Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12106 | Rev 12612 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
12106 mrdocs 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="pl_PL">
2202 mrdocs 3
<context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2202 mrdocs 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
12281 cbradney 14
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 15
 
3366 fschmid 16
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 17
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
18
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
19
  </message>
20
  <message>
9729 cbradney 21
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
2202 mrdocs 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
12281 cbradney 27
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 28
 
29
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
30
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
31
  </message>
32
  <message>
9729 cbradney 33
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2202 mrdocs 34
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 35
 
36
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
38
Returns true if a new document was created.
39
</source>
12281 cbradney 40
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 41
 
42
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
43
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
44
  </message>
45
  <message>
9729 cbradney 46
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
2202 mrdocs 47
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 48
 
49
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
50
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
</source>
12281 cbradney 52
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 53
 
54
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
55
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
56
  </message>
57
  <message>
9729 cbradney 58
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
2202 mrdocs 59
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 60
 
61
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
62
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
63
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
64
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
65
</source>
12281 cbradney 66
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 67
 
68
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
69
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
70
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
71
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
72
  </message>
73
  <message>
9729 cbradney 74
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
2202 mrdocs 75
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
78
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
79
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
80
</source>
12281 cbradney 81
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 82
 
83
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
84
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
85
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
86
  </message>
87
  <message>
9729 cbradney 88
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
2202 mrdocs 89
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 90
 
91
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
92
coordinates are given in the current measurement units of the document
93
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
94
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
95
is not given Scribus will create one for you.
96
 
2202 mrdocs 97
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 98
</source>
12281 cbradney 99
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 100
 
101
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
102
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
103
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
104
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
105
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
106
 
107
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
9729 cbradney 110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
2202 mrdocs 111
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 112
 
113
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
114
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 115
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 116
</source>
12281 cbradney 117
    <translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 118
 
119
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
120
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 121
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 122
  </message>
123
  <message>
9729 cbradney 124
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
2202 mrdocs 125
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 126
 
127
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 128
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 129
</source>
12281 cbradney 130
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 131
 
132
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 133
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 134
  </message>
2202 mrdocs 135
</context>
136
<context>
1135 cbradney 137
  <name>@default</name>
138
  <message>
12281 cbradney 139
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
2202 mrdocs 140
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 141
 
142
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
143
has some text selected the value assigned to the first character
144
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
145
selected item is used.
146
</source>
2202 mrdocs 147
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 148
 
3366 fschmid 149
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 150
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
151
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
152
  </message>
153
  <message>
12281 cbradney 154
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
2202 mrdocs 155
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 156
 
157
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
158
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
159
</source>
2202 mrdocs 160
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 161
 
162
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
163
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
164
  </message>
165
  <message>
12281 cbradney 166
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
2202 mrdocs 167
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 168
 
169
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
170
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
171
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
172
selected item is used.
173
</source>
2202 mrdocs 174
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 175
 
176
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
177
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 178
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 179
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
180
  </message>
181
  <message>
12281 cbradney 182
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
2202 mrdocs 183
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 184
 
185
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
186
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
187
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
188
used.
189
</source>
2202 mrdocs 190
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 191
 
192
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
193
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
194
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
195
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
196
  </message>
197
  <message>
12281 cbradney 198
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
2202 mrdocs 199
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 200
 
201
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
202
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
203
</source>
2202 mrdocs 204
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 205
 
206
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
207
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
208
  </message>
209
  <message>
12281 cbradney 210
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
2202 mrdocs 211
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 212
 
213
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
214
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
215
</source>
2202 mrdocs 216
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 217
 
6052 mrdocs 218
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 219
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
220
  </message>
221
  <message>
12281 cbradney 222
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
2202 mrdocs 223
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 224
 
225
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
226
given the currently selected item is used.
227
</source>
2202 mrdocs 228
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 229
 
6052 mrdocs 230
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 231
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
232
  </message>
233
  <message>
12281 cbradney 234
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
2202 mrdocs 235
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 236
 
237
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 238
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 239
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
240
used.
241
</source>
2202 mrdocs 242
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 243
 
244
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 245
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 246
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
247
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
248
  </message>
249
  <message>
12281 cbradney 250
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
2202 mrdocs 251
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 252
 
253
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
254
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
255
currently selected item is used.
256
 
257
May throw ValueError if the font cannot be found.
258
</source>
3492 mrdocs 259
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 260
 
3366 fschmid 261
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 262
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
263
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
264
 
3366 fschmid 265
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 266
  </message>
267
  <message>
12281 cbradney 268
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
2202 mrdocs 269
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 270
 
271
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
272
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
273
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
274
currently selected item is used.
275
 
2202 mrdocs 276
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 277
</source>
2202 mrdocs 278
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 279
 
3366 fschmid 280
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 281
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
282
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
283
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
284
 
3366 fschmid 285
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 286
  </message>
287
  <message>
12281 cbradney 288
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
2202 mrdocs 289
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 290
 
291
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
292
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
293
item is used.
294
 
295
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
296
</source>
2202 mrdocs 297
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 298
 
299
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
300
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
301
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
302
 
303
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
304
  </message>
305
  <message>
12281 cbradney 306
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
2202 mrdocs 307
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 308
 
309
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
310
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
311
 
312
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
313
</source>
2202 mrdocs 314
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 315
 
6052 mrdocs 316
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 317
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
318
 
319
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
320
  </message>
321
  <message>
12281 cbradney 322
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
2202 mrdocs 323
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 324
 
325
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
326
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
327
 
328
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
329
</source>
2202 mrdocs 330
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 331
 
332
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
333
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
334
 
335
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
336
  </message>
337
  <message>
12281 cbradney 338
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
2202 mrdocs 339
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 340
 
341
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
342
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
343
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
344
 
345
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
346
</source>
2202 mrdocs 347
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 348
 
349
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
350
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
351
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
352
w tym module - zobacz dir(scribus).
353
 
354
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
355
  </message>
356
  <message>
12281 cbradney 357
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
2202 mrdocs 358
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 359
 
360
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
361
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
362
selected item is used.
363
</source>
2202 mrdocs 364
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 365
 
366
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
367
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
368
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
369
  </message>
370
  <message>
12281 cbradney 371
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
2202 mrdocs 372
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 373
 
374
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
375
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
376
given the currently selected item is used.
377
</source>
2202 mrdocs 378
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 379
 
380
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
381
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
382
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
383
  </message>
384
  <message>
12281 cbradney 385
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
2202 mrdocs 386
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 387
 
388
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
389
selected item is used.
390
</source>
2202 mrdocs 391
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 392
 
393
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
394
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
395
  </message>
396
  <message>
12281 cbradney 397
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
2202 mrdocs 398
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 399
 
400
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
401
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
402
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
403
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
404
used.
405
</source>
2202 mrdocs 406
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 407
 
408
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
409
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
410
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
411
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
412
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
413
  </message>
414
  <message>
12281 cbradney 415
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
2202 mrdocs 416
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 417
 
418
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
419
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
420
and must not link to or be linked from any other frames already.
421
 
422
May throw ScribusException if linking rules are violated.
423
</source>
2202 mrdocs 424
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 425
 
426
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
427
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
428
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
429
 
430
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
431
  </message>
432
  <message>
12281 cbradney 433
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
2202 mrdocs 434
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 435
 
436
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
437
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 438
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 439
 
440
May throw ScribusException if linking rules are violated.
441
</source>
2202 mrdocs 442
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 443
 
444
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
445
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 446
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 447
 
448
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
449
  </message>
450
  <message>
12281 cbradney 451
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
2202 mrdocs 452
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 453
 
454
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
455
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 456
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 457
 
458
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
459
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
460
  </message>
461
  <message>
12281 cbradney 462
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
2202 mrdocs 463
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 464
 
465
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
466
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
467
the value of the named color from the default document colors.
468
 
2202 mrdocs 469
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 470
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
471
</source>
2202 mrdocs 472
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 473
 
474
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
475
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
476
 
477
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
478
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
479
  </message>
480
  <message>
12281 cbradney 481
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
2202 mrdocs 482
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 483
 
484
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
485
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
486
Color components should be in the range from 0 to 255.
487
 
2202 mrdocs 488
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 489
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
490
</source>
2202 mrdocs 491
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 492
 
493
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
494
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
495
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
496
 
497
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
498
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
499
  </message>
500
  <message>
12281 cbradney 501
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
2202 mrdocs 502
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 503
 
504
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
505
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
506
&quot;None&quot; - transparent.
507
 
508
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
509
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
510
 
2202 mrdocs 511
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 512
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
513
</source>
2202 mrdocs 514
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 515
 
516
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
517
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
518
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
519
 
520
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
521
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
522
 
523
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
524
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
525
  </message>
526
  <message>
12281 cbradney 527
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
2202 mrdocs 528
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 529
 
530
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
531
 
2202 mrdocs 532
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 533
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
534
</source>
2202 mrdocs 535
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 536
 
537
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
538
 
539
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
540
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
541
  </message>
542
  <message>
9729 cbradney 543
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 544
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 545
 
546
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
547
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 548
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 549
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
550
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
551
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
552
opional parameters is False.
553
 
2202 mrdocs 554
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
555
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 556
 
557
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
558
 
2202 mrdocs 559
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
560
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 561
</source>
2308 mrdocs 562
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 563
 
564
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
565
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
566
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
567
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
568
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
569
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
570
 
2202 mrdocs 571
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
572
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 573
 
574
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
575
 
2202 mrdocs 576
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
577
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 578
  </message>
579
  <message>
12281 cbradney 580
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
2202 mrdocs 581
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 582
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 583
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 584
 
585
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
586
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
587
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
588
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
589
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
590
 
591
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
592
at 1.
593
 
594
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
595
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
596
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
597
can be binary-ORed with button constants:
598
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
599
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
600
 
601
Usage examples:
2202 mrdocs 602
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
603
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 604
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 605
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 606
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
607
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
608
 
609
Defined button and icon constants:
610
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
611
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
612
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
613
</source>
2202 mrdocs 614
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 615
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 616
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 617
 
618
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
619
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
620
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
621
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
622
może zawierać proste formatowanie HTML.
623
 
624
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
625
zaczynają się od 1.
626
 
627
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
628
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
629
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
630
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
631
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
632
 
633
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 634
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
635
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 636
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 637
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 638
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
639
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
640
 
641
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
642
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
643
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
644
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 645
</translation>
1135 cbradney 646
  </message>
647
  <message>
12281 cbradney 648
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
2202 mrdocs 649
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 650
 
2202 mrdocs 651
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
652
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 653
 
2202 mrdocs 654
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 655
</source>
2202 mrdocs 656
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 657
 
658
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 659
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 660
 
2202 mrdocs 661
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 662
  </message>
663
  <message>
12281 cbradney 664
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
2202 mrdocs 665
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 666
 
667
Closes the current document without prompting to save.
668
 
669
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
670
</source>
2202 mrdocs 671
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 672
 
673
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
674
 
675
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
676
  </message>
677
  <message>
12281 cbradney 678
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
2202 mrdocs 679
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 680
 
681
Returns true if there is a document open.
682
</source>
2202 mrdocs 683
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 684
 
685
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
686
  </message>
687
  <message>
12281 cbradney 688
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
2202 mrdocs 689
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 690
 
691
Opens the document &quot;name&quot;.
692
 
693
May raise ScribusError if the document could not be opened.
694
</source>
2202 mrdocs 695
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 696
 
697
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
698
 
699
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
700
  </message>
701
  <message>
12281 cbradney 702
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
2202 mrdocs 703
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 704
 
705
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
706
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
707
save file dialog.
708
 
709
If the save fails, there is currently no way to tell.
710
</source>
2202 mrdocs 711
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 712
 
713
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
714
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
715
 
716
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
717
  </message>
718
  <message>
12281 cbradney 719
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
2202 mrdocs 720
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 721
 
722
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
723
relative path).
724
 
725
May raise ScribusError if the save fails.
726
</source>
2202 mrdocs 727
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 728
 
729
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
730
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
731
 
732
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
733
  </message>
734
  <message>
9729 cbradney 735
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 736
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 737
 
738
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
739
strings.
740
</source>
6434 cbradney 741
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 742
 
743
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
744
to łańcuchy znaków.</translation>
745
  </message>
746
  <message>
9729 cbradney 747
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 748
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 749
 
750
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 751
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 752
constants.
753
</source>
9729 cbradney 754
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 755
 
756
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 757
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 758
  </message>
759
  <message>
12281 cbradney 760
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
2202 mrdocs 761
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 762
 
763
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 764
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 765
 
766
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
767
</source>
2202 mrdocs 768
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 769
 
770
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 771
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 772
 
773
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
774
  </message>
775
  <message>
12281 cbradney 776
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
2202 mrdocs 777
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 778
 
779
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
780
of the UNIT_* constants:
781
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
782
</source>
2202 mrdocs 783
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 784
 
785
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
786
ze stałych UNIT_* :
787
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
788
  </message>
789
  <message>
12281 cbradney 790
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
2202 mrdocs 791
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 792
 
793
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
794
current document.
795
</source>
2202 mrdocs 796
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 797
 
798
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
799
  </message>
800
  <message>
12281 cbradney 801
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
2202 mrdocs 802
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 803
 
804
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
805
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
806
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
807
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
808
</source>
2202 mrdocs 809
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 810
 
811
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
812
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
813
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
814
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
815
  </message>
816
  <message>
12281 cbradney 817
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
2202 mrdocs 818
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 819
 
820
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
821
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
822
</source>
2202 mrdocs 823
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 824
 
825
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
826
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
827
  </message>
828
  <message>
12281 cbradney 829
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
2202 mrdocs 830
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 831
 
832
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
833
is not given the currently selected Item is used.
834
</source>
2202 mrdocs 835
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 836
 
837
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
838
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
839
  </message>
840
  <message>
12281 cbradney 841
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
2202 mrdocs 842
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 843
 
844
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
845
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
846
</source>
2202 mrdocs 847
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 848
 
849
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
850
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
851
  </message>
852
  <message>
9729 cbradney 853
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2202 mrdocs 854
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 855
 
856
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
857
the currently selected item is used. The join types are:
858
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
859
</source>
10842 cbradney 860
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 861
 
862
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
863
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
864
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
865
  </message>
866
  <message>
12281 cbradney 867
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
2202 mrdocs 868
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 869
 
870
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
871
currently selected item is used. The cap types are:
872
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
873
</source>
2202 mrdocs 874
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 875
 
876
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
877
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
878
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
879
  </message>
880
  <message>
12281 cbradney 881
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
2202 mrdocs 882
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 883
 
884
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
885
currently selected item is used. Line style constants are:
886
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
887
</source>
2202 mrdocs 888
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 889
 
890
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
891
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
892
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
893
  </message>
894
  <message>
12281 cbradney 895
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
2202 mrdocs 896
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 897
 
898
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
899
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
900
</source>
2202 mrdocs 901
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 902
 
903
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
904
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
905
  </message>
906
  <message>
12281 cbradney 907
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
2202 mrdocs 908
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 909
 
910
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
911
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
912
</source>
2202 mrdocs 913
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 914
 
915
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
916
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
917
  </message>
918
  <message>
12281 cbradney 919
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 920
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 921
 
922
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
923
given the currently selected item is used.
924
</source>
2202 mrdocs 925
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 926
 
927
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
928
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
929
  </message>
930
  <message>
12281 cbradney 931
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
2202 mrdocs 932
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 933
 
934
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
935
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 936
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 937
for reference.
938
</source>
2202 mrdocs 939
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 940
 
941
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
942
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
943
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 944
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 945
  </message>
946
  <message>
12281 cbradney 947
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
2202 mrdocs 948
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 949
 
950
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
951
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
952
is used.
953
</source>
2202 mrdocs 954
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 955
 
956
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
957
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
958
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
959
  </message>
960
  <message>
12281 cbradney 961
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
2202 mrdocs 962
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 963
 
964
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
965
</source>
2202 mrdocs 966
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 967
 
968
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
969
  </message>
970
  <message>
12281 cbradney 971
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
2202 mrdocs 972
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 973
 
974
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
975
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
976
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
977
belongs to a group, the whole group is moved.
978
</source>
2202 mrdocs 979
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 980
 
981
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
982
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
983
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
984
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
985
  </message>
986
  <message>
9729 cbradney 987
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2202 mrdocs 988
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 989
 
990
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
991
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
992
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
993
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
994
given the currently selected item is used.
995
</source>
10842 cbradney 996
    <translation type="obsolete">rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 997
 
998
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
999
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1000
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1001
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1002
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
12281 cbradney 1005
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
2202 mrdocs 1006
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1007
 
1008
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1009
is not given the currently selected item is used.
1010
</source>
2202 mrdocs 1011
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1012
 
1013
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1014
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
12281 cbradney 1017
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
2202 mrdocs 1018
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1019
 
1020
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1021
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1022
second selected Object and so on.
1023
</source>
2202 mrdocs 1024
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1025
 
1026
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1027
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
12281 cbradney 1030
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
2202 mrdocs 1031
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1032
 
1033
Returns the number of selected objects.
1034
</source>
2202 mrdocs 1035
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1036
 
1037
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
12281 cbradney 1040
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
2202 mrdocs 1041
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1042
 
1043
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1044
</source>
2202 mrdocs 1045
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1046
 
1047
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1048
  </message>
1049
  <message>
12281 cbradney 1050
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
2202 mrdocs 1051
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1052
 
1053
Deselects all objects in the whole document.
1054
</source>
2202 mrdocs 1055
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1056
 
1057
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1058
  </message>
1059
  <message>
12281 cbradney 1060
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1061
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1062
 
1063
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1064
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1065
items are used.
1066
</source>
2202 mrdocs 1067
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1068
 
1069
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1070
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1071
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1072
  </message>
1073
  <message>
12281 cbradney 1074
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
2202 mrdocs 1075
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1076
 
1077
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1078
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1079
 
1080
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1081
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
12281 cbradney 1084
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1085
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1086
 
1087
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1088
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1089
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1090
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1091
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1092
 
1093
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1094
</source>
2202 mrdocs 1095
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1096
 
1097
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1098
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1099
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1100
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1101
zaznaczony obiekt.
1102
 
1103
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
12281 cbradney 1106
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
2202 mrdocs 1107
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1108
 
1109
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1110
not given the currently selected item is used.
1111
 
1112
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1113
</source>
2202 mrdocs 1114
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1115
 
1116
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1117
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1118
 
1119
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1120
  </message>
1121
  <message>
12281 cbradney 1122
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
2202 mrdocs 1123
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1124
 
1125
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1126
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1127
means 100 %.
1128
 
1129
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1130
</source>
2202 mrdocs 1131
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1132
 
1133
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1134
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1135
 
1136
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
12281 cbradney 1139
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1140
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1141
 
2202 mrdocs 1142
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1143
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1144
if locked.
1145
</source>
2202 mrdocs 1146
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1147
 
1148
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1149
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1150
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1151
  </message>
1152
  <message>
12281 cbradney 1153
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
2202 mrdocs 1154
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1155
 
1156
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1157
currently selected item is used.
1158
</source>
2202 mrdocs 1159
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1160
 
1161
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1162
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1163
  </message>
1164
  <message>
12281 cbradney 1165
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1166
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1167
 
1168
Returns a list with the names of all available fonts.
1169
</source>
2202 mrdocs 1170
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1171
 
3366 fschmid 1172
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1135 cbradney 1173
  </message>
1174
  <message>
12281 cbradney 1175
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1176
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1177
 
2202 mrdocs 1178
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1179
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1180
</source>
2202 mrdocs 1181
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1182
 
3366 fschmid 1183
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
7301 cbradney 1184
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1135 cbradney 1185
  </message>
1186
  <message>
12281 cbradney 1187
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
2202 mrdocs 1188
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1189
 
1190
Returns a list with the names of all defined layers.
1191
</source>
2202 mrdocs 1192
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1193
 
1194
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1195
  </message>
1196
  <message>
12281 cbradney 1197
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
2202 mrdocs 1198
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1199
 
1200
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1201
 
2202 mrdocs 1202
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1203
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1204
</source>
2202 mrdocs 1205
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1206
 
1207
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1208
 
1209
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1210
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1211
  </message>
1212
  <message>
12281 cbradney 1213
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
2202 mrdocs 1214
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1215
 
1216
Returns the name of the current active layer.
1217
</source>
2202 mrdocs 1218
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1219
 
1220
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
12281 cbradney 1223
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
2202 mrdocs 1224
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1225
 
1226
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1227
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1228
 
2202 mrdocs 1229
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1230
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1231
</source>
2202 mrdocs 1232
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1233
 
1234
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1235
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1236
 
1237
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1238
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
12281 cbradney 1241
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1242
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1243
 
1244
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1245
the layer is invisible.
1246
 
2202 mrdocs 1247
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1248
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1249
</source>
2202 mrdocs 1250
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1251
 
1252
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1253
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1254
 
1255
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1256
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1257
  </message>
1258
  <message>
9729 cbradney 1259
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1260
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1261
 
1262
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1263
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1264
 
2202 mrdocs 1265
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1266
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1267
</source>
5957 cbradney 1268
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1269
 
1270
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1271
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1272
 
1273
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1274
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1275
  </message>
1276
  <message>
12281 cbradney 1277
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
2202 mrdocs 1278
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1279
 
2202 mrdocs 1280
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1281
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1282
 
2202 mrdocs 1283
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1284
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1285
</source>
2202 mrdocs 1286
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1287
 
1288
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1289
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1290
 
1291
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1292
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1293
  </message>
1294
  <message>
12281 cbradney 1295
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
2202 mrdocs 1296
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1297
 
1298
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1299
 
2202 mrdocs 1300
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1301
</source>
2202 mrdocs 1302
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1303
 
1304
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1305
 
1306
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1307
  </message>
1308
  <message>
12281 cbradney 1309
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
2202 mrdocs 1310
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1311
 
1312
Returns a string with the -lang value.
1313
</source>
2202 mrdocs 1314
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1315
 
1316
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
12281 cbradney 1319
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1320
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1321
 
1322
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1323
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1324
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1325
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1326
is not given Scribus will create one for you.
1327
 
2202 mrdocs 1328
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1329
</source>
2202 mrdocs 1330
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1331
 
1332
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1333
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1334
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1335
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1336
sam utworzy taką nazwę.
1337
 
1338
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
12281 cbradney 1341
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
2202 mrdocs 1342
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1343
 
1344
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1345
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1346
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1347
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1348
create one for you.
1349
 
2202 mrdocs 1350
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1351
</source>
2202 mrdocs 1352
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1353
 
1354
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1355
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1356
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1357
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1358
ją automatycznie.
1359
 
1360
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
12281 cbradney 1363
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
2202 mrdocs 1364
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1365
 
1366
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1367
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1368
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1369
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1370
given Scribus will create one for you.
1371
 
2202 mrdocs 1372
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1373
</source>
2202 mrdocs 1374
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1375
 
1376
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1377
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1378
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1379
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1380
utworzy ją automatycznie.
1381
 
1382
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
12281 cbradney 1385
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
2202 mrdocs 1386
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1387
 
1388
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1389
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1390
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1391
object because you need this name for further access to that object. If
1392
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1393
 
2202 mrdocs 1394
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1395
</source>
2202 mrdocs 1396
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1397
 
1398
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1399
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1400
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1401
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1402
utworzy ją automatycznie.
1403
 
1404
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
12281 cbradney 1407
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
2202 mrdocs 1408
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1409
 
1410
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1411
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1412
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1413
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1414
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1415
Scribus will create one for you.
1416
 
2202 mrdocs 1417
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1418
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1419
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1420
</source>
2202 mrdocs 1421
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1422
 
1423
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1424
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1425
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1426
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1427
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1428
utworzy ją automatycznie.
1429
 
1430
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1431
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1432
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
12281 cbradney 1435
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
2202 mrdocs 1436
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1437
 
1438
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1439
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1440
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1441
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1442
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1443
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1444
identifier for the object because you need this name for further access to that
1445
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1446
 
2202 mrdocs 1447
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1448
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1449
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1450
</source>
2202 mrdocs 1451
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1452
 
1453
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1454
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1455
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1456
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1457
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1458
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1459
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1460
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1461
utworzy ją automatycznie.
1462
 
1463
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1464
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1465
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
12281 cbradney 1468
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
2202 mrdocs 1469
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1470
 
1471
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1472
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1473
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1474
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1475
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1476
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1477
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1478
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1479
for you.
1480
 
2202 mrdocs 1481
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1482
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1483
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1484
</source>
2202 mrdocs 1485
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1486
 
1487
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1488
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1489
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1490
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1491
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1492
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1493
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1494
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1495
Scribus utworzy ją automatycznie.
1496
 
1497
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1498
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1499
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1500
  </message>
1501
  <message>
12281 cbradney 1502
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
2202 mrdocs 1503
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1504
 
1505
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1506
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1507
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1508
unique identifier for the object because you need this name for further access
1509
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1510
 
2202 mrdocs 1511
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1512
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1513
</source>
2202 mrdocs 1514
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1515
 
1516
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1517
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1518
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1519
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1520
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1521
Scribus utworzy ją automatycznie.
1522
 
1523
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1524
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1525
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1526
  </message>
1527
  <message>
12281 cbradney 1528
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1529
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1530
 
1531
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1532
selected item is deleted.
1533
</source>
2202 mrdocs 1534
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1535
 
1536
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1537
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
9729 cbradney 1540
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1541
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1542
 
1543
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1544
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1545
is not passed, text flow is toggled.
1546
</source>
5836 cbradney 1547
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1548
 
1549
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1550
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1551
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1552
przełączone.</translation>
1553
  </message>
1554
  <message>
12281 cbradney 1555
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
2202 mrdocs 1556
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1557
 
1558
Test if an object with specified name really exists in the document.
1559
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1560
returns True if there is something selected.
1561
</source>
2202 mrdocs 1562
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1563
 
1564
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1565
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1566
zaznaczony obiekt.</translation>
1567
  </message>
1568
  <message>
12281 cbradney 1569
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
2202 mrdocs 1570
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1571
 
1572
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1573
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1574
</source>
2202 mrdocs 1575
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1576
 
1577
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1578
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
12281 cbradney 1581
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
2202 mrdocs 1582
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1583
 
1584
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1585
</source>
2202 mrdocs 1586
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1587
 
1588
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
12281 cbradney 1591
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
2202 mrdocs 1592
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1593
 
1594
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1595
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1596
</source>
2202 mrdocs 1597
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1598
 
1599
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1600
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1601
  </message>
1602
  <message>
12281 cbradney 1603
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
2202 mrdocs 1604
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1605
 
1606
Redraws all pages.
1607
</source>
2202 mrdocs 1608
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1609
 
1610
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1611
  </message>
1612
  <message>
12281 cbradney 1613
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
2202 mrdocs 1614
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1615
 
1616
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1617
 
1618
May raise ScribusError if the save failed.
1619
</source>
2202 mrdocs 1620
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1621
 
1622
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1623
 
1624
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1625
  </message>
1626
  <message>
12281 cbradney 1627
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
2202 mrdocs 1628
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1629
 
1630
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1631
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1632
page number is.
1633
 
1634
May raise IndexError if the page number is out of range
1635
</source>
2202 mrdocs 1636
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1637
 
1638
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1639
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1640
wyświetlany w dokumencie.
1641
 
1642
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
9729 cbradney 1645
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2202 mrdocs 1646
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1647
 
1648
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1649
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1650
just sets the page that script commands will operates on.
1651
 
1652
May raise IndexError if the page number is out of range.
1653
</source>
10842 cbradney 1654
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 1655
 
1656
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1657
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1658
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1659
 
1660
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1661
  </message>
1662
  <message>
12281 cbradney 1663
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
2202 mrdocs 1664
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1665
 
1666
Returns the number of pages in the document.
1667
</source>
2202 mrdocs 1668
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1669
 
1670
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1671
  </message>
1672
  <message>
12281 cbradney 1673
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1674
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1675
 
1676
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1677
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1678
</source>
2202 mrdocs 1679
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1680
 
1681
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1682
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1683
  </message>
1684
  <message>
12281 cbradney 1685
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
2202 mrdocs 1686
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1687
 
1688
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1689
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1690
 
1691
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1692
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1693
</source>
2202 mrdocs 1694
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1695
 
1696
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1697
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1698
 
1699
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1700
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1701
  </message>
1702
  <message>
12281 cbradney 1703
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1704
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1705
 
1706
See getHGuides.
1707
</source>
2202 mrdocs 1708
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1709
 
1710
Zobacz getHGuides.</translation>
1711
  </message>
1712
  <message>
12281 cbradney 1713
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1714
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1715
 
1716
See setHGuides.
1717
</source>
2202 mrdocs 1718
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1719
 
1720
Zobacz setHGuides.</translation>
1721
  </message>
1722
  <message>
12281 cbradney 1723
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
2202 mrdocs 1724
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1725
 
2202 mrdocs 1726
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1727
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1728
</source>
2202 mrdocs 1729
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1730
 
1731
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1732
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1733
  </message>
1734
  <message>
12281 cbradney 1735
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
2202 mrdocs 1736
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1737
 
1738
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1739
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1740
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1741
the page...
1742
</source>
2202 mrdocs 1743
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1744
 
1745
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1746
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1747
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1748
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1749
  </message>
1750
  <message>
12281 cbradney 1751
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1752
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1753
 
1754
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1755
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1756
currently selected item is used.
1757
</source>
2202 mrdocs 1758
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1759
 
1760
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1761
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1762
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
12281 cbradney 1765
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
2202 mrdocs 1766
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1767
 
1768
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1769
is not given the currently selected item is used.
1770
</source>
2202 mrdocs 1771
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1772
 
1773
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1774
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
12281 cbradney 1777
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
2202 mrdocs 1778
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1779
 
1780
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1781
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1782
given the currently selected item is used.
1783
 
1784
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1785
</source>
2202 mrdocs 1786
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1787
 
1788
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1789
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1790
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1791
 
1792
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1793
  </message>
1794
  <message>
12281 cbradney 1795
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1796
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1797
 
1798
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1799
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1800
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1801
is used.
1802
 
1803
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1804
</source>
2202 mrdocs 1805
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1806
 
1807
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1808
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1809
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1810
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1811
 
1812
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
12281 cbradney 1815
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
2202 mrdocs 1816
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1817
 
1818
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1819
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1820
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1821
</source>
2202 mrdocs 1822
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1823
 
1824
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1825
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1826
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1827
  </message>
1828
  <message>
12281 cbradney 1829
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1830
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1831
 
1832
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1833
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1834
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1835
</source>
2202 mrdocs 1836
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1837
 
1838
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1839
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1840
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1841
  </message>
1842
  <message>
12281 cbradney 1843
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
2202 mrdocs 1844
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1845
 
1846
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1847
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1848
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1849
</source>
2202 mrdocs 1850
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1851
 
1852
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1853
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1854
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1855
  </message>
1856
  <message>
12281 cbradney 1857
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
2202 mrdocs 1858
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1859
 
1860
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1861
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1862
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1863
Item is used.
1864
 
1865
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1866
</source>
2202 mrdocs 1867
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1868
 
1869
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1870
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1871
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1872
zaznaczony obiekt.
1873
 
1874
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1875
  </message>
1876
  <message>
12281 cbradney 1877
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
2202 mrdocs 1878
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1879
 
1880
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1881
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1882
 
1883
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1884
</source>
2202 mrdocs 1885
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1886
 
1887
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1888
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1889
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1890
 
1891
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
12281 cbradney 1894
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
2202 mrdocs 1895
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1896
 
1897
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1898
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1899
 
2202 mrdocs 1900
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1901
</source>
2202 mrdocs 1902
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1903
 
1904
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1905
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1906
 
1907
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1908
  </message>
1909
  <message>
12281 cbradney 1910
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
2202 mrdocs 1911
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1912
 
1913
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1914
new progress bar use. See progressSet.
1915
</source>
2202 mrdocs 1916
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1917
 
1918
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1919
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1920
  </message>
1921
  <message>
12281 cbradney 1922
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
2202 mrdocs 1923
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1924
 
2202 mrdocs 1925
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1926
See progressSet.
1927
</source>
2202 mrdocs 1928
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1929
 
1930
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1931
Zobacz progressSet.</translation>
1932
  </message>
1933
  <message>
12281 cbradney 1934
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
2202 mrdocs 1935
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1936
 
1937
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1938
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1939
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1940
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1941
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1942
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 1943
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1944
</source>
2202 mrdocs 1945
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1946
 
1947
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1948
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1949
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1950
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1951
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1952
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1953
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
12281 cbradney 1956
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
2202 mrdocs 1957
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1958
 
1959
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1960
</source>
2202 mrdocs 1961
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 1962
 
1963
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1964
  </message>
1965
  <message>
12281 cbradney 1966
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
2202 mrdocs 1967
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1968
 
2202 mrdocs 1969
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1970
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1971
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1972
</source>
2202 mrdocs 1973
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1974
 
1975
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1976
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1977
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
1978
  </message>
1979
  <message>
12281 cbradney 1980
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
2202 mrdocs 1981
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 1982
 
2202 mrdocs 1983
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1984
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1985
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 1986
 
1987
May raise WrongFrameTypeError.
1988
</source>
2202 mrdocs 1989
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 1990
 
2202 mrdocs 1991
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
1992
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1993
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
1994
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 1995
 
1996
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 1997
  </message>
1998
  <message>
12281 cbradney 1999
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
2202 mrdocs 2000
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2001
 
1725 cbradney 2002
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2003
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2004
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2005
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2006
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 2007
 
2202 mrdocs 2008
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 2009
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2010
</source>
2202 mrdocs 2011
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2012
 
3366 fschmid 2013
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1725 cbradney 2014
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
2015
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
2016
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
2017
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 2018
 
3366 fschmid 2019
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1725 cbradney 2020
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 2021
  </message>
2022
  <message>
12281 cbradney 2023
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
2202 mrdocs 2024
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2025
 
1725 cbradney 2026
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2027
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2028
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2029
 
2202 mrdocs 2030
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2031
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2032
</source>
2202 mrdocs 2033
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2034
 
1725 cbradney 2035
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
2036
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 2037
 
1725 cbradney 2038
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2039
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2040
  </message>
2041
  <message>
9729 cbradney 2042
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2202 mrdocs 2043
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2044
 
1725 cbradney 2045
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2046
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2047
 
2048
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2049
</source>
10842 cbradney 2050
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2051
 
1725 cbradney 2052
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
2053
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2054
 
2055
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2056
  </message>
2057
  <message>
12281 cbradney 2058
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
2202 mrdocs 2059
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2060
 
1725 cbradney 2061
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2062
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2063
 
1725 cbradney 2064
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2065
</source>
2202 mrdocs 2066
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2067
 
1725 cbradney 2068
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2069
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2070
 
1725 cbradney 2071
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2072
  </message>
169 Franz 2073
  <message>
12281 cbradney 2074
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2202 mrdocs 2075
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 2076
 
2077
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 2078
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 2079
</source>
2202 mrdocs 2080
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 2081
 
2082
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2083
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2084
  </message>
2085
  <message>
12281 cbradney 2086
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
2202 mrdocs 2087
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2088
 
2089
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2090
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2091
space. If no document is open, returns the value of the named color
2092
from the default document colors.
2093
 
2094
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2095
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2096
</source>
2097
    <translation type="unfinished"></translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
12281 cbradney 2100
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
2202 mrdocs 2101
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2102
 
2103
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2104
for details of arguments.
2105
 
2106
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2107
</source>
2108
    <translation type="unfinished"></translation>
2109
  </message>
2110
  <message>
12281 cbradney 2111
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
2202 mrdocs 2112
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2113
 
2114
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2115
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2116
by parent classes as well.
2117
</source>
2118
    <translation type="unfinished"></translation>
2119
  </message>
2120
  <message>
12281 cbradney 2121
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
2202 mrdocs 2122
    <source>getProperty(object, property)
2123
 
2124
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2125
 
2126
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2127
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2128
C++ QObject instance.
2129
 
2130
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2131
to look up on `object&apos;.
2132
 
2133
The return value varies depending on the type of the property.
2134
</source>
2135
    <translation type="unfinished"></translation>
2136
  </message>
2137
  <message>
12281 cbradney 2138
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 2139
    <source>setProperty(object, property, value)
2140
 
2141
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2142
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2143
also be raised if the underlying setter fails.
2144
 
2145
See getProperty() for more information.
2146
</source>
2147
    <translation type="unfinished"></translation>
2148
  </message>
2149
  <message>
12281 cbradney 2150
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
2202 mrdocs 2151
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2152
 
2153
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2154
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2155
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2156
selected item is used.
2157
 
2158
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2159
</source>
2160
    <translation type="unfinished"></translation>
2161
  </message>
2162
  <message>
12281 cbradney 2163
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
2202 mrdocs 2164
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2165
 
2166
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2167
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2168
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2169
 
2170
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2171
</source>
2172
    <translation type="unfinished"></translation>
2173
  </message>
2308 mrdocs 2174
  <message>
12281 cbradney 2175
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2176
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2177
 
2178
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2179
style name or None when user cancels the dialog.
2180
</source>
2181
    <translation type="unfinished"></translation>
2182
  </message>
3824 cbradney 2183
  <message>
12281 cbradney 2184
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2185
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2186
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2187
 
2188
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2189
 
2190
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2191
following meaning:
2192
 
2193
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2194
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2195
 
2196
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2197
  margins
2198
 
2199
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2200
 
2201
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2202
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2203
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2204
 
2205
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2206
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2207
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2208
 
2209
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2210
 
2211
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2212
 
2213
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2214
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2215
is not in points, make sure to account for this.
2216
 
2217
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2218
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2219
</source>
2220
    <translation type="unfinished"></translation>
2221
  </message>
4141 cbradney 2222
  <message>
12281 cbradney 2223
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2224
    <source>closeMasterPage()
2225
 
2226
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2227
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2228
</source>
2229
    <translation type="unfinished"></translation>
2230
  </message>
2231
  <message>
12281 cbradney 2232
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2233
    <source>masterPageNames()
2234
 
2235
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2236
</source>
2237
    <translation type="unfinished"></translation>
2238
  </message>
2239
  <message>
12281 cbradney 2240
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2241
    <source>editMasterPage(pageName)
2242
 
2243
Enables master page editing and opens the named master page
2244
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2245
</source>
2246
    <translation type="unfinished"></translation>
2247
  </message>
2248
  <message>
12281 cbradney 2249
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2250
    <source>createMasterPage(pageName)
2251
 
2252
Creates a new master page named pageName and opens it for
2253
editing.
2254
</source>
2255
    <translation type="unfinished"></translation>
2256
  </message>
2257
  <message>
12281 cbradney 2258
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2259
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2260
 
2261
Delete the named master page.
2262
</source>
2263
    <translation type="unfinished"></translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
12281 cbradney 2266
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2267
    <source>zoomDocument(double)
2268
 
2269
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2270
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2271
</source>
2272
    <translation type="unfinished"></translation>
2273
  </message>
5836 cbradney 2274
  <message>
12281 cbradney 2275
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
5836 cbradney 2276
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2277
 
2278
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2279
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2280
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2281
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2282
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2283
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2284
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2285
</source>
2286
    <translation type="unfinished"></translation>
2287
  </message>
5957 cbradney 2288
  <message>
12281 cbradney 2289
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
5957 cbradney 2290
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2291
 
2292
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2293
is not given the currently selected Item is used.
2294
</source>
2295
    <translation type="unfinished"></translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
12281 cbradney 2298
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
5957 cbradney 2299
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2300
 
2301
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2302
is not given the currently selected Item is used.
2303
</source>
2304
    <translation type="unfinished"></translation>
2305
  </message>
2306
  <message>
12281 cbradney 2307
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
5957 cbradney 2308
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2309
 
2310
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2311
is not given the currently selected Item is used.
2312
</source>
2313
    <translation type="unfinished"></translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
12281 cbradney 2316
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
5957 cbradney 2317
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2318
 
2319
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2320
is not given the currently selected Item is used.
2321
</source>
2322
    <translation type="unfinished"></translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
12281 cbradney 2325
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
5957 cbradney 2326
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2327
 
2328
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2329
true the layer will be locked.
2330
 
2331
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2332
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2333
</source>
2334
    <translation type="unfinished"></translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
12281 cbradney 2337
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
5957 cbradney 2338
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2339
 
2340
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2341
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2342
&quot;layer&quot; is locked.
2343
 
2344
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2345
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2346
</source>
2347
    <translation type="unfinished"></translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
12281 cbradney 2350
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
5957 cbradney 2351
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2352
 
2353
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2354
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2355
&quot;layer&quot; is normal.
2356
 
2357
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2358
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2359
</source>
2360
    <translation type="unfinished"></translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
12281 cbradney 2363
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
5957 cbradney 2364
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2365
 
2366
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2367
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2368
 
2369
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2370
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2371
</source>
2372
    <translation type="unfinished"></translation>
2373
  </message>
2374
  <message>
12281 cbradney 2375
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
5957 cbradney 2376
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2377
 
2378
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2379
 
2380
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2381
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2382
</source>
2383
    <translation type="unfinished"></translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
12281 cbradney 2386
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
5957 cbradney 2387
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2388
 
2389
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2390
 
2391
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2392
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2393
</source>
2394
    <translation type="unfinished"></translation>
2395
  </message>
2396
  <message>
12281 cbradney 2397
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6052 mrdocs 2398
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2399
 
2400
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2401
</source>
2402
    <translation type="unfinished"></translation>
2403
  </message>
6434 cbradney 2404
  <message>
12281 cbradney 2405
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 2406
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2407
 
2408
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2409
strings.
2410
</source>
2411
    <translation type="unfinished"></translation>
2412
  </message>
2413
  <message>
12281 cbradney 2414
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 2415
    <source>getPageType() -&gt; integer
2416
 
2417
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2418
</source>
2419
    <translation type="unfinished"></translation>
2420
  </message>
2421
  <message>
12281 cbradney 2422
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 2423
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2424
 
2425
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2426
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2427
</source>
2428
    <translation type="unfinished"></translation>
2429
  </message>
7498 mrdocs 2430
  <message>
12281 cbradney 2431
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7498 mrdocs 2432
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2433
 
2434
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2435
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2436
the range from 0 to 255.
2437
 
2438
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2439
</source>
2440
    <translation type="unfinished"></translation>
2441
  </message>
2442
  <message>
12281 cbradney 2443
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7498 mrdocs 2444
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2445
 
2446
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2447
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2448
selected item is used.
2449
</source>
2450
    <translation type="unfinished"></translation>
2451
  </message>
2452
  <message>
12281 cbradney 2453
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7498 mrdocs 2454
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2455
 
2456
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2457
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2458
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2459
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2460
</source>
2461
    <translation type="unfinished"></translation>
2462
  </message>
2463
  <message>
12281 cbradney 2464
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7498 mrdocs 2465
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2466
 
2467
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2468
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2469
selected item is used.
2470
</source>
2471
    <translation type="unfinished"></translation>
2472
  </message>
2473
  <message>
12281 cbradney 2474
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7498 mrdocs 2475
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2476
 
2477
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2478
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2479
 
2480
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2481
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2482
</source>
2483
    <translation type="unfinished"></translation>
2484
  </message>
2485
  <message>
12281 cbradney 2486
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7498 mrdocs 2487
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2488
 
2489
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2490
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2491
&quot;layer&quot; is invisible.
2492
 
2493
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2494
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2495
</source>
2496
    <translation type="unfinished"></translation>
2497
  </message>
2498
  <message>
12281 cbradney 2499
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7498 mrdocs 2500
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2501
 
2502
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2503
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2504
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2505
not given the currently selected Item is used.
2506
 
2507
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2508
</source>
2509
    <translation type="unfinished"></translation>
2510
  </message>
9189 cbradney 2511
  <message>
12281 cbradney 2512
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9189 cbradney 2513
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2514
 
2515
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2516
true the layer will be displayed outlined.
2517
 
2518
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2519
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2520
</source>
2521
    <translation type="unfinished"></translation>
2522
  </message>
2523
  <message>
12281 cbradney 2524
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9189 cbradney 2525
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2526
 
2527
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2528
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2529
 
2530
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2531
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2532
</source>
2533
    <translation type="unfinished"></translation>
2534
  </message>
2535
  <message>
12281 cbradney 2536
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9189 cbradney 2537
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2538
 
2539
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2540
 
2541
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2542
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2543
</source>
2544
    <translation type="unfinished"></translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
12281 cbradney 2547
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9189 cbradney 2548
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2549
 
2550
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2551
 
2552
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2553
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2554
</source>
2555
    <translation type="unfinished"></translation>
2556
  </message>
2557
  <message>
12281 cbradney 2558
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
9189 cbradney 2559
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2560
 
2561
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2562
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2563
</source>
2564
    <translation type="unfinished"></translation>
2565
  </message>
2566
  <message>
12281 cbradney 2567
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
9189 cbradney 2568
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2569
 
2570
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2571
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2572
</source>
2573
    <translation type="unfinished"></translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
12281 cbradney 2576
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
9189 cbradney 2577
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2578
 
2579
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2580
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2581
</source>
2582
    <translation type="unfinished"></translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
12281 cbradney 2585
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
9189 cbradney 2586
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2587
 
2588
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2589
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2590
</source>
2591
    <translation type="unfinished"></translation>
2592
  </message>
2593
  <message>
12281 cbradney 2594
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9189 cbradney 2595
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2596
 
2597
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2598
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2599
 
2600
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2601
</source>
2602
    <translation type="unfinished"></translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
12281 cbradney 2605
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9189 cbradney 2606
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2607
 
2608
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2609
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2610
 
2611
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2612
</source>
2613
    <translation type="unfinished"></translation>
2614
  </message>
2615
  <message>
12281 cbradney 2616
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9189 cbradney 2617
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2618
 
2619
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2620
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2621
 
2622
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2623
</source>
2624
    <translation type="unfinished"></translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
9729 cbradney 2627
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
9189 cbradney 2628
    <source>Copy #%1 of </source>
10132 cbradney 2629
    <translation type="obsolete">Kopia %1 </translation>
9189 cbradney 2630
  </message>
9729 cbradney 2631
  <message>
12281 cbradney 2632
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
10166 cbradney 2633
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2634
 
2635
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2636
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2637
constants.
2638
</source>
2639
    <translation type="unfinished"></translation>
2640
  </message>
2641
  <message>
12281 cbradney 2642
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
9729 cbradney 2643
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2644
 
2645
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2646
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2647
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2648
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2649
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2650
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2651
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
10842 cbradney 2652
optional parameters is False.
9729 cbradney 2653
 
2654
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2655
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2656
 
10166 cbradney 2657
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
9729 cbradney 2658
 
2659
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2660
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2661
</source>
2662
    <translation type="unfinished"></translation>
2663
  </message>
10842 cbradney 2664
  <message>
12281 cbradney 2665
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
10842 cbradney 2666
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2667
 
2668
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2669
the currently selected item is used. The join types are:
2670
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2671
</source>
2672
    <translation type="unfinished"></translation>
2673
  </message>
2674
  <message>
12281 cbradney 2675
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
10842 cbradney 2676
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2677
 
2678
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2679
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2680
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2681
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2682
given the currently selected item is used.
2683
</source>
2684
    <translation type="unfinished"></translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
12281 cbradney 2687
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
10842 cbradney 2688
    <source>gotoPage(nr)
2689
 
2690
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2691
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2692
just sets the page that script commands will operates on.
2693
 
2694
May raise IndexError if the page number is out of range.
2695
</source>
2696
    <translation type="unfinished"></translation>
2697
  </message>
2698
  <message>
12281 cbradney 2699
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
10842 cbradney 2700
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2701
 
2702
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2703
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2704
 
2705
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2706
</source>
2707
    <translation type="unfinished"></translation>
2708
  </message>
11652 cbradney 2709
  <message>
12281 cbradney 2710
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
11652 cbradney 2711
    <source>moveSelectionToFront()
2712
 
2713
Moves current selection to front.
2714
</source>
2715
    <translation type="unfinished"></translation>
2716
  </message>
2717
  <message>
12281 cbradney 2718
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
11652 cbradney 2719
    <source>moveSelectionToFront()
2720
 
2721
Moves current selection to back.
2722
</source>
2723
    <translation type="unfinished"></translation>
2724
  </message>
2725
  <message>
12281 cbradney 2726
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
11652 cbradney 2727
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2728
 
2729
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2730
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2731
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2732
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2733
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2734
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2735
</source>
2736
    <translation type="unfinished"></translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
12281 cbradney 2739
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
11652 cbradney 2740
    <source>createCharStyle(...)
2741
 
2742
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2743
 
2744
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2745
 
2746
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2747
 
2748
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2749
 
2750
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2751
 
2752
-&gt; inherit
2753
 
2754
-&gt; bold
2755
 
2756
-&gt; italic
2757
 
2758
-&gt; underline
2759
 
2760
-&gt; underlinewords
2761
 
2762
-&gt; strike
2763
 
2764
-&gt; superscript
2765
 
2766
-&gt; subscript
2767
 
2768
-&gt; outline
2769
 
2770
-&gt; shadowed
2771
 
2772
-&gt; allcaps
2773
 
2774
-&gt; smallcaps
2775
 
2776
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2777
 
2778
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2779
 
2780
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2781
 
2782
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2783
 
2784
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2785
 
2786
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2787
 
2788
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2789
 
2790
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2791
 
2792
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2793
 
2794
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2795
 
2796
</source>
2797
    <translation type="unfinished"></translation>
2798
  </message>
2799
  <message>
12281 cbradney 2800
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
11652 cbradney 2801
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2802
 
2803
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2804
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2805
 
2806
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2807
</source>
2808
    <translation type="unfinished"></translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
12281 cbradney 2811
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
11652 cbradney 2812
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2813
 
2814
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2815
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2816
 
2817
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2818
</source>
2819
    <translation type="unfinished"></translation>
2820
  </message>
2821
  <message>
12281 cbradney 2822
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
11652 cbradney 2823
    <source>scrollDocument(x,y)
2824
 
2825
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2826
</source>
2827
    <translation type="unfinished"></translation>
2828
  </message>
12281 cbradney 2829
  <message>
2830
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
2831
    <source>getColorNames() -&gt; list
2832
 
2833
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2834
If no document is open, returns a list of the default document colors.
2835
</source>
2836
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
2837
 
2838
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
2839
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2843
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
2844
 
2845
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2846
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
2847
Returns true if a new document was created.
2848
</source>
2849
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
2850
 
2851
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
2852
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
2856
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2857
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
2858
 
2859
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2860
following meaning:
2861
 
2862
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2863
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2864
 
2865
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2866
margins
2867
 
2868
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2869
 
2870
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2871
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2872
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2873
 
2874
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2875
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2876
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2877
 
2878
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
2879
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
2880
PAGE_4 is 4-fold.
2881
 
2882
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
2883
Indexed from 0 (0 = first).
2884
 
2885
numPage = Number of pages to be created.
2886
 
2887
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2888
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2889
is not in points, make sure to account for this.
2890
 
2891
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
2892
PAGE_4, 3, 1)
2893
 
2894
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
2895
</source>
2896
    <translation type="unfinished"></translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
2900
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2901
 
2902
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2903
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2904
</source>
2905
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
2906
 
2907
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
2908
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2909
  </message>
2910
  <message>
2911
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
2912
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
2913
 
2914
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
2915
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
2916
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2917
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
2918
</source>
2919
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
2920
 
2921
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
2922
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
2923
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
2924
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
2928
    <source>setRedraw(bool)
2929
 
2930
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
2931
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
2932
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
2933
</source>
2934
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
2935
 
2936
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
2937
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
2938
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
2939
  </message>
2940
  <message>
2941
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
2942
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
2943
 
2944
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
2945
coordinates are given in the current measurement units of the document
2946
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
2947
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
2948
is not given Scribus will create one for you.
2949
 
2950
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
2951
</source>
2952
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
2953
 
2954
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
2955
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
2956
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
2957
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
2958
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
2959
 
2960
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
2964
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2965
 
2966
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2967
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2968
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2969
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
2970
master page for the new page.
2971
 
2972
May raise IndexError if the page number is out of range
2973
</source>
2974
    <translation type="unfinished"></translation>
2975
  </message>
2976
  <message>
2977
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
2978
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2979
 
2980
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2981
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2982
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2983
</source>
2984
    <translation type="unfinished">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
2985
 
2986
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
2987
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2988
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
2992
    <source>createParagraphStyle(...)
2993
 
2994
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2995
 
2996
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2997
 
2998
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2999
 
3000
fixed linespacing:     0
3001
 
3002
automatic linespacing:   1
3003
 
3004
baseline grid linespacing: 2
3005
 
3006
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
3007
 
3008
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
3009
 
3010
-&gt; left:   0
3011
 
3012
-&gt; center:  1
3013
 
3014
-&gt; right:  2
3015
 
3016
-&gt; justify: 3
3017
 
3018
-&gt; extend:  4
3019
 
3020
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
3021
 
3022
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
3023
 
3024
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
3025
 
3026
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
3027
 
3028
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
3029
 
3030
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
3031
 
3032
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
3033
 
3034
</source>
3035
    <translation type="unfinished"></translation>
3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
3039
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3040
 
3041
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3042
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3043
the selection is returned.
3044
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3045
</source>
3046
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
3047
 
3048
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
3049
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
3050
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
3054
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3055
 
3056
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3057
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3058
</source>
3059
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
3060
 
3061
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
3062
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
3066
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
3067
 
3068
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3069
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3070
 
3071
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
3072
</source>
3073
    <translation type="unfinished"></translation>
3074
  </message>
2202 mrdocs 3075
</context>
3076
<context>
10842 cbradney 3077
  <name>AIPlug</name>
3078
  <message>
12281 cbradney 3079
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
10842 cbradney 3080
    <source>Importing: %1</source>
3081
    <translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
3082
  </message>
3083
  <message>
12281 cbradney 3084
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="126"/>
10842 cbradney 3085
    <source>Analyzing File:</source>
3086
    <translation type="unfinished"></translation>
3087
  </message>
3088
  <message>
12281 cbradney 3089
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="287"/>
10842 cbradney 3090
    <source>Group%1</source>
3091
    <translation type="unfinished">Grupa%1</translation>
3092
  </message>
3093
  <message>
12281 cbradney 3094
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2249"/>
10842 cbradney 3095
    <source>Generating Items</source>
3096
    <translation type="unfinished">Generewanie obiektów</translation>
3097
  </message>
3098
</context>
3099
<context>
2124 cbradney 3100
  <name>About</name>
169 Franz 3101
  <message>
9729 cbradney 3102
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3103
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 3104
%2 %3</source>
3064 cbradney 3105
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
192 Franz 3106
%2 %3</translation>
169 Franz 3107
  </message>
3108
  <message>
9729 cbradney 3109
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3110
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3111
    <translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 3112
  </message>
3113
  <message>
12281 cbradney 3114
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="163"/>
2202 mrdocs 3115
    <source>Contributions from:</source>
3116
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 3117
  </message>
3118
  <message>
12281 cbradney 3119
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="143"/>
2202 mrdocs 3120
    <source>&amp;About</source>
3121
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 3122
  </message>
3123
  <message>
12281 cbradney 3124
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="217"/>
2202 mrdocs 3125
    <source>A&amp;uthors</source>
3126
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 3127
  </message>
3128
  <message>
12281 cbradney 3129
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="400"/>
2202 mrdocs 3130
    <source>&amp;Translations</source>
3131
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 3132
  </message>
3133
  <message>
12281 cbradney 3134
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="423"/>
2202 mrdocs 3135
    <source>&amp;Online</source>
3136
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 3137
  </message>
3138
  <message>
12281 cbradney 3139
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="462"/>
2202 mrdocs 3140
    <source>&amp;Close</source>
3141
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 3142
  </message>
3143
  <message>
12281 cbradney 3144
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="149"/>
2202 mrdocs 3145
    <source>Development Team:</source>
3146
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 3147
  </message>
415 Franz 3148
  <message>
12281 cbradney 3149
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="195"/>
2202 mrdocs 3150
    <source>Official Documentation:</source>
3151
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 3152
  </message>
3153
  <message>
12281 cbradney 3154
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="203"/>
2202 mrdocs 3155
    <source>Other Documentation:</source>
3156
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 3157
  </message>
3158
  <message>
12281 cbradney 3159
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="406"/>
2202 mrdocs 3160
    <source>Homepage</source>
3161
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 3162
  </message>
3163
  <message>
12281 cbradney 3164
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="408"/>
2202 mrdocs 3165
    <source>Online Reference</source>
3166
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 3167
  </message>
3168
  <message>
12281 cbradney 3169
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="412"/>
2202 mrdocs 3170
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3171
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 3172
  </message>
3173
  <message>
12281 cbradney 3174
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="416"/>
2202 mrdocs 3175
    <source>Mailing List</source>
3176
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 3177
  </message>
3178
  <message>
12281 cbradney 3179
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
2202 mrdocs 3180
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3181
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 3182
  </message>
454 fschmid 3183
  <message>
12281 cbradney 3184
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="357"/>
2202 mrdocs 3185
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3186
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 3187
  </message>
3188
  <message>
12281 cbradney 3189
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="53"/>
2202 mrdocs 3190
    <source>About Scribus %1</source>
3191
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 3192
  </message>
769 cbradney 3193
  <message>
9729 cbradney 3194
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3195
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3196
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 3197
  </message>
3198
  <message>
9729 cbradney 3199
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3200
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3201
    <translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
2202 mrdocs 3202
  </message>
3203
  <message>
9729 cbradney 3204
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3205
    <source>This panel shows the version, build date and
3206
 compiled in library support in Scribus
3207
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
3208
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3209
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
2619 cbradney 3210
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
3211
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
3212
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
2202 mrdocs 3213
  </message>
3064 cbradney 3214
  <message>
9729 cbradney 3215
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3216
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3217
    <translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
3064 cbradney 3218
  </message>
3219
  <message>
9729 cbradney 3220
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3221
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3222
    <translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
3064 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
9729 cbradney 3225
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3226
    <source>Scribus Version %1
3227
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3228
    <translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
3366 fschmid 3229
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3230
  </message>
3231
  <message>
9729 cbradney 3232
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3233
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3234
    <translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3235
  </message>
3236
  <message>
12281 cbradney 3237
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="410"/>
3064 cbradney 3238
    <source>Wiki</source>
3366 fschmid 3239
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3240
  </message>
3241
  <message>
9729 cbradney 3242
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3243
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3244
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 3245
  </message>
3824 cbradney 3246
  <message>
12281 cbradney 3247
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="80"/>
3824 cbradney 3248
    <source>%1 %2 %3</source>
4153 cbradney 3249
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3250
  </message>
3251
  <message>
12281 cbradney 3252
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="88"/>
3824 cbradney 3253
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4153 cbradney 3254
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3255
  </message>
3256
  <message>
12281 cbradney 3257
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="138"/>
3824 cbradney 3258
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4153 cbradney 3259
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
3824 cbradney 3260
  </message>
3261
  <message>
12281 cbradney 3262
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="140"/>
3824 cbradney 3263
    <source>No Ghostscript version available</source>
4153 cbradney 3264
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
3824 cbradney 3265
  </message>
3266
  <message>
9729 cbradney 3267
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 3268
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10132 cbradney 3269
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3270
  </message>
3271
  <message>
12281 cbradney 3272
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
3824 cbradney 3273
    <source>Build ID:</source>
4153 cbradney 3274
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
3824 cbradney 3275
  </message>
3276
  <message>
9729 cbradney 3277
    <location filename="" line="136960432"/>
3824 cbradney 3278
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
5957 cbradney 3279
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3824 cbradney 3280
  </message>
4141 cbradney 3281
  <message>
9729 cbradney 3282
    <location filename="" line="136960432"/>
4141 cbradney 3283
    <source>December</source>
4218 mrdocs 3284
    <translation type="obsolete">Grudzień</translation>
4141 cbradney 3285
  </message>
4218 mrdocs 3286
  <message>
9729 cbradney 3287
    <location filename="" line="136960432"/>
4218 mrdocs 3288
    <source>January</source>
4759 cbradney 3289
    <translation type="obsolete">Styczeń</translation>
4218 mrdocs 3290
  </message>
4759 cbradney 3291
  <message>
12281 cbradney 3292
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
4870 mrdocs 3293
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4896 cbradney 3294
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4759 cbradney 3295
  </message>
3296
  <message>
12281 cbradney 3297
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="191"/>
4870 mrdocs 3298
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4896 cbradney 3299
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
4759 cbradney 3300
  </message>
3301
  <message>
9729 cbradney 3302
    <location filename="" line="136960432"/>
4870 mrdocs 3303
    <source>March</source>
5328 cbradney 3304
    <translation type="obsolete">Marzec</translation>
4759 cbradney 3305
  </message>
5328 cbradney 3306
  <message>
12281 cbradney 3307
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="211"/>
5328 cbradney 3308
    <source>Tango Project Icons:</source>
5836 cbradney 3309
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 3310
  </message>
5957 cbradney 3311
  <message>
9729 cbradney 3312
    <location filename="" line="136960432"/>
5957 cbradney 3313
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
9729 cbradney 3314
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
5957 cbradney 3315
  </message>
3316
  <message>
12281 cbradney 3317
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="426"/>
5957 cbradney 3318
    <source>&amp;Updates</source>
3319
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
3320
  </message>
3321
  <message>
10842 cbradney 3322
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
5957 cbradney 3323
    <source>Check for &amp;Updates</source>
11652 cbradney 3324
    <translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
5957 cbradney 3325
  </message>
3326
  <message>
12281 cbradney 3327
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="475"/>
5957 cbradney 3328
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3329
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
3330
  </message>
7716 cbradney 3331
  <message>
12281 cbradney 3332
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
7716 cbradney 3333
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
8205 cbradney 3334
    <translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 3335
  </message>
9729 cbradney 3336
  <message>
12281 cbradney 3337
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="208"/>
9729 cbradney 3338
    <source>Splash Screen:</source>
12106 mrdocs 3339
    <translation type="unfinished">Ekran startowy:</translation>
9729 cbradney 3340
  </message>
3341
  <message>
12281 cbradney 3342
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="471"/>
9729 cbradney 3343
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
12106 mrdocs 3344
    <translation type="unfinished">Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
9729 cbradney 3345
  </message>
3346
  <message>
12281 cbradney 3347
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="472"/>
9729 cbradney 3348
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
12106 mrdocs 3349
    <translation type="unfinished">C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
9729 cbradney 3350
  </message>
3351
  <message>
12281 cbradney 3352
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="473"/>
9729 cbradney 3353
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
12106 mrdocs 3354
    <translation type="unfinished">Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
9729 cbradney 3355
  </message>
3356
  <message>
12281 cbradney 3357
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="474"/>
9729 cbradney 3358
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
12106 mrdocs 3359
    <translation type="unfinished">Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
9729 cbradney 3360
  </message>
10132 cbradney 3361
  <message>
12281 cbradney 3362
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
10132 cbradney 3363
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
3364
    <translation type="unfinished"></translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
12281 cbradney 3367
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
10132 cbradney 3368
    <source>Scribus Version</source>
3369
    <translation type="unfinished">Scribus wersja</translation>
3370
  </message>
11652 cbradney 3371
  <message>
12281 cbradney 3372
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="506"/>
11652 cbradney 3373
    <source>Check for Updates</source>
12106 mrdocs 3374
    <translation type="unfinished">Sprawdź aktualizacje</translation>
11652 cbradney 3375
  </message>
3376
  <message>
12281 cbradney 3377
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="504"/>
11652 cbradney 3378
    <source>Abort Update Check</source>
12106 mrdocs 3379
    <translation type="unfinished">Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
11652 cbradney 3380
  </message>
12281 cbradney 3381
  <message>
3382
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="414"/>
3383
    <source>Developer Blog</source>
3384
    <translation type="unfinished"></translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="437"/>
3388
    <source>&amp;Licence</source>
3389
    <translation type="unfinished"></translation>
3390
  </message>
3391
  <message>
3392
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="446"/>
3393
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
3394
    <translation type="unfinished"></translation>
3395
  </message>
2202 mrdocs 3396
</context>
3397
<context>
3278 cbradney 3398
  <name>AboutPlugins</name>
3399
  <message>
9729 cbradney 3400
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3401
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 3402
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
3278 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
9729 cbradney 3405
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3406
    <source>No</source>
6769 cbradney 3407
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
3278 cbradney 3408
  </message>
4759 cbradney 3409
  <message>
12281 cbradney 3410
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 3411
    <source>Filename:</source>
4896 cbradney 3412
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
4759 cbradney 3413
  </message>
3414
  <message>
12281 cbradney 3415
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 3416
    <source>Version:</source>
4896 cbradney 3417
    <translation>Wersja:</translation>
4759 cbradney 3418
  </message>
3419
  <message>
12281 cbradney 3420
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 3421
    <source>Enabled:</source>
4896 cbradney 3422
    <translation>Włączona:</translation>
4759 cbradney 3423
  </message>
3424
  <message>
12281 cbradney 3425
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 3426
    <source>Release Date:</source>
4896 cbradney 3427
    <translation>Data wydania:</translation>
4759 cbradney 3428
  </message>
3429
  <message>
12281 cbradney 3430
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3431
    <source>Description:</source>
4896 cbradney 3432
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 3433
  </message>
3434
  <message>
12281 cbradney 3435
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 3436
    <source>Author(s):</source>
4896 cbradney 3437
    <translation>Autorzy:</translation>
4759 cbradney 3438
  </message>
3439
  <message>
12281 cbradney 3440
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3441
    <source>Copyright:</source>
4896 cbradney 3442
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3443
  </message>
3444
  <message>
12281 cbradney 3445
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3446
    <source>License:</source>
4896 cbradney 3447
    <translation>Licencja:</translation>
4759 cbradney 3448
  </message>
9729 cbradney 3449
  <message>
12281 cbradney 3450
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
9729 cbradney 3451
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
12106 mrdocs 3452
    <translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
9729 cbradney 3453
  </message>
3278 cbradney 3454
</context>
3455
<context>
3456
  <name>AboutPluginsBase</name>
3457
  <message>
9729 cbradney 3458
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3459
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 3460
    <translation type="obsolete">Scribus: O wtyczkach</translation>
3278 cbradney 3461
  </message>
3462
  <message>
9729 cbradney 3463
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3464
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3465
    <translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
3278 cbradney 3466
  </message>
3467
  <message>
9729 cbradney 3468
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3469
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3470
    <translation type="obsolete">Wersja:</translation>
3278 cbradney 3471
  </message>
3472
  <message>
9729 cbradney 3473
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3474
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3475
    <translation type="obsolete">Włączona:</translation>
3278 cbradney 3476
  </message>
3477
  <message>
9729 cbradney 3478
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3479
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3480
    <translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
3278 cbradney 3481
  </message>
3482
  <message>
9729 cbradney 3483
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3484
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3485
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney