Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 2202 | Rev 2591 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2202 mrdocs 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
2202 mrdocs 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
2202 mrdocs 12
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
14
Zwraca rozmiar czcionki w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
15
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
16
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
2202 mrdocs 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
2202 mrdocs 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
27
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
2202 mrdocs 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
2202 mrdocs 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
39
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
40
  </message>
41
  <message>
2202 mrdocs 42
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 43
 
44
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
45
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
</source>
2202 mrdocs 47
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 48
 
49
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
50
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
51
  </message>
52
  <message>
2202 mrdocs 53
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 54
 
55
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
56
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
57
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
58
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
59
</source>
2202 mrdocs 60
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
63
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
64
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
65
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
66
  </message>
67
  <message>
2202 mrdocs 68
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 69
 
70
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
71
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
72
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
73
</source>
2202 mrdocs 74
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 75
 
76
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
77
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
78
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
79
  </message>
80
  <message>
2202 mrdocs 81
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 82
 
83
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
84
coordinates are given in the current measurement units of the document
85
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
86
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
87
is not given Scribus will create one for you.
88
 
2202 mrdocs 89
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 90
</source>
2202 mrdocs 91
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 92
 
93
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
94
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
95
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
96
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
97
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
98
 
99
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
2202 mrdocs 102
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
105
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 106
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 107
</source>
2202 mrdocs 108
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 109
 
110
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
111
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 112
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 113
  </message>
114
  <message>
2202 mrdocs 115
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 116
 
117
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 118
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 119
</source>
2202 mrdocs 120
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 121
 
122
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 123
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 124
  </message>
125
  <message>
2202 mrdocs 126
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
127
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 128
 
129
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
130
following meaning:
131
 
132
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2202 mrdocs 133
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 134
 
135
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
136
  margins
137
 
138
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
139
 
2202 mrdocs 140
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
141
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
142
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
143
 
144
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
145
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
146
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
147
 
148
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
149
 
150
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
151
 
152
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
153
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
154
is not in points, make sure to account for this.
155
 
156
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
157
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
158
</source>
159
    <translation type="unfinished"></translation>
160
  </message>
161
  <message>
162
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
163
 
164
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
165
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
166
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
167
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
168
master page for the new page.
169
 
170
May raise IndexError if the page number is out of range
171
</source>
172
    <translation type="unfinished"></translation>
173
  </message>
174
</context>
175
<context>
1135 cbradney 176
  <name>@default</name>
177
  <message>
2202 mrdocs 178
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 179
 
180
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
181
has some text selected the value assigned to the first character
182
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
183
selected item is used.
184
</source>
2202 mrdocs 185
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 186
 
187
Zwraca nazwę czcionki dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
188
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
189
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
190
  </message>
191
  <message>
2202 mrdocs 192
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 193
 
194
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
195
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
196
</source>
2202 mrdocs 197
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 198
 
199
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
200
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
201
  </message>
202
  <message>
2202 mrdocs 203
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 204
 
205
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
206
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
207
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
208
selected item is used.
209
</source>
2202 mrdocs 210
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 211
 
212
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
213
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 214
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 215
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
216
  </message>
217
  <message>
2202 mrdocs 218
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 219
 
220
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
221
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
222
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
223
used.
224
</source>
2202 mrdocs 225
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 226
 
227
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
228
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
229
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
230
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
231
  </message>
232
  <message>
2202 mrdocs 233
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 234
 
235
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
236
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
237
</source>
2202 mrdocs 238
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 239
 
240
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
241
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
242
  </message>
243
  <message>
2202 mrdocs 244
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 245
 
246
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
247
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
248
</source>
2202 mrdocs 249
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 250
 
251
Zwraca odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
252
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
253
  </message>
254
  <message>
2202 mrdocs 255
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 256
 
257
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
258
given the currently selected item is used.
259
</source>
2202 mrdocs 260
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 261
 
262
Zwraca ilość szpalt w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
263
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
264
  </message>
265
  <message>
2202 mrdocs 266
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 267
 
268
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 269
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 270
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
271
used.
272
</source>
2202 mrdocs 273
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 274
 
275
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 276
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 277
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
278
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
279
  </message>
280
  <message>
2202 mrdocs 281
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 282
 
283
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
284
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
285
currently selected item is used.
286
 
287
May throw ValueError if the font cannot be found.
288
</source>
2202 mrdocs 289
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 290
 
291
Przypisuje czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; czcionkę &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
292
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
293
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
294
 
295
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie czcionki.</translation>
296
  </message>
297
  <message>
2202 mrdocs 298
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 299
 
300
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
301
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
302
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
303
currently selected item is used.
304
 
2202 mrdocs 305
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 306
</source>
2202 mrdocs 307
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 308
 
309
Przypisuje nowy rozmiar czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
310
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
311
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
312
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
313
 
314
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru czcionki poza dozwolonym zakresem.</translation>
315
  </message>
316
  <message>
2202 mrdocs 317
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 318
 
319
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
320
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
321
item is used.
322
 
323
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
324
</source>
2202 mrdocs 325
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 326
 
327
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
328
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
329
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
330
 
331
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
332
  </message>
333
  <message>
2202 mrdocs 334
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 335
 
336
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
337
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
338
 
339
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
340
</source>
2202 mrdocs 341
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 342
 
343
Przypisuje odstępowi między szpaltami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
344
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
345
 
346
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
347
  </message>
348
  <message>
2202 mrdocs 349
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 350
 
351
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
352
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
353
 
354
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
355
</source>
2202 mrdocs 356
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 357
 
358
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
359
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
360
 
361
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
362
  </message>
363
  <message>
2202 mrdocs 364
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 365
 
366
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
367
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
368
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
369
 
370
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
371
</source>
2202 mrdocs 372
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 373
 
374
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
375
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
376
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
377
w tym module - zobacz dir(scribus).
378
 
379
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
380
  </message>
381
  <message>
2202 mrdocs 382
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 383
 
384
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
385
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
386
selected item is used.
387
</source>
2202 mrdocs 388
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 389
 
390
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
391
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
392
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
393
  </message>
394
  <message>
2202 mrdocs 395
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 396
 
397
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
398
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
399
given the currently selected item is used.
400
</source>
2202 mrdocs 401
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 402
 
403
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
404
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
405
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
406
  </message>
407
  <message>
2202 mrdocs 408
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 409
 
410
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
411
selected item is used.
412
</source>
2202 mrdocs 413
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 414
 
415
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
416
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
417
  </message>
418
  <message>
2202 mrdocs 419
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 420
 
421
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
422
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
423
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
424
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
425
used.
426
</source>
2202 mrdocs 427
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 428
 
429
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
430
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
431
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
432
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
433
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
434
  </message>
435
  <message>
2202 mrdocs 436
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 437
 
438
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
439
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
440
and must not link to or be linked from any other frames already.
441
 
442
May throw ScribusException if linking rules are violated.
443
</source>
2202 mrdocs 444
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 445
 
446
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
447
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
448
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
449
 
450
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
451
  </message>
452
  <message>
2202 mrdocs 453
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 454
 
455
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
456
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 457
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 458
 
459
May throw ScribusException if linking rules are violated.
460
</source>
2202 mrdocs 461
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 462
 
463
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
464
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 465
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 466
 
467
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
468
  </message>
469
  <message>
2202 mrdocs 470
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 471
 
472
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
473
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 474
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 475
 
476
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
477
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
478
  </message>
479
  <message>
2202 mrdocs 480
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 481
 
482
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
483
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
484
the value of the named color from the default document colors.
485
 
2202 mrdocs 486
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 487
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
488
</source>
2202 mrdocs 489
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 490
 
491
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
492
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
493
 
494
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
495
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
496
  </message>
497
  <message>
2202 mrdocs 498
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 499
 
500
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
501
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
502
Color components should be in the range from 0 to 255.
503
 
2202 mrdocs 504
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 505
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
506
</source>
2202 mrdocs 507
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 508
 
509
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
510
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
511
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
512
 
513
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
514
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
515
  </message>
516
  <message>
2202 mrdocs 517
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 518
 
519
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
520
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
521
&quot;None&quot; - transparent.
522
 
523
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
524
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
525
 
2202 mrdocs 526
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 527
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
528
</source>
2202 mrdocs 529
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 530
 
531
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
532
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
533
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
534
 
535
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
536
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
537
 
538
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
539
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
540
  </message>
541
  <message>
2202 mrdocs 542
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 543
 
544
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
545
 
2202 mrdocs 546
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 547
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
548
</source>
2202 mrdocs 549
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 550
 
551
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
552
 
553
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
554
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
555
  </message>
556
  <message>
2202 mrdocs 557
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 558
 
559
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
560
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 561
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 562
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
563
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
564
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
565
opional parameters is False.
566
 
2202 mrdocs 567
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
568
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 569
 
570
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
571
 
2202 mrdocs 572
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
573
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 574
</source>
2308 mrdocs 575
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 576
 
577
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
578
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
579
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
580
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
581
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
582
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
583
 
2202 mrdocs 584
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
585
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 586
 
587
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
588
 
2202 mrdocs 589
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
590
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 591
  </message>
592
  <message>
2202 mrdocs 593
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 594
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 595
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 596
 
597
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
598
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
599
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
600
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
601
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
602
 
603
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
604
at 1.
605
 
606
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
607
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
608
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
609
can be binary-ORed with button constants:
610
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
611
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
612
 
613
Usage examples:
2202 mrdocs 614
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
615
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 616
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 617
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 618
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
619
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
620
 
621
Defined button and icon constants:
622
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
623
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
624
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
625
</source>
2202 mrdocs 626
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 627
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 628
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 629
 
630
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
631
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
632
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
633
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
634
może zawierać proste formatowanie HTML.
635
 
636
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
637
zaczynają się od 1.
638
 
639
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
640
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
641
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
642
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
643
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
644
 
645
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 646
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
647
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 648
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 649
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 650
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
651
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
652
 
653
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
654
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
655
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
656
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 657
</translation>
1135 cbradney 658
  </message>
659
  <message>
2202 mrdocs 660
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 661
 
2202 mrdocs 662
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
663
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 664
 
2202 mrdocs 665
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 666
</source>
2202 mrdocs 667
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 668
 
669
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 670
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 671
 
2202 mrdocs 672
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 673
  </message>
674
  <message>
2202 mrdocs 675
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 676
 
677
Closes the current document without prompting to save.
678
 
679
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
680
</source>
2202 mrdocs 681
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 682
 
683
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
684
 
685
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
686
  </message>
687
  <message>
2202 mrdocs 688
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 689
 
690
Returns true if there is a document open.
691
</source>
2202 mrdocs 692
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 693
 
694
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
695
  </message>
696
  <message>
2202 mrdocs 697
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 698
 
699
Opens the document &quot;name&quot;.
700
 
701
May raise ScribusError if the document could not be opened.
702
</source>
2202 mrdocs 703
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 704
 
705
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
706
 
707
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
708
  </message>
709
  <message>
2202 mrdocs 710
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 711
 
712
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
713
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
714
save file dialog.
715
 
716
If the save fails, there is currently no way to tell.
717
</source>
2202 mrdocs 718
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 719
 
720
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
721
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
722
 
723
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
724
  </message>
725
  <message>
2202 mrdocs 726
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 727
 
728
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
729
relative path).
730
 
731
May raise ScribusError if the save fails.
732
</source>
2202 mrdocs 733
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 734
 
735
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
736
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
737
 
738
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
739
  </message>
740
  <message>
2202 mrdocs 741
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 742
 
743
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
744
strings.
745
</source>
2202 mrdocs 746
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 747
 
748
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
749
to łańcuchy znaków.</translation>
750
  </message>
751
  <message>
2202 mrdocs 752
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 753
 
754
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 755
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 756
constants.
757
</source>
2202 mrdocs 758
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 759
 
760
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 761
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 762
  </message>
763
  <message>
2202 mrdocs 764
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 765
 
766
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 767
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 768
 
769
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
770
</source>
2202 mrdocs 771
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 772
 
773
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 774
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 775
 
776
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
777
  </message>
778
  <message>
2202 mrdocs 779
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 780
 
781
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
782
of the UNIT_* constants:
783
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
784
</source>
2202 mrdocs 785
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 786
 
787
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
788
ze stałych UNIT_* :
789
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
790
  </message>
791
  <message>
2202 mrdocs 792
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 793
 
794
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
795
current document.
796
</source>
2202 mrdocs 797
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 798
 
799
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
800
  </message>
801
  <message>
2202 mrdocs 802
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 803
 
804
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
805
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
806
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
807
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
808
</source>
2202 mrdocs 809
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 810
 
811
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
812
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
813
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
814
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
815
  </message>
816
  <message>
2202 mrdocs 817
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 818
 
819
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
820
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
821
</source>
2202 mrdocs 822
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 823
 
824
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
825
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
826
  </message>
827
  <message>
2202 mrdocs 828
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 829
 
830
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
831
is not given the currently selected Item is used.
832
</source>
2202 mrdocs 833
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 834
 
835
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
836
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
837
  </message>
838
  <message>
2202 mrdocs 839
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 840
 
841
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
842
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
843
</source>
2202 mrdocs 844
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 845
 
846
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
847
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
848
  </message>
849
  <message>
2202 mrdocs 850
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 851
 
852
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
853
the currently selected item is used. The join types are:
854
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
855
</source>
2202 mrdocs 856
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 857
 
858
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
859
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
860
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
861
  </message>
862
  <message>
2202 mrdocs 863
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 864
 
865
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
866
currently selected item is used. The cap types are:
867
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
868
</source>
2202 mrdocs 869
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 870
 
871
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
872
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
873
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
874
  </message>
875
  <message>
2202 mrdocs 876
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 877
 
878
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
879
currently selected item is used. Line style constants are:
880
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
881
</source>
2202 mrdocs 882
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 883
 
884
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
885
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
886
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
887
  </message>
888
  <message>
2202 mrdocs 889
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 890
 
891
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
892
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
893
</source>
2202 mrdocs 894
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 895
 
896
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
897
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
898
  </message>
899
  <message>
2202 mrdocs 900
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 901
 
902
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
903
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
904
</source>
2202 mrdocs 905
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 906
 
907
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
908
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
909
  </message>
910
  <message>
2202 mrdocs 911
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 912
 
913
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
914
given the currently selected item is used.
915
</source>
2202 mrdocs 916
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 917
 
918
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
919
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
920
  </message>
921
  <message>
2202 mrdocs 922
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 923
 
924
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
925
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 926
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 927
for reference.
928
</source>
2202 mrdocs 929
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 930
 
931
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
932
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
933
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 934
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 935
  </message>
936
  <message>
2202 mrdocs 937
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 938
 
939
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
940
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
941
is used.
942
</source>
2202 mrdocs 943
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 944
 
945
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
946
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
947
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
948
  </message>
949
  <message>
2202 mrdocs 950
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 951
 
952
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
953
</source>
2202 mrdocs 954
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 955
 
956
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
957
  </message>
958
  <message>
2202 mrdocs 959
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 960
 
961
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
962
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
963
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
964
belongs to a group, the whole group is moved.
965
</source>
2202 mrdocs 966
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 967
 
968
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
969
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
970
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
971
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
972
  </message>
973
  <message>
2202 mrdocs 974
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 975
 
976
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
977
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
978
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
979
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
980
given the currently selected item is used.
981
</source>
2202 mrdocs 982
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 983
 
984
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
985
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
986
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
987
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
988
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
989
  </message>
990
  <message>
2202 mrdocs 991
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 992
 
993
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
994
is not given the currently selected item is used.
995
</source>
2202 mrdocs 996
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 997
 
998
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
999
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
2202 mrdocs 1002
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1003
 
1004
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1005
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1006
second selected Object and so on.
1007
</source>
2202 mrdocs 1008
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1009
 
1010
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1011
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
2202 mrdocs 1014
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1015
 
1016
Returns the number of selected objects.
1017
</source>
2202 mrdocs 1018
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1019
 
1020
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1021
  </message>
1022
  <message>
2202 mrdocs 1023
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1024
 
1025
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1026
</source>
2202 mrdocs 1027
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1028
 
1029
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1030
  </message>
1031
  <message>
2202 mrdocs 1032
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1033
 
1034
Deselects all objects in the whole document.
1035
</source>
2202 mrdocs 1036
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1037
 
1038
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1039
  </message>
1040
  <message>
2202 mrdocs 1041
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1042
 
1043
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1044
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1045
items are used.
1046
</source>
2202 mrdocs 1047
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1048
 
1049
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1050
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1051
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
2202 mrdocs 1054
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1055
 
1056
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1057
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1058
 
1059
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1060
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1061
  </message>
1062
  <message>
2202 mrdocs 1063
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1064
 
1065
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1066
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1067
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1068
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1069
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1070
 
1071
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1072
</source>
2202 mrdocs 1073
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1074
 
1075
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1076
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1077
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1078
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1079
zaznaczony obiekt.
1080
 
1081
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
2202 mrdocs 1084
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1085
 
1086
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1087
not given the currently selected item is used.
1088
 
1089
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1090
</source>
2202 mrdocs 1091
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1092
 
1093
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1094
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1095
 
1096
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
2202 mrdocs 1099
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1100
 
1101
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1102
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1103
means 100 %.
1104
 
1105
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1106
</source>
2202 mrdocs 1107
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1108
 
1109
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1110
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1111
 
1112
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1113
  </message>
1114
  <message>
2202 mrdocs 1115
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1116
 
2202 mrdocs 1117
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1118
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1119
if locked.
1120
</source>
2202 mrdocs 1121
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1122
 
1123
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1124
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1125
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1126
  </message>
1127
  <message>
2202 mrdocs 1128
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1129
 
1130
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1131
currently selected item is used.
1132
</source>
2202 mrdocs 1133
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1134
 
1135
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1136
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
2202 mrdocs 1139
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1140
 
1141
Returns a list with the names of all available fonts.
1142
</source>
2202 mrdocs 1143
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1144
 
1145
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych czcionek.</translation>
1146
  </message>
1147
  <message>
2202 mrdocs 1148
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1149
 
2202 mrdocs 1150
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1151
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1152
</source>
2202 mrdocs 1153
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1154
 
1155
Zwraca obszerną informację o czcionkach. Jest to lista krotek zawierająca:
1156
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik czcionki), (...), ... ]</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
2202 mrdocs 1159
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1160
 
1161
Returns a list with the names of all defined layers.
1162
</source>
2202 mrdocs 1163
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1164
 
1165
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1166
  </message>
1167
  <message>
2202 mrdocs 1168
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1169
 
1170
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1171
 
2202 mrdocs 1172
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1173
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1174
</source>
2202 mrdocs 1175
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1176
 
1177
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1178
 
1179
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1180
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1181
  </message>
1182
  <message>
2202 mrdocs 1183
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1184
 
1185
Returns the name of the current active layer.
1186
</source>
2202 mrdocs 1187
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1188
 
1189
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1190
  </message>
1191
  <message>
2202 mrdocs 1192
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1193
 
1194
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1195
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1196
 
2202 mrdocs 1197
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1198
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1199
</source>
2202 mrdocs 1200
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1201
 
1202
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1203
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1204
 
1205
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1206
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1207
  </message>
1208
  <message>
2202 mrdocs 1209
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1210
 
1211
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1212
the layer is invisible.
1213
 
2202 mrdocs 1214
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1215
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1216
</source>
2202 mrdocs 1217
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1218
 
1219
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1220
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1221
 
1222
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1223
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1224
  </message>
1225
  <message>
2202 mrdocs 1226
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1227
 
1228
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1229
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1230
 
2202 mrdocs 1231
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1232
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1233
</source>
2202 mrdocs 1234
    <translation>setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1235
 
1236
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1237
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1238
 
1239
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1240
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1241
  </message>
1242
  <message>
2202 mrdocs 1243
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1244
 
2202 mrdocs 1245
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1246
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1247
 
2202 mrdocs 1248
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1249
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1250
</source>
2202 mrdocs 1251
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1252
 
1253
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1254
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1255
 
1256
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1257
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1258
  </message>
1259
  <message>
2202 mrdocs 1260
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1261
 
1262
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1263
 
2202 mrdocs 1264
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1265
</source>
2202 mrdocs 1266
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1267
 
1268
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1269
 
1270
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
2202 mrdocs 1273
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1274
 
1275
Returns a string with the -lang value.
1276
</source>
2202 mrdocs 1277
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1278
 
1279
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1280
  </message>
1281
  <message>
2202 mrdocs 1282
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1283
 
1284
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1285
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1286
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1287
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1288
is not given Scribus will create one for you.
1289
 
2202 mrdocs 1290
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1291
</source>
2202 mrdocs 1292
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1293
 
1294
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1295
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1296
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1297
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1298
sam utworzy taką nazwę.
1299
 
1300
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1301
  </message>
1302
  <message>
2202 mrdocs 1303
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1304
 
1305
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1306
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1307
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1308
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1309
create one for you.
1310
 
2202 mrdocs 1311
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1312
</source>
2202 mrdocs 1313
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1314
 
1315
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1316
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1317
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1318
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1319
ją automatycznie.
1320
 
1321
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1322
  </message>
1323
  <message>
2202 mrdocs 1324
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1325
 
1326
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1327
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1328
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1329
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1330
given Scribus will create one for you.
1331
 
2202 mrdocs 1332
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1333
</source>
2202 mrdocs 1334
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1335
 
1336
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1337
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1338
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1339
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1340
utworzy ją automatycznie.
1341
 
1342
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1343
  </message>
1344
  <message>
2202 mrdocs 1345
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1346
 
1347
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1348
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1349
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1350
object because you need this name for further access to that object. If
1351
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1352
 
2202 mrdocs 1353
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1354
</source>
2202 mrdocs 1355
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1356
 
1357
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1358
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1359
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1360
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1361
utworzy ją automatycznie.
1362
 
1363
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1364
  </message>
1365
  <message>
2202 mrdocs 1366
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1367
 
1368
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1369
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1370
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1371
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1372
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1373
Scribus will create one for you.
1374
 
2202 mrdocs 1375
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1376
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1377
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1378
</source>
2202 mrdocs 1379
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1380
 
1381
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1382
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1383
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1384
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1385
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1386
utworzy ją automatycznie.
1387
 
1388
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1389
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1390
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
2202 mrdocs 1393
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1394
 
1395
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1396
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1397
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1398
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1399
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1400
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1401
identifier for the object because you need this name for further access to that
1402
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1403
 
2202 mrdocs 1404
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1405
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1406
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1407
</source>
2202 mrdocs 1408
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1409
 
1410
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1411
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1412
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1413
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1414
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1415
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1416
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1417
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1418
utworzy ją automatycznie.
1419
 
1420
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1421
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1422
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
2202 mrdocs 1425
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1426
 
1427
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1428
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1429
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1430
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1431
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1432
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1433
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1434
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1435
for you.
1436
 
2202 mrdocs 1437
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1438
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1439
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1440
</source>
2202 mrdocs 1441
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1442
 
1443
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1444
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1445
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1446
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1447
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1448
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1449
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1450
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1451
Scribus utworzy ją automatycznie.
1452
 
1453
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1454
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1455
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1456
  </message>
1457
  <message>
2202 mrdocs 1458
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1459
 
1460
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1461
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1462
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1463
unique identifier for the object because you need this name for further access
1464
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1465
 
2202 mrdocs 1466
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1467
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1468
</source>
2202 mrdocs 1469
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1470
 
1471
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1472
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1473
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1474
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1475
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1476
Scribus utworzy ją automatycznie.
1477
 
1478
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1479
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1480
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1481
  </message>
1482
  <message>
2202 mrdocs 1483
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1484
 
1485
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1486
selected item is deleted.
1487
</source>
2202 mrdocs 1488
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1489
 
1490
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1491
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1492
  </message>
1493
  <message>
2202 mrdocs 1494
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1495
 
1496
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1497
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1498
is not passed, text flow is toggled.
1499
</source>
2202 mrdocs 1500
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1501
 
1502
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1503
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1504
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1505
przełączone.</translation>
1506
  </message>
1507
  <message>
2202 mrdocs 1508
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1509
 
1510
Test if an object with specified name really exists in the document.
1511
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1512
returns True if there is something selected.
1513
</source>
2202 mrdocs 1514
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1515
 
1516
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1517
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1518
zaznaczony obiekt.</translation>
1519
  </message>
1520
  <message>
2202 mrdocs 1521
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1522
 
1523
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1524
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1525
</source>
2202 mrdocs 1526
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1527
 
1528
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1529
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1530
  </message>
1531
  <message>
2202 mrdocs 1532
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1533
 
1534
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1535
</source>
2202 mrdocs 1536
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1537
 
1538
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
2202 mrdocs 1541
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1542
 
1543
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1544
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1545
</source>
2202 mrdocs 1546
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1547
 
1548
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1549
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
2202 mrdocs 1552
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1553
 
1554
Redraws all pages.
1555
</source>
2202 mrdocs 1556
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1557
 
1558
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
2202 mrdocs 1561
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1562
 
1563
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1564
 
1565
May raise ScribusError if the save failed.
1566
</source>
2202 mrdocs 1567
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1568
 
1569
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1570
 
1571
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
2202 mrdocs 1574
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1575
 
1576
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1577
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1578
page number is.
1579
 
1580
May raise IndexError if the page number is out of range
1581
</source>
2202 mrdocs 1582
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1583
 
1584
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1585
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1586
wyświetlany w dokumencie.
1587
 
1588
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
2202 mrdocs 1591
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1592
 
1593
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1594
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1595
just sets the page that script commands will operates on.
1596
 
1597
May raise IndexError if the page number is out of range.
1598
</source>
2202 mrdocs 1599
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1600
 
1601
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1602
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1603
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1604
 
1605
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1606
  </message>
1607
  <message>
2202 mrdocs 1608
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1609
 
1610
Returns the number of pages in the document.
1611
</source>
2202 mrdocs 1612
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1613
 
1614
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1615
  </message>
1616
  <message>
2202 mrdocs 1617
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1618
 
1619
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1620
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1621
</source>
2202 mrdocs 1622
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1623
 
1624
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1625
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1626
  </message>
1627
  <message>
2202 mrdocs 1628
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1629
 
1630
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1631
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1632
 
1633
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1634
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1635
</source>
2202 mrdocs 1636
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1637
 
1638
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1639
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1640
 
1641
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1642
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
2202 mrdocs 1645
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1646
 
1647
See getHGuides.
1648
</source>
2202 mrdocs 1649
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1650
 
1651
Zobacz getHGuides.</translation>
1652
  </message>
1653
  <message>
2202 mrdocs 1654
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1655
 
1656
See setHGuides.
1657
</source>
2202 mrdocs 1658
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1659
 
1660
Zobacz setHGuides.</translation>
1661
  </message>
1662
  <message>
2202 mrdocs 1663
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1664
 
2202 mrdocs 1665
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1666
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1667
</source>
2202 mrdocs 1668
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1669
 
1670
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1671
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1672
  </message>
1673
  <message>
2202 mrdocs 1674
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1675
 
1676
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1677
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1678
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1679
the page...
1680
</source>
2202 mrdocs 1681
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1682
 
1683
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1684
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1685
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1686
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1687
  </message>
1688
  <message>
2202 mrdocs 1689
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1690
 
1691
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1692
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1693
currently selected item is used.
1694
</source>
2202 mrdocs 1695
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1696
 
1697
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1698
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1699
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1700
  </message>
1701
  <message>
2202 mrdocs 1702
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1703
 
1704
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1705
is not given the currently selected item is used.
1706
</source>
2202 mrdocs 1707
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1708
 
1709
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1710
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1711
  </message>
1712
  <message>
2202 mrdocs 1713
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1714
 
1715
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1716
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1717
given the currently selected item is used.
1718
 
1719
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1720
</source>
2202 mrdocs 1721
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1722
 
1723
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1724
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1725
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1726
 
1727
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1728
  </message>
1729
  <message>
2202 mrdocs 1730
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1731
 
1732
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1733
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1734
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1735
is used.
1736
 
1737
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1738
</source>
2202 mrdocs 1739
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1740
 
1741
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1742
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1743
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1744
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1745
 
1746
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1747
  </message>
1748
  <message>
2202 mrdocs 1749
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1750
 
1751
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1752
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1753
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1754
</source>
2202 mrdocs 1755
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1756
 
1757
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1758
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1759
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1760
  </message>
1761
  <message>
2202 mrdocs 1762
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1763
 
1764
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1765
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1766
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1767
</source>
2202 mrdocs 1768
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1769
 
1770
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1771
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1772
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1773
  </message>
1774
  <message>
2202 mrdocs 1775
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1776
 
1777
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1778
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1779
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1780
</source>
2202 mrdocs 1781
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1782
 
1783
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1784
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1785
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1786
  </message>
1787
  <message>
2202 mrdocs 1788
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1789
 
1790
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1791
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1792
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1793
Item is used.
1794
 
1795
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1796
</source>
2202 mrdocs 1797
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1798
 
1799
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1800
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1801
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1802
zaznaczony obiekt.
1803
 
1804
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
2202 mrdocs 1807
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1808
 
1809
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1810
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1811
 
1812
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1813
</source>
2202 mrdocs 1814
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1815
 
1816
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1817
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1818
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1819
 
1820
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
2202 mrdocs 1823
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1824
 
1825
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1826
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1827
 
2202 mrdocs 1828
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1829
</source>
2202 mrdocs 1830
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1831
 
1832
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1833
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1834
 
1835
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
2202 mrdocs 1838
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1839
 
1840
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1841
new progress bar use. See progressSet.
1842
</source>
2202 mrdocs 1843
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1844
 
1845
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1846
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
2202 mrdocs 1849
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1850
 
2202 mrdocs 1851
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1852
See progressSet.
1853
</source>
2202 mrdocs 1854
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1855
 
1856
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1857
Zobacz progressSet.</translation>
1858
  </message>
1859
  <message>
2202 mrdocs 1860
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1861
 
1862
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1863
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1864
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1865
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1866
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1867
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 1868
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1869
</source>
2202 mrdocs 1870
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1871
 
1872
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1873
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1874
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1875
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1876
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1877
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1878
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
2202 mrdocs 1881
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1882
 
1883
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1884
</source>
2202 mrdocs 1885
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 1886
 
1887
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
2202 mrdocs 1890
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1891
 
2202 mrdocs 1892
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1893
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1894
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1895
</source>
2202 mrdocs 1896
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1897
 
1898
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1899
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1900
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
2202 mrdocs 1903
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 1904
 
2202 mrdocs 1905
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1906
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1907
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 1908
 
1909
May raise WrongFrameTypeError.
1910
</source>
2202 mrdocs 1911
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 1912
 
2202 mrdocs 1913
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
1914
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1915
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
1916
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 1917
 
1918
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 1919
  </message>
1920
  <message>
2202 mrdocs 1921
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1922
 
1725 cbradney 1923
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1924
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1925
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1926
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1927
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 1928
 
2202 mrdocs 1929
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 1930
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 1931
</source>
2202 mrdocs 1932
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1933
 
1725 cbradney 1934
Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1935
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
1936
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
1937
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
1938
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 1939
 
1725 cbradney 1940
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
1941
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 1942
  </message>
1943
  <message>
2202 mrdocs 1944
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1945
 
1725 cbradney 1946
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1947
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1948
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 1949
 
2202 mrdocs 1950
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1951
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 1952
</source>
2202 mrdocs 1953
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1954
 
1725 cbradney 1955
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1956
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 1957
 
1725 cbradney 1958
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1959
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 1960
  </message>
1961
  <message>
2202 mrdocs 1962
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 1963
 
1725 cbradney 1964
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
1965
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1966
 
1967
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 1968
</source>
2202 mrdocs 1969
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 1970
 
1725 cbradney 1971
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
1972
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1973
 
1974
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 1975
  </message>
1976
  <message>
2202 mrdocs 1977
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 1978
 
1725 cbradney 1979
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1980
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 1981
 
1725 cbradney 1982
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 1983
</source>
2202 mrdocs 1984
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 1985
 
1725 cbradney 1986
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
1987
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 1988
 
1725 cbradney 1989
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 1990
  </message>
169 Franz 1991
  <message>
2202 mrdocs 1992
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 1993
 
1994
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 1995
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 1996
</source>
2202 mrdocs 1997
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 1998
 
1999
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2000
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2001
  </message>
2002
  <message>
2202 mrdocs 2003
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2004
 
2005
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2006
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2007
space. If no document is open, returns the value of the named color
2008
from the default document colors.
2009
 
2010
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2011
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2012
</source>
2013
    <translation type="unfinished"></translation>
2014
  </message>
2015
  <message>
2016
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2017
 
2018
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2019
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2020
the range from 0 to 255.
2021
 
2022
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2023
</source>
2024
    <translation type="unfinished"></translation>
2025
  </message>
2026
  <message>
2027
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2028
 
2029
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2030
</source>
2031
    <translation type="unfinished"></translation>
2032
  </message>
2033
  <message>
2034
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2035
 
2036
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2037
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2038
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2039
</source>
2040
    <translation type="unfinished"></translation>
2041
  </message>
2042
  <message>
2043
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2044
 
2045
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2046
for details of arguments.
2047
 
2048
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2049
</source>
2050
    <translation type="unfinished"></translation>
2051
  </message>
2052
  <message>
2053
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2054
 
2055
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2056
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2057
by parent classes as well.
2058
</source>
2059
    <translation type="unfinished"></translation>
2060
  </message>
2061
  <message>
2062
    <source>getProperty(object, property)
2063
 
2064
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2065
 
2066
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2067
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2068
C++ QObject instance.
2069
 
2070
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2071
to look up on `object&apos;.
2072
 
2073
The return value varies depending on the type of the property.
2074
</source>
2075
    <translation type="unfinished"></translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
2078
    <source>setProperty(object, property, value)
2079
 
2080
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2081
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2082
also be raised if the underlying setter fails.
2083
 
2084
See getProperty() for more information.
2085
</source>
2086
    <translation type="unfinished"></translation>
2087
  </message>
2088
  <message>
2089
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2090
 
2091
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2092
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2093
search recursively through children, grandchildren, etc.
2094
 
2095
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2096
</source>
2097
    <translation type="unfinished"></translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2101
 
2102
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2103
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2104
search recursively through children, grandchildren, etc.
2105
</source>
2106
    <translation type="unfinished"></translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
2109
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2110
 
2111
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2112
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2113
selected item is used.
2114
</source>
2115
    <translation type="unfinished"></translation>
2116
  </message>
2117
  <message>
2118
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2119
 
2120
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2121
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2122
&quot;layer&quot; is invisible.
2123
 
2124
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2125
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2126
</source>
2127
    <translation type="unfinished"></translation>
2128
  </message>
2129
  <message>
2130
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2131
 
2132
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2133
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2134
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2135
not given the currently selected Item is used.
2136
 
2137
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2138
</source>
2139
    <translation type="unfinished"></translation>
2140
  </message>
2141
  <message>
2142
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2143
 
2144
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2145
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2146
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2147
selected item is used.
2148
 
2149
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2150
</source>
2151
    <translation type="unfinished"></translation>
2152
  </message>
2153
  <message>
2154
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2155
 
2156
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2157
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2158
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2159
 
2160
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2161
</source>
2162
    <translation type="unfinished"></translation>
2163
  </message>
2308 mrdocs 2164
  <message>
2165
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2166
 
2167
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2168
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2169
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2170
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2171
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2172
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2173
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2174
opional parameters is False.
2175
 
2176
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2177
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2178
 
2179
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2180
 
2181
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2182
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2183
</source>
2184
    <translation type="unfinished"></translation>
2185
  </message>
2202 mrdocs 2186
</context>
2187
<context>
2124 cbradney 2188
  <name>About</name>
169 Franz 2189
  <message>
2202 mrdocs 2190
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2191
%2 %3</source>
2202 mrdocs 2192
    <translation>Scribus - wersja %1
192 Franz 2193
%2 %3</translation>
169 Franz 2194
  </message>
2195
  <message>
2202 mrdocs 2196
    <source>Build-ID:</source>
2197
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2198
  </message>
2199
  <message>
2202 mrdocs 2200
    <source>Contributions from:</source>
2201
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2202
  </message>
2203
  <message>
2202 mrdocs 2204
    <source>&amp;About</source>
2205
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 2206
  </message>
2207
  <message>
2202 mrdocs 2208
    <source>A&amp;uthors</source>
2209
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2210
  </message>
2211
  <message>
2202 mrdocs 2212
    <source>&amp;Translations</source>
2213
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2214
  </message>
2215
  <message>
2202 mrdocs 2216
    <source>&amp;Online</source>
2217
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2218
  </message>
2219
  <message>
2202 mrdocs 2220
    <source>&amp;Close</source>
2221
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2222
  </message>
2223
  <message>
2202 mrdocs 2224
    <source>Development Team:</source>
2225
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 2226
  </message>
415 Franz 2227
  <message>
2202 mrdocs 2228
    <source>Official Documentation:</source>
2229
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2230
  </message>
2231
  <message>
2202 mrdocs 2232
    <source>Other Documentation:</source>
2233
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2234
  </message>
2235
  <message>
2202 mrdocs 2236
    <source>Homepage</source>
2237
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 2238
  </message>
2239
  <message>
2202 mrdocs 2240
    <source>Online Reference</source>
2241
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 2242
  </message>
2243
  <message>
2202 mrdocs 2244
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2245
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 2246
  </message>
2247
  <message>
2202 mrdocs 2248
    <source>Mailing List</source>
2249
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 2250
  </message>
2251
  <message>
2202 mrdocs 2252
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2253
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 2254
  </message>
454 fschmid 2255
  <message>
2202 mrdocs 2256
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2257
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2258
  </message>
2259
  <message>
2202 mrdocs 2260
    <source>About Scribus %1</source>
2261
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 2262
  </message>
769 cbradney 2263
  <message>
2202 mrdocs 2264
    <source>%1 %2 %3 </source>
2265
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2266
  </message>
2267
  <message>
2202 mrdocs 2268
    <source>Windows Port:</source>
2308 mrdocs 2269
    <translation>Wersja dla Windows:</translation>
2202 mrdocs 2270
  </message>
2271
  <message>
2272
    <source>This panel shows the version, build date and
2273
 compiled in library support in Scribus
2274
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2275
Missing library support is indicated by a *</source>
2276
    <translation type="unfinished"></translation>
2277
  </message>
2278
</context>
2279
<context>
2280
  <name>ActionManager</name>
2281
  <message>
2282
    <source>&amp;Image Effects</source>
2308 mrdocs 2283
    <translation>&amp;Atrybuty czcionki</translation>
2202 mrdocs 2284
  </message>
2285
  <message>
2286
    <source>&amp;Tabulators...</source>
2287
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
2288
  </message>
2289
  <message>
2290
    <source>&amp;New</source>
2308 mrdocs 2291
    <translation>&amp;Nowy</translation>
2202 mrdocs 2292
  </message>
2293
  <message>
2294
    <source>&amp;Open...</source>
2295
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <source>&amp;Close</source>
2299
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
2300
  </message>
2301
  <message>
2302
    <source>&amp;Save</source>
2303
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <source>Save &amp;As...</source>
2307
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
2308
  </message>
2309
  <message>
2310
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2311
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
2314
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2315
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
2318
    <source>Get Text...</source>
2319
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
2320
  </message>
2321
  <message>
2322
    <source>Append &amp;Text...</source>
2323
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>Get Image...</source>
2327
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
2330
    <source>Save &amp;Text...</source>
2331
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2335
    <translation>Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
2338
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2339
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <source>Document &amp;Information...</source>
2308 mrdocs 2343
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
2202 mrdocs 2344
  </message>
2345
  <message>
2346
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2347
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <source>&amp;Print...</source>
2351
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <source>&amp;Quit</source>
2355
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
2356
  </message>
2357
  <message>
2358
    <source>&amp;Undo</source>
2359
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
2360
  </message>
2361
  <message>
2362
    <source>&amp;Redo</source>
2363
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2308 mrdocs 2367
    <translation>&amp;Tryb operacji na obiektach</translation>
2202 mrdocs 2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>Cu&amp;t</source>
2308 mrdocs 2371
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
2202 mrdocs 2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>&amp;Copy</source>
2375
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
2376
  </message>
2377
  <message>
2378
    <source>&amp;Paste</source>
2379
    <translation>&amp;Wklej</translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
2382
    <source>C&amp;lear Contents</source>
2383
    <translation>W&amp;yczyść zawartość</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>Select &amp;All</source>
2387
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <source>&amp;Deselect All</source>
2308 mrdocs 2391
    <translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
2202 mrdocs 2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
2395
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
2398
    <source>C&amp;olors...</source>
2399
    <translation>K&amp;olory...</translation>
2400
  </message>
2401
  <message>
2402
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2403
    <translation>Style &amp;akapitów...</translation>
2404
  </message>
2405
  <message>
2406
    <source>&amp;Line Styles...</source>
2407
    <translation>Style &amp;linii...</translation>
2408
  </message>
2409
  <message>
2410
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2308 mrdocs 2411
    <translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
2202 mrdocs 2412
  </message>
2413
  <message>
2414
    <source>&amp;Javascripts...</source>
2415
    <translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
2416
  </message>
2417
  <message>
2418
    <source>P&amp;references...</source>
2419
    <translation>&amp;Konfiguracja...</translation>
2420
  </message>
2421
  <message>
2422
    <source>%1 pt</source>
2308 mrdocs 2423
    <translation>%1 pt</translation>
2202 mrdocs 2424
  </message>
2425
  <message>
2426
    <source>&amp;Other...</source>
2427
    <translation>&amp;Inne...</translation>
2428
  </message>
2429
  <message>
2430
    <source>&amp;Left</source>
2431
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
2432
  </message>
2433
  <message>
2434
    <source>&amp;Center</source>
2435
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
2438
    <source>&amp;Right</source>
2439
    <translation>Do &amp;prawej</translation>
2440
  </message>
2441
  <message>
2442
    <source>&amp;Block</source>
2443
    <translation>&amp;Justowany</translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
2446
    <source>&amp;Forced</source>
2447
    <translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
2450
    <source>&amp;%1 %</source>
2308 mrdocs 2451
    <translation>&amp;%1 %</translation>
2202 mrdocs 2452
  </message>
2453
  <message>
2454
    <source>&amp;Normal</source>
2308 mrdocs 2455
    <translation>&amp;Normalny</translation>
2202 mrdocs 2456
  </message>
2457
  <message>
2458
    <source>&amp;Underline</source>
2459
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
2462
    <source>&amp;Strike Through</source>
2308 mrdocs 2463
    <translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
2202 mrdocs 2464
  </message>
2465
  <message>
2466
    <source>&amp;All Caps</source>
2308 mrdocs 2467
    <translation>&amp;Wersaliki</translation>
2202 mrdocs 2468
  </message>
2469
  <message>
2470
    <source>Small &amp;Caps</source>
2308 mrdocs 2471
    <translation>&amp;Kapitaliki</translation>
2202 mrdocs 2472
  </message>
2473
  <message>
2474
    <source>Su&amp;perscript</source>
2308 mrdocs 2475
    <translation>&amp;Indeks górny</translation>
2202 mrdocs 2476
  </message>
2477
  <message>
2478
    <source>Su&amp;bscript</source>
2308 mrdocs 2479
    <translation>Indeks &amp;dolny</translation>
2202 mrdocs 2480
  </message>
2481
  <message>
2482
    <source>&amp;Outline</source>
2483
    <translation>&amp;Struktura</translation>
2484
  </message>
2485
  <message>
2486
    <source>D&amp;uplicate</source>
2487
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
2490
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
2491
    <translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
2492
  </message>
2493
  <message>
2494
    <source>&amp;Delete</source>
2495
    <translation>&amp;Usuń</translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
2498
    <source>&amp;Group</source>
2499
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
2502
    <source>&amp;Ungroup</source>
2503
    <translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
2506
    <source>Is &amp;Locked</source>
2308 mrdocs 2507
    <translation>Jest za&amp;bezpieczony</translation>
2202 mrdocs 2508
  </message>
2509
  <message>
2510
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
2308 mrdocs 2511
    <translation>&amp;Rozmiar jest zabezpieczony</translation>
2202 mrdocs 2512
  </message>
2513
  <message>
2514
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
2308 mrdocs 2515
    <translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
2202 mrdocs 2516
  </message>
2517
  <message>
2518
    <source>Raise to &amp;Top</source>
2308 mrdocs 2519
    <translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
2202 mrdocs 2520
  </message>
2521
  <message>
2522
    <source>&amp;Lower</source>
2523
    <translation>O poziom &amp;niżej</translation>
2524
  </message>
2525
  <message>
2526
    <source>&amp;Raise</source>
2527
    <translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
2531
    <translation>Odstęp/Wyrówn&amp;anie...</translation>
2532
  </message>
2533
  <message>
2534
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
2535
    <translation>Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
2536
  </message>
2537
  <message>
2538
    <source>&amp;Attributes...</source>
2308 mrdocs 2539
    <translation>&amp;Atrybuty...</translation>
2202 mrdocs 2540
  </message>
2541
  <message>
2542
    <source>I&amp;mage Visible</source>
2543
    <translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
2544
  </message>
2545
  <message>
2546
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
2547
    <translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
2548
  </message>
2549
  <message>
2550
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
2551
    <translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
2552
  </message>
2553
  <message>
2554
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
2555
    <translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
2556
  </message>
2557
  <message>
2558
    <source>Field P&amp;roperties</source>
2559
    <translation>Właściwości &amp;pola</translation>
2560
  </message>
2561
  <message>
2562
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
2563
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
2564
  </message>
2565
  <message>
2566
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
2567
    <translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
2568
  </message>
2569
  <message>
2570
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
2571
    <translation>&amp;Odłącz tekst od ścieżki</translation>
2572
  </message>
2573
  <message>
2574
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
2575
    <translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
2576
  </message>
2577
  <message>
2578
    <source>Split &amp;Polygons</source>
2579
    <translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
2580
  </message>
2581
  <message>
2582
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
2583
    <translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
2584
  </message>
2585
  <message>
2586
    <source>&amp;Image Frame</source>
2308 mrdocs 2587
    <translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
2202 mrdocs 2588
  </message>
2589
  <message>
2590
    <source>&amp;Outlines</source>
2591
    <translation>&amp;Krzywe</translation>
2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <source>&amp;Polygon</source>
2308 mrdocs 2595
    <translation>&amp;Wielokąt</translation>
2202 mrdocs 2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <source>&amp;Text Frame</source>
2599
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>&amp;Glyph...</source>
2308 mrdocs 2603
    <translation>&amp;Glif...</translation>
2202 mrdocs 2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>Sample Text</source>
2308 mrdocs 2607
    <translation>Przykładowy tekst</translation>
2202 mrdocs 2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>&amp;Insert...</source>
2611
    <translation>&amp;Wklej...</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>Im&amp;port...</source>
2308 mrdocs 2615
    <translation>Im&amp;portuj...</translation>
2202 mrdocs 2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>&amp;Delete...</source>
2619
    <translation>&amp;Usuń...</translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>&amp;Copy...</source>
2308 mrdocs 2623
    <translation>&amp;Kopiuj...</translation>
2202 mrdocs 2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>&amp;Move...</source>
2627
    <translation>&amp;Przesuń...</translation>
2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
2308 mrdocs 2631
    <translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
2202 mrdocs 2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
2635
    <translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>&amp;Fit in window</source>
2308 mrdocs 2639
    <translation>&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
2202 mrdocs 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>&amp;50%</source>
2643
    <translation>&amp;50%</translation>
2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>&amp;75%</source>
2647
    <translation>&amp;75%</translation>
2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>&amp;100%</source>
2651
    <translation>&amp;100%</translation>
2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>&amp;200%</source>
2655
    <translation>&amp;200%</translation>
2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>&amp;Thumbnails</source>
2659
    <translation>&amp;Miniatury</translation>
2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Show &amp;Margins</source>
2663
    <translation>Wyświetlaj &amp;marginesy</translation>
2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Show &amp;Frames</source>
2667
    <translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>Show &amp;Images</source>
2671
    <translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Show &amp;Grid</source>
2675
    <translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>Show G&amp;uides</source>
2679
    <translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
2683
    <translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
2308 mrdocs 2687
    <translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
2202 mrdocs 2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
2691
    <translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
2692
  </message>
2693
  <message>
2694
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
2695
    <translation>Wyrównaj &amp;do linii pomocniczych</translation>
2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source>&amp;Properties</source>
2699
    <translation>&amp;Właściwości</translation>
2700
  </message>
2701
  <message>
2702
    <source>&amp;Scrapbook</source>
2703
    <translation>&amp;Biblioteka</translation>
2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source>&amp;Layers</source>
2707
    <translation>W&amp;arstwy</translation>
2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>P&amp;age Palette</source>
2711
    <translation>S&amp;trony</translation>
2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>&amp;Bookmarks</source>
2715
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>&amp;Measurements</source>
2308 mrdocs 2719
    <translation>&amp;Odstępy</translation>
2202 mrdocs 2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>Action &amp;History</source>
2308 mrdocs 2723
    <translation>&amp;Historia operacji</translation>
2202 mrdocs 2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
2308 mrdocs 2727
    <translation>&amp;Weryfikator materiału wejściowego</translation>
2202 mrdocs 2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>&amp;Tools</source>
2731
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>P&amp;DF Tools</source>
2735
    <translation>N&amp;arzędzia PDF</translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>Select Item</source>
2308 mrdocs 2739
    <translation>Wybierz obiekt</translation>
2202 mrdocs 2740
  </message>
2741
  <message>
2742
    <source>T&amp;able</source>
2308 mrdocs 2743
    <translation>T&amp;abela</translation>
2202 mrdocs 2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>&amp;Shape</source>
2747
    <translation>Ksz&amp;tałt ramki</translation>
2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>&amp;Line</source>
2751
    <translation>&amp;Linia</translation>
2752
  </message>
2753
  <message>
2754
    <source>&amp;Freehand Line</source>
2308 mrdocs 2755
    <translation>&amp;Odręczna linia</translation>
2202 mrdocs 2756
  </message>
2757
  <message>
2758
    <source>Rotate Item</source>
2759
    <translation>Obróć element</translation>
2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>Zoom in or out</source>
2763
    <translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <source>Zoom in</source>
2308 mrdocs 2767
    <translation>Powiększ</translation>
2202 mrdocs 2768
  </message>
2769
  <message>
2770
    <source>Zoom out</source>
2308 mrdocs 2771
    <translation>Pomniejsz</translation>
2202 mrdocs 2772
  </message>
2773
  <message>
2774
    <source>Edit Contents of Frame</source>
2775
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
2776
  </message>
2777
  <message>
2778
    <source>Text...</source>
2308 mrdocs 2779
    <translation type="obsolete">Tekst...</translation>
2202 mrdocs 2780
  </message>
2781
  <message>
2782
    <source>Link Text Frames</source>
2783
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>Unlink Text Frames</source>
2787
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
2788
  </message>
2789
  <message>
2790
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
2308 mrdocs 2791
    <translation>&amp;Zakraplacz</translation>
2202 mrdocs 2792
  </message>
2793
  <message>
2794
    <source>Copy Item Properties</source>
2308 mrdocs 2795
    <translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
2202 mrdocs 2796
  </message>
2797
  <message>
2798
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
2799
    <translation>Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
2800
  </message>
2801
  <message>
2802
    <source>Insert Text Frame</source>
2803
    <translation>Utwórz ramkę tekstową</translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>Insert Image Frame</source>
2308 mrdocs 2807
    <translation>Wstaw ramkę graficzną</translation>
2202 mrdocs 2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <source>Insert Table</source>
2308 mrdocs 2811
    <translation>Wstaw tabelę</translation>
2202 mrdocs 2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>Insert Shape</source>
2308 mrdocs 2815
    <translation>Wstaw figurę geometryczną</translation>
2202 mrdocs 2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>Insert Polygon</source>
2308 mrdocs 2819
    <translation>Wstaw wielokąt</translation>
2202 mrdocs 2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>Insert Line</source>
2308 mrdocs 2823
    <translation>Wstaw linię</translation>
2202 mrdocs 2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>Insert Bezier Curve</source>
2308 mrdocs 2827
    <translation>Wstaw krzywą Beziera</translation>
2202 mrdocs 2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>Insert Freehand Line</source>
2831
    <translation>Utwórz odręczną linię</translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
2835
    <translation>&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
2839
    <translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
2308 mrdocs 2843
    <translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
2202 mrdocs 2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>&amp;About Scribus</source>
2847
    <translation>&amp;O Scribusie</translation>
2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <source>About &amp;Qt</source>
2851
    <translation>O &amp;Qt</translation>
2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>Toolti&amp;ps</source>
2855
    <translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
2859
    <translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
2308 mrdocs 2863
    <translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
2202 mrdocs 2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
2308 mrdocs 2867
    <translation>&amp;Twarda spacja</translation>
2202 mrdocs 2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>Page &amp;Number</source>
2308 mrdocs 2871
    <translation>&amp;Numer strony</translation>
2202 mrdocs 2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>Copyright</source>
2308 mrdocs 2875
    <translation>Prawa autorskie</translation>
2202 mrdocs 2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>Registered Trademark</source>
2308 mrdocs 2879
    <translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
2202 mrdocs 2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>Trademark</source>
2308 mrdocs 2883
    <translation>Znak towarowy</translation>
2202 mrdocs 2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>Bullet</source>
2308 mrdocs 2887
    <translation>Punktor</translation>
2202 mrdocs 2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>Em Dash</source>
2308 mrdocs 2891
    <translation>Pauza</translation>
2202 mrdocs 2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>En Dash</source>
2308 mrdocs 2895
    <translation>Półpauza</translation>
2202 mrdocs 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>Figure Dash</source>
2308 mrdocs 2899
    <translation>Dywiz</translation>
2202 mrdocs 2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>Quotation Dash</source>
2308 mrdocs 2903
    <translation></translation>
2202 mrdocs 2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>Apostrophe</source>
2308 mrdocs 2907
    <translation>Apostrof</translation>
2202 mrdocs 2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>Straight Double</source>
2308 mrdocs 2911
    <translation>Zwykły podwójny</translation>
2202 mrdocs 2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>Single Left</source>
2308 mrdocs 2915
    <translation>Definicyjny lewy</translation>
2202 mrdocs 2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>Single Right</source>
2308 mrdocs 2919
    <translation>Definicyjny prawy</translation>
2202 mrdocs 2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>Double Left</source>
2308 mrdocs 2923
    <translation>Definicyjny podwójny lewy</translation>
2202 mrdocs 2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Double Right</source>
2308 mrdocs 2927
    <translation>Definicyjny podwójny prawy</translation>
2202 mrdocs 2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Single Reversed</source>
2308 mrdocs 2931
    <translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
2202 mrdocs 2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>Double Reversed</source>
2308 mrdocs 2935
    <translation>Podwójny odwrócony</translation>
2202 mrdocs 2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>Single Left Guillemet</source>
2308 mrdocs 2939
    <translation>Pojedyńczy ostrokątny francuski lewy</translation>
2202 mrdocs 2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Single Right Guillemet</source>
2308 mrdocs 2943
    <translation>Pojedyńczy ostrokątny francuski prawy</translation>
2202 mrdocs 2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>Double Left Guillemet</source>
2308 mrdocs 2947
    <translation>Ostrokątny francuski lewy</translation>
2202 mrdocs 2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>Double Right Guillemet</source>
2308 mrdocs 2951
    <translation>OsOstrokątny francuski prawy</translation>
2202 mrdocs 2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>Low Single Comma</source>
2308 mrdocs 2955
    <translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
2202 mrdocs 2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>Low Double Comma</source>
2308 mrdocs 2959
    <translation>Przecinkowy dolny podwójny</translation>
2202 mrdocs 2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Double Turned Comma</source>
2308 mrdocs 2963
    <translation>Podwójny definicyjny lewy</translation>
2202 mrdocs 2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>CJK Single Left</source>
2967
    <translation type="unfinished"></translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>CJK Single Right</source>
2971
    <translation type="unfinished"></translation>
2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>CJK Double Left</source>
2975
    <translation type="unfinished"></translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>CJK Double Right</source>
2979
    <translation type="unfinished"></translation>
2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <source>Toggle Palettes</source>
2308 mrdocs 2983
    <translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
2202 mrdocs 2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>Toggle Guides</source>
2308 mrdocs 2987
    <translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
2202 mrdocs 2988
  </message>
2308 mrdocs 2989
  <message>
2990
    <source>Underline &amp;Words</source>
2991
    <translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>S&amp;hadow</source>
2995
    <translation>C&amp;ień</translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>Edit Image...</source>
2999
    <translation>Edytuj obrazek...</translation>
3000
  </message>
3001
  <message>
3002
    <source>&amp;Update Image</source>
3003
    <translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
3004
  </message>
3005
  <message>
3006
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3007
    <translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>Extended Image Properties</source>
3011
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3015
    <translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3019
    <translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3023
    <translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>Edit Text...</source>
3027
    <translation>Edytuj tekst...</translation>
3028
  </message>
2202 mrdocs 3029
</context>
3030
<context>
169 Franz 3031
  <name>AdvOptions</name>
3032
  <message>
2202 mrdocs 3033
    <source>Advanced Options</source>
3034
    <translation>Zaawansowane opcje</translation>
169 Franz 3035
  </message>
3036
  <message>
2202 mrdocs 3037
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3038
    <translation>Tworzy PostScript Level 3</translation>
310 Franz 3039
  </message>
3040
  <message>
2202 mrdocs 3041
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
310 Franz 3042
this can create huge files</source>
2202 mrdocs 3043
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 3044
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 3045
  </message>
3046
  <message>
2202 mrdocs 3047
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
310 Franz 3048
this can create huge files</source>
2202 mrdocs 3049
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 3050
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 3051
  </message>
348 Franz 3052
  <message>
2202 mrdocs 3053
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3054
    <translation>O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
351 Franz 3055
  </message>
3056
  <message>
2202 mrdocs 3057
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3058
    <translation>Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
351 Franz 3059
  </message>
3060
  <message>
2202 mrdocs 3061
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3062
    <translation>Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 3063
  </message>
3064
  <message>
2202 mrdocs 3065
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3066
    <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 3067
  </message>
3068
  <message>
2202 mrdocs 3069
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3070
    <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 3071
  </message>
3072
  <message>
2202 mrdocs 3073
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3074
    <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 3075
  </message>
3076
  <message>
2202 mrdocs 3077
    <source>&amp;OK</source>
3078
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3079
  </message>
3080
  <message>
2202 mrdocs 3081
    <source>&amp;Cancel</source>
3082
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 3083
  </message>
364 Franz 3084
  <message>
2202 mrdocs 3085
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3086
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
364 Franz 3087
  </message>
3088
  <message>
2202 mrdocs 3089
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
364 Franz 3090
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3091
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3092
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3093
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3094
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
2202 mrdocs 3095
    <translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
368 Franz 3096
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
3097
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
3098
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
3099
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
3100
przypadku.
3101
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
364 Franz 3102
  </message>
2124 cbradney 3103
  <message>
2202 mrdocs 3104
    <source>Set Media Size</source>
3105
    <translation>Podaj rozmiar nośnika</translation>
2124 cbradney 3106
  </message>
2202 mrdocs 3107
</context>
3108
<context>
169 Franz 3109
  <name>Align</name>
3110
  <message>
2202 mrdocs 3111
    <source>Distribute/Align</source>
3112
    <translation>Odstęp/Wyrównanie</translation>
169 Franz 3113
  </message>
3114
  <message>
2202 mrdocs 3115
    <source>Align</source>
3116
    <translation>Wyrównaj</translation>
169 Franz 3117
  </message>
3118
  <message>
2202 mrdocs 3119
    <source>Horizontal</source>
3120
    <translation>Poziomo</translation>
169 Franz 3121
  </message>
3122
  <message>
2202 mrdocs 3123
    <source>Left Sides</source>
3124
    <translation>Lewe brzegi</translation>
169 Franz 3125
  </message>
3126
  <message>
2202 mrdocs 3127
    <source>Middles</source>
3128
    <translation>Środki</translation>
169 Franz 3129
  </message>
3130
  <message>
2202 mrdocs 3131
    <source>Right Sides</source>
3132
    <translation>Prawe brzegi</translation>
169 Franz 3133
  </message>
3134
  <message>
2202 mrdocs 3135
    <source>Vertical</source>
3136
    <translation>Pionowo</translation>
169 Franz 3137
  </message>
3138
  <message>
2202 mrdocs 3139
    <source>Top Sides</source>
3140
    <translation>Górne brzegi</translation>
169 Franz 3141
  </message>
3142
  <message>
2202 mrdocs 3143
    <source>Bottom Sides</source>
3144
    <translation>Dolne brzegi</translation>
169 Franz 3145
  </message>
3146
  <message>
2202 mrdocs 3147
    <source>&amp;OK</source>
3148
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3149
  </message>
3150
  <message>
2202 mrdocs 3151
    <source>&amp;Apply</source>
3152
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
341 Franz 3153
  </message>
3154
  <message>
2202 mrdocs 3155
    <source>&amp;Cancel</source>
3156
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3157
  </message>
348 Franz 3158
  <message>
2202 mrdocs 3159
    <source>&amp;Between:</source>
3160
    <translation>&amp;Pomiędzy:</translation>
348 Franz 3161
  </message>
3162
  <message>
2202 mrdocs 3163
    <source>A&amp;lign</source>
3164
    <translation>&amp;Wyrównaj</translation>
348 Franz 3165
  </message>
3166
  <message>
2202 mrdocs 3167
    <source>Di&amp;splacement</source>
3168
    <translation>P&amp;rzesunięcie</translation>
348 Franz 3169
  </message>
3170
  <message>
2202 mrdocs 3171
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3172
    <translation>Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
348 Franz 3173
  </message>
3174
  <message>
2202 mrdocs 3175
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3176
    <translation>m&amp;iędzy:</translation>
348 Franz 3177
  </message>
3178
  <message>
2202 mrdocs 3179
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3180
    <translation>&amp;Nie zmieniaj</translation>
348 Franz 3181
  </message>
3182
  <message>
2202 mrdocs 3183
    <source>Al&amp;ign</source>
3184
    <translation>W&amp;yrównaj</translation>
348 Franz 3185
  </message>
3186
  <message>
2202 mrdocs 3187
    <source>Dis&amp;placement</source>
3188
    <translation>Prze&amp;sunięcie</translation>
348 Franz 3189
  </message>
3190
  <message>
2202 mrdocs 3191
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3192
    <translation>Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
348 Franz 3193
  </message>
351 Franz 3194
  <message>
2202 mrdocs 3195
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3196
    <translation>Nie zmienia&amp;j</translation>
356 Franz 3197
  </message>
2202 mrdocs 3198
</context>
3199
<context>
177 Franz 3200
  <name>AlignSelect</name>
3201
  <message>
2202 mrdocs 3202
    <source>Align Text Left</source>
3203
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
177 Franz 3204
  </message>
3205
  <message>
2202 mrdocs 3206
    <source>Align Text Right</source>
3207
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
177 Franz 3208
  </message>
3209
  <message>
2202 mrdocs 3210
    <source>Align Text Center</source>
3211
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
177 Franz 3212
  </message>
230 Franz 3213
  <message>
2202 mrdocs 3214
    <source>Align Text Justified</source>
3215
    <translation>Justuj tekst</translation>
230 Franz 3216
  </message>
3217
  <message>
2202 mrdocs 3218
    <source>Align Text Forced Justified</source>
3219
    <translation>getLineStyle([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 3220
 
3221
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
3222
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
3223
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
230 Franz 3224
  </message>
2202 mrdocs 3225
</context>
3226
<context>
169 Franz 3227
  <name>Annot</name>
3228
  <message>
2202 mrdocs 3229
    <source>Field Properties</source>
3230
    <translation>Właściwości pola</translation>
169 Franz 3231
  </message>
3232
  <message>
2202 mrdocs 3233
    <source>Type:</source>
3234
    <translation>Typ:</translation>
169 Franz 3235
  </message>
3236
  <message>
2202 mrdocs 3237
    <source>Button</source>
3238
    <translation>Przycisk</translation>
169 Franz 3239
  </message>
3240
  <message>
2202 mrdocs 3241
    <source>Text Field</source>
3242
    <translation>Pole tekstowe</translation>
169 Franz 3243
  </message>
3244
  <message>
2202 mrdocs 3245
    <source>Check Box</source>
3246
    <translation>Pole wyboru</translation>
169 Franz 3247
  </message>
3248
  <message>
2202 mrdocs 3249
    <source>Combo Box</source>
3250
    <translation>Lista rozwijana</translation>
169 Franz 3251
  </message>
3252
  <message>
2202 mrdocs 3253
    <source>List Box</source>
3254
    <translation>Lista</translation>
169 Franz 3255
  </message>
3256
  <message>
2202 mrdocs 3257
    <source>Properties</source>
3258
    <translation>Właściwości</translation>
169 Franz 3259
  </message>
3260
  <message>
2202 mrdocs 3261
    <source>Name:</source>
3262
    <translation>Nazwa:</translation>
169 Franz 3263
  </message>
3264
  <message>
2202 mrdocs 3265
    <source>Tool-Tip:</source>
3266
    <translation>Podpowiedź:</translation>
169 Franz 3267
  </message>
3268
  <message>
2202 mrdocs 3269
    <source>Text</source>
3270
    <translation>Tekst</translation>
169 Franz 3271
  </message>
3272
  <message>
2202 mrdocs 3273
    <source>Border</source>
3274
    <translation>Brzeg</translation>
169 Franz 3275
  </message>
3276
  <message>
2202 mrdocs 3277
    <source>Color:</source>
3278
    <translation>Kolor:</translation>
169 Franz 3279
  </message>
3280
  <message>
2202 mrdocs 3281
    <source>None</source>
3282
    <translation>Brak</translation>
169 Franz 3283
  </message>
3284
  <message>
2202 mrdocs 3285
    <source>Width:</source>
3286
    <translation>Szerokość:</translation>
169 Franz 3287
  </message>
3288
  <message>
2202 mrdocs 3289
    <source>Thin</source>
3290
    <translation>Cienki</translation>
169 Franz 3291
  </message>
3292
  <message>
2202 mrdocs 3293
    <source>Normal</source>
3294
    <translation>Normalny</translation>
169 Franz 3295
  </message>
3296
  <message>
2202 mrdocs 3297
    <source>Wide</source>
3298
    <translation>Szeroki</translation>
169 Franz 3299
  </message>
3300
  <message>
2202 mrdocs 3301
    <source>Style:</source>
3302
    <translation>Styl:</translation>
169 Franz 3303
  </message>
3304
  <message>
2202 mrdocs 3305
    <source>Solid</source>
3306
    <translation>Jednolity</translation>
169 Franz 3307
  </message>
3308
  <message>
2202 mrdocs 3309
    <source>Dashed</source>
3310
    <translation>Kreskowany</translation>
169 Franz 3311
  </message>
3312
  <message>
2202 mrdocs 3313
    <source>Underline</source>
3314
    <translation>Podkreślenie</translation>
169 Franz 3315
  </message>
3316
  <message>
2202 mrdocs 3317
    <source>Beveled</source>
3318
    <translation>Wytłoczony</translation>
169 Franz 3319
  </message>
3320
  <message>
2202 mrdocs 3321
    <source>Inset</source>
3322
    <translation>Wstawka</translation>
169 Franz 3323
  </message>
3324
  <message>
2202 mrdocs 3325
    <source>Other</source>
3326
    <translation>Inne</translation>
169 Franz 3327
  </message>
3328
  <message>
2202 mrdocs 3329
    <source>Read Only</source>
3330
    <translation>Tylko do odczytu</translation>
169 Franz 3331
  </message>
3332
  <message>
2202 mrdocs 3333
    <source>Required</source>
3334
    <translation>Wymagane</translation>
169 Franz 3335
  </message>
3336
  <message>
2202 mrdocs 3337
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
3338
    <translation>Nie wysyłaj wartości</translation>
169 Franz 3339
  </message>
3340
  <message>
2202 mrdocs 3341
    <source>Visibility:</source>
3342
    <translation>Widoczność:</translation>
169 Franz 3343
  </message>
3344
  <message>
2202 mrdocs 3345
    <source>Visible</source>
3346
    <translation>Widoczny</translation>
169 Franz 3347
  </message>
3348
  <message>
2202 mrdocs 3349
    <source>Hidden</source>
3350
    <translation>Ukryty</translation>
169 Franz 3351
  </message>
3352
  <message>
2202 mrdocs 3353
    <source>No Print</source>
3354
    <translation>Nie drukuj</translation>
169 Franz 3355
  </message>
3356
  <message>
2202 mrdocs 3357
    <source>No View</source>
3358
    <translation>Nie wyświetlaj</translation>
169 Franz 3359
  </message>
3360
  <message>
2202 mrdocs 3361
    <source>Appearance</source>
3362
    <translation>Wygląd</translation>
169 Franz 3363
  </message>
3364
  <message>
2202 mrdocs 3365
    <source>Text for Button Down</source>
3366
    <translation>Tekst dla Button Down</translation>
169 Franz 3367
  </message>
3368
  <message>
2202 mrdocs 3369
    <source>Text for Roll Over</source>
3370
    <translation>Text dla Roll Over</translation>
169 Franz 3371
  </message>
3372
  <message>
2202 mrdocs 3373
    <source>Icons</source>
3374
    <translation>Ikony</translation>
169 Franz 3375
  </message>
3376
  <message>
2202 mrdocs 3377
    <source>Use Icons</source>
3378
    <translation>Użyj ikon</translation>
169 Franz 3379
  </message>
3380
  <message>
2202 mrdocs 3381
    <source>Remove</source>
3382
    <translation>Usuń</translation>
169 Franz 3383
  </message>
3384
  <message>
2202 mrdocs 3385
    <source>Pressed</source>
3386
    <translation>Wciśnięty</translation>
169 Franz 3387
  </message>
3388
  <message>
2202 mrdocs 3389
    <source>Roll Over</source>
3390
    <translation>Roll Over</translation>
169 Franz 3391
  </message>
3392
  <message>
2202 mrdocs 3393
    <source>Icon Placement...</source>
3394
    <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
169 Franz 3395
  </message>
3396
  <message>
2202 mrdocs 3397
    <source>Highlight</source>
3398
    <translation>Wyróżnienie</translation>
169 Franz 3399
  </message>
3400
  <message>
2202 mrdocs 3401
    <source>Invert</source>
3402
    <translation>Negatyw</translation>
169 Franz 3403
  </message>
3404
  <message>
2202 mrdocs 3405
    <source>Outlined</source>
3406
    <translation>Obramowanie</translation>
169 Franz 3407
  </message>
3408
  <message>
2202 mrdocs 3409
    <source>Push</source>
3410
    <translation>Wciśnięty</translation>
169 Franz 3411
  </message>
3412
  <message>
2202 mrdocs 3413
    <source>Multi-Line</source>
3414
    <translation>Wielowierszowe</translation>
169 Franz 3415
  </message>
3416
  <message>
2202 mrdocs 3417
    <source>Password</source>
3418
    <translation>Hasło</translation>
169 Franz 3419
  </message>
3420
  <message>
2202 mrdocs 3421
    <source>Limit of</source>
3422
    <translation>Maksymalnie</translation>
169 Franz 3423
  </message>
3424
  <message>
2202 mrdocs 3425
    <source>Characters</source>
3426
    <translation>znaków</translation>
169 Franz 3427
  </message>
3428
  <message>
2202 mrdocs 3429
    <source>Do Not Scroll</source>
3430
    <translation>Nie przewijaj</translation>
169 Franz 3431
  </message>
3432
  <message>
2202 mrdocs 3433
    <source>Do Not Spell Check</source>
3434
    <translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
169 Franz 3435
  </message>
3436
  <message>
2202 mrdocs 3437
    <source>Check Style:</source>
3438
    <translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
169 Franz 3439
  </message>
3440
  <message>
2202 mrdocs 3441
    <source>Check</source>
3442
    <translation>Haczyk</translation>
169 Franz 3443
  </message>
3444
  <message>
2202 mrdocs 3445
    <source>Cross</source>
3446
    <translation>Krzyżyk</translation>
169 Franz 3447
  </message>
3448
  <message>
2202 mrdocs 3449
    <source>Diamond</source>
3450
    <translation>Romb</translation>
169 Franz 3451
  </message>
3452
  <message>
2202 mrdocs 3453
    <source>Circle</source>
3454
    <translation>Kółko</translation>
169 Franz 3455
  </message>
3456
  <message>
2202 mrdocs 3457
    <source>Star</source>
3458
    <translation>Gwiazdka</translation>
169 Franz 3459
  </message>
3460
  <message>
2202 mrdocs 3461
    <source>Square</source>
3462
    <translation>Kwadrat</translation>
169 Franz 3463
  </message>
3464
  <message>
2202 mrdocs 3465
    <source>Default is Checked</source>
3466
    <translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
169 Franz 3467
  </message>
3468
  <message>
2202 mrdocs 3469
    <source>Editable</source>
3470
    <translation>Edycja dozwolona</translation>
169 Franz 3471
  </message>
3472
  <message>
2202 mrdocs 3473
    <source>Options</source>
3474
    <translation>Opcje</translation>
169 Franz 3475
  </message>
3476
  <message>
2202 mrdocs 3477
    <source>Java Script</source>
3478
    <translation>Java Script</translation>
169 Franz 3479
  </message>
3480
  <message>
2202 mrdocs 3481
    <source>Go To</source>
3482
    <translation>Idź do</translation>
169 Franz 3483
  </message>
3484
  <message>
2202 mrdocs 3485
    <source>Submit Form</source>
3486
    <translation>Wyślij formularz</translation>
169 Franz 3487
  </message>
3488
  <message>
2202 mrdocs 3489
    <source>Reset Form</source>
3490
    <translation>Wyzeruj formularz</translation>
169 Franz 3491
  </message>
3492
  <message>
2202 mrdocs 3493
    <source>Import Data</source>
3494
    <translation>Importuj dane</translation>
169 Franz 3495
  </message>
3496
  <message>
2202 mrdocs 3497
    <source>Event:</source>
3498
    <translation>Zdarzenie:</translation>
169 Franz 3499
  </message>
3500
  <message>
2202 mrdocs 3501
    <source>Mouse Up</source>
3502
    <translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
169 Franz 3503
  </message>
3504
  <message>
2202 mrdocs 3505
    <source>Mouse Down</source>
3506
    <translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
169 Franz 3507
  </message>
3508
  <message>
2202 mrdocs 3509
    <source>Mouse Enter</source>
3510
    <translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
169 Franz 3511
  </message>
3512
  <message>
2202 mrdocs 3513
    <source>Mouse Exit</source>
3514
    <translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
169 Franz 3515
  </message>
3516
  <message>
2202 mrdocs 3517
    <source>On Focus</source>
3518
    <translation>Wejście w pole</translation>
169 Franz 3519
  </message>
3520
  <message>
2202 mrdocs 3521
    <source>On Blur</source>
3522
    <translation>Opuszczenie pola</translation>
169 Franz 3523
  </message>
3524
  <message>
2202 mrdocs 3525
    <source>Script:</source>
3526
    <translation>Skrypt:</translation>
169 Franz 3527
  </message>
3528
  <message>
2202 mrdocs 3529
    <source>Edit...</source>
3530
    <translation>Edytuj...</translation>
169 Franz 3531
  </message>
3532
  <message>
2202 mrdocs 3533
    <source>Submit to URL:</source>
3534
    <translation>Wyślij do URL:</translation>
169 Franz 3535
  </message>
3536
  <message>
2202 mrdocs 3537
    <source>Submit Data as HTML</source>
3538
    <translation>Wyślij dane jako HTML</translation>
169 Franz 3539
  </message>
3540
  <message>
2202 mrdocs 3541
    <source>Import Data from:</source>
3542
    <translation>Importuj dane z:</translation>
169 Franz 3543
  </message>
3544
  <message>
2202 mrdocs 3545
    <source>Destination</source>
3546
    <translation>Cel</translation>
169 Franz 3547
  </message>
3548
  <message>
2202 mrdocs 3549
    <source>To File:</source>
3550
    <translation>Do pliku:</translation>
169 Franz 3551
  </message>
3552
  <message>
2202 mrdocs 3553
    <source>Change...</source>
3554
    <translation>Zmień...</translation>
169 Franz 3555
  </message>
3556
  <message>
2202 mrdocs 3557
    <source>Page:</source>
3558
    <translation>Strona:</translation>
169 Franz 3559
  </message>
3560
  <message>
2202 mrdocs 3561
    <source>X-Pos:</source>
3562
    <translation>Wsp. X:</translation>
169 Franz 3563
  </message>
3564
  <message>
2202 mrdocs 3565
    <source> pt</source>
3566
    <translation>pt</translation>
169 Franz 3567
  </message>
3568
  <message>
2202 mrdocs 3569
    <source>Y-Pos:</source>
3570
    <translation>Wsp. Y:</translation>
169 Franz 3571
  </message>
3572
  <message>
2202 mrdocs 3573
    <source>Action</source>
3574
    <translation>Akcja</translation>
169 Franz 3575
  </message>
3576
  <message>
2202 mrdocs 3577
    <source>Field is formatted as:</source>
3578
    <translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
169 Franz 3579
  </message>
3580
  <message>
2202 mrdocs 3581
    <source>Plain</source>
3582
    <translation>Bez formatowania</translation>
169 Franz 3583
  </message>
3584
  <message>
2202 mrdocs 3585
    <source>Number</source>
3586
    <translation>Liczba</translation>
169 Franz 3587
  </message>
3588
  <message>
2202 mrdocs 3589
    <source>Percentage</source>
3590
    <translation>Procent</translation>
169 Franz 3591
  </message>
3592
  <message>
2202 mrdocs 3593
    <source>Date</source>
3594
    <translation>Data</translation>
169 Franz 3595
  </message>
3596
  <message>
2202 mrdocs 3597
    <source>Time</source>
3598
    <translation>Czas</translation>
169 Franz 3599
  </message>
3600
  <message>
2202 mrdocs 3601
    <source>Custom</source>
3602
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
169 Franz 3603
  </message>
3604
  <message>
2202 mrdocs 3605
    <source>Number Format</source>
3606
    <translation>Format liczby</translation>
169 Franz 3607
  </message>
3608
  <message>
2202 mrdocs 3609
    <source>Decimals:</source>
3610
    <translation>Miejsca po przecinku:</translation>
169 Franz 3611
  </message>
3612
  <message>
2202 mrdocs 3613
    <source>Use Currency Symbol</source>
3614
    <translation>Użyj symbolu waluty</translation>
169 Franz 3615
  </message>
3616
  <message>
2202 mrdocs 3617
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
3618
    <translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
169 Franz 3619
  </message>
3620
  <message>
2202 mrdocs 3621
    <source>Formatting</source>
3622
    <translation>Format</translation>
169 Franz 3623
  </message>
3624
  <message>
2202 mrdocs 3625
    <source>Percent Format</source>
3626
    <translation>Format procentu</translation>
169 Franz 3627
  </message>
3628
  <message>
2202 mrdocs 3629
    <source>Date Format</source>
3630
    <translation>Format daty</translation>
169 Franz 3631
  </message>
3632
  <message>
2202 mrdocs 3633
    <source>Time Format</source>
3634
    <translation>Format czasu</translation>
169 Franz 3635
  </message>
3636
  <message>
2202 mrdocs 3637
    <source>Custom Scripts</source>
3638
    <translation>Skrypty użytkownika</translation>
169 Franz 3639
  </message>
3640
  <message>
2202 mrdocs 3641
    <source>Format:</source>
3642
    <translation>Format:</translation>
169 Franz 3643
  </message>
3644
  <message>
2202 mrdocs 3645
    <source>Keystroke:</source>
3646
    <translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
169 Franz 3647
  </message>
3648
  <message>
2202 mrdocs 3649
    <source>Format</source>
3650
    <translation>Format</translation>
169 Franz 3651
  </message>
3652
  <message>
2202 mrdocs 3653
    <source>Value is not validated</source>
3654
    <translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
169 Franz 3655
  </message>
3656
  <message>
2202 mrdocs 3657
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3658
    <translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
169 Franz 3659
  </message>
3660
  <message>
2202 mrdocs 3661
    <source>and less or equal to:</source>
3662
    <translation>i równa lub mniejsza:</translation>
169 Franz 3663
  </message>
3664
  <message>
2202 mrdocs 3665
    <source>Custom validate script:</source>
3666
    <translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
169 Franz 3667
  </message>
3668
  <message>
2202 mrdocs 3669
    <source>Validate</source>
3670
    <translation>Sprawdź</translation>
169 Franz 3671
  </message>
3672
  <message>