Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3363 | Rev 3419 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2202 mrdocs 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
2202 mrdocs 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
2202 mrdocs 12
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
3366 fschmid 14
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 15
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
16
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
2202 mrdocs 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
2202 mrdocs 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
27
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
2202 mrdocs 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
2202 mrdocs 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
39
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
40
  </message>
41
  <message>
2202 mrdocs 42
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 43
 
44
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
45
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
</source>
2202 mrdocs 47
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 48
 
49
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
50
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
51
  </message>
52
  <message>
2202 mrdocs 53
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 54
 
55
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
56
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
57
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
58
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
59
</source>
2202 mrdocs 60
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
63
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
64
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
65
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
66
  </message>
67
  <message>
2202 mrdocs 68
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 69
 
70
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
71
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
72
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
73
</source>
2202 mrdocs 74
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 75
 
76
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
77
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
78
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
79
  </message>
80
  <message>
2202 mrdocs 81
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 82
 
83
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
84
coordinates are given in the current measurement units of the document
85
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
86
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
87
is not given Scribus will create one for you.
88
 
2202 mrdocs 89
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 90
</source>
2202 mrdocs 91
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 92
 
93
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
94
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
95
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
96
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
97
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
98
 
99
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
2202 mrdocs 102
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
105
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 106
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 107
</source>
2202 mrdocs 108
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 109
 
110
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
111
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 112
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 113
  </message>
114
  <message>
2202 mrdocs 115
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 116
 
117
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 118
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 119
</source>
2202 mrdocs 120
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 121
 
122
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 123
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 124
  </message>
125
  <message>
2202 mrdocs 126
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
127
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1135 cbradney 128
 
129
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
130
following meaning:
131
 
132
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2202 mrdocs 133
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1135 cbradney 134
 
135
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
136
  margins
137
 
138
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
139
 
2202 mrdocs 140
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
141
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
142
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
143
 
144
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
145
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
146
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
147
 
148
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
149
 
150
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
151
 
152
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
153
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
154
is not in points, make sure to account for this.
155
 
156
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
157
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
158
</source>
159
    <translation type="unfinished"></translation>
160
  </message>
161
  <message>
162
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
163
 
164
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
165
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
166
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
167
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
168
master page for the new page.
169
 
170
May raise IndexError if the page number is out of range
171
</source>
172
    <translation type="unfinished"></translation>
173
  </message>
3064 cbradney 174
  <message>
175
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
176
 
177
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
178
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
179
</source>
180
    <translation type="unfinished"></translation>
181
  </message>
2202 mrdocs 182
</context>
183
<context>
1135 cbradney 184
  <name>@default</name>
185
  <message>
2202 mrdocs 186
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 187
 
188
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
189
has some text selected the value assigned to the first character
190
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
191
selected item is used.
192
</source>
2202 mrdocs 193
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 194
 
3366 fschmid 195
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 196
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
197
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
198
  </message>
199
  <message>
2202 mrdocs 200
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 201
 
202
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
203
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
204
</source>
2202 mrdocs 205
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 206
 
207
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
208
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
209
  </message>
210
  <message>
2202 mrdocs 211
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 212
 
213
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
214
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
215
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
216
selected item is used.
217
</source>
2202 mrdocs 218
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 219
 
220
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
221
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 222
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 223
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
224
  </message>
225
  <message>
2202 mrdocs 226
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 227
 
228
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
229
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
230
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
231
used.
232
</source>
2202 mrdocs 233
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 234
 
235
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
236
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
237
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
238
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
239
  </message>
240
  <message>
2202 mrdocs 241
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 242
 
243
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
244
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
245
</source>
2202 mrdocs 246
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 247
 
248
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
249
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
250
  </message>
251
  <message>
2202 mrdocs 252
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 253
 
254
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
255
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
256
</source>
2202 mrdocs 257
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 258
 
259
Zwraca odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
260
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
261
  </message>
262
  <message>
2202 mrdocs 263
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 264
 
265
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
266
given the currently selected item is used.
267
</source>
2202 mrdocs 268
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 269
 
270
Zwraca ilość szpalt w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
271
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
272
  </message>
273
  <message>
2202 mrdocs 274
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 275
 
276
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 277
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 278
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
279
used.
280
</source>
2202 mrdocs 281
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 282
 
283
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 284
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 285
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
286
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
287
  </message>
288
  <message>
2202 mrdocs 289
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 290
 
291
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
292
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
293
currently selected item is used.
294
 
295
May throw ValueError if the font cannot be found.
296
</source>
3366 fschmid 297
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 298
 
3366 fschmid 299
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 300
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
301
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
302
 
3366 fschmid 303
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 304
  </message>
305
  <message>
2202 mrdocs 306
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 307
 
308
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
309
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
310
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
311
currently selected item is used.
312
 
2202 mrdocs 313
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 314
</source>
2202 mrdocs 315
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 316
 
3366 fschmid 317
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 318
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
319
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
320
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
321
 
3366 fschmid 322
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 323
  </message>
324
  <message>
2202 mrdocs 325
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 326
 
327
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
328
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
329
item is used.
330
 
331
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
332
</source>
2202 mrdocs 333
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 334
 
335
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
336
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
337
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
338
 
339
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
340
  </message>
341
  <message>
2202 mrdocs 342
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 343
 
344
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
345
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
346
 
347
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
348
</source>
2202 mrdocs 349
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 350
 
351
Przypisuje odstępowi między szpaltami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
352
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
353
 
354
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
355
  </message>
356
  <message>
2202 mrdocs 357
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 358
 
359
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
360
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
361
 
362
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
363
</source>
2202 mrdocs 364
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 365
 
366
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
367
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
368
 
369
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
370
  </message>
371
  <message>
2202 mrdocs 372
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 373
 
374
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
375
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
376
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
377
 
378
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
379
</source>
2202 mrdocs 380
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 381
 
382
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
383
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
384
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
385
w tym module - zobacz dir(scribus).
386
 
387
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
388
  </message>
389
  <message>
2202 mrdocs 390
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 391
 
392
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
393
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
394
selected item is used.
395
</source>
2202 mrdocs 396
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 397
 
398
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
399
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
400
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
401
  </message>
402
  <message>
2202 mrdocs 403
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 404
 
405
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
406
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
407
given the currently selected item is used.
408
</source>
2202 mrdocs 409
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 410
 
411
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
412
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
413
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
414
  </message>
415
  <message>
2202 mrdocs 416
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 417
 
418
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
419
selected item is used.
420
</source>
2202 mrdocs 421
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 422
 
423
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
424
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
425
  </message>
426
  <message>
2202 mrdocs 427
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 428
 
429
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
430
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
431
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
432
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
433
used.
434
</source>
2202 mrdocs 435
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 436
 
437
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
438
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
439
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
440
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
441
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
442
  </message>
443
  <message>
2202 mrdocs 444
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 445
 
446
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
447
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
448
and must not link to or be linked from any other frames already.
449
 
450
May throw ScribusException if linking rules are violated.
451
</source>
2202 mrdocs 452
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 453
 
454
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
455
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
456
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
457
 
458
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
459
  </message>
460
  <message>
2202 mrdocs 461
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 462
 
463
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
464
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 465
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 466
 
467
May throw ScribusException if linking rules are violated.
468
</source>
2202 mrdocs 469
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 470
 
471
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
472
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 473
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 474
 
475
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
476
  </message>
477
  <message>
2202 mrdocs 478
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 479
 
480
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
481
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 482
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 483
 
484
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
485
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
486
  </message>
487
  <message>
2202 mrdocs 488
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 489
 
490
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
491
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
492
the value of the named color from the default document colors.
493
 
2202 mrdocs 494
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 495
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
496
</source>
2202 mrdocs 497
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 498
 
499
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
500
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
501
 
502
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
503
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
504
  </message>
505
  <message>
2202 mrdocs 506
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 507
 
508
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
509
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
510
Color components should be in the range from 0 to 255.
511
 
2202 mrdocs 512
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 513
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
514
</source>
2202 mrdocs 515
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 516
 
517
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
518
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
519
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
520
 
521
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
522
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
523
  </message>
524
  <message>
2202 mrdocs 525
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 526
 
527
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
528
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
529
&quot;None&quot; - transparent.
530
 
531
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
532
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
533
 
2202 mrdocs 534
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 535
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
536
</source>
2202 mrdocs 537
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 538
 
539
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
540
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
541
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
542
 
543
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
544
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
545
 
546
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
547
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
548
  </message>
549
  <message>
2202 mrdocs 550
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 551
 
552
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
553
 
2202 mrdocs 554
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 555
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
556
</source>
2202 mrdocs 557
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 558
 
559
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
560
 
561
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
562
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
563
  </message>
564
  <message>
2202 mrdocs 565
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 566
 
567
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
568
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 569
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 570
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
571
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
572
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
573
opional parameters is False.
574
 
2202 mrdocs 575
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
576
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 577
 
578
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
579
 
2202 mrdocs 580
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
581
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 582
</source>
2308 mrdocs 583
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 584
 
585
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
586
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
587
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
588
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
589
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
590
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
591
 
2202 mrdocs 592
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
593
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 594
 
595
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
596
 
2202 mrdocs 597
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
598
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 599
  </message>
600
  <message>
2202 mrdocs 601
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 602
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 603
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 604
 
605
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
606
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
607
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
608
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
609
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
610
 
611
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
612
at 1.
613
 
614
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
615
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
616
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
617
can be binary-ORed with button constants:
618
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
619
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
620
 
621
Usage examples:
2202 mrdocs 622
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
623
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 624
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 625
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 626
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
627
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
628
 
