Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 6261 | Rev 6436 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
4759 cbradney 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
4759 cbradney 5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
4759 cbradney 12
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 13
 
14
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
15
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
4759 cbradney 16
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
4759 cbradney 19
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
4759 cbradney 24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1234 cbradney 25
 
26
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
27
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
28
кольорів.</translation>
1135 cbradney 29
  </message>
30
  <message>
4759 cbradney 31
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 32
 
33
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
34
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
35
Returns true if a new document was created.
36
</source>
4759 cbradney 37
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1234 cbradney 38
 
39
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
40
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
41
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
42
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
4759 cbradney 45
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 46
 
47
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
48
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
49
</source>
4759 cbradney 50
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 51
 
4759 cbradney 52
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
53
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 54
  </message>
55
  <message>
4759 cbradney 56
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 57
 
58
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
59
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
60
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
61
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
62
</source>
4759 cbradney 63
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 64
 
4759 cbradney 65
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
1234 cbradney 66
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
4759 cbradney 67
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
1234 cbradney 68
належить до групи, то рухається вся група.
69
</translation>
1135 cbradney 70
  </message>
71
  <message>
4759 cbradney 72
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 73
 
74
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
75
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
76
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
77
</source>
4759 cbradney 78
    <translation>setRedraw(bool)
1234 cbradney 79
 
80
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
81
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
82
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
83
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
84
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 85
  </message>
86
  <message>
4759 cbradney 87
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 88
 
89
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
90
coordinates are given in the current measurement units of the document
91
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
92
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
93
is not given Scribus will create one for you.
94
 
4759 cbradney 95
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 96
</source>
4759 cbradney 97
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 98
 
4759 cbradney 99
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
1234 cbradney 100
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
4759 cbradney 101
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
102
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
1234 cbradney 103
сам.
104
 
4759 cbradney 105
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
1234 cbradney 106
</translation>
1135 cbradney 107
  </message>
108
  <message>
4759 cbradney 109
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 110
 
111
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
112
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
4759 cbradney 113
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 114
</source>
4759 cbradney 115
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 116
 
4759 cbradney 117
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
1234 cbradney 118
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
4759 cbradney 119
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
1234 cbradney 120
</translation>
1135 cbradney 121
  </message>
122
  <message>
4759 cbradney 123
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 124
 
125
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
4759 cbradney 126
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 127
</source>
4759 cbradney 128
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1234 cbradney 129
 
130
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
4759 cbradney 131
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
1234 cbradney 132
</translation>
1135 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
4759 cbradney 135
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1135 cbradney 136
 
3064 cbradney 137
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
138
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
139
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
140
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
141
master page for the new page.
142
 
143
May raise IndexError if the page number is out of range
144
</source>
4759 cbradney 145
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3443 cbradney 146
 
4759 cbradney 147
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
3443 cbradney 148
 
149
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
150
</translation>
3064 cbradney 151
  </message>
152
  <message>
4759 cbradney 153
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 154
 
155
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
4759 cbradney 156
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 157
</source>
4759 cbradney 158
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
3443 cbradney 159
 
4759 cbradney 160
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
3443 cbradney 161
</translation>
3064 cbradney 162
  </message>
3824 cbradney 163
  <message>
4759 cbradney 164
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
165
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 166
 
167
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
168
following meaning:
169
 
170
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 171
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 172
 
173
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
174
margins
175
 
176
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
177
 
178
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 179
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
180
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 181
 
182
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
183
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
184
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
185
 
186
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
187
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
188
PAGE_4 is 4-fold.
189
 
190
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
191
Indexed from 0 (0 = first).
192
 
193
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
194
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
195
is not in points, make sure to account for this.
196
 
197
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
198
PAGE_4, 3)
199
 
200
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
201
</source>
6434 cbradney 202
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
4759 cbradney 203
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
4444 cbradney 204
 
205
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
206
Параметри мають такі значення:
207
 
208
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 209
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 210
наприклад PAPER_A4 і т.п.
211
 
212
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
213
документа.
214
 
215
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
216
 
217
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
218
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
219
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
220
 
221
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
222
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
223
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
224
 
225
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
226
PAGE_1 - одинарна сторінка,
227
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
228
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
229
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
230
 
231
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
232
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
233
 
234
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
235
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
236
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
237
 
238
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
239
PAGE_4, 3)
240
 
241
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
242
дозволений для pagesType діапазон.
243
</translation>
3824 cbradney 244
  </message>
6434 cbradney 245
  <message>
246
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
247
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
248
 
249
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
250
following meaning:
251
 
252
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
253
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
254
 
255
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
256
margins
257
 
258
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
259
 
260
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
261
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
262
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
263
 
264
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
265
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
266
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
267
 
268
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
269
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
270
PAGE_4 is 4-fold.
271
 
272
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
273
Indexed from 0 (0 = first).
274
 
275
numPage = Number of pages to be created.
276
 
277
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
278
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
279
is not in points, make sure to account for this.
280
 
281
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
282
PAGE_4, 3, 1)
283
 
284
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
285
</source>
286
    <translation type="unfinished"></translation>
287
  </message>
4759 cbradney 288
</context>
289
<context>
1135 cbradney 290
  <name>@default</name>
291
  <message>
4759 cbradney 292
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 293
 
294
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
295
has some text selected the value assigned to the first character
296
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
297
selected item is used.
298
</source>
4759 cbradney 299
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 300
 
4759 cbradney 301
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
1234 cbradney 302
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
4759 cbradney 303
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
1135 cbradney 304
  </message>
305
  <message>
4759 cbradney 306
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 307
 
308
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
309
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
310
</source>
4759 cbradney 311
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 312
 
4759 cbradney 313
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
1234 cbradney 314
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
4759 cbradney 315
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 316
  </message>
317
  <message>
4759 cbradney 318
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 319
 
320
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
321
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
322
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
323
selected item is used.
324
</source>
4759 cbradney 325
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 326
 
327
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
328
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
329
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
4759 cbradney 330
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 331
</translation>
1135 cbradney 332
  </message>
333
  <message>
4759 cbradney 334
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 335
 
336
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
337
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
338
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
339
used.
340
</source>
4759 cbradney 341
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1234 cbradney 342
 
4759 cbradney 343
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
1234 cbradney 344
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
4759 cbradney 345
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 346
</translation>
1135 cbradney 347
  </message>
348
  <message>
4759 cbradney 349
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 350
 
351
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
352
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
353
</source>
4759 cbradney 354
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 355
 
4759 cbradney 356
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
1234 cbradney 357
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 358
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 359
  </message>
360
  <message>
4759 cbradney 361
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 362
 
363
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
364
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
365
</source>
4759 cbradney 366
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1234 cbradney 367
 
368
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
369
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
4759 cbradney 370
об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 371
  </message>
372
  <message>
4759 cbradney 373
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 374
 
375
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
376
given the currently selected item is used.
377
</source>
4759 cbradney 378
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 379
 
380
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 381
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 382
  </message>
383
  <message>
4759 cbradney 384
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 385
 
386
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
4759 cbradney 387
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 388
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
389
used.
390
</source>
4759 cbradney 391
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 392
 
393
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
394
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
4759 cbradney 395
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
1234 cbradney 396
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
4759 cbradney 397
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 398
  </message>
399
  <message>
4759 cbradney 400
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 401
 
402
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
403
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
404
currently selected item is used.
405
 
406
May throw ValueError if the font cannot be found.
407
</source>
4759 cbradney 408
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 409
 
410
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
411
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
4759 cbradney 412
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 413
 
414
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
415
</translation>
1135 cbradney 416
  </message>
417
  <message>
4759 cbradney 418
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 419
 
420
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
421
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
422
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
423
currently selected item is used.
424
 
4759 cbradney 425
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 426
</source>
4759 cbradney 427
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 428
 
429
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
430
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
431
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
432
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4759 cbradney 433
об&apos;єкт.
1234 cbradney 434
 
435
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
436
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 437
  </message>
438
  <message>
4759 cbradney 439
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 440
 
441
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
442
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
443
item is used.
444
 
445
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
446
</source>
4759 cbradney 447
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 448
 
449
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
450
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 451
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 452
 
453
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
454
за доступний діапазон.
455
</translation>
1135 cbradney 456
  </message>
457
  <message>
4759 cbradney 458
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 459
 
460
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
461
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
462
 
463
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
464
</source>
4759 cbradney 465
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 466
 
467
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
4759 cbradney 468
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 469
 
470
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
471
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
472
</translation>
1135 cbradney 473
  </message>
474
  <message>
4759 cbradney 475
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 476
 
477
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
478
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
479
 
480
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
481
</source>
4759 cbradney 482
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 483
 
484
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
4759 cbradney 485
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 486
 
487
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
488
</translation>
1135 cbradney 489
  </message>
490
  <message>
4759 cbradney 491
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 492
 
493
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
494
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
495
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
496
 
497
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
498
</source>
4759 cbradney 499
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 500
 
501
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
4759 cbradney 502
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
1234 cbradney 503
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
504
дивіться в dir(scribus).
505
 
506
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
507
невірно.
508
</translation>
1135 cbradney 509
  </message>
510
  <message>
4759 cbradney 511
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 512
 
513
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
514
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
515
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
516
selected item is used.
517
 
518
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
519
</source>
4759 cbradney 520
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 521
 
522
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
523
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
524
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 525
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 526
 
527
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 528
тексту.
1234 cbradney 529
</translation>
1135 cbradney 530
  </message>
531
  <message>
4759 cbradney 532
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 533
 
534
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
535
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
536
selected item is used.
537
</source>
4759 cbradney 538
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 539
 
540
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
541
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
4759 cbradney 542
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 543
</translation>
1135 cbradney 544
  </message>
545
  <message>
4759 cbradney 546
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 547
 
548
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
549
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
550
given the currently selected item is used.
551
</source>
4759 cbradney 552
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 553
 
554
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
555
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 556
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 557
</translation>
1135 cbradney 558
  </message>
559
  <message>
4759 cbradney 560
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 561
 
562
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
563
selected item is used.
564
</source>
4759 cbradney 565
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 566
 
567
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 568
використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 569
</translation>
1135 cbradney 570
  </message>
571
  <message>
4759 cbradney 572
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 573
 
574
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
575
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
576
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
577
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
578
used.
579
</source>
4759 cbradney 580
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 581
 
4759 cbradney 582
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
1234 cbradney 583
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
584
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 585
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 586
</translation>
1135 cbradney 587
  </message>
588
  <message>
4759 cbradney 589
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 590
 
591
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
592
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
593
and must not link to or be linked from any other frames already.
594
 
595
May throw ScribusException if linking rules are violated.
596
</source>
4759 cbradney 597
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1234 cbradney 598
 
4759 cbradney 599
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
600
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
601
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
1234 cbradney 602
 
603
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
4759 cbradney 604
правил зв&apos;язування рамок.
1234 cbradney 605
</translation>
1135 cbradney 606
  </message>
607
  <message>
4759 cbradney 608
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 609
 
610
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
611
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
4759 cbradney 612
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 613
 
614
May throw ScribusException if linking rules are violated.
615
</source>
4759 cbradney 616
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 617
 
4759 cbradney 618
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
1234 cbradney 619
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
4759 cbradney 620
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
621
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
1234 cbradney 622
 
623
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
4759 cbradney 624
з&apos;єднання рамок.
1234 cbradney 625
</translation>
1135 cbradney 626
  </message>
627
  <message>
4759 cbradney 628
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 629
 
630
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
631
currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 632
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 633
 
634
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 635
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 636
  </message>
637
  <message>
4759 cbradney 638
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 639
 
640
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
641
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
642
the value of the named color from the default document colors.
643
 
4759 cbradney 644
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 645
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
646
</source>
4759 cbradney 647
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1234 cbradney 648
 
649
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
650
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
651
жодного документа, повертає значення для названого
652
кольору з палітри стандартних кольорів.
653
 
654
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 655
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 656
</translation>
1135 cbradney 657
  </message>
658
  <message>
4759 cbradney 659
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 660
 
661
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
662
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
663
Color components should be in the range from 0 to 255.
664
 
4759 cbradney 665
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 666
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
667
</source>
4759 cbradney 668
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 669
 
670
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
671
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
672
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
673
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
674
 
675
 
676
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 677
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
1234 cbradney 678
</translation>
1135 cbradney 679
  </message>
680
  <message>
4759 cbradney 681
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 682
 
683
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
684
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
685
&quot;None&quot; - transparent.
686
 
687
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
688
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
689
 
4759 cbradney 690
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 691
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
692
</source>
4759 cbradney 693
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 694
 
695
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
696
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
697
 
698
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
699
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
700
 
701
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 702
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 703
  </message>
704
  <message>
4759 cbradney 705
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 706
 
707
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
708
 
4759 cbradney 709
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 710
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
711
</source>
4759 cbradney 712
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 713
 
714
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
715
 
716
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4759 cbradney 717
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
1135 cbradney 718
  </message>
719
  <message>
4759 cbradney 720
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 721
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 722
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 723
 
724
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
725
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
726
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
727
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
728
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
729
 
730
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
731
at 1.
732
 
733
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
734
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
735
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
736
can be binary-ORed with button constants:
737
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
738
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
739
 
740
Usage examples:
4759 cbradney 741
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
742
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 743
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 744
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 745
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
746
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
747
 
748
Defined button and icon constants:
749
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
750
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
751
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
752
</source>
4759 cbradney 753
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1234 cbradney 754
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4759 cbradney 755
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
1234 cbradney 756
 
757
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
758
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
4759 cbradney 759
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
1234 cbradney 760
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
761
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
762
просту розмітку по типу HTML.
763
 
764
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
765
починаються з 1.
766
 
767
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
768
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
769
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
770
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
771
кнопок
772
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
773
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
774
 
775
Приклади використання:
4759 cbradney 776
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
777
          &apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
1234 cbradney 778
          ICON_ERROR)
4759 cbradney 779
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
1234 cbradney 780
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
781
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
782
 
783
Визначені константи кнопок та іконок:
784
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
785
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
786
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 787
  </message>
788
  <message>
4759 cbradney 789
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 790
 
4759 cbradney 791
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
792
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 793
 
4759 cbradney 794
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 795
</source>
4759 cbradney 796
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 797
 
4759 cbradney 798
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
1234 cbradney 799
отримане значення, як строкову величину
4759 cbradney 800
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
801
по умовчанню&apos; (default).
1234 cbradney 802
 
4759 cbradney 803
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
1234 cbradney 804
</translation>
1135 cbradney 805
  </message>
806
  <message>
4759 cbradney 807
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 808
 
809
Closes the current document without prompting to save.
810
 
811
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
812
</source>
4759 cbradney 813
    <translation>closeDoc()
1234 cbradney 814
 
815
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
816
 
817
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
818
документа для зачиняння
819
</translation>
1135 cbradney 820
  </message>
821
  <message>
4759 cbradney 822
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 823
 
824
Returns true if there is a document open.
825
</source>
4759 cbradney 826
    <translation>haveDoc() -&gt; булеве значення
1234 cbradney 827
 
828
Повертає правдиве булеве значення при
829
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 830
  </message>
831
  <message>
4759 cbradney 832
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 833
 
834
Opens the document &quot;name&quot;.
835
 
836
May raise ScribusError if the document could not be opened.
837
</source>
4759 cbradney 838
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 839
 
840
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
841
 
842
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
843
було відчинити.
844
</translation>
1135 cbradney 845
  </message>
846
  <message>
4759 cbradney 847
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 848
 
849
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
850
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
851
save file dialog.
852
 
853
If the save fails, there is currently no way to tell.
854
</source>
4759 cbradney 855
    <translation>saveDoc()
1234 cbradney 856
 
857
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
858
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
859
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
860
діалог збереження файла.
861
 
862
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
863
</translation>
1135 cbradney 864
  </message>
865
  <message>
4759 cbradney 866
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 867
 
868
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
869
relative path).
870
 
871
May raise ScribusError if the save fails.
872
</source>
4759 cbradney 873
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 874
 
4759 cbradney 875
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
1234 cbradney 876
повним або відносним шляхом.
877
 
878
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
879
</translation>
1135 cbradney 880
  </message>
881
  <message>
4759 cbradney 882
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 883
 
884
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
885
strings.
886
</source>
6434 cbradney 887
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 888
 
889
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
890
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
891
</translation>
1135 cbradney 892
  </message>
893
  <message>
4759 cbradney 894
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 895
 
896
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4759 cbradney 897
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 898
constants.
899
</source>
4759 cbradney 900
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1234 cbradney 901
 
902
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
4759 cbradney 903
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 904
константи.
905
</translation>
1135 cbradney 906
  </message>
907
  <message>
4759 cbradney 908
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 909
 
910
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
4759 cbradney 911
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 912
 
913
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
914
</source>
4759 cbradney 915
    <translation>setUnit(type)
1234 cbradney 916
 
917
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
4759 cbradney 918
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 919
 
920
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
921
виміру.
922
</translation>
1135 cbradney 923
  </message>
924
  <message>
4759 cbradney 925
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 926
 
927
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
928
of the UNIT_* constants:
929
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
930
</source>
4759 cbradney 931
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1234 cbradney 932
 
933
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
934
констант UNIT_* constants:
935
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
936
</translation>
1135 cbradney 937
  </message>
938
  <message>
4759 cbradney 939
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 940
 
941
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
942
current document.
943
</source>
4759 cbradney 944
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1234 cbradney 945
 
946
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
947
</translation>
1135 cbradney 948
  </message>
949
  <message>
4759 cbradney 950
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 951
 
952
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
953
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
954
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
955
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
956
</source>
4759 cbradney 957
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1234 cbradney 958
 
959
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
960
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
961
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
962
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
963
</translation>
1135 cbradney 964
  </message>
965
  <message>
4759 cbradney 966
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 967
 
968
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
969
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
970
</source>
4759 cbradney 971
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 972
 
4759 cbradney 973
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
974
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 975
</translation>
1135 cbradney 976
  </message>
977
  <message>
4759 cbradney 978
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 979
 
980
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
981
is not given the currently selected Item is used.
982
</source>
4759 cbradney 983
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 984
 
4759 cbradney 985
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
986
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 987
</translation>
1135 cbradney 988
  </message>
989
  <message>
4759 cbradney 990
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 991
 
992
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
993
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
994
</source>
4759 cbradney 995
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 996
 
4759 cbradney 997
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
998
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 999
</translation>
1135 cbradney 1000
  </message>
1001
  <message>
4759 cbradney 1002
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1003
 
1004
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1005
the currently selected item is used. The join types are:
1006
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1007
</source>
4759 cbradney 1008
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1009
 
4759 cbradney 1010
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1011
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
1234 cbradney 1012
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
1013
</translation>
1135 cbradney 1014
  </message>
1015
  <message>
4759 cbradney 1016
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1017
 
1018
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1019
currently selected item is used. The cap types are:
1020
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1021
</source>
4759 cbradney 1022
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
1234 cbradney 1023
 
4759 cbradney 1024
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
1025
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
1234 cbradney 1026
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
1027
</translation>
1135 cbradney 1028
  </message>
1029
  <message>
4759 cbradney 1030
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1031
 
1032
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1033
currently selected item is used. Line style constants are:
1034
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1035
</source>
4759 cbradney 1036
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
1234 cbradney 1037
 
4759 cbradney 1038
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
1039
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
1234 cbradney 1040
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
1041
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1042
LINE_SOLID (суцільна)
1043
</translation>
1135 cbradney 1044
  </message>
1045
  <message>
4759 cbradney 1046
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1047
 
1048
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1049
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1050
</source>
4759 cbradney 1051
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1234 cbradney 1052
 
4759 cbradney 1053
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1054
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1055
</translation>
1135 cbradney 1056
  </message>
1057
  <message>
4759 cbradney 1058
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1059
 
1060
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1061
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1062
</source>
4759 cbradney 1063
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1234 cbradney 1064
 
1065
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
4759 cbradney 1066
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1067
</translation>
1135 cbradney 1068
  </message>
1069
  <message>
4759 cbradney 1070
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1071
 
1072
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1073
given the currently selected item is used.
1074
</source>
4759 cbradney 1075
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
1234 cbradney 1076
 
4759 cbradney 1077
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1078
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1079
</translation>
1135 cbradney 1080
  </message>
1081
  <message>
4759 cbradney 1082
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1083
 
1084
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1085
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
4759 cbradney 1086
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1087
for reference.
1088
</source>
4759 cbradney 1089
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
1234 cbradney 1090
 
4759 cbradney 1091
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1092
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
1093
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
1234 cbradney 1094
для подальшої інформації.
1095
</translation>
1135 cbradney 1096
  </message>
1097
  <message>
4759 cbradney 1098
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1099
 
1100
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1101
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1102
is used.
1103
</source>
4759 cbradney 1104
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
1234 cbradney 1105
 
4759 cbradney 1106
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1234 cbradney 1107
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
4759 cbradney 1108
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1109
</translation>
1135 cbradney 1110
  </message>
1111
  <message>
4759 cbradney 1112
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1113
 
1114
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1115
</source>
4759 cbradney 1116
    <translation>getAllObjects() -&gt; список
1234 cbradney 1117
 
4759 cbradney 1118
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
1234 cbradney 1119
</translation>
1135 cbradney 1120
  </message>
1121
  <message>
4759 cbradney 1122
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1123
 
1124
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1125
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1126
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1127
belongs to a group, the whole group is moved.
1128
</source>
4759 cbradney 1129
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1130
 
4759 cbradney 1131
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1234 cbradney 1132
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
4759 cbradney 1133
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
1234 cbradney 1134
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1135
</translation>
1135 cbradney 1136
  </message>
1137
  <message>
4759 cbradney 1138
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1139
 
1140
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1141
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1142
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1143
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1144
given the currently selected item is used.
1145
</source>
4759 cbradney 1146
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1147
 
4759 cbradney 1148
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
1234 cbradney 1149
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1150
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1151
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1152
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 1153
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1154
</translation>
1135 cbradney 1155
  </message>
1156
  <message>
4759 cbradney 1157
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1158
 
1159
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1160
is not given the currently selected item is used.
1161
</source>
4759 cbradney 1162
    <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1163
 
4759 cbradney 1164
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1165
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1166
</translation>
1135 cbradney 1167
  </message>
1168
  <message>
4759 cbradney 1169
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1170
 
1171
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1172
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1173
second selected Object and so on.
1174
</source>
4759 cbradney 1175
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1176
 
4759 cbradney 1177
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1178
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
1179
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
1234 cbradney 1180
</translation>
1135 cbradney 1181
  </message>
1182
  <message>
4759 cbradney 1183
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1184
 
1185
Returns the number of selected objects.
1186
</source>
4759 cbradney 1187
    <translation>selectionCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1188
 
4759 cbradney 1189
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
1234 cbradney 1190
</translation>
1135 cbradney 1191
  </message>
1192
  <message>
4759 cbradney 1193
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1194
 
1195
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1196
</source>
4759 cbradney 1197
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1198
 
4759 cbradney 1199
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1234 cbradney 1200
</translation>
1135 cbradney 1201
  </message>
1202
  <message>
4759 cbradney 1203
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1204
 
1205
Deselects all objects in the whole document.
1206
</source>
4759 cbradney 1207
    <translation>deselectAll()
1234 cbradney 1208
 
4759 cbradney 1209
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
1234 cbradney 1210
</translation>
1135 cbradney 1211
  </message>
1212
  <message>
4759 cbradney 1213
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1214
 
1215
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1216
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1217
items are used.
1218
</source>
4759 cbradney 1219
    <translation>groupObjects(list)
1234 cbradney 1220
 
4759 cbradney 1221
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1222
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1223
використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1224
</translation>
1135 cbradney 1225
  </message>
1226
  <message>
4759 cbradney 1227
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1228
 
1229
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
4759 cbradney 1230
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1231
 
4759 cbradney 1232
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1233
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
1135 cbradney 1234
  </message>
1235
  <message>
4759 cbradney 1236
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1237
 
1238
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1239
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1240
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1241
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1242
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1243
 
1244
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1245
</source>
4759 cbradney 1246
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1247
 
4759 cbradney 1248
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1234 cbradney 1249
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1250
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1251
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
4759 cbradney 1252
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1253
 
1254
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1255
</translation>
1135 cbradney 1256
  </message>
1257
  <message>
4759 cbradney 1258
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1259
 
1260
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1261
not given the currently selected item is used.
1262
 
1263
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1264
</source>
4759 cbradney 1265
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1266
 
1267
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
4759 cbradney 1268
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1269
 
1270
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1271
для зображень
1272
</translation>
1135 cbradney 1273
  </message>
1274
  <message>
4759 cbradney 1275
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1276
 
1277
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1278
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1279
means 100 %.
1280
 
1281
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1282
</source>
4759 cbradney 1283
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1284
 
1285
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
4759 cbradney 1286
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
1234 cbradney 1287
дорівнює 100 %.
1288
 
1289
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1290
рамкою для зображень
1291
</translation>
1135 cbradney 1292
  </message>
1293
  <message>
4759 cbradney 1294
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1295
 
4759 cbradney 1296
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1297
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1298
if locked.
1299
</source>
4759 cbradney 1300
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1301
 
4759 cbradney 1302
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1303
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
1304
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
1234 cbradney 1305
</translation>
1135 cbradney 1306
  </message>
1307
  <message>
4759 cbradney 1308
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1309
 
1310
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1311
currently selected item is used.
1312
</source>
4759 cbradney 1313
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1234 cbradney 1314
 
4759 cbradney 1315
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
1316
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1317
</translation>
1135 cbradney 1318
  </message>
1319
  <message>
4759 cbradney 1320
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1321
 
1322
Returns a list with the names of all available fonts.
1323
</source>
4759 cbradney 1324
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1234 cbradney 1325
 
1326
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1327
</translation>
1135 cbradney 1328
  </message>
1329
  <message>
4759 cbradney 1330
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1331
 
4759 cbradney 1332
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1333
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1334
</source>
4759 cbradney 1335
    <translation>getXFontNames() -&gt; список туплів
1234 cbradney 1336
 
1337
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1338
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1339
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1340
</translation>
1135 cbradney 1341
  </message>
1342
  <message>
4759 cbradney 1343
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1344
 
1345
Returns a list with the names of all defined layers.
1346
</source>
4759 cbradney 1347
    <translation>getLayers() -&gt; list
1234 cbradney 1348
 
1349
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1350
</translation>
1135 cbradney 1351
  </message>
1352
  <message>
4759 cbradney 1353
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1354
 
1355
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1356
 
4759 cbradney 1357
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1358
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1359
</source>
4759 cbradney 1360
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1361
 
1362
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1363
 
1364
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1365
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1366
</translation>
1135 cbradney 1367
  </message>
1368
  <message>
4759 cbradney 1369
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1370
 
1371
Returns the name of the current active layer.
1372
</source>
4759 cbradney 1373
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1234 cbradney 1374
 
1375
Повертає назву активного плану.
1376
</translation>
1135 cbradney 1377
  </message>
1378
  <message>
4759 cbradney 1379
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1380
 
1381
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1382
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1383
 
4759 cbradney 1384
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1385
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1386
</source>
4759 cbradney 1387
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1388
 
4759 cbradney 1389
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1390
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1391
 
1392
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1393
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1394
</translation>
1135 cbradney 1395
  </message>
1396
  <message>
4759 cbradney 1397
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1398
 
1399
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1400
the layer is invisible.
1401
 
4759 cbradney 1402
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1403
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1404
</source>
4759 cbradney 1405
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1234 cbradney 1406
 
1407
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1408
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1409
 
1410
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1411
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1412
</translation>
1135 cbradney 1413
  </message>
1414
  <message>
4759 cbradney 1415
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1416
 
1417
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4759 cbradney 1418
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1419
 
4759 cbradney 1420
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1421
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1422
</source>
6261 cbradney 1423
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1234 cbradney 1424
 
1425
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1426
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1427
 
1428
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1429
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1430
</translation>
1135 cbradney 1431
  </message>
1432
  <message>
4759 cbradney 1433
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1434
 
4759 cbradney 1435
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1436
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1437
 
4759 cbradney 1438
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1439
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1440
</source>
4759 cbradney 1441
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1234 cbradney 1442
 
1443
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1444
останній план документа нічого не відбувається.
1445
 
1446
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1447
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1448
</translation>
1135 cbradney 1449
  </message>
1450
  <message>
4759 cbradney 1451
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1452
 
1453
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1454
 
4759 cbradney 1455
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1456
</source>
4759 cbradney 1457
    <translation>createLayer(layer)
1234 cbradney 1458
 
1459
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1460
 
1461
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1462
</translation>
1135 cbradney 1463
  </message>
1464
  <message>
4759 cbradney 1465
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1466
 
1467
Returns a string with the -lang value.
1468
</source>
4759 cbradney 1469
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1470
 
