Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1234 | Rev 2168 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1234 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
15
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
16
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1234 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
27
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
28
кольорів.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
1234 cbradney 37
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
40
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
41
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
42
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
45
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
46
 
47
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
48
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
49
</source>
1234 cbradney 50
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
51
 
52
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
53
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 54
  </message>
55
  <message>
56
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
57
 
58
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
59
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
60
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
61
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
62
</source>
1234 cbradney 63
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
64
 
65
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
66
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
67
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
68
належить до групи, то рухається вся група.
69
</translation>
1135 cbradney 70
  </message>
71
  <message>
72
    <source>setRedraw(bool)
73
 
74
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
75
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
76
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
77
</source>
1234 cbradney 78
    <translation>setRedraw(bool)
79
 
80
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
81
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
82
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
83
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
84
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
88
 
89
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
90
coordinates are given in the current measurement units of the document
91
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
92
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
93
is not given Scribus will create one for you.
94
 
95
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
96
</source>
1234 cbradney 97
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
98
 
99
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
100
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
101
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
102
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
103
сам.
104
 
105
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
106
</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
109
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
110
 
111
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
112
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
113
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
114
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
115
template page for the new page.
116
 
117
May raise IndexError if the page number is out of range
118
</source>
1234 cbradney 119
    <translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
120
 
121
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється
122
в кінець документа. В іншому випадку нова сторінка вставляється перед &quot;where&quot;.
123
Номери сторінок рахуються від 1 вверх, незалежно від того який номер показаний
124
на першій сторінці Вашого документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;template&quot; визначає
125
ім&apos;я шаблона для нової сторінки.
126
 
127
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за дозволений
128
діапазон
129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
133
 
134
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
135
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
136
available types (FILL_&lt;type&gt;).
137
</source>
1234 cbradney 138
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
139
 
140
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
141
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
142
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
143
</translation>
1135 cbradney 144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
147
 
148
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
149
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
150
</source>
1234 cbradney 151
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
152
 
153
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
154
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
155
</translation>
1135 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
158
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
159
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
160
 
161
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
162
following meaning:
163
 
164
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
165
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
166
 
167
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
168
  margins
169
 
170
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
171
 
172
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
173
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
174
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
175
 
176
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
177
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
178
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
179
 
180
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
181
 
182
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
183
 
184
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
185
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
186
is not in points, make sure to account for this.
187
 
188
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
189
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
190
</source>
1525 cbradney 191
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1234 cbradney 192
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
193
 
194
Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають
195
слідуюче значення:
196
 
197
  розмір - size = Тупль (ширина,висота), який описує розмір документу. Ви
198
  можете використовувати попередньо визначені константи названі
199
  PAPER_&lt;paper_type&gt;, наприклад PAPER_A4 і.т.д.
200
 
201
  поля - margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє) - описує поля документа.
202
 
203
  орієнтація - orientation = орієнтація сторінки - константи PORTRAIT - портретна,
204
  LANDSCAPE - ландшафтна.
205
 
206
  firstPageNumber = номер першої сторінки даного документа. Звичайно
207
  починається з 1, але більші значення можуть використовуваться, наприклад
208
  якщо Ви створюєте документ, який складається з кількох частин.
209
 
210
  одиниця виміру - unit: це значення установлює одиниці виміру, які будуть
211
  використовуватися в документі. Використовуйте попередньо визначені
212
  константи: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  книжкові сторінки - facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
215
 
216
  перша сторона зліва - firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Значення для ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру, вибраних
219
для всього документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Якщо Ваш документ
220
не вимірюється в точках, майте це на увазі.
221
 
222
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
1135 cbradney 225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
227
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
228
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
229
 
230
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
231
following meaning:
232
 
233
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
234
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
235
 
236
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
237
  margins
238
 
239
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
240
 
241
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
242
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
243
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
244
 
245
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
246
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
247
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
248
 
249
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
250
 
251
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
252
 
253
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
254
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
255
is not in points, make sure to account for this.
256
 
257
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
258
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
259
</source>
260
    <translation type="unfinished"></translation>
261
  </message>
1135 cbradney 262
</context>
263
<context>
264
  <name>@default</name>
265
  <message>
266
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
267
 
268
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
269
has some text selected the value assigned to the first character
270
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
271
selected item is used.
272
</source>
1234 cbradney 273
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
274
 
275
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
276
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
277
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 278
  </message>
279
  <message>
280
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
281
 
282
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
283
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
284
</source>
1234 cbradney 285
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
286
 
287
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
288
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
289
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 290
  </message>
291
  <message>
292
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
293
 
294
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
295
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
296
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
297
selected item is used.
298
</source>
1234 cbradney 299
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
300
 
301
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
302
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
303
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
304
активний об&apos;єкт.
305
</translation>
1135 cbradney 306
  </message>
307
  <message>
308
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
309
 
310
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
311
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
312
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
313
used.
314
</source>
1234 cbradney 315
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
316
 
317
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
318
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
319
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
320
</translation>
1135 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
323
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
324
 
325
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
326
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
327
</source>
1234 cbradney 328
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
329
 
330
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
331
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
332
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 333
  </message>
334
  <message>
335
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
336
 
337
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
338
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
339
</source>
1234 cbradney 340
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
341
 
342
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
343
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
344
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 345
  </message>
346
  <message>
347
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
348
 
349
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
350
given the currently selected item is used.
351
</source>
1234 cbradney 352
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
353
 
354
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
355
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 356
  </message>
357
  <message>
358
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
359
 
360
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
361
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
362
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
363
used.
364
</source>
1234 cbradney 365
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
366
 
367
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
368
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
369
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
370
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
371
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 372
  </message>
373
  <message>
374
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
375
 
376
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
377
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
378
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
379
used.
380
 
381
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
382
</source>
1234 cbradney 383
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
384
 
385
Вставляє текст&quot; text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку. Текст має бути в
386
кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак
387
має індекс 0. Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт.
388
 
389
Може повернути помилку IndexError якщо індекс вставки виходить за
390
дозволений діапазон.
391
</translation>
1135 cbradney 392
  </message>
393
  <message>
394
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
395
 
396
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
397
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
398
currently selected item is used.
399
 
400
May throw ValueError if the font cannot be found.
401
</source>
1234 cbradney 402
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
403
 
404
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
405
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
406
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
407
 
408
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
409
</translation>
1135 cbradney 410
  </message>
411
  <message>
412
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
413
 
414
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
415
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
416
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
417
currently selected item is used.
418
 
419
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
420
</source>
1234 cbradney 421
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
422
 
423
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
424
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
425
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
426
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
427
об&apos;єкт.
428
 
429
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
430
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 431
  </message>
432
  <message>
433
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
434
 
435
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
436
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
437
item is used.
438
 
439
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
440
</source>
1234 cbradney 441
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
442
 
443
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
444
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
445
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
446
 
447
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
448
за доступний діапазон.
449
</translation>
1135 cbradney 450
  </message>
451
  <message>
452
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
453
 
454
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
455
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
456
 
457
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
458
</source>
1234 cbradney 459
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
460
 
461
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
462
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
463
 
464
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
465
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
466
</translation>
1135 cbradney 467
  </message>
468
  <message>
469
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
470
 
471
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
472
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
473
 
474
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
475
</source>
1234 cbradney 476
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
477
 
478
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
479
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
480
 
481
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
482
</translation>
1135 cbradney 483
  </message>
484
  <message>
485
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
486
 
487
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
488
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
489
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
490
 
491
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
492
</source>
1234 cbradney 493
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
494
 
495
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
496
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
497
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
498
дивіться в dir(scribus).
499
 
500
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
501
невірно.
502
</translation>
1135 cbradney 503
  </message>
504
  <message>
505
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
506
 
507
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
508
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
509
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
510
selected item is used.
511
 
512
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
513
</source>
1525 cbradney 514
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 515
 
516
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
517
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
518
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
519
активний об&apos;єкт.
520
 
521
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
522
наявного тексту.
523
</translation>
1135 cbradney 524
  </message>
525
  <message>
526
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
527
 
528
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
529
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
530
selected item is used.
531
</source>
1234 cbradney 532
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
533
 
534
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
535
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
536
активний об&apos;єкт.
537
</translation>
1135 cbradney 538
  </message>
539
  <message>
540
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
541
 
542
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
543
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
544
given the currently selected item is used.
545
</source>
1234 cbradney 546
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
547
 
548
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
549
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
550
використовується активний об&apos;єкт.
551
</translation>
1135 cbradney 552
  </message>
553
  <message>
554
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
555
 
556
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
557
selected item is used.
558
</source>
1234 cbradney 559
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
560
 
561
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
562
використовується активний об&apos;єкт.
563
</translation>
1135 cbradney 564
  </message>
565
  <message>
566
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
567
 
568
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
569
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
570
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
571
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
572
used.
573
</source>
1234 cbradney 574
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
575
 
576
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
577
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
578
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
579
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
580
</translation>
1135 cbradney 581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
584
 
585
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
586
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
587
and must not link to or be linked from any other frames already.
588
 
589
May throw ScribusException if linking rules are violated.
590
</source>
1234 cbradney 591
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
592
 
593
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
594
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
595
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
596
 
597
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
598
правил зв&apos;язування рамок.
599
</translation>
1135 cbradney 600
  </message>
601
  <message>
602
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
603
 
604
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
605
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
606
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
607
 
608
May throw ScribusException if linking rules are violated.
609
</source>
1234 cbradney 610
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
611
 
612
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
613
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
614
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
615
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
616
 
617
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
618
з&apos;єднання рамок.
619
</translation>
1135 cbradney 620
  </message>
621
  <message>
622
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
623
 
624
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
625
currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 626
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
627
 
628
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
629
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 630
  </message>
631
  <message>
632
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
633
 
634
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
635
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
636
the value of the named color from the default document colors.
637
 
638
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
639
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
640
</source>
1234 cbradney 641
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
642
 
643
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
644
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
645
жодного документа, повертає значення для названого
646
кольору з палітри стандартних кольорів.
647
 
648
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
649
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
650
</translation>
1135 cbradney 651
  </message>
652
  <message>
653
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
654
 
655
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
656
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
657
Color components should be in the range from 0 to 255.
658
 
659
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
660
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
661
</source>
1234 cbradney 662
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
663
 
664
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
665
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
666
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
667
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
668
 
669
 
670
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
671
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
672
</translation>
1135 cbradney 673
  </message>
674
  <message>
675
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
676
 
677
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
678
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
679
&quot;None&quot; - transparent.
680
 
681
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
682
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
683
 
684
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
685
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
686
</source>
1234 cbradney 687
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
688
 
689
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
690
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
691
 
692
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
693
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
694
 
695
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
696
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
700
 
701
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
702
 
703
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
704
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
705
</source>
1234 cbradney 706
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
707
 
708
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
709
 
710
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
711
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 712
  </message>
713
  <message>
714
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
715
 
716
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
717
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
718
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
719
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
720
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
721
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
722
opional parameters is False.
723
 
724
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
725
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
726
 
727
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
728
 
729
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
730
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
731
</source>
1234 cbradney 732
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; строкова
733
величина з іменем файла
734
 
735
Показує діалогове вікно &quot;Відчинити файл&quot; з аннотацією &quot;caption&quot;. Імена
736
файлів фільтруються за домомогою строкової змінної &quot;filter&quot;. Може бути вказане стандартне ім&apos;я або шлях до файла (&quot;defaultname&quot;) - залиште цю змінну пустою,
737
якщо Ви не бажаєте її використовувати. Значення &quot;True&quot; для &quot;haspreview&quot;
738
вмикає застосування невеликого віджета попереднього перегляду в діалоговому
739
вікні &quot;FileSelect&quot;. Якщо параметр &quot;issave&quot; дорівнює &quot;True&quot;, діалогове вікно діє, як
740
&quot;Записати Як&quot;, в іншому разі воно відповідає &quot;Відчинити файл&quot;. Значення по
741
умовчанню для обох змінних дорівнює &quot;False&quot;.
742
 
743
Якщо вказане значення фільтра, воно повинне мати вид &apos;коментар (*.type *.type2 ...)&apos;.
744
Наприклад &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
745
 
746
Зверніться до документації по Qt для QFileDialog за детальним описом фільтрів.
747
 
748
Приклад: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
749
Приклад: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 750
  </message>
751
  <message>
752
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
753
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
754
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
755
 
756
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
757
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
758
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
759
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
760
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
761
 
762
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
763
at 1.
764
 
765
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
766
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
767
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
768
can be binary-ORed with button constants:
769
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
770
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
771
 
772
Usage examples:
773
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
774
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
775
          ICON_ERROR)
776
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
777
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
778
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
779
 
780
Defined button and icon constants:
781
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
782
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
783
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
784
</source>
1234 cbradney 785
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
786
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
787
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
788
 
789
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
790
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
791
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
792
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
793
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
794
просту розмітку по типу HTML.
795
 
796
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
797
починаються з 1.
798
 
799
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
800
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
801
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
802
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
803
кнопок
804
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
805
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
806
 
807
Приклади використання:
808
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
809
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
810
          ICON_ERROR)
811
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
812
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
813
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
814
 
815
Визначені константи кнопок та іконок:
816
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
817
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
818
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 819
  </message>
820
  <message>
821
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
822
 
823
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
824
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
825
 
826
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
827
</source>
1234 cbradney 828
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
829
 
830
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
831
отримане значення, як строкову величину
832
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
833
по умовчанню&apos; (default).
834
 
835
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
836
</translation>
1135 cbradney 837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>closeDoc()
840
 
841
Closes the current document without prompting to save.
842
 
843
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
844
</source>
1234 cbradney 845
    <translation>closeDoc()
846
 
847
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
848
 
849
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
850
документа для зачиняння
851
</translation>
1135 cbradney 852
  </message>
853
  <message>
854
    <source>haveDoc() -&gt; bool
855
 
856
Returns true if there is a document open.
857
</source>
1234 cbradney 858
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
859
 
860
Повертає правдиве булеве значення при
861
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 862
  </message>
863
  <message>
864
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
865
 
866
Opens the document &quot;name&quot;.
867
 
868
May raise ScribusError if the document could not be opened.
869
</source>
1234 cbradney 870
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
871
 
872
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
873
 
874
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
875
було відчинити.
876
</translation>
1135 cbradney 877
  </message>
878
  <message>
879
    <source>saveDoc()
880
 
881
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
882
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
883
save file dialog.
884
 
885
If the save fails, there is currently no way to tell.
886
</source>
1234 cbradney 887
    <translation>saveDoc()
888
 
889
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
890
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
891
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
892
діалог збереження файла.
893
 
894
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
895
</translation>
1135 cbradney 896
  </message>
897
  <message>
898
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
899
 
900
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
901
relative path).
902
 
903
May raise ScribusError if the save fails.
904
</source>
1234 cbradney 905
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
906
 
907
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
908
повним або відносним шляхом.
909
 
910
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
911
</translation>
1135 cbradney 912
  </message>
913
  <message>
914
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
915
 
916
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
917
strings.
918
</source>
1234 cbradney 919
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
920
 
921
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
922
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
923
</translation>
1135 cbradney 924
  </message>
925
  <message>
926
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
927
 
928
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
929
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
930
constants.
931
</source>
1234 cbradney 932
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
933
 
934
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
935
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
936
константи.
937
</translation>
1135 cbradney 938
  </message>
939
  <message>
940
    <source>setUnit(type)
941
 
942
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
943
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
944
 
945
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
946
</source>
1234 cbradney 947
    <translation>setUnit(type)
948
 
949
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
950
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
951
 
952
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
953
виміру.
954
</translation>
1135 cbradney 955
  </message>
956
  <message>
957
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
958
 
959
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
960
of the UNIT_* constants:
961
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
962
</source>
1234 cbradney 963
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
964
 
965
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
966
констант UNIT_* constants:
967
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
968
</translation>
1135 cbradney 969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
972
 
973
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
974
current document.
975
</source>
1234 cbradney 976
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
977
 
978
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
979
</translation>
1135 cbradney 980
  </message>
981
  <message>
982
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
983
 
984
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
985
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
986
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
987
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
988
</source>
1234 cbradney 989
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
990
 
991
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
992
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
993
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
994
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
995
</translation>
1135 cbradney 996
  </message>
997
  <message>
998
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
999
 
1000
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1001
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1002
</source>
1234 cbradney 1003
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1004
 
1005
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
1006
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1007
</translation>
1135 cbradney 1008
  </message>
1009
  <message>
1010
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1011
 
1012
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1013
is not given the currently selected Item is used.
1014
</source>
1234 cbradney 1015
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1016
 
1017
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
1018
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1019
</translation>
1135 cbradney 1020
  </message>
1021
  <message>
1022
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1023
 
1024
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1025
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1026
</source>
1234 cbradney 1027
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1028
 
1029
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1030
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1031
</translation>
1135 cbradney 1032
  </message>
1033
  <message>
1034
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1035
 
1036
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1037
the currently selected item is used. The join types are:
1038
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1039
</source>
1234 cbradney 1040
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1041
 
1042
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1043
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1044
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1045
</translation>
1135 cbradney 1046
  </message>
1047
  <message>
1048
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1049
 
1050
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1051
currently selected item is used. The cap types are:
1052
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1053
</source>
1234 cbradney 1054
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1055
 
1056
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1057
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1058
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1059
</translation>
1135 cbradney 1060
  </message>
1061
  <message>
1062
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1063
 
1064
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1065
currently selected item is used. Line style constants are:
1066
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1067
</source>
1234 cbradney 1068
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1069
 
1070
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1071
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1072
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1073
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1074
LINE_SOLID (суцільна)
1075
</translation>
1135 cbradney 1076
  </message>
1077
  <message>
1078
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1079
 
1080
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1081
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1082
</source>
1234 cbradney 1083
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1084
 
1085
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1086
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1087
</translation>
1135 cbradney 1088
  </message>
1089
  <message>
1090
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1091
 
1092
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1093
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1094
</source>
1234 cbradney 1095
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1096
 
1097
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
1098
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1099
</translation>
1135 cbradney 1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1103
 
1104
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1105
given the currently selected item is used.
1106
</source>
1234 cbradney 1107
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1108
 
1109
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1110
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1111
</translation>
1135 cbradney 1112
  </message>
1113
  <message>
1114
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1115
 
1116
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1117
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1118
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1119
for reference.
1120
</source>
1234 cbradney 1121
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1122
 
1123
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1124
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1125
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1126
для подальшої інформації.
1127
</translation>
1135 cbradney 1128
  </message>
1129
  <message>
1130
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1131
 
1132
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1133
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1134
is used.
1135
</source>
1234 cbradney 1136
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1137
 
1138
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1139
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1140
використано активний об&apos;єкт.
1141
</translation>
1135 cbradney 1142
  </message>
1143
  <message>
1144
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1145
 
1146
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1147
</source>
1234 cbradney 1148
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1149
 
1150
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1151
</translation>
1135 cbradney 1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1155
 
1156
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1157
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1158
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1159
belongs to a group, the whole group is moved.
1160
</source>
1234 cbradney 1161
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1162
 
1163
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1164
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
1165
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1166
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1167
</translation>
1135 cbradney 1168
  </message>
1169
  <message>
1170
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1171
 
1172
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1173
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1174
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1175
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1176
given the currently selected item is used.
1177
</source>
1234 cbradney 1178
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1179
 
1180
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1181
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1182
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1183
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1184
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1185
буде використано активний об&apos;єкт.
1186
</translation>
1135 cbradney 1187
  </message>
1188
  <message>
1189
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1190
 
1191
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1192
is not given the currently selected item is used.
1193
</source>
1234 cbradney 1194
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1195
 
1196
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1197
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1198
</translation>
1135 cbradney 1199
  </message>
1200
  <message>
1201
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1202
 
1203
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1204
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1205
second selected Object and so on.
1206
</source>
1234 cbradney 1207
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1208
 
1209
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1210
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1211
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1212
</translation>
1135 cbradney 1213
  </message>
1214
  <message>
1215
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1216
 
1217
Returns the number of selected objects.
1218
</source>
1234 cbradney 1219
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1220
 
1221
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1222
</translation>
1135 cbradney 1223
  </message>
1224
  <message>
1225
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1226
 
1227
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1228
</source>
1234 cbradney 1229
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1230
 
1231
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1232
</translation>
1135 cbradney 1233
  </message>
1234
  <message>
1235
    <source>deselectAll()
1236
 
1237
Deselects all objects in the whole document.
1238
</source>
1234 cbradney 1239
    <translation>deselectAll()
1240
 
1241
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1242
</translation>
1135 cbradney 1243
  </message>
1244
  <message>
1245
    <source>groupObjects(list)
1246
 
1247
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1248
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1249
items are used.
1250
</source>
1234 cbradney 1251
    <translation>groupObjects(list)
1252
 
1253
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1254
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1255
використано активний об&apos;єкт.
1256
</translation>
1135 cbradney 1257
  </message>
1258
  <message>
1259
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1260
 
1261
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 1262
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1263
 
1264
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1265
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1266
  </message>
1267
  <message>
1268
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1269
 
1270
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1271
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1272
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1273
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1274
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1275
 
1276
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1277
</source>
1234 cbradney 1278
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1279
 
1280
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1281
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1282
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1283
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
1284
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1285
 
1286
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1287
</translation>
1135 cbradney 1288
  </message>
1289
  <message>
1290
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1291
 
1292
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1293
not given the currently selected item is used.
1294
 
1295
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1296
</source>
1234 cbradney 1297
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1298
 
1299
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
1300
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1301
 
1302
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1303
для зображень
1304
</translation>
1135 cbradney 1305
  </message>
1306
  <message>
1307
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1308
 
1309
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1310
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1311
means 100 %.
1312
 
1313
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1314
</source>
1234 cbradney 1315
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1316
 
1317
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
1318
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1319
дорівнює 100 %.
1320
 
1321
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1322
рамкою для зображень
1323
</translation>
1135 cbradney 1324
  </message>
1325
  <message>
1326
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1327
 
1328
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1329
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1330
if locked.
1331
</source>
1234 cbradney 1332
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1333
 
1334
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1335
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1336
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1337
</translation>
1135 cbradney 1338
  </message>
1339
  <message>
1340
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1341
 
1342
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1343
currently selected item is used.
1344
</source>
1234 cbradney 1345
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1346
 
1347
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1348
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1349
</translation>
1135 cbradney 1350
  </message>
1351
  <message>
1352
    <source>getFontNames() -&gt; list
1353
 
1354
Returns a list with the names of all available fonts.
1355
</source>
1234 cbradney 1356
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1357
 
1358
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1359
</translation>
1135 cbradney 1360
  </message>
1361
  <message>
1362
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1363
 
1364
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1365
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1366
</source>
1234 cbradney 1367
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1368
 
1369
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1370
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1371
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1372
</translation>
1135 cbradney 1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1376
 
1377
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1378
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1379
 
1380
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1381
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1382
</source>
1525 cbradney 1383
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1234 cbradney 1384
 
1385
Показує зображення шрифта &quot;name&quot; у вигляді заданого тексту
1386
&quot;sample&quot; розміром &quot;size&quot;. Зображення записується в файл &quot;filename&quot;.
1387
Повертає булеве значення &quot;true&quot; у разі успішного завершення.
1388
 
1389
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не знайдено.
1390
Може повернути помилку ValueError, якщо задано пустий текст або назва файла.
1391
</translation>
1135 cbradney 1392
  </message>
1393
  <message>
1394
    <source>getLayers() -&gt; list
1395
 
1396
Returns a list with the names of all defined layers.
1397
</source>
1234 cbradney 1398
    <translation>getLayers() -&gt; list
1399
 
1400
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1401
</translation>
1135 cbradney 1402
  </message>
1403
  <message>
1404
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1405
 
1406
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1407
 
1408
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1409
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1410
</source>
1234 cbradney 1411
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1412
 
1413
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1414
 
1415
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1416
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1417
</translation>
1135 cbradney 1418
  </message>
1419
  <message>
1420
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1421
 
1422
Returns the name of the current active layer.
1423
</source>
1234 cbradney 1424
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1425
 
1426
Повертає назву активного плану.
1427
</translation>
1135 cbradney 1428
  </message>
1429
  <message>
1430
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1431
 
1432
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1433
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1434
 
1435
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1436
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1437
</source>
1234 cbradney 1438
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1439
 
1440
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1441
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1442
 
1443
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1444
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1445
</translation>
1135 cbradney 1446
  </message>
1447
  <message>
1448
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1449
 
1450
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1451
the layer is invisible.
1452
 
1453
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1454
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1455
</source>
1234 cbradney 1456
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1457
 
1458
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1459
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1460
 
1461
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1462
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1463
</translation>
1135 cbradney 1464
  </message>
1465
  <message>
1466
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1467
 
1468
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1469
false the layer won&apos;t be printed.
1470
 
1471
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1472
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1473
</source>
1234 cbradney 1474
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1475
 
1476
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1477
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1478
 
1479
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1480
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1481
</translation>
1135 cbradney 1482
  </message>
1483
  <message>
1484
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1485
 
1486
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1487
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1488
&quot;layer&quot; is invisible.
1489
 
1490
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1491
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1492
</source>
1525 cbradney 1493
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1494
 
1495
Повертає стан видимості плану &quot;layer&quot; - значення &quot;True&quot; означає, що
1496
план &quot;layer&quot; видимий, а значення &quot;False&quot; означає, що план &quot;layer&quot;
1497
невидимий.
1498
 
1499
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1500
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1501
</translation>
1135 cbradney 1502
  </message>
1503
  <message>
1504
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1505
 
1506
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1507
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1508
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1509
 
1510
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1511
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1512
</source>
1525 cbradney 1513
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1514
 
1515
Повертає стан доступності для друку плану &quot;layer&quot;. При значенні &quot;True&quot;
1516
план &quot;layer&quot; може бути надрукований, а при значенні &quot;False&quot; - ні.
1517
 
1518
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1519
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1520
</translation>
1135 cbradney 1521
  </message>
1522
  <message>
1523
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1524
 
1525
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1526
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1527
 
1528
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1529
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1530
</source>
1234 cbradney 1531
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1532
 
1533
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1534
останній план документа нічого не відбувається.
1535
 
1536
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1537
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1538
</translation>
1135 cbradney 1539
  </message>
1540
  <message>
1541
    <source>createLayer(layer)
1542
 
1543
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1544
 
1545
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1546
</source>
1234 cbradney 1547
    <translation>createLayer(layer)
1548
 
1549
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1550
 
1551
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1552
</translation>
1135 cbradney 1553
  </message>
1554
  <message>
1555
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1556
 
1557
Returns a string with the -lang value.
1558
</source>
1234 cbradney 1559
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1560
 
1561
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1562
</translation>
1135 cbradney 1563
  </message>
1564
  <message>
1565
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1566
 
1567
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1568
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1569
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1570
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1571
is not given Scribus will create one for you.
1572
 
1573
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1574
</source>
1234 cbradney 1575
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1576
 
1577
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1578
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1579
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1580
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1581
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1582
 
1583
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1584
використаної назви.
1585
</translation>
1135 cbradney 1586
  </message>
1587
  <message>
1588
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1589
 
1590
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1591
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1592
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1593
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1594
create one for you.
1595
 
1596
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1597
</source>
1234 cbradney 1598
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1599
 
1600
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1601
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
1602
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1603
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1604
Scribus створить його сам.
1605
 
1606
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1607
використаної назви.
1608
</translation>
1135 cbradney 1609
  </message>
1610
  <message>
1611
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1612
 
1613
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1614
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1615
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1616
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1617
given Scribus will create one for you.
1618
 
1619
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1620
</source>
1234 cbradney 1621
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1622
 
1623
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1624
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1625
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1626
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1627
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1628
 
1629
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1630
використаної назви.
1631
 
1632
</translation>
1135 cbradney 1633
  </message>
1634
  <message>
1635
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1636
 
1637
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1638
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1639
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1640
object because you need this name for further access to that object. If
1641
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1642
 
1643
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1644
</source>
1234 cbradney 1645
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1646
 
1647
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1648
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1649
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1650
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1651
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1652
 
1653
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1654
використаної назви.
1655
</translation>
1135 cbradney 1656
  </message>
1657
  <message>
1658
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1659
 
1660
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1661
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1662
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1663
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1664
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1665
Scribus will create one for you.
1666
 
1667
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1668
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1669
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1670
</source>
1234 cbradney 1671
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1672
 
1673
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1674
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1675
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1676
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1677
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1678
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1679
 
1680
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1681
використаної назви.
1682
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1683
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1684
</translation>
1135 cbradney 1685
  </message>
1686
  <message>
1687
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1688
 
1689
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1690
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1691
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1692
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1693
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1694
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1695
identifier for the object because you need this name for further access to that
1696
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1697
 
1698
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1699
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1700
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1701
</source>
1234 cbradney 1702
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1703
 
1704
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1705
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1706
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1707
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
1708
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1709
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
1710
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1711
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1712
 
1713
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1714
використаної назви.
1715
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1716
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1717
</translation>
1135 cbradney 1718
  </message>
1719
  <message>
1720
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1721
 
1722
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1723
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1724
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1725
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1726
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1727
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1728
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1729
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1730
for you.
1731
 
1732
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1733
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1734
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1735
</source>
1234 cbradney 1736
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1737
 
1738
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1739
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1740
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1741
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1742
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1743
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
1744
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1745
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1746
задано, Scribus створить його сам.
1747
 
1748
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1749
використаної назви.
1750
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1751
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1752
</translation>
1135 cbradney 1753
  </message>
1754
  <message>
1755
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1756
 
1757
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1758
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1759
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1760
unique identifier for the object because you need this name for further access
1761
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1762
 
1763
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1764
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1765
</source>
1234 cbradney 1766
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1767
 
1768
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1769
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1770
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
1771
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1772
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1773
його сам.
1774
 
1775
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1776
використаної назви.
1777
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
1778
базових об&apos;єкти не існують.
1779
</translation>
1135 cbradney 1780
  </message>
1781
  <message>
1782
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1783
 
1784
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1785
selected item is deleted.
1786
</source>
1234 cbradney 1787
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1788
 
1789
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1790
</translation>
1135 cbradney 1791
  </message>
1792
  <message>
1793
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1794
 
1795
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1796
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1797
is not passed, text flow is toggled.
1798
</source>
1234 cbradney 1799
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1800
 
1801
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1802
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1803
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1804
стану параметра на протилежний.
1805
</translation>
1135 cbradney 1806
  </message>
1807
  <message>
1808
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1809
 
1810
Test if an object with specified name really exists in the document.
1811
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1812
returns True if there is something selected.
1813
</source>
1234 cbradney 1814
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1815
 
1816
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1817
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1818
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1819
</translation>
1135 cbradney 1820
  </message>
1821
  <message>
1822
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1823
 
1824
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1825
given, it&apos;s applied on the selected object.
1826
</source>
1234 cbradney 1827
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1828
 
1829
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1830
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1831
</translation>
1135 cbradney 1832
  </message>
1833
  <message>
1834
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1835
 
1836
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1837
</source>
1234 cbradney 1838
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1839
 
1840
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1841
</translation>
1135 cbradney 1842
  </message>
1843
  <message>
1844
    <source>currentPage() -&gt; integer
1845
 
1846
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1847
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1848
</source>
1234 cbradney 1849
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1850
 
1851
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1852
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1853
</translation>
1135 cbradney 1854
  </message>
1855
  <message>
1856
    <source>redrawAll()
1857
 
1858
Redraws all pages.
1859
</source>
1234 cbradney 1860
    <translation>redrawAll()
1861
 
1862
Перерисовує всі сторінки.
1863
</translation>
1135 cbradney 1864
  </message>
1865
  <message>
1866
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1867
 
1868
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1869
 
1870
May raise ScribusError if the save failed.
1871
</source>
1234 cbradney 1872
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1873
 
1874
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1875
 
1876
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1877
</translation>
1135 cbradney 1878
  </message>
1879
  <message>
1880
    <source>deletePage(nr)
1881
 
1882
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1883
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1884
page number is.
1885
 
1886
May raise IndexError if the page number is out of range
1887
</source>
1234 cbradney 1888
    <translation>deletePage(nr)
1889
 
1890
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1891
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1892
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1893
 
1894
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1895
межі доступного діапазону
1896
</translation>
1135 cbradney 1897
  </message>
1898
  <message>
1899
    <source>gotoPage(nr)
1900
 
1901
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1902
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1903
just sets the page that script commands will operates on.
1904
 
1905
May raise IndexError if the page number is out of range.
1906
</source>
1234 cbradney 1907
    <translation>gotoPage(nr)
1908
 
1909
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1910
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1911
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1912
 
1913
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1914
доступного діапазону.
1915
</translation>
1135 cbradney 1916
  </message>
1917
  <message>
1918
    <source>pageCount() -&gt; integer
1919
 
1920
Returns the number of pages in the document.
1921
</source>
1234 cbradney 1922
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1923
 
1924
Повертає число сторінок в документі.
1925
</translation>
1135 cbradney 1926
  </message>
1927
  <message>
1928
    <source>getHGuides() -&gt; list
1929
 
1930
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1931
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1932
</source>
1234 cbradney 1933
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1934
 
1935
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1936
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
1937
UNIT_&lt;type&gt;.
1938
</translation>
1135 cbradney 1939
  </message>
1940
  <message>
1941
    <source>setHGuides(list)
1942
 
1943
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1944
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1945
 
1946
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1947
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1948
</source>
1234 cbradney 1949
    <translation>setHGuides(list)
1950
 
1951
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
1952
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
1953
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
1954
 
1955
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
1956
заміщення існуючих
1957
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
1958
</translation>
1135 cbradney 1959
  </message>
1960
  <message>
1961
    <source>getVGuides()
1962
 
1963
See getHGuides.
1964
</source>
1234 cbradney 1965
    <translation>getVGuides()
1966
 
1967
Див. getHGuides.
1968
</translation>
1135 cbradney 1969
  </message>
1970
  <message>
1971
    <source>setVGuides()
1972
 
1973
See setHGuides.
1974
</source>
1234 cbradney 1975
    <translation>setVGuides()
1976
 
1977
Див. setHGuides.
1978
</translation>
1135 cbradney 1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1982
 
1983
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1984
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1985
</source>
1234 cbradney 1986
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
1987
 
1988
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
1989
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
1990
</translation>
1135 cbradney 1991
  </message>
1992
  <message>
1993
    <source>getPageItems() -&gt; list
1994
 
1995
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1996
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1997
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1998
the page...
1999
</source>
1234 cbradney 2000
    <translation>getPageItems() -&gt; список
2001
 
2002
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
2003
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2004
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
2005
</translation>
1135 cbradney 2006
  </message>
2007
  <message>
2008
    <source>getPageMargins()
2009
 
2010
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2011
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2012
</source>
1234 cbradney 2013
    <translation>getPageMargins()
2014
 
2015
Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в
2016
активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageSize().
2017
</translation>
1135 cbradney 2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2021
 
2022
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2023
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2024
currently selected item is used.
2025
</source>
1234 cbradney 2026
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2027
 
2028
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
2029
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2030
буде використано активний об&apos;єкт.
2031
</translation>
1135 cbradney 2032
  </message>
2033
  <message>
2034
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2035
 
2036
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2037
is not given the currently selected item is used.
2038
</source>
1234 cbradney 2039
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2040
 
2041
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2042
буде використано активний об&apos;єкт.
2043
</translation>
1135 cbradney 2044
  </message>
2045
  <message>
2046
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2047
 
2048
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2049
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2050
given the currently selected item is used.
2051
 
2052
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2053
</source>
1234 cbradney 2054
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2055
 
2056
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
2057
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
2058
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2059
 
2060
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2061
доступний діапазон.
2062
</translation>
1135 cbradney 2063
  </message>
2064
  <message>
2065
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2066
 
2067
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2068
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2069
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2070
is used.
2071
 
2072
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2073
</source>
1234 cbradney 2074
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2075
 
2076
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
2077
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
2078
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2079
 
2080
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2081
доступний діапазон.
2082
</translation>
1135 cbradney 2083
  </message>
2084
  <message>
2085
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2086
 
2087
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2088
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2089
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2090
</source>
1234 cbradney 2091
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2092
 
2093
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2094
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2095
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
2096
</translation>
1135 cbradney 2097
  </message>
2098
  <message>
2099
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2100
 
2101
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2102
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2103
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2104
</source>
1234 cbradney 2105
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2106
 
2107
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2108
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2109
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2110
</translation>
1135 cbradney 2111
  </message>
2112
  <message>
2113
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2114
 
2115
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2116
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2117
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2118
</source>
1234 cbradney 2119
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2120
 
2121
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2122
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2123
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2124
</translation>
1135 cbradney 2125
  </message>
2126
  <message>
2127
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2128
 
2129
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2130
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2131
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2132
Item is used.
2133
 
2134
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2135
</source>
1234 cbradney 2136
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2137
 
2138
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
2139
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2140
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
2141
активний об&apos;єкт.
2142
 
2143
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2144
доступний діапазон.
2145
</translation>
1135 cbradney 2146
  </message>
2147
  <message>
2148
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2149
 
2150
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2151
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2152
 
2153
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2154
</source>
1234 cbradney 2155
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2156
 
2157
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2158
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2159
 
2160
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2161
</translation>
1135 cbradney 2162
  </message>
2163
  <message>
2164
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2165
 
2166
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2167
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2168
 
2169
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2170
</source>
1234 cbradney 2171
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2172
 
2173
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2174
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2175
 
2176
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2177
</translation>
1135 cbradney 2178
  </message>
2179
  <message>
2180
    <source>progressReset()
2181
 
2182
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2183
new progress bar use. See progressSet.
2184
</source>
1234 cbradney 2185
    <translation>progressReset()
2186
 
2187
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2188
використання панелі. Див. progressSet.
2189
</translation>
1135 cbradney 2190
  </message>
2191
  <message>
2192
    <source>progressTotal(max)
2193
 
2194
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2195
See progressSet.
2196
</source>
1234 cbradney 2197
    <translation>progressTotal(max)
2198
 
2199
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2200
число. Див. progressSet.
2201
</translation>
1135 cbradney 2202
  </message>
2203
  <message>
2204
    <source>progressSet(nr)
2205
 
2206
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2207
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2208
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2209
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2210
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2211
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2212
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2213
</source>
1234 cbradney 2214
    <translation>progressSet(nr)
2215
 
2216
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2217
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2218
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2219
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2220
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2221
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2222
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2223
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
2224
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
2225
</translation>
1135 cbradney 2226
  </message>
2227
  <message>
2228
    <source>setCursor()
2229
 
2230
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2231
</source>
1234 cbradney 2232
    <translation>setCursor()
2233
 
2234
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2235
Поки що не використовуйте.
2236
</translation>
1135 cbradney 2237
  </message>
2238
  <message>
2239
    <source>docChanged(bool)
2240
 
2241
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2242
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2243
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2244
</source>
1234 cbradney 2245
    <translation>docChanged(булеве значення)
2246
 
2247
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2248
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2249
змін автоматично при роботі сценарія.
2250
</translation>
1135 cbradney 2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2254
 
2255
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2256
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2257
the range from 0 to 255.
2258
 
2259
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2260
</source>
1525 cbradney 2261
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 2262
 
2263
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору виражається чотирма
2264
складовими: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Малиновий),
2265
y = Yellow (Жовтий) та k = Black (Чорний). Складові кольору повинні
2266
бути в діапазоні від 0 до 255.
2267
 
2268
Може повернути помилку ValueError, якщо була задана недійсна
2269
назва кольору.
2270
</translation>
1135 cbradney 2271
  </message>
2272
  <message>
2273
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2274
 
2275
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2276
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2277
selected item is used.
2278
</source>
1525 cbradney 2279
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 2280
 
2281
Повертає радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2282
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 2283
  </message>
2284
  <message>
2285
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2286
 
2287
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2288
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2289
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2290
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2291
</source>
1525 cbradney 2292
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 2293
 
2294
Повертає тупль (x, y) з позицією об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
2295
не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Позиція виражається
2296
а активних точках виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt; для
2297
довідки.
2298
</translation>
1135 cbradney 2299
  </message>
2300
  <message>
2301
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2302
 
2303
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2304
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2305
selected item is used.
2306
</source>
1525 cbradney 2307
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 2308
 
2309
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні
2310
значення приводять до обертання проти годинникової стрілки.
2311
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2312
</translation>
1135 cbradney 2313
  </message>
1525 cbradney 2314
  <message>
2315
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2316
 
2317
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2318
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2319
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2320
 
2321
May raise WrongFrameTypeError.
2322
</source>
2323
    <translation type="unfinished"></translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2327
 
2328
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2329
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2330
&quot;layer&quot; is invisible.
2331
 
2332
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2333
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2334
</source>
2335
    <translation type="unfinished"></translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
2338
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2339
 
2340
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2341
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2342
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2343
 
2344
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2345
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2346
</source>
2347
    <translation type="unfinished"></translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2351
 
2352
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2353
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2354
space. If no document is open, returns the value of the named color
2355
from the default document colors.
2356
 
2357
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2358
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2359
</source>
2360
    <translation type="unfinished"></translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
2363
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2364
 
2365
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2366
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2367
the range from 0 to 255.
2368
 
2369
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2370
</source>
2371
    <translation type="unfinished"></translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2375
 
2376
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2377
</source>
2378
    <translation type="unfinished"></translation>
2379
  </message>
2380
  <message>
2381
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2382
 
2383
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2384
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2385
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2386
</source>
2387
    <translation type="unfinished"></translation>
2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2391
 
2392
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2393
for details of arguments.
2394
 
2395
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2396
</source>
2397
    <translation type="unfinished"></translation>
2398
  </message>
2399
  <message>
2400
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2401
 
2402
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2403
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2404
by parent classes as well.
2405
</source>
2406
    <translation type="unfinished"></translation>
2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>getProperty(object, property)
2410
 
2411
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2412
 
2413
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2414
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2415
C++ QObject instance.
2416
 
2417
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2418
to look up on `object&apos;.
2419
 
2420
The return value varies depending on the type of the property.
2421
</source>
2422
    <translation type="unfinished"></translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>setProperty(object, property, value)
2426
 
2427
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2428
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2429
also be raised if the underlying setter fails.
2430
 
2431
See getProperty() for more information.
2432
</source>
2433
    <translation type="unfinished"></translation>
2434
  </message>
2435
  <message>
2436
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2437
 
2438
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2439
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2440
search recursively through children, grandchildren, etc.
2441
 
2442
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2443
</source>
2444
    <translation type="unfinished"></translation>
2445
  </message>
2446
  <message>
2447
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2448
 
2449
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2450
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2451
search recursively through children, grandchildren, etc.
2452
</source>
2453
    <translation type="unfinished"></translation>
2454
  </message>
2455
  <message>
2456
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2457
 
2458
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2459
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2460
selected item is used.
2461
</source>
2462
    <translation type="unfinished"></translation>
2463
  </message>
2464
  <message>
2465
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2466
 
2467
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2468
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2469
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2470
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2471
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2472
 
2473
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2474
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2475
</source>
2476
    <translation type="unfinished"></translation>
2477
  </message>
2478
  <message>
2479
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2480
 
2481
Returns true if the text in frame &quot;name&quot; overflows.
2482
 
2483
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2484
</source>
2485
    <translation type="unfinished"></translation>
2486
  </message>
1135 cbradney 2487
</context>
2488
<context>
188 Franz 2489
  <name>About</name>
2490
  <message>
1135 cbradney 2491
    <source>About Scribus%1%2</source>
2492
    <translation type="obsolete">Про Scribus %1 %2</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
188 Franz 2495
    <source>%1. %2 %3 </source>
2496
    <translation>%1. %2 %3</translation>
2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <source>Scribus Version %1
2500
%2 %3</source>
2501
    <translation>Версія Scribus %1
2502
%2 %3</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
2505
    <source>Build-ID:</source>
2506
    <translation> Збірка:</translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>Contributions from:</source>
2510
    <translation>У співпраці з:</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
2513
    <source>Windows port:</source>
2514
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <source>German:</source>
2518
    <translation>Німецька:</translation>
2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>French:</source>
2522
    <translation>Французська:</translation>
2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>Italian:</source>
2526
    <translation>Італійська:</translation>
2527
  </message>
2528
  <message>
2529
    <source>Hungarian:</source>
2530
    <translation>Венгерська:</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <source>Ukrainian:</source>
2534
    <translation>Українська:</translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
2537
    <source>Bulgarian:</source>
2538
    <translation>Болгарська:</translation>
2539
  </message>
2540
  <message>
2541
    <source>Galician:</source>
2542
    <translation>Галицька:</translation>
2543
  </message>
2544
  <message>
2545
    <source>Turkish:</source>
2546
    <translation>Турецька:</translation>
2547
  </message>
2548
  <message>
2549
    <source>Lithuanian:</source>
2550
    <translation>Литовська:</translation>
2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>Polish:</source>
2554
    <translation>Польська:</translation>
2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>Czech:</source>
2558
    <translation>Чешська:</translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>Slovak:</source>
2562
    <translation>Словацька:</translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>Danish:</source>
2566
    <translation>Датська:</translation>
2567
  </message>
2568
  <message>
2569
    <source>Norwegian:</source>
2570
    <translation>Норвежська:</translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>Welsh:</source>
2574
    <translation>Уельська:</translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>Russian:</source>
2578
    <translation>Російська:</translation>
2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>Brazilian:</source>
2582
    <translation>Бразільська:</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>Finnish:</source>
2586
    <translation>Фінська:</translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
274 Franz 2589
    <source>Basque:</source>
2590
    <translation>Баскська:</translation>
2591
  </message>
282 Franz 2592
  <message>
2593
    <source>Slovenian:</source>
2594
    <translation>Словенська:</translation>
2595
  </message>
302 Franz 2596
  <message>
1135 cbradney 2597
    <source>This panel shows the version, build date and
2598
 compiled in library support in Scribus
2599
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2600
Missing library support is indicated by a *</source>
2601
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і
2602
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
2603
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
2604
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
2605
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
2606
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
2607
літера індикатор заміщається на *</translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
341 Franz 2610
    <source>&amp;About</source>
358 Franz 2611
    <translation>&amp;Про</translation>
341 Franz 2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>A&amp;uthors</source>
358 Franz 2615
    <translation>&amp;Автори</translation>
341 Franz 2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>&amp;Translations</source>
358 Franz 2619
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
341 Franz 2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>&amp;Online</source>
358 Franz 2623
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
341 Franz 2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 2627
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 2628
  </message>
418 Franz 2629
  <message>
2630
    <source>Development Team:</source>
484 fschmid 2631
    <translation>Команда розробників:</translation>
418 Franz 2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>Official Documentation:</source>
484 fschmid 2635
    <translation>Офіційна документація:</translation>
418 Franz 2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>Other Documentation:</source>
484 fschmid 2639
    <translation>Інша документація:</translation>
418 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>English (British):</source>
484 fschmid 2643
    <translation>Англійська (Британська):</translation>
418 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>Swedish:</source>
484 fschmid 2647
    <translation>Шведська:</translation>
418 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>Homepage</source>
484 fschmid 2651
    <translation>Домашня сторінка</translation>
418 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>Online Reference</source>
484 fschmid 2655
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
418 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
484 fschmid 2659
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
418 Franz 2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Mailing List</source>
484 fschmid 2663
    <translation>Список розсилки</translation>
418 Franz 2664
  </message>
454 fschmid 2665
  <message>
2666
    <source>Official Translations and Translators:</source>
484 fschmid 2667
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
454 fschmid 2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>Esperanto:</source>
484 fschmid 2671
    <translation>Есперанто:</translation>
454 fschmid 2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Korean:</source>
484 fschmid 2675
    <translation>Корейська:</translation>
454 fschmid 2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>Serbian:</source>
484 fschmid 2679
    <translation>Сербська:</translation>
454 fschmid 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Spanish:</source>
484 fschmid 2683
    <translation>Іспанська:</translation>
454 fschmid 2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
484 fschmid 2687
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
454 fschmid 2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <source>Catalan:</source>
484 fschmid 2691
    <translation>Каталанська:</translation>
454 fschmid 2692
  </message>
769 cbradney 2693
  <message>
2694
    <source>About Scribus %1</source>
1234 cbradney 2695
    <translation>Про Scribus %1</translation>
769 cbradney 2696
  </message>
776 fschmid 2697
  <message>
2698
    <source>This panel shows the version, build date and
2699
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2700
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2701
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2702
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та
1234 cbradney 2703
вбудовану підтримку бібліотек в Scribus.
2704
C-C-T означає C=littlecms C=CUPS T=TIFF
2705
підтримку. Відсутність певної бібліотеки
2706
вказується зірочкою (*)
2707
littlecms = бібліотека профілювання кольорів
2708
CUPS = бібліотека підтримки системи друку
2709
TIFF = бібліотека підтримки графічного формату
2710
tiff</translation>
776 fschmid 2711
  </message>
1525 cbradney 2712
  <message>
2713
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
2714
    <translation type="unfinished"></translation>
2715
  </message>
2716
  <message>
2717
    <source>Afrikaans:</source>
2718
    <translation type="unfinished"></translation>
2719
  </message>
2720
  <message>
2721
    <source>Dutch:</source>
2722
    <translation type="unfinished"></translation>
2723
  </message>
2724
  <message>
2725
    <source>This panel shows the version, build date and
2726
 compiled in library support in Scribus
2727
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2728
Missing library support is indicated by a *</source>
2729
    <translation type="unfinished"></translation>
2730
  </message>
188 Franz 2731
</context>
2732
<context>
2733
  <name>AdvOptions</name>
2734
  <message>
2735
    <source>Advanced Options</source>
274 Franz 2736
    <translation>Додаткові установки</translation>
188 Franz 2737
  </message>
2738
  <message>
310 Franz 2739
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
320 Franz 2740
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2744
this can create huge files</source>
320 Franz 2745
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе
2746
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2750
this can create huge files</source>
320 Franz 2751
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе
2752
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 2753
  </message>
351 Franz 2754
  <message>
2755
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
358 Franz 2756
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;горизонтально</translation>
351 Franz 2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
358 Franz 2760
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;вертикально</translation>
351 Franz 2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
358 Franz 2764
    <translation>Застосувати &amp;ICC профілі</translation>
351 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
358 Franz 2768
    <translation>&amp;1 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
358 Franz 2772
    <translation>&amp;2 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
358 Franz 2776
    <translation>&amp;3 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2780
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2784
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 2785
  </message>
358 Franz 2786
  <message>
2787
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2788
    <translation>Виконати видалення &amp;кольорів</translation>
2789
  </message>
364 Franz 2790
  <message>
2791
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2792
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2793
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2794
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2795
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2796
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
370 Franz 2797
    <translation>Метод переводу певних відтінків сірого, які складаються з салатового,
2798
жовтого та рожевого кольорів, на використання чорного кольору.
2799
UCR найчастіше впливає на ті частини зображень, які складаються з нейтральних
2800
та/чи темних відтінків близьких до сірого. Використання цієї установки може
2801
покращити якість друку деяких зображень. Деяке тестування та експерименти
2802
необхідні в кожному конкретному випадку. UCR знижує ймовірність перенасичення
2803
паперу CMY чорнилами.</translation>
364 Franz 2804
  </message>
188 Franz 2805
</context>
2806
<context>
2807
  <name>Align</name>
2808
  <message>
2809
    <source>Distribute/Align</source>
2810
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>Align</source>
2814
    <translation>Вирівняти</translation>
2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>Horizontal</source>
2818
    <translation>Горизонтально</translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>Left Sides</source>
2822
    <translation>Ліві сторони</translation>
2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>Middles</source>
2826
    <translation>Середини</translation>
2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>Right Sides</source>
2830
    <translation>Праві сторони</translation>
2831
  </message>
2832
  <message>
2833
    <source>Vertical</source>
2834
    <translation>Вертикально</translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>Top Sides</source>
2838
    <translation>Верхні сторони</translation>
2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>Bottom Sides</source>
2842
    <translation>Нижні сторони</translation>
2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source> mm</source>
1525 cbradney 2846
    <translation type="obsolete">мм</translation>
188 Franz 2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source> in</source>
1525 cbradney 2850
    <translation type="obsolete">д</translation>
188 Franz 2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source> p</source>
1525 cbradney 2854
    <translation type="obsolete">піки</translation>
188 Franz 2855
  </message>
2856
  <message>
341 Franz 2857
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2858
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>&amp;Apply</source>
358 Franz 2862
    <translation>&amp;Застосувати</translation>
341 Franz 2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2866
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 2867
  </message>
351 Franz 2868
  <message>
2869
    <source>&amp;Between:</source>
358 Franz 2870
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>A&amp;lign</source>
358 Franz 2874
    <translation>В&amp;ирівняти</translation>
351 Franz 2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>Di&amp;splacement</source>
358 Franz 2878
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
358 Franz 2882
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>Bet&amp;ween:</source>
358 Franz 2886
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>Do &amp;Not Change</source>
358 Franz 2890
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
351 Franz 2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>Al&amp;ign</source>
358 Franz 2894
    <translation>В&amp;ирівнювання</translation>
351 Franz 2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>Dis&amp;placement</source>
358 Franz 2898
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source> pt</source>
1525 cbradney 2902
    <translation type="obsolete">тчк</translation>
351 Franz 2903
  </message>
2904
  <message>
2905
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
358 Franz 2906
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 2907
  </message>
356 Franz 2908
  <message>
2909
    <source>&amp;Do Not Change</source>
358 Franz 2910
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
356 Franz 2911
  </message>
188 Franz 2912
</context>
2913
<context>
2914
  <name>AlignSelect</name>
2915
  <message>
2916
    <source>Align Text Left</source>
2917
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Align Text Right</source>
2921
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Align Text Center</source>
2925
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
2926
  </message>
218 Franz 2927
  <message>
2928
    <source>Align Text Justified</source>
2929
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2933
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
2934
  </message>
188 Franz 2935
</context>
2936
<context>
2937
  <name>Annot</name>
2938
  <message>
2939
    <source>Field Properties</source>
2940
    <translation>Властивості поля</translation>
2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>Type:</source>
2944
    <translation>Тип:</translation>
2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>Properties</source>
2948
    <translation>Властивості</translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>Name:</source>
2952
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>Tool-Tip:</source>
2956
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source>Text</source>
2960
    <translation>Текст</translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>Border</source>
2964
    <translation>Рамка</translation>
2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>Color:</source>
2968
    <translation>Колір:</translation>
2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>None</source>
2972
    <translation>Нічого немає</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>Width:</source>
2976
    <translation>Товщина:</translation>
2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>Thin</source>
2980
    <translation>Тонка</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>Normal</source>
2984
    <translation>Звичайна</translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
2987
    <source>Wide</source>
2988
    <translation>Широка</translation>
2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <source>Style:</source>
2992
    <translation>Стиль:</translation>
2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <source>Solid</source>
2996
    <translation>Суцільна</translation>
2997
  </message>
2998
  <message>
2999
    <source>Dashed</source>
3000
    <translation>Переривчаста</translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>Underline</source>
3004
    <translation>Підкреслена</translation>
3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>Beveled</source>
3008
    <translation>Фасочна</translation>
3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <source>Inset</source>
3012
    <translation>Вкладка</translation>
3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>Other</source>
3016
    <translation>Інша</translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
3019
    <source>Read Only</source>
3020
    <translation>Лише для читання</translation>
3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>Required</source>
3024
    <translation>Необхідне</translation>
3025
  </message>
3026
  <message>
3027
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
3028
    <translation>Не експортувати значення</translation>
3029
  </message>
3030
  <message>
3031
    <source>Visibility:</source>
3032
    <translation>Видимість:</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>Visible</source>
3036
    <translation>Видима</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Hidden</source>
3040
    <translation>Схована</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>No Print</source>
3044
    <translation>Не друкувати</translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>No View</source>
3048
    <translation>Не показувати</translation>
3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>Appearance</source>
3052
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source>Text for Button Down</source>
3056
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>Text for Roll Over</source>
3060
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>Icons</source>
3064
    <translation>Іконки</translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Use Icons</source>
3068
    <translation>Використовувати іконки</translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>Remove</source>
3072
    <translation>Видалити</translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Pressed</source>
3076
    <translation>Натиснута</translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>Roll Over</source>
3080
    <translation>Розміщення поверх</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>Icon Placement...</source>
3084
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>Highlight</source>
3088
    <translation>Виділення</translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>Invert</source>
3092
    <translation>Негатив</translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>Outlined</source>
3096
    <translation>Обведена</translation>
3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>Push</source>
3100
    <translation>Натиснути</translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>Multi-Line</source>
274 Franz 3104
    <translation>Багаторядкова</translation>
188 Franz 3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>Password</source>
3108
    <translation>Пароль</translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>Limit of</source>
3112
    <translation>Обмеження на</translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>Characters</source>
3116
    <translation>Знаки</translation>
3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>Do Not Scroll</source>
3120
    <translation>Не прокручувати</translation>
3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>Do Not Spell Check</source>
3124
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Check Style:</source>
3128
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Default is Checked</source>
3132
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Editable</source>
3136
    <translation>Можна редагувати</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>Options</source>
274 Franz 3140
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>Event:</source>
3144
    <translation>Подія:</translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>Script:</source>
3148
    <translation>Сценарій:</translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>Edit...</source>
3152
    <translation>Редагування...</translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>Submit to URL:</source>
3156
    <translation>Відправити на URL:</translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>Submit Data as HTML</source>
3160
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>Import Data from:</source>
3164
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>Destination</source>
3168
    <translation>Призначення</translation>
3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>To File:</source>
3172
    <translation>Зберегти:</translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>Change...</source>
3176
    <translation>Змінити...</translation>
3177
  </message>
3178
  <message>
3179
    <source>Page:</source>
3180
    <translation>Сторінка:</translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>X-Pos:</source>
3184
    <translation>Поз. Х:</translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source> pt</source>
274 Franz 3188
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>Y-Pos:</source>
3192
    <translation>Поз. У:</translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>Action</source>
3196
    <translation>Дія</translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>Field is formatted as:</source>
3200
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>Number Format</source>
3204
    <translation>Формат числа</translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>Decimals:</source>
3208
    <translation>Десяткові:</translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>Use Currency Symbol</source>
3212
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
274 Franz 3216
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
188 Franz 3217
  </message>
3218
  <message>
3219
    <source>Formatting</source>
3220
    <translation>Формати</translation>
3221
  </message>
3222
  <message>
3223
    <source>Percent Format</source>
3224
    <translation>Формат процентів</translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
3227
    <source>Date Format</source>
3228
    <translation>Формат дати</translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>Time Format</source>
3232
    <translation>Формат часу</translation>
3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>Custom Scripts</source>
3236
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
3239
    <source>Format:</source>
3240
    <translation>Формат:</translation>
3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>Keystroke:</source>
3244
    <translation>Клавіша:</translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>Format</source>
3248
    <translation>Формат</translation>
3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>Value is not validated</source>
3252
    <translation>Значення не перевірене</translation>
3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3256
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>and less or equal to:</source>
3260
    <translation>і менше або рівне:</translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Custom validate script:</source>
3264
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Validate</source>
3268
    <translation>Перевірити</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Value is not calculated</source>
3272
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Value is the</source>
3276
    <translation>Значення дорівнює</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>sum</source>
3280
    <translation>Сумма</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>product</source>
3284
    <translation>помножене</translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>average</source>
3288
    <translation>середнє арифметичне</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>minimum</source>
3292
    <translation>мінімум</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>maximum</source>
3296
    <translation>максимум</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>of the following fields:</source>
3300
    <translation>з наступих полів:</translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>Pick...</source>
3304
    <translation>Вибрати...</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>Custom calculation script:</source>
3308
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>Calculate</source>
3312
    <translation>Обчислити</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>OK</source>
3316
    <translation>Гаразд</translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>Cancel</source>
3320
    <translation>Вихід</translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3324
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
3328
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>Open</source>
3332
    <translation>Відчинити</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3336
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>Example:</source>
3340
    <translation>Приклад:</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Selection Change</source>
3344
    <translation>Зміни вибірки</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Java Script</source>
3348
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>Button</source>
3352
    <translation>Кнопка</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Text Field</source>
3356
    <translation>Текстове поле</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>Check Box</source>
3360
    <translation>Вибіркове поле</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Combo Box</source>
3364
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>List Box</source>
3368
    <translation>Випадаючий список</translation>
3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>Check</source>
3372
    <translation>Галочка</translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>Cross</source>
3376
    <translation>Хрест</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>Diamond</source>
3380
    <translation>Ромб</translation>
3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>Circle</source>
3384
    <translation>Коло</translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>Star</source>
3388
    <translation>Зірка</translation>
3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>Square</source>
3392
    <translation>Квадрат</translation>
3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>Go To</source>
3396
    <translation>Перейти до</translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Submit Form</source>
3400
    <translation>Відправити форму</translation>
3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>Reset Form</source>
3404
    <translation>Очистити форму</translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>Import Data</source>
3408
    <translation>Імпортувати дані</translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>Mouse Up</source>
3412
    <translation>Миша вгору</translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>Mouse Down</source>
3416
    <translation>Миша вниз</translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Mouse Enter</source>
3420
    <translation>Миша вхід</translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>Mouse Exit</source>
3424
    <translation>Миша вихід</translation>
3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>On Focus</source>
3428
    <translation>На фокусування</translation>
3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>On Blur</source>
3432
    <translation>На розмивання</translation>
3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>Plain</source>
3436
    <translation>Звичайний</translation>
3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>Number</source>
3440
    <translation>Номер</translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>Percentage</source>
3444
    <translation>Частка</translation>
3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>Date</source>
3448
    <translation>Дата</translation>
3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>Time</source>
3452
    <translation>Час</translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <source>Custom</source>
3456
    <translation>Нестандартний</translation>
3457
  </message>
351 Franz 3458
  <message>
3459
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
358 Franz 3460
    <translation>Шрифт для використання в PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
358 Franz 3464
    <translation>Установка ігнорується в PDF 1.3</translation>
351 Franz 3465
  </message>
3466
  <message>
364 Franz 3467
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
370 Franz 3468
    <translation>PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
364 Franz 3469
  </message>
188 Franz 3470
</context>
3471
<context>
3472
  <name>Annota</name>
3473
  <message>
3474
    <source>Annotation Properties</source>
3475
    <translation>Властивості аннотації</translation>
3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>Text</source>
3479
    <translation>Текст</translation>
3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>Link</source>
3483
    <translation>Ссилка</translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>External Link</source>
3487
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>External Web-Link</source>
3491
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>Destination</source>
3495
    <translation>Призначення</translation>
3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source> pt</source>
3499
    <translation>точок</translation>
3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Open</source>
3503
    <translation>Відчинити</translation>
3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3507
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
3508
  </message>
454 fschmid 3509
  <message>
3510
    <source>&amp;Type:</source>
484 fschmid 3511
    <translation>&amp;Тип:</translation>
454 fschmid 3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>C&amp;hange...</source>
484 fschmid 3515
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
454 fschmid 3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source>&amp;Page:</source>
484 fschmid 3519
    <translation>&amp;Сторінка:</translation>
454 fschmid 3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source>&amp;X-Pos</source>
484 fschmid 3523
    <translation>Поз. &amp;Х</translation>
454 fschmid 3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
484 fschmid 3527
    <translation>Поз. &amp;У:</translation>
454 fschmid 3528
  </message>
532 cbradney 3529
  <message>
3530
    <source>&amp;OK</source>
1234 cbradney 3531
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
532 cbradney 3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>&amp;Cancel</source>
1234 cbradney 3535
    <translation>В&amp;ихід</translation>
532 cbradney 3536
  </message>
188 Franz 3537
</context>
3538
<context>
3539
  <name>ApplyT</name>
3540
  <message>
3541
    <source>Apply Template</source>
3542
    <translation>Використати шаблон</translation>
3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>Normal</source>
282 Franz 3546
    <translation>Звичайний</translation>
188 Franz 3547
  </message>
3548
  <message>
341 Franz 3549
    <source>&amp;Template:</source>
358 Franz 3550
    <translation>&amp;Шаблон:</translation>
341 Franz 3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
358 Franz 3554
    <translation>Застосувати на &amp;активній сторінці</translation>
341 Franz 3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
358 Franz 3558
    <translation>Застосувати &amp;з сторінки:</translation>
341 Franz 3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>To:</source>
358 Franz 3562
    <translation>До:</translation>
341 Franz 3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3566
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3570
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3571
  </message>
364 Franz 3572
  <message>
3573
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
370 Franz 3574
    <translation>Застосувати на всіх &amp;парних сторінках</translation>
364 Franz 3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
370 Franz 3578
    <translation>Застосувати на всіх &amp;непарних сторінках</translation>
364 Franz 3579
  </message>
188 Franz 3580
</context>
3581
<context>
1525 cbradney 3582
  <name>ArrowChooser</name>
3583
  <message>
3584
    <source>None</source>
3585
    <translation type="unfinished"></translation>
3586
  </message>
3587
</context>
3588
<context>
188 Franz 3589
  <name>Biblio</name>
3590
  <message>
3591
    <source>Scrapbook</source>
3592
    <translation>Чорновик</translation>
3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3596
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>Delete</source>
3600
    <translation>Видалити</translation>
3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Object</source>
3604
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>New Entry</source>
3608
    <translation>Новий екземпляр</translation>
3609
  </message>
302 Franz 3610
  <message>
3611
    <source>Rename</source>
3612
    <translation>Перейменувати</translation>
3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>Warning</source>
3616
    <translation>Застереження</translation>
3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3620
Please choose another.</source>
3621
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
3622
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>OK</source>
3626
    <translation>Гаразд</translation>
3627
  </message>
341 Franz 3628
  <message>
3629
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 3630
    <translation>&amp;Новий</translation>
341 Franz 3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>&amp;Load...</source>
358 Franz 3634
    <translation>За&amp;вантажити...</translation>
341 Franz 3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>&amp;Save</source>
358 Franz 3638
    <translation>&amp;Записати</translation>
341 Franz 3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>Save &amp;As...</source>
358 Franz 3642
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
341 Franz 3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 3646
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>&amp;Small</source>
358 Franz 3650
    <translation>&amp;Малий</translation>
341 Franz 3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>&amp;Medium</source>
358 Franz 3654
    <translation>&amp;Середній</translation>
341 Franz 3655
  </message>
3656
  <message>
3657
    <source>&amp;Large</source>
358 Franz 3658
    <translation>&amp;Великий</translation>
341 Franz 3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>&amp;File</source>
358 Franz 3662
    <translation>&amp;Файл</translation>
341 Franz 3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>&amp;Preview</source>
358 Franz 3666
    <translation>&amp;Попередній перегляд</translation>
341 Franz 3667
  </message>
351 Franz 3668
  <message>
3669
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 3670
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 3671
  </message>
188 Franz 3672
</context>
3673
<context>
3674
  <name>BookMView</name>
3675
  <message>
3676
    <source>Bookmarks</source>
3677
    <translation>Закладки</translation>
3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>Move Bookmark</source>
3681
    <translation>Перемістити закладку</translation>
3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>Insert Bookmark</source>
3685
    <translation>Вставити закладку</translation>
3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>Cancel</source>
3689
    <translation>Вихід</translation>
3690
  </message>
3691
</context>
3692
<context>
3693
  <name>BookPalette</name>
3694
  <message>
3695
    <source>Bookmarks</source>
3696
    <translation>Закладки</translation>
3697
  </message>
3698
</context>
3699
<context>
3700
  <name>ButtonIcon</name>
3701
  <message>
3702
    <source>Icon Placement</source>
3703
    <translation>Розміщення іконок</translation>
3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>Layout:</source>
3707
    <translation>Схема:</translation>
3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>Scale:</source>
3711
    <translation>Масштаб:</translation>
3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>Always</source>
3715
    <translation>Завжди</translation>
3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <source>When Icon is too small</source>
274 Franz 3719
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
188 Franz 3720
  </message>
3721
  <message>
3722
    <source>When Icon is too big</source>
3723
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
3724
  </message>
3725
  <message>
3726
    <source>Never</source>
3727
    <translation>Ніколи</translation>
3728
  </message>
3729
  <message>
3730
    <source>Scale How:</source>
3731
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
3732
  </message>
3733
  <message>
3734
    <source>Proportional</source>
3735
    <translation>Пропорційно</translation>
3736
  </message>
3737
  <message>
3738
    <source>Non Proportional</source>
3739
    <translation>Непропорційно</translation>
3740
  </message>
3741
  <message>
3742
    <source>Icon</source>
3743
    <translation>Іконка</translation>
3744
  </message>
3745
  <message>
3746
    <source>OK</source>
3747
    <translation>Гаразд</translation>
3748
  </message>
3749
  <message>
3750
    <source>Cancel</source>
3751
    <translation>Вихід</translation>
3752
  </message>
3753
  <message>
3754
    <source>Reset</source>
3755
    <translation>Скинути значення</translation>
3756
  </message>
3757
  <message>
3758
    <source>Caption only</source>
3759
    <translation>Лише описання</translation>
3760
  </message>
3761
  <message>
3762
    <source>Icon only</source>
3763
    <translation>Лише іконка</translation>
3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>Caption below Icon</source>
3767
    <translation>Описання під іконкою</translation>
3768
  </message>
3769
  <message>
3770
    <source>Caption above Icon</source>
3771
    <translation>Описання над іконкою</translation>
3772
  </message>
3773
  <message>
3774
    <source>Caption right to Icon</source>
3775
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
3776
  </message>
3777
  <message>
3778
    <source>Caption left to Icon</source>
3779
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
3780
  </message>
3781
  <message>
3782
    <source>Caption overlays Icon</source>
3783
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
3784
  </message>
3785
</context>
3786
<context>
3787
  <name>CMSPrefs</name>
3788
  <message>
3789
    <source>Color Management Settings</source>
1525 cbradney 3790
    <translation type="obsolete">Установка палітри кольорів</translation>
188 Franz 3791
  </message>
3792
  <message>
3793
    <source>System Profiles</source>
3794
    <translation>Системні профілі</translation>
3795
  </message>
3796
  <message>
3797
    <source>Rendering Intents</source>
243 Franz 3798
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
188 Franz 3799
  </message>
3800
  <message>
3801
    <source>Perceptual</source>
3802
    <translation>Уявний</translation>
3803
  </message>
3804
  <message>
3805
    <source>Relative Colorimetric</source>
3806
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>Saturation</source>
3810
    <translation>Насичення</translation>
3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3814
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
3815
  </message>
243 Franz 3816
  <message>
3817
    <source>Default color profile for imported images</source>
3818
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3822
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3826
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3827
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
3828
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
3829
  </message>
3830
  <message>
3831
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3832
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3833
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
3834
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3838
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3839
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
3840
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
3841
або перцептивну схему.</translation>
3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3845
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3846
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
3847
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
3848
або перцептивну схему.</translation>
3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3852
based on the chosen printer profile.</source>
3853
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
3854
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
3855
  </message>
3856
  <message>
3857
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3858
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3859
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
3860
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3864
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3865
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
3866
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
3867
  </message>
341 Franz 3868
  <message>
3869
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
358 Franz 3870
    <translation>Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
341 Franz 3871
  </message>
3872
  <message>
3873
    <source>&amp;Pictures:</source>
358 Franz 3874
    <translation>Зо&amp;браження:</translation>
341 Franz 3875
  </message>
3876
  <message>
3877
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
358 Franz 3878
    <translation>&amp;Однотонні кольори:</translation>
341 Franz 3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>&amp;Monitor:</source>
358 Franz 3882
    <translation>&amp;Екран:</translation>
341 Franz 3883
  </message>
3884
  <message>
3885
    <source>P&amp;rinter:</source>
358 Franz 3886
    <translation>Прин&amp;тер:</translation>
341 Franz 3887
  </message>
3888
  <message>
3889
    <source>M&amp;onitor:</source>
358 Franz 3890
    <translation>Екр&amp;ан:</translation>
341 Franz 3891
  </message>
3892
  <message>
3893
    <source>Pr&amp;inter:</source>
358 Franz 3894
    <translation>Пр&amp;интер:</translation>
341 Franz 3895
  </message>
3896
  <message>
3897
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
358 Franz 3898
    <translation>Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
341 Franz 3899
  </message>
3900
  <message>
3901
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
358 Franz 3902
    <translation>Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
341 Franz 3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
358 Franz 3906
    <translation>Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
341 Franz 3907
  </message>
3908
  <message>
3909
    <source>&amp;OK</source>
1525 cbradney 3910
    <translation type="obsolete">&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3911
  </message>
3912
  <message>
3913
    <source>&amp;Cancel</source>
1525 cbradney 3914
    <translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3915
  </message>
188 Franz 3916
</context>
3917
<context>
3918
  <name>CMYKChoose</name>
3919
  <message>
3920
    <source>Edit Color</source>
3921
    <translation>Редагування кольору</translation>
3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>CMYK</source>
3925
    <translation>CMYK</translation>
3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>RGB</source>
3929
    <translation>RGB</translation>
3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>Web Safe RGB</source>
3933
    <translation>RGB для web</translation>
3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>New</source>
3937
    <translation>Новий</translation>
3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Old</source>
3941
    <translation>Старий</translation>
3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>OK</source>
3945
    <translation>Гаразд</translation>
3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>C:</source>
3949
    <translation>C:</translation>
3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>M:</source>
3953
    <translation>M:</translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>Y:</source>
3957
    <translation>Y:</translation>
3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>K:</source>
3961
    <translation>K:</translation>
3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>Dynamic Color Bars</source>
3965
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>Static Color Bars</source>
3969
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>R:</source>
3973
    <translation>R:</translation>
3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>G:</source>
3977
    <translation>G:</translation>
3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>B:</source>
3981
    <translation>B:</translation>
3982
  </message>
3983
  <message>
274 Franz 3984
    <source> %</source>
3985
    <translation>%</translation>
188 Franz 3986
  </message>
3987
  <message>
274 Franz 3988
    <source>Warning</source>
3989
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 3990
  </message>
218 Franz 3991
  <message>
274 Franz 3992
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3993
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
218 Franz 3994
  </message>
282 Franz 3995
  <message>
302 Franz 3996
    <source>HSV-Colormap</source>
3997
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
282 Franz 3998
  </message>
351 Franz 3999
  <message>
4000
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 4001
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>Color &amp;Model</source>
358 Franz 4005
    <translation>Кольорова &amp;модель</translation>
351 Franz 4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 4009
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 4010
  </message>
4011
  <message>
4012
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 4013
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 4014
  </message>
532 cbradney 4015
  <message>
4016
    <source>None</source>
1234 cbradney 4017
    <translation>Нічого</translation>
532 cbradney 4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
4021
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1234 cbradney 4022
    <translation>Ви не можете створити колір під назвою &quot;%1&quot;.
4023
Це ім&apos;я зарезервоване для прозорого кольору</translation>
532 cbradney 4024
  </message>
188 Franz 4025
</context>
4026
<context>
1525 cbradney 4027
  <name>ChTable</name>
4028
  <message>
4029
    <source>You can see a thumbnail if you press
4030
and hold down the right mouse button
4031
 
4032
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
4033
and the Delete key removes the last inserted one</source>
4034
    <translation type="unfinished"></translation>
4035
  </message>
4036
</context>
4037
<context>
4038
  <name>CharSelect</name>
4039
  <message>
4040
    <source>Select Character:</source>
4041
    <translation type="unfinished">Вибрати символ:</translation>
4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>Font:</source>
4045
    <translation type="unfinished">Шрифт:</translation>
4046
  </message>
4047
  <message>
4048
    <source>Character Class:</source>
4049
    <translation type="unfinished"></translation>
4050
  </message>
4051
  <message>
4052
    <source>&amp;Insert</source>
4053
    <translation type="unfinished">&amp;Вставити</translation>
4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>C&amp;lear</source>
4057
    <translation type="unfinished">О&amp;чистити</translation>
4058
  </message>
4059
  <message>
4060
    <source>&amp;Close</source>
4061
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
4065
    <translation type="unfinished">Вставити символи в текст в місці знаходження курсора</translation>
4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>Delete the current selection(s).</source>
4069
    <translation type="unfinished">Видалити активну вибірку.</translation>
4070
  </message>
4071
  <message>
4072
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
4073
    <translation type="unfinished">Зачинити цей діалог та повернутися до редагування тексту.</translation>
4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>Full Character Set</source>
4077
    <translation type="unfinished"></translation>
4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>Basic Latin</source>
4081
    <translation type="unfinished"></translation>
4082
  </message>
4083
  <message>
4084
    <source>Latin-1 Supplement</source>
4085
    <translation type="unfinished"></translation>
4086
  </message>
4087
  <message>
4088
    <source>Latin Extended-A</source>
4089
    <translation type="unfinished"></translation>
4090
  </message>
4091
  <message>
4092
    <source>Latin Extended-B</source>
4093
    <translation type="unfinished"></translation>
4094
  </message>
4095
  <message>
4096
    <source>General Punctuation</source>
4097
    <translation type="unfinished"></translation>
4098
  </message>
4099
  <message>
4100
    <source>Super- and Subscripts</source>
4101
    <translation type="unfinished"></translation>
4102
  </message>
4103
  <message>
4104
    <source>Currency Symbols</source>
4105
    <translation type="unfinished"></translation>
4106
  </message>
4107
  <message>
4108
    <source>Letterlike Symbols</source>
4109
    <translation type="unfinished"></translation>
4110
  </message>
4111
  <message>
4112
    <source>Number Forms</source>
4113
    <translation type="unfinished"></translation>
4114
  </message>
4115
  <message>
4116
    <source>Arrows</source>
4117
    <translation type="unfinished"></translation>
4118
  </message>
4119
  <message>
4120
    <source>Mathematical Operators</source>
4121
    <translation type="unfinished"></translation>
4122
  </message>
4123
  <message>
4124
    <source>Box Drawing</source>
4125
    <translation type="unfinished"></translation>
4126
  </message>
4127
  <message>
4128
    <source>Block Elements</source>
4129
    <translation type="unfinished"></translation>
4130
  </message>
4131
  <message>
4132
    <source>Geometric Shapes</source>
4133
    <translation type="unfinished"></translation>
4134
  </message>
4135
  <message>
4136
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
4137
    <translation type="unfinished"></translation>
4138
  </message>
4139
  <message>
4140
    <source>Dingbats</source>
4141
    <translation type="unfinished"></translation>
4142
  </message>
4143
  <message>
4144
    <source>Small Form Variants</source>
4145
    <translation type="unfinished"></translation>
4146
  </message>
4147
  <message>
4148
    <source>Ligatures</source>
4149
    <translation type="unfinished"></translation>
4150
  </message>
4151
  <message>
4152
    <source>Specials</source>
4153
    <translation type="unfinished"></translation>
4154
  </message>
4155
  <message>
4156
    <source>Greek</source>
4157
    <translation type="unfinished">Грецька</translation>
4158
  </message>
4159
  <message>
4160
    <source>Greek Extended</source>
4161
    <translation type="unfinished"></translation>
4162
  </message>
4163
  <message>
4164
    <source>Cyrillic</source>
4165
    <translation type="unfinished"></translation>
4166
  </message>
4167
  <message>
4168
    <source>Cyrillic Supplement</source>
4169
    <translation type="unfinished"></translation>
4170
  </message>