Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 11652 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
4759 cbradney 3
<context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
4759 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
4759 cbradney 14
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 15
 
16
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
17
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
4759 cbradney 18
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 19
  </message>
20
  <message>
9729 cbradney 21
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
4759 cbradney 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
4759 cbradney 27
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1234 cbradney 28
 
29
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
30
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
31
кольорів.</translation>
1135 cbradney 32
  </message>
33
  <message>
9729 cbradney 34
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
4759 cbradney 35
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 36
 
37
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
38
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
39
Returns true if a new document was created.
40
</source>
4759 cbradney 41
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1234 cbradney 42
 
43
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
44
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
45
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
46
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 47
  </message>
48
  <message>
9729 cbradney 49
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
4759 cbradney 50
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 51
 
52
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
53
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
54
</source>
4759 cbradney 55
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 56
 
4759 cbradney 57
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
58
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 59
  </message>
60
  <message>
9729 cbradney 61
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
4759 cbradney 62
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 63
 
64
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
65
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
66
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
67
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
68
</source>
4759 cbradney 69
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 70
 
4759 cbradney 71
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
1234 cbradney 72
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
4759 cbradney 73
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
1234 cbradney 74
належить до групи, то рухається вся група.
75
</translation>
1135 cbradney 76
  </message>
77
  <message>
9729 cbradney 78
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
4759 cbradney 79
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 80
 
81
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
82
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
83
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
84
</source>
4759 cbradney 85
    <translation>setRedraw(bool)
1234 cbradney 86
 
87
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
88
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
89
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
90
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
91
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 92
  </message>
93
  <message>
9729 cbradney 94
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
4759 cbradney 95
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 96
 
97
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
98
coordinates are given in the current measurement units of the document
99
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
100
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
101
is not given Scribus will create one for you.
102
 
4759 cbradney 103
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 104
</source>
4759 cbradney 105
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 106
 
4759 cbradney 107
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
1234 cbradney 108
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
4759 cbradney 109
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
110
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
1234 cbradney 111
сам.
112
 
4759 cbradney 113
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
1234 cbradney 114
</translation>
1135 cbradney 115
  </message>
116
  <message>
9729 cbradney 117
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
4759 cbradney 118
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 119
 
120
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
121
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
4759 cbradney 122
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 123
</source>
4759 cbradney 124
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 125
 
4759 cbradney 126
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
1234 cbradney 127
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
4759 cbradney 128
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
1234 cbradney 129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
9729 cbradney 132
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
4759 cbradney 133
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 134
 
135
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
4759 cbradney 136
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 137
</source>
4759 cbradney 138
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1234 cbradney 139
 
140
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
4759 cbradney 141
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
1234 cbradney 142
</translation>
1135 cbradney 143
  </message>
144
  <message>
9729 cbradney 145
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
4759 cbradney 146
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1135 cbradney 147
 
3064 cbradney 148
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
149
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
150
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
151
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
152
master page for the new page.
153
 
154
May raise IndexError if the page number is out of range
155
</source>
4759 cbradney 156
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3443 cbradney 157
 
4759 cbradney 158
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
3443 cbradney 159
 
160
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
161
</translation>
3064 cbradney 162
  </message>
163
  <message>
9729 cbradney 164
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 165
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 166
 
167
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
4759 cbradney 168
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 169
</source>
9729 cbradney 170
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3443 cbradney 171
 
4759 cbradney 172
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
3443 cbradney 173
</translation>
3064 cbradney 174
  </message>
3824 cbradney 175
  <message>
9729 cbradney 176
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 177
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
178
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 179
 
180
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
181
following meaning:
182
 
183
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 184
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 185
 
186
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
187
margins
188
 
189
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
190
 
191
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 192
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
193
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 194
 
195
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
196
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
197
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
198
 
199
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
200
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
201
PAGE_4 is 4-fold.
202
 
203
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
204
Indexed from 0 (0 = first).
205
 
206
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
207
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
208
is not in points, make sure to account for this.
209
 
210
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
211
PAGE_4, 3)
212
 
213
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
214
</source>
6434 cbradney 215
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
4759 cbradney 216
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
4444 cbradney 217
 
218
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
219
Параметри мають такі значення:
220
 
221
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 222
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 223
наприклад PAPER_A4 і т.п.
224
 
225
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
226
документа.
227
 
228
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
229
 
230
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
231
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
232
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
233
 
234
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
235
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
236
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
237
 
238
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
239
PAGE_1 - одинарна сторінка,
240
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
241
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
242
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
243
 
244
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
245
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
246
 
247
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
248
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
249
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
250
 
251
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
252
PAGE_4, 3)
253
 
254
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
255
дозволений для pagesType діапазон.
256
</translation>
3824 cbradney 257
  </message>
6434 cbradney 258
  <message>
9729 cbradney 259
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6434 cbradney 260
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
261
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
262
 
263
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
264
following meaning:
265
 
266
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
267
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
268
 
269
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
270
margins
271
 
272
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
273
 
274
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
275
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
276
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
277
 
278
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
279
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
280
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
281
 
282
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
283
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
284
PAGE_4 is 4-fold.
285
 
286
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
287
Indexed from 0 (0 = first).
288
 
289
numPage = Number of pages to be created.
290
 
291
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
292
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
293
is not in points, make sure to account for this.
294
 
295
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
296
PAGE_4, 3, 1)
297
 
298
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
299
</source>
300
    <translation type="unfinished"></translation>
301
  </message>
9729 cbradney 302
  <message>
303
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
304
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
305
 
306
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
307
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
308
 
309
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
310
</source>
311
    <translation type="unfinished"></translation>
312
  </message>
11652 cbradney 313
  <message>
314
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
315
    <source>createParagraphStyle(...)
316
 
317
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
318
 
319
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
320
 
321
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
322
 
323
fixed linespacing:     0
324
 
325
automatic linespacing:   1
326
 
327
baseline grid linespacing: 2
328
 
329
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
330
 
331
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
332
 
333
-&gt; left:   0
334
 
335
-&gt; center:  1
336
 
337
-&gt; right:  2
338
 
339
-&gt; justify: 3
340
 
341
-&gt; extend:  4
342
 
343
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
344
 
345
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
346
 
347
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
348
 
349
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
350
 
351
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
352
 
353
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
354
 
355
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
356
 
357
</source>
358
    <translation type="unfinished"></translation>
359
  </message>
4759 cbradney 360
</context>
361
<context>
1135 cbradney 362
  <name>@default</name>
363
  <message>
9729 cbradney 364
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
4759 cbradney 365
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 366
 
367
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
368
has some text selected the value assigned to the first character
369
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
370
selected item is used.
371
</source>
4759 cbradney 372
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 373
 
4759 cbradney 374
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
1234 cbradney 375
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
4759 cbradney 376
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 377
  </message>
378
  <message>
9729 cbradney 379
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
4759 cbradney 380
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 381
 
382
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
383
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
384
</source>
4759 cbradney 385
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 386
 
4759 cbradney 387
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
1234 cbradney 388
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
4759 cbradney 389
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 390
  </message>
391
  <message>
9729 cbradney 392
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
4759 cbradney 393
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 394
 
395
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
396
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
397
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
398
selected item is used.
399
</source>
4759 cbradney 400
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 401
 
402
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
403
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
404
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
4759 cbradney 405
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 406
</translation>
1135 cbradney 407
  </message>
408
  <message>
9729 cbradney 409
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
4759 cbradney 410
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 411
 
412
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
413
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
414
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
415
used.
416
</source>
4759 cbradney 417
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 418
 
4759 cbradney 419
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
1234 cbradney 420
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
4759 cbradney 421
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 422
</translation>
1135 cbradney 423
  </message>
424
  <message>
9729 cbradney 425
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
4759 cbradney 426
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 427
 
428
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
429
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
430
</source>
4759 cbradney 431
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 432
 
4759 cbradney 433
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
1234 cbradney 434
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 435
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 436
  </message>
437
  <message>
9729 cbradney 438
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
4759 cbradney 439
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 440
 
441
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
442
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
443
</source>
4759 cbradney 444
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 445
 
446
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
447
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
4759 cbradney 448
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 449
  </message>
450
  <message>
9729 cbradney 451
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
4759 cbradney 452
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 453
 
454
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
455
given the currently selected item is used.
456
</source>
4759 cbradney 457
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 458
 
459
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 460
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 461
  </message>
462
  <message>
9729 cbradney 463
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
4759 cbradney 464
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 465
 
466
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
4759 cbradney 467
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 468
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
469
used.
470
</source>
4759 cbradney 471
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 472
 
