Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 945 → Rev 946

/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.cs_CZ.ts
9,7 → 9,11
the selection is returned.
If "name" is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
Jeztliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
17,7 → 21,10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getColorNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
26,7 → 33,11
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newDocDialog() -&gt; bool
 
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
pokud je dokument vytvořen.</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
34,7 → 45,10
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jeztliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
44,7 → 58,12
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
Jeztliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
53,7 → 72,11
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setRedraw(bool)
 
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
úrovni skriptu.</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
66,7 → 89,14
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
79,7 → 109,14
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Vytvoří novou stránku. Jestliže je &quot;where&quot; -1, pak je nová stránka přidána na
konec dokumentu, jinak je vsazena před stránku &quot;where&quot;. Číslování stran je od 1,
a nezáleží na tom, jaké je číslo první stránky. Volitelný parametr &quot;template&quot; udává
jméno šablony, která bude aplikována na novou stránku.
 
Může vyvolat výjimku IndexError, když se pokusíte založit stránku na špatném místě</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
88,7 → 125,11
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
96,7 → 137,10
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
132,7 → 176,23
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
Vytvoří nový dokument a vrátí true v případě úspěchu. Parametry mají tento význam:
size - Tuple (šířka, výška) rozměrů velikost stránky. Viz. konstanty PAPER_&lt;typ&gt; např. PAPER_A4.
margins - Tuple (L, P, N, D) popisuje velikost okrajů stránky.
orientation - Orienrace stránky. Viz. předdefinované konstanty PORTRAIT a LANDSCAPE.
firstPageNumber - Číslo první stránky dokumentu, které je použito při automatickém číslování stran.
unit - Nastaví typ měrných jednotek dokumentu. Viz. UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
facingPages - FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
firstSideLeft - FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Hodnoty výšky, šířky a okrajů jsou uvedeny ve specifikovaných měrných jednotkách dokumentu.
Konstanty PAPER_* jsou v bodech. Jestliže je dokument v jiných jednotkách, musíte provést
patřičnou konverzi.
 
příklad: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
</message>
</context>
<context>
1113,7 → 1173,7
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1122,7 → 1182,9
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
1151,7 → 1213,7
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
1177,7 → 1239,7
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Viz. getHGuides().</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
1184,7 → 1246,7
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Viz. setHGuides().</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
1345,7 → 1407,7
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
1509,7 → 1571,7
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
<translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
a knihovny v něm použité.
Symboly C-C-T znamenají C-CUPS C-littlecms T-TIFF podporu.
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
1600,8 → 1662,18
</message>
<message>
<source>About Scribus %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O Scribusu %1</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
a knihovny v něm použité.
Symboly C-C-T znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF podporu.
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
3167,11 → 3239,11
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
3857,11 → 3929,11
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Velikost:</translation>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velikost obrázků. 100% beze změny, 200% dvakrát větší atd.</translation>
</message>
</context>
<context>
4133,11 → 4205,11
</message>
<message>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat zvolené písmo do Styl, Písmo menu</translation>
</message>
<message>
<source>Leave preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zavřít náhled písem</translation>
</message>
</context>
<context>
4232,15 → 4304,15
</message>
<message>
<source>Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obsah</translation>
</message>
<message>
<source>Link</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odkaz</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Online Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus nápověda</translation>
</message>
</context>
<context>
5877,15 → 5949,15
</message>
<message>
<source>Executive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Executive</translation>
</message>
<message>
<source>Folio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Folio</translation>
</message>
<message>
<source>Ledger</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ledger</translation>
</message>
</context>
<context>
6867,7 → 6939,7
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished">UCR - under color removal - odstranění přebytečné barvy, která by
<translation>UCR - under color removal - odstranění přebytečné barvy, která by
způsobila rozpíjení (při přílišné saturaci papíru barvou) nebo trhání
barvy při několika vrstvém (např. barevném) laserovém tisku.
