Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 5957 | Rev 6261 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2202 mrdocs 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
2202 mrdocs 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
2202 mrdocs 12
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
3366 fschmid 14
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 15
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
16
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
2202 mrdocs 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
2202 mrdocs 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
27
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
2202 mrdocs 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
2202 mrdocs 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
39
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
40
  </message>
41
  <message>
2202 mrdocs 42
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 43
 
44
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
45
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
</source>
2202 mrdocs 47
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 48
 
49
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
50
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
51
  </message>
52
  <message>
2202 mrdocs 53
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 54
 
55
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
56
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
57
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
58
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
59
</source>
2202 mrdocs 60
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
63
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
64
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
65
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
66
  </message>
67
  <message>
2202 mrdocs 68
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 69
 
70
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
71
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
72
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
73
</source>
2202 mrdocs 74
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 75
 
76
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
77
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
78
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
79
  </message>
80
  <message>
2202 mrdocs 81
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 82
 
83
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
84
coordinates are given in the current measurement units of the document
85
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
86
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
87
is not given Scribus will create one for you.
88
 
2202 mrdocs 89
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 90
</source>
2202 mrdocs 91
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 92
 
93
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
94
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
95
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
96
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
97
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
98
 
99
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
2202 mrdocs 102
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
105
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 106
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 107
</source>
2202 mrdocs 108
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 109
 
110
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
111
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 112
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 113
  </message>
114
  <message>
2202 mrdocs 115
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 116
 
117
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 118
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 119
</source>
2202 mrdocs 120
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 121
 
122
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 123
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 124
  </message>
125
  <message>
2202 mrdocs 126
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
127
 
128
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
129
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
130
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
131
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
132
master page for the new page.
133
 
134
May raise IndexError if the page number is out of range
135
</source>
136
    <translation type="unfinished"></translation>
137
  </message>
3064 cbradney 138
  <message>
139
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
140
 
141
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
142
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
143
</source>
144
    <translation type="unfinished"></translation>
145
  </message>
3824 cbradney 146
  <message>
147
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
148
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
149
 
150
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
151
following meaning:
152
 
153
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
154
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
155
 
156
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
157
margins
158
 
159
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
160
 
161
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
162
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
163
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
164
 
165
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
166
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
167
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
168
 
169
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
170
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
171
PAGE_4 is 4-fold.
172
 
173
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
174
Indexed from 0 (0 = first).
175
 
176
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
177
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
178
is not in points, make sure to account for this.
179
 
180
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
181
PAGE_4, 3)
182
 
183
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
184
</source>
185
    <translation type="unfinished"></translation>
186
  </message>
2202 mrdocs 187
</context>
188
<context>
1135 cbradney 189
  <name>@default</name>
190
  <message>
2202 mrdocs 191
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 192
 
193
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
194
has some text selected the value assigned to the first character
195
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
196
selected item is used.
197
</source>
2202 mrdocs 198
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 199
 
3366 fschmid 200
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 201
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
202
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
203
  </message>
204
  <message>
2202 mrdocs 205
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 206
 
207
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
208
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
209
</source>
2202 mrdocs 210
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 211
 
212
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
213
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
214
  </message>
215
  <message>
2202 mrdocs 216
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 217
 
218
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
219
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
220
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
221
selected item is used.
222
</source>
2202 mrdocs 223
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 224
 
225
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
226
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 227
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 228
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
229
  </message>
230
  <message>
2202 mrdocs 231
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 232
 
233
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
234
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
235
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
236
used.
237
</source>
2202 mrdocs 238
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 239
 
240
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
241
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
242
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
243
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
244
  </message>
245
  <message>
2202 mrdocs 246
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 247
 
248
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
249
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
250
</source>
2202 mrdocs 251
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 252
 
253
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
254
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
255
  </message>
256
  <message>
2202 mrdocs 257
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 258
 
259
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
260
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
261
</source>
2202 mrdocs 262
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 263
 
6052 mrdocs 264
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 265
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
266
  </message>
267
  <message>
2202 mrdocs 268
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 269
 
270
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
271
given the currently selected item is used.
272
</source>
2202 mrdocs 273
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 274
 
6052 mrdocs 275
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 276
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
277
  </message>
278
  <message>
2202 mrdocs 279
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 280
 
281
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 282
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 283
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
284
used.
285
</source>
2202 mrdocs 286
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 287
 
288
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 289
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 290
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
291
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
292
  </message>
293
  <message>
2202 mrdocs 294
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 295
 
296
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
297
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
298
currently selected item is used.
299
 
300
May throw ValueError if the font cannot be found.
301
</source>
3492 mrdocs 302
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 303
 
3366 fschmid 304
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 305
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
306
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
307
 
3366 fschmid 308
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 309
  </message>
310
  <message>
2202 mrdocs 311
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 312
 
313
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
314
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
315
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
316
currently selected item is used.
317
 
2202 mrdocs 318
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 319
</source>
2202 mrdocs 320
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 321
 
3366 fschmid 322
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 323
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
324
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
325
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
326
 
3366 fschmid 327
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 328
  </message>
329
  <message>
2202 mrdocs 330
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 331
 
332
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
333
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
334
item is used.
335
 
336
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
337
</source>
2202 mrdocs 338
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 339
 
340
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
341
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
342
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
343
 
344
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
345
  </message>
346
  <message>
2202 mrdocs 347
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 348
 
349
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
350
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
351
 
352
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
353
</source>
2202 mrdocs 354
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 355
 
6052 mrdocs 356
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 357
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
358
 
359
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
360
  </message>
361
  <message>
2202 mrdocs 362
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 363
 
364
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
365
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
366
 
367
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
368
</source>
2202 mrdocs 369
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 370
 
371
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
372
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
373
 
374
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
375
  </message>
376
  <message>
2202 mrdocs 377
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 378
 
379
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
380
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
381
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
382
 
383
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
384
</source>
2202 mrdocs 385
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 386
 
387
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
388
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
389
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
390
w tym module - zobacz dir(scribus).
391
 
392
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
393
  </message>
394
  <message>
2202 mrdocs 395
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 396
 
397
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
398
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
399
selected item is used.
400
</source>
2202 mrdocs 401
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 402
 
403
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
404
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
405
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
406
  </message>
407
  <message>
2202 mrdocs 408
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 409
 
410
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
411
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
412
given the currently selected item is used.
413
</source>
2202 mrdocs 414
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 415
 
416
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
417
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
418
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
419
  </message>
420
  <message>
2202 mrdocs 421
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 422
 
423
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
424
selected item is used.
425
</source>
2202 mrdocs 426
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 427
 
428
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
429
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
430
  </message>
431
  <message>
2202 mrdocs 432
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 433
 
434
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
435
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
436
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
437
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
438
used.
439
</source>
2202 mrdocs 440
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 441
 
442
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
443
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
444
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
445
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
446
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
447
  </message>
448
  <message>
2202 mrdocs 449
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 450
 
451
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
452
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
453
and must not link to or be linked from any other frames already.
454
 
455
May throw ScribusException if linking rules are violated.
456
</source>
2202 mrdocs 457
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 458
 
459
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
460
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
461
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
462
 
463
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
464
  </message>
465
  <message>
2202 mrdocs 466
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 467
 
468
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
469
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 470
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 471
 
472
May throw ScribusException if linking rules are violated.
473
</source>
2202 mrdocs 474
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 475
 
476
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
477
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 478
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 479
 
480
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
481
  </message>
482
  <message>
2202 mrdocs 483
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 484
 
485
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
486
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 487
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 488
 
489
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
490
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
491
  </message>
492
  <message>
2202 mrdocs 493
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 494
 
495
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
496
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
497
the value of the named color from the default document colors.
498
 
2202 mrdocs 499
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 500
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
501
</source>
2202 mrdocs 502
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 503
 
504
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
505
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
506
 
507
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
508
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
509
  </message>
510
  <message>
2202 mrdocs 511
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 512
 
513
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
514
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
515
Color components should be in the range from 0 to 255.
516
 
2202 mrdocs 517
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 518
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
519
</source>
2202 mrdocs 520
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 521
 
522
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
523
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
524
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
525
 
526
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
527
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
528
  </message>
529
  <message>
2202 mrdocs 530
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 531
 
532
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
533
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
534
&quot;None&quot; - transparent.
535
 
536
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
537
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
538
 
2202 mrdocs 539
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 540
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
541
</source>
2202 mrdocs 542
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 543
 
544
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
545
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
546
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
547
 
548
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
549
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
550
 
551
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
552
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
553
  </message>
554
  <message>
2202 mrdocs 555
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 556
 
557
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
558
 
2202 mrdocs 559
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 560
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
561
</source>
2202 mrdocs 562
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 563
 
564
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
565
 
566
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
567
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
568
  </message>
569
  <message>
2202 mrdocs 570
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 571
 
572
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
573
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 574
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 575
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
576
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
577
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
578
opional parameters is False.
579
 
2202 mrdocs 580
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
581
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 582
 