473
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
474
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
4759 cbradney 475
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
1234 cbradney 476
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
4759 cbradney 477
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 478
  </message>
479
  <message>
9729 cbradney 480
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
4759 cbradney 481
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 482
 
483
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
484
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
485
currently selected item is used.
486
 
487
May throw ValueError if the font cannot be found.
488
</source>
4759 cbradney 489
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 490
 
491
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
492
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
4759 cbradney 493
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 494
 
495
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
496
</translation>
1135 cbradney 497
  </message>
498
  <message>
9729 cbradney 499
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
4759 cbradney 500
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 501
 
502
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
503
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
504
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
505
currently selected item is used.
506
 
4759 cbradney 507
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 508
</source>
4759 cbradney 509
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 510
 
511
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
512
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
513
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
514
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 515
об&apos;єкт.
1234 cbradney 516
 
517
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
518
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 519
  </message>
520
  <message>
9729 cbradney 521
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
4759 cbradney 522
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 523
 
524
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
525
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
526
item is used.
527
 
528
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
529
</source>
4759 cbradney 530
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 531
 
532
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
533
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 534
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 535
 
536
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
537
за доступний діапазон.
538
</translation>
1135 cbradney 539
  </message>
540
  <message>
9729 cbradney 541
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
4759 cbradney 542
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 543
 
544
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
545
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
546
 
547
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
548
</source>
4759 cbradney 549
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 550
 
551
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
4759 cbradney 552
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 553
 
554
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
555
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
556
</translation>
1135 cbradney 557
  </message>
558
  <message>
9729 cbradney 559
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
4759 cbradney 560
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 561
 
562
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
563
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
564
 
565
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
566
</source>
4759 cbradney 567
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 568
 
569
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
4759 cbradney 570
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 571
 
572
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
573
</translation>
1135 cbradney 574
  </message>
575
  <message>
9729 cbradney 576
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
4759 cbradney 577
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 578
 
579
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
580
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
581
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
582
 
583
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
584
</source>
4759 cbradney 585
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 586
 
587
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
4759 cbradney 588
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
1234 cbradney 589
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
590
дивіться в dir(scribus).
591
 
592
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
593
невірно.
594
</translation>
1135 cbradney 595
  </message>
596
  <message>
9729 cbradney 597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
4759 cbradney 598
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 599
 
600
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
601
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
602
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
603
selected item is used.
604
 
605
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
606
</source>
4759 cbradney 607
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 608
 
609
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
610
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
611
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 612
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 613
 
614
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 615
тексту.
1234 cbradney 616
</translation>
1135 cbradney 617
  </message>
618
  <message>
9729 cbradney 619
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
4759 cbradney 620
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 621
 
622
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
623
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
624
selected item is used.
625
</source>
4759 cbradney 626
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 627
 
628
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
629
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
4759 cbradney 630
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 631
</translation>
1135 cbradney 632
  </message>
633
  <message>
9729 cbradney 634
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
4759 cbradney 635
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 636
 
637
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
638
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
639
given the currently selected item is used.
640
</source>
4759 cbradney 641
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 642
 
643
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
644
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 645
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 646
</translation>
1135 cbradney 647
  </message>
648
  <message>
9729 cbradney 649
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
4759 cbradney 650
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 651
 
652
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
653
selected item is used.
654
</source>
4759 cbradney 655
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 656
 
657
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 658
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 659
</translation>
1135 cbradney 660
  </message>
661
  <message>
9729 cbradney 662
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
4759 cbradney 663
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 664
 
665
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
666
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
667
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
668
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
669
used.
670
</source>
4759 cbradney 671
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 672
 
4759 cbradney 673
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
1234 cbradney 674
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
675
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 676
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 677
</translation>
1135 cbradney 678
  </message>
679
  <message>
9729 cbradney 680
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
4759 cbradney 681
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 682
 
683
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
684
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
685
and must not link to or be linked from any other frames already.
686
 
687
May throw ScribusException if linking rules are violated.
688
</source>
4759 cbradney 689
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1234 cbradney 690
 
4759 cbradney 691
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
692
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
693
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
1234 cbradney 694
 
695
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
4759 cbradney 696
правил зв&apos;язування рамок.
1234 cbradney 697
</translation>
1135 cbradney 698
  </message>
699
  <message>
9729 cbradney 700
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
4759 cbradney 701
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 702
 
703
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
704
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
4759 cbradney 705
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 706
 
707
May throw ScribusException if linking rules are violated.
708
</source>
4759 cbradney 709
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 710
 
4759 cbradney 711
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
1234 cbradney 712
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
4759 cbradney 713
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
714
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
1234 cbradney 715
 
716
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
4759 cbradney 717
з&apos;єднання рамок.
1234 cbradney 718
</translation>
1135 cbradney 719
  </message>
720
  <message>
9729 cbradney 721
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
4759 cbradney 722
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 723
 
724
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
725
currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 726
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 727
 
728
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 729
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 730
  </message>
731
  <message>
9729 cbradney 732
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
4759 cbradney 733
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 734
 
735
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
736
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
737
the value of the named color from the default document colors.
738
 
4759 cbradney 739
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 740
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
741
</source>
4759 cbradney 742
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1234 cbradney 743
 
744
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
745
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
746
жодного документа, повертає значення для названого
747
кольору з палітри стандартних кольорів.
748
 
749
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 750
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 751
</translation>
1135 cbradney 752
  </message>
753
  <message>
9729 cbradney 754
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
4759 cbradney 755
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 756
 
757
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
758
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
759
Color components should be in the range from 0 to 255.
760
 
4759 cbradney 761
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 762
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
763
</source>
4759 cbradney 764
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 765
 
766
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
767
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
768
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
769
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
770
 
771
 
772
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 773
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 774
</translation>
1135 cbradney 775
  </message>
776
  <message>
9729 cbradney 777
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
4759 cbradney 778
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 779
 
780
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
781
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
782
&quot;None&quot; - transparent.
783
 
784
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
785
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
786
 
4759 cbradney 787
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 788
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
789
</source>
4759 cbradney 790
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 791
 
792
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
793
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
794
 
795
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
796
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
797
 
798
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 799
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 800
  </message>
801
  <message>
9729 cbradney 802
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
4759 cbradney 803
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 804
 
805
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
806
 
4759 cbradney 807
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 808
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
809
</source>
4759 cbradney 810
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 811
 
812
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
813
 
814
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 815
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 816
  </message>
817
  <message>
9729 cbradney 818
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
4759 cbradney 819
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 820
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 821
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 822
 
823
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
824
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
825
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
826
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
827
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
828
 
829
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
830
at 1.
831
 
832
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
833
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
834
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
835
can be binary-ORed with button constants:
836
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
837
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
838
 
839
Usage examples:
4759 cbradney 840
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
841
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 842
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 843
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 844
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
845
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
846
 
847
Defined button and icon constants:
848
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
849
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
850
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
851
</source>
4759 cbradney 852
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1234 cbradney 853
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 854
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
1234 cbradney 855
 
856
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
857
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
4759 cbradney 858
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
1234 cbradney 859
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
860
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
861
просту розмітку по типу HTML.
862
 
863
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
864
починаються з 1.
865
 
866
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
867
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
868
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
869
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
870
кнопок
871
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
872
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
873
 
874
Приклади використання:
4759 cbradney 875
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
876
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
1234 cbradney 877
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 878
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
1234 cbradney 879
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
880
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
881
 
882
Визначені константи кнопок та іконок:
883
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
884
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
885
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 886
  </message>
887
  <message>
9729 cbradney 888
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
4759 cbradney 889
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 890
 
4759 cbradney 891
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
892
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 893
 
4759 cbradney 894
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 895
</source>
4759 cbradney 896
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 897
 
4759 cbradney 898
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
1234 cbradney 899
отримане значення, як строкову величину
4759 cbradney 900
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
901
по умовчанню&apos; (default).
1234 cbradney 902
 
4759 cbradney 903
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
1234 cbradney 904
</translation>
1135 cbradney 905
  </message>
906
  <message>
9729 cbradney 907
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
4759 cbradney 908
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 909
 
910
Closes the current document without prompting to save.
911
 
912
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
913
</source>
4759 cbradney 914
    <translation>closeDoc()
1234 cbradney 915
 
916
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
917
 
918
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
919
документа для зачиняння
920
</translation>
1135 cbradney 921
  </message>
922
  <message>
9729 cbradney 923
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
4759 cbradney 924
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 925
 
926
Returns true if there is a document open.
927
</source>
4759 cbradney 928
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
1234 cbradney 929
 
930
Повертає правдиве булеве значення при
931
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 932
  </message>
933
  <message>
9729 cbradney 934
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
4759 cbradney 935
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 936
 
