Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12281 | Rev 12882 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
12106 mrdocs 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="pl_PL">
2202 mrdocs 3
<context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
12612 cbradney 6
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2202 mrdocs 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
12612 cbradney 14
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 15
 
3366 fschmid 16
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 17
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
18
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
19
  </message>
20
  <message>
12612 cbradney 21
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
2202 mrdocs 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
12612 cbradney 27
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 28
 
29
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
30
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
31
  </message>
32
  <message>
12612 cbradney 33
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2202 mrdocs 34
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 35
 
36
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
38
Returns true if a new document was created.
39
</source>
12612 cbradney 40
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 41
 
42
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
43
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
44
  </message>
45
  <message>
12612 cbradney 46
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
2202 mrdocs 47
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 48
 
49
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
50
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
</source>
12612 cbradney 52
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 53
 
54
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
55
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
56
  </message>
57
  <message>
12612 cbradney 58
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
2202 mrdocs 59
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 60
 
61
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
62
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
63
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
64
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
65
</source>
12612 cbradney 66
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 67
 
68
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
69
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
70
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
71
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
72
  </message>
73
  <message>
12612 cbradney 74
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
2202 mrdocs 75
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
78
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
79
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
80
</source>
12612 cbradney 81
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1135 cbradney 82
 
83
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
84
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
85
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
86
  </message>
87
  <message>
12612 cbradney 88
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
2202 mrdocs 89
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 90
 
91
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
92
coordinates are given in the current measurement units of the document
93
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
94
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
95
is not given Scribus will create one for you.
96
 
2202 mrdocs 97
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 98
</source>
12612 cbradney 99
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 100
 
101
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
102
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
103
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
104
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
105
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
106
 
107
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
12612 cbradney 110
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
2202 mrdocs 111
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 112
 
113
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
114
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 115
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 116
</source>
12612 cbradney 117
    <translation type="unfinished">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 118
 
119
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
120
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 121
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 122
  </message>
123
  <message>
12612 cbradney 124
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
2202 mrdocs 125
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 126
 
127
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 128
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 129
</source>
12612 cbradney 130
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 131
 
132
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 133
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 134
  </message>
135
  <message>
12281 cbradney 136
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
2202 mrdocs 137
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 138
 
139
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
140
has some text selected the value assigned to the first character
141
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
142
selected item is used.
143
</source>
2202 mrdocs 144
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 145
 
3366 fschmid 146
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 147
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
148
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
149
  </message>
150
  <message>
12281 cbradney 151
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
2202 mrdocs 152
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 153
 
154
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
155
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
156
</source>
2202 mrdocs 157
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 158
 
159
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
160
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
161
  </message>
162
  <message>
12281 cbradney 163
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
2202 mrdocs 164
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 165
 
166
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
167
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
168
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
169
selected item is used.
170
</source>
2202 mrdocs 171
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 172
 
173
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
174
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 175
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 176
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
177
  </message>
178
  <message>
12281 cbradney 179
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
2202 mrdocs 180
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 181
 
182
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
183
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
184
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
185
used.
186
</source>
2202 mrdocs 187
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 188
 
189
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
190
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
191
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
192
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
193
  </message>
194
  <message>
12281 cbradney 195
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
2202 mrdocs 196
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 197
 
198
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
199
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
200
</source>
2202 mrdocs 201
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 202
 
203
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
204
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
205
  </message>
206
  <message>
12612 cbradney 207
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
2202 mrdocs 208
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 209
 
210
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
211
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
212
</source>
2202 mrdocs 213
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 214
 
6052 mrdocs 215
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 216
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
217
  </message>
218
  <message>
12612 cbradney 219
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
2202 mrdocs 220
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 221
 
222
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
223
given the currently selected item is used.
224
</source>
2202 mrdocs 225
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 226
 
6052 mrdocs 227
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 228
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
229
  </message>
230
  <message>
12612 cbradney 231
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
2202 mrdocs 232
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 233
 
234
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 235
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 236
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
237
used.
238
</source>
2202 mrdocs 239
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 240
 
241
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 242
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 243
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
244
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
245
  </message>
246
  <message>
12612 cbradney 247
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
2202 mrdocs 248
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 249
 
250
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
251
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
252
currently selected item is used.
253
 
254
May throw ValueError if the font cannot be found.
255
</source>
3492 mrdocs 256
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 257
 
3366 fschmid 258
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 259
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
260
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
261
 
3366 fschmid 262
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 263
  </message>
264
  <message>
12612 cbradney 265
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
2202 mrdocs 266
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 267
 
268
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
269
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
270
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
271
currently selected item is used.
272
 
2202 mrdocs 273
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 274
</source>
2202 mrdocs 275
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 276
 
3366 fschmid 277
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 278
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
279
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
280
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
281
 
3366 fschmid 282
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 283
  </message>
284
  <message>
12612 cbradney 285
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
2202 mrdocs 286
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 287
 
288
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
289
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
290
item is used.
291
 
292
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
293
</source>
2202 mrdocs 294
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 295
 
296
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
297
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
298
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
299
 
300
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
301
  </message>
302
  <message>
12612 cbradney 303
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
2202 mrdocs 304
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 305
 
306
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
307
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
308
 
309
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
310
</source>
2202 mrdocs 311
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 312
 
6052 mrdocs 313
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 314
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
315
 
316
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
317
  </message>
318
  <message>
12612 cbradney 319
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
2202 mrdocs 320
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 321
 
322
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
323
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
324
 
325
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
326
</source>
2202 mrdocs 327
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 328
 
329
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
330
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
331
 
332
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
333
  </message>
334
  <message>
12612 cbradney 335
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
2202 mrdocs 336
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 337
 
338
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
339
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
340
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
341
 
342
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
343
</source>
2202 mrdocs 344
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 345
 
346
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
347
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
348
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
349
w tym module - zobacz dir(scribus).
350
 
351
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
352
  </message>
353
  <message>
12612 cbradney 354
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
2202 mrdocs 355
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 356
 
357
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
358
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
359
selected item is used.
360
</source>
2202 mrdocs 361
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 362
 
363
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
364
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
365
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
366
  </message>
367
  <message>
12612 cbradney 368
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
2202 mrdocs 369
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 370
 
371
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
372
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
373
given the currently selected item is used.
374
</source>
2202 mrdocs 375
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 376
 
377
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
378
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
379
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
380
  </message>
381
  <message>
12612 cbradney 382
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
2202 mrdocs 383
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 384
 
385
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
386
selected item is used.
387
</source>
2202 mrdocs 388
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 389
 
390
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
391
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
392
  </message>
393
  <message>
12612 cbradney 394
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
2202 mrdocs 395
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 396
 
397
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
398
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
399
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
400
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
401
used.
402
</source>
2202 mrdocs 403
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 404
 
405
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
406
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
407
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
408
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
409
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
410
  </message>
411
  <message>
12612 cbradney 412
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
2202 mrdocs 413
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 414
 
415
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
416
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
417
and must not link to or be linked from any other frames already.
418
 
419
May throw ScribusException if linking rules are violated.
420
</source>
2202 mrdocs 421
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 422
 
423
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
424
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
425
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
426
 
427
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
428
  </message>
429
  <message>
12612 cbradney 430
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
2202 mrdocs 431
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 432
 
433
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
434
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 435
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 436
 
437
May throw ScribusException if linking rules are violated.
438
</source>
2202 mrdocs 439
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 440
 
441
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
442
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 443
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 444
 
445
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
446
  </message>
447
  <message>
12612 cbradney 448
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
2202 mrdocs 449
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 450
 
451
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
452
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 453
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 454
 
455
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
456
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
457
  </message>
458
  <message>
12281 cbradney 459
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
2202 mrdocs 460
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 461
 
462
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
463
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
464
the value of the named color from the default document colors.
465
 
2202 mrdocs 466
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 467
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
468
</source>
2202 mrdocs 469
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 470
 
471
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
472
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
473
 
474
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
475
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
476
  </message>
477
  <message>
12281 cbradney 478
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
2202 mrdocs 479
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 480
 
481
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
482
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
483
Color components should be in the range from 0 to 255.
484
 
2202 mrdocs 485
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 486
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
487
</source>
2202 mrdocs 488
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 489
 
490
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
491
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
492
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
493
 
494
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
495
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
496
  </message>
497
  <message>
12281 cbradney 498
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
2202 mrdocs 499
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 500
 
501
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
502
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
503
&quot;None&quot; - transparent.
504
 
505
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
506
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
507
 
2202 mrdocs 508
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 509
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
510
</source>
2202 mrdocs 511
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 512
 
513
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
514
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
515
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
516
 
