Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 3365 → Rev 3366

/branches/Version13x/Scribus/scribus/pdflib.cpp
246,13 → 246,13
 
QString PDFlib::EncString(QString in, int ObjNum)
{
if (in.length() < 3)
return "<>";
rc4_context_t rc4;
QString tmp;
int dlen = 0;
if (Options->Encrypt)
{
if (in.length() < 3)
return "<>";
tmp = in.mid(1, in.length()-2);
QByteArray us(tmp.length());
QByteArray ou(tmp.length());
/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.pl_PL.ts
11,7 → 11,7
</source>
<translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca rozmiar czcionki w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
192,7 → 192,7
</source>
<translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę czcionki dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
</message>
294,13 → 294,13
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
<translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; czcionkę &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie czcionki.</translation>
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
314,12 → 314,12
</source>
<translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje nowy rozmiar czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru czcionki poza dozwolonym zakresem.</translation>
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1150,7 → 1150,7
</source>
<translation>getFontNames() -&gt; list
 
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych czcionek.</translation>
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1160,8 → 1160,8
</source>
<translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Zwraca obszerną informację o czcionkach. Jest to lista krotek zawierająca:
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik czcionki), (...), ... ]</translation>
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
1939,13 → 1939,13
</source>
<translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
</message>
<message>
2296,28 → 2296,29
</message>
<message>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>GhostScript: wersja %1</translation>
</message>
<message>
<source>No GS version available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brak wersji Ghostscriptu</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wersja Scribusa %1
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
</message>
<message>
<source>Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
</message>
</context>
<context>
2324,11 → 2325,11
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Tak</translation>
<translation>Tak</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Nie</translation>
<translation>Nie</translation>
</message>
</context>
<context>
2335,47 → 2336,47
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<source>File Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nazwa pliku:</translation>
</message>
<message>
<source>Version:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wersja:</translation>
</message>
<message>
<source>Enabled:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Włączona:</translation>
</message>
<message>
<source>Release Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Data wydania:</translation>
</message>
<message>
<source>Copyright:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<source>Author(s):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Autorzy:</translation>
</message>
<message>
<source>Description:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opis:</translation>
</message>
<message>
<source>License:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Licencja:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
2382,7 → 2383,7
<name>ActionManager</name>
<message>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Atrybuty czcionki</translation>
<translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tabulators...</source>
3134,7 → 3135,7
</message>
<message>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>Wy&amp;równanie i odstęp</translation>
<translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<source>New Line</source>
3158,39 → 3159,39
</message>
<message>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Właściwości strony...</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń podział na sylaby</translation>
</message>
<message>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation type="unfinished">Pod&amp;gląd wydruku</translation>
<translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kaskada</translation>
<translation>&amp;Kaskada</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tile</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sąsiadujące</translation>
<translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
</context>
<context>
3398,11 → 3399,11
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms</source>
3414,7 → 3415,7
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<source>Center on vertical axis</source>
3430,7 → 3431,7
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops</source>
3446,19 → 3447,19
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
3466,19 → 3467,19
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
3486,7 → 3487,7
</message>
<message>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
3506,23 → 3507,23
</message>
<message>
<source>Guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linii pomocniczej</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<source>None Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<source>Y: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<source>X: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
</context>
<context>
3632,7 → 3633,7
</message>
<message>
<source>Solid</source>
<translation>Jednolity</translation>
<translation>Pełny</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed</source>
4076,7 → 4077,7
</message>
<message>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation>Czcionka dla PDF 1.3:</translation>
<translation>Font dla PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
4088,11 → 4089,11
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
4174,7 → 4175,7
</message>
<message>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Strona Wzorcowa:</translation>
<translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply To</source>
4525,7 → 4526,7
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation>Domyślny profil barw dla jednolitych kolorów na stronie</translation>
<translation>Domyślny profil barw dla pełnych kolorów na stronie</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
4579,7 → 4580,7
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation>&amp;Jednolite kolory:</translation>
<translation>&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
4611,19 → 4612,19
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrazki R&amp;GB:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrazki &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
</message>
</context>
<context>
4732,11 → 4733,11
</message>
<message>
<source>Is Spot Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jest kolorem spotowym</translation>
</message>
<message>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jest kolorem paserów</translation>
</message>
</context>
<context>
4758,7 → 4759,7
</message>
<message>
<source>Font:</source>
<translation>Czcionka:</translation>
<translation>Font:</translation>
</message>
<message>
<source>Character Class:</source>
5018,20 → 5019,21
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Wybierz katalog</translation>
<translation>Wybierz katalog</translation>
</message>
<message>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapisywanie w toku...</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished">Ostrzeżenie</translation>
<translation>Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Niemożliwe zapisanie wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
5213,59 → 5215,59
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Normalny wzrok</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Całkowity daltonizm</translation>
</message>
<message>
<source>Vision Defect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wada wzroku:</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (red)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Protanopia (czerwony)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (green)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Deuteranopia (zielony)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (blue)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tritanopia (niebieski)</translation>
</message>
<message>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Utwórz kolor...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Importuj istniejący kolor...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Scal kolory</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Zastąp kolory</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="unfinished">Za&amp;kończ</translation>
<translation>Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kolory</translation>
<translation>&amp;Kolory</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nasycenie:</translation>
</message>
<message>
<source>Value:</source>
<translation type="unfinished">Wartość:</translation>
<translation>Wartość:</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
5285,7 → 5287,7
</message>
<message>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przykładowy model kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
5301,7 → 5303,7
</message>
<message>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished">Nowy kolor</translation>
<translation>Nowy kolor</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
5312,7 → 5314,7
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<source>&amp;Color Wheel...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Koło barw...</translation>
<translation>&amp;Koło barw...</translation>
</message>
<message>
<source>Color setting helper</source>
5327,23 → 5329,23
<name>CommonStrings</name>
<message>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zastosuj</translation>
<translation>&amp;Zastosuj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Anuluj</translation>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Brak</translation>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za&amp;pisz</translation>
</message>
</context>
<context>
5374,7 → 5376,7
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
<translation>Nieprzezroczystość:</translation>
<translation>Krycie:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
5589,7 → 5591,7
</message>
<message>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Dołącz czcionki</translation>
<translation>&amp;Dołącz fonty</translation>
</message>
</context>
<context>
5596,7 → 5598,7
<name>DeferredTask</name>
<message>
<source>Cancelled by user</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anulowane przez użytkownika</translation>
</message>
</context>
<context>
6065,71 → 6067,71
</message>
<message>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Drukuj normalnie</translation>
</message>
<message>
<source>Print Separations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Drukuj rozbarwienia</translation>
</message>
<message>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Drukuj w kolorze, jeśli to możliwe</translation>
</message>
<message>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Drukuj w odcieniach szarości</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript Level 1</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript Level 2</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Strona</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odwróć strony w poziomie</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odwróć strony w pionie</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished">Podaj rozmiar nośnika</translation>
<translation>Podaj rozmiar nośnika</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Kolor</translation>
<translation>Kolor</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zastosuj UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
</message>
<message>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamień kolory spotowe na kolory rozbarwiane</translation>
</message>
<message>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zastosuj profile ICC</translation>
</message>
<message>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="unfinished">Zaawansowane opcje</translation>
<translation>Zaawansowane opcje</translation>
</message>
<message>
<source>Preview...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podgląd...</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the PostScript Level.
6147,7 → 6149,7
</message>
<message>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pliki PostScript (*.ps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
6208,11 → 6210,11
</message>
<message>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Czcionka wybranego tekstu albo obiektu</translation>
<translation>Font wybranego tekstu albo obiektu</translation>
</message>
<message>
<source>Font Size</source>
<translation>Rozmiar czcionki</translation>
<translation>Stopień pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Color of text fill</source>
6419,7 → 6421,7
</message>
<message>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrypty w JavaScript (*.js);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
6474,7 → 6476,7
</message>
<message>
<source>Colorize</source>
<translation>Koloryzuj</translation>
<translation>Kolorowanie</translation>
</message>
<message>
<source>Contrast</source>
6490,11 → 6492,11
</message>
<message>
<source>Posterize</source>
<translation></translation>
<translation>Posteryzacja</translation>
</message>
<message>
<source>Sharpen</source>
<translation>Wyostrz</translation>
<translation>Wyostrzanie</translation>
</message>
<message>
<source>&gt;&gt;</source>
6633,7 → 6635,7
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Rozmiar:</translation>
<translation>&amp;Stopień pisma:</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
6720,7 → 6722,7
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
<translation>Nieprzezroczystość:</translation>
<translation>Krycie:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
6922,11 → 6924,11
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importuj</translation>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuj kolory do aktualnego zestawu z istniejącego dokumentu</translation>
</message>
</context>
<context>
6933,11 → 6935,11
<name>FontPrefs</name>
<message>
<source>Available Fonts</source>
<translation>Dostępne czcionki</translation>
<translation>Dostępne fonty</translation>
</message>
<message>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Czcionki zastępcze</translation>
<translation>Fonty zastępcze</translation>
</message>
<message>
<source>Additional Paths</source>
6949,11 → 6951,11
</message>
<message>
<source>Font Name</source>
<translation>Nazwa czcionki</translation>
<translation>Nazwa fontu</translation>
</message>
<message>
<source>Replacement</source>
<translation>Czcionka zastępcza</translation>
<translation>Font zastępczy</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
6961,11 → 6963,11
</message>
<message>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation>&amp;Dostępne czcionki</translation>
<translation>&amp;Dostępne fonty</translation>
</message>
<message>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation>&amp;Czcionki zastępcze</translation>
<translation>&amp;Fonty zastępcze</translation>
</message>
<message>
<source>Additional &amp;Paths</source>
6990,12 → 6992,12
<message>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Nazwa czcionki</translation>
<translation>Nazwa fontu</translation>
</message>
<message>
<source>Use Font</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Użyj czcionkę</translation>
<translation>Użyj fontu</translation>
</message>
<message>
<source>Embed in:</source>
7010,7 → 7012,7
<message>
<source>Path to Font File</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Ścieżka do pliku czcionki</translation>
<translation>Ścieżka do pliku fontu</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
7018,7 → 7020,7
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript</translation>
</message>
</context>
<context>
7026,7 → 7028,7
<message>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Nazwa czcionki</translation>
<translation>Nazwa fontu</translation>
</message>
<message>
<source>Doc</source>
7050,12 → 7052,12
</message>
<message>
<source>Font Size:</source>
<translation>Rozmiar czcionki:</translation>
<translation>Stopień pisma:</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts Preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Podgląd czcionek</translation>
<translation>Podgląd fontów</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
7088,7 → 7090,7
<message>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Dołącz wybrane czcionki do Czcionek w menu Styl</translation>
<translation>Dołącz wybrane kroje pisma do Fontów w menu Styl</translation>
</message>
<message>
<source>Leave preview</source>
7105,7 → 7107,7
</message>
<message>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Stopień wybranej czcionki</translation>
<translation>Stopień wybranego kroju pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
7124,7 → 7126,7
</message>
<message>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="unfinished">&amp;Dołącz</translation>
<translation>&amp;Dołącz</translation>
</message>
</context>
<context>
7131,7 → 7133,7
<name>FontPreviewPlugin</name>
<message>
<source>&amp;Font Preview...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Podgląd fontów...</translation>
</message>
<message>
<source>Font Preview dialog</source>
7146,19 → 7148,19
<name>FontReplaceDialog</name>
<message>
<source>Font Substitution</source>
<translation>Czcionki zastępcze</translation>
<translation>Fonty zastępcze</translation>
</message>
<message>
<source>Original Font</source>
<translation>Oryginalna czcionka</translation>
<translation>Oryginalny font</translation>
</message>
<message>
<source>Substitution Font</source>
<translation>Czcionka zastępcza</translation>
<translation>Font zastępczy</translation>
</message>
<message>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Zastąp czcionki na stałe</translation>
<translation>Zastąp fonty na stałe</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
7289,7 → 7291,7
<message>
<source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
<comment>guide manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustawia linie pomocnicze w dokumencie. Okno zarządzania liniami pomocniczymi pozostanie otwarte, ale zmiany zostaną dokonane</translation>
</message>
</context>
<context>
7318,7 → 7320,7
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation>&amp;Szukaj</translation>
<translation>Szu&amp;kaj</translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
7346,11 → 7348,11
</message>
<message>
<source>De&amp;lete All</source>
<translation>&amp;Usuń wszystko</translation>
<translation>Usuń &amp;wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Book&amp;marks</source>
<translation>&amp;Zakładki</translation>
<translation>Zakładk&amp;i</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Print...</source>
7358,7 → 7360,7
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>Za&amp;kończ</translation>
<translation>Zakoń&amp;cz</translation>
</message>
<message>
<source>Searching is case unsensitive</source>
7374,35 → 7376,35
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Plik</translation>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Find...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Z&amp;najdź...</translation>
</message>
<message>
<source>Find &amp;Next</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zn&amp;ajdź następny</translation>
</message>
<message>
<source>Find &amp;Previous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zna&amp;jdź poprzedni </translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edycja</translation>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add Bookmark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Dodaj zakładkę</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;elete All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Usuń wszystkie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zakładki</translation>
<translation>&amp;Zakładki</translation>
</message>
</context>
<context>
7469,11 → 7471,11
<name>ImportPSPlugin</name>
<message>
<source>Import &amp;EPS/PS...</source>
<translation type="unfinished">Importuj &amp;EPS/PS...</translation>
<translation>Importuj &amp;EPS/PS...</translation>
</message>
<message>
<source>Imports EPS Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuje pliki EPS</translation>
</message>
<message>
<source>Imports most EPS files into the current document,
7533,43 → 7535,43
</message>
<message>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Strony wzorcowe</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished">Format strony</translation>
<translation>Format strony</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rozmiar:</translation>
<translation>&amp;Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Definicja użytkownika</translation>
<translation>Definicja użytkownika</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Or&amp;ientacja:</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Portret</translation>
<translation>Portret</translation>
</message>
<message>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Pejzaż</translation>
<translation>Pejzaż</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sz&amp;erokość:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Wysokość:</translation>
</message>
<message>
<source>Move Objects with their Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przenieś obiekty należące do strony</translation>
</message>
</context>
<context>
7793,19 → 7795,19
</message>
<message>
<source>Add a new layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj nową warstwę</translation>
</message>
<message>
<source>Delete layer</source>
<translation type="unfinished">Usuń warstwę</translation>
<translation>Usuń warstwę</translation>
</message>
<message>
<source>Raise layer</source>
<translation type="unfinished">Przesuń o wartwę wyżej</translation>
<translation>Przesuń o wartwę wyżej</translation>
</message>
<message>
<source>Lower layer</source>
<translation type="unfinished">Przesuń o warstwę niżej</translation>
<translation>Przesuń o warstwę niżej</translation>
</message>
</context>
<context>
7884,7 → 7886,7
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importuj</translation>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
</context>
<context>
7891,35 → 7893,35
<name>LoremManager</name>
<message>
<source>Select Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Author:</source>
<translation type="unfinished">Autor:</translation>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<source>Get More:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Więcej:</translation>
</message>
<message>
<source>XML File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plik XML:</translation>
</message>
<message>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Paragraphs:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Akapitów:</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
7926,51 → 7928,51
<name>MarginDialog</name>
<message>
<source>Manage Page Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Właściwości strony</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished">Format strony</translation>
<translation>Format strony</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rozmiar:</translation>
<translation>&amp;Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Definicja użytkownika</translation>
<translation>Definicja użytkownika</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Or&amp;ientacja:</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Portret</translation>
<translation>Portret</translation>
</message>
<message>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Pejzaż</translation>
<translation>Pejzaż</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sz&amp;erokość:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Wysokość:</translation>
</message>
<message>
<source>Move Objects with their Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przenieś obiekty należące do strony</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Typ:</translation>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Marginesy</translation>
<translation>Marginesy</translation>
</message>
</context>
<context>
7977,51 → 7979,51
<name>MarginWidget</name>
<message>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="unfinished">Na &amp;dole:</translation>
<translation>Na &amp;dole:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="unfinished">Na &amp;górze:</translation>
<translation>Na &amp;górze:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="unfinished">Po &amp;prawej:</translation>
<translation>Po &amp;prawej:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>P&amp;o lewej:</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="unfinished">Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
<translation>Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="unfinished">Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
<translation>Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished">Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony
<translation>Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony
Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished">Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony.
<translation>Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony.
Jeśli zostały wybrane strony widzące się, to margines ten może zostać użyty dla osiągnięcia prawidłowego marginesu dla zszycia</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Wewnątrz:</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Na &amp;zewnątrz:</translation>
</message>
<message>
<source>Preset Layouts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wstępnie zdefiniowany układ:</translation>
</message>
</context>
<context>
8240,11 → 8242,11
<name>MissingFont</name>
<message>
<source>Missing Font</source>
<translation>Brakująca czcionka</translation>
<translation>Brakujący font</translation>
</message>
<message>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation>Czcionka %1 nie jest zainstalowana.</translation>
<translation>Font %1 nie jest zainstalowany.</translation>
</message>
<message>
<source>Use</source>
8418,7 → 8420,7
</message>
<message>
<source>Font Size</source>
<translation>Rozmiar czcionki</translation>
<translation>Stopień pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Line Spacing</source>
8528,7 → 8530,7
</message>
<message>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Czcionka wybranego tekstu albo obiektu</translation>
<translation>Font wybranego tekstu albo obiektu</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling width of characters</source>
9022,7 → 9024,7
<name>MyPlugin</name>
<message>
<source>My &amp;Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Moja &amp;wtyczka</translation>
</message>
</context>
<context>
9029,11 → 9031,11
<name>MyPluginImpl</name>
<message>
<source>Scribus - My Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus - moja wtyczka</translation>
</message>
<message>
<source>The plugin worked!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wtyczka działa!</translation>
</message>
</context>
<context>
9208,31 → 9210,31
</message>
<message>
<source>Open Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otwórz dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Recent Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otwórz poprzedni</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wyświetlaj więcej tego okna dialogowego</translation>
</message>
<message>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Początkowa ilość stron dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ilość stron:</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
<translation type="unfinished">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</translation>
<translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;</source>
<translation type="unfinished">Dokumenty (*.sla *.scd);;</translation>
<translation>Dokumenty (*.sla *.scd);;</translation>
</message>
<message>
<source>Postscript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
9248,11 → 9250,11
</message>
<message>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie pliki (*)</translation>
<translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otwórz</translation>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
</context>
<context>
9259,7 → 9261,7
<name>NewFromTemplatePlugin</name>
<message>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Nowy z &amp;szablonu...</translation>
<translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
</message>
</context>
<context>
9420,11 → 9422,11
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation type="unfinished">Importuj &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
<translation>Importuj &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
</message>
<message>
<source>Imports OpenOffice Draw Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuje pliki OpenOffice Draw</translation>
</message>
<message>
<source>Imports most OpenOffice Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
9475,7 → 9477,7
</message>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opcje importu formatu OpenDocument</translation>
</message>
</context>
<context>
9528,7 → 9530,7
</message>
<message>
<source>Output one file for eac&amp;h page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksport&amp;uj każdą stronę do innego pliku</translation>
</message>
<message>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
9652,31 → 9654,31
</message>
<message>
<source>Separation Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nazwa wyciągu</translation>
</message>
<message>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">Cyjan (C)</translation>
<translation>Cyjan (C)</translation>
</message>
<message>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Madżenta (M)</translation>
<translation>Madżenta (M)</translation>
</message>
<message>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Żółty (Y)</translation>
<translation>Żółty (Y)</translation>
</message>
<message>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Czarny (K)</translation>
<translation>Czarny (K)</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<source>Print...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Drukuj...</translation>
</message>
<message>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
9692,7 → 9694,7
</message>
<message>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmienia skalę strony.</translation>
</message>
</context>
<context>
9821,11 → 9823,11
<name>PageLayouts</name>
<message>
<source>Page Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Układ strony</translation>
</message>
<message>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Położenie pierwszej strony:</translation>
</message>
</context>
<context>
9840,11 → 9842,11
</message>
<message>
<source>%1 of %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 z %2</translation>
</message>
<message>
<source>%1 of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 z %1</translation>
</message>
</context>
<context>
10013,23 → 10015,23
</message>
<message>
<source>Cancel Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anuluj przeszukiwanie</translation>
</message>
<message>
<source>Manage Pictures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zarządzanie obrazkami</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus - Szukanie obrazków</translation>
</message>
<message>
<source>The search failed: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poszukiwanie nie powiodło się: %1</translation>
</message>
<message>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie znaleziono obrazków o nazwie &quot;%1&quot;.</translation>
</message>
</context>
<context>
10036,11 → 10038,11
<name>PixmapExportPlugin</name>
<message>
<source>Save as &amp;Image...</source>
<translation type="unfinished">Zapisz jako &amp;obrazek...</translation>
<translation>Zapisz jako &amp;obrazek...</translation>
</message>
<message>
<source>Export As Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportuj jako obrazek</translation>
</message>
<message>
<source>Exports selected pages as bitmap images.</source>
10076,17 → 10078,17
<message>
<source>Cannot find plugin</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished">Wtyczki nie znaleziono</translation>
<translation>Wtyczki nie znaleziono</translation>
</message>
<message>
<source>unknown error</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>nieznany błąd</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot find symbol (%1)</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można znaleźć symbolu (%1)</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin: loading %1</source>
10115,19 → 10117,19
</message>
<message>
<source>PostScript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pliki PostScript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
</message>
<message>
<source>SVG Images (*.svg *.svgz);;</source>
<translation type="unfinished">Grafiki SVG (*.svg *.svgz);;</translation>
<translation>Grafiki SVG (*.svg *.svgz);;</translation>
</message>
<message>
<source>SVG Images (*.svg);;</source>
<translation type="unfinished">Grafiki SVG (*.svg );;</translation>
<translation>Grafiki SVG (*.svg );;</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pliki OpenOffice.org Draw (*.sxd);;</translation>
</message>
</context>
<context>
10134,43 → 10136,43
<name>PluginManagerPrefsGui</name>
<message>
<source>Plugin Manager</source>
<translation type="unfinished">Menedżer wtyczek</translation>
<translation>Menedżer wtyczek</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin</source>
<translation type="unfinished">Wtyczka</translation>
<translation>Wtyczka</translation>
</message>
<message>
<source>How to run</source>
<translation type="unfinished">Jak uruchomić</translation>
<translation>Jak uruchomić</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<source>Load it?</source>
<translation type="unfinished">Pobrać?</translation>
<translation>Pobrać?</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin ID</source>
<translation type="unfinished">ID wtyczki</translation>
<translation>ID wtyczki</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Plik</translation>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Tak</translation>
<translation>Tak</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Nie</translation>
<translation>Nie</translation>
</message>
<message>
<source>You need to restart the application to apply the changes.</source>
<translation type="unfinished">Musisz ponownie wystartować program, aby uaktywnić zmiany.</translation>
<translation>Musisz ponownie wystartować program, aby uaktywnić zmiany.</translation>
</message>
</context>
<context>
10355,7 → 10357,7
</message>
<message>
<source>Default font size for the menus and windows</source>
<translation>Domyślny rozmiar czcionki dla okienek i menu.</translation>
<translation>Domyślny stopień pisma dla okienek i menu</translation>
</message>
<message>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
10469,7 → 10471,7
</message>
<message>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>&amp;Rozmiar czcionki:</translation>
<translation>S&amp;topień pisma:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Wheel Jump:</source>
10654,7 → 10656,7
</message>
<message>
<source>Fonts</source>
<translation>Czcionki</translation>
<translation>Fonty</translation>
</message>
<message>
<source>Document Checker</source>
10771,7 → 10773,8
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with a document open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Domyślny katalog z profilami ICC. Aby zmienić to
ustawienie, zamknij wszystkie otwarte dokumenty.</translation>
</message>
<message>
<source>Additional directory for document templates</source>
10800,55 → 10803,55
</message>
<message>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished">Weryfikator materiału wejściowego</translation>
<translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<source>Gaps between Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odstępy pomiędzy stronami</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poziomo:</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pionowo:</translation>
</message>
<message>
<source>To adjust the display drag the ruler below with the slider.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aby dopasować wielkość widoku, użyj suwaka znajdującego się poniżej.</translation>
</message>
<message>
<source>dpi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>dpi</translation>
</message>
<message>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished">Rozdzielczość:</translation>
<translation>Rozdzielczość:</translation>
</message>
<message>
<source>Show Startup Dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyświetlaj dialog startowy</translation>
</message>
<message>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Always use standard Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawsze używaj standardowego Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<source>Count of the Paragraphs:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ilość akapitów:</translation>
</message>
<message>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyświetlaj znaki kontrolne takie jak znaki końca akapitu w ramkach tekstowych</translation>
</message>
<message>
<source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
10872,19 → 10875,20
</message>
<message>
<source>Locate Ghostscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lokalizacja Ghostscriptu</translation>
</message>
<message>
<source>Locate your image editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lokalizacja edytora obra</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Interpreter PostScriptu</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked frames.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Włącza lub wyłącza wyświetlanie
połączeń między ramkami.</translation>
</message>
<message>
<source>Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus</source>
10910,60 → 10914,61
<name>PrefsManager</name>
<message>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pojedyńcza strona</translation>
</message>
<message>
<source>Double sided</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podwójna strona</translation>
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<translation type="unfinished">Lewa strona</translation>
<translation>Lewa</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<translation type="unfinished">Prawa strona</translation>
<translation>Prawa</translation>
</message>
<message>
<source>3-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Składanka potrójna</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Środkowa</translation>
</message>
<message>
<source>4-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Składanka poczwórna</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lewa środkowa</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prawa środkowa</translation>
</message>
<message>
<source>Postscript</source>
<translation type="unfinished">Postscript</translation>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation type="unfinished">Przejąć stare ustawienia scribusa?</translation>
<translation>Przejąć stare ustawienia scribusa?</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus wykrył pliki konfiguracyjnego Scribusa 1.2.
Czy chcesz przejąć te pliki do nowej wersji Scribusa?</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można otworzyć dla zapisu pliku konfiguracyjnego &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
10971,7 → 10976,7
</message>
<message>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie udało się otworzyć pliku konfiguracyjnego &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
10979,19 → 10984,19
</message>
<message>
<source>PDF 1.3</source>
<translation type="unfinished">PDF 1.3</translation>
<translation>PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<source>PDF 1.4</source>
<translation type="unfinished">PDF 1.4</translation>
<translation>PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3</source>
<translation type="unfinished">PDF/X-3</translation>
<translation>PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd w trakcie zapisywania konfiguracji</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
11000,7 → 11005,7
</message>
<message>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd w trakcie wczytywania pliku konfiguracyjnego</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
11011,15 → 11016,15
<name>PresetLayout</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Brak</translation>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<source>Book</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Książka</translation>
</message>
<message>
<source>Magazine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Magazyn</translation>
</message>
<message>
<source>You can select predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, &apos;Book&apos; sets margins classically (Gutenberg). &apos;Book&apos; is proposed for two-sided documents. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
11098,15 → 11103,15
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished">Zapisz &amp;jako...</translation>
<translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<source>Run As &amp;Console</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wykonaj jako &amp;konsolę</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Python Console</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kosola Pythona w Scribusie</translation>
</message>
<message>
<source>This is derived from standard Python console so it contains some limitations esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more informations.</source>
11431,15 → 11436,15
<name>QFontDialog</name>
<message>
<source>&amp;Font</source>
<translation>&amp;Czcionka</translation>
<translation>&amp;Font</translation>
</message>
<message>
<source>Font st&amp;yle</source>
<translation>St&amp;yl czcionki</translation>
<translation>St&amp;yl pisma</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size</source>
<translation>&amp;Rozmiar</translation>
<translation>&amp;Stopień</translation>
</message>
<message>
<source>Effects</source>
11483,7 → 11488,7
</message>
<message>
<source>Select Font</source>
<translation>Wybierz czcionkę</translation>
<translation>Wybierz font</translation>
</message>
</context>
<context>
11781,7 → 11786,7
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Czcionka %1 jest wadliwa i zostaje wyłączona</translation>
<translation>Font %1 jest wadliwy i zostaje wyłączony</translation>
</message>
<message>
<source>Text Filters</source>
11926,12 → 11931,12
<message>
<source>Cannot get font size of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie można ustalić rozmiaru czcionki w ramce nietekstowej.</translation>
<translation>Nie można ustalić stopnia pisma w ramce nietekstowej.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get font of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie można ustalić czcionki w ramce nietekstowej.</translation>
<translation>Nie można ustalić kroju pisma w ramce nietekstowej.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get text size of non-text frame.</source>
12129,7 → 12134,7
<message>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie znaleziono czcionki.</translation>
<translation>Nie znaleziono fontu.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot render an empty sample.</source>
12179,7 → 12184,7
<message>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie można ustawić czcionki dla ramki nietekstowej.</translation>
<translation>Nie można ustawić kroju pisma dla ramki nietekstowej.</translation>
</message>
<message>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
12224,12 → 12229,12
<message>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie można ustawić wypełnienia czcionki w ramce nietekstowej.</translation>
<translation>Nie można ustawić wypełnienia tekstu w ramce nietekstowej.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie można ustawić obrysu czcionki w ramce nietekstowej.</translation>
<translation>Nie można ustawić obrysu tekstu w ramce nietekstowej.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
12473,7 → 12478,8
<message>
<source>A file named &apos;%1&apos; already exists.
Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plik o nazwie &apos;%1&apos; już istnieje.
Czy chcesz zastąpić go zapisywanym właśnie plikiem?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace</source>
12803,7 → 12809,7
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Font %1 zawiera błędy i nie zostanie zagnieżdżony</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (FreeType2), discarding it</source>
12895,11 → 12901,11
</message>
<message>
<source> c</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> c</translation>
</message>
<message>
<source>c</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>c</translation>
</message>
<message>
<source>Cicero (c)</source>
12927,80 → 12933,80
</message>
<message>
<source>Wiki: http://wiki.scribus.net</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wiki: http://wiki.scribus.net</translation>
</message>
<message>
<source>page</source>
<comment>page export</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>strona</translation>
</message>
<message>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Kopia %1</translation>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
<message>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Czarny (K)</translation>
<translation>Czarny (K)</translation>
</message>
<message>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">Cyjan (C)</translation>
<translation>Cyjan (C)</translation>
</message>
<message>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Madżenta (M)</translation>
<translation>Madżenta (M)</translation>
</message>
<message>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Żółty (Y)</translation>
<translation>Żółty (Y)</translation>
</message>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished">Koło barw</translation>
<translation>Koło barw</translation>
</message>
<message>
<source>Font Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podgląd fontów</translation>
</message>
<message>
<source>My Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Moja wtyczka</translation>
</message>
<message>
<source>New From Template</source>
<translation type="unfinished">Nowy z szablonu</translation>
<translation>Nowy z szablonu</translation>
</message>
<message>
<source>Export As Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportuj jako obrazek</translation>
</message>
<message>
<source>PS/EPS Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importer PS/EPS</translation>
</message>
<message>
<source>Save As Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapisz jako szablon</translation>
</message>
<message>
<source>Scripter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skryptownik</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words</source>
<translation type="unfinished">Short Words</translation>
<translation>Short Words</translation>
</message>
<message>
<source>SVG Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksport do SVG</translation>
</message>
<message>
<source>SVG Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Import SVG</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Draw Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importer OpenOffice.org Draw</translation>
</message>
</context>
<context>
13315,7 → 13321,7
</message>
<message>
<source>Fonts</source>
<translation>Czcionki</translation>
<translation>Fonty</translation>
</message>
<message>
<source>Document Checker</source>
13367,43 → 13373,43
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcje</translation>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<source>Apply size settings to all Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zastosuj ustawienia rozmiarów do wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<source>Apply margin settings to all Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zastosuj ustawienia marginesów do wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<source>Minimum Scratch Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Minimalny rozmiar brudnopisu</translation>
</message>
<message>
<source>Gaps between Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odstępy pomiędzy stronami</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poziomo:</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pionowo:</translation>
</message>
<message>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished">Weryfikator materiału wejściowego</translation>
<translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyświetlaj znaki kontrolne takie jak znaki końca akapitu w ramkach tekstowych</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
13411,11 → 13417,11
</message>
<message>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Dopasuj kolory</translation>
<translation>Dopasuj kolory</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked text frames.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Włącza lub wyłącza wyświetlanie połączeń między ramkami.</translation>
</message>
</context>
<context>
13422,12 → 13428,12
<name>RunScriptDialog</name>
<message>
<source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Skrypty w Pythonie (*.py);; Wszystkie pliki (*)</translation>
<translation>Skrypty w Pythonie (*.py);; Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Run as Extension Script</source>
<comment>run script dialog</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wykonaj jako skrypt rozszerzający</translation>
</message>
</context>
<context>
13491,11 → 13497,11
</message>
<message>
<source>Font of selected text</source>
<translation>Czcionka zaznaczonego tekstu</translation>
<translation>Krój pisma zaznaczonego tekstu</translation>
</message>
<message>
<source>Font Size</source>
<translation>Rozmiar czcionki</translation>
<translation>Stopień pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling width of characters</source>
13503,7 → 13509,7
</message>
<message>
<source>Font Settings</source>
<translation>Ustawienia czcionki</translation>
<translation>Ustawienia fontów</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling height of characters</source>
13537,11 → 13543,11
<name>SVGExportPlugin</name>
<message>
<source>Save Page as &amp;SVG...</source>
<translation type="unfinished">Zapisz stronę jako &amp;SVG...</translation>
<translation>Zapisz stronę jako &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<source>Exports SVG Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportuje pliki SVG</translation>
</message>
<message>
<source>Exports the current page into an SVG file.</source>
13552,11 → 13558,11
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation type="unfinished">Importuj &amp;SVG...</translation>
<translation>Importuj &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuje pliki SVG</translation>
</message>
<message>
<source>Imports most SVG files into the current document,
13568,7 → 13574,7
<name>SaveAsTemplatePlugin</name>
<message>
<source>Save as &amp;Template...</source>
<translation type="unfinished">Zapisz jako sza&amp;blon...</translation>
<translation>Zapisz jako sza&amp;blon...</translation>
</message>
</context>
<context>
13589,22 → 13595,22
<message>
<source>Persistent</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation type="unfinished">Stały</translation>
<translation>Stały</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation type="unfinished">Importuj</translation>
<translation>Importuj</translation>
</message>
<message>
<source>Export</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksport</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation type="unfinished">Akcja</translation>
<translation>Akcja</translation>
</message>
</context>
<context>
13630,7 → 13636,7
</message>
<message>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Szukanie czcionek</translation>
<translation>Szukanie fontów</translation>
</message>
<message>
<source>Fatal Error</source>
13918,11 → 13924,11
</message>
<message>
<source>&amp;Font</source>
<translation>&amp;Czcionka</translation>
<translation>&amp;Font</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size</source>
<translation>&amp;Rozmiar</translation>
<translation>&amp;Stopień</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Effects</source>
13966,7 → 13972,7
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Rozmiar:</translation>
<translation>&amp;Stopień:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shade:</source>
13978,7 → 13984,7
</message>
<message>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Inicjalizacja systemu czcionek</translation>
<translation>Inicjalizacja systemu obsługi fontów</translation>
</message>
<message>
<source>Portuguese (BR)</source>
14002,7 → 14008,7
</message>
<message>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>W systemie nie znaleziono czcionek.</translation>
<translation>W systemie nie znaleziono fontów.</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now.</source>
14054,7 → 14060,7
</message>
<message>
<source>Space</source>
<translation>Spacja</translation>
<translation>Odstęp</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
14182,19 → 14188,19
</message>
<message>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można wyciąć obiektu będącego w użyciu</translation>
</message>
<message>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obiekt %1 jest edytowany w Edytorze Artykułów. Operacja wycinania zostaje anulowana</translation>
</message>
<message>
<source>Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ghostscript: Nie będzie można używać grafik EPS ani podglądu wydruku</translation>
</message>
<message>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybrany kolor nie jest zawarty w zestawie kolorów dokumentu. Proszę podać nazwę nowego koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Not Found</source>
14202,7 → 14208,7
</message>
<message>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybrana nazwa już istnieje. Proszę wybrać inną nazwę dla nowego koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>Send to Layer</source>
14210,48 → 14216,49
</message>
<message>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inicjalizacja skrótów klawiaturowych</translation>
</message>
<message>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Rodzielczość podglądu</translation>
<translation>Rodzielczość podglądu</translation>
</message>
<message>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Poziom</translation>
<translation>Poziom</translation>
</message>
<message>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="unfinished">P&amp;rzesuń do warstwy</translation>
<translation>P&amp;rzesuń do warstwy</translation>
</message>
<message>
<source>Previe&amp;w Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ustawienia podglądu</translation>
</message>
<message>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plik %1 nie jest w dopuszczalnym formacie</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus has detected some errors.
Consider using the Pre-flight Checker to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus wykrył błędy. Użyj weryfikatora
materiału wejściowego, aby je poprawić</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Abort</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Porzuć</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ignoruj</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Nazwa:</translation>
<translation>Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<source>New MasterPage</source>
14259,37 → 14266,39
</message>
<message>
<source>New Master Page</source>
<translation type="unfinished">Nowa strona wzorcowa</translation>
<translation>Nowa strona wzorcowa</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus wykrył błędy. Użyj weryfikatora
materiału wejściowego, aby je poprawić.</translation>
</message>
<message>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus wykrył błędy. Użyj weryfikatora
materiału wejściowego, aby je poprawić</translation>
</message>
<message>
<source>-Page%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-strona%1</translation>
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished">Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
<translation>Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
</message>
<message>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program %1 jest już uruchomiony!</translation>
</message>
<message>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brak programu %1!</translation>
</message>
<message>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamień stronę na stronę wzorcową</translation>
</message>
</context>
<context>
14296,19 → 14305,19
<name>ScribusColorList</name>
<message>
<source>Sample</source>
<translation type="unfinished">Przykład</translation>
<translation>Przykład</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Kolor</translation>
<translation>Kolor</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Brak</translation>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<source>Document Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolory dokumentu</translation>
</message>
</context>
<context>
14315,19 → 14324,19
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<source>New Layer</source>
<translation type="unfinished">Nowa warstwa</translation>
<translation>Nowa warstwa</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normalny</translation>
<translation>Normalny</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished">Tło</translation>
<translation>Tło</translation>
</message>
</context>
<context>
14478,35 → 14487,35
</message>
<message>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można usunąć obiektu będącego w użyciu</translation>
</message>
<message>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obiekt %1 jest edytowany w Edytorze Artykułów. Operacja usunięcia zostaje anulowana</translation>
</message>
<message>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Łączenie ramek tekstowych</translation>
</message>
<message>
<source>You are trying to link to a filled frame, or a frame to itself.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Próbujesz przyłączyć ramkę do pełnej ramki, albo do tej samej ramki.</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished">Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
<translation>Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można zamienić obiektu będącego w użyciu</translation>
</message>
<message>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obiekt %1 jest edytowany w Edytorze Artykułów. Operacja zamiany na krzywe zostaje anulowana dla tego obiektu</translation>
</message>
<message>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Strony %1 do %2</translation>
</message>
</context>
<context>
14544,11 → 14553,11
<name>ScriptPlugin</name>
<message>
<source>Embedded Python scripting support.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wbudowana obsługa skryptów w Pythonie.</translation>
</message>
<message>
<source>Scripter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skryptownik</translation>
</message>
</context>
<context>
14586,19 → 14595,19
<name>ScripterPrefsGui</name>
<message>
<source>Scripter Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustawienia skryptownika</translation>
</message>
<message>
<source>Extension Scripts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrypty rozszerzające</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Extension Scripts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Włącz skrypty rozszerzające</translation>
</message>
<message>
<source>Startup Script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrypt startowy</translation>
</message>
</context>
<context>
14635,11 → 14644,11
</message>
<message>
<source>Font</source>
<translation>Czcionka</translation>
<translation>Font</translation>
</message>
<message>
<source>Font Size</source>
<translation>Rozmiar czcionki</translation>
<translation>Stopień pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Fill Color</source>
14687,7 → 14696,7
</message>
<message>
<source>Font Effects</source>
<translation>Atrybuty czcionki</translation>
<translation>Atrybuty kroju pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Fill Shade</source>
14835,15 → 14844,15
<message>
<source>Short &amp;Words...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished">Short &amp;Words...</translation>
<translation>Short &amp;Words...</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words</source>
<translation type="unfinished">Short Words</translation>
<translation>Short Words</translation>
</message>
<message>
<source>Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called short words.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Specjalna wtyczka wstawiająca twarde spacje przed albo po tzw. short words, np. przed &quot;zawieszonymi spójnikami&quot;.</translation>
</message>
</context>
<context>
14940,11 → 14949,11
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importuj</translation>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this style?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naprawdę usunąć ten styl?</translation>
</message>
</context>
<context>
15103,7 → 15112,7
</message>
<message>
<source>&amp;Display Font...</source>
<translation>Czcionka &amp;edytora...</translation>
<translation>Font &amp;edytora...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
15115,7 → 15124,7
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts Preview...</source>
<translation>&amp;Podgląd czcionek...</translation>
<translation>&amp;Podgląd fontów...</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all Text</source>
15315,7 → 15324,7
</message>
<message>
<source>The frame the table of contents will be placed into</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ramka, w której zostanie umieszczony spis treści</translation>
</message>
<message>
<source>Page Numbers Placed:</source>
15335,7 → 15344,7
</message>
<message>
<source>Include frames that are set to not print as well</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dołącz ramki niedrukowalne</translation>
</message>
<message>
<source>The paragraph style used for the entry lines</source>
15541,19 → 15550,19
</message>
<message>
<source>Guides are not visible through objects on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linie pomocnicze są niewidoczne za obiektami na stronie</translation>
</message>
<message>
<source>Guides are visible above all objects on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linie pomocnicze są widoczne za obiektami na stronie</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the lines of the baseline grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ostęp pomiędzy liniami pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Distance from the top of the page for the first baseline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odstęp od górnej krawędzi strony to pierwszej linii pisma</translation>
</message>
</context>
<context>
15695,11 → 15704,11
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation>Za&amp;gnieźdź wszystkie czcionki</translation>
<translation>Za&amp;gnieźdź wszystkie fonty</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation>Zag&amp;nieżdż podzbiory wszystkich czcionek</translation>
<translation>Zag&amp;nieźdź podzbiory wszystkich fontów</translation>
</message>
<message>
<source>Embedding</source>
15707,7 → 15716,7
</message>
<message>
<source>Available Fonts:</source>
<translation>Dostępne czcionki:</translation>
<translation>Dostępne fonty:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
15719,15 → 15728,15
</message>