937
Opens the document &quot;name&quot;.
938
 
939
May raise ScribusError if the document could not be opened.
940
</source>
4759 cbradney 941
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 942
 
943
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
944
 
945
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
946
було відчинити.
947
</translation>
1135 cbradney 948
  </message>
949
  <message>
9729 cbradney 950
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
4759 cbradney 951
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 952
 
953
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
954
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
955
save file dialog.
956
 
957
If the save fails, there is currently no way to tell.
958
</source>
4759 cbradney 959
    <translation>saveDoc()
1234 cbradney 960
 
961
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
962
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
963
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
964
діалог збереження файла.
965
 
966
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
967
</translation>
1135 cbradney 968
  </message>
969
  <message>
9729 cbradney 970
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
4759 cbradney 971
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 972
 
973
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
974
relative path).
975
 
976
May raise ScribusError if the save fails.
977
</source>
4759 cbradney 978
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 979
 
4759 cbradney 980
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
1234 cbradney 981
повним або відносним шляхом.
982
 
983
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
984
</translation>
1135 cbradney 985
  </message>
986
  <message>
9729 cbradney 987
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 988
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 989
 
990
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
991
strings.
992
</source>
6434 cbradney 993
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 994
 
995
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
996
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
997
</translation>
1135 cbradney 998
  </message>
999
  <message>
9729 cbradney 1000
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 1001
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 1002
 
1003
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4759 cbradney 1004
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1005
constants.
1006
</source>
9729 cbradney 1007
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1234 cbradney 1008
 
1009
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
4759 cbradney 1010
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 1011
константи.
1012
</translation>
1135 cbradney 1013
  </message>
1014
  <message>
9729 cbradney 1015
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
4759 cbradney 1016
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 1017
 
1018
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
4759 cbradney 1019
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1020
 
1021
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1022
</source>
4759 cbradney 1023
    <translation>setUnit(type)
1234 cbradney 1024
 
1025
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
4759 cbradney 1026
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1027
 
1028
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
1029
виміру.
1030
</translation>
1135 cbradney 1031
  </message>
1032
  <message>
9729 cbradney 1033
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
4759 cbradney 1034
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 1035
 
1036
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1037
of the UNIT_* constants:
1038
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1039
</source>
4759 cbradney 1040
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1234 cbradney 1041
 
1042
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
1043
констант UNIT_* constants:
1044
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1045
</translation>
1135 cbradney 1046
  </message>
1047
  <message>
9729 cbradney 1048
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
4759 cbradney 1049
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 1050
 
1051
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1052
current document.
1053
</source>
4759 cbradney 1054
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1234 cbradney 1055
 
1056
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
1057
</translation>
1135 cbradney 1058
  </message>
1059
  <message>
9729 cbradney 1060
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
4759 cbradney 1061
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 1062
 
1063
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1064
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1065
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1066
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1067
</source>
4759 cbradney 1068
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1234 cbradney 1069
 
1070
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
1071
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
1072
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
1073
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
1074
</translation>
1135 cbradney 1075
  </message>
1076
  <message>
9729 cbradney 1077
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
4759 cbradney 1078
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1079
 
1080
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1081
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1082
</source>
4759 cbradney 1083
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 1084
 
4759 cbradney 1085
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
1086
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1087
</translation>
1135 cbradney 1088
  </message>
1089
  <message>
9729 cbradney 1090
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
4759 cbradney 1091
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1092
 
1093
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1094
is not given the currently selected Item is used.
1095
</source>
4759 cbradney 1096
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1097
 
4759 cbradney 1098
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
1099
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1100
</translation>
1135 cbradney 1101
  </message>
1102
  <message>
9729 cbradney 1103
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
4759 cbradney 1104
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1105
 
1106
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1107
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1108
</source>
4759 cbradney 1109
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1110
 
4759 cbradney 1111
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1112
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1113
</translation>
1135 cbradney 1114
  </message>
1115
  <message>
9729 cbradney 1116
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
4759 cbradney 1117
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1118
 
1119
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1120
the currently selected item is used. The join types are:
1121
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1122
</source>
10842 cbradney 1123
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1124
 
4759 cbradney 1125
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1126
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1234 cbradney 1127
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1128
</translation>
1135 cbradney 1129
  </message>
1130
  <message>
9729 cbradney 1131
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
4759 cbradney 1132
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1133
 
1134
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1135
currently selected item is used. The cap types are:
1136
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1137
</source>
4759 cbradney 1138
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1139
 
4759 cbradney 1140
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1141
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1234 cbradney 1142
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1143
</translation>
1135 cbradney 1144
  </message>
1145
  <message>
9729 cbradney 1146
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
4759 cbradney 1147
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1148
 
1149
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1150
currently selected item is used. Line style constants are:
1151
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1152
</source>
4759 cbradney 1153
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1234 cbradney 1154
 
4759 cbradney 1155
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1156
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1234 cbradney 1157
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1158
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1159
LINE_SOLID (суцільна)
1160
</translation>
1135 cbradney 1161
  </message>
1162
  <message>
9729 cbradney 1163
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
4759 cbradney 1164
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1165
 
1166
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1167
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1168
</source>
4759 cbradney 1169
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 1170
 
4759 cbradney 1171
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1172
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1173
</translation>
1135 cbradney 1174
  </message>
1175
  <message>
9729 cbradney 1176
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
4759 cbradney 1177
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1178
 
1179
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1180
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1181
</source>
4759 cbradney 1182
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 1183
 
1184
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
4759 cbradney 1185
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1186
</translation>
1135 cbradney 1187
  </message>
1188
  <message>
9729 cbradney 1189
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
4759 cbradney 1190
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1191
 
1192
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1193
given the currently selected item is used.
1194
</source>
4759 cbradney 1195
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 1196
 
4759 cbradney 1197
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1198
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1199
</translation>
1135 cbradney 1200
  </message>
1201
  <message>
9729 cbradney 1202
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
4759 cbradney 1203
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1204
 
1205
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1206
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
4759 cbradney 1207
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1208
for reference.
1209
</source>
4759 cbradney 1210
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1234 cbradney 1211
 
4759 cbradney 1212
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1213
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1214
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 1215
для подальшої інформації.
1216
</translation>
1135 cbradney 1217
  </message>
1218
  <message>
9729 cbradney 1219
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
4759 cbradney 1220
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1221
 
1222
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1223
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1224
is used.
1225
</source>
4759 cbradney 1226
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1227
 
4759 cbradney 1228
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1234 cbradney 1229
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
4759 cbradney 1230
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1231
</translation>
1135 cbradney 1232
  </message>
1233
  <message>
9729 cbradney 1234
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
4759 cbradney 1235
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1236
 
1237
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1238
</source>
4759 cbradney 1239
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1234 cbradney 1240
 
4759 cbradney 1241
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1234 cbradney 1242
</translation>
1135 cbradney 1243
  </message>
1244
  <message>
9729 cbradney 1245
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
4759 cbradney 1246
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1247
 
1248
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1249
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1250
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1251
belongs to a group, the whole group is moved.
1252
</source>
4759 cbradney 1253
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1254
 
4759 cbradney 1255
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1234 cbradney 1256
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
4759 cbradney 1257
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1234 cbradney 1258
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1259
</translation>
1135 cbradney 1260
  </message>
1261
  <message>
9729 cbradney 1262
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
4759 cbradney 1263
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1264
 
1265
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1266
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1267
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1268
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1269
given the currently selected item is used.
1270
</source>
10842 cbradney 1271
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1272
 
4759 cbradney 1273
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1234 cbradney 1274
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1275
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1276
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1277
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 1278
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1279
</translation>
1135 cbradney 1280
  </message>
1281
  <message>
9729 cbradney 1282
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
4759 cbradney 1283
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1284
 
1285
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1286
is not given the currently selected item is used.
1287
</source>
4759 cbradney 1288
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1289
 
4759 cbradney 1290
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1291
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1292
</translation>
1135 cbradney 1293
  </message>
1294
  <message>
9729 cbradney 1295
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
4759 cbradney 1296
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1297
 
1298
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1299
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1300
second selected Object and so on.
1301
</source>
4759 cbradney 1302
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1303
 
4759 cbradney 1304
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1305
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1306
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1234 cbradney 1307
</translation>
1135 cbradney 1308
  </message>
1309
  <message>
9729 cbradney 1310
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
4759 cbradney 1311
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1312
 
1313
Returns the number of selected objects.
1314
</source>
4759 cbradney 1315
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1316
 
4759 cbradney 1317
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1234 cbradney 1318
</translation>
1135 cbradney 1319
  </message>
1320
  <message>
9729 cbradney 1321
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
4759 cbradney 1322
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1323
 
1324
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1325
</source>
4759 cbradney 1326
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1327
 
4759 cbradney 1328
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1234 cbradney 1329
</translation>
1135 cbradney 1330
  </message>
1331
  <message>
9729 cbradney 1332
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
4759 cbradney 1333
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1334
 
1335
Deselects all objects in the whole document.
1336
</source>
4759 cbradney 1337
    <translation>deselectAll()
1234 cbradney 1338
 
4759 cbradney 1339
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1234 cbradney 1340
</translation>
1135 cbradney 1341
  </message>
1342
  <message>
9729 cbradney 1343
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
4759 cbradney 1344
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1345
 
1346
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1347
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1348
items are used.
1349
</source>
4759 cbradney 1350
    <translation>groupObjects(list)
1234 cbradney 1351
 
4759 cbradney 1352
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1353
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1354
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1355
</translation>
1135 cbradney 1356
  </message>
1357
  <message>
9729 cbradney 1358
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
4759 cbradney 1359
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1360
 
1361
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 1362
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1363
 
4759 cbradney 1364
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1365
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1366
  </message>
1367
  <message>
9729 cbradney 1368
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
4759 cbradney 1369
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1370
 
1371
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1372
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1373
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1374
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1375
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1376
 
1377
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1378
</source>
4759 cbradney 1379
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1380
 
4759 cbradney 1381
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1234 cbradney 1382
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1383
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1384
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 1385
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1386
 
1387
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1388
</translation>
1135 cbradney 1389
  </message>
1390
  <message>
9729 cbradney 1391
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
4759 cbradney 1392
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1393
 
1394
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1395
not given the currently selected item is used.
1396
 
1397
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1398
</source>
4759 cbradney 1399
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1400
 
1401
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
4759 cbradney 1402
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1403
 
1404
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1405
для зображень
1406
</translation>
1135 cbradney 1407
  </message>
1408
  <message>
9729 cbradney 1409
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
4759 cbradney 1410
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1411
 
1412
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1413
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1414
means 100 %.
1415
 
1416
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1417
</source>
4759 cbradney 1418
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1419
 
1420
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
4759 cbradney 1421
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1234 cbradney 1422
дорівнює 100 %.
1423
 
1424
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1425
рамкою для зображень
1426
</translation>
1135 cbradney 1427
  </message>
1428
  <message>
9729 cbradney 1429
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
4759 cbradney 1430
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1431
 
4759 cbradney 1432
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1433
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1434
if locked.
1435
</source>
4759 cbradney 1436
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1437
 
4759 cbradney 1438
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1439
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1440
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1234 cbradney 1441
</translation>
1135 cbradney 1442
  </message>
1443
  <message>
9729 cbradney 1444
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
4759 cbradney 1445
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1446
 
1447
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1448
currently selected item is used.
1449
</source>
4759 cbradney 1450
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1451
 
4759 cbradney 1452
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1453
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1454
</translation>
1135 cbradney 1455
  </message>
1456
  <message>
9729 cbradney 1457
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
4759 cbradney 1458
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1459
 
1460
Returns a list with the names of all available fonts.
1461
</source>
4759 cbradney 1462
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1234 cbradney 1463
 
1464
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1465
</translation>
1135 cbradney 1466
  </message>
1467
  <message>
9729 cbradney 1468
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
4759 cbradney 1469
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1470
 
4759 cbradney 1471
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1472
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1473
</source>
4759 cbradney 1474
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1234 cbradney 1475
 
1476
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1477
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1478
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1479
</translation>
1135 cbradney 1480
  </message>
1481
  <message>
9729 cbradney 1482
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
4759 cbradney 1483
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1484
 
1485
Returns a list with the names of all defined layers.
1486
</source>
4759 cbradney 1487
    <translation>getLayers() -&gt; list
1234 cbradney 1488
 
1489
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1490
</translation>
1135 cbradney 1491
  </message>
1492
  <message>
9729 cbradney 1493
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
4759 cbradney 1494
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1495
 
1496
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1497
 
4759 cbradney 1498
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1499
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1500
</source>
4759 cbradney 1501
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1502
 
1503
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1504
 
1505
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1506
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1507
</translation>
1135 cbradney 1508
  </message>
1509
  <message>
9729 cbradney 1510
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
4759 cbradney 1511
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1512
 
1513
Returns the name of the current active layer.
1514
</source>
4759 cbradney 1515
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1234 cbradney 1516
 
1517
Повертає назву активного плану.
1518
</translation>
1135 cbradney 1519
  </message>
1520
  <message>
9729 cbradney 1521
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
4759 cbradney 1522
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1523
 
1524
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1525
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1526
 
4759 cbradney 1527
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1528
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1529
</source>
4759 cbradney 1530
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1531
 
4759 cbradney 1532
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1533
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1534
 
1535
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1536
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1537
</translation>
1135 cbradney 1538
  </message>
1539
  <message>
9729 cbradney 1540
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
4759 cbradney 1541
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1542
 
1543
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1544
the layer is invisible.
1545
 
4759 cbradney 1546
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1547
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1548
</source>
4759 cbradney 1549
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1234 cbradney 1550
 
1551
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1552
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1553
 
1554
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1555
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1556
</translation>
1135 cbradney 1557
  </message>
1558
  <message>
9729 cbradney 1559
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 1560
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1561
 
1562
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4759 cbradney 1563
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1564
 
4759 cbradney 1565
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1566
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1567
</source>
6261 cbradney 1568
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1234 cbradney 1569
 
1570
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1571
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1572
 
1573
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1574
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1575
</translation>
1135 cbradney 1576
  </message>
1577
  <message>
9729 cbradney 1578
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
4759 cbradney 1579
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1580
 
4759 cbradney 1581
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1582
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1583
 
4759 cbradney 1584
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1585
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1586
</source>
4759 cbradney 1587
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1234 cbradney 1588
 
1589
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1590
останній план документа нічого не відбувається.
1591
 
1592
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1593
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1594
</translation>
1135 cbradney 1595
  </message>
1596
  <message>
9729 cbradney 1597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
4759 cbradney 1598
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1599
 
1600
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1601
 
4759 cbradney 1602
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1603
</source>
4759 cbradney 1604
    <translation>createLayer(layer)
1234 cbradney 1605
 
1606
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1607
 
1608
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1609
</translation>
1135 cbradney 1610
  </message>
1611
  <message>
9729 cbradney 1612
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
4759 cbradney 1613
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1614
 
1615
Returns a string with the -lang value.
1616
</source>
4759 cbradney 1617
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1618
 
1619
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1620
</translation>
1135 cbradney 1621
  </message>
1622
  <message>
9729 cbradney 1623
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
4759 cbradney 1624
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1625
 
1626
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1627
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1628
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1629
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1630
is not given Scribus will create one for you.
1631
 
4759 cbradney 1632
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1633
</source>
4759 cbradney 1634
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1635
 
1636
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1637
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1638
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1639
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1234 cbradney 1640
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1641
 
1642
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1643
використаної назви.
1644
</translation>
1135 cbradney 1645
  </message>
1646
  <message>
9729 cbradney 1647
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
4759 cbradney 1648
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1649
 
1650
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1651
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1652
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1653
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1654
create one for you.
1655
 
4759 cbradney 1656
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1657
</source>
4759 cbradney 1658
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1659
 
1660
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1661
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
4759 cbradney 1662
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1234 cbradney 1663
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1664
Scribus створить його сам.
1665
 
1666
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1667
використаної назви.
1668
</translation>
1135 cbradney 1669
  </message>
1670
  <message>
9729 cbradney 1671
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
4759 cbradney 1672
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1673
 
1674
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1675
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1676
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1677
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1678
given Scribus will create one for you.
1679
 
4759 cbradney 1680
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1681
</source>
4759 cbradney 1682
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1683
 
1684
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1685
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1686
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1687
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1688
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1689
 
1690
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1691
використаної назви.
1692
 
1693
</translation>
1135 cbradney 1694
  </message>
1695
  <message>
9729 cbradney 1696
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
4759 cbradney 1697
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1698
 
1699
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1700
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1701
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1702
object because you need this name for further access to that object. If
1703
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1704
 
4759 cbradney 1705
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1706
</source>
4759 cbradney 1707
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1708
 
1709
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1710
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1711
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1712
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1713
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1714
 
1715
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1716
використаної назви.
1717
</translation>
1135 cbradney 1718
  </message>
1719
  <message>
9729 cbradney 1720
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
4759 cbradney 1721
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1722
 
1723
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1724
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1725
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1726
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1727
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1728
Scribus will create one for you.
1729
 
4759 cbradney 1730
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1731
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1732
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1733
</source>
4759 cbradney 1734
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1735
 
1736
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1737
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1738
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1739
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1740
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1741
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1742
 
1743
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1744
використаної назви.
1745
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1746
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1747
</translation>
1135 cbradney 1748
  </message>
1749
  <message>
9729 cbradney 1750
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
4759 cbradney 1751
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1752
 
1753
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1754
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1755
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1756
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1757
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1758
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1759
identifier for the object because you need this name for further access to that
1760
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1761
 
4759 cbradney 1762
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1763
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1764
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1765
</source>
4759 cbradney 1766
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1767
 
1768
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1769
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1770
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1771
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
4759 cbradney 1772
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1234 cbradney 1773
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
4759 cbradney 1774
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1234 cbradney 1775
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1776
 
1777
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1778
використаної назви.
1779
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1780
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1781
</translation>
1135 cbradney 1782
  </message>
1783
  <message>
9729 cbradney 1784
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
4759 cbradney 1785
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1786
 
1787
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1788
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1789
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1790
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1791
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1792
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1793
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1794
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1795
for you.
1796
 
4759 cbradney 1797
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1798
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1799
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1800
</source>
4759 cbradney 1801
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1802
 
1803
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1804
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1805
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1806
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1807
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1808
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
4759 cbradney 1809
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1234 cbradney 1810
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1811
задано, Scribus створить його сам.
1812
 
1813
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1814
використаної назви.
1815
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1816
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1817
</translation>
1135 cbradney 1818
  </message>
1819
  <message>
9729 cbradney 1820
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
4759 cbradney 1821
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1822
 
1823
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1824
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1825
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1826
unique identifier for the object because you need this name for further access
1827
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1828
 
4759 cbradney 1829
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1830
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1831
</source>
4759 cbradney 1832
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1833
 
4759 cbradney 1834
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1234 cbradney 1835
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1836
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
4759 cbradney 1837
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1234 cbradney 1838
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1839
його сам.
1840
 
1841
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1842
використаної назви.
1843
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
4759 cbradney 1844
базових об&apos;єкти не існують.
1234 cbradney 1845
</translation>
1135 cbradney 1846
  </message>
1847
  <message>
9729 cbradney 1848
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
4759 cbradney 1849
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1850
 
1851
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1852
selected item is deleted.
1853
</source>
4759 cbradney 1854
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1855
 
4759 cbradney 1856
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1857
</translation>
1135 cbradney 1858
  </message>
1859
  <message>
9729 cbradney 1860
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 1861
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1862
 
1863
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1864
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1865
is not passed, text flow is toggled.
1866
</source>
6261 cbradney 1867
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1234 cbradney 1868
 
4759 cbradney 1869
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1870
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1234 cbradney 1871
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1872
стану параметра на протилежний.
1873
</translation>
1135 cbradney 1874
  </message>
1875
  <message>
9729 cbradney 1876
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
4759 cbradney 1877
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1878
 
1879
Test if an object with specified name really exists in the document.
1880
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1881
returns True if there is something selected.
1882
</source>
4759 cbradney 1883
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 1884
 
4759 cbradney 1885
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1886
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1887
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1234 cbradney 1888
</translation>
1135 cbradney 1889
  </message>
1890
  <message>
9729 cbradney 1891
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
4759 cbradney 1892
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1893
 
1894
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
4759 cbradney 1895
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1896
</source>
4759 cbradney 1897
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1898
 
4759 cbradney 1899
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1900
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1901
</translation>
1135 cbradney 1902
  </message>
1903
  <message>
9729 cbradney 1904
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
4759 cbradney 1905
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1906
 
1907
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1908
</source>
4759 cbradney 1909
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1234 cbradney 1910
 
1911
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1912
</translation>
1135 cbradney 1913
  </message>
1914
  <message>
9729 cbradney 1915
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
4759 cbradney 1916
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1917
 
1918
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1919
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1920
</source>
4759 cbradney 1921
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1922
 
1923
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1924
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1925
</translation>
1135 cbradney 1926
  </message>
1927
  <message>
9729 cbradney 1928
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
4759 cbradney 1929
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1930
 
1931
Redraws all pages.
1932
</source>
4759 cbradney 1933
    <translation>redrawAll()
1234 cbradney 1934
 
1935
Перерисовує всі сторінки.
1936
</translation>
1135 cbradney 1937
  </message>
1938
  <message>
9729 cbradney 1939
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
4759 cbradney 1940
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1941
 
1942
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1943
 
1944
May raise ScribusError if the save failed.
1945
</source>
4759 cbradney 1946
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1947
 
1948
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1949
 
1950
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1951
</translation>
1135 cbradney 1952
  </message>
1953
  <message>
9729 cbradney 1954
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
4759 cbradney 1955
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1956
 
1957
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1958
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1959
page number is.
1960
 
1961
May raise IndexError if the page number is out of range
1962
</source>
4759 cbradney 1963
    <translation>deletePage(nr)
1234 cbradney 1964
 
1965
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1966
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1967
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1968
 
1969
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1970
межі доступного діапазону
1971
</translation>
1135 cbradney 1972
  </message>
1973
  <message>
9729 cbradney 1974
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
4759 cbradney 1975
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1976
 
1977
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
4759 cbradney 1978
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1979
just sets the page that script commands will operates on.
1980
 
1981
May raise IndexError if the page number is out of range.
1982
</source>
10842 cbradney 1983
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1234 cbradney 1984
 
1985
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1986
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1987
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1988
 
1989
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1990
доступного діапазону.
1991
</translation>
1135 cbradney 1992
  </message>
1993
  <message>
9729 cbradney 1994
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
4759 cbradney 1995
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1996
 
1997
Returns the number of pages in the document.
1998
</source>
4759 cbradney 1999
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 2000
 
2001
Повертає число сторінок в документі.
2002
</translation>
1135 cbradney 2003
  </message>
2004
  <message>
9729 cbradney 2005
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
4759 cbradney 2006
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 2007
 
2008
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
4759 cbradney 2009
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 2010
</source>
4759 cbradney 2011
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1234 cbradney 2012
 
2013
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
2014
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
4759 cbradney 2015
UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2016
</translation>
1135 cbradney 2017
  </message>
2018
  <message>
9729 cbradney 2019
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
4759 cbradney 2020
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 2021
 
2022
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
4759 cbradney 2023
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 2024
 
2025
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2026
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2027
</source>
4759 cbradney 2028
    <translation>setHGuides(list)
1234 cbradney 2029
 
2030
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
2031
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
4759 cbradney 2032
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2033
 
2034
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
2035
заміщення існуючих
2036
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
2037
</translation>
1135 cbradney 2038
  </message>
2039
  <message>
9729 cbradney 2040
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
4759 cbradney 2041
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 2042
 
2043
See getHGuides.
2044
</source>
4759 cbradney 2045
    <translation>getVGuides()
1234 cbradney 2046
 
2047
Див. getHGuides.
2048
</translation>
1135 cbradney 2049
  </message>
2050
  <message>
9729 cbradney 2051
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
4759 cbradney 2052
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 2053
 
2054
See setHGuides.
2055
</source>
4759 cbradney 2056
    <translation>setVGuides()
1234 cbradney 2057
 
2058
Див. setHGuides.
2059
</translation>
1135 cbradney 2060
  </message>
2061
  <message>
9729 cbradney 2062
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
4759 cbradney 2063
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 2064
 
4759 cbradney 2065
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2066
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 2067
</source>
4759 cbradney 2068
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
1234 cbradney 2069
 
2070
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
4759 cbradney 2071
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
1234 cbradney 2072
</translation>
1135 cbradney 2073
  </message>
2074
  <message>
9729 cbradney 2075
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
4759 cbradney 2076
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 2077
 
2078
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
4759 cbradney 2079
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2080
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 2081
the page...
2082
</source>
4759 cbradney 2083
    <translation>getPageItems() -&gt; список
1234 cbradney 2084
 
4759 cbradney 2085
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
2086
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2087
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
1234 cbradney 2088
</translation>
1135 cbradney 2089
  </message>
2090
  <message>
9729 cbradney 2091
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
4759 cbradney 2092
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2093
 
2094
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2095
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2096
currently selected item is used.
2097
</source>
4759 cbradney 2098
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2099
 
4759 cbradney 2100
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
1234 cbradney 2101
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 2102
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2103
</translation>
1135 cbradney 2104
  </message>
2105
  <message>
9729 cbradney 2106
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
4759 cbradney 2107
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2108
 
2109
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2110
is not given the currently selected item is used.
2111
</source>
4759 cbradney 2112
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2113
 
4759 cbradney 2114
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2115
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2116
</translation>
1135 cbradney 2117
  </message>
2118
  <message>
9729 cbradney 2119
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
4759 cbradney 2120
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2121
 
