Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 4008 → Rev 4009

/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.pl_PL.ts
2585,7 → 2585,10
the media size of the PostScript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opcja ta umożliwia podanie
rozmiaru mediów pliku PostScript.
Nie jest zalecane, chyba że wymaga
tego drukarnia.</translation>
</message>
</context>
<context>
3258,11 → 3261,11
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
4442,7 → 4445,7
</message>
<message>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pliki PostScript (*.ps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
4842,7 → 4845,7
</message>
<message>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pliki JavaScript (*.js);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
5210,7 → 5213,7
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript</translation>
</message>
</context>
<context>
6140,7 → 6143,12
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Edit:&lt;/b&gt; If the macro can be edited, &quot;Yes&quot; appears in this column. Usually if a macro cannot be edited it was created using the register_macro command in a script.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Accel:&lt;/b&gt; The menu shortcut key sequence, if any, associated with the macro. For example, CTRL-F8 means that you can press Control-F8 when in Scribus to run the macro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; If the macro contains a &quot;docstring&quot;, a special string at the start of its definition that describes it, that is shown here. If the docstring is long, only the beginning is shown - use &quot;What&apos;s This&quot; on the macro&apos;s entry in the Macro menu to see the full description.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;p&gt;Tabela ta zawiera aktualnie zdefiniowane makra.&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Macro:&lt;/b&gt;Nazwa makra pokazywana w menu i w innych miejscach w Scribusie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Edycja:&lt;/b&gt;Jeśli makro daje się edytować, w szpalcie tej pojawi się &quot;Tak&quot;. Zazwyczaj jeśli makro nie daje się edytować, zostało ono utworzone z użyciem polecenia register_macro wewnątrz skryptu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Skrót:&lt;/b&gt; Skrót klawiaturowy przypisany do makra. Np. CTRL-F8 oznacza, że należy wcisnąć klawisze Control i F8, aby uruchomić makro wewnątrz Scribusa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Opis:&lt;/b&gt; Jeśli makro zawiera &quot;docstring&quot;, czyli specjalny ciąg znaków na początku jego definicji służący jako opis makra, zostanie on wyświetlony w tym miejscu. Jeśli docstring jest długi, zostanie wyświetlony tylko jego początek - użyj funkcji &quot;Co to jest?&quot; najeżdżając kursorem na wiersz makra w menu makr, aby zobaczyć pełny opis.&lt;/p&gt; </translation>
</message>
</context>
<context>
7545,7 → 7553,7
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Anuluj</translation>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
</context>
<context>
9840,11 → 9848,11
</message>
<message>
<source>PostScript Interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Interpreter Postscriptu</translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the GhostScript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Położenie interpretera GhostScriptu w systemie plików</translation>
</message>
</context>
<context>
11233,17 → 11241,17
</message>
<message>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmiany w twoim dokumencie nie zostały jeszcze zapisane, czy naprawdę chcesz je cofnąć?</translation>
</message>
<message>
<source>firstPageOrder is bigger than allowed.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>firstPageOrder jest większy od dozwolonej wielkości.</translation>
</message>
<message>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przelewanie się tekstu można kontrolować tylko w ramkach tekstowych</translation>
</message>
</context>
<context>
12813,23 → 12821,23
</message>
<message>
<source>JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrypty w JavaScript...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrypty w &amp;JavaScript...</translation>
</message>
<message>
<source>GhostScript : You cannot use EPS Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>GhostScript: Nie możesz użyć grafik EPS</translation>
</message>
<message>
<source>EPS Files (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pliki EPS (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian</source>
<translation type="unfinished">Norweski</translation>
<translation>Norweski</translation>
</message>
</context>
<context>
13139,7 → 13147,9
<source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;&lt;tt&gt;Enable Legacy Name Aliases&lt;/tt&gt; is an advanced option. You should probably leave it how it is.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If checked, this option will cause the scripter to create a large number of function and constant name aliases for 1.2.0 script compatibility. It defaults to checked.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;This option does not take effect until Scribus is restarted.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;&lt;tt&gt;Włącz aliasy starych nazw&lt;/tt&gt; to zaawansowana opcja. Najlepiej nic nie zmieniaj, jeśli nie wiesz dokładnie, co chcesz zrobićs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zakreślenie tej opcji spowoduje, że skryptownik utworzy dużą ilość aliasów nazw funkcji i stałych w celu zapewnienia kompatybilności z wersją 1.2.0. Domyślną wartością jest zakreślenie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zmiana tej opcji zostanie włączona dopiero po ponownym uruchomieniu Scribusa.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
13701,7 → 13711,7
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Anuluj</translation>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
</context>
<context>
/trunk/Scribus/scribus/qm/scribus.pl.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream