Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3824 | Rev 4310 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
188 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
1234 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
15
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
16
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
1234 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
27
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
28
кольорів.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
31
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
1234 cbradney 37
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
40
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
41
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
42
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
45
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
46
 
47
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
48
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
49
</source>
1234 cbradney 50
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
51
 
52
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
53
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 54
  </message>
55
  <message>
56
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
57
 
58
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
59
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
60
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
61
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
62
</source>
1234 cbradney 63
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
64
 
65
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
66
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
67
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
68
належить до групи, то рухається вся група.
69
</translation>
1135 cbradney 70
  </message>
71
  <message>
72
    <source>setRedraw(bool)
73
 
74
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
75
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
76
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
77
</source>
1234 cbradney 78
    <translation>setRedraw(bool)
79
 
80
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
81
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
82
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
83
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
84
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 85
  </message>
86
  <message>
87
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
88
 
89
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
90
coordinates are given in the current measurement units of the document
91
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
92
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
93
is not given Scribus will create one for you.
94
 
95
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
96
</source>
1234 cbradney 97
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
98
 
99
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
100
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
101
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
102
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
103
сам.
104
 
105
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
106
</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
109
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
110
 
111
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
112
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
113
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
114
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
115
template page for the new page.
116
 
117
May raise IndexError if the page number is out of range
118
</source>
3064 cbradney 119
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1234 cbradney 120
 
121
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється
122
в кінець документа. В іншому випадку нова сторінка вставляється перед &quot;where&quot;.
123
Номери сторінок рахуються від 1 вверх, незалежно від того який номер показаний
124
на першій сторінці Вашого документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;template&quot; визначає
125
ім&apos;я шаблона для нової сторінки.
126
 
127
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за дозволений
128
діапазон
129
</translation>
1135 cbradney 130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
133
 
134
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
135
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
136
available types (FILL_&lt;type&gt;).
137
</source>
1234 cbradney 138
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
139
 
140
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
141
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
142
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
143
</translation>
1135 cbradney 144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
147
 
148
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
149
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
150
</source>
1234 cbradney 151
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
152
 
153
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
154
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
155
</translation>
1135 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
158
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
159
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
160
 
161
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
162
following meaning:
163
 
164
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
165
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
166
 
167
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
168
  margins
169
 
170
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
171
 
172
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
173
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
174
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
175
 
176
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
177
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
178
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
179
 
180
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
181
 
182
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
183
 
184
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
185
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
186
is not in points, make sure to account for this.
187
 
188
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
189
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
190
</source>
3064 cbradney 191
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1234 cbradney 192
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
193
 
194
Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають
195
слідуюче значення:
196
 
197
  розмір - size = Тупль (ширина,висота), який описує розмір документу. Ви
198
  можете використовувати попередньо визначені константи названі
199
  PAPER_&lt;paper_type&gt;, наприклад PAPER_A4 і.т.д.
200
 
201
  поля - margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє) - описує поля документа.
202
 
203
  орієнтація - orientation = орієнтація сторінки - константи PORTRAIT - портретна,
204
  LANDSCAPE - ландшафтна.
205
 
206
  firstPageNumber = номер першої сторінки даного документа. Звичайно
207
  починається з 1, але більші значення можуть використовуваться, наприклад
208
  якщо Ви створюєте документ, який складається з кількох частин.
209
 
210
  одиниця виміру - unit: це значення установлює одиниці виміру, які будуть
211
  використовуватися в документі. Використовуйте попередньо визначені
212
  константи: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  книжкові сторінки - facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
215
 
216
  перша сторона зліва - firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Значення для ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру, вибраних
219
для всього документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Якщо Ваш документ
220
не вимірюється в точках, майте це на увазі.
221
 
222
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
1135 cbradney 225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
2168 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 228
 
2168 cbradney 229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 241
 
2168 cbradney 242
Створити новий макрос з іменем &quot;name&quot; з існуючим виконуваним
243
об&apos;єктом &quot;callable&quot;. Виконуваний об&apos;єкт не повинен вимагати ніяких
244
аргументів при його виклику (він може опрацьовувати необов&apos;язкові
245
аргументи, але вони йому не будуть дані).
246
Якщо задана, строкова величина &quot;accel&quot; буде використана для створення
247
гарячої послідовності для макроса.
248
Якщо виконуваний елемент являється класом, його буде відторгнено.
249
Дозволяються функції та зв&apos;язані методи а також ініціалізовані класи
250
які мають метод __call__, що не приймає аргументів. Виконуваний об&apos;єкт
251
можна реєстровати кілька разів. Також дозволяється реєструвати
252
декілька зв&apos;язаних методів одного ініціалізованого класу.</translation>
1525 cbradney 253
  </message>
3064 cbradney 254
  <message>
255
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
256
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
257
 
258
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
259
following meaning:
260
 
261
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
262
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
263
 
264
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
265
  margins
266
 
267
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
268
 
269
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
270
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
271
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
272
 
273
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
274
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
275
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
276
 
277
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
278
 
279
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
280
 
281
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
282
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
283
is not in points, make sure to account for this.
284
 
285
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
286
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
287
</source>
3824 cbradney 288
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3443 cbradney 289
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
290
 
291
  Створює новий документ та повертає булеве значення true у разі успіху. Значення
292
  параметрів:
293
 
294
  size = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Дозволяється
295
  використання попередньо визначених констант з іменами типу PAPER_&lt;paper_type&gt; -
296
  наприклад PAPER_A4 і т.д.
297
 
298
  margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який визначає поля документа
299
 
300
  orientation = орієнтація сторінки - доступні константи - PORTRAIT (портрет),
301
  LANDSCAPE (ландшафт)
302
 
303
  firstPageNumer = Номер першої сторінки документа - використовується для нумерації
304
  сторінок. У більшості випадків рекомендується використання 1, але можна
305
  використовувати і інші номери, наприклад якщо документ складається з кількох частин.
306
 
307
  unit (одиниця виміру) = Ця величина визначає одиниці виміру, які використовуються в
308
  документі. Використовуйте констати з набору: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
309
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
310
 
311
  facingPages = Книжкове розміщення сторінок - константи FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
312
 
313
  firstSideLeft = Перша сторінка з лівої сторони - константи FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
314
 
315
  Значення ширини, висоти та полів виражаються в одиницях виміру прийнятих для
316
  документа. PAPER_* константи виражаються в точках.
317
 
318
  Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
319
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
320
</translation>
3064 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
323
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
324
 
325
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
326
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
327
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
328
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
329
master page for the new page.
330
 
331
May raise IndexError if the page number is out of range
332
</source>
3443 cbradney 333
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
334
 
335
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
336
 
337
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
338
</translation>
3064 cbradney 339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
342
 
343
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
344
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
345
</source>
3443 cbradney 346
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
347
 
348
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
349
</translation>
3064 cbradney 350
  </message>
3824 cbradney 351
  <message>
352
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
353
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
354
 
355
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
356
following meaning:
357
 
358
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
359
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
360
 
361
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
362
margins
363
 
364
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
365
 
366
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
367
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
368
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
369
 
370
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
371
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
372
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
373
 
374
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
375
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
376
PAGE_4 is 4-fold.
377
 
378
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
379
Indexed from 0 (0 = first).
380
 
381
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
382
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
383
is not in points, make sure to account for this.
384
 
385
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
386
PAGE_4, 3)
387
 
388
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
389
</source>
390
    <translation type="unfinished"></translation>
391
  </message>
1135 cbradney 392
</context>
393
<context>
394
  <name>@default</name>
395
  <message>
396
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
397
 
398
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
399
has some text selected the value assigned to the first character
400
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
401
selected item is used.
402
</source>
1234 cbradney 403
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
404
 
405
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
406
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
407
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 408
  </message>
409
  <message>
410
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
411
 
412
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
413
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
414
</source>
1234 cbradney 415
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
416
 
417
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
418
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
419
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 420
  </message>
421
  <message>
422
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
423
 
424
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
425
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
426
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
427
selected item is used.
428
</source>
1234 cbradney 429
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
430
 
431
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
432
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
433
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
434
активний об&apos;єкт.
435
</translation>
1135 cbradney 436
  </message>
437
  <message>
438
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
439
 
440
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
441
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
442
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
443
used.
444
</source>
1234 cbradney 445
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
446
 
447
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
448
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
449
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
450
</translation>
1135 cbradney 451
  </message>
452
  <message>
453
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
454
 
455
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
456
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
457
</source>
1234 cbradney 458
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
459
 
460
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
461
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
462
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 463
  </message>
464
  <message>
465
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
466
 
467
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
468
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
469
</source>
1234 cbradney 470
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
471
 
472
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
473
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
474
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 475
  </message>
476
  <message>
477
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
478
 
479
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
480
given the currently selected item is used.
481
</source>
1234 cbradney 482
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
483
 
484
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
485
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 486
  </message>
487
  <message>
488
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
489
 
490
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
491
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
492
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
493
used.
494
</source>
1234 cbradney 495
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
496
 
497
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
498
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
499
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
500
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
501
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 502
  </message>
503
  <message>
504
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
505
 
506
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
507
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
508
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
509
used.
510
 
511
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
512
</source>
2168 cbradney 513
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 514
 
515
Вставляє текст&quot; text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку. Текст має бути в
516
кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак
517
має індекс 0. Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт.
518
 
519
Може повернути помилку IndexError якщо індекс вставки виходить за
520
дозволений діапазон.
521
</translation>
1135 cbradney 522
  </message>
523
  <message>
524
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
525
 
526
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
527
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
528
currently selected item is used.
529
 
530
May throw ValueError if the font cannot be found.
531
</source>
1234 cbradney 532
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
533
 
534
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
535
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
536
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
537
 
538
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
539
</translation>
1135 cbradney 540
  </message>
541
  <message>
542
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
543
 
544
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
545
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
546
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
547
currently selected item is used.
548
 
549
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
550
</source>
1234 cbradney 551
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
552
 
553
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
554
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
555
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
556
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
557
об&apos;єкт.
558
 
559
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
560
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 561
  </message>
562
  <message>
563
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
564
 
565
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
566
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
567
item is used.
568
 
569
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
570
</source>
1234 cbradney 571
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
572
 
573
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
574
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
575
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
576
 
577
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
578
за доступний діапазон.
579
</translation>
1135 cbradney 580
  </message>
581
  <message>
582
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
583
 
584
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
585
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
586
 
587
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
588
</source>
1234 cbradney 589
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
590
 
591
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
592
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
593
 
594
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
595
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
596
</translation>
1135 cbradney 597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
600
 
601
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
602
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
603
 
604
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
605
</source>
1234 cbradney 606
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
607
 
608
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
609
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
610
 
611
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
612
</translation>
1135 cbradney 613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
616
 
617
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
618
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
619
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
620
 
621
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
622
</source>
1234 cbradney 623
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
624
 
625
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
626
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
627
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
628
дивіться в dir(scribus).
629
 
630
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
631
невірно.
632
</translation>
1135 cbradney 633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
636
 
637
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
638
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
639
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
640
selected item is used.
641
 
642
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
643
</source>
3443 cbradney 644
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 645
 
646
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
647
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
648
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
649
активний об&apos;єкт.
650
 
651
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 652
тексту.
1234 cbradney 653
</translation>
1135 cbradney 654
  </message>
655
  <message>
656
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
657
 
658
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
659
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
660
selected item is used.
661
</source>
1234 cbradney 662
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
663
 
664
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
665
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
666
активний об&apos;єкт.
667
</translation>
1135 cbradney 668
  </message>
669
  <message>
670
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
671
 
672
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
673
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
674
given the currently selected item is used.
675
</source>
1234 cbradney 676
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
677
 
678
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
679
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
680
використовується активний об&apos;єкт.
681
</translation>
1135 cbradney 682
  </message>
683
  <message>
684
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
685
 
686
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
687
selected item is used.
688
</source>
1234 cbradney 689
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
690
 
691
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
692
використовується активний об&apos;єкт.
693
</translation>
1135 cbradney 694
  </message>
695
  <message>
696
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
697
 
698
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
699
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
700
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
701
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
702
used.
703
</source>
1234 cbradney 704
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
705
 
706
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
707
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
708
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
709
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
710
</translation>
1135 cbradney 711
  </message>
712
  <message>
713
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
714
 
715
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
716
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
717
and must not link to or be linked from any other frames already.
718
 
719
May throw ScribusException if linking rules are violated.
720
</source>
1234 cbradney 721
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
722
 
723
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
724
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
725
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
726
 
727
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
728
правил зв&apos;язування рамок.
729
</translation>
1135 cbradney 730
  </message>
731
  <message>
732
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
733
 
734
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
735
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
736
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
737
 
738
May throw ScribusException if linking rules are violated.
739
</source>
1234 cbradney 740
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
741
 
742
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
743
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
744
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
745
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
746
 
747
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
748
з&apos;єднання рамок.
749
</translation>
1135 cbradney 750
  </message>
751
  <message>
752
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
753
 
754
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
755
currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 756
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
757
 
758
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
759
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 760
  </message>
761
  <message>
762
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
763
 
764
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
765
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
766
the value of the named color from the default document colors.
767
 
768
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
769
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
770
</source>
1234 cbradney 771
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
772
 
773
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
774
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
775
жодного документа, повертає значення для названого
776
кольору з палітри стандартних кольорів.
777
 
778
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
779
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
780
</translation>
1135 cbradney 781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
784
 
785
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
786
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
787
Color components should be in the range from 0 to 255.
788
 
789
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
790
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
791
</source>
1234 cbradney 792
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
793
 
794
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
795
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
796
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
797
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
798
 
799
 
800
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
801
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
802
</translation>
1135 cbradney 803
  </message>
804
  <message>
805
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
806
 
807
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
808
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
809
&quot;None&quot; - transparent.
810
 
811
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
812
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
813
 
814
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
815
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
816
</source>
1234 cbradney 817
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
818
 
819
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
820
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
821
 
822
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
823
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
824
 
825
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
826
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 827
  </message>
828
  <message>
829
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
830
 
831
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
832
 
833
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
834
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
835
</source>
1234 cbradney 836
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
837
 
838
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
839
 
840
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
841
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 842
  </message>
843
  <message>
844
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
845
 
846
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
847
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
848
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
849
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
850
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
851
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
852
opional parameters is False.
853
 
854
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
855
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
856
 
857
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
858
 
859
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
860
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
861
</source>
3064 cbradney 862
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; строкова
1234 cbradney 863
величина з іменем файла
864
 
865
Показує діалогове вікно &quot;Відчинити файл&quot; з аннотацією &quot;caption&quot;. Імена
866
файлів фільтруються за домомогою строкової змінної &quot;filter&quot;. Може бути вказане стандартне ім&apos;я або шлях до файла (&quot;defaultname&quot;) - залиште цю змінну пустою,
867
якщо Ви не бажаєте її використовувати. Значення &quot;True&quot; для &quot;haspreview&quot;
868
вмикає застосування невеликого віджета попереднього перегляду в діалоговому
869
вікні &quot;FileSelect&quot;. Якщо параметр &quot;issave&quot; дорівнює &quot;True&quot;, діалогове вікно діє, як
870
&quot;Записати Як&quot;, в іншому разі воно відповідає &quot;Відчинити файл&quot;. Значення по
871
умовчанню для обох змінних дорівнює &quot;False&quot;.
872
 
873
Якщо вказане значення фільтра, воно повинне мати вид &apos;коментар (*.type *.type2 ...)&apos;.
874
Наприклад &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
875
 
876
Зверніться до документації по Qt для QFileDialog за детальним описом фільтрів.
877
 
878
Приклад: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
879
Приклад: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 880
  </message>
881
  <message>
882
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
883
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
884
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
885
 
886
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
887
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
888
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
889
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
890
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
891
 
892
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
893
at 1.
894
 
895
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
896
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
897
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
898
can be binary-ORed with button constants:
899
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
900
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
901
 
902
Usage examples:
903
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
904
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
905
          ICON_ERROR)
906
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
907
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
908
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
909
 
910
Defined button and icon constants:
911
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
912
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
913
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
914
</source>
1234 cbradney 915
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
916
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
917
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
918
 
919
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
920
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
921
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
922
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
923
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
924
просту розмітку по типу HTML.
925
 
926
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
927
починаються з 1.
928
 
929
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
930
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
931
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
932
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
933
кнопок
934
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
935
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
936
 
937
Приклади використання:
938
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
939
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
940
          ICON_ERROR)
941
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
942
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
943
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
944
 
945
Визначені константи кнопок та іконок:
946
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
947
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
948
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 949
  </message>
950
  <message>
951
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
952
 
953
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
954
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
955
 
956
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
957
</source>
1234 cbradney 958
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
959
 
960
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
961
отримане значення, як строкову величину
962
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
963
по умовчанню&apos; (default).
964
 
965
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
966
</translation>
1135 cbradney 967
  </message>
968
  <message>
969
    <source>closeDoc()
970
 
971
Closes the current document without prompting to save.
972
 
973
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
974
</source>
1234 cbradney 975
    <translation>closeDoc()
976
 
977
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
978
 
979
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
980
документа для зачиняння
981
</translation>
1135 cbradney 982
  </message>
983
  <message>
984
    <source>haveDoc() -&gt; bool
985
 
986
Returns true if there is a document open.
987
</source>
1234 cbradney 988
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
989
 
990
Повертає правдиве булеве значення при
991
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 992
  </message>
993
  <message>
994
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
995
 
996
Opens the document &quot;name&quot;.
997
 
998
May raise ScribusError if the document could not be opened.
999
</source>
1234 cbradney 1000
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1001
 
1002
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
1003
 
1004
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
1005
було відчинити.
1006
</translation>
1135 cbradney 1007
  </message>
1008
  <message>
1009
    <source>saveDoc()
1010
 
1011
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
1012
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
1013
save file dialog.
1014
 
1015
If the save fails, there is currently no way to tell.
1016
</source>
1234 cbradney 1017
    <translation>saveDoc()
1018
 
1019
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
1020
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
1021
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
1022
діалог збереження файла.
1023
 
1024
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
1025
</translation>
1135 cbradney 1026
  </message>
1027
  <message>
1028
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1029
 
1030
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
1031
relative path).
1032
 
1033
May raise ScribusError if the save fails.
1034
</source>
1234 cbradney 1035
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1036
 
1037
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
1038
повним або відносним шляхом.
1039
 
1040
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
1041
</translation>
1135 cbradney 1042
  </message>
1043
  <message>
1044
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1045
 
1046
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1047
strings.
1048
</source>
1234 cbradney 1049
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
1050
 
1051
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
1052
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
1053
</translation>
1135 cbradney 1054
  </message>
1055
  <message>
1056
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1057
 
1058
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1059
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1060
constants.
1061
</source>
1234 cbradney 1062
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1063
 
1064
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
1065
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1066
константи.
1067
</translation>
1135 cbradney 1068
  </message>
1069
  <message>
1070
    <source>setUnit(type)
1071
 
1072
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1073
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1074
 
1075
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1076
</source>
1234 cbradney 1077
    <translation>setUnit(type)
1078
 
1079
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
1080
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1081
 
1082
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
1083
виміру.
1084
</translation>
1135 cbradney 1085
  </message>
1086
  <message>
1087
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1088
 
1089
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1090
of the UNIT_* constants:
1091
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1092
</source>
1234 cbradney 1093
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1094
 
1095
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
1096
констант UNIT_* constants:
1097
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1098
</translation>
1135 cbradney 1099
  </message>
1100
  <message>
1101
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1102
 
1103
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1104
current document.
1105
</source>
1234 cbradney 1106
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1107
 
1108
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
1109
</translation>
1135 cbradney 1110
  </message>
1111
  <message>
1112
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1113
 
1114
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1115
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1116
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1117
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1118
</source>
1234 cbradney 1119
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1120
 
1121
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
1122
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
1123
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
1124
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
1125
</translation>
1135 cbradney 1126
  </message>
1127
  <message>
1128
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1129
 
1130
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1131
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1132
</source>
1234 cbradney 1133
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1134
 
1135
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
1136
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1137
</translation>
1135 cbradney 1138
  </message>
1139
  <message>
1140
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1141
 
1142
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1143
is not given the currently selected Item is used.
1144
</source>
1234 cbradney 1145
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1146
 
1147
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
1148
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1149
</translation>
1135 cbradney 1150
  </message>
1151
  <message>
1152
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1153
 
1154
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1155
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1156
</source>
1234 cbradney 1157
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1158
 
1159
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1160
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1161
</translation>
1135 cbradney 1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1165
 
1166
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1167
the currently selected item is used. The join types are:
1168
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1169
</source>
1234 cbradney 1170
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1171
 
1172
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1173
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1174
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1175
</translation>
1135 cbradney 1176
  </message>
1177
  <message>
1178
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1179
 
1180
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1181
currently selected item is used. The cap types are:
1182
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1183
</source>
1234 cbradney 1184
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1185
 
1186
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1187
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1188
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1189
</translation>
1135 cbradney 1190
  </message>
1191
  <message>
1192
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1193
 
1194
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1195
currently selected item is used. Line style constants are:
1196
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1197
</source>
1234 cbradney 1198
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1199
 
1200
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1201
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1202
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1203
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1204
LINE_SOLID (суцільна)
1205
</translation>
1135 cbradney 1206
  </message>
1207
  <message>
1208
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1209
 
1210
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1211
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1212
</source>
1234 cbradney 1213
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1214
 
1215
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1216
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1217
</translation>
1135 cbradney 1218
  </message>
1219
  <message>
1220
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1221
 
1222
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1223
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1224
</source>
1234 cbradney 1225
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1226
 
1227
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
1228
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1229
</translation>
1135 cbradney 1230
  </message>
1231
  <message>
1232
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1233
 
1234
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1235
given the currently selected item is used.
1236
</source>
1234 cbradney 1237
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1238
 
1239
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1240
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1241
</translation>
1135 cbradney 1242
  </message>
1243
  <message>
1244
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1245
 
1246
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1247
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1248
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1249
for reference.
1250
</source>
1234 cbradney 1251
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1252
 
1253
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1254
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1255
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1256
для подальшої інформації.
1257
</translation>
1135 cbradney 1258
  </message>
1259
  <message>
1260
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1261
 
1262
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1263
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1264
is used.
1265
</source>
1234 cbradney 1266
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1267
 
1268
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1269
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1270
використано активний об&apos;єкт.
1271
</translation>
1135 cbradney 1272
  </message>
1273
  <message>
1274
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1275
 
1276
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1277
</source>
1234 cbradney 1278
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1279
 
1280
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1281
</translation>
1135 cbradney 1282
  </message>
1283
  <message>
1284
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1285
 
1286
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1287
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1288
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1289
belongs to a group, the whole group is moved.
1290
</source>
1234 cbradney 1291
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1292
 
1293
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1294
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
1295
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1296
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1297
</translation>
1135 cbradney 1298
  </message>
1299
  <message>
1300
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1301
 
1302
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1303
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1304
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1305
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1306
given the currently selected item is used.
1307
</source>
1234 cbradney 1308
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1309
 
1310
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1311
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1312
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1313
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1314
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1315
буде використано активний об&apos;єкт.
1316
</translation>
1135 cbradney 1317
  </message>
1318
  <message>
1319
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1320
 
1321
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1322
is not given the currently selected item is used.
1323
</source>
1234 cbradney 1324
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1325
 
1326
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1327
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1328
</translation>
1135 cbradney 1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1332
 
1333
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1334
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1335
second selected Object and so on.
1336
</source>
1234 cbradney 1337
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1338
 
1339
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1340
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1341
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1342
</translation>
1135 cbradney 1343
  </message>
1344
  <message>
1345
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1346
 
1347
Returns the number of selected objects.
1348
</source>
1234 cbradney 1349
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1350
 
1351
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1352
</translation>
1135 cbradney 1353
  </message>
1354
  <message>
1355
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1356
 
1357
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1358
</source>
1234 cbradney 1359
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1360
 
1361
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1362
</translation>
1135 cbradney 1363
  </message>
1364
  <message>
1365
    <source>deselectAll()
1366
 
1367
Deselects all objects in the whole document.
1368
</source>
1234 cbradney 1369
    <translation>deselectAll()
1370
 
1371
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1372
</translation>
1135 cbradney 1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>groupObjects(list)
1376
 
1377
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1378
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1379
items are used.
1380
</source>
1234 cbradney 1381
    <translation>groupObjects(list)
1382
 
1383
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1384
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1385
використано активний об&apos;єкт.
1386
</translation>
1135 cbradney 1387
  </message>
1388
  <message>
1389
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1390
 
1391
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1234 cbradney 1392
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1393
 
1394
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1395
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1396
  </message>
1397
  <message>
1398
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1399
 
1400
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1401
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1402
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1403
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1404
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1405
 
1406
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1407
</source>
1234 cbradney 1408
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1409
 
1410
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1411
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1412
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1413
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
1414
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1415
 
1416
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1417
</translation>
1135 cbradney 1418
  </message>
1419
  <message>
1420
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1421
 
1422
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1423
not given the currently selected item is used.
1424
 
1425
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1426
</source>
1234 cbradney 1427
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1428
 
1429
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
1430
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1431
 
1432
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1433
для зображень
1434
</translation>
1135 cbradney 1435
  </message>
1436
  <message>
1437
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1438
 
1439
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1440
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1441
means 100 %.
1442
 
1443
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1444
</source>
1234 cbradney 1445
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1446
 
1447
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
1448
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1449
дорівнює 100 %.
1450
 
1451
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1452
рамкою для зображень
1453
</translation>
1135 cbradney 1454
  </message>
1455
  <message>
1456
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1457
 
1458
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1459
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1460
if locked.
1461
</source>
1234 cbradney 1462
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1463
 
1464
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1465
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1466
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1467
</translation>
1135 cbradney 1468
  </message>
1469
  <message>
1470
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1471
 
1472
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1473
currently selected item is used.
1474
</source>
1234 cbradney 1475
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1476
 
1477
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1478
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1479
</translation>
1135 cbradney 1480
  </message>
1481
  <message>
1482
    <source>getFontNames() -&gt; list
1483
 
1484
Returns a list with the names of all available fonts.
1485
</source>
1234 cbradney 1486
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1487
 
1488
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1489
</translation>
1135 cbradney 1490
  </message>
1491
  <message>
1492
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1493
 
1494
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1495
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1496
</source>
1234 cbradney 1497
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1498
 
1499
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1500
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1501
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1502
</translation>
1135 cbradney 1503
  </message>
1504
  <message>
1505
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1506
 
1507
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1508
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1509
 
1510
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1511
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1512
</source>
1525 cbradney 1513
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1234 cbradney 1514
 
1515
Показує зображення шрифта &quot;name&quot; у вигляді заданого тексту
1516
&quot;sample&quot; розміром &quot;size&quot;. Зображення записується в файл &quot;filename&quot;.
1517
Повертає булеве значення &quot;true&quot; у разі успішного завершення.
1518
 
1519
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не знайдено.
1520
Може повернути помилку ValueError, якщо задано пустий текст або назва файла.
1521
</translation>
1135 cbradney 1522
  </message>
1523
  <message>
1524
    <source>getLayers() -&gt; list
1525
 
1526
Returns a list with the names of all defined layers.
1527
</source>
1234 cbradney 1528
    <translation>getLayers() -&gt; list
1529
 
1530
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1531
</translation>
1135 cbradney 1532
  </message>
1533
  <message>
1534
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1535
 
1536
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1537
 
1538
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1539
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1540
</source>
1234 cbradney 1541
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1542
 
1543
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1544
 
1545
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1546
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1547
</translation>
1135 cbradney 1548
  </message>
1549
  <message>
1550
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1551
 
1552
Returns the name of the current active layer.
1553
</source>
1234 cbradney 1554
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1555
 
1556
Повертає назву активного плану.
1557
</translation>
1135 cbradney 1558
  </message>
1559
  <message>
1560
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1561
 
1562
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1563
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1564
 
1565
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1566
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1567
</source>
1234 cbradney 1568
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1569
 
1570
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1571
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1572
 
1573
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1574
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1575
</translation>
1135 cbradney 1576
  </message>
1577
  <message>
1578
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1579
 
1580
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1581
the layer is invisible.
1582
 
1583
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1584
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1585
</source>
1234 cbradney 1586
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1587
 
1588
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1589
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1590
 
1591
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1592
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1593
</translation>
1135 cbradney 1594
  </message>
1595
  <message>
1596
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1597
 
1598
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1599
false the layer won&apos;t be printed.
1600
 
1601
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1602
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1603
</source>
1234 cbradney 1604
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1605
 
1606
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1607
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1608
 
1609
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1610
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1611
</translation>
1135 cbradney 1612
  </message>
1613
  <message>
1614
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1615
 
1616
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1617
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1618
&quot;layer&quot; is invisible.
1619
 
1620
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1621
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1622
</source>
1525 cbradney 1623
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1624
 
1625
Повертає стан видимості плану &quot;layer&quot; - значення &quot;True&quot; означає, що
1626
план &quot;layer&quot; видимий, а значення &quot;False&quot; означає, що план &quot;layer&quot;
1627
невидимий.
1628
 
1629
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1630
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1631
</translation>
1135 cbradney 1632
  </message>
1633
  <message>
1634
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1635
 
1636
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1637
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1638
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1639
 
1640
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1641
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1642
</source>
1525 cbradney 1643
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1234 cbradney 1644
 
1645
Повертає стан доступності для друку плану &quot;layer&quot;. При значенні &quot;True&quot;
1646
план &quot;layer&quot; може бути надрукований, а при значенні &quot;False&quot; - ні.
1647
 
1648
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1649
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1650
</translation>
1135 cbradney 1651
  </message>
1652
  <message>
1653
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1654
 
1655
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1656
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1657
 
1658
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1659
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1660
</source>
1234 cbradney 1661
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1662
 
1663
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1664
останній план документа нічого не відбувається.
1665
 
1666
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1667
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1668
</translation>
1135 cbradney 1669
  </message>
1670
  <message>
1671
    <source>createLayer(layer)
1672
 
1673
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1674
 
1675
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1676
</source>
1234 cbradney 1677
    <translation>createLayer(layer)
1678
 
1679
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1680
 
1681
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1682
</translation>
1135 cbradney 1683
  </message>
1684
  <message>
1685
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1686
 
1687
Returns a string with the -lang value.
1688
</source>
1234 cbradney 1689
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1690
 
1691
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1692
</translation>
1135 cbradney 1693
  </message>
1694
  <message>
1695
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1696
 
1697
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1698
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1699
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1700
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1701
is not given Scribus will create one for you.
1702
 
1703
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1704
</source>
1234 cbradney 1705
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1706
 
1707
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1708
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1709
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1710
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1711
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1712
 
1713
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1714
використаної назви.
1715
</translation>
1135 cbradney 1716
  </message>
1717
  <message>
1718
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1719
 
1720
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1721
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1722
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1723
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1724
create one for you.
1725
 
1726
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1727
</source>
1234 cbradney 1728
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1729
 
1730
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1731
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
1732
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1733
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1734
Scribus створить його сам.
1735
 
1736
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1737
використаної назви.
1738
</translation>
1135 cbradney 1739
  </message>
1740
  <message>
1741
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1742
 
1743
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1744
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1745
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1746
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1747
given Scribus will create one for you.
1748
 
1749
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1750
</source>
1234 cbradney 1751
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1752
 
1753
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1754
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1755
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1756
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1757
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1758
 
1759
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1760
використаної назви.
1761
 
1762
</translation>
1135 cbradney 1763
  </message>
1764
  <message>
1765
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1766
 
1767
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1768
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1769
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1770
object because you need this name for further access to that object. If
1771
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1772
 
1773
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1774
</source>
1234 cbradney 1775
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1776
 
1777
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1778
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1779
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1780
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1781
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1782
 
1783
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1784
використаної назви.
1785
</translation>
1135 cbradney 1786
  </message>
1787
  <message>
1788
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1789
 
1790
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1791
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1792
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1793
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1794
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1795
Scribus will create one for you.
1796
 
1797
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1798
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1799
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1800
</source>
1234 cbradney 1801
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1802
 
1803
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1804
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1805
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1806
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
1807
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1808
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1809
 
1810
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1811
використаної назви.
1812
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1813
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1814
</translation>
1135 cbradney 1815
  </message>
1816
  <message>
1817
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1818
 
1819
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1820
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1821
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1822
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1823
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1824
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1825
identifier for the object because you need this name for further access to that
1826
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1827
 
1828
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1829
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1830
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1831
</source>
1234 cbradney 1832
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1833
 
1834
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1835
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1836
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1837
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
1838
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1839
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
1840
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1841
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1842
 
1843
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1844
використаної назви.
1845
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1846
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1847
</translation>
1135 cbradney 1848
  </message>
1849
  <message>
1850
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1851
 
1852
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1853
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1854
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1855
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1856
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1857
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1858
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1859
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1860
for you.
1861
 
1862
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1863
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1864
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1865
</source>
1234 cbradney 1866
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1867
 
1868
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1869
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1870
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1871
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1872
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1873
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
1874
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1875
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1876
задано, Scribus створить його сам.
1877
 
1878
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1879
використаної назви.
1880
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1881
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1882
</translation>
1135 cbradney 1883
  </message>
1884
  <message>
1885
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1886
 
1887
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1888
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1889
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1890
unique identifier for the object because you need this name for further access
1891
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1892
 
1893
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1894
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1895
</source>
1234 cbradney 1896
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1897
 
1898
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1899
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1900
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
1901
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1902
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1903
його сам.
1904
 
1905
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1906
використаної назви.
1907
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
1908
базових об&apos;єкти не існують.
1909
</translation>
1135 cbradney 1910
  </message>
1911
  <message>
1912
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1913
 
1914
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1915
selected item is deleted.
1916
</source>
1234 cbradney 1917
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1918
 
1919
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1920
</translation>
1135 cbradney 1921
  </message>
1922
  <message>
1923
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1924
 
1925
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1926
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1927
is not passed, text flow is toggled.
1928
</source>
1234 cbradney 1929
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1930
 
1931
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1932
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1933
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1934
стану параметра на протилежний.
1935
</translation>
1135 cbradney 1936
  </message>
1937
  <message>
1938
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1939
 
1940
Test if an object with specified name really exists in the document.
1941
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1942
returns True if there is something selected.
1943
</source>
1234 cbradney 1944
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1945
 
1946
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1947
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1948
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1949
</translation>
1135 cbradney 1950
  </message>
1951
  <message>
1952
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1953
 
1954
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1955
given, it&apos;s applied on the selected object.
1956
</source>
1234 cbradney 1957
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1958
 
1959
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1960
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1961
</translation>
1135 cbradney 1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1965
 
1966
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1967
</source>
1234 cbradney 1968
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1969
 
1970
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1971
</translation>
1135 cbradney 1972
  </message>
1973
  <message>
1974
    <source>currentPage() -&gt; integer
1975
 
1976
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1977
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1978
</source>
1234 cbradney 1979
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1980
 
1981
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1982
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1983
</translation>
1135 cbradney 1984
  </message>
1985
  <message>
1986
    <source>redrawAll()
1987
 
1988
Redraws all pages.
1989
</source>
1234 cbradney 1990
    <translation>redrawAll()
1991
 
1992
Перерисовує всі сторінки.
1993
</translation>
1135 cbradney 1994
  </message>
1995
  <message>
1996
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1997
 
1998
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1999
 
2000
May raise ScribusError if the save failed.
2001
</source>
1234 cbradney 2002
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2003
 
2004
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
2005
 
2006
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
2007
</translation>
1135 cbradney 2008
  </message>
2009
  <message>
2010
    <source>deletePage(nr)
2011
 
2012
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2013
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2014
page number is.
2015
 
2016
May raise IndexError if the page number is out of range
2017
</source>
1234 cbradney 2018
    <translation>deletePage(nr)
2019
 
2020
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
2021
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
2022
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
2023
 
2024
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
2025
межі доступного діапазону
2026
</translation>
1135 cbradney 2027
  </message>
2028
  <message>
2029
    <source>gotoPage(nr)
2030
 
2031
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2032
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2033
just sets the page that script commands will operates on.
2034
 
2035
May raise IndexError if the page number is out of range.
2036
</source>
1234 cbradney 2037
    <translation>gotoPage(nr)
2038
 
2039
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
2040
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
2041
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
2042
 
2043
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
2044
доступного діапазону.
2045
</translation>
1135 cbradney 2046
  </message>
2047
  <message>
2048
    <source>pageCount() -&gt; integer
2049
 
2050
Returns the number of pages in the document.
2051
</source>
1234 cbradney 2052
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
2053
 
2054
Повертає число сторінок в документі.
2055
</translation>
1135 cbradney 2056
  </message>
2057
  <message>
2058
    <source>getHGuides() -&gt; list
2059
 
2060
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2061
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2062
</source>
1234 cbradney 2063
    <translation>getHGuides() -&gt; список
2064
 
2065
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
2066
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
2067
UNIT_&lt;type&gt;.
2068
</translation>
1135 cbradney 2069
  </message>
2070
  <message>
2071
    <source>setHGuides(list)
2072
 
2073
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2074
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2075
 
2076
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2077
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2078
</source>
1234 cbradney 2079
    <translation>setHGuides(list)
2080
 
2081
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
2082
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
2083
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
2084
 
2085
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
2086
заміщення існуючих
2087
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
2088
</translation>
1135 cbradney 2089
  </message>
2090
  <message>
2091
    <source>getVGuides()
2092
 
2093
See getHGuides.
2094
</source>
1234 cbradney 2095
    <translation>getVGuides()
2096
 
2097
Див. getHGuides.
2098
</translation>
1135 cbradney 2099
  </message>
2100
  <message>
2101
    <source>setVGuides()
2102
 
2103
See setHGuides.
2104
</source>
1234 cbradney 2105
    <translation>setVGuides()
2106
 
2107
Див. setHGuides.
2108
</translation>
1135 cbradney 2109
  </message>
2110
  <message>
2111
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2112
 
2113
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2114
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2115
</source>
1234 cbradney 2116
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
2117
 
2118
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
2119
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
2120
</translation>
1135 cbradney 2121
  </message>
2122
  <message>
2123
    <source>getPageItems() -&gt; list
2124
 
2125
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2126
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2127
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2128
the page...
2129
</source>
1234 cbradney 2130
    <translation>getPageItems() -&gt; список
2131
 
2132
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
2133
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2134
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
2135
</translation>
1135 cbradney 2136
  </message>
2137
  <message>
2138
    <source>getPageMargins()
2139
 
2140
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2141
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2142
</source>
2168 cbradney 2143
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1234 cbradney 2144
 
2145
Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в
2146
активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageSize().
2147
</translation>
1135 cbradney 2148
  </message>
2149
  <message>
2150
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2151
 
2152
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2153
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2154
currently selected item is used.
2155
</source>
1234 cbradney 2156
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2157
 
2158
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
2159
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2160
буде використано активний об&apos;єкт.
2161
</translation>
1135 cbradney 2162
  </message>
2163
  <message>
2164
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2165
 
2166
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2167
is not given the currently selected item is used.
2168
</source>
1234 cbradney 2169
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2170
 
2171
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
2172
буде використано активний об&apos;єкт.
2173
</translation>
1135 cbradney 2174
  </message>
2175
  <message>
2176
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2177
 
2178
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2179
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2180
given the currently selected item is used.
2181
 
2182
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2183
</source>
1234 cbradney 2184
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2185
 
2186
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
2187
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
2188
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2189
 
2190
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
2191
доступний діапазон.
2192
</translation>
1135 cbradney 2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2196
 
2197
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2198
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2199
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2200
is used.
2201
 
2202
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2203
</source>
1234 cbradney 2204
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2205
 
2206
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
2207
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
2208
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2209
 
2210
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2211
доступний діапазон.
2212
</translation>
1135 cbradney 2213
  </message>
2214
  <message>
2215
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2216
 
2217
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2218
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2219
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2220
</source>
1234 cbradney 2221
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2222
 
2223
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
2224
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2225
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
2226
</translation>
1135 cbradney 2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2230
 
2231
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2232
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2233
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2234
</source>
1234 cbradney 2235
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2236
 
2237
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2238
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2239
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2240
</translation>
1135 cbradney 2241
  </message>
2242
  <message>
2243
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2244
 
2245
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2246
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2247
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2248
</source>
1234 cbradney 2249
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2250
 
2251
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2252
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2253
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2254
</translation>
1135 cbradney 2255
  </message>
2256
  <message>
2257
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2258
 
2259
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2260
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2261
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2262
Item is used.
2263
 
2264
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2265
</source>
1234 cbradney 2266
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2267
 
2268
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
2269
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2270
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
2271
активний об&apos;єкт.
2272
 
2273
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2274
доступний діапазон.
2275
</translation>
1135 cbradney 2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2279
 
2280
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2281
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2282
 
2283
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2284
</source>
1234 cbradney 2285
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2286
 
2287
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2288
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2289
 
2290
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2291
</translation>
1135 cbradney 2292
  </message>
2293
  <message>
2294
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2295
 
2296
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2297
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2298
 
2299
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2300
</source>
1234 cbradney 2301
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2302
 
2303
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2304
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2305
 
2306
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2307
</translation>
1135 cbradney 2308
  </message>
2309
  <message>
2310
    <source>progressReset()
2311
 
2312
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2313
new progress bar use. See progressSet.
2314
</source>
1234 cbradney 2315
    <translation>progressReset()
2316
 
2317
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2318
використання панелі. Див. progressSet.
2319
</translation>
1135 cbradney 2320
  </message>
2321
  <message>
2322
    <source>progressTotal(max)
2323
 
2324
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2325
See progressSet.
2326
</source>
1234 cbradney 2327
    <translation>progressTotal(max)
2328
 
2329
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2330
число. Див. progressSet.
2331
</translation>
1135 cbradney 2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>progressSet(nr)
2335
 
2336
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2337
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2338
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2339
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2340
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2341
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2342
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2343
</source>
1234 cbradney 2344
    <translation>progressSet(nr)
2345
 
2346
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2347
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2348
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2349
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2350
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2351
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2352
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2353
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
2354
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
2355
</translation>
1135 cbradney 2356
  </message>
2357
  <message>
2358
    <source>setCursor()
2359
 