2122
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2123
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2124
given the currently selected item is used.
2125
 
2126
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2127
</source>
4759 cbradney 2128
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2129
 
4759 cbradney 2130
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
1234 cbradney 2131
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 2132
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2133
 
2134
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2135
доступний діапазон.
2136
</translation>
1135 cbradney 2137
  </message>
2138
  <message>
9729 cbradney 2139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
4759 cbradney 2140
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2141
 
2142
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2143
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2144
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2145
is used.
2146
 
2147
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2148
</source>
4759 cbradney 2149
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2150
 
4759 cbradney 2151
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
1234 cbradney 2152
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 2153
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2154
 
2155
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2156
доступний діапазон.
2157
</translation>
1135 cbradney 2158
  </message>
2159
  <message>
9729 cbradney 2160
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
4759 cbradney 2161
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2162
 
2163
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2164
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 2165
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2166
</source>
4759 cbradney 2167
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2168
 
4759 cbradney 2169
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2170
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2171
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2172
</translation>
1135 cbradney 2173
  </message>
2174
  <message>
9729 cbradney 2175
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
4759 cbradney 2176
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2177
 
2178
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2179
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 2180
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2181
</source>
4759 cbradney 2182
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2183
 
4759 cbradney 2184
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2185
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2186
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2187
</translation>
1135 cbradney 2188
  </message>
2189
  <message>
9729 cbradney 2190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
4759 cbradney 2191
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2192
 
2193
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2194
is not given the currently selected item is used. There are predefined
4759 cbradney 2195
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2196
</source>
4759 cbradney 2197
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2198
 
4759 cbradney 2199
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2200
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2201
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1234 cbradney 2202
</translation>
1135 cbradney 2203
  </message>
2204
  <message>
9729 cbradney 2205
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
4759 cbradney 2206
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2207
 
2208
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2209
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2210
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2211
Item is used.
2212
 
2213
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2214
</source>
4759 cbradney 2215
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2216
 
4759 cbradney 2217
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
1234 cbradney 2218
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2219
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 2220
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2221
 
2222
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2223
доступний діапазон.
2224
</translation>
1135 cbradney 2225
  </message>
2226
  <message>
9729 cbradney 2227
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
4759 cbradney 2228
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2229
 
2230
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2231
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2232
 
2233
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2234
</source>
4759 cbradney 2235
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2236
 
4759 cbradney 2237
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2238
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2239
 
2240
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2241
</translation>
1135 cbradney 2242
  </message>
2243
  <message>
9729 cbradney 2244
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
4759 cbradney 2245
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2246
 
2247
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2248
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2249
 
4759 cbradney 2250
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2251
</source>
4759 cbradney 2252
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2253
 
4759 cbradney 2254
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2255
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2256
 
2257
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2258
</translation>
1135 cbradney 2259
  </message>
2260
  <message>
9729 cbradney 2261
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
4759 cbradney 2262
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2263
 
2264
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2265
new progress bar use. See progressSet.
2266
</source>
4759 cbradney 2267
    <translation>progressReset()
1234 cbradney 2268
 
2269
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2270
використання панелі. Див. progressSet.
2271
</translation>
1135 cbradney 2272
  </message>
2273
  <message>
9729 cbradney 2274
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
4759 cbradney 2275
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2276
 
4759 cbradney 2277
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2278
See progressSet.
2279
</source>
4759 cbradney 2280
    <translation>progressTotal(max)
1234 cbradney 2281
 
2282
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2283
число. Див. progressSet.
2284
</translation>
1135 cbradney 2285
  </message>
2286
  <message>
9729 cbradney 2287
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
4759 cbradney 2288
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2289
 
2290
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2291
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2292
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2293
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2294
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2295
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
4759 cbradney 2296
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2297
</source>
4759 cbradney 2298
    <translation>progressSet(nr)
1234 cbradney 2299
 
2300
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2301
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2302
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2303
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2304
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2305
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2306
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2307
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
4759 cbradney 2308
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
1234 cbradney 2309
</translation>
1135 cbradney 2310
  </message>
2311
  <message>
9729 cbradney 2312
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
4759 cbradney 2313
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2314
 
2315
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2316
</source>
4759 cbradney 2317
    <translation>setCursor()
1234 cbradney 2318
 
2319
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2320
Поки що не використовуйте.
2321
</translation>
1135 cbradney 2322
  </message>
2323
  <message>
9729 cbradney 2324
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
4759 cbradney 2325
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2326
 
4759 cbradney 2327
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2328
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2329
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2330
</source>
4759 cbradney 2331
    <translation>docChanged(булеве значення)
1234 cbradney 2332
 
2333
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2334
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2335
змін автоматично при роботі сценарія.
2336
</translation>
1135 cbradney 2337
  </message>
2338
  <message>
9729 cbradney 2339
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
4759 cbradney 2340
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1135 cbradney 2341
 
4759 cbradney 2342
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2343
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2344
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1135 cbradney 2345
 
1525 cbradney 2346
May raise WrongFrameTypeError.
2347
</source>
4759 cbradney 2348
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2168 cbradney 2349
 
2350
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
4759 cbradney 2351
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2352
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2353
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2168 cbradney 2354
булевими змінними.
2355
 
2356
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2357
</translation>
1525 cbradney 2358
  </message>
2359
  <message>
9729 cbradney 2360
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
4759 cbradney 2361
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2362
 
2363
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2364
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2365
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2366
 
4759 cbradney 2367
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2368
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2369
</source>
4759 cbradney 2370
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2168 cbradney 2371
 
2372
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2373
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2374
&quot;layer&quot; не дозволено.
2375
 
2376
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2377
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2378
</translation>
1525 cbradney 2379
  </message>
2380
  <message>
9729 cbradney 2381
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
4759 cbradney 2382
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2383
 
2168 cbradney 2384
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2385
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2386
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2387
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2388
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2389
 
4759 cbradney 2390
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2168 cbradney 2391
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2392
</source>
4759 cbradney 2393
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2394
 
2168 cbradney 2395
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2396
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2397
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2398
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
4759 cbradney 2399
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2168 cbradney 2400
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2401
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2402
 
2403
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2404
було знайдено.
2405
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
4759 cbradney 2406
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2168 cbradney 2407
</translation>
1525 cbradney 2408
  </message>
2409
  <message>
9729 cbradney 2410
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
4759 cbradney 2411
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2412
 
2168 cbradney 2413
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2414
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2415
 
2168 cbradney 2416
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2417
</source>
10842 cbradney 2418
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2419
 
2168 cbradney 2420
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
4759 cbradney 2421
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2422
 
2168 cbradney 2423
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2424
текстовою рамкою
2425
</translation>
1525 cbradney 2426
  </message>
2427
  <message>
11652 cbradney 2428
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
4759 cbradney 2429
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2430
 
2168 cbradney 2431
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2432
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2433
 
2168 cbradney 2434
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2435
</source>
4759 cbradney 2436
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2437
 
2168 cbradney 2438
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
4759 cbradney 2439
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2440
 
2168 cbradney 2441
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2442
являється текстовою
2443
</translation>
1525 cbradney 2444
  </message>
2445
  <message>
9729 cbradney 2446
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
4759 cbradney 2447
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2448
 
2168 cbradney 2449
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
4759 cbradney 2450
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2451
</source>
4759 cbradney 2452
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2453
 
4759 cbradney 2454
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2168 cbradney 2455
</translation>
1525 cbradney 2456
  </message>
2457
  <message>
9729 cbradney 2458
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
4759 cbradney 2459
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2460
 
3064 cbradney 2461
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2462
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2463
space. If no document is open, returns the value of the named color
2464
from the default document colors.
2465
 
4759 cbradney 2466
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3064 cbradney 2467
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2468
</source>
4759 cbradney 2469
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
3443 cbradney 2470
 
2471
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2472
 
2473
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
4759 cbradney 2474
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
3443 cbradney 2475
</translation>
3064 cbradney 2476
  </message>
2477
  <message>
9729 cbradney 2478
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2479
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3064 cbradney 2480
 
2481
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2482
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2483
the range from 0 to 255.
2484
 
2485
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2486
</source>
7508 cbradney 2487
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3443 cbradney 2488
 
2489
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2490
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2491
 
4759 cbradney 2492
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
3443 cbradney 2493
</translation>
3064 cbradney 2494
  </message>
2495
  <message>
10166 cbradney 2496
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
4759 cbradney 2497
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3064 cbradney 2498
 
2499
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2500
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
4759 cbradney 2501
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3064 cbradney 2502
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2503
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2504
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2505
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2506
opional parameters is False.
2507
 