629
Defined button and icon constants:
630
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
631
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
632
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
633
</source>
2202 mrdocs 634
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 635
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 636
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 637
 
638
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
639
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
640
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
641
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
642
może zawierać proste formatowanie HTML.
643
 
644
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
645
zaczynają się od 1.
646
 
647
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
648
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
649
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
650
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
651
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
652
 
653
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 654
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
655
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 656
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 657
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 658
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
659
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
660
 
661
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
662
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
663
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
664
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 665
</translation>
1135 cbradney 666
  </message>
667
  <message>
2202 mrdocs 668
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 669
 
2202 mrdocs 670
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
671
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 672
 
2202 mrdocs 673
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 674
</source>
2202 mrdocs 675
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 676
 
677
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 678
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 679
 
2202 mrdocs 680
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 681
  </message>
682
  <message>
2202 mrdocs 683
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 684
 
685
Closes the current document without prompting to save.
686
 
687
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
688
</source>
2202 mrdocs 689
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 690
 
691
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
692
 
693
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
694
  </message>
695
  <message>
2202 mrdocs 696
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 697
 
698
Returns true if there is a document open.
699
</source>
2202 mrdocs 700
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 701
 
702
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
703
  </message>
704
  <message>
2202 mrdocs 705
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 706
 
707
Opens the document &quot;name&quot;.
708
 
709
May raise ScribusError if the document could not be opened.
710
</source>
2202 mrdocs 711
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 712
 
713
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
714
 
715
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
716
  </message>
717
  <message>
2202 mrdocs 718
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 719
 
720
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
721
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
722
save file dialog.
723
 
724
If the save fails, there is currently no way to tell.
725
</source>
2202 mrdocs 726
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 727
 
728
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
729
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
730
 
731
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
732
  </message>
733
  <message>
2202 mrdocs 734
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 735
 
736
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
737
relative path).
738
 
739
May raise ScribusError if the save fails.
740
</source>
2202 mrdocs 741
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 742
 
743
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
744
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
745
 
746
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
747
  </message>
748
  <message>
2202 mrdocs 749
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 750
 
751
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
752
strings.
753
</source>
2202 mrdocs 754
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 755
 
756
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
757
to łańcuchy znaków.</translation>
758
  </message>
759
  <message>
2202 mrdocs 760
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 761
 
762
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 763
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 764
constants.
765
</source>
2202 mrdocs 766
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 767
 
768
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 769
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 770
  </message>
771
  <message>
2202 mrdocs 772
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 773
 
774
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 775
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 776
 
777
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
778
</source>
2202 mrdocs 779
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 780
 
781
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 782
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 783
 
784
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
785
  </message>
786
  <message>
2202 mrdocs 787
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 788
 
789
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
790
of the UNIT_* constants:
791
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
792
</source>
2202 mrdocs 793
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 794
 
795
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
796
ze stałych UNIT_* :
797
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
798
  </message>
799
  <message>
2202 mrdocs 800
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 801
 
802
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
803
current document.
804
</source>
2202 mrdocs 805
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 806
 
807
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
808
  </message>
809
  <message>
2202 mrdocs 810
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 811
 
812
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
813
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
814
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
815
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
816
</source>
2202 mrdocs 817
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 818
 
819
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
820
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
821
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
822
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
823
  </message>
824
  <message>
2202 mrdocs 825
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 826
 
827
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
828
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
829
</source>
2202 mrdocs 830
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 831
 
832
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
833
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
834
  </message>
835
  <message>
2202 mrdocs 836
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 837
 
838
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
839
is not given the currently selected Item is used.
840
</source>
2202 mrdocs 841
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 842
 
843
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
844
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
845
  </message>
846
  <message>
2202 mrdocs 847
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 848
 
849
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
850
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
851
</source>
2202 mrdocs 852
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 853
 
854
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
855
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
856
  </message>
857
  <message>
2202 mrdocs 858
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 859
 
860
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
861
the currently selected item is used. The join types are:
862
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
863
</source>
2202 mrdocs 864
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 865
 
866
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
867
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
868
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
869
  </message>
870
  <message>
2202 mrdocs 871
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 872
 
873
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
874
currently selected item is used. The cap types are:
875
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
876
</source>
2202 mrdocs 877
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 878
 
879
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
880
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
881
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
882
  </message>
883
  <message>
2202 mrdocs 884
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 885
 
886
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
887
currently selected item is used. Line style constants are:
888
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
889
</source>
2202 mrdocs 890
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 891
 
892
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
893
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
894
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
895
  </message>
896
  <message>
2202 mrdocs 897
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 898
 
899
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
900
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
901
</source>
2202 mrdocs 902
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 903
 
904
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
905
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
906
  </message>
907
  <message>
2202 mrdocs 908
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 909
 
910
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
911
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
912
</source>
2202 mrdocs 913
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 914
 
915
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
916
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
917
  </message>
918
  <message>
2202 mrdocs 919
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 920
 
921
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
922
given the currently selected item is used.
923
</source>
2202 mrdocs 924
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 925
 
926
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
927
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
928
  </message>
929
  <message>
2202 mrdocs 930
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 931
 
932
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
933
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 934
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 935
for reference.
936
</source>
2202 mrdocs 937
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 938
 
939
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
940
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
941
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 942
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 943
  </message>
944
  <message>
2202 mrdocs 945
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 946
 
947
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
948
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
949
is used.
950
</source>
2202 mrdocs 951
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 952
 
953
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
954
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
955
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
956
  </message>
957
  <message>
2202 mrdocs 958
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 959
 
960
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
961
</source>
2202 mrdocs 962
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 963
 
964
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
965
  </message>
966
  <message>
2202 mrdocs 967
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 968
 
969
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
970
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
971
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
972
belongs to a group, the whole group is moved.
973
</source>
2202 mrdocs 974
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 975
 
976
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
977
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
978
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
979
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
980
  </message>
981
  <message>
2202 mrdocs 982
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 983
 
984
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
985
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
986
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
987
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
988
given the currently selected item is used.
989
</source>
2202 mrdocs 990
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 991
 
992
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
993
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
994
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
995
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
996
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
997
  </message>
998
  <message>
2202 mrdocs 999
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1000
 
1001
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1002
is not given the currently selected item is used.
1003
</source>
2202 mrdocs 1004
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1005
 
1006
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1007
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1008
  </message>
1009
  <message>
2202 mrdocs 1010
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1011
 
1012
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1013
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1014
second selected Object and so on.
1015
</source>
2202 mrdocs 1016
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1017
 
1018
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1019
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
2202 mrdocs 1022
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1023
 
1024
Returns the number of selected objects.
1025
</source>
2202 mrdocs 1026
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1027
 
1028
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
2202 mrdocs 1031
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1032
 
1033
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1034
</source>
2202 mrdocs 1035
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1036
 
1037
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
2202 mrdocs 1040
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1041
 
1042
Deselects all objects in the whole document.
1043
</source>
2202 mrdocs 1044
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1045
 
1046
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1047
  </message>
1048
  <message>
2202 mrdocs 1049
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1050
 
1051
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1052
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1053
items are used.
1054
</source>
2202 mrdocs 1055
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1056
 
1057
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1058
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1059
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
2202 mrdocs 1062
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1063
 
1064
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1065
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1066
 
1067
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1068
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1069
  </message>
1070
  <message>
2202 mrdocs 1071
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1072
 
1073
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1074
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1075
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1076
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1077
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1078
 
1079
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1080
</source>
2202 mrdocs 1081
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1082
 
1083
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1084
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1085
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1086
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1087
zaznaczony obiekt.
1088
 
1089
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1090
  </message>
1091
  <message>
2202 mrdocs 1092
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1093
 
1094
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1095
not given the currently selected item is used.
1096
 
1097
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1098
</source>
2202 mrdocs 1099
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1100
 
1101
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1102
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1103
 
1104
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
2202 mrdocs 1107
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1108
 
1109
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1110
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1111
means 100 %.
1112
 
1113
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1114
</source>
2202 mrdocs 1115
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1116
 
1117
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1118
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1119
 
1120
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
2202 mrdocs 1123
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1124
 
2202 mrdocs 1125
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1126
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1127
if locked.
1128
</source>
2202 mrdocs 1129
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1130
 
1131
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1132
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1133
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1134
  </message>
1135
  <message>
2202 mrdocs 1136
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1137
 
1138
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1139
currently selected item is used.
1140
</source>
2202 mrdocs 1141
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1142
 
1143
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1144
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
2202 mrdocs 1147
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1148
 
1149
Returns a list with the names of all available fonts.
1150
</source>
2202 mrdocs 1151
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1152
 
3366 fschmid 1153
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1135 cbradney 1154
  </message>
1155
  <message>
2202 mrdocs 1156
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1157
 
2202 mrdocs 1158
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1159
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1160
</source>
2202 mrdocs 1161
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1162
 
3366 fschmid 1163
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
1164
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1135 cbradney 1165
  </message>
1166
  <message>
2202 mrdocs 1167
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1168
 
1169
Returns a list with the names of all defined layers.
1170
</source>
2202 mrdocs 1171
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1172
 
1173
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
2202 mrdocs 1176
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1177
 
1178
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1179
 
2202 mrdocs 1180
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1181
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1182
</source>
2202 mrdocs 1183
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1184
 
1185
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1186
 
1187
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1188
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
2202 mrdocs 1191
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1192
 
1193
Returns the name of the current active layer.
1194
</source>
2202 mrdocs 1195
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1196
 
1197
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
2202 mrdocs 1200
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1201
 
1202
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1203
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1204
 
2202 mrdocs 1205
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1206
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1207
</source>
2202 mrdocs 1208
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1209
 
1210
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1211
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1212
 
1213
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1214
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1215
  </message>
1216
  <message>
2202 mrdocs 1217
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1218
 
1219
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1220
the layer is invisible.
1221
 
2202 mrdocs 1222
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1223
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1224
</source>
2202 mrdocs 1225
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1226
 
1227
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1228
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1229
 
1230
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1231
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1232
  </message>
1233
  <message>
2202 mrdocs 1234
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1235
 
1236
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1237
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1238
 
2202 mrdocs 1239
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1240
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1241
</source>
2202 mrdocs 1242
    <translation>setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1243
 
1244
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1245
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1246
 
1247
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1248
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
2202 mrdocs 1251
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1252
 
2202 mrdocs 1253
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1254
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1255
 
2202 mrdocs 1256
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1257
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1258
</source>
2202 mrdocs 1259
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1260
 
1261
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1262
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1263
 
1264
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1265
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1266
  </message>
1267
  <message>
2202 mrdocs 1268
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1269
 
1270
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1271
 
2202 mrdocs 1272
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1273
</source>
2202 mrdocs 1274
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1275
 
1276
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1277
 
1278
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
2202 mrdocs 1281
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1282
 
1283
Returns a string with the -lang value.
1284
</source>
2202 mrdocs 1285
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1286
 
1287
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1288
  </message>
1289
  <message>
2202 mrdocs 1290
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1291
 
1292
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1293
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1294
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1295
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1296
is not given Scribus will create one for you.
1297
 
2202 mrdocs 1298
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1299
</source>
2202 mrdocs 1300
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1301
 
1302
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1303
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1304
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1305
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1306
sam utworzy taką nazwę.
1307
 
1308
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
2202 mrdocs 1311
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1312
 
1313
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1314
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1315
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1316
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1317
create one for you.
1318
 
2202 mrdocs 1319
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1320
</source>
2202 mrdocs 1321
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1322
 
1323
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1324
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1325
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1326
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1327
ją automatycznie.
1328
 
1329
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1330
  </message>
1331
  <message>
2202 mrdocs 1332
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1333
 
1334
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1335
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1336
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1337
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1338
given Scribus will create one for you.
1339
 
2202 mrdocs 1340
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1341
</source>
2202 mrdocs 1342
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1343
 
1344
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1345
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1346
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1347
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1348
utworzy ją automatycznie.
1349
 
1350
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
2202 mrdocs 1353
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1354
 
1355
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1356
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1357
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1358
object because you need this name for further access to that object. If
1359
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1360
 
2202 mrdocs 1361
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1362
</source>
2202 mrdocs 1363
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1364
 
1365
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1366
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1367
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1368
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1369
utworzy ją automatycznie.
1370
 
1371
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1372
  </message>
1373
  <message>
2202 mrdocs 1374
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1375
 
1376
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1377
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1378
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1379
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1380
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1381
Scribus will create one for you.
1382
 
2202 mrdocs 1383
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1384
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1385
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1386
</source>
2202 mrdocs 1387
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1388
 
1389
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1390
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1391
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1392
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1393
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1394
utworzy ją automatycznie.
1395
 
1396
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1397
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1398
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1399
  </message>
1400
  <message>
2202 mrdocs 1401
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1402
 
1403
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1404
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1405
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1406
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1407
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1408
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1409
identifier for the object because you need this name for further access to that
1410
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1411
 
2202 mrdocs 1412
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1413
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1414
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1415
</source>
2202 mrdocs 1416
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1417
 
1418
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1419
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1420
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1421
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1422
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1423
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1424
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1425
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1426
utworzy ją automatycznie.
1427
 
1428
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1429
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1430
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1431
  </message>
1432
  <message>
2202 mrdocs 1433
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1434
 
1435
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1436
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1437
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1438
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1439
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1440
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1441
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1442
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1443
for you.
1444
 
2202 mrdocs 1445
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1446
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1447
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1448
</source>
2202 mrdocs 1449
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1450
 
1451
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1452
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1453
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1454
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1455
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1456
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1457
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1458
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1459
Scribus utworzy ją automatycznie.
1460
 
1461
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1462
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1463
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
2202 mrdocs 1466
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1467
 
1468
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1469
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1470
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1471
unique identifier for the object because you need this name for further access
1472
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1473
 
2202 mrdocs 1474
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1475
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1476
</source>
2202 mrdocs 1477
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1478
 
1479
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1480
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1481
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1482
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1483
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1484
Scribus utworzy ją automatycznie.
1485
 
1486
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1487
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1488
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
2202 mrdocs 1491
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1492
 
1493
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1494
selected item is deleted.
1495
</source>
2202 mrdocs 1496
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1497
 
1498
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1499
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1500
  </message>
1501
  <message>
2202 mrdocs 1502
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1503
 
1504
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1505
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1506
is not passed, text flow is toggled.
1507
</source>
2202 mrdocs 1508
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1509
 
1510
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1511
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1512
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1513
przełączone.</translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
2202 mrdocs 1516
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1517
 
1518
Test if an object with specified name really exists in the document.
1519
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1520
returns True if there is something selected.
1521
</source>
2202 mrdocs 1522
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1523
 
1524
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1525
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1526
zaznaczony obiekt.</translation>
1527
  </message>
1528
  <message>
2202 mrdocs 1529
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1530
 
1531
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1532
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1533
</source>
2202 mrdocs 1534
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1535
 
1536
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1537
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
2202 mrdocs 1540
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1541
 
1542
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1543
</source>
2202 mrdocs 1544
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1545
 
1546
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1547
  </message>
1548
  <message>
2202 mrdocs 1549
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1550
 
1551
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1552
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1553
</source>
2202 mrdocs 1554
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1555
 
1556
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1557
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1558
  </message>
1559
  <message>
2202 mrdocs 1560
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1561
 
1562
Redraws all pages.
1563
</source>
2202 mrdocs 1564
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1565
 
1566
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1567
  </message>
1568
  <message>
2202 mrdocs 1569
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1570
 
1571
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1572
 
1573
May raise ScribusError if the save failed.
1574
</source>
2202 mrdocs 1575
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1576
 
1577
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1578
 
1579
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
2202 mrdocs 1582
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1583
 
1584
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1585
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1586
page number is.
1587
 
1588
May raise IndexError if the page number is out of range
1589
</source>
2202 mrdocs 1590
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1591
 
1592
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1593
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1594
wyświetlany w dokumencie.
1595
 
1596
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1597
  </message>
1598
  <message>
2202 mrdocs 1599
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1600
 
1601
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1602
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1603
just sets the page that script commands will operates on.
1604
 
1605
May raise IndexError if the page number is out of range.
1606
</source>
2202 mrdocs 1607
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1608
 
1609
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1610
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1611
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1612
 
1613
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
2202 mrdocs 1616
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1617
 
1618
Returns the number of pages in the document.
1619
</source>
2202 mrdocs 1620
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1621
 
1622
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1623
  </message>
1624
  <message>
2202 mrdocs 1625
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1626
 
1627
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1628
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1629
</source>
2202 mrdocs 1630
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1631
 
1632
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1633
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1634
  </message>
1635
  <message>
2202 mrdocs 1636
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1637
 
1638
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1639
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1640
 
1641
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1642
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1643
</source>
2202 mrdocs 1644
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1645
 
1646
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1647
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1648
 
1649
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1650
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
2202 mrdocs 1653
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1654
 
1655
See getHGuides.
1656
</source>
2202 mrdocs 1657
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1658
 
1659
Zobacz getHGuides.</translation>
1660
  </message>
1661
  <message>
2202 mrdocs 1662
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1663
 
1664
See setHGuides.
1665
</source>
2202 mrdocs 1666
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1667
 
1668
Zobacz setHGuides.</translation>
1669
  </message>
1670
  <message>
2202 mrdocs 1671
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1672
 
2202 mrdocs 1673
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1674
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1675
</source>
2202 mrdocs 1676
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1677
 
1678
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1679
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1680
  </message>
1681
  <message>
2202 mrdocs 1682
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1683
 
1684
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1685
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1686
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1687
the page...
1688
</source>
2202 mrdocs 1689
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1690
 
1691
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1692
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1693
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1694
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1695
  </message>
1696
  <message>
2202 mrdocs 1697
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1698
 
1699
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1700
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1701
currently selected item is used.
1702
</source>
2202 mrdocs 1703
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1704
 
1705
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1706
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1707
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
2202 mrdocs 1710
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1711
 
1712
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1713
is not given the currently selected item is used.
1714
</source>
2202 mrdocs 1715
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1716
 
1717
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1718
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
2202 mrdocs 1721
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1722
 
1723
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1724
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1725
given the currently selected item is used.
1726
 
1727
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1728
</source>
2202 mrdocs 1729
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1730
 
1731
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1732
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1733
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1734
 
1735
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1736
  </message>
1737
  <message>
2202 mrdocs 1738
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1739
 
1740
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1741
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1742
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1743
is used.
1744
 
1745
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1746
</source>
2202 mrdocs 1747
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1748
 
1749
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1750
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1751
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1752
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1753
 
1754
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1755
  </message>
1756
  <message>
2202 mrdocs 1757
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1758
 
1759
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1760
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1761
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1762
</source>
2202 mrdocs 1763
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1764
 
1765
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1766
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1767
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1768
  </message>
1769
  <message>
2202 mrdocs 1770
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1771
 
1772
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1773
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1774
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1775
</source>
2202 mrdocs 1776
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1777
 
1778
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1779
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1780
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1781
  </message>
1782
  <message>
2202 mrdocs 1783
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1784
 
1785
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1786
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1787
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1788
</source>
2202 mrdocs 1789
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1790
 
1791
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1792
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1793
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1794
  </message>
1795
  <message>
2202 mrdocs 1796
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1797
 
1798
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1799
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1800
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1801
Item is used.
1802
 
1803
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1804
</source>
2202 mrdocs 1805
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1806
 
1807
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1808
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1809
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1810
zaznaczony obiekt.
1811
 
1812
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
2202 mrdocs 1815
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1816
 
1817
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1818
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1819
 
1820
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1821
</source>
2202 mrdocs 1822
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1823
 
1824
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1825
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1826
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1827
 
1828
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1829
  </message>
1830
  <message>
2202 mrdocs 1831
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1832
 
1833
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1834
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1835
 
2202 mrdocs 1836
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1837
</source>
2202 mrdocs 1838
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1839
 
1840
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1841
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1842
 
1843
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1844
  </message>
1845
  <message>
2202 mrdocs 1846
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1847
 
1848
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1849
new progress bar use. See progressSet.
1850
</source>
2202 mrdocs 1851
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1852
 
1853
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1854
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
2202 mrdocs 1857
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1858
 
2202 mrdocs 1859
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1860
See progressSet.
1861
</source>
2202 mrdocs 1862
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1863
 
1864
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1865
Zobacz progressSet.</translation>
1866
  </message>
1867
  <message>
2202 mrdocs 1868
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1869
 
1870
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1871
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1872
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1873
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1874
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1875
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 1876
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1877
</source>
2202 mrdocs 1878
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1879
 
1880
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1881
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1882
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1883
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1884
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1885
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1886
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1887
  </message>
1888
  <message>
2202 mrdocs 1889
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1890
 
1891
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1892
</source>
2202 mrdocs 1893
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 1894
 
1895
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1896
  </message>
1897
  <message>
2202 mrdocs 1898
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1899
 
2202 mrdocs 1900
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1901
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1902
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1903
</source>
2202 mrdocs 1904
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1905
 
1906
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1907
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1908
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
1909
  </message>
1910
  <message>
2202 mrdocs 1911
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 1912
 
2202 mrdocs 1913
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1914
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1915
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 1916
 
1917
May raise WrongFrameTypeError.
1918
</source>
2202 mrdocs 1919
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 1920
 
2202 mrdocs 1921
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
1922
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1923
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
1924
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 1925
 
1926
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 1927
  </message>
1928
  <message>
2202 mrdocs 1929
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1930
 
1725 cbradney 1931
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1932
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1933
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1934
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1935
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 1936
 
2202 mrdocs 1937
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 1938
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 1939
</source>
2202 mrdocs 1940
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1941
 
3366 fschmid 1942
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1725 cbradney 1943
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
1944
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
1945
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
1946
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 1947
 
3366 fschmid 1948
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1725 cbradney 1949
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 1950
  </message>
1951
  <message>
2202 mrdocs 1952
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1953
 
1725 cbradney 1954
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1955
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1956
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 1957
 
2202 mrdocs 1958
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1959
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 1960
</source>
2202 mrdocs 1961
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1962
 
1725 cbradney 1963
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1964
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 1965
 
1725 cbradney 1966
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1967
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 1968
  </message>
1969
  <message>
2202 mrdocs 1970
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 1971
 
1725 cbradney 1972
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
1973
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1974
 
1975
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 1976
</source>
2202 mrdocs 1977
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 1978
 
1725 cbradney 1979
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
1980
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1981
 
1982
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 1983
  </message>
1984
  <message>
2202 mrdocs 1985
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 1986
 
1725 cbradney 1987
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1988
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 1989
 
1725 cbradney 1990
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 1991
</source>
2202 mrdocs 1992
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 1993
 
1725 cbradney 1994
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
1995
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 1996
 
1725 cbradney 1997
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 1998
  </message>
169 Franz 1999
  <message>
2202 mrdocs 2000
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 2001
 
2002
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 2003
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 2004
</source>
2202 mrdocs 2005
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 2006
 
2007
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2008
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2009
  </message>
2010
  <message>
2202 mrdocs 2011
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2012
 
2013
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2014
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2015
space. If no document is open, returns the value of the named color
2016
from the default document colors.
2017
 
2018
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2019
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2020
</source>
2021
    <translation type="unfinished"></translation>
2022
  </message>
2023
  <message>
2024
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2025
 
2026
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2027
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2028
the range from 0 to 255.
2029
 
2030
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2031
</source>
2032
    <translation type="unfinished"></translation>
2033
  </message>
2034
  <message>
2035
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2036
 
2037
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2038
</source>
2039
    <translation type="unfinished"></translation>
2040
  </message>
2041
  <message>
2042
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2043
 
2044
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2045
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2046
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2047
</source>
2048
    <translation type="unfinished"></translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
2051
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2052
 
2053
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2054
for details of arguments.
2055
 
2056
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2057
</source>
2058
    <translation type="unfinished"></translation>
2059
  </message>
2060
  <message>
2061
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2062
 
2063
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2064
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2065
by parent classes as well.
2066
</source>
2067
    <translation type="unfinished"></translation>
2068
  </message>
2069
  <message>
2070
    <source>getProperty(object, property)
2071
 
2072
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2073
 
2074
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2075
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2076
C++ QObject instance.
2077
 
2078
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2079
to look up on `object&apos;.
2080
 
2081
The return value varies depending on the type of the property.
2082
</source>
2083
    <translation type="unfinished"></translation>
2084
  </message>
2085
  <message>
2086
    <source>setProperty(object, property, value)
2087
 
2088
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2089
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2090
also be raised if the underlying setter fails.
2091
 
2092
See getProperty() for more information.
2093
</source>
2094
    <translation type="unfinished"></translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
2097
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2098
 
2099
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2100
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2101
search recursively through children, grandchildren, etc.
2102
 
2103
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2104
</source>
2105
    <translation type="unfinished"></translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
2108
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2109
 
2110
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2111
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2112
search recursively through children, grandchildren, etc.
2113
</source>
2114
    <translation type="unfinished"></translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
2117
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2118
 
2119
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2120
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2121
selected item is used.
2122
</source>
2123
    <translation type="unfinished"></translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
2126
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2127
 
2128
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2129
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2130
&quot;layer&quot; is invisible.
2131
 
2132
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2133
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2134
</source>
2135
    <translation type="unfinished"></translation>
2136
  </message>
2137
  <message>
2138
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2139
 
2140
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2141
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2142
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2143
not given the currently selected Item is used.
2144
 
2145
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2146
</source>
2147
    <translation type="unfinished"></translation>
2148
  </message>
2149
  <message>
2150
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2151
 
2152
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2153
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2154
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2155
selected item is used.
2156
 
2157
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2158
</source>
2159
    <translation type="unfinished"></translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
2162
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2163
 
2164
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2165
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2166
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2167
 
2168
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2169
</source>
2170
    <translation type="unfinished"></translation>
2171
  </message>
2308 mrdocs 2172
  <message>
2173
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2174
 
2175
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2176
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2177
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2178
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2179
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2180
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2181
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2182
opional parameters is False.
2183
 
2184
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2185
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2186
 
2187
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2188
 
2189
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2190
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2191
</source>
2192
    <translation type="unfinished"></translation>
2193
  </message>
3064 cbradney 2194
  <message>
2195
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2196
 
