Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 2168 | Rev 3278 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1234 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
15
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
16
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1234 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
27
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
28
кольорів.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
1234 cbradney 37
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
40
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
41
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
42
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
45
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
46
 
47
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
48
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
49
</source>
1234 cbradney 50
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
51
 
52
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
53
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 54
  </message>
55
  <message>
56
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
57
 
58
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
59
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
60
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
61
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
62
</source>
1234 cbradney 63
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
64
 
65
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
66
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
67
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
68
належить до групи, то рухається вся група.
69
</translation>
1135 cbradney 70
  </message>
71
  <message>
72
    <source>setRedraw(bool)
73
 
74
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
75
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
76
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
77
</source>
1234 cbradney 78
    <translation>setRedraw(bool)
79
 
80
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
81
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
82
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
83
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
84
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
88
 
89
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
90
coordinates are given in the current measurement units of the document
91
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
92
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
93
is not given Scribus will create one for you.
94
 
95
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
96
</source>
1234 cbradney 97
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
98
 
99
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
100
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
101
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
102
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
103
сам.
104
 
105
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
106
</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
109
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
110
 
111
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
112
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
113
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
114
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
115
template page for the new page.
116
 
117
May raise IndexError if the page number is out of range
118
</source>
3064 cbradney 119
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1234 cbradney 120
 
121
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється
122
в кінець документа. В іншому випадку нова сторінка вставляється перед &quot;where&quot;.
123
Номери сторінок рахуються від 1 вверх, незалежно від того який номер показаний
124
на першій сторінці Вашого документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;template&quot; визначає
125
ім&apos;я шаблона для нової сторінки.
126
 
127
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за дозволений
128
діапазон
129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
133
 
134
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
135
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
136
available types (FILL_&lt;type&gt;).
137
</source>
1234 cbradney 138
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
139
 
140
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
141
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
142
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
143
</translation>
1135 cbradney 144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
147
 
148
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
149
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
150
</source>
1234 cbradney 151
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
152
 
153
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
154
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
155
</translation>
1135 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
158
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
159
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
160
 
161
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
162
following meaning:
163
 
164
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
165
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
166
 
167
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
168
  margins
169
 
170
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
171
 
172
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
173
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
174
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
175
 
176
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
177
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
178
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
179
 
180
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
181
 
182
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
183
 
184
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
185
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
186
is not in points, make sure to account for this.
187
 
188
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
189
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
190
</source>
3064 cbradney 191
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1234 cbradney 192
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
193
 
194
Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають
195
слідуюче значення:
196
 
197
  розмір - size = Тупль (ширина,висота), який описує розмір документу. Ви
198
  можете використовувати попередньо визначені константи названі
199
  PAPER_&lt;paper_type&gt;, наприклад PAPER_A4 і.т.д.
200
 
201
  поля - margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє) - описує поля документа.
202
 
203
  орієнтація - orientation = орієнтація сторінки - константи PORTRAIT - портретна,
204
  LANDSCAPE - ландшафтна.
205
 
206
  firstPageNumber = номер першої сторінки даного документа. Звичайно
207
  починається з 1, але більші значення можуть використовуваться, наприклад
208
  якщо Ви створюєте документ, який складається з кількох частин.
209
 
210
  одиниця виміру - unit: це значення установлює одиниці виміру, які будуть
211
  використовуватися в документі. Використовуйте попередньо визначені
212
  константи: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  книжкові сторінки - facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
215
 
216
  перша сторона зліва - firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Значення для ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру, вибраних
219
для всього документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Якщо Ваш документ
220
не вимірюється в точках, майте це на увазі.
221
 
222
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
1135 cbradney 225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
2168 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 228
 
2168 cbradney 229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 241
 
2168 cbradney 242
Створити новий макрос з іменем &quot;name&quot; з існуючим виконуваним
243
об&apos;єктом &quot;callable&quot;. Виконуваний об&apos;єкт не повинен вимагати ніяких
244
аргументів при його виклику (він може опрацьовувати необов&apos;язкові
245
аргументи, але вони йому не будуть дані).
246
Якщо задана, строкова величина &quot;accel&quot; буде використана для створення
247
гарячої послідовності для макроса.
248
Якщо виконуваний елемент являється класом, його буде відторгнено.
249
Дозволяються функції та зв&apos;язані методи а також ініціалізовані класи
250
які мають метод __call__, що не приймає аргументів. Виконуваний об&apos;єкт
251
можна реєстровати кілька разів. Також дозволяється реєструвати
252
декілька зв&apos;язаних методів одного ініціалізованого класу.</translation>
1525 cbradney 253
  </message>
3064 cbradney 254
  <message>
255
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
256
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
257
 
258
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
259
following meaning:
260
 
261
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
262
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
263
 
264
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
265
  margins
266
 
267
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
268
 
269
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
270
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
271
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
272
 
273
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
274
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
275
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
276
 
277
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
278
 
279
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
280
 
281
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
282
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
283
is not in points, make sure to account for this.
284
 
285
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
286
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
287
</source>
288
    <translation type="unfinished"></translation>
289
  </message>
290
  <message>
291
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
292
 
293
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
294
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
295
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
296
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
297
master page for the new page.
298
 
299
May raise IndexError if the page number is out of range
300
</source>
301
    <translation type="unfinished"></translation>
302
  </message>
303
  <message>
304
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
305
 
306
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
307
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
308
</source>
309
    <translation type="unfinished"></translation>
310
  </message>
1135 cbradney 311
</context>
312
<context>
313
  <name>@default</name>
314
  <message>
315
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
316
 
317
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
318
has some text selected the value assigned to the first character
319
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
320
selected item is used.
321
</source>
1234 cbradney 322
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
323
 
324
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
325
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
326
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 327
  </message>
328
  <message>
329
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
330
 
331
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
332
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
333
</source>
1234 cbradney 334
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
335
 
336
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
337
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
338
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
342
 
343
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
344
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
345
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
346
selected item is used.
347
</source>
1234 cbradney 348
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
349
 
350
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
351
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
352
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
353
активний об&apos;єкт.
354
</translation>
1135 cbradney 355
  </message>
356
  <message>
357
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
358
 
359
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
360
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
361
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
362
used.
363
</source>
1234 cbradney 364
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
365
 
366
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
367
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
368
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
369
</translation>
1135 cbradney 370
  </message>
371
  <message>
372
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
373
 
374
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
375
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
376
</source>
1234 cbradney 377
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
378
 
379
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
380
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
381
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 382
  </message>
383
  <message>
384
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
385
 
386
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
387
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
388
</source>
1234 cbradney 389
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
390
 
391
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
392
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
393
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 394
  </message>
395
  <message>
396
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
397
 
398
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
399
given the currently selected item is used.
400
</source>
1234 cbradney 401
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
402
 
403
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
404
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 405
  </message>
406
  <message>
407
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
408
 
409
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
410
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
411
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
412
used.
413
</source>
1234 cbradney 414
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
415
 
416
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
417
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
418
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
419
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
420
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 421
  </message>
422
  <message>
423
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
424
 
425
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
426
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
427
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
428
used.
429
 
430
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
431
</source>
2168 cbradney 432
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 433
 
434
Вставляє текст&quot; text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку. Текст має бути в
435
кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак
436
має індекс 0. Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт.
437
 
438
Може повернути помилку IndexError якщо індекс вставки виходить за
439
дозволений діапазон.
440
</translation>
1135 cbradney 441
  </message>
442
  <message>
443
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
444
 
445
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
446
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
447
currently selected item is used.
448
 
449
May throw ValueError if the font cannot be found.
450
</source>
1234 cbradney 451
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
452
 
453
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
454
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
455
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
456
 
457
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
458
</translation>
1135 cbradney 459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
462
 
463
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
464
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
465
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
466
currently selected item is used.
467
 
468
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
469
</source>
1234 cbradney 470
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
471
 
472
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
473
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
474
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
475
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
476
об&apos;єкт.
477
 
478
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
479
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 480
  </message>
481
  <message>
482
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
483
 
484
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
485
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
486
item is used.
487
 
488
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
489
</source>
1234 cbradney 490
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
491
 
492
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
493
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
494
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
495
 
496
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
497
за доступний діапазон.
498
</translation>
1135 cbradney 499
  </message>
500
  <message>
501
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
502
 
503
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
504
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
505
 
506
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
507
</source>
1234 cbradney 508
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
509
 
510
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
511
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
512
 
513
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
514
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
515
</translation>
1135 cbradney 516
  </message>
517
  <message>
518
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
519
 
520
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
521
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
522
 
523
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
524
</source>
1234 cbradney 525
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
526
 
527
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
528
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
529
 
530
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
531
</translation>
1135 cbradney 532
  </message>
533
  <message>
534
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
535
 
536
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
537
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
538
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
539
 
540
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
541
</source>
1234 cbradney 542
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
543
 
544
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
545
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
546
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
547
дивіться в dir(scribus).
548
 
549
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
550
невірно.
551
</translation>
1135 cbradney 552
  </message>
553
  <message>
554
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
555
 
556
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
557
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
558
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
559
selected item is used.
560
 
561
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
562
</source>
3064 cbradney 563
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 564
 
565
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
566
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
567
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
568
активний об&apos;єкт.
569
 
570
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
571
наявного тексту.
572
</translation>
1135 cbradney 573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
576
 
577
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
578
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
579
selected item is used.
580
</source>
1234 cbradney 581
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
582
 
583
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
584
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
585
активний об&apos;єкт.
586
</translation>
1135 cbradney 587
  </message>
588
  <message>
589
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
590
 
591
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
592
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
593
given the currently selected item is used.
594
</source>
1234 cbradney 595
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
596
 
597
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
598
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
599
використовується активний об&apos;єкт.
600
</translation>
1135 cbradney 601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
604
 
605
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
606
selected item is used.
607
</source>
1234 cbradney 608
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
609
 
610
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
611
використовується активний об&apos;єкт.
612
</translation>
1135 cbradney 613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
616
 
617
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
618
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
619
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
620
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
621
used.
622
</source>
1234 cbradney 623
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
624
 
625
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
626
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
627
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
628
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
629
</translation>
1135 cbradney 630
  </message>
631
  <message>
632
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
633
 
634
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
635
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
636
and must not link to or be linked from any other frames already.
637
 
638
May throw ScribusException if linking rules are violated.
639
</source>
1234 cbradney 640
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
641
 
642
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
643
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
644
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
645
 
646
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
647
правил зв&apos;язування рамок.
648
</translation>
1135 cbradney 649
  </message>
650
  <message>
651
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
652
 
653
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
654
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
655
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
656
 
657
May throw ScribusException if linking rules are violated.
658
</source>
1234 cbradney 659
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
660
 
661
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
662
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
663
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
664
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
665
 
666
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
667
з&apos;єднання рамок.
668
</translation>
1135 cbradney 669
  </message>
670
  <message>
671
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
672
 
673
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
674
currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 675
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
676
 
677
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
678
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 679
  </message>
680
  <message>
681
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
682
 
683
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
684
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
685
the value of the named color from the default document colors.
686
 
687
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
688
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
689
</source>
1234 cbradney 690
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
691
 
692
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
693
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
694
жодного документа, повертає значення для названого
695
кольору з палітри стандартних кольорів.
696
 
697
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
698
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
699
</translation>
1135 cbradney 700
  </message>
701
  <message>
702
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
703
 
704
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
705
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
706
Color components should be in the range from 0 to 255.
707
 
708
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
709
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
710
</source>
1234 cbradney 711
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
712
 
713
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
714
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
715
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
716
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
717
 
718
 
719
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
720
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
721
</translation>
1135 cbradney 722
  </message>
723
  <message>
724
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
725
 
726
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
727
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
728
&quot;None&quot; - transparent.
729
 
730
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
731
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
732
 
733
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
734
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
735
</source>
1234 cbradney 736
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
737
 
738
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
739
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
740
 
741
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
742
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
743
 
744
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
745
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 746
  </message>
747
  <message>
748
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
749
 
750
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
751
 
752
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
753
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
754
</source>
1234 cbradney 755
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
756
 
757
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
758
 
759
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
760
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
764
 
765
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
766
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
767
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
768
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
769
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
770
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
771
opional parameters is False.
772
 
773
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
774
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
775
 
776
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
777
 
778
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
779
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
780
</source>
3064 cbradney 781
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; строкова
1234 cbradney 782
величина з іменем файла
783
 
784
Показує діалогове вікно &quot;Відчинити файл&quot; з аннотацією &quot;caption&quot;. Імена
785
файлів фільтруються за домомогою строкової змінної &quot;filter&quot;. Може бути вказане стандартне ім&apos;я або шлях до файла (&quot;defaultname&quot;) - залиште цю змінну пустою,
786
якщо Ви не бажаєте її використовувати. Значення &quot;True&quot; для &quot;haspreview&quot;
787
вмикає застосування невеликого віджета попереднього перегляду в діалоговому
788
вікні &quot;FileSelect&quot;. Якщо параметр &quot;issave&quot; дорівнює &quot;True&quot;, діалогове вікно діє, як
789
&quot;Записати Як&quot;, в іншому разі воно відповідає &quot;Відчинити файл&quot;. Значення по
790
умовчанню для обох змінних дорівнює &quot;False&quot;.
791
 
792
Якщо вказане значення фільтра, воно повинне мати вид &apos;коментар (*.type *.type2 ...)&apos;.
793
Наприклад &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
794
 
795
Зверніться до документації по Qt для QFileDialog за детальним описом фільтрів.
796
 
797
Приклад: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
798
Приклад: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 799
  </message>
800
  <message>
801
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
802
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
803
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
804
 
805
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
806
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
807
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
808
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
809
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
810
 
811
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
812
at 1.
813
 
814
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
815
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
816
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
817
can be binary-ORed with button constants:
818
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
819
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
820
 
821
Usage examples:
822
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
823
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
824
          ICON_ERROR)
825
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
826
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
827
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
828
 
829
Defined button and icon constants:
830
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
831
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
832
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
833
</source>
1234 cbradney 834
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
835
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
836
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
837
 
838
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
839
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
840
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
841
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
842
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
843
просту розмітку по типу HTML.
844
 
845
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
846
починаються з 1.
847
 
848
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
849
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
850
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
851
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
852
кнопок
853
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
854
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
855
 
856
Приклади використання:
857
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
858
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
859
          ICON_ERROR)
860
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
861
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
862
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
863
 
864
Визначені константи кнопок та іконок:
865
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
866
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
867
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 868
  </message>
869
  <message>
870
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
871
 
872
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
873
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
874
 
875
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
876
</source>
1234 cbradney 877
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
878
 
879
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
880
отримане значення, як строкову величину
881
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
882
по умовчанню&apos; (default).
883
 
884
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
885
</translation>
1135 cbradney 886
  </message>
887
  <message>
888
    <source>closeDoc()
889
 
890
Closes the current document without prompting to save.
891
 
892
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
893
</source>
1234 cbradney 894
    <translation>closeDoc()
895
 
896
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
897
 
898
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
899
документа для зачиняння
900
</translation>
1135 cbradney 901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>haveDoc() -&gt; bool
904
 
905
Returns true if there is a document open.
906
</source>
1234 cbradney 907
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
908
 
909
Повертає правдиве булеве значення при
910
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 911
  </message>
912
  <message>
913
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
914
 
915
Opens the document &quot;name&quot;.
916
 
917
May raise ScribusError if the document could not be opened.
918
</source>
1234 cbradney 919
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
920
 
921
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
922
 
923
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
924
було відчинити.
925
</translation>
1135 cbradney 926
  </message>
927
  <message>
928
    <source>saveDoc()
929
 
930
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
931
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
932
save file dialog.
933
 
934
If the save fails, there is currently no way to tell.
935
</source>
1234 cbradney 936
    <translation>saveDoc()
937
 
938
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
939
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
940
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
941
діалог збереження файла.
942
 
943
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
944
</translation>
1135 cbradney 945
  </message>
946
  <message>
947
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
948
 
949
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
950
relative path).
951
 
952
May raise ScribusError if the save fails.
953
</source>
1234 cbradney 954
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
955
 
956
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
957
повним або відносним шляхом.
958
 
959
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
960
</translation>
1135 cbradney 961
  </message>
962
  <message>
963
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
964
 
965
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
966
strings.
967
</source>
1234 cbradney 968
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
969
 
970
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
971
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
972
</translation>
1135 cbradney 973
  </message>
974
  <message>
975
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
976
 
977
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
978
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
979
constants.
980
</source>
1234 cbradney 981
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
982
 
983
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
984
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
985
константи.
986
</translation>
1135 cbradney 987
  </message>
988
  <message>
989
    <source>setUnit(type)
990
 
991
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
992
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
993
 
994
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
995
</source>
1234 cbradney 996
    <translation>setUnit(type)
997
 
998
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
999
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1000
 
1001
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
1002
виміру.
1003
</translation>
1135 cbradney 1004
  </message>
1005
  <message>
1006
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1007
 
1008
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1009
of the UNIT_* constants:
1010
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1011
</source>
1234 cbradney 1012
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1013
 
1014
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
1015
констант UNIT_* constants:
1016
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1017
</translation>
1135 cbradney 1018
  </message>
1019
  <message>
1020
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1021
 
1022
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1023
current document.
1024
</source>
1234 cbradney 1025
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1026
 
1027
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
1028
</translation>
1135 cbradney 1029
  </message>
1030
  <message>
1031
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1032
 
1033
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1034
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1035
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1036
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1037
</source>
1234 cbradney 1038
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1039
 
1040
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
1041
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
1042
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
1043
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
1044
</translation>
1135 cbradney 1045
  </message>
1046
  <message>
1047
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1048
 
1049
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1050
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1051
</source>
1234 cbradney 1052
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1053
 
1054
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
1055
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1056
</translation>
1135 cbradney 1057
  </message>
1058
  <message>
1059
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1060
 
1061
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1062
is not given the currently selected Item is used.
1063
</source>
1234 cbradney 1064
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1065
 
1066
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
1067
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1068
</translation>
1135 cbradney 1069
  </message>
1070
  <message>
1071
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1072
 
1073
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1074
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1075
</source>
1234 cbradney 1076
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1077
 
1078
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1079
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1080
</translation>
1135 cbradney 1081
  </message>
1082
  <message>
1083
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1084
 
1085
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1086
the currently selected item is used. The join types are:
1087
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1088
</source>
1234 cbradney 1089
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1090
 
1091
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1092
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1093
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1094
</translation>
1135 cbradney 1095
  </message>
1096
  <message>
1097
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1098
 
1099
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1100
currently selected item is used. The cap types are:
1101
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1102
</source>
1234 cbradney 1103
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1104
 
1105
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1106
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1107
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1108
</translation>
1135 cbradney 1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1112
 
1113
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1114
currently selected item is used. Line style constants are:
1115
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1116
</source>
1234 cbradney 1117
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1118
 
1119
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1120
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1121
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1122
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1123
LINE_SOLID (суцільна)
1124
</translation>
1135 cbradney 1125
  </message>
1126
  <message>
1127
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1128
 
1129
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1130
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1131
</source>
1234 cbradney 1132
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1133
 
1134
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1135
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1136
</translation>
1135 cbradney 1137
  </message>
1138
  <message>
1139
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1140
 
1141
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1142
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1143
</source>
1234 cbradney 1144
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1145
 
1146
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
1147
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1148
</translation>
1135 cbradney 1149
  </message>
1150
  <message>
1151
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1152
 
1153
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1154
given the currently selected item is used.
1155
</source>
1234 cbradney 1156
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1157
 
1158
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1159
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1160
</translation>
1135 cbradney 1161
  </message>
1162
  <message>
1163
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1164
 
1165
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1166
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1167
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1168
for reference.
1169
</source>
1234 cbradney 1170
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1171
 
1172
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1173
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1174
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1175
для подальшої інформації.
1176
</translation>
1135 cbradney 1177
  </message>
1178
  <message>
1179
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1180
 
1181
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1182
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1183
is used.
1184
</source>
1234 cbradney 1185
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1186
 
1187
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1188
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1189
використано активний об&apos;єкт.
1190
</translation>
1135 cbradney 1191
  </message>
1192
  <message>
1193
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1194
 
1195
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1196
</source>
1234 cbradney 1197
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1198
 
1199
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1200
</translation>
1135 cbradney 1201
  </message>
1202
  <message>
1203
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1204
 
1205
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1206
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1207
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1208
belongs to a group, the whole group is moved.
1209
</source>
1234 cbradney 1210
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1211
 
1212
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1213
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
1214
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1215
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1216
</translation>
1135 cbradney 1217
  </message>
1218
  <message>
1219
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1220
 
1221
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1222
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1223
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1224
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1225
given the currently selected item is used.
1226
</source>
1234 cbradney 1227
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1228
 
1229
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1230
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1231
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1232
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1233
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1234
буде використано активний об&apos;єкт.
1235
</translation>
1135 cbradney 1236
  </message>
1237
  <message>
1238
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1239
 
1240
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1241
is not given the currently selected item is used.
1242
</source>
1234 cbradney 1243
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1244
 
1245
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1246
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1247
</translation>
1135 cbradney 1248
  </message>
1249
  <message>
1250
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1251
 
1252
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1253
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1254
second selected Object and so on.
1255
</source>
1234 cbradney 1256
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1257
 
1258
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1259
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1260
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1261
</translation>
1135 cbradney 1262
  </message>
1263
  <message>
1264
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1265
 
1266
Returns the number of selected objects.
1267
</source>
1234 cbradney 1268
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1269
 
1270
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1271
</translation>
1135 cbradney 1272
  </message>
1273
  <message>
1274
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1275
 
1276
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1277
</source>
1234 cbradney 1278
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1279
 
1280
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1281
</translation>
1135 cbradney 1282
  </message>
1283
  <message>
1284
    <source>deselectAll()
1285
 
1286
Deselects all objects in the whole document.
1287
</source>
1234 cbradney 1288
    <translation>deselectAll()
1289
 
1290
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1291
</translation>
1135 cbradney 1292
  </message>
1293
  <message>
1294
    <source>groupObjects(list)
1295
 
1296
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1297
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1298
items are used.
1299
</source>
1234 cbradney 1300
    <translation>groupObjects(list)
1301
 
1302
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1303
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1304
використано активний об&apos;єкт.
1305
</translation>
1135 cbradney 1306
  </message>
1307
  <message>
1308
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1309
 
1310
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 1311
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1312
 
1313
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1314
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1315
  </message>
1316
  <message>
1317
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1318
 
1319
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1320
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1321
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1322
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1323
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1324
 
1325
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1326
</source>
1234 cbradney 1327
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1328
 
1329
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1330
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1331
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1332
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
1333
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1334
 
1335
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1336
</translation>
1135 cbradney 1337
  </message>
1338
  <message>
1339
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1340
 
1341
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1342
not given the currently selected item is used.
1343
 
1344
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1345
</source>
1234 cbradney 1346
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1347
 
1348
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
1349
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1350
 
1351
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1352
для зображень
1353
</translation>
1135 cbradney 1354
  </message>
1355
  <message>
1356
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1357
 
1358
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1359
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1360
means 100 %.
1361
 
1362
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1363
</source>
1234 cbradney 1364
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1365
 
1366
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
1367
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1368
дорівнює 100 %.
1369
 
1370
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1371
рамкою для зображень
1372
</translation>
1135 cbradney 1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1376
 
1377
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1378
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1379
if locked.
1380
</source>
1234 cbradney 1381
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1382
 
1383
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1384
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1385
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1386
</translation>
1135 cbradney 1387
  </message>
1388
  <message>
1389
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1390
 
1391
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1392
currently selected item is used.
1393
</source>
1234 cbradney 1394
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1395
 
1396
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1397
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1398
</translation>
1135 cbradney 1399
  </message>
1400
  <message>
1401
    <source>getFontNames() -&gt; list
1402
 
1403
Returns a list with the names of all available fonts.
1404
</source>
1234 cbradney 1405
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1406
 
1407
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1408
</translation>
1135 cbradney 1409
  </message>
1410
  <message>
1411
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1412
 
1413
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1414
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1415
</source>
1234 cbradney 1416
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1417
 
1418
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1419
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1420
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1421
</translation>
1135 cbradney 1422
  </message>
1423
  <message>
1424
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1425
 
1426
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1427
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1428
 
1429
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1430
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1431
</source>
1525 cbradney 1432
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1234 cbradney 1433
 
1434
Показує зображення шрифта &quot;name&quot; у вигляді заданого тексту
1435
&quot;sample&quot; розміром &quot;size&quot;. Зображення записується в файл &quot;filename&quot;.
1436
Повертає булеве значення &quot;true&quot; у разі успішного завершення.
1437
 
1438
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не знайдено.
1439
Може повернути помилку ValueError, якщо задано пустий текст або назва файла.
1440
</translation>
1135 cbradney 1441
  </message>
1442
  <message>
1443
    <source>getLayers() -&gt; list
1444
 
1445
Returns a list with the names of all defined layers.
1446
</source>
1234 cbradney 1447
    <translation>getLayers() -&gt; list
1448
 
1449
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1450
</translation>
1135 cbradney 1451
  </message>
1452
  <message>
1453
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1454
 
1455
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1456
 
1457
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1458
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1459
</source>
1234 cbradney 1460
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1461
 
1462
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1463
 
1464
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1465
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1466
</translation>
1135 cbradney 1467
  </message>
1468
  <message>
1469
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1470
 
1471
Returns the name of the current active layer.
1472
</source>
1234 cbradney 1473
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1474
 
1475
Повертає назву активного плану.
1476
</translation>
1135 cbradney 1477
  </message>
1478
  <message>
1479
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1480
 
1481
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1482
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1483
 
1484
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1485
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1486
</source>
1234 cbradney 1487
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1488
 
1489
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1490
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1491
 
1492
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1493
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1494
</translation>
1135 cbradney 1495
  </message>
1496
  <message>
1497
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1498
 
1499
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1500
the layer is invisible.
1501
 
1502
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1503
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1504
</source>
1234 cbradney 1505
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1506
 
1507
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1508
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1509
 
1510
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1511
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1512
</translation>
1135 cbradney 1513
  </message>
1514
  <message>
1515
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1516
 
1517
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1518
false the layer won&apos;t be printed.
1519
 
1520
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1521
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1522
</source>
1234 cbradney 1523
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1524
 
1525
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1526
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1527
 
1528
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1529
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1530
</translation>
1135 cbradney 1531
  </message>
1532
  <message>
1533
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1534
 
1535
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1536
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1537
&quot;layer&quot; is invisible.
1538
 
1539
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1540
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1541
</source>
1525 cbradney 1542
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1543
 
1544
Повертає стан видимості плану &quot;layer&quot; - значення &quot;True&quot; означає, що
1545
план &quot;layer&quot; видимий, а значення &quot;False&quot; означає, що план &quot;layer&quot;
1546
невидимий.
1547
 
1548
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1549
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1550
</translation>
1135 cbradney 1551
  </message>
1552
  <message>
1553
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1554
 
1555
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1556
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1557
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1558
 
1559
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1560
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1561
</source>
1525 cbradney 1562
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1563
 
1564
Повертає стан доступності для друку плану &quot;layer&quot;. При значенні &quot;True&quot;
1565
план &quot;layer&quot; може бути надрукований, а при значенні &quot;False&quot; - ні.
1566
 
1567
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1568
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1569
</translation>
1135 cbradney 1570
  </message>
1571
  <message>
1572
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1573
 
1574
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1575
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1576
 
1577
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1578
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1579
</source>
1234 cbradney 1580
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1581
 
1582
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1583
останній план документа нічого не відбувається.
1584
 
1585
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1586
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1587
</translation>
1135 cbradney 1588
  </message>
1589
  <message>
1590
    <source>createLayer(layer)
1591
 
1592
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1593
 
1594
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1595
</source>
1234 cbradney 1596
    <translation>createLayer(layer)
1597
 
1598
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1599
 
1600
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1601
</translation>
1135 cbradney 1602
  </message>
1603
  <message>
1604
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1605
 
1606
Returns a string with the -lang value.
1607
</source>
1234 cbradney 1608
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1609
 
1610
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1611
</translation>
1135 cbradney 1612
  </message>
1613
  <message>
1614
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1615
 
1616
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1617
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1618
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1619
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1620
is not given Scribus will create one for you.
1621
 
1622
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1623
</source>
1234 cbradney 1624
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1625
 
1626
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1627
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1628
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1629
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1630
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1631
 
1632
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1633
використаної назви.
1634
</translation>
1135 cbradney 1635
  </message>
1636
  <message>
1637
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1638
 
1639
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1640
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1641
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1642
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1643
create one for you.
1644
 
1645
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1646
</source>
1234 cbradney 1647
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1648
 
1649
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1650
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
1651
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1652
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1653
Scribus створить його сам.
1654
 
1655
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1656
використаної назви.
1657
</translation>
1135 cbradney 1658
  </message>
1659
  <message>
1660
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1661
 
1662
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1663
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1664
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1665
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1666
given Scribus will create one for you.
1667
 
1668
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1669
</source>
1234 cbradney 1670
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1671
 
1672
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1673
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1674
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1675
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1676
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1677
 
1678
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1679
використаної назви.
1680
 
1681
</translation>
1135 cbradney 1682
  </message>
1683
  <message>
1684
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1685
 
1686
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1687
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1688
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1689
object because you need this name for further access to that object. If
1690
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1691
 
1692
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1693
</source>
1234 cbradney 1694
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1695
 
1696
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1697
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1698
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1699
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1700
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1701
 
1702
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1703
використаної назви.
1704
</translation>
1135 cbradney 1705
  </message>
1706
  <message>
1707
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1708
 
1709
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1710
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1711
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1712
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1713
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1714
Scribus will create one for you.
1715
 
1716
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1717
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1718
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1719
</source>
1234 cbradney 1720
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1721
 
1722
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1723
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1724
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1725
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1726
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1727
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1728
 
1729
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1730
використаної назви.
1731
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1732
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1733
</translation>
1135 cbradney 1734
  </message>
1735
  <message>
1736
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1737
 
1738
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1739
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1740
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1741
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1742
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1743
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1744
identifier for the object because you need this name for further access to that
1745
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1746
 
1747
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1748
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1749
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1750
</source>
1234 cbradney 1751
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1752
 
1753
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1754
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1755
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1756
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
1757
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1758
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
1759
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1760
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1761
 
1762
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1763
використаної назви.
1764
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1765
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1766
</translation>
1135 cbradney 1767
  </message>
1768
  <message>
1769
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1770
 
1771
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1772
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1773
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1774
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1775
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1776
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1777
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1778
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1779
for you.
1780
 
1781
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1782
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1783
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1784
</source>
1234 cbradney 1785
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1786
 
1787
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1788
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1789
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1790
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1791
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1792
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
1793
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1794
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1795
задано, Scribus створить його сам.
1796
 
1797
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1798
використаної назви.
1799
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1800
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1801
</translation>
1135 cbradney 1802
  </message>
1803
  <message>
1804
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1805
 
1806
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1807
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1808
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1809
unique identifier for the object because you need this name for further access
1810
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1811
 
1812
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1813
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1814
</source>
1234 cbradney 1815
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1816
 
1817
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1818
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1819
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
1820
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1821
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1822
його сам.
1823
 
1824
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1825
використаної назви.
1826
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
1827
базових об&apos;єкти не існують.
1828
</translation>
1135 cbradney 1829
  </message>
1830
  <message>
1831
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1832
 
1833
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1834
selected item is deleted.
1835
</source>
1234 cbradney 1836
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1837
 
1838
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1839
</translation>
1135 cbradney 1840
  </message>
1841
  <message>
1842
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1843
 
1844
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1845
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1846
is not passed, text flow is toggled.
1847
</source>
1234 cbradney 1848
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1849
 
1850
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1851
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1852
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1853
стану параметра на протилежний.
1854
</translation>
1135 cbradney 1855
  </message>
1856
  <message>
1857
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1858
 
1859
Test if an object with specified name really exists in the document.
1860
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1861
returns True if there is something selected.
1862
</source>
1234 cbradney 1863
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1864
 
1865
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1866
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1867
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1868
</translation>
1135 cbradney 1869
  </message>
1870
  <message>
1871
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1872
 
1873
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1874
given, it&apos;s applied on the selected object.
1875
</source>
1234 cbradney 1876
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1877
 
1878
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1879
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1880
</translation>
1135 cbradney 1881
  </message>
1882
  <message>
1883
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1884
 
1885
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1886
</source>
1234 cbradney 1887
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1888
 
1889
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1890
</translation>
1135 cbradney 1891
  </message>
1892
  <message>
1893
    <source>currentPage() -&gt; integer
1894
 
1895
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1896
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1897
</source>
1234 cbradney 1898
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1899
 
1900
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1901
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1902
</translation>
1135 cbradney 1903
  </message>
1904
  <message>
1905
    <source>redrawAll()
1906
 
1907
Redraws all pages.
1908
</source>
1234 cbradney 1909
    <translation>redrawAll()
1910
 
1911
Перерисовує всі сторінки.
1912
</translation>
1135 cbradney 1913
  </message>
1914
  <message>
1915
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1916
 
1917
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1918
 
1919
May raise ScribusError if the save failed.
1920
</source>
1234 cbradney 1921
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1922
 
1923
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1924
 
1925
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1926
</translation>
1135 cbradney 1927
  </message>
1928
  <message>
1929
    <source>deletePage(nr)
1930
 
1931
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1932
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1933
page number is.
1934
 
1935
May raise IndexError if the page number is out of range
1936
</source>
1234 cbradney 1937
    <translation>deletePage(nr)
1938
 
1939
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1940
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1941
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1942
 
1943
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1944
межі доступного діапазону
1945
</translation>
1135 cbradney 1946
  </message>
1947
  <message>
1948
    <source>gotoPage(nr)
1949
 
1950
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1951
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1952
just sets the page that script commands will operates on.
1953
 
1954
May raise IndexError if the page number is out of range.
1955
</source>
1234 cbradney 1956
    <translation>gotoPage(nr)
1957
 
1958
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1959
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1960
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1961
 
1962
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1963
доступного діапазону.
1964
</translation>
1135 cbradney 1965
  </message>
1966
  <message>
1967
    <source>pageCount() -&gt; integer
1968
 
1969
Returns the number of pages in the document.
1970
</source>
1234 cbradney 1971
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1972
 
1973
Повертає число сторінок в документі.
1974
</translation>
1135 cbradney 1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <source>getHGuides() -&gt; list
1978
 
1979
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1980
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1981
</source>
1234 cbradney 1982
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1983
 
1984
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1985
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
1986
UNIT_&lt;type&gt;.
1987
</translation>
1135 cbradney 1988
  </message>
1989
  <message>
1990
    <source>setHGuides(list)
1991
 
1992
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1993
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1994
 
1995
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1996
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1997
</source>
1234 cbradney 1998
    <translation>setHGuides(list)
1999
 
2000
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
2001
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
2002
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
2003
 
2004
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
2005
заміщення існуючих
2006
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
2007
</translation>
1135 cbradney 2008
  </message>
2009
  <message>
2010
    <source>getVGuides()
2011
 
2012
See getHGuides.
2013
</source>
1234 cbradney 2014
    <translation>getVGuides()
2015
 
2016
Див. getHGuides.
2017
</translation>
1135 cbradney 2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <source>setVGuides()
2021
 
2022
See setHGuides.
2023
</source>
1234 cbradney 2024
    <translation>setVGuides()
2025
 
2026
Див. setHGuides.
2027
</translation>
1135 cbradney 2028
  </message>
2029
  <message>
2030
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2031
 
2032
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2033
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2034
</source>
1234 cbradney 2035
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
2036
 
2037
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
2038
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
2039
</translation>
1135 cbradney 2040
  </message>
2041
  <message>
2042
    <source>getPageItems() -&gt; list
2043
 
2044
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2045
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2046
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2047
the page...
2048
</source>
1234 cbradney 2049
    <translation>getPageItems() -&gt; список
2050
 
2051
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
2052
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2053
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
2054
</translation>
1135 cbradney 2055
  </message>
2056
  <message>
2057
    <source>getPageMargins()
2058
 
2059
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2060
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2061
</source>
2168 cbradney 2062
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1234 cbradney 2063
 
2064
Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в
2065
активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageSize().
2066
</translation>
1135 cbradney 2067
  </message>
2068
  <message>
2069
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2070
 
2071
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2072
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2073
currently selected item is used.
2074
</source>
1234 cbradney 2075
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2076
 
2077
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
2078
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2079
буде використано активний об&apos;єкт.
2080
</translation>
1135 cbradney 2081
  </message>
2082
  <message>
2083
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2084
 
2085
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2086
is not given the currently selected item is used.
2087
</source>
1234 cbradney 2088
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2089
 
2090
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2091
буде використано активний об&apos;єкт.
2092
</translation>
1135 cbradney 2093
  </message>
2094
  <message>
2095
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2096
 
2097
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2098
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2099
given the currently selected item is used.
2100
 
2101
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2102
</source>
1234 cbradney 2103
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2104
 
2105
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
2106
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
2107
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2108
 
2109
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2110
доступний діапазон.
2111
</translation>
1135 cbradney 2112
  </message>
2113
  <message>
2114
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2115
 
2116
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2117
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2118
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2119
is used.
2120
 
2121
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2122
</source>
1234 cbradney 2123
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2124
 
2125
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
2126
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
2127
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2128
 
2129
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2130
доступний діапазон.
2131
</translation>
1135 cbradney 2132
  </message>
2133
  <message>
2134
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2135
 
2136
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2137
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2138
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2139
</source>
1234 cbradney 2140
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2141
 
2142
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2143
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2144
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
2145
</translation>
1135 cbradney 2146
  </message>
2147
  <message>
2148
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2149
 
2150
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2151
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2152
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2153
</source>
1234 cbradney 2154
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2155
 
2156
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2157
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2158
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2159
</translation>
1135 cbradney 2160
  </message>
2161
  <message>
2162
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2163
 
2164
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2165
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2166
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2167
</source>
1234 cbradney 2168
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2169
 
2170
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2171
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2172
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2173
</translation>
1135 cbradney 2174
  </message>
2175
  <message>
2176
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2177
 
2178
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2179
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2180
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2181
Item is used.
2182
 
2183
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2184
</source>
1234 cbradney 2185
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2186
 
2187
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
2188
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2189
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
2190
активний об&apos;єкт.
2191
 
2192
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2193
доступний діапазон.
2194
</translation>
1135 cbradney 2195
  </message>
2196
  <message>
2197
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2198
 
2199
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2200
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2201
 
2202
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2203
</source>
1234 cbradney 2204
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2205
 
2206
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2207
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2208
 
2209
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2210
</translation>
1135 cbradney 2211
  </message>
2212
  <message>
2213
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2214
 
2215
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2216
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2217
 
2218
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2219
</source>
1234 cbradney 2220
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2221
 
2222
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2223
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2224
 
2225
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2226
</translation>
1135 cbradney 2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source>progressReset()
2230
 
2231
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2232
new progress bar use. See progressSet.
2233
</source>
1234 cbradney 2234
    <translation>progressReset()
2235
 
2236
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2237
використання панелі. Див. progressSet.
2238
</translation>
1135 cbradney 2239
  </message>
2240
  <message>
2241
    <source>progressTotal(max)
2242
 
2243
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2244
See progressSet.
2245
</source>
1234 cbradney 2246
    <translation>progressTotal(max)
2247
 
2248
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2249
число. Див. progressSet.
2250
</translation>
1135 cbradney 2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>progressSet(nr)
2254
 
2255
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2256
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2257
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2258
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2259
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2260
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2261
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2262
</source>
1234 cbradney 2263
    <translation>progressSet(nr)
2264
 
2265
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2266
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2267
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2268
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2269
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2270
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2271
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2272
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
2273
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
2274
</translation>
1135 cbradney 2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>setCursor()
2278
 
2279
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2280
</source>
1234 cbradney 2281
    <translation>setCursor()
2282
 
2283
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2284
Поки що не використовуйте.
2285
</translation>
1135 cbradney 2286
  </message>
2287
  <message>
2288
    <source>docChanged(bool)
2289
 
2290
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2291
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2292
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2293
</source>
1234 cbradney 2294
    <translation>docChanged(булеве значення)
2295
 
2296
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2297
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2298
змін автоматично при роботі сценарія.
2299
</translation>
1135 cbradney 2300
  </message>
2301
  <message>
2302
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2303
 
2304
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2305
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2306
the range from 0 to 255.
2307
 
2308
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2309
</source>
3064 cbradney 2310
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 2311
 
2312
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору виражається чотирма
2313
складовими: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Малиновий),
2314
y = Yellow (Жовтий) та k = Black (Чорний). Складові кольору повинні
2315
бути в діапазоні від 0 до 255.
2316
 
2317
Може повернути помилку ValueError, якщо була задана недійсна
2318
назва кольору.
2319
</translation>
1135 cbradney 2320
  </message>
2321
  <message>
2322
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2323
 
2324
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2325
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2326
selected item is used.
2327
</source>
3064 cbradney 2328
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 2329
 
2330
Повертає радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2331
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2335
 
2336
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2337
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2338
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2339
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2340
</source>
3064 cbradney 2341
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 2342
 
2343
Повертає тупль (x, y) з позицією об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
2344
не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Позиція виражається
2345
а активних точках виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt; для
2346
довідки.
2347
</translation>
1135 cbradney 2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2351
 
2352
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2353
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2354
selected item is used.
2355
</source>
3064 cbradney 2356
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 2357
 
2358
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні
2359
значення приводять до обертання проти годинникової стрілки.
2360
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2361
</translation>
1135 cbradney 2362
  </message>
1525 cbradney 2363
  <message>
2364
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2365
 
2366
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2367
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2368
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2369
 
2370
May raise WrongFrameTypeError.
2371
</source>
2168 cbradney 2372
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2373
 
2374
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
2375
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2376
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2377
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2378
булевими змінними.
2379
 
2380
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2381
</translation>
1525 cbradney 2382
  </message>
2383
  <message>
2168 cbradney 2384
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2385
 
2168 cbradney 2386
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2387
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2388
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2389
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2390
 
2168 cbradney 2391
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2392
</source>
3064 cbradney 2393
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2168 cbradney 2394
 
2395
Виділяє &quot;count&quot; знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; починаючи
2396
з знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot;
2397
дорівнює нулю вибірка тексту буде відмінена. Якщо &quot;count&quot; дорівнює
2398
 -1 - весь текст в рамці буде вибрано. Якщо &quot;name&quot; не задано буде
2399
використано ім&apos;я активного об&apos;єкта.
2400
 
2401
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за допустимий
2402
діапазон тексту.
2403
</translation>
1525 cbradney 2404
  </message>
2405
  <message>
2168 cbradney 2406
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2407
 
2408
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2409
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2410
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2411
for the macro.
2412
</source>
3064 cbradney 2413
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2168 cbradney 2414
 
2415
Створити макрос з іменем &quot;name&quot; методом оцінки програмного коду
2416
&quot;sourcetext&quot;. &quot;sourcetext&quot; код повинен відповідати тим же вимогам,
2417
що і макроси створені графічною оболонкою. Якщо задана, строкова
2418
величина &quot;accel&quot; то вона буде використана як гаряча комбінація
2419
клавіш для цього макроса.
2420
</translation>
2421
  </message>
2422
  <message>
1525 cbradney 2423
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2424
 
2425
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2426
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2427
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2428
 
2429
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2430
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2431
</source>
2168 cbradney 2432
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2433
 
2434
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2435
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2436
&quot;layer&quot; не дозволено.
2437
 
2438
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2439
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2440
</translation>
1525 cbradney 2441
  </message>
2442
  <message>
2443
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2444
 
2445
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2168 cbradney 2446
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2447
space. If no document is open, returns the value of the named color
2448
from the default document colors.
2449
 
2450
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2451
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2452
</source>
3064 cbradney 2453
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2454
 
2168 cbradney 2455
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору з
2456
назвою &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в область
2457
кольору RGB. При відсутності відчиненого документа повертає
2458
значення названого кольору з стандартної палітри документа.
1525 cbradney 2459
 
2168 cbradney 2460
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір
2461
не було знайдено.
2462
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказане невірне
2463
ім&apos;я кольору.
2464
</translation>
1525 cbradney 2465
  </message>
2466
  <message>
2168 cbradney 2467
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2468
 
2168 cbradney 2469
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2470
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2471
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2472
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2473
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2474
 
2475
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2476
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2477
</source>
2168 cbradney 2478
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2479
 
2168 cbradney 2480
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2481
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2482
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2483
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
2484
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2485
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2486
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2487
 
2488
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2489
було знайдено.
2490
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
2491
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2492
</translation>
1525 cbradney 2493
  </message>
2494
  <message>
2168 cbradney 2495
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2496
 
2168 cbradney 2497
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2498
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2499
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2500
 
2168 cbradney 2501
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2502
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2503
</source>
3064 cbradney 2504
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2505
 
2168 cbradney 2506
Повертає значення видимості плана &quot;layer&quot; - True означає, що
2507
план &quot;layer&quot; видимий, а False означає, що план &quot;layer&quot; невидимий.
2508
 
2509
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2510
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2511
</translation>
1525 cbradney 2512
  </message>
2513
  <message>
2168 cbradney 2514
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2515
 
2168 cbradney 2516
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2517
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2518
 
2168 cbradney 2519
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2520
</source>
2521
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2522
 
2168 cbradney 2523
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
2524
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2525
 
2168 cbradney 2526
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2527
текстовою рамкою
2528
</translation>
1525 cbradney 2529
  </message>
2530
  <message>
2168 cbradney 2531
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2532
 
2168 cbradney 2533
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2534
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2535
 
2168 cbradney 2536
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2537
</source>
2168 cbradney 2538
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2539
 
2168 cbradney 2540
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
2541
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2542
 
2168 cbradney 2543
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2544
являється текстовою
2545
</translation>
1525 cbradney 2546
  </message>
2547
  <message>
2168 cbradney 2548
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2549
 
2168 cbradney 2550
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2551
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2552
</source>
2168 cbradney 2553
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2554
 
2168 cbradney 2555
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2556
</translation>
1525 cbradney 2557
  </message>
2558
  <message>
2168 cbradney 2559
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2560
 
2168 cbradney 2561
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2562
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2563
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2564
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2565
 
2168 cbradney 2566
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2567
</source>
3064 cbradney 2568
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2569
 
2168 cbradney 2570
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстовій рамці &quot;name&quot;.
2571
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший
2572
знак повинен мати індекс 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст в рамку.
2573
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2574
 
2168 cbradney 2575
Може повернути помилку IndexError при вставці за межами доступного
2576
діапазону.
2577
</translation>
1525 cbradney 2578
  </message>
3064 cbradney 2579
  <message>
2580
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2581
 
2582
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2583
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2584
space. If no document is open, returns the value of the named color
2585
from the default document colors.
2586
 
2587
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2588
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2589
</source>
2590
    <translation type="unfinished"></translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2594
 
2595
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2596
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2597
the range from 0 to 255.
2598
 
2599
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2600
</source>
2601
    <translation type="unfinished"></translation>
2602
  </message>
2603
  <message>
2604
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2605
 
2606
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2607
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2608
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2609
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2610
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2611
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2612
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2613
opional parameters is False.
2614
 
2615
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2616
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2617
 
2618
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2619
 
2620
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2621
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2622
</source>
2623
    <translation type="unfinished"></translation>
2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2627
 
2628
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2629
style name or None when user cancels the dialog.
2630
</source>
2631
    <translation type="unfinished"></translation>
2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2635
 
2636
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2637
</source>
2638
    <translation type="unfinished"></translation>
2639
  </message>
2640
  <message>
2641
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2642
 
2643
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2644
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2645
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2646
</source>
2647
    <translation type="unfinished"></translation>
2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2651
 
2652
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2653
for details of arguments.
2654
 
2655
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2656
</source>
2657
    <translation type="unfinished"></translation>
2658
  </message>
2659
  <message>
2660
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2661
 
2662
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2663
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2664
by parent classes as well.
2665
</source>
2666
    <translation type="unfinished"></translation>
2667
  </message>
2668
  <message>
2669
    <source>getProperty(object, property)
2670
 
2671
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2672
 
2673
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2674
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2675
C++ QObject instance.
2676
 
2677
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2678
to look up on `object&apos;.
2679
 
2680
The return value varies depending on the type of the property.
2681
</source>
2682
    <translation type="unfinished"></translation>
2683
  </message>
2684
  <message>
2685
    <source>setProperty(object, property, value)
2686
 
2687
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2688
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2689
also be raised if the underlying setter fails.
2690
 
2691
See getProperty() for more information.
2692
</source>
2693
    <translation type="unfinished"></translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
2696
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2697
 
2698
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2699
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2700
search recursively through children, grandchildren, etc.
2701
 
2702
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2703
</source>
2704
    <translation type="unfinished"></translation>
2705
  </message>
2706
  <message>
2707
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2708
 
2709
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2710
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2711
search recursively through children, grandchildren, etc.
2712
</source>
2713
    <translation type="unfinished"></translation>
2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2717
 
2718
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2719
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2720
selected item is used.
2721
</source>
2722
    <translation type="unfinished"></translation>
2723
  </message>
2724
  <message>
2725
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2726
 
2727
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2728
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2729
&quot;layer&quot; is invisible.
2730
 
2731
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2732
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2733
</source>
2734
    <translation type="unfinished"></translation>
2735
  </message>
2736
  <message>
2737
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2738
 
2739
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2740
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2741
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2742
not given the currently selected Item is used.
2743
 
2744
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2745
</source>
2746
    <translation type="unfinished"></translation>
2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2750
 
2751
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2752
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2753
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2754
 
2755
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2756
</source>
2757
    <translation type="unfinished"></translation>
2758
  </message>
1135 cbradney 2759
</context>
2760
<context>
188 Franz 2761
  <name>About</name>
2762
  <message>
1135 cbradney 2763
    <source>About Scribus%1%2</source>
2764
    <translation type="obsolete">Про Scribus %1 %2</translation>
2765
  </message>
2766
  <message>
188 Franz 2767
    <source>%1. %2 %3 </source>
2168 cbradney 2768
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
188 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Scribus Version %1
2772
%2 %3</source>
3064 cbradney 2773
    <translation type="obsolete">Версія Scribus %1
188 Franz 2774
%2 %3</translation>
2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>Build-ID:</source>
2778
    <translation> Збірка:</translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>Contributions from:</source>
2782
    <translation>У співпраці з:</translation>
2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2786
    <translation type="obsolete">Портування до Віндоус:</translation>
188 Franz 2787
  </message>
2788
  <message>
2789
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2790
    <translation type="obsolete">Німецька:</translation>
188 Franz 2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2794
    <translation type="obsolete">Французська:</translation>
188 Franz 2795
  </message>
2796
  <message>
2797
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2798
    <translation type="obsolete">Італійська:</translation>
188 Franz 2799
  </message>
2800
  <message>
2801
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2802
    <translation type="obsolete">Венгерська:</translation>
188 Franz 2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2806
    <translation type="obsolete">Українська:</translation>
188 Franz 2807
  </message>
2808
  <message>
2809
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2810
    <translation type="obsolete">Болгарська:</translation>
188 Franz 2811
  </message>
2812
  <message>
2813
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2814
    <translation type="obsolete">Галицька:</translation>
188 Franz 2815
  </message>
2816
  <message>
2817
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2818
    <translation type="obsolete">Турецька:</translation>
188 Franz 2819
  </message>
2820
  <message>
2821
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2822
    <translation type="obsolete">Литовська:</translation>
188 Franz 2823
  </message>
2824
  <message>
2825
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2826
    <translation type="obsolete">Польська:</translation>
188 Franz 2827
  </message>
2828
  <message>
2829
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2830
    <translation type="obsolete">Чешська:</translation>
188 Franz 2831
  </message>
2832
  <message>
2833
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2834
    <translation type="obsolete">Словацька:</translation>
188 Franz 2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2838
    <translation type="obsolete">Датська:</translation>
188 Franz 2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2842
    <translation type="obsolete">Норвежська:</translation>
188 Franz 2843
  </message>
2844
  <message>
2845
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2846
    <translation type="obsolete">Уельська:</translation>
188 Franz 2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2850
    <translation type="obsolete">Російська:</translation>
188 Franz 2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2854
    <translation type="obsolete">Бразільська:</translation>
188 Franz 2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2858
    <translation type="obsolete">Фінська:</translation>
188 Franz 2859
  </message>
2860
  <message>
274 Franz 2861
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2862
    <translation type="obsolete">Баскська:</translation>
274 Franz 2863
  </message>
282 Franz 2864
  <message>
2865
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2866
    <translation type="obsolete">Словенська:</translation>
282 Franz 2867
  </message>
302 Franz 2868
  <message>
1135 cbradney 2869
    <source>This panel shows the version, build date and
2870
 compiled in library support in Scribus
2871
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2872
Missing library support is indicated by a *</source>
2873
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і
2874
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
2875
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
2876
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
2877
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
2878
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
2879
літера індикатор заміщається на *</translation>
2880
  </message>
2881
  <message>
341 Franz 2882
    <source>&amp;About</source>
358 Franz 2883
    <translation>&amp;Про</translation>
341 Franz 2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>A&amp;uthors</source>
358 Franz 2887
    <translation>&amp;Автори</translation>
341 Franz 2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>&amp;Translations</source>
358 Franz 2891
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
341 Franz 2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>&amp;Online</source>
358 Franz 2895
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
341 Franz 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 2899
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 2900
  </message>
418 Franz 2901
  <message>
2902
    <source>Development Team:</source>
484 fschmid 2903
    <translation>Команда розробників:</translation>
418 Franz 2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>Official Documentation:</source>
484 fschmid 2907
    <translation>Офіційна документація:</translation>
418 Franz 2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>Other Documentation:</source>
484 fschmid 2911
    <translation>Інша документація:</translation>
418 Franz 2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2915
    <translation type="obsolete">Англійська (Британська):</translation>
418 Franz 2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2919
    <translation type="obsolete">Шведська:</translation>
418 Franz 2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>Homepage</source>
484 fschmid 2923
    <translation>Домашня сторінка</translation>
418 Franz 2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Online Reference</source>
484 fschmid 2927
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
418 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
484 fschmid 2931
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
418 Franz 2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>Mailing List</source>
484 fschmid 2935
    <translation>Список розсилки</translation>
418 Franz 2936
  </message>
454 fschmid 2937
  <message>
2938
    <source>Official Translations and Translators:</source>
484 fschmid 2939
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
454 fschmid 2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2943
    <translation type="obsolete">Есперанто:</translation>
454 fschmid 2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2947
    <translation type="obsolete">Корейська:</translation>
454 fschmid 2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2951
    <translation type="obsolete">Сербська:</translation>
454 fschmid 2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2955
    <translation type="obsolete">Іспанська:</translation>
454 fschmid 2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
484 fschmid 2959
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
454 fschmid 2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2963
    <translation type="obsolete">Каталанська:</translation>
454 fschmid 2964
  </message>
769 cbradney 2965
  <message>
2966
    <source>About Scribus %1</source>
1234 cbradney 2967
    <translation>Про Scribus %1</translation>
769 cbradney 2968
  </message>
776 fschmid 2969
  <message>
2970
    <source>This panel shows the version, build date and
2971
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 2972
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 2973
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2974
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та
1234 cbradney 2975
вбудовану підтримку бібліотек в Scribus.
2976
C-C-T означає C=littlecms C=CUPS T=TIFF
2977
підтримку. Відсутність певної бібліотеки
2978
вказується зірочкою (*)
2979
littlecms = бібліотека профілювання кольорів
2980
CUPS = бібліотека підтримки системи друку
2981
TIFF = бібліотека підтримки графічного формату
2982
tiff</translation>
776 fschmid 2983
  </message>
1525 cbradney 2984
  <message>
2168 cbradney 2985
    <source>%1 %2 %3 </source>
2986
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 2990
    <translation type="obsolete">Африкаанс:</translation>
1525 cbradney 2991
  </message>
2992
  <message>
2168 cbradney 2993
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 2994
    <translation type="obsolete">Португальська (Бразильська):</translation>
1525 cbradney 2995
  </message>
3064 cbradney 2996
  <message>
2997
    <source>Using GhostScript version %1</source>
2998
    <translation type="unfinished"></translation>
2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>No GS version available</source>
3002
    <translation type="unfinished"></translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Scribus Version %1
3006
%2 %3 (%4)</source>
3007
    <translation type="unfinished"></translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3011
    <translation type="unfinished"></translation>
3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>Windows Port:</source>
3015
    <translation type="unfinished"></translation>
3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>Wiki</source>
3019
    <translation type="unfinished"></translation>
3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3023
    <translation type="unfinished"></translation>
3024
  </message>
188 Franz 3025
</context>
3026
<context>
3064 cbradney 3027
  <name>ActionManager</name>
3028
  <message>
3029
    <source>&amp;New</source>
3030
    <translation type="unfinished">&amp;Новий</translation>
3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>&amp;Open...</source>
3034
    <translation type="unfinished">&amp;Відчинити...</translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>&amp;Close</source>
3038
    <translation type="unfinished">&amp;Зачинити</translation>
3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>&amp;Save</source>
3042
    <translation type="unfinished">&amp;Записати</translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Save &amp;As...</source>
3046
    <translation type="unfinished">Записати &amp;як...</translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3050
    <translation type="unfinished">Повернутися до за&amp;писаного</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3054
    <translation type="unfinished">Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Get Text...</source>
3058
    <translation type="unfinished">Вставити текст...</translation>
3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Append &amp;Text...</source>
3062
    <translation type="unfinished">Додати &amp;текст...</translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Get Image...</source>
3066
    <translation type="unfinished"></translation>
3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>Save &amp;Text...</source>
3070
    <translation type="unfinished">Записати &amp;текст...</translation>
3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3074
    <translation type="unfinished">Записати, як &amp;ЕPS...</translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3078
    <translation type="unfinished">Записати, як &amp;РDF...</translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3082
    <translation type="unfinished">Установка &amp;опцій документу...</translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>&amp;Print...</source>
3086
    <translation type="unfinished">&amp;Друк...</translation>
3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>&amp;Quit</source>
3090
    <translation type="unfinished">&amp;Вихід</translation>
3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>&amp;Undo</source>
3094
    <translation type="unfinished">&amp;Відмінити</translation>
3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>&amp;Redo</source>
3098
    <translation type="unfinished">&amp;Повторити</translation>
3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3102
    <translation type="unfinished"></translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>Cu&amp;t</source>
3106
    <translation type="unfinished"></translation>
3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>&amp;Copy</source>
3110
    <translation type="unfinished">&amp;Скопіювати</translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>&amp;Paste</source>
3114
    <translation type="unfinished">&amp;Вклеїти</translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3118
    <translation type="unfinished">Очистити &amp;вміст</translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>Select &amp;All</source>
3122
    <translation type="unfinished">Виді&amp;лити все</translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
3125
    <source>&amp;Deselect All</source>
3126
    <translation type="unfinished"></translation>
3127
  </message>
3128
  <message>
3129
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3130
    <translation type="unfinished">&amp;Пошук/Заміна...</translation>
3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>Edit Image...</source>
3134
    <translation type="unfinished"></translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>C&amp;olors...</source>
3138
    <translation type="unfinished">&amp;Кольори...</translation>
3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3142
    <translation type="unfinished">&amp;Стилі абзаців...</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
3145
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3146
    <translation type="unfinished">Стилі &amp;ліній...</translation>
3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3150
    <translation type="unfinished"></translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
3153
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3154
    <translation type="unfinished">С&amp;ценарії Javascript...</translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
3157
    <source>P&amp;references...</source>
3158
    <translation type="unfinished">&amp;Установки...</translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
3161
    <source>%1 pt</source>
3162
    <translation type="unfinished"></translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>&amp;Other...</source>
3166
    <translation type="unfinished">&amp;Інше...</translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
3169
    <source>&amp;Left</source>
3170
    <translation type="unfinished">&amp;Ліве</translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>&amp;Center</source>
3174
    <translation type="unfinished">По &amp;центру</translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
3177
    <source>&amp;Right</source>
3178
    <translation type="unfinished">&amp;Праве</translation>
3179
  </message>
3180
  <message>
3181
    <source>&amp;Block</source>
3182
    <translation type="unfinished">&amp;Блок</translation>
3183
  </message>
3184
  <message>
3185
    <source>&amp;Forced</source>
3186
    <translation type="unfinished">&amp;Вимушене</translation>
3187
  </message>
3188
  <message>
3189
    <source>&amp;%1 %</source>
3190
    <translation type="unfinished"></translation>
3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>&amp;Normal</source>
3194
    <translation type="unfinished"></translation>
3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>&amp;Underline</source>
3198
    <translation type="unfinished">&amp;Підкреслення</translation>
3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>Underline &amp;Words</source>
3202
    <translation type="unfinished"></translation>
3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>&amp;Strike Through</source>
3206
    <translation type="unfinished"></translation>
3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>&amp;All Caps</source>
3210
    <translation type="unfinished"></translation>
3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>Small &amp;Caps</source>
3214
    <translation type="unfinished"></translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>Su&amp;perscript</source>
3218
    <translation type="unfinished"></translation>
3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Su&amp;bscript</source>
3222
    <translation type="unfinished"></translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>&amp;Outline</source>
3226
    <translation type="unfinished">С&amp;хема документу</translation>
3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>S&amp;hadow</source>
3230
    <translation type="unfinished"></translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>&amp;Image Effects</source>
3234
    <translation type="unfinished"></translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3238
    <translation type="unfinished">&amp;Табулятори...</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>D&amp;uplicate</source>
3242
    <translation type="unfinished">&amp;Дублювати</translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3246
    <translation type="unfinished">&amp;Багаторазове дублювання</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>&amp;Delete</source>
3250
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>&amp;Group</source>
3254
    <translation type="unfinished">З&amp;групувати</translation>
3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>&amp;Ungroup</source>
3258
    <translation type="unfinished">&amp;Розгрупувати</translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Is &amp;Locked</source>
3262
    <translation type="unfinished"></translation>
3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3266
    <translation type="unfinished"></translation>
3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3270
    <translation type="unfinished"></translation>
3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3274
    <translation type="unfinished"></translation>
3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>&amp;Lower</source>
3278
    <translation type="unfinished">&amp;Опустити</translation>
3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>&amp;Raise</source>
3282
    <translation type="unfinished">&amp;Підняти</translation>
3283
  </message>
3284
  <message>
3285
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3286
    <translation type="unfinished">Послат в &amp;чорновик</translation>
3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>&amp;Attributes...</source>
3290
    <translation type="unfinished"></translation>
3291
  </message>
3292
  <message>
3293
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3294
    <translation type="unfinished">&amp;Показувати зображення</translation>
3295
  </message>
3296
  <message>
3297
    <source>&amp;Update Image</source>
3298
    <translation type="unfinished"></translation>
3299
  </message>
3300
  <message>
3301
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3302
    <translation type="unfinished"></translation>
3303
  </message>
3304
  <message>
3305
    <source>Extended Image Properties</source>
3306
    <translation type="unfinished"></translation>
3307
  </message>
3308
  <message>
3309
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3310
    <translation type="unfinished"></translation>
3311
  </message>
3312
  <message>
3313
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3314
    <translation type="unfinished"></translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3318
    <translation type="unfinished"></translation>
3319
  </message>
3320
  <message>
3321
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3322
    <translation type="unfinished">&amp;Закладка PDF</translation>
3323
  </message>
3324
  <message>
3325
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3326
    <translation type="unfinished">&amp;Аннотація PDF</translation>
3327
  </message>
3328
  <message>
3329
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3330
    <translation type="unfinished">В&amp;ластивості аннотації</translation>
3331
  </message>
3332
  <message>
3333
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3334
    <translation type="unfinished">Властивості &amp;поля</translation>
3335
  </message>
3336
  <message>
3337
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3338
    <translation type="unfinished">&amp;Редагувати форму...</translation>
3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3342
    <translation type="unfinished">При&amp;єднати текст до шляху</translation>
3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3346
    <translation type="unfinished">В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3350
    <translation type="unfinished">Поєдн&amp;ати полігони</translation>
3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3354
    <translation type="unfinished">Розділ&amp;ити полігони</translation>
3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3358
    <translation type="unfinished">Крива &amp;Безьє</translation>
3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>&amp;Image Frame</source>
3362
    <translation type="unfinished"></translation>
3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>&amp;Outlines</source>
3366
    <translation type="unfinished">&amp;Контури</translation>
3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>&amp;Polygon</source>
3370
    <translation type="unfinished"></translation>
3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>&amp;Text Frame</source>
3374
    <translation type="unfinished">&amp;Текстова рамка</translation>
3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>&amp;Glyph...</source>
3378
    <translation type="unfinished"></translation>
3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Sample Text</source>
3382
    <translation type="unfinished"></translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>&amp;Insert...</source>
3386
    <translation type="unfinished">&amp;Вставити...</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Im&amp;port...</source>
3390
    <translation type="unfinished"></translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>&amp;Delete...</source>
3394
    <translation type="unfinished">&amp;Видалити...</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>&amp;Copy...</source>
3398
    <translation type="unfinished"></translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>&amp;Move...</source>
3402
    <translation type="unfinished">&amp;Перемістити...</translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3406
    <translation type="unfinished"></translation>
3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3410
    <translation type="unfinished">Установка роз&amp;мітки...</translation>
3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>Manage Page Properties...</source>
3414
    <translation type="unfinished"></translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>&amp;Fit in window</source>
3418
    <translation type="unfinished"></translation>
3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>&amp;50%</source>
3422
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>&amp;75%</source>
3426
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>&amp;100%</source>
3430
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>&amp;200%</source>
3434
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3438
    <translation type="unfinished">&amp;Мініатюрні зображення</translation>
3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>Show &amp;Margins</source>
3442
    <translation type="unfinished">Показати &amp;розмітку полів</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Show &amp;Frames</source>
3446
    <translation type="unfinished">Показати ра&amp;мки</translation>
3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Show &amp;Images</source>
3450
    <translation type="unfinished">&amp;Показати зображення</translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Show &amp;Grid</source>
3454
    <translation type="unfinished">Показати &amp;сітку</translation>
3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>Show G&amp;uides</source>
3458
    <translation type="unfinished">Показати розм&amp;ітку</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3462
    <translation type="unfinished">Показати &amp;базову сітку</translation>
3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3466
    <translation type="unfinished"></translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>Show Control Characters</source>
3470
    <translation type="unfinished"></translation>
3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>Rulers relative to Page</source>
3474
    <translation type="unfinished"></translation>
3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3478
    <translation type="unfinished">П&amp;ритягування до сітки</translation>
3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3482
    <translation type="unfinished">Притягування до розмітк&amp;и</translation>
3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>&amp;Properties</source>
3486
    <translation type="unfinished">&amp;Властивості</translation>
3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3490
    <translation type="unfinished">&amp;Чорновик</translation>
3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>&amp;Layers</source>
3494
    <translation type="unfinished">П&amp;лани</translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3498
    <translation type="unfinished"></translation>
3499
  </message>
3500
  <message>
3501
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3502
    <translation type="unfinished">&amp;Закладки</translation>
3503
  </message>
3504
  <message>
3505
    <source>&amp;Measurements</source>
3506
    <translation type="unfinished"></translation>
3507
  </message>
3508
  <message>
3509
    <source>Action &amp;History</source>
3510
    <translation type="unfinished"></translation>
3511
  </message>
3512
  <message>
3513
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3514
    <translation type="unfinished"></translation>
3515
  </message>
3516
  <message>
3517
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3518
    <translation type="unfinished"></translation>
3519
  </message>
3520
  <message>
3521
    <source>&amp;Tools</source>
3522
    <translation type="unfinished">&amp;Інструменти</translation>
3523
  </message>
3524
  <message>
3525
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3526
    <translation type="unfinished">PDF &amp;Інструменти</translation>
3527
  </message>
3528
  <message>
3529
    <source>Select Item</source>
3530
    <translation type="unfinished"></translation>
3531
  </message>
3532
  <message>
3533
    <source>T&amp;able</source>
3534
    <translation type="unfinished"></translation>
3535
  </message>
3536
  <message>
3537
    <source>&amp;Shape</source>
3538
    <translation type="unfinished">&amp;Фігура</translation>
3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>&amp;Line</source>
3542
    <translation type="unfinished">&amp;Лінія</translation>
3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3546
    <translation type="unfinished"></translation>
3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>Rotate Item</source>
3550
    <translation type="unfinished">Повернути об&apos;єкт</translation>
3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>Zoom in or out</source>
3554
    <translation type="unfinished">Змінити масштаб зображення</translation>
3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>Zoom in</source>
3558
    <translation type="unfinished"></translation>
3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Zoom out</source>
3562
    <translation type="unfinished"></translation>
3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3566
    <translation type="unfinished">Редагувати зміст рамки</translation>
3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>Edit Text...</source>
3570
    <translation type="unfinished">Редагувати текст...</translation>
3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>Link Text Frames</source>
3574
    <translation type="unfinished">Установити зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>Unlink Text Frames</source>
3578
    <translation type="unfinished">Розірвати зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3582
    <translation type="unfinished"></translation>
3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>Copy Item Properties</source>
3586
    <translation type="unfinished"></translation>
3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3590
    <translation type="unfinished">Редагувати текст вбудованим редактором</translation>
3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>Insert Text Frame</source>
3594
    <translation type="unfinished">Вставити текстову рамку</translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Insert Image Frame</source>
3598
    <translation type="unfinished"></translation>
3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>Insert Table</source>
3602
    <translation type="unfinished">Вставити таблицю</translation>
3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Insert Shape</source>
3606
    <translation type="unfinished"></translation>
3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>Insert Polygon</source>
3610
    <translation type="unfinished"></translation>
3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>Insert Line</source>
3614
    <translation type="unfinished"></translation>
3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3618
    <translation type="unfinished"></translation>
3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Insert Freehand Line</source>
3622
    <translation type="unfinished">Вставити вільно рисовану лінію</translation>
3623
  </message>
3624
  <message>
3625
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3626
    <translation type="unfinished">Керування &amp;зображеннями</translation>
3627
  </message>
3628
  <message>
3629
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3630
    <translation type="unfinished">Пе&amp;ренос тексту</translation>
3631
  </message>
3632
  <message>
3633
    <source>Dehyphenate Text</source>
3634
    <translation type="unfinished"></translation>
3635
  </message>
3636
  <message>
3637
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3638
    <translation type="unfinished"></translation>
3639
  </message>
3640
  <message>
3641
    <source>&amp;About Scribus</source>
3642
    <translation type="unfinished">&amp;Про програму Scribus</translation>
3643
  </message>
3644
  <message>
3645
    <source>About &amp;Qt</source>
3646
    <translation type="unfinished">Про &amp;систему Qt</translation>
3647
  </message>
3648
  <message>
3649
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3650
    <translation type="unfinished">Пі&amp;дказки</translation>
3651
  </message>
3652
  <message>
3653
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3654
    <translation type="unfinished">&amp;Довідка по Scribus...</translation>
3655
  </message>
3656
  <message>
3657
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3658
    <translation type="unfinished"></translation>
3659
  </message>
3660
  <message>
3661
    <source>Non Breaking Dash</source>
3662
    <translation type="unfinished"></translation>
3663
  </message>
3664
  <message>
3665
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3666
    <translation type="unfinished"></translation>
3667
  </message>
3668
  <message>
3669
    <source>Page &amp;Number</source>
3670
    <translation type="unfinished"></translation>
3671
  </message>
3672
  <message>
3673
    <source>New Line</source>
3674
    <translation type="unfinished"></translation>
3675
  </message>
3676
  <message>
3677
    <source>Frame Break</source>
3678
    <translation type="unfinished"></translation>
3679
  </message>
3680
  <message>
3681
    <source>Column Break</source>
3682
    <translation type="unfinished"></translation>
3683
  </message>
3684
  <message>
3685
    <source>Copyright</source>
3686
    <translation type="unfinished"></translation>
3687
  </message>
3688
  <message>
3689
    <source>Registered Trademark</source>
3690
    <translation type="unfinished"></translation>
3691
  </message>
3692
  <message>
3693
    <source>Trademark</source>
3694
    <translation type="unfinished"></translation>
3695
  </message>
3696
  <message>
3697
    <source>Bullet</source>
3698
    <translation type="unfinished"></translation>
3699
  </message>
3700
  <message>
3701
    <source>Em Dash</source>
3702
    <translation type="unfinished"></translation>
3703
  </message>
3704
  <message>
3705
    <source>En Dash</source>
3706
    <translation type="unfinished"></translation>
3707
  </message>
3708
  <message>
3709
    <source>Figure Dash</source>
3710
    <translation type="unfinished"></translation>
3711
  </message>
3712
  <message>
3713
    <source>Quotation Dash</source>
3714
    <translation type="unfinished"></translation>
3715
  </message>
3716
  <message>
3717
    <source>Apostrophe</source>
3718
    <translation type="unfinished"></translation>
3719
  </message>
3720
  <message>
3721
    <source>Straight Double</source>
3722
    <translation type="unfinished"></translation>
3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>Single Left</source>
3726
    <translation type="unfinished"></translation>
3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>Single Right</source>
3730
    <translation type="unfinished"></translation>
3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>Double Left</source>
3734
    <translation type="unfinished"></translation>
3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source>Double Right</source>
3738
    <translation type="unfinished"></translation>
3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>Single Reversed</source>
3742
    <translation type="unfinished"></translation>
3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>Double Reversed</source>
3746
    <translation type="unfinished"></translation>
3747
  </message>
3748
  <message>
3749
    <source>Single Left Guillemet</source>
3750
    <translation type="unfinished"></translation>
3751
  </message>
3752
  <message>
3753
    <source>Single Right Guillemet</source>
3754
    <translation type="unfinished"></translation>
3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>Double Left Guillemet</source>
3758
    <translation type="unfinished"></translation>
3759
  </message>
3760
  <message>
3761
    <source>Double Right Guillemet</source>
3762
    <translation type="unfinished"></translation>
3763
  </message>
3764
  <message>
3765
    <source>Low Single Comma</source>
3766
    <translation type="unfinished"></translation>
3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>Low Double Comma</source>
3770
    <translation type="unfinished"></translation>
3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>Double Turned Comma</source>
3774
    <translation type="unfinished"></translation>
3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>CJK Single Left</source>
3778
    <translation type="unfinished"></translation>
3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>CJK Single Right</source>
3782
    <translation type="unfinished"></translation>
3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>CJK Double Left</source>
3786
    <translation type="unfinished"></translation>
3787
  </message>
3788
  <message>
3789
    <source>CJK Double Right</source>
3790
    <translation type="unfinished"></translation>
3791
  </message>
3792
  <message>
3793
    <source>Toggle Palettes</source>
3794
    <translation type="unfinished"></translation>
3795
  </message>
3796
  <message>
3797
    <source>Toggle Guides</source>
3798
    <translation type="unfinished"></translation>
3799
  </message>
3800
</context>
3801
<context>
188 Franz 3802
  <name>AdvOptions</name>
3803
  <message>
3804
    <source>Advanced Options</source>
274 Franz 3805
    <translation>Додаткові установки</translation>
188 Franz 3806
  </message>
3807
  <message>
310 Franz 3808
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
320 Franz 3809
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
310 Franz 3810
  </message>
3811
  <message>
3812
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
3813
this can create huge files</source>
320 Franz 3814
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе
3815
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 3816
  </message>
3817
  <message>
3818
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
3819
this can create huge files</source>
320 Franz 3820
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе
3821
значне збільшення розміру файла</translation>
310 Franz 3822
  </message>
351 Franz 3823
  <message>
3824
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
358 Franz 3825
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;горизонтально</translation>
351 Franz 3826
  </message>
3827
  <message>
3828
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
358 Franz 3829
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;вертикально</translation>
351 Franz 3830
  </message>
3831
  <message>
3832
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
358 Franz 3833
    <translation>Застосувати &amp;ICC профілі</translation>
351 Franz 3834
  </message>
3835
  <message>
3836
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
358 Franz 3837
    <translation>&amp;1 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 3838
  </message>
3839
  <message>
3840
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
358 Franz 3841
    <translation>&amp;2 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
358 Franz 3845
    <translation>&amp;3 рівень постскрипту</translation>
351 Franz 3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3849
    <translation type="obsolete">&amp;Гаразд</translation>
351 Franz 3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3853
    <translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
351 Franz 3854
  </message>
358 Franz 3855
  <message>
3856
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3857
    <translation>Виконати видалення &amp;кольорів</translation>
3858
  </message>
364 Franz 3859
  <message>
3860
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
3861
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
3862
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3863
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
3864
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
3865
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
370 Franz 3866
    <translation>Метод переводу певних відтінків сірого, які складаються з салатового,
3867
жовтого та рожевого кольорів, на використання чорного кольору.
3868
UCR найчастіше впливає на ті частини зображень, які складаються з нейтральних
3869
та/чи темних відтінків близьких до сірого. Використання цієї установки може
3870
покращити якість друку деяких зображень. Деяке тестування та експерименти
3871
необхідні в кожному конкретному випадку. UCR знижує ймовірність перенасичення
3872
паперу CMY чорнилами.</translation>
364 Franz 3873
  </message>
2168 cbradney 3874
  <message>
3875
    <source>Set Media Size</source>
3876
    <translation>Установити розмір паперу</translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>This enables you to explicitely set,
3880
the media size of the postscript file.
3881
Not recommended unless
3882
 requested by your printer.</source>
3064 cbradney 3883
    <translation type="obsolete">Дозволяє Вам явно установити
2168 cbradney 3884
розмір паперу постскрипт файлу.
3885
Не рекомендується, якщо не
3886
вимагається вашим друкарем.</translation>
3887
  </message>
188 Franz 3888
</context>
3889
<context>
3890
  <name>Align</name>
3891
  <message>
3892
    <source>Distribute/Align</source>
3064 cbradney 3893
    <translation type="obsolete">Розташувати/Вирівняти</translation>
188 Franz 3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>Align</source>
3064 cbradney 3897
    <translation type="obsolete">Вирівняти</translation>
188 Franz 3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 3901
    <translation type="obsolete">Горизонтально</translation>
188 Franz 3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>Left Sides</source>
3064 cbradney 3905
    <translation type="obsolete">Ліві сторони</translation>
188 Franz 3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 3909
    <translation type="obsolete">Середини</translation>
188 Franz 3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>Right Sides</source>
3064 cbradney 3913
    <translation type="obsolete">Праві сторони</translation>
188 Franz 3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>Vertical</source>
3064 cbradney 3917
    <translation type="obsolete">Вертикально</translation>
188 Franz 3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>Top Sides</source>
3064 cbradney 3921
    <translation type="obsolete">Верхні сторони</translation>
188 Franz 3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>Bottom Sides</source>
3064 cbradney 3925
    <translation type="obsolete">Нижні сторони</translation>
188 Franz 3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source> mm</source>
3064 cbradney 3929
    <translation type="obsolete">мм</translation>
188 Franz 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source> in</source>
3064 cbradney 3933
    <translation type="obsolete">д</translation>
188 Franz 3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source> p</source>
3064 cbradney 3937
    <translation type="obsolete">піки</translation>
188 Franz 3938
  </message>
3939
  <message>
341 Franz 3940
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 3941
    <translation type="obsolete">&amp;Гаразд</translation>
341 Franz 3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>&amp;Apply</source>
3064 cbradney 3945
    <translation type="obsolete">&amp;Застосувати</translation>
341 Franz 3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 3949
    <translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
341 Franz 3950
  </message>
351 Franz 3951
  <message>
3952
    <source>&amp;Between:</source>
3064 cbradney 3953
    <translation type="obsolete">&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>A&amp;lign</source>
3064 cbradney 3957
    <translation type="obsolete">В&amp;ирівняти</translation>
351 Franz 3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>Di&amp;splacement</source>
3064 cbradney 3961
    <translation type="obsolete">Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3064 cbradney 3965
    <translation type="obsolete">Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3064 cbradney 3969
    <translation type="obsolete">&amp;Поміж:</translation>
351 Franz 3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3064 cbradney 3973
    <translation type="obsolete">&amp;Не змінювати</translation>
351 Franz 3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>Al&amp;ign</source>
3064 cbradney 3977
    <translation type="obsolete">В&amp;ирівнювання</translation>
351 Franz 3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>Dis&amp;placement</source>
3064 cbradney 3981
    <translation type="obsolete">Змі&amp;щення</translation>
351 Franz 3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source> pt</source>
3064 cbradney 3985
    <translation type="obsolete">тчк</translation>
351 Franz 3986
  </message>
3987
  <message>
3988
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3064 cbradney 3989
    <translation type="obsolete">Розподілити &amp;рівномірно</translation>
351 Franz 3990
  </message>
356 Franz 3991
  <message>
3992
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3064 cbradney 3993
    <translation type="obsolete">&amp;Не змінювати</translation>
356 Franz 3994
  </message>
188 Franz 3995
</context>
3996
<context>
3064 cbradney 3997
  <name>AlignDistributePalette</name>
3998
  <message>
3999
    <source>Align and Distribute</source>
4000
    <translation type="unfinished"></translation>
4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>Align</source>
4004
    <translation type="unfinished">Вирівняти</translation>
4005
  </message>
4006
  <message>
4007
    <source>&amp;Relative to:</source>
4008
    <translation type="unfinished"></translation>
4009
  </message>
4010
  <message>
4011
    <source>First Selected</source>
4012
    <translation type="unfinished"></translation>
4013
  </message>
4014
  <message>
4015
    <source>Last Selected</source>
4016
    <translation type="unfinished"></translation>
4017
  </message>
4018
  <message>
4019
    <source>Page</source>
4020
    <translation type="unfinished">Сторінка</translation>
4021
  </message>
4022
  <message>
4023
    <source>Margins</source>
4024
    <translation type="unfinished"></translation>
4025
  </message>
4026
  <message>
4027
    <source>Guide</source>
4028
    <translation type="unfinished"></translation>
4029
  </message>
4030
  <message>
4031
    <source>Selection</source>
4032
    <translation type="unfinished"></translation>
4033
  </message>
4034
  <message>
4035
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
4036
    <translation type="unfinished"></translation>
4037
  </message>
4038
  <message>
4039
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
4040
    <translation type="unfinished"></translation>
4041
  </message>
4042
  <message>
4043
    <source>Align bottoms</source>
4044
    <translation type="unfinished"></translation>
4045
  </message>
4046
  <message>
4047
    <source>Align right sides</source>
4048
    <translation type="unfinished"></translation>
4049
  </message>
4050
  <message>
4051
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
4052
    <translation type="unfinished"></translation>
4053
  </message>
4054
  <message>
4055
    <source>Center on vertical axis</source>
4056
    <translation type="unfinished"></translation>
4057
  </message>
4058
  <message>
4059
    <source>Align left sides</source>
4060
    <translation type="unfinished"></translation>
4061
  </message>
4062
  <message>
4063
    <source>Center on horizontal axis</source>
4064
    <translation type="unfinished"></translation>
4065
  </message>
4066
  <message>
4067
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
4068
    <translation type="unfinished"></translation>
4069
  </message>
4070
  <message>
4071
    <source>Align tops</source>
4072
    <translation type="unfinished"></translation>
4073
  </message>
4074
  <message>
4075
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
4076
    <translation type="unfinished"></translation>
4077
  </message>
4078
  <message>
4079
    <source>Distribute</source>
4080
    <translation type="unfinished"></translation>
4081
  </message>
4082
  <message>
4083
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
4084
    <translation type="unfinished"></translation>
4085
  </message>
4086
  <message>
4087
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
4088
    <translation type="unfinished"></translation>
4089
  </message>
4090
  <message>
4091
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
4092
    <translation type="unfinished"></translation>
4093
  </message>