4759 cbradney 2508
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2509
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3064 cbradney 2510
 
2511
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2512
 
4759 cbradney 2513
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2514
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3064 cbradney 2515
</source>
10842 cbradney 2516
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2517
 
4759 cbradney 2518
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
3443 cbradney 2519
 
4759 cbradney 2520
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2521
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3443 cbradney 2522
 
2523
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2524
 
4759 cbradney 2525
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2526
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3443 cbradney 2527
</translation>
3064 cbradney 2528
  </message>
2529
  <message>
9729 cbradney 2530
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2531
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3064 cbradney 2532
 
2533
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2534
</source>
7508 cbradney 2535
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2536
 
4759 cbradney 2537
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
3064 cbradney 2538
  </message>
2539
  <message>
9729 cbradney 2540
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2541
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3064 cbradney 2542
 
2543
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2544
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
4759 cbradney 2545
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3064 cbradney 2546
</source>
7508 cbradney 2547
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3443 cbradney 2548
 
4759 cbradney 2549
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
2550
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
3443 cbradney 2551
</translation>
3064 cbradney 2552
  </message>
2553
  <message>
10166 cbradney 2554
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
4759 cbradney 2555
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3064 cbradney 2556
 
4759 cbradney 2557
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
3064 cbradney 2558
for details of arguments.
2559
 
4759 cbradney 2560
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
3064 cbradney 2561
</source>
4759 cbradney 2562
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3443 cbradney 2563
 
4759 cbradney 2564
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
3443 cbradney 2565
для додаткової інформації про атрибути.
2566
 
4759 cbradney 2567
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
3443 cbradney 2568
</translation>
3064 cbradney 2569
  </message>
2570
  <message>
10166 cbradney 2571
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
4759 cbradney 2572
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3064 cbradney 2573
 
4759 cbradney 2574
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2575
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
3064 cbradney 2576
by parent classes as well.
2577
</source>
4759 cbradney 2578
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3443 cbradney 2579
 
4759 cbradney 2580
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
2581
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
3443 cbradney 2582
</translation>
3064 cbradney 2583
  </message>
2584
  <message>
10166 cbradney 2585
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
4759 cbradney 2586
    <source>getProperty(object, property)
3064 cbradney 2587
 
4759 cbradney 2588
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
3064 cbradney 2589
 
4759 cbradney 2590
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
3064 cbradney 2591
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2592
C++ QObject instance.
2593
 
4759 cbradney 2594
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2595
to look up on `object&apos;.
3064 cbradney 2596
 
2597
The return value varies depending on the type of the property.
2598
</source>
4759 cbradney 2599
    <translation>getProperty(object, property)
3443 cbradney 2600
 
4759 cbradney 2601
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2602
 
4759 cbradney 2603
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
3443 cbradney 2604
 
4759 cbradney 2605
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2606
 
2607
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2608
</translation>
3064 cbradney 2609
  </message>
2610
  <message>
10166 cbradney 2611
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
4759 cbradney 2612
    <source>setProperty(object, property, value)
3064 cbradney 2613
 
4759 cbradney 2614
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2615
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
3064 cbradney 2616
also be raised if the underlying setter fails.
2617
 
2618
See getProperty() for more information.
2619
</source>
4759 cbradney 2620
    <translation>setProperty(object, property, value)
3443 cbradney 2621
 
4759 cbradney 2622
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
3443 cbradney 2623
 
2624
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2625
</translation>
3064 cbradney 2626
  </message>
2627
  <message>
10166 cbradney 2628
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
4759 cbradney 2629
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3064 cbradney 2630
 
4759 cbradney 2631
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2632
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2633
search recursively through children, grandchildren, etc.
2634
 
2635
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2636
</source>
10842 cbradney 2637
    <translation type="obsolete">getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3443 cbradney 2638
 
4759 cbradney 2639
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
3443 cbradney 2640
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2641
 
2642
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2643
</translation>
3064 cbradney 2644
  </message>
2645
  <message>
10166 cbradney 2646
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
4759 cbradney 2647
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3064 cbradney 2648
 
4759 cbradney 2649
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2650
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2651
search recursively through children, grandchildren, etc.
2652
</source>
10842 cbradney 2653
    <translation type="obsolete">getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3443 cbradney 2654
 
4759 cbradney 2655
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
3443 cbradney 2656
</translation>
3064 cbradney 2657
  </message>
2658
  <message>
9729 cbradney 2659
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2660
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3064 cbradney 2661
 
2662
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2663
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2664
selected item is used.
2665
</source>
7508 cbradney 2666
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3443 cbradney 2667
 
4759 cbradney 2668
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2669
</translation>
3064 cbradney 2670
  </message>
2671
  <message>
9729 cbradney 2672
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2673
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3064 cbradney 2674
 
2675
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2676
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2677
&quot;layer&quot; is invisible.
2678
 
4759 cbradney 2679
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2680
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3064 cbradney 2681
</source>
7508 cbradney 2682
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3443 cbradney 2683
 
2684
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2685
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2686
 
2687
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2688
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2689
</translation>
3064 cbradney 2690
  </message>
2691
  <message>
9729 cbradney 2692
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2693
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2694
 
2695
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2696
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2697
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2698
not given the currently selected Item is used.
2699
 
2700
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2701
</source>
7508 cbradney 2702
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3443 cbradney 2703
 
2704
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2705
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2706
 
2707
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2708
</translation>
3064 cbradney 2709
  </message>
2710
  <message>
9729 cbradney 2711
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
4759 cbradney 2712
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3064 cbradney 2713
 
2714
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2715
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3064 cbradney 2716
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2717
 
2718
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2719
</source>
4759 cbradney 2720
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2721
 
2722
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2723
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
3443 cbradney 2724
 
2725
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2726
  </message>
3443 cbradney 2727
  <message>
9729 cbradney 2728
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
4759 cbradney 2729
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2730
 
4759 cbradney 2731
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3443 cbradney 2732
style name or None when user cancels the dialog.
2733
</source>
4759 cbradney 2734
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2735
 
2736
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
4759 cbradney 2737
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
3443 cbradney 2738
</translation>
2739
  </message>
3824 cbradney 2740
  <message>
9729 cbradney 2741
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
4759 cbradney 2742
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2743
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3824 cbradney 2744
 
2745
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2746
 
2747
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2748
following meaning:
2749
 
2750
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 2751
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2752
 
2753
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2754
  margins
2755
 
2756
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2757
 
2758
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 2759
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2760
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2761
 
2762
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2763
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2764
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2765
 
2766
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2767
 
2768
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2769
 
2770
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2771
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2772
is not in points, make sure to account for this.
2773
 
2774
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2775
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2776
</source>
4759 cbradney 2777
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2778
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
4444 cbradney 2779
 
2780
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
2781
 
2782
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
2783
Розшифрування параметрів:
2784
 
2785
  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 2786
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 2787
  наприклад PAPER_A4 і т.п.
2788
 
2789
  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
2790
  документа
2791
 
2792
  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
2793
 
2794
  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
2795
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
2796
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
2797
 
2798
  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
2799
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2800
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2801
 
2802
  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2803
 
2804
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2805
 
2806
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
2807
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
2808
інші одиниці виміру.
2809
 
2810
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2811
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2812
</translation>
3824 cbradney 2813
  </message>
4141 cbradney 2814
  <message>
9729 cbradney 2815
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4759 cbradney 2816
    <source>closeMasterPage()
4141 cbradney 2817
 
2818
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2819
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2820
</source>
4759 cbradney 2821
    <translation>closeMasterPage()
4444 cbradney 2822
 
2823
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
2824
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
2825
</translation>
4141 cbradney 2826
  </message>
2827
  <message>
9729 cbradney 2828
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4759 cbradney 2829
    <source>masterPageNames()
4141 cbradney 2830
 
2831
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2832
</source>
4759 cbradney 2833
    <translation>masterPageNames()
4444 cbradney 2834
 
2835
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
2836
</translation>
4141 cbradney 2837
  </message>
2838
  <message>
9729 cbradney 2839
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4759 cbradney 2840
    <source>editMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2841
 
2842
Enables master page editing and opens the named master page
2843
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2844
</source>
4759 cbradney 2845
    <translation>editMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2846
 
2847
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
2848
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
2849
</translation>
4141 cbradney 2850
  </message>
2851
  <message>
9729 cbradney 2852
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4759 cbradney 2853
    <source>createMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2854
 
2855
Creates a new master page named pageName and opens it for
2856
editing.
2857
</source>
4759 cbradney 2858
    <translation>createMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2859
 
