Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3363 | Rev 3824 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1234 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
15
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
16
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1234 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
27
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
28
кольорів.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
1234 cbradney 37
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
40
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
41
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
42
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
45
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
46
 
47
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
48
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
49
</source>
1234 cbradney 50
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
51
 
52
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
53
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 54
  </message>
55
  <message>
56
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
57
 
58
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
59
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
60
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
61
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
62
</source>
1234 cbradney 63
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
64
 
65
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
66
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
67
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
68
належить до групи, то рухається вся група.
69
</translation>
1135 cbradney 70
  </message>
71
  <message>
72
    <source>setRedraw(bool)
73
 
74
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
75
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
76
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
77
</source>
1234 cbradney 78
    <translation>setRedraw(bool)
79
 
80
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
81
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
82
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
83
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
84
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
88
 
89
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
90
coordinates are given in the current measurement units of the document
91
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
92
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
93
is not given Scribus will create one for you.
94
 
95
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
96
</source>
1234 cbradney 97
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
98
 
99
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
100
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
101
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
102
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
103
сам.
104
 
105
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
106
</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
109
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
110
 
111
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
112
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
113
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
114
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
115
template page for the new page.
116
 
117
May raise IndexError if the page number is out of range
118
</source>
3064 cbradney 119
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1234 cbradney 120
 
121
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється
122
в кінець документа. В іншому випадку нова сторінка вставляється перед &quot;where&quot;.
123
Номери сторінок рахуються від 1 вверх, незалежно від того який номер показаний
124
на першій сторінці Вашого документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;template&quot; визначає
125
ім&apos;я шаблона для нової сторінки.
126
 
127
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за дозволений
128
діапазон
129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
133
 
134
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
135
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
136
available types (FILL_&lt;type&gt;).
137
</source>
1234 cbradney 138
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
139
 
140
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
141
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
142
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
143
</translation>
1135 cbradney 144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
147
 
148
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
149
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
150
</source>
1234 cbradney 151
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
152
 
153
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
154
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
155
</translation>
1135 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
158
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
159
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
160
 
161
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
162
following meaning:
163
 
164
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
165
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
166
 
167
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
168
  margins
169
 
170
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
171
 
172
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
173
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
174
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
175
 
176
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
177
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
178
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
179
 
180
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
181
 
182
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
183
 
184
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
185
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
186
is not in points, make sure to account for this.
187
 
188
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
189
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
190
</source>
3064 cbradney 191
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1234 cbradney 192
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
193
 
194
Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають
195
слідуюче значення:
196
 
197
  розмір - size = Тупль (ширина,висота), який описує розмір документу. Ви
198
  можете використовувати попередньо визначені константи названі
199
  PAPER_&lt;paper_type&gt;, наприклад PAPER_A4 і.т.д.
200
 
201
  поля - margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє) - описує поля документа.
202
 
203
  орієнтація - orientation = орієнтація сторінки - константи PORTRAIT - портретна,
204
  LANDSCAPE - ландшафтна.
205
 
206
  firstPageNumber = номер першої сторінки даного документа. Звичайно
207
  починається з 1, але більші значення можуть використовуваться, наприклад
208
  якщо Ви створюєте документ, який складається з кількох частин.
209
 
210
  одиниця виміру - unit: це значення установлює одиниці виміру, які будуть
211
  використовуватися в документі. Використовуйте попередньо визначені
212
  константи: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  книжкові сторінки - facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
215
 
216
  перша сторона зліва - firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Значення для ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру, вибраних
219
для всього документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Якщо Ваш документ
220
не вимірюється в точках, майте це на увазі.
221
 
222
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
1135 cbradney 225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
2168 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 228
 
2168 cbradney 229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 241
 
2168 cbradney 242
Створити новий макрос з іменем &quot;name&quot; з існуючим виконуваним
243
об&apos;єктом &quot;callable&quot;. Виконуваний об&apos;єкт не повинен вимагати ніяких
244
аргументів при його виклику (він може опрацьовувати необов&apos;язкові
245
аргументи, але вони йому не будуть дані).
246
Якщо задана, строкова величина &quot;accel&quot; буде використана для створення
247
гарячої послідовності для макроса.
248
Якщо виконуваний елемент являється класом, його буде відторгнено.
249
Дозволяються функції та зв&apos;язані методи а також ініціалізовані класи
250
які мають метод __call__, що не приймає аргументів. Виконуваний об&apos;єкт
251
можна реєстровати кілька разів. Також дозволяється реєструвати
252
декілька зв&apos;язаних методів одного ініціалізованого класу.</translation>
1525 cbradney 253
  </message>
3064 cbradney 254
  <message>
255
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
256
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
257
 
258
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
259
following meaning:
260
 
261
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
262
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
263
 
264
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
265
  margins
266
 
267
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
268
 
269
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
270
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
271
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
272
 
273
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
274
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
275
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
276
 
277
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
278
 
279
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
280
 
281
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
282
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
283
is not in points, make sure to account for this.
284
 
285
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
286
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
287
</source>
3443 cbradney 288
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
289
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
290
 
291
  Створює новий документ та повертає булеве значення true у разі успіху. Значення
292
  параметрів:
293
 
294
  size = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Дозволяється
295
  використання попередньо визначених констант з іменами типу PAPER_&lt;paper_type&gt; -
296
  наприклад PAPER_A4 і т.д.
297
 
298
  margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який визначає поля документа
299
 
300
  orientation = орієнтація сторінки - доступні константи - PORTRAIT (портрет),
301
  LANDSCAPE (ландшафт)
302
 
303
  firstPageNumer = Номер першої сторінки документа - використовується для нумерації
304
  сторінок. У більшості випадків рекомендується використання 1, але можна
305
  використовувати і інші номери, наприклад якщо документ складається з кількох частин.
306
 
307
  unit (одиниця виміру) = Ця величина визначає одиниці виміру, які використовуються в
308
  документі. Використовуйте констати з набору: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
309
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
310
 
311
  facingPages = Книжкове розміщення сторінок - константи FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
312
 
313
  firstSideLeft = Перша сторінка з лівої сторони - константи FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
314
 
315
  Значення ширини, висоти та полів виражаються в одиницях виміру прийнятих для
316
  документа. PAPER_* константи виражаються в точках.
317
 
318
  Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
319
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
320
</translation>
3064 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
323
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
324
 
325
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
326
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
327
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
328
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
329
master page for the new page.
330
 
331
May raise IndexError if the page number is out of range
332
</source>
3443 cbradney 333
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
334
 
335
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
336
 
337
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
338
</translation>
3064 cbradney 339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
342
 
343
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
344
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
345
</source>
3443 cbradney 346
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
347
 
348
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
349
</translation>
3064 cbradney 350
  </message>
1135 cbradney 351
</context>
352
<context>
353
  <name>@default</name>
354
  <message>
355
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
356
 
357
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
358
has some text selected the value assigned to the first character
359
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
360
selected item is used.
361
</source>
1234 cbradney 362
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
363
 
364
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
365
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
366
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 367
  </message>
368
  <message>
369
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
370
 
371
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
372
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
373
</source>
1234 cbradney 374
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
375
 
376
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
377
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
378
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 379
  </message>
380
  <message>
381
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
382
 
383
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
384
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
385
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
386
selected item is used.
387
</source>
1234 cbradney 388
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
389
 
390
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
391
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
392
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
393
активний об&apos;єкт.
394
</translation>
1135 cbradney 395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
398
 
399
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
400
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
401
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
402
used.
403
</source>
1234 cbradney 404
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
405
 
406
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
407
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
408
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
409
</translation>
1135 cbradney 410
  </message>
411
  <message>
412
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
413
 
414
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
415
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
416
</source>
1234 cbradney 417
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
418
 
419
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
420
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
421
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 422
  </message>
423
  <message>
424
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
425
 
426
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
427
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
428
</source>
1234 cbradney 429
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
430
 
431
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
432
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
433
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 434
  </message>
435
  <message>
436
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
437
 
438
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
439
given the currently selected item is used.
440
</source>
1234 cbradney 441
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
442
 
443
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
444
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 445
  </message>
446
  <message>
447
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
448
 
449
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
450
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
451
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
452
used.
453
</source>
1234 cbradney 454
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
455
 
456
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
457
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
458
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
459
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
460
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 461
  </message>
462
  <message>
463
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
464
 
465
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
466
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
467
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
468
used.
469
 
470
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
471
</source>
2168 cbradney 472
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 473
 
474
Вставляє текст&quot; text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку. Текст має бути в
475
кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак
476
має індекс 0. Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт.
477
 
478
Може повернути помилку IndexError якщо індекс вставки виходить за
479
дозволений діапазон.
480
</translation>
1135 cbradney 481
  </message>
482
  <message>
483
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
484
 
485
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
486
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
487
currently selected item is used.
488
 
489
May throw ValueError if the font cannot be found.
490
</source>
1234 cbradney 491
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
492
 
493
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
494
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
495
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
496
 
497
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
498
</translation>
1135 cbradney 499
  </message>
500
  <message>
501
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
502
 
503
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
504
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
505
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
506
currently selected item is used.
507
 
508
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
509
</source>
1234 cbradney 510
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
511
 
512
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
513
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
514
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
515
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
516
об&apos;єкт.
517
 
518
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
519
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 520
  </message>
521
  <message>
522
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
523
 
524
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
525
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
526
item is used.
527
 
528
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
529
</source>
1234 cbradney 530
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
531
 
532
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
533
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
534
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
535
 
536
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
537
за доступний діапазон.
538
</translation>
1135 cbradney 539
  </message>
540
  <message>
541
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
542
 
543
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
544
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
545
 
546
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
547
</source>
1234 cbradney 548
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
549
 
550
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
551
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
552
 
553
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
554
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
555
</translation>
1135 cbradney 556
  </message>
557
  <message>
558
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
559
 
560
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
561
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
562
 
563
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
564
</source>
1234 cbradney 565
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
566
 
567
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
568
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
569
 
570
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
571
</translation>
1135 cbradney 572
  </message>
573
  <message>
574
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
575
 
576
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
577
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
578
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
579
 
580
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
581
</source>
1234 cbradney 582
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
583
 
584
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
585
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
586
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
587
дивіться в dir(scribus).
588
 
589
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
590
невірно.
591
</translation>
1135 cbradney 592
  </message>
593
  <message>
594
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
595
 
596
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
597
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
598
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
599
selected item is used.
600
 
601
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
602
</source>
3443 cbradney 603
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 604
 
605
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
606
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
607
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
608
активний об&apos;єкт.
609
 
610
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 611
тексту.
1234 cbradney 612
</translation>
1135 cbradney 613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
616
 
617
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
618
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
619
selected item is used.
620
</source>
1234 cbradney 621
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
622
 
623
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
624
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
625
активний об&apos;єкт.
626
</translation>
1135 cbradney 627
  </message>
628
  <message>
629
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
630
 
631
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
632
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
633
given the currently selected item is used.
634
</source>
1234 cbradney 635
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
636
 
637
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
638
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
639
використовується активний об&apos;єкт.
640
</translation>
1135 cbradney 641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
644
 
645
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
646
selected item is used.
647
</source>
1234 cbradney 648
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
649
 
650
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
651
використовується активний об&apos;єкт.
652
</translation>
1135 cbradney 653
  </message>
654
  <message>
655
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
656
 
657
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
658
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
659
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
660
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
661
used.
662
</source>
1234 cbradney 663
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
664
 
665
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
666
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
667
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
668
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
669
</translation>
1135 cbradney 670
  </message>
671
  <message>
672
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
673
 
674
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
675
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
676
and must not link to or be linked from any other frames already.
677
 
678
May throw ScribusException if linking rules are violated.
679
</source>
1234 cbradney 680
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
681
 
682
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
683
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
684
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
685
 
686
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
687
правил зв&apos;язування рамок.
688
</translation>
1135 cbradney 689
  </message>
690
  <message>
691
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
692
 
693
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
694
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
695
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
696
 
697
May throw ScribusException if linking rules are violated.
698
</source>
1234 cbradney 699
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
700
 
701
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
702
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
703
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
704
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
705
 
706
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
707
з&apos;єднання рамок.
708
</translation>
1135 cbradney 709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
712
 
713
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
714
currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 715
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
716
 
717
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
718
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 719
  </message>
720
  <message>
721
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
722
 
723
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
724
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
725
the value of the named color from the default document colors.
726
 
727
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
728
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
729
</source>
1234 cbradney 730
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
731
 
732
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
733
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
734
жодного документа, повертає значення для названого
735
кольору з палітри стандартних кольорів.
736
 
737
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
738
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
739
</translation>
1135 cbradney 740
  </message>
741
  <message>
742
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
743
 
744
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
745
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
746
Color components should be in the range from 0 to 255.
747
 
748
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
749
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
750
</source>
1234 cbradney 751
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
752
 
753
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
754
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
755
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
756
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
757
 
758
 
759
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
760
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
761
</translation>
1135 cbradney 762
  </message>
763
  <message>
764
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
765
 
766
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
767
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
768
&quot;None&quot; - transparent.
769
 
770
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
771
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
772
 
773
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
774
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
775
</source>
1234 cbradney 776
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
777
 
778
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
779
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
780
 
781
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
782
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
783
 
784
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
785
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 786
  </message>
787
  <message>
788
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
789
 
790
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
791
 
792
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
793
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
794
</source>
1234 cbradney 795
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
796
 
797
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
798
 
799
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
800
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 801
  </message>
802
  <message>
803
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
804
 
805
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
806
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
807
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
808
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
809
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
810
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
811
opional parameters is False.
812
 
813
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
814
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
815
 
816
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
817
 
818
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
819
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
820
</source>
3064 cbradney 821
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; строкова
1234 cbradney 822
величина з іменем файла
823
 
824
Показує діалогове вікно &quot;Відчинити файл&quot; з аннотацією &quot;caption&quot;. Імена
825
файлів фільтруються за домомогою строкової змінної &quot;filter&quot;. Може бути вказане стандартне ім&apos;я або шлях до файла (&quot;defaultname&quot;) - залиште цю змінну пустою,
826
якщо Ви не бажаєте її використовувати. Значення &quot;True&quot; для &quot;haspreview&quot;
827
вмикає застосування невеликого віджета попереднього перегляду в діалоговому
828
вікні &quot;FileSelect&quot;. Якщо параметр &quot;issave&quot; дорівнює &quot;True&quot;, діалогове вікно діє, як
829
&quot;Записати Як&quot;, в іншому разі воно відповідає &quot;Відчинити файл&quot;. Значення по
830
умовчанню для обох змінних дорівнює &quot;False&quot;.
831
 
832
Якщо вказане значення фільтра, воно повинне мати вид &apos;коментар (*.type *.type2 ...)&apos;.
833
Наприклад &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
834
 
835
Зверніться до документації по Qt для QFileDialog за детальним описом фільтрів.
836
 
837
Приклад: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
838
Приклад: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 839
  </message>
840
  <message>
841
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
842
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
843
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
844
 
845
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
846
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
847
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
848
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
849
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
850
 
851
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
852
at 1.
853
 
854
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
855
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
856
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
857
can be binary-ORed with button constants:
858
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
859
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
860
 
861
Usage examples:
862
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
863
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
864
          ICON_ERROR)
865
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
866
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
867
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
868
 
869
Defined button and icon constants:
870
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
871
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
872
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
873
</source>
1234 cbradney 874
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
875
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
876
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
877
 
878
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
879
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
880
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
881
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
882
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
883
просту розмітку по типу HTML.
884
 
885
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
886
починаються з 1.
887
 
888
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
889
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
890
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
891
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
892
кнопок
893
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
894
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
895
 
896
Приклади використання:
897
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
898
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
899
          ICON_ERROR)
900
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
901
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
902
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
903
 
904
Визначені константи кнопок та іконок:
905
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
906
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
907
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 908
  </message>
909
  <message>
910
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
911
 
912
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
913
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
914
 
915
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
916
</source>
1234 cbradney 917
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
918
 
919
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
920
отримане значення, як строкову величину
921
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
922
по умовчанню&apos; (default).
923
 
924
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
925
</translation>
1135 cbradney 926
  </message>
927
  <message>
928
    <source>closeDoc()
929
 
930
Closes the current document without prompting to save.
931
 
932
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
933
</source>
1234 cbradney 934
    <translation>closeDoc()
935
 
936
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
937
 
938
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
939
документа для зачиняння
940
</translation>
1135 cbradney 941
  </message>
942
  <message>
943
    <source>haveDoc() -&gt; bool
944
 
945
Returns true if there is a document open.
946
</source>
1234 cbradney 947
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
948
 
949
Повертає правдиве булеве значення при
950
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 951
  </message>
952
  <message>
953
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
954
 
955
Opens the document &quot;name&quot;.
956
 
957
May raise ScribusError if the document could not be opened.
958
</source>
1234 cbradney 959
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
960
 
961
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
962
 
963
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
964
було відчинити.
965
</translation>
1135 cbradney 966
  </message>
967
  <message>
968
    <source>saveDoc()
969
 
970
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
971
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
972
save file dialog.
973
 
974
If the save fails, there is currently no way to tell.
975
</source>
1234 cbradney 976
    <translation>saveDoc()
977
 
978
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
979
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
980
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
981
діалог збереження файла.
982
 
983
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
984
</translation>
1135 cbradney 985
  </message>
986
  <message>
987
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
988
 
989
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
990
relative path).
991
 
992
May raise ScribusError if the save fails.
993
</source>
1234 cbradney 994
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
995
 
996
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
997
повним або відносним шляхом.
998
 
999
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
1000
</translation>
1135 cbradney 1001
  </message>
1002
  <message>
1003
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1004
 
1005
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1006
strings.
1007
</source>
1234 cbradney 1008
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
1009
 
1010
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
1011
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
1012
</translation>
1135 cbradney 1013
  </message>
1014
  <message>
1015
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1016
 
1017
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1018
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1019
constants.
1020
</source>
1234 cbradney 1021
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1022
 
1023
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
1024
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1025
константи.
1026
</translation>
1135 cbradney 1027
  </message>
1028
  <message>
1029
    <source>setUnit(type)
1030
 
1031
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1032
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1033
 
1034
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1035
</source>
1234 cbradney 1036
    <translation>setUnit(type)
1037
 
1038
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
1039
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1040
 
1041
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
1042
виміру.
1043
</translation>
1135 cbradney 1044
  </message>
1045
  <message>
1046
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1047
 
1048
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1049
of the UNIT_* constants:
1050
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1051
</source>
1234 cbradney 1052
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1053
 
1054
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
1055
констант UNIT_* constants:
1056
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1057
</translation>
1135 cbradney 1058
  </message>
1059
  <message>
1060
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1061
 
1062
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1063
current document.
1064
</source>
1234 cbradney 1065
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1066
 
1067
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
1068
</translation>
1135 cbradney 1069
  </message>
1070
  <message>
1071
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1072
 
1073
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1074
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1075
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1076
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1077
</source>
1234 cbradney 1078
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1079
 
1080
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
1081
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
1082
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
1083
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
1084
</translation>
1135 cbradney 1085
  </message>
1086
  <message>
1087
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1088
 
1089
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1090
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1091
</source>
1234 cbradney 1092
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1093
 
1094
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
1095
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1096
</translation>
1135 cbradney 1097
  </message>
1098
  <message>
1099
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1100
 
1101
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1102
is not given the currently selected Item is used.
1103
</source>
1234 cbradney 1104
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1105
 
1106
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
1107
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1108
</translation>
1135 cbradney 1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1112
 
1113
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1114
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1115
</source>
1234 cbradney 1116
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1117
 
1118
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1119
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1120
</translation>
1135 cbradney 1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1124
 
1125
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1126
the currently selected item is used. The join types are:
1127
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1128
</source>
1234 cbradney 1129
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1130
 
1131
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1132
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1133
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1134
</translation>
1135 cbradney 1135
  </message>
1136
  <message>
1137
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1138
 
1139
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1140
currently selected item is used. The cap types are:
1141
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1142
</source>
1234 cbradney 1143
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1144
 
1145
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1146
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1147
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1148
</translation>
1135 cbradney 1149
  </message>
1150
  <message>
1151
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1152
 
1153
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1154
currently selected item is used. Line style constants are:
1155
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1156
</source>
1234 cbradney 1157
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1158
 