Viz. např. http://www.typo.cz/_pismo/pis-tech-post.html
6876,7 → 6948,8
<message>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zajistí hezčí vzhled TrueType a OpenType písem, EPS, PDF a vektorové grafiky
v náhledu, ale zpomalí se jeho vytváření</translation>
</message>
</context>
<context>
8270,27 → 8343,27
</message>
<message>
<source>Executive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Executive</translation>
</message>
<message>
<source>Folio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Folio</translation>
</message>
<message>
<source>Ledger</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ledger</translation>
</message>
<message>
<source>Legal</source>
<translation type="unfinished">Legal</translation>
<translation>Legal</translation>
</message>
<message>
<source>Letter</source>
<translation type="unfinished">Letter</translation>
<translation>Letter</translation>
</message>
<message>
<source>Tabloid</source>
<translation type="unfinished">Tabloid</translation>
<translation>Tabloid</translation>
</message>
</context>
<context>
9049,567 → 9122,574
</message>
<message>
<source>Albanian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Albánština</translation>
</message>
<message>
<source>Basque</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Baskitština</translation>
</message>
<message>
<source>Bulgarian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bulharština</translation>
</message>
<message>
<source>Brazilian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brazilština</translation>
</message>
<message>
<source>Catalan</source>
<translation type="unfinished">Katalánsky</translation>
<translation>Katalánština</translation>
</message>
<message>
<source>Chinese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Čínština</translation>
</message>
<message>
<source>Czech</source>
<translation type="unfinished">Česky</translation>
<translation>Čeština</translation>
</message>
<message>
<source>Danish</source>
<translation type="unfinished">Dánsky</translation>
<translation>Dánština</translation>
</message>
<message>
<source>Dutch</source>
<translation type="unfinished">Dánsky</translation>
<translation>Holandština</translation>
</message>
<message>
<source>English</source>
<translation type="unfinished">Anglicky</translation>
<translation>Angličtina</translation>
</message>
<message>
<source>English (British)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angličtina (Britská)</translation>
</message>
<message>
<source>Esperanto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Esperanto</translation>
</message>
<message>
<source>German</source>
<translation type="unfinished">Německy</translation>
<translation>Němčina</translation>
</message>
<message>
<source>Finnish</source>
<translation type="unfinished">Finsky</translation>
<translation>Finština</translation>
</message>
<message>
<source>French</source>
<translation type="unfinished">Francouzsky</translation>
<translation>Francouzština</translation>
</message>
<message>
<source>Galician</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Galština</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished">Řecky</translation>
<translation>Řečtina</translation>
</message>
<message>
<source>Hungarian</source>
<translation type="unfinished">Maďarsky</translation>
<translation>Maďarština</translation>
</message>
<message>
<source>Indonesian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indonéský</translation>
</message>
<message>
<source>Italian</source>
<translation type="unfinished">Italsky</translation>
<translation>Italština</translation>
</message>
<message>
<source>Korean</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Korejština</translation>
</message>
<message>
<source>Lithuanian</source>
<translation type="unfinished">Litevsky</translation>
<translation>Litevština</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian (Bokmaal)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Norština (Bokmaal)</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Norština (Nnyorsk)</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Norština</translation>
</message>
<message>
<source>Polish</source>
<translation type="unfinished">Polsky</translation>
<translation>Polština</translation>
</message>
<message>
<source>Russian</source>
<translation type="unfinished">Rusky</translation>
<translation>Ruština</translation>
</message>
<message>
<source>Swedish</source>
<translation type="unfinished">Švédsky</translation>
<translation>Švédština</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish</source>
<translation type="unfinished">Španělsky</translation>
<translation>Španělština</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish (Latin)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Španělština (Latin)</translation>
</message>
<message>
<source>Slovak</source>
<translation type="unfinished">Slovensky</translation>
<translation>Slovenština</translation>
</message>
<message>
<source>Slovenian</source>
<translation type="unfinished">Slovinsky</translation>
<translation>Slovinština</translation>
</message>
<message>
<source>Serbian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Srbština</translation>
</message>
<message>
<source>Tried to set progress &gt; maximum progress</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit větší progres než je maximální</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;O skriptu...</translation>
</message>
<message>
<source>About Script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O skriptu</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get font size of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze získat velikost písma z netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get font of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze získat písmo z netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get text size of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze získat velikost textu z netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get column count of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze získat počet sloupců z netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get line space of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze získat řádkování z netextového rámu.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze získat odstup sloupců z netextového rámu.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze získat text z netextového rámu.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze vložit text do netextového rámu.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze vložit text do netextového rámu.</translation>
</message>
<message>
<source>Insert index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pozice je mimo povolené hranice</translation>
</message>
<message>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hodnota zarovnání je mimo povolený rozsah. Použijte jednu z předdefinovaných konstant scribus.ALIGN*.</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set text alignment on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit typ zarovnání netextového rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velikost písma mimo povolený rozsah. Musí být mezi 1 a 512</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set font size on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nasatvit velikost písma netextového rámu</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set font on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit písmo netextového rámu</translation>
</message>
<message>
<source>Font not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Písmo nenalezeno</translation>
</message>
<message>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velikost řádkování je mimo povolený rozsah. Musí být větší než 0</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t line spacing on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit řádkovéní netextového rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Column gap out of bounds, must be positive</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mezisloupcová mezera nesmí být negativní</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t column gap on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit mezisloupcovou mezeru netextového rámu</translation>
</message>
<message>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počet slupců je mimo povolený rozsah. Musí být větší než 1</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t number of columns on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit počet sloupců netextového rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pozice výběru mimo povolené hranice</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze vybrat text v netextovém rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t delete text from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze smazat text z netextového rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set text fill on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit výplň textu netextového rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set text stroke on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit obrys netextového rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set text shade on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit stín netextového rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Can only link text frames</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pouze textové rámce se mohou zřetězit</translation>
</message>
<message>
<source>Target frame must be empty</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cílový rámec musí být prázdný</translation>
</message>
<message>
<source>Target frame links to another frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Text cilového rámce už poračuje v rámci jiném</translation>
</message>
<message>
<source>Target frame is linked to by another frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cílový rámec už je zřetězený</translation>
</message>
<message>
<source>Source and target are the same object</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oba rámce jsou stejný objekt</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t unlink a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze zrušit zřetězení netextového rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objekt není zřetězený textový rámec, proto nelze řetězeí zrušit.</translation>
</message>
<message>
<source>Object the last frame in a series, can&apos;t unlink. Unlink the previous frame instead.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektu na posledním místě nelze zrušit zřetězení. Použijte místo něj předchozí rámec.</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t convert a non-text frame to outlines</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze převést netextový rámec na křivky</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to open document</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Chyba při otvírání dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to save document</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Chyba při ukládání dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jednotka mimo povolený rozsah. Použijte jednu z předdefinovanýcj konstant scribus.UNIT*.</translation>
</message>
<message>
<source>Target is not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cíl není obrázkový rámec.</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t scale by 0%</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze měnit velikost pomocí 0%</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t render an empty sample</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze vytvořit prázdný náhled</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t save to a blank filename</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze ukládat bez názvu souboru</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t have an empty layer name</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze vytvořit vrstvu s prázdným jménem</translation>
</message>
<message>
<source>Layer not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vrstva nenalezena</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t remove the last layer</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze odstranit poslední vrstvu</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t create layer without a name</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze vytvořit vrstvu beze jména</translation>
</message>
<message>
<source>An object with the requested name already exists</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objekt se zadaným názvem už existuje</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain at least two points (four values)</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seznam musí obsahovat alespoň dva body (čtyři hodnoty)</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain an even number of values</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seznam musí obsahovat sudý počet hodnot</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain at least three points (six values)</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seznam musí obsahovat alespoň tři body (šest hodnot)</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain at least four points (eight values)</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>SeSeznam musí obsahovat alespoň čtyři body (osm hodnot)</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must have a multiple of six values</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seznam musí obsahovat násobek šesti položek</translation>
</message>
<message>
<source>Object not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objekt nenalezen</translation>
</message>
<message>
<source>Style not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Styl nenalezen</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set style on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nastavit styl netextového rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to save EPS</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Chyba při ukládání EPS</translation>
</message>
<message>
<source>Page number out of range</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Číslo strany je mimo povolený rozsah</translation>
</message>