1471
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1472
</translation>
1135 cbradney 1473
  </message>
1474
  <message>
4759 cbradney 1475
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1476
 
1477
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1478
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1479
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1480
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1481
is not given Scribus will create one for you.
1482
 
4759 cbradney 1483
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1484
</source>
4759 cbradney 1485
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1486
 
1487
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1488
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1489
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1490
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1234 cbradney 1491
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1492
 
1493
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1494
використаної назви.
1495
</translation>
1135 cbradney 1496
  </message>
1497
  <message>
4759 cbradney 1498
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1499
 
1500
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1501
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1502
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1503
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1504
create one for you.
1505
 
4759 cbradney 1506
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1507
</source>
4759 cbradney 1508
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1509
 
1510
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1511
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
4759 cbradney 1512
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
1234 cbradney 1513
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1514
Scribus створить його сам.
1515
 
1516
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1517
використаної назви.
1518
</translation>
1135 cbradney 1519
  </message>
1520
  <message>
4759 cbradney 1521
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1522
 
1523
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1524
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1525
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1526
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1527
given Scribus will create one for you.
1528
 
4759 cbradney 1529
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1530
</source>
4759 cbradney 1531
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1532
 
1533
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1534
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1535
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1536
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1537
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1538
 
1539
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1540
використаної назви.
1541
 
1542
</translation>
1135 cbradney 1543
  </message>
1544
  <message>
4759 cbradney 1545
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1546
 
1547
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1548
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1549
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1550
object because you need this name for further access to that object. If
1551
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1552
 
4759 cbradney 1553
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1554
</source>
4759 cbradney 1555
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1556
 
1557
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1558
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1559
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1560
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1561
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1562
 
1563
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1564
використаної назви.
1565
</translation>
1135 cbradney 1566
  </message>
1567
  <message>
4759 cbradney 1568
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1569
 
1570
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1571
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1572
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1573
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1574
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1575
Scribus will create one for you.
1576
 
4759 cbradney 1577
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1578
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1579
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1580
</source>
4759 cbradney 1581
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1582
 
1583
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1584
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1585
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1586
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4759 cbradney 1587
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1588
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1589
 
1590
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1591
використаної назви.
1592
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1593
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1594
</translation>
1135 cbradney 1595
  </message>
1596
  <message>
4759 cbradney 1597
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1598
 
1599
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1600
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1601
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1602
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1603
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1604
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1605
identifier for the object because you need this name for further access to that
1606
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1607
 
4759 cbradney 1608
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1609
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1610
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1611
</source>
4759 cbradney 1612
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1613
 
1614
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1615
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1616
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1617
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
4759 cbradney 1618
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1234 cbradney 1619
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
4759 cbradney 1620
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
1234 cbradney 1621
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1622
 
1623
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1624
використаної назви.
1625
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1626
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1627
</translation>
1135 cbradney 1628
  </message>
1629
  <message>
4759 cbradney 1630
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1631
 
1632
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1633
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1634
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1635
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1636
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1637
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1638
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1639
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1640
for you.
1641
 
4759 cbradney 1642
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1643
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4759 cbradney 1644
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1645
</source>
4759 cbradney 1646
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1647
 
1648
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1649
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1650
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1651
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1652
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1653
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
4759 cbradney 1654
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
1234 cbradney 1655
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1656
задано, Scribus створить його сам.
1657
 
1658
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1659
використаної назви.
1660
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1661
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1662
</translation>
1135 cbradney 1663
  </message>
1664
  <message>
4759 cbradney 1665
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1666
 
1667
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1668
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1669
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1670
unique identifier for the object because you need this name for further access
1671
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1672
 
4759 cbradney 1673
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1674
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1675
</source>
4759 cbradney 1676
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
1234 cbradney 1677
 
4759 cbradney 1678
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
1234 cbradney 1679
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1680
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
4759 cbradney 1681
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
1234 cbradney 1682
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1683
його сам.
1684
 
1685
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1686
використаної назви.
1687
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
4759 cbradney 1688
базових об&apos;єкти не існують.
1234 cbradney 1689
</translation>
1135 cbradney 1690
  </message>
1691
  <message>
4759 cbradney 1692
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1693
 
1694
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1695
selected item is deleted.
1696
</source>
4759 cbradney 1697
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1698
 
4759 cbradney 1699
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1700
</translation>
1135 cbradney 1701
  </message>
1702
  <message>
4759 cbradney 1703
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1704
 
1705
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1706
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1707
is not passed, text flow is toggled.
1708
</source>
6261 cbradney 1709
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1234 cbradney 1710
 
4759 cbradney 1711
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
1712
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
1234 cbradney 1713
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1714
стану параметра на протилежний.
1715
</translation>
1135 cbradney 1716
  </message>
1717
  <message>
4759 cbradney 1718
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1719
 
1720
Test if an object with specified name really exists in the document.
1721
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1722
returns True if there is something selected.
1723
</source>
4759 cbradney 1724
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
1234 cbradney 1725
 
4759 cbradney 1726
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
1727
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1728
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
1234 cbradney 1729
</translation>
1135 cbradney 1730
  </message>
1731
  <message>
4759 cbradney 1732
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1733
 
1734
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
4759 cbradney 1735
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1736
</source>
4759 cbradney 1737
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1738
 
4759 cbradney 1739
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1740
буде використано вибраний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1741
</translation>
1135 cbradney 1742
  </message>
1743
  <message>
4759 cbradney 1744
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1745
 
1746
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1747
</source>
4759 cbradney 1748
    <translation>getAllStyles() -&gt; список
1234 cbradney 1749
 
1750
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1751
</translation>
1135 cbradney 1752
  </message>
1753
  <message>
4759 cbradney 1754
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1755
 
1756
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1757
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1758
</source>
4759 cbradney 1759
    <translation>currentPage() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1760
 
1761
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1762
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1763
</translation>
1135 cbradney 1764
  </message>
1765
  <message>
4759 cbradney 1766
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1767
 
1768
Redraws all pages.
1769
</source>
4759 cbradney 1770
    <translation>redrawAll()
1234 cbradney 1771
 
1772
Перерисовує всі сторінки.
1773
</translation>
1135 cbradney 1774
  </message>
1775
  <message>
4759 cbradney 1776
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1777
 
1778
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1779
 
1780
May raise ScribusError if the save failed.
1781
</source>
4759 cbradney 1782
    <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1783
 
1784
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1785
 
1786
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1787
</translation>
1135 cbradney 1788
  </message>
1789
  <message>
4759 cbradney 1790
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1791
 
1792
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1793
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1794
page number is.
1795
 
1796
May raise IndexError if the page number is out of range
1797
</source>
4759 cbradney 1798
    <translation>deletePage(nr)
1234 cbradney 1799
 
1800
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1801
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1802
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1803
 
1804
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1805
межі доступного діапазону
1806
</translation>
1135 cbradney 1807
  </message>
1808
  <message>
4759 cbradney 1809
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1810
 
1811
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
4759 cbradney 1812
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1813
just sets the page that script commands will operates on.
1814
 
1815
May raise IndexError if the page number is out of range.
1816
</source>
4759 cbradney 1817
    <translation>gotoPage(nr)
1234 cbradney 1818
 
1819
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1820
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1821
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1822
 
1823
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1824
доступного діапазону.
1825
</translation>
1135 cbradney 1826
  </message>
1827
  <message>
4759 cbradney 1828
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1829
 
1830
Returns the number of pages in the document.
1831
</source>
4759 cbradney 1832
    <translation>pageCount() -&gt; ціле число
1234 cbradney 1833
 
1834
Повертає число сторінок в документі.
1835
</translation>
1135 cbradney 1836
  </message>
1837
  <message>
4759 cbradney 1838
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1839
 
1840
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
4759 cbradney 1841
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1842
</source>
4759 cbradney 1843
    <translation>getHGuides() -&gt; список
1234 cbradney 1844
 
1845
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1846
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
4759 cbradney 1847
UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1848
</translation>
1135 cbradney 1849
  </message>
1850
  <message>
4759 cbradney 1851
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1852
 
1853
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
4759 cbradney 1854
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1855
 
1856
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1857
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1858
</source>
4759 cbradney 1859
    <translation>setHGuides(list)
1234 cbradney 1860
 
1861
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
1862
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
4759 cbradney 1863
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1864
 
1865
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
1866
заміщення існуючих
1867
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
1868
</translation>
1135 cbradney 1869
  </message>
1870
  <message>
4759 cbradney 1871
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1872
 
1873
See getHGuides.
1874
</source>
4759 cbradney 1875
    <translation>getVGuides()
1234 cbradney 1876
 
1877
Див. getHGuides.
1878
</translation>
1135 cbradney 1879
  </message>
1880
  <message>
4759 cbradney 1881
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1882
 
1883
See setHGuides.
1884
</source>
4759 cbradney 1885
    <translation>setVGuides()
1234 cbradney 1886
 
1887
Див. setHGuides.
1888
</translation>
1135 cbradney 1889
  </message>
1890
  <message>
4759 cbradney 1891
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1892
 
4759 cbradney 1893
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1894
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1895
</source>
4759 cbradney 1896
    <translation>getPageSize() -&gt; тупль
1234 cbradney 1897
 
1898
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
4759 cbradney 1899
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
1234 cbradney 1900
</translation>
1135 cbradney 1901
  </message>
1902
  <message>
4759 cbradney 1903
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1904
 
1905
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
4759 cbradney 1906
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1907
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1908
the page...
1909
</source>
4759 cbradney 1910
    <translation>getPageItems() -&gt; список
1234 cbradney 1911
 
4759 cbradney 1912
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
1913
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1914
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
1234 cbradney 1915
</translation>
1135 cbradney 1916
  </message>
1917
  <message>
4759 cbradney 1918
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1919
 