2197
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2198
style name or None when user cancels the dialog.
2199
</source>
2200
    <translation type="unfinished"></translation>
2201
  </message>
2202 mrdocs 2202
</context>
2203
<context>
2124 cbradney 2204
  <name>About</name>
169 Franz 2205
  <message>
2202 mrdocs 2206
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2207
%2 %3</source>
3064 cbradney 2208
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
192 Franz 2209
%2 %3</translation>
169 Franz 2210
  </message>
2211
  <message>
2202 mrdocs 2212
    <source>Build-ID:</source>
2213
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2214
  </message>
2215
  <message>
2202 mrdocs 2216
    <source>Contributions from:</source>
2217
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2218
  </message>
2219
  <message>
2202 mrdocs 2220
    <source>&amp;About</source>
2221
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 2222
  </message>
2223
  <message>
2202 mrdocs 2224
    <source>A&amp;uthors</source>
2225
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2226
  </message>
2227
  <message>
2202 mrdocs 2228
    <source>&amp;Translations</source>
2229
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2230
  </message>
2231
  <message>
2202 mrdocs 2232
    <source>&amp;Online</source>
2233
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2234
  </message>
2235
  <message>
2202 mrdocs 2236
    <source>&amp;Close</source>
2237
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2238
  </message>
2239
  <message>
2202 mrdocs 2240
    <source>Development Team:</source>
2241
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 2242
  </message>
415 Franz 2243
  <message>
2202 mrdocs 2244
    <source>Official Documentation:</source>
2245
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2246
  </message>
2247
  <message>
2202 mrdocs 2248
    <source>Other Documentation:</source>
2249
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2250
  </message>
2251
  <message>
2202 mrdocs 2252
    <source>Homepage</source>
2253
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 2254
  </message>
2255
  <message>
2202 mrdocs 2256
    <source>Online Reference</source>
2257
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 2258
  </message>
2259
  <message>
2202 mrdocs 2260
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2261
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 2262
  </message>
2263
  <message>
2202 mrdocs 2264
    <source>Mailing List</source>
2265
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 2266
  </message>
2267
  <message>
2202 mrdocs 2268
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2269
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 2270
  </message>
454 fschmid 2271
  <message>
2202 mrdocs 2272
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2273
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2274
  </message>
2275
  <message>
2202 mrdocs 2276
    <source>About Scribus %1</source>
2277
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 2278
  </message>
769 cbradney 2279
  <message>
2202 mrdocs 2280
    <source>%1 %2 %3 </source>
2281
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2282
  </message>
2283
  <message>
2202 mrdocs 2284
    <source>Windows Port:</source>
2308 mrdocs 2285
    <translation>Wersja dla Windows:</translation>
2202 mrdocs 2286
  </message>
2287
  <message>
2288
    <source>This panel shows the version, build date and
2289
 compiled in library support in Scribus
2290
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2291
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2292
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
2619 cbradney 2293
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2294
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
2295
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
2202 mrdocs 2296
  </message>
3064 cbradney 2297
  <message>
2298
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3366 fschmid 2299
    <translation>GhostScript: wersja %1</translation>
3064 cbradney 2300
  </message>
2301
  <message>
2302
    <source>No GS version available</source>
3366 fschmid 2303
    <translation>Brak wersji Ghostscriptu</translation>
3064 cbradney 2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <source>Scribus Version %1
2307
%2 %3 (%4)</source>
3366 fschmid 2308
    <translation>Wersja Scribusa %1
2309
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 2310
  </message>
2311
  <message>
2312
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3366 fschmid 2313
    <translation>Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 2314
  </message>
2315
  <message>
2316
    <source>Wiki</source>
3366 fschmid 2317
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2318
  </message>
2319
  <message>
3278 cbradney 2320
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3366 fschmid 2321
    <translation>Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 2322
  </message>
2202 mrdocs 2323
</context>
2324
<context>
3278 cbradney 2325
  <name>AboutPlugins</name>
2326
  <message>
2327
    <source>Yes</source>
3366 fschmid 2328
    <translation>Tak</translation>
3278 cbradney 2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <source>No</source>
3366 fschmid 2332
    <translation>Nie</translation>
3278 cbradney 2333
  </message>
2334
</context>
2335
<context>
2336
  <name>AboutPluginsBase</name>
2337
  <message>
2338
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3366 fschmid 2339
    <translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
3278 cbradney 2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <source>File Name:</source>
3366 fschmid 2343
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
3278 cbradney 2344
  </message>
2345
  <message>
2346
    <source>Version:</source>
3366 fschmid 2347
    <translation>Wersja:</translation>
3278 cbradney 2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <source>Enabled:</source>
3366 fschmid 2351
    <translation>Włączona:</translation>
3278 cbradney 2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <source>Release Date:</source>
3366 fschmid 2355
    <translation>Data wydania:</translation>
3278 cbradney 2356
  </message>
2357
  <message>
2358
    <source>Copyright:</source>
3366 fschmid 2359
    <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 2360
  </message>
2361
  <message>
2362
    <source>Author(s):</source>
3366 fschmid 2363
    <translation>Autorzy:</translation>
3278 cbradney 2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <source>Description:</source>
3366 fschmid 2367
    <translation>Opis:</translation>
3278 cbradney 2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>License:</source>
3366 fschmid 2371
    <translation>Licencja:</translation>
3278 cbradney 2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>&amp;Close</source>
3366 fschmid 2375
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
3278 cbradney 2376
  </message>
2377
  <message>
2378
    <source>Alt+C</source>
3366 fschmid 2379
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 2380
  </message>
2381
</context>
2382
<context>
2202 mrdocs 2383
  <name>ActionManager</name>
2384
  <message>
2385
    <source>&amp;Image Effects</source>
3366 fschmid 2386
    <translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
2202 mrdocs 2387
  </message>
2388
  <message>
2389
    <source>&amp;Tabulators...</source>
2390
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
2391
  </message>
2392
  <message>
2393
    <source>&amp;New</source>
2308 mrdocs 2394
    <translation>&amp;Nowy</translation>
2202 mrdocs 2395
  </message>
2396
  <message>
2397
    <source>&amp;Open...</source>
2398
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
2401
    <source>&amp;Close</source>
2402
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>&amp;Save</source>
2591 cbradney 2406
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
2202 mrdocs 2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>Save &amp;As...</source>
2410
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2414
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2418
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <source>Get Text...</source>
2422
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Append &amp;Text...</source>
2426
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Get Image...</source>
2430
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>Save &amp;Text...</source>
2434
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2438
    <translation>Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2442
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>Document &amp;Information...</source>
2308 mrdocs 2446
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
2202 mrdocs 2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2450
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>&amp;Print...</source>
2454
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>&amp;Quit</source>
2458
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
2459
  </message>
2460
  <message>
2461
    <source>&amp;Undo</source>
2462
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
2463
  </message>
2464
  <message>
2465
    <source>&amp;Redo</source>
2466
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
2467
  </message>
2468
  <message>
2469
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2591 cbradney 2470
    <translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
2202 mrdocs 2471
  </message>
2472
  <message>
2473
    <source>Cu&amp;t</source>
2308 mrdocs 2474
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
2202 mrdocs 2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <source>&amp;Copy</source>
2478
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
2479
  </message>
2480
  <message>
2481
    <source>&amp;Paste</source>
2482
    <translation>&amp;Wklej</translation>
2483
  </message>
2484
  <message>
2485
    <source>C&amp;lear Contents</source>
2486
    <translation>W&amp;yczyść zawartość</translation>
2487
  </message>
2488
  <message>
2489
    <source>Select &amp;All</source>
2490
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
2491
  </message>
2492
  <message>
2493
    <source>&amp;Deselect All</source>
2308 mrdocs 2494
    <translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
2202 mrdocs 2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
2498
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
2499
  </message>
2500
  <message>
2501
    <source>C&amp;olors...</source>
2502
    <translation>K&amp;olory...</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
2505
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2506
    <translation>Style &amp;akapitów...</translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>&amp;Line Styles...</source>
2510
    <translation>Style &amp;linii...</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
2513
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2308 mrdocs 2514
    <translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
2202 mrdocs 2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 2518
    <translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
2202 mrdocs 2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>P&amp;references...</source>
2591 cbradney 2522
    <translation>Konfi&amp;guracja...</translation>
2202 mrdocs 2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>%1 pt</source>
2308 mrdocs 2526
    <translation>%1 pt</translation>
2202 mrdocs 2527
  </message>
2528
  <message>
2529
    <source>&amp;Other...</source>
2530
    <translation>&amp;Inne...</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <source>&amp;Left</source>
2534
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
2537
    <source>&amp;Center</source>
2538
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
2539
  </message>
2540
  <message>
2541
    <source>&amp;Right</source>
2542
    <translation>Do &amp;prawej</translation>
2543
  </message>
2544
  <message>
2545
    <source>&amp;Block</source>
2546
    <translation>&amp;Justowany</translation>
2547
  </message>
2548
  <message>
2549
    <source>&amp;Forced</source>
2550
    <translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>&amp;%1 %</source>
2308 mrdocs 2554
    <translation>&amp;%1 %</translation>
2202 mrdocs 2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>&amp;Normal</source>
2308 mrdocs 2558
    <translation>&amp;Normalny</translation>
2202 mrdocs 2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>&amp;Underline</source>
2562
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>&amp;Strike Through</source>
2308 mrdocs 2566
    <translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
2202 mrdocs 2567
  </message>
2568
  <message>
2569
    <source>&amp;All Caps</source>
2308 mrdocs 2570
    <translation>&amp;Wersaliki</translation>
2202 mrdocs 2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>Small &amp;Caps</source>
2308 mrdocs 2574
    <translation>&amp;Kapitaliki</translation>
2202 mrdocs 2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>Su&amp;perscript</source>
2308 mrdocs 2578
    <translation>&amp;Indeks górny</translation>
2202 mrdocs 2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>Su&amp;bscript</source>
2308 mrdocs 2582
    <translation>Indeks &amp;dolny</translation>
2202 mrdocs 2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>&amp;Outline</source>
2586
    <translation>&amp;Struktura</translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <source>D&amp;uplicate</source>
2590
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
2594
    <translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
2597
    <source>&amp;Delete</source>
2598
    <translation>&amp;Usuń</translation>
2599
  </message>
2600
  <message>
2601
    <source>&amp;Group</source>
2602
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
2605
    <source>&amp;Ungroup</source>
2606
    <translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
2607
  </message>
2608
  <message>
2609
    <source>Is &amp;Locked</source>
2591 cbradney 2610
    <translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
2202 mrdocs 2611
  </message>
2612
  <message>
2613
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
2591 cbradney 2614
    <translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
2202 mrdocs 2615
  </message>
2616
  <message>
2617
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
2308 mrdocs 2618
    <translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
2202 mrdocs 2619
  </message>
2620
  <message>
2621
    <source>Raise to &amp;Top</source>
2308 mrdocs 2622
    <translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
2202 mrdocs 2623
  </message>
2624
  <message>
2625
    <source>&amp;Lower</source>
2626
    <translation>O poziom &amp;niżej</translation>
2627
  </message>
2628
  <message>
2629
    <source>&amp;Raise</source>
2630
    <translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
2631
  </message>
2632
  <message>
2633
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
2591 cbradney 2634
    <translation type="obsolete">Odstęp/Wyrów&amp;nanie...</translation>
2202 mrdocs 2635
  </message>
2636
  <message>
2637
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
2638
    <translation>Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
2639
  </message>
2640
  <message>
2641
    <source>&amp;Attributes...</source>
2591 cbradney 2642
    <translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
2202 mrdocs 2643
  </message>
2644
  <message>
2645
    <source>I&amp;mage Visible</source>
2646
    <translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
2650
    <translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
2654
    <translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
2658
    <translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>Field P&amp;roperties</source>
2662
    <translation>Właściwości &amp;pola</translation>
2663
  </message>
2664
  <message>
2665
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
2666
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
2670
    <translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
2591 cbradney 2674
    <translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
2202 mrdocs 2675
  </message>
2676
  <message>
2677
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
2678
    <translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
2679
  </message>
2680
  <message>
2681
    <source>Split &amp;Polygons</source>
2682
    <translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
2683
  </message>
2684
  <message>
2685
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
2686
    <translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
2687
  </message>
2688
  <message>
2689
    <source>&amp;Image Frame</source>
2308 mrdocs 2690
    <translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
2202 mrdocs 2691
  </message>
2692
  <message>
2693
    <source>&amp;Outlines</source>
2694
    <translation>&amp;Krzywe</translation>
2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>&amp;Polygon</source>
2308 mrdocs 2698
    <translation>&amp;Wielokąt</translation>
2202 mrdocs 2699
  </message>
2700
  <message>
2701
    <source>&amp;Text Frame</source>
2702
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
2705
    <source>&amp;Glyph...</source>
2308 mrdocs 2706
    <translation>&amp;Glif...</translation>
2202 mrdocs 2707
  </message>
2708
  <message>
2709
    <source>Sample Text</source>
2308 mrdocs 2710
    <translation>Przykładowy tekst</translation>
2202 mrdocs 2711
  </message>
2712
  <message>
2713
    <source>&amp;Insert...</source>
2591 cbradney 2714
    <translation>&amp;Wstaw...</translation>
2202 mrdocs 2715
  </message>
2716
  <message>
2717
    <source>Im&amp;port...</source>
2591 cbradney 2718
    <translation>&amp;Importuj...</translation>
2202 mrdocs 2719
  </message>
2720
  <message>
2721
    <source>&amp;Delete...</source>
2722
    <translation>&amp;Usuń...</translation>
2723
  </message>
2724
  <message>
2725
    <source>&amp;Copy...</source>
2308 mrdocs 2726
    <translation>&amp;Kopiuj...</translation>
2202 mrdocs 2727
  </message>
2728
  <message>
2729
    <source>&amp;Move...</source>
2730
    <translation>&amp;Przesuń...</translation>
2731
  </message>
2732
  <message>
2733
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
2308 mrdocs 2734
    <translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
2202 mrdocs 2735
  </message>
2736
  <message>
2737
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
2738
    <translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
2739
  </message>
2740
  <message>
2741
    <source>&amp;Fit in window</source>
2308 mrdocs 2742
    <translation>&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
2202 mrdocs 2743
  </message>
2744
  <message>
2745
    <source>&amp;50%</source>
2746
    <translation>&amp;50%</translation>
2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <source>&amp;75%</source>
2750
    <translation>&amp;75%</translation>
2751
  </message>
2752
  <message>
2753
    <source>&amp;100%</source>
2754
    <translation>&amp;100%</translation>
2755
  </message>
2756
  <message>
2757
    <source>&amp;200%</source>
2758
    <translation>&amp;200%</translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
2761
    <source>&amp;Thumbnails</source>
2762
    <translation>&amp;Miniatury</translation>
2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <source>Show &amp;Margins</source>
2591 cbradney 2766
    <translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
2202 mrdocs 2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>Show &amp;Frames</source>
2770
    <translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
2771
  </message>
2772
  <message>
2773
    <source>Show &amp;Images</source>
2774
    <translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>Show &amp;Grid</source>
2778
    <translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>Show G&amp;uides</source>
2782
    <translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
2786
    <translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
2787
  </message>
2788
  <message>
2789
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
2308 mrdocs 2790
    <translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
2202 mrdocs 2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
2794
    <translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
2797
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
2591 cbradney 2798
    <translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
2202 mrdocs 2799
  </message>
2800
  <message>
2801
    <source>&amp;Properties</source>
2802
    <translation>&amp;Właściwości</translation>
2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <source>&amp;Scrapbook</source>
2806
    <translation>&amp;Biblioteka</translation>
2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>&amp;Layers</source>
2810
    <translation>W&amp;arstwy</translation>
2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>P&amp;age Palette</source>
2619 cbradney 2814
    <translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
2202 mrdocs 2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>&amp;Bookmarks</source>
2818
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>&amp;Measurements</source>
2308 mrdocs 2822
    <translation>&amp;Odstępy</translation>
2202 mrdocs 2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>Action &amp;History</source>
2308 mrdocs 2826
    <translation>&amp;Historia operacji</translation>
2202 mrdocs 2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
2591 cbradney 2830
    <translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
2202 mrdocs 2831
  </message>
2832
  <message>
2833
    <source>&amp;Tools</source>
2834
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>P&amp;DF Tools</source>
2591 cbradney 2838
    <translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
2202 mrdocs 2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>Select Item</source>
2308 mrdocs 2842
    <translation>Wybierz obiekt</translation>
2202 mrdocs 2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source>T&amp;able</source>
2308 mrdocs 2846
    <translation>T&amp;abela</translation>
2202 mrdocs 2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source>&amp;Shape</source>
2591 cbradney 2850
    <translation>&amp;Kształt ramki</translation>
2202 mrdocs 2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>&amp;Line</source>
2854
    <translation>&amp;Linia</translation>
2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>&amp;Freehand Line</source>
2308 mrdocs 2858
    <translation>&amp;Odręczna linia</translation>
2202 mrdocs 2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>Rotate Item</source>
2862
    <translation>Obróć element</translation>
2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>Zoom in or out</source>
2866
    <translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>Zoom in</source>
2308 mrdocs 2870
    <translation>Powiększ</translation>
2202 mrdocs 2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>Zoom out</source>
2308 mrdocs 2874
    <translation>Pomniejsz</translation>
2202 mrdocs 2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>Edit Contents of Frame</source>
2878
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>Text...</source>
2308 mrdocs 2882
    <translation type="obsolete">Tekst...</translation>
2202 mrdocs 2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>Link Text Frames</source>
2886
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>Unlink Text Frames</source>
2890
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
2308 mrdocs 2894
    <translation>&amp;Zakraplacz</translation>
2202 mrdocs 2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>Copy Item Properties</source>
2308 mrdocs 2898
    <translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
2202 mrdocs 2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
2902
    <translation>Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
2903
  </message>
2904
  <message>
2905
    <source>Insert Text Frame</source>
2906
    <translation>Utwórz ramkę tekstową</translation>
2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>Insert Image Frame</source>
2308 mrdocs 2910
    <translation>Wstaw ramkę graficzną</translation>
2202 mrdocs 2911
  </message>
2912
  <message>
2913
    <source>Insert Table</source>
2308 mrdocs 2914
    <translation>Wstaw tabelę</translation>
2202 mrdocs 2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <source>Insert Shape</source>
2308 mrdocs 2918
    <translation>Wstaw figurę geometryczną</translation>
2202 mrdocs 2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <source>Insert Polygon</source>
2308 mrdocs 2922
    <translation>Wstaw wielokąt</translation>
2202 mrdocs 2923
  </message>
2924
  <message>
2925
    <source>Insert Line</source>
2308 mrdocs 2926
    <translation>Wstaw linię</translation>
2202 mrdocs 2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <source>Insert Bezier Curve</source>
2308 mrdocs 2930
    <translation>Wstaw krzywą Beziera</translation>
2202 mrdocs 2931
  </message>
2932
  <message>
2933
    <source>Insert Freehand Line</source>
2934
    <translation>Utwórz odręczną linię</translation>
2935
  </message>
2936
  <message>
2937
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
2938
    <translation>&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
2939
  </message>
2940
  <message>
2941
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
2942
    <translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
2943
  </message>
2944
  <message>
2945
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
2308 mrdocs 2946
    <translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
2202 mrdocs 2947
  </message>
2948
  <message>
2949
    <source>&amp;About Scribus</source>
2950
    <translation>&amp;O Scribusie</translation>
2951
  </message>
2952
  <message>
2953
    <source>About &amp;Qt</source>
2954
    <translation>O &amp;Qt</translation>
2955
  </message>
2956
  <message>
2957
    <source>Toolti&amp;ps</source>
2958
    <translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
2959
  </message>
2960
  <message>
2961
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
2962
    <translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
2963
  </message>
2964
  <message>
2965
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
2308 mrdocs 2966
    <translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
2202 mrdocs 2967
  </message>
2968
  <message>
2969
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
2308 mrdocs 2970
    <translation>&amp;Twarda spacja</translation>
2202 mrdocs 2971
  </message>
2972
  <message>
2973
    <source>Page &amp;Number</source>
2308 mrdocs 2974
    <translation>&amp;Numer strony</translation>
2202 mrdocs 2975
  </message>
2976
  <message>
2977
    <source>Copyright</source>
2308 mrdocs 2978
    <translation>Prawa autorskie</translation>
2202 mrdocs 2979
  </message>
2980
  <message>
2981
    <source>Registered Trademark</source>
2308 mrdocs 2982
    <translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
2202 mrdocs 2983
  </message>
2984
  <message>
2985
    <source>Trademark</source>
2308 mrdocs 2986
    <translation>Znak towarowy</translation>
2202 mrdocs 2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>Bullet</source>
2308 mrdocs 2990
    <translation>Punktor</translation>
2202 mrdocs 2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>Em Dash</source>
2308 mrdocs 2994
    <translation>Pauza</translation>
2202 mrdocs 2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>En Dash</source>
2308 mrdocs 2998
    <translation>Półpauza</translation>
2202 mrdocs 2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>Figure Dash</source>
2619 cbradney 3002
    <translation>Kreska liczbowa</translation>
2202 mrdocs 3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Quotation Dash</source>
2619 cbradney 3006
    <translation type="unfinished"></translation>
2202 mrdocs 3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Apostrophe</source>
2308 mrdocs 3010
    <translation>Apostrof</translation>
2202 mrdocs 3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>Straight Double</source>
2619 cbradney 3014
    <translation>Prosty podwójny</translation>
2202 mrdocs 3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Single Left</source>
2619 cbradney 3018
    <translation>Pojedyńczy angielski lewy</translation>
2202 mrdocs 3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>Single Right</source>
2619 cbradney 3022
    <translation>Pojedyńczy angielski prawy</translation>
2202 mrdocs 3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>Double Left</source>
2619 cbradney 3026
    <translation>Podwójny angielski lewy</translation>
2202 mrdocs 3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>Double Right</source>
2619 cbradney 3030
    <translation>Prawy</translation>
2202 mrdocs 3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Single Reversed</source>
2308 mrdocs 3034
    <translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
2202 mrdocs 3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>Double Reversed</source>
2308 mrdocs 3038
    <translation>Podwójny odwrócony</translation>
2202 mrdocs 3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>Single Left Guillemet</source>
2619 cbradney 3042
    <translation>Pojedyńczy francuski lewy</translation>
2202 mrdocs 3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Single Right Guillemet</source>
2619 cbradney 3046
    <translation>Pojedyńczy francuski prawy</translation>
2202 mrdocs 3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Double Left Guillemet</source>
2619 cbradney 3050
    <translation>Podwójny francuski lewy</translation>
2202 mrdocs 3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>Double Right Guillemet</source>
2619 cbradney 3054
    <translation>Podwójny francuski prawy</translation>
2202 mrdocs 3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Low Single Comma</source>
2308 mrdocs 3058
    <translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
2202 mrdocs 3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Low Double Comma</source>
2619 cbradney 3062
    <translation>Lewy polski</translation>
2202 mrdocs 3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Double Turned Comma</source>
2308 mrdocs 3066
    <translation>Podwójny definicyjny lewy</translation>
2202 mrdocs 3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>CJK Single Left</source>
2619 cbradney 3070
    <translation>CJK pojedyńczy lewy</translation>
2202 mrdocs 3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>CJK Single Right</source>
2619 cbradney 3074
    <translation>CJK pojedyńczy prawy</translation>
2202 mrdocs 3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>CJK Double Left</source>
2619 cbradney 3078
    <translation>CJK podwójny lewy</translation>
2202 mrdocs 3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>CJK Double Right</source>
2619 cbradney 3082
    <translation>CJK podwójny prawy</translation>
2202 mrdocs 3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>Toggle Palettes</source>
2308 mrdocs 3086
    <translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
2202 mrdocs 3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>Toggle Guides</source>
2308 mrdocs 3090
    <translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
2202 mrdocs 3091
  </message>
2308 mrdocs 3092
  <message>
3093
    <source>Underline &amp;Words</source>
3094
    <translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>S&amp;hadow</source>
3098
    <translation>C&amp;ień</translation>
3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>Edit Image...</source>
3102
    <translation>Edytuj obrazek...</translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>&amp;Update Image</source>
3106
    <translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3110
    <translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Extended Image Properties</source>
3114
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3118
    <translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3122
    <translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3126
    <translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>Edit Text...</source>
3130
    <translation>Edytuj tekst...</translation>
3131
  </message>
2591 cbradney 3132
  <message>
3133
    <source>Show Control Characters</source>
3134
    <translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3366 fschmid 3138
    <translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
2591 cbradney 3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>New Line</source>
2619 cbradney 3142
    <translation>Zmiana wiersza</translation>
2591 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Frame Break</source>
2619 cbradney 3146
    <translation>Przejście do nowej ramki</translation>
2591 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Column Break</source>
