Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1135 | Rev 1525 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1234 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
15
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
16
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1234 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
27
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
28
кольорів.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
1234 cbradney 37
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
40
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
41
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
42
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
45
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
46
 
47
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
48
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
49
</source>
1234 cbradney 50
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
51
 
52
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
53
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 54
  </message>
55
  <message>
56
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
57
 
58
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
59
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
60
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
61
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
62
</source>
1234 cbradney 63
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
64
 
65
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
66
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
67
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
68
належить до групи, то рухається вся група.
69
</translation>
1135 cbradney 70
  </message>
71
  <message>
72
    <source>setRedraw(bool)
73
 
74
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
75
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
76
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
77
</source>
1234 cbradney 78
    <translation>setRedraw(bool)
79
 
80
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
81
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
82
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
83
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
84
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
88
 
89
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
90
coordinates are given in the current measurement units of the document
91
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
92
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
93
is not given Scribus will create one for you.
94
 
95
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
96
</source>
1234 cbradney 97
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
98
 
99
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
100
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
101
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
102
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
103
сам.
104
 
105
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
106
</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
109
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
110
 
111
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
112
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
113
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
114
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
115
template page for the new page.
116
 
117
May raise IndexError if the page number is out of range
118
</source>
1234 cbradney 119
    <translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
120
 
121
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється
122
в кінець документа. В іншому випадку нова сторінка вставляється перед &quot;where&quot;.
123
Номери сторінок рахуються від 1 вверх, незалежно від того який номер показаний
124
на першій сторінці Вашого документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;template&quot; визначає
125
ім&apos;я шаблона для нової сторінки.
126
 
127
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за дозволений
128
діапазон
129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
133
 
134
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
135
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
136
available types (FILL_&lt;type&gt;).
137
</source>
1234 cbradney 138
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
139
 
140
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
141
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
142
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
143
</translation>
1135 cbradney 144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
147
 
148
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
149
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
150
</source>
1234 cbradney 151
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
152
 
153
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
154
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
155
</translation>
1135 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
158
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
159
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
160
 
161
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
162
following meaning:
163
 
164
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
165
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
166
 
167
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
168
  margins
169
 
170
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
171
 
172
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
173
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
174
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
175
 
176
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
177
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
178
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
179
 
180
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
181
 
182
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
183
 
184
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
185
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
186
is not in points, make sure to account for this.
187
 
188
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
189
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
190
</source>
1234 cbradney 191
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
192
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
193
 
194
Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають
195
слідуюче значення:
196
 
197
  розмір - size = Тупль (ширина,висота), який описує розмір документу. Ви
198
  можете використовувати попередньо визначені константи названі
199
  PAPER_&lt;paper_type&gt;, наприклад PAPER_A4 і.т.д.
200
 
201
  поля - margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє) - описує поля документа.
202
 
203
  орієнтація - orientation = орієнтація сторінки - константи PORTRAIT - портретна,
204
  LANDSCAPE - ландшафтна.
205
 
206
  firstPageNumber = номер першої сторінки даного документа. Звичайно
207
  починається з 1, але більші значення можуть використовуваться, наприклад
208
  якщо Ви створюєте документ, який складається з кількох частин.
209
 
210
  одиниця виміру - unit: це значення установлює одиниці виміру, які будуть
211
  використовуватися в документі. Використовуйте попередньо визначені
212
  константи: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  книжкові сторінки - facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
215
 
216
  перша сторона зліва - firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Значення для ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру, вибраних
219
для всього документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Якщо Ваш документ
220
не вимірюється в точках, майте це на увазі.
221
 
222
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
1135 cbradney 225
  </message>
226
</context>
227
<context>
228
  <name>@default</name>
229
  <message>
230
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
231
 
232
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
233
has some text selected the value assigned to the first character
234
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
235
selected item is used.
236
</source>
1234 cbradney 237
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
238
 
239
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
240
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
241
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 242
  </message>
243
  <message>
244
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
245
 
246
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
247
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
248
</source>
1234 cbradney 249
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
250
 
251
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
252
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
253
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 254
  </message>
255
  <message>
256
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
257
 
258
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
259
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
260
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
261
selected item is used.
262
</source>
1234 cbradney 263
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
264
 
265
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
266
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
267
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
268
активний об&apos;єкт.
269
</translation>
1135 cbradney 270
  </message>
271
  <message>
272
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
273
 
274
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
275
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
276
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
277
used.
278
</source>
1234 cbradney 279
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
280
 
281
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
282
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
283
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
284
</translation>
1135 cbradney 285
  </message>
286
  <message>
287
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
288
 
289
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
290
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
291
</source>
1234 cbradney 292
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
293
 
294
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
295
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
296
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 297
  </message>
298
  <message>
299
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
300
 
301
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
302
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
303
</source>
1234 cbradney 304
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
305
 
306
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
307
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
308
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 309
  </message>
310
  <message>
311
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
312
 
313
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
314
given the currently selected item is used.
315
</source>
1234 cbradney 316
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
317
 
318
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
319
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 320
  </message>
321
  <message>
322
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
323
 
324
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
325
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
326
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
327
used.
328
</source>
1234 cbradney 329
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
330
 
331
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
332
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
333
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
334
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
335
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 336
  </message>
337
  <message>
338
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
339
 
340
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
341
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
342
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
343
used.
344
 
345
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
346
</source>
1234 cbradney 347
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
348
 
349
Вставляє текст&quot; text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку. Текст має бути в
350
кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак
351
має індекс 0. Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт.
352
 
353
Може повернути помилку IndexError якщо індекс вставки виходить за
354
дозволений діапазон.
355
</translation>
1135 cbradney 356
  </message>
357
  <message>
358
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
359
 
360
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
361
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
362
currently selected item is used.
363
 
364
May throw ValueError if the font cannot be found.
365
</source>
1234 cbradney 366
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
367
 
368
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
369
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
370
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
371
 
372
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
373
</translation>
1135 cbradney 374
  </message>
375
  <message>
376
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
377
 
378
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
379
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
380
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
381
currently selected item is used.
382
 
383
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
384
</source>
1234 cbradney 385
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
386
 
387
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
388
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
389
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
390
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
391
об&apos;єкт.
392
 
393
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
394
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
398
 
399
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
400
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
401
item is used.
402
 
403
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
404
</source>
1234 cbradney 405
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
406
 
407
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
408
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
409
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
410
 
411
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
412
за доступний діапазон.
413
</translation>
1135 cbradney 414
  </message>
415
  <message>
416
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
417
 
418
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
419
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
420
 
421
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
422
</source>
1234 cbradney 423
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
424
 
425
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
426
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
427
 
428
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
429
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
430
</translation>
1135 cbradney 431
  </message>
432
  <message>
433
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
434
 
435
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
436
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
437
 
438
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
439
</source>
1234 cbradney 440
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
441
 
442
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
443
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
444
 
445
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
446
</translation>
1135 cbradney 447
  </message>
448
  <message>
449
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
450
 
451
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
452
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
453
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
454
 
455
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
456
</source>
1234 cbradney 457
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
458
 
459
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
460
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
461
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
462
дивіться в dir(scribus).
463
 
464
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
465
невірно.
466
</translation>
1135 cbradney 467
  </message>
468
  <message>
469
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
470
 
471
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
472
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
473
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
474
selected item is used.
475
 
476
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
477
</source>
1234 cbradney 478
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
479
 
480
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
481
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
482
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
483
активний об&apos;єкт.
484
 
485
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
486
наявного тексту.
487
</translation>
1135 cbradney 488
  </message>
489
  <message>
490
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
491
 
492
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
493
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
494
selected item is used.
495
</source>
1234 cbradney 496
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
497
 
498
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
499
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
500
активний об&apos;єкт.
501
</translation>
1135 cbradney 502
  </message>
503
  <message>
504
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
505
 
506
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
507
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
508
given the currently selected item is used.
509
</source>
1234 cbradney 510
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
511
 
512
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
513
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
514
використовується активний об&apos;єкт.
515
</translation>
1135 cbradney 516
  </message>
517
  <message>
518
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
519
 
520
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
521
selected item is used.
522
</source>
1234 cbradney 523
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
524
 
525
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
526
використовується активний об&apos;єкт.
527
</translation>
1135 cbradney 528
  </message>
529
  <message>
530
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
531
 
532
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
533
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
534
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
535
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
536
used.
537
</source>
1234 cbradney 538
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
539
 
540
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
541
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
542
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
543
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
544
</translation>
1135 cbradney 545
  </message>
546
  <message>
547
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
548
 
549
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
550
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
551
and must not link to or be linked from any other frames already.
552
 
553
May throw ScribusException if linking rules are violated.
554
</source>
1234 cbradney 555
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
556
 
557
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
558
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
559
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
560
 
561
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
562
правил зв&apos;язування рамок.
563
</translation>
1135 cbradney 564
  </message>
565
  <message>
566
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
567
 
568
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
569
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
570
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
571
 
572
May throw ScribusException if linking rules are violated.
573
</source>
1234 cbradney 574
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
575
 
576
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
577
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
578
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
579
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
580
 
581
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
582
з&apos;єднання рамок.
583
</translation>
1135 cbradney 584
  </message>
585
  <message>
586
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
587
 
588
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
589
currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 590
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
591
 
592
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
593
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 594
  </message>
595
  <message>
596
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
597
 
598
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
599
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
600
the value of the named color from the default document colors.
601
 
602
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
603
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
604
</source>
1234 cbradney 605
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
606
 
607
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
608
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
609
жодного документа, повертає значення для названого
610
кольору з палітри стандартних кольорів.
611
 
612
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
613
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
614
</translation>
1135 cbradney 615
  </message>
616
  <message>
617
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
618
 
619
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
620
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
621
Color components should be in the range from 0 to 255.
622
 
623
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
624
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
625
</source>
1234 cbradney 626
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
627
 
628
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
629
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
630
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
631
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
632
 
633
 
634
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
635
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
636
</translation>
1135 cbradney 637
  </message>
638
  <message>
639
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
640
 
641
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
642
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
643
&quot;None&quot; - transparent.
644
 
645
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
646
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
647
 
648
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
649
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
650
</source>
1234 cbradney 651
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
652
 
653
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
654
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
655
 
656
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
657
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
658
 
659
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
660
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
664
 
665
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
666
 
667
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
668
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
669
</source>
1234 cbradney 670
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
671
 
672
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
673
 
674
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
675
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 676
  </message>
677
  <message>
678
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
679
 
680
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
681
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
682
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
683
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
684
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
685
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
686
opional parameters is False.
687
 
688
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
689
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
690
 
691
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
692
 
693
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
694
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
695
</source>
1234 cbradney 696
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; строкова
697
величина з іменем файла
698
 
