Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12076 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
4759 cbradney 3
<context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
4759 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
12281 cbradney 14
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 15
 
16
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
17
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
4759 cbradney 18
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 19
  </message>
20
  <message>
9729 cbradney 21
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
4759 cbradney 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
12281 cbradney 27
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1234 cbradney 28
 
29
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
30
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
31
кольорів.</translation>
1135 cbradney 32
  </message>
33
  <message>
9729 cbradney 34
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
4759 cbradney 35
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 36
 
37
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
38
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
39
Returns true if a new document was created.
40
</source>
12281 cbradney 41
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1234 cbradney 42
 
43
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
44
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
45
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
46
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 47
  </message>
48
  <message>
9729 cbradney 49
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
4759 cbradney 50
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 51
 
52
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
53
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
54
</source>
12281 cbradney 55
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 56
 
4759 cbradney 57
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
58
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 59
  </message>
60
  <message>
9729 cbradney 61
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
4759 cbradney 62
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 63
 
64
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
65
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
66
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
67
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
68
</source>
12281 cbradney 69
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 70
 
4759 cbradney 71
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
1234 cbradney 72
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
4759 cbradney 73
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
1234 cbradney 74
належить до групи, то рухається вся група.
75
</translation>
1135 cbradney 76
  </message>
77
  <message>
9729 cbradney 78
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
4759 cbradney 79
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 80
 
81
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
82
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
83
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
84
</source>
12281 cbradney 85
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1234 cbradney 86
 
87
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
88
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
89
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
90
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
91
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 92
  </message>
93
  <message>
9729 cbradney 94
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
4759 cbradney 95
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 96
 
97
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
98
coordinates are given in the current measurement units of the document
99
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
100
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
101
is not given Scribus will create one for you.
102
 
4759 cbradney 103
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 104
</source>
12281 cbradney 105
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 106
 
4759 cbradney 107
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
1234 cbradney 108
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
4759 cbradney 109
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
110
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
1234 cbradney 111
сам.
112
 
4759 cbradney 113
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
1234 cbradney 114
</translation>
1135 cbradney 115
  </message>
116
  <message>
9729 cbradney 117
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
4759 cbradney 118
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 119
 
120
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
121
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
4759 cbradney 122
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 123
</source>
12281 cbradney 124
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 125
 
4759 cbradney 126
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
1234 cbradney 127
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
4759 cbradney 128
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
1234 cbradney 129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
9729 cbradney 132
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
4759 cbradney 133
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 134
 
135
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
4759 cbradney 136
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 137
</source>
12281 cbradney 138
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1234 cbradney 139
 
140
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
4759 cbradney 141
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
1234 cbradney 142
</translation>
1135 cbradney 143
  </message>
144
  <message>
9729 cbradney 145
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
4759 cbradney 146
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1135 cbradney 147
 
3064 cbradney 148
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
149
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
150
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
151
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
152
master page for the new page.
153
 
154
May raise IndexError if the page number is out of range
155
</source>
12281 cbradney 156
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3443 cbradney 157
 
4759 cbradney 158
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
3443 cbradney 159
 
160
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
161
</translation>
3064 cbradney 162
  </message>
163
  <message>
9729 cbradney 164
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 165
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 166
 
167
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
4759 cbradney 168
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 169
</source>
9729 cbradney 170
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3443 cbradney 171
 
4759 cbradney 172
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
3443 cbradney 173
</translation>
3064 cbradney 174
  </message>
3824 cbradney 175
  <message>
9729 cbradney 176
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 177
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
178
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 179
 
180
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
181
following meaning:
182
 
183
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 184
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 185
 
186
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
187
margins
188
 
189
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
190
 
191
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 192
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
193
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 194
 
195
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
196
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
197
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
198
 
199
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
200
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
201
PAGE_4 is 4-fold.
202
 
203
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
204
Indexed from 0 (0 = first).
205
 
206
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
207
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
208
is not in points, make sure to account for this.
209
 
210
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
211
PAGE_4, 3)
212
 
213
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
214
</source>
6434 cbradney 215
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
4759 cbradney 216
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
4444 cbradney 217
 
218
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
219
Параметри мають такі значення:
220
 
221
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 222
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 223
наприклад PAPER_A4 і т.п.
224
 
225
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
226
документа.
227
 
228
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
229
 
230
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
231
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
232
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
233
 
234
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
235
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
236
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
237
 
238
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
239
PAGE_1 - одинарна сторінка,
240
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
241
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
242
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
243
 
244
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
245
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
246
 
247
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
248
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
249
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
250
 
251
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
252
PAGE_4, 3)
253
 
254
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
255
дозволений для pagesType діапазон.
256
</translation>
3824 cbradney 257
  </message>
4759 cbradney 258
</context>
259
<context>
1135 cbradney 260
  <name>@default</name>
261
  <message>
12281 cbradney 262
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
4759 cbradney 263
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 264
 
265
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
266
has some text selected the value assigned to the first character
267
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
268
selected item is used.
269
</source>
4759 cbradney 270
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 271
 
4759 cbradney 272
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
1234 cbradney 273
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
4759 cbradney 274
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 275
  </message>
276
  <message>
12281 cbradney 277
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
4759 cbradney 278
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 279
 
280
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
282
</source>
4759 cbradney 283
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 284
 
4759 cbradney 285
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
1234 cbradney 286
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
4759 cbradney 287
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 288
  </message>
289
  <message>
12281 cbradney 290
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
4759 cbradney 291
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 292
 
293
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
294
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
295
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
296
selected item is used.
297
</source>
4759 cbradney 298
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 299
 
300
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
301
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
302
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
4759 cbradney 303
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 304
</translation>
1135 cbradney 305
  </message>
306
  <message>
12281 cbradney 307
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
4759 cbradney 308
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 309
 
310
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
311
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
312
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
313
used.
314
</source>
4759 cbradney 315
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 316
 
4759 cbradney 317
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
1234 cbradney 318
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
4759 cbradney 319
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 320
</translation>
1135 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
12281 cbradney 323
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
4759 cbradney 324
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 325
 
326
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
327
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
328
</source>
4759 cbradney 329
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 330
 
4759 cbradney 331
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
1234 cbradney 332
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 333
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 334
  </message>
335
  <message>
12281 cbradney 336
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
4759 cbradney 337
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 338
 
339
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
340
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
341
</source>
4759 cbradney 342
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 343
 
344
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
345
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
4759 cbradney 346
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 347
  </message>
348
  <message>
12281 cbradney 349
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
4759 cbradney 350
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 351
 
352
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
353
given the currently selected item is used.
354
</source>
4759 cbradney 355
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 356
 
357
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 358
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 359
  </message>
360
  <message>
12281 cbradney 361
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
4759 cbradney 362
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 363
 
364
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
4759 cbradney 365
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 366
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
367
used.
368
</source>
4759 cbradney 369
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 370
 
371
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
372
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
4759 cbradney 373
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
1234 cbradney 374
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
4759 cbradney 375
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 376
  </message>
377
  <message>
12281 cbradney 378
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
4759 cbradney 379
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 380
 
381
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
382
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
383
currently selected item is used.
384
 
385
May throw ValueError if the font cannot be found.
386
</source>
4759 cbradney 387
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 388
 
389
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
390
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
4759 cbradney 391
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 392
 
393
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
394
</translation>
1135 cbradney 395
  </message>
396
  <message>
12281 cbradney 397
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
4759 cbradney 398
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 399
 
400
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
401
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
402
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
403
currently selected item is used.
404
 
4759 cbradney 405
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 406
</source>
4759 cbradney 407
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 408
 
409
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
410
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
411
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
412
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 413
об&apos;єкт.
1234 cbradney 414
 
415
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
416
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 417
  </message>
418
  <message>
12281 cbradney 419
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
4759 cbradney 420
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 421
 
422
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
423
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
424
item is used.
425
 
426
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
427
</source>
4759 cbradney 428
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 429
 
430
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
431
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 432
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 433
 
434
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
435
за доступний діапазон.
436
</translation>
1135 cbradney 437
  </message>
438
  <message>
12281 cbradney 439
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
4759 cbradney 440
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 441
 
442
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
443
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
444
 
445
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
446
</source>
4759 cbradney 447
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 448
 
449
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
4759 cbradney 450
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 451
 
452
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
453
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
454
</translation>
1135 cbradney 455
  </message>
456
  <message>
12281 cbradney 457
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
4759 cbradney 458
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 459
 
460
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
461
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
462
 
463
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
464
</source>
4759 cbradney 465
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 466
 
467
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
4759 cbradney 468
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 469
 
470
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
471
</translation>
1135 cbradney 472
  </message>
473
  <message>
12281 cbradney 474
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
4759 cbradney 475
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 476
 
