Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1525 | Rev 3064 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1234 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
15
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
16
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1234 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
27
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
28
кольорів.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
1234 cbradney 37
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
40
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
41
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
42
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
45
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
46
 
47
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
48
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
49
</source>
1234 cbradney 50
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
51
 
52
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
53
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 54
  </message>
55
  <message>
56
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
57
 
58
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
59
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
60
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
61
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
62
</source>
1234 cbradney 63
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
64
 
65
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
66
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
67
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
68
належить до групи, то рухається вся група.
69
</translation>
1135 cbradney 70
  </message>
71
  <message>
72
    <source>setRedraw(bool)
73
 
74
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
75
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
76
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
77
</source>
1234 cbradney 78
    <translation>setRedraw(bool)
79
 
80
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
81
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
82
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
83
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
84
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
88
 
89
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
90
coordinates are given in the current measurement units of the document
91
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
92
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
93
is not given Scribus will create one for you.
94
 
95
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
96
</source>
1234 cbradney 97
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
98
 
99
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
100
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
101
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
102
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
103
сам.
104
 
105
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
106
</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
109
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
110
 
111
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
112
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
113
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
114
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
115
template page for the new page.
116
 
117
May raise IndexError if the page number is out of range
118
</source>
1234 cbradney 119
    <translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
120
 
121
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється
122
в кінець документа. В іншому випадку нова сторінка вставляється перед &quot;where&quot;.
123
Номери сторінок рахуються від 1 вверх, незалежно від того який номер показаний
124
на першій сторінці Вашого документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;template&quot; визначає
125
ім&apos;я шаблона для нової сторінки.
126
 
127
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за дозволений
128
діапазон
129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
133
 
134
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
135
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
136
available types (FILL_&lt;type&gt;).
137
</source>
1234 cbradney 138
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
139
 
140
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
141
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
142
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
143
</translation>
1135 cbradney 144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
147
 
148
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
149
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
150
</source>
1234 cbradney 151
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
152
 
153
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
154
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
155
</translation>
1135 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
158
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
159
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
160
 
161
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
162
following meaning:
163
 
164
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
165
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
166
 
167
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
168
  margins
169
 
170
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
171
 
172
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
173
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
174
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
175
 
176
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
177
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
178
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
179
 
180
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
181
 
182
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
183
 
184
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
185
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
186
is not in points, make sure to account for this.
187
 
188
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
189
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
190
</source>
2168 cbradney 191
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1234 cbradney 192
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
193
 
194
Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають
195
слідуюче значення:
196
 
197
  розмір - size = Тупль (ширина,висота), який описує розмір документу. Ви
198
  можете використовувати попередньо визначені константи названі
199
  PAPER_&lt;paper_type&gt;, наприклад PAPER_A4 і.т.д.
200
 
201
  поля - margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє) - описує поля документа.
202
 
203
  орієнтація - orientation = орієнтація сторінки - константи PORTRAIT - портретна,
204
  LANDSCAPE - ландшафтна.
205
 
206
  firstPageNumber = номер першої сторінки даного документа. Звичайно
207
  починається з 1, але більші значення можуть використовуваться, наприклад
208
  якщо Ви створюєте документ, який складається з кількох частин.
209
 
210
  одиниця виміру - unit: це значення установлює одиниці виміру, які будуть
211
  використовуватися в документі. Використовуйте попередньо визначені
212
  константи: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  книжкові сторінки - facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
215
 
216
  перша сторона зліва - firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Значення для ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру, вибраних
219
для всього документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Якщо Ваш документ
220
не вимірюється в точках, майте це на увазі.
221
 
222
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
1135 cbradney 225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
2168 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 228
 
2168 cbradney 229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
240
    <translation>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 241
 
2168 cbradney 242
Створити новий макрос з іменем &quot;name&quot; з існуючим виконуваним
243
об&apos;єктом &quot;callable&quot;. Виконуваний об&apos;єкт не повинен вимагати ніяких
244
аргументів при його виклику (він може опрацьовувати необов&apos;язкові
245
аргументи, але вони йому не будуть дані).
246
Якщо задана, строкова величина &quot;accel&quot; буде використана для створення
247
гарячої послідовності для макроса.
248
Якщо виконуваний елемент являється класом, його буде відторгнено.
249
Дозволяються функції та зв&apos;язані методи а також ініціалізовані класи
250
які мають метод __call__, що не приймає аргументів. Виконуваний об&apos;єкт
251
можна реєстровати кілька разів. Також дозволяється реєструвати
252
декілька зв&apos;язаних методів одного ініціалізованого класу.</translation>
1525 cbradney 253
  </message>
1135 cbradney 254
</context>
255
<context>
256
  <name>@default</name>
257
  <message>
258
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
259
 
260
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
261
has some text selected the value assigned to the first character
262
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
263
selected item is used.
264
</source>
1234 cbradney 265
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
266
 
267
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
268
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
269
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 270
  </message>
271
  <message>
272
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
273
 
274
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
275
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
276
</source>
1234 cbradney 277
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
278
 
279
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
280
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
281
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 282
  </message>
283
  <message>
284
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
285
 
286
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
287
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
288
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
289
selected item is used.
290
</source>
1234 cbradney 291
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
292
 
293
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
294
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
295
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
296
активний об&apos;єкт.
297
</translation>
1135 cbradney 298
  </message>
299
  <message>
300
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
301
 
302
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
303
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
304
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
305
used.
306
</source>
1234 cbradney 307
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
308
 
309
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
310
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
311
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
312
</translation>
1135 cbradney 313
  </message>
314
  <message>
315
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
316
 
317
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
318
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
319
</source>
1234 cbradney 320
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
321
 
322
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
323
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
324
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 325
  </message>
326
  <message>
327
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
328
 
329
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
330
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
331
</source>
1234 cbradney 332
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
333
 
334
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
335
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
336
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 337
  </message>
338
  <message>
339
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
340
 
341
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
342
given the currently selected item is used.
343
</source>
1234 cbradney 344
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
345
 
346
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
347
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 348
  </message>
349
  <message>
350
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
351
 
352
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
353
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
354
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
355
used.
356
</source>
1234 cbradney 357
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
358
 
359
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
360
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
361
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
362
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
363
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 364
  </message>
365
  <message>
366
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
367
 
368
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
369
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
370
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
371
used.
372
 
373
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
374
</source>
2168 cbradney 375
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 376
 
377
Вставляє текст&quot; text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку. Текст має бути в
378
кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак
379
має індекс 0. Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт.
380
 
381
Може повернути помилку IndexError якщо індекс вставки виходить за
382
дозволений діапазон.
383
</translation>
1135 cbradney 384
  </message>
385
  <message>
386
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
387
 
388
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
389
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
390
currently selected item is used.
391
 
392
May throw ValueError if the font cannot be found.
393
</source>
1234 cbradney 394
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
395
 
396
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
397
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
398
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
399
 
400
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
401
</translation>
1135 cbradney 402
  </message>
403
  <message>
404
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
405
 
406
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
407
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
408
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
409
currently selected item is used.
410
 
411
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
412
</source>
1234 cbradney 413
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
414
 
415
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
416
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
417
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
418
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
419
об&apos;єкт.
420
 
421
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
422
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
426
 
427
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
428
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
429
item is used.
430
 
431
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
432
</source>
1234 cbradney 433
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
434
 
435
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
436
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
437
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
438
 
439
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
440
за доступний діапазон.
441
</translation>
1135 cbradney 442
  </message>
443
  <message>
444
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
445
 
446
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
447
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
448
 
449
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
450
</source>
1234 cbradney 451
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
452
 
453
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
454
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
455
 
456
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
457
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
458
</translation>
1135 cbradney 459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
462
 
463
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
464
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
465
 
466
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
467
</source>
1234 cbradney 468
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
469
 
470
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
471
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
472
 
473
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
474
</translation>
1135 cbradney 475
  </message>
476
  <message>
477
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
478
 
479
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
480
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
481
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
482
 
483
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
484
</source>
1234 cbradney 485
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
486
 
487
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
488
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
489
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
490
дивіться в dir(scribus).
491
 
492
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
493
невірно.
494
</translation>
1135 cbradney 495
  </message>
496
  <message>
497
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
498
 
499
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
500
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
501
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
502
selected item is used.
503
 
504
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
505
</source>
2168 cbradney 506
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 507
 
508
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
509
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
510
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
511
активний об&apos;єкт.
512
 
513
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
514
наявного тексту.
515
</translation>
1135 cbradney 516
  </message>
517
  <message>
518
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
519
 
520
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
521
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
522
selected item is used.
523
</source>
1234 cbradney 524
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
525
 
526
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
527
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
528
активний об&apos;єкт.
529
</translation>
1135 cbradney 530
  </message>
531
  <message>
532
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
533
 
534
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
535
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
536
given the currently selected item is used.
537
</source>
1234 cbradney 538
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
539
 
540
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
541
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
542
використовується активний об&apos;єкт.
543
</translation>
1135 cbradney 544
  </message>
545
  <message>
546
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
547
 
548
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
549
selected item is used.
550
</source>
1234 cbradney 551
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
552
 
553
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
554
використовується активний об&apos;єкт.
555
</translation>
1135 cbradney 556
  </message>
557
  <message>
558
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
559
 
560
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
561
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
562
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
563
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
564
used.
565
</source>
1234 cbradney 566
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
567
 
568
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
569
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
570
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
571
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
572
</translation>
1135 cbradney 573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
576
 
577
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
578
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
579
and must not link to or be linked from any other frames already.
580
 
581
May throw ScribusException if linking rules are violated.
582
</source>
1234 cbradney 583
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
584
 
585
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
586
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
587
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
588
 
589
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
590
правил зв&apos;язування рамок.
591
</translation>
1135 cbradney 592
  </message>
593
  <message>
594
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
595
 
596
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
597
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
598
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
599
 
600
May throw ScribusException if linking rules are violated.
601
</source>
1234 cbradney 602
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
603
 
604
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
605
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
606
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
607
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
608
 
609
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
610
з&apos;єднання рамок.
611
</translation>
1135 cbradney 612
  </message>
613
  <message>
614
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
615
 
616
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
617
currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 618
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
619
 
620
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
621
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 622
  </message>
623
  <message>
624
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
625
 
626
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
627
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
628
the value of the named color from the default document colors.
629
 