517
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
518
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
519
 
520
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
521
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
522
  </message>
523
  <message>
12281 cbradney 524
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
2202 mrdocs 525
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 526
 
527
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
528
 
2202 mrdocs 529
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 530
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
531
</source>
2202 mrdocs 532
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 533
 
534
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
535
 
536
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
537
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
538
  </message>
539
  <message>
9729 cbradney 540
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 541
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 542
 
543
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
544
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 545
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 546
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
547
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
548
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
549
opional parameters is False.
550
 
2202 mrdocs 551
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
552
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 553
 
554
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
555
 
2202 mrdocs 556
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
557
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 558
</source>
2308 mrdocs 559
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 560
 
561
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
562
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
563
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
564
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
565
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
566
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
567
 
2202 mrdocs 568
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
569
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 570
 
571
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
572
 
2202 mrdocs 573
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
574
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 575
  </message>
576
  <message>
12281 cbradney 577
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
2202 mrdocs 578
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 579
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 580
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 581
 
582
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
583
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
584
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
585
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
586
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
587
 
588
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
589
at 1.
590
 
591
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
592
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
593
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
594
can be binary-ORed with button constants:
595
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
596
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
597
 
598
Usage examples:
2202 mrdocs 599
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
600
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 601
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 602
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 603
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
604
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
605
 
606
Defined button and icon constants:
607
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
608
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
609
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
610
</source>
2202 mrdocs 611
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 612
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 613
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 614
 
615
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
616
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
617
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
618
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
619
może zawierać proste formatowanie HTML.
620
 
621
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
622
zaczynają się od 1.
623
 
624
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
625
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
626
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
627
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
628
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
629
 
630
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 631
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
632
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 633
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 634
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 635
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
636
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
637
 
638
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
639
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
640
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
641
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 642
</translation>
1135 cbradney 643
  </message>
644
  <message>
12281 cbradney 645
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
2202 mrdocs 646
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 647
 
2202 mrdocs 648
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
649
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 650
 
2202 mrdocs 651
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 652
</source>
2202 mrdocs 653
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 654
 
655
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 656
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 657
 
2202 mrdocs 658
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 659
  </message>
660
  <message>
12281 cbradney 661
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
2202 mrdocs 662
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 663
 
664
Closes the current document without prompting to save.
665
 
666
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
667
</source>
2202 mrdocs 668
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 669
 
670
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
671
 
672
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
673
  </message>
674
  <message>
12281 cbradney 675
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
2202 mrdocs 676
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 677
 
678
Returns true if there is a document open.
679
</source>
2202 mrdocs 680
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 681
 
682
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
683
  </message>
684
  <message>
12281 cbradney 685
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
2202 mrdocs 686
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 687
 
688
Opens the document &quot;name&quot;.
689
 
690
May raise ScribusError if the document could not be opened.
691
</source>
2202 mrdocs 692
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 693
 
694
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
695
 
696
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
697
  </message>
698
  <message>
12281 cbradney 699
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
2202 mrdocs 700
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 701
 
702
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
703
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
704
save file dialog.
705
 
706
If the save fails, there is currently no way to tell.
707
</source>
2202 mrdocs 708
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 709
 
710
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
711
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
712
 
713
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
714
  </message>
715
  <message>
12281 cbradney 716
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
2202 mrdocs 717
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 718
 
719
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
720
relative path).
721
 
722
May raise ScribusError if the save fails.
723
</source>
2202 mrdocs 724
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 725
 
726
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
727
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
728
 
729
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
730
  </message>
731
  <message>
9729 cbradney 732
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 733
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 734
 
735
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
736
strings.
737
</source>
6434 cbradney 738
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 739
 
740
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
741
to łańcuchy znaków.</translation>
742
  </message>
743
  <message>
9729 cbradney 744
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 745
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 746
 
747
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 748
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 749
constants.
750
</source>
9729 cbradney 751
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 752
 
753
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 754
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 755
  </message>
756
  <message>
12281 cbradney 757
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
2202 mrdocs 758
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 759
 
760
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 761
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 762
 
763
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
764
</source>
2202 mrdocs 765
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 766
 
767
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 768
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 769
 
770
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
771
  </message>
772
  <message>
12281 cbradney 773
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
2202 mrdocs 774
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 775
 
776
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
777
of the UNIT_* constants:
778
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
779
</source>
2202 mrdocs 780
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 781
 
782
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
783
ze stałych UNIT_* :
784
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
785
  </message>
786
  <message>
12281 cbradney 787
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
2202 mrdocs 788
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 789
 
790
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
791
current document.
792
</source>
2202 mrdocs 793
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 794
 
795
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
796
  </message>
797
  <message>
12281 cbradney 798
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
2202 mrdocs 799
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 800
 
801
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
802
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
803
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
804
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
805
</source>
2202 mrdocs 806
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 807
 
808
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
809
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
810
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
811
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
812
  </message>
813
  <message>
12281 cbradney 814
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
2202 mrdocs 815
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 816
 
817
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
818
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
819
</source>
2202 mrdocs 820
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 821
 
822
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
823
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
824
  </message>
825
  <message>
12281 cbradney 826
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
2202 mrdocs 827
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 828
 
829
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
830
is not given the currently selected Item is used.
831
</source>
2202 mrdocs 832
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 833
 
834
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
835
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
836
  </message>
837
  <message>
12281 cbradney 838
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
2202 mrdocs 839
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 840
 
841
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
842
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
843
</source>
2202 mrdocs 844
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 845
 
846
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
847
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
848
  </message>
849
  <message>
9729 cbradney 850
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2202 mrdocs 851
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 852
 
853
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
854
the currently selected item is used. The join types are:
855
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
856
</source>
10842 cbradney 857
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 858
 
859
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
860
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
861
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
862
  </message>
863
  <message>
12281 cbradney 864
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
2202 mrdocs 865
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 866
 
867
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
868
currently selected item is used. The cap types are:
869
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
870
</source>
2202 mrdocs 871
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 872
 
873
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
874
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
875
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
876
  </message>
877
  <message>
12281 cbradney 878
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
2202 mrdocs 879
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 880
 
881
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
882
currently selected item is used. Line style constants are:
883
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
884
</source>
2202 mrdocs 885
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 886
 
887
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
888
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
889
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
890
  </message>
891
  <message>
12281 cbradney 892
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
2202 mrdocs 893
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 894
 
895
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
896
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
897
</source>
2202 mrdocs 898
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 899
 
900
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
901
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
902
  </message>
903
  <message>
12281 cbradney 904
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
2202 mrdocs 905
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 906
 
907
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
908
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
909
</source>
2202 mrdocs 910
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 911
 
912
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
913
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
914
  </message>
915
  <message>
12281 cbradney 916
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 917
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 918
 
919
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
920
given the currently selected item is used.
921
</source>
2202 mrdocs 922
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 923
 
924
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
925
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
926
  </message>
927
  <message>
12281 cbradney 928
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
2202 mrdocs 929
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 930
 
931
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
932
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 933
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 934
for reference.
935
</source>
2202 mrdocs 936
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 937
 
938
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
939
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
940
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 941
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 942
  </message>
943
  <message>
12281 cbradney 944
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
2202 mrdocs 945
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 946
 
947
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
948
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
949
is used.
950
</source>
2202 mrdocs 951
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 952
 
953
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
954
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
955
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
956
  </message>
957
  <message>
12281 cbradney 958
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
2202 mrdocs 959
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 960
 
961
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
962
</source>
2202 mrdocs 963
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 964
 
965
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
966
  </message>
967
  <message>
12281 cbradney 968
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
2202 mrdocs 969
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 970
 
971
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
972
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
973
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
974
belongs to a group, the whole group is moved.
975
</source>
2202 mrdocs 976
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 977
 
978
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
979
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
980
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
981
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
982
  </message>
983
  <message>
9729 cbradney 984
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2202 mrdocs 985
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 986
 
987
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
988
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
989
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
990
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
991
given the currently selected item is used.
992
</source>
10842 cbradney 993
    <translation type="obsolete">rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 994
 
995
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
996
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
997
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
998
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
999
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
12281 cbradney 1002
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
2202 mrdocs 1003
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1004
 
1005
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1006
is not given the currently selected item is used.
1007
</source>
2202 mrdocs 1008
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1009
 
1010
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1011
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
12281 cbradney 1014
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
2202 mrdocs 1015
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1016
 
1017
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1018
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1019
second selected Object and so on.
1020
</source>
2202 mrdocs 1021
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1022
 
1023
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1024
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
12281 cbradney 1027
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
2202 mrdocs 1028
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1029
 