<message>
<source>argument is not list: must be list of float values</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>parametr není seznam: musí být seznam s float hodnotami</translation>
</message>
<message>
<source>argument contains non-numeric values: must be list of float values</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>parametr obsahuje nečíselné hodnoty: musí být seznam s float hodnotami</translation>
</message>
<message>
<source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Šířka čáry mimo povolený rozsah: &lt;0; 12&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Line shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stín čáry mimo povolený rozsah: &lt;0; 100&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Fill shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stín mimo povolený rozsah: &lt;0; 100&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Corner radius must be a positive number.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Úhel rohu nesmí být negativní číslo.</translation>
</message>
<message>
<source>Line style not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Styl čáry nenalezen</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze získat barvu s prázdným jménem.</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barva nenalezena</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot change a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze změnit barvu s prázdným jménem.</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found in document</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barva není v dokumentu nalezena</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found in default colors</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barva není nalezena v implicitních barvách</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze vytvořit barvu s prázdným jménem.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot delete a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze smazat barvu s prázdným jménem.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot replace a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze nahradit barvu s prázdným jménem.</translation>
</message>
<message>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Import OpenOffice.org &amp;Draw...</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
<translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Documents</source>
<translation>OpenOffice.o Writer dokumenty</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Python interface module
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>function is documented individually below.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>A few things are common across most of the interface.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>A few things are common across most of the interface.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>a string - they are not real Python objects. Many functions take an
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>optional (non-keyword) parameter, a frame name.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>Many exceptions are also common across most functions. These are
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>not currently documented in the docstring for each function.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> without a document to operate on.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> - If you do not pass a frame name to a function that requires one,
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/> - If you do not pass a frame name to a function that requires one,
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> the function will use the currently selected frame, if any, or
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> on.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> the text colour on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> in this exception being raised.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/> - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
<byte value="x9"/><byte value="x9"/> any function as provided here and in its docstring is incomplete.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>Details of what exceptions each function may throw are provided on the
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>Details of what exceptions each function may throw are provided on the
<byte value="x9"/><byte value="x9"/>function&apos;s documentation.
<byte value="x9"/><byte value="x9"/></source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scripter - Python modul programu Scribus
Scripter je rozhraní jazyka Python programu Scribus. Umožňuje ovládat Scribus a manipulovat
s objekty v dokumentu. Všechny dostupné třídy, procedury, funkce a konstanty jsou popsány dále.
Několik věci platí v celém Scripteru. Většina funkčnosti pracuje s rámy. Rámce jsou identifikovány
svým jménem - textovým řetězcem (není Python objektem). Některé funkce akceptují volitelný
parametr, t.j. jméno rámce. Některé obecnější výjimky mohou být vyvolány v různých funkcích,
ale zatím nejsou dokumentovány v nápovědě jednotlivých funkcí.
- Mnoho funkcí vyvolá NoDocOpenError, jestliže je zavoláte a nemáte otevřený žádný dokument.
- Jestliže nepoužijete jméno rámce jako parametr, funkce zkusí nejít vybraný objekt. Pokud
nenalezne, vyvolá NoValidObjectError.
- Funkce vyvolá WrongFrameTypeError, jestliže bude zpracovávat rámec, se kterým operace
nebude dávat smysl. Např. nastavení barvy textu obrázkovému rámci smysl nedává, takže je
výjimka vyvolána.
- Chyby a výjimky, které vzniknou v ostatních Python modulech, budou předány interpreteru
beze změny, takže vyjmenované výjimky v dokumentaci Scripteru nejsou ani zdaleka kompletní.
Detaily a výjimky Scripteru jsou popsány v dokumentaci jednotlivých funkcí.</translation>
</message>
<message>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
9867,7 → 9947,7
</message>
<message>
<source>F&amp;irst Page Number:</source>
<translation type="unfinished">Čí&amp;slo první strany:</translation>
<translation>Čí&amp;slo první strany:</translation>
</message>
</context>
<context>
11154,11 → 11234,11
</message>
<message>
<source>Afrikaans</source>
<translation>Afrikánsky</translation>
<translation>Afrikánština</translation>
</message>
<message>
<source>Font System Initialized</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inicializován systém písem</translation>
</message>
</context>
<context>
11349,7 → 11429,7
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vy&amp;mazat</translation>
</message>
</context>
<context>
11790,13 → 11870,14
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavení importu OpenOffice.org Writer</translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Má si importer vždy pamatovat nastavenou hodnotu
a nikdy znovu nevyžadovat potvrzení</translation>
</message>
</context>
<context>
11882,7 → 11963,7
</message>
<message>
<source>Left Ind&amp;ent:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Levé &amp;odsazení:</translation>
</message>
</context>
<context>
/trunk/Scribus/scribus/qm/scribus.cs.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream