Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 4540 | Rev 4870 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
4759 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
4759 cbradney 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
4759 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 13
 
14
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
15
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
4759 cbradney 16
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
4759 cbradney 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
4759 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1234 cbradney 25
 
26
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
27
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
28
кольорів.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
4759 cbradney 31
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
4759 cbradney 37
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1234 cbradney 38
 
39
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
40
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
41
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
42
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
4759 cbradney 45
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 46
 
47
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
48
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
49
</source>
4759 cbradney 50
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 51
 
4759 cbradney 52
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
53
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 54
  </message>
55
  <message>
4759 cbradney 56
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 57
 
58
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
59
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
60
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
61
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
62
</source>
4759 cbradney 63
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 64
 
4759 cbradney 65
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
1234 cbradney 66
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
4759 cbradney 67
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
1234 cbradney 68
належить до групи, то рухається вся група.
69
</translation>
1135 cbradney 70
  </message>
71
  <message>
4759 cbradney 72
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 73
 
74
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
75
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
76
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
77
</source>
4759 cbradney 78
    <translation>setRedraw(bool)
1234 cbradney 79
 
80
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
81
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
82
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
83
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
84
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 85
  </message>
86
  <message>
4759 cbradney 87
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 88
 
89
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
90
coordinates are given in the current measurement units of the document
91
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
92
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
93
is not given Scribus will create one for you.
94
 
4759 cbradney 95
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 96
</source>
4759 cbradney 97
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 98
 
4759 cbradney 99
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
1234 cbradney 100
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
4759 cbradney 101
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
102
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
1234 cbradney 103
сам.
104
 
4759 cbradney 105
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
1234 cbradney 106
</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
4759 cbradney 109
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 110
 
111
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
112
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
4759 cbradney 113
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 114
</source>
4759 cbradney 115
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 116
 
4759 cbradney 117
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
1234 cbradney 118
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
4759 cbradney 119
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
1234 cbradney 120
</translation>
1135 cbradney 121
  </message>
122
  <message>
4759 cbradney 123
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 124
 
125
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
4759 cbradney 126
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 127
</source>
4759 cbradney 128
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1234 cbradney 129
 
130
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
4759 cbradney 131
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
1234 cbradney 132
</translation>
1135 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
4759 cbradney 135
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1135 cbradney 136
 
3064 cbradney 137
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
138
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
139
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
140
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
141
master page for the new page.
142
 
143
May raise IndexError if the page number is out of range
144
</source>
4759 cbradney 145
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3443 cbradney 146
 
4759 cbradney 147
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
3443 cbradney 148
 
149
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
150
</translation>
3064 cbradney 151
  </message>
152
  <message>
4759 cbradney 153
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 154
 
155
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
4759 cbradney 156
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 157
</source>
4759 cbradney 158
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
3443 cbradney 159
 
4759 cbradney 160
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
3443 cbradney 161
</translation>
3064 cbradney 162
  </message>
3824 cbradney 163
  <message>
4759 cbradney 164
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
165
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 166
 
167
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
168
following meaning:
169
 
170
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 171
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 172
 
173
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
174
margins
175
 
176
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
177
 
178
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 179
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
180
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 181
 
182
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
183
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
184
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
185
 
186
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
187
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
188
PAGE_4 is 4-fold.
189
 
190
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
191
Indexed from 0 (0 = first).
192
 
193
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
194
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
195
is not in points, make sure to account for this.
196
 
197
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
198
PAGE_4, 3)
199
 
200
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
201
</source>
4759 cbradney 202
    <translation type="unfinished">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
203
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
4444 cbradney 204
 
205
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
206
Параметри мають такі значення:
207
 
208
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 209
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 210
наприклад PAPER_A4 і т.п.
211
 
212
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
213
документа.
214
 
215
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
216
 
217
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
218
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
219
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
220
 
221
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
222
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
223
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
224
 
225
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
226
PAGE_1 - одинарна сторінка,
227
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
228
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
229
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
230
 
231
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
232
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
233
 
234
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
235
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
236
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
237
 
238
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
239
PAGE_4, 3)
240
 
241
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
242
дозволений для pagesType діапазон.
243
</translation>
3824 cbradney 244
  </message>
4759 cbradney 245
</context>
246
<context>
1135 cbradney 247
  <name>@default</name>
248
  <message>
4759 cbradney 249
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 250
 
251
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
252
has some text selected the value assigned to the first character
253
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
254
selected item is used.
255
</source>
4759 cbradney 256
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 257
 
4759 cbradney 258
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
1234 cbradney 259
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
4759 cbradney 260
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 261
  </message>
262
  <message>
4759 cbradney 263
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 264
 
265
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
266
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
267
</source>
4759 cbradney 268
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 269
 
4759 cbradney 270
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
1234 cbradney 271
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
4759 cbradney 272
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 273
  </message>
274
  <message>
4759 cbradney 275
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 276
 
277
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
278
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
279
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
280
selected item is used.
281
</source>
4759 cbradney 282
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 283
 
284
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
285
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
286
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
4759 cbradney 287
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 288
</translation>
1135 cbradney 289
  </message>
290
  <message>
4759 cbradney 291
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 292
 
293
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
294
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
295
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
296
used.
297
</source>
4759 cbradney 298
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 299
 
4759 cbradney 300
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
1234 cbradney 301
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
4759 cbradney 302
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 303
</translation>
1135 cbradney 304
  </message>
305
  <message>
4759 cbradney 306
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 307
 
308
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
309
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
310
</source>
4759 cbradney 311
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 312
 
4759 cbradney 313
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
1234 cbradney 314
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 315
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 316
  </message>
317
  <message>
4759 cbradney 318
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 319
 
320
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
321
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
322
</source>
4759 cbradney 323
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 324
 
325
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
326
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
4759 cbradney 327
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 328
  </message>
329
  <message>
4759 cbradney 330
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 331
 
332
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
333
given the currently selected item is used.
334
</source>
4759 cbradney 335
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 336
 
337
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 338
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 339
  </message>
340
  <message>
4759 cbradney 341
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 342
 
343
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
4759 cbradney 344
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 345
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
346
used.
347
</source>
4759 cbradney 348
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 349
 
350
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
351
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
4759 cbradney 352
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
1234 cbradney 353
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
4759 cbradney 354
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 355
  </message>
356
  <message>
4759 cbradney 357
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 358
 
359
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
360
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
361
currently selected item is used.
362
 
363
May throw ValueError if the font cannot be found.
364
</source>
4759 cbradney 365
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 366
 
367
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
368
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
4759 cbradney 369
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 370
 
371
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
372
</translation>
1135 cbradney 373
  </message>
374
  <message>
4759 cbradney 375
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 376
 
377
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
378
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
379
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
380
currently selected item is used.
381
 
4759 cbradney 382
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 383
</source>
4759 cbradney 384
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 385
 
386
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
387
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
388
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
389
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 390
об&apos;єкт.
1234 cbradney 391
 
392
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
393
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 394
  </message>
395
  <message>
4759 cbradney 396
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 397
 
398
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
399
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
400
item is used.
401
 
402
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
403
</source>
4759 cbradney 404
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 405
 
406
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
407
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 408
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 409
 
410
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
411
за доступний діапазон.
412
</translation>
1135 cbradney 413
  </message>
414
  <message>
4759 cbradney 415
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 416
 
417
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
418
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
419
 
420
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
421
</source>
4759 cbradney 422
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 423
 
424
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
4759 cbradney 425
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 426
 
427
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
428
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
429
</translation>
1135 cbradney 430
  </message>
431
  <message>
4759 cbradney 432
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 433
 
434
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
435
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
436
 
437
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
438
</source>
4759 cbradney 439
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 440
 
441
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
4759 cbradney 442
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 443
 
444
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
445
</translation>
1135 cbradney 446
  </message>
447
  <message>
4759 cbradney 448
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 449
 
450
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
451
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
452
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
453
 
454
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
455
</source>
4759 cbradney 456
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 457
 
458
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
4759 cbradney 459
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
1234 cbradney 460
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
461
дивіться в dir(scribus).
462
 
463
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
464
невірно.
465
</translation>
1135 cbradney 466
  </message>
467
  <message>
4759 cbradney 468
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 469
 
470
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
471
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
472
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
473
selected item is used.
474
 
475
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
476
</source>
4759 cbradney 477
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 478
 
479
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
480
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
481
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 482
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 483
 
484
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 485
тексту.
1234 cbradney 486
</translation>
1135 cbradney 487
  </message>
488
  <message>
4759 cbradney 489
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 490
 
491
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
492
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
493
selected item is used.
494
</source>
4759 cbradney 495
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 496
 
497
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
498
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
4759 cbradney 499
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 500
</translation>
1135 cbradney 501
  </message>
502
  <message>
4759 cbradney 503
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 504
 
505
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
506
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
507
given the currently selected item is used.
508
</source>
4759 cbradney 509
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 510
 
511
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
512
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 513
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 514
</translation>
1135 cbradney 515
  </message>
516
  <message>
4759 cbradney 517
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 518
 
519
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
520
selected item is used.
521
</source>
4759 cbradney 522
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 523
 
524
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 525
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 526
</translation>
1135 cbradney 527
  </message>
528
  <message>
4759 cbradney 529
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 530
 
531
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
532
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
533
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
534
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
535
used.
536
</source>
4759 cbradney 537
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 538
 
4759 cbradney 539
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
1234 cbradney 540
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
541
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 542
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 543
</translation>
1135 cbradney 544
  </message>
545
  <message>
4759 cbradney 546
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 547
 
548
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
549
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
550
and must not link to or be linked from any other frames already.
551
 
552
May throw ScribusException if linking rules are violated.
553
</source>
4759 cbradney 554
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1234 cbradney 555
 
4759 cbradney 556
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
557
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
558
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
1234 cbradney 559
 
560
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
4759 cbradney 561
правил зв&apos;язування рамок.
1234 cbradney 562
</translation>
1135 cbradney 563
  </message>
564
  <message>
4759 cbradney 565
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 566
 
567
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
568
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
4759 cbradney 569
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 570
 
571
May throw ScribusException if linking rules are violated.
572
</source>
4759 cbradney 573
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 574
 
4759 cbradney 575
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
1234 cbradney 576
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
4759 cbradney 577
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
578
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
1234 cbradney 579
 
580
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
4759 cbradney 581
з&apos;єднання рамок.
1234 cbradney 582
</translation>
1135 cbradney 583
  </message>
584
  <message>
4759 cbradney 585
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 586
 
587
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
588
currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 589
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 590
 
591
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 592
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 593
  </message>
594
  <message>
4759 cbradney 595
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 596
 
597
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
598
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
599
the value of the named color from the default document colors.
600
 
4759 cbradney 601
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 602
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
603
</source>
4759 cbradney 604
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1234 cbradney 605
 
606
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
607
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
608
жодного документа, повертає значення для названого
609
кольору з палітри стандартних кольорів.
610
 
611
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 612
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 613
</translation>
1135 cbradney 614
  </message>
615
  <message>
4759 cbradney 616
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 617
 
618
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
619
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
620
Color components should be in the range from 0 to 255.
621
 
4759 cbradney 622
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 623
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
624
</source>
4759 cbradney 625
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 626
 
627
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
628
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
629
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
630
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
631
 
632
 
633
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 634
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 635
</translation>
1135 cbradney 636
  </message>
637
  <message>
4759 cbradney 638
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 639
 
640
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
641
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
642
&quot;None&quot; - transparent.
643
 
644
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
645
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
646
 
4759 cbradney 647
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 648
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
649
</source>
4759 cbradney 650
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 651
 
652
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
653
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
654
 
655
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
656
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
657
 
658
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 659
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 660
  </message>
661
  <message>
4759 cbradney 662
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 663
 
664
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
665
 
4759 cbradney 666
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 667
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
668
</source>
4759 cbradney 669
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 670
 
671
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
672
 
673
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 674
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 675
  </message>
676
  <message>
4759 cbradney 677
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 678
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 679
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 680
 
681
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
682
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
683
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
684
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
685
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
686
 
687
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
688
at 1.
689
 
690
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
691
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
692
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
693
can be binary-ORed with button constants:
694
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
695
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
696
 
697
Usage examples:
4759 cbradney 698
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
699
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 700
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 701
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 702
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
703
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
704
 
705
Defined button and icon constants:
706
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
707
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
708
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
709
</source>
4759 cbradney 710
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1234 cbradney 711
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 712
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
1234 cbradney 713
 
714
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
715
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
4759 cbradney 716
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
1234 cbradney 717
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
718
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
719
просту розмітку по типу HTML.
720
 
721
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
722
починаються з 1.
723
 
724
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
725
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
726
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
727
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
728
кнопок
729
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
730
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
731
 
732
Приклади використання:
4759 cbradney 733
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
734
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
1234 cbradney 735
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 736
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
1234 cbradney 737
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
738
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
739
 
740
Визначені константи кнопок та іконок:
741
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
742
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
743
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 744
  </message>
745
  <message>
4759 cbradney 746
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 747
 
4759 cbradney 748
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
749
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 750
 
4759 cbradney 751
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 752
</source>
4759 cbradney 753
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 754
 
4759 cbradney 755
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
1234 cbradney 756
отримане значення, як строкову величину
4759 cbradney 757
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
758
по умовчанню&apos; (default).
1234 cbradney 759
 
4759 cbradney 760
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
1234 cbradney 761
</translation>
1135 cbradney 762
  </message>
763
  <message>
4759 cbradney 764
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 765
 
766
Closes the current document without prompting to save.
767
 
768
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
769
</source>
4759 cbradney 770
    <translation>closeDoc()
1234 cbradney 771
 
772
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
773
 
774
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
775
документа для зачиняння
776
</translation>
1135 cbradney 777
  </message>
778
  <message>
4759 cbradney 779
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 780
 
781
Returns true if there is a document open.
782
</source>
4759 cbradney 783
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
1234 cbradney 784
 
785
Повертає правдиве булеве значення при
786
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 787
  </message>
788
  <message>
4759 cbradney 789
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 790
 
791
Opens the document &quot;name&quot;.
792
 
793
May raise ScribusError if the document could not be opened.
794
</source>
4759 cbradney 795
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 796
 
797
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
798
 
799
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
800
було відчинити.
801
</translation>
1135 cbradney 802
  </message>
803
  <message>
4759 cbradney 804
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 805
 
806
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
807
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
808
save file dialog.
809
 
810
If the save fails, there is currently no way to tell.
811
</source>
4759 cbradney 812
    <translation>saveDoc()
1234 cbradney 813
 
814
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
815
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
816
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
817
діалог збереження файла.
818
 
819
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
820
</translation>
1135 cbradney 821
  </message>
822
  <message>
4759 cbradney 823
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 824
 
825
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
826
relative path).
827
 
828
May raise ScribusError if the save fails.
829
</source>
4759 cbradney 830
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 831
 
4759 cbradney 832
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
1234 cbradney 833
повним або відносним шляхом.
834
 
835
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
836
</translation>
1135 cbradney 837
  </message>
838
  <message>
4759 cbradney 839
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 840
 
841
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
842
strings.
843
</source>
4759 cbradney 844
    <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 845
 
846
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
847
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
848
</translation>
1135 cbradney 849
  </message>
850
  <message>
4759 cbradney 851
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 852
 
853
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4759 cbradney 854
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 855
constants.
856
</source>
4759 cbradney 857
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1234 cbradney 858
 
859
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
4759 cbradney 860
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 861
константи.
862
</translation>
1135 cbradney 863
  </message>
864
  <message>
4759 cbradney 865
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 866
 
867
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
4759 cbradney 868
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 869
 
870
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
871
</source>
4759 cbradney 872
    <translation>setUnit(type)
1234 cbradney 873
 
874
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
4759 cbradney 875
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 876
 
877
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
878
виміру.
879
</translation>
1135 cbradney 880
  </message>
881
  <message>
4759 cbradney 882
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 883
 
884
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
885
of the UNIT_* constants:
886
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
887
</source>
4759 cbradney 888
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1234 cbradney 889
 
890
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
891
констант UNIT_* constants:
892
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
893
</translation>
1135 cbradney 894
  </message>
895
  <message>
4759 cbradney 896
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 897
 
898
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
899
current document.
900
</source>
4759 cbradney 901
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1234 cbradney 902
 
903
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
904
</translation>
1135 cbradney 905
  </message>
906
  <message>
4759 cbradney 907
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 908
 
909
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
910
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
911
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
912
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
913
</source>
4759 cbradney 914
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1234 cbradney 915
 
916
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
917
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
918
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
919
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
920
</translation>
1135 cbradney 921
  </message>
922
  <message>
4759 cbradney 923
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 924
 
925
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
926
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
927
</source>
4759 cbradney 928
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 929
 
4759 cbradney 930
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
931
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 932
</translation>
1135 cbradney 933
  </message>
934
  <message>
4759 cbradney 935
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 936
 
937
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
938
is not given the currently selected Item is used.
939
</source>
4759 cbradney 940
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 941
 
4759 cbradney 942
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
943
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 944
</translation>
1135 cbradney 945
  </message>
946
  <message>
4759 cbradney 947
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 948
 
949
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
950
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
951
</source>
4759 cbradney 952
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 953
 
4759 cbradney 954
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
955
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 956
</translation>
1135 cbradney 957
  </message>
958
  <message>
4759 cbradney 959
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 960
 
961
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
962
the currently selected item is used. The join types are:
963
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
964
</source>
4759 cbradney 965
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 966
 
4759 cbradney 967
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
968
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1234 cbradney 969
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
970
</translation>
1135 cbradney 971
  </message>
972
  <message>
4759 cbradney 973
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 974
 
975
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
976
currently selected item is used. The cap types are:
977
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
978
</source>
4759 cbradney 979
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 980
 
4759 cbradney 981
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
982
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1234 cbradney 983
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
984
</translation>
1135 cbradney 985
  </message>
986
  <message>
4759 cbradney 987
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 988
 
989
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
990
currently selected item is used. Line style constants are:
991
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
992
</source>
4759 cbradney 993
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1234 cbradney 994
 
4759 cbradney 995
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
996
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1234 cbradney 997
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
998
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
999
LINE_SOLID (суцільна)
1000
</translation>
1135 cbradney 1001
  </message>
1002
  <message>
4759 cbradney 1003
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1004
 
1005
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1006
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1007
</source>
4759 cbradney 1008
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 1009
 
4759 cbradney 1010
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1011
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1012
</translation>
1135 cbradney 1013
  </message>
1014
  <message>
4759 cbradney 1015
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1016
 
1017
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1018
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1019
</source>
4759 cbradney 1020
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 1021
 
1022
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
4759 cbradney 1023
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1024
</translation>
1135 cbradney 1025
  </message>
1026
  <message>
4759 cbradney 1027
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1028
 
1029
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1030
given the currently selected item is used.
1031
</source>
4759 cbradney 1032
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 1033
 
4759 cbradney 1034
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1035
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1036
</translation>
1135 cbradney 1037
  </message>
1038
  <message>
4759 cbradney 1039
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1040
 
1041
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1042
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
4759 cbradney 1043
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1044
for reference.
1045
</source>
4759 cbradney 1046
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1234 cbradney 1047
 
4759 cbradney 1048
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1049
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1050
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 1051
для подальшої інформації.
1052
</translation>
1135 cbradney 1053
  </message>
1054
  <message>
4759 cbradney 1055
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1056
 
1057
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1058
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1059
is used.
1060
</source>
4759 cbradney 1061
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1062
 
4759 cbradney 1063
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1234 cbradney 1064
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
4759 cbradney 1065
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1066
</translation>
1135 cbradney 1067
  </message>
1068
  <message>
4759 cbradney 1069
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1070
 
1071
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1072
</source>
4759 cbradney 1073
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1234 cbradney 1074
 
4759 cbradney 1075
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1234 cbradney 1076
</translation>
1135 cbradney 1077
  </message>
1078
  <message>
4759 cbradney 1079
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1080
 
1081
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1082
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1083
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1084
belongs to a group, the whole group is moved.
1085
</source>
4759 cbradney 1086
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1087
 
4759 cbradney 1088
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1234 cbradney 1089
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
4759 cbradney 1090
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1234 cbradney 1091
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1092
</translation>
1135 cbradney 1093
  </message>
1094
  <message>
4759 cbradney 1095
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1096
 
1097
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1098
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1099
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1100
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1101
given the currently selected item is used.
1102
</source>
4759 cbradney 1103
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1104
 
4759 cbradney 1105
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1234 cbradney 1106
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1107
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1108
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1109
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 1110
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1111
</translation>
1135 cbradney 1112
  </message>
1113
  <message>
4759 cbradney 1114
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1115
 
1116
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1117
is not given the currently selected item is used.
1118
</source>
4759 cbradney 1119
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1120
 
4759 cbradney 1121
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1122
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1123
</translation>
1135 cbradney 1124
  </message>
1125
  <message>
4759 cbradney 1126
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1127
 
1128
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1129
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1130
second selected Object and so on.
1131
</source>
4759 cbradney 1132
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1133
 
4759 cbradney 1134
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1135
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1136
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1234 cbradney 1137
</translation>
1135 cbradney 1138
  </message>
1139
  <message>
4759 cbradney 1140
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1141
 
1142
Returns the number of selected objects.
1143
</source>
4759 cbradney 1144
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1145
 
4759 cbradney 1146
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1234 cbradney 1147
</translation>
1135 cbradney 1148
  </message>
1149
  <message>
4759 cbradney 1150
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1151
 
1152
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1153
</source>
4759 cbradney 1154
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1155
 
4759 cbradney 1156
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1234 cbradney 1157
</translation>
1135 cbradney 1158
  </message>
1159
  <message>
4759 cbradney 1160
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1161
 
1162
Deselects all objects in the whole document.
1163
</source>
4759 cbradney 1164
    <translation>deselectAll()
1234 cbradney 1165
 
4759 cbradney 1166
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1234 cbradney 1167
</translation>
1135 cbradney 1168
  </message>
1169
  <message>
4759 cbradney 1170
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1171
 
1172
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1173
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1174
items are used.
1175
</source>
4759 cbradney 1176
    <translation>groupObjects(list)
1234 cbradney 1177
 
4759 cbradney 1178
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1179
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1180
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1181
</translation>
1135 cbradney 1182
  </message>
1183
  <message>
4759 cbradney 1184
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1185
 
1186
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 1187
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1188
 
4759 cbradney 1189
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1190
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1191
  </message>
1192
  <message>
4759 cbradney 1193
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1194
 
1195
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1196
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1197
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1198
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1199
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1200
 
1201
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1202
</source>
4759 cbradney 1203
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1204
 
4759 cbradney 1205
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1234 cbradney 1206
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1207
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1208
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 1209
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1210
 
1211
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1212
</translation>
1135 cbradney 1213
  </message>
1214
  <message>
4759 cbradney 1215
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1216
 
1217
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1218
not given the currently selected item is used.
1219
 
1220
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1221
</source>
4759 cbradney 1222
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1223
 
1224
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
4759 cbradney 1225
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1226
 
1227
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1228
для зображень
1229
</translation>
1135 cbradney 1230
  </message>
1231
  <message>
4759 cbradney 1232
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1233
 
1234
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1235
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1236
means 100 %.
1237
 
1238
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1239
</source>
4759 cbradney 1240
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1241
 
1242
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
4759 cbradney 1243
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1234 cbradney 1244
дорівнює 100 %.
1245
 
1246
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1247
рамкою для зображень
1248
</translation>
1135 cbradney 1249
  </message>
1250
  <message>
4759 cbradney 1251
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1252
 
4759 cbradney 1253
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1254
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1255
if locked.
1256
</source>
4759 cbradney 1257
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1258
 
4759 cbradney 1259
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1260
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1261
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1234 cbradney 1262
</translation>
1135 cbradney 1263
  </message>
1264
  <message>
4759 cbradney 1265
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1266
 
1267
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1268
currently selected item is used.
1269
</source>
4759 cbradney 1270
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1271
 
4759 cbradney 1272
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1273
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1274
</translation>
1135 cbradney 1275
  </message>
1276
  <message>
4759 cbradney 1277
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1278
 
1279
Returns a list with the names of all available fonts.
1280
</source>
4759 cbradney 1281
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1234 cbradney 1282
 
1283
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1284
</translation>
1135 cbradney 1285
  </message>
1286
  <message>
4759 cbradney 1287
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1288
 
4759 cbradney 1289
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1290
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1291
</source>
4759 cbradney 1292
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1234 cbradney 1293
 
1294
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1295
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1296
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1297
</translation>
1135 cbradney 1298
  </message>
1299
  <message>
4759 cbradney 1300
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1301
 
1302
Returns a list with the names of all defined layers.
1303
</source>
4759 cbradney 1304
    <translation>getLayers() -&gt; list
1234 cbradney 1305
 
1306
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1307
</translation>
1135 cbradney 1308
  </message>
1309
  <message>
4759 cbradney 1310
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1311
 
1312
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1313
 
4759 cbradney 1314
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1315
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1316
</source>
4759 cbradney 1317
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1318
 
1319
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1320
 
1321
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1322
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1323
</translation>
1135 cbradney 1324
  </message>
1325
  <message>
4759 cbradney 1326
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1327
 
1328
Returns the name of the current active layer.
1329
</source>
4759 cbradney 1330
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1234 cbradney 1331
 
1332
Повертає назву активного плану.
1333
</translation>
1135 cbradney 1334
  </message>
1335
  <message>
4759 cbradney 1336
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1337
 
1338
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1339
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1340
 
4759 cbradney 1341
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1342
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1343
</source>
4759 cbradney 1344
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1345
 
4759 cbradney 1346
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1347
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1348
 
1349
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1350
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1351
</translation>
1135 cbradney 1352
  </message>
1353
  <message>
4759 cbradney 1354
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1355
 
1356
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1357
the layer is invisible.
1358
 
4759 cbradney 1359
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1360
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1361
</source>
4759 cbradney 1362
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1234 cbradney 1363
 
1364
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1365
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1366
 
1367
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1368
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1369
</translation>
1135 cbradney 1370
  </message>
1371
  <message>
4759 cbradney 1372
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1373
 
1374
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4759 cbradney 1375
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1376
 
4759 cbradney 1377
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1378
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1379
</source>
4759 cbradney 1380
    <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1234 cbradney 1381
 
1382
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1383
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1384
 
1385
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1386
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1387
</translation>
1135 cbradney 1388
  </message>
1389
  <message>
4759 cbradney 1390
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1391
 
4759 cbradney 1392
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1393
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1394
 
4759 cbradney 1395
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1396
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1397
</source>
4759 cbradney 1398
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1234 cbradney 1399
 
1400
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1401
останній план документа нічого не відбувається.
1402
 
1403
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1404
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1405
</translation>
1135 cbradney 1406
  </message>
1407
  <message>
4759 cbradney 1408
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1409
 
1410
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1411
 
4759 cbradney 1412
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1413
</source>
4759 cbradney 1414
    <translation>createLayer(layer)
1234 cbradney 1415
 
1416
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1417
 
1418
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1419
</translation>
1135 cbradney 1420
  </message>
1421
  <message>
4759 cbradney 1422
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1423
 
1424
Returns a string with the -lang value.
1425
</source>
4759 cbradney 1426
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1427
 
1428
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1429
</translation>
1135 cbradney 1430
  </message>
1431
  <message>
4759 cbradney 1432
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1433
 
1434
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1435
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1436
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1437
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1438
is not given Scribus will create one for you.
1439
 
4759 cbradney 1440
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1441
</source>
4759 cbradney 1442
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1443
 
1444
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1445
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1446
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1447
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1234 cbradney 1448
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1449
 
1450
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1451
використаної назви.
1452
</translation>
1135 cbradney 1453
  </message>
1454
  <message>
4759 cbradney 1455
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1456
 
1457
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1458
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1459
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1460
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1461
create one for you.
1462
 
4759 cbradney 1463
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1464
</source>
4759 cbradney 1465
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1466
 
1467
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1468
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
4759 cbradney 1469
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1234 cbradney 1470
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1471
Scribus створить його сам.
1472
 
1473
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1474
використаної назви.
1475
</translation>
1135 cbradney 1476
  </message>
1477
  <message>
4759 cbradney 1478
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1479
 
1480
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1481
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1482
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1483
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1484
given Scribus will create one for you.
1485
 
4759 cbradney 1486
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1487
</source>
4759 cbradney 1488
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1489
 
1490
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1491
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1492
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1493
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1494
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1495
 
1496
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1497
використаної назви.
1498
 
1499
</translation>
1135 cbradney 1500
  </message>
1501
  <message>
4759 cbradney 1502
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1503
 
1504
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1505
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1506
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1507
object because you need this name for further access to that object. If
1508
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1509
 
4759 cbradney 1510
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1511
</source>
4759 cbradney 1512
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1513
 
1514
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1515
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1516
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1517
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1518
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1519
 
1520
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1521
використаної назви.
1522
</translation>
1135 cbradney 1523
  </message>
1524
  <message>
4759 cbradney 1525
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1526
 
1527
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1528
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1529
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1530
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1531
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1532
Scribus will create one for you.
1533
 
4759 cbradney 1534
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1535
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1536
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1537
</source>
4759 cbradney 1538
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1539
 
1540
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1541
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1542
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1543
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1544
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1545
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1546
 
1547
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1548
використаної назви.
1549
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1550
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1551
</translation>
1135 cbradney 1552
  </message>
1553
  <message>
4759 cbradney 1554
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1555
 
1556
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1557
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1558
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1559
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1560
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1561
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1562
identifier for the object because you need this name for further access to that
1563
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1564
 
4759 cbradney 1565
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1566
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1567
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1568
</source>
4759 cbradney 1569
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1570
 
1571
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1572
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1573
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1574
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
4759 cbradney 1575
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1234 cbradney 1576
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
4759 cbradney 1577
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1234 cbradney 1578
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1579
 
1580
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1581
використаної назви.
1582
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1583
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1584
</translation>
1135 cbradney 1585
  </message>
1586
  <message>
4759 cbradney 1587
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1588
 
1589
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1590
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1591
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1592
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1593
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1594
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1595
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1596
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1597
for you.
1598
 
4759 cbradney 1599
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1600
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1601
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1602
</source>
4759 cbradney 1603
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1604
 
1605
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1606
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1607
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1608
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1609
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1610
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
4759 cbradney 1611
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1234 cbradney 1612
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1613
задано, Scribus створить його сам.
1614
 
1615
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1616
використаної назви.
1617
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1618
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1619
</translation>
1135 cbradney 1620
  </message>
1621
  <message>
4759 cbradney 1622
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1623
 
1624
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1625
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1626
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1627
unique identifier for the object because you need this name for further access
1628
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1629
 
4759 cbradney 1630
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1631
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1632
</source>
4759 cbradney 1633
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1634
 
4759 cbradney 1635
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1234 cbradney 1636
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1637
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
4759 cbradney 1638
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1234 cbradney 1639
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1640
його сам.
1641
 
1642
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1643
використаної назви.
1644
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
4759 cbradney 1645
базових об&apos;єкти не існують.
1234 cbradney 1646
</translation>
1135 cbradney 1647
  </message>
1648
  <message>
4759 cbradney 1649
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1650
 
1651
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1652
selected item is deleted.
1653
</source>
4759 cbradney 1654
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1655
 
4759 cbradney 1656
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1657
</translation>
1135 cbradney 1658
  </message>
1659
  <message>
4759 cbradney 1660
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1661
 
1662
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1663
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1664
is not passed, text flow is toggled.
1665
</source>
4759 cbradney 1666
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1234 cbradney 1667
 
4759 cbradney 1668
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1669
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1234 cbradney 1670
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1671
стану параметра на протилежний.
1672
</translation>
1135 cbradney 1673
  </message>
1674
  <message>
4759 cbradney 1675
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1676
 
1677
Test if an object with specified name really exists in the document.
1678
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1679
returns True if there is something selected.
1680
</source>
4759 cbradney 1681
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 1682
 
4759 cbradney 1683
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1684
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1685
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1234 cbradney 1686
</translation>
1135 cbradney 1687
  </message>
1688
  <message>
4759 cbradney 1689
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1690
 
1691
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
4759 cbradney 1692
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1693
</source>
4759 cbradney 1694
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1695
 
4759 cbradney 1696
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1697
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1698
</translation>
1135 cbradney 1699
  </message>
1700
  <message>
4759 cbradney 1701
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1702
 
1703
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1704
</source>
4759 cbradney 1705
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1234 cbradney 1706
 
1707
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1708
</translation>
1135 cbradney 1709
  </message>
1710
  <message>
4759 cbradney 1711
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1712
 
1713
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1714
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1715
</source>
4759 cbradney 1716
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1717
 
1718
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1719
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1720
</translation>
1135 cbradney 1721
  </message>
1722
  <message>
4759 cbradney 1723
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1724
 
1725
Redraws all pages.
1726
</source>
4759 cbradney 1727
    <translation>redrawAll()
1234 cbradney 1728
 
1729
Перерисовує всі сторінки.
1730
</translation>
1135 cbradney 1731
  </message>
1732
  <message>
4759 cbradney 1733
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1734
 
1735
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1736
 
1737
May raise ScribusError if the save failed.
1738
</source>
4759 cbradney 1739
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1740
 
1741
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1742
 
1743
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1744
</translation>
1135 cbradney 1745
  </message>
1746
  <message>
4759 cbradney 1747
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1748
 
1749
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1750
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1751
page number is.
1752
 
1753
May raise IndexError if the page number is out of range
1754
</source>
4759 cbradney 1755
    <translation>deletePage(nr)
1234 cbradney 1756
 
1757
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1758
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1759
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1760
 
1761
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1762
межі доступного діапазону
1763
</translation>
1135 cbradney 1764
  </message>
1765
  <message>
4759 cbradney 1766
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1767
 
1768
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
4759 cbradney 1769
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1770
just sets the page that script commands will operates on.
1771
 
1772
May raise IndexError if the page number is out of range.
1773
</source>
4759 cbradney 1774
    <translation>gotoPage(nr)
1234 cbradney 1775
 
1776
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1777
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1778
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1779
 
1780
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1781
доступного діапазону.
1782
</translation>
1135 cbradney 1783
  </message>
1784
  <message>
4759 cbradney 1785
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1786
 
1787
Returns the number of pages in the document.
1788
</source>
4759 cbradney 1789
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1790
 
1791
Повертає число сторінок в документі.
1792
</translation>
1135 cbradney 1793
  </message>
1794
  <message>
4759 cbradney 1795
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1796
 
1797
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
4759 cbradney 1798
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1799
</source>
4759 cbradney 1800
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1234 cbradney 1801
 
1802
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1803
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
4759 cbradney 1804
UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1805
</translation>
1135 cbradney 1806
  </message>
1807
  <message>
4759 cbradney 1808
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1809
 
1810
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
4759 cbradney 1811
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1812
 
1813
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1814
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1815
</source>
4759 cbradney 1816
    <translation>setHGuides(list)
1234 cbradney 1817
 
1818
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
1819
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
4759 cbradney 1820
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1821
 
1822
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
1823
заміщення існуючих
1824
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
1825
</translation>
1135 cbradney 1826
  </message>
1827
  <message>
4759 cbradney 1828
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1829
 
1830
See getHGuides.
1831
</source>
4759 cbradney 1832
    <translation>getVGuides()
1234 cbradney 1833
 
1834
Див. getHGuides.
1835
</translation>
1135 cbradney 1836
  </message>
1837
  <message>
4759 cbradney 1838
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1839
 
1840
See setHGuides.
1841
</source>
4759 cbradney 1842
    <translation>setVGuides()
1234 cbradney 1843
 
1844
Див. setHGuides.
1845
</translation>
1135 cbradney 1846
  </message>
1847
  <message>
4759 cbradney 1848
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1849
 
4759 cbradney 1850
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1851
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1852
</source>
4759 cbradney 1853
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
1234 cbradney 1854
 
1855
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
4759 cbradney 1856
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
1234 cbradney 1857
</translation>
1135 cbradney 1858
  </message>
1859
  <message>
4759 cbradney 1860
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1861
 
1862
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
4759 cbradney 1863
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1864
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1865
the page...
1866
</source>
4759 cbradney 1867
    <translation>getPageItems() -&gt; список
1234 cbradney 1868
 
4759 cbradney 1869
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
1870
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1871
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
1234 cbradney 1872
</translation>
1135 cbradney 1873
  </message>
1874
  <message>
4759 cbradney 1875
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1876
 
1877
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1878
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1879
currently selected item is used.
1880
</source>
4759 cbradney 1881
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1882
 
4759 cbradney 1883
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
1234 cbradney 1884
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 1885
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1886
</translation>
1135 cbradney 1887
  </message>
1888
  <message>
4759 cbradney 1889
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1890
 
1891
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1892
is not given the currently selected item is used.
1893
</source>
4759 cbradney 1894
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1895
 
4759 cbradney 1896
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1897
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1898
</translation>
1135 cbradney 1899
  </message>
1900
  <message>
4759 cbradney 1901
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1902
 
1903
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1904
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1905
given the currently selected item is used.
1906
 
1907
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1908
</source>
4759 cbradney 1909
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1910
 
4759 cbradney 1911
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
1234 cbradney 1912
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 1913
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1914
 
1915
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
1916
доступний діапазон.
1917
</translation>
1135 cbradney 1918
  </message>
1919
  <message>
4759 cbradney 1920
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1921
 
1922
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1923
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1924
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1925
is used.
1926
 
1927
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1928
</source>
4759 cbradney 1929
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1930
 
4759 cbradney 1931
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
1234 cbradney 1932
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 1933
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1934
 
1935
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
1936
доступний діапазон.
1937
</translation>
1135 cbradney 1938
  </message>
1939
  <message>
4759 cbradney 1940
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1941
 
1942
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1943
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 1944
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1945
</source>
4759 cbradney 1946
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1947
 
4759 cbradney 1948
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
1949
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1950
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1951
</translation>
1135 cbradney 1952
  </message>
1953
  <message>
4759 cbradney 1954
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1955
 
1956
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1957
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 1958
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1959
</source>
4759 cbradney 1960
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1961
 
4759 cbradney 1962
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
1963
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1964
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1965
</translation>
1135 cbradney 1966
  </message>
1967
  <message>
4759 cbradney 1968
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1969
 
1970
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1971
is not given the currently selected item is used. There are predefined
4759 cbradney 1972
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1973
</source>
4759 cbradney 1974
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1975
 
4759 cbradney 1976
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
1977
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1978
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1234 cbradney 1979
</translation>
1135 cbradney 1980
  </message>
1981
  <message>
4759 cbradney 1982
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1983
 
1984
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1985
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1986
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1987
Item is used.
1988
 
1989
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1990
</source>
4759 cbradney 1991
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1992
 
4759 cbradney 1993
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
1234 cbradney 1994
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
1995
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 1996
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1997
 
1998
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
1999
доступний діапазон.
2000
</translation>
1135 cbradney 2001
  </message>
2002
  <message>
4759 cbradney 2003
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2004
 
2005
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2006
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2007
 
2008
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2009
</source>
4759 cbradney 2010
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2011
 
4759 cbradney 2012
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2013
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2014
 
2015
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2016
</translation>
1135 cbradney 2017
  </message>
2018
  <message>
4759 cbradney 2019
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2020
 
2021
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2022
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2023
 
4759 cbradney 2024
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2025
</source>
4759 cbradney 2026
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2027
 
4759 cbradney 2028
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2029
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2030
 
2031
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2032
</translation>
1135 cbradney 2033
  </message>
2034
  <message>
4759 cbradney 2035
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2036
 
2037
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2038
new progress bar use. See progressSet.
2039
</source>
4759 cbradney 2040
    <translation>progressReset()
1234 cbradney 2041
 
2042
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2043
використання панелі. Див. progressSet.
2044
</translation>
1135 cbradney 2045
  </message>
2046
  <message>
4759 cbradney 2047
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2048
 
4759 cbradney 2049
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2050
See progressSet.
2051
</source>
4759 cbradney 2052
    <translation>progressTotal(max)
1234 cbradney 2053
 
2054
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2055
число. Див. progressSet.
2056
</translation>
1135 cbradney 2057
  </message>
2058
  <message>
4759 cbradney 2059
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2060
 
2061
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2062
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2063
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2064
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2065
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2066
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
4759 cbradney 2067
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2068
</source>
4759 cbradney 2069
    <translation>progressSet(nr)
1234 cbradney 2070
 
2071
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2072
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2073
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2074
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2075
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2076
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2077
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2078
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
4759 cbradney 2079
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
1234 cbradney 2080
</translation>
1135 cbradney 2081
  </message>
2082
  <message>
4759 cbradney 2083
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2084
 
2085
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2086
</source>
4759 cbradney 2087
    <translation>setCursor()
1234 cbradney 2088
 
2089
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2090
Поки що не використовуйте.
2091
</translation>
1135 cbradney 2092
  </message>
2093
  <message>
4759 cbradney 2094
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2095
 
4759 cbradney 2096
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2097
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2098
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2099
</source>
4759 cbradney 2100
    <translation>docChanged(булеве значення)
1234 cbradney 2101
 
2102
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2103
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2104
змін автоматично при роботі сценарія.
2105
</translation>
1135 cbradney 2106
  </message>
2107
  <message>
4759 cbradney 2108
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1135 cbradney 2109
 
4759 cbradney 2110
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2111
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2112
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1135 cbradney 2113
 
1525 cbradney 2114
May raise WrongFrameTypeError.
2115
</source>
4759 cbradney 2116
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2168 cbradney 2117
 
2118
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
4759 cbradney 2119
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2120
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2121
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2168 cbradney 2122
булевими змінними.
2123
 
2124
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2125
</translation>
1525 cbradney 2126
  </message>
2127
  <message>
4759 cbradney 2128
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2129
 
2130
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2131
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2132
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2133
 
4759 cbradney 2134
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2135
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2136
</source>
4759 cbradney 2137
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2168 cbradney 2138
 
2139
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2140
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2141
&quot;layer&quot; не дозволено.
2142
 
2143
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2144
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2145
</translation>
1525 cbradney 2146
  </message>
2147
  <message>
4759 cbradney 2148
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2149
 
2168 cbradney 2150
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2151
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2152
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2153
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2154
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2155
 
4759 cbradney 2156
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2168 cbradney 2157
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2158
</source>
4759 cbradney 2159
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2160
 
2168 cbradney 2161
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2162
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2163
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2164
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
4759 cbradney 2165
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2168 cbradney 2166
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2167
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2168
 
2169
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2170
було знайдено.
2171
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
4759 cbradney 2172
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2168 cbradney 2173
</translation>
1525 cbradney 2174
  </message>
2175
  <message>
4759 cbradney 2176
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2177
 
2168 cbradney 2178
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2179
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2180
 
2168 cbradney 2181
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2182
</source>
4759 cbradney 2183
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2184
 
2168 cbradney 2185
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
4759 cbradney 2186
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2187
 
2168 cbradney 2188
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2189
текстовою рамкою
2190
</translation>
1525 cbradney 2191
  </message>
2192
  <message>
4759 cbradney 2193
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2194
 
2168 cbradney 2195
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2196
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2197
 
2168 cbradney 2198
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2199
</source>
4759 cbradney 2200
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2201
 
2168 cbradney 2202
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
4759 cbradney 2203
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2204
 
2168 cbradney 2205
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2206
являється текстовою
2207
</translation>
1525 cbradney 2208
  </message>
2209
  <message>
4759 cbradney 2210
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2211
 
2168 cbradney 2212
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
4759 cbradney 2213
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2214
</source>
4759 cbradney 2215
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2216
 
4759 cbradney 2217
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2168 cbradney 2218
</translation>
1525 cbradney 2219
  </message>
2220
  <message>
4759 cbradney 2221
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2222
 
3064 cbradney 2223
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2224
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2225
space. If no document is open, returns the value of the named color
2226
from the default document colors.
2227
 
4759 cbradney 2228
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3064 cbradney 2229
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2230
</source>
4759 cbradney 2231
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
3443 cbradney 2232
 
2233
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2234
 
2235
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
4759 cbradney 2236
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
3443 cbradney 2237
</translation>
3064 cbradney 2238
  </message>
2239
  <message>
4759 cbradney 2240
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3064 cbradney 2241
 
2242
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2243
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2244
the range from 0 to 255.
2245
 
2246
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2247
</source>
4759 cbradney 2248
    <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3443 cbradney 2249
 
2250
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2251
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2252
 
4759 cbradney 2253
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
3443 cbradney 2254
</translation>
3064 cbradney 2255
  </message>
2256
  <message>
4759 cbradney 2257
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3064 cbradney 2258
 
2259
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2260
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
4759 cbradney 2261
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3064 cbradney 2262
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2263
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2264
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2265
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2266
opional parameters is False.
2267
 
4759 cbradney 2268
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2269
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3064 cbradney 2270
 
2271
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2272
 
4759 cbradney 2273
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2274
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3064 cbradney 2275
</source>
4759 cbradney 2276
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2277
 
4759 cbradney 2278
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
3443 cbradney 2279
 
4759 cbradney 2280
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2281
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3443 cbradney 2282
 
2283
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2284
 
4759 cbradney 2285
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2286
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3443 cbradney 2287
</translation>
3064 cbradney 2288
  </message>
2289
  <message>
4759 cbradney 2290
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3064 cbradney 2291
 
2292
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2293
</source>
4759 cbradney 2294
    <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2295
 
4759 cbradney 2296
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
3064 cbradney 2297
  </message>
2298
  <message>
4759 cbradney 2299
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3064 cbradney 2300
 
2301
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2302
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
4759 cbradney 2303
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3064 cbradney 2304
</source>
4759 cbradney 2305
    <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3443 cbradney 2306
 
4759 cbradney 2307
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
2308
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
3443 cbradney 2309
</translation>
3064 cbradney 2310
  </message>
2311
  <message>
4759 cbradney 2312
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3064 cbradney 2313
 
4759 cbradney 2314
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
3064 cbradney 2315
for details of arguments.
2316
 
4759 cbradney 2317
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
3064 cbradney 2318
</source>
4759 cbradney 2319
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3443 cbradney 2320
 
4759 cbradney 2321
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
3443 cbradney 2322
для додаткової інформації про атрибути.
2323
 
4759 cbradney 2324
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
3443 cbradney 2325
</translation>
3064 cbradney 2326
  </message>
2327
  <message>
4759 cbradney 2328
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3064 cbradney 2329
 
4759 cbradney 2330
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2331
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
3064 cbradney 2332
by parent classes as well.
2333
</source>
4759 cbradney 2334
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3443 cbradney 2335
 
4759 cbradney 2336
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
2337
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
3443 cbradney 2338
</translation>
3064 cbradney 2339
  </message>
2340
  <message>
4759 cbradney 2341
    <source>getProperty(object, property)
3064 cbradney 2342
 
4759 cbradney 2343
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
3064 cbradney 2344
 
4759 cbradney 2345
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
3064 cbradney 2346
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2347
C++ QObject instance.
2348
 
4759 cbradney 2349
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2350
to look up on `object&apos;.
3064 cbradney 2351
 
2352
The return value varies depending on the type of the property.
2353
</source>
4759 cbradney 2354
    <translation>getProperty(object, property)
3443 cbradney 2355
 
4759 cbradney 2356
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2357
 
4759 cbradney 2358
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
3443 cbradney 2359
 
4759 cbradney 2360
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2361
 
2362
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2363
</translation>
3064 cbradney 2364
  </message>
2365
  <message>
4759 cbradney 2366
    <source>setProperty(object, property, value)
3064 cbradney 2367
 
4759 cbradney 2368
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2369
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
3064 cbradney 2370
also be raised if the underlying setter fails.
2371
 
2372
See getProperty() for more information.
2373
</source>
4759 cbradney 2374
    <translation>setProperty(object, property, value)
3443 cbradney 2375
 
4759 cbradney 2376
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
3443 cbradney 2377
 
2378
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2379
</translation>
3064 cbradney 2380
  </message>
2381
  <message>
4759 cbradney 2382
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3064 cbradney 2383
 
4759 cbradney 2384
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2385
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2386
search recursively through children, grandchildren, etc.
2387
 
2388
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2389
</source>
4759 cbradney 2390
    <translation>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3443 cbradney 2391
 
4759 cbradney 2392
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
3443 cbradney 2393
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2394
 
2395
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2396
</translation>
3064 cbradney 2397
  </message>
2398
  <message>
4759 cbradney 2399
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3064 cbradney 2400
 
4759 cbradney 2401
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2402
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2403
search recursively through children, grandchildren, etc.
2404
</source>
4759 cbradney 2405
    <translation>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3443 cbradney 2406
 
4759 cbradney 2407
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
3443 cbradney 2408
</translation>
3064 cbradney 2409
  </message>
2410
  <message>
4759 cbradney 2411
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3064 cbradney 2412
 
2413
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2414
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2415
selected item is used.
2416
</source>
4759 cbradney 2417
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3443 cbradney 2418
 
4759 cbradney 2419
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2420
</translation>
3064 cbradney 2421
  </message>
2422
  <message>
4759 cbradney 2423
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3064 cbradney 2424
 
2425
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2426
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2427
&quot;layer&quot; is invisible.
2428
 
4759 cbradney 2429
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2430
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3064 cbradney 2431
</source>
4759 cbradney 2432
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3443 cbradney 2433
 
2434
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2435
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2436
 
2437
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2438
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2439
</translation>
3064 cbradney 2440
  </message>
2441
  <message>
4759 cbradney 2442
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2443
 
2444
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2445
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2446
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2447
not given the currently selected Item is used.
2448
 
2449
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2450
</source>
4759 cbradney 2451
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3443 cbradney 2452
 
2453
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2454
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2455
 
2456
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2457
</translation>
3064 cbradney 2458
  </message>
2459
  <message>
4759 cbradney 2460
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3064 cbradney 2461
 
2462
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2463
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3064 cbradney 2464
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2465
 
2466
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2467
</source>
4759 cbradney 2468
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2469
 
2470
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2471
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
3443 cbradney 2472
 
2473
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2474
  </message>
3443 cbradney 2475
  <message>
4759 cbradney 2476
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2477
 
4759 cbradney 2478
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3443 cbradney 2479
style name or None when user cancels the dialog.
2480
</source>
4759 cbradney 2481
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2482
 
2483
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
4759 cbradney 2484
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
3443 cbradney 2485
</translation>
2486
  </message>
3824 cbradney 2487
  <message>
4759 cbradney 2488
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2489
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3824 cbradney 2490
 
2491
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2492
 
2493
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2494
following meaning:
2495
 
2496
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 2497
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2498
 
2499
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2500
  margins
2501
 
2502
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2503
 
2504
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 2505
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2506
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2507
 
2508
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2509
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2510
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2511
 
2512
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2513
 
2514
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2515
 
2516
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2517
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2518
is not in points, make sure to account for this.
2519
 
2520
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2521
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2522
</source>
4759 cbradney 2523
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2524
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
4444 cbradney 2525
 
2526
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
2527
 
2528
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
2529
Розшифрування параметрів:
2530
 
2531
  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 2532
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 2533
  наприклад PAPER_A4 і т.п.
2534
 
2535
  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
2536
  документа
2537
 
2538
  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
2539
 
2540
  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
2541
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
2542
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
2543
 
2544
  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
2545
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2546
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2547
 
2548
  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2549
 
2550
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2551
 
2552
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
2553
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
2554
інші одиниці виміру.
2555
 
2556
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2557
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2558
</translation>
3824 cbradney 2559
  </message>
4141 cbradney 2560
  <message>
4759 cbradney 2561
    <source>closeMasterPage()
4141 cbradney 2562
 
2563
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2564
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2565
</source>
4759 cbradney 2566
    <translation>closeMasterPage()
4444 cbradney 2567
 
2568
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
2569
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
2570
</translation>
4141 cbradney 2571
  </message>
2572
  <message>
4759 cbradney 2573
    <source>masterPageNames()
4141 cbradney 2574
 
2575
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2576
</source>
4759 cbradney 2577
    <translation>masterPageNames()
4444 cbradney 2578
 
2579
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
2580
</translation>
4141 cbradney 2581
  </message>
2582
  <message>
4759 cbradney 2583
    <source>editMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2584
 
2585
Enables master page editing and opens the named master page
2586
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2587
</source>
4759 cbradney 2588
    <translation>editMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2589
 
2590
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
2591
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
2592
</translation>
4141 cbradney 2593
  </message>
2594
  <message>
4759 cbradney 2595
    <source>createMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2596
 
2597
Creates a new master page named pageName and opens it for
2598
editing.
2599
</source>
4759 cbradney 2600
    <translation>createMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2601
 
2602
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
2603
для редагування.
2604
</translation>
4141 cbradney 2605
  </message>
2606
  <message>
4759 cbradney 2607
    <source>deleteMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2608
 
2609
Delete the named master page.
2610
</source>
4759 cbradney 2611
    <translation>deleteMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2612
 
2613
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
2614
</translation>
4141 cbradney 2615
  </message>
2616
  <message>
4759 cbradney 2617
    <source>zoomDocument(double)
4141 cbradney 2618
 
2619
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2620
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2621
</source>
4759 cbradney 2622
    <translation>zoomDocument(double)
4444 cbradney 2623
 
2624
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
2625
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
2626
використовує -100 як позначку.
2627
</translation>
4141 cbradney 2628
  </message>
4759 cbradney 2629
</context>
2630
<context>
188 Franz 2631
  <name>About</name>
2632
  <message>
4759 cbradney 2633
    <source>Contributions from:</source>
2634
    <translation>У співпраці з:</translation>
1135 cbradney 2635
  </message>
2636
  <message>
4759 cbradney 2637
    <source>&amp;About</source>
2638
    <translation>&amp;Про</translation>
188 Franz 2639
  </message>
2640
  <message>
4759 cbradney 2641
    <source>A&amp;uthors</source>
2642
    <translation>&amp;Автори</translation>
188 Franz 2643
  </message>
2644
  <message>
4759 cbradney 2645
    <source>&amp;Translations</source>
2646
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
188 Franz 2647
  </message>
2648
  <message>
4759 cbradney 2649
    <source>&amp;Online</source>
2650
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
188 Franz 2651
  </message>
2652
  <message>
4759 cbradney 2653
    <source>&amp;Close</source>
2654
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
188 Franz 2655
  </message>
2656
  <message>
4759 cbradney 2657
    <source>Development Team:</source>
2658
    <translation>Команда розробників:</translation>
188 Franz 2659
  </message>
2660
  <message>
4759 cbradney 2661
    <source>Official Documentation:</source>
2662
    <translation>Офіційна документація:</translation>
188 Franz 2663
  </message>
2664
  <message>
4759 cbradney 2665
    <source>Other Documentation:</source>
2666
    <translation>Інша документація:</translation>
188 Franz 2667
  </message>
2668
  <message>
4759 cbradney 2669
    <source>Homepage</source>
2670
    <translation>Домашня сторінка</translation>
188 Franz 2671
  </message>
2672
  <message>
4759 cbradney 2673
    <source>Online Reference</source>
2674
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
188 Franz 2675
  </message>
2676
  <message>
4759 cbradney 2677
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2678
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
188 Franz 2679
  </message>
2680
  <message>
4759 cbradney 2681
    <source>Mailing List</source>
2682
    <translation>Список розсилки</translation>
188 Franz 2683
  </message>
2684
  <message>
4759 cbradney 2685
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2686
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
188 Franz 2687
  </message>
2688
  <message>
4759 cbradney 2689
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2690
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
188 Franz 2691
  </message>
2692
  <message>
4759 cbradney 2693
    <source>About Scribus %1</source>
2694
    <translation>Про Scribus %1</translation>
188 Franz 2695
  </message>
2696
  <message>
4759 cbradney 2697
    <source>Wiki</source>
2698
    <translation>Вікі</translation>
188 Franz 2699
  </message>
2700
  <message>
4759 cbradney 2701
    <source>%1 %2 %3</source>
2702
    <translation>%1 %2 %3</translation>
188 Franz 2703
  </message>
2704
  <message>
4759 cbradney 2705
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
2706
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
188 Franz 2707
  </message>
2708
  <message>
4759 cbradney 2709
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
2710
    <translation>Використовує Ghostscript версії %1</translation>
188 Franz 2711
  </message>
2712
  <message>
4759 cbradney 2713
    <source>No Ghostscript version available</source>
2714
    <translation>Не знайдено жодної версії Ghostscript</translation>
188 Franz 2715
  </message>
2716
  <message>
4759 cbradney 2717
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
2718
    <translation>&lt;b&gt;Scribus версії %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
188 Franz 2719
  </message>
2720
  <message>
4759 cbradney 2721
    <source>Build ID:</source>
2722
    <translation>Збірка:</translation>
188 Franz 2723
  </message>
2724
  <message>
4759 cbradney 2725
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2726
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (кольорові профілі) C=CUPS (система друку) T=TIFF (підтримка растрового формту тіфф) F=Fontconfig (система конфігурування шрифтів). Остання літера
4540 cbradney 2727
визначає систему рендеринку - C=cairo (Кайро) або A=libart (лібарт). Відсутність підтримки
2728
певної бібліотеки позначається зірочкою (*). На цій панелі також показано версію Ghostscript знайдену Scribus.</translation>
188 Franz 2729
  </message>
2730
  <message>
4759 cbradney 2731
    <source>February</source>
2732
    <translation type="unfinished"></translation>
274 Franz 2733
  </message>
282 Franz 2734
  <message>
4759 cbradney 2735
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
2736
    <translation type="unfinished"></translation>
282 Franz 2737
  </message>
302 Franz 2738
  <message>
4759 cbradney 2739
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
2740
    <translation type="unfinished"></translation>
1135 cbradney 2741
  </message>
4759 cbradney 2742
</context>
2743
<context>
4540 cbradney 2744
  <name>AboutPlugins</name>
1135 cbradney 2745
  <message>
4759 cbradney 2746
    <source>Yes</source>
2747
    <translation>Так</translation>
341 Franz 2748
  </message>
2749
  <message>
4759 cbradney 2750
    <source>No</source>
2751
    <translation>Ні</translation>
341 Franz 2752
  </message>
2753
  <message>
4759 cbradney 2754
    <source>Filename:</source>
2755
    <translation type="unfinished"></translation>
341 Franz 2756
  </message>
2757
  <message>
4759 cbradney 2758
    <source>Version:</source>
2759
    <translation type="unfinished">Версія:</translation>
341 Franz 2760
  </message>
2761
  <message>
4759 cbradney 2762
    <source>Enabled:</source>
2763
    <translation type="unfinished">Доступна:</translation>
341 Franz 2764
  </message>
418 Franz 2765
  <message>
4759 cbradney 2766
    <source>Release Date:</source>
2767
    <translation type="unfinished">Дата випуску:</translation>
418 Franz 2768
  </message>
2769
  <message>
4759 cbradney 2770
    <source>Description:</source>
2771
    <translation type="unfinished">Опис:</translation>
418 Franz 2772
  </message>
2773
  <message>
4759 cbradney 2774
    <source>Author(s):</source>
2775
    <translation type="unfinished">Автор(и):</translation>
418 Franz 2776
  </message>
2777
  <message>
4759 cbradney 2778
    <source>Copyright:</source>
2779
    <translation type="unfinished">Авторські права:</translation>
418 Franz 2780
  </message>
2781
  <message>
4759 cbradney 2782
    <source>License:</source>
2783
    <translation type="unfinished">Ліцензія:</translation>
418 Franz 2784
  </message>
4759 cbradney 2785
</context>
2786
<context>
3278 cbradney 2787
  <name>AboutPluginsBase</name>
2788
  <message>
4759 cbradney 2789
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
2790
    <translation>Scribus: Про модулі</translation>
3278 cbradney 2791
  </message>
2792
  <message>
4759 cbradney 2793
    <source>&amp;Close</source>
2794
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3278 cbradney 2795
  </message>
2796
  <message>
4759 cbradney 2797
    <source>Alt+C</source>
2798
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 2799
  </message>
4759 cbradney 2800
</context>
2801
<context>
3064 cbradney 2802
  <name>ActionManager</name>
2803
  <message>
4759 cbradney 2804
    <source>&amp;New</source>
2805
    <translation>&amp;Новий</translation>
3064 cbradney 2806
  </message>
2807
  <message>
4759 cbradney 2808
    <source>&amp;Open...</source>
2809
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
3064 cbradney 2810
  </message>
2811
  <message>
4759 cbradney 2812
    <source>&amp;Close</source>
2813
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3064 cbradney 2814
  </message>
2815
  <message>
4759 cbradney 2816
    <source>&amp;Save</source>
2817
    <translation>&amp;Записати</translation>
3064 cbradney 2818
  </message>
2819
  <message>
4759 cbradney 2820
    <source>Save &amp;As...</source>
2821
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
3064 cbradney 2822
  </message>
2823
  <message>
4759 cbradney 2824
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2825
    <translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
3064 cbradney 2826
  </message>
2827
  <message>
4759 cbradney 2828
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2829
    <translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
3064 cbradney 2830
  </message>
2831
  <message>
4759 cbradney 2832
    <source>Get Text...</source>
2833
    <translation>Вставити текст...</translation>
3064 cbradney 2834
  </message>
2835
  <message>
4759 cbradney 2836
    <source>Append &amp;Text...</source>
2837
    <translation>Додати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 2838
  </message>
2839
  <message>
4759 cbradney 2840
    <source>Get Image...</source>
2841
    <translation>Вставити зображення...</translation>
3064 cbradney 2842
  </message>
2843
  <message>
4759 cbradney 2844
    <source>Save &amp;Text...</source>
2845
    <translation>Записати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 2846
  </message>
2847
  <message>
4759 cbradney 2848
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2849
    <translation>Записати сторінку як &amp;ЕPS...</translation>
3064 cbradney 2850
  </message>
2851
  <message>
4759 cbradney 2852
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
2853
    <translation>Записати як &amp;РDF...</translation>
3064 cbradney 2854
  </message>
2855
  <message>
4759 cbradney 2856
    <source>Document &amp;Setup...</source>
2857
    <translation>Установки &amp;Документа...</translation>
3064 cbradney 2858
  </message>
2859
  <message>
4759 cbradney 2860
    <source>&amp;Print...</source>
2861
    <translation>&amp;Друк...</translation>
3064 cbradney 2862
  </message>
2863
  <message>
4759 cbradney 2864
    <source>&amp;Quit</source>
2865
    <translation>&amp;Вихід</translation>
3064 cbradney 2866
  </message>
2867
  <message>
4759 cbradney 2868
    <source>&amp;Undo</source>
2869
    <translation>&amp;Відміна</translation>
3064 cbradney 2870
  </message>
2871
  <message>
4759 cbradney 2872
    <source>&amp;Redo</source>
2873
    <translation>&amp;Повтор</translation>
3064 cbradney 2874
  </message>
2875
  <message>
4759 cbradney 2876
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2877
    <translation>&amp;Режим дії Об&apos;єкта</translation>
3064 cbradney 2878
  </message>
2879
  <message>
4759 cbradney 2880
    <source>Cu&amp;t</source>
2881
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
3064 cbradney 2882
  </message>
2883
  <message>
4759 cbradney 2884
    <source>&amp;Copy</source>
2885
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
3064 cbradney 2886
  </message>
2887
  <message>
4759 cbradney 2888
    <source>&amp;Paste</source>
2889
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
3064 cbradney 2890
  </message>
2891
  <message>
4759 cbradney 2892
    <source>C&amp;lear Contents</source>
2893
    <translation>Очистити &amp;вміст</translation>
3064 cbradney 2894
  </message>
2895
  <message>
4759 cbradney 2896
    <source>Select &amp;All</source>
2897
    <translation>Виді&amp;лити все</translation>
3064 cbradney 2898
  </message>
2899
  <message>
4759 cbradney 2900
    <source>&amp;Deselect All</source>
2901
    <translation>&amp;Убрати всі виділення</translation>
3064 cbradney 2902
  </message>
2903
  <message>
4759 cbradney 2904
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
2905
    <translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
3064 cbradney 2906
  </message>
2907
  <message>
4759 cbradney 2908
    <source>Edit Image...</source>
2909
    <translation>Редагувати зображення...</translation>
3064 cbradney 2910
  </message>
2911
  <message>
4759 cbradney 2912
    <source>C&amp;olors...</source>
2913
    <translation>&amp;Кольори...</translation>
3064 cbradney 2914
  </message>
2915
  <message>
4759 cbradney 2916
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2917
    <translation>&amp;Стилі абзаців...</translation>
3064 cbradney 2918
  </message>
2919
  <message>
4759 cbradney 2920
    <source>&amp;Line Styles...</source>
2921
    <translation>Стилі &amp;ліній...</translation>
3064 cbradney 2922
  </message>
2923
  <message>
4759 cbradney 2924
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2925
    <translation>&amp;Головні сторінки...</translation>
3064 cbradney 2926
  </message>
2927
  <message>
4759 cbradney 2928
    <source>P&amp;references...</source>
2929
    <translation>&amp;Установки...</translation>
3064 cbradney 2930
  </message>
2931
  <message>
4759 cbradney 2932
    <source>%1 pt</source>
2933
    <translation>%1 тчк</translation>
3064 cbradney 2934
  </message>
2935
  <message>
4759 cbradney 2936
    <source>&amp;Other...</source>
2937
    <translation>&amp;Інше...</translation>
3064 cbradney 2938
  </message>
2939
  <message>
4759 cbradney 2940
    <source>&amp;Left</source>
2941
    <translation>&amp;Ліве</translation>
3064 cbradney 2942
  </message>
2943
  <message>
4759 cbradney 2944
    <source>&amp;Center</source>
2945
    <translation>По &amp;центру</translation>
3064 cbradney 2946
  </message>
2947
  <message>
4759 cbradney 2948
    <source>&amp;Right</source>
2949
    <translation>&amp;Праве</translation>
3064 cbradney 2950
  </message>
2951
  <message>
4759 cbradney 2952
    <source>&amp;Block</source>
2953
    <translation>&amp;Блок</translation>
3064 cbradney 2954
  </message>
2955
  <message>
4759 cbradney 2956
    <source>&amp;Forced</source>
2957
    <translation>&amp;Вимушене</translation>
3064 cbradney 2958
  </message>
2959
  <message>
4759 cbradney 2960
    <source>&amp;%1 %</source>
2961
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 2962
  </message>
2963
  <message>
4759 cbradney 2964
    <source>&amp;Normal</source>
2965
    <translation>&amp;Звичайне</translation>
3064 cbradney 2966
  </message>
2967
  <message>
4759 cbradney 2968
    <source>&amp;Underline</source>
2969
    <translation>&amp;Підкреслення</translation>
3064 cbradney 2970
  </message>
2971
  <message>
4759 cbradney 2972
    <source>Underline &amp;Words</source>
2973
    <translation>Підкреслення &amp;Слів</translation>
3064 cbradney 2974
  </message>
2975
  <message>
4759 cbradney 2976
    <source>&amp;Strike Through</source>
2977
    <translation>&amp;Перекреслення</translation>
3064 cbradney 2978
  </message>
2979
  <message>
4759 cbradney 2980
    <source>&amp;All Caps</source>
2981
    <translation>Всі ве&amp;ликі літери</translation>
3064 cbradney 2982
  </message>
2983
  <message>
4759 cbradney 2984
    <source>Small &amp;Caps</source>
2985
    <translation>Ка&amp;пітель</translation>
3064 cbradney 2986
  </message>
2987
  <message>
4759 cbradney 2988
    <source>Su&amp;perscript</source>
2989
    <translation>В&amp;ерхній індекс</translation>
3064 cbradney 2990
  </message>
2991
  <message>
4759 cbradney 2992
    <source>Su&amp;bscript</source>
2993
    <translation>Ни&amp;жній індекс</translation>
3064 cbradney 2994
  </message>
2995
  <message>
4759 cbradney 2996
    <source>&amp;Outline</source>
2997
    <translation>С&amp;хема документу</translation>
3064 cbradney 2998
  </message>
2999
  <message>
4759 cbradney 3000
    <source>S&amp;hadow</source>
3001
    <translation>Т&amp;інь</translation>
3064 cbradney 3002
  </message>
3003
  <message>
4759 cbradney 3004
    <source>&amp;Image Effects</source>
3005
    <translation>Ефекти зо&amp;браження</translation>
3064 cbradney 3006
  </message>
3007
  <message>
4759 cbradney 3008
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3009
    <translation>&amp;Табулятори...</translation>
3064 cbradney 3010
  </message>
3011
  <message>
4759 cbradney 3012
    <source>D&amp;uplicate</source>
3013
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
3064 cbradney 3014
  </message>
3015
  <message>
4759 cbradney 3016
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3017
    <translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
3064 cbradney 3018
  </message>
3019
  <message>
4759 cbradney 3020
    <source>&amp;Delete</source>
3021
    <translation>&amp;Видалити</translation>
3064 cbradney 3022
  </message>
3023
  <message>
4759 cbradney 3024
    <source>&amp;Group</source>
3025
    <translation>З&amp;групувати</translation>
3064 cbradney 3026
  </message>
3027
  <message>
4759 cbradney 3028
    <source>&amp;Ungroup</source>
3029
    <translation>&amp;Розгрупувати</translation>
3064 cbradney 3030
  </message>
3031
  <message>
4759 cbradney 3032
    <source>Is &amp;Locked</source>
3033
    <translation>&amp;Замкнуті</translation>
3064 cbradney 3034
  </message>
3035
  <message>
4759 cbradney 3036
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3037
    <translation>&amp;Розмір замкнутий</translation>
3064 cbradney 3038
  </message>
3039
  <message>
4759 cbradney 3040
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3041
    <translation>Опустити на &amp;дно</translation>
3064 cbradney 3042
  </message>
3043
  <message>
4759 cbradney 3044
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3045
    <translation>Підняти на&amp;гору</translation>
3064 cbradney 3046
  </message>
3047
  <message>
4759 cbradney 3048
    <source>&amp;Lower</source>
3049
    <translation>&amp;Опустити</translation>
3064 cbradney 3050
  </message>
3051
  <message>
4759 cbradney 3052
    <source>&amp;Raise</source>
3053
    <translation>&amp;Підняти</translation>
3064 cbradney 3054
  </message>
3055
  <message>
4759 cbradney 3056
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3057
    <translation>Послат в &amp;чорновик</translation>
3064 cbradney 3058
  </message>
3059
  <message>
4759 cbradney 3060
    <source>&amp;Attributes...</source>
3061
    <translation>&amp;Атрибути...</translation>
3064 cbradney 3062
  </message>
3063
  <message>
4759 cbradney 3064
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3065
    <translation>&amp;Зображення видиме</translation>
3064 cbradney 3066
  </message>
3067
  <message>
4759 cbradney 3068
    <source>&amp;Update Image</source>
3069
    <translation>По&amp;новити зображення</translation>
3064 cbradney 3070
  </message>
3071
  <message>
4759 cbradney 3072
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3073
    <translation>Установити розмір рамки по розміру зображення</translation>
3064 cbradney 3074
  </message>
3075
  <message>
4759 cbradney 3076
    <source>Extended Image Properties</source>
3077
    <translation>Додаткові властивості зображення</translation>
3064 cbradney 3078
  </message>
3079
  <message>
4759 cbradney 3080
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3081
    <translation>&amp;Низьке розрішення</translation>
3064 cbradney 3082
  </message>
3083
  <message>
4759 cbradney 3084
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3085
    <translation>&amp;Звичайне розрішення</translation>
3064 cbradney 3086
  </message>
3087
  <message>
4759 cbradney 3088
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3089
    <translation>&amp;Повне розрішення</translation>
3064 cbradney 3090
  </message>
3091
  <message>
4759 cbradney 3092
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3093
    <translation>&amp;Закладка PDF</translation>
3064 cbradney 3094
  </message>
3095
  <message>
4759 cbradney 3096
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3097
    <translation>&amp;Аннотація PDF</translation>
3064 cbradney 3098
  </message>
3099
  <message>
4759 cbradney 3100
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3101
    <translation>В&amp;ластивості аннотації</translation>
3064 cbradney 3102
  </message>
3103
  <message>
4759 cbradney 3104
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3105
    <translation>Властивості &amp;поля</translation>
3064 cbradney 3106
  </message>
3107
  <message>
4759 cbradney 3108
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3109
    <translation>&amp;Редагувати форму...</translation>
3064 cbradney 3110
  </message>
3111
  <message>
4759 cbradney 3112
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3113
    <translation>При&amp;єднати текст до шляху</translation>
3064 cbradney 3114
  </message>
3115
  <message>
4759 cbradney 3116
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3117
    <translation>В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
3064 cbradney 3118
  </message>
3119
  <message>
4759 cbradney 3120
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3121
    <translation>Скомбінув&amp;ати полігони</translation>
3064 cbradney 3122
  </message>
3123
  <message>
4759 cbradney 3124
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3125
    <translation>Розділ&amp;ити полігони</translation>
3064 cbradney 3126
  </message>
3127
  <message>
4759 cbradney 3128
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3129
    <translation>Крива &amp;Безьє</translation>
3064 cbradney 3130
  </message>
3131
  <message>
4759 cbradney 3132
    <source>&amp;Image Frame</source>
3133
    <translation>Рамка &amp;зображення</translation>
3064 cbradney 3134
  </message>
3135
  <message>
4759 cbradney 3136
    <source>&amp;Outlines</source>
3137
    <translation>&amp;Контури</translation>
3064 cbradney 3138
  </message>
3139
  <message>
4759 cbradney 3140
    <source>&amp;Polygon</source>
3141
    <translation>Полі&amp;гон</translation>
3064 cbradney 3142
  </message>
3143
  <message>
4759 cbradney 3144
    <source>&amp;Text Frame</source>
3145
    <translation>&amp;Текстова рамка</translation>
3064 cbradney 3146
  </message>
3147
  <message>
4759 cbradney 3148
    <source>&amp;Glyph...</source>
3149
    <translation>&amp;Символ...</translation>
3064 cbradney 3150
  </message>
3151
  <message>
4759 cbradney 3152
    <source>Sample Text</source>
3153
    <translation>Зразковий текст</translation>
3064 cbradney 3154
  </message>
3155
  <message>
4759 cbradney 3156
    <source>&amp;Insert...</source>
3157
    <translation>&amp;Вставити...</translation>
3064 cbradney 3158
  </message>
3159
  <message>
4759 cbradney 3160
    <source>Im&amp;port...</source>
3161
    <translation>&amp;Імпортувати...</translation>
3064 cbradney 3162
  </message>
3163
  <message>
4759 cbradney 3164
    <source>&amp;Delete...</source>
3165
    <translation>&amp;Видалити...</translation>
3064 cbradney 3166
  </message>
3167
  <message>
4759 cbradney 3168
    <source>&amp;Copy...</source>
3169
    <translation>&amp;Скопіювати...</translation>
3064 cbradney 3170
  </message>
3171
  <message>
4759 cbradney 3172
    <source>&amp;Move...</source>
3173
    <translation>&amp;Перемістити...</translation>
3064 cbradney 3174
  </message>
3175
  <message>
4759 cbradney 3176
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3177
    <translation>&amp;Застосувати головну сторінку...</translation>
3064 cbradney 3178
  </message>
3179
  <message>
4759 cbradney 3180
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3181
    <translation>Установка роз&amp;мітки...</translation>
3064 cbradney 3182
  </message>
3183
  <message>
4759 cbradney 3184
    <source>&amp;Fit in window</source>
3185
    <translation>&amp;Змінити до розміру вікна</translation>
3064 cbradney 3186
  </message>
3187
  <message>
4759 cbradney 3188
    <source>&amp;50%</source>
3189
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3190
  </message>
3191
  <message>
4759 cbradney 3192
    <source>&amp;75%</source>
3193
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3194
  </message>
3195
  <message>
4759 cbradney 3196
    <source>&amp;100%</source>
3197
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3198
  </message>
3199
  <message>
4759 cbradney 3200
    <source>&amp;200%</source>
3201
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3202
  </message>
3203
  <message>
4759 cbradney 3204
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3205
    <translation>&amp;Мініатюрні зображення</translation>
3064 cbradney 3206
  </message>
3207
  <message>
4759 cbradney 3208
    <source>Show &amp;Margins</source>
3209
    <translation>Показати &amp;розмітку полів</translation>
3064 cbradney 3210
  </message>
3211
  <message>
4759 cbradney 3212
    <source>Show &amp;Frames</source>
3213
    <translation>Показати ра&amp;мки</translation>
3064 cbradney 3214
  </message>
3215
  <message>
4759 cbradney 3216
    <source>Show &amp;Images</source>
3217
    <translation>&amp;Показати зображення</translation>
3064 cbradney 3218
  </message>
3219
  <message>
4759 cbradney 3220
    <source>Show &amp;Grid</source>
3221
    <translation>Показати &amp;сітку</translation>
3064 cbradney 3222
  </message>
3223
  <message>
4759 cbradney 3224
    <source>Show G&amp;uides</source>
3225
    <translation>Показати розм&amp;ітку</translation>
3064 cbradney 3226
  </message>
3227
  <message>
4759 cbradney 3228
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3229
    <translation>Показати &amp;базову сітку</translation>
3064 cbradney 3230
  </message>
3231
  <message>
4759 cbradney 3232
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3233
    <translation>Показати лан&amp;цюг тексту</translation>
3064 cbradney 3234
  </message>
3235
  <message>
4759 cbradney 3236
    <source>Show Control Characters</source>
3237
    <translation>Показати контрольні знаки</translation>
3064 cbradney 3238
  </message>
3239
  <message>
4759 cbradney 3240
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3241
    <translation>П&amp;ритягування до сітки</translation>
3064 cbradney 3242
  </message>
3243
  <message>
4759 cbradney 3244
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3245
    <translation>Притягування до розмітк&amp;и</translation>
3064 cbradney 3246
  </message>
3247
  <message>
4759 cbradney 3248
    <source>&amp;Properties</source>
3249
    <translation>&amp;Властивості</translation>
3064 cbradney 3250
  </message>
3251
  <message>
4759 cbradney 3252
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3253
    <translation>&amp;Чорновик</translation>
3064 cbradney 3254
  </message>
3255
  <message>
4759 cbradney 3256
    <source>&amp;Layers</source>
3257
    <translation>П&amp;лани</translation>
3064 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
4759 cbradney 3260
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3261
    <translation>&amp;Закладки</translation>
3064 cbradney 3262
  </message>
3263
  <message>
4759 cbradney 3264
    <source>&amp;Measurements</source>
3265
    <translation>&amp;Виміри</translation>
3064 cbradney 3266
  </message>
3267
  <message>
4759 cbradney 3268
    <source>Action &amp;History</source>
3269
    <translation>Покрокова &amp;історія</translation>
3064 cbradney 3270
  </message>
3271
  <message>
4759 cbradney 3272
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3273
    <translation>&amp;Попередня перевірка</translation>
3064 cbradney 3274
  </message>
3275
  <message>
4759 cbradney 3276
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3277
    <translation>&amp;Розташувати/Вирівняти</translation>
3064 cbradney 3278
  </message>
3279
  <message>
4759 cbradney 3280
    <source>&amp;Tools</source>
3281
    <translation>&amp;Інструменти</translation>
3064 cbradney 3282
  </message>
3283
  <message>
4759 cbradney 3284
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3285
    <translation>PDF &amp;Інструменти</translation>
3064 cbradney 3286
  </message>
3287
  <message>
4759 cbradney 3288
    <source>Select Item</source>
3289
    <translation>Вибрати об&apos;єкт</translation>
3064 cbradney 3290
  </message>
329