1030
Returns the number of selected objects.
1031
</source>
2202 mrdocs 1032
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1033
 
1034
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1035
  </message>
1036
  <message>
12281 cbradney 1037
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
2202 mrdocs 1038
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1039
 
1040
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1041
</source>
2202 mrdocs 1042
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1043
 
1044
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
12281 cbradney 1047
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
2202 mrdocs 1048
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1049
 
1050
Deselects all objects in the whole document.
1051
</source>
2202 mrdocs 1052
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1053
 
1054
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
12281 cbradney 1057
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1058
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1059
 
1060
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1061
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1062
items are used.
1063
</source>
2202 mrdocs 1064
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1065
 
1066
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1067
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1068
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1069
  </message>
1070
  <message>
12281 cbradney 1071
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
2202 mrdocs 1072
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1073
 
1074
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1075
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1076
 
1077
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1078
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
12281 cbradney 1081
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1082
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1083
 
1084
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1085
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1086
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1087
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1088
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1089
 
1090
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1091
</source>
2202 mrdocs 1092
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1093
 
1094
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1095
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1096
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1097
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1098
zaznaczony obiekt.
1099
 
1100
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1101
  </message>
1102
  <message>
12281 cbradney 1103
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
2202 mrdocs 1104
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1105
 
1106
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1107
not given the currently selected item is used.
1108
 
1109
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1110
</source>
2202 mrdocs 1111
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1112
 
1113
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1114
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1115
 
1116
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
12281 cbradney 1119
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
2202 mrdocs 1120
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1121
 
1122
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1123
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1124
means 100 %.
1125
 
1126
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1127
</source>
2202 mrdocs 1128
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1129
 
1130
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1131
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1132
 
1133
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1134
  </message>
1135
  <message>
12281 cbradney 1136
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1137
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1138
 
2202 mrdocs 1139
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1140
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1141
if locked.
1142
</source>
2202 mrdocs 1143
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1144
 
1145
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1146
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1147
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1148
  </message>
1149
  <message>
12281 cbradney 1150
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
2202 mrdocs 1151
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1152
 
1153
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1154
currently selected item is used.
1155
</source>
2202 mrdocs 1156
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1157
 
1158
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1159
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1160
  </message>
1161
  <message>
12281 cbradney 1162
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1163
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1164
 
1165
Returns a list with the names of all available fonts.
1166
</source>
2202 mrdocs 1167
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1168
 
3366 fschmid 1169
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1135 cbradney 1170
  </message>
1171
  <message>
12281 cbradney 1172
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1173
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1174
 
2202 mrdocs 1175
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1176
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1177
</source>
2202 mrdocs 1178
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1179
 
3366 fschmid 1180
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
7301 cbradney 1181
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1135 cbradney 1182
  </message>
1183
  <message>
12281 cbradney 1184
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
2202 mrdocs 1185
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1186
 
1187
Returns a list with the names of all defined layers.
1188
</source>
2202 mrdocs 1189
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1190
 
1191
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1192
  </message>
1193
  <message>
12281 cbradney 1194
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
2202 mrdocs 1195
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1196
 
1197
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1198
 
2202 mrdocs 1199
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1200
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1201
</source>
2202 mrdocs 1202
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1203
 
1204
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1205
 
1206
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1207
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1208
  </message>
1209
  <message>
12281 cbradney 1210
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
2202 mrdocs 1211
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1212
 
1213
Returns the name of the current active layer.
1214
</source>
2202 mrdocs 1215
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1216
 
1217
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1218
  </message>
1219
  <message>
12281 cbradney 1220
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
2202 mrdocs 1221
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1222
 
1223
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1224
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1225
 
2202 mrdocs 1226
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1227
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1228
</source>
2202 mrdocs 1229
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1230
 
1231
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1232
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1233
 
1234
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1235
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
12281 cbradney 1238
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1239
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1240
 
1241
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1242
the layer is invisible.
1243
 
2202 mrdocs 1244
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1245
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1246
</source>
2202 mrdocs 1247
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1248
 
1249
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1250
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1251
 
1252
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1253
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
9729 cbradney 1256
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1257
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1258
 
1259
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1260
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1261
 
2202 mrdocs 1262
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1263
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1264
</source>
5957 cbradney 1265
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1266
 
1267
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1268
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1269
 
1270
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1271
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1272
  </message>
1273
  <message>
12281 cbradney 1274
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
2202 mrdocs 1275
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1276
 
2202 mrdocs 1277
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1278
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1279
 
2202 mrdocs 1280
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1281
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1282
</source>
2202 mrdocs 1283
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1284
 
1285
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1286
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1287
 
1288
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1289
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1290
  </message>
1291
  <message>
12281 cbradney 1292
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
2202 mrdocs 1293
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1294
 
1295
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1296
 
2202 mrdocs 1297
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1298
</source>
2202 mrdocs 1299
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1300
 
1301
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1302
 
1303
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1304
  </message>
1305
  <message>
12281 cbradney 1306
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
2202 mrdocs 1307
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1308
 
1309
Returns a string with the -lang value.
1310
</source>
2202 mrdocs 1311
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1312
 
1313
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
12281 cbradney 1316
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1317
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1318
 
1319
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1320
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1321
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1322
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1323
is not given Scribus will create one for you.
1324
 
2202 mrdocs 1325
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1326
</source>
2202 mrdocs 1327
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1328
 
1329
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1330
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1331
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1332
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1333
sam utworzy taką nazwę.
1334
 
1335
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1336
  </message>
1337
  <message>
12281 cbradney 1338
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
2202 mrdocs 1339
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1340
 
1341
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1342
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1343
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1344
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1345
create one for you.
1346
 
2202 mrdocs 1347
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1348
</source>
2202 mrdocs 1349
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1350
 
1351
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1352
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1353
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1354
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1355
ją automatycznie.
1356
 
1357
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1358
  </message>
1359
  <message>
12281 cbradney 1360
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
2202 mrdocs 1361
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1362
 
1363
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1364
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1365
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1366
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1367
given Scribus will create one for you.
1368
 
2202 mrdocs 1369
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1370
</source>
2202 mrdocs 1371
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1372
 
1373
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1374
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1375
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1376
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1377
utworzy ją automatycznie.
1378
 
1379
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1380
  </message>
1381
  <message>
12281 cbradney 1382
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
2202 mrdocs 1383
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1384
 
1385
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1386
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1387
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1388
object because you need this name for further access to that object. If
1389
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1390
 
2202 mrdocs 1391
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1392
</source>
2202 mrdocs 1393
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1394
 
1395
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1396
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1397
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1398
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1399
utworzy ją automatycznie.
1400
 
1401
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1402
  </message>
1403
  <message>
12281 cbradney 1404
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
2202 mrdocs 1405
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1406
 
1407
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1408
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1409
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1410
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1411
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1412
Scribus will create one for you.
1413
 
2202 mrdocs 1414
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1415
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1416
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1417
</source>
2202 mrdocs 1418
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1419
 
1420
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1421
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1422
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1423
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1424
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1425
utworzy ją automatycznie.
1426
 
1427
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1428
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1429
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1430
  </message>
1431
  <message>
12281 cbradney 1432
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
2202 mrdocs 1433
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1434
 
1435
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1436
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1437
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1438
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1439
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1440
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1441
identifier for the object because you need this name for further access to that
1442
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1443
 
2202 mrdocs 1444
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1445
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1446
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1447
</source>
2202 mrdocs 1448
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1449
 
1450
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1451
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1452
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1453
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1454
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1455
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1456
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1457
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1458
utworzy ją automatycznie.
1459
 
1460
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1461
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1462
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1463
  </message>
1464
  <message>
12281 cbradney 1465
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
2202 mrdocs 1466
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1467
 
1468
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1469
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1470
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1471
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1472
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1473
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1474
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1475
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1476
for you.
1477
 
2202 mrdocs 1478
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1479
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1480
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1481
</source>
2202 mrdocs 1482
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1483
 
1484
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1485
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1486
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1487
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1488
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1489
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1490
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1491
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1492
Scribus utworzy ją automatycznie.
1493
 
1494
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1495
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1496
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
12281 cbradney 1499
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
2202 mrdocs 1500
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1501
 
1502
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1503
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1504
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1505
unique identifier for the object because you need this name for further access
1506
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1507
 
2202 mrdocs 1508
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1509
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1510
</source>
2202 mrdocs 1511
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1512
 
1513
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1514
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1515
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1516
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1517
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1518
Scribus utworzy ją automatycznie.
1519
 
1520
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1521
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1522
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1523
  </message>
1524
  <message>
12281 cbradney 1525
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1526
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1527
 
1528
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1529
selected item is deleted.
1530
</source>
2202 mrdocs 1531
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1532
 
1533
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1534
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1535
  </message>
1536
  <message>
9729 cbradney 1537
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1538
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1539
 
1540
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1541
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1542
is not passed, text flow is toggled.
1543
</source>
5836 cbradney 1544
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1545
 
1546
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1547
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1548
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1549
przełączone.</translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
12281 cbradney 1552
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
2202 mrdocs 1553
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1554
 
1555
Test if an object with specified name really exists in the document.
1556
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1557
returns True if there is something selected.
1558
</source>
2202 mrdocs 1559
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1560
 
1561
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1562
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1563
zaznaczony obiekt.</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
12281 cbradney 1566
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
2202 mrdocs 1567
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1568
 
1569
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1570
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1571
</source>
2202 mrdocs 1572
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1573
 
1574
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1575
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1576
  </message>
1577
  <message>
12281 cbradney 1578
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
2202 mrdocs 1579
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1580
 
1581
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1582
</source>
2202 mrdocs 1583
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1584
 
1585
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1586
  </message>
1587
  <message>
12281 cbradney 1588
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
2202 mrdocs 1589
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1590
 
1591
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1592
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1593
</source>
2202 mrdocs 1594
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1595
 
1596
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1597
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1598
  </message>
1599
  <message>
12281 cbradney 1600
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
2202 mrdocs 1601
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1602
 
1603
Redraws all pages.
1604
</source>
2202 mrdocs 1605
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1606
 
1607
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
12281 cbradney 1610
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
2202 mrdocs 1611
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1612
 
1613
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1614
 
1615
May raise ScribusError if the save failed.
1616
</source>
2202 mrdocs 1617
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1618
 
1619
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1620
 
1621
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1622
  </message>
1623
  <message>
12281 cbradney 1624
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
2202 mrdocs 1625
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1626
 
1627
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1628
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1629
page number is.
1630
 
1631
May raise IndexError if the page number is out of range
1632
</source>
2202 mrdocs 1633
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1634
 
1635
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1636
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1637
wyświetlany w dokumencie.
1638
 
1639
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1640
  </message>
1641
  <message>
9729 cbradney 1642
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2202 mrdocs 1643
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1644
 
1645
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1646
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1647
just sets the page that script commands will operates on.
1648
 
1649
May raise IndexError if the page number is out of range.
1650
</source>
10842 cbradney 1651
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 1652
 
1653
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1654
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1655
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1656
 
1657
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1658
  </message>
1659
  <message>
12281 cbradney 1660
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
2202 mrdocs 1661
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1662
 
1663
Returns the number of pages in the document.
1664
</source>
2202 mrdocs 1665
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1666
 
1667
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1668
  </message>
1669
  <message>
12281 cbradney 1670
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1671
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1672
 
1673
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1674
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1675
</source>
2202 mrdocs 1676
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1677
 
1678
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1679
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1680
  </message>
1681
  <message>
12281 cbradney 1682
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
2202 mrdocs 1683
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1684
 
1685
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1686
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1687
 
1688
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1689
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1690
</source>
2202 mrdocs 1691
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1692
 
1693
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1694
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1695
 
1696
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1697
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
12281 cbradney 1700
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1701
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1702
 
1703
See getHGuides.
1704
</source>
2202 mrdocs 1705
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1706
 
1707
Zobacz getHGuides.</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
12281 cbradney 1710
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1711
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1712
 
1713
See setHGuides.
1714
</source>
2202 mrdocs 1715
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1716
 
1717
Zobacz setHGuides.</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
12281 cbradney 1720
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
2202 mrdocs 1721
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1722
 
2202 mrdocs 1723
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1724
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1725
</source>
2202 mrdocs 1726
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1727
 
1728
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1729
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1730
  </message>
1731
  <message>
12281 cbradney 1732
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
2202 mrdocs 1733
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1734
 
1735
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1736
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1737
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1738
the page...
1739
</source>
2202 mrdocs 1740
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1741
 
1742
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1743
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1744
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1745
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
12281 cbradney 1748
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1749
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1750
 
1751
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1752
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1753
currently selected item is used.
1754
</source>
2202 mrdocs 1755
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1756
 
1757
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1758
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1759
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
12281 cbradney 1762
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
2202 mrdocs 1763
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1764
 
1765
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1766
is not given the currently selected item is used.
1767
</source>
2202 mrdocs 1768
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1769
 
1770
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1771
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
12281 cbradney 1774
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
2202 mrdocs 1775
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1776
 
1777
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1778
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1779
given the currently selected item is used.
1780
 
1781
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1782
</source>
2202 mrdocs 1783
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1784
 
1785
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1786
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1787
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1788
 
1789
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
12281 cbradney 1792
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1793
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1794
 
1795
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1796
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1797
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1798
is used.
1799
 
1800
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1801
</source>
2202 mrdocs 1802
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1803
 
1804
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1805
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1806
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1807
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1808
 
1809
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
12281 cbradney 1812
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
2202 mrdocs 1813
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1814
 
1815
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1816
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1817
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1818
</source>
2202 mrdocs 1819
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1820
 
1821
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1822
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1823
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1824
  </message>
1825
  <message>
12281 cbradney 1826
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1827
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1828
 
1829
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1830
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1831
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1832
</source>
2202 mrdocs 1833
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1834
 
1835
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1836
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1837
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1838
  </message>
1839
  <message>
12281 cbradney 1840
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
2202 mrdocs 1841
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1842
 
1843
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1844
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1845
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1846
</source>
2202 mrdocs 1847
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1848
 
1849
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1850
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1851
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1852
  </message>
1853
  <message>
12281 cbradney 1854
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
2202 mrdocs 1855
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1856
 
1857
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1858
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1859
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1860
Item is used.
1861
 
1862
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1863
</source>
2202 mrdocs 1864
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1865
 
1866
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1867
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1868
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1869
zaznaczony obiekt.
1870
 
1871
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1872
  </message>
1873
  <message>
12281 cbradney 1874
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
2202 mrdocs 1875
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1876
 
1877
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1878
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1879
 
1880
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1881
</source>
2202 mrdocs 1882
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1883
 
1884
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1885
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1886
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1887
 
1888
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1889
  </message>
1890
  <message>
12281 cbradney 1891
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
2202 mrdocs 1892
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1893
 
1894
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1895
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1896
 
2202 mrdocs 1897
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1898
</source>
2202 mrdocs 1899
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1900
 
1901
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1902
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1903
 
1904
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1905
  </message>
1906
  <message>
12281 cbradney 1907
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
2202 mrdocs 1908
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1909
 
1910
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1911
new progress bar use. See progressSet.
1912
</source>
2202 mrdocs 1913
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1914
 
1915
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1916
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
12281 cbradney 1919
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
2202 mrdocs 1920
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1921
 
2202 mrdocs 1922
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1923
See progressSet.
1924
</source>
2202 mrdocs 1925
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1926
 
1927
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1928
Zobacz progressSet.</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
12281 cbradney 1931
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
2202 mrdocs 1932
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1933
 
1934
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1935
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1936
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1937
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1938
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1939
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 1940
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1941
</source>
2202 mrdocs 1942
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1943
 
1944
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1945
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1946
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1947
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1948
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1949
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1950
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1951
  </message>
1952
  <message>
12281 cbradney 1953
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
2202 mrdocs 1954
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1955
 
1956
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1957
</source>
2202 mrdocs 1958
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 1959
 
1960
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1961
  </message>
1962
  <message>
12281 cbradney 1963
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
2202 mrdocs 1964
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1965
 
2202 mrdocs 1966
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1967
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1968
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1969
</source>
2202 mrdocs 1970
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1971
 
1972
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1973
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1974
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
12281 cbradney 1977
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
2202 mrdocs 1978
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 1979
 
2202 mrdocs 1980
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1981
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1982
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 1983
 
1984
May raise WrongFrameTypeError.
1985
</source>
2202 mrdocs 1986
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 1987
 
2202 mrdocs 1988
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
1989
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1990
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
1991
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 1992
 
1993
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 1994
  </message>
1995
  <message>
12281 cbradney 1996
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
2202 mrdocs 1997
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1998
 
1725 cbradney 1999
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2000
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2001
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2002
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2003
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 2004
 
2202 mrdocs 2005
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 2006
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2007
</source>
2202 mrdocs 2008
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2009
 
3366 fschmid 2010
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1725 cbradney 2011
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
2012
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
2013
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
2014
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 2015
 
3366 fschmid 2016
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1725 cbradney 2017
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 2018
  </message>
2019
  <message>
12281 cbradney 2020
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
2202 mrdocs 2021
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2022
 