2860
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
2861
для редагування.
2862
</translation>
4141 cbradney 2863
  </message>
2864
  <message>
9729 cbradney 2865
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4759 cbradney 2866
    <source>deleteMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2867
 
2868
Delete the named master page.
2869
</source>
4759 cbradney 2870
    <translation>deleteMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2871
 
2872
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
2873
</translation>
4141 cbradney 2874
  </message>
2875
  <message>
9729 cbradney 2876
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4759 cbradney 2877
    <source>zoomDocument(double)
4141 cbradney 2878
 
2879
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2880
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2881
</source>
4759 cbradney 2882
    <translation>zoomDocument(double)
4444 cbradney 2883
 
2884
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
2885
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
2886
використовує -100 як позначку.
2887
</translation>
4141 cbradney 2888
  </message>
6261 cbradney 2889
  <message>
9729 cbradney 2890
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 2891
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2892
 
2893
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2894
is not given the currently selected Item is used.
2895
</source>
2896
    <translation type="unfinished"></translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
9729 cbradney 2899
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 2900
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2901
 
2902
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2903
is not given the currently selected Item is used.
2904
</source>
2905
    <translation type="unfinished"></translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
9729 cbradney 2908
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 2909
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2910
 
2911
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2912
is not given the currently selected Item is used.
2913
</source>
2914
    <translation type="unfinished"></translation>
2915
  </message>
2916
  <message>
9729 cbradney 2917
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 2918
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2919
 
2920
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2921
is not given the currently selected Item is used.
2922
</source>
2923
    <translation type="unfinished"></translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
9729 cbradney 2926
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 2927
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2928
 
2929
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2930
true the layer will be locked.
2931
 
2932
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2933
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2934
</source>
2935
    <translation type="unfinished"></translation>
2936
  </message>
2937
  <message>
9729 cbradney 2938
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
6261 cbradney 2939
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2940
 
2941
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2942
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2943
&quot;layer&quot; is locked.
2944
 
2945
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2946
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2947
</source>
2948
    <translation type="unfinished"></translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
9729 cbradney 2951
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
6261 cbradney 2952
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2953
 
2954
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2955
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2956
&quot;layer&quot; is normal.
2957
 
2958
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2959
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2960
</source>
2961
    <translation type="unfinished"></translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
9729 cbradney 2964
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
6261 cbradney 2965
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2966
 
2967
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2968
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2969
 
2970
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2971
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2972
</source>
2973
    <translation type="unfinished"></translation>
2974
  </message>
2975
  <message>
9729 cbradney 2976
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
6261 cbradney 2977
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2978
 
2979
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2980
 
2981
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2982
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2983
</source>
2984
    <translation type="unfinished"></translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
9729 cbradney 2987
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
6261 cbradney 2988
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2989
 
2990
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2991
 
2992
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2993
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2994
</source>
2995
    <translation type="unfinished"></translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
9729 cbradney 2998
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
6261 cbradney 2999
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
3000
 
3001
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3002
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3003
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3004
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3005
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3006
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3007
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3008
</source>
3009
    <translation type="unfinished"></translation>
3010
  </message>
3011
  <message>
9729 cbradney 3012
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6261 cbradney 3013
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3014
 
3015
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
3016
</source>
3017
    <translation type="unfinished"></translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
9729 cbradney 3020
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 3021
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
3022
 
3023
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3024
strings.
3025
</source>
3026
    <translation type="unfinished"></translation>
3027
  </message>
3028
  <message>
9729 cbradney 3029
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 3030
    <source>getPageType() -&gt; integer
3031
 
3032
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3033
</source>
3034
    <translation type="unfinished"></translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
9729 cbradney 3037
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 3038
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3039
 
3040
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3041
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3042
</source>
3043
    <translation type="unfinished"></translation>
3044
  </message>
7508 cbradney 3045
  <message>
9729 cbradney 3046
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7508 cbradney 3047
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3048
 
3049
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
3050
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
3051
the range from 0 to 255.
3052
 
3053
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3054
</source>
3055
    <translation type="unfinished"></translation>
3056
  </message>
3057
  <message>
9729 cbradney 3058
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7508 cbradney 3059
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3060
 
3061
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
3062
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
3063
selected item is used.
3064
</source>
3065
    <translation type="unfinished"></translation>
3066
  </message>
3067
  <message>
9729 cbradney 3068
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7508 cbradney 3069
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3070
 
3071
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
3072
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3073
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
3074
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3075
</source>
3076
    <translation type="unfinished"></translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
9729 cbradney 3079
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7508 cbradney 3080
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3081
 
3082
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
3083
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
3084
selected item is used.
3085
</source>
3086
    <translation type="unfinished"></translation>
3087
  </message>
3088
  <message>
9729 cbradney 3089
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7508 cbradney 3090
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3091
 
3092
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3093
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3094
 
3095
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3096
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3097
</source>
3098
    <translation type="unfinished"></translation>
3099
  </message>
3100
  <message>
9729 cbradney 3101
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7508 cbradney 3102
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3103
 
3104
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
3105
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
3106
&quot;layer&quot; is invisible.
3107
 
3108
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3109
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3110
</source>
3111
    <translation type="unfinished"></translation>
3112
  </message>
3113
  <message>
9729 cbradney 3114
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7508 cbradney 3115
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3116
 
3117
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3118
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3119
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3120
not given the currently selected Item is used.
3121
 
3122
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3123
</source>
3124
    <translation type="unfinished"></translation>
3125
  </message>
9729 cbradney 3126
  <message>
3127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
3128
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3129
 
3130
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3131
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3132
constants.
3133
</source>
3134
    <translation type="unfinished"></translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
3138
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3139
 
3140
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3141
true the layer will be displayed outlined.
3142
 
3143
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3144
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3145
</source>
3146
    <translation type="unfinished"></translation>
3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
3150
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
3151
 
3152
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3153
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
3154
 
3155
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3156
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3157
</source>
3158
    <translation type="unfinished"></translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
3162
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
3163
 
3164
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3165
 
3166
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3167
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3168
</source>
3169
    <translation type="unfinished"></translation>
3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
3173
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
3174
 
3175
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3176
 
3177
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3178
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3179
</source>
3180
    <translation type="unfinished"></translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
3184
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3185
 
3186
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3187
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3188
</source>
3189
    <translation type="unfinished"></translation>
3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
3193
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3194
 
3195
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3196
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3197
</source>
3198
    <translation type="unfinished"></translation>
3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
3202
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3203
 
3204
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3205
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3206
</source>
3207
    <translation type="unfinished"></translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
3211
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3212
 
3213
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3214
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3215
</source>
3216
    <translation type="unfinished"></translation>
3217
  </message>
3218
  <message>
3219
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
3220
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3221
 
3222
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3223
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3224
 
3225
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3226
</source>
3227
    <translation type="unfinished"></translation>
3228
  </message>
3229
  <message>
3230
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
3231
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3232
 
3233
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3234
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3235
 
3236
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3237
</source>
3238
    <translation type="unfinished"></translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
3242
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3243
 
3244
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3245
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3246
 
3247
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3248
</source>
3249
    <translation type="unfinished"></translation>
3250
  </message>
10842 cbradney 3251
  <message>
3252
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3253
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3254
 
3255
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3256
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3257
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3258
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3259
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3260
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3261
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3262
optional parameters is False.
3263
 
3264
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3265
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3266
 
3267
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3268
 
3269
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3270
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3271
</source>
3272
    <translation type="unfinished"></translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
3276
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
3277
 
3278
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3279
the currently selected item is used. The join types are:
3280
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3281
</source>
3282
    <translation type="unfinished"></translation>
3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
3286
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
3287
 
3288
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3289
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
3290
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
3291
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
3292
given the currently selected item is used.
3293
</source>
3294
    <translation type="unfinished"></translation>
3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
3298
    <source>gotoPage(nr)
3299
 
3300
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
3301
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
3302
just sets the page that script commands will operates on.
3303
 
3304
May raise IndexError if the page number is out of range.
3305
</source>
3306
    <translation type="unfinished"></translation>
3307
  </message>
3308
  <message>
11652 cbradney 3309
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
10842 cbradney 3310
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3311
 
3312
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3313
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3314
 
3315
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3316
</source>
3317
    <translation type="unfinished"></translation>
3318
  </message>
11652 cbradney 3319
  <message>
3320
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
3321
    <source>moveSelectionToFront()
3322
 
3323
Moves current selection to front.
3324
</source>
3325
    <translation type="unfinished"></translation>
3326
  </message>
3327
  <message>
3328
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
3329
    <source>moveSelectionToFront()
3330
 
3331
Moves current selection to back.
3332
</source>
3333
    <translation type="unfinished"></translation>
3334
  </message>