583
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
584
 
2202 mrdocs 585
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
586
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 587
</source>
2308 mrdocs 588
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 589
 
590
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
591
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
592
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
593
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
594
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
595
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
596
 
2202 mrdocs 597
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
598
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 599
 
600
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
601
 
2202 mrdocs 602
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
603
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 604
  </message>
605
  <message>
2202 mrdocs 606
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 607
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 608
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 609
 
610
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
611
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
612
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
613
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
614
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
615
 
616
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
617
at 1.
618
 
619
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
620
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
621
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
622
can be binary-ORed with button constants:
623
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
624
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
625
 
626
Usage examples:
2202 mrdocs 627
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
628
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 629
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 630
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 631
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
632
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
633
 
634
Defined button and icon constants:
635
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
636
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
637
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
638
</source>
2202 mrdocs 639
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 640
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 641
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 642
 
643
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
644
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
645
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
646
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
647
może zawierać proste formatowanie HTML.
648
 
649
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
650
zaczynają się od 1.
651
 
652
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
653
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
654
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
655
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
656
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
657
 
658
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 659
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
660
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 661
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 662
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 663
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
664
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
665
 
666
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
667
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
668
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
669
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 670
</translation>
1135 cbradney 671
  </message>
672
  <message>
2202 mrdocs 673
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 674
 
2202 mrdocs 675
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
676
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 677
 
2202 mrdocs 678
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 679
</source>
2202 mrdocs 680
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 681
 
682
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 683
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 684
 
2202 mrdocs 685
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 686
  </message>
687
  <message>
2202 mrdocs 688
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 689
 
690
Closes the current document without prompting to save.
691
 
692
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
693
</source>
2202 mrdocs 694
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 695
 
696
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
697
 
698
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
699
  </message>
700
  <message>
2202 mrdocs 701
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 702
 
703
Returns true if there is a document open.
704
</source>
2202 mrdocs 705
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 706
 
707
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
708
  </message>
709
  <message>
2202 mrdocs 710
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 711
 
712
Opens the document &quot;name&quot;.
713
 
714
May raise ScribusError if the document could not be opened.
715
</source>
2202 mrdocs 716
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 717
 
718
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
719
 
720
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
721
  </message>
722
  <message>
2202 mrdocs 723
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 724
 
725
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
726
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
727
save file dialog.
728
 
729
If the save fails, there is currently no way to tell.
730
</source>
2202 mrdocs 731
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 732
 
733
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
734
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
735
 
736
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
737
  </message>
738
  <message>
2202 mrdocs 739
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 740
 
741
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
742
relative path).
743
 
744
May raise ScribusError if the save fails.
745
</source>
2202 mrdocs 746
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 747
 
748
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
749
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
750
 
751
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
752
  </message>
753
  <message>
2202 mrdocs 754
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 755
 
756
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
757
strings.
758
</source>
2202 mrdocs 759
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 760
 
761
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
762
to łańcuchy znaków.</translation>
763
  </message>
764
  <message>
2202 mrdocs 765
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 766
 
767
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 768
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 769
constants.
770
</source>
2202 mrdocs 771
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 772
 
773
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 774
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 775
  </message>
776
  <message>
2202 mrdocs 777
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 778
 
779
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 780
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 781
 
782
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
783
</source>
2202 mrdocs 784
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 785
 
786
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 787
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 788
 
789
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
790
  </message>
791
  <message>
2202 mrdocs 792
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 793
 
794
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
795
of the UNIT_* constants:
796
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
797
</source>
2202 mrdocs 798
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 799
 
800
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
801
ze stałych UNIT_* :
802
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
803
  </message>
804
  <message>
2202 mrdocs 805
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 806
 
807
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
808
current document.
809
</source>
2202 mrdocs 810
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 811
 
812
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
813
  </message>
814
  <message>
2202 mrdocs 815
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 816
 
817
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
818
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
819
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
820
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
821
</source>
2202 mrdocs 822
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 823
 
824
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
825
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
826
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
827
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
828
  </message>
829
  <message>
2202 mrdocs 830
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 831
 
832
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
833
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
834
</source>
2202 mrdocs 835
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 836
 
837
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
838
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
839
  </message>
840
  <message>
2202 mrdocs 841
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 842
 
843
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
844
is not given the currently selected Item is used.
845
</source>
2202 mrdocs 846
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 847
 
848
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
849
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
850
  </message>
851
  <message>
2202 mrdocs 852
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 853
 
854
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
855
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
856
</source>
2202 mrdocs 857
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 858
 
859
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
860
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
861
  </message>
862
  <message>
2202 mrdocs 863
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 864
 
865
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
866
the currently selected item is used. The join types are:
867
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
868
</source>
2202 mrdocs 869
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 870
 
871
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
872
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
873
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
874
  </message>
875
  <message>
2202 mrdocs 876
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 877
 
878
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
879
currently selected item is used. The cap types are:
880
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
881
</source>
2202 mrdocs 882
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 883
 
884
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
885
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
886
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
887
  </message>
888
  <message>
2202 mrdocs 889
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 890
 
891
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
892
currently selected item is used. Line style constants are:
893
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
894
</source>
2202 mrdocs 895
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 896
 
897
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
898
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
899
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
900
  </message>
901
  <message>
2202 mrdocs 902
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 903
 
904
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
905
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
906
</source>
2202 mrdocs 907
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 908
 
909
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
910
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
911
  </message>
912
  <message>
2202 mrdocs 913
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 914
 
915
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
916
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
917
</source>
2202 mrdocs 918
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 919
 
920
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
921
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
922
  </message>
923
  <message>
2202 mrdocs 924
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 925
 
926
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
927
given the currently selected item is used.
928
</source>
2202 mrdocs 929
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 930
 
931
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
932
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
933
  </message>
934
  <message>
2202 mrdocs 935
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 936
 
937
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
938
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 939
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 940
for reference.
941
</source>
2202 mrdocs 942
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 943
 
944
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
945
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
946
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 947
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 948
  </message>
949
  <message>
2202 mrdocs 950
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 951
 
952
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
953
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
954
is used.
955
</source>
2202 mrdocs 956
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 957
 
958
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
959
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
960
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
961
  </message>
962
  <message>
2202 mrdocs 963
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 964
 
965
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
966
</source>
2202 mrdocs 967
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 968
 
969
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
970
  </message>
971
  <message>
2202 mrdocs 972
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 973
 
974
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
975
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
976
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
977
belongs to a group, the whole group is moved.
978
</source>
2202 mrdocs 979
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 980
 
981
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
982
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
983
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
984
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
985
  </message>
986
  <message>
2202 mrdocs 987
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 988
 
989
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
990
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
991
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
992
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
993
given the currently selected item is used.
994
</source>
2202 mrdocs 995
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 996
 
997
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
998
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
999
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1000
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1001
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1002
  </message>
1003
  <message>
2202 mrdocs 1004
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1005
 
1006
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1007
is not given the currently selected item is used.
1008
</source>
2202 mrdocs 1009
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1010
 
1011
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1012
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
2202 mrdocs 1015
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1016
 
1017
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1018
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1019
second selected Object and so on.
1020
</source>
2202 mrdocs 1021
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1022
 
1023
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1024
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
2202 mrdocs 1027
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1028
 
1029
Returns the number of selected objects.
1030
</source>
2202 mrdocs 1031
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1032
 
1033
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1034
  </message>
1035
  <message>
2202 mrdocs 1036
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1037
 
1038
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1039
</source>
2202 mrdocs 1040
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1041
 
1042
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
2202 mrdocs 1045
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1046
 
1047
Deselects all objects in the whole document.
1048
</source>
2202 mrdocs 1049
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1050
 
1051
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
2202 mrdocs 1054
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1055
 
1056
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1057
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1058
items are used.
1059
</source>
2202 mrdocs 1060
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1061
 
1062
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1063
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1064
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1065
  </message>
1066
  <message>
2202 mrdocs 1067
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1068
 
1069
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1070
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1071
 
1072
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1073
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1074
  </message>
1075
  <message>
2202 mrdocs 1076
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1077
 
1078
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1079
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1080
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1081
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1082
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1083
 
1084
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1085
</source>
2202 mrdocs 1086
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1087
 
1088
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1089
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1090
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1091
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1092
zaznaczony obiekt.
1093
 
1094
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
2202 mrdocs 1097
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1098
 
1099
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1100
not given the currently selected item is used.
1101
 
1102
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1103
</source>
2202 mrdocs 1104
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1105
 
1106
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1107
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1108
 
1109
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1110
  </message>
1111
  <message>
2202 mrdocs 1112
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1113
 
1114
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1115
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1116
means 100 %.
1117
 
1118
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1119
</source>
2202 mrdocs 1120
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1121
 
1122
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1123
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1124
 
1125
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1126
  </message>
1127
  <message>
2202 mrdocs 1128
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1129
 
2202 mrdocs 1130
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1131
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1132
if locked.
1133
</source>
2202 mrdocs 1134
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1135
 