2360
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2361
</source>
1234 cbradney 2362
    <translation>setCursor()
2363
 
2364
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2365
Поки що не використовуйте.
2366
</translation>
1135 cbradney 2367
  </message>
2368
  <message>
2369
    <source>docChanged(bool)
2370
 
2371
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2372
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2373
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2374
</source>
1234 cbradney 2375
    <translation>docChanged(булеве значення)
2376
 
2377
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2378
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2379
змін автоматично при роботі сценарія.
2380
</translation>
1135 cbradney 2381
  </message>
2382
  <message>
2383
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2384
 
2385
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2386
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2387
the range from 0 to 255.
2388
 
2389
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2390
</source>
3064 cbradney 2391
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 2392
 
2393
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору виражається чотирма
2394
складовими: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Малиновий),
2395
y = Yellow (Жовтий) та k = Black (Чорний). Складові кольору повинні
2396
бути в діапазоні від 0 до 255.
2397
 
2398
Може повернути помилку ValueError, якщо була задана недійсна
2399
назва кольору.
2400
</translation>
1135 cbradney 2401
  </message>
2402
  <message>
2403
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2404
 
2405
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2406
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2407
selected item is used.
2408
</source>
3064 cbradney 2409
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 2410
 
2411
Повертає радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2412
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 2413
  </message>
2414
  <message>
2415
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2416
 
2417
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2418
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2419
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2420
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2421
</source>
3064 cbradney 2422
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 2423
 
2424
Повертає тупль (x, y) з позицією об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
2425
не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Позиція виражається
2426
а активних точках виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt; для
2427
довідки.
2428
</translation>
1135 cbradney 2429
  </message>
2430
  <message>
2431
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2432
 
2433
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2434
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2435
selected item is used.
2436
</source>
3064 cbradney 2437
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 2438
 
2439
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні
2440
значення приводять до обертання проти годинникової стрілки.
2441
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2442
</translation>
1135 cbradney 2443
  </message>
1525 cbradney 2444
  <message>
2445
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2446
 
2447
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2448
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2449
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2450
 
2451
May raise WrongFrameTypeError.
2452
</source>
2168 cbradney 2453
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2454
 
2455
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
2456
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2457
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2458
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2459
булевими змінними.
2460
 
2461
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2462
</translation>
1525 cbradney 2463
  </message>
2464
  <message>
2168 cbradney 2465
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2466
 
2168 cbradney 2467
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2468
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2469
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2470
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2471
 
2168 cbradney 2472
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2473
</source>
3064 cbradney 2474
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2168 cbradney 2475
 
2476
Виділяє &quot;count&quot; знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; починаючи
2477
з знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot;
2478
дорівнює нулю вибірка тексту буде відмінена. Якщо &quot;count&quot; дорівнює
2479
 -1 - весь текст в рамці буде вибрано. Якщо &quot;name&quot; не задано буде
2480
використано ім&apos;я активного об&apos;єкта.
2481
 
2482
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за допустимий
2483
діапазон тексту.
2484
</translation>
1525 cbradney 2485
  </message>
2486
  <message>
2168 cbradney 2487
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2488
 
2489
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2490
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2491
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2492
for the macro.
2493
</source>
3064 cbradney 2494
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
2168 cbradney 2495
 
2496
Створити макрос з іменем &quot;name&quot; методом оцінки програмного коду
2497
&quot;sourcetext&quot;. &quot;sourcetext&quot; код повинен відповідати тим же вимогам,
2498
що і макроси створені графічною оболонкою. Якщо задана, строкова
2499
величина &quot;accel&quot; то вона буде використана як гаряча комбінація
2500
клавіш для цього макроса.
2501
</translation>
2502
  </message>
2503
  <message>
1525 cbradney 2504
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2505
 
2506
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2507
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2508
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2509
 
2510
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2511
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2512
</source>
2168 cbradney 2513
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2514
 
2515
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2516
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2517
&quot;layer&quot; не дозволено.
2518
 
2519
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2520
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2521
</translation>
1525 cbradney 2522
  </message>
2523
  <message>
2524
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2525
 
2526
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2168 cbradney 2527
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2528
space. If no document is open, returns the value of the named color
2529
from the default document colors.
2530
 
2531
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2532
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2533
</source>
3064 cbradney 2534
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2535
 
2168 cbradney 2536
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору з
2537
назвою &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в область
2538
кольору RGB. При відсутності відчиненого документа повертає
2539
значення названого кольору з стандартної палітри документа.
1525 cbradney 2540
 
2168 cbradney 2541
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір
2542
не було знайдено.
2543
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказане невірне
2544
ім&apos;я кольору.
2545
</translation>
1525 cbradney 2546
  </message>
2547
  <message>
2168 cbradney 2548
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2549
 
2168 cbradney 2550
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2551
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2552
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2553
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2554
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2555
 
2556
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2557
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2558
</source>
2168 cbradney 2559
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2560
 
2168 cbradney 2561
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2562
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2563
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2564
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
2565
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2566
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2567
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2568
 
2569
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2570
було знайдено.
2571
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
2572
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2573
</translation>
1525 cbradney 2574
  </message>
2575
  <message>
2168 cbradney 2576
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2577
 
2168 cbradney 2578
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2579
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2580
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2581
 
2168 cbradney 2582
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2583
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2584
</source>
3064 cbradney 2585
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2586
 
2168 cbradney 2587
Повертає значення видимості плана &quot;layer&quot; - True означає, що
2588
план &quot;layer&quot; видимий, а False означає, що план &quot;layer&quot; невидимий.
2589
 
2590
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2591
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2592
</translation>
1525 cbradney 2593
  </message>
2594
  <message>
2168 cbradney 2595
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2596
 
2168 cbradney 2597
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2598
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2599
 
2168 cbradney 2600
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2601
</source>
2602
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2603
 
2168 cbradney 2604
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
2605
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2606
 
2168 cbradney 2607
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2608
текстовою рамкою
2609
</translation>
1525 cbradney 2610
  </message>
2611
  <message>
2168 cbradney 2612
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2613
 
2168 cbradney 2614
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2615
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2616
 
2168 cbradney 2617
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2618
</source>
2168 cbradney 2619
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2620
 
2168 cbradney 2621
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
2622
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2623
 
2168 cbradney 2624
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2625
являється текстовою
2626
</translation>
1525 cbradney 2627
  </message>
2628
  <message>
2168 cbradney 2629
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2630
 
2168 cbradney 2631
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2632
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2633
</source>
2168 cbradney 2634
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2635
 
2168 cbradney 2636
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2637
</translation>
1525 cbradney 2638
  </message>
2639
  <message>
2168 cbradney 2640
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2641
 
2168 cbradney 2642
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2643
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
2644
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
2645
is not given the currently selected Item is used.
1525 cbradney 2646
 
2168 cbradney 2647
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1525 cbradney 2648
</source>
3064 cbradney 2649
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2650
 
2168 cbradney 2651
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстовій рамці &quot;name&quot;.
2652
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший
2653
знак повинен мати індекс 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст в рамку.
2654
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2655
 
2168 cbradney 2656
Може повернути помилку IndexError при вставці за межами доступного
2657
діапазону.
2658
</translation>
1525 cbradney 2659
  </message>
3064 cbradney 2660
  <message>
2661
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2662
 
2663
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2664
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2665
space. If no document is open, returns the value of the named color
2666
from the default document colors.
2667
 
2668
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2669
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2670
</source>
3443 cbradney 2671
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
2672
 
2673
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2674
 
2675
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
2676
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
2677
</translation>
3064 cbradney 2678
  </message>
2679
  <message>
2680
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2681
 
2682
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2683
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2684
the range from 0 to 255.
2685
 
2686
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2687
</source>
3443 cbradney 2688
    <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2689
 
2690
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2691
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2692
 
2693
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
2694
</translation>
3064 cbradney 2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2698
 
2699
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2700
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2701
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2702
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2703
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2704
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2705
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2706
opional parameters is False.
2707
 
2708
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2709
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2710
 
2711
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2712
 
2713
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2714
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2715
</source>
3443 cbradney 2716
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2717
 
3443 cbradney 2718
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
2719
 
2720
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2721
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2722
 
2723
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2724
 
2725
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2726
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2727
</translation>
3064 cbradney 2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2731
 
2732
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2733
</source>
3443 cbradney 2734
    <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
2735
 
2736
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
3064 cbradney 2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2740
 
2741
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2742
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2743
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2744
</source>
3443 cbradney 2745
    <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2746
 
2747
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
2748
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
2749
</translation>
3064 cbradney 2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2753
 
2754
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2755
for details of arguments.
2756
 
2757
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2758
</source>
3443 cbradney 2759
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2760
 
2761
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
2762
для додаткової інформації про атрибути.
2763
 
2764
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
2765
</translation>
3064 cbradney 2766
  </message>
2767
  <message>
2768
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2769
 
2770
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2771
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2772
by parent classes as well.
2773
</source>
3443 cbradney 2774
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2775
 
2776
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
2777
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
2778
</translation>
3064 cbradney 2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>getProperty(object, property)
2782
 
2783
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2784
 
2785
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2786
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2787
C++ QObject instance.
2788
 
2789
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2790
to look up on `object&apos;.
2791
 
2792
The return value varies depending on the type of the property.
2793
</source>
3443 cbradney 2794
    <translation>getProperty(object, property)
2795
 
2796
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
2797
 
2798
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
2799
 
2800
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
2801
 
2802
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2803
</translation>
3064 cbradney 2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>setProperty(object, property, value)
2807
 
2808
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2809
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2810
also be raised if the underlying setter fails.
2811
 
2812
See getProperty() for more information.
2813
</source>
3443 cbradney 2814
    <translation>setProperty(object, property, value)
2815
 
2816
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
2817
 
2818
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2819
</translation>
3064 cbradney 2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2823
 
2824
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2825
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2826
search recursively through children, grandchildren, etc.
2827
 
2828
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2829
</source>
3443 cbradney 2830
    <translation>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2831
 
2832
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
2833
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2834
 
2835
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2836
</translation>
3064 cbradney 2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2840
 
2841
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2842
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2843
search recursively through children, grandchildren, etc.
2844
</source>
3443 cbradney 2845
    <translation>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2846
 
2847
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2848
</translation>
3064 cbradney 2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2852
 
2853
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2854
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2855
selected item is used.
2856
</source>
3443 cbradney 2857
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2858
 
2859
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
2860
</translation>
3064 cbradney 2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2864
 
2865
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2866
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2867
&quot;layer&quot; is invisible.
2868
 
2869
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2870
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2871
</source>
3443 cbradney 2872
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2873
 
2874
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2875
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2876
 
2877
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2878
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2879
</translation>
3064 cbradney 2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2883
 
2884
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2885
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2886
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2887
not given the currently selected Item is used.
2888
 
2889
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2890
</source>
3443 cbradney 2891
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2892
 
2893
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
2894
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
2895
 
2896
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2897
</translation>
3064 cbradney 2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2901
 
2902
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2903
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2904
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2905
 
2906
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2907
</source>
3443 cbradney 2908
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
2909
 
2910
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
2911
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
2912
 
2913
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2914
  </message>
3443 cbradney 2915
  <message>
2916
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2917
 
2918
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2919
style name or None when user cancels the dialog.
2920
</source>
2921
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2922
 
2923
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
2924
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
2925
</translation>
2926
  </message>
3824 cbradney 2927
  <message>
2928
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2929
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2930
 
2931
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2932
 
2933
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2934
following meaning:
2935
 
2936
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2937
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2938
 
2939
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2940
  margins
2941
 
2942
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2943
 
2944
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2945
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2946
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2947
 
2948
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2949
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2950
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2951
 
2952
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2953
 
2954
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2955
 
2956
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2957
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2958
is not in points, make sure to account for this.
2959
 
2960
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2961
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2962
</source>
2963
    <translation type="unfinished"></translation>
2964
  </message>
4141 cbradney 2965
  <message>
2966
    <source>closeMasterPage()
2967
 
2968
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2969
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2970
</source>
2971
    <translation type="unfinished"></translation>
2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>masterPageNames()
2975
 
2976
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2977
</source>
2978
    <translation type="unfinished"></translation>
2979
  </message>
2980
  <message>
2981
    <source>editMasterPage(pageName)
2982
 
2983
Enables master page editing and opens the named master page
2984
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2985
</source>
2986
    <translation type="unfinished"></translation>
2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>createMasterPage(pageName)
2990
 
2991
Creates a new master page named pageName and opens it for
2992
editing.
2993
</source>
2994
    <translation type="unfinished"></translation>
2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2998
 
2999
Delete the named master page.
3000
</source>
3001
    <translation type="unfinished"></translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>zoomDocument(double)
3005
 
3006
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3007
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3008
</source>
3009
    <translation type="unfinished"></translation>
3010
  </message>
1135 cbradney 3011
</context>
3012
<context>
188 Franz 3013
  <name>About</name>
3014
  <message>
1135 cbradney 3015
    <source>About Scribus%1%2</source>
3016
    <translation type="obsolete">Про Scribus %1 %2</translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
188 Franz 3019
    <source>%1. %2 %3 </source>
2168 cbradney 3020
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
188 Franz 3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>Scribus Version %1
3024
%2 %3</source>
3064 cbradney 3025
    <translation type="obsolete">Версія Scribus %1
188 Franz 3026
%2 %3</translation>
3027
  </message>
3028
  <message>
3029
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3030
    <translation type="obsolete"> Збірка:</translation>
188 Franz 3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>Contributions from:</source>
3034
    <translation>У співпраці з:</translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
3037
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 3038
    <translation type="obsolete">Портування до Віндоус:</translation>
188 Franz 3039
  </message>
3040
  <message>
3041
    <source>German:</source>
3064 cbradney 3042
    <translation type="obsolete">Німецька:</translation>
188 Franz 3043
  </message>
3044
  <message>
3045
    <source>French:</source>
3064 cbradney 3046
    <translation type="obsolete">Французська:</translation>
188 Franz 3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 3050
    <translation type="obsolete">Італійська:</translation>
188 Franz 3051
  </message>
3052
  <message>
3053
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 3054
    <translation type="obsolete">Венгерська:</translation>
188 Franz 3055
  </message>
3056
  <message>
3057
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 3058
    <translation type="obsolete">Українська:</translation>
188 Franz 3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 3062
    <translation type="obsolete">Болгарська:</translation>
188 Franz 3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 3066
    <translation type="obsolete">Галицька:</translation>
188 Franz 3067
  </message>
3068
  <message>
3069
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 3070
    <translation type="obsolete">Турецька:</translation>
188 Franz 3071
  </message>
3072
  <message>
3073
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 3074
    <translation type="obsolete">Литовська:</translation>
188 Franz 3075
  </message>
3076
  <message>
3077
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 3078
    <translation type="obsolete">Польська:</translation>
188 Franz 3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 3082
    <translation type="obsolete">Чешська:</translation>
188 Franz 3083
  </message>
3084
  <message>
3085
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 3086
    <translation type="obsolete">Словацька:</translation>
188 Franz 3087
  </message>
3088
  <message>
3089
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 3090
    <translation type="obsolete">Датська:</translation>
188 Franz 3091
  </message>
3092
  <message>
3093
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 3094
    <translation type="obsolete">Норвежська:</translation>
188 Franz 3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 3098
    <translation type="obsolete">Уельська:</translation>
188 Franz 3099
  </message>
3100
  <message>
3101
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 3102
    <translation type="obsolete">Російська:</translation>
188 Franz 3103
  </message>
3104
  <message>
3105
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 3106
    <translation type="obsolete">Бразільська:</translation>
188 Franz 3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 3110
    <translation type="obsolete">Фінська:</translation>
188 Franz 3111
  </message>
3112
  <message>
274 Franz 3113
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 3114
    <translation type="obsolete">Баскська:</translation>
274 Franz 3115
  </message>
282 Franz 3116
  <message>
3117
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 3118
    <translation type="obsolete">Словенська:</translation>
282 Franz 3119
  </message>
302 Franz 3120
  <message>
1135 cbradney 3121
    <source>This panel shows the version, build date and
3122
 compiled in library support in Scribus
3123
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3124
Missing library support is indicated by a *</source>
3125
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і
3126
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
3127
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна
3128
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
3129
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
3130
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
3131
літера індикатор заміщається на *</translation>
3132
  </message>
3133
  <message>
341 Franz 3134
    <source>&amp;About</source>
358 Franz 3135
    <translation>&amp;Про</translation>
341 Franz 3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>A&amp;uthors</source>
358 Franz 3139
    <translation>&amp;Автори</translation>
341 Franz 3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>&amp;Translations</source>
358 Franz 3143
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
341 Franz 3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>&amp;Online</source>
358 Franz 3147
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
341 Franz 3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>&amp;Close</source>
358 Franz 3151
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
341 Franz 3152
  </message>
418 Franz 3153
  <message>
3154
    <source>Development Team:</source>
484 fschmid 3155
    <translation>Команда розробників:</translation>
418 Franz 3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>Official Documentation:</source>
484 fschmid 3159
    <translation>Офіційна документація:</translation>
418 Franz 3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>Other Documentation:</source>
484 fschmid 3163
    <translation>Інша документація:</translation>
418 Franz 3164
  </message>
3165
  <message>
3166
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 3167
    <translation type="obsolete">Англійська (Британська):</translation>
418 Franz 3168
  </message>
3169
  <message>
3170
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 3171
    <translation type="obsolete">Шведська:</translation>
418 Franz 3172
  </message>
3173
  <message>
3174
    <source>Homepage</source>
484 fschmid 3175
    <translation>Домашня сторінка</translation>
418 Franz 3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>Online Reference</source>
484 fschmid 3179
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
418 Franz 3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
484 fschmid 3183
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
418 Franz 3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>Mailing List</source>
484 fschmid 3187
    <translation>Список розсилки</translation>
418 Franz 3188
  </message>
454 fschmid 3189
  <message>
3190
    <source>Official Translations and Translators:</source>
484 fschmid 3191
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
454 fschmid 3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 3195
    <translation type="obsolete">Есперанто:</translation>
454 fschmid 3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 3199
    <translation type="obsolete">Корейська:</translation>
454 fschmid 3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 3203
    <translation type="obsolete">Сербська:</translation>
454 fschmid 3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 3207
    <translation type="obsolete">Іспанська:</translation>
454 fschmid 3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
484 fschmid 3211
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
454 fschmid 3212
  </message>
3213
  <message>
3214
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 3215
    <translation type="obsolete">Каталанська:</translation>
454 fschmid 3216
  </message>
769 cbradney 3217
  <message>
3218
    <source>About Scribus %1</source>
1234 cbradney 3219
    <translation>Про Scribus %1</translation>
769 cbradney 3220
  </message>
776 fschmid 3221
  <message>
3222
    <source>This panel shows the version, build date and
3223
 compiled in library support in Scribus
1135 cbradney 3224
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 3225
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3226
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та
1234 cbradney 3227
вбудовану підтримку бібліотек в Scribus.
3228
C-C-T означає C=littlecms C=CUPS T=TIFF
3229
підтримку. Відсутність певної бібліотеки
3230
вказується зірочкою (*)
3231
littlecms = бібліотека профілювання кольорів
3232
CUPS = бібліотека підтримки системи друку
3233
TIFF = бібліотека підтримки графічного формату
3234
tiff</translation>
776 fschmid 3235
  </message>
1525 cbradney 3236
  <message>
2168 cbradney 3237
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3238
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 3242
    <translation type="obsolete">Африкаанс:</translation>
1525 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
2168 cbradney 3245
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 3246
    <translation type="obsolete">Португальська (Бразильська):</translation>
1525 cbradney 3247
  </message>
3064 cbradney 3248
  <message>
3443 cbradney 3249
    <source>Windows Port:</source>
3250
    <translation>Порт до системи Windows:</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>This panel shows the version, build date and
3254
 compiled in library support in Scribus
3255
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
3256
Missing library support is indicated by a *</source>
3257
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки і вбудовану підтримку бібліотек в Scribus
3258
Абревіатура C-C-T-F перекладається як C=littlecms (підтримка профілювання кольору) C=CUPS (підтримка системи друку CUPS), T=TIFF (підтримка формату зображень TIFF), F=Fontconfig (підтримка системи керування шрифтами). Відсутня бібліотека позначається символом *</translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3064 cbradney 3261
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3262
    <translation type="obsolete">Використовується GhostScript версії %1</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
3265
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3266
    <translation type="obsolete">Відсутня будь-яка версія GS</translation>
3064 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>Scribus Version %1
3270
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3271
    <translation type="obsolete">Scribus версія %1
3443 cbradney 3272
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3443 cbradney 3276
    <translation>Порт для Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3277
  </message>
3278
  <message>
3443 cbradney 3279
    <source>Wiki</source>
3280
    <translation>Вікі</translation>
3064 cbradney 3281
  </message>
3282
  <message>
3443 cbradney 3283
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3284
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F розшифровується, як підтримка C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується за допомогою знака *. Тут також вказується версія Ghostscript знайденого Scribus.</translation>
3064 cbradney 3285
  </message>
3286
  <message>
3278 cbradney 3287
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3288
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та підтримку вбудованих бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (система управління передачею кольору) C=CUPS (система друку) T=TIFF (формат зображень TIFF) F=Fontconfig (система керування шрифтами). Остання літера показує використання для рендерингу сторінок бібліотеки C=cairo (Каїро) або A=libart. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується за допомогою знака *. В цій панелі також вказується знайдена версія інтерпретатора Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 3289
  </message>
3824 cbradney 3290
  <message>
3291
    <source>%1 %2 %3</source>
3292
    <translation type="unfinished"></translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
3296
    <translation type="unfinished"></translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
3300
    <translation type="unfinished"></translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>No Ghostscript version available</source>
3304
    <translation type="unfinished"></translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
3308
    <translation type="unfinished"></translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>Build ID:</source>
3312
    <translation type="unfinished"></translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3316
    <translation type="unfinished"></translation>
3317
  </message>
4141 cbradney 3318
  <message>
3319
    <source>December</source>
3320
    <translation type="unfinished"></translation>
3321
  </message>
188 Franz 3322
</context>
3323
<context>
3278 cbradney 3324
  <name>AboutPlugins</name>
3325
  <message>
3326
    <source>Yes</source>
3443 cbradney 3327
    <translation>Так</translation>
3278 cbradney 3328
  </message>
3329
  <message>
3330
    <source>No</source>
3443 cbradney 3331
    <translation>Ні</translation>
3278 cbradney 3332
  </message>
3333
</context>
3334
<context>
3335
  <name>AboutPluginsBase</name>
3336
  <message>
3337
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3443 cbradney 3338
    <translation>Scribus: Про модулі</translation>
3278 cbradney 3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <source>File Name:</source>
3443 cbradney 3342
    <translation>Ім&apos;я файла:</translation>
3278 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
3345
    <source>Version:</source>
3443 cbradney 3346
    <translation>Версія:</translation>
3278 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
3349
    <source>Enabled:</source>
3443 cbradney 3350
    <translation>Доступна:</translation>
3278 cbradney 3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>Release Date:</source>
3443 cbradney 3354
    <translation>Дата випуску:</translation>
3278 cbradney 3355
  </message>
3356
  <message>
3357
    <source>Copyright:</source>
3443 cbradney 3358
    <translation>Авторські права:</translation>
3278 cbradney 3359
  </message>
3360
  <message>
3361
    <source>Author(s):</source>
3443 cbradney 3362
    <translation>Автор(и):</translation>
3278 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
3365
    <source>Description:</source>
3443 cbradney 3366
    <translation>Описання:</translation>
3278 cbradney 3367
  </message>
3368
  <message>
3369
    <source>License:</source>
3443 cbradney 3370
    <translation>Ліцензія:</translation>
3278 cbradney 3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>&amp;Close</source>
3443 cbradney 3374
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3278 cbradney 3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>Alt+C</source>
3443 cbradney 3378
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3379
  </message>
3380
</context>
3381
<context>
3064 cbradney 3382
  <name>ActionManager</name>
3383
  <message>
3384
    <source>&amp;New</source>
3443 cbradney 3385
    <translation>&amp;Новий</translation>
3064 cbradney 3386
  </message>
3387
  <message>
3388
    <source>&amp;Open...</source>
3443 cbradney 3389
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
3064 cbradney 3390
  </message>
3391
  <message>
3392
    <source>&amp;Close</source>
3443 cbradney 3393
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3064 cbradney 3394
  </message>
3395
  <message>
3396
    <source>&amp;Save</source>
3443 cbradney 3397
    <translation>&amp;Записати</translation>
3064 cbradney 3398
  </message>
3399
  <message>
3400
    <source>Save &amp;As...</source>
3443 cbradney 3401
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
3064 cbradney 3402
  </message>
3403
  <message>
3404
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3443 cbradney 3405
    <translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
3064 cbradney 3406
  </message>
3407
  <message>
3408
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3443 cbradney 3409
    <translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
3064 cbradney 3410
  </message>
3411
  <message>
3412
    <source>Get Text...</source>
3443 cbradney 3413
    <translation>Вставити текст...</translation>
3064 cbradney 3414
  </message>
3415
  <message>
3416
    <source>Append &amp;Text...</source>
3443 cbradney 3417
    <translation>Додати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 3418
  </message>
3419
  <message>
3420
    <source>Get Image...</source>
3443 cbradney 3421
    <translation>Вставити зображення...</translation>
3064 cbradney 3422
  </message>
3423
  <message>
3424
    <source>Save &amp;Text...</source>
3443 cbradney 3425
    <translation>Записати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 3426
  </message>
3427
  <message>
3428
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3443 cbradney 3429
    <translation>Записати сторінку як &amp;ЕPS...</translation>
3064 cbradney 3430
  </message>
3431
  <message>
3432
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3443 cbradney 3433
    <translation>Записати як &amp;РDF...</translation>
3064 cbradney 3434
  </message>
3435
  <message>
3436
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3443 cbradney 3437
    <translation>Установки &amp;Документа...</translation>
3064 cbradney 3438
  </message>
3439
  <message>
3440
    <source>&amp;Print...</source>
3443 cbradney 3441
    <translation>&amp;Друк...</translation>
3064 cbradney 3442
  </message>
3443
  <message>
3444
    <source>&amp;Quit</source>
3443 cbradney 3445
    <translation>&amp;Вихід</translation>
3064 cbradney 3446
  </message>
3447
  <message>
3448
    <source>&amp;Undo</source>
3443 cbradney 3449
    <translation>&amp;Відміна</translation>
3064 cbradney 3450
  </message>
3451
  <message>
3452
    <source>&amp;Redo</source>
3443 cbradney 3453
    <translation>&amp;Повтор</translation>
3064 cbradney 3454
  </message>
3455
  <message>
3456
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3443 cbradney 3457
    <translation>&amp;Режим дії Об&apos;єкта</translation>
3064 cbradney 3458
  </message>
3459
  <message>
3460
    <source>Cu&amp;t</source>
3443 cbradney 3461
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
3064 cbradney 3462
  </message>
3463
  <message>
3464
    <source>&amp;Copy</source>
3443 cbradney 3465
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
3064 cbradney 3466
  </message>
3467
  <message>
3468
    <source>&amp;Paste</source>
3443 cbradney 3469
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
3064 cbradney 3470
  </message>
3471
  <message>
3472
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3443 cbradney 3473
    <translation>Очистити &amp;вміст</translation>
3064 cbradney 3474
  </message>
3475
  <message>
3476
    <source>Select &amp;All</source>
3443 cbradney 3477
    <translation>Виді&amp;лити все</translation>
3064 cbradney 3478
  </message>
3479
  <message>
3480
    <source>&amp;Deselect All</source>
3443 cbradney 3481
    <translation>&amp;Убрати всі виділення</translation>
3064 cbradney 3482
  </message>
3483
  <message>
3484
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3443 cbradney 3485
    <translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
3064 cbradney 3486
  </message>
3487
  <message>
3488
    <source>Edit Image...</source>
3443 cbradney 3489
    <translation>Редагувати зображення...</translation>
3064 cbradney 3490
  </message>
3491
  <message>
3492
    <source>C&amp;olors...</source>
3443 cbradney 3493
    <translation>&amp;Кольори...</translation>
3064 cbradney 3494
  </message>
3495
  <message>
3496
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3443 cbradney 3497
    <translation>&amp;Стилі абзаців...</translation>
3064 cbradney 3498
  </message>
3499
  <message>
3500
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3443 cbradney 3501
    <translation>Стилі &amp;ліній...</translation>
3064 cbradney 3502
  </message>
3503
  <message>
3504
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3443 cbradney 3505
    <translation>&amp;Головні сторінки...</translation>
3064 cbradney 3506
  </message>
3507
  <message>
3508
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3509
    <translation type="obsolete">С&amp;ценарії Javascript...</translation>
3064 cbradney 3510
  </message>
3511
  <message>
3512
    <source>P&amp;references...</source>
3443 cbradney 3513
    <translation>&amp;Установки...</translation>
3064 cbradney 3514
  </message>
3515
  <message>
3516
    <source>%1 pt</source>
3443 cbradney 3517
    <translation>%1 тчк</translation>
3064 cbradney 3518
  </message>
3519
  <message>
3520
    <source>&amp;Other...</source>
3443 cbradney 3521
    <translation>&amp;Інше...</translation>
3064 cbradney 3522
  </message>
3523
  <message>
3524
    <source>&amp;Left</source>
3443 cbradney 3525
    <translation>&amp;Ліве</translation>
3064 cbradney 3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>&amp;Center</source>
3443 cbradney 3529
    <translation>По &amp;центру</translation>
3064 cbradney 3530
  </message>
3531
  <message>
3532
    <source>&amp;Right</source>
3443 cbradney 3533
    <translation>&amp;Праве</translation>
3064 cbradney 3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>&amp;Block</source>
3443 cbradney 3537
    <translation>&amp;Блок</translation>
3064 cbradney 3538
  </message>
3539
  <message>
3540
    <source>&amp;Forced</source>
3443 cbradney 3541
    <translation>&amp;Вимушене</translation>
3064 cbradney 3542
  </message>
3543
  <message>
3544
    <source>&amp;%1 %</source>
3443 cbradney 3545
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3546
  </message>
3547
  <message>
3548
    <source>&amp;Normal</source>
3443 cbradney 3549
    <translation>&amp;Звичайне</translation>
3064 cbradney 3550
  </message>
3551
  <message>
3552
    <source>&amp;Underline</source>
3443 cbradney 3553
    <translation>&amp;Підкреслення</translation>
3064 cbradney 3554
  </message>
3555
  <message>
3556
    <source>Underline &amp;Words</source>
3443 cbradney 3557
    <translation>Підкреслення &amp;Слів</translation>
3064 cbradney 3558
  </message>
3559
  <message>
3560
    <source>&amp;Strike Through</source>
3443 cbradney 3561
    <translation>&amp;Перекреслення</translation>
3064 cbradney 3562
  </message>
3563
  <message>
3564
    <source>&amp;All Caps</source>
3443 cbradney 3565
    <translation>Всі ве&amp;ликі літери</translation>
3064 cbradney 3566
  </message>
3567
  <message>
3568
    <source>Small &amp;Caps</source>
3443 cbradney 3569
    <translation>Ка&amp;пітель</translation>
3064 cbradney 3570
  </message>
3571
  <message>
3572
    <source>Su&amp;perscript</source>
3443 cbradney 3573
    <translation>В&amp;ерхній індекс</translation>
3064 cbradney 3574
  </message>
3575
  <message>
3576
    <source>Su&amp;bscript</source>
3443 cbradney 3577
    <translation>Ни&amp;жній індекс</translation>
3064 cbradney 3578
  </message>
3579
  <message>
3580
    <source>&amp;Outline</source>
3443 cbradney 3581
    <translation>С&amp;хема документу</translation>
3064 cbradney 3582
  </message>
3583
  <message>
3584
    <source>S&amp;hadow</source>
3443 cbradney 3585
    <translation>Т&amp;інь</translation>
3064 cbradney 3586
  </message>
3587
  <message>
3588
    <source>&amp;Image Effects</source>
3443 cbradney 3589
    <translation>Ефекти зо&amp;браження</translation>
3064 cbradney 3590
  </message>
3591
  <message>
3592
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3443 cbradney 3593
    <translation>&amp;Табулятори...</translation>
3064 cbradney 3594
  </message>
3595
  <message>
3596
    <source>D&amp;uplicate</source>
3443 cbradney 3597
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
3064 cbradney 3598
  </message>
3599
  <message>
3600
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3443 cbradney 3601
    <translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
3064 cbradney 3602
  </message>
3603
  <message>
3604
    <source>&amp;Delete</source>
3443 cbradney 3605
    <translation>&amp;Видалити</translation>
3064 cbradney 3606
  </message>
3607
  <message>
3608
    <source>&amp;Group</source>
3443 cbradney 3609
    <translation>З&amp;групувати</translation>
3064 cbradney 3610
  </message>
3611
  <message>
3612
    <source>&amp;Ungroup</source>
3443 cbradney 3613
    <translation>&amp;Розгрупувати</translation>
3064 cbradney 3614
  </message>
3615
  <message>
3616
    <source>Is &amp;Locked</source>
3443 cbradney 3617
    <translation>&amp;Замкнуті</translation>
3064 cbradney 3618
  </message>
3619
  <message>
3620
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3443 cbradney 3621
    <translation>&amp;Розмір замкнутий</translation>
3064 cbradney 3622
  </message>
3623
  <message>
3624
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3443 cbradney 3625
    <translation>Опустити на &amp;дно</translation>
3064 cbradney 3626
  </message>
3627
  <message>
3628
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3443 cbradney 3629
    <translation>Підняти на&amp;гору</translation>
3064 cbradney 3630
  </message>
3631
  <message>
3632
    <source>&amp;Lower</source>
3443 cbradney 3633
    <translation>&amp;Опустити</translation>
3064 cbradney 3634
  </message>
3635
  <message>
3636
    <source>&amp;Raise</source>
3443 cbradney 3637
    <translation>&amp;Підняти</translation>
3064 cbradney 3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3443 cbradney 3641
    <translation>Послат в &amp;чорновик</translation>
3064 cbradney 3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>&amp;Attributes...</source>
3443 cbradney 3645
    <translation>&amp;Атрибути...</translation>
3064 cbradney 3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3443 cbradney 3649
    <translation>&amp;Зображення видиме</translation>
3064 cbradney 3650
  </message>
3651
  <message>
3652
    <source>&amp;Update Image</source>
3443 cbradney 3653
    <translation>По&amp;новити зображення</translation>
3064 cbradney 3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3443 cbradney 3657
    <translation>Установити розмір рамки по розміру зображення</translation>
3064 cbradney 3658
  </message>
3659
  <message>
3660
    <source>Extended Image Properties</source>
3443 cbradney 3661
    <translation>Додаткові властивості зображення</translation>
3064 cbradney 3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3443 cbradney 3665
    <translation>&amp;Низьке розрішення</translation>
3064 cbradney 3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3443 cbradney 3669
    <translation>&amp;Звичайне розрішення</translation>
3064 cbradney 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3443 cbradney 3673
    <translation>&amp;Повне розрішення</translation>
3064 cbradney 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3443 cbradney 3677
    <translation>&amp;Закладка PDF</translation>
3064 cbradney 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3443 cbradney 3681
    <translation>&amp;Аннотація PDF</translation>
3064 cbradney 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3443 cbradney 3685
    <translation>В&amp;ластивості аннотації</translation>
3064 cbradney 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3443 cbradney 3689
    <translation>Властивості &amp;поля</translation>
3064 cbradney 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3443 cbradney 3693
    <translation>&amp;Редагувати форму...</translation>
3064 cbradney 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3443 cbradney 3697
    <translation>При&amp;єднати текст до шляху</translation>
3064 cbradney 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3443 cbradney 3701
    <translation>В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
3064 cbradney 3702
  </message>
3703
  <message>
3704
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3443 cbradney 3705
    <translation>Скомбінув&amp;ати полігони</translation>
3064 cbradney 3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3443 cbradney 3709
    <translation>Розділ&amp;ити полігони</translation>
3064 cbradney 3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3443 cbradney 3713
    <translation>Крива &amp;Безьє</translation>
3064 cbradney 3714
  </message>
3715
  <message>
3716
    <source>&amp;Image Frame</source>
3443 cbradney 3717
    <translation>Рамка &amp;зображення</translation>
3064 cbradney 3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>&amp;Outlines</source>
3443 cbradney 3721
    <translation>&amp;Контури</translation>
3064 cbradney 3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>&amp;Polygon</source>
3443 cbradney 3725
    <translation>Полі&amp;гон</translation>
3064 cbradney 3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>&amp;Text Frame</source>
3443 cbradney 3729
    <translation>&amp;Текстова рамка</translation>
3064 cbradney 3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>&amp;Glyph...</source>
3443 cbradney 3733
    <translation>&amp;Символ...</translation>
3064 cbradney 3734
  </message>
3735
  <message>
3736
    <source>Sample Text</source>
3443 cbradney 3737
    <translation>Зразковий текст</translation>
3064 cbradney 3738
  </message>
3739
  <message>
3740
    <source>&amp;Insert...</source>
3443 cbradney 3741
    <translation>&amp;Вставити...</translation>
3064 cbradney 3742
  </message>
3743
  <message>
3744
    <source>Im&amp;port...</source>
3443 cbradney 3745
    <translation>&amp;Імпортувати...</translation>
3064 cbradney 3746
  </message>
3747
  <message>
3748
    <source>&amp;Delete...</source>
3443 cbradney 3749
    <translation>&amp;Видалити...</translation>
3064 cbradney 3750
  </message>
3751
  <message>
3752
    <source>&amp;Copy...</source>
3443 cbradney 3753
    <translation>&amp;Скопіювати...</translation>
3064 cbradney 3754
  </message>
3755
  <message>
3756
    <source>&amp;Move...</source>
3443 cbradney 3757
    <translation>&amp;Перемістити...</translation>
3064 cbradney 3758
  </message>
3759
  <message>
3760
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3443 cbradney 3761
    <translation>&amp;Застосувати головну сторінку...</translation>
3064 cbradney 3762
  </message>
3763
  <message>
3764
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3443 cbradney 3765
    <translation>Установка роз&amp;мітки...</translation>
3064 cbradney 3766
  </message>
3767
  <message>
3768
    <source>&amp;Fit in window</source>
3443 cbradney 3769
    <translation>&amp;Змінити до розміру вікна</translation>
3064 cbradney 3770
  </message>
3771
  <message>
3772
    <source>&amp;50%</source>
3443 cbradney 3773
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3774
  </message>
3775
  <message>
3776
    <source>&amp;75%</source>
3443 cbradney 3777
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3778
  </message>
3779
  <message>
3780
    <source>&amp;100%</source>
3443 cbradney 3781
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3782
  </message>
3783
  <message>
3784
    <source>&amp;200%</source>
3443 cbradney 3785
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3786
  </message>
3787
  <message>
3788
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3443 cbradney 3789
    <translation>&amp;Мініатюрні зображення</translation>
3064 cbradney 3790
  </message>
3791
  <message>
3792
    <source>Show &amp;Margins</source>
3443 cbradney 3793
    <translation>Показати &amp;розмітку полів</translation>
3064 cbradney 3794
  </message>
3795
  <message>
3796
    <source>Show &amp;Frames</source>
3443 cbradney 3797
    <translation>Показати ра&amp;мки</translation>
3064 cbradney 3798
  </message>
3799
  <message>
3800
    <source>Show &amp;Images</source>
3443 cbradney 3801
    <translation>&amp;Показати зображення</translation>
3064 cbradney 3802
  </message>
3803
  <message>
3804
    <source>Show &amp;Grid</source>
3443 cbradney 3805
    <translation>Показати &amp;сітку</translation>
3064 cbradney 3806
  </message>
3807
  <message>
3808
    <source>Show G&amp;uides</source>
3443 cbradney 3809
    <translation>Показати розм&amp;ітку</translation>
3064 cbradney 3810
  </message>
3811
  <message>
3812
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3443 cbradney 3813
    <translation>Показати &amp;базову сітку</translation>
3064 cbradney 3814
  </message>
3815
  <message>
3816
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3443 cbradney 3817
    <translation>Показати лан&amp;цюг тексту</translation>
3064 cbradney 3818
  </message>
3819
  <message>
3820
    <source>Show Control Characters</source>
3443 cbradney 3821
    <translation>Показати контрольні знаки</translation>
3064 cbradney 3822
  </message>
3823
  <message>
3824
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3443 cbradney 3825
    <translation>П&amp;ритягування до сітки</translation>
3064 cbradney 3826
  </message>
3827
  <message>
3828
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3443 cbradney 3829
    <translation>Притягування до розмітк&amp;и</translation>
3064 cbradney 3830
  </message>
3831
  <message>
3832
    <source>&amp;Properties</source>
3443 cbradney 3833
    <translation>&amp;Властивості</translation>
3064 cbradney 3834
  </message>
3835
  <message>
3836
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3443 cbradney 3837
    <translation>&amp;Чорновик</translation>
3064 cbradney 3838
  </message>
3839
  <message>
3840
    <source>&amp;Layers</source>
3443 cbradney 3841
    <translation>П&amp;лани</translation>
3064 cbradney 3842
  </message>
3843
  <message>
3443 cbradney 3844
    <source>P&amp;age Palette</source>
3845
    <translation type="obsolete">&amp;Палітра сторінки</translation>
3064 cbradney 3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3443 cbradney 3849
    <translation>&amp;Закладки</translation>
3064 cbradney 3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>&amp;Measurements</source>
3443 cbradney 3853
    <translation>&amp;Виміри</translation>
3064 cbradney 3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>Action &amp;History</source>
3443 cbradney 3857
    <translation>Покрокова &amp;історія</translation>
3064 cbradney 3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3443 cbradney 3861
    <translation>&amp;Попередня перевірка</translation>
3064 cbradney 3862
  </message>
3863
  <message>
3864
    <source>&amp;Align and Distribute</source>