699
Показує діалогове вікно &quot;Відчинити файл&quot; з аннотацією &quot;caption&quot;. Імена
700
файлів фільтруються за домомогою строкової змінної &quot;filter&quot;. Може бути вказане стандартне ім&apos;я або шлях до файла (&quot;defaultname&quot;) - залиште цю змінну пустою,
701
якщо Ви не бажаєте її використовувати. Значення &quot;True&quot; для &quot;haspreview&quot;
702
вмикає застосування невеликого віджета попереднього перегляду в діалоговому
703
вікні &quot;FileSelect&quot;. Якщо параметр &quot;issave&quot; дорівнює &quot;True&quot;, діалогове вікно діє, як
704
&quot;Записати Як&quot;, в іншому разі воно відповідає &quot;Відчинити файл&quot;. Значення по
705
умовчанню для обох змінних дорівнює &quot;False&quot;.
706
 
707
Якщо вказане значення фільтра, воно повинне мати вид &apos;коментар (*.type *.type2 ...)&apos;.
708
Наприклад &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
709
 
710
Зверніться до документації по Qt для QFileDialog за детальним описом фільтрів.
711
 
712
Приклад: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
713
Приклад: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 714
  </message>
715
  <message>
716
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
717
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
718
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
719
 
720
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
721
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
722
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
723
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
724
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
725
 
726
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
727
at 1.
728
 
729
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
730
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
731
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
732
can be binary-ORed with button constants:
733
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
734
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
735
 
736
Usage examples:
737
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
738
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
739
          ICON_ERROR)
740
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
741
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
742
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
743
 
744
Defined button and icon constants:
745
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
746
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
747
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
748
</source>
1234 cbradney 749
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
750
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
751
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
752
 
753
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
754
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
755
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
756
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
757
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
758
просту розмітку по типу HTML.
759
 
760
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
761
починаються з 1.
762
 
763
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
764
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
765
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
766
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
767
кнопок
768
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
769
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
770
 
771
Приклади використання:
772
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
773
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
774
          ICON_ERROR)
775
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
776
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
777
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
778
 
779
Визначені константи кнопок та іконок:
780
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
781
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
782
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 783
  </message>
784
  <message>
785
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
786
 
787
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
788
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
789
 
790
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
791
</source>
1234 cbradney 792
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
793
 
794
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
795
отримане значення, як строкову величину
796
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
797
по умовчанню&apos; (default).
798
 
799
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
800
</translation>
1135 cbradney 801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>closeDoc()
804
 
805
Closes the current document without prompting to save.
806
 
807
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
808
</source>
1234 cbradney 809
    <translation>closeDoc()
810
 
811
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
812
 
813
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
814
документа для зачиняння
815
</translation>
1135 cbradney 816
  </message>
817
  <message>
818
    <source>haveDoc() -&gt; bool
819
 
820
Returns true if there is a document open.
821
</source>
1234 cbradney 822
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
823
 
824
Повертає правдиве булеве значення при
825
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 826
  </message>
827
  <message>
828
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
829
 
830
Opens the document &quot;name&quot;.
831
 
832
May raise ScribusError if the document could not be opened.
833
</source>
1234 cbradney 834
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
835
 
836
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
837
 
838
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
839
було відчинити.
840
</translation>
1135 cbradney 841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>saveDoc()
844
 
845
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
846
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
847
save file dialog.
848
 
849
If the save fails, there is currently no way to tell.
850
</source>
1234 cbradney 851
    <translation>saveDoc()
852
 
853
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
854
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
855
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
856
діалог збереження файла.
857
 
858
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
859
</translation>
1135 cbradney 860
  </message>
861
  <message>
862
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
863
 
864
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
865
relative path).
866
 
867
May raise ScribusError if the save fails.
868
</source>
1234 cbradney 869
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
870
 
871
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
872
повним або відносним шляхом.
873
 
874
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
875
</translation>
1135 cbradney 876
  </message>
877
  <message>
878
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
879
 
880
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
881
strings.
882
</source>
1234 cbradney 883
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
884
 
885
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
886
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
887
</translation>
1135 cbradney 888
  </message>
889
  <message>
890
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
891
 
892
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
893
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
894
constants.
895
</source>
1234 cbradney 896
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
897
 
898
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
899
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
900
константи.
901
</translation>
1135 cbradney 902
  </message>
903
  <message>
904
    <source>setUnit(type)
905
 
906
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
907
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
908
 
909
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
910
</source>
1234 cbradney 911
    <translation>setUnit(type)
912
 
913
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
914
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
915
 
916
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
917
виміру.
918
</translation>
1135 cbradney 919
  </message>
920
  <message>
921
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
922
 
923
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
924
of the UNIT_* constants:
925
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
926
</source>
1234 cbradney 927
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
928
 
929
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
930
констант UNIT_* constants:
931
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
932
</translation>
1135 cbradney 933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
936
 
937
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
938
current document.
939
</source>
1234 cbradney 940
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
941
 
942
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
943
</translation>
1135 cbradney 944
  </message>
945
  <message>
946
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
947
 
948
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
949
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
950
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
951
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
952
</source>
1234 cbradney 953
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
954
 
955
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
956
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
957
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
958
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
959
</translation>
1135 cbradney 960
  </message>
961
  <message>
962
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
963
 
964
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
965
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
966
</source>
1234 cbradney 967
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
968
 
969
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
970
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
971
</translation>
1135 cbradney 972
  </message>
973
  <message>
974
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
975
 
976
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
977
is not given the currently selected Item is used.
978
</source>
1234 cbradney 979
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
980
 
981
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
982
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
983
</translation>
1135 cbradney 984
  </message>
985
  <message>
986
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
987
 
988
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
989
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
990
</source>
1234 cbradney 991
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
992
 
993
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
994
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
995
</translation>
1135 cbradney 996
  </message>
997
  <message>
998
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
999
 
1000
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1001
the currently selected item is used. The join types are:
1002
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1003
</source>
1234 cbradney 1004
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1005
 
1006
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1007
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1008
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1009
</translation>
1135 cbradney 1010
  </message>
1011
  <message>
1012
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1013
 
1014
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1015
currently selected item is used. The cap types are:
1016
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1017
</source>
1234 cbradney 1018
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1019
 
1020
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1021
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1022
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1023
</translation>
1135 cbradney 1024
  </message>
1025
  <message>
1026
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1027
 
1028
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1029
currently selected item is used. Line style constants are:
1030
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1031
</source>
1234 cbradney 1032
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1033
 
1034
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1035
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1036
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1037
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1038
LINE_SOLID (суцільна)
1039
</translation>
1135 cbradney 1040
  </message>
1041
  <message>
1042
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1043
 
1044
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1045
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1046
</source>
1234 cbradney 1047
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1048
 
1049
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1050
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1051
</translation>
1135 cbradney 1052
  </message>
1053
  <message>
1054
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1055
 
1056
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1057
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1058
</source>
1234 cbradney 1059
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1060
 
1061
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
1062
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1063
</translation>
1135 cbradney 1064
  </message>
1065
  <message>
1066
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1067
 
1068
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1069
given the currently selected item is used.
1070
</source>
1234 cbradney 1071
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1072
 
1073
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1074
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1075
</translation>
1135 cbradney 1076
  </message>
1077
  <message>
1078
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1079
 
1080
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1081
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1082
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1083
for reference.
1084
</source>
1234 cbradney 1085
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1086
 
1087
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1088
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1089
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1090
для подальшої інформації.
1091
</translation>
1135 cbradney 1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1095
 
1096
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1097
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1098
is used.
1099
</source>
1234 cbradney 1100
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1101
 
1102
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1103
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1104
використано активний об&apos;єкт.
1105
</translation>
1135 cbradney 1106
  </message>
1107
  <message>
1108
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1109
 
1110
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1111
</source>
1234 cbradney 1112
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1113
 
1114
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1115
</translation>
1135 cbradney 1116
  </message>
1117
  <message>
1118
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1119
 
1120
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1121
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1122
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1123
belongs to a group, the whole group is moved.
1124
</source>
1234 cbradney 1125
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1126
 
1127
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1128
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
1129
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1130
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1131
</translation>
1135 cbradney 1132
  </message>
1133
  <message>
1134
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135
 
1136
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1137
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1138
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1139
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1140
given the currently selected item is used.
1141
</source>
1234 cbradney 1142
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1143
 
1144
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1145
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1146
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1147
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1148
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1149
буде використано активний об&apos;єкт.
1150
</translation>
1135 cbradney 1151
  </message>
1152
  <message>
1153
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1154
 
1155
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1156
is not given the currently selected item is used.
1157
</source>
1234 cbradney 1158
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1159
 
1160
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1161
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1162
</translation>
1135 cbradney 1163
  </message>
1164
  <message>
1165
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1166
 
1167
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1168
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1169
second selected Object and so on.
1170
</source>
1234 cbradney 1171
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1172
 
1173
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1174
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1175
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1176
</translation>
1135 cbradney 1177
  </message>
1178
  <message>
1179
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1180
 
1181
Returns the number of selected objects.
1182
</source>
1234 cbradney 1183
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1184
 
1185
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1186
</translation>
1135 cbradney 1187
  </message>
1188
  <message>
1189
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1190
 
1191
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1192
</source>
1234 cbradney 1193
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1194
 
1195
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1196
</translation>
1135 cbradney 1197
  </message>
1198
  <message>
1199
    <source>deselectAll()
1200
 
1201
Deselects all objects in the whole document.
1202
</source>
1234 cbradney 1203
    <translation>deselectAll()
1204
 
1205
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1206
</translation>
1135 cbradney 1207
  </message>
1208
  <message>
1209
    <source>groupObjects(list)
1210
 
1211
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1212
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1213
items are used.
1214
</source>
1234 cbradney 1215
    <translation>groupObjects(list)
1216
 
1217
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1218
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1219
використано активний об&apos;єкт.
1220
</translation>
1135 cbradney 1221
  </message>
1222
  <message>
1223
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1224
 
1225
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 1226
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1227
 
1228
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1229
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1230
  </message>
1231
  <message>
1232
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1233
 
1234
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1235
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1236
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1237
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1238
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1239
 
1240
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1241
</source>
1234 cbradney 1242
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1243
 
1244
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1245
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1246
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1247
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
1248
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1249
 
1250
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1251
</translation>
1135 cbradney 1252
  </message>
1253
  <message>
1254
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1255
 
1256
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1257
not given the currently selected item is used.
1258
 
1259
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1260
</source>
1234 cbradney 1261
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1262
 
1263
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
1264
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1265
 
1266
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1267
для зображень
1268
</translation>
1135 cbradney 1269
  </message>
1270
  <message>
1271
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1272
 
1273
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1274
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1275
means 100 %.
1276
 
1277
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1278
</source>
1234 cbradney 1279
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1280
 
1281
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
1282
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1283
дорівнює 100 %.
1284
 