1136
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1137
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1138
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1139
  </message>
1140
  <message>
2202 mrdocs 1141
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1142
 
1143
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1144
currently selected item is used.
1145
</source>
2202 mrdocs 1146
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1147
 
1148
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1149
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1150
  </message>
1151
  <message>
2202 mrdocs 1152
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1153
 
1154
Returns a list with the names of all available fonts.
1155
</source>
2202 mrdocs 1156
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1157
 
3366 fschmid 1158
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1135 cbradney 1159
  </message>
1160
  <message>
2202 mrdocs 1161
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1162
 
2202 mrdocs 1163
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1164
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1165
</source>
2202 mrdocs 1166
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1167
 
3366 fschmid 1168
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
1169
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1135 cbradney 1170
  </message>
1171
  <message>
2202 mrdocs 1172
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1173
 
1174
Returns a list with the names of all defined layers.
1175
</source>
2202 mrdocs 1176
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1177
 
1178
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1179
  </message>
1180
  <message>
2202 mrdocs 1181
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1182
 
1183
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1184
 
2202 mrdocs 1185
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1186
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1187
</source>
2202 mrdocs 1188
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1189
 
1190
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1191
 
1192
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1193
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
2202 mrdocs 1196
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1197
 
1198
Returns the name of the current active layer.
1199
</source>
2202 mrdocs 1200
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1201
 
1202
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1203
  </message>
1204
  <message>
2202 mrdocs 1205
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1206
 
1207
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1208
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1209
 
2202 mrdocs 1210
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1211
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1212
</source>
2202 mrdocs 1213
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1214
 
1215
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1216
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1217
 
1218
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1219
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
2202 mrdocs 1222
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1223
 
1224
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1225
the layer is invisible.
1226
 
2202 mrdocs 1227
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1228
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1229
</source>
2202 mrdocs 1230
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1231
 
1232
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1233
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1234
 
1235
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1236
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
2202 mrdocs 1239
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1240
 
1241
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1242
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1243
 
2202 mrdocs 1244
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1245
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1246
</source>
5957 cbradney 1247
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1248
 
1249
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1250
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1251
 
1252
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1253
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
2202 mrdocs 1256
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1257
 
2202 mrdocs 1258
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1259
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1260
 
2202 mrdocs 1261
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1262
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1263
</source>
2202 mrdocs 1264
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1265
 
1266
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1267
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1268
 
1269
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1270
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
2202 mrdocs 1273
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1274
 
1275
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1276
 
2202 mrdocs 1277
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1278
</source>
2202 mrdocs 1279
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1280
 
1281
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1282
 
1283
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1284
  </message>
1285
  <message>
2202 mrdocs 1286
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1287
 
1288
Returns a string with the -lang value.
1289
</source>
2202 mrdocs 1290
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1291
 
1292
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1293
  </message>
1294
  <message>
2202 mrdocs 1295
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1296
 
1297
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1298
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1299
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1300
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1301
is not given Scribus will create one for you.
1302
 
2202 mrdocs 1303
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1304
</source>
2202 mrdocs 1305
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1306
 
1307
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1308
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1309
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1310
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1311
sam utworzy taką nazwę.
1312
 
1313
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
2202 mrdocs 1316
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1317
 
1318
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1319
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1320
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1321
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1322
create one for you.
1323
 
2202 mrdocs 1324
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1325
</source>
2202 mrdocs 1326
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1327
 
1328
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1329
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1330
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1331
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1332
ją automatycznie.
1333
 
1334
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1335
  </message>
1336
  <message>
2202 mrdocs 1337
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1338
 
1339
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1340
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1341
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1342
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1343
given Scribus will create one for you.
1344
 
2202 mrdocs 1345
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1346
</source>
2202 mrdocs 1347
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1348
 
1349
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1350
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1351
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1352
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1353
utworzy ją automatycznie.
1354
 
1355
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1356
  </message>
1357
  <message>
2202 mrdocs 1358
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1359
 
1360
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1361
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1362
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1363
object because you need this name for further access to that object. If
1364
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1365
 
2202 mrdocs 1366
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1367
</source>
2202 mrdocs 1368
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1369
 
1370
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1371
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1372
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1373
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1374
utworzy ją automatycznie.
1375
 
1376
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
2202 mrdocs 1379
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1380
 
1381
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1382
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1383
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1384
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1385
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1386
Scribus will create one for you.
1387
 
2202 mrdocs 1388
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1389
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1390
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1391
</source>
2202 mrdocs 1392
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1393
 
1394
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1395
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1396
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1397
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1398
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1399
utworzy ją automatycznie.
1400
 
1401
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1402
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1403
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
2202 mrdocs 1406
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1407
 
1408
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1409
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1410
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1411
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1412
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1413
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1414
identifier for the object because you need this name for further access to that
1415
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1416
 
2202 mrdocs 1417
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1418
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1419
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1420
</source>
2202 mrdocs 1421
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1422
 
1423
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1424
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1425
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1426
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1427
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1428
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1429
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1430
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1431
utworzy ją automatycznie.
1432
 
1433
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1434
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1435
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1436
  </message>
1437
  <message>
2202 mrdocs 1438
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1439
 
1440
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1441
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1442
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1443
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1444
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1445
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1446
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1447
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1448
for you.
1449
 
2202 mrdocs 1450
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1451
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1452
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1453
</source>
2202 mrdocs 1454
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1455
 
1456
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1457
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1458
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1459
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1460
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1461
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1462
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1463
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1464
Scribus utworzy ją automatycznie.
1465
 
1466
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1467
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1468
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
2202 mrdocs 1471
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1472
 
1473
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1474
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1475
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1476
unique identifier for the object because you need this name for further access
1477
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1478
 
2202 mrdocs 1479
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1480
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1481
</source>
2202 mrdocs 1482
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1483
 
1484
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1485
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1486
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1487
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1488
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1489
Scribus utworzy ją automatycznie.
1490
 
1491
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1492
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1493
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
2202 mrdocs 1496
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1497
 
1498
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1499
selected item is deleted.
1500
</source>
2202 mrdocs 1501
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1502
 
1503
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1504
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
2202 mrdocs 1507
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1508
 
1509
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1510
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1511
is not passed, text flow is toggled.
1512
</source>
5836 cbradney 1513
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1514
 
1515
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1516
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1517
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1518
przełączone.</translation>
1519
  </message>
1520
  <message>
2202 mrdocs 1521
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1522
 
1523
Test if an object with specified name really exists in the document.
1524
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1525
returns True if there is something selected.
1526
</source>
2202 mrdocs 1527
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1528
 
1529
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1530
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1531
zaznaczony obiekt.</translation>
1532
  </message>
1533
  <message>
2202 mrdocs 1534
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1535
 
1536
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1537
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1538
</source>
2202 mrdocs 1539
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1540
 
1541
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1542
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1543
  </message>
1544
  <message>
2202 mrdocs 1545
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1546
 
1547
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1548
</source>
2202 mrdocs 1549
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1550
 
1551
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1552
  </message>
1553
  <message>
2202 mrdocs 1554
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1555
 
1556
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1557
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1558
</source>
2202 mrdocs 1559
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1560
 
1561
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1562
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1563
  </message>
1564
  <message>
2202 mrdocs 1565
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1566
 
1567
Redraws all pages.
1568
</source>
2202 mrdocs 1569
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1570
 
1571
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
2202 mrdocs 1574
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1575
 
1576
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1577
 
1578
May raise ScribusError if the save failed.
1579
</source>
2202 mrdocs 1580
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1581
 
1582
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1583
 
1584
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1585
  </message>
1586
  <message>
2202 mrdocs 1587
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1588
 
1589
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1590
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1591
page number is.
1592
 
1593
May raise IndexError if the page number is out of range
1594
</source>
2202 mrdocs 1595
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1596
 
1597
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1598
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1599
wyświetlany w dokumencie.
1600
 
1601
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1602
  </message>
1603
  <message>
2202 mrdocs 1604
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1605
 
1606
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1607
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1608
just sets the page that script commands will operates on.
1609
 
1610
May raise IndexError if the page number is out of range.
1611
</source>
2202 mrdocs 1612
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1613
 
1614
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1615
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1616
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1617
 
1618
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
2202 mrdocs 1621
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1622
 
1623
Returns the number of pages in the document.
1624
</source>
2202 mrdocs 1625
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1626
 
1627
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
2202 mrdocs 1630
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1631
 
1632
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1633
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1634
</source>
2202 mrdocs 1635
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1636
 
1637
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1638
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1639
  </message>
1640
  <message>
2202 mrdocs 1641
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1642
 
1643
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1644
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1645
 
1646
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1647
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1648
</source>
2202 mrdocs 1649
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1650
 
1651
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1652
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1653
 
1654
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1655
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1656
  </message>
1657
  <message>
2202 mrdocs 1658
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1659
 
1660
See getHGuides.
1661
</source>
2202 mrdocs 1662
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1663
 
1664
Zobacz getHGuides.</translation>
1665
  </message>
1666
  <message>
2202 mrdocs 1667
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1668
 