1725 cbradney 2023
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2024
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2025
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2026
 
2202 mrdocs 2027
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2028
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2029
</source>
2202 mrdocs 2030
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2031
 
1725 cbradney 2032
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
2033
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 2034
 
1725 cbradney 2035
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2036
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2037
  </message>
2038
  <message>
9729 cbradney 2039
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2202 mrdocs 2040
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2041
 
1725 cbradney 2042
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2043
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2044
 
2045
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2046
</source>
10842 cbradney 2047
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2048
 
1725 cbradney 2049
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
2050
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2051
 
2052
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2053
  </message>
2054
  <message>
12612 cbradney 2055
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
2202 mrdocs 2056
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2057
 
1725 cbradney 2058
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2059
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2060
 
1725 cbradney 2061
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2062
</source>
2202 mrdocs 2063
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2064
 
1725 cbradney 2065
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2066
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2067
 
1725 cbradney 2068
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2069
  </message>
169 Franz 2070
  <message>
12281 cbradney 2071
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2202 mrdocs 2072
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 2073
 
2074
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 2075
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 2076
</source>
2202 mrdocs 2077
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 2078
 
2079
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2080
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2081
  </message>
2082
  <message>
12281 cbradney 2083
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
2202 mrdocs 2084
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2085
 
2086
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2087
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2088
space. If no document is open, returns the value of the named color
2089
from the default document colors.
2090
 
2091
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2092
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2093
</source>
2094
    <translation type="unfinished"></translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
12281 cbradney 2097
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
2202 mrdocs 2098
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2099
 
2100
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2101
for details of arguments.
2102
 
2103
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2104
</source>
2105
    <translation type="unfinished"></translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
12281 cbradney 2108
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
2202 mrdocs 2109
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2110
 
2111
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2112
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2113
by parent classes as well.
2114
</source>
2115
    <translation type="unfinished"></translation>
2116
  </message>
2117
  <message>
12281 cbradney 2118
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
2202 mrdocs 2119
    <source>getProperty(object, property)
2120
 
2121
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2122
 
2123
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2124
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2125
C++ QObject instance.
2126
 
2127
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2128
to look up on `object&apos;.
2129
 
2130
The return value varies depending on the type of the property.
2131
</source>
2132
    <translation type="unfinished"></translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
12281 cbradney 2135
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 2136
    <source>setProperty(object, property, value)
2137
 
2138
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2139
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2140
also be raised if the underlying setter fails.
2141
 
2142
See getProperty() for more information.
2143
</source>
2144
    <translation type="unfinished"></translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
12612 cbradney 2147
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
2202 mrdocs 2148
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2149
 
2150
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2151
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2152
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2153
selected item is used.
2154
 
2155
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2156
</source>
2157
    <translation type="unfinished"></translation>
2158
  </message>
2159
  <message>
12612 cbradney 2160
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
2202 mrdocs 2161
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2162
 
2163
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2164
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2165
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2166
 
2167
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2168
</source>
2169
    <translation type="unfinished"></translation>
2170
  </message>
2308 mrdocs 2171
  <message>
12281 cbradney 2172
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2173
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2174
 
2175
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2176
style name or None when user cancels the dialog.
2177
</source>
2178
    <translation type="unfinished"></translation>
2179
  </message>
3824 cbradney 2180
  <message>
12281 cbradney 2181
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2182
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2183
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2184
 
2185
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2186
 
2187
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2188
following meaning:
2189
 
2190
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2191
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2192
 
2193
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2194
  margins
2195
 
2196
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2197
 
2198
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2199
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2200
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2201
 
2202
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2203
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2204
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2205
 
2206
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2207
 
2208
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2209
 
2210
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2211
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2212
is not in points, make sure to account for this.
2213
 
2214
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2215
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2216
</source>
2217
    <translation type="unfinished"></translation>
2218
  </message>
4141 cbradney 2219
  <message>
12281 cbradney 2220
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2221
    <source>closeMasterPage()
2222
 
2223
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2224
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2225
</source>
2226
    <translation type="unfinished"></translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
12281 cbradney 2229
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2230
    <source>masterPageNames()
2231
 
2232
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2233
</source>
2234
    <translation type="unfinished"></translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
12281 cbradney 2237
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2238
    <source>editMasterPage(pageName)
2239
 
2240
Enables master page editing and opens the named master page
2241
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2242
</source>
2243
    <translation type="unfinished"></translation>
2244
  </message>
2245
  <message>
12281 cbradney 2246
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2247
    <source>createMasterPage(pageName)
2248
 
2249
Creates a new master page named pageName and opens it for
2250
editing.
2251
</source>
2252
    <translation type="unfinished"></translation>
2253
  </message>
2254
  <message>
12281 cbradney 2255
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2256
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2257
 
2258
Delete the named master page.
2259
</source>
2260
    <translation type="unfinished"></translation>
2261
  </message>
2262
  <message>
12281 cbradney 2263
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2264
    <source>zoomDocument(double)
2265
 
2266
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2267
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2268
</source>
2269
    <translation type="unfinished"></translation>
2270
  </message>
5836 cbradney 2271
  <message>
12281 cbradney 2272
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
5836 cbradney 2273
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2274
 
2275
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2276
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2277
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2278
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2279
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2280
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2281
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2282
</source>
2283
    <translation type="unfinished"></translation>
2284
  </message>
5957 cbradney 2285
  <message>
12281 cbradney 2286
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
5957 cbradney 2287
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2288
 
2289
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2290
is not given the currently selected Item is used.
2291
</source>
2292
    <translation type="unfinished"></translation>
2293
  </message>
2294
  <message>
12281 cbradney 2295
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
5957 cbradney 2296
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2297
 
2298
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2299
is not given the currently selected Item is used.
2300
</source>
2301
    <translation type="unfinished"></translation>
2302
  </message>
2303
  <message>
12281 cbradney 2304
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
5957 cbradney 2305
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2306
 
2307
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2308
is not given the currently selected Item is used.
2309
</source>
2310
    <translation type="unfinished"></translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
12281 cbradney 2313
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
5957 cbradney 2314
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2315
 
2316
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2317
is not given the currently selected Item is used.
2318
</source>
2319
    <translation type="unfinished"></translation>
2320
  </message>
2321
  <message>
12281 cbradney 2322
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
5957 cbradney 2323
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2324
 
2325
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2326
true the layer will be locked.
2327
 
2328
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2329
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2330
</source>
2331
    <translation type="unfinished"></translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
12281 cbradney 2334
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
5957 cbradney 2335
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2336
 
2337
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2338
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2339
&quot;layer&quot; is locked.
2340
 
2341
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2342
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2343
</source>
2344
    <translation type="unfinished"></translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
12281 cbradney 2347
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
5957 cbradney 2348
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2349
 
2350
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2351
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2352
&quot;layer&quot; is normal.
2353
 
2354
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2355
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2356
</source>
2357
    <translation type="unfinished"></translation>
2358
  </message>
2359
  <message>
12281 cbradney 2360
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
5957 cbradney 2361
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2362
 
2363
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2364
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2365
 
2366
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2367
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2368
</source>
2369
    <translation type="unfinished"></translation>
2370
  </message>
2371
  <message>
12281 cbradney 2372
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
5957 cbradney 2373
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2374
 
2375
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2376
 
2377
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2378
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2379
</source>
2380
    <translation type="unfinished"></translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
12281 cbradney 2383
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
5957 cbradney 2384
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2385
 
2386
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2387
 
2388
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2389
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2390
</source>
2391
    <translation type="unfinished"></translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
12281 cbradney 2394
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6052 mrdocs 2395
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2396
 
2397
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2398
</source>
2399
    <translation type="unfinished"></translation>
2400
  </message>
6434 cbradney 2401
  <message>
12281 cbradney 2402
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 2403
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2404
 
2405
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2406
strings.
2407
</source>
2408
    <translation type="unfinished"></translation>
2409
  </message>
2410
  <message>
12281 cbradney 2411
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 2412
    <source>getPageType() -&gt; integer
2413
 
2414
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2415
</source>
2416
    <translation type="unfinished"></translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
12281 cbradney 2419
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 2420
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2421
 
2422
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2423
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2424
</source>
2425
    <translation type="unfinished"></translation>
2426
  </message>
7498 mrdocs 2427
  <message>
12281 cbradney 2428
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7498 mrdocs 2429
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2430
 
2431
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2432
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2433
the range from 0 to 255.
2434
 
2435
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2436
</source>
2437
    <translation type="unfinished"></translation>
2438
  </message>
2439
  <message>
12281 cbradney 2440
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7498 mrdocs 2441
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2442
 
2443
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2444
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2445
selected item is used.
2446
</source>
2447
    <translation type="unfinished"></translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
12281 cbradney 2450
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7498 mrdocs 2451
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2452
 
2453
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2454
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2455
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2456
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2457
</source>
2458
    <translation type="unfinished"></translation>
2459
  </message>
2460
  <message>
12281 cbradney 2461
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7498 mrdocs 2462
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2463
 
2464
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2465
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2466
selected item is used.
2467
</source>
2468
    <translation type="unfinished"></translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
12281 cbradney 2471
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7498 mrdocs 2472
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2473
 
2474
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2475
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2476
 
2477
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2478
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2479
</source>
2480
    <translation type="unfinished"></translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
12281 cbradney 2483
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7498 mrdocs 2484
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2485
 
2486
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2487
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2488
&quot;layer&quot; is invisible.
2489
 
2490
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2491
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2492
</source>
2493
    <translation type="unfinished"></translation>
2494
  </message>
2495
  <message>
12612 cbradney 2496
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
7498 mrdocs 2497
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2498
 
2499
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2500
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2501
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2502
not given the currently selected Item is used.
2503
 
2504
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2505
</source>
2506
    <translation type="unfinished"></translation>
2507
  </message>
9189 cbradney 2508
  <message>
12281 cbradney 2509
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9189 cbradney 2510
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2511
 
2512
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2513
true the layer will be displayed outlined.
2514
 
2515
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2516
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2517
</source>
2518
    <translation type="unfinished"></translation>
2519
  </message>
2520
  <message>
12281 cbradney 2521
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9189 cbradney 2522
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2523
 
2524
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2525
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2526
 
2527
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2528
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2529
</source>
2530
    <translation type="unfinished"></translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
12281 cbradney 2533
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9189 cbradney 2534
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2535
 
2536
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2537
 
2538
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2539
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2540
</source>
2541
    <translation type="unfinished"></translation>
2542
  </message>
2543
  <message>
12281 cbradney 2544
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9189 cbradney 2545
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2546
 
2547
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2548
 
2549
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2550
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2551
</source>
2552
    <translation type="unfinished"></translation>
2553
  </message>
2554
  <message>
12281 cbradney 2555
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
9189 cbradney 2556
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2557
 
2558
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2559
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2560
</source>
2561
    <translation type="unfinished"></translation>
2562
  </message>
2563
  <message>
12281 cbradney 2564
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
9189 cbradney 2565
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2566
 
2567
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2568
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2569
</source>
2570
    <translation type="unfinished"></translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
12281 cbradney 2573
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
9189 cbradney 2574
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2575
 
2576
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2577
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2578
</source>
2579
    <translation type="unfinished"></translation>
2580
  </message>
2581
  <message>
12281 cbradney 2582
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
9189 cbradney 2583
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2584
 
2585
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2586
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2587
</source>
2588
    <translation type="unfinished"></translation>
2589
  </message>
2590
  <message>
12281 cbradney 2591
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9189 cbradney 2592
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2593
 
2594
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2595
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2596
 
2597
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2598
</source>
2599
    <translation type="unfinished"></translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
12281 cbradney 2602
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9189 cbradney 2603
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2604
 
2605
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2606
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2607
 
2608
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2609
</source>
2610
    <translation type="unfinished"></translation>
2611
  </message>
2612
  <message>
12281 cbradney 2613
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9189 cbradney 2614
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2615
 
2616
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2617
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2618
 
2619
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2620
</source>
2621
    <translation type="unfinished"></translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
9729 cbradney 2624
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
9189 cbradney 2625
    <source>Copy #%1 of </source>
10132 cbradney 2626
    <translation type="obsolete">Kopia %1 </translation>
9189 cbradney 2627
  </message>
9729 cbradney 2628
  <message>
12281 cbradney 2629
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
10166 cbradney 2630
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2631
 
2632
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2633
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2634
constants.
2635
</source>
2636
    <translation type="unfinished"></translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
12281 cbradney 2639
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
9729 cbradney 2640
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2641
 
2642
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2643
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2644
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2645
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2646
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2647
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2648
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
10842 cbradney 2649
optional parameters is False.
9729 cbradney 2650
 
2651
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2652
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2653
 
10166 cbradney 2654
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
9729 cbradney 2655
 
2656
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2657
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2658
</source>
2659
    <translation type="unfinished"></translation>
2660
  </message>
10842 cbradney 2661
  <message>
12281 cbradney 2662
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
10842 cbradney 2663
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2664
 
2665
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2666
the currently selected item is used. The join types are:
2667
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2668
</source>
2669
    <translation type="unfinished"></translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
12281 cbradney 2672
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
10842 cbradney 2673
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2674
 
2675
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2676
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2677
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2678
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2679
given the currently selected item is used.
2680
</source>
2681
    <translation type="unfinished"></translation>
2682
  </message>
2683
  <message>
12281 cbradney 2684
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
10842 cbradney 2685
    <source>gotoPage(nr)
2686
 
2687
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2688
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2689
just sets the page that script commands will operates on.
2690
 
2691
May raise IndexError if the page number is out of range.
2692
</source>
2693
    <translation type="unfinished"></translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
12612 cbradney 2696
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
10842 cbradney 2697
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2698
 
2699
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2700
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2701
 
2702
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2703
</source>
2704
    <translation type="unfinished"></translation>
2705
  </message>
11652 cbradney 2706
  <message>
12281 cbradney 2707
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
11652 cbradney 2708
    <source>moveSelectionToFront()
2709
 
2710
Moves current selection to front.
2711
</source>
2712
    <translation type="unfinished"></translation>
2713
  </message>
2714
  <message>
12281 cbradney 2715
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
11652 cbradney 2716
    <source>moveSelectionToFront()
2717
 
2718
Moves current selection to back.
2719
</source>
2720
    <translation type="unfinished"></translation>
2721
  </message>
2722
  <message>
12281 cbradney 2723
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
11652 cbradney 2724
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2725
 
2726
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2727
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2728
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2729
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2730
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2731
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2732
</source>
2733
    <translation type="unfinished"></translation>
2734
  </message>
2735
  <message>
12281 cbradney 2736
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
11652 cbradney 2737
    <source>createCharStyle(...)
2738
 
2739
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2740
 
2741
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2742
 
2743
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2744
 
2745
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2746
 
2747
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2748
 
2749
-&gt; inherit
2750
 
2751
-&gt; bold
2752
 
2753
-&gt; italic
2754
 
2755
-&gt; underline
2756
 
2757
-&gt; underlinewords
2758
 
2759
-&gt; strike
2760
 
2761
-&gt; superscript
2762
 
2763
-&gt; subscript
2764
 
2765
-&gt; outline
2766
 
2767
-&gt; shadowed
2768
 
2769
-&gt; allcaps
2770
 
2771
-&gt; smallcaps
2772
 
2773
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2774
 
2775
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2776
 
2777
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2778
 
2779
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2780
 
2781
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2782
 
2783
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2784
 
2785
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2786
 
2787
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2788
 
2789
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2790
 
2791
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2792
 
2793
</source>
2794
    <translation type="unfinished"></translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
12612 cbradney 2797
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
11652 cbradney 2798
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2799
 
2800
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2801
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2802
 
2803
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2804
</source>
2805
    <translation type="unfinished"></translation>
2806
  </message>
2807
  <message>
12612 cbradney 2808
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
11652 cbradney 2809
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2810
 
2811
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2812
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2813
 
2814
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2815
</source>
2816
    <translation type="unfinished"></translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
12281 cbradney 2819
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
11652 cbradney 2820
    <source>scrollDocument(x,y)
2821
 
2822
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2823
</source>
2824
    <translation type="unfinished"></translation>
2825
  </message>
12281 cbradney 2826
  <message>
2827
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
2828
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2829
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
2830
 
2831
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2832
following meaning:
2833
 
2834
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2835
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2836
 
2837
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2838
margins
2839
 
2840
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2841
 
2842
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2843
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2844
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2845
 
2846
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2847
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2848
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2849
 
2850
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
2851
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
2852
PAGE_4 is 4-fold.
2853
 
2854
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
2855
Indexed from 0 (0 = first).
2856
 
2857
numPage = Number of pages to be created.
2858
 
2859
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2860
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2861
is not in points, make sure to account for this.
2862
 
2863
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
2864
PAGE_4, 3, 1)
2865
 
2866
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
2867
</source>
2868
    <translation type="unfinished"></translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
2872
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2873
 
2874
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2875
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2876
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2877
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
2878
master page for the new page.
2879
 
2880
May raise IndexError if the page number is out of range
2881
</source>
2882
    <translation type="unfinished"></translation>
2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
2886
    <source>createParagraphStyle(...)
2887
 
2888
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2889
 
2890
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2891
 
2892
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2893
 
2894
fixed linespacing:     0
2895
 
2896
automatic linespacing:   1
2897
 
2898
baseline grid linespacing: 2
2899
 
2900
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2901
 
2902
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2903
 
2904
-&gt; left:   0
2905
 
2906
-&gt; center:  1
2907
 
2908
-&gt; right:  2
2909
 
2910
-&gt; justify: 3
2911
 
2912
-&gt; extend:  4
2913
 
2914
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2915
 
2916
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2917
 
2918
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2919
 
2920
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2921
 
2922
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2923
 
2924
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2925
 
2926
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2927
 
2928
</source>
2929
    <translation type="unfinished"></translation>
2930
  </message>
2931
  <message>
12612 cbradney 2932
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
2933
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
12281 cbradney 2934
 
12612 cbradney 2935
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2936
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
2937
 
2938
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
12281 cbradney 2939
</source>
12612 cbradney 2940
    <translation type="unfinished"></translation>
12281 cbradney 2941
  </message>
2942
  <message>
12612 cbradney 2943
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
2944
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
12281 cbradney 2945
 
12612 cbradney 2946
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2947
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2948
is not given the currently selected item is used.
12281 cbradney 2949
</source>
12612 cbradney 2950
    <translation type="unfinished"></translation>
12281 cbradney 2951
  </message>
2952
  <message>
12612 cbradney 2953
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
2954
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
12281 cbradney 2955
 
12612 cbradney 2956
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2957
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2958
selected item is used.
12281 cbradney 2959
 
