Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12076 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
12106 mrdocs 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="pl_PL">
3
<defaultcodec></defaultcodec>
2202 mrdocs 4
<context>
1135 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
9729 cbradney 7
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2202 mrdocs 8
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 9
 
10
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
11
frame has some text selected the value assigned to the first character of
12
the selection is returned.
13
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
14
</source>
2202 mrdocs 15
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 16
 
3366 fschmid 17
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 18
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
19
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
20
  </message>
21
  <message>
9729 cbradney 22
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
2202 mrdocs 23
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 24
 
25
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
26
If no document is open, returns a list of the default document colors.
27
</source>
2202 mrdocs 28
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 29
 
30
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
31
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
32
  </message>
33
  <message>
9729 cbradney 34
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2202 mrdocs 35
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 36
 
37
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
38
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
39
Returns true if a new document was created.
40
</source>
2202 mrdocs 41
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 42
 
43
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
44
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
45
  </message>
46
  <message>
9729 cbradney 47
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
2202 mrdocs 48
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
51
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
52
</source>
2202 mrdocs 53
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 54
 
55
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
56
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
57
  </message>
58
  <message>
9729 cbradney 59
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
2202 mrdocs 60
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
63
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
64
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
65
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
66
</source>
2202 mrdocs 67
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 68
 
69
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
70
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
71
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
72
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
73
  </message>
74
  <message>
9729 cbradney 75
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
2202 mrdocs 76
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 77
 
78
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
79
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
80
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
81
</source>
2202 mrdocs 82
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 83
 
84
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
85
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
86
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
87
  </message>
88
  <message>
9729 cbradney 89
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
2202 mrdocs 90
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 91
 
92
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
93
coordinates are given in the current measurement units of the document
94
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
95
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
96
is not given Scribus will create one for you.
97
 
2202 mrdocs 98
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 99
</source>
2202 mrdocs 100
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 101
 
102
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
103
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
104
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
105
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
106
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
107
 
108
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
109
  </message>
110
  <message>
9729 cbradney 111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
2202 mrdocs 112
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 113
 
114
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
115
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 116
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 117
</source>
2202 mrdocs 118
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 119
 
120
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
121
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 122
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 123
  </message>
124
  <message>
9729 cbradney 125
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
2202 mrdocs 126
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 127
 
128
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 129
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 130
</source>
2202 mrdocs 131
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 132
 
133
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 134
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 135
  </message>
136
  <message>
9729 cbradney 137
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
2202 mrdocs 138
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
139
 
140
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
141
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
142
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
143
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
144
master page for the new page.
145
 
146
May raise IndexError if the page number is out of range
147
</source>
148
    <translation type="unfinished"></translation>
149
  </message>
3064 cbradney 150
  <message>
9729 cbradney 151
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
3824 cbradney 152
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
6434 cbradney 153
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3824 cbradney 154
 
155
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
156
following meaning:
157
 
158
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
159
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
160
 
161
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
162
margins
163
 
164
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
165
 
166
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
167
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
168
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
169
 
170
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
171
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
172
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
173
 
174
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
175
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
176
PAGE_4 is 4-fold.
177
 
178
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
179
Indexed from 0 (0 = first).
180
 
6434 cbradney 181
numPage = Number of pages to be created.
182
 
3824 cbradney 183
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
184
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
185
is not in points, make sure to account for this.
186
 
187
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 188
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 189
 
190
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
191
</source>
192
    <translation type="unfinished"></translation>
193
  </message>
9189 cbradney 194
  <message>
9729 cbradney 195
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
9189 cbradney 196
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
197
 
198
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
199
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
200
 
201
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
202
</source>
203
    <translation type="unfinished"></translation>
204
  </message>
11652 cbradney 205
  <message>
206
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
207
    <source>createParagraphStyle(...)
208
 
209
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
210
 
211
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
212
 
213
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
214
 
215
fixed linespacing:     0
216
 
217
automatic linespacing:   1
218
 
219
baseline grid linespacing: 2
220
 
221
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
222
 
223
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
224
 
225
-&gt; left:   0
226
 
227
-&gt; center:  1
228
 
229
-&gt; right:  2
230
 
231
-&gt; justify: 3
232
 
233
-&gt; extend:  4
234
 
235
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
236
 
237
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
238
 
239
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
240
 
241
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
242
 
243
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
244
 
245
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
246
 
247
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
248
 
249
</source>
250
    <translation type="unfinished"></translation>
251
  </message>
2202 mrdocs 252
</context>
253
<context>
1135 cbradney 254
  <name>@default</name>
255
  <message>
9729 cbradney 256
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
2202 mrdocs 257
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 258
 
259
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
260
has some text selected the value assigned to the first character
261
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
262
selected item is used.
263
</source>
2202 mrdocs 264
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 265
 
3366 fschmid 266
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 267
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
268
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
269
  </message>
270
  <message>
9729 cbradney 271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
2202 mrdocs 272
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 273
 
274
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
275
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
276
</source>
2202 mrdocs 277
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 278
 
279
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
280
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
281
  </message>
282
  <message>
9729 cbradney 283
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
2202 mrdocs 284
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 285
 
286
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
287
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
288
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
289
selected item is used.
290
</source>
2202 mrdocs 291
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 292
 
293
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
294
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 295
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 296
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
297
  </message>
298
  <message>
9729 cbradney 299
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
2202 mrdocs 300
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 301
 
302
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
303
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
304
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
305
used.
306
</source>
2202 mrdocs 307
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 308
 
309
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
310
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
311
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
312
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
313
  </message>
314
  <message>
9729 cbradney 315
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
2202 mrdocs 316
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 317
 
318
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
319
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
320
</source>
2202 mrdocs 321
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 322
 
323
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
324
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
325
  </message>
326
  <message>
9729 cbradney 327
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
2202 mrdocs 328
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 329
 
330
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
331
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
332
</source>
2202 mrdocs 333
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 334
 
6052 mrdocs 335
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 336
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
337
  </message>
338
  <message>
9729 cbradney 339
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
2202 mrdocs 340
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 341
 
342
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
343
given the currently selected item is used.
344
</source>
2202 mrdocs 345
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 346
 
6052 mrdocs 347
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 348
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
349
  </message>
350
  <message>
9729 cbradney 351
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
2202 mrdocs 352
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 353
 
354
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 355
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 356
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
357
used.
358
</source>
2202 mrdocs 359
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 360
 
361
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 362
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 363
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
364
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
365
  </message>
366
  <message>
9729 cbradney 367
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
2202 mrdocs 368
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 369
 
370
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
371
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
372
currently selected item is used.
373
 
374
May throw ValueError if the font cannot be found.
375
</source>
3492 mrdocs 376
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 377
 
3366 fschmid 378
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 379
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
380
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
381
 
3366 fschmid 382
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 383
  </message>
384
  <message>
9729 cbradney 385
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
2202 mrdocs 386
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 387
 
388
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
389
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
390
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
391
currently selected item is used.
392
 
2202 mrdocs 393
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 394
</source>
2202 mrdocs 395
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 396
 
3366 fschmid 397
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 398
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
399
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
400
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
401
 
3366 fschmid 402
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 403
  </message>
404
  <message>
9729 cbradney 405
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
2202 mrdocs 406
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 407
 
408
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
409
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
410
item is used.
411
 
412
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
413
</source>
2202 mrdocs 414
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 415
 
416
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
417
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
418
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
419
 
420
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
421
  </message>
422
  <message>
9729 cbradney 423
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
2202 mrdocs 424
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 425
 
426
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
427
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
428
 
429
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
430
</source>
2202 mrdocs 431
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 432
 
6052 mrdocs 433
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 434
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
435
 
436
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
437
  </message>
438
  <message>
9729 cbradney 439
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
2202 mrdocs 440
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 441
 
442
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
443
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
444
 
445
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
446
</source>
2202 mrdocs 447
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 448
 
449
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
450
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
451
 
452
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
453
  </message>
454
  <message>
9729 cbradney 455
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
2202 mrdocs 456
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 457
 
458
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
459
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
460
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
461
 
462
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
463
</source>
2202 mrdocs 464
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 465
 
466
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
467
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
468
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
469
w tym module - zobacz dir(scribus).
470
 
471
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
472
  </message>
473
  <message>
9729 cbradney 474
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
2202 mrdocs 475
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 476
 
477
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
478
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
479
selected item is used.
480
</source>
2202 mrdocs 481
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 482
 
483
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
484
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
485
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
486
  </message>
487
  <message>
9729 cbradney 488
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
2202 mrdocs 489
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 490
 
491
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
492
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
493
given the currently selected item is used.
494
</source>
2202 mrdocs 495
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 496
 
497
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
498
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
499
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
500
  </message>
501
  <message>
9729 cbradney 502
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
2202 mrdocs 503
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 504
 
505
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
506
selected item is used.
507
</source>
2202 mrdocs 508
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 509
 
510
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
511
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
512
  </message>
513
  <message>
9729 cbradney 514
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
2202 mrdocs 515
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 516
 
517
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
518
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
519
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
520
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
521
used.
522
</source>
2202 mrdocs 523
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 524
 
525
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
526
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
527
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
528
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
529
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
530
  </message>
531
  <message>
9729 cbradney 532
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
2202 mrdocs 533
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 534
 
535
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
536
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
537
and must not link to or be linked from any other frames already.
538
 
539
May throw ScribusException if linking rules are violated.
540
</source>
2202 mrdocs 541
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 542
 
543
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
544
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
545
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
546
 
547
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
548
  </message>
549
  <message>
9729 cbradney 550
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
2202 mrdocs 551
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 552
 
553
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
554
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 555
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 556
 
557
May throw ScribusException if linking rules are violated.
558
</source>
2202 mrdocs 559
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 560
 
561
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
562
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 563
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 564
 
565
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
566
  </message>
567
  <message>
9729 cbradney 568
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
2202 mrdocs 569
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 570
 
571
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
572
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 573
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 574
 
575
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
576
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
577
  </message>
578
  <message>
9729 cbradney 579
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
2202 mrdocs 580
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 581
 
582
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
583
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
584
the value of the named color from the default document colors.
585
 
2202 mrdocs 586
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 587
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
588
</source>
2202 mrdocs 589
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 590
 
591
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
592
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
593
 
594
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
595
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
596
  </message>
597
  <message>
9729 cbradney 598
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
2202 mrdocs 599
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 600
 
601
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
602
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
603
Color components should be in the range from 0 to 255.
604
 
2202 mrdocs 605
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 606
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
607
</source>
2202 mrdocs 608
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 609
 
610
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
611
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
612
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
613
 
614
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
615
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
616
  </message>
617
  <message>
9729 cbradney 618
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
2202 mrdocs 619
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 620
 
621
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
622
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
623
&quot;None&quot; - transparent.
624
 
625
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
626
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
627
 
2202 mrdocs 628
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 629
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
630
</source>
2202 mrdocs 631
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 632
 
633
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
634
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
635
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
636
 
637
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
638
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
639
 
640
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
641
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
642
  </message>
643
  <message>
9729 cbradney 644
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
2202 mrdocs 645
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 646
 
647
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
648
 
2202 mrdocs 649
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 650
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
651
</source>
2202 mrdocs 652
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 653
 
654
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
655
 
656
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
657
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
658
  </message>
659
  <message>
9729 cbradney 660
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 661
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 662
 
663
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
664
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 665
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 666
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
667
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
668
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
669
opional parameters is False.
670
 
2202 mrdocs 671
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
672
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 673
 
674
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
675
 
2202 mrdocs 676
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
677
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 678
</source>
2308 mrdocs 679
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 680
 
681
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
682
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
683
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
684
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
685
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
686
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
687
 
2202 mrdocs 688
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
689
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 690
 
691
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
692
 
2202 mrdocs 693
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
694
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 695
  </message>
696
  <message>
9729 cbradney 697
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
2202 mrdocs 698
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 699
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 700
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 701
 
702
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
703
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
704
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
705
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
706
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
707
 
708
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
709
at 1.
710
 
711
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
712
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
713
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
714
can be binary-ORed with button constants:
715
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
716
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
717
 
718
Usage examples:
2202 mrdocs 719
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
720
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 721
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 722
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 723
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
724
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
725
 
726
Defined button and icon constants:
727
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
728
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
729
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
730
</source>
2202 mrdocs 731
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 732
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 733
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 734
 
735
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
736
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
737
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
738
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
739
może zawierać proste formatowanie HTML.
740
 
741
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
742
zaczynają się od 1.
743
 
744
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
745
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
746
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
747
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
748
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
749
 
750
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 751
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
752
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 753
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 754
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 755
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
756
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
757
 
758
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
759
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
760
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
761
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 762
</translation>
1135 cbradney 763
  </message>
764
  <message>
9729 cbradney 765
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
2202 mrdocs 766
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 767
 
2202 mrdocs 768
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
769
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 770
 
2202 mrdocs 771
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 772
</source>
2202 mrdocs 773
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 774
 
775
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 776
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 777
 
2202 mrdocs 778
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 779
  </message>
780
  <message>
9729 cbradney 781
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
2202 mrdocs 782
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 783
 
784
Closes the current document without prompting to save.
785
 
786
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
787
</source>
2202 mrdocs 788
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 789
 
790
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
791
 
792
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
793
  </message>
794
  <message>
9729 cbradney 795
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
2202 mrdocs 796
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 797
 
798
Returns true if there is a document open.
799
</source>
2202 mrdocs 800
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 801
 
802
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
803
  </message>
804
  <message>
9729 cbradney 805
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
2202 mrdocs 806
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 807
 
808
Opens the document &quot;name&quot;.
809
 
810
May raise ScribusError if the document could not be opened.
811
</source>
2202 mrdocs 812
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 813
 
814
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
815
 
816
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
817
  </message>
818
  <message>
9729 cbradney 819
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
2202 mrdocs 820
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 821
 
822
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
823
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
824
save file dialog.
825
 
826
If the save fails, there is currently no way to tell.
827
</source>
2202 mrdocs 828
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 829
 
830
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
831
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
832
 
833
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
834
  </message>
835
  <message>
9729 cbradney 836
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
2202 mrdocs 837
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 838
 
839
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
840
relative path).
841
 
842
May raise ScribusError if the save fails.
843
</source>
2202 mrdocs 844
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 845
 
846
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
847
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
848
 
849
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
850
  </message>
851
  <message>
9729 cbradney 852
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 853
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 854
 
855
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
856
strings.
857
</source>
6434 cbradney 858
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 859
 
860
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
861
to łańcuchy znaków.</translation>
862
  </message>
863
  <message>
9729 cbradney 864
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 865
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 866
 
867
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 868
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 869
constants.
870
</source>
9729 cbradney 871
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 872
 
873
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 874
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 875
  </message>
876
  <message>
9729 cbradney 877
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
2202 mrdocs 878
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 879
 
880
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 881
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 882
 
883
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
884
</source>
2202 mrdocs 885
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 886
 
887
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 888
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 889
 
890
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
891
  </message>
892
  <message>
9729 cbradney 893
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
2202 mrdocs 894
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 895
 
896
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
897
of the UNIT_* constants:
898
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
899
</source>
2202 mrdocs 900
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 901
 
902
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
903
ze stałych UNIT_* :
904
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
905
  </message>
906
  <message>
9729 cbradney 907
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
2202 mrdocs 908
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 909
 
910
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
911
current document.
912
</source>
2202 mrdocs 913
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 914
 
915
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
916
  </message>
917
  <message>
9729 cbradney 918
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
2202 mrdocs 919
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 920
 
921
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
922
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
923
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
924
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
925
</source>
2202 mrdocs 926
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 927
 
928
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
929
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
930
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
931
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
932
  </message>
933
  <message>
9729 cbradney 934
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
2202 mrdocs 935
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 936
 
937
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
938
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
939
</source>
2202 mrdocs 940
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 941
 
942
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
943
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
944
  </message>
945
  <message>
9729 cbradney 946
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
2202 mrdocs 947
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 948
 
949
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
950
is not given the currently selected Item is used.
951
</source>
2202 mrdocs 952
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 953
 
954
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
955
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
956
  </message>
957
  <message>
9729 cbradney 958
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
2202 mrdocs 959
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 960
 
961
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
962
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
963
</source>
2202 mrdocs 964
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 965
 
966
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
967
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
968
  </message>
969
  <message>
9729 cbradney 970
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2202 mrdocs 971
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 972
 
973
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
974
the currently selected item is used. The join types are:
975
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
976
</source>
10842 cbradney 977
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 978
 
979
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
980
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
981
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
982
  </message>
983
  <message>
9729 cbradney 984
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
2202 mrdocs 985
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 986
 
987
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
988
currently selected item is used. The cap types are:
989
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
990
</source>
2202 mrdocs 991
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 992
 
993
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
994
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
995
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
996
  </message>
997
  <message>
9729 cbradney 998
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
2202 mrdocs 999
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1000
 
1001
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1002
currently selected item is used. Line style constants are:
1003
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1004
</source>
2202 mrdocs 1005
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 1006
 
1007
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1008
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
1009
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1010
  </message>
1011
  <message>
9729 cbradney 1012
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
2202 mrdocs 1013
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1014
 
1015
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1016
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1017
</source>
2202 mrdocs 1018
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1019
 
1020
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
1021
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
9729 cbradney 1024
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
2202 mrdocs 1025
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1026
 
1027
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1028
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1029
</source>
2202 mrdocs 1030
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1031
 
1032
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
1033
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1034
  </message>
1035
  <message>
9729 cbradney 1036
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 1037
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1038
 
1039
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1040
given the currently selected item is used.
1041
</source>
2202 mrdocs 1042
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1043
 
1044
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1045
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1046
  </message>
1047
  <message>
9729 cbradney 1048
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
2202 mrdocs 1049
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1050
 
1051
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1052
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 1053
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1054
for reference.
1055
</source>
2202 mrdocs 1056
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 1057
 
1058
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
1059
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
1060
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 1061
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1062
  </message>
1063
  <message>
9729 cbradney 1064
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
2202 mrdocs 1065
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1066
 
1067
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1068
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1069
is used.
1070
</source>
2202 mrdocs 1071
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1072
 
1073
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
1074
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1075
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
9729 cbradney 1078
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
2202 mrdocs 1079
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1080
 
1081
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1082
</source>
2202 mrdocs 1083
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1084
 
1085
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
1086
  </message>
1087
  <message>
9729 cbradney 1088
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
2202 mrdocs 1089
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1090
 
1091
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1092
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1093
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1094
belongs to a group, the whole group is moved.
1095
</source>
2202 mrdocs 1096
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1097
 
1098
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
1099
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
1100
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
1101
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
1102
  </message>
1103
  <message>
9729 cbradney 1104
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2202 mrdocs 1105
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1106
 
1107
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1108
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1109
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1110
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1111
given the currently selected item is used.
1112
</source>
10842 cbradney 1113
    <translation type="obsolete">rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1114
 
1115
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1116
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1117
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1118
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1119
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1120
  </message>
1121
  <message>
9729 cbradney 1122
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
2202 mrdocs 1123
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1124
 
1125
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1126
is not given the currently selected item is used.
1127
</source>
2202 mrdocs 1128
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1129
 
1130
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1131
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1132
  </message>
1133
  <message>
9729 cbradney 1134
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
2202 mrdocs 1135
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1136
 
1137
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1138
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1139
second selected Object and so on.
1140
</source>
2202 mrdocs 1141
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1142
 
1143
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1144
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
9729 cbradney 1147
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
2202 mrdocs 1148
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1149
 
1150
Returns the number of selected objects.
1151
</source>
2202 mrdocs 1152
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1153
 
1154
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1155
  </message>
1156
  <message>
9729 cbradney 1157
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
2202 mrdocs 1158
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1159
 
1160
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1161
</source>
2202 mrdocs 1162
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1163
 
1164
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1165
  </message>
1166
  <message>
9729 cbradney 1167
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
2202 mrdocs 1168
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1169
 
1170
Deselects all objects in the whole document.
1171
</source>
2202 mrdocs 1172
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1173
 
1174
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1175
  </message>
1176
  <message>
9729 cbradney 1177
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1178
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1179
 
1180
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1181
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1182
items are used.
1183
</source>
2202 mrdocs 1184
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1185
 
1186
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1187
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1188
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
9729 cbradney 1191
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
2202 mrdocs 1192
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1193
 
1194
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1195
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1196
 
1197
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1198
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1199
  </message>
1200
  <message>
9729 cbradney 1201
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1202
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1203
 
1204
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1205
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1206
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1207
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1208
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1209
 
1210
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1211
</source>
2202 mrdocs 1212
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1213
 
1214
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1215
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1216
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1217
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1218
zaznaczony obiekt.
1219
 
1220
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
9729 cbradney 1223
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
2202 mrdocs 1224
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1225
 
1226
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1227
not given the currently selected item is used.
1228
 
1229
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1230
</source>
2202 mrdocs 1231
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1232
 
1233
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1234
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1235
 
1236
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
9729 cbradney 1239
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
2202 mrdocs 1240
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1241
 
1242
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1243
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1244
means 100 %.
1245
 
1246
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1247
</source>
2202 mrdocs 1248
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1249
 
1250
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1251
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1252
 
1253
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
9729 cbradney 1256
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1257
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1258
 
2202 mrdocs 1259
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1260
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1261
if locked.
1262
</source>
2202 mrdocs 1263
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1264
 
1265
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1266
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1267
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1268
  </message>
1269
  <message>
9729 cbradney 1270
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
2202 mrdocs 1271
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1272
 
1273
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1274
currently selected item is used.
1275
</source>
2202 mrdocs 1276
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1277
 
1278
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1279
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1280
  </message>
1281
  <message>
9729 cbradney 1282
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1283
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1284
 
1285
Returns a list with the names of all available fonts.
1286
</source>
2202 mrdocs 1287
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1288
 
3366 fschmid 1289
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1135 cbradney 1290
  </message>
1291
  <message>
9729 cbradney 1292
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1293
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1294
 
2202 mrdocs 1295
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1296
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1297
</source>
2202 mrdocs 1298
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1299
 
3366 fschmid 1300
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
7301 cbradney 1301
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1135 cbradney 1302
  </message>
1303
  <message>
9729 cbradney 1304
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
2202 mrdocs 1305
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1306
 
1307
Returns a list with the names of all defined layers.
1308
</source>
2202 mrdocs 1309
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1310
 
1311
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
9729 cbradney 1314
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
2202 mrdocs 1315
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1316
 
1317
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1318
 
2202 mrdocs 1319
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1320
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1321
</source>
2202 mrdocs 1322
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1323
 
1324
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1325
 
1326
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1327
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1328
  </message>
1329
  <message>
9729 cbradney 1330
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
2202 mrdocs 1331
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1332
 
1333
Returns the name of the current active layer.
1334
</source>
2202 mrdocs 1335
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1336
 
1337
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
9729 cbradney 1340
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
2202 mrdocs 1341
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1342
 
1343
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1344
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1345
 
2202 mrdocs 1346
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1347
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1348
</source>
2202 mrdocs 1349
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1350
 
1351
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1352
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1353
 
1354
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1355
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1356
  </message>
1357
  <message>
9729 cbradney 1358
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1359
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1360
 
1361
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1362
the layer is invisible.
1363
 
2202 mrdocs 1364
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1365
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1366
</source>
2202 mrdocs 1367
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1368
 
1369
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1370
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1371
 
1372
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1373
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1374
  </message>
1375
  <message>
9729 cbradney 1376
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1377
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1378
 
1379
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1380
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1381
 
2202 mrdocs 1382
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1383
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1384
</source>
5957 cbradney 1385
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1386
 
1387
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1388
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1389
 
1390
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1391
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1392
  </message>
1393
  <message>
9729 cbradney 1394
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
2202 mrdocs 1395
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1396
 
2202 mrdocs 1397
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1398
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1399
 
2202 mrdocs 1400
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1401
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1402
</source>
2202 mrdocs 1403
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1404
 
1405
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1406
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1407
 
1408
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1409
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1410
  </message>
1411
  <message>
9729 cbradney 1412
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
2202 mrdocs 1413
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1414
 
1415
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1416
 
2202 mrdocs 1417
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1418
</source>
2202 mrdocs 1419
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1420
 
1421
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1422
 
1423
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
9729 cbradney 1426
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
2202 mrdocs 1427
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1428
 
1429
Returns a string with the -lang value.
1430
</source>
2202 mrdocs 1431
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1432
 
1433
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
9729 cbradney 1436
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1437
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1438
 
1439
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1440
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1441
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1442
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1443
is not given Scribus will create one for you.
1444
 
2202 mrdocs 1445
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1446
</source>
2202 mrdocs 1447
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1448
 
1449
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1450
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1451
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1452
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1453
sam utworzy taką nazwę.
1454
 
1455
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1456
  </message>
1457
  <message>
9729 cbradney 1458
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
2202 mrdocs 1459
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1460
 
1461
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1462
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1463
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1464
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1465
create one for you.
1466
 
2202 mrdocs 1467
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1468
</source>
2202 mrdocs 1469
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1470
 
1471
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1472
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1473
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1474
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1475
ją automatycznie.
1476
 
1477
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1478
  </message>
1479
  <message>
9729 cbradney 1480
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
2202 mrdocs 1481
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1482
 
1483
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1484
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1485
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1486
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1487
given Scribus will create one for you.
1488
 
2202 mrdocs 1489
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1490
</source>
2202 mrdocs 1491
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1492
 
1493
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1494
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1495
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1496
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1497
utworzy ją automatycznie.
1498
 
1499
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1500
  </message>
1501
  <message>
9729 cbradney 1502
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
2202 mrdocs 1503
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1504
 
1505
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1506
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1507
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1508
object because you need this name for further access to that object. If
1509
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1510
 
2202 mrdocs 1511
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1512
</source>
2202 mrdocs 1513
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1514
 
1515
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1516
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1517
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1518
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1519
utworzy ją automatycznie.
1520
 
1521
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1522
  </message>
1523
  <message>
9729 cbradney 1524
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
2202 mrdocs 1525
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1526
 
1527
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1528
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1529
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1530
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1531
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1532
Scribus will create one for you.
1533
 
2202 mrdocs 1534
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1535
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1536
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1537
</source>
2202 mrdocs 1538
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1539
 
1540
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1541
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1542
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1543
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1544
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1545
utworzy ją automatycznie.
1546
 
1547
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1548
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1549
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
9729 cbradney 1552
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
2202 mrdocs 1553
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1554
 
1555
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1556
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1557
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1558
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1559
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1560
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1561
identifier for the object because you need this name for further access to that
1562
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1563
 
2202 mrdocs 1564
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1565
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1566
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1567
</source>
2202 mrdocs 1568
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1569
 
1570
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1571
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1572
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1573
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1574
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1575
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1576
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1577
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1578
utworzy ją automatycznie.
1579
 
1580
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1581
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1582
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1583
  </message>
1584
  <message>
9729 cbradney 1585
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
2202 mrdocs 1586
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1587
 
1588
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1589
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1590
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1591
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1592
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1593
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1594
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1595
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1596
for you.
1597
 
2202 mrdocs 1598
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1599
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1600
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1601
</source>
2202 mrdocs 1602
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1603
 
1604
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1605
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1606
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1607
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1608
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1609
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1610
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1611
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1612
Scribus utworzy ją automatycznie.
1613
 
1614
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1615
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1616
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1617
  </message>
1618
  <message>
9729 cbradney 1619
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
2202 mrdocs 1620
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1621
 
1622
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1623
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1624
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1625
unique identifier for the object because you need this name for further access
1626
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1627
 
2202 mrdocs 1628
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1629
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1630
</source>
2202 mrdocs 1631
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1632
 
1633
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1634
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1635
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1636
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1637
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1638
Scribus utworzy ją automatycznie.
1639
 
1640
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1641
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1642
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
9729 cbradney 1645
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1646
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1647
 
1648
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1649
selected item is deleted.
1650
</source>
2202 mrdocs 1651
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1652
 
1653
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1654
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
9729 cbradney 1657
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1658
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1659
 
1660
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1661
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1662
is not passed, text flow is toggled.
1663
</source>
5836 cbradney 1664
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1665
 
1666
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1667
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1668
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1669
przełączone.</translation>
1670
  </message>
1671
  <message>
9729 cbradney 1672
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
2202 mrdocs 1673
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1674
 
1675
Test if an object with specified name really exists in the document.
1676
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1677
returns True if there is something selected.
1678
</source>
2202 mrdocs 1679
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1680
 
1681
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1682
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1683
zaznaczony obiekt.</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
9729 cbradney 1686
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
2202 mrdocs 1687
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1688
 
1689
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1690
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1691
</source>
2202 mrdocs 1692
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1693
 
1694
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1695
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
9729 cbradney 1698
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
2202 mrdocs 1699
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1700
 
1701
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1702
</source>
2202 mrdocs 1703
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1704
 
1705
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1706
  </message>
1707
  <message>
9729 cbradney 1708
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
2202 mrdocs 1709
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1710
 
1711
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1712
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1713
</source>
2202 mrdocs 1714
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1715
 
1716
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1717
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
9729 cbradney 1720
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
2202 mrdocs 1721
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1722
 
1723
Redraws all pages.
1724
</source>
2202 mrdocs 1725
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1726
 
1727
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1728
  </message>
1729
  <message>
9729 cbradney 1730
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
2202 mrdocs 1731
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1732
 
1733
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1734
 
1735
May raise ScribusError if the save failed.
1736
</source>
2202 mrdocs 1737
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1738
 
1739
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1740
 
1741
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1742
  </message>
1743
  <message>
9729 cbradney 1744
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
2202 mrdocs 1745
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1746
 
1747
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1748
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1749
page number is.
1750
 
1751
May raise IndexError if the page number is out of range
1752
</source>
2202 mrdocs 1753
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1754
 
1755
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1756
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1757
wyświetlany w dokumencie.
1758
 
1759
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
9729 cbradney 1762
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2202 mrdocs 1763
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1764
 
1765
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1766
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1767
just sets the page that script commands will operates on.
1768
 
1769
May raise IndexError if the page number is out of range.
1770
</source>
10842 cbradney 1771
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 1772
 
1773
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1774
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1775
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1776
 
1777
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
9729 cbradney 1780
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
2202 mrdocs 1781
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1782
 
1783
Returns the number of pages in the document.
1784
</source>
2202 mrdocs 1785
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1786
 
1787
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1788
  </message>
1789
  <message>
9729 cbradney 1790
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1791
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1792
 
1793
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1794
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1795
</source>
2202 mrdocs 1796
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1797
 
1798
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1799
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1800
  </message>
1801
  <message>
9729 cbradney 1802
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
2202 mrdocs 1803
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1804
 
1805
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1806
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1807
 
1808
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1809
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1810
</source>
2202 mrdocs 1811
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1812
 
1813
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1814
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1815
 
1816
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1817
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
9729 cbradney 1820
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1821
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1822
 
1823
See getHGuides.
1824
</source>
2202 mrdocs 1825
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1826
 
1827
Zobacz getHGuides.</translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
9729 cbradney 1830
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1831
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1832
 
1833
See setHGuides.
1834
</source>
2202 mrdocs 1835
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1836
 
1837
Zobacz setHGuides.</translation>
1838
  </message>
1839
  <message>
9729 cbradney 1840
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
2202 mrdocs 1841
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1842
 
2202 mrdocs 1843
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1844
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1845
</source>
2202 mrdocs 1846
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1847
 
1848
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1849
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1850
  </message>
1851
  <message>
9729 cbradney 1852
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
2202 mrdocs 1853
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1854
 
1855
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1856
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1857
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1858
the page...
1859
</source>
2202 mrdocs 1860
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1861
 
1862
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1863
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1864
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1865
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1866
  </message>
1867
  <message>
9729 cbradney 1868
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1869
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1870
 
1871
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1872
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1873
currently selected item is used.
1874
</source>
2202 mrdocs 1875
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1876
 
1877
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1878
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1879
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1880
  </message>
1881
  <message>
9729 cbradney 1882
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
2202 mrdocs 1883
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1884
 
1885
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1886
is not given the currently selected item is used.
1887
</source>
2202 mrdocs 1888
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1889
 
1890
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1891
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
9729 cbradney 1894
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
2202 mrdocs 1895
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1896
 
1897
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1898
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1899
given the currently selected item is used.
1900
 
1901
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1902
</source>
2202 mrdocs 1903
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1904
 
1905
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1906
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1907
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1908
 
1909
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1910
  </message>
1911
  <message>
9729 cbradney 1912
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1913
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1914
 
1915
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1916
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1917
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1918
is used.
1919
 
1920
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1921
</source>
2202 mrdocs 1922
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1923
 
1924
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1925
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1926
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1927
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1928
 
1929
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1930
  </message>
1931
  <message>
9729 cbradney 1932
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
2202 mrdocs 1933
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1934
 
1935
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1936
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1937
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1938
</source>
2202 mrdocs 1939
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1940
 
1941
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1942
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1943
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1944
  </message>
1945
  <message>
9729 cbradney 1946
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1947
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1948
 
1949
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1950
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1951
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1952
</source>
2202 mrdocs 1953
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1954
 
1955
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1956
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1957
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1958
  </message>
1959
  <message>
9729 cbradney 1960
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
2202 mrdocs 1961
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1962
 
1963
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1964
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1965
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1966
</source>
2202 mrdocs 1967
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1968
 
1969
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1970
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1971
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1972
  </message>
1973
  <message>
9729 cbradney 1974
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
2202 mrdocs 1975
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1976
 
1977
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1978
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1979
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1980
Item is used.
1981
 
1982
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1983
</source>
2202 mrdocs 1984
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1985
 
1986
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1987
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1988
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1989
zaznaczony obiekt.
1990
 
1991
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1992
  </message>
1993
  <message>
9729 cbradney 1994
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
2202 mrdocs 1995
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1996
 
1997
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1998
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1999
 
2000
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2001
</source>
2202 mrdocs 2002
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2003
 
2004
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
2005
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2006
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2007
 
2008
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
2009
  </message>
2010
  <message>
9729 cbradney 2011
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
2202 mrdocs 2012
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2013
 
2014
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2015
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2016
 
2202 mrdocs 2017
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2018
</source>
2202 mrdocs 2019
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2020
 
2021
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2022
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2023
 
2024
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
2025
  </message>
2026
  <message>
9729 cbradney 2027
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
2202 mrdocs 2028
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2029
 
2030
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2031
new progress bar use. See progressSet.
2032
</source>
2202 mrdocs 2033
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 2034
 
2035
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
2036
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
2037
  </message>
2038
  <message>
9729 cbradney 2039
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
2202 mrdocs 2040
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2041
 
2202 mrdocs 2042
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2043
See progressSet.
2044
</source>
2202 mrdocs 2045
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 2046
 
2047
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
2048
Zobacz progressSet.</translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
9729 cbradney 2051
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
2202 mrdocs 2052
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2053
 
2054
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2055
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2056
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2057
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2058
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2059
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 2060
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2061
</source>
2202 mrdocs 2062
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 2063
 
2064
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
2065
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
2066
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
2067
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
2068
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
2069
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
2070
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
2071
  </message>
2072
  <message>
9729 cbradney 2073
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
2202 mrdocs 2074
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2075
 
2076
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2077
</source>
2202 mrdocs 2078
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 2079
 
2080
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
2081
  </message>
2082
  <message>
9729 cbradney 2083
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
2202 mrdocs 2084
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2085
 
2202 mrdocs 2086
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2087
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2088
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2089
</source>
2202 mrdocs 2090
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 2091
 
2092
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
2093
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2094
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
9729 cbradney 2097
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
2202 mrdocs 2098
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2099
 
2202 mrdocs 2100
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2101
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2102
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 2103
 
2104
May raise WrongFrameTypeError.
2105
</source>
2202 mrdocs 2106
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 2107
 
2202 mrdocs 2108
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
2109
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
2110
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
2111
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 2112
 
2113
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2114
  </message>
2115
  <message>
9729 cbradney 2116
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
2202 mrdocs 2117
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2118
 
1725 cbradney 2119
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2120
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2121
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2122
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2123
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 2124
 
2202 mrdocs 2125
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 2126
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2127
</source>
2202 mrdocs 2128
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2129
 
3366 fschmid 2130
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1725 cbradney 2131
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
2132
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
2133
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
2134
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 2135
 
3366 fschmid 2136
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1725 cbradney 2137
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 2138
  </message>
2139
  <message>
9729 cbradney 2140
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
2202 mrdocs 2141
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2142
 
1725 cbradney 2143
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2144
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2145
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2146
 
2202 mrdocs 2147
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2148
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2149
</source>
2202 mrdocs 2150
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2151
 
1725 cbradney 2152
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
2153
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 2154
 
1725 cbradney 2155
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2156
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2157
  </message>
2158
  <message>
9729 cbradney 2159
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2202 mrdocs 2160
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2161
 
1725 cbradney 2162
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2163
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2164
 
2165
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2166
</source>
10842 cbradney 2167
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2168
 
1725 cbradney 2169
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
2170
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2171
 
2172
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2173
  </message>
2174
  <message>
11652 cbradney 2175
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
2202 mrdocs 2176
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2177
 
1725 cbradney 2178
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2179
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2180
 
1725 cbradney 2181
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2182
</source>
2202 mrdocs 2183
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2184
 
1725 cbradney 2185
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2186
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2187
 
1725 cbradney 2188
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2189
  </message>
169 Franz 2190
  <message>
9729 cbradney 2191
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2202 mrdocs 2192
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 2193
 
2194
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 2195
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 2196
</source>
2202 mrdocs 2197
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 2198
 
2199
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2200
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2201
  </message>
2202
  <message>
9729 cbradney 2203
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
2202 mrdocs 2204
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2205
 
2206
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2207
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2208
space. If no document is open, returns the value of the named color
2209
from the default document colors.
2210
 
2211
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2212
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2213
</source>
2214
    <translation type="unfinished"></translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
10166 cbradney 2217
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
2202 mrdocs 2218
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2219
 
2220
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2221
for details of arguments.
2222
 
2223
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2224
</source>
2225
    <translation type="unfinished"></translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
10166 cbradney 2228
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
2202 mrdocs 2229
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2230
 
2231
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2232
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2233
by parent classes as well.
2234
</source>
2235
    <translation type="unfinished"></translation>
2236
  </message>
2237
  <message>
10166 cbradney 2238
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
2202 mrdocs 2239
    <source>getProperty(object, property)
2240
 
2241
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2242
 
2243
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2244
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2245
C++ QObject instance.
2246
 
2247
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2248
to look up on `object&apos;.
2249
 
2250
The return value varies depending on the type of the property.
2251
</source>
2252
    <translation type="unfinished"></translation>
2253
  </message>
2254
  <message>
10166 cbradney 2255
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 2256
    <source>setProperty(object, property, value)
2257
 
2258
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2259
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2260
also be raised if the underlying setter fails.
2261
 
2262
See getProperty() for more information.
2263
</source>
2264
    <translation type="unfinished"></translation>
2265
  </message>
2266
  <message>
9729 cbradney 2267
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
2202 mrdocs 2268
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2269
 
2270
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2271
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2272
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2273
selected item is used.
2274
 
2275
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2276
</source>
2277
    <translation type="unfinished"></translation>
2278
  </message>
2279
  <message>
9729 cbradney 2280
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
2202 mrdocs 2281
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2282
 
2283
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2284
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2285
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2286
 
2287
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2288
</source>
2289
    <translation type="unfinished"></translation>
2290
  </message>
2308 mrdocs 2291
  <message>
9729 cbradney 2292
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2293
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2294
 
2295
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2296
style name or None when user cancels the dialog.
2297
</source>
2298
    <translation type="unfinished"></translation>
2299
  </message>
3824 cbradney 2300
  <message>
9729 cbradney 2301
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2302
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2303
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2304
 
2305
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2306
 
2307
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2308
following meaning:
2309
 
2310
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2311
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2312
 
2313
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2314
  margins
2315
 
2316
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2317
 
2318
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2319
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2320
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2321
 
2322
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2323
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2324
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2325
 
2326
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2327
 
2328
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2329
 
2330
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2331
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2332
is not in points, make sure to account for this.
2333
 
2334
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2335
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2336
</source>
2337
    <translation type="unfinished"></translation>
2338
  </message>
4141 cbradney 2339
  <message>
9729 cbradney 2340
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2341
    <source>closeMasterPage()
2342
 
2343
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2344
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2345
</source>
2346
    <translation type="unfinished"></translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
9729 cbradney 2349
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2350
    <source>masterPageNames()
2351
 
2352
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2353
</source>
2354
    <translation type="unfinished"></translation>
2355
  </message>
2356
  <message>
9729 cbradney 2357
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2358
    <source>editMasterPage(pageName)
2359
 
2360
Enables master page editing and opens the named master page
2361
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2362
</source>
2363
    <translation type="unfinished"></translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
9729 cbradney 2366
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2367
    <source>createMasterPage(pageName)
2368
 
2369
Creates a new master page named pageName and opens it for
2370
editing.
2371
</source>
2372
    <translation type="unfinished"></translation>
2373
  </message>
2374
  <message>
9729 cbradney 2375
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2376
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2377
 
2378
Delete the named master page.
2379
</source>
2380
    <translation type="unfinished"></translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
9729 cbradney 2383
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2384
    <source>zoomDocument(double)
2385
 
2386
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2387
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2388
</source>
2389
    <translation type="unfinished"></translation>
2390
  </message>
5836 cbradney 2391
  <message>
9729 cbradney 2392
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
5836 cbradney 2393
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2394
 
2395
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2396
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2397
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2398
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2399
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2400
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2401
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2402
</source>
2403
    <translation type="unfinished"></translation>
2404
  </message>
5957 cbradney 2405
  <message>
9729 cbradney 2406
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
5957 cbradney 2407
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2408
 
2409
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2410
is not given the currently selected Item is used.
2411
</source>
2412
    <translation type="unfinished"></translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
9729 cbradney 2415
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
5957 cbradney 2416
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2417
 
2418
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2419
is not given the currently selected Item is used.
2420
</source>
2421
    <translation type="unfinished"></translation>
2422
  </message>
2423
  <message>
9729 cbradney 2424
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
5957 cbradney 2425
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2426
 
2427
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2428
is not given the currently selected Item is used.
2429
</source>
2430
    <translation type="unfinished"></translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
9729 cbradney 2433
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
5957 cbradney 2434
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2435
 
2436
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2437
is not given the currently selected Item is used.
2438
</source>
2439
    <translation type="unfinished"></translation>
2440
  </message>
2441
  <message>
9729 cbradney 2442
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
5957 cbradney 2443
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2444
 
2445
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2446
true the layer will be locked.
2447
 
2448
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2449
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2450
</source>
2451
    <translation type="unfinished"></translation>
2452
  </message>
2453
  <message>
9729 cbradney 2454
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
5957 cbradney 2455
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2456
 
2457
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2458
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2459
&quot;layer&quot; is locked.
2460
 
2461
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2462
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2463
</source>
2464
    <translation type="unfinished"></translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
9729 cbradney 2467
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
5957 cbradney 2468
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2469
 
2470
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2471
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2472
&quot;layer&quot; is normal.
2473
 
2474
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2475
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2476
</source>
2477
    <translation type="unfinished"></translation>
2478
  </message>
2479
  <message>
9729 cbradney 2480
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
5957 cbradney 2481
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2482
 
2483
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2484
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2485
 
2486
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2487
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2488
</source>
2489
    <translation type="unfinished"></translation>
2490
  </message>
2491
  <message>
9729 cbradney 2492
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
5957 cbradney 2493
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2494
 
2495
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2496
 
2497
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2498
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2499
</source>
2500
    <translation type="unfinished"></translation>
2501
  </message>
2502
  <message>
9729 cbradney 2503
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
5957 cbradney 2504
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2505
 
2506
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2507
 
2508
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2509
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2510
</source>
2511
    <translation type="unfinished"></translation>
2512
  </message>
2513
  <message>
9729 cbradney 2514
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6052 mrdocs 2515
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2516
 
2517
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2518
</source>
2519
    <translation type="unfinished"></translation>
2520
  </message>
6434 cbradney 2521
  <message>
9729 cbradney 2522
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 2523
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2524
 
2525
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2526
strings.
2527
</source>
2528
    <translation type="unfinished"></translation>
2529
  </message>
2530
  <message>
9729 cbradney 2531
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 2532
    <source>getPageType() -&gt; integer
2533
 
2534
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2535
</source>
2536
    <translation type="unfinished"></translation>
2537
  </message>
2538
  <message>
9729 cbradney 2539
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 2540
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2541
 
2542
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2543
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2544
</source>
2545
    <translation type="unfinished"></translation>
2546
  </message>
7498 mrdocs 2547
  <message>
9729 cbradney 2548
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7498 mrdocs 2549
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2550
 
2551
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2552
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2553
the range from 0 to 255.
2554
 
2555
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2556
</source>
2557
    <translation type="unfinished"></translation>
2558
  </message>
2559
  <message>
9729 cbradney 2560
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7498 mrdocs 2561
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2562
 
2563
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2564
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2565
selected item is used.
2566
</source>
2567
    <translation type="unfinished"></translation>
2568
  </message>
2569
  <message>
9729 cbradney 2570
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7498 mrdocs 2571
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2572
 
2573
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2574
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2575
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2576
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2577
</source>
2578
    <translation type="unfinished"></translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
9729 cbradney 2581
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7498 mrdocs 2582
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2583
 
2584
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2585
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2586
selected item is used.
2587
</source>
2588
    <translation type="unfinished"></translation>
2589
  </message>
2590
  <message>
9729 cbradney 2591
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7498 mrdocs 2592
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2593
 
2594
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2595
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2596
 
2597
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2598
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2599
</source>
2600
    <translation type="unfinished"></translation>
2601
  </message>
2602
  <message>
9729 cbradney 2603
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7498 mrdocs 2604
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2605
 
2606
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2607
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2608
&quot;layer&quot; is invisible.
2609
 
2610
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2611
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2612
</source>
2613
    <translation type="unfinished"></translation>
2614
  </message>
2615
  <message>
9729 cbradney 2616
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7498 mrdocs 2617
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2618
 
2619
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2620
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2621
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2622
not given the currently selected Item is used.
2623
 
2624
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2625
</source>
2626
    <translation type="unfinished"></translation>
2627
  </message>
9189 cbradney 2628
  <message>
9729 cbradney 2629
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9189 cbradney 2630
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2631
 
2632
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2633
true the layer will be displayed outlined.
2634
 
2635
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2636
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2637
</source>
2638
    <translation type="unfinished"></translation>
2639
  </message>
2640
  <message>
9729 cbradney 2641
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9189 cbradney 2642
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2643
 
2644
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2645
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2646
 
2647
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2648
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2649
</source>
2650
    <translation type="unfinished"></translation>
2651
  </message>
2652
  <message>
9729 cbradney 2653
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9189 cbradney 2654
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2655
 
2656
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2657
 
2658
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2659
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2660
</source>
2661
    <translation type="unfinished"></translation>
2662
  </message>
2663
  <message>
9729 cbradney 2664
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9189 cbradney 2665
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2666
 
2667
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2668
 
2669
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2670
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2671
</source>
2672
    <translation type="unfinished"></translation>
2673
  </message>
2674
  <message>
9729 cbradney 2675
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
9189 cbradney 2676
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2677
 
2678
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2679
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2680
</source>
2681
    <translation type="unfinished"></translation>
2682
  </message>
2683
  <message>
9729 cbradney 2684
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
9189 cbradney 2685
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2686
 
2687
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2688
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2689
</source>
2690
    <translation type="unfinished"></translation>
2691
  </message>
2692
  <message>
9729 cbradney 2693
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
9189 cbradney 2694
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2695
 
2696
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2697
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2698
</source>
2699
    <translation type="unfinished"></translation>
2700
  </message>
2701
  <message>
9729 cbradney 2702
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
9189 cbradney 2703
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2704
 
2705
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2706
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2707
</source>
2708
    <translation type="unfinished"></translation>
2709
  </message>
2710
  <message>
9729 cbradney 2711
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9189 cbradney 2712
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2713
 
2714
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2715
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2716
 
2717
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2718
</source>
2719
    <translation type="unfinished"></translation>
2720
  </message>
2721
  <message>
9729 cbradney 2722
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9189 cbradney 2723
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2724
 
2725
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2726
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2727
 
2728
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2729
</source>
2730
    <translation type="unfinished"></translation>
2731
  </message>
2732
  <message>
9729 cbradney 2733
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9189 cbradney 2734
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2735
 
2736
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2737
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2738
 
2739
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2740
</source>
2741
    <translation type="unfinished"></translation>
2742
  </message>
2743
  <message>
9729 cbradney 2744
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
9189 cbradney 2745
    <source>Copy #%1 of </source>
10132 cbradney 2746
    <translation type="obsolete">Kopia %1 </translation>
9189 cbradney 2747
  </message>
9729 cbradney 2748
  <message>
10166 cbradney 2749
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
2750
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2751
 
2752
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2753
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2754
constants.
2755
</source>
2756
    <translation type="unfinished"></translation>
2757
  </message>
2758
  <message>
9729 cbradney 2759
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2760
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2761
 
2762
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2763
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2764
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2765
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2766
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2767
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2768
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
10842 cbradney 2769
optional parameters is False.
9729 cbradney 2770
 
2771
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2772
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2773
 
10166 cbradney 2774
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
9729 cbradney 2775
 
2776
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2777
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2778
</source>
2779
    <translation type="unfinished"></translation>
2780
  </message>
10842 cbradney 2781
  <message>
2782
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2783
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2784
 
2785
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2786
the currently selected item is used. The join types are:
2787
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2788
</source>
2789
    <translation type="unfinished"></translation>
2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2793
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2794
 
2795
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2796
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2797
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2798
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2799
given the currently selected item is used.
2800
</source>
2801
    <translation type="unfinished"></translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2805
    <source>gotoPage(nr)
2806
 
2807
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2808
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2809
just sets the page that script commands will operates on.
2810
 
2811
May raise IndexError if the page number is out of range.
2812
</source>
2813
    <translation type="unfinished"></translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
11652 cbradney 2816
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
10842 cbradney 2817
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2818
 
2819
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2820
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2821
 
2822
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2823
</source>
2824
    <translation type="unfinished"></translation>
2825
  </message>
11652 cbradney 2826
  <message>
2827
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
2828
    <source>moveSelectionToFront()
2829
 
2830
Moves current selection to front.
2831
</source>
2832
    <translation type="unfinished"></translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
2836
    <source>moveSelectionToFront()
2837
 
2838
Moves current selection to back.
2839
</source>
2840
    <translation type="unfinished"></translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
2844
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2845
 
2846
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2847
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2848
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2849
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2850
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2851
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2852
</source>
2853
    <translation type="unfinished"></translation>
2854
  </message>
2855
  <message>
2856
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
2857
    <source>createCharStyle(...)
2858
 
2859
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2860
 
2861
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2862
 
2863
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2864
 
2865
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2866
 
2867
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2868
 
2869
-&gt; inherit
2870
 
2871
-&gt; bold
2872
 
2873
-&gt; italic
2874
 
2875
-&gt; underline
2876
 
2877
-&gt; underlinewords
2878
 
2879
-&gt; strike
2880
 
2881
-&gt; superscript
2882
 
2883
-&gt; subscript
2884
 
2885
-&gt; outline
2886
 
2887
-&gt; shadowed
2888
 
2889
-&gt; allcaps
2890
 
2891
-&gt; smallcaps
2892
 
2893
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2894
 
2895
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2896
 
2897
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2898
 
2899
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2900
 
2901
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2902
 
2903
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2904
 
2905
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2906
 
2907
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2908
 
2909
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2910
 
2911
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2912
 
2913
</source>
2914
    <translation type="unfinished"></translation>
2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
2918
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2919
 
2920
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2921
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2922
 
2923
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2924
</source>
2925
    <translation type="unfinished"></translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
2929
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2930
 
2931
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2932
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2933
 
2934
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2935
</source>
2936
    <translation type="unfinished"></translation>
2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
2940
    <source>scrollDocument(x,y)
2941
 
2942
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2943
</source>
2944
    <translation type="unfinished"></translation>
2945
  </message>
2202 mrdocs 2946
</context>
2947
<context>
10842 cbradney 2948
  <name>AIPlug</name>
2949
  <message>
11652 cbradney 2950
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="120"/>
10842 cbradney 2951
    <source>Importing: %1</source>
2952
    <translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
11652 cbradney 2955
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
10842 cbradney 2956
    <source>Analyzing File:</source>
2957
    <translation type="unfinished"></translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
11652 cbradney 2960
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="278"/>
10842 cbradney 2961
    <source>Group%1</source>
2962
    <translation type="unfinished">Grupa%1</translation>
2963
  </message>
2964
  <message>
11652 cbradney 2965
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2210"/>
10842 cbradney 2966
    <source>Generating Items</source>
2967
    <translation type="unfinished">Generewanie obiektów</translation>
2968
  </message>
2969
</context>
2970
<context>
2124 cbradney 2971
  <name>About</name>
169 Franz 2972
  <message>
9729 cbradney 2973
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2974
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2975
%2 %3</source>
3064 cbradney 2976
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
192 Franz 2977
%2 %3</translation>
169 Franz 2978
  </message>
2979
  <message>
9729 cbradney 2980
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2981
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2982
    <translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2983
  </message>
2984
  <message>
11652 cbradney 2985
    <location filename="../about.cpp" line="159"/>
2202 mrdocs 2986
    <source>Contributions from:</source>
2987
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2988
  </message>
2989
  <message>
11652 cbradney 2990
    <location filename="../about.cpp" line="139"/>
2202 mrdocs 2991
    <source>&amp;About</source>
2992
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 2993
  </message>
2994
  <message>
11652 cbradney 2995
    <location filename="../about.cpp" line="213"/>
2202 mrdocs 2996
    <source>A&amp;uthors</source>
2997
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2998
  </message>
2999
  <message>
11652 cbradney 3000
    <location filename="../about.cpp" line="394"/>
2202 mrdocs 3001
    <source>&amp;Translations</source>
3002
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 3003
  </message>
3004
  <message>
11652 cbradney 3005
    <location filename="../about.cpp" line="415"/>
2202 mrdocs 3006
    <source>&amp;Online</source>
3007
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 3008
  </message>
3009
  <message>
11652 cbradney 3010
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
2202 mrdocs 3011
    <source>&amp;Close</source>
3012
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 3013
  </message>
3014
  <message>
11652 cbradney 3015
    <location filename="../about.cpp" line="145"/>
2202 mrdocs 3016
    <source>Development Team:</source>
3017
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 3018
  </message>
415 Franz 3019
  <message>
11652 cbradney 3020
    <location filename="../about.cpp" line="191"/>
2202 mrdocs 3021
    <source>Official Documentation:</source>
3022
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 3023
  </message>
3024
  <message>
11652 cbradney 3025
    <location filename="../about.cpp" line="199"/>
2202 mrdocs 3026
    <source>Other Documentation:</source>
3027
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 3028
  </message>
3029
  <message>
11652 cbradney 3030
    <location filename="../about.cpp" line="400"/>
2202 mrdocs 3031
    <source>Homepage</source>
3032
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 3033
  </message>
3034
  <message>
11652 cbradney 3035
    <location filename="../about.cpp" line="402"/>
2202 mrdocs 3036
    <source>Online Reference</source>
3037
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 3038
  </message>
3039
  <message>
11652 cbradney 3040
    <location filename="../about.cpp" line="406"/>
2202 mrdocs 3041
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3042
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 3043
  </message>
3044
  <message>
11652 cbradney 3045
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
2202 mrdocs 3046
    <source>Mailing List</source>
3047
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 3048
  </message>
3049
  <message>
11652 cbradney 3050
    <location filename="../about.cpp" line="221"/>
2202 mrdocs 3051
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3052
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 3053
  </message>
454 fschmid 3054
  <message>
11652 cbradney 3055
    <location filename="../about.cpp" line="353"/>
2202 mrdocs 3056
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3057
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 3058
  </message>
3059
  <message>
11652 cbradney 3060
    <location filename="../about.cpp" line="49"/>
2202 mrdocs 3061
    <source>About Scribus %1</source>
3062
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 3063
  </message>
769 cbradney 3064
  <message>
9729 cbradney 3065
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3066
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3067
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 3068
  </message>
3069
  <message>
9729 cbradney 3070
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3071
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3072
    <translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
2202 mrdocs 3073
  </message>
3074
  <message>
9729 cbradney 3075
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3076
    <source>This panel shows the version, build date and
3077
 compiled in library support in Scribus
3078
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
3079
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3080
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
2619 cbradney 3081
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
3082
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
3083
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
2202 mrdocs 3084
  </message>
3064 cbradney 3085
  <message>
9729 cbradney 3086
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3087
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3088
    <translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
3064 cbradney 3089
  </message>
3090
  <message>
9729 cbradney 3091
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3092
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3093
    <translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
3064 cbradney 3094
  </message>
3095
  <message>
9729 cbradney 3096
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3097
    <source>Scribus Version %1
3098
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3099
    <translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
3366 fschmid 3100
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3101
  </message>
3102
  <message>
9729 cbradney 3103
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3104
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3105
    <translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3106
  </message>
3107
  <message>
11652 cbradney 3108
    <location filename="../about.cpp" line="404"/>
3064 cbradney 3109
    <source>Wiki</source>
3366 fschmid 3110
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3111
  </message>
3112
  <message>
9729 cbradney 3113
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3114
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3115
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 3116
  </message>
3824 cbradney 3117
  <message>
11652 cbradney 3118
    <location filename="../about.cpp" line="76"/>
3824 cbradney 3119
    <source>%1 %2 %3</source>
4153 cbradney 3120
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3121
  </message>
3122
  <message>
11652 cbradney 3123
    <location filename="../about.cpp" line="84"/>
3824 cbradney 3124
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4153 cbradney 3125
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3126
  </message>
3127
  <message>
11652 cbradney 3128
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 3129
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4153 cbradney 3130
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
3824 cbradney 3131
  </message>
3132
  <message>
11652 cbradney 3133
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 3134
    <source>No Ghostscript version available</source>
4153 cbradney 3135
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
3824 cbradney 3136
  </message>
3137
  <message>
9729 cbradney 3138
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 3139
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10132 cbradney 3140
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3141
  </message>
3142
  <message>
11652 cbradney 3143
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
3824 cbradney 3144
    <source>Build ID:</source>
4153 cbradney 3145
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
3824 cbradney 3146
  </message>
3147
  <message>
9729 cbradney 3148
    <location filename="" line="136960432"/>
3824 cbradney 3149
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
5957 cbradney 3150
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3824 cbradney 3151
  </message>
4141 cbradney 3152
  <message>
9729 cbradney 3153
    <location filename="" line="136960432"/>
4141 cbradney 3154
    <source>December</source>
4218 mrdocs 3155
    <translation type="obsolete">Grudzień</translation>
4141 cbradney 3156
  </message>
4218 mrdocs 3157
  <message>
9729 cbradney 3158
    <location filename="" line="136960432"/>
4218 mrdocs 3159
    <source>January</source>
4759 cbradney 3160
    <translation type="obsolete">Styczeń</translation>
4218 mrdocs 3161
  </message>
4759 cbradney 3162
  <message>
11652 cbradney 3163
    <location filename="../about.cpp" line="179"/>
4870 mrdocs 3164
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4896 cbradney 3165
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4759 cbradney 3166
  </message>
3167
  <message>
11652 cbradney 3168
    <location filename="../about.cpp" line="187"/>
4870 mrdocs 3169
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4896 cbradney 3170
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
4759 cbradney 3171
  </message>
3172
  <message>
9729 cbradney 3173
    <location filename="" line="136960432"/>
4870 mrdocs 3174
    <source>March</source>
5328 cbradney 3175
    <translation type="obsolete">Marzec</translation>
4759 cbradney 3176
  </message>
5328 cbradney 3177
  <message>
11652 cbradney 3178
    <location filename="../about.cpp" line="207"/>
5328 cbradney 3179
    <source>Tango Project Icons:</source>
5836 cbradney 3180
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 3181
  </message>
5957 cbradney 3182
  <message>
9729 cbradney 3183
    <location filename="" line="136960432"/>
5957 cbradney 3184
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
9729 cbradney 3185
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
5957 cbradney 3186
  </message>
3187
  <message>
11652 cbradney 3188
    <location filename="../about.cpp" line="418"/>
5957 cbradney 3189
    <source>&amp;Updates</source>
3190
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
3191
  </message>
3192
  <message>
10842 cbradney 3193
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
5957 cbradney 3194
    <source>Check for &amp;Updates</source>
11652 cbradney 3195
    <translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
5957 cbradney 3196
  </message>
3197
  <message>
11652 cbradney 3198
    <location filename="../about.cpp" line="447"/>
5957 cbradney 3199
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3200
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
3201
  </message>
7716 cbradney 3202
  <message>
11652 cbradney 3203
    <location filename="../about.cpp" line="183"/>
7716 cbradney 3204
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
8205 cbradney 3205
    <translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 3206
  </message>
9729 cbradney 3207
  <message>
11652 cbradney 3208
    <location filename="../about.cpp" line="204"/>
9729 cbradney 3209
    <source>Splash Screen:</source>
12106 mrdocs 3210
    <translation type="unfinished">Ekran startowy:</translation>
9729 cbradney 3211
  </message>
3212
  <message>
11652 cbradney 3213
    <location filename="../about.cpp" line="443"/>
9729 cbradney 3214
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
12106 mrdocs 3215
    <translation type="unfinished">Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
9729 cbradney 3216
  </message>
3217
  <message>
11652 cbradney 3218
    <location filename="../about.cpp" line="444"/>
9729 cbradney 3219
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
12106 mrdocs 3220
    <translation type="unfinished">C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
9729 cbradney 3221
  </message>
3222
  <message>
11652 cbradney 3223
    <location filename="../about.cpp" line="445"/>
9729 cbradney 3224
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
12106 mrdocs 3225
    <translation type="unfinished">Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
9729 cbradney 3226
  </message>
3227
  <message>
11652 cbradney 3228
    <location filename="../about.cpp" line="446"/>
9729 cbradney 3229
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
12106 mrdocs 3230
    <translation type="unfinished">Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
9729 cbradney 3231
  </message>
10132 cbradney 3232
  <message>
11652 cbradney 3233
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
10132 cbradney 3234
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
3235
    <translation type="unfinished"></translation>
3236
  </message>
3237
  <message>
11652 cbradney 3238
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
10132 cbradney 3239
    <source>Scribus Version</source>
3240
    <translation type="unfinished">Scribus wersja</translation>
3241
  </message>
11652 cbradney 3242
  <message>
3243
    <location filename="../about.cpp" line="478"/>
3244
    <source>Check for Updates</source>
12106 mrdocs 3245
    <translation type="unfinished">Sprawdź aktualizacje</translation>
11652 cbradney 3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <location filename="../about.cpp" line="476"/>
3249
    <source>Abort Update Check</source>
12106 mrdocs 3250
    <translation type="unfinished">Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
11652 cbradney 3251
  </message>
2202 mrdocs 3252
</context>
3253
<context>
3278 cbradney 3254
  <name>AboutPlugins</name>
3255
  <message>
9729 cbradney 3256
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3257
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 3258
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
3278 cbradney 3259
  </message>
3260
  <message>
9729 cbradney 3261
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3262
    <source>No</source>
6769 cbradney 3263
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
3278 cbradney 3264
  </message>
4759 cbradney 3265
  <message>
9729 cbradney 3266
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 3267
    <source>Filename:</source>
4896 cbradney 3268
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
4759 cbradney 3269
  </message>
3270
  <message>
9729 cbradney 3271
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 3272
    <source>Version:</source>
4896 cbradney 3273
    <translation>Wersja:</translation>
4759 cbradney 3274
  </message>
3275
  <message>
9729 cbradney 3276
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 3277
    <source>Enabled:</source>
4896 cbradney 3278
    <translation>Włączona:</translation>
4759 cbradney 3279
  </message>
3280
  <message>
9729 cbradney 3281
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 3282
    <source>Release Date:</source>
4896 cbradney 3283
    <translation>Data wydania:</translation>
4759 cbradney 3284
  </message>
3285
  <message>
9729 cbradney 3286
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3287
    <source>Description:</source>
4896 cbradney 3288
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 3289
  </message>
3290
  <message>
9729 cbradney 3291
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 3292
    <source>Author(s):</source>
4896 cbradney 3293
    <translation>Autorzy:</translation>
4759 cbradney 3294
  </message>
3295
  <message>
9729 cbradney 3296
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3297
    <source>Copyright:</source>
4896 cbradney 3298
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3299
  </message>
3300
  <message>
9729 cbradney 3301
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3302
    <source>License:</source>
4896 cbradney 3303
    <translation>Licencja:</translation>
4759 cbradney 3304
  </message>
9729 cbradney 3305
  <message>
3306
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
3307
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
12106 mrdocs 3308
    <translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
9729 cbradney 3309
  </message>
3278 cbradney 3310
</context>
3311
<context>
3312
  <name>AboutPluginsBase</name>
3313
  <message>
9729 cbradney 3314
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3315
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 3316
    <translation type="obsolete">Scribus: O wtyczkach</translation>
3278 cbradney 3317
  </message>
3318
  <message>
9729 cbradney 3319
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3320
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3321
    <translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
3278 cbradney 3322
  </message>
3323
  <message>
9729 cbradney 3324
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3325
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3326
    <translation type="obsolete">Wersja:</translation>
3278 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
9729 cbradney 3329
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3330
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3331
    <translation type="obsolete">Włączona:</translation>
3278 cbradney 3332
  </message>
3333
  <message>
9729 cbradney 3334
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3335
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3336
    <translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
3278 cbradney 3337
  </message>
3338
  <message>
9729 cbradney 3339
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3340
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3341
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3342
  </message>
3343
  <message>
9729 cbradney 3344
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3345
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3346
    <translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
3278 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
9729 cbradney 3349
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3350
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3351
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 3352
  </message>
3353
  <message>
9729 cbradney 3354
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3355
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3356
    <translation type="obsolete">Licencja:</translation>
3278 cbradney 3357
  </message>
3358
  <message>
9729 cbradney 3359
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3360
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 3361
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
3278 cbradney 3362
  </message>
3363
  <message>
9729 cbradney 3364
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3365
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 3366
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 3367
  </message>
3368
</context>
3369
<context>
2202 mrdocs 3370
  <name>ActionManager</name>
3371
  <message>
11652 cbradney 3372
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
2202 mrdocs 3373
    <source>&amp;Image Effects</source>
3366 fschmid 3374
    <translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
2202 mrdocs 3375
  </message>
3376
  <message>
11652 cbradney 3377
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
2202 mrdocs 3378
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3379
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
3380
  </message>
3381
  <message>
11652 cbradney 3382
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1245"/>
2202 mrdocs 3383
    <source>&amp;New</source>
2308 mrdocs 3384
    <translation>&amp;Nowy</translation>
2202 mrdocs 3385
  </message>
3386
  <message>
11652 cbradney 3387
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
2202 mrdocs 3388
    <source>&amp;Open...</source>
3389
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
3390
  </message>
3391
  <message>
11652 cbradney 3392
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
2202 mrdocs 3393
    <source>&amp;Close</source>
3394
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
11652 cbradney 3397
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1248"/>
2202 mrdocs 3398
    <source>&amp;Save</source>
2591 cbradney 3399
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
2202 mrdocs 3400
  </message>
3401
  <message>
11652 cbradney 3402
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1249"/>
2202 mrdocs 3403
    <source>Save &amp;As...</source>
3404
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
11652 cbradney 3407
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
2202 mrdocs 3408
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3409
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
3410
  </message>
3411
  <message>
11652 cbradney 3412
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
2202 mrdocs 3413
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3414
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
11652 cbradney 3417
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
2202 mrdocs 3418
    <source>Get Text...</source>
3419
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
3420
  </message>
3421
  <message>
11652 cbradney 3422
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
2202 mrdocs 3423
    <source>Append &amp;Text...</source>
3424
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
3425
  </message>
3426
  <message>
11652 cbradney 3427
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
2202 mrdocs 3428
    <source>Get Image...</source>
3429
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
3430
  </message>
3431
  <message>
11652 cbradney 3432
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
2202 mrdocs 3433
    <source>Save &amp;Text...</source>
3434
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
3435
  </message>
3436
  <message>
9729 cbradney 3437
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3438
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 3439
    <translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
2202 mrdocs 3440
  </message>
3441
  <message>
11652 cbradney 3442
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
2202 mrdocs 3443
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3444
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
3445
  </message>
3446
  <message>
9729 cbradney 3447
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3448
    <source>Document &amp;Information...</source>
2308 mrdocs 3449
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
2202 mrdocs 3450
  </message>
3451
  <message>
11652 cbradney 3452
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
2202 mrdocs 3453
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3454
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
3455
  </message>
3456
  <message>
11652 cbradney 3457
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
2202 mrdocs 3458
    <source>&amp;Print...</source>
3459
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
3460
  </message>
3461
  <message>
11652 cbradney 3462
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
2202 mrdocs 3463
    <source>&amp;Quit</source>
3464
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
3465
  </message>
3466