477
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
478
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
479
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
480
 
481
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
482
</source>
4759 cbradney 483
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 484
 
485
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
4759 cbradney 486
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
1234 cbradney 487
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
488
дивіться в dir(scribus).
489
 
490
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
491
невірно.
492
</translation>
1135 cbradney 493
  </message>
494
  <message>
12281 cbradney 495
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
4759 cbradney 496
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 497
 
498
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
499
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
500
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
501
selected item is used.
502
 
503
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
504
</source>
4759 cbradney 505
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 506
 
507
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
508
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
509
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 510
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 511
 
512
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 513
тексту.
1234 cbradney 514
</translation>
1135 cbradney 515
  </message>
516
  <message>
12281 cbradney 517
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
4759 cbradney 518
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 519
 
520
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
521
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
522
selected item is used.
523
</source>
4759 cbradney 524
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 525
 
526
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
527
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
4759 cbradney 528
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 529
</translation>
1135 cbradney 530
  </message>
531
  <message>
12281 cbradney 532
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
4759 cbradney 533
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 534
 
535
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
536
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
537
given the currently selected item is used.
538
</source>
4759 cbradney 539
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 540
 
541
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
542
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 543
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 544
</translation>
1135 cbradney 545
  </message>
546
  <message>
12281 cbradney 547
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
4759 cbradney 548
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 549
 
550
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
551
selected item is used.
552
</source>
4759 cbradney 553
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 554
 
555
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 556
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 557
</translation>
1135 cbradney 558
  </message>
559
  <message>
12281 cbradney 560
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
4759 cbradney 561
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 562
 
563
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
564
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
565
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
566
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
567
used.
568
</source>
4759 cbradney 569
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 570
 
4759 cbradney 571
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
1234 cbradney 572
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
573
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 574
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 575
</translation>
1135 cbradney 576
  </message>
577
  <message>
12281 cbradney 578
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
4759 cbradney 579
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 580
 
581
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
582
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
583
and must not link to or be linked from any other frames already.
584
 
585
May throw ScribusException if linking rules are violated.
586
</source>
4759 cbradney 587
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1234 cbradney 588
 
4759 cbradney 589
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
590
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
591
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
1234 cbradney 592
 
593
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
4759 cbradney 594
правил зв&apos;язування рамок.
1234 cbradney 595
</translation>
1135 cbradney 596
  </message>
597
  <message>
12281 cbradney 598
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
4759 cbradney 599
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 600
 
601
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
602
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
4759 cbradney 603
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 604
 
605
May throw ScribusException if linking rules are violated.
606
</source>
4759 cbradney 607
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 608
 
4759 cbradney 609
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
1234 cbradney 610
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
4759 cbradney 611
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
612
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
1234 cbradney 613
 
614
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
4759 cbradney 615
з&apos;єднання рамок.
1234 cbradney 616
</translation>
1135 cbradney 617
  </message>
618
  <message>
12281 cbradney 619
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
4759 cbradney 620
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 621
 
622
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
623
currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 624
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 625
 
626
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 627
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 628
  </message>
629
  <message>
12281 cbradney 630
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
4759 cbradney 631
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 632
 
633
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
634
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
635
the value of the named color from the default document colors.
636
 
4759 cbradney 637
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 638
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
639
</source>
4759 cbradney 640
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1234 cbradney 641
 
642
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
643
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
644
жодного документа, повертає значення для названого
645
кольору з палітри стандартних кольорів.
646
 
647
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 648
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 649
</translation>
1135 cbradney 650
  </message>
651
  <message>
12281 cbradney 652
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
4759 cbradney 653
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 654
 
655
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
656
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
657
Color components should be in the range from 0 to 255.
658
 
4759 cbradney 659
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 660
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
661
</source>
4759 cbradney 662
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 663
 
664
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
665
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
666
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
667
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
668
 
669
 
670
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 671
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 672
</translation>
1135 cbradney 673
  </message>
674
  <message>
12281 cbradney 675
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
4759 cbradney 676
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 677
 
678
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
679
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
680
&quot;None&quot; - transparent.
681
 
682
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
683
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
684
 
4759 cbradney 685
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 686
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
687
</source>
4759 cbradney 688
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 689
 
690
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
691
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
692
 
693
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
694
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
695
 
696
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 697
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 698
  </message>
699
  <message>
12281 cbradney 700
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
4759 cbradney 701
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 702
 
703
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
704
 
4759 cbradney 705
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 706
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
707
</source>
4759 cbradney 708
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 709
 
710
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
711
 
712
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 713
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 714
  </message>
715
  <message>
12281 cbradney 716
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
4759 cbradney 717
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 718
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 719
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 720
 
721
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
722
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
723
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
724
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
725
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
726
 
727
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
728
at 1.
729
 
730
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
731
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
732
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
733
can be binary-ORed with button constants:
734
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
735
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
736
 
737
Usage examples:
4759 cbradney 738
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
739
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 740
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 741
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 742
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
743
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
744
 
745
Defined button and icon constants:
746
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
747
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
748
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
749
</source>
4759 cbradney 750
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1234 cbradney 751
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 752
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
1234 cbradney 753
 
754
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
755
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
4759 cbradney 756
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
1234 cbradney 757
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
758
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
759
просту розмітку по типу HTML.
760
 
761
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
762
починаються з 1.
763
 
764
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
765
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
766
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
767
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
768
кнопок
769
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
770
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
771
 
772
Приклади використання:
4759 cbradney 773
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
774
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
1234 cbradney 775
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 776
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
1234 cbradney 777
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
778
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
779
 
780
Визначені константи кнопок та іконок:
781
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
782
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
783
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 784
  </message>
785
  <message>
12281 cbradney 786
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
4759 cbradney 787
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 788
 
4759 cbradney 789
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
790
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 791
 
4759 cbradney 792
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 793
</source>
4759 cbradney 794
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 795
 
4759 cbradney 796
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
1234 cbradney 797
отримане значення, як строкову величину
4759 cbradney 798
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
799
по умовчанню&apos; (default).
1234 cbradney 800
 
4759 cbradney 801
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
1234 cbradney 802
</translation>
1135 cbradney 803
  </message>
804
  <message>
12281 cbradney 805
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
4759 cbradney 806
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 807
 
808
Closes the current document without prompting to save.
809
 
810
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
811
</source>
4759 cbradney 812
    <translation>closeDoc()
1234 cbradney 813
 
814
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
815
 
816
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
817
документа для зачиняння
818
</translation>
1135 cbradney 819
  </message>
820
  <message>
12281 cbradney 821
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
4759 cbradney 822
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 823
 
824
Returns true if there is a document open.
825
</source>
4759 cbradney 826
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
1234 cbradney 827
 
828
Повертає правдиве булеве значення при
829
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 830
  </message>
831
  <message>
12281 cbradney 832
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
4759 cbradney 833
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 834
 
835
Opens the document &quot;name&quot;.
836
 
837
May raise ScribusError if the document could not be opened.
838
</source>
4759 cbradney 839
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 840
 
841
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
842
 
843
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
844
було відчинити.
845
</translation>
1135 cbradney 846
  </message>
847
  <message>
12281 cbradney 848
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
4759 cbradney 849
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 850
 
851
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
852
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
853
save file dialog.
854
 
855
If the save fails, there is currently no way to tell.
856
</source>
4759 cbradney 857
    <translation>saveDoc()
1234 cbradney 858
 
859
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
860
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
861
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
862
діалог збереження файла.
863
 
864
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
865
</translation>
1135 cbradney 866
  </message>
867
  <message>
12281 cbradney 868
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
4759 cbradney 869
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 870
 
871
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
872
relative path).
873
 
874
May raise ScribusError if the save fails.
875
</source>
4759 cbradney 876
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 877
 
4759 cbradney 878
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
1234 cbradney 879
повним або відносним шляхом.
880
 
881
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
882
</translation>
1135 cbradney 883
  </message>
884
  <message>
9729 cbradney 885
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 886
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 887
 
888
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
889
strings.
890
</source>
6434 cbradney 891
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 892
 
893
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
894
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
895
</translation>
1135 cbradney 896
  </message>
897
  <message>
9729 cbradney 898
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 899
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 900
 
901
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4759 cbradney 902
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 903
constants.
904
</source>
9729 cbradney 905
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1234 cbradney 906
 
907
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
4759 cbradney 908
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 909
константи.
910
</translation>
1135 cbradney 911
  </message>
912
  <message>
12281 cbradney 913
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
4759 cbradney 914
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 915
 
916
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
4759 cbradney 917
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 918
 
