Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 2128 | Rev 2308 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2202 mrdocs 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
2202 mrdocs 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
2202 mrdocs 12
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
14
Zwraca rozmiar czcionki w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
15
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
16
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
2202 mrdocs 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
2202 mrdocs 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
27
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
2202 mrdocs 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
2202 mrdocs 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
39
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
40
  </message>
41
  <message>
2202 mrdocs 42
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 43
 
44
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
45
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
</source>
2202 mrdocs 47
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 48
 
49
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
50
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
51
  </message>
52
  <message>
2202 mrdocs 53
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 54
 
55
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
56
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
57
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
58
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
59
</source>
2202 mrdocs 60
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
63
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
64
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
65
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
66
  </message>
67
  <message>
2202 mrdocs 68
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 69
 
70
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
71
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
72
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
73
</source>
2202 mrdocs 74
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 75
 
76
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
77
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
78
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
79
  </message>
80
  <message>
2202 mrdocs 81
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 82
 
83
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
84
coordinates are given in the current measurement units of the document
85
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
86
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
87
is not given Scribus will create one for you.
88
 
2202 mrdocs 89
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 90
</source>
2202 mrdocs 91
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 92
 
93
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
94
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
95
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
96
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
97
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
98
 
99
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
2202 mrdocs 102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
2202 mrdocs 112
    <translation type="obsolete">newPage(gdzie [,&quot;szablon&quot;])
1135 cbradney 113
 
114
Tworzy nową stronę. Creates a new page. Jeśli &quot;gdzie&quot; jest równe -1, nowa strona zostanie dołączona
115
do dokumentu, w innym przypadku nowa strona zostanie wklejona przed &quot;gdzie&quot;. Numery stron są
116
liczone od 1 wzwyż, niezależnie jaki numer strony wyświetla się na pierwszej stronie twojego
117
dokumentu. Opcjonalny parametr &quot;szablon&quot; oznacza nazwę strony szablonu dla nowej strony.
118
 
119
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony będzie poza dozwolonym zakresem</translation>
120
  </message>
121
  <message>
2202 mrdocs 122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 127
</source>
2202 mrdocs 128
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 129
 
130
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
131
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 132
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
2202 mrdocs 135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 139
</source>
2202 mrdocs 140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 141
 
142
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 143
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 144
  </message>
145
  <message>
2202 mrdocs 146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2202 mrdocs 153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
2202 mrdocs 161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1135 cbradney 163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
2202 mrdocs 179
    <translation type="obsolete">O Scribusie %1</translation>
1135 cbradney 180
  </message>
1525 cbradney 181
  <message>
2202 mrdocs 182
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 183
 
1725 cbradney 184
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
185
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
186
optional arguments, but will not be given any).
187
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
188
for the macro.
189
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
190
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
191
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
192
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
193
of a single instance.
194
</source>
2202 mrdocs 195
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 196
 
1725 cbradney 197
Utwórz makro o nazwie &quot;nazwa&quot; z istniejącym obiektem &quot;callable&quot;.
198
Obiekt &quot;callable&quot; nie może wymagać żadnych argumentów przy wywoływaniu
199
(może wymagać argumentów opcjonalnych, ale tutaj nie będą one podane).
200
Jeśli ciąg znaków &quot;accel&quot; zostanie podany, zostanie on użyty do utworzenia
201
skrótu klawiaturowego dla tego makra.
202
Jeśli podany obiekt &quot;callable&quot; jest klasą, zostanie on odrzucony.
203
Funkcje i &quot;bound methods&quot; są dopuszczalne, jako że są instancjami klas, które
204
zawierają metodę __call__ bez argumentów. Można również rejestrować
205
obiekt &quot;callable&quot; więcej niż raz oraz wielokrotne &quot;bound methods&quot; pojedyńczej
206
instancji.</translation>
1525 cbradney 207
  </message>
2202 mrdocs 208
  <message>
209
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
210
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
211
 
212
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
213
following meaning:
214
 
215
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
216
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
217
 
218
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
219
  margins
220
 
221
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
222
 
223
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
224
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
225
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
226
 
227
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
228
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
229
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
230
 
231
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
232
 
233
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
234
 
235
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
236
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
237
is not in points, make sure to account for this.
238
 
239
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
240
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
241
</source>
242
    <translation type="unfinished"></translation>
243
  </message>
244
  <message>
245
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
246
 
247
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
248
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
249
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
250
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
251
master page for the new page.
252
 
253
May raise IndexError if the page number is out of range
254
</source>
255
    <translation type="unfinished"></translation>
256
  </message>
257
</context>
258
<context>
1135 cbradney 259
  <name>@default</name>
260
  <message>
2202 mrdocs 261
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 262
 
263
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
264
has some text selected the value assigned to the first character
265
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
266
selected item is used.
267
</source>
2202 mrdocs 268
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 269
 
270
Zwraca nazwę czcionki dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
271
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
272
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
273
  </message>
274
  <message>
2202 mrdocs 275
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 276
 
277
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
278
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
279
</source>
2202 mrdocs 280
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 281
 
282
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
283
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
284
  </message>
285
  <message>
2202 mrdocs 286
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 287
 
288
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
289
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
290
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
291
selected item is used.
292
</source>
2202 mrdocs 293
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 294
 
295
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
296
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 297
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 298
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
299
  </message>
300
  <message>
2202 mrdocs 301
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 302
 
303
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
304
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
305
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
306
used.
307
</source>
2202 mrdocs 308
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 309
 
310
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
311
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
312
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
313
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
314
  </message>
315
  <message>
2202 mrdocs 316
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 317
 
318
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
319
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
320
</source>
2202 mrdocs 321
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 322
 
323
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
324
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
325
  </message>
326
  <message>
2202 mrdocs 327
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 328
 
329
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
330
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
331
</source>
2202 mrdocs 332
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 333
 
334
Zwraca odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
335
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
336
  </message>
337
  <message>
2202 mrdocs 338
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 339
 
340
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
341
given the currently selected item is used.
342
</source>
2202 mrdocs 343
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 344
 
345
Zwraca ilość szpalt w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
346
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
347
  </message>
348
  <message>
2202 mrdocs 349
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 350
 
351
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 352
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 353
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
354
used.
355
</source>
2202 mrdocs 356
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 357
 
358
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 359
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 360
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
361
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
362
  </message>
363
  <message>
2202 mrdocs 364
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 365
 
366
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
367
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
368
currently selected item is used.
369
 
370
May throw ValueError if the font cannot be found.
371
</source>
2202 mrdocs 372
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 373
 
374
Przypisuje czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; czcionkę &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
375
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
376
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
377
 
378
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie czcionki.</translation>
379
  </message>
380
  <message>
2202 mrdocs 381
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 382
 
383
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
384
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
385
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
386
currently selected item is used.
387
 
2202 mrdocs 388
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 389
</source>
2202 mrdocs 390
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 391
 
392
Przypisuje nowy rozmiar czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
393
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
394
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
395
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
396
 
397
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru czcionki poza dozwolonym zakresem.</translation>
398
  </message>
399
  <message>
2202 mrdocs 400
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 401
 
402
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
403
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
404
item is used.
405
 
406
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
407
</source>
2202 mrdocs 408
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 409
 
410
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
411
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
412
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
413
 
414
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
415
  </message>
416
  <message>
2202 mrdocs 417
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 418
 
419
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
420
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
421
 
422
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
423
</source>
2202 mrdocs 424
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 425
 
426
Przypisuje odstępowi między szpaltami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
427
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
428
 
429
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
430
  </message>
431
  <message>
2202 mrdocs 432
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 433
 
434
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
435
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
436
 
437
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
438
</source>
2202 mrdocs 439
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 440
 
441
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
442
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
443
 
444
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
445
  </message>
446
  <message>
2202 mrdocs 447
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 448
 
449
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
450
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
451
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
452
 
453
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
454
</source>
2202 mrdocs 455
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 456
 
457
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
458
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
459
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
460
w tym module - zobacz dir(scribus).
461
 
462
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
463
  </message>
464
  <message>
2202 mrdocs 465
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 466
 
467
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
468
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
469
selected item is used.
470
</source>
2202 mrdocs 471
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 472
 
473
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
474
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
475
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
476
  </message>
477
  <message>
2202 mrdocs 478
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 479
 
480
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
481
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
482
given the currently selected item is used.
483
</source>
2202 mrdocs 484
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 485
 
486
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
487
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
488
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
489
  </message>
490
  <message>
2202 mrdocs 491
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 492
 
493
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
494
selected item is used.
495
</source>
2202 mrdocs 496
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 497
 
498
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
499
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
500
  </message>
501
  <message>
2202 mrdocs 502
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 503
 
504
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
505
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
506
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
507
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
508
used.
509
</source>
2202 mrdocs 510
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 511
 
512
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
513
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
514
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
515
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
516
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
517
  </message>
518
  <message>
2202 mrdocs 519
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 520
 
521
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
522
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
523
and must not link to or be linked from any other frames already.
524
 
525
May throw ScribusException if linking rules are violated.
526
</source>
2202 mrdocs 527
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 528
 
529
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
530
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
531
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
532
 
533
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
534
  </message>
535
  <message>
2202 mrdocs 536
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 537
 
538
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
539
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 540
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 541
 
542
May throw ScribusException if linking rules are violated.
543
</source>
2202 mrdocs 544
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 545
 
546
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
547
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 548
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 549
 
550
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
551
  </message>
552
  <message>
2202 mrdocs 553
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 554
 
555
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
556
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 557
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 558
 
559
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
560
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
561
  </message>
562
  <message>
2202 mrdocs 563
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 564
 
565
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
566
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
567
the value of the named color from the default document colors.
568
 
2202 mrdocs 569
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 570
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
571
</source>
2202 mrdocs 572
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 573
 
574
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
575
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
576
 
577
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
578
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
579
  </message>
580
  <message>
2202 mrdocs 581
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 582
 
583
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
584
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
585
Color components should be in the range from 0 to 255.
586
 
2202 mrdocs 587
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 588
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
589
</source>
2202 mrdocs 590
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 591
 
592
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
593
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
594
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
595
 
596
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
597
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
598
  </message>
599
  <message>
2202 mrdocs 600
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 601
 
602
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
603
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
604
&quot;None&quot; - transparent.
605
 
606
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
607
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
608
 
2202 mrdocs 609
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 610
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
611
</source>
2202 mrdocs 612
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 613
 
614
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
615
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
616
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
617
 
618
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
619
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
620
 
621
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
622
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
623
  </message>
624
  <message>
2202 mrdocs 625
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 626
 
627
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
628
 
2202 mrdocs 629
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 630
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
631
</source>
2202 mrdocs 632
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 633
 
634
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
635
 
636
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
637
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
638
  </message>
639
  <message>
2202 mrdocs 640
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 641
 
642
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
643
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 644
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 645
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
646
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
647
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
648
opional parameters is False.
649
 
2202 mrdocs 650
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
651
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 652
 
653
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
654
 
2202 mrdocs 655
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
656
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 657
</source>
2202 mrdocs 658
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 659
 
660
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
661
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
662
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
663
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
664
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
665
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
666
 
2202 mrdocs 667
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
668
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 669
 
670
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
671
 
2202 mrdocs 672
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
673
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 674
  </message>
675
  <message>
2202 mrdocs 676
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 677
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 678
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 679
 
680
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
681
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
682
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
683
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
684
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
685
 
686
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
687
at 1.
688
 
689
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
690
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
691
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
692
can be binary-ORed with button constants:
693
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
694
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
695
 
696
Usage examples:
2202 mrdocs 697
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
698
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 699
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 700
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 701
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
702
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
703
 
704
Defined button and icon constants:
705
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
706
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
707
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
708
</source>
2202 mrdocs 709
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 710
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 711
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 712
 
713
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
714
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
715
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
716
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
717
może zawierać proste formatowanie HTML.
718
 
719
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
720
zaczynają się od 1.
721
 
722
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
723
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
724
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
725
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
726
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
727
 
728
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 729
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
730
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 731
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 732
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 733
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
734
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
735
 
736
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
737
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
738
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
739
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 740
</translation>
1135 cbradney 741
  </message>
742
  <message>
2202 mrdocs 743
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 744
 
2202 mrdocs 745
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
746
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 747
 
2202 mrdocs 748
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 749
</source>
2202 mrdocs 750
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 751
 
752
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 753
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 754
 
2202 mrdocs 755
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 756
  </message>
757
  <message>
2202 mrdocs 758
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 759
 
760
Closes the current document without prompting to save.
761
 
762
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
763
</source>
2202 mrdocs 764
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 765
 
766
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
767
 
768
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
769
  </message>
770
  <message>
2202 mrdocs 771
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 772
 
773
Returns true if there is a document open.
774
</source>
2202 mrdocs 775
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 776
 
777
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
778
  </message>
779
  <message>
2202 mrdocs 780
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 781
 
782
Opens the document &quot;name&quot;.
783
 
784
May raise ScribusError if the document could not be opened.
785
</source>
2202 mrdocs 786
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 787
 
788
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
789
 
790
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
791
  </message>
792
  <message>
2202 mrdocs 793
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 794
 
795
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
796
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
797
save file dialog.
798
 
799
If the save fails, there is currently no way to tell.
800
</source>
2202 mrdocs 801
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 802
 
803
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
804
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
805
 
806
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
807
  </message>
808
  <message>
2202 mrdocs 809
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 810
 
811
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
812
relative path).
813
 
814
May raise ScribusError if the save fails.
815
</source>
2202 mrdocs 816
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 817
 
818
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
819
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
820
 
821
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
822
  </message>
823
  <message>
2202 mrdocs 824
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 825
 
826
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
827
strings.
828
</source>
2202 mrdocs 829
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 830
 
831
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
832
to łańcuchy znaków.</translation>
833
  </message>
834
  <message>
2202 mrdocs 835
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 836
 
837
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 838
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 839
constants.
840
</source>
2202 mrdocs 841
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 842
 
843
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 844
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 845
  </message>
846
  <message>
2202 mrdocs 847
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 848
 
849
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 850
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 851
 
852
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
853
</source>
2202 mrdocs 854
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 855
 
856
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 857
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 858
 
859
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
860
  </message>
861
  <message>
2202 mrdocs 862
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 863
 
864
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
865
of the UNIT_* constants:
866
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
867
</source>
2202 mrdocs 868
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 869
 
870
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
871
ze stałych UNIT_* :
872
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
873
  </message>
874
  <message>
2202 mrdocs 875
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 876
 
877
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
878
current document.
879
</source>
2202 mrdocs 880
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 881
 
882
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
883
  </message>
884
  <message>
2202 mrdocs 885
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 886
 
887
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
888
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
889
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
890
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
891
</source>
2202 mrdocs 892
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 893
 
894
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
895
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
896
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
897
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
898
  </message>
899
  <message>
2202 mrdocs 900
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 901
 
902
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
903
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
904
</source>
2202 mrdocs 905
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 906
 
907
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
908
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
909
  </message>
910
  <message>
2202 mrdocs 911
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 912
 
913
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
914
is not given the currently selected Item is used.
915
</source>
2202 mrdocs 916
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 917
 
918
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
919
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
920
  </message>
921
  <message>
2202 mrdocs 922
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 923
 
924
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
925
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
926
</source>
2202 mrdocs 927
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 928
 
929
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
930
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
931
  </message>
932
  <message>
2202 mrdocs 933
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 934
 
935
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
936
the currently selected item is used. The join types are:
937
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
938
</source>
2202 mrdocs 939
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 940
 
941
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
942
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
943
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
944
  </message>
945
  <message>
2202 mrdocs 946
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 947
 
948
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
949
currently selected item is used. The cap types are:
950
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
951
</source>
2202 mrdocs 952
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 953
 
954
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
955
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
956
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
957
  </message>
958
  <message>
2202 mrdocs 959
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 960
 
961
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
962
currently selected item is used. Line style constants are:
963
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
964
</source>
2202 mrdocs 965
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 966
 
967
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
968
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
969
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
970
  </message>
971
  <message>
2202 mrdocs 972
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 973
 
974
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
975
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
976
</source>
2202 mrdocs 977
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 978
 
979
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
980
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
981
  </message>
982
  <message>
2202 mrdocs 983
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 984
 
985
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
986
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
987
</source>
2202 mrdocs 988
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 989
 
990
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
991
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
992
  </message>
993
  <message>
2202 mrdocs 994
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 995
 
996
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
997
given the currently selected item is used.
998
</source>
2202 mrdocs 999
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1000
 
1001
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1002
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
2202 mrdocs 1005
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1006
 
1007
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1008
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 1009
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1010
for reference.
1011
</source>
2202 mrdocs 1012
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 1013
 
1014
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
1015
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
1016
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 1017
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1018
  </message>
1019
  <message>
2202 mrdocs 1020
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1021
 
1022
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1023
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1024
is used.
1025
</source>
2202 mrdocs 1026
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1027
 
1028
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
1029
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1030
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1031
  </message>
1032
  <message>
2202 mrdocs 1033
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1034
 
1035
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1036
</source>
2202 mrdocs 1037
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1038
 
1039
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
2202 mrdocs 1042
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1043
 
1044
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1045
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1046
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1047
belongs to a group, the whole group is moved.
1048
</source>
2202 mrdocs 1049
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1050
 
1051
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
1052
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
1053
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
1054
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
2202 mrdocs 1057
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1058
 
1059
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1060
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1061
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1062
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1063
given the currently selected item is used.
1064
</source>
2202 mrdocs 1065
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1066
 
1067
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1068
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1069
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1070
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1071
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1072
  </message>
1073
  <message>
2202 mrdocs 1074
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1075
 
1076
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1077
is not given the currently selected item is used.
1078
</source>
2202 mrdocs 1079
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1080
 
1081
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1082
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1083
  </message>
1084
  <message>
2202 mrdocs 1085
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1086
 
1087
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1088
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1089
second selected Object and so on.
1090
</source>
2202 mrdocs 1091
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1092
 
1093
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1094
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
2202 mrdocs 1097
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1098
 
1099
Returns the number of selected objects.
1100
</source>
2202 mrdocs 1101
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1102
 
1103
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
2202 mrdocs 1106
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1107
 
1108
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1109
</source>
2202 mrdocs 1110
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1111
 
1112
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1113
  </message>
1114
  <message>
2202 mrdocs 1115
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1116
 
1117
Deselects all objects in the whole document.
1118
</source>
2202 mrdocs 1119
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1120
 
1121
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1122
  </message>
1123
  <message>
2202 mrdocs 1124
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1125
 
1126
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1127
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1128
items are used.
1129
</source>
2202 mrdocs 1130
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1131
 
1132
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1133
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1134
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1135
  </message>
1136
  <message>
2202 mrdocs 1137
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1138
 
1139
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1140
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1141
 
1142
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1143
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
2202 mrdocs 1146
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1147
 
1148
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1149
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1150
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1151
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1152
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1153
 
1154
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1155
</source>
2202 mrdocs 1156
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1157
 
1158
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1159
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1160
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1161
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1162
zaznaczony obiekt.
1163
 
1164
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1165
  </message>
1166
  <message>
2202 mrdocs 1167
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1168
 
1169
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1170
not given the currently selected item is used.
1171
 
1172
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1173
</source>
2202 mrdocs 1174
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1175
 
1176
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1177
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1178
 
1179
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1180
  </message>
1181
  <message>
2202 mrdocs 1182
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1183
 
1184
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1185
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1186
means 100 %.
1187
 
1188
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1189
</source>
2202 mrdocs 1190
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1191
 
1192
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1193
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1194
 
1195
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
2202 mrdocs 1198
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1199
 
2202 mrdocs 1200
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1201
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1202
if locked.
1203
</source>
2202 mrdocs 1204
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1205
 
1206
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1207
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1208
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
2202 mrdocs 1211
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1212
 
1213
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1214
currently selected item is used.
1215
</source>
2202 mrdocs 1216
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1217
 
1218
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1219
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
2202 mrdocs 1222
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1223
 
1224
Returns a list with the names of all available fonts.
1225
</source>
2202 mrdocs 1226
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1227
 
1228
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych czcionek.</translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
2202 mrdocs 1231
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1232
 
2202 mrdocs 1233
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1234
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1235
</source>
2202 mrdocs 1236
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1237
 
1238
Zwraca obszerną informację o czcionkach. Jest to lista krotek zawierająca:
1239
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik czcionki), (...), ... ]</translation>
1240
  </message>
1241
  <message>
2202 mrdocs 1242
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1243
 
1244
Returns a list with the names of all defined layers.
1245
</source>
2202 mrdocs 1246
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1247
 
1248
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
2202 mrdocs 1251
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1252
 
1253
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1254
 
2202 mrdocs 1255
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1256
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1257
</source>
2202 mrdocs 1258
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1259
 
1260
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1261
 
1262
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1263
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1264
  </message>
1265
  <message>
2202 mrdocs 1266
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1267
 
1268
Returns the name of the current active layer.
1269
</source>
2202 mrdocs 1270
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1271
 
1272
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
2202 mrdocs 1275
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1276
 
1277
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1278
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1279
 
2202 mrdocs 1280
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1281
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1282
</source>
2202 mrdocs 1283
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1284
 
1285
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1286
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1287
 
1288
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1289
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1290
  </message>
1291
  <message>
2202 mrdocs 1292
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1293
 
1294
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1295
the layer is invisible.
1296
 
2202 mrdocs 1297
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1298
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1299
</source>
2202 mrdocs 1300
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1301
 
1302
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1303
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1304
 
1305
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1306
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1307
  </message>
1308
  <message>
2202 mrdocs 1309
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1310
 
1311
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1312
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1313
 
2202 mrdocs 1314
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1315
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1316
</source>
2202 mrdocs 1317
    <translation>setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1318
 
1319
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1320
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1321
 
1322
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1323
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1324
  </message>
1325
  <message>
2202 mrdocs 1326
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1327
 
2202 mrdocs 1328
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1329
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1330
 
2202 mrdocs 1331
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1332
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1333
</source>
2202 mrdocs 1334
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1335
 
1336
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1337
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1338
 
1339
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1340
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
2202 mrdocs 1343
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1344
 
1345
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1346
 
2202 mrdocs 1347
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1348
</source>
2202 mrdocs 1349
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1350
 
1351
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1352
 
1353
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
2202 mrdocs 1356
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1357
 
1358
Returns a string with the -lang value.
1359
</source>
2202 mrdocs 1360
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1361
 
1362
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1363
  </message>
1364
  <message>
2202 mrdocs 1365
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1366
 
1367
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1368
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1369
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1370
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1371
is not given Scribus will create one for you.
1372
 
2202 mrdocs 1373
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1374
</source>
2202 mrdocs 1375
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1376
 
1377
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1378
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1379
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1380
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1381
sam utworzy taką nazwę.
1382
 
1383
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1384
  </message>
1385
  <message>
2202 mrdocs 1386
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1387
 
1388
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1389
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1390
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1391
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1392
create one for you.
1393
 
2202 mrdocs 1394
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1395
</source>
2202 mrdocs 1396
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1397
 
1398
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1399
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1400
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1401
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1402
ją automatycznie.
1403
 
1404
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
2202 mrdocs 1407
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1408
 
1409
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1410
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1411
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1412
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1413
given Scribus will create one for you.
1414
 
2202 mrdocs 1415
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1416
</source>
2202 mrdocs 1417
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1418
 
1419
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1420
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1421
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1422
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1423
utworzy ją automatycznie.
1424
 
1425
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1426
  </message>
1427
  <message>
2202 mrdocs 1428
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1429
 
1430
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1431
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1432
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1433
object because you need this name for further access to that object. If
1434
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1435
 
2202 mrdocs 1436
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1437
</source>
2202 mrdocs 1438
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1439
 
1440
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1441
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1442
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1443
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1444
utworzy ją automatycznie.
1445
 
1446
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1447
  </message>
1448
  <message>
2202 mrdocs 1449
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1450
 
1451
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1452
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1453
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1454
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1455
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1456
Scribus will create one for you.
1457
 
2202 mrdocs 1458
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1459
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1460
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1461
</source>
2202 mrdocs 1462
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1463
 
1464
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1465
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1466
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1467
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1468
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1469
utworzy ją automatycznie.
1470
 
1471
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1472
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1473
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
2202 mrdocs 1476
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1477
 
1478
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1479
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1480
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1481
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1482
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1483
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1484
identifier for the object because you need this name for further access to that
1485
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1486
 
2202 mrdocs 1487
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1488
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1489
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1490
</source>
2202 mrdocs 1491
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1492
 
1493
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1494
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1495
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1496
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1497
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1498
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1499
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1500
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1501
utworzy ją automatycznie.
1502
 
1503
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1504
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1505
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1506
  </message>
1507
  <message>
2202 mrdocs 1508
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1509
 
1510
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1511
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1512
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1513
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1514
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1515
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1516
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1517
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1518
for you.
1519
 
2202 mrdocs 1520
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1521
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1522
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1523
</source>
2202 mrdocs 1524
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1525
 
1526
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1527
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1528
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1529
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1530
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1531
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1532
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1533
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1534
Scribus utworzy ją automatycznie.
1535
 
1536
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1537
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1538
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
2202 mrdocs 1541
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1542
 
1543
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1544
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1545
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1546
unique identifier for the object because you need this name for further access
1547
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1548
 
2202 mrdocs 1549
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1550
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1551
</source>
2202 mrdocs 1552
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1553
 
1554
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1555
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1556
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1557
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1558
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1559
Scribus utworzy ją automatycznie.
1560
 
1561
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1562
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1563
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
2202 mrdocs 1566
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1567
 
1568
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1569
selected item is deleted.
1570
</source>
2202 mrdocs 1571
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1572
 
1573
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1574
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1575
  </message>
1576
  <message>
2202 mrdocs 1577
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1578
 
1579
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1580
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1581
is not passed, text flow is toggled.
1582
</source>
2202 mrdocs 1583
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1584
 
1585
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1586
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1587
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1588
przełączone.</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
2202 mrdocs 1591
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1592
 
1593
Test if an object with specified name really exists in the document.
1594
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1595
returns True if there is something selected.
1596
</source>
2202 mrdocs 1597
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1598
 
1599
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1600
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1601
zaznaczony obiekt.</translation>
1602
  </message>
1603
  <message>
2202 mrdocs 1604
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1605
 
1606
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1607
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1608
</source>
2202 mrdocs 1609
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1610
 
1611
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1612
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
2202 mrdocs 1615
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1616
 
1617
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1618
</source>
2202 mrdocs 1619
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1620
 
1621
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1622
  </message>
1623
  <message>
2202 mrdocs 1624
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1625
 
1626
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1627
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1628
</source>
2202 mrdocs 1629
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1630
 
1631
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1632
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1633
  </message>
1634
  <message>
2202 mrdocs 1635
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1636
 
1637
Redraws all pages.
1638
</source>
2202 mrdocs 1639
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1640
 
1641
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1642
  </message>
1643
  <message>
2202 mrdocs 1644
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1645
 
1646
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1647
 
1648
May raise ScribusError if the save failed.
1649
</source>
2202 mrdocs 1650
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1651
 
1652
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1653
 
1654
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
2202 mrdocs 1657
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1658
 
1659
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1660
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1661
page number is.
1662
 
1663
May raise IndexError if the page number is out of range
1664
</source>
2202 mrdocs 1665
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1666
 
1667
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1668
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1669
wyświetlany w dokumencie.
1670
 
1671
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
2202 mrdocs 1674
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1675
 
1676
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1677
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1678
just sets the page that script commands will operates on.
1679
 
1680
May raise IndexError if the page number is out of range.
1681
</source>
2202 mrdocs 1682
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1683
 
1684
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1685
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1686
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1687
 
1688
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1689
  </message>
1690
  <message>
2202 mrdocs 1691
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1692
 
1693
Returns the number of pages in the document.
1694
</source>
2202 mrdocs 1695
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1696
 
1697
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
2202 mrdocs 1700
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1701
 
1702
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1703
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1704
</source>
2202 mrdocs 1705
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1706
 
1707
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1708
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1709
  </message>
1710
  <message>
2202 mrdocs 1711
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1712
 
1713
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1714
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1715
 
1716
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1717
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1718
</source>
2202 mrdocs 1719
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1720
 
1721
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1722
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1723
 
1724
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1725
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1726
  </message>
1727
  <message>
2202 mrdocs 1728
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1729
 
1730
See getHGuides.
1731
</source>
2202 mrdocs 1732
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1733
 
1734
Zobacz getHGuides.</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
2202 mrdocs 1737
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1738
 
1739
See setHGuides.
1740
</source>
2202 mrdocs 1741
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1742
 
1743
Zobacz setHGuides.</translation>
1744
  </message>
1745
  <message>
2202 mrdocs 1746
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1747
 
2202 mrdocs 1748
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1749
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1750
</source>
2202 mrdocs 1751
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1752
 
1753
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1754
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1755
  </message>
1756
  <message>
2202 mrdocs 1757
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1758
 
1759
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1760
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1761
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1762
the page...
1763
</source>
2202 mrdocs 1764
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1765
 
1766
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1767
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1768
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1769
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
2202 mrdocs 1772
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1773
 
1774
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1775
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1776
currently selected item is used.
1777
</source>
2202 mrdocs 1778
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1779
 
1780
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1781
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1782
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1783
  </message>
1784
  <message>
2202 mrdocs 1785
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1786
 
1787
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1788
is not given the currently selected item is used.
1789
</source>
2202 mrdocs 1790
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1791
 
1792
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1793
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1794
  </message>
1795
  <message>
2202 mrdocs 1796
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1797
 
1798
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1799
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1800
given the currently selected item is used.
1801
 
1802
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1803
</source>
2202 mrdocs 1804
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1805
 
1806
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1807
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1808
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1809
 
1810
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1811
  </message>
1812
  <message>
2202 mrdocs 1813
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1814
 
1815
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1816
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1817
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1818
is used.
1819
 
1820
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1821
</source>
2202 mrdocs 1822
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1823
 
1824
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1825
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1826
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1827
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1828
 
1829
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1830
  </message>
1831
  <message>
2202 mrdocs 1832
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1833
 
1834
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1835
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1836
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1837
</source>
2202 mrdocs 1838
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1839
 
1840
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1841
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1842
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1843
  </message>
1844
  <message>
2202 mrdocs 1845
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1846
 
1847
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1848
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1849
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1850
</source>
2202 mrdocs 1851
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1852
 
1853
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1854
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1855
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1856
  </message>
1857
  <message>
2202 mrdocs 1858
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1859
 
1860
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1861
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1862
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1863
</source>
2202 mrdocs 1864
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1865
 
1866
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1867
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1868
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1869
  </message>
1870
  <message>
2202 mrdocs 1871
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1872
 
1873
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1874
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1875
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1876
Item is used.
1877
 
1878
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1879
</source>
2202 mrdocs 1880
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1881
 
1882
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1883
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1884
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1885
zaznaczony obiekt.
1886
 
1887
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
2202 mrdocs 1890
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1891
 
1892
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1893
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1894
 
1895
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1896
</source>
2202 mrdocs 1897
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1898
 
1899
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1900
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1901
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1902
 
1903
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
2202 mrdocs 1906
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1907
 
1908
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1909
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1910
 
2202 mrdocs 1911
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1912
</source>
2202 mrdocs 1913
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1914
 
1915
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1916
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1917
 
1918
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
2202 mrdocs 1921
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1922
 
1923
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1924
new progress bar use. See progressSet.
1925
</source>
2202 mrdocs 1926
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1927
 
1928
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1929
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1930
  </message>
1931
  <message>
2202 mrdocs 1932
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1933
 
2202 mrdocs 1934
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1935
See progressSet.
1936
</source>
2202 mrdocs 1937
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1938
 
1939
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1940
Zobacz progressSet.</translation>
1941
  </message>
1942
  <message>
2202 mrdocs 1943
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1944
 
1945
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1946
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1947
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1948
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1949
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1950
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 1951
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1952
</source>
2202 mrdocs 1953
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1954
 
1955
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1956
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1957
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1958
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1959
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1960
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1961
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
2202 mrdocs 1964
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1965
 
1966
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1967
</source>
2202 mrdocs 1968
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 1969
 
1970
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
2202 mrdocs 1973
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1974
 
2202 mrdocs 1975
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1976
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1977
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1978
</source>
2202 mrdocs 1979
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1980
 
1981
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1982
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1983
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
1984
  </message>
1985
  <message>
2202 mrdocs 1986
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 1987
 
1988
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1989
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
1990
the range from 0 to 255.
1991
 
1992
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1993
</source>
2202 mrdocs 1994
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 1995
 
1996
Definiuje nowy kolor o nazwie &quot;nazwa&quot;. Wartość koloru definiowana jest za pomocą
1997
czterech komponentów: c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny. Komponentyz
1998
koloru powinny się zawierać w zakresie od 0 do 255.
1999
 
2000
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana niedopuszczalna nazwa koloru.</translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
2202 mrdocs 2003
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2004
 
2005
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2006
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2007
selected item is used.
2008
</source>
2202 mrdocs 2009
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2010
 
2011
Zwraca promień zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot;. Promień podawany
2012
jest w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2013
zaznaczony obiekt.</translation>
2014
  </message>
2015
  <message>
2202 mrdocs 2016
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2017
 
2018
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2019
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2020
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2202 mrdocs 2021
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2022
</source>
2202 mrdocs 2023
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2024
 
2025
Zwraca krotkę (x, y) z pozycją obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
2026
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Pozycja wyrażana jest w aktualnych
2202 mrdocs 2027
jednostkach dokumentu - zobacz również stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 2028
  </message>
2029
  <message>
2202 mrdocs 2030
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2031
 
2032
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2033
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2034
selected item is used.
2035
</source>
2202 mrdocs 2036
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2037
 
2038
Przypisuje obiektowi &quot;nazwa&quot; obrót &quot;obrót&quot;. Wartości dodatnie oznaczają ruch przeciwny
2039
do ruchu wskazówek zegara. Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2040
zaznaczony obiekt.</translation>
2041
  </message>
1525 cbradney 2042
  <message>
2202 mrdocs 2043
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2044
 
2202 mrdocs 2045
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2046
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2047
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 2048
 
2049
May raise WrongFrameTypeError.
2050
</source>
2202 mrdocs 2051
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 2052
 
2202 mrdocs 2053
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
2054
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
2055
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
2056
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 2057
 
2058
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2059
  </message>
2060
  <message>
2202 mrdocs 2061
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2062
 
1725 cbradney 2063
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2064
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2065
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2066
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2067
 
1725 cbradney 2068
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2069
</source>
2202 mrdocs 2070
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1725 cbradney 2071
 
2072
Zaznacza liczbę &quot;count&quot; znaków tekstu w ramce tekstowej &quot;name&quot;, zaczynając
2073
od znaku &quot;start&quot;. Znaki liczy się poczynając od 0. Jeśli &quot;count&quot; wynosi 0, usunięte
2074
zostaną wszystkie zaznaczenia. Jeśli &quot;count&quot; wynosi -1, zostanie zaznaczony
2075
cały tekst zawarty w ramce. Jeśli parametr &quot;name&quot; nie zostanie podany, zostanie
2076
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2077
 
2078
Może zwrócić IndexError, jeśli zaznaczenie będzie wykraczać poza zakres tekstu.</translation>
1525 cbradney 2079
  </message>
2080
  <message>
2202 mrdocs 2081
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2082
 
1725 cbradney 2083
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2084
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2085
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2086
for the macro.
2087
</source>
2202 mrdocs 2088
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2089
 
1725 cbradney 2090
Utwórz makro o nazwie &quot;name&quot; używając kodu źródłowego &quot;sourcetext&quot;.
2091
&quot;sourcetext&quot; musi spełniać te same wymagania jak makra tworzone za pośrednictwem GUI.
2092
Jeśli ciąg znaków &quot;accel&quot; zostanie podane, zostanie z niego utworzony skrót klawiaturowy
2093
dla makra.</translation>
1525 cbradney 2094
  </message>
2095
  <message>
2202 mrdocs 2096
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2097
 
2098
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1725 cbradney 2099
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2100
space. If no document is open, returns the value of the named color
2101
from the default document colors.
2102
 
2202 mrdocs 2103
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1525 cbradney 2104
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2105
</source>
2202 mrdocs 2106
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; krotka
1525 cbradney 2107
 
1725 cbradney 2108
Zwraca krotkę (R,G,B) zawierającą trzy komponenty koloru &quot;nazwa&quot; zawartego
2109
waktualnym dokumencie, przeniesionego do przestrzeni barwnej RGB.
2110
Jeśli żaden dokument nie jest otwarty, zwraca wartość podanego koloru zawartego
2111
w domyślnej palecie kolorów dla dokumentów.
1525 cbradney 2112
 
1725 cbradney 2113
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli podany kolor nie zostanie znaleziony.
2114
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny kolor.</translation>
1525 cbradney 2115
  </message>
2116
  <message>
2202 mrdocs 2117
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2118
 
1725 cbradney 2119
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2120
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2121
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2122
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2123
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 2124
 
2202 mrdocs 2125
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 2126
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2127
</source>
2202 mrdocs 2128
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2129
 
1725 cbradney 2130
Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
2131
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
2132
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
2133
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
2134
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 2135
 
1725 cbradney 2136
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
2137
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 2138
  </message>
2139
  <message>
2202 mrdocs 2140
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2141
 
1725 cbradney 2142
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2143
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2144
&quot;layer&quot; is invisible.
2145
 
2202 mrdocs 2146
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2147
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2148
</source>
2202 mrdocs 2149
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2150
 
1725 cbradney 2151
Zwraca informację, czy warstwa jest widoczna. Wartość True oznacza, że warstwa
2152
jest widoczna, wartość False oznacza niewidoczność warstwy.
1525 cbradney 2153
 
1725 cbradney 2154
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2155
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2156
  </message>
2157
  <message>
2202 mrdocs 2158
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2159
 
1725 cbradney 2160
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2161
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2162
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2163
 
2202 mrdocs 2164
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2165
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2166
</source>
2202 mrdocs 2167
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2168
 
1725 cbradney 2169
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
2170
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 2171
 
1725 cbradney 2172
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2173
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2174
  </message>
2175
  <message>
2202 mrdocs 2176
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2177
 
1725 cbradney 2178
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2179
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2180
 
2181
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2182
</source>
2202 mrdocs 2183
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2184
 
1725 cbradney 2185
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
2186
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2187
 
2188
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2189
  </message>
2190
  <message>
2202 mrdocs 2191
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2192
 
1725 cbradney 2193
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2195
 
1725 cbradney 2196
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2197
</source>
2202 mrdocs 2198
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2199
 
1725 cbradney 2200
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2201
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2202
 
1725 cbradney 2203
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2204
  </message>
169 Franz 2205
  <message>
2202 mrdocs 2206
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 2207
 
2208
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 2209
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 2210
</source>
2202 mrdocs 2211
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 2212
 
2213
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2214
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2215
  </message>
2216
  <message>
2202 mrdocs 2217
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2124 cbradney 2218
 
2219
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2220
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2221
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2222
is not given the currently selected Item is used.
2223
 
2224
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2225
</source>
2202 mrdocs 2226
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2124 cbradney 2227
 
2228
Wstawia tekst text &quot;text&quot; od pozycji &quot;pos&quot; w ramce tekstowej &quot;name&quot;.
2229
Tekst musi być zakodowany w UTF (zobacz też setText() dla porównania).
2230
Pierwszy znak ma indeks 0. Wstawienie na pozycji -1 dołącza tekst do ramki.
2231
Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
169 Franz 2232
  </message>
2202 mrdocs 2233
  <message>
2234
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2235
 
2236
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2237
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2238
space. If no document is open, returns the value of the named color
2239
from the default document colors.
2240
 
2241
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2242
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2243
</source>
2244
    <translation type="unfinished"></translation>
2245
  </message>
2246
  <message>
2247
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2248
 
2249
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2250
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2251
the range from 0 to 255.
2252
 
2253
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2254
</source>
2255
    <translation type="unfinished"></translation>
2256
  </message>
2257
  <message>
2258
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2259
 
2260
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2261
</source>
2262
    <translation type="unfinished"></translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2266
 
2267
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2268
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2269
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2270
</source>
2271
    <translation type="unfinished"></translation>
2272
  </message>
2273
  <message>
2274
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2275
 
2276
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2277
for details of arguments.
2278
 
2279
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2280
</source>
2281
    <translation type="unfinished"></translation>
2282
  </message>
2283
  <message>
2284
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2285
 
2286
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2287
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2288
by parent classes as well.
2289
</source>
2290
    <translation type="unfinished"></translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>getProperty(object, property)
2294
 
2295
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2296
 
2297
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2298
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2299
C++ QObject instance.
2300
 
2301
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2302
to look up on `object&apos;.
2303
 
2304
The return value varies depending on the type of the property.
2305
</source>
2306
    <translation type="unfinished"></translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <source>setProperty(object, property, value)
2310
 
2311
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2312
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2313
also be raised if the underlying setter fails.
2314
 
2315
See getProperty() for more information.
2316
</source>
2317
    <translation type="unfinished"></translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
2320
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2321
 
2322
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2323
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2324
search recursively through children, grandchildren, etc.
2325
 
2326
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2327
</source>
2328
    <translation type="unfinished"></translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2332
 
2333
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2334
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2335
search recursively through children, grandchildren, etc.
2336
</source>
2337
    <translation type="unfinished"></translation>
2338
  </message>
2339
  <message>
2340
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2341
 
2342
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2343
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2344
selected item is used.
2345
</source>
2346
    <translation type="unfinished"></translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
2349
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2350
 
2351
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2352
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2353
&quot;layer&quot; is invisible.
2354
 
2355
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2356
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2357
</source>
2358
    <translation type="unfinished"></translation>
2359
  </message>
2360
  <message>
2361
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2362
 
2363
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2364
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2365
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2366
not given the currently selected Item is used.
2367
 
2368
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2369
</source>
2370
    <translation type="unfinished"></translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
2373
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2374
 
2375
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2376
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2377
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2378
selected item is used.
2379
 
2380
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2381
</source>
2382
    <translation type="unfinished"></translation>
2383
  </message>
2384
  <message>
2385
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2386
 
2387
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2388
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2389
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2390
 
2391
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2392
</source>
2393
    <translation type="unfinished"></translation>
2394
  </message>
2395
</context>
2396
<context>
2124 cbradney 2397
  <name>About</name>
169 Franz 2398
  <message>
2202 mrdocs 2399
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2400
%2 %3</source>
2202 mrdocs 2401
    <translation>Scribus - wersja %1
192 Franz 2402
%2 %3</translation>
169 Franz 2403
  </message>
2404
  <message>
2202 mrdocs 2405
    <source>Build-ID:</source>
2406
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2407
  </message>
2408
  <message>
2202 mrdocs 2409
    <source>Contributions from:</source>
2410
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2411
  </message>
2412
  <message>
2202 mrdocs 2413
    <source>Windows port:</source>
2414
    <translation type="obsolete">Windows port:</translation>
169 Franz 2415
  </message>
2416
  <message>
2202 mrdocs 2417
    <source>German:</source>
2418
    <translation type="obsolete">Niemiecki:</translation>
169 Franz 2419
  </message>
2420
  <message>
2202 mrdocs 2421
    <source>French:</source>
2422
    <translation type="obsolete">Francuski:</translation>
169 Franz 2423
  </message>
2424
  <message>
2202 mrdocs 2425
    <source>Italian:</source>
2426
    <translation type="obsolete">Włoski:</translation>
169 Franz 2427
  </message>
2428
  <message>
2202 mrdocs 2429
    <source>Hungarian:</source>
2430
    <translation type="obsolete">Węgierski:</translation>
169 Franz 2431
  </message>
2432
  <message>
2202 mrdocs 2433
    <source>Ukrainian:</source>
2434
    <translation type="obsolete">Ukraiński:</translation>
169 Franz 2435
  </message>
2436
  <message>
2202 mrdocs 2437
    <source>Bulgarian:</source>
2438
    <translation type="obsolete">Bułgarski:</translation>
169 Franz 2439
  </message>
2440
  <message>
2202 mrdocs 2441
    <source>Galician:</source>
2442
    <translation type="obsolete">Galicyjski:</translation>
169 Franz 2443
  </message>
2444
  <message>
2202 mrdocs 2445
    <source>Turkish:</source>
2446
    <translation type="obsolete">Turecki:</translation>
169 Franz 2447
  </message>
2448
  <message>
2202 mrdocs 2449
    <source>Lithuanian:</source>
2450
    <translation type="obsolete">Litewski:</translation>
169 Franz 2451
  </message>
2452
  <message>
2202 mrdocs 2453
    <source>Polish:</source>
2454
    <translation type="obsolete">Polski:</translation>
169 Franz 2455
  </message>
2456
  <message>
2202 mrdocs 2457
    <source>Czech:</source>
2458
    <translation type="obsolete">Czeski:</translation>
169 Franz 2459
  </message>
2460
  <message>
2202 mrdocs 2461
    <source>Slovak:</source>
2462
    <translation type="obsolete">Słowacki:</translation>
169 Franz 2463
  </message>
2464
  <message>
2202 mrdocs 2465
    <source>Danish:</source>
2466
    <translation type="obsolete">Duński:</translation>
169 Franz 2467
  </message>
2468
  <message>
2202 mrdocs 2469
    <source>Norwegian:</source>
2470
    <translation type="obsolete">Norweski:</translation>
169 Franz 2471
  </message>
2472
  <message>
2202 mrdocs 2473
    <source>Welsh:</source>
2474
    <translation type="obsolete">Walijski:</translation>
169 Franz 2475
  </message>
2476
  <message>
2202 mrdocs 2477
    <source>Russian:</source>
2478
    <translation type="obsolete">Rosyjski:</translation>
169 Franz 2479
  </message>
2480
  <message>
2202 mrdocs 2481
    <source>Brazilian:</source>
2482
    <translation type="obsolete">Brazylijski:</translation>
169 Franz 2483
  </message>
2484
  <message>
2202 mrdocs 2485
    <source>Finnish:</source>
2486
    <translation type="obsolete">Fiński:</translation>
177 Franz 2487
  </message>
230 Franz 2488
  <message>
2202 mrdocs 2489
    <source>Slovenian:</source>
2490
    <translation type="obsolete">Słoweński:</translation>
278 Franz 2491
  </message>
2492
  <message>
2202 mrdocs 2493
    <source>Basque:</source>
2494
    <translation type="obsolete">Baskijski:</translation>
278 Franz 2495
  </message>
291 Franz 2496
  <message>
2202 mrdocs 2497
    <source>&amp;About</source>
2498
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 2499
  </message>
2500
  <message>
2202 mrdocs 2501
    <source>A&amp;uthors</source>
2502
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2503
  </message>
2504
  <message>
2202 mrdocs 2505
    <source>&amp;Translations</source>
2506
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2507
  </message>
2508
  <message>
2202 mrdocs 2509
    <source>&amp;Online</source>
2510
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2511
  </message>
2512
  <message>
2202 mrdocs 2513
    <source>&amp;Close</source>
2514
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2515
  </message>
2516
  <message>
2202 mrdocs 2517
    <source>Swedish:</source>
2518
    <translation type="obsolete">Szwedzki:</translation>
341 Franz 2519
  </message>
409 Franz 2520
  <message>
2202 mrdocs 2521
    <source>Development Team:</source>
2522
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 2523
  </message>
415 Franz 2524
  <message>
2202 mrdocs 2525
    <source>Official Documentation:</source>
2526
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2527
  </message>
2528
  <message>
2202 mrdocs 2529
    <source>Other Documentation:</source>
2530
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2531
  </message>
2532
  <message>
2202 mrdocs 2533
    <source>English (British):</source>
2534
    <translation type="obsolete">Angielski (Brytyjski):</translation>
415 Franz 2535
  </message>
2536
  <message>
2202 mrdocs 2537
    <source>Homepage</source>
2538
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 2539
  </message>
2540
  <message>
2202 mrdocs 2541
    <source>Online Reference</source>
2542
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 2543
  </message>
2544
  <message>
2202 mrdocs 2545
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2546
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 2547
  </message>
2548
  <message>
2202 mrdocs 2549
    <source>Mailing List</source>
2550
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 2551
  </message>
2552
  <message>
2202 mrdocs 2553
    <source>Catalan:</source>
2554
    <translation type="obsolete">Kataloński:</translation>
415 Franz 2555
  </message>
421 Franz 2556
  <message>
2202 mrdocs 2557
    <source>Korean:</source>
2558
    <translation type="obsolete">Koreański:</translation>
421 Franz 2559
  </message>
2560
  <message>
2202 mrdocs 2561
    <source>Spanish:</source>
2562
    <translation type="obsolete">Hiszpański:</translation>
421 Franz 2563
  </message>
2564
  <message>
2202 mrdocs 2565
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2566
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 2567
  </message>
454 fschmid 2568
  <message>
2202 mrdocs 2569
    <source>Esperanto:</source>
2570
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2571
  </message>
2572
  <message>
2202 mrdocs 2573
    <source>Serbian:</source>
2574
    <translation type="obsolete">Serbski:</translation>
454 fschmid 2575
  </message>
2576
  <message>
2202 mrdocs 2577
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2578
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2579
  </message>
2580
  <message>
2202 mrdocs 2581
    <source>About Scribus %1</source>
2582
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 2583
  </message>
769 cbradney 2584
  <message>
2202 mrdocs 2585
    <source>This panel shows the version, build date and
1135 cbradney 2586
 compiled in library support in Scribus
2587
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2588
Missing library support is indicated by a *</source>
2202 mrdocs 2589
    <translation type="obsolete">Panel ten informuje o numerze wersji, dacie kompilacji
1135 cbradney 2590
oraz wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2591
Symbole C-C-T oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS i T=TIFF.
2592
O braku obsługi dla danej biblioteki informuje symbol *</translation>
2593
  </message>
1525 cbradney 2594
  <message>
2202 mrdocs 2595
    <source>%1 %2 %3 </source>
2596
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2597
  </message>
2598
  <message>
2202 mrdocs 2599
    <source>Afrikaans:</source>
2600
    <translation type="obsolete">Afrykanerski:</translation>
1525 cbradney 2601
  </message>
2124 cbradney 2602
  <message>
2202 mrdocs 2603
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
2604
    <translation type="obsolete">Portugalski (Brazylijski):</translation>
2124 cbradney 2605
  </message>
2202 mrdocs 2606
  <message>
2607
    <source>Windows Port:</source>
2608
    <translation type="unfinished"></translation>
2609
  </message>
2610
  <message>
2611
    <source>This panel shows the version, build date and
2612
 compiled in library support in Scribus
2613
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2614
Missing library support is indicated by a *</source>
2615
    <translation type="unfinished"></translation>
2616
  </message>
2617
</context>
2618
<context>
2619
  <name>ActionManager</name>
2620
  <message>
2621
    <source>&amp;Image Effects</source>
2622
    <translation type="unfinished"></translation>
2623
  </message>
2624
  <message>
2625
    <source>&amp;Tabulators...</source>
2626
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
2627
  </message>
2628
  <message>
2629
    <source>&amp;New</source>
2630
    <translation type="unfinished"></translation>
2631
  </message>
2632
  <message>
2633
    <source>&amp;Open...</source>
2634
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
2635
  </message>
2636
  <message>
2637
    <source>&amp;Close</source>
2638
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
2639
  </message>
2640
  <message>
2641
    <source>&amp;Save</source>
2642
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
2643
  </message>
2644
  <message>
2645
    <source>Save &amp;As...</source>
2646
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2650
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2654
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>Get Text...</source>
2658
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>Append &amp;Text...</source>
2662
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
2663
  </message>
2664
  <message>
2665
    <source>Get Image...</source>
2666
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>Save &amp;Text...</source>
2670
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2674
    <translation>Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
2675
  </message>
2676
  <message>
2677
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2678
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
2679
  </message>
2680
  <message>
2681
    <source>Document &amp;Information...</source>
2682
    <translation>Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
2683
  </message>
2684
  <message>
2685
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2686
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
2687
  </message>
2688
  <message>
2689
    <source>&amp;Print...</source>
2690
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
2691
  </message>
2692
  <message>
2693
    <source>&amp;Quit</source>
2694
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>&amp;Undo</source>
2698
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
2699
  </message>
2700
  <message>
2701
    <source>&amp;Redo</source>
2702
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
2705
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2706
    <translation type="unfinished"></translation>
2707
  </message>
2708
  <message>
2709
    <source>Cu&amp;t</source>
2710
    <translation type="unfinished"></translation>
2711
  </message>
2712
  <message>
2713
    <source>&amp;Copy</source>
2714
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
2715
  </message>
2716
  <message>
2717
    <source>&amp;Paste</source>
2718
    <translation>&amp;Wklej</translation>
2719
  </message>
2720
  <message>
2721
    <source>C&amp;lear Contents</source>
2722
    <translation>W&amp;yczyść zawartość</translation>
2723
  </message>
2724
  <message>
2725
    <source>Select &amp;All</source>
2726
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
2727
  </message>
2728
  <message>
2729
    <source>&amp;Deselect All</source>
2730
    <translation type="unfinished"></translation>
2731
  </message>
2732
  <message>
2733
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
2734
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
2735
  </message>
2736
  <message>
2737
    <source>C&amp;olors...</source>
2738
    <translation>K&amp;olory...</translation>
2739
  </message>
2740
  <message>
2741
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2742
    <translation>Style &amp;akapitów...</translation>
2743
  </message>
2744
  <message>
2745
    <source>&amp;Line Styles...</source>
2746
    <translation>Style &amp;linii...</translation>
2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2750
    <translation type="unfinished"></translation>
2751
  </message>
2752
  <message>
2753
    <source>&amp;Javascripts...</source>
2754
    <translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
2755
  </message>
2756
  <message>
2757
    <source>P&amp;references...</source>
2758
    <translation>&amp;Konfiguracja...</translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
2761
    <source>%1 pt</source>
2762
    <translation type="unfinished"></translation>
2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <source>&amp;Other...</source>
2766
    <translation>&amp;Inne...</translation>
2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>&amp;Left</source>
2770
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
2771
  </message>
2772
  <message>
2773
    <source>&amp;Center</source>
2774
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>&amp;Right</source>
2778
    <translation>Do &amp;prawej</translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>&amp;Block</source>
2782
    <translation>&amp;Justowany</translation>
2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <source>&amp;Forced</source>
2786
    <translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
2787
  </message>
2788
  <message>
2789
    <source>&amp;%1 %</source>
2790
    <translation type="unfinished"></translation>
2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>&amp;Normal</source>
2794
    <translation type="unfinished"></translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
2797
    <source>&amp;Underline</source>
2798
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
2799
  </message>
2800
  <message>
2801
    <source>&amp;Strike Through</source>
2802
    <translation type="unfinished"></translation>
2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <source>&amp;All Caps</source>
2806
    <translation type="unfinished"></translation>
2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>Small &amp;Caps</source>
2810
    <translation type="unfinished"></translation>
2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>Su&amp;perscript</source>
2814
    <translation type="unfinished"></translation>
2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>Su&amp;bscript</source>
2818
    <translation type="unfinished"></translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>&amp;Outline</source>
2822
    <translation>&amp;Struktura</translation>
2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>D&amp;uplicate</source>
2826
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
2830
    <translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
2831
  </message>
2832
  <message>
2833
    <source>&amp;Delete</source>
2834
    <translation>&amp;Usuń</translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>&amp;Group</source>
2838
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>&amp;Ungroup</source>
2842
    <translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source>Is &amp;Locked</source>
2846
    <translation type="unfinished"></translation>
2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
2850
    <translation type="unfinished"></translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
2854
    <translation type="unfinished"></translation>
2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>Raise to &amp;Top</source>
2858
    <translation type="unfinished"></translation>
2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>&amp;Lower</source>
2862
    <translation>O poziom &amp;niżej</translation>
2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>&amp;Raise</source>
2866
    <translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
2870
    <translation>Odstęp/Wyrówn&amp;anie...</translation>
2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
2874
    <translation>Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>&amp;Attributes...</source>
2878
    <translation type="unfinished"></translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>I&amp;mage Visible</source>
2882
    <translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
2886
    <translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
2890
    <translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
2894
    <translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>Field P&amp;roperties</source>
2898
    <translation>Właściwości &amp;pola</translation>
2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
2902
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
2903
  </message>
2904
  <message>
2905
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
2906
    <translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
2910
    <translation>&amp;Odłącz tekst od ścieżki</translation>
2911
  </message>
2912
  <message>
2913
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
2914
    <translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <source>Split &amp;Polygons</source>
2918
    <translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
2922
    <translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
2923
  </message>
2924
  <message>
2925
    <source>&amp;Image Frame</source>
2926
    <translation type="unfinished"></translation>
2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <source>&amp;Outlines</source>
2930
    <translation>&amp;Krzywe</translation>
2931
  </message>
2932
  <message>
2933
    <source>&amp;Polygon</source>
2934
    <translation type="unfinished"></translation>
2935
  </message>
2936
  <message>
2937
    <source>&amp;Text Frame</source>
2938
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
2939
  </message>
2940
  <message>
2941
    <source>&amp;Glyph...</source>
2942
    <translation type="unfinished"></translation>
2943
  </message>
2944
  <message>
2945
    <source>Sample Text</source>
2946
    <translation type="unfinished"></translation>
2947
  </message>
2948
  <message>
2949
    <source>&amp;Insert...</source>
2950
    <translation>&amp;Wklej...</translation>
2951
  </message>
2952
  <message>
2953
    <source>Im&amp;port...</source>
2954
    <translation type="unfinished"></translation>
2955
  </message>
2956
  <message>
2957
    <source>&amp;Delete...</source>
2958
    <translation>&amp;Usuń...</translation>
2959
  </message>
2960
  <message>
2961
    <source>&amp;Copy...</source>
2962
    <translation type="unfinished"></translation>
2963
  </message>
2964
  <message>
2965
    <source>&amp;Move...</source>
2966
    <translation>&amp;Przesuń...</translation>
2967
  </message>
2968
  <message>
2969
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
2970
    <translation type="unfinished"></translation>
2971
  </message>
2972
  <message>
2973
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
2974
    <translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
2975
  </message>
2976
  <message>
2977
    <source>&amp;Fit in window</source>
2978
    <translation type="unfinished"></translation>
2979
  </message>
2980
  <message>
2981
    <source>&amp;50%</source>
2982
    <translation>&amp;50%</translation>
2983
  </message>
2984
  <message>
2985
    <source>&amp;75%</source>
2986
    <translation>&amp;75%</translation>
2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>&amp;100%</source>
2990
    <translation>&amp;100%</translation>
2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>&amp;200%</source>
2994
    <translation>&amp;200%</translation>
2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>&amp;Thumbnails</source>
2998
    <translation>&amp;Miniatury</translation>
2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>Show &amp;Margins</source>
3002
    <translation>Wyświetlaj &amp;marginesy</translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Show &amp;Frames</source>
3006
    <translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Show &amp;Images</source>
3010
    <translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>Show &amp;Grid</source>
3014
    <translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Show G&amp;uides</source>
3018
    <translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3022
    <translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3026
    <translation type="unfinished"></translation>
3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3030
    <translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3034
    <translation>Wyrównaj &amp;do linii pomocniczych</translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>&amp;Properties</source>
3038
    <translation>&amp;Właściwości</translation>
3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3042
    <translation>&amp;Biblioteka</translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>&amp;Layers</source>
3046
    <translation>W&amp;arstwy</translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>P&amp;age Palette</source>
3050
    <translation>S&amp;trony</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3054
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>&amp;Measurements</source>
3058
    <translation type="unfinished"></translation>
3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Action &amp;History</source>
3062
    <translation type="unfinished"></translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3066
    <translation type="unfinished"></translation>
3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>&amp;Tools</source>
3070
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3074
    <translation>N&amp;arzędzia PDF</translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Select Item</source>
3078
    <translation type="unfinished"></translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>T&amp;able</source>
3082
    <translation type="unfinished"></translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>&amp;Shape</source>
3086
    <translation>Ksz&amp;tałt ramki</translation>
3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>&amp;Line</source>
3090
    <translation>&amp;Linia</translation>
3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3094
    <translation type="unfinished"></translation>
3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>Rotate Item</source>
3098
    <translation>Obróć element</translation>
3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>Zoom in or out</source>
3102
    <translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>Zoom in</source>
3106
    <translation type="unfinished"></translation>
3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>Zoom out</source>
3110
    <translation type="unfinished"></translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3114
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>Text...</source>
3118
    <translation type="unfinished"></translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>Link Text Frames</source>
3122
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>Unlink Text Frames</source>
3126
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3130
    <translation type="unfinished"></translation>
3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>Copy Item Properties</source>
3134
    <translation type="unfinished"></translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3138
    <translation>Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>Insert Text Frame</source>
3142
    <translation>Utwórz ramkę tekstową</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Insert Image Frame</source>
3146
    <translation type="unfinished"></translation>
3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Insert Table</source>
3150
    <translation type="unfinished"></translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Insert Shape</source>
3154
    <translation type="unfinished"></translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>Insert Polygon</source>
3158
    <translation type="unfinished"></translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>Insert Line</source>
3162
    <translation type="unfinished"></translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3166
    <translation type="unfinished"></translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Insert Freehand Line</source>
3170
    <translation>Utwórz odręczną linię</translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3174
    <translation>&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3178
    <translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3182
    <translation type="unfinished"></translation>
3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>&amp;About Scribus</source>
3186
    <translation>&amp;O Scribusie</translation>
3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>About &amp;Qt</source>
3190
    <translation>O &amp;Qt</translation>
3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3194
    <translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3198
    <translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3202
    <translation type="unfinished"></translation>
3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3206
    <translation type="unfinished"></translation>
3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>Page &amp;Number</source>
3210
    <translation type="unfinished"></translation>
3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>Copyright</source>
3214
    <translation type="unfinished"></translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>Registered Trademark</source>
3218
    <translation type="unfinished"></translation>
3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Trademark</source>
3222
    <translation type="unfinished"></translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>Bullet</source>
3226
    <translation type="unfinished"></translation>
3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>Em Dash</source>
3230
    <translation type="unfinished"></translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>En Dash</source>
3234
    <translation type="unfinished"></translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Figure Dash</source>
3238
    <translation type="unfinished"></translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>Quotation Dash</source>
3242
    <translation type="unfinished"></translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Apostrophe</source>
3246
    <translation type="unfinished"></translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Straight Double</source>
3250
    <translation type="unfinished"></translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>Single Left</source>
3254
    <translation type="unfinished"></translation>
3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Single Right</source>
3258
    <translation type="unfinished"></translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Double Left</source>
3262
    <translation type="unfinished"></translation>
3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>Double Right</source>
3266
    <translation type="unfinished"></translation>
3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>Single Reversed</source>
3270
    <translation type="unfinished"></translation>
3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>Double Reversed</source>
3274
    <translation type="unfinished"></translation>
3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>Single Left Guillemet</source>
3278
    <translation type="unfinished"></translation>
3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>Single Right Guillemet</source>
3282
    <translation type="unfinished"></translation>
3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>Double Left Guillemet</source>
3286
    <translation type="unfinished"></translation>
3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>Double Right Guillemet</source>
3290
    <translation type="unfinished"></translation>
3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>Low Single Comma</source>
3294
    <translation type="unfinished"></translation>
3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>Low Double Comma</source>
3298
    <translation type="unfinished"></translation>
3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>Double Turned Comma</source>
3302
    <translation type="unfinished"></translation>
3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>CJK Single Left</source>
3306
    <translation type="unfinished"></translation>
3307
  </message>
3308
  <message>
3309
    <source>CJK Single Right</source>
3310
    <translation type="unfinished"></translation>
3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>CJK Double Left</source>
3314
    <translation type="unfinished"></translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>CJK Double Right</source>
3318
    <translation type="unfinished"></translation>
3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>Toggle Palettes</source>
3322
    <translation type="unfinished"></translation>
3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>Toggle Guides</source>
3326
    <translation type="unfinished"></translation>
3327
  </message>
3328
</context>
3329
<context>
169 Franz 3330
  <name>AdvOptions</name>
3331
  <message>
2202 mrdocs 3332
    <source>Advanced Options</source>
3333
    <translation>Zaawansowane opcje</translation>
169 Franz 3334
  </message>
3335
  <message>
2202 mrdocs 3336
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3337
    <translation>Tworzy PostScript Level 3</translation>
310 Franz 3338
  </message>
3339
  <message>
2202 mrdocs 3340
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
310 Franz 3341
this can create huge files</source>
2202 mrdocs 3342
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 3343
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 3344
  </message>
3345
  <message>
2202 mrdocs 3346
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
310 Franz 3347
this can create huge files</source>
2202 mrdocs 3348
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 3349
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 3350
  </message>
348 Franz 3351
  <message>
2202 mrdocs 3352
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3353
    <translation>O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
351 Franz 3354
  </message>
3355
  <message>
2202 mrdocs 3356
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3357
    <translation>Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
351 Franz 3358
  </message>
3359
  <message>
2202 mrdocs 3360
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3361
    <translation>Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 3362
  </message>
3363
  <message>
2202 mrdocs 3364
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3365
    <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 3366
  </message>
3367
  <message>
2202 mrdocs 3368
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3369
    <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 3370
  </message>
3371
  <message>
2202 mrdocs 3372
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3373
    <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 3374
  </message>
3375
  <message>
2202 mrdocs 3376
    <source>&amp;OK</source>
3377
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3378
  </message>
3379
  <message>
2202 mrdocs 3380
    <source>&amp;Cancel</source>
3381
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 3382
  </message>
364 Franz 3383
  <message>
2202 mrdocs 3384
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3385
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
364 Franz 3386
  </message>
3387
  <message>
2202 mrdocs 3388
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
364 Franz 3389
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3390
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3391
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3392
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3393
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
2202 mrdocs 3394
    <translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
368 Franz 3395
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
3396
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
3397
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
3398
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
3399
przypadku.
3400
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
364 Franz 3401
  </message>
2124 cbradney 3402
  <message>
2202 mrdocs 3403
    <source>Set Media Size</source>
3404
    <translation>Podaj rozmiar nośnika</translation>
2124 cbradney 3405
  </message>
3406
  <message>
2202 mrdocs 3407
    <source>This enables you to explicitely set,
2124 cbradney 3408
the media size of the postscript file.
3409
Not recommended unless
3410
 requested by your printer.</source>
2202 mrdocs 3411
    <translation type="obsolete">Opcja ta pozwala na podanie rozmiaru
2124 cbradney 3412
nośnika pliku postcriptowego.
3413
Niezalecane, jeśli nie będzie wymagane
3414
przez drukarnię.</translation>
3415
  </message>
2202 mrdocs 3416
</context>
3417
<context>
169 Franz 3418
  <name>Align</name>
3419
  <message>
2202 mrdocs 3420
    <source>Distribute/Align</source>
3421
    <translation>Odstęp/Wyrównanie</translation>
169 Franz 3422
  </message>
3423
  <message>
2202 mrdocs 3424
    <source>Align</source>
3425
    <translation>Wyrównaj</translation>
169 Franz 3426
  </message>
3427
  <message>
2202 mrdocs 3428
    <source>Horizontal</source>
3429
    <translation>Poziomo</translation>
169 Franz 3430
  </message>
3431
  <message>
2202 mrdocs 3432
    <source>Left Sides</source>
3433
    <translation>Lewe brzegi</translation>
169 Franz 3434
  </message>
3435
  <message>
2202 mrdocs 3436
    <source>Middles</source>
3437
    <translation>Środki</translation>
169 Franz 3438
  </message>
3439
  <message>
2202 mrdocs 3440
    <source>Right Sides</source>
3441
    <translation>Prawe brzegi</translation>
169 Franz 3442
  </message>
3443
  <message>
2202 mrdocs 3444
    <source>Vertical</source>
3445
    <translation>Pionowo</translation>
169 Franz 3446
  </message>
3447
  <message>
2202 mrdocs 3448
    <source>Top Sides</source>
3449
    <translation>Górne brzegi</translation>
169 Franz 3450
  </message>
3451
  <message>
2202 mrdocs 3452
    <source>Bottom Sides</source>
3453
    <translation>Dolne brzegi</translation>
169 Franz 3454
  </message>
3455
  <message>
2202 mrdocs 3456
    <source> mm</source>
3457
    <translation type="obsolete">mm</translation>
169 Franz 3458
  </message>
3459
  <message>
2202 mrdocs 3460
    <source> in</source>
3461
    <translation type="obsolete">in</translation>
169 Franz 3462
  </message>
3463
  <message>
2202 mrdocs 3464
    <source> p</source>
3465
    <translation type="obsolete">p</translation>
169 Franz 3466
  </message>
3467
  <message>
2202 mrdocs 3468
    <source>&amp;OK</source>
3469
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3470
  </message>
3471
  <message>
2202 mrdocs 3472
    <source>&amp;Apply</source>
3473
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
341 Franz 3474
  </message>
3475
  <message>
2202 mrdocs 3476
    <source>&amp;Cancel</source>
3477
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3478
  </message>
348 Franz 3479
  <message>
2202 mrdocs 3480
    <source>&amp;Between:</source>
3481
    <translation>&amp;Pomiędzy:</translation>
348 Franz 3482
  </message>
3483
  <message>
2202 mrdocs 3484
    <source>A&amp;lign</source>
3485
    <translation>&amp;Wyrównaj</translation>
348 Franz 3486
  </message>
3487
  <message>
2202 mrdocs 3488
    <source>Di&amp;splacement</source>
3489
    <translation>P&amp;rzesunięcie</translation>
348 Franz 3490
  </message>
3491
  <message>
2202 mrdocs 3492
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3493
    <translation>Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
348 Franz 3494
  </message>
3495
  <message>
2202 mrdocs 3496
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3497
    <translation>m&amp;iędzy:</translation>
348 Franz 3498
  </message>
3499
  <message>
2202 mrdocs 3500
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3501
    <translation>&amp;Nie zmieniaj</translation>
348 Franz 3502
  </message>
3503
  <message>
2202 mrdocs 3504
    <source>Al&amp;ign</source>
3505
    <translation>W&amp;yrównaj</translation>
348 Franz 3506
  </message>
3507
  <message>
2202 mrdocs 3508
    <source>Dis&amp;placement</source>
3509
    <translation>Prze&amp;sunięcie</translation>
348 Franz 3510
  </message>
3511
  <message>
2202 mrdocs 3512
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3513
    <translation>Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
348 Franz 3514
  </message>
351 Franz 3515
  <message>
2202 mrdocs 3516
    <source> pt</source>
3517
    <translation type="obsolete">pt</translation>
351 Franz 3518
  </message>
356 Franz 3519
  <message>
2202 mrdocs 3520
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3521
    <translation>Nie zmienia&amp;j</translation>
356 Franz 3522
  </message>
2202 mrdocs 3523
</context>
3524
<context>
177 Franz 3525
  <name>AlignSelect</name>
3526
  <message>
2202 mrdocs 3527
    <source>Align Text Left</source>
3528
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
177 Franz 3529
  </message>
3530
  <message>
2202 mrdocs 3531
    <source>Align Text Right</source>
3532
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
177 Franz 3533
  </message>
3534
  <message>
2202 mrdocs 3535
    <source>Align Text Center</source>
3536
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
177 Franz 3537
  </message>
230 Franz 3538
  <message>
2202 mrdocs 3539
    <source>Align Text Justified</source>
3540
    <translation>Justuj tekst</translation>
230 Franz 3541
  </message>
3542
  <message>
2202 mrdocs 3543
    <source>Align Text Forced Justified</source>
3544
    <translation>getLineStyle([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 3545
 
3546
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
3547
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
3548
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
230 Franz 3549
  </message>
2202 mrdocs 3550
</context>
3551
<context>
169 Franz 3552
  <name>Annot</name>
3553
  <message>
2202 mrdocs 3554
    <source>Field Properties</source>
3555
    <translation>Właściwości pola</translation>
169 Franz 3556
  </message>
3557
  <message>
2202 mrdocs 3558
    <source>Type:</source>
3559
    <translation>Typ:</translation>
169 Franz 3560
  </message>
3561
  <message>
2202 mrdocs 3562
    <source>Button</source>
3563
    <translation>Przycisk</translation>
169 Franz 3564
  </message>
3565
  <message>
2202 mrdocs 3566
    <source>Text Field</source>
3567
    <translation>Pole tekstowe</translation>
169 Franz 3568
  </message>
3569
  <message>
2202 mrdocs 3570
    <source>Check Box</source>
3571
    <translation>Pole wyboru</translation>
169 Franz 3572
  </message>
3573
  <message>
2202 mrdocs 3574
    <source>Combo Box</source>
3575
    <translation>Lista rozwijana</translation>
169 Franz 3576
  </message>
3577
  <message>
2202 mrdocs 3578
    <source>List Box</source>
3579
    <translation>Lista</translation>
169 Franz 3580
  </message>
3581
  <message>
2202 mrdocs 3582
    <source>Properties</source>
3583
    <translation>Właściwości</translation>
169 Franz 3584
  </message>
3585
  <message>
2202 mrdocs 3586
    <source>Name:</source>
3587
    <translation>Nazwa:</translation>
169 Franz 3588
  </message>
3589
  <message>
2202 mrdocs 3590
    <source>Tool-Tip:</source>
3591
    <translation>Podpowiedź:</translation>
169 Franz 3592
  </message>
3593
  <message>
2202 mrdocs 3594
    <source>Text</source>
3595
    <translation>Tekst</translation>
169 Franz 3596
  </message>
3597
  <message>
2202 mrdocs 3598
    <source>Border</source>
3599
    <translation>Brzeg</translation>
169 Franz 3600
  </message>
3601
  <message>
2202 mrdocs 3602
    <source>Color:</source>
3603
    <translation>Kolor:</translation>
169 Franz 3604
  </message>
3605
  <message>
2202 mrdocs 3606
    <source>None</source>
3607
    <translation>Brak</translation>
169 Franz 3608
  </message>
3609
  <message>
2202 mrdocs 3610
    <source>Width:</source>
3611
    <translation>Szerokość:</translation>
169 Franz 3612
  </message>
3613
  <message>
2202 mrdocs 3614
    <source>Thin</source>
3615
    <translation>Cienki</translation>
169 Franz 3616
  </message>
3617
  <message>
2202 mrdocs 3618
    <source>Normal</source>
3619
    <translation>Normalny</translation>
169 Franz 3620
  </message>
3621
  <message>
2202 mrdocs 3622
    <source>Wide</source>
3623
    <translation>Szeroki</translation>
169 Franz 3624
  </message>
3625
  <message>
2202 mrdocs 3626
    <source>Style:</source>
3627
    <translation>Styl:</translation>
169 Franz 3628
  </message>
3629
  <message>
2202 mrdocs 3630
    <source>Solid</source>
3631
    <translation>Jednolity</translation>
169 Franz 3632
  </message>
3633
  <message>
2202 mrdocs 3634
    <source>Dashed</source>
3635
    <translation>Kreskowany</translation>
169 Franz 3636
  </message>
3637
  <message>
2202 mrdocs 3638
    <source>Underline</source>
3639
    <translation>Podkreślenie</translation>
169 Franz 3640
  </message>
3641
  <message>
2202 mrdocs 3642
    <source>Beveled</source>
3643
    <translation>Wytłoczony</translation>
169 Franz 3644
  </message>
3645
  <message>
2202 mrdocs 3646
    <source>Inset</source>
3647
    <translation>Wstawka</translation>
169 Franz 3648
  </message>
3649
  <message>
2202 mrdocs 3650
    <source>Other</source>
3651
    <translation>Inne</translation>
169 Franz 3652
  </message>
3653
  <message>
2202 mrdocs 3654
    <source>Read Only</source>
3655
    <translation>Tylko do odczytu</translation>
169 Franz 3656
  </message>
3657
  <message>
2202 mrdocs 3658
    <source>Required</source>
3659
    <translation>Wymagane</translation>
169 Franz 3660
  </message>
3661
  <message>
2202 mrdocs 3662
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
3663
    <translation>Nie wysyłaj wartości</translation>
169 Franz 3664
  </message>
3665
  <message>
2202 mrdocs 3666
    <source>Visibility:</source>
3667
    <translation>Widoczność:</translation>
169 Franz 3668
  </message>
3669
  <message>
2202 mrdocs 3670
    <source>Visible</source>
3671
    <translation>Widoczny</translation>
169 Franz 3672
  </message>
3673
  <message>
2202 mrdocs 3674
    <source>Hidden</source>
3675
    <translation>Ukryty</translation>
169 Franz 3676
  </message>
3677
  <message>
2202 mrdocs 3678
    <source>No Print</source>
3679
    <translation>Nie drukuj</translation>
169 Franz 3680
  </message>
3681
  <message>
2202 mrdocs 3682
    <source>No View</source>
3683
    <translation>Nie wyświetlaj</translation>
169 Franz 3684
  </message>
3685
  <message>
2202 mrdocs 3686
    <source>Appearance</source>
3687
    <translation>Wygląd</translation>
169 Franz 3688
  </message>
3689
  <message>
2202 mrdocs 3690
    <source>Text for Button Down</source>
3691
    <translation>Tekst dla Button Down</translation>
169 Franz 3692
  </message>
3693
  <message>
2202 mrdocs 3694
    <source>Text for Roll Over</source>
3695
    <translation>Text dla Roll Over</translation>
169 Franz 3696
  </message>
3697
  <message>
2202 mrdocs 3698
    <source>Icons</source>
3699
    <translation>Ikony</translation>
169 Franz 3700
  </message>
3701
  <message>
2202 mrdocs 3702
    <source>Use Icons</source>
3703
    <translation>Użyj ikon</translation>
169 Franz 3704
  </message>
3705
  <message>
2202 mrdocs 3706
    <source>Remove</source>
3707
    <translation>Usuń</translation>
169 Franz 3708
  </message>
3709
  <message>
2202 mrdocs 3710
    <source>Pressed</source>
3711
    <translation>Wciśnięty</translation>
169 Franz 3712
  </message>
3713
  <message>
2202 mrdocs 3714
    <source>Roll Over</source>
3715
    <translation>Roll Over</translation>
169 Franz 3716
  </message>
3717
  <message>
2202 mrdocs 3718
    <source>Icon Placement...</source>
3719
    <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
169 Franz 3720
  </message>
3721
  <message>
2202 mrdocs 3722
    <source>Highlight</source>
3723
    <translation>Wyróżnienie</translation>
169 Franz 3724
  </message>
3725
  <message>
2202 mrdocs 3726
    <source>Invert</source>
3727
    <translation>Negatyw</translation>
169 Franz 3728
  </message>
3729
  <message>
2202 mrdocs 3730
    <source>Outlined</source>
3731
    <translation>Obramowanie</translation>
169 Franz 3732
  </message>
3733
  <message>
2202 mrdocs 3734
    <source>Push</source>
3735
    <translation>Wciśnięty</translation>
169 Franz 3736
  </message>
3737
  <message>
2202 mrdocs 3738
    <source>Multi-Line</source>
3739
    <translation>Wielowierszowe</translation>
169 Franz 3740
  </message>
3741
  <message>
2202 mrdocs 3742
    <source>Password</source>
3743
    <translation>Hasło</translation>
169 Franz 3744
  </message>
3745
  <message>
2202 mrdocs 3746
    <source>Limit of</source>
3747
    <translation>Maksymalnie</translation>