1285
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1286
рамкою для зображень
1287
</translation>
1135 cbradney 1288
  </message>
1289
  <message>
1290
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1291
 
1292
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1293
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1294
if locked.
1295
</source>
1234 cbradney 1296
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1297
 
1298
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1299
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1300
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1301
</translation>
1135 cbradney 1302
  </message>
1303
  <message>
1304
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1305
 
1306
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1307
currently selected item is used.
1308
</source>
1234 cbradney 1309
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1310
 
1311
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1312
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1313
</translation>
1135 cbradney 1314
  </message>
1315
  <message>
1316
    <source>getFontNames() -&gt; list
1317
 
1318
Returns a list with the names of all available fonts.
1319
</source>
1234 cbradney 1320
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1321
 
1322
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1323
</translation>
1135 cbradney 1324
  </message>
1325
  <message>
1326
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1327
 
1328
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1329
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1330
</source>
1234 cbradney 1331
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1332
 
1333
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1334
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1335
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1336
</translation>
1135 cbradney 1337
  </message>
1338
  <message>
1339
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1340
 
1341
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1342
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1343
 
1344
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1345
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1346
</source>
1234 cbradney 1347
    <translation>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1348
 
1349
Показує зображення шрифта &quot;name&quot; у вигляді заданого тексту
1350
&quot;sample&quot; розміром &quot;size&quot;. Зображення записується в файл &quot;filename&quot;.
1351
Повертає булеве значення &quot;true&quot; у разі успішного завершення.
1352
 
1353
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не знайдено.
1354
Може повернути помилку ValueError, якщо задано пустий текст або назва файла.
1355
</translation>
1135 cbradney 1356
  </message>
1357
  <message>
1358
    <source>getLayers() -&gt; list
1359
 
1360
Returns a list with the names of all defined layers.
1361
</source>
1234 cbradney 1362
    <translation>getLayers() -&gt; list
1363
 
1364
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1365
</translation>
1135 cbradney 1366
  </message>
1367
  <message>
1368
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1369
 
1370
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1371
 
1372
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1373
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1374
</source>
1234 cbradney 1375
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1376
 
1377
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1378
 
1379
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1380
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1381
</translation>
1135 cbradney 1382
  </message>
1383
  <message>
1384
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1385
 
1386
Returns the name of the current active layer.
1387
</source>
1234 cbradney 1388
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1389
 
1390
Повертає назву активного плану.
1391
</translation>
1135 cbradney 1392
  </message>
1393
  <message>
1394
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1395
 
1396
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1397
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1398
 
1399
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1400
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1401
</source>
1234 cbradney 1402
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1403
 
1404
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1405
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1406
 
1407
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1408
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1409
</translation>
1135 cbradney 1410
  </message>
1411
  <message>
1412
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1413
 
1414
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1415
the layer is invisible.
1416
 
1417
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1418
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1419
</source>
1234 cbradney 1420
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1421
 
1422
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1423
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1424
 
1425
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1426
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1427
</translation>
1135 cbradney 1428
  </message>
1429
  <message>
1430
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1431
 
1432
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1433
false the layer won&apos;t be printed.
1434
 
1435
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1436
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1437
</source>
1234 cbradney 1438
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1439
 
1440
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1441
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1442
 
1443
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1444
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1445
</translation>
1135 cbradney 1446
  </message>
1447
  <message>
1448
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1449
 
1450
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1451
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1452
&quot;layer&quot; is invisible.
1453
 
1454
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1455
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1456
</source>
1234 cbradney 1457
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1458
 
1459
Повертає стан видимості плану &quot;layer&quot; - значення &quot;True&quot; означає, що
1460
план &quot;layer&quot; видимий, а значення &quot;False&quot; означає, що план &quot;layer&quot;
1461
невидимий.
1462
 
1463
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1464
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1465
</translation>
1135 cbradney 1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1469
 
1470
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1471
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1472
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1473
 
1474
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1475
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1476
</source>
1234 cbradney 1477
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1478
 
1479
Повертає стан доступності для друку плану &quot;layer&quot;. При значенні &quot;True&quot;
1480
план &quot;layer&quot; може бути надрукований, а при значенні &quot;False&quot; - ні.
1481
 
1482
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1483
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1484
</translation>
1135 cbradney 1485
  </message>
1486
  <message>
1487
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1488
 
1489
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1490
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1491
 
1492
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1493
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1494
</source>
1234 cbradney 1495
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1496
 
1497
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1498
останній план документа нічого не відбувається.
1499
 
1500
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1501
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1502
</translation>
1135 cbradney 1503
  </message>
1504
  <message>
1505
    <source>createLayer(layer)
1506
 
1507
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1508
 
1509
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1510
</source>
1234 cbradney 1511
    <translation>createLayer(layer)
1512
 
1513
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1514
 
1515
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1516
</translation>
1135 cbradney 1517
  </message>
1518
  <message>
1519
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1520
 
1521
Returns a string with the -lang value.
1522
</source>
1234 cbradney 1523
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1524
 
1525
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1526
</translation>
1135 cbradney 1527
  </message>
1528
  <message>
1529
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1530
 
1531
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1532
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1533
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1534
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1535
is not given Scribus will create one for you.
1536
 
1537
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1538
</source>
1234 cbradney 1539
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1540
 
1541
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1542
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1543
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1544
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1545
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1546
 
1547
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1548
використаної назви.
1549
</translation>
1135 cbradney 1550
  </message>
1551
  <message>
1552
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1553
 
1554
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1555
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1556
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1557
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1558
create one for you.
1559
 
1560
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1561
</source>
1234 cbradney 1562
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1563
 
1564
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1565
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
1566
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1567
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1568
Scribus створить його сам.
1569
 
1570
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1571
використаної назви.
1572
</translation>
1135 cbradney 1573
  </message>
1574
  <message>
1575
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1576
 
1577
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1578
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1579
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1580
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1581
given Scribus will create one for you.
1582
 
1583
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1584
</source>
1234 cbradney 1585
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1586
 
1587
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1588
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1589
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1590
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1591
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1592
 
1593
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1594
використаної назви.
1595
 
1596
</translation>
1135 cbradney 1597
  </message>
1598
  <message>
1599
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1600
 
1601
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1602
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1603
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1604
object because you need this name for further access to that object. If
1605
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1606
 
1607
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1608
</source>
1234 cbradney 1609
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1610
 
1611
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1612
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1613
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1614
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1615
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1616
 
1617
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1618
використаної назви.
1619
</translation>
1135 cbradney 1620
  </message>
1621
  <message>
1622
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1623
 
1624
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1625
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1626
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1627
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1628
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1629
Scribus will create one for you.
1630
 
1631
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1632
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1633
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1634
</source>
1234 cbradney 1635
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1636
 
1637
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1638
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1639
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1640
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1641
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1642
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1643
 
1644
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1645
використаної назви.
1646
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1647
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1648
</translation>
1135 cbradney 1649
  </message>
1650
  <message>
1651
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1652
 
1653
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1654
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1655
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1656
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1657
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1658
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1659
identifier for the object because you need this name for further access to that
1660
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1661
 
1662
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1663
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1664
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1665
</source>
1234 cbradney 1666
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1667
 
1668
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1669
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1670
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1671
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
1672
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1673
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
1674
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1675
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1676
 
1677
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1678
використаної назви.
1679
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1680
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1681
</translation>
1135 cbradney 1682
  </message>
1683
  <message>
1684
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1685
 
1686
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1687
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1688
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1689
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1690
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1691
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1692
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1693
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1694
for you.
1695
 
1696
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1697
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1698
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1699
</source>
1234 cbradney 1700
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1701
 
1702
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1703
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1704
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1705
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1706
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1707
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
1708
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1709
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1710
задано, Scribus створить його сам.
1711
 
1712
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1713
використаної назви.
1714
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1715
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1716
</translation>
1135 cbradney 1717
  </message>
1718
  <message>
1719
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1720
 
1721
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1722
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1723
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1724
unique identifier for the object because you need this name for further access
1725
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1726
 
1727
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1728
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1729
</source>
1234 cbradney 1730
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1731
 
1732
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1733
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1734
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
1735
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1736
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1737
його сам.
1738
 
1739
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1740
використаної назви.
1741
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
1742
базових об&apos;єкти не існують.
1743
</translation>
1135 cbradney 1744
  </message>
1745
  <message>
1746
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1747
 
1748
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1749
selected item is deleted.
1750
</source>
1234 cbradney 1751
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1752
 
1753
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1754
</translation>
1135 cbradney 1755
  </message>
1756
  <message>
1757
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1758
 
1759
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1760
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1761
is not passed, text flow is toggled.
1762
</source>
1234 cbradney 1763
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1764
 
1765
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1766
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1767
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1768
стану параметра на протилежний.
1769
</translation>
1135 cbradney 1770
  </message>
1771
  <message>
1772
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1773
 
1774
Test if an object with specified name really exists in the document.
1775
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1776
returns True if there is something selected.
1777
</source>
1234 cbradney 1778
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1779
 
1780
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1781
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1782
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1783
</translation>
1135 cbradney 1784
  </message>
1785
  <message>
1786
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1787
 
1788
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1789
given, it&apos;s applied on the selected object.
1790
</source>
1234 cbradney 1791
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1792
 
1793
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1794
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1795
</translation>
1135 cbradney 1796
  </message>
1797
  <message>
1798
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1799
 
1800
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1801
</source>
1234 cbradney 1802
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1803
 
1804
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1805
</translation>
1135 cbradney 1806
  </message>
1807
  <message>
1808
    <source>currentPage() -&gt; integer
1809
 
1810
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1811
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1812
</source>
1234 cbradney 1813
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1814
 
1815
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1816
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1817
</translation>
1135 cbradney 1818
  </message>
1819
  <message>
1820
    <source>redrawAll()
1821
 
1822
Redraws all pages.
1823
</source>
1234 cbradney 1824
    <translation>redrawAll()
1825
 
1826
Перерисовує всі сторінки.
1827
</translation>
1135 cbradney 1828
  </message>
1829
  <message>
1830
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1831
 
1832
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1833
 
1834
May raise ScribusError if the save failed.
1835
</source>
1234 cbradney 1836
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1837
 
1838
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1839
 
1840
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1841
</translation>
1135 cbradney 1842
  </message>
1843
  <message>
1844
    <source>deletePage(nr)
1845
 
1846
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1847
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1848
page number is.
1849
 
1850
May raise IndexError if the page number is out of range
1851
</source>
1234 cbradney 1852
    <translation>deletePage(nr)
1853
 
1854
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1855
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1856
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1857
 
1858
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1859
межі доступного діапазону
1860
</translation>
1135 cbradney 1861
  </message>
1862
  <message>
1863
    <source>gotoPage(nr)
1864
 
1865
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1866
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1867
just sets the page that script commands will operates on.
1868
 
1869
May raise IndexError if the page number is out of range.
1870
</source>
1234 cbradney 1871
    <translation>gotoPage(nr)
1872
 
1873
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1874
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1875
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1876
 
1877
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1878
доступного діапазону.
1879
</translation>
1135 cbradney 1880
  </message>
1881
  <message>
1882
    <source>pageCount() -&gt; integer
1883
 
1884
Returns the number of pages in the document.
1885
</source>
1234 cbradney 1886
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1887
 
1888
Повертає число сторінок в документі.
1889
</translation>
1135 cbradney 1890
  </message>
1891
  <message>
1892
    <source>getHGuides() -&gt; list
1893
 
1894
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1895
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1896
</source>
1234 cbradney 1897
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1898
 
1899
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1900
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
1901
UNIT_&lt;type&gt;.
1902
</translation>
1135 cbradney 1903
  </message>
1904
  <message>
1905
    <source>setHGuides(list)
1906
 
1907
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1908
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1909
 
1910
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1911
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1912
</source>
1234 cbradney 1913
    <translation>setHGuides(list)
1914
 
1915
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
1916
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
1917
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
1918
 
1919
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
1920
заміщення існуючих
1921
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
1922
</translation>
1135 cbradney 1923
  </message>
1924
  <message>
1925
    <source>getVGuides()
1926
 
1927
See getHGuides.
1928
</source>
1234 cbradney 1929
    <translation>getVGuides()
1930
 
1931
Див. getHGuides.
1932
</translation>
1135 cbradney 1933
  </message>
1934
  <message>
1935
    <source>setVGuides()
1936
 
1937
See setHGuides.
1938
</source>
1234 cbradney 1939
    <translation>setVGuides()
1940
 
1941
Див. setHGuides.
1942
</translation>
1135 cbradney 1943
  </message>
1944
  <message>
1945
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1946
 
1947
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1948
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1949
</source>
1234 cbradney 1950
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
1951
 
1952
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
1953
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
1954
</translation>
1135 cbradney 1955
  </message>
1956
  <message>
1957
    <source>getPageItems() -&gt; list
1958
 
1959
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1960
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1961
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1962
the page...
1963
</source>
1234 cbradney 1964
    <translation>getPageItems() -&gt; список
1965
 
1966
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
1967
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1968
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
1969
</translation>
1135 cbradney 1970
  </message>
1971
  <message>
1972
    <source>getPageMargins()
1973
 
1974
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1975
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1976
</source>
1234 cbradney 1977
    <translation>getPageMargins()
1978
 
1979
Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в
1980
активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageSize().
1981
</translation>
1135 cbradney 1982
  </message>
1983
  <message>
1984
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1985
 
1986
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1987
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1988
currently selected item is used.
1989
</source>
1234 cbradney 1990
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1991
 
1992
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
1993
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1994
буде використано активний об&apos;єкт.
1995
</translation>
1135 cbradney 1996
  </message>
1997
  <message>
1998
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1999
 
2000
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2001
is not given the currently selected item is used.
2002
</source>
1234 cbradney 2003
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2004
 
2005
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2006
буде використано активний об&apos;єкт.
2007
</translation>
1135 cbradney 2008
  </message>
2009
  <message>
2010
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2011
 
2012
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2013
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2014
given the currently selected item is used.
2015
 
2016
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2017
</source>
1234 cbradney 2018
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2019
 
2020
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
2021
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
2022
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2023
 
2024
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2025
доступний діапазон.
2026
</translation>
1135 cbradney 2027
  </message>
2028
  <message>
2029
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2030
 
2031
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2032
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2033
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2034
is used.
2035
 
2036
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2037
</source>
1234 cbradney 2038
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2039
 
2040
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
2041
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
2042
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2043
 
2044
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2045
доступний діапазон.
2046
</translation>
1135 cbradney 2047
  </message>
2048
  <message>
2049
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2050
 
2051
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2052
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2053
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2054
</source>
1234 cbradney 2055
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2056
 
2057
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2058
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2059
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
2060
</translation>
1135 cbradney 2061
  </message>
2062
  <message>
2063
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2064
 
2065
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2066
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2067
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2068
</source>
1234 cbradney 2069
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2070
 
2071
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2072
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2073
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2074
</translation>
1135 cbradney 2075
  </message>
2076
  <message>
2077
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2078
 
2079
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2080
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2081
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2082
</source>
1234 cbradney 2083
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2084
 
2085
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2086
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2087
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2088
</translation>
1135 cbradney 2089
  </message>
2090
  <message>
2091
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2092
 
2093
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2094
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2095
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2096
Item is used.
2097
 
2098
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2099
</source>
1234 cbradney 2100
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2101
 
2102
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
2103
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2104
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
2105
активний об&apos;єкт.
2106
 
2107
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2108
доступний діапазон.
2109
</translation>
1135 cbradney 2110
  </message>
2111
  <message>
2112
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2113
 
2114
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2115
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2116
 
2117
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2118
</source>
1234 cbradney 2119
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2120
 
2121
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2122
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2123
 
2124
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2125
</translation>
1135 cbradney 2126
  </message>
2127
  <message>
2128
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2129
 
2130
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2131
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2132
 
2133
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2134
</source>
1234 cbradney 2135
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2136
 
2137
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2138
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2139
 
2140
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2141
</translation>
1135 cbradney 2142
  </message>
2143
  <message>
2144
    <source>progressReset()
2145
 
2146
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2147
new progress bar use. See progressSet.
2148
</source>
1234 cbradney 2149
    <translation>progressReset()
2150
 
2151
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2152
використання панелі. Див. progressSet.
2153
</translation>
1135 cbradney 2154
  </message>
2155
  <message>
2156
    <source>progressTotal(max)
2157
 
2158
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2159
See progressSet.
2160
</source>
1234 cbradney 2161
    <translation>progressTotal(max)
2162
 
2163
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2164
число. Див. progressSet.
2165
</translation>
1135 cbradney 2166
  </message>
2167
  <message>
2168
    <source>progressSet(nr)
2169
 
2170
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2171
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2172
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2173
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2174
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2175
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2176
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2177
</source>
1234 cbradney 2178
    <translation>progressSet(nr)
2179
 
2180
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2181
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2182
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2183
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2184
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2185
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2186
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2187
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
2188
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
2189
</translation>
1135 cbradney 2190
  </message>
2191
  <message>
2192
    <source>setCursor()
2193
 
2194
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2195
</source>
1234 cbradney 2196
    <translation>setCursor()
2197
 
2198
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2199
Поки що не використовуйте.
2200
</translation>
1135 cbradney 2201
  </message>
2202
  <message>
2203
    <source>docChanged(bool)
2204
 
2205
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2206
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2207
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2208
</source>
1234 cbradney 2209
    <translation>docChanged(булеве значення)
2210
 
2211
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2212
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2213
змін автоматично при роботі сценарія.
2214
</translation>
1135 cbradney 2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2218
 
2219
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2220
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2221
the range from 0 to 255.
2222
 
2223
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2224
</source>
1234 cbradney 2225
    <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2226
 
2227
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору виражається чотирма
2228
складовими: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Малиновий),
2229
y = Yellow (Жовтий) та k = Black (Чорний). Складові кольору повинні
2230
бути в діапазоні від 0 до 255.
2231
 
2232
Може повернути помилку ValueError, якщо була задана недійсна
2233
назва кольору.
2234
</translation>
1135 cbradney 2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2238
 
2239
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2240
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2241
selected item is used.
2242
</source>
1234 cbradney 2243
    <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
2244
 
2245
Повертає радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2246
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 2247
  </message>
2248
  <message>
2249
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2250
 
2251
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2252
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2253
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2254
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2255
</source>
1234 cbradney 2256
    <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2257
 
2258
Повертає тупль (x, y) з позицією об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
2259
не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Позиція виражається
2260
а активних точках виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt; для
2261
довідки.
2262
</translation>
1135 cbradney 2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2266
 
2267
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2268
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2269
selected item is used.
2270
</source>
1234 cbradney 2271
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2272
 