919
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
920
</source>
4759 cbradney 921
    <translation>setUnit(type)
1234 cbradney 922
 
923
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
4759 cbradney 924
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 925
 
926
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
927
виміру.
928
</translation>
1135 cbradney 929
  </message>
930
  <message>
12281 cbradney 931
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
4759 cbradney 932
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 933
 
934
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
935
of the UNIT_* constants:
936
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
937
</source>
4759 cbradney 938
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1234 cbradney 939
 
940
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
941
констант UNIT_* constants:
942
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
943
</translation>
1135 cbradney 944
  </message>
945
  <message>
12281 cbradney 946
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
4759 cbradney 947
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 948
 
949
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
950
current document.
951
</source>
4759 cbradney 952
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1234 cbradney 953
 
954
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
955
</translation>
1135 cbradney 956
  </message>
957
  <message>
12281 cbradney 958
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
4759 cbradney 959
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 960
 
961
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
962
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
963
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
964
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
965
</source>
4759 cbradney 966
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1234 cbradney 967
 
968
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
969
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
970
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
971
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
972
</translation>
1135 cbradney 973
  </message>
974
  <message>
12281 cbradney 975
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
4759 cbradney 976
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 977
 
978
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
979
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
980
</source>
4759 cbradney 981
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 982
 
4759 cbradney 983
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
984
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 985
</translation>
1135 cbradney 986
  </message>
987
  <message>
12281 cbradney 988
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
4759 cbradney 989
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 990
 
991
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
992
is not given the currently selected Item is used.
993
</source>
4759 cbradney 994
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 995
 
4759 cbradney 996
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
997
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 998
</translation>
1135 cbradney 999
  </message>
1000
  <message>
12281 cbradney 1001
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
4759 cbradney 1002
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1003
 
1004
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1005
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1006
</source>
4759 cbradney 1007
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1008
 
4759 cbradney 1009
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1010
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1011
</translation>
1135 cbradney 1012
  </message>
1013
  <message>
9729 cbradney 1014
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
4759 cbradney 1015
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1016
 
1017
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1018
the currently selected item is used. The join types are:
1019
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1020
</source>
10842 cbradney 1021
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1022
 
4759 cbradney 1023
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1024
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1234 cbradney 1025
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1026
</translation>
1135 cbradney 1027
  </message>
1028
  <message>
12281 cbradney 1029
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
4759 cbradney 1030
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1031
 
1032
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1033
currently selected item is used. The cap types are:
1034
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1035
</source>
4759 cbradney 1036
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1037
 
4759 cbradney 1038
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1039
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1234 cbradney 1040
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1041
</translation>
1135 cbradney 1042
  </message>
1043
  <message>
12281 cbradney 1044
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
4759 cbradney 1045
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1046
 
1047
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1048
currently selected item is used. Line style constants are:
1049
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1050
</source>
4759 cbradney 1051
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1234 cbradney 1052
 
4759 cbradney 1053
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1054
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1234 cbradney 1055
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1056
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1057
LINE_SOLID (суцільна)
1058
</translation>
1135 cbradney 1059
  </message>
1060
  <message>
12281 cbradney 1061
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
4759 cbradney 1062
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1063
 
1064
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1065
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1066
</source>
4759 cbradney 1067
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 1068
 
4759 cbradney 1069
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1070
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1071
</translation>
1135 cbradney 1072
  </message>
1073
  <message>
12281 cbradney 1074
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
4759 cbradney 1075
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1076
 
1077
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1078
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1079
</source>
4759 cbradney 1080
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 1081
 
1082
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
4759 cbradney 1083
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1084
</translation>
1135 cbradney 1085
  </message>
1086
  <message>
12281 cbradney 1087
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
4759 cbradney 1088
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1089
 
1090
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1091
given the currently selected item is used.
1092
</source>
4759 cbradney 1093
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 1094
 
4759 cbradney 1095
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1096
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1097
</translation>
1135 cbradney 1098
  </message>
1099
  <message>
12281 cbradney 1100
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
4759 cbradney 1101
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1102
 
1103
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1104
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
4759 cbradney 1105
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1106
for reference.
1107
</source>
4759 cbradney 1108
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1234 cbradney 1109
 
4759 cbradney 1110
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1111
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1112
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 1113
для подальшої інформації.
1114
</translation>
1135 cbradney 1115
  </message>
1116
  <message>
12281 cbradney 1117
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
4759 cbradney 1118
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1119
 
1120
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1121
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1122
is used.
1123
</source>
4759 cbradney 1124
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1125
 
4759 cbradney 1126
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1234 cbradney 1127
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
4759 cbradney 1128
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1129
</translation>
1135 cbradney 1130
  </message>
1131
  <message>
12281 cbradney 1132
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
4759 cbradney 1133
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1134
 
1135
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1136
</source>
4759 cbradney 1137
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1234 cbradney 1138
 
4759 cbradney 1139
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1234 cbradney 1140
</translation>
1135 cbradney 1141
  </message>
1142
  <message>
12281 cbradney 1143
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
4759 cbradney 1144
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1145
 
1146
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1147
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1148
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1149
belongs to a group, the whole group is moved.
1150
</source>
4759 cbradney 1151
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1152
 
4759 cbradney 1153
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1234 cbradney 1154
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
4759 cbradney 1155
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1234 cbradney 1156
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1157
</translation>
1135 cbradney 1158
  </message>
1159
  <message>
9729 cbradney 1160
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
4759 cbradney 1161
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1162
 
1163
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1164
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1165
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1166
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1167
given the currently selected item is used.
1168
</source>
10842 cbradney 1169
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1170
 
4759 cbradney 1171
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1234 cbradney 1172
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1173
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1174
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1175
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 1176
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1177
</translation>
1135 cbradney 1178
  </message>
1179
  <message>
12281 cbradney 1180
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
4759 cbradney 1181
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1182
 
1183
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1184
is not given the currently selected item is used.
1185
</source>
4759 cbradney 1186
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1187
 
4759 cbradney 1188
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1189
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1190
</translation>
1135 cbradney 1191
  </message>
1192
  <message>
12281 cbradney 1193
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
4759 cbradney 1194
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1195
 
1196
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1197
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1198
second selected Object and so on.
1199
</source>
4759 cbradney 1200
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1201
 
4759 cbradney 1202
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1203
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1204
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1234 cbradney 1205
</translation>
1135 cbradney 1206
  </message>
1207
  <message>
12281 cbradney 1208
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
4759 cbradney 1209
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1210
 
1211
Returns the number of selected objects.
1212
</source>
4759 cbradney 1213
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1214
 
4759 cbradney 1215
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1234 cbradney 1216
</translation>
1135 cbradney 1217
  </message>
1218
  <message>
12281 cbradney 1219
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
4759 cbradney 1220
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1221
 
1222
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1223
</source>
4759 cbradney 1224
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1225
 
4759 cbradney 1226
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1234 cbradney 1227
</translation>
1135 cbradney 1228
  </message>
1229
  <message>
12281 cbradney 1230
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
4759 cbradney 1231
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1232
 
1233
Deselects all objects in the whole document.
1234
</source>
4759 cbradney 1235
    <translation>deselectAll()
1234 cbradney 1236
 
4759 cbradney 1237
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1234 cbradney 1238
</translation>
1135 cbradney 1239
  </message>
1240
  <message>
12281 cbradney 1241
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
4759 cbradney 1242
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1243
 
1244
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1245
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1246
items are used.
1247
</source>
4759 cbradney 1248
    <translation>groupObjects(list)
1234 cbradney 1249
 
4759 cbradney 1250
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1251
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1252
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1253
</translation>
1135 cbradney 1254
  </message>
1255
  <message>
12281 cbradney 1256
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
4759 cbradney 1257
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1258
 
1259
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 1260
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1261
 
4759 cbradney 1262
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1263
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1264
  </message>
1265
  <message>
12281 cbradney 1266
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
4759 cbradney 1267
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1268
 
1269
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1270
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1271
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1272
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1273
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1274
 
1275
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1276
</source>
4759 cbradney 1277
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1278
 
4759 cbradney 1279
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1234 cbradney 1280
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1281
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1282
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 1283
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1284
 
1285
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1286
</translation>
1135 cbradney 1287
  </message>
1288
  <message>
12281 cbradney 1289
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
4759 cbradney 1290
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1291
 
1292
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1293
not given the currently selected item is used.
1294
 
1295
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1296
</source>
4759 cbradney 1297
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1298
 
1299
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
4759 cbradney 1300
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1301
 
1302
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1303
для зображень
1304
</translation>
1135 cbradney 1305
  </message>
1306
  <message>
12281 cbradney 1307
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
4759 cbradney 1308
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1309
 
