Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 6769 | Rev 7498 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2202 mrdocs 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
2202 mrdocs 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
2202 mrdocs 12
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 13
 
3366 fschmid 14
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 15
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
16
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
2202 mrdocs 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
2202 mrdocs 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 25
 
26
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
27
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
2202 mrdocs 30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
2202 mrdocs 36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 37
 
38
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
39
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
40
  </message>
41
  <message>
2202 mrdocs 42
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 43
 
44
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
45
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
</source>
2202 mrdocs 47
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 48
 
49
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
50
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
51
  </message>
52
  <message>
2202 mrdocs 53
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 54
 
55
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
56
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
57
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
58
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
59
</source>
2202 mrdocs 60
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
63
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
64
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
65
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
66
  </message>
67
  <message>
2202 mrdocs 68
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 69
 
70
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
71
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
72
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
73
</source>
2202 mrdocs 74
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 75
 
76
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
77
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
78
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
79
  </message>
80
  <message>
2202 mrdocs 81
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 82
 
83
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
84
coordinates are given in the current measurement units of the document
85
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
86
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
87
is not given Scribus will create one for you.
88
 
2202 mrdocs 89
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 90
</source>
2202 mrdocs 91
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 92
 
93
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
94
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
95
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
96
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
97
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
98
 
99
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
2202 mrdocs 102
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 103
 
104
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
105
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 106
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 107
</source>
2202 mrdocs 108
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 109
 
110
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
111
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 112
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 113
  </message>
114
  <message>
2202 mrdocs 115
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 116
 
117
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 118
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 119
</source>
2202 mrdocs 120
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 121
 
122
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 123
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 124
  </message>
125
  <message>
2202 mrdocs 126
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
127
 
128
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
129
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
130
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
131
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
132
master page for the new page.
133
 
134
May raise IndexError if the page number is out of range
135
</source>
136
    <translation type="unfinished"></translation>
137
  </message>
3064 cbradney 138
  <message>
139
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
140
 
141
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
142
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
143
</source>
144
    <translation type="unfinished"></translation>
145
  </message>
3824 cbradney 146
  <message>
147
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
6434 cbradney 148
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3824 cbradney 149
 
150
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
151
following meaning:
152
 
153
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
154
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
155
 
156
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
157
margins
158
 
159
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
160
 
161
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
162
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
163
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
164
 
165
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
166
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
167
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
168
 
169
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
170
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
171
PAGE_4 is 4-fold.
172
 
173
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
174
Indexed from 0 (0 = first).
175
 
6434 cbradney 176
numPage = Number of pages to be created.
177
 
3824 cbradney 178
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
179
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
180
is not in points, make sure to account for this.
181
 
182
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 183
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 184
 
185
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
186
</source>
187
    <translation type="unfinished"></translation>
188
  </message>
2202 mrdocs 189
</context>
190
<context>
1135 cbradney 191
  <name>@default</name>
192
  <message>
2202 mrdocs 193
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 194
 
195
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
196
has some text selected the value assigned to the first character
197
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
198
selected item is used.
199
</source>
2202 mrdocs 200
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 201
 
3366 fschmid 202
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 203
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
204
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
205
  </message>
206
  <message>
2202 mrdocs 207
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 208
 
209
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
210
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
211
</source>
2202 mrdocs 212
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 213
 
214
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
215
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
216
  </message>
217
  <message>
2202 mrdocs 218
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 219
 
220
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
221
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
222
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
223
selected item is used.
224
</source>
2202 mrdocs 225
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 226
 
227
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
228
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 229
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 230
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
231
  </message>
232
  <message>
2202 mrdocs 233
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 234
 
235
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
236
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
237
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
238
used.
239
</source>
2202 mrdocs 240
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 241
 
242
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
243
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
244
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
245
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
246
  </message>
247
  <message>
2202 mrdocs 248
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 249
 
250
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
251
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
252
</source>
2202 mrdocs 253
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 254
 
255
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
256
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
257
  </message>
258
  <message>
2202 mrdocs 259
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 260
 
261
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
262
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
263
</source>
2202 mrdocs 264
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 265
 
6052 mrdocs 266
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 267
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
268
  </message>
269
  <message>
2202 mrdocs 270
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 271
 
272
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
273
given the currently selected item is used.
274
</source>
2202 mrdocs 275
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 276
 
6052 mrdocs 277
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 278
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
279
  </message>
280
  <message>
2202 mrdocs 281
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 282
 
283
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 284
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 285
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
286
used.
287
</source>
2202 mrdocs 288
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 289
 
290
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 291
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 292
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
293
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
294
  </message>
295
  <message>
2202 mrdocs 296
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 297
 
298
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
299
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
300
currently selected item is used.
301
 
302
May throw ValueError if the font cannot be found.
303
</source>
3492 mrdocs 304
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 305
 
3366 fschmid 306
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 307
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
308
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
309
 
3366 fschmid 310
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 311
  </message>
312
  <message>
2202 mrdocs 313
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 314
 
315
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
316
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
317
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
318
currently selected item is used.
319
 
2202 mrdocs 320
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 321
</source>
2202 mrdocs 322
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 323
 
3366 fschmid 324
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 325
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
326
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
327
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
328
 
3366 fschmid 329
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 330
  </message>
331
  <message>
2202 mrdocs 332
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 333
 
334
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
335
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
336
item is used.
337
 
338
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
339
</source>
2202 mrdocs 340
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 341
 
342
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
343
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
344
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
345
 
346
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
347
  </message>
348
  <message>
2202 mrdocs 349
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 350
 
351
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
352
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
353
 
354
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
355
</source>
2202 mrdocs 356
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 357
 
6052 mrdocs 358
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 359
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
360
 
361
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
362
  </message>
363
  <message>
2202 mrdocs 364
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 365
 
366
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
367
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
368
 
369
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
370
</source>
2202 mrdocs 371
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 372
 
373
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
374
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
375
 
376
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
377
  </message>
378
  <message>
2202 mrdocs 379
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 380
 
381
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
382
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
383
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
384
 
385
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
386
</source>
2202 mrdocs 387
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 388
 
389
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
390
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
391
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
392
w tym module - zobacz dir(scribus).
393
 
394
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
395
  </message>
396
  <message>
2202 mrdocs 397
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 398
 
399
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
400
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
401
selected item is used.
402
</source>
2202 mrdocs 403
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 404
 
405
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
406
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
407
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
408
  </message>
409
  <message>
2202 mrdocs 410
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 411
 
412
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
413
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
414
given the currently selected item is used.
415
</source>
2202 mrdocs 416
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 417
 
418
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
419
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
420
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
421
  </message>
422
  <message>
2202 mrdocs 423
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 424
 
425
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
426
selected item is used.
427
</source>
2202 mrdocs 428
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 429
 
430
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
431
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
432
  </message>
433
  <message>
2202 mrdocs 434
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 435
 
436
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
437
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
438
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
439
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
440
used.
441
</source>
2202 mrdocs 442
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 443
 
444
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
445
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
446
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
447
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
448
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
449
  </message>
450
  <message>
2202 mrdocs 451
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 452
 
453
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
454
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
455
and must not link to or be linked from any other frames already.
456
 
457
May throw ScribusException if linking rules are violated.
458
</source>
2202 mrdocs 459
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 460
 
461
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
462
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
463
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
464
 
465
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
466
  </message>
467
  <message>
2202 mrdocs 468
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 469
 
470
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
471
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 472
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 473
 
474
May throw ScribusException if linking rules are violated.
475
</source>
2202 mrdocs 476
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 477
 
478
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
479
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 480
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 481
 
482
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
483
  </message>
484
  <message>
2202 mrdocs 485
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 486
 
487
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
488
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 489
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 490
 
491
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
492
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
493
  </message>
494
  <message>
2202 mrdocs 495
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 496
 
497
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
498
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
499
the value of the named color from the default document colors.
500
 
2202 mrdocs 501
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 502
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
503
</source>
2202 mrdocs 504
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 505
 
506
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
507
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
508
 
509
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
510
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
511
  </message>
512
  <message>
2202 mrdocs 513
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 514
 
515
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
516
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
517
Color components should be in the range from 0 to 255.
518
 
2202 mrdocs 519
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 520
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
521
</source>
2202 mrdocs 522
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 523
 
524
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
525
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
526
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
527
 
528
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
529
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
530
  </message>
531
  <message>
2202 mrdocs 532
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 533
 
534
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
535
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
536
&quot;None&quot; - transparent.
537
 
538
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
539
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
540
 
2202 mrdocs 541
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 542
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
543
</source>
2202 mrdocs 544
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 545
 
546
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
547
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
548
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
549
 
550
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
551
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
552
 
553
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
554
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
555
  </message>
556
  <message>
2202 mrdocs 557
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 558
 
559
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
560
 
2202 mrdocs 561
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 562
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
563
</source>
2202 mrdocs 564
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 565
 
566
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
567
 
568
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
569
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
570
  </message>
571
  <message>
2202 mrdocs 572
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 573
 
574
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
575
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 576
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 577
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
578
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
579
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
580
opional parameters is False.
581
 
2202 mrdocs 582
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
583
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 584
 
585
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
586
 
2202 mrdocs 587
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
588
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 589
</source>
2308 mrdocs 590
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 591
 
592
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
593
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
594
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
595
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
596
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
597
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
598
 
2202 mrdocs 599
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
600
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 601
 
602
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
603
 
2202 mrdocs 604
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
605
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 606
  </message>
607
  <message>
2202 mrdocs 608
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 609
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 610
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 611
 
612
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
613
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
614
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
615
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
616
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
617
 
618
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
619
at 1.
620
 
621
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
622
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
623
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
624
can be binary-ORed with button constants:
625
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
626
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
627
 
628
Usage examples:
2202 mrdocs 629
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
630
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 631
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 632
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 633
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
634
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
635
 
636
Defined button and icon constants:
637
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
638
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
639
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
640
</source>
2202 mrdocs 641
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 642
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 643
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 644
 
645
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
646
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
647
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
648
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
649
może zawierać proste formatowanie HTML.
650
 
651
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
652
zaczynają się od 1.
653
 
654
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
655
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
656
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
657
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
658
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
659
 
660
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 661
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
662
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 663
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 664
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 665
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
666
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
667
 
668
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
669
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
670
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
671
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 672
</translation>
1135 cbradney 673
  </message>
674
  <message>
2202 mrdocs 675
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 676
 
2202 mrdocs 677
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
678
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 679
 
2202 mrdocs 680
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 681
</source>
2202 mrdocs 682
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 683
 
684
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 685
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 686
 
2202 mrdocs 687
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 688
  </message>
689
  <message>
2202 mrdocs 690
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 691
 
692
Closes the current document without prompting to save.
693
 
694
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
695
</source>
2202 mrdocs 696
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 697
 
698
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
699
 
700
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
701
  </message>
702
  <message>
2202 mrdocs 703
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 704
 
705
Returns true if there is a document open.
706
</source>
2202 mrdocs 707
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 708
 
709
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
710
  </message>
711
  <message>
2202 mrdocs 712
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 713
 
714
Opens the document &quot;name&quot;.
715
 
716
May raise ScribusError if the document could not be opened.
717
</source>
2202 mrdocs 718
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 719
 
720
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
721
 
722
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
723
  </message>
724
  <message>
2202 mrdocs 725
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 726
 
727
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
728
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
729
save file dialog.
730
 
731
If the save fails, there is currently no way to tell.
732
</source>
2202 mrdocs 733
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 734
 
735
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
736
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
737
 
738
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
739
  </message>
740
  <message>
2202 mrdocs 741
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 742
 
743
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
744
relative path).
745
 
746
May raise ScribusError if the save fails.
747
</source>
2202 mrdocs 748
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 749
 
750
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
751
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
752
 
753
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
754
  </message>
755
  <message>
2202 mrdocs 756
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 757
 
758
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
759
strings.
760
</source>
6434 cbradney 761
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 762
 
763
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
764
to łańcuchy znaków.</translation>
765
  </message>
766
  <message>
2202 mrdocs 767
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 768
 
769
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 770
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 771
constants.
772
</source>
2202 mrdocs 773
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 774
 
775
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 776
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 777
  </message>
778
  <message>
2202 mrdocs 779
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 780
 
781
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 782
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 783
 
784
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
785
</source>
2202 mrdocs 786
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 787
 
788
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 789
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 790
 
791
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
792
  </message>
793
  <message>
2202 mrdocs 794
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 795
 
796
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
797
of the UNIT_* constants:
798
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
799
</source>
2202 mrdocs 800
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 801
 
802
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
803
ze stałych UNIT_* :
804
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
805
  </message>
806
  <message>
2202 mrdocs 807
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 808
 
809
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
810
current document.
811
</source>
2202 mrdocs 812
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 813
 
814
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
815
  </message>
816
  <message>
2202 mrdocs 817
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 818
 
819
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
820
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
821
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
822
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
823
</source>
2202 mrdocs 824
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 825
 
826
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
827
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
828
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
829
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
830
  </message>
831
  <message>
2202 mrdocs 832
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 833
 
834
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
835
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
836
</source>
2202 mrdocs 837
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 838
 
839
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
840
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
841
  </message>
842
  <message>
2202 mrdocs 843
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 844
 
845
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
846
is not given the currently selected Item is used.
847
</source>
2202 mrdocs 848
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 849
 
850
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
851
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
852
  </message>
853
  <message>
2202 mrdocs 854
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 855
 
856
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
857
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
858
</source>
2202 mrdocs 859
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 860
 
861
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
862
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
863
  </message>
864
  <message>
2202 mrdocs 865
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 866
 
867
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
868
the currently selected item is used. The join types are:
869
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
870
</source>
2202 mrdocs 871
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 872
 
873
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
874
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
875
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
876
  </message>
877
  <message>
2202 mrdocs 878
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 879
 
880
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
881
currently selected item is used. The cap types are:
882
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
883
</source>
2202 mrdocs 884
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 885
 
886
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
887
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
888
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
889
  </message>
890
  <message>
2202 mrdocs 891
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 892
 
893
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
894
currently selected item is used. Line style constants are:
895
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
896
</source>
2202 mrdocs 897
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 898
 
899
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
900
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
901
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
902
  </message>
903
  <message>
2202 mrdocs 904
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 905
 
906
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
907
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
908
</source>
2202 mrdocs 909
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 910
 
911
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
912
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
913
  </message>
914
  <message>
2202 mrdocs 915
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 916
 
917
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
918
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
919
</source>
2202 mrdocs 920
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 921
 
922
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
923
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
924
  </message>
925
  <message>
2202 mrdocs 926
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 927
 
928
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
929
given the currently selected item is used.
930
</source>
2202 mrdocs 931
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 932
 
933
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
934
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
935
  </message>
936
  <message>
2202 mrdocs 937
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 938
 
939
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
940
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 941
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 942
for reference.
943
</source>
2202 mrdocs 944
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 945
 
946
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
947
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
948
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 949
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 950
  </message>
951
  <message>
2202 mrdocs 952
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 953
 
954
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
955
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
956
is used.
957
</source>
2202 mrdocs 958
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 959
 
960
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
961
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
962
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
963
  </message>
964
  <message>
2202 mrdocs 965
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 966
 
967
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
968
</source>
2202 mrdocs 969
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 970
 
971
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
972
  </message>
973
  <message>
2202 mrdocs 974
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 975
 
976
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
977
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
978
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
979
belongs to a group, the whole group is moved.
980
</source>
2202 mrdocs 981
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 982
 
983
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
984
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
985
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
986
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
987
  </message>
988
  <message>
2202 mrdocs 989
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 990
 
991
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
992
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
993
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
994
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
995
given the currently selected item is used.
996
</source>
2202 mrdocs 997
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 998
 
999
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1000
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1001
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1002
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1003
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1004
  </message>
1005
  <message>
2202 mrdocs 1006
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1007
 
1008
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1009
is not given the currently selected item is used.
1010
</source>
2202 mrdocs 1011
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1012
 
1013
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1014
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
2202 mrdocs 1017
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1018
 
1019
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1020
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1021
second selected Object and so on.
1022
</source>
2202 mrdocs 1023
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1024
 
1025
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1026
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1027
  </message>
1028
  <message>
2202 mrdocs 1029
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1030
 
1031
Returns the number of selected objects.
1032
</source>
2202 mrdocs 1033
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1034
 
1035
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1036
  </message>
1037
  <message>
2202 mrdocs 1038
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1039
 
1040
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1041
</source>
2202 mrdocs 1042
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1043
 
1044
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
2202 mrdocs 1047
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1048
 
1049
Deselects all objects in the whole document.
1050
</source>
2202 mrdocs 1051
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1052
 
1053
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
2202 mrdocs 1056
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1057
 
1058
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1059
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1060
items are used.
1061
</source>
2202 mrdocs 1062
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1063
 
1064
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1065
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1066
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1067
  </message>
1068
  <message>
2202 mrdocs 1069
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1070
 
1071
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1072
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1073
 
1074
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1075
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
2202 mrdocs 1078
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1079
 
1080
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1081
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1082
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1083
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1084
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1085
 
1086
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1087
</source>
2202 mrdocs 1088
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1089
 
1090
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1091
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1092
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1093
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1094
zaznaczony obiekt.
1095
 
1096
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
2202 mrdocs 1099
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1100
 
1101
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1102
not given the currently selected item is used.
1103
 
1104
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1105
</source>
2202 mrdocs 1106
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1107
 
1108
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1109
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1110
 
1111
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1112
  </message>
1113
  <message>
2202 mrdocs 1114
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1115
 
1116
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1117
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1118
means 100 %.
1119
 
1120
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1121
</source>
2202 mrdocs 1122
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1123
 
1124
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1125
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1126
 
1127
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1128
  </message>
1129
  <message>
2202 mrdocs 1130
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1131
 
2202 mrdocs 1132
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1133
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1134
if locked.
1135
</source>
2202 mrdocs 1136
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1137
 
1138
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1139
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1140
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1141
  </message>
1142
  <message>
2202 mrdocs 1143
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1144
 
1145
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1146
currently selected item is used.
1147
</source>
2202 mrdocs 1148
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1149
 
1150
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1151
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
2202 mrdocs 1154
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1155
 
1156
Returns a list with the names of all available fonts.
1157
</source>
2202 mrdocs 1158
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1159
 
3366 fschmid 1160
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1135 cbradney 1161
  </message>
1162
  <message>
2202 mrdocs 1163
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1164
 
2202 mrdocs 1165
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1166
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1167
</source>
2202 mrdocs 1168
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1169
 
3366 fschmid 1170
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
7301 cbradney 1171
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1135 cbradney 1172
  </message>
1173
  <message>
2202 mrdocs 1174
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1175
 
1176
Returns a list with the names of all defined layers.
1177
</source>
2202 mrdocs 1178
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1179
 
1180
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1181
  </message>
1182
  <message>
2202 mrdocs 1183
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1184
 
1185
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1186
 
2202 mrdocs 1187
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1188
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1189
</source>
2202 mrdocs 1190
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1191
 
1192
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1193
 
1194
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1195
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
2202 mrdocs 1198
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1199
 
1200
Returns the name of the current active layer.
1201
</source>
2202 mrdocs 1202
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1203
 
1204
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
2202 mrdocs 1207
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1208
 
1209
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1210
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1211
 
2202 mrdocs 1212
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1213
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1214
</source>
2202 mrdocs 1215
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1216
 
1217
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1218
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1219
 
1220
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1221
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1222
  </message>
1223
  <message>
2202 mrdocs 1224
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1225
 
1226
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1227
the layer is invisible.
1228
 
2202 mrdocs 1229
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1230
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1231
</source>
2202 mrdocs 1232
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1233
 
1234
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1235
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1236
 
1237
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1238
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
2202 mrdocs 1241
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1242
 
1243
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1244
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1245
 
2202 mrdocs 1246
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1247
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1248
</source>
5957 cbradney 1249
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1250
 
1251
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1252
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1253
 
1254
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1255
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
2202 mrdocs 1258
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1259
 
2202 mrdocs 1260
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1261
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1262
 
2202 mrdocs 1263
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1264
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1265
</source>
2202 mrdocs 1266
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1267
 
1268
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1269
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1270
 
1271
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1272
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
2202 mrdocs 1275
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1276
 
1277
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1278
 
2202 mrdocs 1279
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1280
</source>
2202 mrdocs 1281
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1282
 
1283
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1284
 
1285
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
2202 mrdocs 1288
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1289
 
1290
Returns a string with the -lang value.
1291
</source>
2202 mrdocs 1292
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1293
 
1294
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1295
  </message>
1296
  <message>
2202 mrdocs 1297
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1298
 
1299
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1300
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1301
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1302
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1303
is not given Scribus will create one for you.
1304
 
2202 mrdocs 1305
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1306
</source>
2202 mrdocs 1307
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1308
 
1309
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1310
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1311
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1312
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1313
sam utworzy taką nazwę.
1314
 
1315
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1316
  </message>
1317
  <message>
2202 mrdocs 1318
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1319
 
1320
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1321
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1322
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1323
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1324
create one for you.
1325
 
2202 mrdocs 1326
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1327
</source>
2202 mrdocs 1328
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1329
 
1330
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1331
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1332
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1333
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1334
ją automatycznie.
1335
 
1336
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1337
  </message>
1338
  <message>
2202 mrdocs 1339
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1340
 
1341
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1342
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1343
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1344
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1345
given Scribus will create one for you.
1346
 
2202 mrdocs 1347
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1348
</source>
2202 mrdocs 1349
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1350
 
1351
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1352
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1353
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1354
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1355
utworzy ją automatycznie.
1356
 
1357
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1358
  </message>
1359
  <message>
2202 mrdocs 1360
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1361
 
1362
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1363
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1364
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1365
object because you need this name for further access to that object. If
1366
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1367
 
2202 mrdocs 1368
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1369
</source>
2202 mrdocs 1370
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1371
 
1372
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1373
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1374
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1375
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1376
utworzy ją automatycznie.
1377
 
1378
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1379
  </message>
1380
  <message>
2202 mrdocs 1381
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1382
 
1383
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1384
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1385
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1386
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1387
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1388
Scribus will create one for you.
1389
 
2202 mrdocs 1390
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1391
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1392
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1393
</source>
2202 mrdocs 1394
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1395
 
1396
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1397
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1398
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1399
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1400
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1401
utworzy ją automatycznie.
1402
 
1403
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1404
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1405
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1406
  </message>
1407
  <message>
2202 mrdocs 1408
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1409
 
1410
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1411
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1412
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1413
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1414
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1415
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1416
identifier for the object because you need this name for further access to that
1417
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1418
 
2202 mrdocs 1419
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1420
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1421
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1422
</source>
2202 mrdocs 1423
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1424
 
1425
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1426
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1427
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1428
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1429
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1430
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1431
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1432
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1433
utworzy ją automatycznie.
1434
 
1435
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1436
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1437
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
2202 mrdocs 1440
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1441
 
1442
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1443
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1444
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1445
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1446
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1447
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1448
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1449
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1450
for you.
1451
 
2202 mrdocs 1452
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1453
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1454
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1455
</source>
2202 mrdocs 1456
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1457
 
1458
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1459
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1460
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1461
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1462
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1463
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1464
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1465
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1466
Scribus utworzy ją automatycznie.
1467
 
1468
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1469
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1470
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1471
  </message>
1472
  <message>
2202 mrdocs 1473
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1474
 
1475
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1476
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1477
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1478
unique identifier for the object because you need this name for further access
1479
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1480
 
2202 mrdocs 1481
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1482
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1483
</source>
2202 mrdocs 1484
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1485
 
1486
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1487
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1488
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1489
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1490
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1491
Scribus utworzy ją automatycznie.
1492
 
1493
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1494
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1495
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
2202 mrdocs 1498
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1499
 
1500
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1501
selected item is deleted.
1502
</source>
2202 mrdocs 1503
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1504
 
1505
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1506
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1507
  </message>
1508
  <message>
2202 mrdocs 1509
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1510
 
1511
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1512
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1513
is not passed, text flow is toggled.
1514
</source>
5836 cbradney 1515
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1516
 
1517
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1518
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1519
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1520
przełączone.</translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
2202 mrdocs 1523
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1524
 
1525
Test if an object with specified name really exists in the document.
1526
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1527
returns True if there is something selected.
1528
</source>
2202 mrdocs 1529
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1530
 
1531
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1532
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1533
zaznaczony obiekt.</translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
2202 mrdocs 1536
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1537
 
1538
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1539
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1540
</source>
2202 mrdocs 1541
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1542
 
1543
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1544
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1545
  </message>
1546
  <message>
2202 mrdocs 1547
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1548
 
1549
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1550
</source>
2202 mrdocs 1551
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1552
 
1553
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
2202 mrdocs 1556
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1557
 
1558
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1559
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1560
</source>
2202 mrdocs 1561
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1562
 
1563
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1564
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1565
  </message>
1566
  <message>
2202 mrdocs 1567
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1568
 
1569
Redraws all pages.
1570
</source>
2202 mrdocs 1571
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1572
 
1573
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
2202 mrdocs 1576
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1577
 
1578
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1579
 
1580
May raise ScribusError if the save failed.
1581
</source>
2202 mrdocs 1582
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1583
 
1584
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1585
 
1586
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1587
  </message>
1588
  <message>
2202 mrdocs 1589
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1590
 
1591
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1592
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1593
page number is.
1594
 
1595
May raise IndexError if the page number is out of range
1596
</source>
2202 mrdocs 1597
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1598
 
1599
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1600
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1601
wyświetlany w dokumencie.
1602
 
1603
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
2202 mrdocs 1606
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1607
 
1608
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1609
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1610
just sets the page that script commands will operates on.
1611
 
1612
May raise IndexError if the page number is out of range.
1613
</source>
2202 mrdocs 1614
    <translation>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1615
 
1616
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1617
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1618
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1619
 
1620
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1621
  </message>
1622
  <message>
2202 mrdocs 1623
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1624
 
1625
Returns the number of pages in the document.
1626
</source>
2202 mrdocs 1627
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1628
 
1629
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1630
  </message>
1631
  <message>
2202 mrdocs 1632
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1633
 
1634
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1635
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1636
</source>
2202 mrdocs 1637
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1638
 
1639
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1640
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1641
  </message>
1642
  <message>
2202 mrdocs 1643
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1644
 
1645
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1646
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1647
 
1648
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1649
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1650
</source>
2202 mrdocs 1651
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1652
 
1653
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1654
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1655
 
1656
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1657
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1658
  </message>
1659
  <message>
2202 mrdocs 1660
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1661
 
1662
See getHGuides.
1663
</source>
2202 mrdocs 1664
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1665
 
1666
Zobacz getHGuides.</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
2202 mrdocs 1669
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1670
 
1671
See setHGuides.
1672
</source>
2202 mrdocs 1673
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1674
 
1675
Zobacz setHGuides.</translation>
1676
  </message>
1677
  <message>
2202 mrdocs 1678
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1679
 
2202 mrdocs 1680
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1681
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1682
</source>
2202 mrdocs 1683
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1684
 
1685
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1686
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1687
  </message>
1688
  <message>
2202 mrdocs 1689
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1690
 
1691
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1692
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1693
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1694
the page...
1695
</source>
2202 mrdocs 1696
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1697
 
1698
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1699
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1700
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1701
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1702
  </message>
1703
  <message>
2202 mrdocs 1704
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1705
 
1706
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1707
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1708
currently selected item is used.
1709
</source>
2202 mrdocs 1710
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1711
 
1712
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1713
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1714
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1715
  </message>
1716
  <message>
2202 mrdocs 1717
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1718
 
1719
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1720
is not given the currently selected item is used.
1721
</source>
2202 mrdocs 1722
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1723
 
1724
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1725
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1726
  </message>
1727
  <message>
2202 mrdocs 1728
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1729
 
1730
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1731
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1732
given the currently selected item is used.
1733
 
1734
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1735
</source>
2202 mrdocs 1736
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1737
 
1738
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1739
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1740
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1741
 
1742
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
2202 mrdocs 1745
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1746
 
1747
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1748
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1749
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1750
is used.
1751
 
1752
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1753
</source>
2202 mrdocs 1754
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1755
 
1756
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1757
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1758
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1759
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1760
 
1761
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
2202 mrdocs 1764
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1765
 
1766
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1767
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1768
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1769
</source>
2202 mrdocs 1770
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1771
 
1772
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1773
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1774
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1775
  </message>
1776
  <message>
2202 mrdocs 1777
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1778
 
1779
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1780
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1781
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1782
</source>
2202 mrdocs 1783
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1784
 
1785
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1786
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1787
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1788
  </message>
1789
  <message>
2202 mrdocs 1790
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1791
 
1792
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1793
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1794
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1795
</source>
2202 mrdocs 1796
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1797
 
1798
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1799
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1800
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1801
  </message>
1802
  <message>
2202 mrdocs 1803
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1804
 
1805
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1806
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1807
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1808
Item is used.
1809
 
1810
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1811
</source>
2202 mrdocs 1812
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1813
 
1814
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1815
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1816
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1817
zaznaczony obiekt.
1818
 
1819
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1820
  </message>
1821
  <message>
2202 mrdocs 1822
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1823
 
1824
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1825
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1826
 
1827
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1828
</source>
2202 mrdocs 1829
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1830
 
1831
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1832
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1833
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1834
 
1835
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
2202 mrdocs 1838
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1839
 
1840
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1841
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1842
 
2202 mrdocs 1843
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1844
</source>
2202 mrdocs 1845
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1846
 
1847
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1848
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1849
 
1850
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
2202 mrdocs 1853
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1854
 
1855
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1856
new progress bar use. See progressSet.
1857
</source>
2202 mrdocs 1858
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1859
 
1860
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1861
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
2202 mrdocs 1864
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1865
 
2202 mrdocs 1866
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1867
See progressSet.
1868
</source>
2202 mrdocs 1869
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1870
 
1871
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1872
Zobacz progressSet.</translation>
1873
  </message>
1874
  <message>
2202 mrdocs 1875
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1876
 
1877
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1878
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1879
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1880
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1881
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1882
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 1883
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 1884
</source>
2202 mrdocs 1885
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1886
 
1887
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1888
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1889
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1890
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1891
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1892
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1893
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1894
  </message>
1895
  <message>
2202 mrdocs 1896
    <source>setCursor()
1135 cbradney 1897
 
1898
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1899
</source>
2202 mrdocs 1900
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 1901
 
1902
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1903
  </message>
1904
  <message>
2202 mrdocs 1905
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1906
 
2202 mrdocs 1907
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1908
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1909
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1910
</source>
2202 mrdocs 1911
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1912
 
1913
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1914
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1915
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
1916
  </message>
1917
  <message>
2202 mrdocs 1918
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 1919
 
2202 mrdocs 1920
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1921
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1922
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 1923
 
1924
May raise WrongFrameTypeError.
1925
</source>
2202 mrdocs 1926
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 1927
 
2202 mrdocs 1928
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
1929
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1930
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
1931
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 1932
 
1933
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 1934
  </message>
1935
  <message>
2202 mrdocs 1936
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1937
 
1725 cbradney 1938
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1939
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1940
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1941
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1942
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 1943
 
2202 mrdocs 1944
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 1945
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 1946
</source>
2202 mrdocs 1947
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1948
 
3366 fschmid 1949
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1725 cbradney 1950
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
1951
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
1952
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
1953
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 1954
 
3366 fschmid 1955
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1725 cbradney 1956
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 1957
  </message>
1958
  <message>
2202 mrdocs 1959
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1960
 
1725 cbradney 1961
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1962
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1963
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 1964
 
2202 mrdocs 1965
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1966
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 1967
</source>
2202 mrdocs 1968
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 1969
 
1725 cbradney 1970
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1971
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 1972
 
1725 cbradney 1973
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1974
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 1975
  </message>
1976
  <message>
2202 mrdocs 1977
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 1978
 
1725 cbradney 1979
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
1980
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1981
 
1982
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 1983
</source>
2202 mrdocs 1984
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 1985
 
1725 cbradney 1986
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
1987
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1988
 
1989
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 1990
  </message>
1991
  <message>
2202 mrdocs 1992
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 1993
 
1725 cbradney 1994
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1995
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 1996
 
1725 cbradney 1997
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 1998
</source>
2202 mrdocs 1999
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2000
 
1725 cbradney 2001
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2002
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2003
 
1725 cbradney 2004
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2005
  </message>
169 Franz 2006
  <message>
2202 mrdocs 2007
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 2008
 
2009
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 2010
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 2011
</source>
2202 mrdocs 2012
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 2013
 
2014
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2015
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2016
  </message>
2017
  <message>
2202 mrdocs 2018
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2019
 
2020
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2021
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2022
space. If no document is open, returns the value of the named color
2023
from the default document colors.
2024
 
2025
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2026
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2027
</source>
2028
    <translation type="unfinished"></translation>
2029
  </message>
2030
  <message>
2031
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2032
 
2033
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2034
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2035
the range from 0 to 255.
2036
 
2037
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2038
</source>
2039
    <translation type="unfinished"></translation>
2040
  </message>
2041
  <message>
2042
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2043
 
2044
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2045
</source>
2046
    <translation type="unfinished"></translation>
2047
  </message>
2048
  <message>
2049
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2050
 
2051
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2052
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2053
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2054
</source>
2055
    <translation type="unfinished"></translation>
2056
  </message>
2057
  <message>
2058
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2059
 
2060
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2061
for details of arguments.
2062
 
2063
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2064
</source>
2065
    <translation type="unfinished"></translation>
2066
  </message>
2067
  <message>
2068
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2069
 
2070
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2071
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2072
by parent classes as well.
2073
</source>
2074
    <translation type="unfinished"></translation>
2075
  </message>
2076
  <message>
2077
    <source>getProperty(object, property)
2078
 
2079
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2080
 
2081
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2082
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2083
C++ QObject instance.
2084
 
2085
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2086
to look up on `object&apos;.
2087
 
2088
The return value varies depending on the type of the property.
2089
</source>
2090
    <translation type="unfinished"></translation>
2091
  </message>
2092
  <message>
2093
    <source>setProperty(object, property, value)
2094
 
2095
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2096
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2097
also be raised if the underlying setter fails.
2098
 
2099
See getProperty() for more information.
2100
</source>
2101
    <translation type="unfinished"></translation>
2102
  </message>
2103
  <message>
2104
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2105
 
2106
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2107
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2108
search recursively through children, grandchildren, etc.
2109
 
2110
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2111
</source>
2112
    <translation type="unfinished"></translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
2115
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2116
 
2117
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2118
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2119
search recursively through children, grandchildren, etc.
2120
</source>
2121
    <translation type="unfinished"></translation>
2122
  </message>
2123
  <message>
2124
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2125
 
2126
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2127
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2128
selected item is used.
2129
</source>
2130
    <translation type="unfinished"></translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2134
 
2135
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2136
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2137
&quot;layer&quot; is invisible.
2138
 
2139
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2140
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2141
</source>
2142
    <translation type="unfinished"></translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
2145
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2146
 
2147
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2148
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2149
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2150
not given the currently selected Item is used.
2151
 
2152
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2153
</source>
2154
    <translation type="unfinished"></translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
2157
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2158
 
2159
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2160
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2161
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2162
selected item is used.
2163
 
2164
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2165
</source>
2166
    <translation type="unfinished"></translation>
2167
  </message>
2168
  <message>
2169
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2170
 
2171
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2172
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2173
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2174
 
2175
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2176
</source>
2177
    <translation type="unfinished"></translation>
2178
  </message>
2308 mrdocs 2179
  <message>
2180
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2181
 
2182
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2183
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2184
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2185
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2186
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2187
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2188
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2189
opional parameters is False.
2190
 
2191
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2192
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2193
 
2194
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2195
 
2196
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2197
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2198
</source>
2199
    <translation type="unfinished"></translation>
2200
  </message>
3064 cbradney 2201
  <message>
2202
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2203
 
2204
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2205
style name or None when user cancels the dialog.
2206
</source>
2207
    <translation type="unfinished"></translation>
2208
  </message>
3824 cbradney 2209
  <message>
2210
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2211
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2212
 
2213
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2214
 
2215
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2216
following meaning:
2217
 
2218
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2219
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2220
 
2221
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2222
  margins
2223
 
2224
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2225
 
2226
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2227
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2228
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2229
 
2230
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2231
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2232
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2233
 
2234
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2235
 
2236
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2237
 
2238
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2239
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2240
is not in points, make sure to account for this.
2241
 
2242
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2243
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2244
</source>
2245
    <translation type="unfinished"></translation>
2246
  </message>
4141 cbradney 2247
  <message>
2248
    <source>closeMasterPage()
2249
 
2250
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2251
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2252
</source>
2253
    <translation type="unfinished"></translation>
2254
  </message>
2255
  <message>
2256
    <source>masterPageNames()
2257
 
2258
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2259
</source>
2260
    <translation type="unfinished"></translation>
2261
  </message>
2262
  <message>
2263
    <source>editMasterPage(pageName)
2264
 
2265
Enables master page editing and opens the named master page
2266
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2267
</source>
2268
    <translation type="unfinished"></translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
2271
    <source>createMasterPage(pageName)
2272
 
2273
Creates a new master page named pageName and opens it for
2274
editing.
2275
</source>
2276
    <translation type="unfinished"></translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
2279
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2280
 
2281
Delete the named master page.
2282
</source>
2283
    <translation type="unfinished"></translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
2286
    <source>zoomDocument(double)
2287
 
2288
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2289
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2290
</source>
2291
    <translation type="unfinished"></translation>
2292
  </message>
5836 cbradney 2293
  <message>
2294
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2295
 
2296
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2297
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2298
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2299
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2300
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2301
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2302
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2303
</source>
2304
    <translation type="unfinished"></translation>
2305
  </message>
5957 cbradney 2306
  <message>
2307
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2308
 
2309
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2310
is not given the currently selected Item is used.
2311
</source>
2312
    <translation type="unfinished"></translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
2315
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2316
 
2317
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2318
is not given the currently selected Item is used.
2319
</source>
2320
    <translation type="unfinished"></translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
2323
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2324
 
2325
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2326
is not given the currently selected Item is used.
2327
</source>
2328
    <translation type="unfinished"></translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2332
 
2333
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2334
is not given the currently selected Item is used.
2335
</source>
2336
    <translation type="unfinished"></translation>
2337
  </message>
2338
  <message>
2339
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2340
 
2341
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
2342
false the layer won&apos;t be printed.
2343
 
2344
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2345
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2346
</source>
2347
    <translation type="unfinished"></translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2351
 
2352
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2353
true the layer will be locked.
2354
 
2355
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2356
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2357
</source>
2358
    <translation type="unfinished"></translation>
2359
  </message>
2360
  <message>
2361
    <source>setLayerOutlined&quot;layer&quot;, outline)
2362
 
2363
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2364
true the layer will be displayed outlined.
2365
 
2366
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2367
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2368
</source>
2369
    <translation type="unfinished"></translation>
2370
  </message>
2371
  <message>
2372
    <source>setLayerFlow&quot;layer&quot;, flow)
2373
 
2374
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2375
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2376
 
2377
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2378
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2379
</source>
2380
    <translation type="unfinished"></translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
2383
    <source>setLayerBlendmode&quot;layer&quot;, blend)
2384
 
2385
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2386
 
2387
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2388
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2389
</source>
2390
    <translation type="unfinished"></translation>
2391
  </message>
2392
  <message>
2393
    <source>setLayerTransparency&quot;layer&quot;, trans)
2394
 
2395
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2396
 
2397
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2398
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2399
</source>
2400
    <translation type="unfinished"></translation>
2401
  </message>
2402
  <message>
2403
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2404
 
2405
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2406
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2407
&quot;layer&quot; is locked.
2408
 
2409
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2410
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2411
</source>
2412
    <translation type="unfinished"></translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
2415
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2416
 
2417
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2418
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2419
&quot;layer&quot; is normal.
2420
 
2421
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2422
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2423
</source>
2424
    <translation type="unfinished"></translation>
2425
  </message>
2426
  <message>
2427
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2428
 
2429
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2430
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2431
 
2432
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2433
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2434
</source>
2435
    <translation type="unfinished"></translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
2438
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2439
 
2440
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2441
 
2442
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2443
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2444
</source>
2445
    <translation type="unfinished"></translation>
2446
  </message>
2447
  <message>
2448
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2449
 
2450
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2451
 
2452
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2453
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2454
</source>
2455
    <translation type="unfinished"></translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
2458
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2459
 
2460
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2461
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2462
currently selected item is used.
2463
</source>
2464
    <translation type="unfinished"></translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
2467
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2468
 
2469
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2470
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2471
currently selected item is used.
2472
</source>
2473
    <translation type="unfinished"></translation>
2474
  </message>
2475
  <message>
2476
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2477
 
2478
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2479
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2480
currently selected item is used.
2481
</source>
2482
    <translation type="unfinished"></translation>
2483
  </message>
2484
  <message>
2485
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2486
 
2487
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2488
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2489
currently selected item is used.
2490
</source>
2491
    <translation type="unfinished"></translation>
2492
  </message>
6052 mrdocs 2493
  <message>
2494
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2495
 
2496
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2497
</source>
2498
    <translation type="unfinished"></translation>
2499
  </message>
6434 cbradney 2500
  <message>
2501
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2502
 
2503
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2504
strings.
2505
</source>
2506
    <translation type="unfinished"></translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>getPageType() -&gt; integer
2510
 
2511
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2512
</source>
2513
    <translation type="unfinished"></translation>
2514
  </message>
2515
  <message>
2516
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2517
 
2518
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2519
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2520
</source>
2521
    <translation type="unfinished"></translation>
2522
  </message>
2202 mrdocs 2523
</context>
2524
<context>
2124 cbradney 2525
  <name>About</name>
169 Franz 2526
  <message>
2202 mrdocs 2527
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2528
%2 %3</source>
3064 cbradney 2529
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
192 Franz 2530
%2 %3</translation>
169 Franz 2531
  </message>
2532
  <message>
2202 mrdocs 2533
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2534
    <translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2535
  </message>
2536
  <message>
2202 mrdocs 2537
    <source>Contributions from:</source>
2538
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2539
  </message>
2540
  <message>
2202 mrdocs 2541
    <source>&amp;About</source>
2542
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 2543
  </message>
2544
  <message>
2202 mrdocs 2545
    <source>A&amp;uthors</source>
2546
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2547
  </message>
2548
  <message>
2202 mrdocs 2549
    <source>&amp;Translations</source>
2550
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2551
  </message>
2552
  <message>
2202 mrdocs 2553
    <source>&amp;Online</source>
2554
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
2202 mrdocs 2557
    <source>&amp;Close</source>
2558
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2559
  </message>
2560
  <message>
2202 mrdocs 2561
    <source>Development Team:</source>
2562
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 2563
  </message>
415 Franz 2564
  <message>
2202 mrdocs 2565
    <source>Official Documentation:</source>
2566
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2567
  </message>
2568
  <message>
2202 mrdocs 2569
    <source>Other Documentation:</source>
2570
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2571
  </message>
2572
  <message>
2202 mrdocs 2573
    <source>Homepage</source>
2574
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 2575
  </message>
2576
  <message>
2202 mrdocs 2577
    <source>Online Reference</source>
2578
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 2579
  </message>
2580
  <message>
2202 mrdocs 2581
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2582
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 2583
  </message>
2584
  <message>
2202 mrdocs 2585
    <source>Mailing List</source>
2586
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 2587
  </message>
2588
  <message>
2202 mrdocs 2589
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2590
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 2591
  </message>
454 fschmid 2592
  <message>
2202 mrdocs 2593
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2594
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2595
  </message>
2596
  <message>
2202 mrdocs 2597
    <source>About Scribus %1</source>
2598
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 2599
  </message>
769 cbradney 2600
  <message>
2202 mrdocs 2601
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 2602
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2603
  </message>
2604
  <message>
2202 mrdocs 2605
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 2606
    <translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
2202 mrdocs 2607
  </message>
2608
  <message>
2609
    <source>This panel shows the version, build date and
2610
 compiled in library support in Scribus
2611
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2612
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2613
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
2619 cbradney 2614
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2615
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
2616
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
2202 mrdocs 2617
  </message>
3064 cbradney 2618
  <message>
2619
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 2620
    <translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
3064 cbradney 2621
  </message>
2622
  <message>
2623
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 2624
    <translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
3064 cbradney 2625
  </message>
2626
  <message>
2627
    <source>Scribus Version %1
2628
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 2629
    <translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
3366 fschmid 2630
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 2631
  </message>
2632
  <message>
2633
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 2634
    <translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 2635
  </message>
2636
  <message>
2637
    <source>Wiki</source>
3366 fschmid 2638
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2639
  </message>
2640
  <message>
3278 cbradney 2641
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 2642
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 2643
  </message>
3824 cbradney 2644
  <message>
2645
    <source>%1 %2 %3</source>
4153 cbradney 2646
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4153 cbradney 2650
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4153 cbradney 2654
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
3824 cbradney 2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>No Ghostscript version available</source>
4153 cbradney 2658
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
3824 cbradney 2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
4153 cbradney 2662
    <translation>&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2663
  </message>
2664
  <message>
2665
    <source>Build ID:</source>
4153 cbradney 2666
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
3824 cbradney 2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
5957 cbradney 2670
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3824 cbradney 2671
  </message>
4141 cbradney 2672
  <message>
2673
    <source>December</source>
4218 mrdocs 2674
    <translation type="obsolete">Grudzień</translation>
4141 cbradney 2675
  </message>
4218 mrdocs 2676
  <message>
2677
    <source>January</source>
4759 cbradney 2678
    <translation type="obsolete">Styczeń</translation>
4218 mrdocs 2679
  </message>
4759 cbradney 2680
  <message>
4870 mrdocs 2681
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4896 cbradney 2682
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4759 cbradney 2683
  </message>
2684
  <message>
4870 mrdocs 2685
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4896 cbradney 2686
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
4759 cbradney 2687
  </message>
2688
  <message>
4870 mrdocs 2689
    <source>March</source>
5328 cbradney 2690
    <translation type="obsolete">Marzec</translation>
4759 cbradney 2691
  </message>
5328 cbradney 2692
  <message>
2693
    <source>Tango Project Icons:</source>
5836 cbradney 2694
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 2695
  </message>
5957 cbradney 2696
  <message>
2697
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
7301 cbradney 2698
    <translation>Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
5957 cbradney 2699
  </message>
2700
  <message>
2701
    <source>&amp;Updates</source>
2702
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
2705
    <source>Check for &amp;Updates</source>
2706
    <translation>&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
2707
  </message>
2708
  <message>
2709
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
2710
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
2711
  </message>
2202 mrdocs 2712
</context>
2713
<context>
3278 cbradney 2714
  <name>AboutPlugins</name>
2715
  <message>
2716
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 2717
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
3278 cbradney 2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>No</source>
6769 cbradney 2721
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
3278 cbradney 2722
  </message>
4759 cbradney 2723
  <message>
2724
    <source>Filename:</source>
4896 cbradney 2725
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
4759 cbradney 2726
  </message>
2727
  <message>
2728
    <source>Version:</source>
4896 cbradney 2729
    <translation>Wersja:</translation>
4759 cbradney 2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>Enabled:</source>
4896 cbradney 2733
    <translation>Włączona:</translation>
4759 cbradney 2734
  </message>
2735
  <message>
2736
    <source>Release Date:</source>
4896 cbradney 2737
    <translation>Data wydania:</translation>
4759 cbradney 2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>Description:</source>
4896 cbradney 2741
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 2742
  </message>
2743
  <message>
2744
    <source>Author(s):</source>
4896 cbradney 2745
    <translation>Autorzy:</translation>
4759 cbradney 2746
  </message>
2747
  <message>
2748
    <source>Copyright:</source>
4896 cbradney 2749
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>License:</source>
4896 cbradney 2753
    <translation>Licencja:</translation>
4759 cbradney 2754
  </message>
3278 cbradney 2755
</context>
2756
<context>
2757
  <name>AboutPluginsBase</name>
2758
  <message>
2759
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3366 fschmid 2760
    <translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
3278 cbradney 2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 2764
    <translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
3278 cbradney 2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 2768
    <translation type="obsolete">Wersja:</translation>
3278 cbradney 2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 2772
    <translation type="obsolete">Włączona:</translation>
3278 cbradney 2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 2776
    <translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
3278 cbradney 2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 2780
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 2784
    <translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
3278 cbradney 2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 2788
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>License:</source>
4759 cbradney 2792
    <translation type="obsolete">Licencja:</translation>
3278 cbradney 2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>&amp;Close</source>
3366 fschmid 2796
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
3278 cbradney 2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>Alt+C</source>
3366 fschmid 2800
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 2801
  </message>
2802
</context>
2803
<context>
2202 mrdocs 2804
  <name>ActionManager</name>
2805
  <message>
2806
    <source>&amp;Image Effects</source>
3366 fschmid 2807
    <translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
2202 mrdocs 2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <source>&amp;Tabulators...</source>
2811
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>&amp;New</source>
2308 mrdocs 2815
    <translation>&amp;Nowy</translation>
2202 mrdocs 2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>&amp;Open...</source>
2819
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>&amp;Close</source>
2823
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>&amp;Save</source>
2591 cbradney 2827
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
2202 mrdocs 2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>Save &amp;As...</source>
2831
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2835
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2839
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>Get Text...</source>
2843
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>Append &amp;Text...</source>
2847
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <source>Get Image...</source>
2851
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>Save &amp;Text...</source>
2855
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 2859
    <translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
2202 mrdocs 2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2863
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>Document &amp;Information...</source>
2308 mrdocs 2867
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
2202 mrdocs 2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2871
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>&amp;Print...</source>
2875
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>&amp;Quit</source>
2879
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>&amp;Undo</source>
2883
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>&amp;Redo</source>
2887
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2591 cbradney 2891
    <translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
2202 mrdocs 2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>Cu&amp;t</source>
2308 mrdocs 2895
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
2202 mrdocs 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>&amp;Copy</source>
2899
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>&amp;Paste</source>
2903
    <translation>&amp;Wklej</translation>
2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>C&amp;lear Contents</source>
4961 cbradney 2907
    <translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
2202 mrdocs 2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>Select &amp;All</source>
2911
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>&amp;Deselect All</source>
2308 mrdocs 2915
    <translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
2202 mrdocs 2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
2919
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>C&amp;olors...</source>
2923
    <translation>K&amp;olory...</translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2927
    <translation>Style &amp;akapitów...</translation>
2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>&amp;Line Styles...</source>
2931
    <translation>Style &amp;linii...</translation>
2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2308 mrdocs 2935
    <translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
2202 mrdocs 2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 2939
    <translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
2202 mrdocs 2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>P&amp;references...</source>
4896 cbradney 2943
    <translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
2202 mrdocs 2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>%1 pt</source>
2308 mrdocs 2947
    <translation>%1 pt</translation>
2202 mrdocs 2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>&amp;Other...</source>
2951
    <translation>&amp;Inne...</translation>
2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>&amp;Left</source>
2955
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>&amp;Center</source>
2959
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>&amp;Right</source>
2963
    <translation>Do &amp;prawej</translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>&amp;Block</source>
2967
    <translation>&amp;Justowany</translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>&amp;Forced</source>
2971
    <translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>&amp;%1 %</source>
2308 mrdocs 2975
    <translation>&amp;%1 %</translation>
2202 mrdocs 2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>&amp;Normal</source>
2308 mrdocs 2979
    <translation>&amp;Normalny</translation>
2202 mrdocs 2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <source>&amp;Underline</source>
2983
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>&amp;Strike Through</source>
2308 mrdocs 2987
    <translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
2202 mrdocs 2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>&amp;All Caps</source>
2308 mrdocs 2991
    <translation>&amp;Wersaliki</translation>
2202 mrdocs 2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>Small &amp;Caps</source>
2308 mrdocs 2995
    <translation>&amp;Kapitaliki</translation>
2202 mrdocs 2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>Su&amp;perscript</source>
2308 mrdocs 2999
    <translation>&amp;Indeks górny</translation>
2202 mrdocs 3000
  </message>
3001
  <message>
3002
    <source>Su&amp;bscript</source>
2308 mrdocs 3003
    <translation>Indeks &amp;dolny</translation>
2202 mrdocs 3004
  </message>
3005
  <message>
3006
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 3007
    <translation type="obsolete">&amp;Struktura</translation>
2202 mrdocs 3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>D&amp;uplicate</source>
3011
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3015
    <translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>&amp;Delete</source>
3019
    <translation>&amp;Usuń</translation>
3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>&amp;Group</source>
3023
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>&amp;Ungroup</source>
3027
    <translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source>Is &amp;Locked</source>
2591 cbradney 3031
    <translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
2202 mrdocs 3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
2591 cbradney 3035
    <translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
2202 mrdocs 3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
2308 mrdocs 3039
    <translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
2202 mrdocs 3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>Raise to &amp;Top</source>
2308 mrdocs 3043
    <translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
2202 mrdocs 3044
  </message>
3045
  <message>
3046
    <source>&amp;Lower</source>
3047
    <translation>O poziom &amp;niżej</translation>
3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>&amp;Raise</source>
3051
    <translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
2591 cbradney 3055
    <translation type="obsolete">Odstęp/Wyrów&amp;nanie...</translation>
2202 mrdocs 3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3059
    <translation>Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
3060
  </message>
3061
  <message>
3062
    <source>&amp;Attributes...</source>
2591 cbradney 3063
    <translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
2202 mrdocs 3064
  </message>
3065
  <message>
3066
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3067
    <translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3071
    <translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
3072
  </message>
3073
  <message>
3074
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3075
    <translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
3078
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3079
    <translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3083
    <translation>Właściwości &amp;pola</translation>
3084
  </message>
3085
  <message>
3086
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3087
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3091
    <translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
2591 cbradney 3095
    <translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
2202 mrdocs 3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3099
    <translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3103
    <translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
3104
  </message>
3105
  <message>
3106
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3107
    <translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>&amp;Image Frame</source>
2308 mrdocs 3111
    <translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
2202 mrdocs 3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3115
    <translation type="obsolete">&amp;Krzywe</translation>
2202 mrdocs 3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>&amp;Polygon</source>
2308 mrdocs 3119
    <translation>&amp;Wielokąt</translation>
2202 mrdocs 3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>&amp;Text Frame</source>
3123
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>&amp;Glyph...</source>
2308 mrdocs 3127
    <translation>&amp;Glif...</translation>
2202 mrdocs 3128
  </message>
3129
  <message>
3130
    <source>Sample Text</source>
2308 mrdocs 3131
    <translation>Przykładowy tekst</translation>
2202 mrdocs 3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>&amp;Insert...</source>
2591 cbradney 3135
    <translation>&amp;Wstaw...</translation>
2202 mrdocs 3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>Im&amp;port...</source>
2591 cbradney 3139
    <translation>&amp;Importuj...</translation>
2202 mrdocs 3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>&amp;Delete...</source>
3143
    <translation>&amp;Usuń...</translation>
3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>&amp;Copy...</source>
2308 mrdocs 3147
    <translation>&amp;Kopiuj...</translation>
2202 mrdocs 3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>&amp;Move...</source>
3151
    <translation>&amp;Przesuń...</translation>
3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
2308 mrdocs 3155
    <translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
2202 mrdocs 3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3159
    <translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>&amp;Fit in window</source>
7301 cbradney 3163
    <translation type="obsolete">&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
2202 mrdocs 3164
  </message>
3165
  <message>
3166
    <source>&amp;50%</source>
3167
    <translation>&amp;50%</translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
3170
    <source>&amp;75%</source>
3171
    <translation>&amp;75%</translation>
3172
  </message>
3173
  <message>
3174
    <source>&amp;100%</source>
3175
    <translation>&amp;100%</translation>
3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>&amp;200%</source>
3179
    <translation>&amp;200%</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3183
    <translation>&amp;Miniatury</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>Show &amp;Margins</source>
2591 cbradney 3187
    <translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
2202 mrdocs 3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>Show &amp;Frames</source>
3191
    <translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>Show &amp;Images</source>
3195
    <translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Show &amp;Grid</source>
3199
    <translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Show G&amp;uides</source>
3203
    <translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3207
    <translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
2308 mrdocs 3211
    <translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
2202 mrdocs 3212
  </message>
3213
  <message>
3214
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3215
    <translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
2591 cbradney 3219
    <translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
2202 mrdocs 3220
  </message>
3221
  <message>
3222
    <source>&amp;Properties</source>
3223
    <translation>&amp;Właściwości</translation>
3224
  </message>
3225
  <message>
3226
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3227
    <translation>&amp;Biblioteka</translation>
3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <source>&amp;Layers</source>
3231
    <translation>W&amp;arstwy</translation>
3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>P&amp;age Palette</source>
2619 cbradney 3235
    <translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
2202 mrdocs 3236
  </message>
3237
  <message>
3238
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3239
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
3240
  </message>
3241
  <message>
3242
    <source>&amp;Measurements</source>
2308 mrdocs 3243
    <translation>&amp;Odstępy</translation>
2202 mrdocs 3244
  </message>
3245
  <message>
3246
    <source>Action &amp;History</source>
2308 mrdocs 3247
    <translation>&amp;Historia operacji</translation>
2202 mrdocs 3248
  </message>
3249
  <message>
3250
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
2591 cbradney 3251
    <translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
2202 mrdocs 3252
  </message>
3253
  <message>
3254
    <source>&amp;Tools</source>
3255
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
3256
  </message>
3257
  <message>
3258
    <source>P&amp;DF Tools</source>
2591 cbradney 3259
    <translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
2202 mrdocs 3260
  </message>
3261
  <message>
3262
    <source>Select Item</source>
2308 mrdocs 3263
    <translation>Wybierz obiekt</translation>
2202 mrdocs 3264
  </message>
3265
  <message>
3266
    <source>T&amp;able</source>
2308 mrdocs 3267
    <translation>T&amp;abela</translation>
2202 mrdocs 3268
  </message>
3269
  <message>
3270
    <source>&amp;Shape</source>
3419 fschmid 3271
    <translation>&amp;Figura</translation>
2202 mrdocs 3272
  </message>
3273
  <message>
3274
    <source>&amp;Line</source>
3275
    <translation>&amp;Linia</translation>
3276
  </message>
3277
  <message>
3278
    <source>&amp;Freehand Line</source>
2308 mrdocs 3279
    <translation>&amp;Odręczna linia</translation>
2202 mrdocs 3280
  </message>
3281
  <message>
3282
    <source>Rotate Item</source>
3283
    <translation>Obróć element</translation>
3284
  </message>
3285
  <message>
3286
    <source>Zoom in or out</source>
3287
    <translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
3288
  </message>
3289
  <message>
3290
    <source>Zoom in</source>
2308 mrdocs 3291
    <translation>Powiększ</translation>
2202 mrdocs 3292
  </message>
3293
  <message>
3294
    <source>Zoom out</source>
2308 mrdocs 3295
    <translation>Pomniejsz</translation>
2202 mrdocs 3296
  </message>
3297
  <message>
3298
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3299
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
3300
  </message>
3301
  <message>
3302
    <source>Text...</source>
2308 mrdocs 3303
    <translation type="obsolete">Tekst...</translation>
2202 mrdocs 3304
  </message>
3305
  <message>
3306
    <source>Link Text Frames</source>
3307
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
3308
  </message>
3309
  <message>
3310
    <source>Unlink Text Frames</source>
3311
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
3312
  </message>
3313
  <message>
3314
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
2308 mrdocs 3315
    <translation>&amp;Zakraplacz</translation>
2202 mrdocs 3316
  </message>
3317
  <message>
3318
    <source>Copy Item Properties</source>
2308 mrdocs 3319
    <translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
2202 mrdocs 3320
  </message>
3321
  <message>
3322
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3323
    <translation>Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
3324
  </message>
3325
  <message>
3326
    <source>Insert Text Frame</source>
3327
    <translation>Utwórz ramkę tekstową</translation>
3328
  </message>
3329
  <message>
3330
    <source>Insert Image Frame</source>
2308 mrdocs 3331
    <translation>Wstaw ramkę graficzną</translation>
2202 mrdocs 3332
  </message>
3333
  <message>
3334
    <source>Insert Table</source>
2308 mrdocs 3335
    <translation>Wstaw tabelę</translation>
2202 mrdocs 3336
  </message>
3337
  <message>
3338
    <source>Insert Shape</source>
2308 mrdocs 3339
    <translation>Wstaw figurę geometryczną</translation>
2202 mrdocs 3340
  </message>
3341
  <message>
3342
    <source>Insert Polygon</source>
2308 mrdocs 3343
    <translation>Wstaw wielokąt</translation>
2202 mrdocs 3344
  </message>
3345
  <message>
3346