2273
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні
2274
значення приводять до обертання проти годинникової стрілки.
2275
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2276
</translation>
1135 cbradney 2277
  </message>
2278
</context>
2279
<context>
188 Franz 2280
  <name>About</name>
2281
  <message>
1135 cbradney 2282
    <source>About Scribus%1%2</source>
2283
    <translation type="obsolete">Про Scribus %1 %2</translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
188 Franz 2286
    <source>%1. %2 %3 </source>
2287
    <translation>%1. %2 %3</translation>
2288
  </message>
2289
  <message>
2290
    <source>Scribus Version %1
2291
%2 %3</source>
2292
    <translation>Версія Scribus %1
2293
%2 %3</translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
2296
    <source>Build-ID:</source>
2297
    <translation> Збірка:</translation>
2298
  </message>
2299
  <message>
2300
    <source>Contributions from:</source>
2301
    <translation>У співпраці з:</translation>
2302
  </message>
2303
  <message>
2304
    <source>Windows port:</source>
2305
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
2306
  </message>
2307
  <message>
2308
    <source>German:</source>
2309
    <translation>Німецька:</translation>
2310
  </message>
2311
  <message>
2312
    <source>French:</source>
2313
    <translation>Французська:</translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
2316
    <source>Italian:</source>
2317
    <translation>Італійська:</translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
2320
    <source>Hungarian:</source>
2321
    <translation>Венгерська:</translation>
2322
  </message>
2323
  <message>
2324
    <source>Ukrainian:</source>
2325
    <translation>Українська:</translation>
2326
  </message>
2327
  <message>
2328
    <source>Bulgarian:</source>
2329
    <translation>Болгарська:</translation>
2330
  </message>
2331
  <message>
2332
    <source>Galician:</source>
2333
    <translation>Галицька:</translation>
2334
  </message>
2335
  <message>
2336
    <source>Turkish:</source>
2337
    <translation>Турецька:</translation>
2338
  </message>
2339
  <message>
2340
    <source>Lithuanian:</source>
2341
    <translation>Литовська:</translation>
2342
  </message>
2343
  <message>
2344
    <source>Polish:</source>
2345
    <translation>Польська:</translation>
2346
  </message>
2347
  <message>
2348
    <source>Czech:</source>
2349
    <translation>Чешська:</translation>
2350
  </message>
2351
  <message>
2352
    <source>Slovak:</source>
2353
    <translation>Словацька:</translation>
2354
  </message>
2355
  <message>
2356
    <source>Danish:</source>
2357
    <translation>Датська:</translation>
2358
  </message>
2359
  <message>
2360
    <source>Norwegian:</source>
2361
    <translation>Норвежська:</translation>
2362
  </message>
2363
  <message>
2364
    <source>Welsh:</source>
2365
    <translation>Уельська:</translation>
2366
  </message>
2367
  <message>
2368
    <source>Russian:</source>
2369
    <translation>Російська:</translation>
2370
  </message>
2371
  <message>
2372
    <source>Brazilian:</source>
2373
    <translation>Бразільська:</translation>
2374
  </message>
2375
  <message>
2376
    <source>Finnish:</source>
2377
    <translation>Фінська:</translation>
2378
  </message>
2379
  <message>
274 Franz 2380
    <source>Basque:</source>
2381
    <translation>Баскська:</translation>
2382
  </message>
282 Franz 2383
  <message>
2384
    <source>Slovenian:</source>
2385
    <translation>Словенська:</translation>
2386
  </message>
302 Franz 2387
  <message>
1135 cbradney 2388
    <source>This panel shows the version, build date and
2389
 compiled in library support in Scribus
2390
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2391
Missing library support is indicated by a *</source>
2392
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і
2393
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
2394
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
2395
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
2396
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
2397
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
2398
літера індикатор заміщається на *</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
341 Franz 2401
    <source>&amp;About</source>
358 Franz 2402
    <translation>&amp;Про</translation>
341 Franz 2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>A&amp;uthors</source>
358 Franz 2406
    <translation>&amp;Автори</translation>
341 Franz 2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>&amp;Translations</source>
358 Franz 2410
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
341 Franz 2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>&amp;Online</source>
358 Franz 2414
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
341 Franz 2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 2418
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 2419
  </message>
418 Franz 2420
  <message>
2421
    <source>Development Team:</source>
484 fschmid 2422
    <translation>Команда розробників:</translation>
418 Franz 2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Official Documentation:</source>
484 fschmid 2426
    <translation>Офіційна документація:</translation>
418 Franz 2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Other Documentation:</source>
484 fschmid 2430
    <translation>Інша документація:</translation>
418 Franz 2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>English (British):</source>
484 fschmid 2434
    <translation>Англійська (Британська):</translation>
418 Franz 2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>Swedish:</source>
484 fschmid 2438
    <translation>Шведська:</translation>
418 Franz 2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Homepage</source>
484 fschmid 2442
    <translation>Домашня сторінка</translation>
418 Franz 2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>Online Reference</source>
484 fschmid 2446
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
418 Franz 2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
484 fschmid 2450
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
418 Franz 2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>Mailing List</source>
484 fschmid 2454
    <translation>Список розсилки</translation>
418 Franz 2455
  </message>
454 fschmid 2456
  <message>
2457
    <source>Official Translations and Translators:</source>
484 fschmid 2458
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
454 fschmid 2459
  </message>
2460
  <message>
2461
    <source>Esperanto:</source>
484 fschmid 2462
    <translation>Есперанто:</translation>
454 fschmid 2463
  </message>
2464
  <message>
2465
    <source>Korean:</source>
484 fschmid 2466
    <translation>Корейська:</translation>
454 fschmid 2467
  </message>
2468
  <message>
2469
    <source>Serbian:</source>
484 fschmid 2470
    <translation>Сербська:</translation>
454 fschmid 2471
  </message>
2472
  <message>
2473
    <source>Spanish:</source>
484 fschmid 2474
    <translation>Іспанська:</translation>
454 fschmid 2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
484 fschmid 2478
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
454 fschmid 2479
  </message>
2480
  <message>
2481
    <source>Catalan:</source>
484 fschmid 2482
    <translation>Каталанська:</translation>
454 fschmid 2483
  </message>
769 cbradney 2484
  <message>
2485
    <source>About Scribus %1</source>
1234 cbradney 2486
    <translation>Про Scribus %1</translation>
769 cbradney 2487
  </message>
776 fschmid 2488
  <message>
2489
    <source>This panel shows the version, build date and
2490
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2491
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2492
Missing library support is indicated by a *</source>
1234 cbradney 2493
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки та
2494
вбудовану підтримку бібліотек в Scribus.
2495
C-C-T означає C=littlecms C=CUPS T=TIFF
2496
підтримку. Відсутність певної бібліотеки
2497
вказується зірочкою (*)
2498
littlecms = бібліотека профілювання кольорів
2499
CUPS = бібліотека підтримки системи друку
2500
TIFF = бібліотека підтримки графічного формату
2501
tiff</translation>
776 fschmid 2502
  </message>
188 Franz 2503
</context>
2504
<context>
2505
  <name>AdvOptions</name>
2506
  <message>
2507
    <source>Advanced Options</source>
274 Franz 2508
    <translation>Додаткові установки</translation>
188 Franz 2509
  </message>
2510
  <message>
310 Franz 2511
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
320 Franz 2512
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 2513
  </message>
2514
  <message>
2515
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2516
this can create huge files</source>
320 Franz 2517
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе
2518
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2522
this can create huge files</source>
320 Franz 2523
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе
2524
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 2525
  </message>
351 Franz 2526
  <message>
2527
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
358 Franz 2528
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;горизонтально</translation>
351 Franz 2529
  </message>
2530
  <message>
2531
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
358 Franz 2532
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;вертикально</translation>
351 Franz 2533
  </message>
2534
  <message>
2535
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
358 Franz 2536
    <translation>Застосувати &amp;ICC профілі</translation>
351 Franz 2537
  </message>
2538
  <message>
2539
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
358 Franz 2540
    <translation>&amp;1 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 2541
  </message>
2542
  <message>
2543
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
358 Franz 2544
    <translation>&amp;2 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 2545
  </message>
2546
  <message>
2547
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
358 Franz 2548
    <translation>&amp;3 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 2549
  </message>
2550
  <message>
2551
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2552
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 2553
  </message>
2554
  <message>
2555
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2556
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 2557
  </message>
358 Franz 2558
  <message>
2559
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2560
    <translation>Виконати видалення &amp;кольорів</translation>
2561
  </message>
364 Franz 2562
  <message>
2563
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2564
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2565
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2566
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2567
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2568
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
370 Franz 2569
    <translation>Метод переводу певних відтінків сірого, які складаються з салатового,
2570
жовтого та рожевого кольорів, на використання чорного кольору.
2571
UCR найчастіше впливає на ті частини зображень, які складаються з нейтральних
2572
та/чи темних відтінків близьких до сірого. Використання цієї установки може
2573
покращити якість друку деяких зображень. Деяке тестування та експерименти
2574
необхідні в кожному конкретному випадку. UCR знижує ймовірність перенасичення
2575
паперу CMY чорнилами.</translation>
364 Franz 2576
  </message>
188 Franz 2577
</context>
2578
<context>
2579
  <name>Align</name>
2580
  <message>
2581
    <source>Distribute/Align</source>
2582
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>Align</source>
2586
    <translation>Вирівняти</translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <source>Horizontal</source>
2590
    <translation>Горизонтально</translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <source>Left Sides</source>
2594
    <translation>Ліві сторони</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
2597
    <source>Middles</source>
2598
    <translation>Середини</translation>
2599
  </message>
2600
  <message>
2601
    <source>Right Sides</source>
2602
    <translation>Праві сторони</translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
2605
    <source>Vertical</source>
2606
    <translation>Вертикально</translation>
2607
  </message>
2608
  <message>
2609
    <source>Top Sides</source>
2610
    <translation>Верхні сторони</translation>
2611
  </message>
2612
  <message>
2613
    <source>Bottom Sides</source>
2614
    <translation>Нижні сторони</translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
2617
    <source> mm</source>
2618
    <translation>мм</translation>
2619
  </message>
2620
  <message>
2621
    <source> in</source>
282 Franz 2622
    <translation>д</translation>
188 Franz 2623
  </message>
2624
  <message>
2625
    <source> p</source>
2626
    <translation>піки</translation>
2627
  </message>
2628
  <message>
341 Franz 2629
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2630
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 2631
  </message>
2632
  <message>
2633
    <source>&amp;Apply</source>
358 Franz 2634
    <translation>&amp;Застосувати</translation>
341 Franz 2635
  </message>
2636
  <message>
2637
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2638
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 2639
  </message>
351 Franz 2640
  <message>
2641
    <source>&amp;Between:</source>
358 Franz 2642
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 2643
  </message>
2644
  <message>
2645
    <source>A&amp;lign</source>
358 Franz 2646
    <translation>В&amp;ирівняти</translation>
351 Franz 2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>Di&amp;splacement</source>
358 Franz 2650
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
358 Franz 2654
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>Bet&amp;ween:</source>
358 Franz 2658
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>Do &amp;Not Change</source>
358 Franz 2662
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
351 Franz 2663
  </message>
2664
  <message>
2665
    <source>Al&amp;ign</source>
358 Franz 2666
    <translation>В&amp;ирівнювання</translation>
351 Franz 2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>Dis&amp;placement</source>
358 Franz 2670
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <source> pt</source>
358 Franz 2674
    <translation>тчк</translation>
351 Franz 2675
  </message>
2676
  <message>
2677
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
358 Franz 2678
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 2679
  </message>
356 Franz 2680
  <message>
2681
    <source>&amp;Do Not Change</source>
358 Franz 2682
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
356 Franz 2683
  </message>
188 Franz 2684
</context>
2685
<context>
2686
  <name>AlignSelect</name>
2687
  <message>
2688
    <source>Align Text Left</source>
2689
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
2692
    <source>Align Text Right</source>
2693
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
2696
    <source>Align Text Center</source>
2697
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
2698
  </message>
218 Franz 2699
  <message>
2700
    <source>Align Text Justified</source>
2701
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2705
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
2706
  </message>
188 Franz 2707
</context>
2708
<context>
2709
  <name>Annot</name>
2710
  <message>
2711
    <source>Field Properties</source>
2712
    <translation>Властивості поля</translation>
2713
  </message>
2714
  <message>
2715
    <source>Type:</source>
2716
    <translation>Тип:</translation>
2717
  </message>
2718
  <message>
2719
    <source>Properties</source>
2720
    <translation>Властивості</translation>
2721
  </message>
2722
  <message>
2723
    <source>Name:</source>
2724
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>Tool-Tip:</source>
2728
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <source>Text</source>
2732
    <translation>Текст</translation>
2733
  </message>
2734
  <message>
2735
    <source>Border</source>
2736
    <translation>Рамка</translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>Color:</source>
2740
    <translation>Колір:</translation>
2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>None</source>
2744
    <translation>Нічого немає</translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Width:</source>
2748
    <translation>Товщина:</translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>Thin</source>
2752
    <translation>Тонка</translation>
2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Normal</source>
2756
    <translation>Звичайна</translation>
2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Wide</source>
2760
    <translation>Широка</translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Style:</source>
2764
    <translation>Стиль:</translation>
2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Solid</source>
2768
    <translation>Суцільна</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Dashed</source>
2772
    <translation>Переривчаста</translation>
2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>Underline</source>
2776
    <translation>Підкреслена</translation>
2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>Beveled</source>
2780
    <translation>Фасочна</translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Inset</source>
2784
    <translation>Вкладка</translation>
2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Other</source>
2788
    <translation>Інша</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Read Only</source>
2792
    <translation>Лише для читання</translation>
2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>Required</source>
2796
    <translation>Необхідне</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
2800
    <translation>Не експортувати значення</translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>Visibility:</source>
2804
    <translation>Видимість:</translation>
2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Visible</source>
2808
    <translation>Видима</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>Hidden</source>
2812
    <translation>Схована</translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
2815
    <source>No Print</source>
2816
    <translation>Не друкувати</translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>No View</source>
2820
    <translation>Не показувати</translation>
2821
  </message>
2822
  <message>
2823
    <source>Appearance</source>
2824
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>Text for Button Down</source>
2828
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>Text for Roll Over</source>
2832
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>Icons</source>
2836
    <translation>Іконки</translation>
2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>Use Icons</source>
2840
    <translation>Використовувати іконки</translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>Remove</source>
2844
    <translation>Видалити</translation>
2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>Pressed</source>
2848
    <translation>Натиснута</translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>Roll Over</source>
2852
    <translation>Розміщення поверх</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>Icon Placement...</source>
2856
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>Highlight</source>
2860
    <translation>Виділення</translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>Invert</source>
2864
    <translation>Негатив</translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>Outlined</source>
2868
    <translation>Обведена</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>Push</source>
2872
    <translation>Натиснути</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>Multi-Line</source>
274 Franz 2876
    <translation>Багаторядкова</translation>
188 Franz 2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>Password</source>
2880
    <translation>Пароль</translation>
2881
  </message>
2882
  <message>
2883
    <source>Limit of</source>
2884
    <translation>Обмеження на</translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
2887
    <source>Characters</source>
2888
    <translation>Знаки</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source>Do Not Scroll</source>
2892
    <translation>Не прокручувати</translation>
2893
  </message>
2894
  <message>
2895
    <source>Do Not Spell Check</source>
2896
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <source>Check Style:</source>
2900
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
2901
  </message>
2902
  <message>
2903
    <source>Default is Checked</source>
2904
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
2905
  </message>
2906
  <message>
2907
    <source>Editable</source>
2908
    <translation>Можна редагувати</translation>
2909
  </message>
2910
  <message>
2911
    <source>Options</source>
274 Franz 2912
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 2913
  </message>
2914
  <message>
2915
    <source>Event:</source>
2916
    <translation>Подія:</translation>
2917
  </message>
2918
  <message>
2919
    <source>Script:</source>
2920
    <translation>Сценарій:</translation>
2921
  </message>
2922
  <message>
2923
    <source>Edit...</source>
2924
    <translation>Редагування...</translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <source>Submit to URL:</source>
2928
    <translation>Відправити на URL:</translation>
2929
  </message>
2930
  <message>
2931
    <source>Submit Data as HTML</source>
2932
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <source>Import Data from:</source>
2936
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <source>Destination</source>
2940
    <translation>Призначення</translation>
2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>To File:</source>
2944
    <translation>Зберегти:</translation>
2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>Change...</source>
2948
    <translation>Змінити...</translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>Page:</source>
2952
    <translation>Сторінка:</translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>X-Pos:</source>
2956
    <translation>Поз. Х:</translation>
2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source> pt</source>
274 Franz 2960
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>Y-Pos:</source>
2964
    <translation>Поз. У:</translation>
2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>Action</source>
2968
    <translation>Дія</translation>
2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>Field is formatted as:</source>
2972
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>Number Format</source>
2976
    <translation>Формат числа</translation>
2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>Decimals:</source>
2980
    <translation>Десяткові:</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>Use Currency Symbol</source>
2984
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
2987
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
274 Franz 2988
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
188 Franz 2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <source>Formatting</source>
2992
    <translation>Формати</translation>
2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <source>Percent Format</source>
2996
    <translation>Формат процентів</translation>
2997
  </message>
2998
  <message>
2999
    <source>Date Format</source>
3000
    <translation>Формат дати</translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>Time Format</source>
3004
    <translation>Формат часу</translation>
3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>Custom Scripts</source>
3008
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <source>Format:</source>
3012
    <translation>Формат:</translation>
3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>Keystroke:</source>
3016
    <translation>Клавіша:</translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
3019
    <source>Format</source>
3020
    <translation>Формат</translation>
3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>Value is not validated</source>
3024
    <translation>Значення не перевірене</translation>
3025
  </message>
3026
  <message>
3027
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3028
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
3029
  </message>
3030
  <message>
3031
    <source>and less or equal to:</source>
3032
    <translation>і менше або рівне:</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>Custom validate script:</source>
3036
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Validate</source>
3040
    <translation>Перевірити</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>Value is not calculated</source>
3044
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>Value is the</source>
3048
    <translation>Значення дорівнює</translation>
3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>sum</source>
3052
    <translation>Сумма</translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source>product</source>
3056
    <translation>помножене</translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>average</source>
3060
    <translation>середнє арифметичне</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>minimum</source>
3064
    <translation>мінімум</translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>maximum</source>
3068
    <translation>максимум</translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>of the following fields:</source>
3072
    <translation>з наступих полів:</translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Pick...</source>
3076
    <translation>Вибрати...</translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>Custom calculation script:</source>
3080
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>Calculate</source>
3084
    <translation>Обчислити</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>OK</source>
3088
    <translation>Гаразд</translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>Cancel</source>
3092
    <translation>Вихід</translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3096
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
3100
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>Open</source>
3104
    <translation>Відчинити</translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3108
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>Example:</source>
3112
    <translation>Приклад:</translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>Selection Change</source>
3116
    <translation>Зміни вибірки</translation>
3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>Java Script</source>
3120
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>Button</source>
3124
    <translation>Кнопка</translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Text Field</source>
3128
    <translation>Текстове поле</translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Check Box</source>
3132
    <translation>Вибіркове поле</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Combo Box</source>
3136
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>List Box</source>
3140
    <translation>Випадаючий список</translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>Check</source>
3144
    <translation>Галочка</translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>Cross</source>
3148
    <translation>Хрест</translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>Diamond</source>
3152
    <translation>Ромб</translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>Circle</source>
3156
    <translation>Коло</translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>Star</source>
3160
    <translation>Зірка</translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>Square</source>
3164
    <translation>Квадрат</translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>Go To</source>
3168
    <translation>Перейти до</translation>
3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>Submit Form</source>
3172
    <translation>Відправити форму</translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>Reset Form</source>
3176
    <translation>Очистити форму</translation>
3177
  </message>
3178
  <message>
3179
    <source>Import Data</source>
3180
    <translation>Імпортувати дані</translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>Mouse Up</source>
3184
    <translation>Миша вгору</translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source>Mouse Down</source>
3188
    <translation>Миша вниз</translation>
3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>Mouse Enter</source>
3192
    <translation>Миша вхід</translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>Mouse Exit</source>
3196
    <translation>Миша вихід</translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>On Focus</source>
3200
    <translation>На фокусування</translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>On Blur</source>
3204
    <translation>На розмивання</translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>Plain</source>
3208
    <translation>Звичайний</translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>Number</source>
3212
    <translation>Номер</translation>
3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>Percentage</source>
3216
    <translation>Частка</translation>
3217
  </message>
3218
  <message>
3219
    <source>Date</source>
3220
    <translation>Дата</translation>
3221
  </message>
3222
  <message>
3223
    <source>Time</source>
3224
    <translation>Час</translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
3227
    <source>Custom</source>
3228
    <translation>Нестандартний</translation>
3229
  </message>
351 Franz 3230
  <message>
3231
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
358 Franz 3232