1310
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1311
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1312
means 100 %.
1313
 
1314
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1315
</source>
4759 cbradney 1316
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1317
 
1318
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
4759 cbradney 1319
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1234 cbradney 1320
дорівнює 100 %.
1321
 
1322
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1323
рамкою для зображень
1324
</translation>
1135 cbradney 1325
  </message>
1326
  <message>
12281 cbradney 1327
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
4759 cbradney 1328
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1329
 
4759 cbradney 1330
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1331
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1332
if locked.
1333
</source>
4759 cbradney 1334
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1335
 
4759 cbradney 1336
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1337
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1338
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1234 cbradney 1339
</translation>
1135 cbradney 1340
  </message>
1341
  <message>
12281 cbradney 1342
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
4759 cbradney 1343
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1344
 
1345
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1346
currently selected item is used.
1347
</source>
4759 cbradney 1348
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1349
 
4759 cbradney 1350
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1351
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1352
</translation>
1135 cbradney 1353
  </message>
1354
  <message>
12281 cbradney 1355
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
4759 cbradney 1356
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1357
 
1358
Returns a list with the names of all available fonts.
1359
</source>
4759 cbradney 1360
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1234 cbradney 1361
 
1362
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1363
</translation>
1135 cbradney 1364
  </message>
1365
  <message>
12281 cbradney 1366
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
4759 cbradney 1367
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1368
 
4759 cbradney 1369
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1370
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1371
</source>
4759 cbradney 1372
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1234 cbradney 1373
 
1374
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1375
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1376
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1377
</translation>
1135 cbradney 1378
  </message>
1379
  <message>
12281 cbradney 1380
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
4759 cbradney 1381
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1382
 
1383
Returns a list with the names of all defined layers.
1384
</source>
4759 cbradney 1385
    <translation>getLayers() -&gt; list
1234 cbradney 1386
 
1387
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1388
</translation>
1135 cbradney 1389
  </message>
1390
  <message>
12281 cbradney 1391
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
4759 cbradney 1392
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1393
 
1394
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1395
 
4759 cbradney 1396
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1397
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1398
</source>
4759 cbradney 1399
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1400
 
1401
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1402
 
1403
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1404
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1405
</translation>
1135 cbradney 1406
  </message>
1407
  <message>
12281 cbradney 1408
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
4759 cbradney 1409
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1410
 
1411
Returns the name of the current active layer.
1412
</source>
4759 cbradney 1413
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1234 cbradney 1414
 
1415
Повертає назву активного плану.
1416
</translation>
1135 cbradney 1417
  </message>
1418
  <message>
12281 cbradney 1419
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
4759 cbradney 1420
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1421
 
1422
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1423
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1424
 
4759 cbradney 1425
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1426
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1427
</source>
4759 cbradney 1428
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1429
 
4759 cbradney 1430
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1431
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1432
 
1433
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1434
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1435
</translation>
1135 cbradney 1436
  </message>
1437
  <message>
12281 cbradney 1438
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
4759 cbradney 1439
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1440
 
1441
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1442
the layer is invisible.
1443
 
4759 cbradney 1444
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1445
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1446
</source>
4759 cbradney 1447
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1234 cbradney 1448
 
1449
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1450
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1451
 
1452
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1453
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1454
</translation>
1135 cbradney 1455
  </message>
1456
  <message>
9729 cbradney 1457
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 1458
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1459
 
1460
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4759 cbradney 1461
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1462
 
4759 cbradney 1463
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1464
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1465
</source>
6261 cbradney 1466
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1234 cbradney 1467
 
1468
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1469
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1470
 
1471
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1472
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1473
</translation>
1135 cbradney 1474
  </message>
1475
  <message>
12281 cbradney 1476
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
4759 cbradney 1477
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1478
 
4759 cbradney 1479
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1480
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1481
 
4759 cbradney 1482
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1483
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1484
</source>
4759 cbradney 1485
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1234 cbradney 1486
 
1487
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1488
останній план документа нічого не відбувається.
1489
 
1490
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1491
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1492
</translation>
1135 cbradney 1493
  </message>
1494
  <message>
12281 cbradney 1495
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
4759 cbradney 1496
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1497
 
1498
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1499
 
4759 cbradney 1500
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1501
</source>
4759 cbradney 1502
    <translation>createLayer(layer)
1234 cbradney 1503
 
1504
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1505
 
1506
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1507
</translation>
1135 cbradney 1508
  </message>
1509
  <message>
12281 cbradney 1510
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
4759 cbradney 1511
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1512
 
1513
Returns a string with the -lang value.
1514
</source>
4759 cbradney 1515
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1516
 
1517
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1518
</translation>
1135 cbradney 1519
  </message>
1520
  <message>
12281 cbradney 1521
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
4759 cbradney 1522
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1523
 
1524
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1525
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1526
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1527
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1528
is not given Scribus will create one for you.
1529
 
4759 cbradney 1530
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1531
</source>
4759 cbradney 1532
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1533
 
1534
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1535
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1536
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1537
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1234 cbradney 1538
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1539
 
1540
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1541
використаної назви.
1542
</translation>
1135 cbradney 1543
  </message>
1544
  <message>
12281 cbradney 1545
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
4759 cbradney 1546
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1547
 
1548
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1549
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1550
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1551
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1552
create one for you.
1553
 
4759 cbradney 1554
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1555
</source>
4759 cbradney 1556
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1557
 
1558
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1559
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
4759 cbradney 1560
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1234 cbradney 1561
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1562
Scribus створить його сам.
1563
 
1564
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1565
використаної назви.
1566
</translation>
1135 cbradney 1567
  </message>
1568
  <message>
12281 cbradney 1569
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
4759 cbradney 1570
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1571
 
1572
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1573
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1574
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1575
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1576
given Scribus will create one for you.
1577
 
4759 cbradney 1578
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1579
</source>
4759 cbradney 1580
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1581
 
1582
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1583
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1584
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1585
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1586
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1587
 
1588
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1589
використаної назви.
1590
 
1591
</translation>
1135 cbradney 1592
  </message>
1593
  <message>
12281 cbradney 1594
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
4759 cbradney 1595
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1596
 
1597
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1598
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1599
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1600
object because you need this name for further access to that object. If
1601
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1602
 
4759 cbradney 1603
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1604
</source>
4759 cbradney 1605
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1606
 
1607
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1608
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1609
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1610
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1611
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1612
 
1613
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1614
використаної назви.
1615
</translation>
1135 cbradney 1616
  </message>
1617
  <message>
12281 cbradney 1618
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
4759 cbradney 1619
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1620
 
1621
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1622
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1623
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1624
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1625
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1626
Scribus will create one for you.
1627
 
4759 cbradney 1628
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1629
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1630
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1631
</source>
4759 cbradney 1632
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1633
 
1634
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1635
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1636
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1637
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1638
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1639
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1640
 
1641
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1642
використаної назви.
1643
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1644
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1645
</translation>
1135 cbradney 1646
  </message>
1647
  <message>
12281 cbradney 1648
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
4759 cbradney 1649
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1650
 
1651
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1652
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1653
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1654
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1655
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1656
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1657
identifier for the object because you need this name for further access to that
1658
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1659
 
4759 cbradney 1660
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1661
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1662
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1663
</source>
4759 cbradney 1664
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1665
 
1666
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1667
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1668
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1669
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
4759 cbradney 1670
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1234 cbradney 1671
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
4759 cbradney 1672
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1234 cbradney 1673
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1674
 
1675
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1676
використаної назви.
1677
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1678
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1679
</translation>
1135 cbradney 1680
  </message>
1681
  <message>
12281 cbradney 1682
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
4759 cbradney 1683
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1684
 
1685
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1686
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1687
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1688
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1689
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1690
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1691
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1692
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1693
for you.
1694
 
4759 cbradney 1695
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1696
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1697
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1698
</source>
4759 cbradney 1699
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1700
 
1701
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1702
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1703
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1704
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1705
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1706
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
4759 cbradney 1707
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1234 cbradney 1708
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1709
задано, Scribus створить його сам.
1710
 
1711
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1712
використаної назви.
1713
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1714
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1715
</translation>
1135 cbradney 1716
  </message>
1717
  <message>
12281 cbradney 1718
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
4759 cbradney 1719
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1720
 
1721
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1722
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1723
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1724
unique identifier for the object because you need this name for further access
1725
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1726
 
4759 cbradney 1727
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1728
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1729
</source>
4759 cbradney 1730
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1731
 
4759 cbradney 1732
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1234 cbradney 1733
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1734
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
4759 cbradney 1735
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1234 cbradney 1736
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1737
його сам.
1738
 
1739
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1740
використаної назви.
1741
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
4759 cbradney 1742
базових об&apos;єкти не існують.
1234 cbradney 1743
</translation>
1135 cbradney 1744
  </message>
1745
  <message>
12281 cbradney 1746
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
4759 cbradney 1747
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1748
 
1749
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1750
selected item is deleted.
1751
</source>
4759 cbradney 1752
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1753
 
4759 cbradney 1754
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1755
</translation>
1135 cbradney 1756
  </message>
1757
  <message>
9729 cbradney 1758
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 1759
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1760
 
1761
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1762
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1763
is not passed, text flow is toggled.
1764
</source>
6261 cbradney 1765
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1234 cbradney 1766
 
4759 cbradney 1767
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1768
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1234 cbradney 1769
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1770
стану параметра на протилежний.
1771
</translation>
1135 cbradney 1772
  </message>
1773
  <message>
12281 cbradney 1774
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
4759 cbradney 1775
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1776
 
1777
Test if an object with specified name really exists in the document.
1778
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1779
returns True if there is something selected.
1780
</source>
4759 cbradney 1781
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 1782
 
4759 cbradney 1783
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1784
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1785
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1234 cbradney 1786
</translation>
1135 cbradney 1787
  </message>
1788
  <message>
12281 cbradney 1789
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
4759 cbradney 1790
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1791
 
1792
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
4759 cbradney 1793
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1794
</source>
4759 cbradney 1795
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1796
 
4759 cbradney 1797
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1798
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1799
</translation>
1135 cbradney 1800
  </message>
1801
  <message>
12281 cbradney 1802
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
4759 cbradney 1803
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1804
 
1805
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1806
</source>
4759 cbradney 1807
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1234 cbradney 1808
 
1809
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1810
</translation>
1135 cbradney 1811
  </message>
1812
  <message>
12281 cbradney 1813
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
4759 cbradney 1814
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1815
 
1816
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1817
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1818
</source>
4759 cbradney 1819
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1820
 
1821
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1822
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1823
</translation>
1135 cbradney 1824
  </message>
1825
  <message>
12281 cbradney 1826
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
4759 cbradney 1827
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1828
 
1829
Redraws all pages.
1830
</source>
4759 cbradney 1831
    <translation>redrawAll()
1234 cbradney 1832
 
1833
Перерисовує всі сторінки.
1834
</translation>
1135 cbradney 1835
  </message>
1836
  <message>
12281 cbradney 1837
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
4759 cbradney 1838
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1839
 
1840
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1841
 
1842
May raise ScribusError if the save failed.
1843
</source>
4759 cbradney 1844
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1845
 
1846
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1847
 
1848
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1849
</translation>
1135 cbradney 1850
  </message>
1851
  <message>
12281 cbradney 1852
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
4759 cbradney 1853
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1854
 
1855
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1856
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1857
page number is.
1858
 
1859
May raise IndexError if the page number is out of range
1860
</source>
4759 cbradney 1861
    <translation>deletePage(nr)
1234 cbradney 1862
 
1863
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1864
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1865
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1866
 
1867
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1868
межі доступного діапазону
1869
</translation>
1135 cbradney 1870
  </message>
1871
  <message>
9729 cbradney 1872
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
4759 cbradney 1873
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1874
 
1875
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
4759 cbradney 1876
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1877
just sets the page that script commands will operates on.
1878
 
1879
May raise IndexError if the page number is out of range.
1880
</source>
10842 cbradney 1881
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1234 cbradney 1882
 
1883
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1884
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1885
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1886
 
1887
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1888
доступного діапазону.
1889
</translation>
1135 cbradney 1890
  </message>
1891
  <message>
12281 cbradney 1892
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
4759 cbradney 1893
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1894
 
1895
Returns the number of pages in the document.
1896
</source>
4759 cbradney 1897
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1898
 
1899
Повертає число сторінок в документі.
1900
</translation>
1135 cbradney 1901
  </message>
1902
  <message>
12281 cbradney 1903
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
4759 cbradney 1904
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1905
 
1906
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
4759 cbradney 1907
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1908
</source>
4759 cbradney 1909
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1234 cbradney 1910
 
1911
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1912
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
4759 cbradney 1913
UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1914
</translation>
1135 cbradney 1915
  </message>
1916
  <message>
12281 cbradney 1917
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
4759 cbradney 1918
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1919
 
1920
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
4759 cbradney 1921
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1922
 
1923
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1924
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1925
</source>
4759 cbradney 1926
    <translation>setHGuides(list)
1234 cbradney 1927
 
1928
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
1929
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
4759 cbradney 1930
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1931
 
1932
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
1933
заміщення існуючих
1934
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
1935
</translation>
1135 cbradney 1936
  </message>
1937
  <message>
12281 cbradney 1938
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
4759 cbradney 1939
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1940
 
1941
See getHGuides.
1942
</source>
4759 cbradney 1943
    <translation>getVGuides()
1234 cbradney 1944
 
1945
Див. getHGuides.
1946
</translation>
1135 cbradney 1947
  </message>
1948
  <message>
12281 cbradney 1949
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
4759 cbradney 1950
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1951
 
1952
See setHGuides.
1953
</source>
4759 cbradney 1954
    <translation>setVGuides()
1234 cbradney 1955
 
1956
Див. setHGuides.
1957
</translation>
1135 cbradney 1958
  </message>
1959
  <message>
12281 cbradney 1960
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
4759 cbradney 1961
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1962
 
4759 cbradney 1963
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1964
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1965
</source>
4759 cbradney 1966
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
1234 cbradney 1967
 
1968
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
4759 cbradney 1969
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
1234 cbradney 1970
</translation>
1135 cbradney 1971
  </message>
1972
  <message>
12281 cbradney 1973
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
4759 cbradney 1974
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1975
 
1976
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
4759 cbradney 1977
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1978
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1979
the page...
1980
</source>
4759 cbradney 1981
    <translation>getPageItems() -&gt; список
1234 cbradney 1982
 
4759 cbradney 1983
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
1984
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1985
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
1234 cbradney 1986
</translation>
1135 cbradney 1987
  </message>
1988
  <message>
12281 cbradney 1989
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
4759 cbradney 1990
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1991
 
1992
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1993
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1994
currently selected item is used.
1995
</source>
4759 cbradney 1996
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1997
 
4759 cbradney 1998
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
1234 cbradney 1999
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 2000
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2001
</translation>
1135 cbradney 2002
  </message>
2003
  <message>
12281 cbradney 2004
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
4759 cbradney 2005
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2006
 
2007
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2008
is not given the currently selected item is used.
2009
</source>
4759 cbradney 2010
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2011
 
4759 cbradney 2012
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2013
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2014
</translation>
1135 cbradney 2015
  </message>
2016
  <message>
12281 cbradney 2017
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
4759 cbradney 2018
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2019
 
2020
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2021
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2022
given the currently selected item is used.
2023
 
2024
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2025
</source>
4759 cbradney 2026
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2027
 
4759 cbradney 2028
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
1234 cbradney 2029
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 2030
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2031
 
2032
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2033
доступний діапазон.
2034
</translation>
1135 cbradney 2035
  </message>
2036
  <message>
12281 cbradney 2037
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
4759 cbradney 2038
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2039
 
2040
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2041
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2042
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2043
is used.
2044
 
2045
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2046
</source>
4759 cbradney 2047
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2048
 
4759 cbradney 2049
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
1234 cbradney 2050
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 2051
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2052
 
2053
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2054
доступний діапазон.
2055
</translation>
1135 cbradney 2056
  </message>
2057
  <message>
12281 cbradney 2058
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
4759 cbradney 2059
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2060
 
2061
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2062
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 2063
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2064
</source>
4759 cbradney 2065
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2066
 
4759 cbradney 2067
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2068
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2069
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2070
</translation>
1135 cbradney 2071
  </message>
2072
  <message>
12281 cbradney 2073
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
4759 cbradney 2074
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2075
 
2076
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2077
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 2078
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2079
</source>
4759 cbradney 2080
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2081
 
4759 cbradney 2082
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2083
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2084
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2085
</translation>
1135 cbradney 2086
  </message>
2087
  <message>
12281 cbradney 2088
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
4759 cbradney 2089
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2090
 
2091
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2092
is not given the currently selected item is used. There are predefined
4759 cbradney 2093
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2094
</source>
4759 cbradney 2095
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2096
 
4759 cbradney 2097
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2098
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2099
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1234 cbradney 2100
</translation>
1135 cbradney 2101
  </message>
2102
  <message>
12281 cbradney 2103
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
4759 cbradney 2104
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2105
 
2106
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2107
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2108
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2109
Item is used.
2110
 
2111
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2112
</source>
4759 cbradney 2113
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2114
 
4759 cbradney 2115
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
1234 cbradney 2116
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2117
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 2118
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2119
 
2120
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2121
доступний діапазон.
2122
</translation>
1135 cbradney 2123
  </message>
2124
  <message>
12281 cbradney 2125
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
4759 cbradney 2126
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2127
 
2128
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2129
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2130
 
2131
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2132
</source>
4759 cbradney 2133
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2134
 
4759 cbradney 2135
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2136
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2137
 
2138
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2139
</translation>
1135 cbradney 2140
  </message>
2141
  <message>
12281 cbradney 2142
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
4759 cbradney 2143
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2144
 
2145
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2146
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2147
 
4759 cbradney 2148
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2149
</source>
4759 cbradney 2150
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2151
 
4759 cbradney 2152
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2153
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2154
 
2155
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2156
</translation>
1135 cbradney 2157
  </message>
2158
  <message>
12281 cbradney 2159
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
4759 cbradney 2160
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2161
 
2162
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2163
new progress bar use. See progressSet.
2164
</source>
4759 cbradney 2165
    <translation>progressReset()
1234 cbradney 2166
 
2167
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2168
використання панелі. Див. progressSet.
2169
</translation>
1135 cbradney 2170
  </message>
2171
  <message>
12281 cbradney 2172
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
4759 cbradney 2173
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2174
 
4759 cbradney 2175
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2176
See progressSet.
2177
</source>
4759 cbradney 2178
    <translation>progressTotal(max)
1234 cbradney 2179
 
2180
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2181
число. Див. progressSet.
2182
</translation>
1135 cbradney 2183
  </message>
2184
  <message>
12281 cbradney 2185
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
4759 cbradney 2186
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2187
 
2188
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2189
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2190
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2191
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2192
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2193
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
4759 cbradney 2194
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2195
</source>
4759 cbradney 2196
    <translation>progressSet(nr)
1234 cbradney 2197
 
2198
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2199
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2200
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2201
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2202
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2203
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2204
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2205
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
4759 cbradney 2206
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
1234 cbradney 2207
</translation>
1135 cbradney 2208
  </message>
2209
  <message>
12281 cbradney 2210
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
4759 cbradney 2211
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2212
 
2213
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2214
</source>
4759 cbradney 2215
    <translation>setCursor()
1234 cbradney 2216
 
2217
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2218
Поки що не використовуйте.
2219
</translation>
1135 cbradney 2220
  </message>
2221
  <message>
12281 cbradney 2222
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
4759 cbradney 2223
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2224
 
4759 cbradney 2225
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2226
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2227
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2228
</source>
4759 cbradney 2229
    <translation>docChanged(булеве значення)
1234 cbradney 2230
 
2231
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2232
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2233
змін автоматично при роботі сценарія.
2234
</translation>
1135 cbradney 2235
  </message>
2236
  <message>
12281 cbradney 2237
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
4759 cbradney 2238
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1135 cbradney 2239
 
4759 cbradney 2240
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2241
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2242
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1135 cbradney 2243
 
1525 cbradney 2244
May raise WrongFrameTypeError.
2245
</source>
4759 cbradney 2246
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2168 cbradney 2247
 
2248
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
4759 cbradney 2249
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2250
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2251
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2168 cbradney 2252
булевими змінними.
2253
 
2254
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2255
</translation>
1525 cbradney 2256
  </message>
2257
  <message>
12281 cbradney 2258
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
4759 cbradney 2259
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2260
 
2261
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2262
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2263
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2264
 
4759 cbradney 2265
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2266
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2267
</source>
4759 cbradney 2268
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2168 cbradney 2269
 
2270
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2271
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2272
&quot;layer&quot; не дозволено.
2273
 
2274
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2275
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2276
</translation>
1525 cbradney 2277
  </message>
2278
  <message>
12281 cbradney 2279
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
4759 cbradney 2280
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2281
 
2168 cbradney 2282
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2283
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2284
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2285
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2286
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2287
 
4759 cbradney 2288
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2168 cbradney 2289
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2290
</source>
4759 cbradney 2291
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2292
 
2168 cbradney 2293
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2294
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2295
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2296
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
4759 cbradney 2297
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2168 cbradney 2298
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2299
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2300
 
2301
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2302
було знайдено.
2303
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
4759 cbradney 2304
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2168 cbradney 2305
</translation>
1525 cbradney 2306
  </message>
2307
  <message>
9729 cbradney 2308
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
4759 cbradney 2309
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2310
 
2168 cbradney 2311
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2312
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2313
 
2168 cbradney 2314
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2315
</source>
10842 cbradney 2316
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2317
 
2168 cbradney 2318
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
4759 cbradney 2319
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2320
 
2168 cbradney 2321
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2322
текстовою рамкою
2323
</translation>
1525 cbradney 2324
  </message>
2325
  <message>
12281 cbradney 2326
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
4759 cbradney 2327
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2328
 
2168 cbradney 2329
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2330
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2331
 
2168 cbradney 2332
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2333
</source>
4759 cbradney 2334
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2335
 
2168 cbradney 2336
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
4759 cbradney 2337
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2338
 
2168 cbradney 2339
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2340
являється текстовою
2341
</translation>
1525 cbradney 2342
  </message>
2343
  <message>
12281 cbradney 2344
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
4759 cbradney 2345
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2346
 
2168 cbradney 2347
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
4759 cbradney 2348
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2349
</source>
4759 cbradney 2350
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2351
 
4759 cbradney 2352
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2168 cbradney 2353
</translation>
1525 cbradney 2354
  </message>
2355
  <message>
12281 cbradney 2356
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
4759 cbradney 2357
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2358
 
3064 cbradney 2359
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2360
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2361
space. If no document is open, returns the value of the named color
2362
from the default document colors.
2363
 
4759 cbradney 2364
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3064 cbradney 2365
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2366
</source>
4759 cbradney 2367
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
3443 cbradney 2368
 
2369
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2370
 
2371
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
4759 cbradney 2372
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
3443 cbradney 2373
</translation>
3064 cbradney 2374
  </message>
2375
  <message>
9729 cbradney 2376
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2377
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3064 cbradney 2378
 
2379
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2380
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2381
the range from 0 to 255.
2382
 
2383
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2384
</source>
7508 cbradney 2385
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3443 cbradney 2386
 
2387
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2388
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2389
 
4759 cbradney 2390
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
3443 cbradney 2391
</translation>
3064 cbradney 2392
  </message>
2393
  <message>
10166 cbradney 2394
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
4759 cbradney 2395
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3064 cbradney 2396
 
2397
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2398
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
4759 cbradney 2399
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3064 cbradney 2400
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2401
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2402
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2403
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2404
opional parameters is False.
2405
 
4759 cbradney 2406
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2407
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3064 cbradney 2408
 
2409
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2410
 
4759 cbradney 2411
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2412
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3064 cbradney 2413
</source>
10842 cbradney 2414
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2415
 
4759 cbradney 2416
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
3443 cbradney 2417
 
4759 cbradney 2418
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2419
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3443 cbradney 2420
 
2421
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2422
 
4759 cbradney 2423
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2424
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3443 cbradney 2425
</translation>
3064 cbradney 2426
  </message>
2427
  <message>
9729 cbradney 2428
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2429
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3064 cbradney 2430
 
2431
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2432
</source>
7508 cbradney 2433
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2434
 
4759 cbradney 2435
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
3064 cbradney 2436
  </message>
2437
  <message>
9729 cbradney 2438
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2439
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3064 cbradney 2440
 
2441
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2442
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
4759 cbradney 2443
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3064 cbradney 2444
</source>
7508 cbradney 2445
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3443 cbradney 2446
 
4759 cbradney 2447
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
2448
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
3443 cbradney 2449
</translation>
3064 cbradney 2450
  </message>
2451
  <message>
12281 cbradney 2452
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
4759 cbradney 2453
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3064 cbradney 2454
 
4759 cbradney 2455
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
3064 cbradney 2456
for details of arguments.
2457
 
4759 cbradney 2458
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
3064 cbradney 2459
</source>
4759 cbradney 2460
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3443 cbradney 2461
 
4759 cbradney 2462
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
3443 cbradney 2463
для додаткової інформації про атрибути.
2464
 
4759 cbradney 2465
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
3443 cbradney 2466
</translation>
3064 cbradney 2467
  </message>
2468
  <message>
12281 cbradney 2469
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
4759 cbradney 2470
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3064 cbradney 2471
 
4759 cbradney 2472
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2473
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
3064 cbradney 2474
by parent classes as well.
2475
</source>
4759 cbradney 2476
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3443 cbradney 2477
 
4759 cbradney 2478
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
2479
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
3443 cbradney 2480
</translation>
3064 cbradney 2481
  </message>
2482
  <message>
12281 cbradney 2483
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
4759 cbradney 2484
    <source>getProperty(object, property)
3064 cbradney 2485
 
4759 cbradney 2486
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
3064 cbradney 2487
 
4759 cbradney 2488
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
3064 cbradney 2489
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2490
C++ QObject instance.
2491
 
4759 cbradney 2492
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2493
to look up on `object&apos;.
3064 cbradney 2494
 
2495
The return value varies depending on the type of the property.
2496
</source>
4759 cbradney 2497
    <translation>getProperty(object, property)
3443 cbradney 2498
 
4759 cbradney 2499
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2500
 
4759 cbradney 2501
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
3443 cbradney 2502
 
4759 cbradney 2503
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2504
 
2505
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2506
</translation>
3064 cbradney 2507
  </message>
2508
  <message>
12281 cbradney 2509
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
4759 cbradney 2510
    <source>setProperty(object, property, value)
3064 cbradney 2511
 
4759 cbradney 2512
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2513
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
3064 cbradney 2514
also be raised if the underlying setter fails.
2515
 
2516
See getProperty() for more information.
2517
</source>
4759 cbradney 2518
    <translation>setProperty(object, property, value)
3443 cbradney 2519
 
4759 cbradney 2520
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
3443 cbradney 2521
 
2522
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2523
</translation>
3064 cbradney 2524
  </message>
2525
  <message>
10166 cbradney 2526
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
4759 cbradney 2527
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3064 cbradney 2528
 
4759 cbradney 2529
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2530
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2531
search recursively through children, grandchildren, etc.
2532
 
2533
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2534
</source>
10842 cbradney 2535
    <translation type="obsolete">getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3443 cbradney 2536
 
4759 cbradney 2537
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
3443 cbradney 2538
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2539
 
2540
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2541
</translation>
3064 cbradney 2542
  </message>
2543
  <message>
10166 cbradney 2544
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
4759 cbradney 2545
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3064 cbradney 2546
 
4759 cbradney 2547
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2548
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2549
search recursively through children, grandchildren, etc.
2550
</source>
10842 cbradney 2551
    <translation type="obsolete">getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3443 cbradney 2552
 
4759 cbradney 2553
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
3443 cbradney 2554
</translation>
3064 cbradney 2555
  </message>
2556
  <message>
9729 cbradney 2557
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2558
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3064 cbradney 2559
 
2560
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2561
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2562
selected item is used.
2563
</source>
7508 cbradney 2564
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3443 cbradney 2565
 
4759 cbradney 2566
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2567
</translation>
3064 cbradney 2568
  </message>
2569
  <message>
9729 cbradney 2570
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2571
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3064 cbradney 2572
 
2573
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2574
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2575
&quot;layer&quot; is invisible.
2576
 
4759 cbradney 2577
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2578
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3064 cbradney 2579
</source>
7508 cbradney 2580
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3443 cbradney 2581
 
2582
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2583
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2584
 
2585
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2586
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2587
</translation>
3064 cbradney 2588
  </message>
2589
  <message>
9729 cbradney 2590
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2591
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2592
 
2593
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2594
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2595
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2596
not given the currently selected Item is used.
2597
 
2598
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2599
</source>
7508 cbradney 2600
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3443 cbradney 2601
 
2602
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2603
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2604
 
2605
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2606
</translation>
3064 cbradney 2607
  </message>
2608
  <message>
12281 cbradney 2609
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
4759 cbradney 2610
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3064 cbradney 2611
 
2612
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2613
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3064 cbradney 2614
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2615
 
2616
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2617
</source>
4759 cbradney 2618
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2619
 
2620
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2621
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
3443 cbradney 2622
 
2623
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2624
  </message>
3443 cbradney 2625
  <message>
12281 cbradney 2626
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
4759 cbradney 2627
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2628
 
4759 cbradney 2629
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3443 cbradney 2630
style name or None when user cancels the dialog.
2631
</source>
4759 cbradney 2632
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2633
 
2634
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
4759 cbradney 2635
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
3443 cbradney 2636
</translation>
2637
  </message>
3824 cbradney 2638
  <message>
12281 cbradney 2639
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
4759 cbradney 2640
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2641
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3824 cbradney 2642
 
2643
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2644
 
2645
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2646
following meaning:
2647
 
2648
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 2649
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2650
 
2651
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2652
  margins
2653
 
2654
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2655
 
2656
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 2657
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2658
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2659
 
2660
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2661
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2662
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2663
 
2664
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2665
 
2666
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2667
 
2668
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2669
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2670
is not in points, make sure to account for this.
2671
 
2672
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2673
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2674
</source>
4759 cbradney 2675
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2676
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
4444 cbradney 2677
 
2678
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
2679
 
2680
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
2681
Розшифрування параметрів:
2682
 
2683
  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 2684
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 2685
  наприклад PAPER_A4 і т.п.
2686
 
2687
  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
2688
  документа
2689
 
2690
  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
2691
 
2692
  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
2693
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
2694
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
2695
 
2696
  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
2697
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2698
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2699
 
2700
  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2701
 
2702
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2703
 
2704
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
2705
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
2706
інші одиниці виміру.
2707
 
2708
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2709
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2710
</translation>
3824 cbradney 2711
  </message>
4141 cbradney 2712
  <message>
12281 cbradney 2713
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4759 cbradney 2714
    <source>closeMasterPage()
4141 cbradney 2715
 
2716
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2717
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2718
</source>
4759 cbradney 2719
    <translation>closeMasterPage()
4444 cbradney 2720
 
2721
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
2722
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
2723
</translation>
4141 cbradney 2724
  </message>
2725
  <message>
12281 cbradney 2726
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4759 cbradney 2727
    <source>masterPageNames()
4141 cbradney 2728
 
2729
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2730
</source>
4759 cbradney 2731
    <translation>masterPageNames()
4444 cbradney 2732
 
2733
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
2734
</translation>
4141 cbradney 2735
  </message>
2736
  <message>
12281 cbradney 2737
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4759 cbradney 2738
    <source>editMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2739
 
2740
Enables master page editing and opens the named master page
2741
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2742
</source>
4759 cbradney 2743
    <translation>editMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2744
 
2745
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
2746
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
2747
</translation>
4141 cbradney 2748
  </message>
2749
  <message>
12281 cbradney 2750
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4759 cbradney 2751
    <source>createMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2752
 
2753
Creates a new master page named pageName and opens it for
2754
editing.
2755
</source>
4759 cbradney 2756
    <translation>createMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2757
 
2758
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
2759
для редагування.
2760
</translation>
4141 cbradney 2761
  </message>
2762
  <message>
12281 cbradney 2763
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4759 cbradney 2764
    <source>deleteMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2765
 
2766
Delete the named master page.
2767
</source>
4759 cbradney 2768
    <translation>deleteMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2769
 
2770
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
2771
</translation>
4141 cbradney 2772
  </message>
2773
  <message>
12281 cbradney 2774
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4759 cbradney 2775
    <source>zoomDocument(double)
4141 cbradney 2776
 
2777
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2778
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2779
</source>
4759 cbradney 2780
    <translation>zoomDocument(double)
4444 cbradney 2781
 
2782
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
2783
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
2784
використовує -100 як позначку.
2785
</translation>
4141 cbradney 2786
  </message>
6261 cbradney 2787
  <message>
12281 cbradney 2788
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 2789
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2790
 
2791
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2792
is not given the currently selected Item is used.
2793
</source>
2794
    <translation type="unfinished"></translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
12281 cbradney 2797
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 2798
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2799
 
2800
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2801
is not given the currently selected Item is used.
2802
</source>
2803
    <translation type="unfinished"></translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
12281 cbradney 2806
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 2807
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2808
 
2809
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2810
is not given the currently selected Item is used.
2811
</source>
2812
    <translation type="unfinished"></translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
12281 cbradney 2815
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 2816
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2817
 
2818
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2819
is not given the currently selected Item is used.
2820
</source>
2821
    <translation type="unfinished"></translation>
2822
  </message>
2823
  <message>
12281 cbradney 2824
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 2825
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2826
 
2827
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2828
true the layer will be locked.
2829
 
2830
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2831
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2832
</source>
2833
    <translation type="unfinished"></translation>
2834
  </message>
2835
  <message>
12281 cbradney 2836
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
6261 cbradney 2837
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2838
 
2839
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2840
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2841
&quot;layer&quot; is locked.
2842
 
2843
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2844
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2845
</source>
2846
    <translation type="unfinished"></translation>
2847
  </message>
2848
  <message>
12281 cbradney 2849
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
6261 cbradney 2850
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2851
 
2852
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2853
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2854
&quot;layer&quot; is normal.
2855
 
2856
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2857
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2858
</source>
2859
    <translation type="unfinished"></translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
12281 cbradney 2862
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
6261 cbradney 2863
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2864
 
2865
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2866
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2867
 
2868
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2869
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2870
</source>
2871
    <translation type="unfinished"></translation>
2872
  </message>
2873
  <message>
12281 cbradney 2874
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
6261 cbradney 2875
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2876
 
2877
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2878
 
2879
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2880
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2881
</source>
2882
    <translation type="unfinished"></translation>
2883
  </message>
2884
  <message>
12281 cbradney 2885
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
6261 cbradney 2886
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2887
 
2888
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2889
 
2890
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2891
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2892
</source>
2893
    <translation type="unfinished"></translation>
2894
  </message>
2895
  <message>
12281 cbradney 2896
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
6261 cbradney 2897
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2898
 
2899
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2900
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2901
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2902
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2903
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2904
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2905
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2906
</source>
2907
    <translation type="unfinished"></translation>
2908
  </message>
2909
  <message>
12281 cbradney 2910
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6261 cbradney 2911
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2912
 
2913
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2914
</source>
2915
    <translation type="unfinished"></translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
12281 cbradney 2918
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 2919
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2920
 
2921
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2922
strings.
2923
</source>
2924
    <translation type="unfinished"></translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
12281 cbradney 2927
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 2928
    <source>getPageType() -&gt; integer
2929
 
2930
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2931
</source>
2932
    <translation type="unfinished"></translation>
2933
  </message>
2934
  <message>
12281 cbradney 2935
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 2936
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2937
 
2938
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2939
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2940
</source>
2941
    <translation type="unfinished"></translation>
2942
  </message>
7508 cbradney 2943
  <message>
12281 cbradney 2944
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7508 cbradney 2945
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2946
 
2947
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2948
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2949
the range from 0 to 255.
2950
 
2951
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2952
</source>
2953
    <translation type="unfinished"></translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
12281 cbradney 2956
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7508 cbradney 2957
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2958
 
2959
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2960
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2961
selected item is used.
2962
</source>
2963
    <translation type="unfinished"></translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
12281 cbradney 2966
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7508 cbradney 2967
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2968
 
2969
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2970
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2971
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2972
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2973
</source>
2974
    <translation type="unfinished"></translation>
2975
  </message>
2976
  <message>
12281 cbradney 2977
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7508 cbradney 2978
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2979
 
2980
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2981
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2982
selected item is used.
2983
</source>
2984
    <translation type="unfinished"></translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
12281 cbradney 2987
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7508 cbradney 2988
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2989
 
2990
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2991
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2992
 
2993
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2994
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2995
</source>
2996
    <translation type="unfinished"></translation>
2997
  </message>
2998
  <message>
12281 cbradney 2999
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7508 cbradney 3000
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3001
 
3002
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
3003
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
3004
&quot;layer&quot; is invisible.
3005
 
3006
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3007
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3008
</source>
3009
    <translation type="unfinished"></translation>
3010
  </message>
3011
  <message>
12281 cbradney 3012
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7508 cbradney 3013
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3014
 
3015
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3016
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3017
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3018
not given the currently selected Item is used.
3019
 
3020
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3021
</source>
3022
    <translation type="unfinished"></translation>
3023
  </message>
9729 cbradney 3024
  <message>
12281 cbradney 3025
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
9729 cbradney 3026
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3027
 
3028
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3029
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3030
constants.
3031
</source>
3032
    <translation type="unfinished"></translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
12281 cbradney 3035
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9729 cbradney 3036
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3037
 
3038
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3039
true the layer will be displayed outlined.
3040
 
3041
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3042
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3043
</source>
3044
    <translation type="unfinished"></translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
12281 cbradney 3047
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9729 cbradney 3048
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
3049
 
3050
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3051
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
3052
 
3053
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3054
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3055
</source>
3056
    <translation type="unfinished"></translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
12281 cbradney 3059
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9729 cbradney 3060
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
3061
 
3062
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3063
 
3064
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3065
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3066
</source>
3067
    <translation type="unfinished"></translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
12281 cbradney 3070
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9729 cbradney 3071
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
3072
 
3073
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3074
 
3075
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3076
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3077
</source>
3078
    <translation type="unfinished"></translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
12281 cbradney 3081
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
9729 cbradney 3082
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3083
 
3084
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3085
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3086
</source>
3087
    <translation type="unfinished"></translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
12281 cbradney 3090
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
9729 cbradney 3091
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3092
 
3093
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3094
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3095
</source>
3096
    <translation type="unfinished"></translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
12281 cbradney 3099
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
9729 cbradney 3100
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3101
 
3102
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3103
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3104
</source>
3105
    <translation type="unfinished"></translation>
3106
  </message>
3107
  <message>
12281 cbradney 3108
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
9729 cbradney 3109
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3110
 
3111
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3112
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3113
</source>
3114
    <translation type="unfinished"></translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
12281 cbradney 3117
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9729 cbradney 3118
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3119
 
3120
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3121
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3122
 
3123
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3124
</source>
3125
    <translation type="unfinished"></translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
12281 cbradney 3128
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9729 cbradney 3129
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3130
 
3131
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3132
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3133
 
3134
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3135
</source>
3136
    <translation type="unfinished"></translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
12281 cbradney 3139
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9729 cbradney 3140
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3141
 
3142
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3143
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3144
 
3145
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3146
</source>
3147
    <translation type="unfinished"></translation>
3148
  </message>
10842 cbradney 3149
  <message>
12281 cbradney 3150
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
10842 cbradney 3151
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3152
 
3153
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3154
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3155
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3156
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3157
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3158
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3159
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3160
optional parameters is False.
3161
 
3162
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3163
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3164
 
3165
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3166
 
3167
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3168
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3169
</source>
3170
    <translation type="unfinished"></translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
12281 cbradney 3173
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
10842 cbradney 3174
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
3175
 
3176
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3177
the currently selected item is used. The join types are:
3178
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3179
</source>
3180
    <translation type="unfinished"></translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
12281 cbradney 3183
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
10842 cbradney 3184
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
3185
 
3186
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3187
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
3188
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
3189
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
3190
given the currently selected item is used.
3191
</source>
3192
    <translation type="unfinished"></translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
12281 cbradney 3195
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
10842 cbradney 3196
    <source>gotoPage(nr)
3197
 
3198
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
3199
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
3200
just sets the page that script commands will operates on.
3201
 
3202
May raise IndexError if the page number is out of range.
3203
</source>
3204
    <translation type="unfinished"></translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
12281 cbradney 3207
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
10842 cbradney 3208
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3209
 
3210
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3211
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3212
 
3213
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3214
</source>
3215
    <translation type="unfinished"></translation>
3216
  </message>
11652 cbradney 3217
  <message>
12281 cbradney 3218
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
11652 cbradney 3219
    <source>moveSelectionToFront()
3220
 
3221
Moves current selection to front.
3222
</source>
3223
    <translation type="unfinished"></translation>
3224
  </message>
3225
  <message>
12281 cbradney 3226
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
11652 cbradney 3227
    <source>moveSelectionToFront()
3228
 
3229
Moves current selection to back.
3230
</source>
3231
    <translation type="unfinished"></translation>
3232
  </message>
3233
  <message>
12281 cbradney 3234
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
11652 cbradney 3235
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
3236
 
3237
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
3238
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
3239
pageList: tuple with page numbers of pages to import
3240
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
3241
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
3242
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
3243
</source>
3244
    <translation type="unfinished"></translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
12281 cbradney 3247
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
11652 cbradney 3248
    <source>createCharStyle(...)
3249
 
3250
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
3251
 
3252
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
3253
 
3254
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
3255
 
3256
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
3257
 
3258
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
3259
 
3260
-&gt; inherit
3261
 
3262
-&gt; bold
3263
 
3264
-&gt; italic
3265
 
3266
-&gt; underline
3267
 
3268
-&gt; underlinewords
3269
 
3270
-&gt; strike
3271
 
3272
-&gt; superscript
3273
 
3274
-&gt; subscript
3275
 
3276
-&gt; outline
3277
 
3278
-&gt; shadowed
3279
 
3280
-&gt; allcaps
3281
 
3282
-&gt; smallcaps
3283
 
3284
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3285
 
3286
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3287
 
3288
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3289
 
3290
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3291
 
3292
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3293
 
3294
underlineoffset [optional], underlinewidth [option