<message>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation>Czcionki do zagnieżdżenia:</translation>
<translation>Fonty do zagnieżdżenia:</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation>Podzbiory czcionek do zagnieżdżenia:</translation>
<translation>Podzbiory fontów do zagnieżdżenia:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation>&amp;Czcionki</translation>
<translation>Font&amp;y</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
15943,7 → 15952,7
</message>
<message>
<source>Solid Colors:</source>
<translation>Jednolite kolory:</translation>
<translation>Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<source>Use ICC Profile</source>
16008,7 → 16017,7
<message>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation>Zaznacz tę opcję, aby zagnieździć czcionki w dokumencie PDF. Zagnieżdżenie czcionek
<translation>Zaznacz tę opcję, aby zagnieździć fonty w dokumencie PDF. Zagnieżdżenie fontów
pozwoli na zachowanie układu graficznego i wyglądu dokumentu.</translation>
</message>
<message>
16180,15 → 16189,15
</message>
<message>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation>Zagnieżdża profil barw dla jednolitych kolorów</translation>
<translation>Zagnieżdża profil barw dla pełnych kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation>Model barw dla jednolitych kolorów</translation>
<translation>Model barw dla pełnych kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation>Metoda konwersji przestrzeni kolorów dla jednolitych kolorów</translation>
<translation>Metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>Embed a color profile for images</source>
16270,7 → 16279,7
</message>
<message>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamień kolory spotowe na kolory rozbarwiane</translation>
</message>
</context>
<context>
16277,7 → 16286,7
<name>TabTools</name>
<message>
<source>Font:</source>
<translation>Czcionka:</translation>
<translation>Font:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
16285,7 → 16294,7
</message>
<message>
<source>Size:</source>
<translation>Rozmiar:</translation>
<translation>Stopień:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
16381,7 → 16390,7
</message>
<message>
<source>Use embedded Clipping Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj wbudowanej ścieżki odcięcia</translation>
</message>
<message>
<source>On Screen Preview</source>
16437,15 → 16446,15
</message>
<message>
<source>Font for new text frames</source>
<translation>Czcionka dla nowych ramek tekstowych</translation>
<translation>Font dla nowych ramek tekstowych</translation>
</message>
<message>
<source>Size of font for new text frames</source>
<translation>Rozmiar czcionki dla nowych ramek tekstowych</translation>
<translation>Stopień pisma dla nowych ramek tekstowych</translation>
</message>
<message>
<source>Color of font</source>
<translation>Kolor czcionki</translation>
<translation>Kolor pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Number of columns in a text frame</source>
16457,7 → 16466,7
</message>
<message>
<source>Sample of your font</source>
<translation>Przykład twojej czcionki</translation>
<translation>Przykład twojego kroju pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
16557,31 → 16566,31
</message>
<message>
<source>Text Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolor tekstu:</translation>
</message>
<message>
<source>Shading:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cieniowanie:</translation>
</message>
<message>
<source>Text Stroke:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrys tekstu:</translation>
</message>
<message>
<source>Dot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Punkt</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Łącznik</translation>
</message>
<message>
<source>Underscore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Definicja użytkownika</translation>
<translation>Definicja użytkownika</translation>
</message>
</context>
<context>
16652,27 → 16661,27
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation>Przesunięcie nad linią pisma czcionki w wierszu</translation>
<translation>Przesunięcie tekstu nad linią pisma w wierszu</translation>
</message>
<message>
<source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
<translation>Względny rozmiar czcionki indeksu górnego w porównaniu z normalną czcionką</translation>
<translation>Względny stopień pisma indeksu górnego w porównaniu z normalnym krojem pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
<translation>Przesunięcie pod linią pisma normalnej czcionki w wierszu</translation>
<translation>Przesunięcie normalnego tekstu pod linią pisma w wierszu</translation>
</message>
<message>
<source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
<translation>Względny rozmiar czcionki indeksu dolnego w porównaniu z normalną czcionką</translation>
<translation>Względny stopień pisma indeksu dolnego w porównaniu z normalnym tekstem</translation>
</message>
<message>
<source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
<translation>Względny rozmiar czcionki kapitalików w porównaniu z normalną czcionką</translation>
<translation>Względny stopień pisma kapitalików w porównaniu z normalnym tekstem</translation>
</message>
<message>
<source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
<translation>O ile w procentach interlinia jest większa od rozmiaru czcionki</translation>
<translation>O ile w procentach interlinia jest większa od stopnia pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender</source>
16755,19 → 16764,19
</message>
<message>
<source>Dot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Punkt</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Łącznik</translation>
</message>
<message>
<source>Underscore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Definicja użytkownika</translation>
<translation>Definicja użytkownika</translation>
</message>
</context>
<context>
17032,31 → 17041,31
</message>
<message>
<source>Set font</source>
<translation>Ustaw czcionkę</translation>
<translation>Ustaw krój pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Set font size</source>
<translation>Ustaw rozmiar czcionki</translation>
<translation>Ustaw stopień pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Set font width</source>
<translation>Ustaw szerokość czcionki</translation>
<translation>Ustaw szerokość pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Set font fill color</source>
<translation>Ustaw kolor wypełnienia czcionki</translation>
<translation>Ustaw kolor wypełnienia pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Set font stroke color</source>
<translation>Ustaw kolor obrysu czcionki</translation>
<translation>Ustaw kolor obrysu pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Set font fill color shade</source>
<translation>Ustaw cień koloru wypełnienia czcionki</translation>
<translation>Ustaw cień koloru wypełnienia pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Set font stroke color shade</source>
<translation>Ustaw cień koloru obrysu czcionki</translation>
<translation>Ustaw cień koloru obrysu pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Set kerning</source>
17080,7 → 17089,7
</message>
<message>
<source>Set font effect</source>
<translation>Ustaw atrybuty czcionki</translation>
<translation>Ustaw atrybuty pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Image frame</source>
17236,7 → 17245,7
</message>
<message>
<source>Set font height</source>
<translation>Ustaw wysokość czcionki</translation>
<translation>Ustaw wysokość pisma</translation>
</message>
<message>
<source>Import OpenOffice.org Draw image</source>
17628,7 → 17637,7
</message>
<message>
<source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
<translation>Upewnij się, że obrazki i czcionki mogą być używane dowolnie. Jeśli czcionki nie mogą być udostępniane nie dołączaj ich podczas zapisywania szablonu.</translation>
<translation>Upewnij się, że obrazki i fonty mogą być używane dowolnie. Jeśli fonty nie mogą być udostępniane, nie dołączaj ich podczas zapisywania szablonu.</translation>
</message>
<message>
<source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
/branches/Version13x/Scribus/scribus/qm/scribus.pl.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
/branches/Version13x/Scribus/scribus/pageitem.cpp
1907,7 → 1907,7
double BotOffset = desc+BExtra+lineCorr;
pt1 = QPoint(qRound(CurX+RExtra), static_cast<int>(CurY+BotOffset));
pt2 = QPoint(qRound(CurX+RExtra), static_cast<int>(ceil(CurY-asce)));
while ((!cl.contains(pf2.xForm(pt1))) || (!cl.contains(pf2.xForm(pt2))))
while ((!cl.contains(pf2.xForm(pt1))) || (!cl.contains(pf2.xForm(pt2))) || (CurX+RExtra+lineCorr < ColBound.y()))
{
CurX++;
if (CurX+RExtra+lineCorr > ColBound.y())