Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12281 | Rev 12918 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

</
Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
4759 cbradney 3
<context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
12612 cbradney 6
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
4759 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
12612 cbradney 14
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 15
 
16
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
17
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
4759 cbradney 18
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 19
  </message>
20
  <message>
12612 cbradney 21
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
4759 cbradney 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
12612 cbradney 27
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1234 cbradney 28
 
29
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
30
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
31
кольорів.</translation>
1135 cbradney 32
  </message>
33
  <message>
12612 cbradney 34
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
4759 cbradney 35
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 36
 
37
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
38
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
39
Returns true if a new document was created.
40
</source>
12612 cbradney 41
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
1234 cbradney 42
 
43
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
44
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
45
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
46
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 47
  </message>
48
  <message>
12612 cbradney 49
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
4759 cbradney 50
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 51
 
52
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
53
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
54
</source>
12612 cbradney 55
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 56
 
4759 cbradney 57
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
58
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 59
  </message>
60
  <message>
12612 cbradney 61
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
4759 cbradney 62
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 63
 
64
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
65
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
66
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
67
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
68
</source>
12612 cbradney 69
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 70
 
4759 cbradney 71
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
1234 cbradney 72
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
4759 cbradney 73
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
1234 cbradney 74
належить до групи, то рухається вся група.
75
</translation>
1135 cbradney 76
  </message>
77
  <message>
12612 cbradney 78
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
4759 cbradney 79
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 80
 
81
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
82
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
83
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
84
</source>
12612 cbradney 85
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1234 cbradney 86
 
87
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
88
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
89
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
90
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
91
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 92
  </message>
93
  <message>
12612 cbradney 94
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
4759 cbradney 95
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 96
 
97
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
98
coordinates are given in the current measurement units of the document
99
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
100
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
101
is not given Scribus will create one for you.
102
 
4759 cbradney 103
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 104
</source>
12612 cbradney 105
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 106
 
4759 cbradney 107
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
1234 cbradney 108
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
4759 cbradney 109
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
110
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
1234 cbradney 111
сам.
112
 
4759 cbradney 113
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
1234 cbradney 114
</translation>
1135 cbradney 115
  </message>
116
  <message>
12612 cbradney 117
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
4759 cbradney 118
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 119
 
120
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
121
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
4759 cbradney 122
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 123
</source>
12612 cbradney 124
    <translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 125
 
4759 cbradney 126
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
1234 cbradney 127
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
4759 cbradney 128
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
1234 cbradney 129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
12612 cbradney 132
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
4759 cbradney 133
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 134
 
135
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
4759 cbradney 136
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 137
</source>
12612 cbradney 138
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
1234 cbradney 139
 
140
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
4759 cbradney 141
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
1234 cbradney 142
</translation>
1135 cbradney 143
  </message>
144
  <message>
12612 cbradney 145
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
4759 cbradney 146
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1135 cbradney 147
 
3064 cbradney 148
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
149
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
150
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
151
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
152
master page for the new page.
153
 
154
May raise IndexError if the page number is out of range
155
</source>
12612 cbradney 156
    <translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3443 cbradney 157
 
4759 cbradney 158
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
3443 cbradney 159
 
160
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
161
</translation>
3064 cbradney 162
  </message>
163
  <message>
9729 cbradney 164
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 165
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 166
 
167
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
4759 cbradney 168
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 169
</source>
9729 cbradney 170
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3443 cbradney 171
 
4759 cbradney 172
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
3443 cbradney 173
</translation>
3064 cbradney 174
  </message>
3824 cbradney 175
  <message>
9729 cbradney 176
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 177
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
178
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 179
 
180
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
181
following meaning:
182
 
183
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 184
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 185
 
186
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
187
margins
188
 
189
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
190
 
191
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 192
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
193
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 194
 
195
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
196
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
197
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
198
 
199
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
200
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
201
PAGE_4 is 4-fold.
202
 
203
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
204
Indexed from 0 (0 = first).
205
 
206
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
207
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
208
is not in points, make sure to account for this.
209
 
210
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
211
PAGE_4, 3)
212
 
213
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
214
</source>
6434 cbradney 215
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
4759 cbradney 216
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
4444 cbradney 217
 
218
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
219
Параметри мають такі значення:
220
 
221
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 222
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 223
наприклад PAPER_A4 і т.п.
224
 
225
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
226
документа.
227
 
228
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
229
 
230
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
231
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
232
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
233
 
234
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
235
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
236
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
237
 
238
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
239
PAGE_1 - одинарна сторінка,
240
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
241
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
242
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
243
 
244
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
245
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
246
 
247
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
248
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
249
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
250
 
251
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
252
PAGE_4, 3)
253
 
254
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
255
дозволений для pagesType діапазон.
256
</translation>
3824 cbradney 257
  </message>
1135 cbradney 258
  <message>
12281 cbradney 259
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
4759 cbradney 260
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 261
 
262
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
263
has some text selected the value assigned to the first character
264
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
265
selected item is used.
266
</source>
4759 cbradney 267
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 268
 
4759 cbradney 269
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
1234 cbradney 270
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
4759 cbradney 271
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 272
  </message>
273
  <message>
12281 cbradney 274
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
4759 cbradney 275
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 276
 
277
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
278
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
279
</source>
4759 cbradney 280
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 281
 
4759 cbradney 282
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
1234 cbradney 283
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
4759 cbradney 284
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 285
  </message>
286
  <message>
12281 cbradney 287
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
4759 cbradney 288
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 289
 
290
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
291
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
292
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
293
selected item is used.
294
</source>
4759 cbradney 295
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 296
 
297
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
298
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
299
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
4759 cbradney 300
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 301
</translation>
1135 cbradney 302
  </message>
303
  <message>
12281 cbradney 304
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
4759 cbradney 305
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 306
 
307
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
308
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
309
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
310
used.
311
</source>
4759 cbradney 312
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 313
 
4759 cbradney 314
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
1234 cbradney 315
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
4759 cbradney 316
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 317
</translation>
1135 cbradney 318
  </message>
319
  <message>
12281 cbradney 320
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
4759 cbradney 321
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 322
 
323
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
324
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
325
</source>
4759 cbradney 326
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 327
 
4759 cbradney 328
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
1234 cbradney 329
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 330
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 331
  </message>
332
  <message>
12612 cbradney 333
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
4759 cbradney 334
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 335
 
336
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
337
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
338
</source>
4759 cbradney 339
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 340
 
341
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
342
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
4759 cbradney 343
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 344
  </message>
345
  <message>
12612 cbradney 346
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
4759 cbradney 347
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 348
 
349
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
350
given the currently selected item is used.
351
</source>
4759 cbradney 352
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 353
 
354
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 355
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 356
  </message>
357
  <message>
12612 cbradney 358
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
4759 cbradney 359
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 360
 
361
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
4759 cbradney 362
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 363
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
364
used.
365
</source>
4759 cbradney 366
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 367
 
368
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
369
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
4759 cbradney 370
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
1234 cbradney 371
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
4759 cbradney 372
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 373
  </message>
374
  <message>
12612 cbradney 375
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
4759 cbradney 376
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 377
 
378
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
379
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
380
currently selected item is used.
381
 
382
May throw ValueError if the font cannot be found.
383
</source>
4759 cbradney 384
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 385
 
386
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
387
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
4759 cbradney 388
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 389
 
390
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
391
</translation>
1135 cbradney 392
  </message>
393
  <message>
12612 cbradney 394
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
4759 cbradney 395
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 396
 
397
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
398
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
399
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
400
currently selected item is used.
401
 
4759 cbradney 402
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 403
</source>
4759 cbradney 404
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 405
 
406
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
407
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
408
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
409
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 410
об&apos;єкт.
1234 cbradney 411
 
412
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
413
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 414
  </message>
415
  <message>
12612 cbradney 416
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
4759 cbradney 417
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 418
 
419
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
420
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
421
item is used.
422
 
423
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
424
</source>
4759 cbradney 425
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 426
 
427
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
428
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 429
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 430
 
431
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
432
за доступний діапазон.
433
</translation>
1135 cbradney 434
  </message>
435
  <message>
12612 cbradney 436
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
4759 cbradney 437
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 438
 
439
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
440
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
441
 
442
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
443
</source>
4759 cbradney 444
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 445
 
446
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
4759 cbradney 447
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 448
 
449
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
450
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
451
</translation>
1135 cbradney 452
  </message>
453
  <message>
12612 cbradney 454
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
4759 cbradney 455
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 456
 
457
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
458
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
459
 
460
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
461
</source>
4759 cbradney 462
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 463
 
464
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
4759 cbradney 465
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 466
 
467
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
468
</translation>
1135 cbradney 469
  </message>
470
  <message>
12612 cbradney 471
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
4759 cbradney 472
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 473
 
474
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
475
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
476
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
477
 
478
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
479
</source>
4759 cbradney 480
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 481
 
482
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
4759 cbradney 483
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
1234 cbradney 484
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
485
дивіться в dir(scribus).
486
 
487
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
488
невірно.
489
</translation>
1135 cbradney 490
  </message>
491
  <message>
12612 cbradney 492
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
4759 cbradney 493
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 494
 
495
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
496
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
497
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
498
selected item is used.
499
 
500
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
501
</source>
4759 cbradney 502
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 503
 
504
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
505
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
506
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 507
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 508
 
509
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 510
тексту.
1234 cbradney 511
</translation>
1135 cbradney 512
  </message>
513
  <message>
12612 cbradney 514
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
4759 cbradney 515
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 516
 
517
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
518
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
519
selected item is used.
520
</source>
4759 cbradney 521
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 522
 
523
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
524
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
4759 cbradney 525
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 526
</translation>
1135 cbradney 527
  </message>
528
  <message>
12612 cbradney 529
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
4759 cbradney 530
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 531
 
532
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
533
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
534
given the currently selected item is used.
535
</source>
4759 cbradney 536
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 537
 
538
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
539
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 540
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 541
</translation>
1135 cbradney 542
  </message>
543
  <message>
12612 cbradney 544
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
4759 cbradney 545
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 546
 
547
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
548
selected item is used.
549
</source>
4759 cbradney 550
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 551
 
552
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 553
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 554
</translation>
1135 cbradney 555
  </message>
556
  <message>
12612 cbradney 557
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
4759 cbradney 558
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 559
 
560
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
561
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
562
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
563
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
564
used.
565
</source>
4759 cbradney 566
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 567
 
4759 cbradney 568
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
1234 cbradney 569
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
570
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 571
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 572
</translation>
1135 cbradney 573
  </message>
574
  <message>
12612 cbradney 575
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
4759 cbradney 576
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 577
 
578
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
579
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
580
and must not link to or be linked from any other frames already.
581
 
582
May throw ScribusException if linking rules are violated.
583
</source>
4759 cbradney 584
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1234 cbradney 585
 
4759 cbradney 586
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
587
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
588
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
1234 cbradney 589
 
590
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
4759 cbradney 591
правил зв&apos;язування рамок.
1234 cbradney 592
</translation>
1135 cbradney 593
  </message>
594
  <message>
12612 cbradney 595
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
4759 cbradney 596
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 597
 
598
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
599
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
4759 cbradney 600
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 601
 
602
May throw ScribusException if linking rules are violated.
603
</source>
4759 cbradney 604
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 605
 
4759 cbradney 606
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
1234 cbradney 607
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
4759 cbradney 608
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
609
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
1234 cbradney 610
 
611
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
4759 cbradney 612
з&apos;єднання рамок.
1234 cbradney 613
</translation>
1135 cbradney 614
  </message>
615
  <message>
12612 cbradney 616
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
4759 cbradney 617
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 618
 
619
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
620
currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 621
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 622
 
623
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 624
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 625
  </message>
626
  <message>
12281 cbradney 627
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
4759 cbradney 628
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 629
 
630
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
631
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
632
the value of the named color from the default document colors.
633
 
4759 cbradney 634
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 635
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
636
</source>
4759 cbradney 637
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1234 cbradney 638
 
639
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
640
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
641
жодного документа, повертає значення для названого
642
кольору з палітри стандартних кольорів.
643
 
644
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 645
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 646
</translation>
1135 cbradney 647
  </message>
648
  <message>
12281 cbradney 649
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
4759 cbradney 650
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 651
 
652
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
653
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
654
Color components should be in the range from 0 to 255.
655
 
4759 cbradney 656
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 657
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
658
</source>
4759 cbradney 659
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 660
 
661
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
662
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
663
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
664
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
665
 
666
 
667
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 668
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 669
</translation>
1135 cbradney 670
  </message>
671
  <message>
12281 cbradney 672
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
4759 cbradney 673
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 674
 
675
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
676
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
677
&quot;None&quot; - transparent.
678
 
679
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
680
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
681
 
4759 cbradney 682
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 683
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
684
</source>
4759 cbradney 685
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 686
 
687
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
688
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
689
 
690
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
691
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
692
 
693
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 694
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 695
  </message>
696
  <message>
12281 cbradney 697
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
4759 cbradney 698
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 699
 
700
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
701
 
4759 cbradney 702
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 703
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
704
</source>
4759 cbradney 705
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 706
 
707
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
708
 
709
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 710
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 711
  </message>
712
  <message>
12281 cbradney 713
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
4759 cbradney 714
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 715
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 716
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 717
 
718
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
719
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
720
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
721
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
722
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
723
 
724
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
725
at 1.
726
 
727
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
728
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
729
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
730
can be binary-ORed with button constants:
731
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
732
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
733
 
734
Usage examples:
4759 cbradney 735
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
736
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 737
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 738
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 739
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
740
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
741
 
742
Defined button and icon constants:
743
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
744
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
745
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
746
</source>
4759 cbradney 747
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1234 cbradney 748
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 749
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
1234 cbradney 750
 
751
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
752
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
4759 cbradney 753
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
1234 cbradney 754
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
755
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
756
просту розмітку по типу HTML.
757
 
758
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
759
починаються з 1.
760
 
761
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
762
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
763
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
764
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
765
кнопок
766
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
767
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
768
 
769
Приклади використання:
4759 cbradney 770
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
771
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
1234 cbradney 772
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 773
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
1234 cbradney 774
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
775
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
776
 
777
Визначені константи кнопок та іконок:
778
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
779
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
780
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 781
  </message>
782
  <message>
12281 cbradney 783
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
4759 cbradney 784
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 785
 
4759 cbradney 786
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
787
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 788
 
4759 cbradney 789
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 790
</source>
4759 cbradney 791
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 792
 
4759 cbradney 793
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
1234 cbradney 794
отримане значення, як строкову величину
4759 cbradney 795
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
796
по умовчанню&apos; (default).
1234 cbradney 797
 
4759 cbradney 798
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
1234 cbradney 799
</translation>
1135 cbradney 800
  </message>
801
  <message>
12281 cbradney 802
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
4759 cbradney 803
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 804
 
805
Closes the current document without prompting to save.
806
 
807
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
808
</source>
4759 cbradney 809
    <translation>closeDoc()
1234 cbradney 810
 
811
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
812
 
813
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
814
документа для зачиняння
815
</translation>
1135 cbradney 816
  </message>
817
  <message>
12281 cbradney 818
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
4759 cbradney 819
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 820
 
821
Returns true if there is a document open.
822
</source>
4759 cbradney 823
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
1234 cbradney 824
 
825
Повертає правдиве булеве значення при
826
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 827
  </message>
828
  <message>
12281 cbradney 829
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
4759 cbradney 830
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 831
 
832
Opens the document &quot;name&quot;.
833
 
834
May raise ScribusError if the document could not be opened.
835
</source>
4759 cbradney 836
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 837
 
838
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
839
 
840
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
841
було відчинити.
842
</translation>
1135 cbradney 843
  </message>
844
  <message>
12281 cbradney 845
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
4759 cbradney 846
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 847
 
848
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
849
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
850
save file dialog.
851
 
852
If the save fails, there is currently no way to tell.
853
</source>
4759 cbradney 854
    <translation>saveDoc()
1234 cbradney 855
 
856
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
857
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
858
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
859
діалог збереження файла.
860
 
861
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
862
</translation>
1135 cbradney 863
  </message>
864
  <message>
12281 cbradney 865
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
4759 cbradney 866
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 867
 
868
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
869
relative path).
870
 
871
May raise ScribusError if the save fails.
872
</source>
4759 cbradney 873
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 874
 
4759 cbradney 875
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
1234 cbradney 876
повним або відносним шляхом.
877
 
878
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
879
</translation>
1135 cbradney 880
  </message>
881
  <message>
9729 cbradney 882
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 883
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 884
 
885
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
886
strings.
887
</source>
6434 cbradney 888
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 889
 
890
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
891
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
892
</translation>
1135 cbradney 893
  </message>
894
  <message>
9729 cbradney 895
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 896
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 897
 
898
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4759 cbradney 899
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 900
constants.
901
</source>
9729 cbradney 902
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1234 cbradney 903
 
904
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
4759 cbradney 905
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 906
константи.
907
</translation>
1135 cbradney 908
  </message>
909
  <message>
12281 cbradney 910
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
4759 cbradney 911
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 912
 
913
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
4759 cbradney 914
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 915
 
916
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
917
</source>
4759 cbradney 918
    <translation>setUnit(type)
1234 cbradney 919
 
920
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
4759 cbradney 921
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 922
 
923
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
924
виміру.
925
</translation>
1135 cbradney 926
  </message>
927
  <message>
12281 cbradney 928
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
4759 cbradney 929
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 930
 
931
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
932
of the UNIT_* constants:
933
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
934
</source>
4759 cbradney 935
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1234 cbradney 936
 
937
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
938
констант UNIT_* constants:
939
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
940
</translation>
1135 cbradney 941
  </message>
942
  <message>
12281 cbradney 943
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
4759 cbradney 944
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 945
 
946
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
947
current document.
948
</source>
4759 cbradney 949
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1234 cbradney 950
 
951
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
952
</translation>
1135 cbradney 953
  </message>
954
  <message>
12281 cbradney 955
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
4759 cbradney 956
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 957
 
958
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
959
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
960
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
961
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
962
</source>
4759 cbradney 963
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1234 cbradney 964
 
965
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
966
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
967
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
968
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
969
</translation>
1135 cbradney 970
  </message>
971
  <message>
12281 cbradney 972
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
4759 cbradney 973
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 974
 
975
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
976
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
977
</source>
4759 cbradney 978
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 979
 
4759 cbradney 980
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
981
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 982
</translation>
1135 cbradney 983
  </message>
984
  <message>
12281 cbradney 985
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
4759 cbradney 986
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 987
 
988
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
989
is not given the currently selected Item is used.
990
</source>
4759 cbradney 991
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 992
 
4759 cbradney 993
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
994
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 995
</translation>
1135 cbradney 996
  </message>
997
  <message>
12281 cbradney 998
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
4759 cbradney 999
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1000
 
1001
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1002
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1003
</source>
4759 cbradney 1004
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1005
 
4759 cbradney 1006
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1007
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1008
</translation>
1135 cbradney 1009
  </message>
1010
  <message>
9729 cbradney 1011
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
4759 cbradney 1012
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1013
 
1014
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1015
the currently selected item is used. The join types are:
1016
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1017
</source>
10842 cbradney 1018
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1019
 
4759 cbradney 1020
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1021
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1234 cbradney 1022
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1023
</translation>
1135 cbradney 1024
  </message>
1025
  <message>
12281 cbradney 1026
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
4759 cbradney 1027
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1028
 
1029
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1030
currently selected item is used. The cap types are:
1031
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1032
</source>
4759 cbradney 1033
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1034
 
4759 cbradney 1035
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1036
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1234 cbradney 1037
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1038
</translation>
1135 cbradney 1039
  </message>
1040
  <message>
12281 cbradney 1041
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
4759 cbradney 1042
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1043
 
1044
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1045
currently selected item is used. Line style constants are:
1046
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1047
</source>
4759 cbradney 1048
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1234 cbradney 1049
 
4759 cbradney 1050
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1051
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1234 cbradney 1052
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1053
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1054
LINE_SOLID (суцільна)
1055
</translation>
1135 cbradney 1056
  </message>
1057
  <message>
12281 cbradney 1058
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
4759 cbradney 1059
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1060
 
1061
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1062
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1063
</source>
4759 cbradney 1064
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 1065
 
4759 cbradney 1066
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1067
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1068
</translation>
1135 cbradney 1069
  </message>
1070
  <message>
12281 cbradney 1071
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
4759 cbradney 1072
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1073
 
1074
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1075
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1076
</source>
4759 cbradney 1077
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 1078
 
1079
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
4759 cbradney 1080
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1081
</translation>
1135 cbradney 1082
  </message>
1083
  <message>
12281 cbradney 1084
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
4759 cbradney 1085
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1086
 
1087
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1088
given the currently selected item is used.
1089
</source>
4759 cbradney 1090
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 1091
 
4759 cbradney 1092
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1093
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1094
</translation>
1135 cbradney 1095
  </message>
1096
  <message>
12281 cbradney 1097
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
4759 cbradney 1098
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1099
 
1100
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1101
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
4759 cbradney 1102
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1103
for reference.
1104
</source>
4759 cbradney 1105
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1234 cbradney 1106
 
4759 cbradney 1107
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1108
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1109
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 1110
для подальшої інформації.
1111
</translation>
1135 cbradney 1112
  </message>
1113
  <message>
12281 cbradney 1114
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
4759 cbradney 1115
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1116
 
1117
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1118
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1119
is used.
1120
</source>
4759 cbradney 1121
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1122
 
4759 cbradney 1123
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1234 cbradney 1124
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
4759 cbradney 1125
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1126
</translation>
1135 cbradney 1127
  </message>
1128
  <message>
12281 cbradney 1129
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
4759 cbradney 1130
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1131
 
1132
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1133
</source>
4759 cbradney 1134
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1234 cbradney 1135
 
4759 cbradney 1136
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1234 cbradney 1137
</translation>
1135 cbradney 1138
  </message>
1139
  <message>
12281 cbradney 1140
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
4759 cbradney 1141
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1142
 
1143
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1144
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1145
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1146
belongs to a group, the whole group is moved.
1147
</source>
4759 cbradney 1148
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1149
 
4759 cbradney 1150
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1234 cbradney 1151
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
4759 cbradney 1152
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1234 cbradney 1153
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1154
</translation>
1135 cbradney 1155
  </message>
1156
  <message>
9729 cbradney 1157
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
4759 cbradney 1158
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1159
 
1160
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1161
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1162
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1163
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1164
given the currently selected item is used.
1165
</source>
10842 cbradney 1166
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1167
 
4759 cbradney 1168
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1234 cbradney 1169
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1170
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1171
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1172
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 1173
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1174
</translation>
1135 cbradney 1175
  </message>
1176
  <message>
12281 cbradney 1177
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
4759 cbradney 1178
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1179
 
1180
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1181
is not given the currently selected item is used.
1182
</source>
4759 cbradney 1183
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1184
 
4759 cbradney 1185
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1186
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1187
</translation>
1135 cbradney 1188
  </message>
1189
  <message>
12281 cbradney 1190
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
4759 cbradney 1191
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1192
 
1193
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1194
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1195
second selected Object and so on.
1196
</source>
4759 cbradney 1197
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1198
 
4759 cbradney 1199
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1200
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1201
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1234 cbradney 1202
</translation>
1135 cbradney 1203
  </message>
1204
  <message>
12281 cbradney 1205
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
4759 cbradney 1206
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1207
 
1208
Returns the number of selected objects.
1209
</source>
4759 cbradney 1210
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1211
 
4759 cbradney 1212
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1234 cbradney 1213
</translation>
1135 cbradney 1214
  </message>
1215
  <message>
12281 cbradney 1216
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
4759 cbradney 1217
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1218
 
1219
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1220
</source>
4759 cbradney 1221
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1222
 
4759 cbradney 1223
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1234 cbradney 1224
</translation>
1135 cbradney 1225
  </message>
1226
  <message>
12281 cbradney 1227
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
4759 cbradney 1228
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1229
 
1230
Deselects all objects in the whole document.
1231
</source>
4759 cbradney 1232
    <translation>deselectAll()
1234 cbradney 1233
 
4759 cbradney 1234
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1234 cbradney 1235
</translation>
1135 cbradney 1236
  </message>
1237
  <message>
12281 cbradney 1238
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
4759 cbradney 1239
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1240
 
1241
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1242
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1243
items are used.
1244
</source>
4759 cbradney 1245
    <translation>groupObjects(list)
1234 cbradney 1246
 
4759 cbradney 1247
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1248
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1249
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1250
</translation>
1135 cbradney 1251
  </message>
1252
  <message>
12281 cbradney 1253
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
4759 cbradney 1254
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1255
 
1256
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 1257
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1258
 
4759 cbradney 1259
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1260
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1261
  </message>
1262
  <message>
12281 cbradney 1263
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
4759 cbradney 1264
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1265
 
1266
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1267
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1268
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1269
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1270
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1271
 
1272
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1273
</source>
4759 cbradney 1274
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1275
 
4759 cbradney 1276
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1234 cbradney 1277
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1278
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1279
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 1280
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1281
 
1282
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1283
</translation>
1135 cbradney 1284
  </message>
1285
  <message>
12281 cbradney 1286
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
4759 cbradney 1287
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1288
 
1289
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1290
not given the currently selected item is used.
1291
 
1292
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1293
</source>
4759 cbradney 1294
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1295
 
1296
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
4759 cbradney 1297
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1298
 
1299
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1300
для зображень
1301
</translation>
1135 cbradney 1302
  </message>
1303
  <message>
12281 cbradney 1304
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
4759 cbradney 1305
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1306
 
1307
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1308
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1309
means 100 %.
1310
 
1311
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1312
</source>
4759 cbradney 1313
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1314
 
1315
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
4759 cbradney 1316
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1234 cbradney 1317
дорівнює 100 %.
1318
 
1319
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1320
рамкою для зображень
1321
</translation>
1135 cbradney 1322
  </message>
1323
  <message>
12281 cbradney 1324
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
4759 cbradney 1325
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1326
 
4759 cbradney 1327
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1328
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1329
if locked.
1330
</source>
4759 cbradney 1331
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1332
 
4759 cbradney 1333
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1334
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1335
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1234 cbradney 1336
</translation>
1135 cbradney 1337
  </message>
1338
  <message>
12281 cbradney 1339
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
4759 cbradney 1340
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1341
 
1342
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1343
currently selected item is used.
1344
</source>
4759 cbradney 1345
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1346
 
4759 cbradney 1347
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1348
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1349
</translation>
1135 cbradney 1350
  </message>
1351
  <message>
12281 cbradney 1352
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
4759 cbradney 1353
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1354
 
1355
Returns a list with the names of all available fonts.
1356
</source>
4759 cbradney 1357
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1234 cbradney 1358
 
1359
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1360
</translation>
1135 cbradney 1361
  </message>
1362
  <message>
12281 cbradney 1363
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
4759 cbradney 1364
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1365
 
4759 cbradney 1366
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1367
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1368
</source>
4759 cbradney 1369
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1234 cbradney 1370
 
1371
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1372
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1373
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1374
</translation>
1135 cbradney 1375
  </message>
1376
  <message>
12281 cbradney 1377
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
4759 cbradney 1378
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1379
 
1380
Returns a list with the names of all defined layers.
1381
</source>
4759 cbradney 1382
    <translation>getLayers() -&gt; list
1234 cbradney 1383
 
1384
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1385
</translation>
1135 cbradney 1386
  </message>
1387
  <message>
12281 cbradney 1388
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
4759 cbradney 1389
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1390
 
1391
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1392
 
4759 cbradney 1393
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1394
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1395
</source>
4759 cbradney 1396
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1397
 
1398
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1399
 
1400
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1401
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1402
</translation>
1135 cbradney 1403
  </message>
1404
  <message>
12281 cbradney 1405
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
4759 cbradney 1406
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1407
 
1408
Returns the name of the current active layer.
1409
</source>
4759 cbradney 1410
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1234 cbradney 1411
 
1412
Повертає назву активного плану.
1413
</translation>
1135 cbradney 1414
  </message>
1415
  <message>
12281 cbradney 1416
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
4759 cbradney 1417
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1418
 
1419
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1420
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1421
 
4759 cbradney 1422
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1423
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1424
</source>
4759 cbradney 1425
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1426
 
4759 cbradney 1427
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1428
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1429
 
1430
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1431
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1432
</translation>
1135 cbradney 1433
  </message>
1434
  <message>
12281 cbradney 1435
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
4759 cbradney 1436
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1437
 
1438
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1439
the layer is invisible.
1440
 
4759 cbradney 1441
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1442
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1443
</source>
4759 cbradney 1444
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1234 cbradney 1445
 
1446
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1447
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1448
 
1449
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1450
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1451
</translation>
1135 cbradney 1452
  </message>
1453
  <message>
9729 cbradney 1454
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 1455
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1456
 
1457
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4759 cbradney 1458
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1459
 
4759 cbradney 1460
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1461
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1462
</source>
6261 cbradney 1463
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1234 cbradney 1464
 
1465
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1466
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1467
 
1468
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1469
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1470
</translation>
1135 cbradney 1471
  </message>
1472
  <message>
12281 cbradney 1473
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
4759 cbradney 1474
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1475
 
4759 cbradney 1476
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1477
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1478
 
4759 cbradney 1479
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1480
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1481
</source>
4759 cbradney 1482
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1234 cbradney 1483
 
1484
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1485
останній план документа нічого не відбувається.
1486
 
1487
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1488
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1489
</translation>
1135 cbradney 1490
  </message>
1491
  <message>
12281 cbradney 1492
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
4759 cbradney 1493
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1494
 
1495
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1496
 
4759 cbradney 1497
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1498
</source>
4759 cbradney 1499
    <translation>createLayer(layer)
1234 cbradney 1500
 
1501
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1502
 
1503
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1504
</translation>
1135 cbradney 1505
  </message>
1506
  <message>
12281 cbradney 1507
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
4759 cbradney 1508
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1509
 
1510
Returns a string with the -lang value.
1511
</source>
4759 cbradney 1512
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1513
 
1514
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1515
</translation>
1135 cbradney 1516
  </message>
1517
  <message>
12281 cbradney 1518
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
4759 cbradney 1519
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1520
 
1521
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1522
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1523
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1524
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1525
is not given Scribus will create one for you.
1526
 
4759 cbradney 1527
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1528
</source>
4759 cbradney 1529
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1530
 
1531
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1532
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1533
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1534
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1234 cbradney 1535
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1536
 
1537
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1538
використаної назви.
1539
</translation>
1135 cbradney 1540
  </message>
1541
  <message>
12281 cbradney 1542
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
4759 cbradney 1543
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1544
 
1545
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1546
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1547
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1548
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1549
create one for you.
1550
 
4759 cbradney 1551
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1552
</source>
4759 cbradney 1553
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1554
 
1555
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1556
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
4759 cbradney 1557
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1234 cbradney 1558
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1559
Scribus створить його сам.
1560
 
1561
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1562
використаної назви.
1563
</translation>
1135 cbradney 1564
  </message>
1565
  <message>
12281 cbradney 1566
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
4759 cbradney 1567
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1568
 
1569
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1570
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1571
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1572
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1573
given Scribus will create one for you.
1574
 
4759 cbradney 1575
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1576
</source>
4759 cbradney 1577
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1578
 
1579
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1580
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1581
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1582
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1583
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1584
 
1585
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1586
використаної назви.
1587
 
1588
</translation>
1135 cbradney 1589
  </message>
1590
  <message>
12281 cbradney 1591
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
4759 cbradney 1592
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1593
 
1594
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1595
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1596
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1597
object because you need this name for further access to that object. If
1598
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1599
 
4759 cbradney 1600
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1601
</source>
4759 cbradney 1602
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1603
 
1604
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1605
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1606
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1607
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1608
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1609
 
1610
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1611
використаної назви.
1612
</translation>
1135 cbradney 1613
  </message>
1614
  <message>
12281 cbradney 1615
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
4759 cbradney 1616
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1617
 
1618
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1619
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1620
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1621
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1622
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1623
Scribus will create one for you.
1624
 
4759 cbradney 1625
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1626
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1627
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1628
</source>
4759 cbradney 1629
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1630
 
1631
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1632
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1633
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1634
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1635
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1636
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1637
 
1638
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1639
використаної назви.
1640
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1641
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1642
</translation>
1135 cbradney 1643
  </message>
1644
  <message>
12281 cbradney 1645
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
4759 cbradney 1646
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1647
 
1648
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1649
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1650
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1651
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1652
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1653
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1654
identifier for the object because you need this name for further access to that
1655
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1656
 
4759 cbradney 1657
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1658
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1659
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1660
</source>
4759 cbradney 1661
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1662
 
1663
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1664
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1665
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1666
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
4759 cbradney 1667
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1234 cbradney 1668
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
4759 cbradney 1669
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1234 cbradney 1670
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1671
 
1672
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1673
використаної назви.
1674
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1675
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1676
</translation>
1135 cbradney 1677
  </message>
1678
  <message>
12281 cbradney 1679
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
4759 cbradney 1680
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1681
 
1682
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1683
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1684
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1685
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1686
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1687
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1688
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1689
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1690
for you.
1691
 
4759 cbradney 1692
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1693
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1694
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1695
</source>
4759 cbradney 1696
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1697
 
1698
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1699
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1700
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1701
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1702
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1703
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
4759 cbradney 1704
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1234 cbradney 1705
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1706
задано, Scribus створить його сам.
1707
 
1708
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1709
використаної назви.
1710
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1711
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1712
</translation>
1135 cbradney 1713
  </message>
1714
  <message>
12281 cbradney 1715
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
4759 cbradney 1716
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1717
 
1718
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1719
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1720
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1721
unique identifier for the object because you need this name for further access
1722
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1723
 
4759 cbradney 1724
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1725
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1726
</source>
4759 cbradney 1727
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1728
 
4759 cbradney 1729
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1234 cbradney 1730
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1731
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
4759 cbradney 1732
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1234 cbradney 1733
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1734
його сам.
1735
 
1736
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1737
використаної назви.
1738
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
4759 cbradney 1739
базових об&apos;єкти не існують.
1234 cbradney 1740
</translation>
1135 cbradney 1741
  </message>
1742
  <message>
12281 cbradney 1743
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
4759 cbradney 1744
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1745
 
1746
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1747
selected item is deleted.
1748
</source>
4759 cbradney 1749
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1750
 
4759 cbradney 1751
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1752
</translation>
1135 cbradney 1753
  </message>
1754
  <message>
9729 cbradney 1755
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 1756
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1757
 
1758
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1759
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1760
is not passed, text flow is toggled.
1761
</source>
6261 cbradney 1762
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1234 cbradney 1763
 
4759 cbradney 1764
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1765
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1234 cbradney 1766
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1767
стану параметра на протилежний.
1768
</translation>
1135 cbradney 1769
  </message>
1770
  <message>
12281 cbradney 1771
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
4759 cbradney 1772
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1773
 
1774
Test if an object with specified name really exists in the document.
1775
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1776
returns True if there is something selected.
1777
</source>
4759 cbradney 1778
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 1779
 
4759 cbradney 1780
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1781
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1782
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1234 cbradney 1783
</translation>
1135 cbradney 1784
  </message>
1785
  <message>
12281 cbradney 1786
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
4759 cbradney 1787
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1788
 
1789
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
4759 cbradney 1790
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1791
</source>
4759 cbradney 1792
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1793
 
4759 cbradney 1794
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1795
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1796
</translation>
1135 cbradney 1797
  </message>
1798
  <message>
12281 cbradney 1799
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
4759 cbradney 1800
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1801
 
1802
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1803
</source>
4759 cbradney 1804
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1234 cbradney 1805
 
1806
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1807
</translation>
1135 cbradney 1808
  </message>
1809
  <message>
12281 cbradney 1810
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
4759 cbradney 1811
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1812
 
1813
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1814
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1815
</source>
4759 cbradney 1816
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1817
 
1818
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1819
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1820
</translation>
1135 cbradney 1821
  </message>
1822
  <message>
12281 cbradney 1823
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
4759 cbradney 1824
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1825
 
1826
Redraws all pages.
1827
</source>
4759 cbradney 1828
    <translation>redrawAll()
1234 cbradney 1829
 
1830
Перерисовує всі сторінки.
1831
</translation>
1135 cbradney 1832
  </message>
1833
  <message>
12281 cbradney 1834
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
4759 cbradney 1835
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1836
 
1837
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1838
 
1839
May raise ScribusError if the save failed.
1840
</source>
4759 cbradney 1841
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1842
 
1843
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1844
 
1845
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1846
</translation>
1135 cbradney 1847
  </message>
1848
  <message>
12281 cbradney 1849
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
4759 cbradney 1850
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1851
 
1852
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1853
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1854
page number is.
1855
 
1856
May raise IndexError if the page number is out of range
1857
</source>
4759 cbradney 1858
    <translation>deletePage(nr)
1234 cbradney 1859
 
1860
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1861
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1862
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1863
 
1864
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1865
межі доступного діапазону
1866
</translation>
1135 cbradney 1867
  </message>
1868
  <message>
9729 cbradney 1869
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
4759 cbradney 1870
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1871
 
1872
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
4759 cbradney 1873
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1874
just sets the page that script commands will operates on.
1875
 
1876
May raise IndexError if the page number is out of range.
1877
</source>
10842 cbradney 1878
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1234 cbradney 1879
 
1880
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1881
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1882
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1883
 
1884
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1885
доступного діапазону.
1886
</translation>
1135 cbradney 1887
  </message>
1888
  <message>
12281 cbradney 1889
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
4759 cbradney 1890
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1891
 
1892
Returns the number of pages in the document.
1893
</source>
4759 cbradney 1894
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1895
 
1896
Повертає число сторінок в документі.
1897
</translation>
1135 cbradney 1898
  </message>
1899
  <message>
12281 cbradney 1900
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
4759 cbradney 1901
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1902
 
1903
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
4759 cbradney 1904
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1905
</source>
4759 cbradney 1906
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1234 cbradney 1907
 
1908
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1909
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
4759 cbradney 1910
UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1911
</translation>
1135 cbradney 1912
  </message>
1913
  <message>
12281 cbradney 1914
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
4759 cbradney 1915
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1916
 
1917
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
4759 cbradney 1918
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1919
 
1920
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1921
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1922
</source>
4759 cbradney 1923
    <translation>setHGuides(list)
1234 cbradney 1924
 
1925
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
1926
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
4759 cbradney 1927
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1928
 
1929
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
1930
заміщення існуючих
1931
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
1932
</translation>
1135 cbradney 1933
  </message>
1934
  <message>
12281 cbradney 1935
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
4759 cbradney 1936
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1937
 
1938
See getHGuides.
1939
</source>
4759 cbradney 1940
    <translation>getVGuides()
1234 cbradney 1941
 
1942
Див. getHGuides.
1943
</translation>
1135 cbradney 1944
  </message>
1945
  <message>
12281 cbradney 1946
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
4759 cbradney 1947
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1948
 
1949
See setHGuides.
1950
</source>
4759 cbradney 1951
    <translation>setVGuides()
1234 cbradney 1952
 
1953
Див. setHGuides.
1954
</translation>
1135 cbradney 1955
  </message>
1956
  <message>
12281 cbradney 1957
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
4759 cbradney 1958
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1959
 
4759 cbradney 1960
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1961
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1962
</source>
4759 cbradney 1963
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
1234 cbradney 1964
 
1965
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
4759 cbradney 1966
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
1234 cbradney 1967
</translation>
1135 cbradney 1968
  </message>
1969
  <message>
12281 cbradney 1970
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
4759 cbradney 1971
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1972
 
1973
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
4759 cbradney 1974
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1975
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1976
the page...
1977
</source>
4759 cbradney 1978
    <translation>getPageItems() -&gt; список
1234 cbradney 1979
 
4759 cbradney 1980
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
1981
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1982
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
1234 cbradney 1983
</translation>
1135 cbradney 1984
  </message>
1985
  <message>
12281 cbradney 1986
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
4759 cbradney 1987
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1988
 
1989
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1990
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1991
currently selected item is used.
1992
</source>
4759 cbradney 1993
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1994
 
4759 cbradney 1995
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
1234 cbradney 1996
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 1997
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1998
</translation>
1135 cbradney 1999
  </message>
2000
  <message>
12281 cbradney 2001
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
4759 cbradney 2002
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2003
 
2004
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2005
is not given the currently selected item is used.
2006
</source>
4759 cbradney 2007
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2008
 
4759 cbradney 2009
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2010
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2011
</translation>
1135 cbradney 2012
  </message>
2013
  <message>
12281 cbradney 2014
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
4759 cbradney 2015
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2016
 
2017
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2018
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2019
given the currently selected item is used.
2020
 
2021
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2022
</source>
4759 cbradney 2023
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2024
 
4759 cbradney 2025
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
1234 cbradney 2026
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 2027
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2028
 
2029
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2030
доступний діапазон.
2031
</translation>
1135 cbradney 2032
  </message>
2033
  <message>
12281 cbradney 2034
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
4759 cbradney 2035
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2036
 
2037
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2038
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2039
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2040
is used.
2041
 
2042
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2043
</source>
4759 cbradney 2044
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2045
 
4759 cbradney 2046
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
1234 cbradney 2047
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 2048
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2049
 
2050
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2051
доступний діапазон.
2052
</translation>
1135 cbradney 2053
  </message>
2054
  <message>
12281 cbradney 2055
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
4759 cbradney 2056
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2057
 
2058
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2059
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 2060
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2061
</source>
4759 cbradney 2062
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2063
 
4759 cbradney 2064
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2065
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2066
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2067
</translation>
1135 cbradney 2068
  </message>
2069
  <message>
12281 cbradney 2070
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
4759 cbradney 2071
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2072
 
2073
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2074
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 2075
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2076
</source>
4759 cbradney 2077
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2078
 
4759 cbradney 2079
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2080
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2081
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2082
</translation>
1135 cbradney 2083
  </message>
2084
  <message>
12281 cbradney 2085
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
4759 cbradney 2086
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2087
 
2088
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2089
is not given the currently selected item is used. There are predefined
4759 cbradney 2090
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2091
</source>
4759 cbradney 2092
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2093
 
4759 cbradney 2094
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2095
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2096
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1234 cbradney 2097
</translation>
1135 cbradney 2098
  </message>
2099
  <message>
12281 cbradney 2100
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
4759 cbradney 2101
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2102
 
2103
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2104
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2105
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2106
Item is used.
2107
 
2108
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2109
</source>
4759 cbradney 2110
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2111
 
4759 cbradney 2112
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
1234 cbradney 2113
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2114
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 2115
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2116
 
2117
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2118
доступний діапазон.
2119
</translation>
1135 cbradney 2120
  </message>
2121
  <message>
12281 cbradney 2122
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
4759 cbradney 2123
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2124
 
2125
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2126
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2127
 
2128
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2129
</source>
4759 cbradney 2130
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2131
 
4759 cbradney 2132
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2133
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2134
 
2135
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2136
</translation>
1135 cbradney 2137
  </message>
2138
  <message>
12281 cbradney 2139
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
4759 cbradney 2140
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2141
 
2142
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2143
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2144
 
4759 cbradney 2145
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2146
</source>
4759 cbradney 2147
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2148
 
4759 cbradney 2149
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2150
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2151
 
2152
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2153
</translation>
1135 cbradney 2154
  </message>
2155
  <message>
12281 cbradney 2156
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
4759 cbradney 2157
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2158
 
2159
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2160
new progress bar use. See progressSet.
2161
</source>
4759 cbradney 2162
    <translation>progressReset()
1234 cbradney 2163
 
2164
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2165
використання панелі. Див. progressSet.
2166
</translation>
1135 cbradney 2167
  </message>
2168
  <message>
12281 cbradney 2169
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
4759 cbradney 2170
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2171
 
4759 cbradney 2172
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2173
See progressSet.
2174
</source>
4759 cbradney 2175
    <translation>progressTotal(max)
1234 cbradney 2176
 
2177
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2178
число. Див. progressSet.
2179
</translation>
1135 cbradney 2180
  </message>
2181
  <message>
12281 cbradney 2182
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
4759 cbradney 2183
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2184
 
2185
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2186
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2187
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2188
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2189
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2190
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
4759 cbradney 2191
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2192
</source>
4759 cbradney 2193
    <translation>progressSet(nr)
1234 cbradney 2194
 
2195
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2196
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2197
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2198
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2199
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2200
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2201
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2202
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
4759 cbradney 2203
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
1234 cbradney 2204
</translation>
1135 cbradney 2205
  </message>
2206
  <message>
12281 cbradney 2207
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
4759 cbradney 2208
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2209
 
2210
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2211
</source>
4759 cbradney 2212
    <translation>setCursor()
1234 cbradney 2213
 
2214
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2215
Поки що не використовуйте.
2216
</translation>
1135 cbradney 2217
  </message>
2218
  <message>
12281 cbradney 2219
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
4759 cbradney 2220
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2221
 
4759 cbradney 2222
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2223
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2224
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2225
</source>
4759 cbradney 2226
    <translation>docChanged(булеве значення)
1234 cbradney 2227
 
2228
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2229
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2230
змін автоматично при роботі сценарія.
2231
</translation>
1135 cbradney 2232
  </message>
2233
  <message>
12281 cbradney 2234
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
4759 cbradney 2235
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1135 cbradney 2236
 
4759 cbradney 2237
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2238
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2239
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1135 cbradney 2240
 
1525 cbradney 2241
May raise WrongFrameTypeError.
2242
</source>
4759 cbradney 2243
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2168 cbradney 2244
 
2245
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
4759 cbradney 2246
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2247
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2248
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2168 cbradney 2249
булевими змінними.
2250
 
2251
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2252
</translation>
1525 cbradney 2253
  </message>
2254
  <message>
12281 cbradney 2255
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
4759 cbradney 2256
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2257
 
2258
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2259
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2260
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2261
 
4759 cbradney 2262
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2263
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2264
</source>
4759 cbradney 2265
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2168 cbradney 2266
 
2267
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2268
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2269
&quot;layer&quot; не дозволено.
2270
 
2271
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2272
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2273
</translation>
1525 cbradney 2274
  </message>
2275
  <message>
12281 cbradney 2276
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
4759 cbradney 2277
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2278
 
2168 cbradney 2279
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2280
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2281
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2282
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2283
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2284
 
4759 cbradney 2285
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2168 cbradney 2286
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2287
</source>
4759 cbradney 2288
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2289
 
2168 cbradney 2290
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2291
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2292
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2293
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
4759 cbradney 2294
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2168 cbradney 2295
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2296
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2297
 
2298
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2299
було знайдено.
2300
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
4759 cbradney 2301
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2168 cbradney 2302
</translation>
1525 cbradney 2303
  </message>
2304
  <message>
9729 cbradney 2305
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
4759 cbradney 2306
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2307
 
2168 cbradney 2308
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2309
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2310
 
2168 cbradney 2311
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2312
</source>
10842 cbradney 2313
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2314
 
2168 cbradney 2315
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
4759 cbradney 2316
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2317
 
2168 cbradney 2318
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2319
текстовою рамкою
2320
</translation>
1525 cbradney 2321
  </message>
2322
  <message>
12612 cbradney 2323
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
4759 cbradney 2324
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2325
 
2168 cbradney 2326
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2327
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2328
 
2168 cbradney 2329
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2330
</source>
4759 cbradney 2331
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2332
 
2168 cbradney 2333
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
4759 cbradney 2334
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2335
 
2168 cbradney 2336
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2337
являється текстовою
2338
</translation>
1525 cbradney 2339
  </message>
2340
  <message>
12281 cbradney 2341
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
4759 cbradney 2342
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2343
 
2168 cbradney 2344
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
4759 cbradney 2345
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2346
</source>
4759 cbradney 2347
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2348
 
4759 cbradney 2349
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2168 cbradney 2350
</translation>
1525 cbradney 2351
  </message>
2352
  <message>
12281 cbradney 2353
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
4759 cbradney 2354
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2355
 
3064 cbradney 2356
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2357
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2358
space. If no document is open, returns the value of the named color
2359
from the default document colors.
2360
 
4759 cbradney 2361
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3064 cbradney 2362
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2363
</source>
4759 cbradney 2364
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
3443 cbradney 2365
 
2366
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2367
 
2368
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
4759 cbradney 2369
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
3443 cbradney 2370
</translation>
3064 cbradney 2371
  </message>
2372
  <message>
9729 cbradney 2373
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2374
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3064 cbradney 2375
 
2376
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2377
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2378
the range from 0 to 255.
2379
 
2380
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2381
</source>
7508 cbradney 2382
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3443 cbradney 2383
 
2384
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2385
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2386
 
4759 cbradney 2387
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
3443 cbradney 2388
</translation>
3064 cbradney 2389
  </message>
2390
  <message>
10166 cbradney 2391
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
4759 cbradney 2392
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3064 cbradney 2393
 
2394
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2395
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
4759 cbradney 2396
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3064 cbradney 2397
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2398
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2399
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2400
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2401
opional parameters is False.
2402
 
4759 cbradney 2403
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2404
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3064 cbradney 2405
 
2406
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2407
 
4759 cbradney 2408
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2409
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3064 cbradney 2410
</source>
10842 cbradney 2411
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2412
 
4759 cbradney 2413
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
3443 cbradney 2414
 
4759 cbradney 2415
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2416
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3443 cbradney 2417
 
2418
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2419
 
4759 cbradney 2420
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2421
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3443 cbradney 2422
</translation>
3064 cbradney 2423
  </message>
2424
  <message>
9729 cbradney 2425
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2426
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3064 cbradney 2427
 
2428
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2429
</source>
7508 cbradney 2430
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2431
 
4759 cbradney 2432
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
3064 cbradney 2433
  </message>
2434
  <message>
9729 cbradney 2435
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2436
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3064 cbradney 2437
 
2438
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2439
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
4759 cbradney 2440
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3064 cbradney 2441
</source>
7508 cbradney 2442
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3443 cbradney 2443
 
4759 cbradney 2444
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
2445
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
3443 cbradney 2446
</translation>
3064 cbradney 2447
  </message>
2448
  <message>
12281 cbradney 2449
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
4759 cbradney 2450
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3064 cbradney 2451
 
4759 cbradney 2452
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
3064 cbradney 2453
for details of arguments.
2454
 
4759 cbradney 2455
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
3064 cbradney 2456
</source>
4759 cbradney 2457
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3443 cbradney 2458
 
4759 cbradney 2459
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
3443 cbradney 2460
для додаткової інформації про атрибути.
2461
 
4759 cbradney 2462
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
3443 cbradney 2463
</translation>
3064 cbradney 2464
  </message>
2465
  <message>
12281 cbradney 2466
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
4759 cbradney 2467
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3064 cbradney 2468
 
4759 cbradney 2469
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2470
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
3064 cbradney 2471
by parent classes as well.
2472
</source>
4759 cbradney 2473
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3443 cbradney 2474
 
4759 cbradney 2475
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
2476
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
3443 cbradney 2477
</translation>
3064 cbradney 2478
  </message>
2479
  <message>
12281 cbradney 2480
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
4759 cbradney 2481
    <source>getProperty(object, property)
3064 cbradney 2482
 
4759 cbradney 2483
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
3064 cbradney 2484
 
4759 cbradney 2485
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
3064 cbradney 2486
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2487
C++ QObject instance.
2488
 
4759 cbradney 2489
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2490
to look up on `object&apos;.
3064 cbradney 2491
 
2492
The return value varies depending on the type of the property.
2493
</source>
4759 cbradney 2494
    <translation>getProperty(object, property)
3443 cbradney 2495
 
4759 cbradney 2496
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2497
 
4759 cbradney 2498
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
3443 cbradney 2499
 
4759 cbradney 2500
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2501
 
2502
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2503
</translation>
3064 cbradney 2504
  </message>
2505
  <message>
12281 cbradney 2506
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
4759 cbradney 2507
    <source>setProperty(object, property, value)
3064 cbradney 2508
 
4759 cbradney 2509
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2510
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
3064 cbradney 2511
also be raised if the underlying setter fails.
2512
 
2513
See getProperty() for more information.
2514
</source>
4759 cbradney 2515
    <translation>setProperty(object, property, value)
3443 cbradney 2516
 
4759 cbradney 2517
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
3443 cbradney 2518
 
2519
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2520
</translation>
3064 cbradney 2521
  </message>
2522
  <message>
10166 cbradney 2523
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
4759 cbradney 2524
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3064 cbradney 2525
 
4759 cbradney 2526
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2527
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2528
search recursively through children, grandchildren, etc.
2529
 
2530
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2531
</source>
10842 cbradney 2532
    <translation type="obsolete">getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3443 cbradney 2533
 
4759 cbradney 2534
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
3443 cbradney 2535
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2536
 
2537
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2538
</translation>
3064 cbradney 2539
  </message>
2540
  <message>
10166 cbradney 2541
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
4759 cbradney 2542
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3064 cbradney 2543
 
4759 cbradney 2544
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2545
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2546
search recursively through children, grandchildren, etc.
2547
</source>
10842 cbradney 2548
    <translation type="obsolete">getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3443 cbradney 2549
 
4759 cbradney 2550
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
3443 cbradney 2551
</translation>
3064 cbradney 2552
  </message>
2553
  <message>
9729 cbradney 2554
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2555
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3064 cbradney 2556
 
2557
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2558
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2559
selected item is used.
2560
</source>
7508 cbradney 2561
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3443 cbradney 2562
 
4759 cbradney 2563
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2564
</translation>
3064 cbradney 2565
  </message>
2566
  <message>
9729 cbradney 2567
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2568
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3064 cbradney 2569
 
2570
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2571
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2572
&quot;layer&quot; is invisible.
2573
 
4759 cbradney 2574
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2575
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3064 cbradney 2576
</source>
7508 cbradney 2577
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3443 cbradney 2578
 
2579
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2580
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2581
 
2582
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2583
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2584
</translation>
3064 cbradney 2585
  </message>
2586
  <message>
9729 cbradney 2587
    <location filename="" line="136960432"/>
4759 cbradney 2588
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2589
 
2590
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2591
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2592
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2593
not given the currently selected Item is used.
2594
 
2595
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2596
</source>
7508 cbradney 2597
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3443 cbradney 2598
 
2599
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2600
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2601
 
2602
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2603
</translation>
3064 cbradney 2604
  </message>
2605
  <message>
12612 cbradney 2606
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
4759 cbradney 2607
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3064 cbradney 2608
 
2609
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2610
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3064 cbradney 2611
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2612
 
2613
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2614
</source>
4759 cbradney 2615
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2616
 
2617
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2618
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
3443 cbradney 2619
 
2620
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2621
  </message>
3443 cbradney 2622
  <message>
12281 cbradney 2623
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
4759 cbradney 2624
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2625
 
4759 cbradney 2626
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3443 cbradney 2627
style name or None when user cancels the dialog.
2628
</source>
4759 cbradney 2629
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2630
 
2631
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
4759 cbradney 2632
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
3443 cbradney 2633
</translation>
2634
  </message>
3824 cbradney 2635
  <message>
12281 cbradney 2636
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
4759 cbradney 2637
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2638
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3824 cbradney 2639
 
2640
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2641
 
2642
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2643
following meaning:
2644
 
2645
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 2646
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2647
 
2648
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2649
  margins
2650
 
2651
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2652
 
2653
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 2654
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2655
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2656
 
2657
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2658
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2659
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2660
 
2661
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2662
 
2663
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2664
 
2665
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2666
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2667
is not in points, make sure to account for this.
2668
 
2669
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2670
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2671
</source>
4759 cbradney 2672
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2673
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
4444 cbradney 2674
 
2675
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
2676
 
2677
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
2678
Розшифрування параметрів:
2679
 
2680
  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 2681
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 2682
  наприклад PAPER_A4 і т.п.
2683
 
2684
  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
2685
  документа
2686
 
2687
  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
2688
 
2689
  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
2690
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
2691
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
2692
 
2693
  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
2694
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2695
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2696
 
2697
  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2698
 
2699
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2700
 
2701
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
2702
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
2703
інші одиниці виміру.
2704
 
2705
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2706
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2707
</translation>
3824 cbradney 2708
  </message>
4141 cbradney 2709
  <message>
12281 cbradney 2710
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4759 cbradney 2711
    <source>closeMasterPage()
4141 cbradney 2712
 
2713
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2714
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2715
</source>
4759 cbradney 2716
    <translation>closeMasterPage()
4444 cbradney 2717
 
2718
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
2719
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
2720
</translation>
4141 cbradney 2721
  </message>
2722
  <message>
12281 cbradney 2723
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4759 cbradney 2724
    <source>masterPageNames()
4141 cbradney 2725
 
2726
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2727
</source>
4759 cbradney 2728
    <translation>masterPageNames()
4444 cbradney 2729
 
2730
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
2731
</translation>
4141 cbradney 2732
  </message>
2733
  <message>
12281 cbradney 2734
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4759 cbradney 2735
    <source>editMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2736
 
2737
Enables master page editing and opens the named master page
2738
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2739
</source>
4759 cbradney 2740
    <translation>editMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2741
 
2742
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
2743
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
2744
</translation>
4141 cbradney 2745
  </message>
2746
  <message>
12281 cbradney 2747
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4759 cbradney 2748
    <source>createMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2749
 
2750
Creates a new master page named pageName and opens it for
2751
editing.
2752
</source>
4759 cbradney 2753
    <translation>createMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2754
 
2755
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
2756
для редагування.
2757
</translation>
4141 cbradney 2758
  </message>
2759
  <message>
12281 cbradney 2760
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4759 cbradney 2761
    <source>deleteMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2762
 
2763
Delete the named master page.
2764
</source>
4759 cbradney 2765
    <translation>deleteMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2766
 
2767
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
2768
</translation>
4141 cbradney 2769
  </message>
2770
  <message>
12281 cbradney 2771
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4759 cbradney 2772
    <source>zoomDocument(double)
4141 cbradney 2773
 
2774
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2775
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2776
</source>
4759 cbradney 2777
    <translation>zoomDocument(double)
4444 cbradney 2778
 
2779
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
2780
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
2781
використовує -100 як позначку.
2782
</translation>
4141 cbradney 2783
  </message>
6261 cbradney 2784
  <message>
12281 cbradney 2785
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 2786
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2787
 
2788
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2789
is not given the currently selected Item is used.
2790
</source>
2791
    <translation type="unfinished"></translation>
2792
  </message>
2793
  <message>
12281 cbradney 2794
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 2795
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2796
 
2797
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2798
is not given the currently selected Item is used.
2799
</source>
2800
    <translation type="unfinished"></translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
12281 cbradney 2803
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 2804
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2805
 
2806
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2807
is not given the currently selected Item is used.
2808
</source>
2809
    <translation type="unfinished"></translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
12281 cbradney 2812
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 2813
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2814
 
2815
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2816
is not given the currently selected Item is used.
2817
</source>
2818
    <translation type="unfinished"></translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
12281 cbradney 2821
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 2822
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2823
 
2824
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2825
true the layer will be locked.
2826
 
2827
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2828
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2829
</source>
2830
    <translation type="unfinished"></translation>
2831
  </message>
2832
  <message>
12281 cbradney 2833
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
6261 cbradney 2834
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2835
 
2836
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2837
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2838
&quot;layer&quot; is locked.
2839
 
2840
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2841
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2842
</source>
2843
    <translation type="unfinished"></translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
12281 cbradney 2846
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
6261 cbradney 2847
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2848
 
2849
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2850
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2851
&quot;layer&quot; is normal.
2852
 
2853
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2854
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2855
</source>
2856
    <translation type="unfinished"></translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
12281 cbradney 2859
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
6261 cbradney 2860
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2861
 
2862
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2863
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2864
 
2865
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2866
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2867
</source>
2868
    <translation type="unfinished"></translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
12281 cbradney 2871
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
6261 cbradney 2872
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2873
 
2874
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2875
 
2876
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2877
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2878
</source>
2879
    <translation type="unfinished"></translation>
2880
  </message>
2881
  <message>
12281 cbradney 2882
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
6261 cbradney 2883
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2884
 
2885
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2886
 
2887
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2888
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2889
</source>
2890
    <translation type="unfinished"></translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
12281 cbradney 2893
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
6261 cbradney 2894
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2895
 
2896
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2897
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2898
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2899
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2900
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2901
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2902
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2903
</source>
2904
    <translation type="unfinished"></translation>
2905
  </message>
2906
  <message>
12281 cbradney 2907
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6261 cbradney 2908
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2909
 
2910
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2911
</source>
2912
    <translation type="unfinished"></translation>
2913
  </message>
2914
  <message>
12281 cbradney 2915
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 2916
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2917
 
2918
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2919
strings.
2920
</source>
2921
    <translation type="unfinished"></translation>
2922
  </message>
2923
  <message>
12281 cbradney 2924
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 2925
    <source>getPageType() -&gt; integer
2926
 
2927
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2928
</source>
2929
    <translation type="unfinished"></translation>
2930
  </message>
2931
  <message>
12281 cbradney 2932
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 2933
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2934
 
2935
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2936
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2937
</source>
2938
    <translation type="unfinished"></translation>
2939
  </message>
7508 cbradney 2940
  <message>
12281 cbradney 2941
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7508 cbradney 2942
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2943
 
2944
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2945
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2946
the range from 0 to 255.
2947
 
2948
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2949
</source>
2950
    <translation type="unfinished"></translation>
2951
  </message>
2952
  <message>
12281 cbradney 2953
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7508 cbradney 2954
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2955
 
2956
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2957
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2958
selected item is used.
2959
</source>
2960
    <translation type="unfinished"></translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
12281 cbradney 2963
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7508 cbradney 2964
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2965
 
2966
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2967
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2968
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2969
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2970
</source>
2971
    <translation type="unfinished"></translation>
2972
  </message>
2973
  <message>
12281 cbradney 2974
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7508 cbradney 2975
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2976
 
2977
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2978
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2979
selected item is used.
2980
</source>
2981
    <translation type="unfinished"></translation>
2982
  </message>
2983
  <message>
12281 cbradney 2984
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7508 cbradney 2985
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2986
 
2987
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2988
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2989
 
2990
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2991
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2992
</source>
2993
    <translation type="unfinished"></translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
12281 cbradney 2996
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7508 cbradney 2997
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2998
 
2999
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
3000
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
3001
&quot;layer&quot; is invisible.
3002
 
3003
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3004
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3005
</source>
3006
    <translation type="unfinished"></translation>
3007
  </message>
3008
  <message>
12612 cbradney 3009
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
7508 cbradney 3010
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3011
 
3012
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3013
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3014
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3015
not given the currently selected Item is used.
3016
 
3017
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3018
</source>
3019
    <translation type="unfinished"></translation>
3020
  </message>
9729 cbradney 3021
  <message>
12281 cbradney 3022
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
9729 cbradney 3023
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3024
 
3025
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3026
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3027
constants.
3028
</source>
3029
    <translation type="unfinished"></translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
12281 cbradney 3032
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9729 cbradney 3033
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3034
 
3035
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3036
true the layer will be displayed outlined.
3037
 
3038
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3039
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3040
</source>
3041
    <translation type="unfinished"></translation>
3042
  </message>
3043
  <message>
12281 cbradney 3044
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9729 cbradney 3045
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
3046
 
3047
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3048
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
3049
 
3050
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3051
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3052
</source>
3053
    <translation type="unfinished"></translation>
3054
  </message>
3055
  <message>
12281 cbradney 3056
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9729 cbradney 3057
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
3058
 
3059
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3060
 
3061
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3062
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3063
</source>
3064
    <translation type="unfinished"></translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
12281 cbradney 3067
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9729 cbradney 3068
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
3069
 
3070
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3071
 
3072
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3073
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3074
</source>
3075
    <translation type="unfinished"></translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
12281 cbradney 3078
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
9729 cbradney 3079
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3080
 
3081
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3082
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3083
</source>
3084
    <translation type="unfinished"></translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
12281 cbradney 3087
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
9729 cbradney 3088
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3089
 
3090
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3091
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3092
</source>
3093
    <translation type="unfinished"></translation>
3094
  </message>
3095
  <message>
12281 cbradney 3096
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
9729 cbradney 3097
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3098
 
3099
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3100
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3101
</source>
3102
    <translation type="unfinished"></translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
12281 cbradney 3105
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
9729 cbradney 3106
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3107
 
3108
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3109
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3110
</source>
3111
    <translation type="unfinished"></translation>
3112
  </message>
3113
  <message>
12281 cbradney 3114
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9729 cbradney 3115
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3116
 
3117
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3118
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3119
 
3120
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3121
</source>
3122
    <translation type="unfinished"></translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
12281 cbradney 3125
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9729 cbradney 3126
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3127
 
3128
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3129
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3130
 
3131
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3132
</source>
3133
    <translation type="unfinished"></translation>
3134
  </message>
3135
  <message>
12281 cbradney 3136
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9729 cbradney 3137
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3138
 
3139
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3140
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3141
 
3142
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3143
</source>
3144
    <translation type="unfinished"></translation>
3145
  </message>
10842 cbradney 3146
  <message>
12281 cbradney 3147
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
10842 cbradney 3148
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3149
 
3150
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3151
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3152
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3153
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3154
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3155
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3156
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3157
optional parameters is False.
3158
 
3159
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3160
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3161
 
3162
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3163
 
3164
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3165
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3166
</source>
3167
    <translation type="unfinished"></translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
12281 cbradney 3170
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
10842 cbradney 3171
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
3172
 
3173
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3174
the currently selected item is used. The join types are:
3175
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3176
</source>
3177
    <translation type="unfinished"></translation>
3178
  </message>
3179
  <message>
12281 cbradney 3180
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
10842 cbradney 3181
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
3182
 
3183
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3184
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
3185
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
3186
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
3187
given the currently selected item is used.
3188
</source>
3189
    <translation type="unfinished"></translation>
3190
  </message>
3191
  <message>
12281 cbradney 3192
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
10842 cbradney 3193
    <source>gotoPage(nr)
3194
 
3195
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
3196
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
3197
just sets the page that script commands will operates on.
3198
 
3199
May raise IndexError if the page number is out of range.
3200
</source>
3201
    <translation type="unfinished"></translation>
3202
  </message>
3203
  <message>
12612 cbradney 3204
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
10842 cbradney 3205
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3206
 
3207
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3208
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3209
 
3210
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3211
</source>
3212
    <translation type="unfinished"></translation>
3213
  </message>
11652 cbradney 3214
  <message>
12281 cbradney 3215
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
11652 cbradney 3216
    <source>moveSelectionToFront()
3217
 
3218
Moves current selection to front.
3219
</source>
3220
    <translation type="unfinished"></translation>
3221
  </message>
3222
  <message>
12281 cbradney 3223
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
11652 cbradney 3224
    <source>moveSelectionToFront()
3225
 
3226
Moves current selection to back.
3227
</source>
3228
    <translation type="unfinished"></translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
12281 cbradney 3231
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
11652 cbradney 3232
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
3233
 
3234
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
3235
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
3236
pageList: tuple with page numbers of pages to import
3237
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
3238
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
3239
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
3240
</source>
3241
    <translation type="unfinished"></translation>
3242
  </message>
3243
  <message>
12281 cbradney 3244
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
11652 cbradney 3245
    <source>createCharStyle(...)
3246
 
3247
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
3248
 
3249
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
3250
 
3251
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
3252
 
3253
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
3254
 
3255
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
3256
 
3257
-&gt; inherit
3258
 
3259
-&gt; bold
3260
 
3261
-&gt; italic
3262
 
3263
-&gt; underline
3264
 
3265
-&gt; underlinewords
3266
 
3267
-&gt; strike
3268
 
3269
-&gt; superscript
3270
 
3271
-&gt; subscript
3272
 
3273
-&gt; outline
3274
 
3275
-&gt; shadowed
3276
 
3277
-&gt; allcaps
3278
 
3279
-&gt; smallcaps
3280
 
3281
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3282
 
3283
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3284
 
3285
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3286
 
3287
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3288
 
3289
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3290
 
3291
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used