    <source>Insert Line</source>
2308 mrdocs 3347
    <translation>Wstaw linię</translation>
2202 mrdocs 3348
  </message>
3349
  <message>
3350
    <source>Insert Bezier Curve</source>
2308 mrdocs 3351
    <translation>Wstaw krzywą Beziera</translation>
2202 mrdocs 3352
  </message>
3353
  <message>
3354
    <source>Insert Freehand Line</source>
3355
    <translation>Utwórz odręczną linię</translation>
3356
  </message>
3357
  <message>
3358
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3359
    <translation>&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
3360
  </message>
3361
  <message>
3362
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3363
    <translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
3364
  </message>
3365
  <message>
3366
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
2308 mrdocs 3367
    <translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
2202 mrdocs 3368
  </message>
3369
  <message>
3370
    <source>&amp;About Scribus</source>
3371
    <translation>&amp;O Scribusie</translation>
3372
  </message>
3373
  <message>
3374
    <source>About &amp;Qt</source>
3375
    <translation>O &amp;Qt</translation>
3376
  </message>
3377
  <message>
3378
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3379
    <translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
3380
  </message>
3381
  <message>
3382
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3383
    <translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
3384
  </message>
3385
  <message>
3386
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
2308 mrdocs 3387
    <translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
2202 mrdocs 3388
  </message>
3389
  <message>
3390
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
2308 mrdocs 3391
    <translation>&amp;Twarda spacja</translation>
2202 mrdocs 3392
  </message>
3393
  <message>
3394
    <source>Page &amp;Number</source>
2308 mrdocs 3395
    <translation>&amp;Numer strony</translation>
2202 mrdocs 3396
  </message>
3397
  <message>
3398
    <source>Copyright</source>
2308 mrdocs 3399
    <translation>Prawa autorskie</translation>
2202 mrdocs 3400
  </message>
3401
  <message>
3402
    <source>Registered Trademark</source>
2308 mrdocs 3403
    <translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
2202 mrdocs 3404
  </message>
3405
  <message>
3406
    <source>Trademark</source>
2308 mrdocs 3407
    <translation>Znak towarowy</translation>
2202 mrdocs 3408
  </message>
3409
  <message>
3410
    <source>Bullet</source>
2308 mrdocs 3411
    <translation>Punktor</translation>
2202 mrdocs 3412
  </message>
3413
  <message>
3414
    <source>Em Dash</source>
2308 mrdocs 3415
    <translation>Pauza</translation>
2202 mrdocs 3416
  </message>
3417
  <message>
3418
    <source>En Dash</source>
2308 mrdocs 3419
    <translation>Półpauza</translation>
2202 mrdocs 3420
  </message>
3421
  <message>
3422
    <source>Figure Dash</source>
2619 cbradney 3423
    <translation>Kreska liczbowa</translation>
2202 mrdocs 3424
  </message>
3425
  <message>
3426
    <source>Quotation Dash</source>
2619 cbradney 3427
    <translation type="unfinished"></translation>
2202 mrdocs 3428
  </message>
3429
  <message>
3430
    <source>Apostrophe</source>
2308 mrdocs 3431
    <translation>Apostrof</translation>
2202 mrdocs 3432
  </message>
3433
  <message>
3434
    <source>Straight Double</source>
2619 cbradney 3435
    <translation>Prosty podwójny</translation>
2202 mrdocs 3436
  </message>
3437
  <message>
3438
    <source>Single Left</source>
2619 cbradney 3439
    <translation>Pojedyńczy angielski lewy</translation>
2202 mrdocs 3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>Single Right</source>
2619 cbradney 3443
    <translation>Pojedyńczy angielski prawy</translation>
2202 mrdocs 3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>Double Left</source>
2619 cbradney 3447
    <translation>Podwójny angielski lewy</translation>
2202 mrdocs 3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>Double Right</source>
2619 cbradney 3451
    <translation>Prawy</translation>
2202 mrdocs 3452
  </message>
3453
  <message>
3454
    <source>Single Reversed</source>
2308 mrdocs 3455
    <translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
2202 mrdocs 3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>Double Reversed</source>
2308 mrdocs 3459
    <translation>Podwójny odwrócony</translation>
2202 mrdocs 3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>Single Left Guillemet</source>
2619 cbradney 3463
    <translation>Pojedyńczy francuski lewy</translation>
2202 mrdocs 3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>Single Right Guillemet</source>
2619 cbradney 3467
    <translation>Pojedyńczy francuski prawy</translation>
2202 mrdocs 3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>Double Left Guillemet</source>
2619 cbradney 3471
    <translation>Podwójny francuski lewy</translation>
2202 mrdocs 3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>Double Right Guillemet</source>
2619 cbradney 3475
    <translation>Podwójny francuski prawy</translation>
2202 mrdocs 3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>Low Single Comma</source>
2308 mrdocs 3479
    <translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
2202 mrdocs 3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>Low Double Comma</source>
2619 cbradney 3483
    <translation>Lewy polski</translation>
2202 mrdocs 3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>Double Turned Comma</source>
3419 fschmid 3487
    <translation type="obsolete">Podwójny definicyjny lewy</translation>
2202 mrdocs 3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>CJK Single Left</source>
2619 cbradney 3491
    <translation>CJK pojedyńczy lewy</translation>
2202 mrdocs 3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>CJK Single Right</source>
2619 cbradney 3495
    <translation>CJK pojedyńczy prawy</translation>
2202 mrdocs 3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>CJK Double Left</source>
2619 cbradney 3499
    <translation>CJK podwójny lewy</translation>
2202 mrdocs 3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>CJK Double Right</source>
2619 cbradney 3503
    <translation>CJK podwójny prawy</translation>
2202 mrdocs 3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>Toggle Palettes</source>
2308 mrdocs 3507
    <translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
2202 mrdocs 3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Toggle Guides</source>
2308 mrdocs 3511
    <translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
2202 mrdocs 3512
  </message>
2308 mrdocs 3513
  <message>
3514
    <source>Underline &amp;Words</source>
3515
    <translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source>S&amp;hadow</source>
3519
    <translation>C&amp;ień</translation>
3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source>Edit Image...</source>
3523
    <translation>Edytuj obrazek...</translation>
3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>&amp;Update Image</source>
3527
    <translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3531
    <translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>Extended Image Properties</source>
3535
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
3536
  </message>
3537
  <message>
3538
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3539
    <translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3543
    <translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
3544
  </message>
3545
  <message>
3546
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3547
    <translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>Edit Text...</source>
3551
    <translation>Edytuj tekst...</translation>
3552
  </message>
2591 cbradney 3553
  <message>
3554
    <source>Show Control Characters</source>
3555
    <translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3366 fschmid 3559
    <translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
2591 cbradney 3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>New Line</source>
2619 cbradney 3563
    <translation>Zmiana wiersza</translation>
2591 cbradney 3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>Frame Break</source>
2619 cbradney 3567
    <translation>Przejście do nowej ramki</translation>
2591 cbradney 3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>Column Break</source>
2619 cbradney 3571
    <translation>Zmiana łamu</translation>
2591 cbradney 3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>Non Breaking Dash</source>
2619 cbradney 3575
    <translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
2591 cbradney 3576
  </message>
2619 cbradney 3577
  <message>
3578
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3579
    <translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
3580
  </message>
3064 cbradney 3581
  <message>
3582
    <source>Manage Page Properties...</source>
3366 fschmid 3583
    <translation>Właściwości strony...</translation>
3064 cbradney 3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>Rulers relative to Page</source>
3366 fschmid 3587
    <translation>Linijki związane ze stroną</translation>
3064 cbradney 3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>Dehyphenate Text</source>
3366 fschmid 3591
    <translation>Usuń podział na sylaby</translation>
3064 cbradney 3592
  </message>
3278 cbradney 3593
  <message>
3594
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3366 fschmid 3595
    <translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
3278 cbradney 3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3366 fschmid 3599
    <translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
3278 cbradney 3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>Convert to Master Page...</source>
3366 fschmid 3603
    <translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
3278 cbradney 3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>&amp;Cascade</source>
3366 fschmid 3607
    <translation>&amp;Kaskada</translation>
3278 cbradney 3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source>&amp;Tile</source>
3366 fschmid 3611
    <translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
3278 cbradney 3612
  </message>
3613
  <message>
3614
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3366 fschmid 3615
    <translation>O &amp;wtyczkach</translation>
3278 cbradney 3616
  </message>
3824 cbradney 3617
  <message>
3618
    <source>More Info...</source>
4153 cbradney 3619
    <translation>Więcej informacji...</translation>
3824 cbradney 3620
  </message>
4759 cbradney 3621
  <message>
3622
    <source>Copy Contents</source>
4961 cbradney 3623
    <translation type="obsolete">Skopiuj zawartość</translation>
4759 cbradney 3624
  </message>
3625
  <message>
3626
    <source>Paste Contents</source>
4961 cbradney 3627
    <translation type="obsolete">Wklej zawartość</translation>
4759 cbradney 3628
  </message>
3629
  <message>
3630
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
4896 cbradney 3631
    <translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
4759 cbradney 3632
  </message>
3633
  <message>
3634
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
4896 cbradney 3635
    <translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
4759 cbradney 3636
  </message>
3637
  <message>
3638
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
4896 cbradney 3639
    <translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
4759 cbradney 3640
  </message>
3641
  <message>
3642
    <source>Show Rulers</source>
4896 cbradney 3643
    <translation>Wyświetlaj linijki</translation>
4759 cbradney 3644
  </message>
3645
  <message>
3646
    <source>&amp;Outline</source>
3647
    <comment>Document Outline Palette</comment>
4896 cbradney 3648
    <translation>&amp;Struktura</translation>
4759 cbradney 3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Solidus</source>
4896 cbradney 3652
    <translation>Ukośnik</translation>
4759 cbradney 3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Middle Dot</source>
4896 cbradney 3656
    <translation>Punkt środkowy</translation>
4759 cbradney 3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>En Space</source>
4896 cbradney 3660
    <translation>Spacja półfiretowa</translation>
4759 cbradney 3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>Em Space</source>
4896 cbradney 3664
    <translation>Spacja firetowa</translation>
4759 cbradney 3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>Thin Space</source>
4896 cbradney 3668
    <translation>Spacja chuda</translation>
4759 cbradney 3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Thick Space</source>
4896 cbradney 3672
    <translation>Trzeciak</translation>
4759 cbradney 3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>Mid Space</source>
4896 cbradney 3676
    <translation>Ćwiertak</translation>
4759 cbradney 3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>Hair Space</source>
4896 cbradney 3680
    <translation>Spacja włosowa</translation>
4759 cbradney 3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
4896 cbradney 3684
    <translation>Wstaw opcjonalny łącznik</translation>
4759 cbradney 3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
4896 cbradney 3688
    <translation>Wstaw nierozdzielny łącznik</translation>
4759 cbradney 3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
4896 cbradney 3692
    <translation>Wstaw niełamliwą spację</translation>
4759 cbradney 3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>Insert Page Number</source>
4896 cbradney 3696
    <translation>Wstaw numer strony</translation>
4759 cbradney 3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>ff</source>
4896 cbradney 3700
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 3701
  </message>
3702
  <message>
3703
    <source>fi</source>
4896 cbradney 3704
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 37