1669
See setHGuides.
1670
</source>
2202 mrdocs 1671
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1672
 
1673
Zobacz setHGuides.</translation>
1674
  </message>
1675
  <message>
2202 mrdocs 1676
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1677
 
2202 mrdocs 1678
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1679
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1680
</source>
2202 mrdocs 1681
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1682
 
1683
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1684
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1685
  </message>
1686
  <message>
2202 mrdocs 1687
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1688
 
1689
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1690
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1691
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1692
the page...
1693
</source>
2202 mrdocs 1694
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1695
 
1696
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1697
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1698
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1699
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1700
  </message>
1701
  <message>
2202 mrdocs 1702
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1703
 
1704
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1705
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1706
currently selected item is used.
1707
</source>
2202 mrdocs 1708
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1709
 
1710
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1711
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1712
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1713
  </message>
1714
  <message>
2202 mrdocs 1715
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1716
 
1717
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1718
is not given the currently selected item is used.
1719
</source>
2202 mrdocs 1720
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1721
 
1722
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1723
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1724
  </message>
1725
  <message>
2202 mrdocs 1726
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1727
 
1728
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1729
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1730
given the currently selected item is used.
1731
 
1732
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1733
</source>
2202 mrdocs 1734
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1735
 
1736
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1737
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1738
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1739
 
1740
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1741
  </message>
1742
  <message>
2202 mrdocs 1743
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1744
 
1745
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1746
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1747
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1748
is used.
1749
 
1750
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1751
</source>
2202 mrdocs 1752
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1753
 
1754
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1755
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1756
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1757
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1758
 
1759
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
2202 mrdocs 1762
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1763
 
1764
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1765
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1766
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1767
</source>
2202 mrdocs 1768
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1769
 
1770
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1771
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1772
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1773
  </message>
1774
  <message>
2202 mrdocs 1775
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1776
 
1777
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1778
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1779
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1780
</source>
2202 mrdocs 1781
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1782
 
1783
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1784
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1785
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1786
  </message>
1787
  <message>
2202 mrdocs 1788
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1789
 
1790
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1791
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1792
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1793
</source>
2202 mrdocs 1794
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1795
 
1796
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1797
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1798
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1799
  </message>
1800
  <message>
2202 mrdocs 1801
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1802
 
1803
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1804
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1805
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1806
Item is used.
1807
 
1808
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1809
</source>
2202 mrdocs 1810
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1811
 
1812
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1813
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1814
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1815
zaznaczony obiekt.
1816
 
1817
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
2202 mrdocs 1820
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1821
 
1822
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1823
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1824
 
1825
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1826
</source>
2202 mrdocs 1827
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1828
 
1829
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1830
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1831
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1832
 
1833
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1834
  </message>
1835
  <message>
2202 mrdocs 1836
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1837
 
1838
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1839
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1840
 
2202 mrdocs 1841
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1842
</source>
2202 mrdocs 1843
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1844
 
1845
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1846
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1847
 
1848
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
2202 mrdocs 1851
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1852
 
1853
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1854
new progress bar use. See progressSet.
1855
</source>
2202 mrdocs 1856
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1857
 
1858
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1859
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1860
  </message>
1861
  <message>
2202 mrdocs 1862
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1863
 
2202 mrdocs 1864
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1865
See progressSet.
1866
</source>
2202 mrdocs 1867
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1868
 
1869
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1870
Zobacz progressSet.</translation>
1871
  </message>
1872
  <message>
2202 mrdocs 1873
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1874
 
1875
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1876
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1877
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1878
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1879
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1880
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 1881
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1882
</source>
2202 mrdocs 1883
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1884
 
1885
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1886
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1887
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1888
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1889
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1890
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1891
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
2202 mrdocs 1894
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1895
 
1896
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1897
</source>
2202 mrdocs 1898
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 1899
 
1900
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
2202 mrdocs 1903
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1904
 
2202 mrdocs 1905
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1906
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1907
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1908
</source>
2202 mrdocs 1909
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1910
 
1911
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1912
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1913
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
1914
  </message>
1915
  <message>
2202 mrdocs 1916
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 1917
 
2202 mrdocs 1918
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1919
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1920
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 1921
 
1922
May raise WrongFrameTypeError.
1923
</source>
2202 mrdocs 1924
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 1925
 
2202 mrdocs 1926
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
1927
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1928
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
1929
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 1930
 
1931
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 1932
  </message>
1933
  <message>
2202 mrdocs 1934
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1935
 
1725 cbradney 1936
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1937
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1938
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1939
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1940
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 1941
 
2202 mrdocs 1942
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 1943
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 1944
</source>
2202 mrdocs 1945
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1946
 
3366 fschmid 1947
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1725 cbradney 1948
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
1949
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
1950
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
1951
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 1952
 
3366 fschmid 1953
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1725 cbradney 1954
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 1955
  </message>
1956
  <message>
2202 mrdocs 1957
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1958
 
1725 cbradney 1959
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1960
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1961
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 1962
 
2202 mrdocs 1963
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1964
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 1965
</source>
2202 mrdocs 1966
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1967
 
1725 cbradney 1968
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1969
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 1970
 
1725 cbradney 1971
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1972
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 1973
  </message>
1974
  <message>
2202 mrdocs 1975
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 1976
 
1725 cbradney 1977
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
1978
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1979
 
1980
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 1981
</source>
2202 mrdocs 1982
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 1983
 
1725 cbradney 1984
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
1985
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1986
 
1987
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 1988
  </message>
1989
  <message>
2202 mrdocs 1990
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 1991
 
1725 cbradney 1992
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1993
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 1994
 
1725 cbradney 1995
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 1996
</source>
2202 mrdocs 1997
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 1998
 
1725 cbradney 1999
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2000
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2001
 
1725 cbradney 2002
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2003
  </message>
169 Franz 2004
  <message>
2202 mrdocs 2005
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 2006
 
2007
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 2008
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 2009
</source>
2202 mrdocs 2010
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 2011
 
2012
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2013
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2014
  </message>
2015
  <message>
2202 mrdocs 2016
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2017
 
2018
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2019
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2020
space. If no document is open, returns the value of the named color
2021
from the default document colors.
2022
 
2023
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2024
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2025
</source>
2026
    <translation type="unfinished"></translation>
2027
  </message>
2028
  <message>
2029
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2030
 
2031
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2032
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2033
the range from 0 to 255.
2034
 
2035
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2036
</source>
2037
    <translation type="unfinished"></translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
2040
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2041
 
2042
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2043
</source>
2044
    <translation type="unfinished"></translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
2047
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2048
 
2049
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2050
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2051
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2052
</source>
2053
    <translation type="unfinished"></translation>
2054
  </message>
2055
  <message>
2056
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2057
 
2058
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2059
for details of arguments.
2060
 
2061
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2062
</source>
2063
    <translation type="unfinished"></translation>
2064
  </message>
2065
  <message>
2066
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2067
 
2068
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2069
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2070
by parent classes as well.
2071
</source>
2072
    <translation type="unfinished"></translation>
2073
  </message>
2074
  <message>
2075
    <source>getProperty(object, property)
2076
 
2077
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2078
 
2079
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2080
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2081
C++ QObject instance.
2082
 
2083
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2084
to look up on `object&apos;.
2085
 
2086
The return value varies depending on the type of the property.
2087
</source>
2088
    <translation type="unfinished"></translation>
2089
  </message>
2090
  <message>
2091
    <source>setProperty(object, property, value)
2092
 
2093
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2094
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2095
also be raised if the underlying setter fails.
2096
 
2097
See getProperty() for more information.
2098
</source>
2099
    <translation type="unfinished"></translation>
2100
  </message>
2101
  <message>
2102
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2103
 
2104
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2105
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2106
search recursively through children, grandchildren, etc.
2107
 
2108
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2109
</source>
2110
    <translation type="unfinished"></translation>
2111
  </message>
2112
  <message>
2113
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2114
 
2115
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2116
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2117
search recursively through children, grandchildren, etc.
2118
</source>
2119
    <translation type="unfinished"></translation>
2120
  </message>
2121
  <message>
2122
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2123
 
2124
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2125
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2126
selected item is used.
2127
</source>
2128
    <translation type="unfinished"></translation>
2129
  </message>
2130
  <message>
2131
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2132
 
2133
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2134
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2135
&quot;layer&quot; is invisible.
2136
 
2137
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2138
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2139
</source>
2140
    <translation type="unfinished"></translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
2143
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2144
 
2145
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2146
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2147
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2148
not given the currently selected Item is used.
2149
 
2150
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2151
</source>
2152
    <translation type="unfinished"></translation>
2153
  </message>
2154
  <message>
2155
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2156
 
2157
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2158
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2159
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2160
selected item is used.
2161
 
2162
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2163
</source>
2164
    <translation type="unfinished"></translation>
2165
  </message>
2166
  <message>
2167
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2168
 
2169
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2170
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2171
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2172
 