12612 cbradney 2960
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
12281 cbradney 2961
</source>
2962
    <translation type="unfinished"></translation>
2963
  </message>
2202 mrdocs 2964
</context>
2965
<context>
10842 cbradney 2966
  <name>AIPlug</name>
2967
  <message>
12612 cbradney 2968
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
10842 cbradney 2969
    <source>Importing: %1</source>
2970
    <translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
2971
  </message>
2972
  <message>
12612 cbradney 2973
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
10842 cbradney 2974
    <source>Analyzing File:</source>
2975
    <translation type="unfinished"></translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
12612 cbradney 2978
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="289"/>
10842 cbradney 2979
    <source>Group%1</source>
2980
    <translation type="unfinished">Grupa%1</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
12612 cbradney 2983
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2251"/>
10842 cbradney 2984
    <source>Generating Items</source>
2985
    <translation type="unfinished">Generewanie obiektów</translation>
2986
  </message>
2987
</context>
2988
<context>
2124 cbradney 2989
  <name>About</name>
169 Franz 2990
  <message>
9729 cbradney 2991
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2992
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2993
%2 %3</source>
3064 cbradney 2994
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
192 Franz 2995
%2 %3</translation>
169 Franz 2996
  </message>
2997
  <message>
9729 cbradney 2998
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2999
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3000
    <translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 3001
  </message>
3002
  <message>
12612 cbradney 3003
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
2202 mrdocs 3004
    <source>Contributions from:</source>
3005
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 3006
  </message>
3007
  <message>
12612 cbradney 3008
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
2202 mrdocs 3009
    <source>&amp;About</source>
3010
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 3011
  </message>
3012
  <message>
12612 cbradney 3013
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
2202 mrdocs 3014
    <source>A&amp;uthors</source>
3015
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 3016
  </message>
3017
  <message>
12612 cbradney 3018
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
2202 mrdocs 3019
    <source>&amp;Translations</source>
3020
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 3021
  </message>
3022
  <message>
12612 cbradney 3023
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
2202 mrdocs 3024
    <source>&amp;Online</source>
3025
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 3026
  </message>
3027
  <message>
12612 cbradney 3028
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
2202 mrdocs 3029
    <source>&amp;Close</source>
3030
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 3031
  </message>
3032
  <message>
12612 cbradney 3033
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
2202 mrdocs 3034
    <source>Development Team:</source>
3035
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 3036
  </message>
415 Franz 3037
  <message>
12612 cbradney 3038
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
2202 mrdocs 3039
    <source>Official Documentation:</source>
3040
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 3041
  </message>
3042
  <message>
12612 cbradney 3043
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
2202 mrdocs 3044
    <source>Other Documentation:</source>
3045
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 3046
  </message>
3047
  <message>
12612 cbradney 3048
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="340"/>
2202 mrdocs 3049
    <source>Homepage</source>
3050
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 3051
  </message>
3052
  <message>
12612 cbradney 3053
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="342"/>
2202 mrdocs 3054
    <source>Online Reference</source>
3055
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 3056
  </message>
3057
  <message>
12612 cbradney 3058
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
2202 mrdocs 3059
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3060
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 3061
  </message>
3062
  <message>
12612 cbradney 3063
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
2202 mrdocs 3064
    <source>Mailing List</source>
3065
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 3066
  </message>
3067
  <message>
12612 cbradney 3068
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="326"/>
2202 mrdocs 3069
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3070
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 3071
  </message>
454 fschmid 3072
  <message>
12612 cbradney 3073
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
2202 mrdocs 3074
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3075
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 3076
  </message>
3077
  <message>
12612 cbradney 3078
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="97"/>
2202 mrdocs 3079
    <source>About Scribus %1</source>
3080
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 3081
  </message>
769 cbradney 3082
  <message>
9729 cbradney 3083
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3084
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3085
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 3086
  </message>
3087
  <message>
9729 cbradney 3088
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3089
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3090
    <translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
2202 mrdocs 3091
  </message>
3092
  <message>
9729 cbradney 3093
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3094
    <source>This panel shows the version, build date and
3095
 compiled in library support in Scribus
3096
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
3097
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3098
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
2619 cbradney 3099
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
3100
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
3101
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
2202 mrdocs 3102
  </message>
3064 cbradney 3103
  <message>
9729 cbradney 3104
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3105
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3106
    <translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
3064 cbradney 3107
  </message>
3108
  <message>
9729 cbradney 3109
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3110
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3111
    <translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
3064 cbradney 3112
  </message>
3113
  <message>
9729 cbradney 3114
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3115
    <source>Scribus Version %1
3116
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3117
    <translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
3366 fschmid 3118
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3119
  </message>
3120
  <message>
9729 cbradney 3121
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3122
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3123
    <translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3124
  </message>
3125
  <message>
12612 cbradney 3126
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
3064 cbradney 3127
    <source>Wiki</source>
3366 fschmid 3128
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3129
  </message>
3130
  <message>
9729 cbradney 3131
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3132
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3133
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 3134
  </message>
3824 cbradney 3135
  <message>
12612 cbradney 3136
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
3824 cbradney 3137
    <source>%1 %2 %3</source>
4153 cbradney 3138
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3139
  </message>
3140
  <message>
12612 cbradney 3141
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 3142
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4153 cbradney 3143
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3144
  </message>
3145
  <message>
12612 cbradney 3146
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
3824 cbradney 3147
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4153 cbradney 3148
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
3824 cbradney 3149
  </message>
3150
  <message>
12612 cbradney 3151
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
3824 cbradney 3152
    <source>No Ghostscript version available</source>
4153 cbradney 3153
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
3824 cbradney 3154
  </message>
3155
  <message>
9729 cbradney 3156
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 3157
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10132 cbradney 3158
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
12612 cbradney 3161
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
3824 cbradney 3162
    <source>Build ID:</source>
4153 cbradney 3163
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
3824 cbradney 3164
  </message>
3165
  <message>
9729 cbradney 3166
    <location filename="" line="136960432"/>
3824 cbradney 3167
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
5957 cbradney 3168
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3824 cbradney 3169
  </message>
4141 cbradney 3170
  <message>
9729 cbradney 3171
    <location filename="" line="136960432"/>
4141 cbradney 3172
    <source>December</source>
4218 mrdocs 3173
    <translation type="obsolete">Grudzień</translation>
4141 cbradney 3174
  </message>
4218 mrdocs 3175
  <message>
9729 cbradney 3176
    <location filename="" line="136960432"/>
4218 mrdocs 3177
    <source>January</source>
4759 cbradney 3178
    <translation type="obsolete">Styczeń</translation>
4218 mrdocs 3179
  </message>
4759 cbradney 3180
  <message>
12612 cbradney 3181
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
4870 mrdocs 3182
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4896 cbradney 3183
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4759 cbradney 3184
  </message>
3185
  <message>
12612 cbradney 3186
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
4870 mrdocs 3187
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4896 cbradney 3188
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
4759 cbradney 3189
  </message>
3190
  <message>
9729 cbradney 3191
    <location filename="" line="136960432"/>
4870 mrdocs 3192
    <source>March</source>
5328 cbradney 3193
    <translation type="obsolete">Marzec</translation>
4759 cbradney 3194
  </message>
5328 cbradney 3195
  <message>
12612 cbradney 3196
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
5328 cbradney 3197
    <source>Tango Project Icons:</source>
5836 cbradney 3198
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 3199
  </message>
5957 cbradney 3200
  <message>
9729 cbradney 3201
    <location filename="" line="136960432"/>
5957 cbradney 3202
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
9729 cbradney 3203
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
5957 cbradney 3204
  </message>
3205
  <message>
12612 cbradney 3206
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
5957 cbradney 3207
    <source>&amp;Updates</source>
3208
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
10842 cbradney 3211
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
5957 cbradney 3212
    <source>Check for &amp;Updates</source>
11652 cbradney 3213
    <translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
5957 cbradney 3214
  </message>
3215
  <message>
12612 cbradney 3216
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
5957 cbradney 3217
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3218
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
3219
  </message>
7716 cbradney 3220
  <message>
12612 cbradney 3221
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
7716 cbradney 3222
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
8205 cbradney 3223
    <translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 3224
  </message>
9729 cbradney 3225
  <message>
12612 cbradney 3226
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
9729 cbradney 3227
    <source>Splash Screen:</source>
12106 mrdocs 3228
    <translation type="unfinished">Ekran startowy:</translation>
9729 cbradney 3229
  </message>
3230
  <message>
12612 cbradney 3231
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
9729 cbradney 3232
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
12106 mrdocs 3233
    <translation type="unfinished">Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
9729 cbradney 3234
  </message>
3235
  <message>
12612 cbradney 3236
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
9729 cbradney 3237
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
12106 mrdocs 3238
    <translation type="unfinished">C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
9729 cbradney 3239
  </message>
3240
  <message>
12612 cbradney 3241
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
9729 cbradney 3242
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
12106 mrdocs 3243
    <translation type="unfinished">Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
9729 cbradney 3244
  </message>
3245
  <message>
12612 cbradney 3246
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
9729 cbradney 3247
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
12106 mrdocs 3248
    <translation type="unfinished">Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
9729 cbradney 3249
  </message>
10132 cbradney 3250
  <message>
12612 cbradney 3251
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
10132 cbradney 3252
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
3253
    <translation type="unfinished"></translation>
3254
  </message>
3255
  <message>
12612 cbradney 3256
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
10132 cbradney 3257
    <source>Scribus Version</source>
3258
    <translation type="unfinished">Scribus wersja</translation>
3259
  </message>
11652 cbradney 3260
  <message>
12612 cbradney 3261
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="643"/>
11652 cbradney 3262
    <source>Check for Updates</source>
12106 mrdocs 3263
    <translation type="unfinished">Sprawdź aktualizacje</translation>
11652 cbradney 3264
  </message>
3265
  <message>
12612 cbradney 3266
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="641"/>
11652 cbradney 3267
    <source>Abort Update Check</source>
12106 mrdocs 3268
    <translation type="unfinished">Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
11652 cbradney 3269
  </message>
12281 cbradney 3270
  <message>
12612 cbradney 3271
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
12281 cbradney 3272
    <source>Developer Blog</source>
3273
    <translation type="unfinished"></translation>
3274
  </message>
3275
  <message>
12612 cbradney 3276
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
12281 cbradney 3277
    <source>&amp;Licence</source>
3278
    <translation type="unfinished"></translation>
3279
  </message>
3280
  <message>
12612 cbradney 3281
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
12281 cbradney 3282
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
3283
    <translation type="unfinished"></translation>
3284
  </message>
12612 cbradney 3285
  <message>
3286
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
3287
    <source>Doc Translators:</source>
3288
    <translation type="unfinished"></translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
3292
    <source>Webmasters:</source>
3293
    <translation type="unfinished"></translation>
3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="619"/>
3297
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
3298
    <translation type="unfinished"></translation>
3299
  </message>
2202 mrdocs 3300
</context>
3301
<context>
3278 cbradney 3302
  <name>AboutPlugins</name>
3303
  <message>
9729 cbradney 3304
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3305
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 3306
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
3278 cbradney 3307
  </message>
3308
  <message>
9729 cbradney 3309
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3310
    <source>No</source>
6769 cbradney 3311
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
3278 cbradney 3312
  </message>
4759 cbradney 3313
  <message>
12281 cbradney 3314
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 3315
    <source>Filename:</source>
4896 cbradney 3316
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
4759 cbradney 3317
  </message>
3318
  <message>
12281 cbradney 3319
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 3320
    <source>Version:</source>
4896 cbradney 3321
    <translation>Wersja:</translation>
4759 cbradney 3322
  </message>
3323
  <message>
12281 cbradney 3324
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 3325
    <source>Enabled:</source>
4896 cbradney 3326
    <translation>Włączona:</translation>
4759 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
12281 cbradney 3329
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 3330
    <source>Release Date:</source>
4896 cbradney 3331
    <translation>Data wydania:</translation>
4759 cbradney 3332
  </message>
3333
  <message>
12281 cbradney 3334
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3335
    <source>Description:</source>
4896 cbradney 3336
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 3337
  </message>
3338
  <message>
12281 cbradney 3339
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 3340
    <source>Author(s):</source>
4896 cbradney 3341
    <translation>Autorzy:</translation>
4759 cbradney 3342
  </message>
3343
  <message>
12281 cbradney 3344
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3345
    <source>Copyright:</source>
4896 cbradney 3346
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
12281 cbradney 3349
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3350
    <source>License:</source>
4896 cbradney 3351
    <translation>Licencja:</translation>
4759 cbradney 3352
  </message>
9729 cbradney 3353
  <message>
12281 cbradney 3354
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
9729 cbradney 3355
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
12106 mrdocs 3356
    <translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
9729 cbradney 3357
  </message>
3278 cbradney 3358
</context>
3359
<context>
3360
  <name>AboutPluginsBase</name>
3361
  <message>
9729 cbradney 3362
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3363
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 3364
    <translation type="obsolete">Scribus: O wtyczkach</translation>
3278 cbradney 3365
  </message>
3366
  <message>
9729 cbradney 3367
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3368
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3369
    <translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
3278 cbradney 3370
  </message>
3371
  <message>
9729 cbradney 3372
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3373
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3374
    <translation type="obsolete">Wersja:</translation>
3278 cbradney 3375
  </message>
3376
  <message>
9729 cbradney 3377
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3378
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3379
    <translation type="obsolete">Włączona:</translation>
3278 cbradney 3380
  </message>
3381
  <message>
9729 cbradney 3382
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3383
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3384
    <translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
3278 cbradney 3385
  </message>
3386
  <message>
9729 cbradney 3387
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3388
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3389
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3390
  </message>
3391
  <message>
9729 cbradney 3392
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3393
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3394
    <translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
3278 cbradney 3395
  </message>
3396
  <message>
9729 cbradney 3397
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3398
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3399
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 3400
  </message>
3401
  <message>
9729 cbradney 3402
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3403
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3404
    <translation type="obsolete">Licencja:</translation>
3278 cbradney 3405
  </message>
3406
  <message>
9729 cbradney 3407
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3408
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 3409
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
3278 cbradney 3410
  </message>
3411
  <message>
9729 cbradney 3412
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3413
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 3414
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 3415
  </message>
3416
</context>
3417
<context>
2202 mrdocs 3418
  <name>ActionManager</name>
3419
  <message>
12612 cbradney 3420
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
2202 mrdocs 3421
    <source>&amp;Image Effects</source>
3366 fschmid 3422
    <translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
2202 mrdocs 3423
  </message>
3424
  <message>
12612 cbradney 3425
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
2202 mrdocs 3426
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3427
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
3428
  </message>
3429
  <message>
12612 cbradney 3430
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
2202 mrdocs 3431
    <source>&amp;New</source>
2308 mrdocs 3432
    <translation>&amp;Nowy</translation>
2202 mrdocs 3433
  </message>
3434
  <message>
12612 cbradney 3435
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
2202 mrdocs 3436
    <source>&amp;Open...</source>
3437
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
3438
  </message>
3439
  <message>
12612 cbradney 3440
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1244"/>
2202 mrdocs 3441
    <source>&amp;Close</source>
3442
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
3443