Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1725 | Rev 2128 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2124 cbradney 1
<!DOCTYPE TS>
2
<TS>
3
 <context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
2124 cbradney 6
   <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 7
 
8
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
9
frame has some text selected the value assigned to the first character of
10
the selection is returned.
11
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
12
</source>
2124 cbradney 13
   <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -> float
1135 cbradney 14
 
15
Zwraca rozmiar czcionki w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
16
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
17
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
18
  </message>
19
  <message>
2124 cbradney 20
   <source>getColorNames() -> list
1135 cbradney 21
 
22
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
23
If no document is open, returns a list of the default document colors.
24
</source>
2124 cbradney 25
   <translation>getColorNames() -> list
1135 cbradney 26
 
27
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
28
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
29
  </message>
30
  <message>
2124 cbradney 31
   <source>newDocDialog() -> bool
1135 cbradney 32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
2124 cbradney 37
   <translation>newDocDialog() -> bool
1135 cbradney 38
 
39
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
40
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
41
  </message>
42
  <message>
2124 cbradney 43
   <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 44
 
45
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
46
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
47
</source>
2124 cbradney 48
   <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 49
 
50
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
51
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
52
  </message>
53
  <message>
2124 cbradney 54
   <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 55
 
56
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
57
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
58
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
59
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
60
</source>
2124 cbradney 61
   <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 62
 
63
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
64
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
65
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
66
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
67
  </message>
68
  <message>
2124 cbradney 69
   <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 70
 
71
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
72
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
73
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
74
</source>
2124 cbradney 75
   <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
78
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
79
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
80
  </message>
81
  <message>
2124 cbradney 82
   <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 83
 
84
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
85
coordinates are given in the current measurement units of the document
86
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
87
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
88
is not given Scribus will create one for you.
89
 
2124 cbradney 90
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 91
</source>
2124 cbradney 92
   <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 93
 
94
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
95
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
96
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
97
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
98
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
99
 
100
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
101
  </message>
102
  <message>
2124 cbradney 103
   <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 104
 
105
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
106
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
107
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
108
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
109
template page for the new page.
110
 
111
May raise IndexError if the page number is out of range
112
</source>
2124 cbradney 113
   <translation>newPage(gdzie [,&quot;szablon&quot;])
1135 cbradney 114
 
115
Tworzy nową stronę. Creates a new page. Jeśli &quot;gdzie&quot; jest równe -1, nowa strona zostanie dołączona
116
do dokumentu, w innym przypadku nowa strona zostanie wklejona przed &quot;gdzie&quot;. Numery stron są
117
liczone od 1 wzwyż, niezależnie jaki numer strony wyświetla się na pierwszej stronie twojego
118
dokumentu. Opcjonalny parametr &quot;szablon&quot; oznacza nazwę strony szablonu dla nowej strony.
119
 
120
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony będzie poza dozwolonym zakresem</translation>
121
  </message>
122
  <message>
2124 cbradney 123
   <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 124
 
125
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
126
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2124 cbradney 127
available types (FILL_&lt;type>).
1135 cbradney 128
</source>
2124 cbradney 129
   <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 130
 
131
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
132
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2124 cbradney 133
istniejących typów (FILL_&lt;type>).</translation>
1135 cbradney 134
  </message>
135
  <message>
2124 cbradney 136
   <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 137
 
138
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2124 cbradney 139
must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended).
1135 cbradney 140
</source>
2124 cbradney 141
   <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 142
 
143
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2124 cbradney 144
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub 'unicode' (zalecane).</translation>
1135 cbradney 145
  </message>
146
  <message>
2124 cbradney 147
   <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
148
          unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool
1135 cbradney 149
 
150
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
151
following meaning:
152
 
153
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2124 cbradney 154
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 155
 
156
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
157
  margins
158
 
159
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
160
 
161
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
2124 cbradney 162
  pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
163
  numbers if you're creating a document in several parts.
1135 cbradney 164
 
165
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
166
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
167
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
168
 
169
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
170
 
171
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
172
 
173
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
174
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
175
is not in points, make sure to account for this.
176
 
177
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
178
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
179
</source>
2124 cbradney 180
   <translation>O Scribusie %1</translation>
1135 cbradney 181
  </message>
1525 cbradney 182
  <message>
2124 cbradney 183
   <source>register_macro_callable(name, callable, accel='')
1525 cbradney 184
 
1725 cbradney 185
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
186
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
187
optional arguments, but will not be given any).
188
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
189
for the macro.
190
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
191
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
192
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
193
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
194
of a single instance.
195
</source>
2124 cbradney 196
   <translation>register_macro_callable(name, callable, accel='')
1525 cbradney 197
 
1725 cbradney 198
Utwórz makro o nazwie &quot;nazwa&quot; z istniejącym obiektem &quot;callable&quot;.
199
Obiekt &quot;callable&quot; nie może wymagać żadnych argumentów przy wywoływaniu
200
(może wymagać argumentów opcjonalnych, ale tutaj nie będą one podane).
201
Jeśli ciąg znaków &quot;accel&quot; zostanie podany, zostanie on użyty do utworzenia
202
skrótu klawiaturowego dla tego makra.
203
Jeśli podany obiekt &quot;callable&quot; jest klasą, zostanie on odrzucony.
204
Funkcje i &quot;bound methods&quot; są dopuszczalne, jako że są instancjami klas, które
205
zawierają metodę __call__ bez argumentów. Można również rejestrować
206
obiekt &quot;callable&quot; więcej niż raz oraz wielokrotne &quot;bound methods&quot; pojedyńczej
207
instancji.</translation>
1525 cbradney 208
  </message>
2124 cbradney 209
 </context>
210
 <context>
1135 cbradney 211
  <name>@default</name>
212
  <message>
2124 cbradney 213
   <source>getFont([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 214
 
215
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
216
has some text selected the value assigned to the first character
217
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
218
selected item is used.
219
</source>
2124 cbradney 220
   <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 221
 
222
Zwraca nazwę czcionki dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
223
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
224
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
225
  </message>
226
  <message>
2124 cbradney 227
   <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 228
 
229
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
230
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
231
</source>
2124 cbradney 232
   <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -> integer
1135 cbradney 233
 
234
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
235
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
236
  </message>
237
  <message>
2124 cbradney 238
   <source>getText([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 239
 
240
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
241
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
242
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
243
selected item is used.
244
</source>
2124 cbradney 245
   <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 246
 
247
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
248
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2124 cbradney 249
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa' nie zostanie podana,
1135 cbradney 250
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
251
  </message>
252
  <message>
2124 cbradney 253
   <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 254
 
255
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
256
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
257
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
258
used.
259
</source>
2124 cbradney 260
   <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 261
 
262
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
263
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
264
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
265
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
266
  </message>
267
  <message>
2124 cbradney 268
   <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 269
 
270
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
271
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
272
</source>
2124 cbradney 273
   <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -> float
1135 cbradney 274
 
275
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
276
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
277
  </message>
278
  <message>
2124 cbradney 279
   <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 280
 
281
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
282
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
283
</source>
2124 cbradney 284
   <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -> float
1135 cbradney 285
 
286
Zwraca odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
287
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
288
  </message>
289
  <message>
2124 cbradney 290
   <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 291
 
292
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
293
given the currently selected item is used.
294
</source>
2124 cbradney 295
   <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -> integer
1135 cbradney 296
 
297
Zwraca ilość szpalt w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
298
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
299
  </message>
300
  <message>
2124 cbradney 301
   <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 302
 
303
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2124 cbradney 304
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ
1135 cbradney 305
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
306
used.
307
</source>
2124 cbradney 308
   <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 309
 
310
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2124 cbradney 311
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, 'iso-8859-2').
1135 cbradney 312
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
313
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
314
  </message>
315
  <message>
2124 cbradney 316
   <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 317
 
318
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
319
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
320
currently selected item is used.
321
 
322
May throw ValueError if the font cannot be found.
323
</source>
2124 cbradney 324
   <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 325
 
326
Przypisuje czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; czcionkę &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
327
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
328
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
329
 
330
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie czcionki.</translation>
331
  </message>
332
  <message>
2124 cbradney 333
   <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 334
 
335
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
336
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
337
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
338
currently selected item is used.
339
 
2124 cbradney 340
May throw ValueError for a font size that's out of bounds.
1135 cbradney 341
</source>
2124 cbradney 342
   <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 343
 
344
Przypisuje nowy rozmiar czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
345
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
346
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
347
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
348
 
349
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru czcionki poza dozwolonym zakresem.</translation>
350
  </message>
351
  <message>
2124 cbradney 352
   <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 353
 
354
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
355
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
356
item is used.
357
 
358
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
359
</source>
2124 cbradney 360
   <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 361
 
362
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
363
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
364
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
365
 
366
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
367
  </message>
368
  <message>
2124 cbradney 369
   <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 370
 
371
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
372
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
373
 
374
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
375
</source>
2124 cbradney 376
   <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 377
 
378
Przypisuje odstępowi między szpaltami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
379
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
380
 
381
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
382
  </message>
383
  <message>
2124 cbradney 384
   <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 385
 
386
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
387
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
388
 
389
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
390
</source>
2124 cbradney 391
   <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 392
 
393
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
394
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
395
 
396
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
397
  </message>
398
  <message>
2124 cbradney 399
   <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 400
 
401
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
402
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
403
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
404
 
405
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
406
</source>
2124 cbradney 407
   <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 408
 
409
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
410
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
411
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
412
w tym module - zobacz dir(scribus).
413
 
414
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
415
  </message>
416
  <message>
2124 cbradney 417
   <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 418
 
419
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
420
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
421
selected item is used.
422
</source>
2124 cbradney 423
   <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 424
 
425
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
426
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
427
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
428
  </message>
429
  <message>
2124 cbradney 430
   <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 431
 
432
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
433
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
434
given the currently selected item is used.
435
</source>
2124 cbradney 436
   <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 437
 
438
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
439
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
440
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
441
  </message>
442
  <message>
2124 cbradney 443
   <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 444
 
445
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
446
selected item is used.
447
</source>
2124 cbradney 448
   <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 449
 
450
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
451
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
452
  </message>
453
  <message>
2124 cbradney 454
   <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 455
 
456
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
457
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
458
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
459
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
460
used.
461
</source>
2124 cbradney 462
   <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 463
 
464
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
465
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
466
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
467
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
468
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
469
  </message>
470
  <message>
2124 cbradney 471
   <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 472
 
473
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
474
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
475
and must not link to or be linked from any other frames already.
476
 
477
May throw ScribusException if linking rules are violated.
478
</source>
2124 cbradney 479
   <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 480
 
481
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
482
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
483
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
484
 
485
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
486
  </message>
487
  <message>
2124 cbradney 488
   <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 489
 
490
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
491
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2124 cbradney 492
connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)'
1135 cbradney 493
 
494
May throw ScribusException if linking rules are violated.
495
</source>
2124 cbradney 496
   <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 497
 
498
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
499
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2124 cbradney 500
ze zobą połączone. tzn. 'a->b->c' zmieni się w 'a->c', jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)'
1135 cbradney 501
 
502
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
503
  </message>
504
  <message>
2124 cbradney 505
   <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 506
 
507
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
508
currently selected item is used.</source>
2124 cbradney 509
   <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 510
 
511
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
512
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
513
  </message>
514
  <message>
2124 cbradney 515
   <source>getColor(&quot;name&quot;) -> tuple
1135 cbradney 516
 
517
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
518
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
519
the value of the named color from the default document colors.
520
 
2124 cbradney 521
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1135 cbradney 522
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
523
</source>
2124 cbradney 524
   <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -> tuple
1135 cbradney 525
 
526
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
527
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
528
 
529
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
530
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
531
  </message>
532
  <message>
2124 cbradney 533
   <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 534
 
535
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
536
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
537
Color components should be in the range from 0 to 255.
538
 
2124 cbradney 539
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1135 cbradney 540
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
541
</source>
2124 cbradney 542
   <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 543
 
544
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
545
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
546
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
547
 
548
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
549
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
550
  </message>
551
  <message>
2124 cbradney 552
   <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 553
 
554
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
555
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
556
&quot;None&quot; - transparent.
557
 
558
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
559
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
560
 
2124 cbradney 561
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
1135 cbradney 562
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
563
</source>
2124 cbradney 564
   <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 565
 
566
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
567
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
568
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
569
 
570
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
571
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
572
 
573
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
574
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
575
  </message>
576
  <message>
2124 cbradney 577
   <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 578
 
579
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
580
 
2124 cbradney 581
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
1135 cbradney 582
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
583
</source>
2124 cbradney 584
   <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 585
 
586
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
587
 
588
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
589
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
590
  </message>
591
  <message>
2124 cbradney 592
   <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -> string with filename
1135 cbradney 593
 
594
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
595
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2124 cbradney 596
supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of
1135 cbradney 597
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
598
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
599
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
600
opional parameters is False.
601
 
2124 cbradney 602
The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'.
603
For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'.
1135 cbradney 604
 
605
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
606
 
2124 cbradney 607
Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)')
608
Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True)
1135 cbradney 609
</source>
2124 cbradney 610
   <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -> łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 611
 
612
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
613
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
614
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
615
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
616
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
617
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
618
 
2124 cbradney 619
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę 'komentarz (*.typ *.typ2 ...)',
620
przykładowo 'Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)'.
1135 cbradney 621
 
622
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
623
 
2124 cbradney 624
Przykład: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)')
625
Przykład: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True)</translation>
1135 cbradney 626
  </message>
627
  <message>
2124 cbradney 628
   <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 629
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2124 cbradney 630
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer
1135 cbradney 631
 
632
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
633
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
634
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
635
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
636
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
637
 
638
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
639
at 1.
640
 
641
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
642
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
643
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
644
can be binary-ORed with button constants:
645
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
646
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
647
 
648
Usage examples:
2124 cbradney 649
result = messageBox('Script failed',
650
          'This script only works when you have a text frame selected.',
1135 cbradney 651
          ICON_ERROR)
2124 cbradney 652
result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! &lt;i>Was it a monkey?&lt;/i>',
1135 cbradney 653
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
654
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
655
 
656
Defined button and icon constants:
657
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
658
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
659
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
660
</source>
2124 cbradney 661
   <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 662
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2124 cbradney 663
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer
1135 cbradney 664
 
665
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
666
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
667
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
668
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
669
może zawierać proste formatowanie HTML.
670
 
671
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
672
zaczynają się od 1.
673
 
674
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
675
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
676
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
677
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
678
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
679
 
680
Przykłady użycia:
2124 cbradney 681
wynik = messageBox('Skrypt przerwał działanie',
682
          'Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.',
1135 cbradney 683
          ICON_ERROR)
2124 cbradney 684
wynik = messageBox('Małpy!', 'Coś poszło nie tak! &lt;i>Czy to była małpa?&lt;/i>',
1135 cbradney 685
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
686
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
687
 
688
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
689
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
690
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
691
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 692
</translation>
1135 cbradney 693
  </message>
694
  <message>
2124 cbradney 695
   <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string
1135 cbradney 696
 
2124 cbradney 697
Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string
698
Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value.
1135 cbradney 699
 
2124 cbradney 700
Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional')
1135 cbradney 701
</source>
2124 cbradney 702
   <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string
1135 cbradney 703
 
704
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2124 cbradney 705
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i 'opcjonalna' domyślna wartość.
1135 cbradney 706
 
2124 cbradney 707
Przykład: valueDialog('tytuł', 'tekst w oknie', 'opcjonalna')</translation>
1135 cbradney 708
  </message>
709
  <message>
2124 cbradney 710
   <source>closeDoc()
1135 cbradney 711
 
712
Closes the current document without prompting to save.
713
 
714
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
715
</source>
2124 cbradney 716
   <translation>closeDoc()
1135 cbradney 717
 
718
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
719
 
720
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
721
  </message>
722
  <message>
2124 cbradney 723
   <source>haveDoc() -> bool
1135 cbradney 724
 
725
Returns true if there is a document open.
726
</source>
2124 cbradney 727
   <translation>haveDoc() -> bool
1135 cbradney 728
 
729
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
730
  </message>
731
  <message>
2124 cbradney 732
   <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 733
 
734
Opens the document &quot;name&quot;.
735
 
736
May raise ScribusError if the document could not be opened.
737
</source>
2124 cbradney 738
   <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 739
 
740
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
741
 
742
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
743
  </message>
744
  <message>
2124 cbradney 745
   <source>saveDoc()
1135 cbradney 746
 
747
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
748
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
749
save file dialog.
750
 
751
If the save fails, there is currently no way to tell.
752
</source>
2124 cbradney 753
   <translation>saveDoc()
1135 cbradney 754
 
755
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
756
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
757
 
758
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
759
  </message>
760
  <message>
2124 cbradney 761
   <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 762
 
763
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
764
relative path).
765
 
766
May raise ScribusError if the save fails.
767
</source>
2124 cbradney 768
   <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 769
 
770
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
771
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
772
 
773
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
774
  </message>
775
  <message>
2124 cbradney 776
   <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -> bool
1135 cbradney 777
 
778
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
779
strings.
780
</source>
2124 cbradney 781
   <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -> bool
1135 cbradney 782
 
783
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
784
to łańcuchy znaków.</translation>
785
  </message>
786
  <message>
2124 cbradney 787
   <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 788
 
789
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2124 cbradney 790
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type>
1135 cbradney 791
constants.
792
</source>
2124 cbradney 793
   <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 794
 
795
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2124 cbradney 796
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type>.</translation>
1135 cbradney 797
  </message>
798
  <message>
2124 cbradney 799
   <source>setUnit(type)
1135 cbradney 800
 
801
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2124 cbradney 802
defined as constants UNIT_&lt;type>.
1135 cbradney 803
 
804
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
805
</source>
2124 cbradney 806
   <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 807
 
808
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2124 cbradney 809
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type>.
1135 cbradney 810
 
811
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
812
  </message>
813
  <message>
2124 cbradney 814
   <source>getUnit() -> integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 815
 
816
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
817
of the UNIT_* constants:
818
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
819
</source>
2124 cbradney 820
   <translation>getUnit() -> integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 821
 
822
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
823
ze stałych UNIT_* :
824
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
825
  </message>
826
  <message>
2124 cbradney 827
   <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 828
 
829
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
830
current document.
831
</source>
2124 cbradney 832
   <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 833
 
834
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
835
  </message>
836
  <message>
2124 cbradney 837
   <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 838
 
839
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
840
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
841
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
842
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
843
</source>
2124 cbradney 844
   <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 845
 
846
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
847
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
848
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
849
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
850
  </message>
851
  <message>
2124 cbradney 852
   <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 853
 
854
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
855
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
856
</source>
2124 cbradney 857
   <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 858
 
859
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
860
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
861
  </message>
862
  <message>
2124 cbradney 863
   <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 864
 
865
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
866
is not given the currently selected Item is used.
867
</source>
2124 cbradney 868
   <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -> integer
1135 cbradney 869
 
870
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
871
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
872
  </message>
873
  <message>
2124 cbradney 874
   <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 875
 
876
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
877
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
878
</source>
2124 cbradney 879
   <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -> integer
1135 cbradney 880
 
881
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
882
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
883
  </message>
884
  <message>
2124 cbradney 885
   <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -> integer (see contants)
1135 cbradney 886
 
887
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
888
the currently selected item is used. The join types are:
889
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
890
</source>
2124 cbradney 891
   <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -> integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 892
 
893
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
894
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
895
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
896
  </message>
897
  <message>
2124 cbradney 898
   <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
1135 cbradney 899
 
900
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
901
currently selected item is used. The cap types are:
902
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
903
</source>
2124 cbradney 904
   <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -> integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 905
 
906
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
907
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
908
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
909
  </message>
910
  <message>
2124 cbradney 911
   <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
1135 cbradney 912
 
913
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
914
currently selected item is used. Line style constants are:
915
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
916
</source>
2124 cbradney 917
   <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 918
 
919
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
920
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
921
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
922
  </message>
923
  <message>
2124 cbradney 924
   <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 925
 
926
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
927
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
928
</source>
2124 cbradney 929
   <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -> integer
1135 cbradney 930
 
931
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
932
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
933
  </message>
934
  <message>
2124 cbradney 935
   <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
1135 cbradney 936
 
937
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
938
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
939
</source>
2124 cbradney 940
   <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -> (x,y)
1135 cbradney 941
 
942
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
943
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
944
  </message>
945
  <message>
2124 cbradney 946
   <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 947
 
948
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
949
given the currently selected item is used.
950
</source>
2124 cbradney 951
   <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 952
 
953
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
954
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
955
  </message>
956
  <message>
2124 cbradney 957
   <source>getSize([&quot;name&quot;]) -> (width,height)
1135 cbradney 958
 
959
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
960
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2124 cbradney 961
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type>
1135 cbradney 962
for reference.
963
</source>
2124 cbradney 964
   <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -> (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 965
 
966
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
967
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
968
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2124 cbradney 969
Zobacz stałe UNIT_&lt;type>.</translation>
1135 cbradney 970
  </message>
971
  <message>
2124 cbradney 972
   <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 973
 
974
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
975
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
976
is used.
977
</source>
2124 cbradney 978
   <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -> integer
1135 cbradney 979
 
980
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
981
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
982
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
983
  </message>
984
  <message>
2124 cbradney 985
   <source>getAllObjects() -> list
1135 cbradney 986
 
987
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
988
</source>
2124 cbradney 989
   <translation>getAllObjects() -> list
1135 cbradney 990
 
991
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
992
  </message>
993
  <message>
2124 cbradney 994
   <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 995
 
996
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
997
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
998
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
999
belongs to a group, the whole group is moved.
1000
</source>
2124 cbradney 1001
   <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1002
 
1003
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
1004
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
1005
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
1006
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
1007
  </message>
1008
  <message>
2124 cbradney 1009
   <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1010
 
1011
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1012
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1013
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1014
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1015
given the currently selected item is used.
1016
</source>
2124 cbradney 1017
   <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1018
 
1019
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1020
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1021
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1022
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1023
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1024
  </message>
1025
  <message>
2124 cbradney 1026
   <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1027
 
1028
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1029
is not given the currently selected item is used.
1030
</source>
2124 cbradney 1031
   <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1032
 
1033
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1034
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1035
  </message>
1036
  <message>
2124 cbradney 1037
   <source>getSelectedObject([nr]) -> string
1135 cbradney 1038
 
1039
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1040
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1041
second selected Object and so on.
1042
</source>
2124 cbradney 1043
   <translation>getSelectedObject([nr]) -> string
1135 cbradney 1044
 
1045
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1046
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1047
  </message>
1048
  <message>
2124 cbradney 1049
   <source>selectionCount() -> integer
1135 cbradney 1050
 
1051
Returns the number of selected objects.
1052
</source>
2124 cbradney 1053
   <translation>selectionCount() -> integer
1135 cbradney 1054
 
1055
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
2124 cbradney 1058
   <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1059
 
1060
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1061
</source>
2124 cbradney 1062
   <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1063
 
1064
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1065
  </message>
1066
  <message>
2124 cbradney 1067
   <source>deselectAll()
1135 cbradney 1068
 
1069
Deselects all objects in the whole document.
1070
</source>
2124 cbradney 1071
   <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1072
 
1073
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1074
  </message>
1075
  <message>
2124 cbradney 1076
   <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1077
 
1078
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1079
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1080
items are used.
1081
</source>
2124 cbradney 1082
   <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1083
 
1084
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1085
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1086
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
2124 cbradney 1089
   <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1090
 
1091
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2124 cbradney 1092
   <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1093
 
1094
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1095
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
2124 cbradney 1098
   <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1099
 
1100
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1101
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1102
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1103
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1104
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1105
 
1106
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1107
</source>
2124 cbradney 1108
   <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1109
 
1110
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1111
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1112
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1113
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1114
zaznaczony obiekt.
1115
 
1116
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
2124 cbradney 1119
   <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1120
 
1121
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1122
not given the currently selected item is used.
1123
 
1124
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1125
</source>
2124 cbradney 1126
   <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1127
 
1128
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1129
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1130
 
1131
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1132
  </message>
1133
  <message>
2124 cbradney 1134
   <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1135
 
1136
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1137
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1138
means 100 %.
1139
 
1140
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1141
</source>
2124 cbradney 1142
   <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1143
 
1144
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1145
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1146
 
1147
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1148
  </message>
1149
  <message>
2124 cbradney 1150
   <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1151
 
2124 cbradney 1152
Locks the object &quot;name&quot; if it's unlocked or unlock it if it's locked.
1135 cbradney 1153
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1154
if locked.
1155
</source>
2124 cbradney 1156
   <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1157
 
1158
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1159
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1160
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
2124 cbradney 1163
   <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1164
 
1165
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1166
currently selected item is used.
1167
</source>
2124 cbradney 1168
   <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1169
 
1170
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1171
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1172
  </message>
1173
  <message>
2124 cbradney 1174
   <source>getFontNames() -> list
1135 cbradney 1175
 
1176
Returns a list with the names of all available fonts.
1177
</source>
2124 cbradney 1178
   <translation>getFontNames() -> list
1135 cbradney 1179
 
1180
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych czcionek.</translation>
1181
  </message>
1182
  <message>
2124 cbradney 1183
   <source>getXFontNames() -> list of tuples
1135 cbradney 1184
 
2124 cbradney 1185
Returns a larger font info. It's a list of the tuples with:
1135 cbradney 1186
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1187
</source>
2124 cbradney 1188
   <translation>getXFontNames() -> list of tuples
1135 cbradney 1189
 
1190
Zwraca obszerną informację o czcionkach. Jest to lista krotek zawierająca:
1191
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik czcionki), (...), ... ]</translation>
1192
  </message>
1193
  <message>
2124 cbradney 1194
   <source>getLayers() -> list
1135 cbradney 1195
 
1196
Returns a list with the names of all defined layers.
1197
</source>
2124 cbradney 1198
   <translation>getLayers() -> list
1135 cbradney 1199
 
1200
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
2124 cbradney 1203
   <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1204
 
1205
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1206
 
2124 cbradney 1207
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1208
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1209
</source>
2124 cbradney 1210
   <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1211
 
1212
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1213
 
1214
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1215
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
2124 cbradney 1218
   <source>getActiveLayer() -> string
1135 cbradney 1219
 
1220
Returns the name of the current active layer.
1221
</source>
2124 cbradney 1222
   <translation>getActiveLayer() -> string
1135 cbradney 1223
 
1224
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1225
  </message>
1226
  <message>
2124 cbradney 1227
   <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1228
 
1229
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1230
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1231
 
2124 cbradney 1232
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1233
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1234
</source>
2124 cbradney 1235
   <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1236
 
1237
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1238
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1239
 
1240
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1241
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1242
  </message>
1243
  <message>
2124 cbradney 1244
   <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1245
 
1246
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1247
the layer is invisible.
1248
 
2124 cbradney 1249
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1250
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1251
</source>
2124 cbradney 1252
   <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1253
 
1254
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1255
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1256
 
1257
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1258
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1259
  </message>
1260
  <message>
2124 cbradney 1261
   <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1262
 
1263
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2124 cbradney 1264
false the layer won't be printed.
1135 cbradney 1265
 
2124 cbradney 1266
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1267
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1268
</source>
2124 cbradney 1269
   <translation>setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1270
 
1271
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1272
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1273
 
1274
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1275
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
2124 cbradney 1278
   <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1279
 
2124 cbradney 1280
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn't
1281
exists or if it's the only layer in the document.
1135 cbradney 1282
 
2124 cbradney 1283
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1284
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1285
</source>
2124 cbradney 1286
   <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1287
 
1288
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1289
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1290
 
1291
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1292
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1293
  </message>
1294
  <message>
2124 cbradney 1295
   <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1296
 
1297
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1298
 
2124 cbradney 1299
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1300
</source>
2124 cbradney 1301
   <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1302
 
1303
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1304
 
1305
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
2124 cbradney 1308
   <source>getGuiLanguage() -> string
1135 cbradney 1309
 
1310
Returns a string with the -lang value.
1311
</source>
2124 cbradney 1312
   <translation>getGuiLanguage() -> string
1135 cbradney 1313
 
1314
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
2124 cbradney 1317
   <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1318
 
1319
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1320
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1321
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1322
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1323
is not given Scribus will create one for you.
1324
 
2124 cbradney 1325
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1326
</source>
2124 cbradney 1327
   <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 1328
 
1329
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1330
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1331
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1332
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1333
sam utworzy taką nazwę.
1334
 
1335
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1336
  </message>
1337
  <message>
2124 cbradney 1338
   <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1339
 
1340
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1341
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1342
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1343
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1344
create one for you.
1345
 
2124 cbradney 1346
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1347
</source>
2124 cbradney 1348
   <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 1349
 
1350
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1351
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1352
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1353
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1354
ją automatycznie.
1355
 
1356
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1357
  </message>
1358
  <message>
2124 cbradney 1359
   <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1360
 
1361
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1362
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1363
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1364
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1365
given Scribus will create one for you.
1366
 
2124 cbradney 1367
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1368
</source>
2124 cbradney 1369
   <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 1370
 
1371
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1372
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1373
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1374
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1375
utworzy ją automatycznie.
1376
 
1377
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1378
  </message>
1379
  <message>
2124 cbradney 1380
   <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1381
 
1382
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1383
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1384
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1385
object because you need this name for further access to that object. If
1386
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1387
 
2124 cbradney 1388
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1389
</source>
2124 cbradney 1390
   <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 1391
 
1392
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1393
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1394
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1395
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1396
utworzy ją automatycznie.
1397
 
1398
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1399
  </message>
1400
  <message>
2124 cbradney 1401
   <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1402
 
1403
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1404
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1405
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1406
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1407
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1408
Scribus will create one for you.
1409
 
2124 cbradney 1410
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1411
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2124 cbradney 1412
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1413
</source>
2124 cbradney 1414
   <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 1415
 
1416
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1417
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1418
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1419
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1420
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1421
utworzy ją automatycznie.
1422
 
1423
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1424
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1425
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1426
  </message>
1427
  <message>
2124 cbradney 1428
   <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1429
 
1430
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1431
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1432
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1433
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1434
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1435
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1436
identifier for the object because you need this name for further access to that
1437
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1438
 
2124 cbradney 1439
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1440
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2124 cbradney 1441
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1442
</source>
2124 cbradney 1443
   <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 1444
 
1445
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1446
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1447
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1448
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1449
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1450
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1451
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1452
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1453
utworzy ją automatycznie.
1454
 
1455
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1456
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1457
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
2124 cbradney 1460
   <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1461
 
1462
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1463
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1464
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1465
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1466
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1467
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1468
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1469
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1470
for you.
1471
 
2124 cbradney 1472
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1473
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2124 cbradney 1474
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1475
</source>
2124 cbradney 1476
   <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 1477
 
1478
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1479
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1480
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1481
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1482
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1483
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1484
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1485
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1486
Scribus utworzy ją automatycznie.
1487
 
1488
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1489
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1490
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1491
  </message>
1492
  <message>
2124 cbradney 1493
   <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1494
 
1495
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1496
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1497
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1498
unique identifier for the object because you need this name for further access
1499
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1500
 
2124 cbradney 1501
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1502
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist.
1135 cbradney 1503
</source>
2124 cbradney 1504
   <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -> string
1135 cbradney 1505
 
1506
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1507
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1508
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1509
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1510
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1511
Scribus utworzy ją automatycznie.
1512
 
1513
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1514
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1515
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1516
  </message>
1517
  <message>
2124 cbradney 1518
   <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1519
 
1520
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1521
selected item is deleted.
1522
</source>
2124 cbradney 1523
   <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1524
 
1525
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1526
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1527
  </message>
1528
  <message>
2124 cbradney 1529
   <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1530
 
1531
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1532
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1533
is not passed, text flow is toggled.
1534
</source>
2124 cbradney 1535
   <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1536
 
1537
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1538
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1539
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1540
przełączone.</translation>
1541
  </message>
1542
  <message>
2124 cbradney 1543
   <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1544
 
1545
Test if an object with specified name really exists in the document.
1546
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1547
returns True if there is something selected.
1548
</source>
2124 cbradney 1549
   <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1550
 
1551
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1552
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1553
zaznaczony obiekt.</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
2124 cbradney 1556
   <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1557
 
1558
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2124 cbradney 1559
given, it's applied on the selected object.
1135 cbradney 1560
</source>
2124 cbradney 1561
   <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1562
 
1563
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1564
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1565
  </message>
1566
  <message>
2124 cbradney 1567
   <source>getAllStyles() -> list
1135 cbradney 1568
 
1569
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1570
</source>
2124 cbradney 1571
   <translation>getAllStyles() -> list
1135 cbradney 1572
 
1573
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
2124 cbradney 1576
   <source>currentPage() -> integer
1135 cbradney 1577
 
1578
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1579
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1580
</source>
2124 cbradney 1581
   <translation>currentPage() -> integer
1135 cbradney 1582
 
1583
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1584
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1585
  </message>
1586
  <message>
2124 cbradney 1587
   <source>redrawAll()
1135 cbradney 1588
 
1589
Redraws all pages.
1590
</source>
2124 cbradney 1591
   <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1592
 
1593
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
2124 cbradney 1596
   <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1597
 
1598
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1599
 
1600
May raise ScribusError if the save failed.
1601
</source>
2124 cbradney 1602
   <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1603
 
1604
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1605
 
1606
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
2124 cbradney 1609
   <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1610
 
1611
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1612
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1613
page number is.
1614
 
1615
May raise IndexError if the page number is out of range
1616
</source>
2124 cbradney 1617
   <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1618
 
1619
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1620
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1621
wyświetlany w dokumencie.
1622
 
1623
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1624
  </message>
1625
  <message>
2124 cbradney 1626
   <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1627
 
1628
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2124 cbradney 1629
gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it
1135 cbradney 1630
just sets the page that script commands will operates on.
1631
 
1632
May raise IndexError if the page number is out of range.
1633
</source>
2124 cbradney 1634
   <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1635
 
1636
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1637
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1638
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1639
 
1640
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
2124 cbradney 1643
   <source>pageCount() -> integer
1135 cbradney 1644
 
1645
Returns the number of pages in the document.
1646
</source>
2124 cbradney 1647
   <translation>pageCount() -> integer
1135 cbradney 1648
 
1649
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1650
  </message>
1651
  <message>
2124 cbradney 1652
   <source>getHGuides() -> list
1135 cbradney 1653
 
1654
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2124 cbradney 1655
document's current units - see UNIT_&lt;type> constants.
1135 cbradney 1656
</source>
2124 cbradney 1657
   <translation>getHGuides() -> list
1135 cbradney 1658
 
1659
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2124 cbradney 1660
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type>.</translation>
1135 cbradney 1661
  </message>
1662
  <message>
2124 cbradney 1663
   <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1664
 
1665
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2124 cbradney 1666
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type> constants.
1135 cbradney 1667
 
1668
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1669
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1670
</source>
2124 cbradney 1671
   <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1672
 
1673
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2124 cbradney 1674
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type>.
1135 cbradney 1675
 
1676
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1677
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
2124 cbradney 1680
   <source>getVGuides()
1135 cbradney 1681
 
1682
See getHGuides.
1683
</source>
2124 cbradney 1684
   <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1685
 
1686
Zobacz getHGuides.</translation>
1687
  </message>
1688
  <message>
2124 cbradney 1689
   <source>setVGuides()
1135 cbradney 1690
 
1691
See setHGuides.
1692
</source>
2124 cbradney 1693
   <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1694
 
1695
Zobacz setHGuides.</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
2124 cbradney 1698
   <source>getPageSize() -> tuple
1135 cbradney 1699
 
2124 cbradney 1700
Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units.
1701
See UNIT_&lt;type> constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1702
</source>
2124 cbradney 1703
   <translation>getPageSize() -> tuple
1135 cbradney 1704
 
1705
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2124 cbradney 1706
Zobacz stałe UNIT_&lt;type> i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1707
  </message>
1708
  <message>
2124 cbradney 1709
   <source>getPageItems() -> list
1135 cbradney 1710
 
1711
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2124 cbradney 1712
(name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)]
1713
means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1714
the page...
1715
</source>
2124 cbradney 1716
   <translation>getPageItems() -> list
1135 cbradney 1717
 
1718
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2124 cbradney 1719
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [('Tekst1', 4, 0), ('Obrazek1', 2, 1)]
1720
oznacza, że obiekt o nazwie 'Tekst1' jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1721
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1722
  </message>
1723
  <message>
2124 cbradney 1724
   <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1725
 
1726
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1727
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1728
currently selected item is used.
1729
</source>
2124 cbradney 1730
   <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1731
 
1732
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1733
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1734
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
2124 cbradney 1737
   <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1738
 
1739
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1740
is not given the currently selected item is used.
1741
</source>
2124 cbradney 1742
   <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1743
 
1744
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1745
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
2124 cbradney 1748
   <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1749
 
1750
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1751
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1752
given the currently selected item is used.
1753
 
1754
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1755
</source>
2124 cbradney 1756
   <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1757
 
1758
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1759
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1760
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1761
 
1762
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
2124 cbradney 1765
   <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1766
 
1767
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1768
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1769
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1770
is used.
1771
 
1772
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1773
</source>
2124 cbradney 1774
   <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1775
 
1776
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1777
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1778
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1779
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1780
 
1781
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
2124 cbradney 1784
   <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1785
 
1786
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1787
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2124 cbradney 1788
predefined constants for join - JOIN_&lt;type>.
1135 cbradney 1789
</source>
2124 cbradney 1790
   <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1791
 
1792
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1793
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2124 cbradney 1794
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type>.</translation>
1135 cbradney 1795
  </message>
1796
  <message>
2124 cbradney 1797
   <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1798
 
1799
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1800
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2124 cbradney 1801
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type>.
1135 cbradney 1802
</source>
2124 cbradney 1803
   <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1804
 
1805
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1806
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2124 cbradney 1807
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type>.</translation>
1135 cbradney 1808
  </message>
1809
  <message>
2124 cbradney 1810
   <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1811
 
1812
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1813
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2124 cbradney 1814
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style>.
1135 cbradney 1815
</source>
2124 cbradney 1816
   <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1817
 
1818
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1819
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2124 cbradney 1820
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type>.</translation>
1135 cbradney 1821
  </message>
1822
  <message>
2124 cbradney 1823
   <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1824
 
1825
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1826
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1827
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1828
Item is used.
1829
 
1830
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1831
</source>
2124 cbradney 1832
   <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1833
 
1834
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1835
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1836
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1837
zaznaczony obiekt.
1838
 
1839
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1840
  </message>
1841
  <message>
2124 cbradney 1842
   <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1843
 
1844
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1845
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1846
 
1847
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1848
</source>
2124 cbradney 1849
   <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1850
 
1851
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1852
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1853
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1854
 
1855
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1856
  </message>
1857
  <message>
2124 cbradney 1858
   <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1859
 
1860
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1861
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1862
 
2124 cbradney 1863
May raise NotFoundError if the line style doesn't exist.
1135 cbradney 1864
</source>
2124 cbradney 1865
   <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1866
 
1867
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1868
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1869
 
1870
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1871
  </message>
1872
  <message>
2124 cbradney 1873
   <source>progressReset()
1135 cbradney 1874
 
1875
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1876
new progress bar use. See progressSet.
1877
</source>
2124 cbradney 1878
   <translation>progressReset()
1135 cbradney 1879
 
1880
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1881
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1882
  </message>
1883
  <message>
2124 cbradney 1884
   <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1885
 
2124 cbradney 1886
Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1887
See progressSet.
1888
</source>
2124 cbradney 1889
   <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1890
 
1891
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1892
Zobacz progressSet.</translation>
1893
  </message>
1894
  <message>
2124 cbradney 1895
   <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1896
 
1897
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1898
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1899
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1900
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1901
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1902
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2124 cbradney 1903
progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs]
1135 cbradney 1904
</source>
2124 cbradney 1905
   <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1906
 
1907
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1908
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1909
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1910
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1911
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1912
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1913
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1914
  </message>
1915
  <message>
2124 cbradney 1916
   <source>setCursor()
1135 cbradney 1917
 
1918
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1919
</source>
2124 cbradney 1920
   <translation>setCursor()
1135 cbradney 1921
 
1922
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1923
  </message>
1924
  <message>
2124 cbradney 1925
   <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1926
 
2124 cbradney 1927
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's
1928
useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus
1929
won't automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1930
</source>
2124 cbradney 1931
   <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1932
 
1933
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1934
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1935
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
1936
  </message>
1937
  <message>
2124 cbradney 1938
   <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 1939
 
1940
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1941
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
1942
the range from 0 to 255.
1943
 
1944
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1945
</source>
2124 cbradney 1946
   <translation>defineColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 1947
 
1948
Definiuje nowy kolor o nazwie &quot;nazwa&quot;. Wartość koloru definiowana jest za pomocą
1949
czterech komponentów: c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny. Komponentyz
1950
koloru powinny się zawierać w zakresie od 0 do 255.
1951
 
1952
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana niedopuszczalna nazwa koloru.</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
2124 cbradney 1955
   <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 1956
 
1957
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
1958
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
1959
selected item is used.
1960
</source>
2124 cbradney 1961
   <translation>getCornerRadius([&quot;nazwa&quot;]) -> integer
1135 cbradney 1962
 
1963
Zwraca promień zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot;. Promień podawany
1964
jest w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1965
zaznaczony obiekt.</translation>
1966
  </message>
1967
  <message>
2124 cbradney 1968
   <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
1135 cbradney 1969
 
1970
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1971
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1972
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2124 cbradney 1973
- see UNIT_&lt;type> for reference.
1135 cbradney 1974
</source>
2124 cbradney 1975
   <translation>getPosition([&quot;nazwa&quot;]) -> (x,y)
1135 cbradney 1976
 
1977
Zwraca krotkę (x, y) z pozycją obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1978
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Pozycja wyrażana jest w aktualnych
2124 cbradney 1979
jednostkach dokumentu - zobacz również stałe UNIT_&lt;type>.</translation>
1135 cbradney 1980
  </message>
1981
  <message>
2124 cbradney 1982
   <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1983
 
1984
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1985
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1986
selected item is used.
1987
</source>
2124 cbradney 1988
   <translation>rotateObjectAbs(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1989
 
1990
Przypisuje obiektowi &quot;nazwa&quot; obrót &quot;obrót&quot;. Wartości dodatnie oznaczają ruch przeciwny
1991
do ruchu wskazówek zegara. Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1992
zaznaczony obiekt.</translation>
1993
  </message>
1525 cbradney 1994
  <message>
2124 cbradney 1995
   <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection>)
1525 cbradney 1996
 
2124 cbradney 1997
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'.
1998
If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'.
1999
Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean.
1525 cbradney 2000
 
2001
May raise WrongFrameTypeError.
2002
</source>
2124 cbradney 2003
   <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie>
1725 cbradney 2004
 
2124 cbradney 2005
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe'.
2006
Jeśli podany zostanie parametr `proportional', opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
2007
przypisana zostanie wartość 'proportional'.
2008
Oba parametry `scaletoframe' i `proportional' zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 2009
 
2010
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2011
  </message>
2012
  <message>
2124 cbradney 2013
   <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2014
 
1725 cbradney 2015
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2016
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2017
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2018
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2019
 
1725 cbradney 2020
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2021
</source>
2124 cbradney 2022
   <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1725 cbradney 2023
 
2024
Zaznacza liczbę &quot;count&quot; znaków tekstu w ramce tekstowej &quot;name&quot;, zaczynając
2025
od znaku &quot;start&quot;. Znaki liczy się poczynając od 0. Jeśli &quot;count&quot; wynosi 0, usunięte
2026
zostaną wszystkie zaznaczenia. Jeśli &quot;count&quot; wynosi -1, zostanie zaznaczony
2027
cały tekst zawarty w ramce. Jeśli parametr &quot;name&quot; nie zostanie podany, zostanie
2028
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2029
 
2030
Może zwrócić IndexError, jeśli zaznaczenie będzie wykraczać poza zakres tekstu.</translation>
1525 cbradney 2031
  </message>
2032
  <message>
2124 cbradney 2033
   <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel='')
1525 cbradney 2034
 
1725 cbradney 2035
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2036
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2037
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2038
for the macro.
2039
</source>
2124 cbradney 2040
   <translation>register_macro_code(name, sourcetext, accel='')
1525 cbradney 2041
 
1725 cbradney 2042
Utwórz makro o nazwie &quot;name&quot; używając kodu źródłowego &quot;sourcetext&quot;.
2043
&quot;sourcetext&quot; musi spełniać te same wymagania jak makra tworzone za pośrednictwem GUI.
2044
Jeśli ciąg znaków &quot;accel&quot; zostanie podane, zostanie z niego utworzony skrót klawiaturowy
2045
dla makra.</translation>
1525 cbradney 2046
  </message>
2047
  <message>
2124 cbradney 2048
   <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -> tuple
1525 cbradney 2049
 
2050
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1725 cbradney 2051
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2052
space. If no document is open, returns the value of the named color
2053
from the default document colors.
2054
 
2124 cbradney 2055
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1525 cbradney 2056
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2057
</source>
2124 cbradney 2058
   <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -> krotka
1525 cbradney 2059
 
1725 cbradney 2060
Zwraca krotkę (R,G,B) zawierającą trzy komponenty koloru &quot;nazwa&quot; zawartego
2061
waktualnym dokumencie, przeniesionego do przestrzeni barwnej RGB.
2062
Jeśli żaden dokument nie jest otwarty, zwraca wartość podanego koloru zawartego
2063
w domyślnej palecie kolorów dla dokumentów.
1525 cbradney 2064
 
1725 cbradney 2065
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli podany kolor nie zostanie znaleziony.
2066
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny kolor.</translation>
1525 cbradney 2067
  </message>
2068
  <message>
2124 cbradney 2069
   <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -> bool
1525 cbradney 2070
 
1725 cbradney 2071
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2072
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2073
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2074
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2075
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 2076
 
2124 cbradney 2077
May raise NotFoundError if the specified font can't be found.
1725 cbradney 2078
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2079
</source>
2124 cbradney 2080
   <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -> bool
1525 cbradney 2081
 
1725 cbradney 2082
Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
2083
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
2084
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
2085
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
2086
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 2087
 
1725 cbradney 2088
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
2089
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 2090
  </message>
2091
  <message>
2124 cbradney 2092
   <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -> bool
1525 cbradney 2093
 
1725 cbradney 2094
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2095
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2096
&quot;layer&quot; is invisible.
2097
 
2124 cbradney 2098
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2099
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1525 cbradney 2100
</source>
2124 cbradney 2101
   <translation>isLayerVisible(&quot;warstwa&quot;) -> bool
1525 cbradney 2102
 
1725 cbradney 2103
Zwraca informację, czy warstwa jest widoczna. Wartość True oznacza, że warstwa
2104
jest widoczna, wartość False oznacza niewidoczność warstwy.
1525 cbradney 2105
 
1725 cbradney 2106
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2107
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2108
  </message>
2109
  <message>
2124 cbradney 2110
   <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
1525 cbradney 2111
 
1725 cbradney 2112
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2113
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2114
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2115
 
2124 cbradney 2116
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2117
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1525 cbradney 2118
</source>
2124 cbradney 2119
   <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -> bool
1525 cbradney 2120
 
1725 cbradney 2121
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
2122
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 2123
 
1725 cbradney 2124
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2125
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2126
  </message>
2127
  <message>
2124 cbradney 2128
   <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2129
 
1725 cbradney 2130
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2131
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2132
 
2133
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2134
</source>
2124 cbradney 2135
   <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2136
 
1725 cbradney 2137
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
2138
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2139
 
2140
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2141
  </message>
2142
  <message>
2124 cbradney 2143
   <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -> bool
1525 cbradney 2144
 
1725 cbradney 2145
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2146
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2147
 
1725 cbradney 2148
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2149
</source>
2124 cbradney 2150
   <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -> bool
1525 cbradney 2151
 
1725 cbradney 2152
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2153
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2154
 
1725 cbradney 2155
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2156
  </message>
169 Franz 2157
  <message>
2124 cbradney 2158
   <source>getPageMargins()
2159
 
2160
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2161
units. See UNIT_&lt;type> constants and getPageSize().
2162
</source>
2163
   <translation>getPageMargins()
2164
 
2165
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2166
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type> i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2167
  </message>
2168
  <message>
2124 cbradney 2169
   <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2170
 
2171
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2172
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2173
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2174
is not given the currently selected Item is used.
2175
 
2176
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2177
</source>
2178
   <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2179
 
2180
Wstawia tekst text &quot;text&quot; od pozycji &quot;pos&quot; w ramce tekstowej &quot;name&quot;.
2181
Tekst musi być zakodowany w UTF (zobacz też setText() dla porównania).
2182
Pierwszy znak ma indeks 0. Wstawienie na pozycji -1 dołącza tekst do ramki.
2183
Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
169 Franz 2184
  </message>
2124 cbradney 2185
 </context>
2186
 <context>
2187
  <name>About</name>
169 Franz 2188
  <message>
2124 cbradney 2189
   <source>Scribus Version %1
169 Franz 2190
%2 %3</source>
2124 cbradney 2191
   <translation>Scribus - wersja %1
192 Franz 2192
%2 %3</translation>
169 Franz 2193
  </message>
2194
  <message>
2124 cbradney 2195
   <source>Build-ID:</source>
2196
   <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2197
  </message>
2198
  <message>
2124 cbradney 2199
   <source>Contributions from:</source>
2200
   <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2201
  </message>
2202
  <message>
2124 cbradney 2203
   <source>Windows port:</source>
2204
   <translation>Windows port:</translation>
169 Franz 2205
  </message>
2206
  <message>
2124 cbradney 2207
   <source>German:</source>
2208
   <translation>Niemiecki:</translation>
169 Franz 2209
  </message>
2210
  <message>
2124 cbradney 2211
   <source>French:</source>
2212
   <translation>Francuski:</translation>
169 Franz 2213
  </message>
2214
  <message>
2124 cbradney 2215
   <source>Italian:</source>
2216
   <translation>Włoski:</translation>
169 Franz 2217
  </message>
2218
  <message>
2124 cbradney 2219
   <source>Hungarian:</source>
2220
   <translation>Węgierski:</translation>
169 Franz 2221
  </message>
2222
  <message>
2124 cbradney 2223
   <source>Ukrainian:</source>
2224
   <translation>Ukraiński:</translation>
169 Franz 2225
  </message>
2226
  <message>
2124 cbradney 2227
   <source>Bulgarian:</source>
2228
   <translation>Bułgarski:</translation>
169 Franz 2229
  </message>
2230
  <message>
2124 cbradney 2231
   <source>Galician:</source>
2232
   <translation>Galicyjski:</translation>
169 Franz 2233
  </message>
2234
  <message>
2124 cbradney 2235
   <source>Turkish:</source>
2236
   <translation>Turecki:</translation>
169 Franz 2237
  </message>
2238
  <message>
2124 cbradney 2239
   <source>Lithuanian:</source>
2240
   <translation>Litewski:</translation>
169 Franz 2241
  </message>
2242
  <message>
2124 cbradney 2243
   <source>Polish:</source>
2244
   <translation>Polski:</translation>
169 Franz 2245
  </message>
2246
  <message>
2124 cbradney 2247
   <source>Czech:</source>
2248
   <translation>Czeski:</translation>
169 Franz 2249
  </message>
2250
  <message>
2124 cbradney 2251
   <source>Slovak:</source>
2252
   <translation>Słowacki:</translation>
169 Franz 2253
  </message>
2254
  <message>
2124 cbradney 2255
   <source>Danish:</source>
2256
   <translation>Duński:</translation>
169 Franz 2257
  </message>
2258
  <message>
2124 cbradney 2259
   <source>Norwegian:</source>
2260
   <translation>Norweski:</translation>
169 Franz 2261
  </message>
2262
  <message>
2124 cbradney 2263
   <source>Welsh:</source>
2264
   <translation>Walijski:</translation>
169 Franz 2265
  </message>
2266
  <message>
2124 cbradney 2267
   <source>Russian:</source>
2268
   <translation>Rosyjski:</translation>
169 Franz 2269
  </message>
2270
  <message>
2124 cbradney 2271
   <source>Brazilian:</source>
2272
   <translation>Brazylijski:</translation>
169 Franz 2273
  </message>
2274
  <message>
2124 cbradney 2275
   <source>Finnish:</source>
2276
   <translation>Fiński:</translation>
177 Franz 2277
  </message>
230 Franz 2278
  <message>
2124 cbradney 2279
   <source>Slovenian:</source>
2280
   <translation>Słoweński:</translation>
278 Franz 2281
  </message>
2282
  <message>
2124 cbradney 2283
   <source>Basque:</source>
2284
   <translation>Baskijski:</translation>
278 Franz 2285
  </message>
291 Franz 2286
  <message>
2124 cbradney 2287
   <source>&amp;About</source>
2288
   <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 2289
  </message>
2290
  <message>
2124 cbradney 2291
   <source>A&amp;uthors</source>
2292
   <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2293
  </message>
2294
  <message>
2124 cbradney 2295
   <source>&amp;Translations</source>
2296
   <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2297
  </message>
2298
  <message>
2124 cbradney 2299
   <source>&amp;Online</source>
2300
   <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2301
  </message>
2302
  <message>
2124 cbradney 2303
   <source>&amp;Close</source>
2304
   <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2305
  </message>
2306
  <message>
2124 cbradney 2307
   <source>Swedish:</source>
2308
   <translation>Szwedzki:</translation>
341 Franz 2309
  </message>
409 Franz 2310
  <message>
2124 cbradney 2311
   <source>Development Team:</source>
2312
   <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 2313
  </message>
415 Franz 2314
  <message>
2124 cbradney 2315
   <source>Official Documentation:</source>
2316
   <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2317
  </message>
2318
  <message>
2124 cbradney 2319
   <source>Other Documentation:</source>
2320
   <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2321
  </message>
2322
  <message>
2124 cbradney 2323
   <source>English (British):</source>
2324
   <translation>Angielski (Brytyjski):</translation>
415 Franz 2325
  </message>
2326
  <message>
2124 cbradney 2327
   <source>Homepage</source>
2328
   <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 2329
  </message>
2330
  <message>
2124 cbradney 2331
   <source>Online Reference</source>
2332
   <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 2333
  </message>
2334
  <message>
2124 cbradney 2335
   <source>Bugs and Feature Requests</source>
2336
   <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 2337
  </message>
2338
  <message>
2124 cbradney 2339
   <source>Mailing List</source>
2340
   <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 2341
  </message>
2342
  <message>
2124 cbradney 2343
   <source>Catalan:</source>
2344
   <translation>Kataloński:</translation>
415 Franz 2345
  </message>
421 Franz 2346
  <message>
2124 cbradney 2347
   <source>Korean:</source>
2348
   <translation>Koreański:</translation>
421 Franz 2349
  </message>
2350
  <message>
2124 cbradney 2351
   <source>Spanish:</source>
2352
   <translation>Hiszpański:</translation>
421 Franz 2353
  </message>
2354
  <message>
2124 cbradney 2355
   <source>Official Translations and Translators:</source>
2356
   <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 2357
  </message>
454 fschmid 2358
  <message>
2124 cbradney 2359
   <source>Esperanto:</source>
2360
   <translation>Esperanto:</translation>
454 fschmid 2361
  </message>
2362
  <message>
2124 cbradney 2363
   <source>Serbian:</source>
2364
   <translation>Serbski:</translation>
454 fschmid 2365
  </message>
2366
  <message>
2124 cbradney 2367
   <source>Previous Translation Contributors:</source>
2368
   <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2369
  </message>
2370
  <message>
2124 cbradney 2371
   <source>About Scribus %1</source>
2372
   <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 2373
  </message>
769 cbradney 2374
  <message>
2124 cbradney 2375
   <source>This panel shows the version, build date and
1135 cbradney 2376
 compiled in library support in Scribus
2377
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2378
Missing library support is indicated by a *</source>
2124 cbradney 2379
   <translation>Panel ten informuje o numerze wersji, dacie kompilacji
1135 cbradney 2380
oraz wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2381
Symbole C-C-T oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS i T=TIFF.
2382
O braku obsługi dla danej biblioteki informuje symbol *</translation>
2383
  </message>
1525 cbradney 2384
  <message>
2124 cbradney 2385
   <source>%1 %2 %3 </source>
2386
   <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2387
  </message>
2388
  <message>
2124 cbradney 2389
   <source>Afrikaans:</source>
2390
   <translation>Afrykanerski:</translation>
1525 cbradney 2391
  </message>
2124 cbradney 2392
  <message>
2393
   <source>Portuguese (Brazilian):</source>
2394
   <translation>Portugalski (Brazylijski):</translation>
2395
  </message>
2396
 </context>
2397
 <context>
169 Franz 2398
  <name>AdvOptions</name>
2399
  <message>
2124 cbradney 2400
   <source>Advanced Options</source>
2401
   <translation>Zaawansowane opcje</translation>
169 Franz 2402
  </message>
2403
  <message>
2124 cbradney 2404
   <source>Creates PostScript Level 3</source>
2405
   <translation>Tworzy PostScript Level 3</translation>
310 Franz 2406
  </message>
2407
  <message>
2124 cbradney 2408
   <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
310 Franz 2409
this can create huge files</source>
2124 cbradney 2410
   <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 2411
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2412
  </message>
2413
  <message>
2124 cbradney 2414
   <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
310 Franz 2415
this can create huge files</source>
2124 cbradney 2416
   <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 2417
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2418
  </message>
348 Franz 2419
  <message>
2124 cbradney 2420
   <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
2421
   <translation>O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
351 Franz 2422
  </message>
2423
  <message>
2124 cbradney 2424
   <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2425
   <translation>Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
351 Franz 2426
  </message>
2427
  <message>
2124 cbradney 2428
   <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
2429
   <translation>Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 2430
  </message>
2431
  <message>
2124 cbradney 2432
   <source>PostScript Level &amp;1</source>
2433
   <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 2434
  </message>
2435
  <message>
2124 cbradney 2436
   <source>PostScript Level &amp;2</source>
2437
   <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 2438
  </message>
2439
  <message>
2124 cbradney 2440
   <source>PostScript Level &amp;3</source>
2441
   <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 2442
  </message>
2443
  <message>
2124 cbradney 2444
   <source>&amp;OK</source>
2445
   <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 2446
  </message>
2447
  <message>
2124 cbradney 2448
   <source>&amp;Cancel</source>
2449
   <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 2450
  </message>
364 Franz 2451
  <message>
2124 cbradney 2452
   <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2453
   <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
364 Franz 2454
  </message>
2455
  <message>
2124 cbradney 2456
   <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
364 Franz 2457
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2458
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2459
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2460
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2461
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
2124 cbradney 2462
   <translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
368 Franz 2463
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
2464
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
2465
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
2466
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
2467
przypadku.
2468
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
364 Franz 2469
  </message>
2124 cbradney 2470
  <message>
2471
   <source>Set Media Size</source>
2472
   <translation>Podaj rozmiar nośnika</translation>
2473
  </message>
2474
  <message>
2475
   <source>This enables you to explicitely set,
2476
the media size of the postscript file.
2477
Not recommended unless
2478
 requested by your printer.</source>
2479
   <translation>Opcja ta pozwala na podanie rozmiaru
2480
nośnika pliku postcriptowego.
2481
Niezalecane, jeśli nie będzie wymagane
2482
przez drukarnię.</translation>
2483
  </message>
2484
 </context>
2485
 <context>
169 Franz 2486
  <name>Align</name>
2487
  <message>
2124 cbradney 2488
   <source>Distribute/Align</source>
2489
   <translation>Odstęp/Wyrównanie</translation>
169 Franz 2490
  </message>
2491
  <message>
2124 cbradney 2492
   <source>Align</source>
2493
   <translation>Wyrównaj</translation>
169 Franz 2494
  </message>
2495
  <message>
2124 cbradney 2496
   <source>Horizontal</source>
2497
   <translation>Poziomo</translation>
169 Franz 2498
  </message>
2499
  <message>
2124 cbradney 2500
   <source>Left Sides</source>
2501
   <translation>Lewe brzegi</translation>
169 Franz 2502
  </message>
2503
  <message>
2124 cbradney 2504
   <source>Middles</source>
2505
   <translation>Środki</translation>
169 Franz 2506
  </message>
2507
  <message>
2124 cbradney 2508
   <source>Right Sides</source>
2509
   <translation>Prawe brzegi</translation>
169 Franz 2510
  </message>
2511
  <message>
2124 cbradney 2512
   <source>Vertical</source>
2513
   <translation>Pionowo</translation>
169 Franz 2514
  </message>
2515
  <message>
2124 cbradney 2516
   <source>Top Sides</source>
2517
   <translation>Górne brzegi</translation>
169 Franz 2518
  </message>
2519
  <message>
2124 cbradney 2520
   <source>Bottom Sides</source>
2521
   <translation>Dolne brzegi</translation>
169 Franz 2522
  </message>
2523
  <message>
2124 cbradney 2524
   <source> mm</source>
2525
   <translation>mm</translation>
169 Franz 2526
  </message>
2527
  <message>
2124 cbradney 2528
   <source> in</source>
2529
   <translation>in</translation>
169 Franz 2530
  </message>
2531
  <message>
2124 cbradney 2532
   <source> p</source>
2533
   <translation>p</translation>
169 Franz 2534
  </message>
2535
  <message>
2124 cbradney 2536
   <source>&amp;OK</source>
2537
   <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 2538
  </message>
2539
  <message>
2124 cbradney 2540
   <source>&amp;Apply</source>
2541
   <translation>&amp;Zastosuj</translation>
341 Franz 2542
  </message>
2543
  <message>
2124 cbradney 2544
   <source>&amp;Cancel</source>
2545
   <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 2546
  </message>
348 Franz 2547
  <message>
2124 cbradney 2548
   <source>&amp;Between:</source>
2549
   <translation>&amp;Pomiędzy:</translation>
348 Franz 2550
  </message>
2551
  <message>
2124 cbradney 2552
   <source>A&amp;lign</source>
2553
   <translation>&amp;Wyrównaj</translation>
348 Franz 2554
  </message>
2555
  <message>
2124 cbradney 2556
   <source>Di&amp;splacement</source>
2557
   <translation>P&amp;rzesunięcie</translation>
348 Franz 2558
  </message>
2559
  <message>
2124 cbradney 2560
   <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2561
   <translation>Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
348 Franz 2562
  </message>
2563
  <message>
2124 cbradney 2564
   <source>Bet&amp;ween:</source>
2565
   <translation>m&amp;iędzy:</translation>
348 Franz 2566
  </message>
2567
  <message>
2124 cbradney 2568
   <source>Do &amp;Not Change</source>
2569
   <translation>&amp;Nie zmieniaj</translation>
348 Franz 2570
  </message>
2571
  <message>
2124 cbradney 2572
   <source>Al&amp;ign</source>
2573
   <translation>W&amp;yrównaj</translation>
348 Franz 2574
  </message>
2575
  <message>
2124 cbradney 2576
   <source>Dis&amp;placement</source>
2577
   <translation>Prze&amp;sunięcie</translation>
348 Franz 2578
  </message>
2579
  <message>
2124 cbradney 2580
   <source>Distribute E&amp;venly</source>
2581
   <translation>Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
348 Franz 2582
  </message>
351 Franz 2583
  <message>
2124 cbradney 2584
   <source> pt</source>
2585
   <translation>pt</translation>
351 Franz 2586
  </message>
356 Franz 2587
  <message>
2124 cbradney 2588
   <source>&amp;Do Not Change</source>
2589
   <translation>Nie zmienia&amp;j</translation>
356 Franz 2590
  </message>
2124 cbradney 2591
 </context>
2592
 <context>
177 Franz 2593
  <name>AlignSelect</name>
2594
  <message>
2124 cbradney 2595
   <source>Align Text Left</source>
2596
   <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
177 Franz 2597
  </message>
2598
  <message>
2124 cbradney 2599
   <source>Align Text Right</source>
2600
   <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
177 Franz 2601
  </message>
2602
  <message>
2124 cbradney 2603
   <source>Align Text Center</source>
2604
   <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
177 Franz 2605
  </message>
230 Franz 2606
  <message>
2124 cbradney 2607
   <source>Align Text Justified</source>
2608
   <translation>Justuj tekst</translation>
230 Franz 2609
  </message>
2610
  <message>
2124 cbradney 2611
   <source>Align Text Forced Justified</source>
2612
   <translation>getLineStyle([&quot;nazwa&quot;]) -> integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 2613
 
2614
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2615
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
2616
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
230 Franz 2617
  </message>
2124 cbradney 2618
 </context>
2619
 <context>
169 Franz 2620
  <name>Annot</name>
2621
  <message>
2124 cbradney 2622
   <source>Field Properties</source>
2623
   <translation>Właściwości pola</translation>
169 Franz 2624
  </message>
2625
  <message>
2124 cbradney 2626
   <source>Type:</source>
2627
   <translation>Typ:</translation>
169 Franz 2628
  </message>
2629
  <message>
2124 cbradney 2630
   <source>Button</source>
2631
   <translation>Przycisk</translation>
169 Franz 2632
  </message>
2633
  <message>
2124 cbradney 2634
   <source>Text Field</source>
2635
   <translation>Pole tekstowe</translation>
169 Franz 2636
  </message>
2637
  <message>
2124 cbradney 2638
   <source>Check Box</source>
2639
   <translation>Pole wyboru</translation>
169 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
2124 cbradney 2642
   <source>Combo Box</source>
2643
   <translation>Lista rozwijana</translation>
169 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
2124 cbradney 2646
   <source>List Box</source>
2647
   <translation>Lista</translation>
169 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
2124 cbradney 2650
   <source>Properties</source>
2651
   <translation>Właściwości</translation>
169 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
2124 cbradney 2654
   <source>Name:</source>
2655
   <translation>Nazwa:</translation>
169 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
2124 cbradney 2658
   <source>Tool-Tip:</source>
2659
   <translation>Podpowiedź:</translation>
169 Franz 2660
  </message>
2661
  <message>
2124 cbradney 2662
   <source>Text</source>
2663
   <translation>Tekst</translation>
169 Franz 2664
  </message>
2665
  <message>
2124 cbradney 2666
   <source>Border</source>
2667
   <translation>Brzeg</translation>
169 Franz 2668
  </message>
2669
  <message>
2124 cbradney 2670
   <source>Color:</source>
2671
   <translation>Kolor:</translation>
169 Franz 2672
  </message>
2673
  <message>
2124 cbradney 2674
   <source>None</source>
2675
   <translation>Brak</translation>
169 Franz 2676
  </message>
2677
  <message>
2124 cbradney 2678
   <source>Width:</source>
2679
   <translation>Szerokość:</translation>
169 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
2124 cbradney 2682
   <source>Thin</source>
2683
   <translation>Cienki</translation>
169 Franz 2684
  </message>
2685
  <message>
2124 cbradney 2686
   <source>Normal</source>
2687
   <translation>Normalny</translation>
169 Franz 2688
  </message>
2689
  <message>
2124 cbradney 2690
   <source>Wide</source>
2691
   <translation>Szeroki</translation>
169 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
2124 cbradney 2694
   <source>Style:</source>
2695
   <translation>Styl:</translation>
169 Franz 2696
  </message>
2697
  <message>
2124 cbradney 2698
   <source>Solid</source>
2699
   <translation>Jednolity</translation>
169 Franz 2700
  </message>
2701
  <message>
2124 cbradney 2702
   <source>Dashed</source>
2703
   <translation>Kreskowany</translation>
169 Franz 2704
  </message>
2705
  <message>
2124 cbradney 2706
   <source>Underline</source>
2707
   <translation>Podkreślenie</translation>
169 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
2124 cbradney 2710
   <source>Beveled</source>
2711
   <translation>Wytłoczony</translation>
169 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2124 cbradney 2714
   <source>Inset</source>
2715
   <translation>Wstawka</translation>
169 Franz 2716
  </message>
2717
  <message>
2124 cbradney 2718
   <source>Other</source>
2719
   <translation>Inne</translation>
169 Franz 2720
  </message>
2721
  <message>
2124 cbradney 2722
   <source>Read Only</source>
2723
   <translation>Tylko do odczytu</translation>
169 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
2124 cbradney 2726
   <source>Required</source>
2727
   <translation>Wymagane</translation>
169 Franz 2728
  </message>
2729
  <message>
2124 cbradney 2730
   <source>Don't Export Value</source>
2731
   <translation>Nie wysyłaj wartości</translation>
169 Franz 2732
  </message>
2733
  <message>
2124 cbradney 2734
   <source>Visibility:</source>
2735
   <translation>Widoczność:</translation>
169 Franz 2736
  </message>
2737
  <message>
2124 cbradney 2738
   <source>Visible</source>
2739
   <translation>Widoczny</translation>
169 Franz 2740
  </message>
2741
  <message>
2124 cbradney 2742
   <source>Hidden</source>
2743
   <translation>Ukryty</translation>
169 Franz 2744
  </message>
2745
  <message>
2124 cbradney 2746
   <source>No Print</source>
2747
   <translation>Nie drukuj</translation>
169 Franz 2748
  </message>
2749
  <message>
2124 cbradney 2750
   <source>No View</source>
2751
   <translation>Nie wyświetlaj</translation>
169 Franz 2752
  </message>
2753
  <message>
2124 cbradney 2754
   <source>Appearance</source>
2755
   <translation>Wygląd</translation>
169 Franz 2756
  </message>
2757
  <message>
2124 cbradney 2758
   <source>Text for Button Down</source>
2759
   <translation>Tekst dla Button Down</translation>
169 Franz 2760
  </message>
2761
  <message>
2124 cbradney 2762
   <source>Text for Roll Over</source>
2763
   <translation>Text dla Roll Over</translation>
169 Franz 2764
  </message>
2765
  <message>
2124 cbradney 2766
   <source>Icons</source>
2767
   <translation>Ikony</translation>
169 Franz 2768
  </message>
2769
  <message>
2124 cbradney 2770
   <source>Use Icons</source>
2771
   <translation>Użyj ikon</translation>
169 Franz 2772
  </message>
2773
  <message>
2124 cbradney 2774
   <source>Remove</source>
2775
   <translation>Usuń</translation>
169 Franz 2776
  </message>
2777
  <message>
2124 cbradney 2778
   <source>Pressed</source>
2779
   <translation>Wciśnięty</translation>
169 Franz 2780
  </message>
2781
  <message>
2124 cbradney 2782
   <source>Roll Over</source>
2783
   <translation>Roll Over</translation>
169 Franz 2784
  </message>
2785
  <message>
2124 cbradney 2786
   <source>Icon Placement...</source>
2787
   <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
169 Franz 2788
  </message>
2789
  <message>
2124 cbradney 2790
   <source>Highlight</source>
2791
   <translation>Wyróżnienie</translation>
169 Franz 2792
  </message>
2793
  <message>
2124 cbradney 2794
   <source>Invert</source>
2795
   <translation>Negatyw</translation>
169 Franz 2796
  </message>
2797
  <message>
2124 cbradney 2798
   <source>Outlined</source>
2799
   <translation>Obramowanie</translation>
169 Franz 2800
  </message>
2801
  <message>
2124 cbradney 2802
   <source>Push</source>
2803
   <translation>Wciśnięty</translation>
169 Franz 2804
  </message>
2805
  <message>
2124 cbradney 2806
   <source>Multi-Line</source>
2807
   <translation>Wielowierszowe</translation>
169 Franz 2808
  </message>
2809
  <message>
2124 cbradney 2810
   <source>Password</source>
2811
   <translation>Hasło</translation>
169 Franz 2812
  </message>
2813
  <message>
2124 cbradney 2814
   <source>Limit of</source>
2815
   <translation>Maksymalnie</translation>
169 Franz 2816
  </message>
2817
  <message>
2124 cbradney 2818
   <source>Characters</source>
2819
   <translation>znaków</translation>
169 Franz 2820
  </message>
2821
  <message>
2124 cbradney 2822
   <source>Do Not Scroll</source>
2823
   <translation>Nie przewijaj</translation>
169 Franz 2824
  </message>
2825
  <message>
2124 cbradney 2826
   <source>Do Not Spell Check</source>
2827
   <translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
169 Franz 2828
  </message>
2829
  <message>
2124 cbradney 2830
   <source>Check Style:</source>
2831
   <translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
169 Franz 2832
  </message>
2833
  <message>
2124 cbradney 2834
   <source>Check</source>
2835
   <translation>Haczyk</translation>
169 Franz 2836
  </message>
2837
  <message>
2124 cbradney 2838
   <source>Cross</source>
2839
   <translation>Krzyżyk</translation>
169 Franz 2840
  </message>
2841
  <message>
2124 cbradney 2842
   <source>Diamond</source>
2843
   <translation>Romb</translation>
169 Franz 2844
  </message>
2845
  <message>
2124 cbradney 2846
   <source>Circle</source>
2847
   <translation>Kółko</translation>
169 Franz 2848
  </message>
2849
  <message>
2124 cbradney 2850
   <source>Star</source>
2851
   <translation>Gwiazdka</translation>
169 Franz 2852
  </message>
2853
  <message>
2124 cbradney 2854
   <source>Square</source>
2855
   <translation>Kwadrat</translation>
169 Franz 2856
  </message>
2857
  <message>
2124 cbradney 2858
   <source>Default is Checked</source>
2859
   <translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
169 Franz 2860
  </message>
2861
  <message>
2124 cbradney 2862
   <source>Editable</source>
2863
   <translation>Edycja dozwolona</translation>
169 Franz 2864
  </message>
2865
  <message>
2124 cbradney 2866
   <source>Options</source>
2867
   <translation>Opcje</translation>
169 Franz 2868
  </message>
2869
  <message>
2124 cbradney 2870
   <source>Java Script</source>
2871
   <translation>Java Script</translation>
169 Franz 2872
  </message>
2873
  <message>
2124 cbradney 2874
   <source>Go To</source>
2875
   <translation>Idź do</translation>
169 Franz 2876
  </message>
2877
  <message>
2124 cbradney 2878
   <source>Submit Form</source>
2879
   <translation>Wyślij formularz</translation>
169 Franz 2880
  </message>
2881
  <message>
2124 cbradney 2882
   <source>Reset Form</source>
2883
   <translation>Wyzeruj formularz</translation>
169 Franz 2884
  </message>
2885
  <message>
2124 cbradney 2886
   <source>Import Data</source>
2887
   <translation>Importuj dane</translation>
169 Franz 2888
  </message>
2889
  <message>
2124 cbradney 2890
   <source>Event:</source>
2891
   <translation>Zdarzenie:</translation>
169 Franz 2892
  </message>
2893
  <message>
2124 cbradney 2894
   <source>Mouse Up</source>
2895
   <translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
169 Franz 2896
  </message>
2897
  <message>
2124 cbradney 2898
   <source>Mouse Down</source>
2899
   <translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
169 Franz 2900
  </message>
2901
  <message>
2124 cbradney 2902
   <source>Mouse Enter</source>
2903
   <translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
169 Franz 2904
  </message>
2905
  <message>
2124 cbradney 2906
   <source>Mouse Exit</source>
2907
   <translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
169 Franz 2908
  </message>
2909
  <message>
2124 cbradney 2910
   <source>On Focus</source>
2911
   <translation>Wejście w pole</translation>
169 Franz 2912
  </message>
2913
  <message>
2124 cbradney 2914
   <source>On Blur</source>
2915
   <translation>Opuszczenie pola</translation>
169 Franz 2916
  </message>
2917
  <message>
2124 cbradney 2918
   <source>Script:</source>
2919
   <translation>Skrypt:</translation>
169 Franz 2920
  </message>
2921
  <message>
2124 cbradney 2922
   <source>Edit...</source>
2923
   <translation>Edytuj...</translation>
169 Franz 2924
  </message>
2925
  <message>
2124 cbradney 2926
   <source>Submit to URL:</source>
2927
   <translation>Wyślij do URL:</translation>
169 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
2124 cbradney 2930
   <source>Submit Data as HTML</source>
2931
   <translation>Wyślij dane jako HTML</translation>
169 Franz 2932
  </message>
2933
  <message>
2124 cbradney 2934
   <source>Import Data from:</source>
2935
   <translation>Importuj dane z:</translation>
169 Franz 2936
  </message>
2937
  <message>
2124 cbradney 2938
   <source>Destination</source>
2939
   <translation>Cel</translation>
169 Franz 2940
  </message>
2941
  <message>
2124 cbradney 2942
   <source>To File:</source>
2943
   <translation>Do pliku:</translation>
169 Franz 2944
  </message>
2945
  <message>
2124 cbradney 2946
   <source>Change...</source>
2947
   <translation>Zmień...</translation>
169 Franz 2948
  </message>
2949
  <message>
2124 cbradney 2950
   <source>Page:</source>
2951
   <translation>Strona:</translation>
169 Franz 2952
  </message>
2953
  <message>
2124 cbradney 2954
   <source>X-Pos:</source>
2955
   <translation>Wsp. X:</translation>
169 Franz 2956
  </message>
2957
  <message>
2124 cbradney 2958
   <source> pt</source>
2959
   <translation>pt</translation>
169 Franz 2960
  </message>
2961
  <message>
2124 cbradney 2962
   <source>Y-Pos:</source>
2963
   <translation>Wsp. Y:</translation>
169 Franz 2964
  </message>
2965
  <message>
2124 cbradney 2966
   <source>Action</source>
2967
   <translation>Akcja</translation>
169 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
2124 cbradney 2970
   <source>Field is formatted as:</source>
2971
   <translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
169 Franz 2972
  </message>
2973
  <message>
2124 cbradney 2974
   <source>Plain</source>
2975
   <translation>Bez formatowania</translation>
169 Franz 2976
  </message>
2977
  <message>
2124 cbradney 2978
   <source>Number</source>
2979
   <translation>Liczba</translation>
169 Franz 2980
  </message>
2981
  <message>
2124 cbradney 2982
   <source>Percentage</source>
2983
   <translation>Procent</translation>
169 Franz 2984
  </message>
2985
  <message>
2124 cbradney 2986
   <source>Date</source>
2987
   <translation>Data</translation>
169 Franz 2988
  </message>
2989
  <message>
2124 cbradney 2990
   <source>Time</source>
2991
   <translation>Czas</translation>
169 Franz 2992
  </message>
2993
  <message>
2124 cbradney 2994
   <source>Custom</source>
2995
   <translation>Definicja użytkownika</translation>
169 Franz 2996
  </message>
2997
  <message>
2124 cbradney 2998
   <source>Number Format</source>
2999
   <translation>Format liczby</translation>
169 Franz 3000
  </message>
3001
  <message>
2124 cbradney 3002
   <source>Decimals:</source>
3003
   <translation>Miejsca po przecinku:</translation>
169 Franz 3004
  </message>
3005
  <message>
2124 cbradney 3006
   <source>Use Currency Symbol</source>
3007
   <translation>Użyj symbolu waluty</translation>
169 Franz 3008
  </message>
3009
  <message>
2124 cbradney 3010
   <source>Prepend Currency Symbol</source>
3011
   <translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
169 Franz 3012
  </message>
3013
  <message>
2124 cbradney 3014
   <source>Formatting</source>
3015
   <translation>Format</translation>
169 Franz 3016
  </message>
3017
  <message>
2124 cbradney 3018
   <source>Percent Format</source>
3019
   <translation>Format procentu</translation>
169 Franz 3020
  </message>
3021
  <message>
2124 cbradney 3022
   <source>Date Format</source>
3023
   <translation>Format daty</translation>
169 Franz 3024
  </message>
3025
  <message>
2124 cbradney 3026
   <source>Time Format</source>
3027
   <translation>Format czasu</translation>
169 Franz 3028
  </message>
3029
  <message>
2124 cbradney 3030
   <source>Custom Scripts</source>
3031
   <translation>Skrypty użytkownika</translation>
169 Franz 3032
  </message>
3033
  <message>
2124 cbradney 3034
   <source>Format:</source>
3035
   <translation>Format:</translation>
169 Franz 3036
  </message>
3037
  <message>
2124 cbradney 3038
   <source>Keystroke:</source>
3039
   <translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
169 Franz 3040
  </message>
3041
  <message>
2124 cbradney 3042
   <source>Format</source>
3043
   <translation>Format</translation>
169 Franz 3044
  </message>
3045
  <message>
2124 cbradney 3046
   <source>Value is not validated</source>
3047
   <translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
169 Franz 3048
  </message>
3049
  <message>
2124 cbradney 3050
   <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3051
   <translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
169 Franz 3052
  </message>
3053
  <message>
2124 cbradney 3054
   <source>and less or equal to:</source>
3055
   <translation>i równa lub mniejsza:</translation>
169 Franz 3056
  </message>
3057
  <message>
2124 cbradney 3058
   <source>Custom validate script:</source>
3059
   <translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
169 Franz 3060
  </message>
3061
  <message>
2124 cbradney 3062
   <source>Validate</source>
3063
   <translation>Sprawdź</translation>
169 Franz 3064
  </message>
3065
  <message>
2124 cbradney 3066
   <source>Value is not calculated</source>
3067
   <translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
169 Franz 3068
  </message>
3069
  <message>
2124 cbradney 3070
   <source>Value is the</source>
3071
   <translation>Wartość jest</translation>
169 Franz 3072
  </message>
3073
  <message>
2124 cbradney 3074
   <source>sum</source>
3075
   <translation>sumą</translation>
169 Franz 3076
  </message>
3077
  <message>
2124 cbradney 3078
   <source>product</source>
3079
   <translation>iloczynem</translation>
169 Franz 3080
  </message>
3081
  <message>
2124 cbradney 3082
   <source>average</source>
3083
   <translation>średnią</translation>
169 Franz 3084
  </message>
3085
  <message>
2124 cbradney 3086
   <source>minimum</source>
3087
   <translation>minimum</translation>
169 Franz 3088
  </message>
3089
  <message>
2124 cbradney 3090
   <source>maximum</source>
3091
   <translation>maksimum</translation>
169 Franz 3092
  </message>
3093
  <message>
2124 cbradney 3094
   <source>of the following fields:</source>
3095
   <translation>następujących pól:</translation>
169 Franz 3096
  </message>
3097
  <message>
2124 cbradney 3098
   <source>Pick...</source>
3099
   <translation>Wybierz...</translation>
169 Franz 3100
  </message>
3101
  <message>
2124 cbradney 3102
   <source>Custom calculation script:</source>
3103
   <translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
169 Franz 3104
  </message>
3105
  <message>
2124 cbradney 3106
   <source>Calculate</source>
3107
   <translation>Oblicz</translation>
169 Franz 3108
  </message>
3109
  <message>
2124 cbradney 3110
   <source>OK</source>
3111
   <translation>OK</translation>
169 Franz 3112
  </message>
3113
  <message>
2124 cbradney 3114
   <source>Cancel</source>
3115
   <translation>Anuluj</translation>
169 Franz 3116
  </message>
3117
  <message>
2124 cbradney 3118
   <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3119
   <translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
169 Franz 3120
  </message>
3121
  <message>
2124 cbradney 3122
   <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
3123
   <translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
169 Franz 3124
  </message>
3125
  <message>
2124 cbradney 3126
   <source>Open</source>
3127
   <translation>Otwórz</translation>
169 Franz 3128
  </message>
3129
  <message>
2124 cbradney 3130
   <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3131
   <translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
169 Franz 3132
  </message>
3133
  <message>
2124 cbradney 3134
   <source>Example:</source>
3135
   <translation>Przykład:</translation>
169 Franz 3136
  </message>
3137
  <message>
2124 cbradney 3138
   <source>Selection Change</source>
3139
   <translation>Zmiana wyboru</translation>
169 Franz 3140
  </message>
3141
  <message>
2124 cbradney 3142
   <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
3143
   <translation>Czcionka dla PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3144
  </message>
3145
  <message>
2124 cbradney 3146
   <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
3147
   <translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
351 Franz 3148
  </message>
3149
  <message>
2124 cbradney 3150
   <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
3151
   <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
364 Franz 3152
  </message>
2124 cbradney 3153
 </context>
3154
 <context>
169 Franz 3155
  <name>Annota</name>
3156
  <message>
2124 cbradney 3157
   <source>Annotation Properties</source>
3158
   <translation>Właściwości adnotacji</translation>
169 Franz 3159
  </message>
3160
  <message>
2124 cbradney 3161
   <source>Text</source>
3162
   <translation>Tekst</translation>
169 Franz 3163
  </message>
3164
  <message>
2124 cbradney 3165
   <source>Link</source>
3166
   <translation>Dowiązanie</translation>
169 Franz 3167
  </message>
3168
  <message>
2124 cbradney 3169
   <source>External Link</source>
3170
   <translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
169 Franz 3171
  </message>
3172
  <message>
2124 cbradney 3173
   <source>External Web-Link</source>
3174
   <translation>Zewnętrzny web link</translation>
169 Franz 3175
  </message>
3176
  <message>
2124 cbradney 3177
   <source>Destination</source>
3178
   <translation>Cel</translation>
169 Franz 3179
  </message>
3180
  <message>
2124 cbradney 3181
   <source> pt</source>
3182
   <translation>pt</translation>
169 Franz 3183
  </message>
3184
  <message>
2124 cbradney 3185
   <source>Open</source>
3186
   <translation>Otwórz</translation>
169 Franz 3187
  </message>
3188
  <message>
2124 cbradney 3189
   <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3190
   <translation>Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
169 Franz 3191
  </message>
454 fschmid 3192
  <message>
2124 cbradney 3193
   <source>&amp;Type:</source>
3194
   <translation>&amp;Typ:</translation>
454 fschmid 3195
  </message>
3196
  <message>
2124 cbradney 3197
   <source>C&amp;hange...</source>
3198
   <translation>&amp;Zmień...</translation>
454 fschmid 3199
  </message>
3200
  <message>
2124 cbradney 3201
   <source>&amp;Page:</source>
3202
   <translation>&amp;Strona:</translation>
454 fschmid 3203
  </message>
3204
  <message>
2124 cbradney 3205
   <source>&amp;X-Pos</source>
3206
   <translation>Wsp. &amp;X</translation>
454 fschmid 3207
  </message>
3208
  <message>
2124 cbradney 3209
   <source>&amp;Y-Pos:</source>
3210
   <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
454 fschmid 3211
  </message>
532 cbradney 3212
  <message>
2124 cbradney 3213
   <source>&amp;OK</source>
3214
   <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 3215
  </message>
3216
  <message>
2124 cbradney 3217
   <source>&amp;Cancel</source>
3218
   <translation>&amp;Anuluj</translation>
532 cbradney 3219
  </message>
2124 cbradney 3220
 </context>
3221
 <context>
169 Franz 3222
  <name>ApplyT</name>
3223
  <message>
2124 cbradney 3224
   <source>Apply Template</source>
3225
   <translation>Zastosuj szablon</translation>
169 Franz 3226
  </message>
3227
  <message>
2124 cbradney 3228
   <source>Normal</source>
3229
   <translation>Normalny</translation>
169 Franz 3230
  </message>
3231
  <message>
2124 cbradney 3232
   <source>&amp;Template:</source>
3233
   <translation>&amp;Szablon:</translation>
341 Franz 3234
  </message>
3235
  <message>
2124 cbradney 3236
   <source>Apply to &amp;Current Page</source>
3237
   <translation>Zastosuj &amp;do aktualnej strony</translation>
341 Franz 3238
  </message>
3239
  <message>
2124 cbradney 3240
   <source>Apply from &amp;Page:</source>
3241
   <translation>&amp;Zastosuj od strony:</translation>
341 Franz 3242
  </message>
3243
  <message>
2124 cbradney 3244
   <source>To:</source>
3245
   <translation>do:</translation>
341 Franz 3246
  </message>
3247
  <message>
2124 cbradney 3248
   <source>&amp;OK</source>
3249
   <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3250
  </message>
3251
  <message>
2124 cbradney 3252
   <source>&amp;Cancel</source>
3253
   <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3254
  </message>
364 Franz 3255
  <message>
2124 cbradney 3256
   <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
3257
   <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;parzystych stron</translation>
364 Franz 3258
  </message>
3259
  <message>
2124 cbradney 3260
   <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
3261
   <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;nieparzystych stron</translation>
364 Franz 3262
  </message>
2124 cbradney 3263
 </context>
3264
 <context>
169 Franz 3265
  <name>Biblio</name>
3266
  <message>
2124 cbradney 3267
   <source>Scrapbook</source>
3268
   <translation>Biblioteka</translation>
169 Franz 3269
  </message>
3270
  <message>
2124 cbradney 3271
   <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3272
   <translation>Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
169 Franz 3273
  </message>
3274
  <message>
2124 cbradney 3275
   <source>Delete</source>
3276
   <translation>Usuń</translation>
169 Franz 3277
  </message>
3278
  <message>
2124 cbradney 3279
   <source>Object</source>
3280
   <translation>Obiekt</translation>
169 Franz 3281
  </message>
177 Franz 3282
  <message>
2124 cbradney 3283
   <source>New Entry</source>
3284
   <translation>Nowy wpis</translation>
177 Franz 3285
  </message>
301 Franz 3286
  <message>
2124 cbradney 3287
   <source>Rename</source>
3288
   <translation>Zmień nazwę</translation>
301 Franz 3289
  </message>
3290
  <message>
2124 cbradney 3291
   <source>Warning</source>
3292
   <translation>Ostrzeżenie</translation>
301 Franz 3293
  </message>
3294
  <message>
2124 cbradney 3295
   <source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
301 Franz 3296
Please choose another.</source>
2124 cbradney 3297
   <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
301 Franz 3298
Proszę wybrać inną.</translation>
3299
  </message>
3300
  <message>
2124 cbradney 3301
   <source>OK</source>
3302
   <translation>OK</translation>
301 Franz 3303
  </message>
341 Franz 3304
  <message>
2124 cbradney 3305
   <source>&amp;New</source>
3306
   <translation>&amp;Nowy</translation>
341 Franz 3307
  </message>
3308
  <message>
2124 cbradney 3309
   <source>&amp;Load...</source>
3310
   <translation>&amp;Pobierz...</translation>
341 Franz 3311
  </message>
3312
  <message>
2124 cbradney 3313
   <source>&amp;Save</source>
3314
   <translation>&amp;Zapisz</translation>
341 Franz 3315
  </message>
3316
  <message>
2124 cbradney 3317
   <source>Save &amp;As...</source>
3318
   <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
341 Franz 3319
  </message>
3320
  <message>
2124 cbradney 3321
   <source>&amp;Close</source>
3322
   <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 3323
  </message>
3324
  <message>
2124 cbradney 3325
   <source>&amp;Small</source>
3326
   <translation>&amp;Mały</translation>
341 Franz 3327
  </message>
3328
  <message>
2124 cbradney 3329
   <source>&amp;Medium</source>
3330
   <translation>Ś&amp;redni</translation>
341 Franz 3331
  </message>
3332
  <message>
2124 cbradney 3333
   <source>&amp;Large</source>
3334
   <translation>&amp;Duży</translation>
341 Franz 3335
  </message>
3336
  <message>
2124 cbradney 3337
   <source>&amp;File</source>
3338
   <translation>&amp;Plik</translation>
341 Franz 3339
  </message>
3340
  <message>
2124 cbradney 3341
   <source>&amp;Preview</source>
3342
   <translation>P&amp;odgląd</translation>
341 Franz 3343
  </message>
351 Franz 3344
  <message>
2124 cbradney 3345
   <source>&amp;Name:</source>
3346
   <translation>&amp;Nazwa:</translation>
351 Franz 3347
  </message>
2124 cbradney 3348
 </context>
3349
 <context>
169 Franz 3350
  <name>BookMView</name>
3351
  <message>
2124 cbradney 3352
   <source>Bookmarks</source>
3353
   <translation>Zakładki</translation>
169 Franz 3354
  </message>
3355
  <message>
2124 cbradney 3356
   <source>Move Bookmark</source>
3357
   <translation>Przesuń zakładkę</translation>
169 Franz 3358
  </message>
3359
  <message>
2124 cbradney 3360
   <source>Insert Bookmark</source>
3361
   <translation>Wstaw zakładkę</translation>
169 Franz 3362
  </message>
3363
  <message>
2124 cbradney 3364
   <source>Cancel</source>
3365
   <translation>Anuluj</translation>
169 Franz 3366
  </message>
2124 cbradney 3367
 </context>
3368
 <context>
169 Franz 3369
  <name>BookPalette</name>
3370
  <message>
2124 cbradney 3371
   <source>Bookmarks</source>
3372
   <translation>Zakładki</translation>
169 Franz 3373
  </message>
2124 cbradney 3374
 </context>
3375
 <context>
169 Franz 3376
  <name>ButtonIcon</name>
3377
  <message>
2124 cbradney 3378
   <source>Icon Placement</source>
3379
   <translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
169 Franz 3380
  </message>
3381
  <message>
2124 cbradney 3382
   <source>Layout:</source>
3383
   <translation>Układ:</translation>
169 Franz 3384
  </message>
3385
  <message>
2124 cbradney 3386
   <source>Caption only</source>
3387
   <translation>Tylko tekst</translation>
169 Franz 3388
  </message>
3389
  <message>
2124 cbradney 3390
   <source>Icon only</source>
3391
   <translation>Tylko ikona</translation>
169 Franz 3392
  </message>
3393
  <message>
2124 cbradney 3394
   <source>Caption below Icon</source>
3395
   <translation>Tekst pod ikoną</translation>
169 Franz 3396
  </message>
3397
  <message>
2124 cbradney 3398
   <source>Caption above Icon</source>
3399
   <translation>Tekst nad ikoną</translation>
169 Franz 3400
  </message>
3401
  <message>
2124 cbradney 3402
   <source>Caption right to Icon</source>
3403
   <translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
169 Franz 3404
  </message>
3405
  <message>
2124 cbradney 3406
   <source>Caption left to Icon</source>
3407
   <translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
169 Franz 3408
  </message>
3409
  <message>
2124 cbradney 3410
   <source>Caption overlays Icon</source>
3411
   <translation>Tekst na ikonie</translation>
169 Franz 3412
  </message>
3413
  <message>
2124 cbradney 3414
   <source>Scale:</source>
3415
   <translation>Skaluj:</translation>
169 Franz 3416
  </message>
3417
  <message>
2124 cbradney 3418
   <source>Always</source>
3419
   <translation>zawsze</translation>
169 Franz 3420
  </message>
3421
  <message>
2124 cbradney 3422
   <source>When Icon is too small</source>
3423
   <translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
169 Franz 3424
  </message>
3425
  <message>
2124 cbradney 3426
   <source>When Icon is too big</source>
3427
   <translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
169 Franz 3428
  </message>
3429
  <message>
2124 cbradney 3430
   <source>Never</source>
3431
   <translation>nigdy</translation>
169 Franz 3432
  </message>
3433
  <message>
2124 cbradney 3434
   <source>Scale How:</source>
3435
   <translation>Jak skalować:</translation>
169 Franz 3436
  </message>
3437
  <message>
2124 cbradney 3438
   <source>Proportional</source>
3439
   <translation>proporcjonalnie</translation>
169 Franz 3440
  </message>
3441
  <message>
2124 cbradney 3442
   <source>Non Proportional</source>
3443
   <translation>nieproporcjonalnie</translation>
169 Franz 3444
  </message>
3445
  <message>
2124 cbradney 3446
   <source>Icon</source>
3447
   <translation>Ikona</translation>
169 Franz 3448
  </message>
3449
  <message>
2124 cbradney 3450
   <source>OK</source>
3451
   <translation>OK</translation>
169 Franz 3452
  </message>
3453
  <message>
2124 cbradney 3454
   <source>Cancel</source>
3455
   <translation>Anuluj</translation>
169 Franz 3456
  </message>
3457
  <message>
2124 cbradney 3458
   <source>Reset</source>
3459
   <translation>Wyzeruj</translation>
169 Franz 3460
  </message>
2124 cbradney 3461
 </context>
3462
 <context>
169 Franz 3463
  <name>CMSPrefs</name>
3464
  <message>
2124 cbradney 3465
   <source>Color Management Settings</source>
3466
   <translation>Konfiguracja zarządzania kolorami</translation>
169 Franz 3467
  </message>
3468
  <message>
2124 cbradney 3469
   <source>System Profiles</source>
3470
   <translation>Profile systemowe</translation>
169 Franz 3471
  </message>
3472
  <message>
2124 cbradney 3473
   <source>Rendering Intents</source>
3474
   <translation>Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
169 Franz 3475
  </message>
3476
  <message>
2124 cbradney 3477
   <source>Perceptual</source>
3478
   <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
169 Franz 3479
  </message>
3480
  <message>
2124 cbradney 3481
   <source>Relative Colorimetric</source>
3482
   <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
169 Franz 3483
  </message>
3484
  <message>
2124 cbradney 3485
   <source>Saturation</source>
3486
   <translation>Nasyceniowa</translation>
169 Franz 3487
  </message>
3488
  <message>
2124 cbradney 3489
   <source>Absolute Colorimetric</source>
3490
   <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
169 Franz 3491
  </message>
3492
  <message>
2124 cbradney 3493
   <source>Default color profile for imported images</source>
3494
   <translation>Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
239 Franz 3495
  </message>
3496
  <message>
2124 cbradney 3497
   <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3498
   <translation>Domyślny profil barw dla jednolitych kolorów na stronie</translation>
239 Franz 3499
  </message>
3500
  <message>
2124 cbradney 3501
   <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.