2173
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2174
</source>
2175
    <translation type="unfinished"></translation>
2176
  </message>
2308 mrdocs 2177
  <message>
2178
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2179
 
2180
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2181
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2182
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2183
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2184
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2185
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2186
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2187
opional parameters is False.
2188
 
2189
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2190
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2191
 
2192
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2193
 
2194
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2195
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2196
</source>
2197
    <translation type="unfinished"></translation>
2198
  </message>
3064 cbradney 2199
  <message>
2200
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2201
 
2202
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2203
style name or None when user cancels the dialog.
2204
</source>
2205
    <translation type="unfinished"></translation>
2206
  </message>
3824 cbradney 2207
  <message>
2208
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2209
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2210
 
2211
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2212
 
2213
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2214
following meaning:
2215
 
2216
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2217
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2218
 
2219
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2220
  margins
2221
 
2222
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2223
 
2224
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2225
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2226
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2227
 
2228
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2229
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2230
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2231
 
2232
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2233
 
2234
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2235
 
2236
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2237
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2238
is not in points, make sure to account for this.
2239
 
2240
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2241
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2242
</source>
2243
    <translation type="unfinished"></translation>
2244
  </message>
4141 cbradney 2245
  <message>
2246
    <source>closeMasterPage()
2247
 
2248
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2249
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2250
</source>
2251
    <translation type="unfinished"></translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
2254
    <source>masterPageNames()
2255
 
2256
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2257
</source>
2258
    <translation type="unfinished"></translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <source>editMasterPage(pageName)
2262
 
2263
Enables master page editing and opens the named master page
2264
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2265
</source>
2266
    <translation type="unfinished"></translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>createMasterPage(pageName)
2270
 
2271
Creates a new master page named pageName and opens it for
2272
editing.
2273
</source>
2274
    <translation type="unfinished"></translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2278
 
2279
Delete the named master page.
2280
</source>
2281
    <translation type="unfinished"></translation>
2282
  </message>
2283
  <message>
2284
    <source>zoomDocument(double)
2285
 
2286
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2287
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2288
</source>
2289
    <translation type="unfinished"></translation>
2290
  </message>
5836 cbradney 2291
  <message>
2292
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2293
 
2294
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2295
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2296
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2297
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2298
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2299
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2300
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2301
</source>
2302
    <translation type="unfinished"></translation>
2303
  </message>
5957 cbradney 2304
  <message>
2305
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2306
 
2307
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2308
is not given the currently selected Item is used.
2309
</source>
2310
    <translation type="unfinished"></translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
2313
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2314
 
2315
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2316
is not given the currently selected Item is used.
2317
</source>
2318
    <translation type="unfinished"></translation>
2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2322
 
2323
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2324
is not given the currently selected Item is used.
2325
</source>
2326
    <translation type="unfinished"></translation>
2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2330
 
2331
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2332
is not given the currently selected Item is used.
2333
</source>
2334
    <translation type="unfinished"></translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2338
 
2339
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
2340
false the layer won&apos;t be printed.
2341
 
2342
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2343
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2344
</source>
2345
    <translation type="unfinished"></translation>
2346
  </message>
2347
  <message>
2348
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2349
 
2350
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2351
true the layer will be locked.
2352
 
2353
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2354
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2355
</source>
2356
    <translation type="unfinished"></translation>
2357
  </message>
2358
  <message>
2359
    <source>setLayerOutlined&quot;layer&quot;, outline)
2360
 
2361
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2362
true the layer will be displayed outlined.
2363
 
2364
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2365
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2366
</source>
2367
    <translation type="unfinished"></translation>
2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>setLayerFlow&quot;layer&quot;, flow)
2371
 
2372
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2373
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2374
 
2375
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2376
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2377
</source>
2378
    <translation type="unfinished"></translation>
2379
  </message>
2380
  <message>
2381
    <source>setLayerBlendmode&quot;layer&quot;, blend)
2382
 
2383
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2384
 
2385
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2386
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2387
</source>
2388
    <translation type="unfinished"></translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <source>setLayerTransparency&quot;layer&quot;, trans)
2392
 
2393
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2394
 
2395
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2396
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2397
</source>
2398
    <translation type="unfinished"></translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
2401
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2402
 
2403
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2404
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2405
&quot;layer&quot; is locked.
2406
 
2407
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2408
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2409
</source>
2410
    <translation type="unfinished"></translation>
2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2414
 
2415
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2416
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2417
&quot;layer&quot; is normal.
2418
 
2419
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2420
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2421
</source>
2422
    <translation type="unfinished"></translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2426
 
2427
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2428
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2429
 
2430
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2431
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2432
</source>
2433
    <translation type="unfinished"></translation>
2434
  </message>
2435
  <message>
2436
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2437
 
2438
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2439
 
2440
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2441
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2442
</source>
2443
    <translation type="unfinished"></translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
2446
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2447
 
2448
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2449
 
2450
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2451
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2452
</source>
2453
    <translation type="unfinished"></translation>
2454
  </message>
2455
  <message>
2456
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2457
 
2458
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2459
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2460
currently selected item is used.
2461
</source>
2462
    <translation type="unfinished"></translation>
2463
  </message>
2464
  <message>
2465
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2466
 
2467
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2468
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2469
currently selected item is used.
2470
</source>
2471
    <translation type="unfinished"></translation>
2472
  </message>
2473
  <message>
2474
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2475
 
2476
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2477
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2478
currently selected item is used.
2479
</source>
2480
    <translation type="unfinished"></translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2484
 
2485
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2486
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2487
currently selected item is used.
2488
</source>
2489
    <translation type="unfinished"></translation>
2490
  </message>
6052 mrdocs 2491
  <message>
2492
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2493
 