    <translation>Шрифт для використання в PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
358 Franz 3236
    <translation>Установка ігнорується в PDF 1.3</translation>
351 Franz 3237
  </message>
3238
  <message>
364 Franz 3239
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
370 Franz 3240
    <translation>PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
364 Franz 3241
  </message>
188 Franz 3242
</context>
3243
<context>
3244
  <name>Annota</name>
3245
  <message>
3246
    <source>Annotation Properties</source>
3247
    <translation>Властивості аннотації</translation>
3248
  </message>
3249
  <message>
3250
    <source>Text</source>
3251
    <translation>Текст</translation>
3252
  </message>
3253
  <message>
3254
    <source>Link</source>
3255
    <translation>Ссилка</translation>
3256
  </message>
3257
  <message>
3258
    <source>External Link</source>
3259
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
3260
  </message>
3261
  <message>
3262
    <source>External Web-Link</source>
3263
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
3264
  </message>
3265
  <message>
3266
    <source>Destination</source>
3267
    <translation>Призначення</translation>
3268
  </message>
3269
  <message>
3270
    <source> pt</source>
3271
    <translation>точок</translation>
3272
  </message>
3273
  <message>
3274
    <source>Open</source>
3275
    <translation>Відчинити</translation>
3276
  </message>
3277
  <message>
3278
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3279
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
3280
  </message>
454 fschmid 3281
  <message>
3282
    <source>&amp;Type:</source>
484 fschmid 3283
    <translation>&amp;Тип:</translation>
454 fschmid 3284
  </message>
3285
  <message>
3286
    <source>C&amp;hange...</source>
484 fschmid 3287
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
454 fschmid 3288
  </message>
3289
  <message>
3290
    <source>&amp;Page:</source>
484 fschmid 3291
    <translation>&amp;Сторінка:</translation>
454 fschmid 3292
  </message>
3293
  <message>
3294
    <source>&amp;X-Pos</source>
484 fschmid 3295
    <translation>Поз. &amp;Х</translation>
454 fschmid 3296
  </message>
3297
  <message>
3298
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
484 fschmid 3299
    <translation>Поз. &amp;У:</translation>
454 fschmid 3300
  </message>
532 cbradney 3301
  <message>
3302
    <source>&amp;OK</source>
1234 cbradney 3303
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
532 cbradney 3304
  </message>
3305
  <message>
3306
    <source>&amp;Cancel</source>
1234 cbradney 3307
    <translation>В&amp;ихід</translation>
532 cbradney 3308
  </message>
188 Franz 3309
</context>
3310
<context>
3311
  <name>ApplyT</name>
3312
  <message>
3313
    <source>Apply Template</source>
3314
    <translation>Використати шаблон</translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>Normal</source>
282 Franz 3318
    <translation>Звичайний</translation>
188 Franz 3319
  </message>
3320
  <message>
341 Franz 3321
    <source>&amp;Template:</source>
358 Franz 3322
    <translation>&amp;Шаблон:</translation>
341 Franz 3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
358 Franz 3326
    <translation>Застосувати на &amp;активній сторінці</translation>
341 Franz 3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
358 Franz 3330
    <translation>Застосувати &amp;з сторінки:</translation>
341 Franz 3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>To:</source>
358 Franz 3334
    <translation>До:</translation>
341 Franz 3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3338
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3342
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3343
  </message>
364 Franz 3344
  <message>
3345
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
370 Franz 3346
    <translation>Застосувати на всіх &amp;парних сторінках</translation>
364 Franz 3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
370 Franz 3350
    <translation>Застосувати на всіх &amp;непарних сторінках</translation>
364 Franz 3351
  </message>
188 Franz 3352
</context>
3353
<context>
3354
  <name>Biblio</name>
3355
  <message>
3356
    <source>Scrapbook</source>
3357
    <translation>Чорновик</translation>
3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3361
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>Delete</source>
3365
    <translation>Видалити</translation>
3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <source>Object</source>
3369
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
3370
  </message>
3371
  <message>
3372
    <source>New Entry</source>
3373
    <translation>Новий екземпляр</translation>
3374
  </message>
302 Franz 3375
  <message>
3376
    <source>Rename</source>
3377
    <translation>Перейменувати</translation>
3378
  </message>
3379
  <message>
3380
    <source>Warning</source>
3381
    <translation>Застереження</translation>
3382
  </message>
3383
  <message>
3384
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3385
Please choose another.</source>
3386
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
3387
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
3388
  </message>
3389
  <message>
3390
    <source>OK</source>
3391
    <translation>Гаразд</translation>
3392
  </message>
341 Franz 3393
  <message>
3394
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 3395
    <translation>&amp;Новий</translation>
341 Franz 3396
  </message>
3397
  <message>
3398
    <source>&amp;Load...</source>
358 Franz 3399
    <translation>За&amp;вантажити...</translation>
341 Franz 3400
  </message>
3401
  <message>
3402
    <source>&amp;Save</source>
358 Franz 3403
    <translation>&amp;Записати</translation>
341 Franz 3404
  </message>
3405
  <message>
3406
    <source>Save &amp;As...</source>
358 Franz 3407
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
341 Franz 3408
  </message>
3409
  <message>
3410
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 3411
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 3412
  </message>
3413
  <message>
3414
    <source>&amp;Small</source>
358 Franz 3415
    <translation>&amp;Малий</translation>
341 Franz 3416
  </message>
3417
  <message>
3418
    <source>&amp;Medium</source>
358 Franz 3419
    <translation>&amp;Середній</translation>
341 Franz 3420
  </message>
3421
  <message>
3422
    <source>&amp;Large</source>
358 Franz 3423
    <translation>&amp;Великий</translation>
341 Franz 3424
  </message>
3425
  <message>
3426
    <source>&amp;File</source>
358 Franz 3427
    <translation>&amp;Файл</translation>
341 Franz 3428
  </message>
3429
  <message>
3430
    <source>&amp;Preview</source>
358 Franz 3431
    <translation>&amp;Попередній перегляд</translation>
341 Franz 3432
  </message>
351 Franz 3433
  <message>
3434
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 3435
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 3436
  </message>
188 Franz 3437
</context>
3438
<context>
3439
  <name>BookMView</name>
3440
  <message>
3441
    <source>Bookmarks</source>
3442
    <translation>Закладки</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Move Bookmark</source>
3446
    <translation>Перемістити закладку</translation>
3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Insert Bookmark</source>
3450
    <translation>Вставити закладку</translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Cancel</source>
3454
    <translation>Вихід</translation>
3455
  </message>
3456
</context>
3457
<context>
3458
  <name>BookPalette</name>
3459
  <message>
3460
    <source>Bookmarks</source>
3461
    <translation>Закладки</translation>
3462
  </message>
3463
</context>
3464
<context>
3465
  <name>ButtonIcon</name>
3466
  <message>
3467
    <source>Icon Placement</source>
3468
    <translation>Розміщення іконок</translation>
3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>Layout:</source>
3472
    <translation>Схема:</translation>
3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>Scale:</source>
3476
    <translation>Масштаб:</translation>
3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>Always</source>
3480
    <translation>Завжди</translation>
3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source>When Icon is too small</source>
274 Franz 3484
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
188 Franz 3485
  </message>
3486
  <message>
3487
    <source>When Icon is too big</source>
3488
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>Never</source>
3492
    <translation>Ніколи</translation>
3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>Scale How:</source>
3496
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>Proportional</source>
3500
    <translation>Пропорційно</translation>
3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Non Proportional</source>
3504
    <translation>Непропорційно</translation>
3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>Icon</source>
3508
    <translation>Іконка</translation>
3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>OK</source>
3512
    <translation>Гаразд</translation>
3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>Cancel</source>
3516
    <translation>Вихід</translation>
3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Reset</source>
3520
    <translation>Скинути значення</translation>
3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>Caption only</source>
3524
    <translation>Лише описання</translation>
3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>Icon only</source>
3528
    <translation>Лише іконка</translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Caption below Icon</source>
3532
    <translation>Описання під іконкою</translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>Caption above Icon</source>
3536
    <translation>Описання над іконкою</translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>Caption right to Icon</source>
3540
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>Caption left to Icon</source>
3544
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>Caption overlays Icon</source>
3548
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
3549
  </message>
3550
</context>
3551
<context>
3552
  <name>CMSPrefs</name>
3553
  <message>
3554
    <source>Color Management Settings</source>
3555
    <translation>Установка палітри кольорів</translation>
3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>System Profiles</source>
3559
    <translation>Системні профілі</translation>
3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>Rendering Intents</source>
243 Franz 3563
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
188 Franz 3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>Perceptual</source>
3567
    <translation>Уявний</translation>
3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>Relative Colorimetric</source>
3571
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>Saturation</source>
3575
    <translation>Насичення</translation>
3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3579
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
3580
  </message>
243 Franz 3581
  <message>
3582
    <source>Default color profile for imported images</source>
3583
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3587
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3591
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3592
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
3593
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
3594
  </message>
3595
  <message>
3596
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3597
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3598
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
3599
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3603
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3604
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
3605
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
3606
або перцептивну схему.</translation>
3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3610
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3611
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
3612
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
3613
або перцептивну схему.</translation>
3614
  </message>
3615
  <message>
3616
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3617
based on the chosen printer profile.</source>
3618
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
3619
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
3620
  </message>
3621
  <message>
3622
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3623
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3624
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
3625
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
3626
  </message>
3627
  <message>
3628
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3629
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3630
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
3631
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
3632
  </message>
341 Franz 3633
  <message>
3634
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
358 Franz 3635
    <translation>Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
341 Franz 3636
  </message>
3637
  <message>
3638
    <source>&amp;Pictures:</source>
358 Franz 3639
    <translation>Зо&amp;браження:</translation>
341 Franz 3640
  </message>
3641
  <message>
3642
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
358 Franz 3643
    <translation>&amp;Однотонні кольори:</translation>
341 Franz 3644
  </message>
3645
  <message>
3646
    <source>&amp;Monitor:</source>
358 Franz 3647
    <translation>&amp;Екран:</translation>
341 Franz 3648
  </message>
3649
  <message>
3650
    <source>P&amp;rinter:</source>
358 Franz 3651
    <translation>Прин&amp;тер:</translation>
341 Franz 3652
  </message>
3653
  <message>
3654
    <source>M&amp;onitor:</source>
358 Franz 3655
    <translation>Екр&amp;ан:</translation>
341 Franz 3656
  </message>
3657
  <message>
3658
    <source>Pr&amp;inter:</source>
358 Franz 3659
    <translation>Пр&amp;интер:</translation>
341 Franz 3660
  </message>
3661
  <message>
3662
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
358 Franz 3663
    <translation>Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
341 Franz 3664
  </message>
3665
  <message>
3666
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
358 Franz 3667
    <translation>Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
341 Franz 3668
  </message>
3669
  <message>
3670
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
358 Franz 3671
    <translation>Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
341 Franz 3672
  </message>
3673
  <message>
3674
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3675
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3676
  </message>
3677
  <message>
3678
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3679
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3680
  </message>
188 Franz 3681
</context>
3682
<context>
3683
  <name>CMYKChoose</name>
3684
  <message>
3685
    <source>Edit Color</source>
3686
    <translation>Редагування кольору</translation>
3687
  </message>
3688
  <message>
3689
    <source>CMYK</source>
3690
    <translation>CMYK</translation>
3691
  </message>
3692
  <message>
3693
    <source>RGB</source>
3694
    <translation>RGB</translation>
3695
  </message>
3696
  <message>
3697
    <source>Web Safe RGB</source>
3698
    <translation>RGB для web</translation>
3699
  </message>
3700
  <message>
3701
    <source>New</source>
3702
    <translation>Новий</translation>
3703
  </message>
3704
  <message>
3705
    <source>Old</source>
3706
    <translation>Старий</translation>
3707
  </message>
3708
  <message>
3709
    <source>OK</source>
3710
    <translation>Гаразд</translation>
3711
  </message>
3712
  <message>
3713
    <source>C:</source>
3714
    <translation>C:</translation>
3715
  </message>
3716
  <message>
3717
    <source>M:</source>
3718
    <translation>M:</translation>
3719
  </message>
3720
  <message>
3721
    <source>Y:</source>
3722
    <translation>Y:</translation>
3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>K:</source>
3726
    <translation>K:</translation>
3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>Dynamic Color Bars</source>
3730
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>Static Color Bars</source>
3734
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source>R:</source>
3738
    <translation>R:</translation>
3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>G:</source>
3742
    <translation>G:</translation>
3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>B:</source>
3746
    <translation>B:</translation>
3747
  </message>
3748
  <message>
274 Franz 3749
    <source> %</source>
3750
    <translation>%</translation>
188 Franz 3751
  </message>
3752
  <message>
274 Franz 3753
    <source>Warning</source>
3754
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3755
  </message>
218 Franz 3756
  <message>
274 Franz 3757
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3758
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
218 Franz 3759
  </message>
282 Franz 3760
  <message>
302 Franz 3761
    <source>HSV-Colormap</source>
3762
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
282 Franz 3763
  </message>
351 Franz 3764
  <message>
3765
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 3766
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>Color &amp;Model</source>
358 Franz 3770
    <translation>Кольорова &amp;модель</translation>
351 Franz 3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3774
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3778
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 3779
  </message>
532 cbradney 3780
  <message>
3781
    <source>None</source>
1234 cbradney 3782
    <translation>Нічого</translation>
532 cbradney 3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3786
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1234 cbradney 3787
    <translation>Ви не можете створити колір під назвою &quot;%1&quot;.
3788
Це ім&apos;я зарезервоване для прозорого кольору</translation>
532 cbradney 3789
  </message>
188 Franz 3790
</context>
3791
<context>
3792
  <name>Cpalette</name>
3793
  <message>
3794
    <source>Normal</source>
3795
    <translation>Нормальне</translation>
3796
  </message>
3797
  <message>
3798
    <source>Horizontal Gradient</source>
3799
    <translation>Горизонтальний градієнт</translation>
3800
  </message>
3801
  <message>
3802
    <source>Vertical Gradient</source>
3803
    <translation>Вертикальний градієнт</translation>
3804
  </message>
3805
  <message>
3806
    <source>Diagonal Gradient</source>
3807
    <translation>Діагональний градієнт</translation>
3808
  </message>
3809
  <message>
3810
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
3811
    <translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
3812
  </message>
3813
  <message>
3814
    <source>Radial Gradient</source>
3815
    <translation>Радіальний градієнт</translation>
3816
  </message>
3817
  <message>
3818
    <source>Opacity:</source>
3819
    <translation>Непрозорість:</translation>
3820
  </message>
3821
  <message>
3822
    <source> %</source>
3823
    <translation>%</translation>
3824
  </message>
3825
  <message>
3826
    <source>None</source>
3827
    <translation>Немає</translation>
3828
  </message>
218 Franz 3829
  <message>
3830
    <source>Shade:</source>
3831
    <translation>Тінь:</translation>
3832
  </message>
3833
  <message>
3834
    <source>Edit Line Color Properties</source>
3835
    <translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
3836
  </message>
3837
  <message>
3838
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
3839
    <translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
3840
  </message>
3841
  <message>
3842
    <source>Saturation of color</source>
274 Franz 3843
    <translation>Насиченість кольору</translation>
218 Franz 3844
  </message>
3845
  <message>
3846
    <source>Normal or gradient fill method</source>
3847
    <translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
3848
  </message>
3849
  <message>
3850
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
3851
    <translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
3852
  </message>
3853
  <message>
3854
    <source>Color of selected object</source>
3855
    <translation>Колір вибраного об&apos;єкта</translation>
3856
  </message>
302 Franz 3857
  <message>
3858
    <source>Free linear Gradient</source>
3859
    <translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
3860
  </message>
3861
  <message>
3862
    <source>X1:</source>
3863
    <translation>X1:</translation>
3864
  </message>
3865
  <message>
3866
    <source>Y1:</source>
3867
    <translation>Y1:</translation>
3868
  </message>
3869
  <message>
3870
    <source> pt</source>
3871
    <translation>тчк</translation>
3872
  </message>
3873
  <message>
3874
    <source>X2:</source>
3875
    <translation>X2:</translation>
3876
  </message>
3877
  <message>
3878
    <source>Y2:</source>
3879
    <translation>Y2:</translation>
3880
  </message>
3881
  <message>
1135 cbradney 3882
    <source> mm</source>
3883
    <translation>мм</translation>
302 Franz 3884
  </message>
769 cbradney 3885
  <message>
1135 cbradney 3886
    <source> in</source>
3887
    <translation>д</translation>
769 cbradney 3888
  </message>
3889
  <message>
1135 cbradney 3890
    <source> p</source>
3891
    <translation>п</translation>
769 cbradney 3892
  </message>
1135 cbradney 3893
  <message>
3894
    <source>Free radial Gradient</source>
3895
    <translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
3896
  </message>
188 Franz 3897
</context>
3898
<context>
377 Franz 3899
  <name>CsvDialog</name>
3900
  <message>
3901
    <source>CSV Importer Options</source>
383 Franz 3902
    <translation>Установки імпорту csv</translation>
377 Franz 3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>Field delimiter:</source>
383 Franz 3906
    <translation>Розділювач полів:</translation>
377 Franz 3907
  </message>
3908
  <message>
3909
    <source>(TAB)</source>
383 Franz 3910
    <translation>(Таб)</translation>
377 Franz 3911
  </message>
3912
  <message>
3913
    <source>Value delimiter:</source>
383 Franz 3914
    <translation>Розділювач значень:</translation>
377 Franz 3915
  </message>
3916
  <message>
3917
    <source>First row is a header</source>
383 Franz 3918
    <translation>Перший ряд містить заголовки</translation>
377 Franz 3919
  </message>
3920
  <message>
3921
    <source>OK</source>
383 Franz 3922
    <translation>Гаразд</translation>
377 Franz 3923
  </message>
3924
  <message>
3925
    <source>Cancel</source>
383 Franz 3926
    <translation>Вихід</translation>
377 Franz 3927
  </message>
381 Franz 3928
  <message>
3929
    <source>None</source>
383 Franz 3930
    <translation>Немає</translation>
381 Franz 3931
  </message>
377 Franz 3932
</context>
3933
<context>
188 Franz 3934
  <name>CupsOptions</name>
3935
  <message>
3936
    <source>Printer Options</source>
274 Franz 3937
    <translation>Установки принтера</translation>
188 Franz 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Option</source>
3941
    <translation>Опція</translation>
3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>Value</source>
3945
    <translation>Значення</translation>
3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>Page Set</source>
3949
    <translation>Набір сторінок</translation>
3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>All Pages</source>
3953
    <translation>Всі сторінки</translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>Even Pages only</source>
3957
    <translation>Лише парні сторінки</translation>
3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>Odd Pages only</source>
3961
    <translation>Лише непарні сторінки</translation>
3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>Mirror</source>
3965
    <translation>Дзеркальне зображення</translation>
3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>No</source>
3969
    <translation>Ні</translation>
3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>Yes</source>
3973
    <translation>Так</translation>
3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>Orientation</source>
3977
    <translation>Орієнтація</translation>
3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>Portrait</source>
3981
    <translation>Вертикальна</translation>
3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source>Landscape</source>
3985
    <translation>Горизонтальна</translation>
3986
  </message>
3987
  <message>
3988
    <source>N-Up Printing</source>
3989
    <translation>Х сторінок лицем догори</translation>
3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>Page per Sheet</source>
3993
    <translation>Сторінка на лист паперу</translation>
3994
  </message>
3995
  <message>
3996
    <source>Pages per Sheet</source>
3997
    <translation>Сторінок на лист паперу</translation>
3998
  </message>
3999
  <message>
302 Franz 4000
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
4001
The exact parameters available will depend on your printer driver.
4002
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
4003
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
4004
Missing library support is indicated by a *</source>
4005
    <translation>Ця панель показує параметри CUPS при друці.
4006
Набір доступних параметрів залежить від
4007
драйвера прінтера. Наявність підтримки CUPS
4008
можна засвідчити вибравши меню
4009
&quot;Допомога&gt;Про програму Scribus&quot;. Зверніть увагу на
4010
літери індикатори С-С-T, які можна розібрати як
4011
С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс,
4012
С=littlecms - Проста система керування кольором,
4013
T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF.
4014
При відсутності бібліотеки літера індикатор
4015
заміщається на *</translation>
4016
  </message>
351 Franz 4017
  <message>
4018
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 4019
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 4020
  </message>
4021
  <message>
4022
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 4023
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 4024
  </message>
188 Franz 4025
</context>
4026
<context>
4027
  <name>CustomFDialog</name>
4028
  <message>
4029
    <source>Encoding:</source>
4030
    <translation>Кодування:</translation>
4031
  </message>
4032
  <message>
4033
    <source>Moves to your Document Directory.
4034
This can be set in the Preferences.</source>
4035
    <translation>Переміщує Вас в вашу домашню директорію.
4036
Її можна установити заздалегідь в Опціях.</translation>
4037
  </message>
310 Franz 4038
  <message>
341 Franz 4039
    <source>&amp;Compress File</source>
358 Franz 4040
    <translation>&amp;Стиснути файл</translation>
341 Franz 4041
  </message>
4042
  <message>
4043
    <source>&amp;Include Fonts</source>
358 Franz 4044
    <translation>Включити &amp;шрифти</translation>
341 Franz 4045
  </message>
188 Franz 4046
</context>
4047
<context>
4048
  <name>DelColor</name>
4049
  <message>
4050
    <source>Delete Color</source>
4051
    <translation>Видалити колір</translation>
4052
  </message>
4053
  <message>
1135 cbradney 4054
    <source>?</source>
4055
    <translation>?</translation>
532 cbradney 4056
  </message>
769 cbradney 4057
  <message>
1135 cbradney 4058
    <source>Replace it with:</source>
4059
    <translation>Замінити це на:</translation>
769 cbradney 4060
  </message>
4061
  <message>
1135 cbradney 4062
    <source>OK</source>
4063
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
4064
  </message>
4065
  <message>
4066
    <source>Cancel</source>
4067
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
4068
  </message>
4069
  <message>
4070
    <source>Delete color:</source>
4071
    <translation>Видалити колір:</translation>
4072
  </message>
4073
  <message>
4074
    <source>None</source>
1234 cbradney 4075
    <translation>Нічого</translation>
769 cbradney 4076
  </message>
4077
  <message>
4078
    <source>&amp;OK</source>
1234 cbradney 4079
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
769 cbradney 4080
  </message>
4081
  <message>
4082
    <source>&amp;Cancel</source>
1234 cbradney 4083
    <translation>В&amp;ихід</translation>
769 cbradney 4084
  </message>
188 Franz 4085
</context>
4086
<context>
4087
  <name>DelPages</name>
4088
  <message>
4089
    <source>Delete Pages</source>
4090
    <translation>Видалення сторінок</translation>
4091
  </message>
4092
  <message>
1135 cbradney 4093
    <source>Delete from:</source>
4094
    <translation>Видалити з:</translation>
4095
  </message>
4096
  <message>
188 Franz 4097
    <source>to:</source>
4098
    <translation>до:</translation>
4099
  </message>
4100
  <message>
351 Franz 4101
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 4102
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 4103
  </message>
4104
  <message>
4105
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 4106
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 4107
  </message>
1135 cbradney 4108
</context>
4109
<context>
4110
  <name>DmF</name>
769 cbradney 4111
  <message>
1135 cbradney 4112
    <source>Missing Font</source>
4113
    <translation>Відсутній шрифт</translation>
769 cbradney 4114
  </message>
1135 cbradney 4115
  <message>
4116
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
4117
    <translation>Шрифт %1 не встановлений.</translation>
4118
  </message>
4119
  <message>
4120
    <source>Use</source>
4121
    <translation>Використати</translation>
4122
  </message>
4123
  <message>
4124
    <source>instead</source>
4125
    <translation>замість</translation>
4126
  </message>
4127
  <message>
4128
    <source>OK</source>
4129
    <translation>Гаразд</translation>
4130
  </message>
188 Franz 4131
</context>
4132
<context>
4133
  <name>DocInfos</name>
4134
  <message>
337 Franz 4135
    <source>Document Information</source>
4136
    <translation>Інформація про документ</translation>
4137
  </message>
4138