
2614
  </message>
2615
  <message>
2616
    <source>Hidden</source>
2617
    <translation>Ukryty</translation>
2618
  </message>
2619
  <message>
2620
    <source>No Print</source>
2621
    <translation>Nie drukuj</translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <source>No View</source>
2625
    <translation>Nie wyświetlaj</translation>
2626
  </message>
2627
  <message>
2628
    <source>Appearance</source>
2629
    <translation>Wygląd</translation>
2630
  </message>
2631
  <message>
2632
    <source>Text for Button Down</source>
2633
    <translation>Tekst dla Button Down</translation>
2634
  </message>
2635
  <message>
2636
    <source>Text for Roll Over</source>
2637
    <translation>Text dla Roll Over</translation>
2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>Icons</source>
2641
    <translation>Ikony</translation>
2642
  </message>
2643
  <message>
2644
    <source>Use Icons</source>
2645
    <translation>Użyj ikon</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
2648
    <source>Remove</source>
2649
    <translation>Usuń</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>Pressed</source>
2653
    <translation>Wciśnięty</translation>
2654
  </message>
2655
  <message>
2656
    <source>Roll Over</source>
2657
    <translation>Roll Over</translation>
2658
  </message>
2659
  <message>
2660
    <source>Icon Placement...</source>
2661
    <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
2662
  </message>
2663
  <message>
2664
    <source>Highlight</source>
2665
    <translation>Wyróżnienie</translation>
2666
  </message>
2667
  <message>
2668
    <source>Invert</source>
2669
    <translation>Negatyw</translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
2672
    <source>Outlined</source>
2673
    <translation>Obramowanie</translation>
2674
  </message>
2675
  <message>
2676
    <source>Push</source>
2677
    <translation>Wciśnięty</translation>
2678
  </message>
2679
  <message>
2680
    <source>Multi-Line</source>
2681
    <translation>Wielowierszowe</translation>
2682
  </message>
2683
  <message>
2684
    <source>Password</source>
2685
    <translation>Hasło</translation>
2686
  </message>
2687
  <message>
2688
    <source>Limit of</source>
2689
    <translation>Maksymalnie</translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
2692
    <source>Characters</source>
2693
    <translation>znaków</translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
2696
    <source>Do Not Scroll</source>
2697
    <translation>Nie przewijaj</translation>
2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source>Do Not Spell Check</source>
2701
    <translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>Check Style:</source>
2705
    <translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>Check</source>
187 Franz 2709
    <translation>Haczyk</translation>
169 Franz 2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>Cross</source>
187 Franz 2713
    <translation>Krzyżyk</translation>
169 Franz 2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>Diamond</source>
187 Franz 2717
    <translation>Romb</translation>
169 Franz 2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>Circle</source>
187 Franz 2721
    <translation>Kółko</translation>
169 Franz 2722
  </message>
2723
  <message>
2724
    <source>Star</source>
187 Franz 2725
    <translation>Gwiazdka</translation>
169 Franz 2726
  </message>
2727
  <message>
2728
    <source>Square</source>
187 Franz 2729
    <translation>Kwadrat</translation>
169 Franz 2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>Default is Checked</source>
2733
    <translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
2734
  </message>
2735
  <message>
2736
    <source>Editable</source>
2737
    <translation>Edycja dozwolona</translation>
2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>Options</source>
2741
    <translation>Opcje</translation>
2742
  </message>
2743
  <message>
2744
    <source>Java Script</source>
2745
    <translation>Java Script</translation>
2746
  </message>
2747
  <message>
2748
    <source>Go To</source>
187 Franz 2749
    <translation>Idź do</translation>
169 Franz 2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>Submit Form</source>
187 Franz 2753
    <translation>Wyślij formularz</translation>
169 Franz 2754
  </message>
2755
  <message>
2756
    <source>Reset Form</source>
187 Franz 2757
    <translation>Wyzeruj formularz</translation>
169 Franz 2758
  </message>
2759
  <message>
2760
    <source>Import Data</source>
187 Franz 2761
    <translation>Importuj dane</translation>
169 Franz 2762
  </message>
2763
  <message>
2764
    <source>Event:</source>
2765
    <translation>Zdarzenie:</translation>
2766
  </message>
2767
  <message>
2768
    <source>Mouse Up</source>
187 Franz 2769
    <translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
169 Franz 2770
  </message>
2771
  <message>
2772
    <source>Mouse Down</source>
187 Franz 2773
    <translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
169 Franz 2774
  </message>
2775
  <message>
2776
    <source>Mouse Enter</source>
187 Franz 2777
    <translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
169 Franz 2778
  </message>
2779
  <message>
2780
    <source>Mouse Exit</source>
187 Franz 2781
    <translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
169 Franz 2782
  </message>
2783
  <message>
2784
    <source>On Focus</source>
187 Franz 2785
    <translation>Wejście w pole</translation>
169 Franz 2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <source>On Blur</source>
187 Franz 2789
    <translation>Opuszczenie pola</translation>
169 Franz 2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <source>Script:</source>
2793
    <translation>Skrypt:</translation>
2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <source>Edit...</source>
2797
    <translation>Edytuj...</translation>
2798
  </message>
2799
  <message>
2800
    <source>Submit to URL:</source>
2801
    <translation>Wyślij do URL:</translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>Submit Data as HTML</source>
2805
    <translation>Wyślij dane jako HTML</translation>
2806
  </message>
2807
  <message>
2808
    <source>Import Data from:</source>
2809
    <translation>Importuj dane z:</translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>Destination</source>
2813
    <translation>Cel</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>To File:</source>
2817
    <translation>Do pliku:</translation>
2818
  </message>
2819
  <message>
2820
    <source>Change...</source>
2821
    <translation>Zmień...</translation>
2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>Page:</source>
2825
    <translation>Strona:</translation>
2826
  </message>
2827
  <message>
2828
    <source>X-Pos:</source>
2829
    <translation>Wsp. X:</translation>
2830
  </message>
2831
  <message>
2832
    <source> pt</source>
266 Franz 2833
    <translation>pt</translation>
169 Franz 2834
  </message>
2835
  <message>
2836
    <source>Y-Pos:</source>
2837
    <translation>Wsp. Y:</translation>
2838
  </message>
2839
  <message>
2840
    <source>Action</source>
2841
    <translation>Akcja</translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>Field is formatted as:</source>
2845
    <translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
2846
  </message>
2847
  <message>
2848
    <source>Plain</source>
187 Franz 2849
    <translation>Bez formatowania</translation>
169 Franz 2850
  </message>
2851
  <message>
2852
    <source>Number</source>
187 Franz 2853
    <translation>Liczba</translation>
169 Franz 2854
  </message>
2855
  <message>
2856
    <source>Percentage</source>
187 Franz 2857
    <translation>Procent</translation>
169 Franz 2858