2494
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2495
</source>
2496
    <translation type="unfinished"></translation>
2497
  </message>
2202 mrdocs 2498
</context>
2499
<context>
2124 cbradney 2500
  <name>About</name>
169 Franz 2501
  <message>
2202 mrdocs 2502
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2503
%2 %3</source>
3064 cbradney 2504
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
192 Franz 2505
%2 %3</translation>
169 Franz 2506
  </message>
2507
  <message>
2202 mrdocs 2508
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2509
    <translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2510
  </message>
2511
  <message>
2202 mrdocs 2512
    <source>Contributions from:</source>
2513
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2514
  </message>
2515
  <message>
2202 mrdocs 2516
    <source>&amp;About</source>
2517
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 2518
  </message>
2519
  <message>
2202 mrdocs 2520
    <source>A&amp;uthors</source>
2521
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2522
  </message>
2523
  <message>
2202 mrdocs 2524
    <source>&amp;Translations</source>
2525
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2526
  </message>
2527
  <message>
2202 mrdocs 2528
    <source>&amp;Online</source>
2529
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2530
  </message>
2531
  <message>
2202 mrdocs 2532
    <source>&amp;Close</source>
2533
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2534
  </message>
2535
  <message>
2202 mrdocs 2536
    <source>Development Team:</source>
2537
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 2538
  </message>
415 Franz 2539
  <message>
2202 mrdocs 2540
    <source>Official Documentation:</source>
2541
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2542
  </message>
2543
  <message>
2202 mrdocs 2544
    <source>Other Documentation:</source>
2545
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2546
  </message>
2547
  <message>
2202 mrdocs 2548
    <source>Homepage</source>
2549
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 2550
  </message>
2551
  <message>
2202 mrdocs 2552
    <source>Online Reference</source>
2553
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 2554
  </message>
2555
  <message>
2202 mrdocs 2556
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2557
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 2558
  </message>
2559
  <message>
2202 mrdocs 2560
    <source>Mailing List</source>
2561
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 2562
  </message>
2563
  <message>
2202 mrdocs 2564
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2565
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 2566
  </message>
454 fschmid 2567
  <message>
2202 mrdocs 2568
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2569
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2570
  </message>
2571
  <message>
2202 mrdocs 2572
    <source>About Scribus %1</source>
2573
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 2574
  </message>
769 cbradney 2575
  <message>
2202 mrdocs 2576
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 2577
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2578
  </message>
2579
  <message>
2202 mrdocs 2580
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 2581
    <translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
2202 mrdocs 2582
  </message>
2583
  <message>
2584
    <source>This panel shows the version, build date and
2585
 compiled in library support in Scribus
2586
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2587
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2588
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
2619 cbradney 2589
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2590
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
2591
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
2202 mrdocs 2592
  </message>
3064 cbradney 2593
  <message>
2594
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 2595
    <translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
3064 cbradney 2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 2599
    <translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
3064 cbradney 2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>Scribus Version %1
2603
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 2604
    <translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
3366 fschmid 2605
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 2606
  </message>
2607
  <message>
2608
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 2609
    <translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>Wiki</source>
3366 fschmid 2613
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2614
  </message>
2615
  <message>
3278 cbradney 2616
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 2617
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 2618
  </message>
3824 cbradney 2619
  <message>
2620
    <source>%1 %2 %3</source>
4153 cbradney 2621
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4153 cbradney 2625
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 2626
  </message>
2627
  <message>
2628
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4153 cbradney 2629
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
3824 cbradney 2630
  </message>
2631
  <message>
2632
    <source>No Ghostscript version available</source>
4153 cbradney 2633
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
3824 cbradney 2634
  </message>
2635
  <message>
2636
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
4153 cbradney 2637
    <translation>&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>Build ID:</source>
4153 cbradney 2641
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
3824 cbradney 2642
  </message>
2643
  <message>
2644
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
5957 cbradney 2645
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3824 cbradney 2646
  </message>
4141 cbradney 2647
  <message>
2648
    <source>December</source>
4218 mrdocs 2649
    <translation type="obsolete">Grudzień</translation>
4141 cbradney 2650
  </message>
4218 mrdocs 2651
  <message>
2652
    <source>January</source>
4759 cbradney 2653
    <translation type="obsolete">Styczeń</translation>
4218 mrdocs 2654
  </message>
4759 cbradney 2655
  <message>
4870 mrdocs 2656
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4896 cbradney 2657
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4759 cbradney 2658
  </message>
2659
  <message>
4870 mrdocs 2660
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4896 cbradney 2661
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
4759 cbradney 2662
  </message>
2663
  <message>
4870 mrdocs 2664
    <source>March</source>
5328 cbradney 2665
    <translation type="obsolete">Marzec</translation>
4759 cbradney 2666
  </message>
5328 cbradney 2667
  <message>
2668
    <source>Tango Project Icons:</source>
5836 cbradney 2669
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 2670
  </message>
5957 cbradney 2671
  <message>
2672
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
2673
    <translation type="unfinished"></translation>
2674
  </message>
2675
  <message>
2676
    <source>&amp;Updates</source>
2677
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
2678
  </message>
2679
  <message>
2680
    <source>Check for &amp;Updates</source>
2681
    <translation>&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
2682
  </message>
2683
  <message>
2684
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
2685
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
2686
  </message>
2202 mrdocs 2687
</context>
2688
<context>
3278 cbradney 2689
  <name>AboutPlugins</name>
2690
  <message>
2691
    <source>Yes</source>
3366 fschmid 2692
    <translation>Tak</translation>
3278 cbradney 2693
  </message>
2694
  <message>
2695
    <source>No</source>
3366 fschmid 2696
    <translation>Nie</translation>
3278 cbradney 2697
  </message>
4759 cbradney 2698
  <message>
2699
    <source>Filename:</source>
4896 cbradney 2700
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
4759 cbradney 2701
  </message>
2702
  <message>
2703
    <source>Version:</source>
4896 cbradney 2704
    <translation>Wersja:</translation>
4759 cbradney 2705
  </message>
2706
  <message>
2707
    <source>Enabled:</source>
4896 cbradney 2708
    <translation>Włączona:</translation>
4759 cbradney 2709
  </message>
2710
  <message>
2711
    <source>Release Date:</source>
4896 cbradney 2712
    <translation>Data wydania:</translation>
4759 cbradney 2713
  </message>
2714
  <message>
2715
    <source>Description:</source>
4896 cbradney 2716
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 2717
  </message>
2718
  <message>
2719
    <source>Author(s):</source>
4896 cbradney 2720
    <translation>Autorzy:</translation>
4759 cbradney 2721
  </message>
2722
  <message>
2723
    <source>Copyright:</source>
4896 cbradney 2724
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>License:</source>
4896 cbradney 2728
    <translation>Licencja:</translation>
4759 cbradney 2729
  </message>
3278 cbradney 2730
</context>
2731
<context>
2732
  <name>AboutPluginsBase</name>
2733
  <message>
2734
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3366 fschmid 2735
    <translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
3278 cbradney 2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 2739
    <translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
3278 cbradney 2740
  </message>
2741
  <message>
2742
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 2743
    <translation type="obsolete">Wersja:</translation>
3278 cbradney 2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 2747
    <translation type="obsolete">Włączona:</translation>
3278 cbradney 2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 2751
    <translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
3278 cbradney 2752
  </message>
2753
  <message>
2754
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 2755
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 2756
  </message>
2757
  <message>
2758
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 2759
    <translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
3278 cbradney 2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 2763
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <source>License:</source>
4759 cbradney 2767
    <translation type="obsolete">Licencja:</translation>
3278 cbradney 2768
  </message>
2769
  <message>
2770
    <source>&amp;Close</source>
3366 fschmid 2771
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
3278 cbradney 2772
  </message>
2773
  <message>
2774
    <source>Alt+C</source>
3366 fschmid 2775
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 2776
  </message>
2777
</context>
2778
<context>
2202 mrdocs 2779
  <name>ActionManager</name>
2780
  <message>
2781
    <source>&amp;Image Effects</source>
3366 fschmid 2782
    <translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
2202 mrdocs 2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <source>&amp;Tabulators...</source>
2786
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
2787
  </message>
2788
  <message>
2789
    <source>&amp;New</source>
2308 mrdocs 2790
    <translation>&amp;Nowy</translation>
2202 mrdocs 2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>&amp;Open...</source>
2794
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
2797
    <source>&amp;Close</source>
2798
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
2799
  </message>
2800
  <message>
2801
    <source>&amp;Save</source>
2591 cbradney 2802
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
2202 mrdocs 2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <source>Save &amp;As...</source>
2806
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2810
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2814
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>Get Text...</source>
2818
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>Append &amp;Text...</source>
2822
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>Get Image...</source>
2826
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>Save &amp;Text...</source>
2830
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
2831
  </message>
2832
  <message>
2833
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 2834
    <translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
2202 mrdocs 2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2838
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>Document &amp;Information...</source>
2308 mrdocs 2842
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
2202 mrdocs 2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2846
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source>&amp;Print...</source>
2850
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>&amp;Quit</source>
2854
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>&amp;Undo</source>
2858
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>&amp;Redo</source>
2862
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2591 cbradney 2866
    <translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
2202 mrdocs 2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>Cu&amp;t</source>
2308 mrdocs 2870
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
2202 mrdocs 2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>&amp;Copy</source>
2874
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>&amp;Paste</source>
2878
    <translation>&amp;Wklej</translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>C&amp;lear Contents</source>
4961 cbradney 2882
    <translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
2202 mrdocs 2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>Select &amp;All</source>
2886
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>&amp;Deselect All</source>
2308 mrdocs 2890
    <translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
2202 mrdocs 2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
2894
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>C&amp;olors...</source>
2898
    <translation>K&amp;olory...</translation>
2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2902
    <translation>Style &amp;akapitów...</translation>
2903
  </message>
2904
  <message>
2905
    <source>&amp;Line Styles...</source>
2906
    <translation>Style &amp;linii...</translation>
2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2308 mrdocs 2910
    <translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
2202 mrdocs 2911
  </message>
2912
  <message>
2913
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 2914
    <translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
2202 mrdocs 2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <source>P&amp;references...</source>
4896 cbradney 2918
    <translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
2202 mrdocs 2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <source>%1 pt</source>
2308 mrdocs 2922
    <translation>%1 pt</translation>
2202 mrdocs 2923
  </message>
2924
  <message>
2925
    <source>&amp;Other...</source>
2926
    <translation>&amp;Inne...</translation>
2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <source>&amp;Left</source>
2930
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
2931
  </message>
2932
  <message>
2933
    <source>&amp;Center</source>
2934
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
2935
  </message>
2936
  <message>
2937
    <source>&amp;Right</source>
2938
    <translation>Do &amp;prawej</translation>
2939
  </message>
2940
  <message>
2941
    <source>&amp;Block</source>
2942
    <translation>&amp;Justowany</translation>
2943
  </message>
2944
  <message>
2945
    <source>&amp;Forced</source>
2946
    <translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
2947
  </message>
2948
  <message>
2949
    <source>&amp;%1 %</source>
2308 mrdocs 2950
    <translation>&amp;%1 %</translation>
2202 mrdocs 2951
  </message>
2952
  <message>
2953
    <source>&amp;Normal</source>
2308 mrdocs 2954
    <translation>&amp;Normalny</translation>
2202 mrdocs 2955
  </message>
2956
  <message>
2957
    <source>&amp;Underline</source>
2958
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
2959
  </message>
2960
  <message>
2961
    <source>&amp;Strike Through</source>
2308 mrdocs 2962
    <translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
2202 mrdocs 2963
  </message>
2964
  <message>
2965
    <source>&amp;All Caps</source>
2308 mrdocs 2966
    <translation>&amp;Wersaliki</translation>
2202 mrdocs 2967
  </message>
2968
  <message>
2969
    <source>Small &amp;Caps</source>
2308 mrdocs 2970
    <translation>&amp;Kapitaliki</translation>
2202 mrdocs 2971
  </message>
2972
  <message>
2973
    <source>Su&amp;perscript</source>
2308 mrdocs 2974
    <translation>&amp;Indeks górny</translation>
2202 mrdocs 2975
  </message>
2976
  <message>
2977
    <source>Su&amp;bscript</source>
2308 mrdocs 2978
    <translation>Indeks &amp;dolny</translation>
2202 mrdocs 2979
  </message>
2980
  <message>
2981
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 2982
    <translation type="obsolete">&amp;Struktura</translation>
2202 mrdocs 2983
  </message>
2984
  <message>
2985
    <source>D&amp;uplicate</source>
2986
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
2990
    <translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>&amp;Delete</source>
2994
    <translation>&amp;Usuń</translation>
2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>&amp;Group</source>
2998
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>&amp;Ungroup</source>
3002
    <translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Is &amp;Locked</source>
2591 cbradney 3006
    <translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
2202 mrdocs 3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
2591 cbradney 3010
    <translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
2202 mrdocs 3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
2308 mrdocs 3014
    <translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
2202 mrdocs 3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Raise to &amp;Top</source>
2308 mrdocs 3018
    <translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
2202 mrdocs 3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>&amp;Lower</source>
3022
    <translation>O poziom &amp;niżej</translation>
3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>&amp;Raise</source>
3026
    <translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
2591 cbradney 3030
    <translation type="obsolete">Odstęp/Wyrów&amp;nanie...</translation>
2202 mrdocs 3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3034
    <translation>Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>&amp;Attributes...</source>
2591 cbradney 3038
    <translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
2202 mrdocs 3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3042
    <translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3046
    <translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3050
    <translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3054
    <translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3058
    <translation>Właściwości &amp;pola</translation>
3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3062
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3066
    <translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
2591 cbradney 3070
    <translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
2202 mrdocs 3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3074
    <translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3078
    <translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3082
    <translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>&amp;Image Frame</source>
2308 mrdocs 3086
    <translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
2202 mrdocs 3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3090
    <translation type="obsolete">&amp;Krzywe</translation>
2202 mrdocs 3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>&amp;Polygon</source>
2308 mrdocs 3094
    <translation>&amp;Wielokąt</translation>
2202 mrdocs 3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>&amp;Text Frame</source>
3098
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>&amp;Glyph...</source>
2308 mrdocs 3102
    <translation>&amp;Glif...</translation>
2202 mrdocs 3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>Sample Text</source>
2308 mrdocs 3106
    <translation>Przykładowy tekst</translation>
2202 mrdocs 3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>&amp;Insert...</source>
2591 cbradney 3110
    <translation>&amp;Wstaw...</translation>
2202 mrdocs 3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Im&amp;port...</source>
2591 cbradney 3114
    <translation>&amp;Importuj...</translation>
2202 mrdocs 3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>&amp;Delete...</source>
3118
    <translation>&amp;Usuń...</translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>&amp;Copy...</source>
2308 mrdocs 3122
    <translation>&amp;Kopiuj...</translation>
2202 mrdocs 3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>&amp;Move...</source>
3126
    <translation>&amp;Przesuń...</translation>
3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
2308 mrdocs 3130
    <translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
2202 mrdocs 3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3134
    <translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>&amp;Fit in window</source>
2308 mrdocs 3138
    <translation>&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
2202 mrdocs 3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>&amp;50%</source>
3142
    <translation>&amp;50%</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>&amp;75%</source>
3146
    <translation>&amp;75%</translation>
3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>&amp;100%</source>
3150
    <translation>&amp;100%</translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>&amp;200%</source>
3154
    <translation>&amp;200%</translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3158
    <translation>&amp;Miniatury</translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>Show &amp;Margins</source>
2591 cbradney 3162
    <translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
2202 mrdocs 3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>Show &amp;Frames</source>
3166
    <translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Show &amp;Images</source>
3170
    <translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>Show &amp;Grid</source>
3174
    <translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>Show G&amp;uides</source>
3178
    <translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3182
    <translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
2308 mrdocs 3186
    <translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
2202 mrdocs 3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3190
    <translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
2591 cbradney 3194
    <translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
2202 mrdocs 3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>&amp;Properties</source>
3198
    <translation>&amp;Właściwości</translation>
3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3202
    <translation>&amp;Biblioteka</translation>
3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>&amp;Layers</source>
3206
    <translation>W&amp;arstwy</translation>
3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>P&amp;age Palette</source>
2619 cbradney 3210
    <translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
2202 mrdocs 3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3214
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>&amp;Measurements</source>
2308 mrdocs 3218
    <translation>&amp;Odstępy</translation>
2202 mrdocs 3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Action &amp;History</source>
2308 mrdocs 3222
    <translation>&amp;Historia operacji</translation>
2202 mrdocs 3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
2591 cbradney 3226
    <translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
2202 mrdocs 3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>&amp;Tools</source>
3230
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>P&amp;DF Tools</source>
2591 cbradney 3234
    <translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
2202 mrdocs 3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Select Item</source>
2308 mrdocs 3238
    <translation>Wybierz obiekt</translation>
2202 mrdocs 3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>T&amp;able</source>
2308 mrdocs 3242
    <translation>T&amp;abela</translation>
2202 mrdocs 3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>&amp;Shape</source>
3419 fschmid 3246
    <translation>&amp;Figura</translation>
2202 mrdocs 3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>&amp;Line</source>
3250
    <translation>&amp;Linia</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>&amp;Freehand Line</source>
2308 mrdocs 3254
    <translation>&amp;Odręczna linia</translation>
2202 mrdocs 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Rotate Item</source>
3258
    <translation>Obróć element</translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Zoom in or out</source>
3262
    <translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>Zoom in</source>
2308 mrdocs 3266
    <translation>Powiększ</translation>
2202 mrdocs 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>Zoom out</source>
2308 mrdocs 3270
    <translation>Pomniejsz</translation>
2202 mrdocs 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3274
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>Text...</source>
2308 mrdocs 3278
    <translation type="obsolete">Tekst...</translation>
2202 mrdocs 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>Link Text Frames</source>
3282
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>Unlink Text Frames</source>
3286
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
2308 mrdocs 3290
    <translation>&amp;Zakraplacz</translation>
2202 mrdocs 3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>Copy Item Properties</source>
2308 mrdocs 3294
    <translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
2202 mrdocs 3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3298
    <translation>Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>Insert Text Frame</source>
3302
    <translation>Utwórz ramkę tekstową</translation>
3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>Insert Image Frame</source>
2308 mrdocs 3306
    <translation>Wstaw ramkę graficzną</translation>
2202 mrdocs 3307
  </message>
3308
  <message>
3309
    <source>Insert Table</source>
2308 mrdocs 3310
    <translation>Wstaw tabelę</translation>
2202 mrdocs 3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>Insert Shape</source>
2308 mrdocs 3314
    <translation>Wstaw figurę geometryczną</translation>
2202 mrdocs 3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>Insert Polygon</source>
2308 mrdocs 3318
    <translation>Wstaw wielokąt</translation>
2202 mrdocs 3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>Insert Line</source>
2308 mrdocs 3322
    <translation>Wstaw linię</translation>
2202 mrdocs 3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>Insert Bezier Curve</source>
2308 mrdocs 3326
    <translation>Wstaw krzywą Beziera</translation>
2202 mrdocs 3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>Insert Freehand Line</source>
3330
    <translation>Utwórz odręczną linię</translation>
3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3334
    <translation>&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3338
    <translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
2308 mrdocs 3342
    <translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
2202 mrdocs 3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>&amp;About Scribus</source>
3346
    <translation>&amp;O Scribusie</translation>
3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>About &amp;Qt</source>
3350
    <translation>O &amp;Qt</translation>
3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3354
    <translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3358
    <translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
2308 mrdocs 3362
    <translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
2202 mrdocs 3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
2308 mrdocs 3366
    <translation>&amp;Twarda spacja</translation>
2202 mrdocs 3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>Page &amp;Number</source>
2308 mrdocs 3370
    <translation>&amp;Numer strony</translation>
2202 mrdocs 3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>Copyright</source>
2308 mrdocs 3374
    <translation>Prawa autorskie</translation>
2202 mrdocs 3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>Registered Trademark</source>
2308 mrdocs 3378
    <translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
2202 mrdocs 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Trademark</source>
2308 mrdocs 3382
    <translation>Znak towarowy</translation>
2202 mrdocs 3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>Bullet</source>
2308 mrdocs 3386
    <translation>Punktor</translation>
2202 mrdocs 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Em Dash</source>
2308 mrdocs 3390
    <translation>Pauza</translation>
2202 mrdocs 3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>En Dash</source>
2308 mrdocs 3394
    <translation>Półpauza</translation>
2202 mrdocs 3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>Figure Dash</source>
2619 cbradney 3398
    <translation>Kreska liczbowa</translation>
2202 mrdocs 3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Quotation Dash</source>
2619 cbradney 3402
    <translation type="unfinished"></translation>
2202 mrdocs 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Apostrophe</source>
2308 mrdocs 3406
    <translation>Apostrof</translation>
2202 mrdocs 3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>Straight Double</source>
2619 cbradney 3410
    <translation>Prosty podwójny</translation>
2202 mrdocs 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>Single Left</source>
2619 cbradney 3414
    <translation>Pojedyńczy angielski lewy</translation>
2202 mrdocs 3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Single Right</source>
2619 cbradney 3418
    <translation>Pojedyńczy angielski prawy</translation>
2202 mrdocs 3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>Double Left</source>
2619 cbradney 3422
    <translation>Podwójny angielski lewy</translation>
2202 mrdocs 3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>Double Right</source>
2619 cbradney 3426
    <translation>Prawy</translation>
2202 mrdocs 3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>Single Reversed</source>
2308 mrdocs 3430
    <translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
2202 mrdocs 3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>Double Reversed</source>
2308 mrdocs 3434
    <translation>Podwójny odwrócony</translation>
2202 mrdocs 3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>Single Left Guillemet</source>
2619 cbradney 3438
    <translation>Pojedyńczy francuski lewy</translation>
2202 mrdocs 3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>Single Right Guillemet</source>
2619 cbradney 3442
    <translation>Pojedyńczy francuski prawy</translation>
2202 mrdocs 3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Double Left Guillemet</source>
2619 cbradney 3446
    <translation>Podwójny francuski lewy</translation>
2202 mrdocs 3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Double Right Guillemet</source>
2619 cbradney 3450
    <translation>Podwójny francuski prawy</translation>
2202 mrdocs 3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Low Single Comma</source>
2308 mrdocs 3454
    <translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
2202 mrdocs 3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>Low Double Comma</source>
2619 cbradney 3458
    <translation>Lewy polski</translation>
2202 mrdocs 3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>Double Turned Comma</source>
3419 fschmid 3462
    <translation type="obsolete">Podwójny definicyjny lewy</translation>
2202 mrdocs 3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>CJK Single Left</source>
2619 cbradney 3466
    <translation>CJK pojedyńczy lewy</translation>
2202 mrdocs 3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>CJK Single Right</source>
2619 cbradney 3470
    <translation>CJK pojedyńczy prawy</translation>
2202 mrdocs 3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>CJK Double Left</source>
2619 cbradney 3474
    <translation>CJK podwójny lewy</translation>
2202 mrdocs 3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>CJK Double Right</source>
2619 cbradney 3478
    <translation>CJK podwójny prawy</translation>
2202 mrdocs 3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Toggle Palettes</source>
2308 mrdocs 3482
    <translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
2202 mrdocs 3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>Toggle Guides</source>
2308 mrdocs 3486
    <translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
2202 mrdocs 3487
  </message>
2308 mrdocs 3488
  <message>
3489
    <source>Underline &amp;Words</source>
3490
    <translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>S&amp;hadow</source>
3494
    <translation>C&amp;ień</translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>Edit Image...</source>
3498
    <translation>Edytuj obrazek...</translation>
3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>&amp;Update Image</source>
3502
    <translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3506
    <translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>Extended Image Properties</source>
3510
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3514
    <translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3518
    <translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3522
    <translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>Edit Text...</source>
3526
    <translation>Edytuj tekst...</translation>
3527
  </message>
2591 cbradney 3528
  <message>
3529
    <source>Show Control Characters</source>
3530
    <translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3366 fschmid 3534
    <translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
2591 cbradney 3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>New Line</source>
2619 cbradney 3538
    <translation>Zmiana wiersza</translation>
2591 cbradney 3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>Frame Break</source>
2619 cbradney 3542
    <translation>Przejście do nowej ramki</translation>
2591 cbradney 3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>Column Break</source>
2619 cbradney 3546
    <translation>Zmiana łamu</translation>
2591 cbradney 3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>Non Breaking Dash</source>
2619 cbradney 3550
    <translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
2591 cbradney 3551
  </message>
2619 cbradney 3552
  <message>
3553
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3554
    <translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
3555
  </message>
3064 cbradney 3556
  <message>
3557
    <source>Manage Page Properties...</source>
3366 fschmid 3558
    <translation>Właściwości strony...</translation>
3064 cbradney 3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Rulers relative to Page</source>
3366 fschmid 3562
    <translation>Linijki związane ze stroną</translation>
3064 cbradney 3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>Dehyphenate Text</source>
3366 fschmid 3566
    <translation>Usuń podział na sylaby</translation>
3064 cbradney 3567
  </message>
3278 cbradney 3568
  <message>
3569
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3366 fschmid 3570
    <translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
3278 cbradney 3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3366 fschmid 3574
    <translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
3278 cbradney 3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>Convert to Master Page...</source>
3366 fschmid 3578
    <translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
3278 cbradney 3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>&amp;Cascade</source>
3366 fschmid 3582
    <translation>&amp;Kaskada</translation>
3278 cbradney 3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>&amp;Tile</source>
3366 fschmid 3586
    <translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
3278 cbradney 3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3366 fschmid 3590
    <translation>O &amp;wtyczkach</translation>
3278 cbradney 3591
  </message>
3824 cbradney 3592
  <message>
3593
    <source>More Info...</source>
4153 cbradney 3594
    <translation>Więcej informacji...</translation>
3824 cbradney 3595
  </message>
4759 cbradney 3596
  <message>
3597
    <source>Copy Contents</source>
4961 cbradney 3598
    <translation type="obsolete">Skopiuj zawartość</translation>
4759 cbradney 3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>Paste Contents</source>
4961 cbradney 3602
    <translation type="obsolete">Wklej zawartość</translation>
4759 cbradney 3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
4896 cbradney 3606
    <translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
4759 cbradney 3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
4896 cbradney 3610
    <translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
4759 cbradney 3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
4896 cbradney 3614
    <translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
4759 cbradney 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Show Rulers</source>
4896 cbradney 3618
    <translation>Wyświetlaj linijki</translation>
4759 cbradney 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>&amp;Outline</source>
3622
    <comment>Document Outline Palette</comment>
4896 cbradney 3623
    <translation>&amp;Struktura</translation>
4759 cbradney 3624
  </message>
3625
  <message>
3626
    <source>Solidus</source>
4896 cbradney 3627
    <translation>Ukośnik</translation>
4759 cbradney 3628
  </message>
3629
  <message>
3630
    <source>Middle Dot</source>
4896 cbradney 3631
    <translation>Punkt środkowy</translation>
4759 cbradney 3632
  </message>
3633
  <message>
3634
    <source>En Space</source>
4896 cbradney 3635
    <translation>Spacja półfiretowa</translation>
4759 cbradney 3636
  </message>
3637
  <message>
3638
    <source>Em Space</source>
4896 cbradney 3639
    <translation>Spacja firetowa</translation>
4759 cbradney 3640
  </message>
3641
  <message>
3642
    <source>Thin Space</source>
4896 cbradney 3643
    <translation>Spacja chuda</translation>
4759 cbradney 3644
  </message>
3645
  <message>
3646
    <source>Thick Space</source>
4896 cbradney 3647
    <translation>Trzeciak</translation>
4759 cbradney 3648
  </message>
3649
  <message>
3650
    <source>Mid Space</source>
4896 cbradney 3651
    <translation>Ćwiertak</translation>
4759 cbradney 3652
  </message>
3653
  <message>
3654
    <source>Hair Space</source>
4896 cbradney 3655
    <translation>Spacja włosowa</translation>
4759 cbradney 3656
  </message>
3657
  <message>
3658
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
4896 cbradney 3659
    <translation>Wstaw opcjonalny łącznik</translation>
4759 cbradney 3660
  </message>
3661
  <message>
3662
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
4896 cbradney 3663
    <translation>Wstaw nierozdzielny łącznik</translation>
4759 cbradney 3664
  </message>
3665
  <message>
3666
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
4896 cbradney 3667
    <translation>Wstaw niełamliwą spację</translation>
4759 cbradney 3668
  </message>
3669
  <message>
3670
    <source>Insert Page Number</source>
4896 cbradney 3671
    <translation>Wstaw numer strony</translation>
4759 cbradney 3672
  </message>
3673
  <message>
3674
    <source>ff</source>
4896 cbradney 3675
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 3676
  </message>
3677
  <message>
3678
    <source>fi</source>
4896 cbradney 3679
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 3680
  </message>
3681
  <message>
3682
    <source>fl</source>
4896 cbradney 3683
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 3684
  </message>
3685
  <message>
3686
    <source>ffi</source>
4896 cbradney 3687
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 3688
  </message>
3689
  <message>
3690
    <source>ffl</source>
4896 cbradney 3691
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 3692
  </message>
3693
  <message>
3694
    <source>ft</source>
4896 cbradney 3695
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source>st</source>
4896 cbradney 3699
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 3700
  </message>
4870 mrdocs 3701
  <message>
3702
    <source>Paste Contents (Absolute)</source>
4961 cbradney 3703
    <translation type="obsolete">Wklej zawartość (bezwzględna)</translation>
4870 mrdocs 3704
  </message>
3705
  <message>
3706