2619 cbradney 3150
    <translation>Zmiana łamu</translation>
2591 cbradney 3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Non Breaking Dash</source>
2619 cbradney 3154
    <translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
2591 cbradney 3155
  </message>
2619 cbradney 3156
  <message>
3157
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3158
    <translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
3159
  </message>
3064 cbradney 3160
  <message>
3161
    <source>Manage Page Properties...</source>
3366 fschmid 3162
    <translation>Właściwości strony...</translation>
3064 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>Rulers relative to Page</source>
3366 fschmid 3166
    <translation>Linijki związane ze stroną</translation>
3064 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Dehyphenate Text</source>
3366 fschmid 3170
    <translation>Usuń podział na sylaby</translation>
3064 cbradney 3171
  </message>
3278 cbradney 3172
  <message>
3173
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3366 fschmid 3174
    <translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
3278 cbradney 3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3366 fschmid 3178
    <translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
3278 cbradney 3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>Convert to Master Page...</source>
3366 fschmid 3182
    <translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
3278 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>&amp;Cascade</source>
3366 fschmid 3186
    <translation>&amp;Kaskada</translation>
3278 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>&amp;Tile</source>
3366 fschmid 3190
    <translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
3278 cbradney 3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3366 fschmid 3194
    <translation>O &amp;wtyczkach</translation>
3278 cbradney 3195
  </message>
2202 mrdocs 3196
</context>
3197
<context>
169 Franz 3198
  <name>AdvOptions</name>
3199
  <message>
2202 mrdocs 3200
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 3201
    <translation type="obsolete">Zaawansowane opcje</translation>
169 Franz 3202
  </message>
3203
  <message>
2202 mrdocs 3204
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 3205
    <translation type="obsolete">Tworzy PostScript Level 3</translation>
310 Franz 3206
  </message>
3207
  <message>
2202 mrdocs 3208
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
310 Franz 3209
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3210
    <translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 3211
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 3212
  </message>
3213
  <message>
2202 mrdocs 3214
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
310 Franz 3215
this can create huge files</source>
3278 cbradney 3216
    <translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2.
316 Franz 3217
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 3218
  </message>
348 Franz 3219
  <message>
2202 mrdocs 3220
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 3221
    <translation type="obsolete">O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
351 Franz 3222
  </message>
3223
  <message>
2202 mrdocs 3224
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 3225
    <translation type="obsolete">Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
351 Franz 3226
  </message>
3227
  <message>
2202 mrdocs 3228
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 3229
    <translation type="obsolete">Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 3230
  </message>
3231
  <message>
2202 mrdocs 3232
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 3233
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 3234
  </message>
3235
  <message>
2202 mrdocs 3236
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 3237
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 3238
  </message>
3239
  <message>
2202 mrdocs 3240
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 3241
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 3242
  </message>
3243
  <message>
2202 mrdocs 3244
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3245
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
351 Franz 3246
  </message>
3247
  <message>
2202 mrdocs 3248
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3249
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 3250
  </message>
364 Franz 3251
  <message>
2202 mrdocs 3252
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 3253
    <translation type="obsolete">Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
364 Franz 3254
  </message>
3255
  <message>
2202 mrdocs 3256
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
364 Franz 3257
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3258
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3259
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3260
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3261
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3278 cbradney 3262
    <translation type="obsolete">UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
368 Franz 3263
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
3264
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
3265
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
3266
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
3267
przypadku.
3268
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
364 Franz 3269
  </message>
2124 cbradney 3270
  <message>
2202 mrdocs 3271
    <source>Set Media Size</source>
3278 cbradney 3272
    <translation type="obsolete">Podaj rozmiar nośnika</translation>
2124 cbradney 3273
  </message>
2202 mrdocs 3274
</context>
3275
<context>
169 Franz 3276
  <name>Align</name>
3277
  <message>
2202 mrdocs 3278
    <source>Distribute/Align</source>
3064 cbradney 3279
    <translation type="obsolete">Odstęp/Wyrównanie</translation>
169 Franz 3280
  </message>
3281
  <message>
2202 mrdocs 3282
    <source>Align</source>
3064 cbradney 3283
    <translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
169 Franz 3284
  </message>
3285
  <message>
2202 mrdocs 3286
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 3287
    <translation type="obsolete">Poziomo</translation>
169 Franz 3288
  </message>
3289
  <message>
2202 mrdocs 3290
    <source>Left Sides</source>
3064 cbradney 3291
    <translation type="obsolete">Lewe brzegi</translation>
169 Franz 3292
  </message>
3293
  <message>
2202 mrdocs 3294
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 3295
    <translation type="obsolete">Środki</translation>
169 Franz 3296
  </message>
3297
  <message>
2202 mrdocs 3298
    <source>Right Sides</source>
3064 cbradney 3299
    <translation type="obsolete">Prawe brzegi</translation>
169 Franz 3300
  </message>
3301
  <message>
2202 mrdocs 3302
    <source>Vertical</source>
3064 cbradney 3303
    <translation type="obsolete">Pionowo</translation>
169 Franz 3304
  </message>
3305
  <message>
2202 mrdocs 3306
    <source>Top Sides</source>
3064 cbradney 3307
    <translation type="obsolete">Górne brzegi</translation>
169 Franz 3308
  </message>
3309
  <message>
2202 mrdocs 3310
    <source>Bottom Sides</source>
3064 cbradney 3311
    <translation type="obsolete">Dolne brzegi</translation>
169 Franz 3312
  </message>
3313
  <message>
2202 mrdocs 3314
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3315
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
341 Franz 3316
  </message>
3317
  <message>
2202 mrdocs 3318
    <source>&amp;Apply</source>
3064 cbradney 3319
    <translation type="obsolete">&amp;Zastosuj</translation>
341 Franz 3320
  </message>
3321
  <message>
2202 mrdocs 3322
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3323
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3324
  </message>
348 Franz 3325
  <message>
2202 mrdocs 3326
    <source>&amp;Between:</source>
3064 cbradney 3327
    <translation type="obsolete">&amp;Pomiędzy:</translation>
348 Franz 3328
  </message>
3329
  <message>
2202 mrdocs 3330
    <source>A&amp;lign</source>
3064 cbradney 3331
    <translation type="obsolete">&amp;Wyrównaj</translation>
348 Franz 3332
  </message>
3333
  <message>
2202 mrdocs 3334
    <source>Di&amp;splacement</source>
3064 cbradney 3335
    <translation type="obsolete">P&amp;rzesunięcie</translation>
348 Franz 3336
  </message>
3337
  <message>
2202 mrdocs 3338
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3064 cbradney 3339
    <translation type="obsolete">Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
348 Franz 3340
  </message>
3341
  <message>
2202 mrdocs 3342
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3064 cbradney 3343
    <translation type="obsolete">m&amp;iędzy:</translation>
348 Franz 3344
  </message>
3345
  <message>
2202 mrdocs 3346
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3064 cbradney 3347
    <translation type="obsolete">&amp;Nie zmieniaj</translation>
348 Franz 3348
  </message>
3349
  <message>
2202 mrdocs 3350
    <source>Al&amp;ign</source>
3064 cbradney 3351
    <translation type="obsolete">W&amp;yrównaj</translation>
348 Franz 3352
  </message>
3353
  <message>
2202 mrdocs 3354
    <source>Dis&amp;placement</source>
3064 cbradney 3355
    <translation type="obsolete">Prze&amp;sunięcie</translation>
348 Franz 3356
  </message>
3357
  <message>
2202 mrdocs 3358
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3064 cbradney 3359
    <translation type="obsolete">Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
348 Franz 3360
  </message>
351 Franz 3361
  <message>
2202 mrdocs 3362
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3064 cbradney 3363
    <translation type="obsolete">Nie zmienia&amp;j</translation>
356 Franz 3364
  </message>
2202 mrdocs 3365
</context>
3366
<context>
2591 cbradney 3367
  <name>AlignDistributePalette</name>
3368
  <message>
3369
    <source>Align and Distribute</source>
3370
    <translation>Wyrównanie i odstęp</translation>
3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>Align</source>
3374
    <translation>Wyrównaj</translation>
3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>&amp;Relative to:</source>
3378
    <translation>&amp;Do:</translation>
3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>First Selected</source>
3382
    <translation>Pierwszego zaznaczonego</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>Last Selected</source>
3386
    <translation>Ostatniego zaznaczonego</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Page</source>
3390
    <translation>Strony</translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>Margins</source>
3394
    <translation>Marginesów</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>Selection</source>
3398
    <translation>Zaznaczenia</translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
3366 fschmid 3402
    <translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
2591 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
3366 fschmid 3406
    <translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
2591 cbradney 3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>Align bottoms</source>
2619 cbradney 3410
    <translation>Wyrównaj dolne krawędzie</translation>
2591 cbradney 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>Align right sides</source>
2619 cbradney 3414
    <translation>Wyrównaj prawe strony</translation>
2591 cbradney 3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
3366 fschmid 3418
    <translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
2591 cbradney 3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>Center on vertical axis</source>
2619 cbradney 3422
    <translation>Wyśrodkuj do pionowej osi</translation>
2591 cbradney 3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>Align left sides</source>
2619 cbradney 3426
    <translation>Wyrównaj lewe strony</translation>
2591 cbradney 3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>Center on horizontal axis</source>
2619 cbradney 3430
    <translation>Wyśrodkuj na poziomej osi</translation>
2591 cbradney 3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
3366 fschmid 3434
    <translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
2591 cbradney 3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>Align tops</source>
2619 cbradney 3438
    <translation>Wyrównaj górne krawędzie</translation>
2591 cbradney 3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>Distribute</source>
3442
    <translation>Rozmieść</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
2619 cbradney 3446
    <translation>Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
2591 cbradney 3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
3366 fschmid 3450
    <translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
2591 cbradney 3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
3366 fschmid 3454
    <translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
2591 cbradney 3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
3366 fschmid 3458
    <translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
2591 cbradney 3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
3366 fschmid 3462
    <translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
2591 cbradney 3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
2619 cbradney 3466
    <translation>Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
2591 cbradney 3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
3366 fschmid 3470
    <translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
2591 cbradney 3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
3366 fschmid 3474
    <translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
2591 cbradney 3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
3366 fschmid 3478
    <translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
2591 cbradney 3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
3366 fschmid 3482
    <translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
2591 cbradney 3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>&amp;Distance:</source>
3486
    <translation>&amp;Odstęp:</translation>
3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
3366 fschmid 3490
    <translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
2591 cbradney 3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>Warning</source>
3494
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>Some objects are locked.</source>
2619 cbradney 3498
    <translation>Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
2591 cbradney 3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3502
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
2591 cbradney 3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>&amp;Unlock All</source>
3506
    <translation>&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
3507
  </message>
3064 cbradney 3508
  <message>
3509
    <source>Guide</source>
3366 fschmid 3510
    <translation>Linii pomocniczej</translation>
3064 cbradney 3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
3366 fschmid 3514
    <translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
3064 cbradney 3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>None Selected</source>
3366 fschmid 3518
    <translation>Brak</translation>
3064 cbradney 3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>Y: %1%2</source>
3366 fschmid 3522
    <translation>Y: %1%2</translation>
3064 cbradney 3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>X: %1%2</source>
3366 fschmid 3526
    <translation>X: %1%2</translation>
3064 cbradney 3527
  </message>
2591 cbradney 3528
</context>
3529
<context>
177 Franz 3530
  <name>AlignSelect</name>
3531
  <message>
2202 mrdocs 3532
    <source>Align Text Left</source>
3533
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
177 Franz 3534
  </message>
3535
  <message>
2202 mrdocs 3536
    <source>Align Text Right</source>
3537
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
177 Franz 3538
  </message>
3539
  <message>
2202 mrdocs 3540
    <source>Align Text Center</source>
3541
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
177 Franz 3542
  </message>
230 Franz 3543
  <message>
2202 mrdocs 3544
    <source>Align Text Justified</source>
3545
    <translation>Justuj tekst</translation>
230 Franz 3546
  </message>
3547
  <message>
2202 mrdocs 3548
    <source>Align Text Forced Justified</source>
3549
    <translation>getLineStyle([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 3550
 
3551
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
3552
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
3553
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
230 Franz 3554
  </message>
2202 mrdocs 3555
</context>
3556
<context>
169 Franz 3557
  <name>Annot</name>
3558
  <message>
2202 mrdocs 3559
    <source>Field Properties</source>
3560
    <translation>Właściwości pola</translation>
169 Franz 3561
  </message>
3562
  <message>
2202 mrdocs 3563
    <source>Type:</source>
3564
    <translation>Typ:</translation>
169 Franz 3565
  </message>
3566
  <message>
2202 mrdocs 3567
    <source>Button</source>
3568
    <translation>Przycisk</translation>
169 Franz 3569
  </message>
3570
  <message>
2202 mrdocs 3571
    <source>Text Field</source>
3572
    <translation>Pole tekstowe</translation>
169 Franz 3573
  </message>
3574
  <message>
2202 mrdocs 3575
    <source>Check Box</source>
3576
    <translation>Pole wyboru</translation>
169 Franz 3577
  </message>
3578
  <message>
2202 mrdocs 3579
    <source>Combo Box</source>
3580
    <translation>Lista rozwijana</translation>
169 Franz 3581
  </message>
3582
  <message>
2202 mrdocs 3583
    <source>List Box</source>
3584
    <translation>Lista</translation>
169 Franz 3585
  </message>
3586
  <message>
2202 mrdocs 3587
    <source>Properties</source>
3588
    <translation>Właściwości</translation>
169 Franz 3589
  </message>
3590
  <message>
2202 mrdocs 3591
    <source>Name:</source>
3592
    <translation>Nazwa:</translation>
169 Franz 3593
  </message>
3594
  <message>
2202 mrdocs 3595
    <source>Tool-Tip:</source>
3596
    <translation>Podpowiedź:</translation>
169 Franz 3597
  </message>
3598
  <message>
2202 mrdocs 3599
    <source>Text</source>
3600
    <translation>Tekst</translation>
169 Franz 3601
  </message>
3602
  <message>
2202 mrdocs 3603
    <source>Border</source>
3604
    <translation>Brzeg</translation>
169 Franz 3605
  </message>
3606
  <message>
2202 mrdocs 3607
    <source>Color:</source>
3608
    <translation>Kolor:</translation>
169 Franz 3609
  </message>
3610
  <message>
2202 mrdocs 3611
    <source>None</source>
3612
    <translation>Brak</translation>
169 Franz 3613
  </message>
3614
  <message>
2202 mrdocs 3615
    <source>Width:</source>
3616
    <translation>Szerokość:</translation>
169 Franz 3617
  </message>
3618
  <message>
2202 mrdocs 3619
    <source>Thin</source>
3620
    <translation>Cienki</translation>
169 Franz 3621
  </message>
3622
  <message>
2202 mrdocs 3623
    <source>Normal</source>
3624
    <transl