1920
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1921
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1922
currently selected item is used.
1923
</source>
4759 cbradney 1924
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1925
 
4759 cbradney 1926
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
1234 cbradney 1927
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4759 cbradney 1928
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1929
</translation>
1135 cbradney 1930
  </message>
1931
  <message>
4759 cbradney 1932
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1933
 
1934
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1935
is not given the currently selected item is used.
1936
</source>
4759 cbradney 1937
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1938
 
4759 cbradney 1939
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1940
буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1941
</translation>
1135 cbradney 1942
  </message>
1943
  <message>
4759 cbradney 1944
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1945
 
1946
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1947
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1948
given the currently selected item is used.
1949
 
1950
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1951
</source>
4759 cbradney 1952
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1953
 
4759 cbradney 1954
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
1234 cbradney 1955
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
4759 cbradney 1956
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1957
 
1958
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
1959
доступний діапазон.
1960
</translation>
1135 cbradney 1961
  </message>
1962
  <message>
4759 cbradney 1963
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1964
 
1965
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1966
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1967
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1968
is used.
1969
 
1970
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1971
</source>
4759 cbradney 1972
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1973
 
4759 cbradney 1974
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
1234 cbradney 1975
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4759 cbradney 1976
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 1977
 
1978
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
1979
доступний діапазон.
1980
</translation>
1135 cbradney 1981
  </message>
1982
  <message>
4759 cbradney 1983
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1984
 
1985
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1986
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 1987
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1988
</source>
4759 cbradney 1989
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1990
 
4759 cbradney 1991
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
1992
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1993
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 1994
</translation>
1135 cbradney 1995
  </message>
1996
  <message>
4759 cbradney 1997
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1998
 
1999
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2000
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4759 cbradney 2001
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2002
</source>
4759 cbradney 2003
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2004
 
4759 cbradney 2005
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
2006
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2007
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1234 cbradney 2008
</translation>
1135 cbradney 2009
  </message>
2010
  <message>
4759 cbradney 2011
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2012
 
2013
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2014
is not given the currently selected item is used. There are predefined
4759 cbradney 2015
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2016
</source>
4759 cbradney 2017
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2018
 
4759 cbradney 2019
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
2020
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
2021
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1234 cbradney 2022
</translation>
1135 cbradney 2023
  </message>
2024
  <message>
4759 cbradney 2025
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2026
 
2027
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2028
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2029
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2030
Item is used.
2031
 
2032
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2033
</source>
4759 cbradney 2034
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2035
 
4759 cbradney 2036
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
1234 cbradney 2037
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
2038
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4759 cbradney 2039
активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2040
 
2041
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2042
доступний діапазон.
2043
</translation>
1135 cbradney 2044
  </message>
2045
  <message>
4759 cbradney 2046
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2047
 
2048
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2049
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2050
 
2051
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2052
</source>
4759 cbradney 2053
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2054
 
4759 cbradney 2055
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2056
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2057
 
2058
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2059
</translation>
1135 cbradney 2060
  </message>
2061
  <message>
4759 cbradney 2062
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2063
 
2064
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2065
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2066
 
4759 cbradney 2067
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2068
</source>
4759 cbradney 2069
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2070
 
4759 cbradney 2071
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2072
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1234 cbradney 2073
 
2074
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2075
</translation>
1135 cbradney 2076
  </message>
2077
  <message>
4759 cbradney 2078
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2079
 
2080
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2081
new progress bar use. See progressSet.
2082
</source>
4759 cbradney 2083
    <translation>progressReset()
1234 cbradney 2084
 
2085
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2086
використання панелі. Див. progressSet.
2087
</translation>
1135 cbradney 2088
  </message>
2089
  <message>
4759 cbradney 2090
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2091
 
4759 cbradney 2092
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2093
See progressSet.
2094
</source>
4759 cbradney 2095
    <translation>progressTotal(max)
1234 cbradney 2096
 
2097
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2098
число. Див. progressSet.
2099
</translation>
1135 cbradney 2100
  </message>
2101
  <message>
4759 cbradney 2102
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2103
 
2104
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2105
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2106
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2107
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2108
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2109
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
4759 cbradney 2110
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2111
</source>
4759 cbradney 2112
    <translation>progressSet(nr)
1234 cbradney 2113
 
2114
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2115
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2116
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2117
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2118
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2119
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2120
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2121
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
4759 cbradney 2122
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
1234 cbradney 2123
</translation>
1135 cbradney 2124
  </message>
2125
  <message>
4759 cbradney 2126
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2127
 
2128
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2129
</source>
4759 cbradney 2130
    <translation>setCursor()
1234 cbradney 2131
 
2132
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2133
Поки що не використовуйте.
2134
</translation>
1135 cbradney 2135
  </message>
2136
  <message>
4759 cbradney 2137
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2138
 
4759 cbradney 2139
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2140
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2141
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2142
</source>
4759 cbradney 2143
    <translation>docChanged(булеве значення)
1234 cbradney 2144
 
2145
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2146
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2147
змін автоматично при роботі сценарія.
2148
</translation>
1135 cbradney 2149
  </message>
2150
  <message>
4759 cbradney 2151
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1135 cbradney 2152
 
4759 cbradney 2153
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2154
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2155
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1135 cbradney 2156
 
1525 cbradney 2157
May raise WrongFrameTypeError.
2158
</source>
4759 cbradney 2159
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2168 cbradney 2160
 
2161
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
4759 cbradney 2162
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
2163
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2164
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
2168 cbradney 2165
булевими змінними.
2166
 
2167
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2168
</translation>
1525 cbradney 2169
  </message>
2170
  <message>
4759 cbradney 2171
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2172
 
2173
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2174
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2175
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2176
 
4759 cbradney 2177
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2178
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2179
</source>
4759 cbradney 2180
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2168 cbradney 2181
 
2182
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2183
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2184
&quot;layer&quot; не дозволено.
2185
 
2186
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2187
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2188
</translation>
1525 cbradney 2189
  </message>
2190
  <message>
4759 cbradney 2191
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2192
 
2168 cbradney 2193
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2194
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2195
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2196
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2197
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2198
 
4759 cbradney 2199
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2168 cbradney 2200
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2201
</source>
4759 cbradney 2202
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2203
 
2168 cbradney 2204
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2205
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2206
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2207
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
4759 cbradney 2208
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2168 cbradney 2209
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2210
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2211
 
2212
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2213
було знайдено.
2214
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
4759 cbradney 2215
зразковий текст або ім&apos;я файла.
2168 cbradney 2216
</translation>
1525 cbradney 2217
  </message>
2218
  <message>
4759 cbradney 2219
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2220
 
2168 cbradney 2221
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2222
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2223
 
2168 cbradney 2224
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2225
</source>
4759 cbradney 2226
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2227
 
2168 cbradney 2228
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
4759 cbradney 2229
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2230
 
2168 cbradney 2231
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2232
текстовою рамкою
2233
</translation>
1525 cbradney 2234
  </message>
2235
  <message>
4759 cbradney 2236
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2237
 
2168 cbradney 2238
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2239
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2240
 
2168 cbradney 2241
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2242
</source>
4759 cbradney 2243
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2244
 
2168 cbradney 2245
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
4759 cbradney 2246
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
1525 cbradney 2247
 
2168 cbradney 2248
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2249
являється текстовою
2250
</translation>
1525 cbradney 2251
  </message>
2252
  <message>
4759 cbradney 2253
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2254
 
2168 cbradney 2255
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
4759 cbradney 2256
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2257
</source>
4759 cbradney 2258
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2259
 
4759 cbradney 2260
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
2168 cbradney 2261
</translation>
1525 cbradney 2262
  </message>
2263
  <message>
4759 cbradney 2264
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2265
 
3064 cbradney 2266
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2267
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2268
space. If no document is open, returns the value of the named color
2269
from the default document colors.
2270
 
4759 cbradney 2271
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3064 cbradney 2272
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2273
</source>
4759 cbradney 2274
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
3443 cbradney 2275
 
2276
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2277
 
2278
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
4759 cbradney 2279
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
3443 cbradney 2280
</translation>
3064 cbradney 2281
  </message>
2282
  <message>
4759 cbradney 2283
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3064 cbradney 2284
 
2285
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2286
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2287
the range from 0 to 255.
2288
 
2289
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2290
</source>
4759 cbradney 2291
    <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3443 cbradney 2292
 
2293
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2294
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2295
 
4759 cbradney 2296
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
3443 cbradney 2297
</translation>
3064 cbradney 2298
  </message>
2299
  <message>
4759 cbradney 2300
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3064 cbradney 2301
 
2302
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2303
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
4759 cbradney 2304
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3064 cbradney 2305
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2306
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2307
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2308
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2309
opional parameters is False.
2310
 
4759 cbradney 2311
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2312
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3064 cbradney 2313
 
2314
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2315
 
4759 cbradney 2316
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2317
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3064 cbradney 2318
</source>
4759 cbradney 2319
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2320
 
4759 cbradney 2321
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
3443 cbradney 2322
 
4759 cbradney 2323
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2324
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3443 cbradney 2325
 
2326
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2327
 
4759 cbradney 2328
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2329
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3443 cbradney 2330
</translation>
3064 cbradney 2331
  </message>
2332
  <message>
4759 cbradney 2333
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3064 cbradney 2334
 
2335
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2336
</source>
4759 cbradney 2337
    <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2338
 
4759 cbradney 2339
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
3064 cbradney 2340
  </message>
2341
  <message>
4759 cbradney 2342
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3064 cbradney 2343
 
2344
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2345
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
4759 cbradney 2346
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3064 cbradney 2347
</source>
4759 cbradney 2348
    <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3443 cbradney 2349
 