1159
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1160
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1161
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1162
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1163
LINE_SOLID (суцільна)
1164
</translation>
1135 cbradney 1165
  </message>
1166
  <message>
1167
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1168
 
1169
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1170
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1171
</source>
1234 cbradney 1172
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1173
 
1174
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1175
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1176
</translation>
1135 cbradney 1177
  </message>
1178
  <message>
1179
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1180
 
1181
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1182
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1183
</source>
1234 cbradney 1184
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1185
 
1186
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
1187
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1188
</translation>
1135 cbradney 1189
  </message>
1190
  <message>
1191
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1192
 
1193
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1194
given the currently selected item is used.
1195
</source>
1234 cbradney 1196
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1197
 
1198
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1199
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1200
</translation>
1135 cbradney 1201
  </message>
1202
  <message>
1203
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1204
 
1205
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1206
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1207
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1208
for reference.
1209
</source>
1234 cbradney 1210
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1211
 
1212
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1213
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1214
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1215
для подальшої інформації.
1216
</translation>
1135 cbradney 1217
  </message>
1218
  <message>
1219
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1220
 
1221
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1222
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1223
is used.
1224
</source>
1234 cbradney 1225
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1226
 
1227
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1228
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1229
використано активний об&apos;єкт.
1230
</translation>
1135 cbradney 1231
  </message>
1232
  <message>
1233
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1234
 
1235
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1236
</source>
1234 cbradney 1237
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1238
 
1239
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1240
</translation>
1135 cbradney 1241
  </message>
1242
  <message>
1243
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1244
 
1245
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1246
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1247
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1248
belongs to a group, the whole group is moved.
1249
</source>
1234 cbradney 1250
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1251
 
1252
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1253
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
1254
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1255
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1256
</translation>
1135 cbradney 1257
  </message>
1258
  <message>
1259
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1260
 
1261
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1262
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1263
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1264
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1265
given the currently selected item is used.
1266
</source>
1234 cbradney 1267
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1268
 
1269
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1270
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1271
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1272
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1273
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1274
буде використано активний об&apos;єкт.
1275
</translation>
1135 cbradney 1276
  </message>
1277
  <message>
1278
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1279
 
1280
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1281
is not given the currently selected item is used.
1282
</source>
1234 cbradney 1283
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1284
 
1285
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1286
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1287
</translation>
1135 cbradney 1288
  </message>
1289
  <message>
1290
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1291
 
1292
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1293
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1294
second selected Object and so on.
1295
</source>
1234 cbradney 1296
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1297
 
1298
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1299
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1300
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1301
</translation>
1135 cbradney 1302
  </message>
1303
  <message>
1304
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1305
 
1306
Returns the number of selected objects.
1307
</source>
1234 cbradney 1308
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1309
 
1310
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1311
</translation>
1135 cbradney 1312
  </message>
1313
  <message>
1314
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1315
 
1316
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1317
</source>
1234 cbradney 1318
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1319
 
1320
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1321
</translation>
1135 cbradney 1322
  </message>
1323
  <message>
1324
    <source>deselectAll()
1325
 
1326
Deselects all objects in the whole document.
1327
</source>
1234 cbradney 1328
    <translation>deselectAll()
1329
 
1330
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1331
</translation>
1135 cbradney 1332
  </message>
1333
  <message>
1334
    <source>groupObjects(list)
1335
 
1336
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1337
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1338
items are used.
1339
</source>
1234 cbradney 1340
    <translation>groupObjects(list)
1341
 
1342
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1343
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1344
використано активний об&apos;єкт.
1345
</translation>
1135 cbradney 1346
  </message>
1347
  <message>
1348
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1349
 
1350
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 1351
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1352
 
1353
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1354
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1355
  </message>
1356
  <message>
1357
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1358
 
1359
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1360
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1361
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1362
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1363
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1364
 
1365
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1366
</source>
1234 cbradney 1367
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1368
 
1369
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1370
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1371
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1372
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
1373
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1374
 
1375
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1376
</translation>
1135 cbradney 1377
  </message>
1378
  <message>
1379
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1380
 
1381
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1382
not given the currently selected item is used.
1383
 
1384
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1385
</source>
1234 cbradney 1386
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1387
 
1388
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
1389
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1390
 
1391
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1392
для зображень
1393
</translation>
1135 cbradney 1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1397
 
1398
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1399
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1400
means 100 %.
1401
 
1402
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1403
</source>
1234 cbradney 1404
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1405
 
1406
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
1407
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1408
дорівнює 100 %.
1409
 
1410
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1411
рамкою для зображень
1412
</translation>
1135 cbradney 1413
  </message>
1414
  <message>
1415
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1416
 
1417
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1418
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1419
if locked.
1420
</source>
1234 cbradney 1421
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1422
 
1423
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1424
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1425
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1426
</translation>
1135 cbradney 1427
  </message>
1428
  <message>
1429
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1430
 
1431
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1432
currently selected item is used.
1433
</source>
1234 cbradney 1434
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1435
 
1436
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1437
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1438
</translation>
1135 cbradney 1439
  </message>
1440
  <message>
1441
    <source>getFontNames() -&gt; list
1442
 
1443
Returns a list with the names of all available fonts.
1444
</source>
1234 cbradney 1445
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1446
 
1447
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1448
</translation>
1135 cbradney 1449
  </message>
1450
  <message>
1451
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1452
 
1453
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1454
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1455
</source>
1234 cbradney 1456
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1457
 
1458
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1459
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1460
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1461
</translation>
1135 cbradney 1462
  </message>
1463
  <message>
1464
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1465
 
1466
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1467
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1468
 
1469
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1470
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1471
</source>
1525 cbradney 1472
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1234 cbradney 1473
 
1474
Показує зображення шрифта &quot;name&quot; у вигляді заданого тексту
1475
&quot;sample&quot; розміром &quot;size&quot;. Зображення записується в файл &quot;filename&quot;.
1476
Повертає булеве значення &quot;true&quot; у разі успішного завершення.
1477
 
1478
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не знайдено.
1479
Може повернути помилку ValueError, якщо задано пустий текст або назва файла.
1480
</translation>
1135 cbradney 1481
  </message>
1482
  <message>
1483
    <source>getLayers() -&gt; list
1484
 
1485
Returns a list with the names of all defined layers.
1486
</source>
1234 cbradney 1487
    <translation>getLayers() -&gt; list
1488
 
1489
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1490
</translation>
1135 cbradney 1491
  </message>
1492
  <message>
1493
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1494
 
1495
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1496
 
1497
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1498
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1499
</source>
1234 cbradney 1500
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1501
 
1502
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1503
 
1504
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1505
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1506
</translation>
1135 cbradney 1507
  </message>
1508
  <message>
1509
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1510
 
1511
Returns the name of the current active layer.
1512
</source>
1234 cbradney 1513
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1514
 
1515
Повертає назву активного плану.
1516
</translation>
1135 cbradney 1517
  </message>
1518
  <message>
1519
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1520
 
1521
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1522
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1523
 
1524
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1525
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1526
</source>
1234 cbradney 1527
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1528
 
1529
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1530
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1531
 
1532
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1533
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1534
</translation>
1135 cbradney 1535
  </message>
1536
  <message>
1537
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1538
 
1539
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1540
the layer is invisible.
1541
 
1542
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1543
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1544
</source>
1234 cbradney 1545
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1546
 
1547
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1548
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1549
 
1550
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1551
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1552
</translation>
1135 cbradney 1553
  </message>
1554
  <message>
1555
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1556
 
1557
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1558
false the layer won&apos;t be printed.
1559
 
1560
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1561
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1562
</source>
1234 cbradney 1563
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1564
 
1565
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1566
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1567
 
1568
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1569
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1570
</translation>
1135 cbradney 1571
  </message>
1572
  <message>
1573
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1574
 
1575
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1576
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1577
&quot;layer&quot; is invisible.
1578
 
1579
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1580
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1581
</source>
1525 cbradney 1582
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1583
 
1584
Повертає стан видимості плану &quot;layer&quot; - значення &quot;True&quot; означає, що
1585
план &quot;layer&quot; видимий, а значення &quot;False&quot; означає, що план &quot;layer&quot;
1586
невидимий.
1587
 
1588
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1589
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1590
</translation>
1135 cbradney 1591
  </message>
1592
  <message>
1593
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1594
 
1595
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1596
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1597
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1598
 
1599
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1600
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1601
</source>
1525 cbradney 1602
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1603
 
1604
Повертає стан доступності для друку плану &quot;layer&quot;. При значенні &quot;True&quot;
1605
план &quot;layer&quot; може бути надрукований, а при значенні &quot;False&quot; - ні.
1606
 
1607
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1608
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1609
</translation>
1135 cbradney 1610
  </message>
1611
  <message>
1612
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1613
 
1614
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1615
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1616
 
1617
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1618
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1619
</source>
1234 cbradney 1620
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1621
 
1622
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1623
останній план документа нічого не відбувається.
1624
 
1625
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1626
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1627
</translation>
1135 cbradney 1628
  </message>
1629
  <message>
1630
    <source>createLayer(layer)
1631
 
1632
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1633
 
1634
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1635
</source>
1234 cbradney 1636
    <translation>createLayer(layer)
1637
 
1638
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1639
 
1640
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1641
</translation>
1135 cbradney 1642
  </message>
1643
  <message>
1644
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1645
 
1646
Returns a string with the -lang value.
1647
</source>
1234 cbradney 1648
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1649
 
1650
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1651
</translation>
1135 cbradney 1652
  </message>
1653
  <message>
1654
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1655
 
1656
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1657
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1658
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1659
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1660
is not given Scribus will create one for you.
1661
 
1662
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1663
</source>
1234 cbradney 1664
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1665
 
1666
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1667
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1668
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1669
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1670
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1671
 
1672
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1673
використаної назви.
1674
</translation>
1135 cbradney 1675
  </message>
1676
  <message>
1677
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1678
 
1679
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1680
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1681
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1682
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1683
create one for you.
1684
 
1685
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1686
</source>
1234 cbradney 1687
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1688
 
1689
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1690
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
1691
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1692
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1693
Scribus створить його сам.
1694
 
1695
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1696
використаної назви.
1697
</translation>
1135 cbradney 1698
  </message>
1699
  <message>
1700
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1701
 
1702
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1703
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1704
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1705
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1706
given Scribus will create one for you.
1707
 
1708
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1709
</source>
1234 cbradney 1710
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1711
 
1712
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1713
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1714
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1715
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1716
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1717
 
1718
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1719
використаної назви.
1720
 
1721
</translation>
1135 cbradney 1722
  </message>
1723
  <message>
1724
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1725
 
1726
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1727
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1728
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1729
object because you need this name for further access to that object. If
1730
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1731
 
1732
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1733
</source>
1234 cbradney 1734
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1735
 
1736
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1737
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1738
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1739
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1740
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1741
 
1742
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1743
використаної назви.
1744
</translation>
1135 cbradney 1745
  </message>
1746
  <message>
1747
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1748
 
1749
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1750
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1751
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1752
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1753
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1754
Scribus will create one for you.
1755
 
1756
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1757
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1758
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1759
</source>
1234 cbradney 1760
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1761
 
1762
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1763
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1764
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1765
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1766
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1767
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1768
 
1769
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1770
використаної назви.
1771
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1772
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1773
</translation>
1135 cbradney 1774
  </message>
1775
  <message>
1776
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1777
 
1778
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1779
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1780
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1781
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1782
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1783
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1784
identifier for the object because you need this name for further access to that
1785
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1786
 
1787
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1788
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1789
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1790
</source>
1234 cbradney 1791
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1792
 
1793
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1794
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1795
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1796
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
1797
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1798
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
1799
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1800
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1801
 
1802
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1803
використаної назви.
1804
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1805
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1806
</translation>
1135 cbradney 1807
  </message>
1808
  <message>
1809
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1810
 
1811
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1812
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1813
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1814
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1815
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1816
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1817
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1818
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1819
for you.
1820
 
1821
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1822
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1823
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1824
</source>
1234 cbradney 1825
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1826
 
1827
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1828
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1829
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1830
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1831
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1832
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
1833
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1834
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1835
задано, Scribus створить його сам.
1836
 
1837
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1838
використаної назви.
1839
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1840
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1841
</translation>
1135 cbradney 1842
  </message>
1843
  <message>
1844
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1845
 
1846
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1847
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1848
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1849
unique identifier for the object because you need this name for further access
1850
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1851
 
1852
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1853
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1854
</source>
1234 cbradney 1855
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1856
 
1857
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1858
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1859
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
1860
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1861
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1862
його сам.
1863
 
1864
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1865
використаної назви.
1866
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
1867
базових об&apos;єкти не існують.
1868
</translation>
1135 cbradney 1869
  </message>
1870
  <message>
1871
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1872
 
1873
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1874
selected item is deleted.
1875
</source>
1234 cbradney 1876
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1877
 
1878
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1879
</translation>
1135 cbradney 1880
  </message>
1881
  <message>
1882
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1883
 
1884
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1885
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1886
is not passed, text flow is toggled.
1887
</source>
1234 cbradney 1888
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1889
 
1890
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1891
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1892
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1893
стану параметра на протилежний.
1894
</translation>
1135 cbradney 1895
  </message>
1896
  <message>
1897
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1898
 
1899
Test if an object with specified name really exists in the document.
1900
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1901
returns True if there is something selected.
1902
</source>
1234 cbradney 1903
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1904
 
1905
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1906
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1907
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1908
</translation>
1135 cbradney 1909
  </message>
1910
  <message>
1911
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1912
 
1913
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1914
given, it&apos;s applied on the selected object.
1915
</source>
1234 cbradney 1916
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1917
 
1918
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1919
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1920
</translation>
1135 cbradney 1921
  </message>
1922
  <message>
1923
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1924
 
1925
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1926
</source>
1234 cbradney 1927
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1928
 
1929
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1930
</translation>
1135 cbradney 1931
  </message>
1932
  <message>
1933
    <source>currentPage() -&gt; integer
1934
 
1935
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1936
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1937
</source>
1234 cbradney 1938
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1939
 
1940
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1941
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1942
</translation>
1135 cbradney 1943
  </message>
1944
  <message>
1945
    <source>redrawAll()
1946
 
1947
Redraws all pages.
1948
</source>
1234 cbradney 1949
    <translation>redrawAll()
1950
 
1951
Перерисовує всі сторінки.
1952
</translation>
1135 cbradney 1953
  </message>
1954
  <message>
1955
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1956
 
1957
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1958
 
1959
May raise ScribusError if the save failed.
1960
</source>
1234 cbradney 1961
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1962
 
1963
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1964
 
1965
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1966
</translation>
1135 cbradney 1967
  </message>
1968
  <message>
1969
    <source>deletePage(nr)
1970
 
1971
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1972
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1973
page number is.
1974
 
1975
May raise IndexError if the page number is out of range
1976
</source>
1234 cbradney 1977
    <translation>deletePage(nr)
1978
 
1979
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1980
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1981
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1982
 
1983
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1984
межі доступного діапазону
1985
</translation>
1135 cbradney 1986
  </message>
1987
  <message>
1988
    <source>gotoPage(nr)
1989
 
1990
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1991
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1992
just sets the page that script commands will operates on.
1993
 
1994
May raise IndexError if the page number is out of range.
1995
</source>
1234 cbradney 1996
    <translation>gotoPage(nr)
1997
 
1998
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1999
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
2000
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
2001
 
2002
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
2003
доступного діапазону.
2004
</translation>
1135 cbradney 2005
  </message>
2006
  <message>
2007
    <source>pageCount() -&gt; integer
2008
 
2009
Returns the number of pages in the document.
2010
</source>
1234 cbradney 2011
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
2012
 
2013
Повертає число сторінок в документі.
2014
</translation>
1135 cbradney 2015
  </message>
2016
  <message>
2017
    <source>getHGuides() -&gt; list
2018
 
2019
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2020
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2021
</source>
1234 cbradney 2022
    <translation>getHGuides() -&gt; список
2023
 
2024
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
2025
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
2026
UNIT_&lt;type&gt;.
2027
</translation>
1135 cbradney 2028
  </message>
2029
  <message>
2030
    <source>setHGuides(list)
2031
 
2032
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2033
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2034
 
2035
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2036
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2037
</source>
1234 cbradney 2038
    <translation>setHGuides(list)
2039
 
2040
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
2041
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
2042
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
2043
 
2044
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
2045
заміщення існуючих
2046
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
2047
</translation>
1135 cbradney 2048
  </message>
2049
  <message>
2050
    <source>getVGuides()
2051
 
2052
See getHGuides.
2053
</source>
1234 cbradney 2054
    <translation>getVGuides()
2055
 
2056
Див. getHGuides.
2057
</translation>
1135 cbradney 2058
  </message>
2059
  <message>
2060
    <source>setVGuides()
2061
 
2062
See setHGuides.
2063
</source>
1234 cbradney 2064
    <translation>setVGuides()
2065
 
2066
Див. setHGuides.
2067
</translation>
1135 cbradney 2068
  </message>
2069
  <message>
2070
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2071
 
2072
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2073
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2074
</source>
1234 cbradney 2075
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
2076
 
2077
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
2078
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
2079
</translation>
1135 cbradney 2080
  </message>
2081
  <message>
2082
    <source>getPageItems() -&gt; list
2083
 
2084
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2085
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2086
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2087
the page...
2088
</source>
1234 cbradney 2089
    <translation>getPageItems() -&gt; список
2090
 
2091
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
2092
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2093
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
2094
</translation>
1135 cbradney 2095
  </message>
2096
  <message>
2097
    <source>getPageMargins()
2098
 
2099
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2100
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2101
</source>
2168 cbradney 2102
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1234 cbradney 2103
 
2104
Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в
2105
активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageSize().
2106
</translation>
1135 cbradney 2107
  </message>
2108
  <message>
2109
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2110
 
2111
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2112
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2113
currently selected item is used.
2114
</source>
1234 cbradney 2115
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2116
 
2117
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
2118
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2119
буде використано активний об&apos;єкт.
2120
</translation>
1135 cbradney 2121
  </message>
2122
  <message>
2123
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2124
 
2125
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2126
is not given the currently selected item is used.
2127
</source>
1234 cbradney 2128
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2129
 
2130
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2131
буде використано активний об&apos;єкт.
2132
</translation>
1135 cbradney 2133
  </message>
2134
  <message>
2135
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2136
 
2137
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2138
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2139
given the currently selected item is used.
2140
 
2141
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2142
</source>
1234 cbradney 2143
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2144
 
2145
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
2146
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
2147
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2148
 
2149
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2150
доступний діапазон.
2151
</translation>
1135 cbradney 2152
  </message>
2153
  <message>
2154
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2155
 
2156
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2157
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2158
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2159
is used.
2160
 
2161
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2162
</source>
1234 cbradney 2163
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2164
 
2165
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
2166
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
2167
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2168
 
2169
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2170
доступний діапазон.
2171
</translation>
1135 cbradney 2172
  </message>
2173
  <message>
2174
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2175
 
2176
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2177
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2178
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2179
</source>
1234 cbradney 2180
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2181
 
2182
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2183
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2184
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
2185
</translation>
1135 cbradney 2186
  </message>
2187
  <message>
2188
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2189
 
2190
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2191
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2192
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2193
</source>
1234 cbradney 2194
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2195
 
2196
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2197
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2198
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2199
</translation>
1135 cbradney 2200
  </message>
2201
  <message>
2202
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2203
 
2204
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2205
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2206
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2207
</source>
1234 cbradney 2208
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2209
 
2210
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2211
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2212
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2213
</translation>
1135 cbradney 2214
  </message>
2215
  <message>
2216
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2217
 
2218
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2219
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2220
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2221
Item is used.
2222
 
2223
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2224
</source>
1234 cbradney 2225
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2226
 
2227
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
2228
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2229
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
2230
активний об&apos;єкт.
2231
 
2232
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2233
доступний діапазон.
2234
</translation>
1135 cbradney 2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2238
 
2239
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2240
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2241
 
2242
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2243
</source>
1234 cbradney 2244
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2245
 
2246
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2247
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2248
 
2249
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2250
</translation>
1135 cbradney 2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2254
 
2255
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2256
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2257
 
2258
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2259
</source>
1234 cbradney 2260
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2261
 
2262
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2263
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2264
 
2265
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2266
</translation>
1135 cbradney 2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>progressReset()
2270
 
2271
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2272
new progress bar use. See progressSet.
2273
</source>
1234 cbradney 2274
    <translation>progressReset()
2275
 
2276
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2277
використання панелі. Див. progressSet.
2278
</translation>
1135 cbradney 2279
  </message>
2280
  <message>
2281
    <source>progressTotal(max)
2282
 
2283
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2284
See progressSet.
2285
</source>
1234 cbradney 2286
    <translation>progressTotal(max)
2287
 
2288
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2289
число. Див. progressSet.
2290
</translation>
1135 cbradney 2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>progressSet(nr)
2294
 
2295
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2296
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2297
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2298
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2299
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2300
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2301
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2302
</source>
1234 cbradney 2303
    <translation>progressSet(nr)
2304
 
2305
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2306
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2307
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2308
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2309
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2310
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2311
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2312
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
2313
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
2314
</translation>
1135 cbradney 2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>setCursor()
2318
 
2319
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2320
</source>
1234 cbradney 2321
    <translation>setCursor()
2322
 
2323
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2324
Поки що не використовуйте.
2325
</translation>
1135 cbradney 2326
  </message>
2327
  <message>
2328
    <source>docChanged(bool)
2329
 
2330
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2331
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2332
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2333
</source>
1234 cbradney 2334
    <translation>docChanged(булеве значення)
2335
 
2336
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2337
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2338
змін автоматично при роботі сценарія.
2339
</translation>
1135 cbradney 2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2343
 
2344
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2345
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2346
the range from 0 to 255.
2347
 
2348
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2349
</source>
3064 cbradney 2350
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 2351
 
2352
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору виражається чотирма
2353
складовими: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Малиновий),
2354
y = Yellow (Жовтий) та k = Black (Чорний). Складові кольору повинні
2355
бути в діапазоні від 0 до 255.
2356
 
2357
Може повернути помилку ValueError, якщо була задана недійсна
2358
назва кольору.
2359
</translation>
1135 cbradney 2360
  </message>
2361
  <message>
2362
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2363
 
2364
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2365
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2366
selected item is used.
2367
</source>
3064 cbradney 2368
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 2369
 
2370
Повертає радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2371
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 2372
  </message>
2373
  <message>
2374
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2375
 
2376
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2377
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2378
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2379
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2380
</source>
3064 cbradney 2381
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 2382
 
2383
Повертає тупль (x, y) з позицією об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
2384
не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Позиція виражається
2385
а активних точках виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt; для
2386
довідки.
2387
</translation>
1135 cbradney 2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2391
 
2392
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2393
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2394
selected item is used.
2395
</source>
3064 cbradney 2396
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 2397
 
2398
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні
2399
значення приводять до обертання проти годинникової стрілки.
2400
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2401
</translation>
1135 cbradney 2402
  </message>
1525 cbradney 2403
  <message>
2404
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2405
 
2406
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2407
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2408
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2409
 
2410
May raise WrongFrameTypeError.
2411
</source>
2168 cbradney 2412
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2413
 
2414
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
2415
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2416
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2417
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2418
булевими змінними.
2419
 
2420
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2421
</translation>
1525 cbradney 2422
  </message>
2423
  <message>
2168 cbradney 2424
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2425
 
2168 cbradney 2426
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2427
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2428
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2429
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2430
 
2168 cbradney 2431
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2432
</source>
3064 cbradney 2433
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2168 cbradney 2434
 
2435
Виділяє &quot;count&quot; знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; починаючи
2436
з знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot;
2437
дорівнює нулю вибірка тексту буде відмінена. Якщо &quot;count&quot; дорівнює
2438
 -1 - весь текст в рамці буде вибрано. Якщо &quot;name&quot; не задано буде
2439
використано ім&apos;я активного об&apos;єкта.
2440
 
2441
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за допустимий
2442
діапазон тексту.
2443
</translation>
1525 cbradney 2444
  </message>
2445
  <message>
2168 cbradney 2446
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2447
 
2448
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2449
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2450
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2451
for the macro.
2452
</source>
3064 cbradney 2453
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2168 cbradney 2454
 
2455
Створити макрос з іменем &quot;name&quot; методом оцінки програмного коду
2456
&quot;sourcetext&quot;. &quot;sourcetext&quot; код повинен відповідати тим же вимогам,
2457
що і макроси створені графічною оболонкою. Якщо задана, строкова
2458
величина &quot;accel&quot; то вона буде використана як гаряча комбінація
2459
клавіш для цього макроса.
2460
</translation>
2461
  </message>
2462
  <message>
1525 cbradney 2463
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2464
 
2465
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2466
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2467
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2468
 
2469
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2470
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2471
</source>
2168 cbradney 2472
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2473
 
2474
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2475
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2476
&quot;layer&quot; не дозволено.
2477
 
2478
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2479
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2480
</translation>
1525 cbradney 2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2484
 
2485
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2168 cbradney 2486
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2487
space. If no document is open, returns the value of the named color
2488
from the default document colors.
2489
 
2490
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2491
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2492
</source>
3064 cbradney 2493
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2494
 
2168 cbradney 2495
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору з
2496
назвою &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в область
2497
кольору RGB. При відсутності відчиненого документа повертає
2498
значення названого кольору з стандартної палітри документа.
1525 cbradney 2499
 
2168 cbradney 2500
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір
2501
не було знайдено.
2502
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказане невірне
2503
ім&apos;я кольору.
2504
</translation>
1525 cbradney 2505
  </message>
2506
  <message>
2168 cbradney 2507
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2508
 
2168 cbradney 2509
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2510
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2511
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2512
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2513
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2514
 
2515
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2516
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2517
</source>
2168 cbradney 2518
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2519
 
2168 cbradney 2520
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2521
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2522
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2523
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
2524
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2525
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2526
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2527
 
2528
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2529
було знайдено.
2530
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
2531
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2532
</translation>
1525 cbradney 2533
  </message>
2534
  <message>
2168 cbradney 2535
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2536
 
2168 cbradney 2537
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2538
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2539
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2540
 
2168 cbradney 2541
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2542
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2543
</source>
3064 cbradney 2544
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2545
 
2168 cbradney 2546
Повертає значення видимості плана &quot;layer&quot; - True означає, що
2547
план &quot;layer&quot; видимий, а False означає, що план &quot;layer&quot; невидимий.
2548
 
2549
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2550
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2551
</translation>
1525 cbradney 2552
  </message>
2553
  <message>
2168 cbradney 2554
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2555
 
2168 cbradney 2556
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2557
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2558
 
2168 cbradney 2559
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2560
</source>
2561
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2562
 
2168 cbradney 2563
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
2564
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2565
 
2168 cbradney 2566
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2567
текстовою рамкою
2568
</translation>
1525 cbradney 2569
  </message>
2570
  <message>
2168 cbradney 2571
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2572
 
2168 cbradney 2573
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2574
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2575
 
2168 cbradney 2576
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2577
</source>
2168 cbradney 2578
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2579
 
2168 cbradney 2580
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
2581
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2582
 
2168 cbradney 2583
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2584
являється текстовою
2585
</translation>
1525 cbradney 2586
  </message>
2587
  <message>
2168 cbradney 2588
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2589
 
2168 cbradney 2590
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2591
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2592
</source>
2168 cbradney 2593
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2594
 
2168 cbradney 2595
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2596
</translation>
1525 cbradney 2597
  </message>
2598
  <message>
2168 cbradney 2599
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2600
 
2168 cbradney 2601
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2602
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2603
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2604
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2605
 
2168 cbradney 2606
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2607
</source>
3064 cbradney 2608
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2609
 
2168 cbradney 2610
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстовій рамці &quot;name&quot;.
2611
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший
2612
знак повинен мати індекс 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст в рамку.
2613
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2614
 
2168 cbradney 2615
Може повернути помилку IndexError при вставці за межами доступного
2616
діапазону.
2617
</translation>
1525 cbradney 2618
  </message>
3064 cbradney 2619
  <message>
2620
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2621
 
2622
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2623
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2624
space. If no document is open, returns the value of the named color
2625
from the default document colors.
2626
 
2627
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2628
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2629
</source>
3443 cbradney 2630
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
2631
 
2632
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2633
 
2634
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
2635
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
2636
</translation>
3064 cbradney 2637
  </message>
2638
  <message>
2639
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2640
 
2641
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2642
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2643
the range from 0 to 255.
2644
 
2645
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2646
</source>
3443 cbradney 2647
    <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2648
 
2649
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2650
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2651
 
2652
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
2653
</translation>
3064 cbradney 2654
  </message>
2655
  <message>
2656
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2657
 
2658
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2659
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2660
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2661
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2662
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2663
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2664
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2665
opional parameters is False.
2666
 
2667
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2668
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2669
 
2670
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2671
 
2672
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2673
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2674
</source>
3443 cbradney 2675
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2676
 
3443 cbradney 2677
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
2678
 
2679
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2680
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2681
 
2682
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2683
 
2684
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2685
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2686
</translation>
3064 cbradney 2687
  </message>
2688
  <message>
2689
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2690
 
2691
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2692
</source>
3443 cbradney 2693
    <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
2694
 
2695
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
3064 cbradney 2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2699
 
2700
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2701
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2702
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2703
</source>
3443 cbradney 2704
    <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2705
 
2706
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
2707
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
2708
</translation>
3064 cbradney 2709
  </message>
2710
  <message>
2711
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2712
 
2713
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2714
for details of arguments.
2715
 
2716
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2717
</source>
3443 cbradney 2718
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2719
 
2720
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
2721
для додаткової інформації про атрибути.
2722
 
2723
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
2724
</translation>
3064 cbradney 2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2728
 
2729
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2730
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2731
by parent classes as well.
2732
</source>
3443 cbradney 2733
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2734
 
2735
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
2736
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
2737
</translation>
3064 cbradney 2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>getProperty(object, property)
2741
 
2742
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2743
 
2744
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2745
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2746
C++ QObject instance.
2747
 
2748
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2749
to look up on `object&apos;.
2750
 
2751
The return value varies depending on the type of the property.
2752
</source>
3443 cbradney 2753
    <translation>getProperty(object, property)
2754
 
2755
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
2756
 
2757
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
2758
 
2759
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
2760
 
2761
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2762
</translation>
3064 cbradney 2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <source>setProperty(object, property, value)
2766
 
2767
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2768
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2769
also be raised if the underlying setter fails.
2770
 
2771
See getProperty() for more information.
2772
</source>
3443 cbradney 2773
    <translation>setProperty(object, property, value)
2774
 
2775
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
2776
 
2777
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2778
</translation>
3064 cbradney 2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2782
 
2783
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2784
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2785
search recursively through children, grandchildren, etc.
2786
 
2787
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2788
</source>
3443 cbradney 2789
    <translation>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2790
 
2791
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
2792
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2793
 
2794
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2795
</translation>
3064 cbradney 2796
  </message>
2797
  <message>
2798
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2799
 
2800
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2801
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2802
search recursively through children, grandchildren, etc.
2803
</source>
3443 cbradney 2804
    <translation>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2805
 
2806
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2807
</translation>
3064 cbradney 2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2811
 
2812
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2813
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2814
selected item is used.
2815
</source>
3443 cbradney 2816
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2817
 
2818
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
2819
</translation>
3064 cbradney 2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2823
 
2824
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2825
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2826
&quot;layer&quot; is invisible.
2827
 
2828
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2829
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2830
</source>
3443 cbradney 2831
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2832
 
2833
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2834
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2835
 
2836
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2837
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2838
</translation>
3064 cbradney 2839
  </message>
2840
  <message>
2841
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2842
 
2843
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2844
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2845
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2846
not given the currently selected Item is used.
2847
 
2848
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2849
</source>
3443 cbradney 2850
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2851
 
2852
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
2853
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
2854
 
2855
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2856
</translation>
3064 cbradney 2857
  </message>
2858
  <message>
2859
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2860
 
2861
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2862
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2863
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2864
 
2865
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2866
</source>
3443 cbradney 2867
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
2868
 
2869
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
2870
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
2871
 
2872
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2873
  </message>
3443 cbradney 2874
  <message>
2875
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2876
 
2877
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2878
style name or None when user cancels the dialog.
2879
</source>
2880
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2881
 
2882
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
2883
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
2884
</translation>
2885
  </message>
1135 cbradney 2886
</context>
2887
<context>
188 Franz 2888
  <name>About</name>
2889
  <message>
1135 cbradney 2890
    <source>About Scribus%1%2</source>
2891
    <translation type="obsolete">Про Scribus %1 %2</translation>
2892
  </message>
2893
  <message>
188 Franz 2894
    <source>%1. %2 %3 </source>
2168 cbradney 2895
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
188 Franz 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>Scribus Version %1
2899
%2 %3</source>
3064 cbradney 2900
    <translation type="obsolete">Версія Scribus %1
188 Franz 2901
%2 %3</translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Build-ID:</source>
2905
    <translation> Збірка:</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>Contributions from:</source>
2909
    <translation>У співпраці з:</translation>
2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2913
    <translation type="obsolete">Портування до Віндоус:</translation>
188 Franz 2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2917
    <translation type="obsolete">Німецька:</translation>
188 Franz 2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2921
    <translation type="obsolete">Французська:</translation>
188 Franz 2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2925
    <translation type="obsolete">Італійська:</translation>
188 Franz 2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2929
    <translation type="obsolete">Венгерська:</translation>
188 Franz 2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2933
    <translation type="obsolete">Українська:</translation>
188 Franz 2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2937
    <translation type="obsolete">Болгарська:</translation>
188 Franz 2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2941
    <translation type="obsolete">Галицька:</translation>
188 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2945
    <translation type="obsolete">Турецька:</translation>
188 Franz 2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2949
    <translation type="obsolete">Литовська:</translation>
188 Franz 2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2953
    <translation type="obsolete">Польська:</translation>
188 Franz 2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2957
    <translation type="obsolete">Чешська:</translation>
188 Franz 2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2961
    <translation type="obsolete">Словацька:</translation>
188 Franz 2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2965
    <translation type="obsolete">Датська:</translation>
188 Franz 2966
  </message>
2967
  <message>
2968
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2969
    <translation type="obsolete">Норвежська:</translation>
188 Franz 2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2973
    <translation type="obsolete">Уельська:</translation>
188 Franz 2974
  </message>
2975
  <message>
2976
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2977
    <translation type="obsolete">Російська:</translation>
188 Franz 2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2981
    <translation type="obsolete">Бразільська:</translation>
188 Franz 2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2985
    <translation type="obsolete">Фінська:</translation>
188 Franz 2986
  </message>
2987
  <message>
274 Franz 2988
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2989
    <translation type="obsolete">Баскська:</translation>
274 Franz 2990
  </message>
282 Franz 2991
  <message>
2992
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2993
    <translation type="obsolete">Словенська:</translation>
282 Franz 2994
  </message>
302 Franz 2995
  <message>
1135 cbradney 2996
    <source>This panel shows the version, build date and
2997
 compiled in library support in Scribus
2998
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2999
Missing library support is indicated by a *</source>
3000
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і
3001
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
3002
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
3003
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
3004
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
3005
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
3006
літера індикатор заміщається на *</translation>
3007
  </message>
3008
  <message>
341 Franz 3009
    <source>&amp;About</source>
358 Franz 3010
    <translation>&amp;Про</translation>
341 Franz 3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <source>A&amp;uthors</source>
358 Franz 3014
    <translation>&amp;Автори</translation>
341 Franz 3015
  </message>
3016
  <message>
3017
    <source>&amp;Translations</source>
358 Franz 3018
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
341 Franz 3019
  </message>
3020
  <message>
3021
    <source>&amp;Online</source>
358 Franz 3022
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
341 Franz 3023
  </message>
3024
  <message>
3025
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 3026
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 3027
  </message>
418 Franz 3028
  <message>
3029
    <source>Development Team:</source>
484 fschmid 3030
    <translation>Команда розробників:</translation>
418 Franz 3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Official Documentation:</source>
484 fschmid 3034
    <translation>Офіційна документація:</translation>
418 Franz 3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>Other Documentation:</source>
484 fschmid 3038
    <translation>Інша документація:</translation>
418 Franz 3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 3042
    <translation type="obsolete">Англійська (Британська):</translation>
418 Franz 3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 3046
    <translation type="obsolete">Шведська:</translation>
418 Franz 3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Homepage</source>
484 fschmid 3050
    <translation>Домашня сторінка</translation>
418 Franz 3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>Online Reference</source>
484 fschmid 3054
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
418 Franz 3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
484 fschmid 3058
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
418 Franz 3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Mailing List</source>
484 fschmid 3062
    <translation>Список розсилки</translation>
418 Franz 3063
  </message>
454 fschmid 3064
  <message>
3065
    <source>Official Translations and Translators:</source>
484 fschmid 3066
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
454 fschmid 3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 3070
    <translation type="obsolete">Есперанто:</translation>
454 fschmid 3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 3074
    <translation type="obsolete">Корейська:</translation>
454 fschmid 3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 3078
    <translation type="obsolete">Сербська:</translation>
454 fschmid 3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 3082
    <translation type="obsolete">Іспанська:</translation>
454 fschmid 3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
484 fschmid 3086
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
454 fschmid 3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 3090
    <translation type="obsolete">Каталанська:</translation>
454 fschmid 3091
  </message>
769 cbradney 3092
  <message>
3093
    <source>About Scribus %1</source>
1234 cbradney 3094
    <translation>Про Scribus %1</translation>
769 cbradney 3095
  </message>
776 fschmid 3096
  <message>
3097
    <source>This panel shows the version, build date and
3098
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 3099
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 3100
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3101
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та
1234 cbradney 3102
вбудовану підтримку бібліотек в Scribus.
3103
C-C-T означає C=littlecms C=CUPS T=TIFF
3104
підтримку. Відсутність певної бібліотеки
3105
вказується зірочкою (*)
3106
littlecms = бібліотека профілювання кольорів
3107
CUPS = бібліотека підтримки системи друку
3108
TIFF = бібліотека підтримки графічного формату
3109
tiff</translation>
776 fschmid 3110
  </message>
1525 cbradney 3111
  <message>
2168 cbradney 3112
    <source>%1 %2 %3 </source>
3113
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 3114
  </message>
3115
  <message>
3116
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 3117
    <translation type="obsolete">Африкаанс:</translation>
1525 cbradney 3118
  </message>
3119
  <message>
2168 cbradney 3120
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 3121
    <translation type="obsolete">Португальська (Бразильська):</translation>
1525 cbradney 3122
  </message>
3064 cbradney 3123
  <message>
3443 cbradney 3124
    <source>Windows Port:</source>
3125
    <translation>Порт до системи Windows:</translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>This panel shows the version, build date and
3129
 compiled in library support in Scribus
3130
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
3131
Missing library support is indicated by a *</source>
3132
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і вбудовану підтримку бібліотек в Scribus
3133
Абревіатура C-C-T-F перекладається як C=littlecms (підтримка профілювання кольору) C=CUPS (підтримка системи друку CUPS), T=TIFF (підтримка формату зображень TIFF), F=Fontconfig (підтримка системи керування шрифтами). Відсутня бібліотека позначається символом *</translation>
3134
  </message>
3135
  <message>
3064 cbradney 3136
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3443 cbradney 3137
    <translation>Використовується GhostScript версії %1</translation>
3064 cbradney 3138
  </message>
3139
  <message>
3140
    <source>No GS version available</source>
3443 cbradney 3141
    <translation>Відсутня будь-яка версія GS</translation>
3064 cbradney 3142
  </message>
3143
  <message>
3144
    <source>Scribus Version %1
3145
%2 %3 (%4)</source>
3443 cbradney 3146
    <translation>Scribus версія %1
3147
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3443 cbradney 3151
    <translation>Порт для Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3152
  </message>
3153
  <message>
3443 cbradney 3154
    <source>Wiki</source>
3155
    <translation>Вікі</translation>
3064 cbradney 3156
  </message>
3157
  <message>
3443 cbradney 3158
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3159
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F розшифровується, як підтримка C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується за допомогою знака *. Тут також вказується версія Ghostscript знайденого Scribus.</translation>
3064 cbradney 3160
  </message>
3161
  <message>
3278 cbradney 3162
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3443 cbradney 3163
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки та підтримку вбудованих бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (система управління передачею кольору) C=CUPS (система друку) T=TIFF (формат зображень TIFF) F=Fontconfig (система керування шрифтами). Остання літера показує використання для рендерингу сторінок бібліотеки C=cairo (Каїро) або A=libart. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується за допомогою знака *. В цій панелі також вказується знайдена версія інтерпретатора Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 3164
  </message>
188 Franz 3165
</context>
3166
<context>
3278 cbradney 3167
  <name>AboutPlugins</name>
3168
  <message>
3169
    <source>Yes</source>
3443 cbradney 3170
    <translation>Так</translation>
3278 cbradney 3171
  </message>
3172
  <message>
3173
    <source>No</source>
3443 cbradney 3174
    <translation>Ні</translation>
3278 cbradney 3175
  </message>
3176
</context>
3177
<context>
3178
  <name>AboutPluginsBase</name>
3179
  <message>
3180
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3443 cbradney 3181
    <translation>Scribus: Про модулі</translation>
3278 cbradney 3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>File Name:</source>
3443 cbradney 3185
    <translation>Ім&apos;я файла:</translation>
3278 cbradney 3186
  </message>
3187
  <message>
3188
    <source>Version:</source>
3443 cbradney 3189
    <translation>Версія:</translation>
3278 cbradney 3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <source>Enabled:</source>
3443 cbradney 3193
    <translation>Доступна:</translation>
3278 cbradney 3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>Release Date:</source>
3443 cbradney 3197
    <translation>Дата випуску:</translation>
3278 cbradney 3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>Copyright:</source>
3443 cbradney 3201
    <translation>Авторські права:</translation>
3278 cbradney 3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>Author(s):</source>
3443 cbradney 3205
    <translation>Автор(и):</translation>
3278 cbradney 3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>Description:</source>
3443 cbradney 3209
    <translation>Описання:</translation>
3278 cbradney 3210
  </message>
3211
  <message>
3212
    <source>License:</source>
3443 cbradney 3213
    <translation>Ліцензія:</translation>
3278 cbradney 3214
  </message>
3215
  <message>
3216
    <source>&amp;Close</source>
3443 cbradney 3217
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3278 cbradney 3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>Alt+C</source>
3443 cbradney 3221
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3222
  </message>
3223
</context>
3224
<context>
3064 cbradney 3225
  <name>ActionManager</name>
3226
  <message>
3227
    <source>&amp;New</source>
3443 cbradney 3228
    <translation>&amp;Новий</translation>
3064 cbradney 3229
  </message>
3230
  <message>
3231
    <source>&amp;Open...</source>
3443 cbradney 3232
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
3064 cbradney 3233
  </message>
3234
  <message>
3235
    <source>&amp;Close</source>
3443 cbradney 3236
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3064 cbradney 3237
  </message>
3238
  <message>
3239
    <source>&amp;Save</source>
3443 cbradney 3240
    <translation>&amp;Записати</translation>
3064 cbradney 3241
  </message>
3242
  <message>
3243
    <source>Save &amp;As...</source>
3443 cbradney 3244
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
3064 cbradney 3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3443 cbradney 3248
    <translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
3064 cbradney 3249
  </message>
3250
  <message>
3251
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3443 cbradney 3252
    <translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
3064 cbradney 3253
  </message>
3254
  <message>
3255
    <source>Get Text...</source>
3443 cbradney 3256
    <translation>Вставити текст...</translation>
3064 cbradney 3257
  </message>
3258
  <message>
3259
    <source>Append &amp;Text...</source>
3443 cbradney 3260
    <translation>Додати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Get Image...</source>
3443 cbradney 3264
    <translation>Вставити зображення...</translation>
3064 cbradney 3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Save &amp;Text...</source>
3443 cbradney 3268
    <translation>Записати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3443 cbradney 3272
    <translation>Записати сторінку як &amp;ЕPS...</translation>
3064 cbradney 3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3443 cbradney 3276
    <translation>Записати як &amp;РDF...</translation>
3064 cbradney 3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3443 cbradney 3280
    <translation>Установки &amp;Документа...</translation>
3064 cbradney 3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>&amp;Print...</source>
3443 cbradney 3284
    <translation>&amp;Друк...</translation>
3064 cbradney 3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>&amp;Quit</source>
3443 cbradney 3288
    <translation>&amp;Вихід</translation>
3064 cbradney 3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>&amp;Undo</source>
3443 cbradney 3292
    <translation>&amp;Відміна</translation>
3064 cbradney 3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>&amp;Redo</source>
3443 cbradney 3296
    <translation>&amp;Повтор</translation>
3064 cbradney 3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3443 cbradney 3300
    <translation>&amp;Режим дії Об&apos;єкта</translation>
3064 cbradney 3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>Cu&amp;t</source>
3443 cbradney 3304
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
3064 cbradney 3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>&amp;Copy</source>
3443 cbradney 3308
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
3064 cbradney 3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>&amp;Paste</source>
3443 cbradney 3312
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
3064 cbradney 3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3443 cbradney 3316
    <translation>Очистити &amp;вміст</translation>
3064 cbradney 3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>Select &amp;All</source>
3443 cbradney 3320
    <translation>Виді&amp;лити все</translation>
3064 cbradney 3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>&amp;Deselect All</source>
3443 cbradney 3324
    <translation>&amp;Убрати всі виділення</translation>
3064 cbradney 3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3443 cbradney 3328
    <translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
3064 cbradney 3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>Edit Image...</source>
3443 cbradney 3332
    <translation>Редагувати зображення...</translation>
3064 cbradney 3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>C&amp;olors...</source>
3443 cbradney 3336
    <translation>&amp;Кольори...</translation>
3064 cbradney 3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3443 cbradney 3340
    <translation>&amp;Стилі абзаців...</translation>
3064 cbradney 3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3443 cbradney 3344
    <translation>Стилі &amp;ліній...</translation>
3064 cbradney 3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3443 cbradney 3348
    <translation>&amp;Головні сторінки...</translation>
3064 cbradney 3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3352
    <translation type="obsolete">С&amp;ценарії Javascript...</translation>
3064 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>P&amp;references...</source>
3443 cbradney 3356
    <translation>&amp;Установки...</translation>
3064 cbradney 3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>%1 pt</source>
3443 cbradney 3360
    <translation>%1 тчк</translation>
3064 cbradney 3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>&amp;Other...</source>
3443 cbradney 3364
    <translation>&amp;Інше...</translation>
3064 cbradney 3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>&amp;Left</source>
3443 cbradney 3368
    <translation>&amp;Ліве</translation>
3064 cbradney 3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>&amp;Center</source>
3443 cbradney 3372
    <translation>По &amp;центру</translation>
3064 cbradney 3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>&amp;Right</source>
3443 cbradney 3376
    <translation>&amp;Праве</translation>
3064 cbradney 3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>&amp;Block</source>
3443 cbradney 3380
    <translation>&amp;Блок</translation>
3064 cbradney 3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>&amp;Forced</source>
3443 cbradney 3384
    <translation>&amp;Вимушене</translation>
3064 cbradney 3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>&amp;%1 %</source>
3443 cbradney 3388
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>&amp;Normal</source>
3443 cbradney 3392
    <translation>&amp;Звичайне</translation>
3064 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>&amp;Underline</source>
3443 cbradney 3396
    <translation>&amp;Підкреслення</translation>
3064 cbradney 3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Underline &amp;Words</source>
3443 cbradney 3400
    <translation>Підкреслення &amp;Слів</translation>
3064 cbradney 3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>&amp;Strike Through</source>
3443 cbradney 3404
    <translation>&amp;Перекреслення</translation>
3064 cbradney 3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>&amp;All Caps</source>
3443 cbradney 3408
    <translation>Всі ве&amp;ликі літери</translation>
3064 cbradney 3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>Small &amp;Caps</source>
3443 cbradney 3412
    <translation>Ка&amp;пітель</translation>
3064 cbradney 3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>Su&amp;perscript</source>
3443 cbradney 3416
    <translation>В&amp;ерхній індекс</translation>
3064 cbradney 3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Su&amp;bscript</source>
3443 cbradney 3420
    <translation>Ни&amp;жній індекс</translation>
3064 cbradney 3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>&amp;Outline</source>
3443 cbradney 3424
    <translation>С&amp;хема документу</translation>
3064 cbradney 3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>S&amp;hadow</source>
3443 cbradney 3428
    <translation>Т&amp;інь</translation>
3064 cbradney 3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>&amp;Image Effects</source>
3443 cbradney 3432
    <translation>Ефекти зо&amp;браження</translation>
3064 cbradney 3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3443 cbradney 3436
    <translation>&amp;Табулятори...</translation>
3064 cbradney 3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>D&amp;uplicate</source>
3443 cbradney 3440
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
3064 cbradney 3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3443 cbradney 3444
    <translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
3064 cbradney 3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>&amp;Delete</source>
3443 cbradney 3448
    <translation>&amp;Видалити</translation>
3064 cbradney 3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>&amp;Group</source>
3443 cbradney 3452
    <translation>З&amp;групувати</translation>
3064 cbradney 3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <source>&amp;Ungroup</source>
3443 cbradney 3456
    <translation>&amp;Розгрупувати</translation>
3064 cbradney 3457
  </message>
3458
  <message>
3459
    <source>Is &amp;Locked</source>
3443 cbradney 3460
    <translation>&amp;Замкнуті</translation>
3064 cbradney 3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3443 cbradney 3464
    <translation>&amp;Розмір замкнутий</translation>
3064 cbradney 3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3443 cbradney 3468
    <translation>Опустити на &amp;дно</translation>
3064 cbradney 3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3443 cbradney 3472
    <translation>Підняти на&amp;гору</translation>
3064 cbradney 3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>&amp;Lower</source>
3443 cbradney 3476
    <translation>&amp;Опустити</translation>
3064 cbradney 3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>&amp;Raise</source>
3443 cbradney 3480
    <translation>&amp;Підняти</translation>
3064 cbradney 3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3443 cbradney 3484
    <translation>Послат в &amp;чорновик</translation>
3064 cbradney 3485
  </message>
3486
  <message>
3487
    <source>&amp;Attributes...</source>
3443 cbradney 3488
    <translation>&amp;Атрибути...</translation>
3064 cbradney 3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3443 cbradney 3492
    <translation>&amp;Зображення видиме</translation>
3064 cbradney 3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>&amp;Update Image</source>
3443 cbradney 3496
    <translation>По&amp;новити зображення</translation>
3064 cbradney 3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3443 cbradney 3500
    <translation>Установити розмір рамки по розміру зображення</translation>
3064 cbradney 3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Extended Image Properties</source>
3443 cbradney 3504
    <translation>Додаткові властивості зображення</translation>
3064 cbradney 3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3443 cbradney 3508
    <translation>&amp;Низьке розрішення</translation>
3064 cbradney 3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3443 cbradney 3512
    <translation>&amp;Звичайне розрішення</translation>
3064 cbradney 3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3443 cbradney 3516
    <translation>&amp;Повне розрішення</translation>
3064 cbradney 3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3443 cbradney 3520
    <translation>&amp;Закладка PDF</translation>
3064 cbradney 3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3443 cbradney 3524
    <translation>&amp;Аннотація PDF</translation>
3064 cbradney 3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3443 cbradney 3528
    <translation>В&amp;ластивості аннотації</translation>
3064 cbradney 3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3443 cbradney 3532
    <translation>Властивості &amp;поля</translation>
3064 cbradney 3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3443 cbradney 3536
    <translation>&amp;Редагувати форму...</translation>
3064 cbradney 3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3443 cbradney 3540
    <translation>При&amp;єднати текст до шляху</translation>
3064 cbradney 3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3443 cbradney 3544
    <translation>В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
3064 cbradney 3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3443 cbradney 3548
    <translation>Скомбінув&amp;ати полігони</translation>
3064 cbradney 3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3443 cbradney 3552
    <translation>Розділ&amp;ити полігони</translation>
3064 cbradney 3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3443 cbradney 3556
    <translation>Крива &amp;Безьє</translation>
3064 cbradney 3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>&amp;Image Frame</source>
3443 cbradney 3560
    <translation>Рамка &amp;зображення</translation>
3064 cbradney 3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>&amp;Outlines</source>
3443 cbradney 3564
    <translation>&amp;Контури</translation>
3064 cbradney 3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>&amp;Polygon</source>
3443 cbradney 3568
    <translation>Полі&amp;гон</translation>
3064 cbradney 3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>&amp;Text Frame</source>
3443 cbradney 3572
    <translation>&amp;Текстова рамка</translation>
3064 cbradney 3573
  </message>
3574
  <message>
3575
    <source>&amp;Glyph...</source>
3443 cbradney 3576
    <translation>&amp;Символ...</translation>
3064 cbradney 3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>Sample Text</source>
3443 cbradney 3580
    <translation>Зразковий текст</translation>
3064 cbradney 3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>&amp;Insert...</source>
3443 cbradney 3584
    <translation>&amp;Вставити...</translation>
3064 cbradney 3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>Im&amp;port...</source>
3443 cbradney 3588
    <translation>&amp;Імпортувати...</translation>
3064 cbradney 3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>&amp;Delete...</source>
3443 cbradney 3592
    <translation>&amp;Видалити...</translation>
3064 cbradney 3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>&amp;Copy...</source>
3443 cbradney 3596
    <translation>&amp;Скопіювати...</translation>
3064 cbradney 3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>&amp;Move...</source>
3443 cbradney 3600
    <translation>&amp;Перемістити...</translation>
3064 cbradney 3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3443 cbradney 3604
    <translation>&amp;Застосувати головну сторінку...</translation>
3064 cbradney 3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3443 cbradney 3608
    <translation>Установка роз&amp;мітки...</translation>
3064 cbradney 3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>&amp;Fit in window</source>
3443 cbradney 3612
    <translation>&amp;Змінити до розміру вікна</translation>
3064 cbradney 3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>&amp;50%</source>
3443 cbradney 3616
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>&amp;75%</source>
3443 cbradney 3620
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>&amp;100%</source>
3443 cbradney 3624
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>&amp;200%</source>
3443 cbradney 3628
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3443 cbradney 3632
    <translation>&amp;Мініатюрні зображення</translation>
3064 cbradney 3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>Show &amp;Margins</source>
3443 cbradney 3636
    <translation>Показати &amp;розмітку полів</translation>
3064 cbradney 3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>Show &amp;Frames</source>
3443 cbradney 3640
    <translation>Показати ра&amp;мки</translation>
3064 cbradney 3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>Show &amp;Images</source>
3443 cbradney 3644
    <translation>&amp;Показати зображення</translation>
3064 cbradney 3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>Show &amp;Grid</source>
3443 cbradney 3648
    <translation>Показати &amp;сітку</translation>
3064 cbradney 3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Show G&amp;uides</source>
3443 cbradney 3652
    <translation>Показати розм&amp;ітку</translation>
3064 cbradney 3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3443 cbradney 3656
    <translation>Показати &amp;базову сітку</translation>
3064 cbradney 3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3443 cbradney 3660
    <translation>Показати лан&amp;цюг тексту</translation>
3064 cbradney 3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>Show Control Characters</source>
3443 cbradney 3664
    <translation>Показати контрольні знаки</translation>
3064 cbradney 3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3443 cbradney 3668
    <translation>П&amp;ритягування до сітки</translation>
3064 cbradney 3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3443 cbradney 3672
    <translation>Притягування до розмітк&amp;и</translation>
3064 cbradney 3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>&amp;Properties</source>
3443 cbradney 3676
    <translation>&amp;Властивості</translation>
3064 cbradney 3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3443 cbradney 3680
    <translation>&amp;Чорновик</translation>
3064 cbradney 3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>&amp;Layers</source>
3443 cbradney 3684
    <translation>П&amp;лани</translation>
3064 cbradney 3685
  </message>
3686
  <message>
3443 cbradney 3687
    <source>P&amp;age Palette</source>
3688
    <translation type="obsolete">&amp;Палітра сторінки</translation>
3064 cbradney 3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3443 cbradney 3692
    <translation>&amp;Закладки</translation>
3064 cbradney 3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>&amp;Measurements</source>
3443 cbradney 3696
    <translation>&amp;Виміри</translation>
3064 cbradney 3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>Action &amp;History</source>
3443 cbradney 3700
    <translation>Покрокова &amp;історія</translation>
3064 cbradney 3701
  </message>
3702
  <message>
3703
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3443 cbradney 3704
    <translation>&amp;Попередня перевірка</translation>
3064 cbradney 3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3443 cbradney 3708
    <translation>&amp;Розташувати/Вирівняти</translation>
3064 cbradney 3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>&amp;Tools</source>
3443 cbradney 3712
    <translation>&amp;Інструменти</translation>
3064 cbradney 3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3443 cbradney 3716
    <translation>PDF &amp;Інструменти</translation>
3064 cbradney 3717
  </message>
3718
  <message>
3719
    <source>Select Item</source>
3443 cbradney 3720
    <translation>Вибрати об&apos;єкт</translation>
3064 cbradney 3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>T&amp;able</source>
3443 cbradney 3724
    <translation>&amp;Таблиця</translation>
3064 cbradney 3725
  </message>
3726
  <message>
3727
    <source>&amp;Shape</source>
3443 cbradney 3728
    <translation>&amp;Фігура</translation>
3064 cbradney 3729
  </message>
3730
  <message>
3731
    <source>&amp;Line</source>
3443 cbradney 3732
    <translation>&amp;Лінія</translation>
3064 cbradney 3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3443 cbradney 3736
    <translation>&amp;Вільна лінія</translation>
3064 cbradney 3737
  </message>
3738
  <message>
3739
    <source>Rotate Item</source>
3443 cbradney 3740
    <translation>Повернути об&apos;єкт</translation>
3064 cbradney 3741
  </message>
3742
  <message>
3743
    <source>Zoom in or out</source>
3443 cbradney 3744
    <translation>Змінити масштаб зображення</translation>
3064 cbradney 3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>Zoom in</source>
3443 cbradney 3748
    <translation>Збільшити масштаб зображення</translation>
3064 cbradney 3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>Zoom out</source>
3443 cbradney 3752
    <translation>Зменшити масштаб зображення</translation>
3064 cbradney 3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3443 cbradney 3756
    <translation>Редагувати зміст рамки</translation>
3064 cbradney 3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source>Edit Text...</source>
3443 cbradney 3760
    <translation>Редагувати текст...</translation>
3064 cbradney 3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source>Link Text Frames</source>
3443 cbradney 3764
    <translation>Установити зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
3064 cbradney 3765
  </message>
3766
  <message>
3767
    <source>Unlink Text Frames</source>
3443 cbradney 3768
    <translation>Розірвати зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
3064 cbradney 3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3443 cbradney 3772
    <translation>&amp;Селектор кольору</translation>
3064 cbradney 3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>Copy Item Properties</source>
3443 cbradney 3776
    <translation>Копіювати властивості об&apos;єкта</translation>
3064 cbradney 3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3443 cbradney 3780
    <translation>Редагувати текст вбудованим редактором</translation>
3064 cbradney 3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>Insert Text Frame</source>
3443 cbradney 3784
    <translation>Вставити текстову рамку</translation>
3064 cbradney 3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>Insert Image Frame</source>
3443 cbradney 3788
    <translation>Вставити рамку для зображення</translation>
3064 cbradney 3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>Insert Table</source>
3443 cbradney 3792
    <translation>Вставити таблицю</translation>
3064 cbradney 3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>Insert Shape</source>
3443 cbradney 3796
    <translation>Вставити геометричну форму</translation>
3064 cbradney 3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Insert Polygon</source>
3443 cbradney 3800
    <translation>Вставити полігон</translation>
3064 cbradney 3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>Insert Line</source>
3443 cbradney 3804
    <translation>Вставити лінію</translation>
3064 cbradney 3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3443 cbradney 3808
    <translation>Вставити криву Безье</translation>
3064 cbradney 3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source>Insert Freehand Line</source>
3443 cbradney 3812
    <translation>Вставити вільно рисовану лінію</translation>
3064 cbradney 3813
  </message>
3814
  <message>
3815
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3443 cbradney 3816
    <translation>Керування &amp;зображеннями</translation>
3064 cbradney 3817
  </message>
3818
  <message>
3819
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3443 cbradney 3820
    <translation>Пе&amp;ренос тексту</translation>
3064 cbradney 3821
  </message>
3822
  <message>
3823
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>