  </message>
2859
  <message>
2860
    <source>Date</source>
187 Franz 2861
    <translation>Data</translation>
169 Franz 2862
  </message>
2863
  <message>
2864
    <source>Time</source>
187 Franz 2865
    <translation>Czas</translation>
169 Franz 2866
  </message>
2867
  <message>
2868
    <source>Custom</source>
187 Franz 2869
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
169 Franz 2870
  </message>
2871
  <message>
2872
    <source>Number Format</source>
2873
    <translation>Format liczby</translation>
2874
  </message>
2875
  <message>
2876
    <source>Decimals:</source>
2877
    <translation>Miejsca po przecinku:</translation>
2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>Use Currency Symbol</source>
2881
    <translation>Użyj symbolu waluty</translation>
2882
  </message>
2883
  <message>
2884
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
2885
    <translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>Formatting</source>
2889
    <translation>Format</translation>
2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>Percent Format</source>
2893
    <translation>Format procentu</translation>
2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>Date Format</source>
2897
    <translation>Format daty</translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>Time Format</source>
2901
    <translation>Format czasu</translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Custom Scripts</source>
2905
    <translation>Skrypty użytkownika</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>Format:</source>
2909
    <translation>Format:</translation>
2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>Keystroke:</source>
2913
    <translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Format</source>
2917
    <translation>Format</translation>
2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Value is not validated</source>
2921
    <translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
2925
    <translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>and less or equal to:</source>
2929
    <translation>i równa lub mniejsza:</translation>
2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Custom validate script:</source>
2933
    <translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Validate</source>
2937
    <translation>Sprawdź</translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Value is not calculated</source>
2941
    <translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Value is the</source>
2945
    <translation>Wartość jest</translation>
2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>sum</source>
2949
    <translation>sumą</translation>
2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>product</source>
2953
    <translation>iloczynem</translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>average</source>
2957
    <translation>średnią</translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>minimum</source>
2961
    <translation>minimum</translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>maximum</source>
2965
    <translation>maksimum</translation>
2966
  </message>
2967
  <message>
2968
    <source>of the following fields:</source>
2969
    <translation>następujących pól:</translation>
2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>Pick...</source>
2973
    <translation>Wybierz...</translation>
2974
  </message>
2975
  <message>
2976
    <source>Custom calculation script:</source>
2977
    <translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>Calculate</source>
2981
    <translation>Oblicz</translation>
2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>OK</source>
2985
    <translation>OK</translation>
2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Cancel</source>
2989
    <translation>Anuluj</translation>
2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
2993
    <translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
2997
    <translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>Open</source>
3001
    <translation>Otwórz</translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3005
    <translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Example:</source>
3009
    <translation>Przykład:</translation>
3010
  </message>
3011
  <message>
3012
    <source>Selection Change</source>
3013
    <translation>Zmiana wyboru</translation>
3014
  </message>
3015
  <message>
351 Franz 3016
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
352 Franz 3017
    <translation>Czcionka dla PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
352 Franz 3021
    <translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
351 Franz 3022
  </message>
3023
  <message>
364 Franz 3024
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
368 Franz 3025
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
364 Franz 3026
  </message>
169 Franz 3027
</context>
3028
<context>
3029
  <name>Annota</name>
3030
  <message>
3031
    <source>Annotation Properties</source>
3032
    <translation>Właściwości adnotacji</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>Text</source>
3036
    <translation>Tekst</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Link</source>
3040
    <translation>Dowiązanie</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>External Link</source>
3044
    <translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>External Web-Link</source>
3048
    <translation>Zewnętrzny web link</translation>
3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>Destination</source>
3052
    <translation>Cel</translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source> pt</source>
266 Franz 3056
    <translation>pt</translation>
169 Franz 3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>Open</source>
3060
    <translation>Otwórz</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3064
    <translation>Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3065
  </message>
454 fschmid 3066
  <message>
3067
    <source>&amp;Type:</source>
526 cbradney 3068
    <translation>&amp;Typ:</translation>
454 fschmid 3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>C&amp;hange...</source>
526 cbradney 3072
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
454 fschmid 3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>&amp;Page:</source>
526 cbradney 3076
    <translation>&amp;Strona:</translation>
454 fschmid 3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>&amp;X-Pos</source>
526 cbradney 3080
    <translation>Wsp. &amp;X</translation>
454 fschmid 3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
526 cbradney 3084
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
454 fschmid 3085
  </message>
532 cbradney 3086
  <message>
3087
    <source>&amp;OK</source>
798 cbradney 3088
    <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>&amp;Cancel</source>
798 cbradney 3092
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
532 cbradney 3093
  </message>
169 Franz 3094
</context>
3095
<context>
3096
  <name>ApplyT</name>
3097
  <message>
3098
    <source>Apply Template</source>
3099
    <translation>Zastosuj szablon</translation>
3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>Normal</source>
3103
    <translation>Normalny</translation>
3104
  </message>
3105
  <message>
341 Franz 3106
    <source>&amp;Template:</source>
344 Franz 3107
    <translation>&amp;Szablon:</translation>
341 Franz 3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
344 Franz 3111
    <translation>Zastosuj &amp;do aktualnej strony</translation>
341 Franz 3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
344 Franz 3115
    <translation>&amp;Zastosuj od strony:</translation>
341 Franz 3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>To:</source>
344 Franz 3119
    <translation>do:</translation>
341 Franz 3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>&amp;OK</source>
344 Franz 3123
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>&amp;Cancel</source>
344 Franz 3127
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3128
  </message>
364 Franz 3129
  <message>
3130
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
368 Franz 3131
    <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;parzystych stron</translation>
364 Franz 3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
368 Franz 3135
    <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;nieparzystych stron</translation>
364 Franz 3136
  </message>
169 Franz 3137
</context>
3138
<context>
3139
  <name>Biblio</name>
3140
  <message>
3141
    <source>Scrapbook</source>
3142
    <translation>Biblioteka</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3146
    <translation>Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Delete</source>
3150
    <translation>Usuń</translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Object</source>
3154
    <translation>Obiekt</translation>
3155
  </message>
177 Franz 3156
  <message>
3157
    <source>New Entry</source>
3158
    <translation>Nowy wpis</translation>
3159
  </message>
301 Franz 3160
  <message>
3161
    <source>Rename</source>
3162
    <translation>Zmień nazwę</translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>Warning</source>
3166
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3170
Please choose another.</source>
3171
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
3172
Proszę wybrać inną.</translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>OK</source>
3176
    <translation>OK</translation>
3177
  </message>
341 Franz 3178
  <message>
3179
    <source>&amp;New</source>
344 Franz 3180
    <translation>&amp;Nowy</translation>
341 Franz 3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>&amp;Load...</source>
344 Franz 3184
    <translation>&amp;Pobierz...</translation>
341 Franz 3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source>&amp;Save</source>
344 Franz 3188
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
341 Franz 3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>Save &amp;As...</source>
344 Franz 3192
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
341 Franz 3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>&amp;Close</source>
344 Franz 3196
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>&amp;Small</source>
344 Franz 3200
    <translation>&amp;Mały</translation>
341 Franz 3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>&amp;Medium</source>
344 Franz 3204
    <translation>Ś&amp;redni</translation>
341 Franz 3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>&amp;Large</source>
344 Franz 3208
    <translation>&amp;Duży</translation>
341 Franz 3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>&amp;File</source>
344 Franz 3212
    <translation>&amp;Plik</translation>
341 Franz 3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>&amp;Preview</source>
344 Franz 3216
    <translation>P&amp;odgląd</translation>
341 Franz 3217
  </message>
351 Franz 3218
  <message>
3219
    <source>&amp;Name:</source>
352 Franz 3220
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
351 Franz 3221
  </message>
169 Franz 3222
</context>
3223
<context>
3224
  <name>BookMView</name>
3225
  <message>
3226
    <source>Bookmarks</source>
3227
    <translation>Zakładki</translation>
3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <source>Move Bookmark</source>
3231
    <translation>Przesuń zakładkę</translation>
3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>Insert Bookmark</source>
3235
    <translation>Wstaw zakładkę</translation>
3236
  </message>
3237
  <message>
3238
    <source>Cancel</source>
3239
    <translation>Anuluj</translation>
3240
  </message>
3241
</context>
3242
<context>
3243
  <name>BookPalette</name>
3244
  <message>
3245
    <source>Bookmarks</source>
3246
    <translation>Zakładki</translation>
3247
  </message>
3248
</context>
3249
<context>
3250
  <name>ButtonIcon</name>
3251
  <message>
3252
    <source>Icon Placement</source>
3253
    <translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>Layout:</source>
3257
    <translation>Układ:</translation>
3258
  </message>
3259
  <message>
3260
    <source>Caption only</source>
187 Franz 3261
    <translation>Tylko tekst</translation>
169 Franz 3262
  </message>
3263
  <message>
3264
    <source>Icon only</source>
187 Franz 3265
    <translation>Tylko ikona</translation>
169 Franz 3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <source>Caption below Icon</source>
187 Franz 3269
    <translation>Tekst pod ikoną</translation>
169 Franz 3270
  </message>
3271
  <message>
3272
    <source>Caption above Icon</source>
187 Franz 3273
    <translation>Tekst nad ikoną</translation>
169 Franz 3274
  </message>
3275
  <message>
3276
    <source>Caption right to Icon</source>
187 Franz 3277
    <translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
169 Franz 3278
  </message>
3279
  <message>
3280
    <source>Caption left to Icon</source>
187 Franz 3281
    <translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
169 Franz 3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>Caption overlays Icon</source>
187 Franz 3285
    <translation>Tekst na ikonie</translation>
169 Franz 3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>Scale:</source>
3289
    <translation>Skaluj:</translation>
3290
  </message>
3291
  <message>
3292
    <source>Always</source>
3293
    <translation>zawsze</translation>
3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>When Icon is too small</source>
3297
    <translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>When Icon is too big</source>
3301
    <translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>Never</source>
3305
    <translation>nigdy</translation>
3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>Scale How:</source>
3309
    <translation>Jak skalować:</translation>
3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>Proportional</source>
3313
    <translation>proporcjonalnie</translation>
3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>Non Proportional</source>
3317
    <translation>nieproporcjonalnie</translation>
3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>Icon</source>
3321
    <translation>Ikona</translation>
3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>OK</source>
3325
    <translation>OK</translation>
3326
  </message>
3327
  <message>
3328
    <source>Cancel</source>
3329
    <translation>Anuluj</translation>
3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <source>Reset</source>
3333
    <translation>Wyzeruj</translation>
3334
  </message>
3335
</context>
3336
<context>
3337
  <name>CMSPrefs</name>
3338
  <message>
3339
    <source>Color Management Settings</source>
3340
    <translation>Konfiguracja zarządzania kolorami</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>System Profiles</source>
3344
    <translation>Profile systemowe</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Rendering Intents</source>
348 Franz 3348
    <translation>Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
169 Franz 3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>Perceptual</source>
332 Franz 3352
    <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
169 Franz 3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Relative Colorimetric</source>
348 Franz 3356
    <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
169 Franz 3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Saturation</source>
348 Franz 3360
    <translation>Nasyceniowa</translation>
169 Franz 3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Absolute Colorimetric</source>
348 Franz 3364
    <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
169 Franz 3365
  </message>
3366
  <message>
239 Franz 3367
    <source>Default color profile for imported images</source>
3368
    <translation>Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3372
    <translation>Domyślny profil barw dla jednolitych kolorów na stronie</translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3376
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3377
    <translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
3378
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3382
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3383
    <translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
3384
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3388
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3389
    <translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
3390
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
3391
  </message>
259 Franz 3392
  <message>
3393
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3394
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
348 Franz 3395
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojego monitora. Wybierz metodę
3396
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
259 Franz 3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3400
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
348 Franz 3401
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojej drukarki. Wybierz metodę
3402
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
259 Franz 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3406
based on the chosen printer profile.</source>
3407
    <translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
3408
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3412
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3413
    <translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
3414
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
3415
  </message>
341 Franz 3416
  <message>
3417
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
344 Franz 3418
    <translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
341 Franz 3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>&amp;Pictures:</source>
344 Franz 3422
    <translation>&amp;Obrazki:</translation>
341 Franz 3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
344 Franz 3426
    <translation>&amp;Jednolite kolory:</translation>
341 Franz 3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>&amp;Monitor:</source>
344 Franz 3430
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
341 Franz 3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>P&amp;rinter:</source>
344 Franz 3434
    <translation>&amp;Drukarka:</translation>
341 Franz 3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>M&amp;onitor:</source>
344 Franz 3438
    <translation>Mo&amp;nitor:</translation>
341 Franz 3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>Pr&amp;inter:</source>
344 Franz 3442
    <translation>D&amp;rukarka:</translation>
341 Franz 3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
344 Franz 3446
    <translation>&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
341 Franz 3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
348 Franz 3450
    <translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
341 Franz 3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
344 Franz 3454
    <translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
341 Franz 3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>&amp;OK</source>
344 Franz 3458
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>&amp;Cancel</source>
344 Franz 3462
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3463
  </message>
169 Franz 3464
</context>
3465
<context>
3466
  <name>CMYKChoose</name>
3467
  <message>
3468
    <source>Edit Color</source>
3469
    <translation>Edytuj kolor</translation>
3470
  </message>
3471
  <message>
3472
    <source>CMYK</source>
3473
    <translation>CMYK</translation>
3474
  </message>
3475
  <message>
3476
    <source>RGB</source>
3477
    <translation>RGB</translation>
3478
  </message>
3479
  <message>
3480
    <source>Web Safe RGB</source>
3481
    <translation>RGB dla internetu</translation>
3482
  </message>
3483
  <message>
3484
    <source>New</source>
3485
    <translation>Nowy</translation>
3486
  </message>
3487
  <message>
3488
    <source>Old</source>
187 Franz 3489
    <translation>Stary</translation>
169 Franz 3490
  </message>
3491
  <message>
3492
    <source>OK</source>
3493
    <translation>OK</translation>
3494
  </message>
3495
  <message>
3496
    <source>C:</source>
3497
    <translation>C:</translation>
3498
  </message>
3499
  <message>
3500
    <source>M:</source>
3501
    <translation>M:</translation>
3502
  </message>
3503
  <message>
3504
    <source>Y:</source>
3505
    <translation>Y:</translation>
3506
  </message>
3507
  <message>
3508
    <source>K:</source>
3509
    <translation>K:</translation>
3510
  </message>
3511
  <message>
3512
    <source>Dynamic Color Bars</source>
3513
    <translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
3514
  </message>
3515
  <message>
3516
    <source>Static Color Bars</source>
3517
    <translation>Statyczne paski kolorów</translation>
3518
  </message>
3519
  <message>
3520
    <source>R:</source>
3521
    <translation>R:</translation>
3522
  </message>
3523
  <message>
3524
    <source>G:</source>
3525
    <translation>G:</translation>
3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>B:</source>
3529
    <translation>B:</translation>
3530
  </message>
3531
  <message>
230 Franz 3532
    <source> %</source>
266 Franz 3533
    <translation>%</translation>
230 Franz 3534
  </message>
266 Franz 3535
  <message>
3536
    <source>Warning</source>
3537
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
3538
  </message>
3539
  <message>
3540
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3541
    <translation>Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
3542
  </message>
291 Franz 3543
  <message>
3544
    <source>HSV-Colormap</source>
3545
    <translation>Mapa kolorów HSV</translation>
3546
  </message>
351 Franz 3547
  <message>
3548
    <source>&amp;Name:</source>
352 Franz 3549
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
351 Franz 3550
  </message>
3551
  <message>
3552
    <source>Color &amp;Model</source>
352 Franz 3553
    <translation>&amp;Model kolorów</translation>
351 Franz 3554
  </message>
3555
  <message>
3556
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 3557
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3558
  </message>
3559
  <message>
3560
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 3561
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 3562
  </message>
526 cbradney 3563
  <message>
3564
    <source>None</source>
3565
    <translation>Brak</translation>
3566
  </message>
3567
  <message>
3568
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3569
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
3570
    <translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
3571
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
3572
  </message>
169 Franz 3573
</context>
3574
<context>
3575
  <name>Cpalette</name>
3576
  <message>
3577
    <source>Normal</source>
3578
    <translation>Normalny</translation>
3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>Horizontal Gradient</source>
3582
    <translation>Gradient w poziomie</translation>
3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>Vertical Gradient</source>
3586
    <translation>Gradient w pionie</translation>
3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>Diagonal Gradient</source>
3590
    <translation>Gradient wzdłuż przekątnej</translation>
3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
3594
    <translation>Gradient wzdłuż skrzyżowanych przekątnych</translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Radial Gradient</source>
3598
    <translation>Gradient promieniowy</translation>
3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>Opacity:</source>
3602
    <translation>Nieprzezroczystość:</translation>
3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source> %</source>
3606
    <translation>%</translation>
3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>None</source>
3610
    <translation>Brak</translation>
3611
  </message>
230 Franz 3612
  <message>
3613
    <source>Shade:</source>
3614
    <translation>Cieniowanie:</translation>
3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Edit Line Color Properties</source>
3618
    <translation>Edytuj właściwości koloru obrysu</translation>
3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
3622
    <translation>Edytuj właściwości koloru wypełnienia</translation>
3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>Saturation of color</source>
3626
    <translation>Nasycenie koloru</translation>
3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>Normal or gradient fill method</source>
3630
    <translation>Wypełnienie normalne czy gradientem</translation>
3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
3634
    <translation>Włącz przezroczystość dla wybranego koloru</translation>
3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>Color of selected object</source>
3638
    <translation>Kolor wybranego obiektu</translation>
3639
  </message>
301 Franz 3640
  <message>
3641
    <source>Free linear Gradient</source>
3642
    <translation>Wolny gradient linearny</translation>
3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>Free radial Gradient</source>
3646
    <translation>Wolny gradient promieniowy</translation>
3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>X1:</source>
3650
    <translation>X1:</translation>
3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>Y1:</source>
3654
    <translation>Y1:</translation>
3655
  </message>
3656
  <message>
3657
    <source> pt</source>
3658
    <translation>pt</translation>
3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>X2:</source>
3662
    <translation>X2:</translation>
3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>Y2:</source>
3666
    <translation>Y2:</translation>
3667
  </message>
3668
  <message>
798 cbradney 3669
    <source> mm</source>
3670
    <translation>mm</translation>
769 cbradney 3671
  </message>
3672
  <message>
798 cbradney 3673
    <source> in</source>
3674
    <translation>in</translation>
769 cbradney 3675
  </message>
798 cbradney 3676
  <message>
3677
    <source> p</source>
3678
    <translation>p</translation>
3679
  </message>
169 Franz 3680
</context>
3681
<context>
377 Franz 3682
  <name>CsvDialog</name>
3683
  <message>
3684
    <source>CSV Importer Options</source>
383 Franz 3685
    <translation>Ustawienia importera CSV</translation>
377 Franz 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>Field delimiter:</source>
383 Franz 3689
    <translation>Ogranicznik pól:</translation>
377 Franz 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>(TAB)</source>
383 Franz 3693
    <translation>(TAB)</translation>
377 Franz 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>Value delimiter:</source>
383 Franz 3697
    <translation>Ogranicznik wartości:</translation>
377 Franz 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>First row is a header</source>
383 Franz 3701
    <translation>Pierwszy wiersz jest nagłówkiem</translation>
377 Franz 3702
  </message>
3703
  <message>
3704
    <source>OK</source>
383 Franz 3705
    <translation>OK</translation>
377 Franz 3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>Cancel</source>
383 Franz 3709
    <translation>Anuluj</translation>
377 Franz 3710
  </message>
381 Franz 3711
  <message>
3712
    <source>None</source>
383 Franz 3713
    <translation>Brak</translation>
381 Franz 3714
  </message>
377 Franz 3715
</context>
3716
<context>
169 Franz 3717
  <name>CupsOptions</name>
3718
  <message>
3719
    <source>Printer Options</source>
3720
    <translation>Ustawienia drukarki (CUPS)</translation>
3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Option</source>
3724
    <translation>Opcja</translation>
3725
  </message>
3726
  <message>
3727
    <source>Value</source>
3728
    <translation>Wartość</translation>
3729
  </message>
3730
  <message>
3731
    <source>Page Set</source>
3732
    <translation>Zestaw stron</translation>
3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>All Pages</source>
3736
    <translation>Wszystkie strony</translation>
3737
  </message>
3738
  <message>
3739
    <source>Even Pages only</source>
3740
    <translation>Tylko strony parzyste</translation>
3741
  </message>
3742
  <message>
3743
    <source>Odd Pages only</source>
3744
    <translation>Tylko strony nieparzyste</translation>
3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>Mirror</source>
3748
    <translation>Odwrócone</translation>
3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>No</source>
3752
    <translation>Nie</translation>
3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source>Yes</source>
3756
    <translation>Tak</translation>
3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source>Orientation</source>
3760
    <translation>Orientacja</translation>
3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source>Portrait</source>
3764
    <translation>Portret</translation>
3765
  </message>
3766
  <message>
3767
    <source>Landscape</source>
3768
    <translation>Pejzaż</translation>
3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>N-Up Printing</source>
3772
    <translation>Zgrupowanie stron</translation>
3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>Page per Sheet</source>
3776
    <translation>strona na kartkę</translation>
3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>Pages per Sheet</source>
3780
    <translation>Stron na kartkę</translation>
3781
  </message>
3782
  <message>
291 Franz 3783
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
3784
The exact parameters available will depend on your printer driver.
3785
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
3786
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3787
Missing library support is indicated by a *</source>
3788
    <translation>Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
3789
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
3790
Aby upewnić się, czy wbudowana została obsługa CUPS, należy zajrzeć pod Pomoc &gt; O Scribusie
332 Franz 3791
Sprawdź, czy identyfikator kompilacji zawiera C-C-T. Symbole te oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
291 Franz 3792
Brak wparcia dla danej biblioteki symbolizuje znak *</translation>
3793
  </message>
351 Franz 3794
  <message>
3795
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 3796
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 3800
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 3801
  </message>
169 Franz 3802
</context>
3803
<context>
3804
  <name>CustomFDialog</name>
3805
  <message>
3806
    <source>Encoding:</source>
3807
    <translation>Kodowanie:</translation>
3808
  </message>
3809
  <message>
3810
    <source>Moves to your Document Directory.
3811
This can be set in the Preferences.</source>
192 Franz 3812
    <translation>Otwiera katalog dokumentów.
3813
Ścieżkę tego katalogu można zmienić w &quot;Ustawieniach&quot;.</translation>
169 Franz 3814
  </message>
310 Franz 3815
  <message>
341 Franz 3816
    <source>&amp;Compress File</source>
344 Franz 3817
    <translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
341 Franz 3818
  </message>
3819
  <message>
3820
    <source>&amp;Include Fonts</source>
344 Franz 3821
    <translation>&amp;Dołącz czcionki</translation>
341 Franz 3822
  </message>
169 Franz 3823
</context>
3824
<context>
3825
  <name>DelColor</name>
3826
  <message>
3827
    <source>Delete Color</source>
3828
    <translation>Usuń kolor</translation>
3829
  </message>
3830
  <message>
798 cbradney 3831
    <source>?</source>
3832
    <translation>?</translation>
526 cbradney 3833
  </message>
769 cbradney 3834
  <message>
798 cbradney 3835
    <source>Replace it with:</source>
3836
    <translation>Zastąp przez:</translation>
769 cbradney 3837
  </message>
3838
  <message>
798 cbradney 3839
    <source>OK</source>
3840
    <translation type="obsolete">OK</translation>
769 cbradney 3841
  </message>
3842
  <message>
798 cbradney 3843
    <source>Cancel</source>
3844
    <translation type="obsolete">Anuluj</translation>
3845
  </message>
3846
  <message>
3847
    <source>Delete color:</source>
3848
    <translation>Usuń kolor:</translation>
3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>None</source>
3852
    <translation>Brak</translation>
3853
  </message>
3854
  <message>
769 cbradney 3855
    <source>&amp;OK</source>
798 cbradney 3856
    <translation>&amp;OK</translation>
769 cbradney 3857
  </message>
3858
  <message>
3859
    <source>&amp;Cancel</source>
798 cbradney 3860
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
769 cbradney 3861
  </message>
169 Franz 3862
</context>
3863
<context>
3864
  <name>DelPages</name>
3865
  <message>
3866
    <source>Delete Pages</source>
3867
    <translation>Usuń strony</translation>
3868
  </message>
3869
  <message>
798 cbradney 3870
    <source>Delete from:</source>
3871
    <translation>Usuń od:</translation>
3872
  </message>
3873
  <message>
169 Franz 3874
    <source>to:</source>
3875
    <translation>do:</translation>
3876
  </message>
3877
  <message>
351 Franz 3878
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 3879
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3880
  </message>
3881
  <message>
3882
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 3883
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 3884
  </message>
798 cbradney 3885
</context>
3886
<context>
3887
  <name>DmF</name>
769 cbradney 3888
  <message>
798 cbradney 3889
    <source>Missing Font</source>
3890
    <translation>Brakująca czcionka</translation>
769 cbradney 3891
  </message>
798 cbradney 3892
  <message>
3893
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
3894
    <translation>Czcionka %1 nie jest zainstalowana.</translation>
3895
  </message>
3896
  <message>
3897
    <source>Use</source>
3898
    <translation>Użyj</translation>
3899
  </message>
3900
  <message>
3901
    <source>instead</source>
3902
    <translation>zamiast</translation>
3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>OK</source>
3906
    <translation>OK</translation>
3907
  </message>
169 Franz 3908
</context>
3909
<context>
3910
  <name>DocInfos</name>
3911
  <message>
332 Franz 3912
    <source>Document Information</source>
368 Franz 3913
    <translation>Informacje o dokumencie</translation>
332 Franz 3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>&amp;Title:</source>
3917
    <translation>&amp;Tytuł:</translation>
3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>&amp;Author:</source>
3921
    <translation>&amp;Autor:</translation>
3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>&amp;Keywords:</source>
3925
    <translation>&amp;Słowa kluczowe:</translation>
3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>Descri&amp;ption:</source>
348 Franz 3929
    <translation>O&amp;pis:</translation>
332 Franz 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>P&amp;ublisher:</source>
3933
    <translation>&amp;Wydawca:</translation>
3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>&amp;Contributors:</source>
348 Franz 3937
    <translation>I&amp;nni autorzy:</translation>
332 Franz 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Dat&amp;e:</source>
3941
    <translation>&amp;Data:</translation>
3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>T&amp;ype:</source>
3945
    <translation>&amp;Typ:</translation>
3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>F&amp;ormat:</source>
3949
    <translation>&amp;Format:</translation>
3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>Identi&amp;fier:</source>
3953
    <translation>Id&amp;entyfikator:</translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>&amp;Source:</source>
3957
    <translation>Ź&amp;ródło:</translation>
3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>&amp;Language:</source>
3961
    <translation>&amp;Język:</translation>
3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>&amp;Relation:</source>
348 Franz 3965
    <translation>Odnie&amp;sienie:</translation>
332 Franz 3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>Co&amp;verage:</source>
3969
    <translation>&amp;Zakres:</translation>
3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
3973
    <translation>&amp;Prawa:</translation>
3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>&amp;Document</source>
3977
    <translation>&amp;Dokument</translation>
3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>Further &amp;Information</source>
3981
    <translation>Pozostałe &amp;informacje</translation>
3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
3985
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
3986
    <translation>Osoba lub organizacja odpowiadająca za zawartość dokumentu.
3987
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
3988
  </message>
3989
  <message>
3990
    <source>A name given to the document.
3991
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
3992
    <translation>Nazwa nadana dokumentowi.
3993
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
3994
  </message>
3995
  <message>
3996
    <source>An account of the content of the document.
3997
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
3998
    <translation>Opis zawartości dokumentu.
3999
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
4000
  </message>
4001
  <message>
4002
    <source>The topic of the content of the document.
4003
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
4004
    <translation>Tematyka, której poświęcona jest zawartość dokumentu.
4005
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
4009
    <translation>Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opublikowanie dokumentu</translation>
4010
  </message>
4011
  <message>
4012
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
4013
    <translation>Osoby lub organizacje, które uczestniczyły w tworzeniu zawartości dokumentu </translation>
4014
  </message>
4015
  <message>
4016
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
4017
    <translation>Data jakiegoś wydarzenia w cyklu życia dokumentu w formacie YYYY-MM-DD, zgodnie z ISO 8601</translation>
4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
4021
    <translation>Natura albo rodzaj zawartości dokumentu, np. kategorie, funkcje, gatunki</translation>
4022
  </message>
4023
  <message>
4024
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
4025
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
4026
    <translation>Fizyczna albo cyfrowa forma dokumentu. Tutaj warto podać typ nośnika i rozmiar dokumentu.
4027
Przydatne informacje na temat typów MIME znajdują się w RFC2045 i RFC2046</translation>
4028
  </message>
4029
  <message>
4030
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
4031
    <translation>Jednoznaczny odnośnik do dokumentu w danym kontekście, jak np. ISBN lub URI</translation>
4032
  </message>
4033
  <message>
4034
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
4035
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
4036
    <translation>Język zawartości dokumentu, zazwyczaj podany jako kod językowy ISO-639,
4037
opcjonalnie uzupełniony o myślnik i kod kraju zgodny z ISO-3166, np pl-PL, fr-CH</translation>
4038
  </message>
4039
  <message>
4040
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
4041
    <translation>Odnośnik do powiązanego dokumentu, najlepiej w formie identyfikatora takiego jako ISBN lub URI</translation>
4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
4045
    <translation>Zakres i zasięg zawartości dokumentu, najlepiej z podaniem miejsca, czasu i jurysdykcji</translation>
4046
  </message>
4047
  <message>
4048
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
4049
    <translation>Informacja o prawach obawiązujących dla tego dokumentu, np. prawach autorskich, patentach i znakach towarowych</translation>
4050
  </message>
341 Franz 4051
  <message>
4052
    <source>&amp;OK</source>
344 Franz 4053
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>&amp;Cancel</source>
344 Franz 4057
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 4058
  </message>
344 Franz 4059
  <message>
4060
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
4061
    <translation>Odnośnik do dokumentu, z którego wywodzi się aktualny dokument, na przykład numer ISBN lub URI</translation>
4062
  </message>
169 Franz 4063
</context>
4064
<context>
4065
  <name>Druck</name>
4066
  <message>
4067
    <source>Setup Printer</source>
4068
    <translation>Ustawienia drukarki</translation>
4069
  </message>
4070
  <message>
4071
    <source>File</source>
4072
    <translation>Plik</translation>
4073
  </message>
4074
  <message>
4075
    <source>Options</source>
4076
    <translation>Opcje</translation>
4077
  </message>
4078
  <message>
4079
    <source>All</source>
4080
    <translation>Wszystkie</translation>
4081
  </message>
4082
  <message>
4083
    <source>Save as</source>
4084
    <translation>Zapisz jako</translation>
4085
  </message>
4086
  <message>
4087
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
4088
    <translation>Postscript (*.ps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
4089
  </message>
230 Franz 4090
  <message>
4091
    <source>Cyan</source>
266 Franz 4092
    <translation>Cyjan (C)</translation>
230 Franz 4093
  </message>
4094
  <message>
4095
    <source>Magenta</source>
266 Franz 4096
    <translation>Madżenta (M)</translation>
230 Franz 4097
  </message>
4098
  <message>
4099
    <source>Yellow</source>
266 Franz 4100
    <translation>Żółty (Y)</translation>
230 Franz 4101
  </message>
4102
  <message>
4103
    <source>Black</source>
266 Franz 4104
    <translation>Czarny (K)</translation>
230 Franz 4105
  </message>
259 Franz 4106
  <message>
332 Franz 4107
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
4108
a token can be * for all the pages, 1-5 for
4109
a range of pages or a single page number.</source>
4110
    <translation>Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
4111
gdzie * oznacza wszystkie strony, 1-5 zakres stron
4112
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
4113
  </message>
351 Franz 4114
  <message>
4115
    <source>Print Destination</source>
352 Franz 4116
    <translation>Drukarka</translation>
351 Franz 4117
  </message>
4118
  <message>
4119
    <source>&amp;Options...</source>
352 Franz 4120
    <translation>&amp;Opcje...</translation>
351 Franz 4121
  </message>
4122
  <message>
4123
    <source>&amp;File:</source>
352 Franz 4124
    <translation>&amp;Plik:</translation>
351 Franz 4125
  </message>
4126
  <message>
4127
    <source>C&amp;hange...</source>
352 Franz 4128
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
351 Franz 4129
  </message>
4130
  <message>
4131
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
352 Franz 4132
    <translation>A&amp;lternatywne polecenie drukarki</translation>
351 Franz 4133
  </message>
4134
  <message>
4135
    <source>Co&amp;mmand:</source>
352 Franz 4136
    <translation>Pol&amp;ecenie:</translation>
351 Franz 4137
  </message>
4138
  <message>
4139
    <source>Range</source>
352 Franz 4140
    <translation>Zakres</translation>
351 Franz 4141
  </message>
4142
  <message>
4143
    <source>Print &amp;All</source>
352 Franz 4144
    <translation>Drukuj &amp;wszystko</translation>
351 Franz 4145
  </message>
4146
  <message>
4147
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
352 Franz 4148
    <translation>Drukuj a&amp;ktualną stronę</translation>
351 Franz 4149
  </message>
4150
  <message>
4151
    <source>Print &amp;Range</source>
352 Franz 4152
    <translation>Dr&amp;ukuj zakres</translation>
351 Franz 4153
  </message>
4154
  <message>
4155
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
352 Franz 4156
    <translation>&amp;Ilość kopii:</translation>
351 Franz 4157
  </message>
4158
  <message>
4159
    <source>Print &amp;Normal</source>
352 Franz 4160
    <translation>Drukuj &amp;normalnie</translation>
351 Franz 4161
  </message>
4162
  <message>
4163
    <source>Print &amp;Separations</source>
352 Franz 4164
    <translation>Drukuj &amp;barwne wyciągi</translation>
351 Franz 4165
  </message>
4166
  <message>
4167
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
352 Franz 4168
    <translation>Drukuj w kolorze, &amp;jeśli to możliwe</translation>
351 Franz 4169
  </message>
4170
  <message>
4171
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
352 Franz 4172
    <translation>Drukuj w od&amp;cieniach szarości</translation>
351 Franz 4173
  </message>
4174
  <message>
4175
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
352 Franz 4176
    <translation>Zaawan&amp;sowane opcje...</translation>
351 Franz 4177
  </message>
4178
  <message>
4179
    <source>&amp;Print</source>
352 Franz 4180
    <translation>&amp;Drukuj</translation>
351 Franz 4181
  </message>
4182
  <message>
4183
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 4184
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 4185
  </message>
364 Franz 4186
  <message>
4187
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
4188
to utilize additional printing options</source>
368 Franz 4189
    <translation>Użyj alternatywnego menedżera wydruku, takiego jak kprinter
4190
lub gtklp, by uzyskać dostęp do dodatkowych opcji drukowania</translation>
364 Franz 4191
  </message>
169 Franz 4192
</context>
4193
<context>
291 Franz 4194
  <name>EPSPlug</name>
4195
  <message>
4196
    <source>Importing File:
4197
%1
4198
failed!</source>
4199
    <translation>Błąd podczas importu pliku %1!
4200
</translation>
4201
  </message>
4202
  <message>
4203
    <source>Fatal Error</source>
4204
    <translation>Krytyczny błąd</translation>
4205
  </message>
4206
</context>
4207
<context>
169 Franz 4208
  <name>EditStyle</name>
4209
  <message>
4210
    <source>Edit Style</source>
4211
    <translation>Edytuj style</translation>
4212
  </message>
4213
  <message>
4214
    <source>Character</source>
4215
    <translation>Znak</translation>
4216
  </message>
4217
  <message>
4218
    <source> pt</source>
266 Franz 4219
    <translation>pt</translation>
169 Franz 4220
  </message>
4221
  <message>
4222
    <source>Vertical Spaces</source>
4223
    <translation>Odstępy w pionie</translation>
4224
  </message>
4225
  <message>
4226
    <source>Line Spacing</source>
4227
    <translation>Interlinia</translation>
4228
  </message>
4229
  <message>
4230
    <source>OK</source>
4231
    <translation>OK</translation>
4232
  </message>
4233
  <message>
4234
    <source>Warning</source>
4235
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
4236
  </message>
4237
  <message>
4238
    <source>Name of the Style is not unique</source>
4239
    <translation>Nazwa stylu nie jest jednoznaczna</translation>
4240
  </message>
177 Franz 4241
  <message>
4242
    <source>Effect:</source>
4243
    <translation>Atrybut:</translation>
4244
  </message>
4245
  <message>
4246
    <source>None</source>
4247
    <translation>Brak</translation>
4248
  </message>
259 Franz 4249
  <message>
4250
    <source> mm</source>
266 Franz 4251
    <translation>mm</translation>
259 Franz 4252
  </message>
4253
  <message>
4254
    <source> in</source>
266 Franz 4255
    <translation>in</translation>
259 Franz 4256
  </message>
4257
  <message>
4258
    <source> p</source>
266 Franz 4259
    <translation>p</translation>
259 Franz 4260
  </message>
4261
  <message>
4262
    <source>Name of your paragraph style</source>
4263
    <translation>Nazwa stylu akapitu</translation>
4264
  </message>
4265
  <message>
4266
    <source>Font of selected text or object</source>
4267
    <translation>Czcionka wybranego tekstu albo obiektu</translation>
4268
  </message>
4269
  <message>
4270
    <source>Font Size</source>
4271
    <translation>Rozmiar czcionki</translation>
4272
  </message>
4273
  <message>
4274
    <source>Color of text fill</source>
4275
    <translation>Kolor wypełnienia tekstu</translation>
4276
  </message>
4277
  <message>
4278
    <source>Color of text stroke</source>
4279
    <translation>Kolor obrysu tekstu</translation>
4280
  </message>
4281
  <message>
4282
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
4283
    <translation>Efekt stylistyczny, generujący ponadwymiarową pierwszą literę akapitu </translation>
4284
  </message>
4285
  <message>
4286
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
316 Franz 4287
    <translation>Całkowita wielkość inicjałów opuszczonych liczona w ilości wierszy</translation>
259 Franz 4288
  </message>
4289
  <message>
4290
    <source>Align text to baseline grid</source>
316 Franz 4291
    <translation>Wyrównaj tekst do linii pisma</translation>
259 Franz 4292
  </message>
4293
  <message>
4294
    <source>Spacing above the paragraph</source>
4295
    <translation>Interlinia nad akapitem</translation>
4296
  </message>
4297
  <message>
4298
    <source>Spacing below the paragraph</source>
4299
    <translation>Interlinia pod akapitem</translation>
4300
  </message>
4301
  <message>
291 Franz 4302
    <source>Tabulators and Indentation</source>
4303
    <translation>Tabulatory i wcięcie</translation>
4304
  </message>
351 Franz 4305
  <message>
4306
    <source>&amp;Name:</source>
352 Franz 4307
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
351 Franz 4308
  </message>
4309
  <message>
4310
    <source>&amp;Font:</source>
352 Franz 4311
    <translation>&amp;Czcionka:</translation>
351 Franz 4312
  </message>
4313
  <message>
4314
    <source>Si&amp;ze:</source>
352 Franz 4315
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
351 Franz 4316
  </message>
4317
  <message>
4318
    <source>&amp;Alignment:</source>
352 Franz 4319
    <translation>&amp;Wyrównanie:</translation>
351 Franz 4320
  </message>
4321
  <message>
4322
    <source>&amp;Drop Caps</source>
352 Franz 4323
    <translation>&amp;Inicjały opuszczone</translation>
351 Franz 4324
  </message>
4325
  <message>
4326
    <source>&amp;Lines:</source>
352 Franz 4327
    <translation>Wi&amp;erszy:</translation>
351 Franz 4328
  </message>
4329
  <message>
4330
    <source>F&amp;ill Color:</source>
352 Franz 4331
    <translation>&amp;Kolor wypełnienia:</translation>
351 Franz 4332 <