4759 cbradney 2350
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
2351
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
3443 cbradney 2352
</translation>
3064 cbradney 2353
  </message>
2354
  <message>
4759 cbradney 2355
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3064 cbradney 2356
 
4759 cbradney 2357
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
3064 cbradney 2358
for details of arguments.
2359
 
4759 cbradney 2360
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
3064 cbradney 2361
</source>
4759 cbradney 2362
    <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3443 cbradney 2363
 
4759 cbradney 2364
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
3443 cbradney 2365
для додаткової інформації про атрибути.
2366
 
4759 cbradney 2367
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
3443 cbradney 2368
</translation>
3064 cbradney 2369
  </message>
2370
  <message>
4759 cbradney 2371
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3064 cbradney 2372
 
4759 cbradney 2373
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2374
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
3064 cbradney 2375
by parent classes as well.
2376
</source>
4759 cbradney 2377
    <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3443 cbradney 2378
 
4759 cbradney 2379
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
2380
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
3443 cbradney 2381
</translation>
3064 cbradney 2382
  </message>
2383
  <message>
4759 cbradney 2384
    <source>getProperty(object, property)
3064 cbradney 2385
 
4759 cbradney 2386
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
3064 cbradney 2387
 
4759 cbradney 2388
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
3064 cbradney 2389
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2390
C++ QObject instance.
2391
 
4759 cbradney 2392
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2393
to look up on `object&apos;.
3064 cbradney 2394
 
2395
The return value varies depending on the type of the property.
2396
</source>
4759 cbradney 2397
    <translation>getProperty(object, property)
3443 cbradney 2398
 
4759 cbradney 2399
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2400
 
4759 cbradney 2401
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
3443 cbradney 2402
 
4759 cbradney 2403
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
3443 cbradney 2404
 
2405
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2406
</translation>
3064 cbradney 2407
  </message>
2408
  <message>
4759 cbradney 2409
    <source>setProperty(object, property, value)
3064 cbradney 2410
 
4759 cbradney 2411
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2412
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
3064 cbradney 2413
also be raised if the underlying setter fails.
2414
 
2415
See getProperty() for more information.
2416
</source>
4759 cbradney 2417
    <translation>setProperty(object, property, value)
3443 cbradney 2418
 
4759 cbradney 2419
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
3443 cbradney 2420
 
2421
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2422
</translation>
3064 cbradney 2423
  </message>
2424
  <message>
4759 cbradney 2425
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3064 cbradney 2426
 
4759 cbradney 2427
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2428
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2429
search recursively through children, grandchildren, etc.
2430
 
2431
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2432
</source>
4759 cbradney 2433
    <translation>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3443 cbradney 2434
 
4759 cbradney 2435
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
3443 cbradney 2436
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2437
 
2438
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2439
</translation>
3064 cbradney 2440
  </message>
2441
  <message>
4759 cbradney 2442
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3064 cbradney 2443
 
4759 cbradney 2444
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2445
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
3064 cbradney 2446
search recursively through children, grandchildren, etc.
2447
</source>
4759 cbradney 2448
    <translation>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3443 cbradney 2449
 
4759 cbradney 2450
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
3443 cbradney 2451
</translation>
3064 cbradney 2452
  </message>
2453
  <message>
4759 cbradney 2454
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3064 cbradney 2455
 
2456
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2457
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2458
selected item is used.
2459
</source>
4759 cbradney 2460
    <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3443 cbradney 2461
 
4759 cbradney 2462
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2463
</translation>
3064 cbradney 2464
  </message>
2465
  <message>
4759 cbradney 2466
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3064 cbradney 2467
 
2468
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2469
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2470
&quot;layer&quot; is invisible.
2471
 
4759 cbradney 2472
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2473
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3064 cbradney 2474
</source>
4759 cbradney 2475
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3443 cbradney 2476
 
2477
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2478
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2479
 
2480
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2481
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2482
</translation>
3064 cbradney 2483
  </message>
2484
  <message>
4759 cbradney 2485
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2486
 
2487
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2488
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2489
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2490
not given the currently selected Item is used.
2491
 
2492
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2493
</source>
4759 cbradney 2494
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3443 cbradney 2495
 
2496
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2497
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
3443 cbradney 2498
 
2499
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2500
</translation>
3064 cbradney 2501
  </message>
2502
  <message>
4759 cbradney 2503
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3064 cbradney 2504
 
2505
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2506
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3064 cbradney 2507
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2508
 
2509
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2510
</source>
4759 cbradney 2511
    <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
3443 cbradney 2512
 
2513
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
4759 cbradney 2514
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
3443 cbradney 2515
 
2516
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2517
  </message>
3443 cbradney 2518
  <message>
4759 cbradney 2519
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2520
 
4759 cbradney 2521
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3443 cbradney 2522
style name or None when user cancels the dialog.
2523
</source>
4759 cbradney 2524
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
3443 cbradney 2525
 
2526
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
4759 cbradney 2527
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
3443 cbradney 2528
</translation>
2529
  </message>
3824 cbradney 2530
  <message>
4759 cbradney 2531
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2532
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3824 cbradney 2533
 
2534
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2535
 
2536
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2537
following meaning:
2538
 
2539
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4759 cbradney 2540
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2541
 
2542
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2543
  margins
2544
 
2545
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2546
 
2547
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4759 cbradney 2548
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2549
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2550
 
2551
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2552
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2553
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2554
 
2555
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2556
 
2557
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2558
 
2559
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2560
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2561
is not in points, make sure to account for this.
2562
 
2563
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2564
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2565
</source>
4759 cbradney 2566
    <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2567
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
4444 cbradney 2568
 
2569
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
2570
 
2571
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
2572
Розшифрування параметрів:
2573
 
2574
  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4759 cbradney 2575
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
4444 cbradney 2576
  наприклад PAPER_A4 і т.п.
2577
 
2578
  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
2579
  документа
2580
 
2581
  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
2582
 
2583
  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
2584
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
2585
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
2586
 
2587
  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
2588
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2589
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2590
 
2591
  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2592
 
2593
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2594
 
2595
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
2596
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
2597
інші одиниці виміру.
2598
 
2599
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2600
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2601
</translation>
3824 cbradney 2602
  </message>
4141 cbradney 2603
  <message>
4759 cbradney 2604
    <source>closeMasterPage()
4141 cbradney 2605
 
2606
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2607
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2608
</source>
4759 cbradney 2609
    <translation>closeMasterPage()
4444 cbradney 2610
 
2611
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
2612
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
2613
</translation>
4141 cbradney 2614
  </message>
2615
  <message>
4759 cbradney 2616
    <source>masterPageNames()
4141 cbradney 2617
 
2618
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2619
</source>
4759 cbradney 2620
    <translation>masterPageNames()
4444 cbradney 2621
 
2622
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
2623
</translation>
4141 cbradney 2624
  </message>
2625
  <message>
4759 cbradney 2626
    <source>editMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2627
 
2628
Enables master page editing and opens the named master page
2629
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2630
</source>
4759 cbradney 2631
    <translation>editMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2632
 
2633
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
2634
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
2635
</translation>
4141 cbradney 2636
  </message>
2637
  <message>
4759 cbradney 2638
    <source>createMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2639
 
2640
Creates a new master page named pageName and opens it for
2641
editing.
2642
</source>
4759 cbradney 2643
    <translation>createMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2644
 
2645
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
2646
для редагування.
2647
</translation>
4141 cbradney 2648
  </message>
2649
  <message>
4759 cbradney 2650
    <source>deleteMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2651
 
2652
Delete the named master page.
2653
</source>
4759 cbradney 2654
    <translation>deleteMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2655
 
2656
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
2657
</translation>
4141 cbradney 2658
  </message>
2659
  <message>
4759 cbradney 2660
    <source>zoomDocument(double)
4141 cbradney 2661
 
2662
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2663
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2664
</source>
4759 cbradney 2665
    <translation>zoomDocument(double)
4444 cbradney 2666
 
2667
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
2668
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
2669
використовує -100 як позначку.
2670
</translation>
4141 cbradney 2671
  </message>
6261 cbradney 2672
  <message>
2673
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2674
 
2675
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2676
is not given the currently selected Item is used.
2677
</source>
2678
    <translation type="unfinished"></translation>
2679
  </message>
2680
  <message>
2681
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2682
 
2683
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2684
is not given the currently selected Item is used.
2685
</source>
2686
    <translation type="unfinished"></translation>
2687
  </message>
2688
  <message>
2689
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2690
 
2691
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2692
is not given the currently selected Item is used.
2693
</source>
2694
    <translation type="unfinished"></translation>
2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2698
 
2699
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2700
is not given the currently selected Item is used.
2701
</source>
2702
    <translation type="unfinished"></translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
2705
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2706
 
2707
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
2708
false the layer won&apos;t be printed.
2709
 
2710
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2711
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2712
</source>
2713
    <translation type="unfinished"></translation>
2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2717
 
2718
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2719
true the layer will be locked.
2720
 
2721
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2722
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2723
</source>
2724
    <translation type="unfinished"></translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>setLayerOutlined&quot;layer&quot;, outline)
2728
 
2729
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2730
true the layer will be displayed outlined.
2731
 
2732
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2733
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2734
</source>
2735
    <translation type="unfinished"></translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>setLayerFlow&quot;layer&quot;, flow)
2739
 
2740
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2741
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2742
 
2743
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2744
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2745
</source>
2746
    <translation type="unfinished"></translation>
2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <source>setLayerBlendmode&quot;layer&quot;, blend)
2750
 
2751
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2752
 
2753
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2754
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2755
</source>
2756
    <translation type="unfinished"></translation>
2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>setLayerTransparency&quot;layer&quot;, trans)
2760
 
2761
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2762
 
2763
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2764
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2765
</source>
2766
    <translation type="unfinished"></translation>
2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2770
 
2771
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2772
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2773
&quot;layer&quot; is locked.
2774
 
2775
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2776
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2777
</source>
2778
    <translation type="unfinished"></translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2782
 
2783
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2784
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2785
&quot;layer&quot; is normal.
2786
 
2787
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2788
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2789
</source>
2790
    <translation type="unfinished"></translation>
2791
  </message>
2792
  <message>
2793
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2794
 
2795
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2796
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2797
 
2798
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2799
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2800
</source>
2801
    <translation type="unfinished"></translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2805
 
2806
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2807
 
2808
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2809
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2810
</source>
2811
    <translation type="unfinished"></translation>
2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2815
 
2816
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2817
 
2818
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2819
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2820
</source>
2821
    <translation type="unfinished"></translation>
2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2825
 
2826
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2827
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2828
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2829
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2830
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2831
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2832
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2833
</source>
2834
    <translation type="unfinished"></translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
2837
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2838
 
2839
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2840
</source>
2841
    <translation type="unfinished"></translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2845
 
2846
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2847
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2848
currently selected item is used.
2849
</source>
2850
    <translation type="unfinished"></translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2854
 
2855
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2856
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2857
currently selected item is used.
2858
</source>
2859
    <translation type="unfinished"></translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2863
 
2864
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2865
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2866
currently selected item is used.
2867
</source>
2868
    <translation type="unfinished"></translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
2871
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2872
 
2873
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2874
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2875
currently selected item is used.
2876
</source>
2877
    <translation type="unfinished"></translation>
2878
  </message>
6434 cbradney 2879
  <message>
2880
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2881
 
2882
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2883
strings.
2884
</source>
2885
    <translation type="unfinished"></translation>
2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>getPageType() -&gt; integer
2889
 
2890
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2891
</source>
2892
    <translation type="unfinished"></translation>
2893
  </message>
2894
  <message>
2895
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2896
 
2897
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2898
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2899
</source>
2900
    <translation type="unfinished"></translation>
2901
  </message>
4759 cbradney 2902
</context>
2903
<context>
188 Franz 2904
  <name>About</name>
2905
  <message>
4759 cbradney 2906
    <source>Contributions from:</source>
2907
    <translation>У співпраці з:</translation>
1135 cbradney 2908
  </message>
2909
  <message>
4759 cbradney 2910
    <source>&amp;About</source>
2911
    <translation>&amp;Про</translation>
188 Franz 2912
  </message>
2913
  <message>
4759 cbradney 2914
    <source>A&amp;uthors</source>
2915
    <translation>&amp;Автори</translation>
188 Franz 2916
  </message>
2917
  <message>
4759 cbradney 2918
    <source>&amp;Translations</source>
2919
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
188 Franz 2920
  </message>
2921
  <message>
4759 cbradney 2922
    <source>&amp;Online</source>
2923
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
188 Franz 2924
  </message>
2925
  <message>
4759 cbradney 2926
    <source>&amp;Close</source>
2927
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
188 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
4759 cbradney 2930
    <source>Development Team:</source>
2931
    <translation>Команда розробників:</translation>
188 Franz 2932
  </message>
2933
  <message>
4759 cbradney 2934
    <source>Official Documentation:</source>
2935
    <translation>Офіційна документація:</translation>
188 Franz 2936
  </message>
2937
  <message>
4759 cbradney 2938
    <source>Other Documentation:</source>
2939
    <translation>Інша документація:</translation>
188 Franz 2940
  </message>
2941
  <message>
4759 cbradney 2942
    <source>Homepage</source>
2943
    <translation>Домашня сторінка</translation>
188 Franz 2944
  </message>
2945
  <message>
4759 cbradney 2946
    <source>Online Reference</source>
2947
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
188 Franz 2948
  </message>
2949
  <message>
4759 cbradney 2950
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2951
    <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
188 Franz 2952
  </message>
2953
  <message>
4759 cbradney 2954
    <source>Mailing List</source>
2955
    <translation>Список розсилки</translation>
188 Franz 2956
  </message>
2957
  <message>
4759 cbradney 2958
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2959
    <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
188 Franz 2960
  </message>
2961
  <message>
4759 cbradney 2962
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2963
    <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
188 Franz 2964
  </message>
2965
  <message>
4759 cbradney 2966
    <source>About Scribus %1</source>
2967
    <translation>Про Scribus %1</translation>
188 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
4759 cbradney 2970
    <source>Wiki</source>
2971
    <translation>Вікі</translation>
188 Franz 2972
  </message>
2973
  <message>
4759 cbradney 2974
    <source>%1 %2 %3</source>
2975
    <translation>%1 %2 %3</translation>
188 Franz 2976
  </message>
2977
  <message>
4759 cbradney 2978
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
2979
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
188 Franz 2980
  </message>
2981
  <message>
4759 cbradney 2982
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
2983
    <translation>Використовує Ghostscript версії %1</translation>
188 Franz 2984
  </message>
2985
  <message>
4759 cbradney 2986
    <source>No Ghostscript version available</source>
2987
    <translation>Не знайдено жодної версії Ghostscript</translation>
188 Franz 2988
  </message>
2989
  <message>
4759 cbradney 2990
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
2991
    <translation>&lt;b&gt;Scribus версії %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
188 Franz 2992
  </message>
2993
  <message>
4759 cbradney 2994
    <source>Build ID:</source>
2995
    <translation>Збірка:</translation>
188 Franz 2996
  </message>
2997
  <message>
4759 cbradney 2998
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 2999
    <translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (кольорові профілі) C=CUPS (система друку) T=TIFF (підтримка растрового формту тіфф) F=Fontconfig (система конфігурування шрифтів). Остання літера
4540 cbradney 3000
визначає систему рендеринку - C=cairo (Кайро) або A=libart (лібарт). Відсутність підтримки
3001
певної бібліотеки позначається зірочкою (*). На цій панелі також показано версію Ghostscript знайдену Scribus.</translation>
188 Franz 3002
  </message>
3003
  <message>
4870 mrdocs 3004
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4928 cbradney 3005
    <translation>Мак ОС&amp;#174; Х Аква Порт:</translation>
274 Franz 3006
  </message>
282 Franz 3007
  <message>
4870 mrdocs 3008
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4928 cbradney 3009
    <translation>Віндоус&amp;#174; Порт:</translation>
282 Franz 3010
  </message>
302 Franz 3011
  <message>
4870 mrdocs 3012
    <source>March</source>
5328 cbradney 3013
    <translation type="obsolete">Березень</translation>
1135 cbradney 3014
  </message>
5328 cbradney 3015
  <message>
3016
    <source>Tango Project Icons:</source>
3017
    <translation type="unfinished"></translation>
3018
  </message>
6261 cbradney 3019
  <message>
3020
    <source>&amp;Updates</source>
3021
    <translation type="unfinished"></translation>
3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>Check for &amp;Updates</source>
3025
    <translation type="unfinished"></translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3029
    <translation type="unfinished"></translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3033
    <translation type="unfinished"></translation>
3034
  </message>
4759 cbradney 3035
</context>
3036
<context>
4540 cbradney 3037
  <name>AboutPlugins</name>
1135 cbradney 3038
  <message>
4759 cbradney 3039
    <source>Yes</source>
3040
    <translation>Так</translation>
341 Franz 3041
  </message>
3042
  <message>
4759 cbradney 3043
    <source>No</source>
3044
    <translation>Ні</translation>
341 Franz 3045
  </message>
3046
  <message>
4759 cbradney 3047
    <source>Filename:</source>
4928 cbradney 3048
    <translation>Назва файла:</translation>
341 Franz 3049
  </message>
3050
  <message>
4759 cbradney 3051
    <source>Version:</source>
4928 cbradney 3052
    <translation>Версія:</translation>
341 Franz 3053
  </message>
3054
  <message>
4759 cbradney 3055
    <source>Enabled:</source>
4928 cbradney 3056
    <translation>Ввімкнено:</translation>
341 Franz 3057
  </message>
418 Franz 3058
  <message>
4759 cbradney 3059
    <source>Release Date:</source>
4928 cbradney 3060
    <translation>Дата випуску:</translation>
418 Franz 3061
  </message>
3062
  <message>
4759 cbradney 3063
    <source>Description:</source>
4928 cbradney 3064
    <translation>Опис:</translation>
418 Franz 3065
  </message>
3066
  <message>
4759 cbradney 3067
    <source>Author(s):</source>
4928 cbradney 3068
    <translation>Автор(и):</translation>
418 Franz 3069
  </message>
3070
  <message>
4759 cbradney 3071
    <source>Copyright:</source>
4928 cbradney 3072
    <translation>Авторські права:</translation>
418 Franz 3073
  </message>
3074
  <message>
4759 cbradney 3075
    <source>License:</source>
4928 cbradney 3076
    <translation>Ліцензія:</translation>
418 Franz 3077
  </message>
4759 cbradney 3078
</context>
3079
<context>
3278 cbradney 3080
  <name>AboutPluginsBase</name>
3081
  <message>
4759 cbradney 3082
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3083
    <translation>Scribus: Про модулі</translation>
3278 cbradney 3084
  </message>
3085
  <message>
4759 cbradney 3086
    <source>&amp;Close</source>
3087
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3278 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
4759 cbradney 3090
    <source>Alt+C</source>
3091
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3092
  </message>
4759 cbradney 3093
</context>
3094
<context>
3064 cbradney 3095
  <name>ActionManager</name>
3096
  <message>
4759 cbradney 3097
    <source>&amp;New</source>
3098
    <translation>&amp;Новий</translation>
3064 cbradney 3099
  </message>
3100
  <message>
4759 cbradney 3101
    <source>&amp;Open...</source>
3102
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
3064 cbradney 3103
  </message>
3104
  <message>
4759 cbradney 3105
    <source>&amp;Close</source>
3106
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
3064 cbradney 3107
  </message>
3108
  <message>
4759 cbradney 3109
    <source>&amp;Save</source>
3110
    <translation>&amp;Записати</translation>
3064 cbradney 3111
  </message>
3112
  <message>
4759 cbradney 3113
    <source>Save &amp;As...</source>
3114
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
3064 cbradney 3115
  </message>
3116
  <message>
4759 cbradney 3117
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3118
    <translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
3064 cbradney 3119
  </message>
3120
  <message>
4759 cbradney 3121
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3122
    <translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
3064 cbradney 3123
  </message>
3124
  <message>
4759 cbradney 3125
    <source>Get Text...</source>
3126
    <translation>Вставити текст...</translation>
3064 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
4759 cbradney 3129
    <source>Append &amp;Text...</source>
3130
    <translation>Додати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 3131
  </message>
3132
  <message>
4759 cbradney 3133
    <source>Get Image...</source>
3134
    <translation>Вставити зображення...</translation>
3064 cbradney 3135
  </message>
3136
  <message>
4759 cbradney 3137
    <source>Save &amp;Text...</source>
3138
    <translation>Записати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 3139
  </message>
3140
  <message>
4759 cbradney 3141
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 3142
    <translation type="obsolete">Записати сторінку як &amp;ЕPS...</translation>
3064 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
4759 cbradney 3145
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3146
    <translation>Записати як &amp;РDF...</translation>
3064 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
4759 cbradney 3149
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3150
    <translation>Установки &amp;Документа...</translation>
3064 cbradney 3151
  </message>
3152
  <message>
4759 cbradney 3153
    <source>&amp;Print...</source>
3154
    <translation>&amp;Друк...</translation>
3064 cbradney 3155
  </message>
3156
  <message>
4759 cbradney 3157
    <source>&amp;Quit</source>
3158
    <translation>&amp;Вихід</translation>
3064 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
4759 cbradney 3161
    <source>&amp;Undo</source>
3162
    <translation>&amp;Відміна</translation>
3064 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
4759 cbradney 3165
    <source>&amp;Redo</source>
3166
    <translation>&amp;Повтор</translation>
3064 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
4759 cbradney 3169
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3170
    <translation>&amp;Режим дії Об&apos;єкта</translation>
3064 cbradney 3171
  </message>
3172
  <message>
4759 cbradney 3173
    <source>Cu&amp;t</source>
3174
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
3064 cbradney 3175
  </message>
3176
  <message>
4759 cbradney 3177
    <source>&amp;Copy</source>
3178
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
3064 cbradney 3179
  </message>
3180
  <message>
4759 cbradney 3181
    <source>&amp;Paste</source>
3182
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
3064 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
4759 cbradney 3185
    <source>Select &amp;All</source>
3186
    <translation>Виді&amp;лити все</translation>
3064 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
4759 cbradney 3189
    <source>&amp;Deselect All</source>
3190
    <translation>&amp;Убрати всі виділення</translation>
3064 cbradney 3191
  </message>
3192
  <message>
4759 cbradney 3193
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3194
    <translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
3064 cbradney 3195
  </message>
3196
  <message>
4759 cbradney 3197
    <source>Edit Image...</source>
3198
    <translation>Редагувати зображення...</translation>
3064 cbradney 3199
  </message>
3200
  <message>
4759 cbradney 3201
    <source>C&amp;olors...</source>
3202
    <translation>&amp;Кольори...</translation>
3064 cbradney 3203
  </message>
3204
  <message>
4759 cbradney 3205
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3206
    <translation>&amp;Стилі абзаців...</translation>
3064 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
4759 cbradney 3209
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3210
    <translation>Стилі &amp;ліній...</translation>
3064 cbradney 3211
  </message>
3212
  <message>
4759 cbradney 3213
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3214
    <translation>&amp;Головні сторінки...</translation>
3064 cbradney 3215
  </message>
3216
  <message>
4759 cbradney 3217
    <source>P&amp;references...</source>
3218
    <translation>&amp;Установки...</translation>
3064 cbradney 3219
  </message>
3220
  <message>
4759 cbradney 3221
    <source>%1 pt</source>
3222
    <translation>%1 тчк</translation>
3064 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
4759 cbradney 3225
    <source>&amp;Other...</source>
3226
    <translation>&amp;Інше...</translation>
3064 cbradney 3227
  </message>
3228
  <message>
4759 cbradney 3229
    <source>&amp;Left</source>
3230
    <translation>&amp;Ліве</translation>
3064 cbradney 3231
  </message>
3232
  <message>
4759 cbradney 3233
    <source>&amp;Center</source>
3234
    <translation>По &amp;центру</translation>
3064 cbradney 3235
  </message>
3236
  <message>
4759 cbradney 3237
    <source>&amp;Right</source>
3238
    <translation>&amp;Праве</translation>
3064 cbradney 3239
  </message>
3240
  <message>
4759 cbradney 3241
    <source>&amp;Block</source>
3242
    <translation>&amp;Блок</translation>
3064 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
4759 cbradney 3245
    <source>&amp;Forced</source>
3246
    <translation>&amp;Вимушене</translation>
3064 cbradney 3247
  </message>
3248
  <message>
4759 cbradney 3249
    <source>&amp;%1 %</source>
3250
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3251
  </message>
3252
  <message>
4759 cbradney 3253
    <source>&amp;Normal</source>
3254
    <translation>&amp;Звичайне</translation>
3064 cbradney 3255
  </message>
3256
  <message>
4759 cbradney 3257
    <source>&amp;Underline</source>
3258
    <translation>&amp;Підкреслення</translation>
3064 cbradney 3259
  </message>
3260
  <message>
4759 cbradney 3261
    <source>Underline &amp;Words</source>
3262
    <translation>Підкреслення &amp;Слів</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
4759 cbradney 3265
    <source>&amp;Strike Through</source>
3266
    <translation>&amp;Перекреслення</translation>
3064 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
4759 cbradney 3269
    <source>&amp;All Caps</source>
3270
    <translation>Всі ве&amp;ликі літери</translation>
3064 cbradney 3271
  </message>
3272
  <message>
4759 cbradney 3273
    <source>Small &amp;Caps</source>
3274
    <translation>Ка&amp;пітель</translation>
3064 cbradney 3275
  </message>
3276
  <message>
4759 cbradney 3277
    <source>Su&amp;perscript</source>
3278
    <translation>В&amp;ерхній індекс</translation>
3064 cbradney 3279
  </message>
3280
  <message>
4759 cbradney 3281
    <source>Su&amp;bscript</source>
3282
    <translation>Ни&amp;жній індекс</translation>
3064 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
4759 cbradney 3285
    <source>S&amp;hadow</source>
3286
    <translation>Т&amp;інь</translation>
3064 cbradney 3287
  </message>
3288
  <message>
4759 cbradney 3289
    <source>&amp;Image Effects</source>
3290
    <translation>Ефекти зо&amp;браження</translation>
3064 cbradney 3291
  </message>
3292
  <message>
4759 cbradney 3293
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3294
    <translation>&amp;Табулятори...</translation>
3064 cbradney 3295
  </message>
3296
  <message>
4759 cbradney 3297
    <source>D&amp;uplicate</source>
3298
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
3064 cbradney 3299
  </message>
3300
  <message>
4759 cbradney 3301
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3302
    <translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
3064 cbradney 3303
  </message>
3304
  <message>
4759 cbradney 3305
    <source>&amp;Delete</source>
3306
    <translation>&amp;Видалити</translation>
3064 cbradney 3307
  </message>
3308
  <message>
4759 cbradney 3309
    <source>&amp;Group</source>
3310
    <translation>З&amp;групувати</translation>
3064 cbradney 3311
  </message>
3312
  <message>
4759 cbradney 3313
    <source>&amp;Ungroup</source>
3314
    <translation>&amp;Розгрупувати</translation>
3064 cbradney 3315
  </message>
3316
  <message>
4759 cbradney 3317
    <source>Is &amp;Locked</source>
3318
    <translation>&amp;Замкнуті</translation>
3064 cbradney 3319
  </message>
3320
  <message>
4759 cbradney 3321
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3322
    <translation>&amp;Розмір замкнутий</translation>
3064 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
4759 cbradney 3325
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3326
    <translation>Опустити на &amp;дно</translation>
3064 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
4759 cbradney 3329
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3330
    <translation>Підняти на&amp;гору</translation>
3064 cbradney 3331
  </message>
3332
  <message>
4759 cbradney 3333
    <source>&amp;Lower</source>
3334
    <translation>&amp;Опустити</translation>
3064 cbradney 3335
  </message>
3336
  <message>
4759 cbradney 3337
    <source>&amp;Raise</source>
3338
    <translation>&amp;Підняти</translation>
3064 cbradney 3339
  </message>
3340
  <message>
4759 cbradney 3341
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3342
    <translation>Послат в &amp;чорновик</translation>
3064 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
4759 cbradney 3345
    <source>&amp;Attributes...</source>
3346
    <translation>&amp;Атрибути...</translation>
3064 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
4759 cbradney 3349
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3350
    <translation>&amp;Зображення видиме</translation>
3064 cbradney 3351
  </message>
3352
  <message>
4759 cbradney 3353
    <source>&amp;Update Image</source>
3354
    <translation>По&amp;новити зображення</translation>
3064 cbradney 3355
  </message>
3356
  <message>
4759 cbradney 3357
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3358
    <translation>Установити розмір рамки по розміру зображення</translation>
3064 cbradney 3359
  </message>
3360
  <message>
4759 cbradney 3361
    <source>Extended Image Properties</source>
3362
    <translation>Додаткові властивості зображення</translation>
3064 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>