630
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
631
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
632
</source>
1234 cbradney 633
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
634
 
635
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
636
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
637
жодного документа, повертає значення для названого
638
кольору з палітри стандартних кольорів.
639
 
640
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
641
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
642
</translation>
1135 cbradney 643
  </message>
644
  <message>
645
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
646
 
647
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
648
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
649
Color components should be in the range from 0 to 255.
650
 
651
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
652
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
653
</source>
1234 cbradney 654
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
655
 
656
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
657
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
658
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
659
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
660
 
661
 
662
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
663
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
664
</translation>
1135 cbradney 665
  </message>
666
  <message>
667
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
668
 
669
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
670
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
671
&quot;None&quot; - transparent.
672
 
673
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
674
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
675
 
676
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
677
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
678
</source>
1234 cbradney 679
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
680
 
681
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
682
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
683
 
684
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
685
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
686
 
687
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
688
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
692
 
693
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
694
 
695
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
696
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
697
</source>
1234 cbradney 698
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
699
 
700
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
701
 
702
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
703
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 704
  </message>
705
  <message>
706
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
707
 
708
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
709
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
710
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
711
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
712
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
713
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
714
opional parameters is False.
715
 
716
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
717
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
718
 
719
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
720
 
721
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
722
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
723
</source>
1234 cbradney 724
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; строкова
725
величина з іменем файла
726
 
727
Показує діалогове вікно &quot;Відчинити файл&quot; з аннотацією &quot;caption&quot;. Імена
728
файлів фільтруються за домомогою строкової змінної &quot;filter&quot;. Може бути вказане стандартне ім&apos;я або шлях до файла (&quot;defaultname&quot;) - залиште цю змінну пустою,
729
якщо Ви не бажаєте її використовувати. Значення &quot;True&quot; для &quot;haspreview&quot;
730
вмикає застосування невеликого віджета попереднього перегляду в діалоговому
731
вікні &quot;FileSelect&quot;. Якщо параметр &quot;issave&quot; дорівнює &quot;True&quot;, діалогове вікно діє, як
732
&quot;Записати Як&quot;, в іншому разі воно відповідає &quot;Відчинити файл&quot;. Значення по
733
умовчанню для обох змінних дорівнює &quot;False&quot;.
734
 
735
Якщо вказане значення фільтра, воно повинне мати вид &apos;коментар (*.type *.type2 ...)&apos;.
736
Наприклад &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
737
 
738
Зверніться до документації по Qt для QFileDialog за детальним описом фільтрів.
739
 
740
Приклад: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
741
Приклад: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 742
  </message>
743
  <message>
744
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
745
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
746
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
747
 
748
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
749
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
750
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
751
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
752
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
753
 
754
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
755
at 1.
756
 
757
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
758
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
759
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
760
can be binary-ORed with button constants:
761
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
762
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
763
 
764
Usage examples:
765
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
766
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
767
          ICON_ERROR)
768
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
769
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
770
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
771
 
772
Defined button and icon constants:
773
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
774
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
775
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
776
</source>
1234 cbradney 777
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
778
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
779
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
780
 
781
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
782
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
783
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
784
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
785
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
786
просту розмітку по типу HTML.
787
 
788
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
789
починаються з 1.
790
 
791
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
792
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
793
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
794
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
795
кнопок
796
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
797
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
798
 
799
Приклади використання:
800
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
801
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
802
          ICON_ERROR)
803
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
804
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
805
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
806
 
807
Визначені константи кнопок та іконок:
808
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
809
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
810
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 811
  </message>
812
  <message>
813
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
814
 
815
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
816
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
817
 
818
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
819
</source>
1234 cbradney 820
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
821
 
822
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
823
отримане значення, як строкову величину
824
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
825
по умовчанню&apos; (default).
826
 
827
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
828
</translation>
1135 cbradney 829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>closeDoc()
832
 
833
Closes the current document without prompting to save.
834
 
835
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
836
</source>
1234 cbradney 837
    <translation>closeDoc()
838
 
839
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
840
 
841
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
842
документа для зачиняння
843
</translation>
1135 cbradney 844
  </message>
845
  <message>
846
    <source>haveDoc() -&gt; bool
847
 
848
Returns true if there is a document open.
849
</source>
1234 cbradney 850
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
851
 
852
Повертає правдиве булеве значення при
853
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 854
  </message>
855
  <message>
856
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
857
 
858
Opens the document &quot;name&quot;.
859
 
860
May raise ScribusError if the document could not be opened.
861
</source>
1234 cbradney 862
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
863
 
864
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
865
 
866
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
867
було відчинити.
868
</translation>
1135 cbradney 869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>saveDoc()
872
 
873
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
874
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
875
save file dialog.
876
 
877
If the save fails, there is currently no way to tell.
878
</source>
1234 cbradney 879
    <translation>saveDoc()
880
 
881
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
882
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
883
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
884
діалог збереження файла.
885
 
886
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
887
</translation>
1135 cbradney 888
  </message>
889
  <message>
890
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
891
 
892
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
893
relative path).
894
 
895
May raise ScribusError if the save fails.
896
</source>
1234 cbradney 897
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
898
 
899
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
900
повним або відносним шляхом.
901
 
902
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
903
</translation>
1135 cbradney 904
  </message>
905
  <message>
906
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
907
 
908
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
909
strings.
910
</source>
1234 cbradney 911
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
912
 
913
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
914
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
915
</translation>
1135 cbradney 916
  </message>
917
  <message>
918
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
919
 
920
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
921
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
922
constants.
923
</source>
1234 cbradney 924
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
925
 
926
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
927
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
928
константи.
929
</translation>
1135 cbradney 930
  </message>
931
  <message>
932
    <source>setUnit(type)
933
 
934
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
935
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
936
 
937
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
938
</source>
1234 cbradney 939
    <translation>setUnit(type)
940
 
941
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
942
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
943
 
944
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
945
виміру.
946
</translation>
1135 cbradney 947
  </message>
948
  <message>
949
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
950
 
951
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
952
of the UNIT_* constants:
953
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
954
</source>
1234 cbradney 955
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
956
 
957
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
958
констант UNIT_* constants:
959
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
960
</translation>
1135 cbradney 961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
964
 
965
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
966
current document.
967
</source>
1234 cbradney 968
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
969
 
970
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
971
</translation>
1135 cbradney 972
  </message>
973
  <message>
974
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
975
 
976
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
977
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
978
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
979
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
980
</source>
1234 cbradney 981
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
982
 
983
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
984
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
985
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
986
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
987
</translation>
1135 cbradney 988
  </message>
989
  <message>
990
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
991
 
992
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
993
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
994
</source>
1234 cbradney 995
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
996
 
997
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
998
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
999
</translation>
1135 cbradney 1000
  </message>
1001
  <message>
1002
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1003
 
1004
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1005
is not given the currently selected Item is used.
1006
</source>
1234 cbradney 1007
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1008
 
1009
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
1010
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1011
</translation>
1135 cbradney 1012
  </message>
1013
  <message>
1014
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1015
 
1016
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1017
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1018
</source>
1234 cbradney 1019
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1020
 
1021
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1022
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1023
</translation>
1135 cbradney 1024
  </message>
1025
  <message>
1026
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1027
 
1028
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1029
the currently selected item is used. The join types are:
1030
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1031
</source>
1234 cbradney 1032
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1033
 
1034
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1035
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1036
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1037
</translation>
1135 cbradney 1038
  </message>
1039
  <message>
1040
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1041
 
1042
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1043
currently selected item is used. The cap types are:
1044
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1045
</source>
1234 cbradney 1046
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1047
 
1048
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1049
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1050
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1051
</translation>
1135 cbradney 1052
  </message>
1053
  <message>
1054
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1055
 
1056
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1057
currently selected item is used. Line style constants are:
1058
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1059
</source>
1234 cbradney 1060
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1061
 
1062
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1063
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1064
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1065
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1066
LINE_SOLID (суцільна)
1067
</translation>
1135 cbradney 1068
  </message>
1069
  <message>
1070
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1071
 
1072
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1073
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1074
</source>
1234 cbradney 1075
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1076
 
1077
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1078
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1079
</translation>
1135 cbradney 1080
  </message>
1081
  <message>
1082
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1083
 
1084
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1085
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1086
</source>
1234 cbradney 1087
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1088
 
1089
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
1090
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1091
</translation>
1135 cbradney 1092
  </message>
1093
  <message>
1094
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1095
 
1096
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1097
given the currently selected item is used.
1098
</source>
1234 cbradney 1099
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1100
 
1101
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1102
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1103
</translation>
1135 cbradney 1104
  </message>
1105
  <message>
1106
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1107
 
1108
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1109
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1110
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1111
for reference.
1112
</source>
1234 cbradney 1113
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1114
 
1115
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1116
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1117
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1118
для подальшої інформації.
1119
</translation>
1135 cbradney 1120
  </message>
1121
  <message>
1122
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1123
 
1124
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1125
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1126
is used.
1127
</source>
1234 cbradney 1128
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1129
 
1130
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1131
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1132
використано активний об&apos;єкт.
1133
</translation>
1135 cbradney 1134
  </message>
1135
  <message>
1136
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1137
 
1138
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1139
</source>
1234 cbradney 1140
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1141
 
1142
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1143
</translation>
1135 cbradney 1144
  </message>
1145
  <message>
1146
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1147
 
1148
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1149
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1150
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1151
belongs to a group, the whole group is moved.
1152
</source>
1234 cbradney 1153
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1154
 
1155
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1156
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
1157
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1158
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1159
</translation>
1135 cbradney 1160
  </message>
1161
  <message>
1162
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1163
 
1164
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1165
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1166
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1167
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1168
given the currently selected item is used.
1169
</source>
1234 cbradney 1170
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1171
 
1172
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1173
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1174
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1175
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1176
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1177
буде використано активний об&apos;єкт.
1178
</translation>
1135 cbradney 1179
  </message>
1180
  <message>
1181
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1182
 
1183
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1184
is not given the currently selected item is used.
1185
</source>
1234 cbradney 1186
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1187
 
1188
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1189
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1190
</translation>
1135 cbradney 1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1194
 
1195
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1196
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1197
second selected Object and so on.
1198
</source>
1234 cbradney 1199
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1200
 
1201
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1202
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1203
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1204
</translation>
1135 cbradney 1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1208
 
1209
Returns the number of selected objects.
1210
</source>
1234 cbradney 1211
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1212
 
1213
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1214
</translation>
1135 cbradney 1215
  </message>
1216
  <message>
1217
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1218
 
1219
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1220
</source>
1234 cbradney 1221
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1222
 
1223
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1224
</translation>
1135 cbradney 1225
  </message>
1226
  <message>
1227
    <source>deselectAll()
1228
 
1229
Deselects all objects in the whole document.
1230
</source>
1234 cbradney 1231
    <translation>deselectAll()
1232
 
1233
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1234
</translation>
1135 cbradney 1235
  </message>
1236
  <message>
1237
    <source>groupObjects(list)
1238
 
1239
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1240
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1241
items are used.
1242
</source>
1234 cbradney 1243
    <translation>groupObjects(list)
1244
 
1245
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1246
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1247
використано активний об&apos;єкт.
1248
</translation>
1135 cbradney 1249
  </message>
1250
  <message>
1251
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1252
 
1253
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 1254
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1255
 
1256
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1257
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1258
  </message>
1259
  <message>
1260
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1261
 
1262
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1263
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1264
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1265
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1266
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1267
 
1268
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1269
</source>
1234 cbradney 1270
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1271
 
1272
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1273
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1274
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1275
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
1276
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1277
 
1278
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1279
</translation>
1135 cbradney 1280
  </message>
1281
  <message>
1282
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1283
 
1284
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1285
not given the currently selected item is used.
1286
 
1287
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1288
</source>
1234 cbradney 1289
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1290
 
1291
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
1292
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1293
 
1294
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1295
для зображень
1296
</translation>
1135 cbradney 1297
  </message>
1298
  <message>
1299
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1300
 
1301
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1302
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1303
means 100 %.
1304
 
1305
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1306
</source>
1234 cbradney 1307
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1308
 
1309
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
1310
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1311
дорівнює 100 %.
1312
 
1313
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1314
рамкою для зображень
1315
</translation>
1135 cbradney 1316
  </message>
1317
  <message>
1318
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1319
 
1320
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1321
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1322
if locked.
1323
</source>
1234 cbradney 1324
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1325
 
1326
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1327
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1328
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1329
</translation>
1135 cbradney 1330
  </message>
1331
  <message>
1332
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1333
 
1334
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1335
currently selected item is used.
1336
</source>
1234 cbradney 1337
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1338
 
1339
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1340
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1341
</translation>
1135 cbradney 1342
  </message>
1343
  <message>
1344
    <source>getFontNames() -&gt; list
1345
 
1346
Returns a list with the names of all available fonts.
1347
</source>
1234 cbradney 1348
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1349
 
1350
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1351
</translation>
1135 cbradney 1352
  </message>
1353
  <message>
1354
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1355
 
1356
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1357
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1358
</source>
1234 cbradney 1359
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1360
 
1361
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1362
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1363
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1364
</translation>
1135 cbradney 1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1368
 
1369
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1370
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1371
 
1372
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1373
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1374
</source>
1525 cbradney 1375
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1234 cbradney 1376
 
1377
Показує зображення шрифта &quot;name&quot; у вигляді заданого тексту
1378
&quot;sample&quot; розміром &quot;size&quot;. Зображення записується в файл &quot;filename&quot;.
1379
Повертає булеве значення &quot;true&quot; у разі успішного завершення.
1380
 
1381
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не знайдено.
1382
Може повернути помилку ValueError, якщо задано пустий текст або назва файла.
1383
</translation>
1135 cbradney 1384
  </message>
1385
  <message>
1386
    <source>getLayers() -&gt; list
1387
 
1388
Returns a list with the names of all defined layers.
1389
</source>
1234 cbradney 1390
    <translation>getLayers() -&gt; list
1391
 
1392
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1393
</translation>
1135 cbradney 1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1397
 
1398
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1399
 
1400
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1401
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1402
</source>
1234 cbradney 1403
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1404
 
1405
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1406
 
1407
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1408
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1409
</translation>
1135 cbradney 1410
  </message>
1411
  <message>
1412
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1413
 
1414
Returns the name of the current active layer.
1415
</source>
1234 cbradney 1416
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1417
 
1418
Повертає назву активного плану.
1419
</translation>
1135 cbradney 1420
  </message>
1421
  <message>
1422
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1423
 
1424
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1425
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1426
 
1427
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1428
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1429
</source>
1234 cbradney 1430
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1431
 
1432
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1433
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1434
 
1435
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1436
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1437
</translation>
1135 cbradney 1438
  </message>
1439
  <message>
1440
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1441
 
1442
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1443
the layer is invisible.
1444
 
1445
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1446
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1447
</source>
1234 cbradney 1448
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1449
 
1450
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1451
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1452
 
1453
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1454
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1455
</translation>
1135 cbradney 1456
  </message>
1457
  <message>
1458
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1459
 
1460
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1461
false the layer won&apos;t be printed.
1462
 
1463
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1464
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1465
</source>
1234 cbradney 1466
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1467
 
1468
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1469
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1470
 
1471
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1472
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1473
</translation>
1135 cbradney 1474
  </message>
1475
  <message>
1476
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1477
 
1478
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1479
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1480
&quot;layer&quot; is invisible.
1481
 
1482
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1483
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1484
</source>
1525 cbradney 1485
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1486
 
1487
Повертає стан видимості плану &quot;layer&quot; - значення &quot;True&quot; означає, що
1488
план &quot;layer&quot; видимий, а значення &quot;False&quot; означає, що план &quot;layer&quot;
1489
невидимий.
1490
 
1491
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1492
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1493
</translation>
1135 cbradney 1494
  </message>
1495
  <message>
1496
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1497
 
1498
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1499
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1500
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1501
 
1502
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1503
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1504
</source>
1525 cbradney 1505
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1506
 
1507
Повертає стан доступності для друку плану &quot;layer&quot;. При значенні &quot;True&quot;
1508
план &quot;layer&quot; може бути надрукований, а при значенні &quot;False&quot; - ні.
1509
 
1510
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1511
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1512
</translation>
1135 cbradney 1513
  </message>
1514
  <message>
1515
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1516
 
1517
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1518
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1519
 
1520
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1521
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1522
</source>
1234 cbradney 1523
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1524
 
1525
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1526
останній план документа нічого не відбувається.
1527
 
1528
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1529
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1530
</translation>
1135 cbradney 1531
  </message>
1532
  <message>
1533
    <source>createLayer(layer)
1534
 
1535
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1536
 
1537
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1538
</source>
1234 cbradney 1539
    <translation>createLayer(layer)
1540
 
1541
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1542
 
1543
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1544
</translation>
1135 cbradney 1545
  </message>
1546
  <message>
1547
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1548
 
1549
Returns a string with the -lang value.
1550
</source>
1234 cbradney 1551
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1552
 
1553
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1554
</translation>
1135 cbradney 1555
  </message>
1556
  <message>
1557
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1558
 
1559
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1560
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1561
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1562
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1563
is not given Scribus will create one for you.
1564
 
1565
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1566
</source>
1234 cbradney 1567
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1568
 
1569
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1570
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1571
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1572
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1573
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1574
 
1575
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1576
використаної назви.
1577
</translation>
1135 cbradney 1578
  </message>
1579
  <message>
1580
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1581
 
1582
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1583
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1584
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1585
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1586
create one for you.
1587
 
1588
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1589
</source>
1234 cbradney 1590
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1591
 
1592
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1593
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
1594
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1595
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1596
Scribus створить його сам.
1597
 
1598
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1599
використаної назви.
1600
</translation>
1135 cbradney 1601
  </message>
1602
  <message>
1603
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1604
 
1605
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1606
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1607
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1608
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1609
given Scribus will create one for you.
1610
 
1611
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1612
</source>
1234 cbradney 1613
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1614
 
1615
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1616
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1617
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1618
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1619
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1620
 
1621
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1622
використаної назви.
1623
 
1624
</translation>
1135 cbradney 1625
  </message>
1626
  <message>
1627
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1628
 
1629
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1630
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1631
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1632
object because you need this name for further access to that object. If
1633
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1634
 
1635
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1636
</source>
1234 cbradney 1637
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1638
 
1639
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1640
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1641
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1642
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1643
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1644
 
1645
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1646
використаної назви.
1647
</translation>
1135 cbradney 1648
  </message>
1649
  <message>
1650
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1651
 
1652
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1653
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1654
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1655
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1656
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1657
Scribus will create one for you.
1658
 
1659
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1660
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1661
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1662
</source>
1234 cbradney 1663
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1664
 
1665
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1666
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1667
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1668
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1669
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1670
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1671
 
1672
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1673
використаної назви.
1674
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1675
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1676
</translation>
1135 cbradney 1677
  </message>
1678
  <message>
1679
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1680
 
1681
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1682
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1683
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1684
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1685
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1686
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1687
identifier for the object because you need this name for further access to that
1688
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1689
 
1690
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1691
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1692
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1693
</source>
1234 cbradney 1694
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1695
 
1696
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1697
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1698
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1699
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
1700
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1701
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
1702
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1703
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1704
 
1705
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1706
використаної назви.
1707
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1708
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1709
</translation>
1135 cbradney 1710
  </message>
1711
  <message>
1712
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1713
 
1714
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1715
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1716
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1717
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1718
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1719
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1720
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1721
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1722
for you.
1723
 
1724
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1725
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1726
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1727
</source>
1234 cbradney 1728
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1729
 
1730
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1731
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1732
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1733
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1734
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1735
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
1736
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1737
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1738
задано, Scribus створить його сам.
1739
 
1740
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1741
використаної назви.
1742
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1743
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1744
</translation>
1135 cbradney 1745
  </message>
1746
  <message>
1747
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1748
 
1749
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1750
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1751
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1752
unique identifier for the object because you need this name for further access
1753
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1754
 
1755
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1756
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1757
</source>
1234 cbradney 1758
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1759
 
1760
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1761
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1762
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
1763
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1764
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1765
його сам.
1766
 
1767
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1768
використаної назви.
1769
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
1770
базових об&apos;єкти не існують.
1771
</translation>
1135 cbradney 1772
  </message>
1773
  <message>
1774
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1775
 
1776
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1777
selected item is deleted.
1778
</source>
1234 cbradney 1779
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1780
 
1781
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1782
</translation>
1135 cbradney 1783
  </message>
1784
  <message>
1785
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1786
 
1787
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1788
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1789
is not passed, text flow is toggled.
1790
</source>
1234 cbradney 1791
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1792
 
1793
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1794
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1795
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1796
стану параметра на протилежний.
1797
</translation>
1135 cbradney 1798
  </message>
1799
  <message>
1800
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1801
 
1802
Test if an object with specified name really exists in the document.
1803
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1804
returns True if there is something selected.
1805
</source>
1234 cbradney 1806
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1807
 
1808
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1809
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1810
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1811
</translation>
1135 cbradney 1812
  </message>
1813
  <message>
1814
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1815
 
1816
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1817
given, it&apos;s applied on the selected object.
1818
</source>
1234 cbradney 1819
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1820
 
1821
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1822
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1823
</translation>
1135 cbradney 1824
  </message>
1825
  <message>
1826
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1827
 
1828
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1829
</source>
1234 cbradney 1830
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1831
 
1832
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1833
</translation>
1135 cbradney 1834
  </message>
1835
  <message>
1836
    <source>currentPage() -&gt; integer
1837
 
1838
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1839
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1840
</source>
1234 cbradney 1841
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1842
 
1843
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1844
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1845
</translation>
1135 cbradney 1846
  </message>
1847
  <message>
1848
    <source>redrawAll()
1849
 
1850
Redraws all pages.
1851
</source>
1234 cbradney 1852
    <translation>redrawAll()
1853
 
1854
Перерисовує всі сторінки.
1855
</translation>
1135 cbradney 1856
  </message>
1857
  <message>
1858
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1859
 
1860
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1861
 
1862
May raise ScribusError if the save failed.
1863
</source>
1234 cbradney 1864
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1865
 
1866
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1867
 
1868
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1869
</translation>
1135 cbradney 1870
  </message>
1871
  <message>
1872
    <source>deletePage(nr)
1873
 
1874
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1875
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1876
page number is.
1877
 
1878
May raise IndexError if the page number is out of range
1879
</source>
1234 cbradney 1880
    <translation>deletePage(nr)
1881
 
1882
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1883
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1884
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1885
 
1886
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1887
межі доступного діапазону
1888
</translation>
1135 cbradney 1889
  </message>
1890
  <message>
1891
    <source>gotoPage(nr)
1892
 
1893
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1894
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1895
just sets the page that script commands will operates on.
1896
 
1897
May raise IndexError if the page number is out of range.
1898
</source>
1234 cbradney 1899
    <translation>gotoPage(nr)
1900
 
1901
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1902
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1903
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1904
 
1905
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1906
доступного діапазону.
1907
</translation>
1135 cbradney 1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <source>pageCount() -&gt; integer
1911
 
1912
Returns the number of pages in the document.
1913
</source>
1234 cbradney 1914
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1915
 
1916
Повертає число сторінок в документі.
1917
</translation>
1135 cbradney 1918
  </message>
1919
  <message>
1920
    <source>getHGuides() -&gt; list
1921
 
1922
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1923
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1924
</source>
1234 cbradney 1925
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1926
 
1927
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1928
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
1929
UNIT_&lt;type&gt;.
1930
</translation>
1135 cbradney 1931
  </message>
1932
  <message>
1933
    <source>setHGuides(list)
1934
 
1935
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1936
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1937
 
1938
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1939
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1940
</source>
1234 cbradney 1941
    <translation>setHGuides(list)
1942
 
1943
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
1944
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
1945
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
1946
 
1947
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
1948
заміщення існуючих
1949
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
1950
</translation>
1135 cbradney 1951
  </message>
1952
  <message>
1953
    <source>getVGuides()
1954
 
1955
See getHGuides.
1956
</source>
1234 cbradney 1957
    <translation>getVGuides()
1958
 
1959
Див. getHGuides.
1960
</translation>
1135 cbradney 1961
  </message>
1962
  <message>
1963
    <source>setVGuides()
1964
 
1965
See setHGuides.
1966
</source>
1234 cbradney 1967
    <translation>setVGuides()
1968
 
1969
Див. setHGuides.
1970
</translation>
1135 cbradney 1971
  </message>
1972
  <message>
1973
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1974
 
1975
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1976
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1977
</source>
1234 cbradney 1978
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
1979
 
1980
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
1981
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
1982
</translation>
1135 cbradney 1983
  </message>
1984
  <message>
1985
    <source>getPageItems() -&gt; list
1986
 
1987
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1988
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1989
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1990
the page...
1991
</source>
1234 cbradney 1992
    <translation>getPageItems() -&gt; список
1993
 
1994
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
1995
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1996
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
1997
</translation>
1135 cbradney 1998
  </message>
1999
  <message>
2000
    <source>getPageMargins()
2001
 
2002
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2003
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2004
</source>
2168 cbradney 2005
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1234 cbradney 2006
 
2007
Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в
2008
активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageSize().
2009
</translation>
1135 cbradney 2010
  </message>
2011
  <message>
2012
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2013
 
2014
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2015
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2016
currently selected item is used.
2017
</source>
1234 cbradney 2018
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2019
 
2020
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
2021
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2022
буде використано активний об&apos;єкт.
2023
</translation>
1135 cbradney 2024
  </message>
2025
  <message>
2026
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2027
 
2028
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2029
is not given the currently selected item is used.
2030
</source>
1234 cbradney 2031
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2032
 
2033
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2034
буде використано активний об&apos;єкт.
2035
</translation>
1135 cbradney 2036
  </message>
2037
  <message>
2038
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2039
 
2040
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2041
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2042
given the currently selected item is used.
2043
 
2044
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2045
</source>
1234 cbradney 2046
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2047
 
2048
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
2049
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
2050
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2051
 
2052
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2053
доступний діапазон.
2054
</translation>
1135 cbradney 2055
  </message>
2056
  <message>
2057
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2058
 
2059
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2060
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2061
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2062
is used.
2063
 
2064
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2065
</source>
1234 cbradney 2066
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2067
 
2068
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
2069
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
2070
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2071
 
2072
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2073
доступний діапазон.
2074
</translation>
1135 cbradney 2075
  </message>
2076
  <message>
2077
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2078
 
2079
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2080
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2081
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2082
</source>
1234 cbradney 2083
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2084
 
2085
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2086
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2087
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
2088
</translation>
1135 cbradney 2089
  </message>
2090
  <message>
2091
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2092
 
2093
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2094
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2095
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2096
</source>
1234 cbradney 2097
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2098
 
2099
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2100
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2101
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2102
</translation>
1135 cbradney 2103
  </message>
2104
  <message>
2105
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2106
 
2107
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2108
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2109
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2110
</source>
1234 cbradney 2111
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2112
 
2113
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2114
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2115
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2116
</translation>
1135 cbradney 2117
  </message>
2118
  <message>
2119
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2120
 
2121
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2122
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2123
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2124
Item is used.
2125
 
2126
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2127
</source>
1234 cbradney 2128
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2129
 
2130
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
2131
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2132
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
2133
активний об&apos;єкт.
2134
 
2135
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2136
доступний діапазон.
2137
</translation>
1135 cbradney 2138
  </message>
2139
  <message>
2140
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2141
 
2142
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2143
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2144
 
2145
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2146
</source>
1234 cbradney 2147
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2148
 
2149
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2150
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2151
 
2152
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2153
</translation>
1135 cbradney 2154
  </message>
2155
  <message>
2156
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2157
 
2158
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2159
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2160
 
2161
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2162
</source>
1234 cbradney 2163
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2164
 
2165
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2166
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2167
 
2168
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2169
</translation>
1135 cbradney 2170
  </message>
2171
  <message>
2172
    <source>progressReset()
2173
 
2174
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2175
new progress bar use. See progressSet.
2176
</source>
1234 cbradney 2177
    <translation>progressReset()
2178
 
2179
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2180
використання панелі. Див. progressSet.
2181
</translation>
1135 cbradney 2182
  </message>
2183
  <message>
2184
    <source>progressTotal(max)
2185
 
2186
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2187
See progressSet.
2188
</source>
1234 cbradney 2189
    <translation>progressTotal(max)
2190
 
2191
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2192
число. Див. progressSet.
2193
</translation>
1135 cbradney 2194
  </message>
2195
  <message>
2196
    <source>progressSet(nr)
2197
 
2198
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2199
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2200
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2201
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2202
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2203
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2204
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2205
</source>
1234 cbradney 2206
    <translation>progressSet(nr)
2207
 
2208
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2209
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2210
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2211
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2212
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2213
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2214
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2215
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
2216
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
2217
</translation>
1135 cbradney 2218
  </message>
2219
  <message>
2220
    <source>setCursor()
2221
 
2222
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2223
</source>
1234 cbradney 2224
    <translation>setCursor()
2225
 
2226
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2227
Поки що не використовуйте.
2228
</translation>
1135 cbradney 2229
  </message>
2230
  <message>
2231
    <source>docChanged(bool)
2232
 
2233
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2234
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2235
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2236
</source>
1234 cbradney 2237
    <translation>docChanged(булеве значення)
2238
 
2239
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2240
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2241
змін автоматично при роботі сценарія.
2242
</translation>
1135 cbradney 2243
  </message>
2244
  <message>
2245
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2246
 
2247
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2248
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2249
the range from 0 to 255.
2250
 
2251
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2252
</source>
2168 cbradney 2253
    <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 2254
 
2255
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору виражається чотирма
2256
складовими: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Малиновий),
2257
y = Yellow (Жовтий) та k = Black (Чорний). Складові кольору повинні
2258
бути в діапазоні від 0 до 255.
2259
 
2260
Може повернути помилку ValueError, якщо була задана недійсна
2261
назва кольору.
2262
</translation>
1135 cbradney 2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2266
 
2267
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2268
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2269
selected item is used.
2270
</source>
2168 cbradney 2271
    <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 2272
 
2273
Повертає радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2274
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2278
 
2279
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2280
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2281
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2282
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2283
</source>
2168 cbradney 2284
    <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 2285
 
2286
Повертає тупль (x, y) з позицією об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
2287
не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Позиція виражається
2288
а активних точках виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt; для
2289
довідки.
2290
</translation>
1135 cbradney 2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2294
 
2295
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2296
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2297
selected item is used.
2298
</source>
2168 cbradney 2299
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 2300
 
2301
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні
2302
значення приводять до обертання проти годинникової стрілки.
2303
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2304
</translation>
1135 cbradney 2305
  </message>
1525 cbradney 2306
  <message>
2307
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2308
 
2309
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2310
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2311
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2312
 
2313
May raise WrongFrameTypeError.
2314
</source>
2168 cbradney 2315
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2316
 
2317
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
2318
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2319
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2320
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2321
булевими змінними.
2322
 
2323
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2324
</translation>
1525 cbradney 2325
  </message>
2326
  <message>
2168 cbradney 2327
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2328
 
2168 cbradney 2329
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2330
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2331
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2332
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2333
 
2168 cbradney 2334
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2335
</source>
2168 cbradney 2336
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2337
 
2338
Виділяє &quot;count&quot; знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; починаючи
2339
з знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot;
2340
дорівнює нулю вибірка тексту буде відмінена. Якщо &quot;count&quot; дорівнює
2341
 -1 - весь текст в рамці буде вибрано. Якщо &quot;name&quot; не задано буде
2342
використано ім&apos;я активного об&apos;єкта.
2343
 
2344
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за допустимий
2345
діапазон тексту.
2346
</translation>
1525 cbradney 2347
  </message>
2348
  <message>
2168 cbradney 2349
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2350
 
2351
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2352
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2353
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2354
for the macro.
2355
</source>
2356
    <translation>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2357
 
2358
Створити макрос з іменем &quot;name&quot; методом оцінки програмного коду
2359
&quot;sourcetext&quot;. &quot;sourcetext&quot; код повинен відповідати тим же вимогам,
2360
що і макроси створені графічною оболонкою. Якщо задана, строкова
2361
величина &quot;accel&quot; то вона буде використана як гаряча комбінація
2362
клавіш для цього макроса.
2363
</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
1525 cbradney 2366
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2367
 
2368
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2369
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2370
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2371
 
2372
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2373
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2374
</source>
2168 cbradney 2375
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2376
 
2377
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2378
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2379
&quot;layer&quot; не дозволено.
2380
 
2381
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2382
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2383
</translation>
1525 cbradney 2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2387
 
2388
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2168 cbradney 2389
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2390
space. If no document is open, returns the value of the named color
2391
from the default document colors.
2392
 
2393
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2394
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2395
</source>
2168 cbradney 2396
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2397
 
2168 cbradney 2398
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору з
2399
назвою &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в область
2400
кольору RGB. При відсутності відчиненого документа повертає
2401
значення названого кольору з стандартної палітри документа.
1525 cbradney 2402
 
2168 cbradney 2403
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір
2404
не було знайдено.
2405
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказане невірне
2406
ім&apos;я кольору.
2407
</translation>
1525 cbradney 2408
  </message>
2409
  <message>
2168 cbradney 2410
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2411
 
2168 cbradney 2412
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2413
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2414
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2415
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2416
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2417
 
2418
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2419
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2420
</source>
2168 cbradney 2421
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2422
 
2168 cbradney 2423
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2424
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2425
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2426
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
2427
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2428
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2429
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2430
 
2431
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2432
було знайдено.
2433
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
2434
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2435
</translation>
1525 cbradney 2436
  </message>
2437
  <message>
2168 cbradney 2438
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2439
 
2168 cbradney 2440
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2441
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2442
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2443
 
2168 cbradney 2444
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2445
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2446
</source>
2168 cbradney 2447
    <translation>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2448
 
2168 cbradney 2449
Повертає значення видимості плана &quot;layer&quot; - True означає, що
2450
план &quot;layer&quot; видимий, а False означає, що план &quot;layer&quot; невидимий.
2451
 
2452
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2453
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2454
</translation>
1525 cbradney 2455
  </message>
2456
  <message>
2168 cbradney 2457
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2458
 
2168 cbradney 2459
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2460
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2461
 
2168 cbradney 2462
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2463
</source>
2464
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2465
 
2168 cbradney 2466
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
2467
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2468
 
2168 cbradney 2469
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2470
текстовою рамкою
2471
</translation>
1525 cbradney 2472
  </message>
2473
  <message>
2168 cbradney 2474
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2475
 
2168 cbradney 2476
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2477
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2478
 
2168 cbradney 2479
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2480
</source>
2168 cbradney 2481
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2482
 
2168 cbradney 2483
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
2484
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2485
 
2168 cbradney 2486
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2487
являється текстовою
2488
</translation>
1525 cbradney 2489
  </message>
2490
  <message>
2168 cbradney 2491
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2492
 
2168 cbradney 2493
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2494
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2495
</source>
2168 cbradney 2496
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2497
 
2168 cbradney 2498
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2499
</translation>
1525 cbradney 2500
  </message>
2501
  <message>
2168 cbradney 2502
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2503
 
2168 cbradney 2504
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2505
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2506
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2507
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2508
 
2168 cbradney 2509
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2510
</source>
2168 cbradney 2511
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2512
 
2168 cbradney 2513
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстовій рамці &quot;name&quot;.
2514
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший
2515
знак повинен мати індекс 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст в рамку.
2516
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2517
 
2168 cbradney 2518
Може повернути помилку IndexError при вставці за межами доступного
2519
діапазону.
2520
</translation>
1525 cbradney 2521
  </message>
1135 cbradney 2522
</context>
2523
<context>
188 Franz 2524
  <name>About</name>
2525
  <message>
1135 cbradney 2526
    <source>About Scribus%1%2</source>
2527
    <translation type="obsolete">Про Scribus %1 %2</translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
188 Franz 2530
    <source>%1. %2 %3 </source>
2168 cbradney 2531
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
188 Franz 2532
  </message>
2533
  <message>
2534
    <source>Scribus Version %1
2535
%2 %3</source>
2536
    <translation>Версія Scribus %1
2537
%2 %3</translation>
2538
  </message>
2539
  <message>
2540
    <source>Build-ID:</source>
2541
    <translation> Збірка:</translation>
2542
  </message>
2543
  <message>
2544
    <source>Contributions from:</source>
2545
    <translation>У співпраці з:</translation>
2546
  </message>
2547
  <message>
2548
    <source>Windows port:</source>
2549
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
2550
  </message>
2551
  <message>
2552
    <source>German:</source>
2553
    <translation>Німецька:</translation>
2554
  </message>
2555
  <message>
2556
    <source>French:</source>
2557
    <translation>Французська:</translation>
2558
  </message>
2559
  <message>
2560
    <source>Italian:</source>
2561
    <translation>Італійська:</translation>
2562
  </message>
2563
  <message>
2564
    <source>Hungarian:</source>
2565
    <translation>Венгерська:</translation>
2566
  </message>
2567
  <message>
2568
    <source>Ukrainian:</source>
2569
    <translation>Українська:</translation>
2570
  </message>
2571
  <message>
2572
    <source>Bulgarian:</source>
2573
    <translation>Болгарська:</translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
2576
    <source>Galician:</source>
2577
    <translation>Галицька:</translation>
2578
  </message>
2579
  <message>
2580
    <source>Turkish:</source>
2581
    <translation>Турецька:</translation>
2582
  </message>
2583
  <message>
2584
    <source>Lithuanian:</source>
2585
    <translation>Литовська:</translation>
2586
  </message>
2587
  <message>
2588
    <source>Polish:</source>
2589
    <translation>Польська:</translation>
2590
  </message>
2591
  <message>
2592
    <source>Czech:</source>
2593
    <translation>Чешська:</translation>
2594
  </message>
2595
  <message>
2596
    <source>Slovak:</source>
2597
    <translation>Словацька:</translation>
2598
  </message>
2599
  <message>
2600
    <source>Danish:</source>
2601
    <translation>Датська:</translation>
2602
  </message>
2603
  <message>
2604
    <source>Norwegian:</source>
2605
    <translation>Норвежська:</translation>
2606
  </message>
2607
  <message>
2608
    <source>Welsh:</source>
2609
    <translation>Уельська:</translation>
2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>Russian:</source>
2613
    <translation>Російська:</translation>
2614
  </message>
2615
  <message>
2616
    <source>Brazilian:</source>
2617
    <translation>Бразільська:</translation>
2618
  </message>
2619
  <message>
2620
    <source>Finnish:</source>
2621
    <translation>Фінська:</translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
274 Franz 2624
    <source>Basque:</source>
2625
    <translation>Баскська:</translation>
2626
  </message>
282 Franz 2627
  <message>
2628
    <source>Slovenian:</source>
2629
    <translation>Словенська:</translation>
2630
  </message>
302 Franz 2631
  <message>
1135 cbradney 2632
    <source>This panel shows the version, build date and
2633
 compiled in library support in Scribus
2634
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2635
Missing library support is indicated by a *</source>
2636
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і
2637
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
2638
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
2639
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
2640
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
2641
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
2642
літера індикатор заміщається на *</translation>
2643
  </message>
2644
  <message>
341 Franz 2645
    <source>&amp;About</source>
358 Franz 2646
    <translation>&amp;Про</translation>
341 Franz 2647
  </message>
2648
  <message>
2649
    <source>A&amp;uthors</source>
358 Franz 2650
    <translation>&amp;Автори</translation>
341 Franz 2651
  </message>
2652
  <message>
2653
    <source>&amp;Translations</source>
358 Franz 2654
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
341 Franz 2655
  </message>
2656
  <message>
2657
    <source>&amp;Online</source>
358 Franz 2658
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
341 Franz 2659
  </message>
2660
  <message>
2661
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 2662
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 2663
  </message>
418 Franz 2664
  <message>
2665
    <source>Development Team:</source>
484 fschmid 2666
    <translation>Команда розробників:</translation>
418 Franz 2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>Official Documentation:</source>
484 fschmid 2670
    <translation>Офіційна документація:</translation>
418 Franz 2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <source>Other Documentation:</source>
484 fschmid 2674
    <translation>Інша документація:</translation>
418 Franz 2675
  </message>
2676
  <message>
2677
    <source>English (British):</source>
484 fschmid 2678
    <translation>Англійська (Британська):</translation>
418 Franz 2679
  </message>
2680
  <message>
2681
    <source>Swedish:</source>
484 fschmid 2682
    <translation>Шведська:</translation>
418 Franz 2683
  </message>
2684
  <message>
2685
    <source>Homepage</source>
484 fschmid 2686
    <translation>Домашня сторінка</translation>
418 Franz 2687
  </message>
2688
  <message>
2689
    <source>Online Reference</source>
484 fschmid 2690
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
418 Franz 2691
  </message>
2692
  <message>
2693
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
484 fschmid 2694
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
418 Franz 2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>Mailing List</source>
484 fschmid 2698
    <translation>Список розсилки</translation>
418 Franz 2699
  </message>
454 fschmid 2700
  <message>
2701
    <source>Official Translations and Translators:</source>
484 fschmid 2702
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
454 fschmid 2703
  </message>
2704
  <message>
2705
    <source>Esperanto:</source>
484 fschmid 2706
    <translation>Есперанто:</translation>
454 fschmid 2707
  </message>
2708
  <message>
2709
    <source>Korean:</source>
484 fschmid 2710
    <translation>Корейська:</translation>
454 fschmid 2711
  </message>
2712
  <message>
2713
    <source>Serbian:</source>
484 fschmid 2714
    <translation>Сербська:</translation>
454 fschmid 2715
  </message>
2716
  <message>
2717
    <source>Spanish:</source>
484 fschmid 2718
    <translation>Іспанська:</translation>
454 fschmid 2719
  </message>
2720
  <message>
2721
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
484 fschmid 2722
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
454 fschmid 2723
  </message>
2724
  <message>
2725
    <source>Catalan:</source>
484 fschmid 2726
    <translation>Каталанська:</translation>
454 fschmid 2727
  </message>
769 cbradney 2728
  <message>
2729
    <source>About Scribus %1</source>
1234 cbradney 2730
    <translation>Про Scribus %1</translation>
769 cbradney 2731
  </message>
776 fschmid 2732
  <message>
2733
    <source>This panel shows the version, build date and
2734
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2735
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2736
Missing library support is indicated by a *</source>
2168 cbradney 2737
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки та
1234 cbradney 2738
вбудовану підтримку бібліотек в Scribus.
2739
C-C-T означає C=littlecms C=CUPS T=TIFF
2740
підтримку. Відсутність певної бібліотеки
2741
вказується зірочкою (*)
2742
littlecms = бібліотека профілювання кольорів
2743
CUPS = бібліотека підтримки системи друку
2744
TIFF = бібліотека підтримки графічного формату
2745
tiff</translation>
776 fschmid 2746
  </message>
1525 cbradney 2747
  <message>
2168 cbradney 2748
    <source>%1 %2 %3 </source>
2749
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>Afrikaans:</source>
2168 cbradney 2753
    <translation>Африкаанс:</translation>
1525 cbradney 2754
  </message>
2755
  <message>
2168 cbradney 2756
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
2757
    <translation>Португальська (Бразильська):</translation>
1525 cbradney 2758
  </message>
188 Franz 2759
</context>
2760
<context>
2761
  <name>AdvOptions</name>
2762
  <message>
2763
    <source>Advanced Options</source>
274 Franz 2764
    <translation>Додаткові установки</translation>
188 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
310 Franz 2767
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
320 Franz 2768
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2772
this can create huge files</source>
320 Franz 2773
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе
2774
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2778
this can create huge files</source>
320 Franz 2779
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе
2780
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 2781
  </message>
351 Franz 2782
  <message>
2783
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
358 Franz 2784
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;горизонтально</translation>
351 Franz 2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
358 Franz 2788
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;вертикально</translation>
351 Franz 2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
358 Franz 2792
    <translation>Застосувати &amp;ICC профілі</translation>
351 Franz 2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
358 Franz 2796
    <translation>&amp;1 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
358 Franz 2800
    <translation>&amp;2 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
358 Franz 2804
    <translation>&amp;3 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2808
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2812
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 2813
  </message>
358 Franz 2814
  <message>
2815
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
2816
    <translation>Виконати видалення &amp;кольорів</translation>
2817
  </message>
364 Franz 2818
  <message>
2819
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2820
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2821
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2822
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2823
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2824
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
370 Franz 2825
    <translation>Метод переводу певних відтінків сірого, які складаються з салатового,
2826
жовтого та рожевого кольорів, на використання чорного кольору.
2827
UCR найчастіше впливає на ті частини зображень, які складаються з нейтральних
2828
та/чи темних відтінків близьких до сірого. Використання цієї установки може
2829
покращити якість друку деяких зображень. Деяке тестування та експерименти
2830
необхідні в кожному конкретному випадку. UCR знижує ймовірність перенасичення
2831
паперу CMY чорнилами.</translation>
364 Franz 2832
  </message>
2168 cbradney 2833
  <message>
2834
    <source>Set Media Size</source>
2835
    <translation>Установити розмір паперу</translation>
2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>This enables you to explicitely set,
2839
the media size of the postscript file.
2840
Not recommended unless
2841
 requested by your printer.</source>
2842
    <translation>Дозволяє Вам явно установити
2843
розмір паперу постскрипт файлу.
2844
Не рекомендується, якщо не
2845
вимагається вашим друкарем.</translation>
2846
  </message>
188 Franz 2847
</context>
2848
<context>
2849
  <name>Align</name>
2850
  <message>
2851
    <source>Distribute/Align</source>
2852
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <source>Align</source>
2856
    <translation>Вирівняти</translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>Horizontal</source>
2860
    <translation>Горизонтально</translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>Left Sides</source>
2864
    <translation>Ліві сторони</translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
2867
    <source>Middles</source>
2868
    <translation>Середини</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>Right Sides</source>
2872
    <translation>Праві сторони</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>Vertical</source>
2876
    <translation>Вертикально</translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
2879
    <source>Top Sides</source>
2880
    <translation>Верхні сторони</translation>
2881
  </message>
2882
  <message>
2883
    <source>Bottom Sides</source>
2884
    <translation>Нижні сторони</translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
2887
    <source> mm</source>
2168 cbradney 2888
    <translation>мм</translation>
188 Franz 2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source> in</source>
2168 cbradney 2892
    <translation>д</translation>
188 Franz 2893
  </message>
2894
  <message>
2895
    <source> p</source>
2168 cbradney 2896
    <translation>піки</translation>
188 Franz 2897
  </message>
2898
  <message>
341 Franz 2899
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 2900
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 2901
  </message>
2902
  <message>
2903
    <source>&amp;Apply</source>
358 Franz 2904
    <translation>&amp;Застосувати</translation>
341 Franz 2905
  </message>
2906
  <message>
2907
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 2908
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 2909
  </message>
351 Franz 2910
  <message>
2911
    <source>&amp;Between:</source>
358 Franz 2912
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 2913
  </message>
2914
  <message>
2915
    <source>A&amp;lign</source>
358 Franz 2916
    <translation>В&amp;ирівняти</translation>
351 Franz 2917
  </message>
2918
  <message>
2919
    <source>Di&amp;splacement</source>
358 Franz 2920
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 2921
  </message>
2922
  <message>
2923
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
358 Franz 2924
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <source>Bet&amp;ween:</source>
358 Franz 2928
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 2929
  </message>
2930
  <message>
2931
    <source>Do &amp;Not Change</source>
358 Franz 2932
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
351 Franz 2933
  </message>
2934
  <message>
2935
    <source>Al&amp;ign</source>
358 Franz 2936
    <translation>В&amp;ирівнювання</translation>
351 Franz 2937
  </message>
2938
  <message>
2939
    <source>Dis&amp;placement</source>
358 Franz 2940
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source> pt</source>
2168 cbradney 2944
    <translation>тчк</translation>
351 Franz 2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
358 Franz 2948
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 2949
  </message>
356 Franz 2950
  <message>
2951
    <source>&amp;Do Not Change</source>
358 Franz 2952
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
356 Franz 2953
  </message>
188 Franz 2954
</context>
2955
<context>
2956
  <name>AlignSelect</name>
2957
  <message>
2958
    <source>Align Text Left</source>
2959
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Align Text Right</source>
2963
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>Align Text Center</source>
2967
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
2968
  </message>
218 Franz 2969
  <message>
2970
    <source>Align Text Justified</source>
2971
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2975
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
2976
  </message>
188 Franz 2977
</context>
2978
<context>
2979
  <name>Annot</name>
2980
  <message>
2981
    <source>Field Properties</source>
2982
    <translation>Властивості поля</translation>
2983
  </message>
2984
  <message>
2985
    <source>Type:</source>
2986
    <translation>Тип:</translation>
2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>Properties</source>
2990
    <translation>Властивості</translation>
2991
  </message>
2992
  <message>
2993
    <source>Name:</source>
2994
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>Tool-Tip:</source>
2998
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>Text</source>
3002
    <translation>Текст</translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Border</source>
3006
    <translation>Рамка</translation>
3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>Color:</source>
3010
    <translation>Колір:</translation>
3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>None</source>
3014
    <translation>Нічого немає</translation>
3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>Width:</source>
3018
    <translation>Товщина:</translation>
3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>Thin</source>
3022
    <translation>Тонка</translation>
3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>Normal</source>
3026
    <translation>Звичайна</translation>
3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>Wide</source>
3030
    <translation>Широка</translation>
3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Style:</source>
3034
    <translation>Стиль:</translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>Solid</source>
3038
    <translation>Суцільна</translation>
3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>Dashed</source>
3042
    <translation>Переривчаста</translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Underline</source>
3046
    <translation>Підкреслена</translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Beveled</source>
3050
    <translation>Фасочна</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>Inset</source>
3054
    <translation>Вкладка</translation>
3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Other</source>
3058
    <translation>Інша</translation>
3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Read Only</source>
3062
    <translation>Лише для читання</translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Required</source>
3066
    <translation>Необхідне</translation>
3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
3070
    <translation>Не експортувати значення</translation>
3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>Visibility:</source>
3074
    <translation>Видимість:</translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Visible</source>
3078
    <translation>Видима</translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Hidden</source>
3082
    <translation>Схована</translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>No Print</source>
3086
    <translation>Не друкувати</translation>
3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>No View</source>
3090
    <translation>Не показувати</translation>
3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>Appearance</source>
3094
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>Text for Button Down</source>
3098
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>Text for Roll Over</source>
3102
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>Icons</source>
3106
    <translation>Іконки</translation>
3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>Use Icons</source>
3110
    <translation>Використовувати іконки</translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Remove</source>
3114
    <translation>Видалити</translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>Pressed</source>
3118
    <translation>Натиснута</translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>Roll Over</source>
3122
    <translation>Розміщення поверх</translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>Icon Placement...</source>
3126
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>Highlight</source>
3130
    <translation>Виділення</translation>
3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>Invert</source>
3134
    <translation>Негатив</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>Outlined</source>
3138
    <translation>Обведена</translation>
3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>Push</source>
3142
    <translation>Натиснути</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>Multi-Line</source>
274 Franz 3146
    <translation>Багаторядкова</translation>
188 Franz 3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>Password</source>
3150
    <translation>Пароль</translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>Limit of</source>
3154
    <translation>Обмеження на</translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>Characters</source>
3158
    <translation>Знаки</translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>Do Not Scroll</source>
3162
    <translation>Не прокручувати</translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>Do Not Spell Check</source>
3166
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>Check Style:</source>
3170
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>Default is Checked</source>
3174
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>Editable</source>
3178
    <translation>Можна редагувати</translation>
3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>Options</source>
274 Franz 3182
    <translation>Установки</translation>
188 Franz 3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>Event:</source>
3186
    <translation>Подія:</translation>
3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>Script:</source>
3190
    <translation>Сценарій:</translation>
3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>Edit...</source>
3194
    <translation>Редагування...</translation>
3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>Submit to URL:</source>
3198
    <translation>Відправити на URL:</translation>
3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>Submit Data as HTML</source>
3202
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>Import Data from:</source>
3206
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>Destination</source>
3210
    <translation>Призначення</translation>
3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>To File:</source>
3214
    <translation>Зберегти:</translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>Change...</source>
3218
    <translation>Змінити...</translation>
3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Page:</source>
3222
    <translation>Сторінка:</translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>X-Pos:</source>
3226
    <translation>Поз. Х:</translation>
3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source> pt</source>
274 Franz 3230
    <translation>тчк</translation>
188 Franz 3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>Y-Pos:</source>
3234
    <translation>Поз. У:</translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Action</source>
3238
    <translation>Дія</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>Field is formatted as:</source>
3242
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Number Format</source>
3246
    <translation>Формат числа</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Decimals:</source>
3250
    <translation>Десяткові:</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>Use Currency Symbol</source>
3254
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
274 Franz 3258
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
188 Franz 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Formatting</source>
3262
    <translation>Формати</translation>
3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>Percent Format</source>
3266
    <translation>Формат процентів</translation>
3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>Date Format</source>
3270
    <translation>Формат дати</translation>
3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>Time Format</source>
3274
    <translation>Формат часу</translation>
3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>Custom Scripts</source>
3278
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>Format:</source>
3282
    <translation>Формат:</translation>
3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>Keystroke:</source>
3286
    <translation>Клавіша:</translation>
3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>Format</source>
3290
    <translation>Формат</translation>
3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>Value is not validated</source>
3294
    <translation>Значення не перевірене</translation>
3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3298
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>and less or equal to:</source>
3302
    <translation>і менше або рівне:</translation>
3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>Custom validate script:</source>
3306
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
3307
  </message>
3308
  <message>
3309
    <source>Validate</source>
3310
    <translation>Перевірити</translation>
3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>Value is not calculated</source>
3314
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>Value is the</source>
3318
    <translation>Значення дорівнює</translation>
3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>sum</source>
3322
    <translation>Сумма</translation>
3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>product</source>
3326
    <translation>помножене</translation>
3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>average</source>
3330
    <translation>середнє арифметичне</translation>
3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>minimum</source>
3334
    <translation>мінімум</translation>
3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>maximum</source>
3338
    <translation>максимум</translation>
3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>of the following fields:</source>
3342
    <translation>з наступих полів:</translation>
3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>Pick...</source>
3346
    <translation>Вибрати...</translation>
3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>Custom calculation script:</source>
3350
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>Calculate</source>
3354
    <translation>Обчислити</translation>
3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source>OK</source>
3358
    <translation>Гаразд</translation>
3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>Cancel</source>
3362
    <translation>Вихід</translation>
3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3366
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
3370
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>Open</source>
3374
    <translation>Відчинити</translation>
3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3378
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Example:</source>
3382
    <translation>Приклад:</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>Selection Change</source>
3386
    <translation>Зміни вибірки</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Java Script</source>
3390
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>Button</source>
3394
    <translation>Кнопка</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>Text Field</source>
3398
    <translation>Текстове поле</translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Check Box</source>
3402
    <translation>Вибіркове поле</translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Combo Box</source>
3406
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>List Box</source>
3410
    <translation>Випадаючий список</translation>
3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>Check</source>
3414
    <translation>Галочка</translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Cross</source>
3418
    <translation>Хрест</translation>
3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>Diamond</source>
3422
    <translation>Ромб</translation>
3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>Circle</source>
3426
    <translation>Коло</translation>
3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>Star</source>
3430
    <translation>Зірка</translation>
3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>Square</source>
3434
    <translation>Квадрат</translation>
3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>Go To</source>
3438
    <translation>Перейти до</translation>
3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>Submit Form</source>
3442
    <translation>Відправити форму</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Reset Form</source>
3446
    <translation>Очистити форму</translation>
3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Import Data</source>
3450
    <translation>Імпортувати дані</translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Mouse Up</source>
3454
    <translation>Миша вгору</translation>
3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>Mouse Down</source>
3458
    <translation>Миша вниз</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>Mouse Enter</source>
3462
    <translation>Миша вхід</translation>
3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>Mouse Exit</source>
3466
    <translation>Миша вихід</translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>On Focus</source>
3470
    <translation>На фокусування</translation>
3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>On Blur</source>
3474
    <translation>На розмивання</translation>
3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Plain</source>
3478
    <translation>Звичайний</translation>
3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Number</source>
3482
    <translation>Номер</translation>
3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>Percentage</source>
3486
    <translation>Частка</translation>
3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>Date</source>
3490
    <translation>Дата</translation>
3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>Time</source>
3494
    <translation>Час</translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>Custom</source>
3498
    <translation>Нестандартний</translation>
3499
  </message>
351 Franz 3500
  <message>
3501
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
358 Franz 3502
    <translation>Шрифт для використання в PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
358 Franz 3506
    <translation>Установка ігнорується в PDF 1.3</translation>
351 Franz 3507
  </message>
3508
  <message>
364 Franz 3509
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
370 Franz 3510
    <translation>PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
364 Franz 3511
  </message>
188 Franz 3512
</context>
3513
<context>
3514
  <name>Annota</name>
3515
  <message>
3516
    <source>Annotation Properties</source>
3517
    <translation>Властивості аннотації</translation>
3518
  </message>
3519
  <message>
3520
    <source>Text</source>
3521
    <translation>Текст</translation>
3522
  </message>
3523
  <message>
3524
    <source>Link</source>
3525
    <translation>Ссилка</translation>
3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>External Link</source>
3529
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
3530
  </message>
3531
  <message>
3532
    <source>External Web-Link</source>
3533
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>Destination</source>
3537
    <translation>Призначення</translation>
3538
  </message>
3539
  <message>
3540
    <source> pt</source>
3541
    <translation>точок</translation>
3542
  </message>
3543
  <message>
3544
    <source>Open</source>
3545
    <translation>Відчинити</translation>
3546
  </message>
3547
  <message>
3548
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3549
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
3550
  </message>
454 fschmid 3551
  <message>
3552
    <source>&amp;Type:</source>
484 fschmid 3553
    <translation>&amp;Тип:</translation>
454 fschmid 3554
  </message>
3555
  <message>
3556
    <source>C&amp;hange...</source>
484 fschmid 3557
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
454 fschmid 3558
  </message>
3559
  <message>
3560
    <source>&amp;Page:</source>
484 fschmid 3561
    <translation>&amp;Сторінка:</translation>
454 fschmid 3562
  </message>
3563
  <message>
3564
    <source>&amp;X-Pos</source>
484 fschmid 3565
    <translation>Поз. &amp;Х</translation>
454 fschmid 3566
  </message>
3567
  <message>
3568
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
484 fschmid 3569
    <translation>Поз. &amp;У:</translation>
454 fschmid 3570
  </message>
532 cbradney 3571
  <message>
3572
    <source>&amp;OK</source>
1234 cbradney 3573
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
532 cbradney 3574
  </message>
3575
  <message>
3576
    <source>&amp;Cancel</source>
1234 cbradney 3577
    <translation>В&amp;ихід</translation>
532 cbradney 3578
  </message>
188 Franz 3579
</context>
3580
<context>
3581
  <name>ApplyT</name>
3582
  <message>
3583
    <source>Apply Template</source>
3584
    <translation>Використати шаблон</translation>
3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>Normal</source>
282 Franz 3588
    <translation>Звичайний</translation>
188 Franz 3589
  </message>
3590
  <message>
341 Franz 3591
    <source>&amp;Template:</source>
358 Franz 3592
    <translation>&amp;Шаблон:</translation>
341 Franz 3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
358 Franz 3596
    <translation>Застосувати на &amp;активній сторінці</translation>
341 Franz 3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
358 Franz 3600
    <translation>Застосувати &amp;з сторінки:</translation>
341 Franz 3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>To:</source>
358 Franz 3604
    <translation>До:</translation>
341 Franz 3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 3608
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 3612
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3613
  </message>
364 Franz 3614
  <message>
3615
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
370 Franz 3616
    <translation>Застосувати на всіх &amp;парних сторінках</translation>
364 Franz 3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
370 Franz 3620
    <translation>Застосувати на всіх &amp;непарних сторінках</translation>
364 Franz 3621
  </message>
188 Franz 3622
</context>
3623
<context>
3624
  <name>Biblio</name>
3625
  <message>
3626
    <source>Scrapbook</source>
3627
    <translation>Чорновик</translation>
3628
  </message>
3629
  <message>
3630
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3631
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
3632
  </message>
3633
  <message>
3634
    <source>Delete</source>
3635
    <translation>Видалити</translation>
3636
  </message>
3637
  <message>
3638
    <source>Object</source>
3639
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
3640
  </message>
3641
  <message>
3642
    <source>New Entry</source>
3643
    <translation>Новий екземпляр</translation>
3644
  </message>
302 Franz 3645
  <message>
3646
    <source>Rename</source>
3647
    <translation>Перейменувати</translation>
3648
  </message>
3649
  <message>
3650
    <source>Warning</source>
3651
    <translation>Застереження</translation>
3652
  </message>
3653
  <message>
3654
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3655
Please choose another.</source>
3656
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
3657
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
3658
  </message>
3659
  <message>
3660
    <source>OK</source>
3661
    <translation>Гаразд</translation>
3662
  </message>
341 Franz 3663
  <message>
3664
    <source>&amp;New</source>
358 Franz 3665
    <translation>&amp;Новий</translation>
341 Franz 3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>&amp;Load...</source>
358 Franz 3669
    <translation>За&amp;вантажити...</translation>
341 Franz 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>&amp;Save</source>
358 Franz 3673
    <translation>&amp;Записати</translation>
341 Franz 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>Save &amp;As...</source>
358 Franz 3677
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
341 Franz 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 3681
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>&amp;Small</source>
358 Franz 3685
    <translation>&amp;Малий</translation>
341 Franz 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>&amp;Medium</source>
358 Franz 3689
    <translation>&amp;Середній</translation>
341 Franz 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>&amp;Large</source>
358 Franz 3693
    <translation>&amp;Великий</translation>
341 Franz 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>&amp;File</source>
358 Franz 3697
    <translation>&amp;Файл</translation>
341 Franz 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>&amp;Preview</source>
358 Franz 3701
    <translation>&amp;Попередній перегляд</translation>
341 Franz 3702
  </message>
351 Franz 3703
  <message>
3704
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 3705
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 3706
  </message>
188 Franz 3707
</context>
3708
<context>
3709
  <name>BookMView</name>
3710
  <message>
3711
    <source>Bookmarks</source>
3712
    <translation>Закладки</translation>
3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>Move Bookmark</source>
3716
    <translation>Перемістити закладку</translation>
3717
  </message>
3718
  <message>
3719
    <source>Insert Bookmark</source>
3720
    <translation>Вставити закладку</translation>
3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Cancel</source>
3724
    <translation>Вихід</translation>
3725
  </message>
3726
</context>
3727
<context>
3728
  <name>BookPalette</name>
3729
  <message>
3730
    <source>Bookmarks</source>
3731
    <translation>Закладки</translation>
3732
  </message>
3733
</context>
3734
<context>
3735
  <name>ButtonIcon</name>
3736
  <message>
3737
    <source>Icon Placement</source>
3738
    <translation>Розміщення іконок</translation>
3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>Layout:</source>
3742
    <translation>Схема:</translation>
3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>Scale:</source>
3746
    <translation>Масштаб:</translation>
3747
  </message>
3748
  <message>
3749
    <source>Always</source>
3750
    <translation>Завжди</translation>
3751
  </message>
3752
  <message>
3753
    <source>When Icon is too small</source>
274 Franz 3754
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
188 Franz 3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>When Icon is too big</source>
3758
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
3759
  </message>
3760
  <message>
3761
    <source>Never</source>
3762
    <translation>Ніколи</translation>
3763
  </message>
3764
  <message>
3765
    <source>Scale How:</source>
3766
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>Proportional</source>
3770
    <translation>Пропорційно</translation>
3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>Non Proportional</source>
3774
    <translation>Непропорційно</translation>
3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>Icon</source>
3778
    <translation>Іконка</translation>
3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>OK</source>
3782
    <translation>Гаразд</translation>
3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>Cancel</source>
3786
    <translation>Вихід</translation>
3787
  </message>
3788
  <message>
3789
    <source>Reset</source>
3790
    <translation>Скинути значення</translation>
3791
  </message>
3792
  <message>
3793
    <source>Caption only</source>
3794
    <translation>Лише описання</translation>
3795
  </message>
3796
  <message>
3797
    <source>Icon only</source>
3798
    <translation>Лише іконка</translation>
3799
  </message>
3800
  <message>
3801
    <source>Caption below Icon</source>
3802
    <translation>Описання під іконкою</translation>
3803
  </message>
3804
  <message>
3805
    <source>Caption above Icon</source>
3806
    <translation>Описання над іконкою</translation>
3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>Caption right to Icon</source>
3810
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>Caption left to Icon</source>
3814
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
3815
  </message>
3816
  <message>
3817
    <source>Caption overlays Icon</source>
3818
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
3819
  </message>
3820
</context>
3821
<context>
3822
  <name>CMSPrefs</name>
3823
  <message>
3824
    <source>Color Management Settings</source>
2168 cbradney 3825
    <translation>Установка палітри кольорів</translation>
188 Franz 3826
  </message>
3827
  <message>
3828
    <source>System Profiles</source>
3829
    <translation>Системні профілі</translation>
3830
  </message>
3831
  <message>
3832
    <source>Rendering Intents</source>
243 Franz 3833
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
188 Franz 3834
  </message>
3835
  <message>
3836
    <source>Perceptual</source>
3837
    <translation>Уявний</translation>
3838
  </message>
3839
  <message>
3840
    <source>Relative Colorimetric</source>
3841
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>Saturation</source>
3845
    <translation>Насичення</translation>
3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3849
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
3850
  </message>
243 Franz 3851
  <message>
3852
    <source>Default color profile for imported images</source>
3853
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3857
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3861
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3862
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
3863
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
3864
  </message>
3865
  <message>
3866
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3867
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3868
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
3869
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3873
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3874
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
3875
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
3876
або перцептивну схему.</translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3880
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
3881
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
3882
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
3883
або перцептивну схему.</translation>
3884
  </message>
3885
  <message>
3886
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3887
based on the chosen printer profile.</source>
3888
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
3889
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3893
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3894
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
3895
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
3896
  </message>
3897
  <message>
3898
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3899
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3900
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
3901
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
3902
  </message>
341 Franz 3903
  <message>
3904
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
358 Franz 3905
    <translation>Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
341 Franz 3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>&amp;Pictures:</source>
358 Franz 3909
    <translation>Зо&amp;браження:</translation>
341 Franz 3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
358 Franz 3913
    <translation>&amp;Однотонні кольори:</translation>
341 Franz 3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>&amp;Monitor:</source>
358 Franz 3917
    <translation>&amp;Екран:</translation>
341 Franz 3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>P&amp;rinter:</source>
358 Franz 3921
    <translation>Прин&amp;тер:</translation>
341 Franz 3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>M&amp;onitor:</source>
358 Franz 3925
    <translation>Екр&amp;ан:</translation>
341 Franz 3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>Pr&amp;inter:</source>
358 Franz 3929
    <translation>Пр&amp;интер:</translation>
341 Franz 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
358 Franz 3933
    <translation>Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
341 Franz 3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
358 Franz 3937
    <translation>Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
341 Franz 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
358 Franz 3941
    <translation>Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
341 Franz 3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>&amp;OK</source>
2168 cbradney 3945
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>&amp;Cancel</source>
2168 cbradney 3949
    <translation>В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3950
  </message>
188 Franz 3951
</context>
3952
<context>
3953
  <name>CMYKChoose</name>
3954
  <message>
3955
    <source>Edit Color</source>
3956
    <translation>Редагування кольору</translation>
3957
  </message>
3958
  <message>
3959
    <source>CMYK</source>
3960
    <translation>CMYK</translation>
3961
  </message>
3962
  <message>
3963
    <source>RGB</source>
3964
    <translation>RGB</translation>
3965
  </message>
3966
  <message>
3967
    <source>Web Safe RGB</source>
3968
    <translation>RGB для web</translation>
3969
  </message>
3970
  <message>
3971
    <source>New</source>
3972
    <translation>Новий</translation>
3973
  </message>
3974
  <message>
3975
    <source>Old</source>
3976
    <translation>Старий</translation>
3977
  </message>
3978
  <message>
3979
    <source>OK</source>
3980
    <translation>Гаразд</translation>
3981
  </message>
3982
  <message>
3983
    <source>C:</source>
3984
    <translation>C:</translation>
3985
  </message>
3986
  <message>
3987
    <source>M:</source>
3988
    <translation>M:</translation>
3989
  </message>
3990
  <message>
3991
    <source>Y:</source>
3992
    <translation>Y:</translation>
3993
  </message>
3994
  <message>
3995
    <source>K:</source>
3996
    <translation>K:</translation>
3997
  </message>
3998
  <message>
3999
    <source>Dynamic Color Bars</source>
4000
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>Static Color Bars</source>
4004
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
4005
  </message>
4006
  <message>
4007
    <source>R:</source>
4008
    <translation>R:</translation>
4009
  </message>
4010
  <message>
4011
    <source>G:</source>
4012
    <translation>G:</translation>
4013
  </message>
4014
  <message>
4015
    <source>B:</source>
4016
    <translation>B:</translation>
4017
  </message>
4018
  <message>
274 Franz 4019
    <source> %</source>
4020
    <translation>%</translation>
188 Franz 4021
  </message>
4022
  <message>
274 Franz 4023
    <source>Warning</source>
4024
    <translation>Застереження</translation>
188 Franz 4025
  </message>
218 Franz 4026
  <message>
274 Franz 4027
    <source>Name of the Color is not unique</source>
4028
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
218 Franz 4029
  </message>
282 Franz 4030
  <message>
302 Franz 4031
    <source>HSV-Colormap</source>
4032
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
282 Franz 4033
  </message>
351 Franz 4034
  <message>
4035
    <source>&amp;Name:</source>
358 Franz 4036
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
351 Franz 4037
  </message>
4038
  <message>
4039
    <source>Color &amp;Model</source>
358 Franz 4040
    <translation>Кольорова &amp;модель</translation>
351 Franz 4041
  </message>
4042
  <message>
4043
    <source>&amp;OK</source>
358 Franz 4044
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 4045
  </message>
4046
  <message>
4047
    <source>&amp;Cancel</source>
358 Franz 4048
    <translation>В&amp;ихід</translation>
351 Franz 4049
  </message>
532 cbradney 4050
  <message>
4051
    <source>None</source>
1234 cbradney 4052
    <translation>Нічого</translation>
532 cbradney 4053
  </message>
4054
  <message>
4055
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
4056
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
1234 cbradney 4057
    <translation>Ви не можете створити колір під назвою &quot;%1&quot;.
4058
Це ім&apos;я зарезервоване для прозорого кольору</translation>
532 cbradney 4059
  </message>
188 Franz 4060
</context>
4061
<context>
2168 cbradney 4062
  <name>ChooseStyles</name>
1525 cbradney 4063
  <message>
2168 cbradney 4064
    <source>Choose Styles</source>
4065
    <translation>Вибрати стилі</translation>
1525 cbradney 4066
  </message>
4067
  <message>
2168 cbradney 4068
    <source>Available Styles</source>
4069
    <translation>Доступні стилі</translation>