Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 12344 → Rev 12345

/branches/Version133x/Scribus/scribus/po/scribus.sl.ts
1,8 → 1,10
<!DOCTYPE TS><TS>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="sl_SI">
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name></name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
14,6 → 16,7
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
27,6 → 30,7
prekliče ukaz. Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
38,6 → 42,7
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
53,6 → 58,7
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
66,6 → 72,7
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
87,6 → 94,7
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
100,6 → 108,7
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
114,6 → 123,7
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
125,6 → 135,7
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
145,6 → 156,7
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
156,6 → 168,7
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
239,6 → 252,7
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
248,9 → 262,18
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
 
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
 
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
260,9 → 283,18
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
 
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
 
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
278,6 → 310,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
285,9 → 318,16
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
 
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
 
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
324,6 → 364,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
339,6 → 380,7
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
352,6 → 394,7
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
361,6 → 404,7
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
375,6 → 419,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
392,6 → 437,7
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
407,6 → 453,7
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
416,6 → 463,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
431,6 → 479,7
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
444,6 → 493,7
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
455,6 → 505,7
trenutni dokument.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
462,9 → 513,16
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
 
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
prvo stran kot desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
476,6 → 534,7
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
486,6 → 545,7
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
497,6 → 557,7
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
506,6 → 567,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
512,9 → 574,15
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
 
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
528,6 → 596,7
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
539,6 → 608,7
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
550,6 → 620,7
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
561,6 → 632,7
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
568,9 → 640,16
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
 
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
za cel nabor možnosti.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
584,6 → 663,7
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
593,6 → 673,7
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
600,9 → 681,16
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
 
Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
614,6 → 702,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
625,6 → 714,7
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
638,6 → 728,7
izbrani predmet itn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
647,6 → 738,7
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
656,6 → 748,7
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
665,6 → 758,7
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
678,6 → 772,7
trenutno izbrani predmeti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
687,6 → 782,7
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
700,6 → 796,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
716,6 → 813,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
727,6 → 825,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
740,6 → 839,7
če je zaklenjen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
751,6 → 851,7
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
760,6 → 861,7
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
768,6 → 870,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
777,6 → 880,7
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
793,6 → 897,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
802,6 → 907,7
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
820,6 → 926,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
838,6 → 945,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
849,6 → 957,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
867,6 → 976,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
880,6 → 990,7
Lahko vrne napako ValueError. če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
889,6 → 1000,7
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
902,6 → 1014,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
915,6 → 1028,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
928,6 → 1042,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
950,6 → 1065,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
966,6 → 1082,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
984,6 → 1101,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1003,6 → 1121,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1017,6 → 1136,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1028,6 → 1148,7
trenutno izbrani element.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1037,6 → 1158,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
1051,6 → 1173,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1062,6 → 1185,7
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1071,6 → 1195,7
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1082,6 → 1207,7
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
1091,6 → 1217,7
Ponovno izriše vse strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1104,6 → 1231,7
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1122,6 → 1250,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1133,6 → 1262,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
1142,6 → 1272,7
Vrne število strani dokumenta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1154,6 → 1285,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1172,6 → 1304,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
1182,6 → 1315,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
1192,6 → 1326,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1200,6 → 1335,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1210,6 → 1346,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1224,6 → 1361,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1236,6 → 1374,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1247,6 → 1386,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1259,6 → 1399,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1268,6 → 1409,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1277,6 → 1419,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1286,6 → 1429,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1298,6 → 1442,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1308,6 → 1453,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1318,6 → 1464,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1328,6 → 1475,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1336,6 → 1484,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1346,6 → 1495,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1356,6 → 1506,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1364,6 → 1515,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1372,6 → 1524,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1380,6 → 1533,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1390,6 → 1544,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1401,6 → 1556,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1413,6 → 1569,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1424,6 → 1581,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1434,6 → 1592,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1444,6 → 1603,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1455,6 → 1615,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1464,6 → 1625,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1473,6 → 1635,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1481,6 → 1644,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1492,6 → 1656,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1503,6 → 1668,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1514,6 → 1680,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1521,6 → 1688,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1529,6 → 1697,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1537,6 → 1706,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1550,6 → 1720,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1557,6 → 1728,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1566,6 → 1738,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1577,6 → 1750,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1589,6 → 1763,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1601,6 → 1776,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1614,6 → 1790,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1625,6 → 1802,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
1632,6 → 1810,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1641,6 → 1820,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1651,6 → 1831,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
1660,6 → 1841,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1676,6 → 1858,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1687,6 → 1870,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
 
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
1698,6 → 1882,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
 
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
1707,6 → 1892,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
1716,6 → 1902,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1730,6 → 1917,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1742,6 → 1930,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
1764,6 → 1953,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
1772,6 → 1962,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1780,6 → 1971,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
1792,6 → 1984,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
1803,6 → 1996,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
1813,6 → 2007,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1823,6 → 2018,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
1861,6 → 2057,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
1872,6 → 2069,7
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
1881,6 → 2079,7
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
1892,6 → 2091,7
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
1903,6 → 2103,7
za urejanje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
1912,6 → 2113,7
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
1923,6 → 2125,7
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1933,6 → 2136,7
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1942,6 → 2146,7
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1950,6 → 2155,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1958,6 → 2164,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1966,6 → 2173,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1977,18 → 2185,22
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">Id izgradnje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Brazilščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Različica Scribusa %1
1995,94 → 2207,117
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Galicijščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Češčina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Valižanščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Avtorji prispevkov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Poljščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ukrajinščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Baskovščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Slovaščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italijanščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Danščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Litvanščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Različica za Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Ruščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Slovenščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Madžarščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Francoščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Bolgarščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Norveščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Nemščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation type="obsolete">O Scribusu%1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2093,106 → 2328,132
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;vtorji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Prevajalci</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Na spletu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Razvijalci:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Uradna dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Druga dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>English (British):</source>
<translation type="obsolete">Angleščina (Britanska):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Swedish:</source>
<translation type="obsolete">Švedščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Domača stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Spletna pomoč</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mailing List</source>
<translation type="obsolete">Dopisni seznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Uradni prevodi in prevajalci:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Esperanto:</source>
<translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Korean:</source>
<translation type="obsolete">Korejščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Serbian:</source>
<translation type="obsolete">Srbščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Spanish:</source>
<translation type="obsolete">Španščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Katalonščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Portugese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugalščina (Brazilska):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Afrikaans:</source>
<translation type="obsolete">Afrikaansko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dutch:</source>
<translation type="obsolete">Nizozemščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2203,18 → 2464,22
Manjkajoče knjižnice so prikazane s *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">Uporabljena GhostScript različica %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Različica GS ni dostopna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Scribus različica %1
2221,121 → 2486,150
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Mac OSX Aqua različica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Okenska različica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID gradnje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnicam. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>May</source>
<translation type="obsolete">Maj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikone projekta Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; različica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Blog razvijalcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mailing Lists</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dopisni seznami</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Yes</source>
<translation>Da</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Ime datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Version:</source>
<translation>Različica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Vključeno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Datum izzida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Description:</source>
<translation>Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Avtorj(i):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>License:</source>
<translation>Licenca:</translation>
</message>
2343,46 → 2637,57
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation>Scribus: O vtičnikih</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Ime datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Različica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Vključeno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Datum izzida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Avtorj(i):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licenca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
2390,934 → 2695,1166
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Odpri ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Shrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Povrni na shranjeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Zberi za &amp;izvoz ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Pridobi besedilo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Dodaj &amp;besedilo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Pridobi sliko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Shrani &amp;besedilo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation>Shrani stran kot &amp;EPS ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Shrani kot &amp;PDF ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Nastavitve dokumenta ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Na&amp;tisni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Končaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Razveljavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Ponovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Način obdelave &amp;predmetov</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Izreži</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Prilepi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Počisti vsebino</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Izberi &amp;vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Izprazni izbiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Najdi in zamenjaj ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Uredi sliko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>&amp;Barve ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation>&amp;Slogi odstavka ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation>Slogi &amp;črt ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Glavne strani ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Javascripts...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Java skripti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Nastavitve ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Drugo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Levo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Sredinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Desno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Blok</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Vsiljeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation>&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Običajno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podčrtano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podčrtaj &amp;besede</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Prečrtano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Velike črke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Pomanjšane &amp;velike črke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Nadpisano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Po&amp;dpisano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Obroba</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Senca</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Slikovni učink&amp;i</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Po&amp;dvoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Večkratno podvoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Združi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Razdruži</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Je &amp;zaklenjeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Velikost je &amp;zaklenjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Spusti na &amp;dno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Dvigni na &amp;vrh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Spusti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Dvigni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Pošlji v &amp;skicirko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>L&amp;astnosti ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Slika je vidna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Posodobi sliko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Okvir prilagodi sliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Nizka ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Običajna ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Polna ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Je &amp;zaznamek PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>je &amp;opomba PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>&amp;Lastnosti opombe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Lastnosti &amp;polja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Uredi obliko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>Besedilo &amp;pripni na pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>Besedilo &amp;snemi s poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Sestavi poligone</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Razdeli &amp;poligone</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Krivulja &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Okv&amp;ir slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">&amp;Obrobe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Mnogokotnk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Okvir besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Znak ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Vzorčno besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Vstavi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Uvozi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>I&amp;zbriši ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiraj ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Premakni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Uporabi glavno stran ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Upravljaj z &amp;vodili ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Upravljaj z lastnostmi strani ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation>Prilagodi &amp;oknu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation>&amp;Sličice predogleda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Pokaži &amp;robove</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Pokaži &amp;okvire</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Pokaži &amp;slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Pokaži &amp;mrežo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Pokaži &amp;vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Pokaži &amp;osnovno mrežo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Pokaži &amp;verige besedil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Pokaži ukazne znake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation>Vodila glede na stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>&amp;Pripni na mrežo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>&amp;Pripni na vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Lastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Skicirka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Plasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Uredi strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Zaznamki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Meritve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Zgodovina dejanj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Končno pre&amp;verjanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>R&amp;azporedi in poravnaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Orodja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Orodja &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Izberi predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation>T&amp;abela</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Lik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation>&amp;Prostoročna črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Zasukaj predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Povečaj ali pomanjšaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Povečaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Pomanjšaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Uredi vsebino okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Uredi besedilo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Poveži besedilne okvire</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Razveži besedilne okvire</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Izbira barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopiraj lastnosti predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation>Uredi besedilo z urejevalnikom zgodbe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation>Vstavi besedilni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation>Vstavi slikovni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Table</source>
<translation>Vstavi tabelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Shape</source>
<translation>Vstavi lik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Polygon</source>
<translation>Vstavi mnogokotnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Line</source>
<translation>Vstavi črto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation>Vstavi krivuljo bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation>Vstavi prostoročno črto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">&amp;Upravljaj s slikami</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>
&amp;Deli besede</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Odstrani deljenje besed</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Ustvari kazalo vsebine</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;QT-ju</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Namigi orodja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Pr&amp;iročnik za Scribus ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>Pametno &amp;deljenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Neprelomen pomišljaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Neprelomen pre&amp;sledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Številka strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nova vrstica</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Prelom okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Prelom stolpca</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Zaščitena blagovna znamka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Blagovna znamka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Oznaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Pomišljaj M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Pomišljaj N</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Vezaj števil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Narekovalni pomišljaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation>Opuščaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Straight Double</source>
<translation>Ravni dvojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Single Left</source>
<translation>Levi enojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Single Right</source>
<translation>Desni enojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Double Left</source>
<translation>Dvojni levi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Double Right</source>
<translation>Dvojni desni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation>Obratni enojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation>Obratni dvojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation>Enojen levi guillemet </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation>Enojen desni guillemet </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation>Dvojni levi guillemet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation>Dvojni desni guillemet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation>Nizka enojna vejica</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation>Nizka dvojna vejica</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Dvojna obrnjena vejica</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation>Levi enojni CJK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation>Desni enojni CJK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation>Dvojni levi CJK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation>Dvojni desni CJK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Preklopi palete</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Preklopi vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Pred&amp;ogled tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaSkripti ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Pretvori v glavno stran ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Tlakovano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation>&amp;O vtičnikih</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Več informacij ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Tiskanje omogočeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Prezrcali vodoravno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Prezrcali navpično</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Pokaži ravnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Oris</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Poševnica</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Vmesna pika</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>En Space</source>
<translation>Presledek N</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Presledek M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Ozek presledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Širok presledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Vmesni presledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Las tanek presledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation>Vstavi pameten vezaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation>Vstavi nedeljiv pomišljaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation>Vstavi nedeljiv presledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Page Number</source>
<translation>Vstavi številko strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>&amp;Slogi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Oris</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Orisi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Prilepi (&amp;absolutno)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Počisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Pokaži stolpce okvira z besedilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Upravljaj s slikami</translation>
</message>
3325,14 → 3862,17
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Napredne možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Ustvari Postscript 3. ravni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Ustvari Postscript 2. ravni; pazite,\n
3339,6 → 3879,7
to so lahko ogromne datoteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Ustvari Postscript 1. ravni; pazite,\n
3345,42 → 3886,52
to so lahko ogromne datoteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vodoravno prezrcali stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">&amp;Navpično prezrcali stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Uveljavi profile &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">Postscript &amp;1. ravni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">Postscript &amp;2. ravni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">Postscript &amp;3. ravni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Uveljavi &amp;odstranjevanje barve pod</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
3398,106 → 3949,132
<context>
<name>Align</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> pal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Poravnaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Vodoravno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Z vrha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Po sredi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Z desne</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Z leve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Od spodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Navpično</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Razporedi/Poravnaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Uveljavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Med:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">Po&amp;ravnaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">Raz&amp;postavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">&amp;Enakomerno razporedi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">V&amp;mes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ne spreminjaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">Po&amp;ravnaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Raz&amp;postavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">&amp;Enakomerno razporedi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ne spreminjaj</translation>
</message>
3505,158 → 4082,197
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Razporejanje in poravnava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align</source>
<translation>Poravnaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Relativno na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Prvo izbiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Zadnjo izbiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page</source>
<translation>Stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Margins</source>
<translation>Meje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Guide</source>
<translation>Vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Selection</source>
<translation>Izbira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation>Desne strani predmetov poravnaj na levo stran vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation>Levo strani predmetov poravnaj na desno stran vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Poravnaj spodnje strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Poravnaj desne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation>Poravnaj vrhnje strani predmetov na dno sidra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Sredinsko po navpični osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Poravnaj leve strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Sredinsko po vodoravni osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation>Poravnaj spodnje strani predmetov na vrh sidra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Poravnaj vrhnje strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Izbrano vodilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Razporedi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation>Poenoti vodoravne razmike med predmeti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation>Vodoravni razmiki med predmeti naj bodo enaki navedeni vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Enakomerno razporedi desne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Enakomerno razporedi spodnje strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Enakomerno vodoravno razporedi središča</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation>Poenoti navpične razmike med predmeti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation>Navpični razmiki med predmeti naj bodo enaki navedeni vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Enakomerno razporedi leve strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Enakomerno navpično razporedi središča</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Enakomerno razporedi vrhnje strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Razdalja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Predmete razporedi z dano razdaljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Ni izbrano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Nekateri predmeti so zaklenjeni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odkleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
3664,22 → 4280,27
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Poravnaj besedilo na levo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Poravnaj besedilo obojestransko na silo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Poravnaj besedilo sredinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Poravnaj besedilo obojestransko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Poravnaj besedilo na desno</translation>
</message>
3687,551 → 4308,688
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation> točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>sum</source>
<translation>vsota</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cilj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Push</source>
<translation>Potisni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Star</source>
<translation>Zvezda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Text</source>
<translation>Besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Thin</source>
<translation>Tanko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Time</source>
<translation>Čas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Wide</source>
<translation>Široko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation>Predpni simbol valute</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Pošlji obrazec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Limit of</source>
<translation>Omejitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Check</source>
<translation>Preveri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cross</source>
<translation>Križ</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>On Focus</source>
<translation>Ob pozornosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Go To</source>
<translation>Pojdi na</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Icons</source>
<translation>Ikone</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Inset</source>
<translation>Umik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name:</source>
<translation>Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page:</source>
<translation>Stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Other</source>
<translation>Drugo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Plain</source>
<translation>Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Solid</source>
<translation>Enobarvno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type:</source>
<translation>Vrsta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>List Box</source>
<translation>Seznamsko polje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation>Uporabi simbol valute</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Number Format</source>
<translation>Oblika števil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Check Style:</source>
<translation>Vrsta preverjanja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>To File:</source>
<translation>V datoteko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No Print</source>
<translation>Ne tiskaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Submit to URL:</source>
<translation>Pošlji na URL:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Calculate</source>
<translation>Izračunaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Roll Over</source>
<translation>Prehod kazalca</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value is not validated</source>
<translation>Vrednost ni preverjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>maximum</source>
<translation>največ</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Formatting</source>
<translation>Oblikovanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Combo Box</source>
<translation>Kombinirano polje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Custom validate script:</source>
<translation>Posebna skripta za preverbe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>minimum</source>
<translation>najmanj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Action</source>
<translation>Dejanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Border</source>
<translation>Obroba</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Date Format</source>
<translation>Oblika datuma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Button</source>
<translation>Gumb</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Circle</source>
<translation>Krog</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color:</source>
<translation>Barva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Field Properties</source>
<translation>Lastnosti polja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dashed</source>
<translation>Črtkano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Custom</source>
<translation>Po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Time Format</source>
<translation>Oblika časa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Event:</source>
<translation>Dogodek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value is the</source>
<translation>Vrednost je</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Format</source>
<translation>Oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hidden</source>
<translation>Skrito</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Posebna skripta za izračunavanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation>Tu vnesite seznam polj, ločenih z vejicami</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Custom Scripts</source>
<translation>Posebne skripte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Invert</source>
<translation>Preobrni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No View</source>
<translation>Brez predogleda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal</source>
<translation>Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Number</source>
<translation>Število</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Remove</source>
<translation>Odstrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Square</source>
<translation>Kvadrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Style:</source>
<translation>Slog:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation>Polje je oblikovano kot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Width:</source>
<translation>Širina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation>Namig orodja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>On Blur</source>
<translation>Ob zabrisanosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation>Ne izvozi vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation>Pošlji podatke kot HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Text Field</source>
<translation>Besedilno polje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Icon Placement...</source>
<translation>Postavitev ikon ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Kazalec spusti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Properties</source>
<translation>Lastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Pick...</source>
<translation>Izberi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Kazalec vstopi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use Icons</source>
<translation>Uporabi ikone</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Read Only</source>
<translation>Samo za branje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Pressed</source>
<translation>Pritisnjeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>product</source>
<translation>zmnožek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation>Besedilo ob prehodu kazalca</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Validate</source>
<translation>Potrdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Change...</source>
<translation>Spremeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Percent Format</source>
<translation>Oblika odstotka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Characters</source>
<translation>Znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Password</source>
<translation>Geslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Visibility:</source>
<translation>Vidnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>average</source>
<translation>povprečje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Beveled</source>
<translation>Privzdignjeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Uvozi podatke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Kazalec izstopi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Kazalec pritisne</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Script:</source>
<translation>Skripta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Percentage</source>
<translation>Odstotek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Decimals:</source>
<translation>Decimalke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>of the following fields:</source>
<translation>iz naslednjih polj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import Data from:</source>
<translation>Uvozi podatke iz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>and less or equal to:</source>
<translation>in manjša ali enaka kot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Keystroke:</source>
<translation>Natipk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Multi-Line</source>
<translation>Več-vrstično</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Underline</source>
<translation>Podčrtano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Diamond</source>
<translation>Karo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Editable</source>
<translation>Urejanje dovoljeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Appearance</source>
<translation>Videz</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Check Box</source>
<translation>Potrditveno polje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value is not calculated</source>
<translation>Vrednost ni izračunana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit...</source>
<translation>Uredi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Ponastavi obrazec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Required</source>
<translation>Zahtevano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation>Ne preverjaj črkovanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Outlined</source>
<translation>Obrobljeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Visible</source>
<translation>Viden</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation>Vrednost mora biti večja ali enaka kot :</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Format:</source>
<translation>Oblika:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Highlight</source>
<translation>Poudari</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Default is Checked</source>
<translation>Privzeto izbrano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Example:</source>
<translation>Primer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation>Ne drsaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Text for Button Down</source>
<translation>Besedilo ob pritisku gumba</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation>Če želite uporabljati ikone na gumbih, potrebujete vsaj ikono za Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Sprememba izbire</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation>Pisava za k PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation>Možnost ne bo upoštevana pri PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Brez</translation>
4240,66 → 4998,82
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation>pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cilj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Link</source>
<translation>Povezava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Text</source>
<translation>Besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Povezava na splet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Lastnosti opomb</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenti PDF (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>External Link</source>
<translation>Povezava navzven</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Vrsta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Spremeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>&amp;X</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
4307,78 → 5081,97
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal</source>
<translation>Običajno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Uporabi glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Glavna stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply To</source>
<translation>Uporabi na</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Current &amp;page</source>
<translation>&amp;trenutni strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation>&amp;lihih straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation>so&amp;dih straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>vseh str&amp;aneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Within range</source>
<translation>&amp;v obsegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Uveljavi izbrano predlogo na lihih, sodih ali vseh straneh v danem območju&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>to</source>
<translation>v</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Uporabi izbrane glavne strani na lihih, sodih ali vseh straneh v naslednjem obsegu</translation>
</message>
4386,42 → 5179,52
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Običajo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Uveljavi predlogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Predloga:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Uveljavi na &amp;trenutni strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Uveljavi s &amp;strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Za:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Uveljavi na &amp;sodih straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Uveljavi na &amp;lihih straneh</translation>
</message>
4429,6 → 5232,7
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation>Brez</translation>
</message>
4436,10 → 5240,12
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation>Generator &amp;črtne kode ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation>Uporabniški vmesnik Scribus za pisanje črtne kode (Pure Postscript Barcode Writer)</translation>
</message>
4447,70 → 5253,87
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Napaka pri odpiranju datoteke: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 ali 13 številk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 številk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 ali 12 številk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 ali 8 številk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 številk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 številki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 ali 10 številk ločenih s ustreznimi pomišljaji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Spreminjajoče število znakov, številk in simbolov -. *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Spreminjajoče število ASCII znakov in posebnih ukazov simbolov, prične se z ustreznim začetnim znakom za začetni nabor znakov. FNC 1 simbol mora slediti takoj za začetkom znaka pri UCC/EAN-128s.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Spreminjajoče število številk in simbolov -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Spreminjajoče število številk. ITF-14 ima 14 znakov in nima številk za preverjanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Spreminjajoče število številk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Spreminjajoče število številk in velikih črk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Spreminjajoče število šestnajstiških znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Črtna koda nepopolna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation>12 ali 13 številk z vezaji. Zastarela oblika ISBN-10 sprejema 9 ali 10 številk z vezaji, vendar ni več v javni uporabi po 1. januarju 2007. (Opomba: Za pretvorbo stare številke ISBN-10 v novo ISBN-13, na začetek dodajte predpono 978- prvim 9 številkam, npr. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Zadnja preskusna številka bo izračunana samodejno.)</translation>
</message>
4518,126 → 5341,157
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Barcode Creator</source>
<translation>Generator črtne kode</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Barcode</source>
<translation>Črtna koda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Vrsta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Izberite eno od razpoložljivih vrst črtne kode</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>Številčni prikaz same kode. Glejte sporočilo pomoči spodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Ponastavi vzorce črtne kode</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation>&amp;Vključi besedilo v črtno kodo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt +I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Če je izbrano, vključi številke v črtni kodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation>&amp;Straži prazen prostor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Riši puščice, da je prostor poleg kode zagotovljen</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Colors</source>
<translation>Barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>&amp;Ozadje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Barva ozadja - pod črtami kode</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Črte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Barva črt črtne kode</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Barva besedila in številk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Tu so prikazani nasveti in pomoč</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation>Predogled rezultata. 72dpi vzorec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>Ko&amp;da:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation>V&amp;ključi kontrolno vsoto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Ustvari in vključi kontrolno vsoto v črtno kodo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation>&amp;Vključi številko kotnrolne vsote</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Vključi številko kontrolne vsote v besedilo črtne kode</translation>
</message>
4645,34 → 5499,42
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete</source>
<translation>Izbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Object</source>
<translation>Predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Odložišča (*.scs);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Skicirka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nov vnos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Rename</source>
<translation>Preimenuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Pozor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Ime &quot;%1&quot; ni Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
4679,54 → 5541,67
Prosim, izberite drugo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation>&amp;Naloži ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Majhen</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">&amp;Srednji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Velik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>&amp;Predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
4733,26 → 5608,32
Prosim, izberite drugo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Izberite mapo za skicirko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Izberite mapo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation>Skicirka (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Izberite datoteko skicirke za uvoz</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
<translation>&amp;Uvozi datoteko skicirke ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Main</source>
<translation>Glavno</translation>
</message>
4760,18 → 5641,22
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move Bookmark</source>
<translation>Premakni zaznamek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Zaznamki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation>Vstavi zaznamek</translation>
</message>
4779,6 → 5664,7
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Zaznamki</translation>
</message>
4786,86 → 5672,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Never</source>
<translation>Nikoli</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Reset</source>
<translation>Ponastavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Napis prekrije ikono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Način umerjanja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Postavitev:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Samo napis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Napis pod ikono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Always</source>
<translation>Vedno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Merilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Samo ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>Če je ikona premajhna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Napis levo od ikone</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Naslov desno od ikone</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Če je ikona prevelika</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>Nesorazmerno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Proportional</source>
<translation>Sorazmerno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Postavitev ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Napis nad ikono</translation>
</message>
4873,6 → 5780,7
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Barvni profil, ki ste ga ustvarili sami ali dobili od proizvajalca.
4879,6 → 5787,7
Ta naj bo prirejen modelu vašega zaslona in ne kak splošen profil (npr. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
4885,26 → 5794,32
kakršnega ponuja proizvajalec, in ne kak splošen profil (npr. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>System Profiles</source>
<translation>Sistemski profili</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Privzet profil pri uvažanju slik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation>Namen upodobitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color Management Settings</source>
<translation type="obsolete">Nastavitve upravljanje barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike.
4911,6 → 5826,7
Če v dokumentu uporabljate slike, je to priporočljivo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Privzet namen upodobitve strani. Če niste gotovi,
4917,6 → 5833,7
izberite Relativne barvne vrednosti ali Zaznavno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku
4923,14 → 5840,17
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Zaznavno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Privzet namen upodobitve strani. Če niste gotovi,
4937,6 → 5857,7
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno.
4943,82 → 5864,102
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasičenost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation>Privzet profil za barvne površine na strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Vključi upravljanje barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Slike:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation>&amp;Polne barve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Zaslon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>Ti&amp;skalnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation>Z&amp;aslon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation>&amp;Tiskalnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>Pri izrisu &amp;posnemaj tiskalnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>Označi barve izven &amp;spektra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Uporabljaj kopenzacijo &amp;črnine</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Slike &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Slike &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Privzet barvni profil za uvožene slike CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Privzet barvni profil za uvožene slike RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>Slike &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>Slike &amp;CMYK:</translation>
</message>
5026,106 → 5967,132
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> %</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New</source>
<translation>Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Old</source>
<translation>Staro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Ime barve ni edinstveno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>Spletno varne RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Uredi barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Nespremenljivi izbirniki barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation>Katalog barv HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>Barvni &amp;model</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">Ne morete ustvariti barve z imenom &quot;%1&quot;,
5132,14 → 6099,17
ker je to ime rezervirano za prosojno barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>je čista barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Is Registration Color</source>
<translation>je registracijska barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Ne morete ustvariti barve z imenom &quot;%1&quot;,
5146,18 → 6116,22
ker je to ime rezervirano za prosojno barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation>Ime barve ni edinstveno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
<translation>S to izbiro boste omogočili tiskanje na vseh ploščah. Registracijske barve se uporabljajo za tiskarske oznake, kot so oznake za obrezovanje, registrske oznake in podobno. Te niso pogosto uporabljene v sami postavitvi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>S to izbiro boste to barvo naredili za točkovno barvo, s čimer boste ustvarili novo točko pri izdelavi plošč ali separacij. To je najpogosteje uporabljeno, ko logotip ali druga barva potrebuje natanko predstavitev ali pa je ni mogoče potanko prikazati s črnili CMYK. Metalna in fluoroscentna črnila so dober primer, ki ga ni mogoče enostavno prikazati s črnili CMYK.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Barve brez imena ne morete ustvariti
5167,6 → 6141,7
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button
 
5179,6 → 6154,7
tipka &apos;Delete&apos; pa odstrani zadnjega</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Če pritisnete in držite desni miškin gumb, lahko vidite pomanjšano sličico. Tipka &apos;Insert&apos; doda znak v spodnjo izbiro, tipka &apos;Delete&apos; pa odstrani zadnjega</translation>
</message>
5186,162 → 6162,202
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select Character:</source>
<translation>Izberi znak:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font:</source>
<translation>Pisava:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Character Class:</source>
<translation>Razred znaka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Vstavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Počisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Vstavi črke v besedilo pod kazalko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Izbriši trenutno izbiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Zapri to pogovorno okno in se vrni k urejanju besedila.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Celoten nabor znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Osnovni latin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Latin-1 dodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Latin razširjeni A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Latin razširjeni B</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Splošno naglaševanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Nad- in podpisano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Valutni simboli</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Črkam podobni znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Oblike števil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Puščice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Matematični znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Risanje s kvadratki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Blokovski elementi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Geometrijski liki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Razni simboli</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Viseče oznake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Različice male oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligature</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Specials</source>
<translation>Posebno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grška pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Razširjena grška pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Cirilica</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Cirilica - dodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabska pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Razširjena arabska A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Razširjena arabska B</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrejska pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation>&amp;Vstavite kodo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation>Zapri to pogovorno okno in se vrni k urejanju besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation>Vpišite štiriznakovno vrednost unicode sem</translation>
</message>
5349,82 → 6365,102
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Trenutni profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Items</source>
<translation>Predmeti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Problems</source>
<translation>Težave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Manjkajoči znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Prelivanje besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Predmet ni na strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Manjka slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation>Slika ima ločljivost manjšo od %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Predmet je prosojen</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Object is a PDF-Annotation or Field</source>
<translation type="obsolete">Predmet je PDF opomba ali polje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Predmet je postavljeni PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Ni najdenih težav</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page </source>
<translation>Stran </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Prosti predmeti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Problems found</source>
<translation>Najdene težave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Preveri pred letom</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Predmet je opomba ali polje PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Prezri napake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Opomba uporablja pisavo TrueType</translation>
</message>
5432,10 → 6468,12
<context>
<name>CheckerPrefsList</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PDF/X-3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
5443,18 → 6481,22
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation>Izberi sloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Available Styles</source>
<translation>Dostopni slogi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekliči</translation>
</message>
5462,18 → 6504,22
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Izberite mapo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Zbiranje ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation>Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Neuspešno zbiranje datotek za izhod datoteke:
5480,6 → 6526,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Neuspešeno zbiranje datoteke:
5489,110 → 6536,137
<context>
<name>ColorManager</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Colors</source>
<translation>Barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Uvozi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ur&amp;edi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Po&amp;dvoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation>&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color Sets</source>
<translation>Nabori barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation>Trenuten nabor barv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation>&amp;Shrani nabor barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation>Izberite nabor barv za nalaganje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation>Shrani trenuten nabor barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation>Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation>V trenutni nabor uvozi barve iz drugega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation>Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation>Uredi izbrano barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation>Naredi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation>Izbriši izbrano barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation>Izberi trenuten nabor barv kot privzetega</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation>Izberite ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Kopija %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Color</source>
<translation>Nova barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color many not be able to be printed exactly as displayed on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Če je upravljanje barv omogočeno, potem opozorilni trikotnik predstavlja opozorilo, da je barva morda zunaj barvnega gamuta profila trenutno izbranega tiskalnika. To pomeni, da barve morda ne bo mogoče natisniti natanko tako, kot je videti na zaslonu. Spot barve nakazuje rdeči krožec. Registracijske barve imajo poleg barve registracijsko oznako. Več namigov o opozorilih gamuta najdete v sprotni pomoči pod Upravljanje barv.</translation>
</message>
5600,82 → 6674,102
<context>
<name>ColorWheel</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Monochromatic</source>
<translation>Enobarvno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Analogous</source>
<translation>Analogno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Complementary</source>
<translation>Komplementarno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Split Complementary</source>
<translation>Deljeno komplementarno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Triadic</source>
<translation>Triadično</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation>Tetradično (dvojno komplementarno)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Base Color</source>
<translation>Osnovna barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Monochromatic Light</source>
<translation>Enobarvna svetla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Monochromatic Dark</source>
<translation>Enobarvna temna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>1st. Analogous</source>
<translation>Prva analogna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>2nd. Analogous</source>
<translation>Druga analogna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>1st. Split</source>
<translation>Prva deljena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>2nd. Split</source>
<translation>Druga deljena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>3rd. Split</source>
<translation>Tretja deljena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>4th. Split</source>
<translation>Četrta deljena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>1st. Triadic</source>
<translation>Prva triadična</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>2nd. Triadic</source>
<translation>Druga triadična</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
<translation>Prva tetradična (nasprotna osnovna)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>2nd. Tetradic (angle)</source>
<translation>Druga tetradična (kot)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
<translation>Tretja tetradična (nasprotni kot)</translation>
</message>
5683,198 → 6777,247
<context>
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation>Običajen pogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation>Polna barvna slepota</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Vision Defect:</source>
<translation>Okvara pogleda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Barvni krog</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C</source>
<translation>C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>M</source>
<translation>M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Y</source>
<translation>R (Y)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>K</source>
<translation>K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select Method:</source>
<translation>Izberite način:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation>Kot (0 - 90 stopinj):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation>&amp;Spoji barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation>Zamen&amp;jaj barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Združi pripravljene barve v barve dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation>Zamenjaj pripravljene barve v barve dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation>Barve pusti nedotaknjene</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Spajanje barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Error: </source>
<translation>Napaka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Odpiranje upravljalnika barv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Spajanje barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Protanopia (red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (rdeča)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Deuteranopia (green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (zelena)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Tritanopia (blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (modra)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation>Pr&amp;ipravi barvo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation>Uvoz&amp;i obstoječo barvo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation>&amp;Spoji barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation>Zamen&amp;jaj barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>I&amp;zhod</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation>&amp;Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Saturation:</source>
<translation type="obsolete">Nasičenost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value:</source>
<translation type="obsolete">Vrednost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Razlika med izbrano vrednostjo in preštetimi vrednostmi. Za več informacij si preberite navodila.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Saturation component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Nasičenost HSV načina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Vrednost HSV načina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation>S klikom na krog izberite čisto barvo. Ta ustreza vrednosti odtenka v HSV načinu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sample color scheme</source>
<translation>Vzorčna barvna shema</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Izberite metodo pripravljanja barvne sheme. Za več informacij si preberite navodila.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation>Barve izbrane barvne sheme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation>Simuliranje pogostih okvar vida. Izberite vrsto okvare.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Color</source>
<translation>Nova barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Ne najdem zahtevane barve. Najbrz ste izbrali črno, sivo ali belo. Teh barv se ne da pripraviti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation>B&amp;arvne komponente ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation>Protanopija (rdeča)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation>Devteranopija (zelena)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation>Tritanopija (modra)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Barva %1 že obstaja!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Barva %1 je dodana.</translation>
</message>
5882,14 → 7025,17
<context>
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Color Wheel...</source>
<translation>Barvni &amp;krog ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Pomočnik pri nastavljanju barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Izbirnik barv, ki upošteva teorijo barv.</translation>
</message>
5897,168 → 7043,209
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Uveljavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Shrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation>Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation>Po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Posamična stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Double Sided</source>
<translation>Dvostransko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>3-Fold</source>
<translation>Trojno zloženo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>4-Fold</source>
<translation>Četvorno zloženo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Left Page</source>
<translation>Leva stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Middle</source>
<translation>Sredina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Middle Left</source>
<translation>Srednja leva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Middle Right</source>
<translation>Srednja desna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Right Page</source>
<translation>Desna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal</source>
<translation>Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal Left</source>
<translation>Navadno levo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal Middle</source>
<translation>Navadno sredinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal Right</source>
<translation>Navadno desno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Monday</source>
<translation>Ponedeljek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Tuesday</source>
<translation>Torek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Wednesday</source>
<translation>Sreda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Thursday</source>
<translation>Četrtek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Friday</source>
<translation>Petek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Saturday</source>
<translation>Sobota</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sunday</source>
<translation>Nedelja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>January</source>
<translation>Januar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>February</source>
<translation>Februar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>March</source>
<translation>Marec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>April</source>
<translation>April</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>May</source>
<translation>Maj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>June</source>
<translation>Junij</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>July</source>
<translation>Julij</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>August</source>
<translation>Avgust</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>September</source>
<translation>September</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>October</source>
<translation>Oktober</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>November</source>
<translation>November</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>December</source>
<translation>December</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
6066,114 → 7253,142
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Krožen preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Metoda navadnega ali prelivnega polnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Senca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Prekrivnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Navpičen preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color of selected object</source>
<translation type="obsolete">Barva izbranega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Križno diagonalni preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Uredi lastnosti barve polnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Nasičenost barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Diagonalni preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Uredi lastnosti barve črte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal</source>
<translation>Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Vodoraven preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Prost enosmeren preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Prost krožen preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation>točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move Vector</source>
<translation>Premakni vektor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move the start of the Gradient Vector with the left Mouse Button pressed and
nove the end of the Gradient Vector with the right Mouse Button pressed</source>
<translation type="obsolete">S pritisnjenim levim miškinim gumbom premikate začetek vektorja preliva,
6180,6 → 7395,7
z desnim pa konec vektorja preliva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Začetek vektorja preliva premikate s pritisnjenim levim miškinim gumbom, konec pa z desnim</translation>
</message>
6187,38 → 7403,47
<context>
<name>CsvDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation>Možnosti uvoza CVS</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Field delimiter:</source>
<translation>Ločilo polj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>(TAB)</source>
<translation>(TAB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value delimiter:</source>
<translation>Ločilo vrednosti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>First row is a header</source>
<translation>Prva vrstica je glava tabele</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<comment>delimiter</comment>
<translation>Brez</translation>
6227,70 → 7452,87
<context>
<name>CupsOptions</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Yes</source>
<translation>Da</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Samo sode strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value</source>
<translation>Vrednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Stran(i) na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Ležeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Zrcalno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Option</source>
<translation>Možnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Usmerjenost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Printer Options</source>
<translation>Možnosti tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Samo lihe strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Pokončno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Nabor strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Strani na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>Tiskanje n-gor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Vse strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
6303,14 → 7545,17
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Tu vidite razne možnosti, ki jih pri tiskanju ponuja CUPS.\n Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
</message>
6318,6 → 7563,7
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation>Premakne v mapo dokumenta.
6324,14 → 7570,17
To lahko nastavite v Nastavitvah.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodiranje znakov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Stisni datoteko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;vključi pisave</translation>
</message>
6339,70 → 7588,87
<context>
<name>CwSetColor</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Set Color Components</source>
<translation>Določi barvne komponente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>HSV</source>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>H:</source>
<translation>O (H):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>S:</source>
<translation>N (S):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>V:</source>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>G:</source>
<translation>Z (G):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>B:</source>
<translation>Mo (B):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>M:</source>
<translation>Ma (M):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Y:</source>
<translation>R (Y):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation>Določi &amp;RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation>Določi C&amp;MYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation>Določi &amp;HSV</translation>
</message>
6410,6 → 7676,7
<context>
<name>DeferredTask</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancelled by user</source>
<translation>Preklical uporabnik</translation>
</message>
6417,46 → 7684,57
<context>
<name>DelColor</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Replace it with:</source>
<translation type="obsolete">Zamenjaj z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete Color</source>
<translation>Izbriši barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete color:</source>
<translation type="obsolete">Izbriši barvo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>?</source>
<translation type="obsolete">?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete Color:</source>
<translation>Izbriši barvo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Replace With:</source>
<translation>Zamenjaj z:</translation>
</message>
6464,26 → 7742,32
<context>
<name>DelPages</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>to:</source>
<translation>do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete from:</source>
<translation type="obsolete">Odstrani iz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete Pages</source>
<translation>Izbriši strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete From:</source>
<translation>Izbriši od:</translation>
</message>
6491,18 → 7775,22
<context>
<name>DelStyle</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete Style</source>
<translation>Izbriši slog</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete Style:</source>
<translation>Izbriši slog:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Replace With:</source>
<translation>Zamenjaj z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No Style</source>
<translation>Brez sloga</translation>
</message>
6510,22 → 7798,27
<context>
<name>DmF</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>instead</source>
<translation type="obsolete">namesto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Missing Font</source>
<translation type="obsolete">Manjka pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation type="obsolete">Pisava %1 ni nameščena.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use</source>
<translation type="obsolete">Uporabi</translation>
</message>
6533,10 → 7826,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Uvoz ni uspel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Uvoz dokumenta Word ni uspel
6546,78 → 7841,97
<context>
<name>DocInfos</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Podatki o dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Title:</source>
<translation>&amp;Naslov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Author:</source>
<translation>&amp;Avtor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Ključne besede:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation>&amp;Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation>&amp;Založnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation>Avtorji &amp;prispevkov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation>&amp;Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation>&amp;Vrsta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation>Zap&amp;is:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation>&amp;Označevalec:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Source:</source>
<translation>&amp;Vir:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Jezik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation>&amp;Odnos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation>&amp;Pokritje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation>&amp;Pravice:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Document</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation>Nadaljne &amp;informacije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">Oseba ali organizacije, ki je odgovorna za vsebino dokumenta.
6624,6 → 7938,7
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">Ime dokumenta.
6630,6 → 7945,7
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation type="obsolete">Opis vsebine dokumenta.
6636,6 → 7952,7
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation type="obsolete">Tema vsebine dokumenta.
6642,22 → 7959,27
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation>Oseba ali organizacija, ki je odgovorna za objavo dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>Oseba ali organizacija, odgovorna za prispevke k vsebini dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation>Datum, povezan z dogodkom v življenskem ciklu dokumenta. Skladno s standardom ISO 8601 v obliki: LETO-MM-DD</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Zvrst ali žanr vsebine dokumenta (npr. kategorije, funkcije, žanri ...)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation type="obsolete">Fizično ali elektronsko udejanjenje dokumenta. Navedite vrsto nosilca in velikosti.
6664,14 → 7986,17
Lahko tudi RFC2045,RFC2046 kot MIME vrste</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation>Nedvoumen sklic na dokument v danem kontekstu, npr. ISBN ali URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation>Sklic na dokument, iz katerega je dokument izveden, npr. ISBN ali URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation type="obsolete">Jezik v katerem je napisana vsebina dokumenta, običajno jezikovna koda ISO-639
6678,51 → 8003,63
z dodano okrajšavo in ISO-3166 državno kodo, na primer sl-SI, en-GB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation>Sklic na povezan dokument, po možnosti s formalnim označevalcem, kakršna sta ISBN in URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>Relevanca oz. umestitev vsebine dokumenta, po možnosti vključujoč mesto, čas in pravni doseg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Podatki o pravicah, uporabljenih in vsebovanih v dokumentu, npr. avtorske pravice,
patenti, blagovne znamke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Documen&amp;t</source>
<translation>Dokumen&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Oseba ali organizacija, ki je v glavni meri odgovorna za vsebino dokumenta. To polje lahko vključite v Scribusov dokument ali kot metapodatek v PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Ime dokumenta. To polje lahko vključite v Scribusov dokument ali kot metapodatek v PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation>Kratek povzetek vsebine dokumenta. To je pri izvozu vključeno v PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation>Tema vsebine dokumenta. To polje je namenjeno ključnim besedam, ki jih želite vključiti v PDF, za lažje iskanje po PDF datotekah</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation>Fizična ali digitalna manifestacija dokumenta. Umestno je omeniti mere dokumenta. Smiselne so tudi oznake RFC2045,RFC2046 za vrste MIME</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation>Jezik, v katerem je dokument napisan. Običajno je to jezikovna koda po standardu ISO-639, z neobveznim dodatkom državne kode po standardu ISO-3166. Primer: sl-SI, en-GB</translation>
</message>
6730,42 → 8067,52
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation>Dokumentu dodaj odsek s številkami strani. Nov odsek bo dodan za trenutno izbranim.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation>Izbriši trenutno izbran odsek.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation>1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation>i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation>I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation>a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation>A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Ime:&lt;/b&gt; Izbirno ime za odsek, npr. Kazalo&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Prikaži:&lt;/b&gt; Izberi za prikaz številčenja strani v tem odstavku, če je en ali več besedilnih okvirjev nastavljen, da to stori.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Začetna številka, pri kateri naj se odstavek začne.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Do:&lt;/b&gt; Končna številka, pri kateri naj se odstavek konča.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Slog:&lt;/b&gt; Izberite slog številčenja strani, ki bo uporabljen.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Začetek:&lt;/b&gt; Številka, pri kateri naj se slog začne. Primer: Če je Začetek=2 in Slog=a,b,c, ..., potem se bo številčenje začelo pri b. Za prvi odstavek dokumenta bo to zamenjalo staro prvo številko strani, izbrano v oknu novega dokumenta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation>Številke strani so izven meja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation>Vrednost, ki ste jo vpisali, je zunaj dosega številčenja strani v trenutnem dokumentu (%1-%2).</translation>
</message>
6773,46 → 8120,57
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Document Sections</source>
<translation>Odseki dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>From</source>
<translation>Od</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>To</source>
<translation>Do</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Style</source>
<translation>Slog</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Start</source>
<translation>Začetek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Shown</source>
<translation>Prikazano</translation>
</message>
6820,121 → 8178,150
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Relates To</source>
<translation>Se nanaša na</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Je starš</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Je otrok </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Text Frames</source>
<translation>Besedilni okvirji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Image Frames</source>
<translation>Slikovni okvirji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Boolean</source>
<translation>Dvojiško</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Integer</source>
<translation>Cela števila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>String</source>
<translation>Niz znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Lastnosti predmeta dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Vrsta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Vrednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parameter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Odnos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Odnos do</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Samodejno dodaj k</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kopiraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Počisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Real Number</source>
<translation>Realno število</translation>
</message>
6942,66 → 8329,82
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Lastnosti predmeta dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type</source>
<translation>Vrsta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value</source>
<translation>Vrednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Parameter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Relationship</source>
<translation>Odnos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Relationship To</source>
<translation>Odnos do</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation>Samodejno dodaj k</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Počisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
7009,46 → 8412,57
<context>
<name>Druck</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>All</source>
<translation>Vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cijanska</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>File</source>
<translation>Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Postscript datoteke (*.ps);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Rumena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Save as</source>
<translation>Shrani kot</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Setup Printer</source>
<translation>Nastavi tiskalnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Black</source>
<translation>Črna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
7057,78 → 8471,97
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print Destination</source>
<translation>Cilj tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Možnosti ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation>&amp;Datoteka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Spremeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation>&amp;Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation>&amp;Ukaz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Range</source>
<translation>Obseg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation>Natisni &amp;vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Natisni &amp;trenutno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation>Natisni &amp;obseg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation>&amp;Število kopij:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print &amp;Normal</source>
<translation type="obsolete">Tiskaj &amp;običajno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print &amp;Separations</source>
<translation type="obsolete">Tiskaj &amp;separacije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
<translation type="obsolete">Če je mogoče tiskaj v &amp;barvah</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print In Gra&amp;yscale</source>
<translation type="obsolete">Tiskaj &amp;črnobelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Ad&amp;vanced Options...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Napredne možnosti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation>&amp;Natisni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
<translation type="obsolete">Uporabite drug upravljalnik tiskanja, na primer kprinter ali
7135,74 → 8568,92
gtklp, za dodatne možnosti tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Tiskaj navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print Separations</source>
<translation>Tiskaj ločeno (separacije)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation>Če je mogoče, natisni v barvah</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Natisni sivinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation>PostScript ravni 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation>PostScript ravni 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation>PostScript ravni 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page</source>
<translation>Stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Vodoravno prezrcali stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Navpično prezrcali stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation>Nastavi velikost papirja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation>Uveljavi odstranjevanje pod barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Pretvori čiste barve v procesne barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation>Uporabi profile ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation>Napredne možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Preview...</source>
<translation>Predogled ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation>Nastavi raven PostScripta.
7209,6 → 8660,7
Ravni 1 in 2 lahko ustvarita velike datoteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
7223,42 → 8675,52
POD tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti CMY črnil.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Datoteke PostScript (*.ps);; Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation>Za dodatne možnosti tiskanja uporabite drug upravljalnik tiskanja, na primer kprinter ali gtklp</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijanske, rumene in magentne barve s črnino. POD se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej narediti nekaj poskusov. POD tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti črnil CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Vključi čiste barve, da se pretvorijo v kompozitne. Če ne nameravate tiskati čistih barv v tiskarni, potem je verjetno najbolje, da to pustite vključeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation>Omogoča vključevanje profilov ICC v pogovorno okno tiskanja, če je upravljalnik barv vključen</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation>To omogoča natančno določitev velikosti datoteke PostScript. Ni priporočeno, razen če to zahteva vaš tiskalnik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation>Poreži do robov strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
<translation type="obsolete">Ne kaži predmet, ki so zunaj robov</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Nastavitev tiskalnika ni mogoče pridobiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
<translation>Ne pokaži predmetov, ki so zunaj robov tiskanja strani</translation>
</message>
7266,6 → 8728,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
7274,26 → 8737,32
ni uspel!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Usodna napaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Error</source>
<translation>Napaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Importing PostScript</source>
<translation>Uvažanje PostScripta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Preučevanje PostScripta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Tvorba predmetov</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Pretvorba %1 slik ni uspela!</translation>
</message>
7301,14 → 8770,17
<context>
<name>EditMacroDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
7316,235 → 8788,293
<context>
<name>EditStyle</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation> točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name of the Style is not unique</source>
<translation type="obsolete">Ime sloga ni edinstveno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation>Razmik nad odstavkom</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Tabulatorji in zamikanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation>Ime vašega sloga odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Velikost pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation>Nastavi celotno višino ozaljšanih začetnic v številu vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Pisava izbranega besedila ali predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
<translation type="obsolete">Poseben učinek, ki poveča prvo črko odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit Style</source>
<translation>Uredi slog</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Character</source>
<translation>Znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Barva potez besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Vertical Spaces</source>
<translation type="obsolete">Navpični presledki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align text to baseline grid</source>
<translation type="obsolete">Poravnaj besedilo na osnovno mrežo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Barva polnila besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation>Razmik pod odstavkom</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Razmik vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Effect:</source>
<translation type="obsolete">Učinek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pisava:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Si&amp;ze:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Alignment:</source>
<translation type="obsolete">P&amp;oravnava:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ozaljšana začetnica</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation>&amp;Črte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation type="obsolete">Barva &amp;polnila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation type="obsolete">Barva po&amp;teze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Prilagodi osnovni &amp;mreži</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Line &amp;Spacing:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Razmik vrstic:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Abo&amp;ve:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Below:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sample text of this paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Vzorčno besedilo za ta slog odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged
for blue quartz</source>
<translation type="obsolete">V kožuščku hudobnega fanta stopiclja mizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distances</source>
<translation>Razdalje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Nespremenljiv razmik vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Samodejno razmikanje vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Poravnaj na mrežo osnovnice </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation>Ozaljšane začetnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation>Razdalja do besedila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Preview of the Paragraph Style</source>
<translation>Predogled sloga odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
<translation>Določi razmik med ozaljšano začetnico in besedilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
<translation>Spremeni vzorčno besedilo sloga odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name of the style is not unique</source>
<translation>Ime sloga ni edinstveno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Background</source>
<translation>Ozadje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation>Izberite za lažje branje svetlih besedilnih slogov</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Ročno sledenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Odmik od osnovnice črk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="obsolete">Klikni za izbiro kako so vrstice razmaknjene</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation>Kliknite in držite pritisnjeno za izbor načina razmikanja črt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Auto</source>
<translation>Samodejno</translation>
</message>
7552,70 → 9082,87
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Editor</source>
<translation>Urejevalnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Java skripti (*.js);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Odpri ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Shrani in končaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>&amp;Končaj brez shranjevanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Razveljavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>P&amp;onovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Izreži</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Prilepi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Po&amp;čisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>Pri&amp;dobi imena polj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ur&amp;edi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>JavaSkripti (*.js);; Vse datoteke (*)</translation>
</message>
7623,94 → 9170,117
<context>
<name>EffectsDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Učinki slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Options:</source>
<translation>Možnosti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color:</source>
<translation>Barva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Senca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Brightness:</source>
<translation>Svetlost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Contrast:</source>
<translation>Kontrast:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Radius:</source>
<translation>Polmer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Value:</source>
<translation>Vrednost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Posterize:</source>
<translation>Posteriziraj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Available Effects</source>
<translation>Učinki na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Blur</source>
<translation>Zabrisanost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Svetlost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Obarvanost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrast</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Sivinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Invert</source>
<translation>Preobrni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Posteriziraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Izostri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&gt;&gt;</source>
<translation>&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&lt;&lt;</source>
<translation>&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Effects in use</source>
<translation>Uporabljeni učinki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
7718,22 → 9288,27
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>Vse str&amp;ani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">V red&amp;u</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Spremeni končno mapo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
7740,74 → 9315,92
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Vrste datotek za izvoz</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Spremeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Izvozi v mapo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation>&amp;Vrsta slike:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Kakovost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Export as Image(s)</source>
<translation>Izvozi kot sliko(e)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Ločljivost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> dpi</source>
<translation>dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Range</source>
<translation>Obseg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Current page</source>
<translation>&amp;Trenutna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Range</source>
<translation>&amp;Obseg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C</source>
<translation>C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Izvozi obseg strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
7816,10 → 9409,12
več strani ali samo številka posamezne strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Izvozi vse strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Ločljivost slik. Za uporabo na zaslonu
7826,14 → 9421,17
uporabite ločljivost 72 dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
<translation>Kakovost slik - 100% je najvišjša, 1% je najnižja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Velikost slik. 100% za brez sprememb, 200% za dvojno velikost, itn.</translation>
</message>
7841,296 → 9439,368
<context>
<name>ExtImageProps</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal</source>
<translation>Običajno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Darken</source>
<translation>Potemni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Posvetli</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hue</source>
<translation>Obarvanost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasičenost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Svetilnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Pomnoži</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Screen</source>
<translation>Zaslon</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Prelij</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Prekrij</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Ostra luč</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Mehka luč</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Difference</source>
<translation>Razlika</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Izključitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Barvno posvetli</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Barvno potemni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Exlusion</source>
<translation>Izključitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Način spajanja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Prekrivnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Background</source>
<translation>Ozadje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Layers</source>
<translation>Plasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>Ne uporabljaj poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Paths</source>
<translation>Poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zapri</translation>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Size:</source>
<translation>Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No Title</source>
<translation>Brez naslova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Title:</source>
<translation>Naslov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Author:</source>
<translation>Avtor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Skribusov dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Ločljivost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Barvni prostor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Sivinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Version:</source>
<translation type="unfinished">Različica:</translation>
<translation>Različica:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Farbmanager</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Append colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">V trenutni nabor dodaj barve iz obstoječega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="obsolete">Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="obsolete">Izberi nabor barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="obsolete">Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Izbriši izbrano barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color Sets</source>
<translation type="obsolete">Nabori barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="obsolete">Trenuten nabor barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="obsolete">Shrani trenuten nabor barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Nova barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Kopija %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Uredi izbrano barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="obsolete">Izberi ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Napravi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="obsolete">Izberi trenuten nabor barv kot privzet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">Ur&amp;edi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">Po&amp;dvoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shrani nabor barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Uvozi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">V trenutni nabor uvozi barve iz drugega dokumenta</translation>
</message>
8138,10 → 9808,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Nekatere pisave, uporabljene v tem dokumentu, so bile nadomeščene:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>je bila zamenjana z:</translation>
</message>
8149,135 → 9821,167
<context>
<name>FontPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Da</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Vrsta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Ime pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Nadomestne pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Subset</source>
<translation type="obsolete">Podnabor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Replacement</source>
<translation>Zamenjava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation>Dodatne &amp;poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Embed in:</source>
<translation type="obsolete">Vključi v:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use Font</source>
<translation type="obsolete">Uporabi pisavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Izberite mapo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation>Nadome&amp;stne pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Global Font Settings</source>
<translation type="obsolete">Globalne nastavitve pisav</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation type="obsolete">Pot do datoteke s pisavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation>Dodatne poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation>Pis&amp;ave na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Available Fonts</source>
<translation>Pisave na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Spremeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>&amp;Dodaj ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>&amp;Odstrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Ime pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use Font</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Uporabi pisavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Embed in:</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Vdelaj v:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Podnabor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Path to Font File</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Pot do datoteke s pisavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Poti za iskanje pisav lahko nastavite samo v Nastavitvah, in to le če nimate odprtega dokumenta. Za spreminjanje poti iskanja pisav zaprite vse dokumente in uporabite Uredi-&gt;Nastavitve.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation type="obsolete">Poti za iskanje pisav lahko nastavite samo v Nastavitvah, in to le če nimate odprtega dokumenta. Za spreminjanje poti iskanja pisav zaprite vse dokumente in uporabite Uredi-&gt;Nastavitve.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font search paths can only be set when there are no documents open. Close any open documents, then use File -&gt;Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation>Poti za iskanje pisav lahko nastavite samo v nastavitvah, in to le če nimate odprtega dokumenta. Za spreminjanje poti iskanja pisav zaprite vse odprte dokumente, nato uporabite Datoteka-&gt;Nastavitve-&gt;Pisave.</translation>
</message>
8285,150 → 9989,183
<context>
<name>FontPreview</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="obsolete">Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Predogled pisav</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<translation type="obsolete">Dodaj izbrano pisavo v slog, meni Pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Leave preview</source>
<translation type="obsolete">Zapusti predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Ime pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Doc</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Doc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Vrsta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Podnabor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Access</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Dostop</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Uporabnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Sistem</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Fonts Preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Predogled pisav</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+O</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+C</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Dodaj izbrano pisavo v slog, meni Pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Zapusti predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>V kožuščku hudobnega fanta stopiclja mizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Velikost pisave:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Quick Search: </source>
<translation type="obsolete">Hitro iskanje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Išči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
<translation type="obsolete">To polje omogoča hitro iskanje po imenih pisav. Na primer: &apos;bold&apos; pokaže vse pisave, ki imajo v imenu besedo bold. Iskanje ni občutljivo za velike/male črke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Start searching</source>
<translation>Začni z iskanjem</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Velikost izbrane pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sample will be shown after key release</source>
<translation>Vzorec bo prikazan po sprostitvi tipke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
<translation>To vnosno polje omogoča hitro iskanje po imenih pisav. Iskanje ni občutljivo za velike/male črke. Lahko uporabite standardne označbe (*,?, [...]) v vaši frazi. Primer: t* prikaže vse pisave, ki se začnejo s t ali T. *bold* pokaže vse pisave, ki imajo v imenu besedo bold, bolder itd.</translation>
</message>
8436,82 → 10173,102
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Predogled pisav</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation>&amp;Hitro iskanje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation>&amp;Najdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Ime pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Doc</source>
<translation>Doc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type</source>
<translation>Vrsta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Subset</source>
<translation>Podnabor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Access</source>
<translation>Dostop</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>&amp;Velikost pisave:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Text</source>
<translation>Besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation>Vzorčno besedilo za predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation>&amp;Nastavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Reset the text</source>
<translation>Ponastavi besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Preview</source>
<translation>Predogled pisav</translation>
</message>
8519,14 → 10276,17
<context>
<name>FontPreviewPlugin</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Font Preview...</source>
<translation>Predogled &amp;pisav ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Pogovorno okno za predogled pisav</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Urejanje, iskanje, pregledovanje pisav, ki so na voljo.</translation>
</message>
8534,10 → 10294,12
<context>
<name>FontReplaceDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Substitution</source>
<translation>Nadomeščanje pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This Document contains some Fonts that are not installed on your System,
please choose a suitable replacement for them.</source>
<translation type="obsolete">V dokumentu so uporabljene pisave, ki jih nimate na sistemu.
8544,34 → 10306,42
Izberite primerne nadomestke zanje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Original Font</source>
<translation>Izvorna pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Substitution Font</source>
<translation>Nadomestna pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Te zamenjave naj bodo stalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
<translation>V dokumentu so uporabljene pisave, ki niso nameščene v sistem. Izberite njihove nadomestke. Če izberete &apos;Prekliči&apos;, prekinete nalaganje dokumenta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation>Prekliče te nadomestke in ustavi nalaganje dokumenta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>S tem Scribusu naročite, naj trajno uporablja te nadomestke za manjkajoče pisave v vseh prihodnjih postavitvah. To lahko spremenite v Uredi &gt; Nastavitve &gt; Pisave.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Če izberete V redu in shranite, se bodo te zamenjave trajno zapisale v dokument.</translation>
</message>
8579,18 → 10349,22
<context>
<name>GradientEditor</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Position:</source>
<translation>Položaj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
<translation type="obsolete">Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation>Dodajte, spremenite ali odstranite barvne postanke</translation>
</message>
8598,135 → 10372,168
<context>
<name>GuideManager</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation>Vodoravna vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation>Upravljaj z vodili</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Vertical Guides</source>
<translation>Navpična vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>&amp;Izbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Izbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Zakleni vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
<translation>Vrste in stolpci - samodejna vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Rows:</source>
<translation>V&amp;rstice:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>C&amp;olumns:</source>
<translation>St&amp;olpci:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Row &amp;Gap</source>
<translation>Razmi&amp;k vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Colum&amp;n Gap</source>
<translation>Razmik sto&amp;lpcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Refer to:</source>
<translation>Nanašajoč se na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Margins</source>
<translation>&amp;Robovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Selection</source>
<translation>&amp;Izbira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Update</source>
<translation>&amp;Posodobi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
<comment>guide manager</comment>
<translation>Nastavi vodila v dokumentu. Upravljalnik vodil ostane odprt, spremembe pa so trajno uveljavljene</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Apply to All Pages</source>
<translation>&amp;Uporabi na vseh straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Guide</source>
<translation>Vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Unit</source>
<translation>Enota</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Preview</source>
<translation>Predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>There is empty (0.0) guide already</source>
<translation>Prazno vodilo (0,0) že obstaja</translation>
</message>
8734,6 → 10541,7
<context>
<name>HelpBrowser</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
<translation>Priročnik žal ni dosegljiv. Najnovejši priročnik najdete na http://docs.scribus.net,
8740,110 → 10548,137
najnovejše datototeke za prenos pa na www.scribus.net.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Contents</source>
<translation>Vsebina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Link</source>
<translation>Povezava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scribus Online Help</source>
<translation>Scribusova spletna pomoč</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Contents</source>
<translation>&amp;Vsebina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation>&amp;Najdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Se&amp;arch</source>
<translation>Poi&amp;šči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>De&amp;lete All</source>
<translation>&amp;Izbriši vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Book&amp;marks</source>
<translation>&amp;Zaznamki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Na&amp;tisni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>I&amp;zhod</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Searching is case unsensitive</source>
<translation>Iskanje ne razlikuje med velikimi in malimi črkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>unknown</source>
<translation type="obsolete">Neznano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Find</source>
<translation>Najdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Search Term:</source>
<translation>Iskalni izraz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Bookmark</source>
<translation>Nov zaznamek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
<translation>Naslov novega zaznamka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Find...</source>
<translation>&amp;Najdi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Find &amp;Next</source>
<translation>Najdi &amp;naslednjega</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Find &amp;Previous</source>
<translation>Najdi &amp;prejšnjega</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ur&amp;edi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Add Bookmark</source>
<translation>Dod&amp;aj zaznamek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>D&amp;elete All</source>
<translation>Izbriš&amp;i vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Zaznamki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Relevance</source>
<translation>Pomembnost</translation>
</message>
8851,18 → 10686,22
<context>
<name>HyAsk</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Accept</source>
<translation>Sprejmi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Možno deljenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Skip</source>
<translation>Preskoči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
8870,10 → 10709,12
<context>
<name>HySettings</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hyphenator Settings</source>
<translation type="obsolete">Nastavitve deljenja besed</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
<translation>Največ zaporednih deljenj besed.
8880,42 → 10721,52
Vrednost 0 pomeni neomejeno deljenje besed.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
<translation>Dolžina najkrajše besede, ki bo še deljena.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Jezik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Smallest Word:</source>
<translation>&amp;Najmanjša beseda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
<translation>Predlogi za &amp;deljenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
<translation>&amp;Samodejno deli besede med pisanjem</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
<translation>Če vključite možnost Dodatno-&gt;Deli besede, se bo za vsako besedo pojavilo pogovorno okno z vsemi možnimi deljenji te besede.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
<translation>Omogoči samodejno deljenje besed med pisanjem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
<translation>Dovoljena &amp;zaporedna deljenja: </translation>
</message>
8923,78 → 10774,97
<context>
<name>ImageInfoDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Image Info</source>
<translation>Podatki o sliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>General Info</source>
<translation>Splošni podatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Date / Time:</source>
<translation>Datum / čas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Has Embedded Profile:</source>
<translation>Ima vdelan profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Yes</source>
<translation>Da</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Profile Name:</source>
<translation>Ime profila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Has Embedded Paths:</source>
<translation>Ima vdelane poti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Has Layers:</source>
<translation>Ima plasti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>EXIF Info</source>
<translation>Podatki EXIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Artist:</source>
<translation>Umetnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Comment:</source>
<translation>Komentar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>User Comment:</source>
<translation>Komentar uporabnika:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Camera Model:</source>
<translation>Model kamere:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Camera Manufacturer:</source>
<translation>Proizvajalec kamere:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Description:</source>
<translation>Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scanner Model:</source>
<translation>Model skenerja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scanner Manufacturer:</source>
<translation>Proizvajalec skenerja:</translation>
</message>
9002,23 → 10872,28
<context>
<name>ImportPSPlugin</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import &amp;EPS/PS...</source>
<translation>Uvozi &amp;EPS/PS ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Imports EPS Files</source>
<translation>Uvozi datoteke EPS</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Uvoz datotek EPS v dokument Scribus s spreminjanjem vektorskih podatkov v Scribusove predmete.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
</message>
9026,110 → 10901,137
<context>
<name>InsPage</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal</source>
<translation>Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>at End</source>
<translation>na konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>before Page</source>
<translation>pred stranjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Page</source>
<translation>Vstavi stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Inserting</source>
<translation type="obsolete">Vstavljanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>after Page</source>
<translation>za stranjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Template (Right Page):</source>
<translation type="obsolete">Predloga (desna stran)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Inserting</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vstavljanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page(s)</source>
<translation>Stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Template (Left Page):</source>
<translation type="obsolete">&amp;Predloga (leva stran):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Predloga:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Vstavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Template (&amp;Left Page):</source>
<translation type="obsolete">Predloga (&amp;Leva stran):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Template (&amp;Right Page):</source>
<translation type="obsolete">Predloga (&amp;Desna stran):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Glavne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Glavna stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page Size</source>
<translation>Velikost strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Custom</source>
<translation>Po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>&amp;Usmerjenost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Pokončno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Ležeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Širina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Višina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move Objects with their Page</source>
<translation>Premakni predmete skupaj s stranjo</translation>
</message>
9137,30 → 11039,37
<context>
<name>InsertTable</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert Table</source>
<translation>Vstavi tabelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Število stolpcev:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Število vrstic:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Number of rows:</source>
<translation>Število vrstic:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Number of columns:</source>
<translation>Število stolpcev:</translation>
</message>
9168,54 → 11077,67
<context>
<name>JavaDocs</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Script</source>
<translation>Nova skripta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Pozor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit JavaScripts</source>
<translation>Uredi Javaskripte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Uredi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Add...</source>
<translation>&amp;Dodaj ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;New Script:</source>
<translation>&amp;Nova skripta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Da</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do you really want to delete this Script?</source>
<translation type="obsolete">Ali zares želite zbrisati to skripto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do you really want to delete this script?</source>
<translation>Resnično želite izbrisati to skripto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
<translation>Doda novo skripto, z vnaprej definirano funkcijo z enakim imenom. Če hočete uporabiti skripto kot skripto &quot;Open Action&quot;, potem ne pozabite spremeniti imena funkcije.</translation>
</message>
9223,130 → 11145,162
<context>
<name>KeyManager</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt</source>
<translation>Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+</source>
<translation>Alt+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Ctrl</source>
<translation>Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Ctrl+</source>
<translation>Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Shift</source>
<translation>Shift</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Action</source>
<translation>Dejanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Shift+</source>
<translation>Shift+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Uredi bližnjice na tipkovnici</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>ALT+SHIFT+T</source>
<translation>ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select a Key for this Action</source>
<translation>Izberi tipko za to dejanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Current Key</source>
<translation>Trenutna tipka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;No Key</source>
<translation>&amp;Tipka &quot;ne&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation>&amp;Uporabniško določena tipka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation>Nastavi &amp;tipko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This Key Sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Ta kombinacija tipk je že uporabljena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation>Nabori tipk za bližnjice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Load</source>
<translation>&amp;Naloži</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import...</source>
<translation>&amp;Uvozi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation>&amp;Izvozi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation>&amp;Ponastavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation>Nabori tipk za bližnjice, ki so na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation>Naloži izbran nabor tipk za bližnjice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation>V trenutno nastavitev uvozi nabor tipk za bližnjice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation>Izvozi trenutni nabor tipk za bližnjice v datoteko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation>Ponovno naloži privzete tipke za bližnjice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation>Datoteke XML naborov tipk za bližnjice (*.ksxml)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation>To zaporedje tipk je že v uporabi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Meta</source>
<translation>Meta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Meta+</source>
<translation>Meta+</translation>
</message>
9354,54 → 11308,67
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Izbriši plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation type="obsolete">Spusti plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Layers</source>
<translation>Plasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation type="obsolete">Dvigni plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Layer</source>
<translation type="obsolete">Nova plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
<translation type="obsolete">Ali res želite izbrisati tudi vse predmete tega sloja?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Add a new Layer</source>
<translation type="obsolete">Dodaj sloj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation>Želite izbrisati tudi vse predmete na tej plasti?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Add a new layer</source>
<translation>Dodaj novo plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Izbriši plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Dvigni plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Spusti plast</translation>
</message>
9409,82 → 11376,102
<context>
<name>LineFormate</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation>Uredi sloge črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Style</source>
<translation>Nov slog</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Kopija %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ur&amp;edi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Po&amp;dvoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Shrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Da</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do you really want to delete this Style?</source>
<translation type="obsolete">Ali zares želite zbrisati ta slog?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Uvozi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do you really want to delete this style?</source>
<translation>Ali zares želite izbrisati ta slog?</translation>
</message>
9492,14 → 11479,17
<context>
<name>LineStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>LineStyleWBase</source>
<translation type="obsolete">LineStyleWBase</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>%</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Line Width:</source>
<translation>Širina črte:</translation>
</message>
9507,50 → 11497,62
<context>
<name>LineStyleWidget</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Raven konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Kvadratast konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Zaobljen konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Spoj pod kotom</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Nagnjen spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Zaobljen spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Solid Line</source>
<translation>Polna črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Črtkana črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Pikčasta črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Črta pika črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Črta pika pika črta</translation>
</message>
9558,6 → 11560,7
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Vse datoteke (*)</translation>
</message>
9565,34 → 11568,42
<context>
<name>LoremManager</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select Lorem Ipsum</source>
<translation>Izberi vzorčno besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Author:</source>
<translation>Avtor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Get More:</source>
<translation>Več:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>XML File:</source>
<translation>Datoteka XML:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation>Vzorčno besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Paragraphs:</source>
<translation>Odstavki: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
9600,34 → 11611,42
<context>
<name>MSpinBox</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>p</source>
<translation type="obsolete">pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">pik</translation>
</message>
9635,26 → 11654,32
<context>
<name>ManageMacrosDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Description</source>
<translation type="obsolete">Opis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Uredi...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Uvozi</translation>
</message>
9662,50 → 11687,62
<context>
<name>MarginDialog</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Manage Page Properties</source>
<translation>Upravljaj lastnosti strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Page Size</source>
<translation>Velikost strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Custom</source>
<translation>Po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>&amp;Usmerjenost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Pokončno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Ležeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Širina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Višina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move Objects with their Page</source>
<translation>Premikaj predmete skupaj s stranjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type:</source>
<translation>Vrsta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Vodila robov</translation>
</message>
9713,30 → 11750,37
<context>
<name>MarginWidget</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Dno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Vrh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Desno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Levo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Razdalja med gornjim robom strani in zgornjim mejnim vodilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Razdalja med spodnjim robom strani in spodnjim mejnim vodilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Razdalja med levim robom strani in levim mejnim vodilom.
9743,6 → 11787,7
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Razdalja med desnim robom strani in desnim mejnim vodilom.
9749,38 → 11794,47
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation>&amp;Znotraj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation>Z&amp;unaj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Preset Layouts:</source>
<translation>Prednastavljene postavitve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply margin settings to all pages</source>
<translation>Uporabi nastavitve robov na vseh straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
<translation>Uporabi spremembe robov na vseh obstoječih straneh dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation>Razdalja med levim robom strani in levim mejnim vodilom. Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation>Razdalja med desnim robom strani in desnim mejnim vodilom. Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Printer Margins...</source>
<translation>Robovi tiskanja ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
<translation>Uvozi robove za posamezne velikosti strani iz rapoložljivih tiskalnikov.</translation>
</message>
9788,102 → 11842,127
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit Master Pages</source>
<translation>Uredi glavne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Duplicates the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Podvoji izbrano glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Deletes the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Izbriše izbrano glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Adds a new master page</source>
<translation type="obsolete">Doda novo glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Imports master pages from another document</source>
<translation type="obsolete">Uvozi glavne strani iz drugega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation>Resnično želite izbrisati to glavno stran?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Da</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Master Page</source>
<translation>Nova glavna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Kopija %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name:</source>
<translation>Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Nova glavna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopija #%1 od </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Normal</source>
<translation>Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Duplicate the selected master page</source>
<translation>Podvoji izbrano glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Delete the selected master page</source>
<translation>Izbriši izbrano glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Add a new master page</source>
<translation>Dodaj novo glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import master pages from another document</source>
<translation>Uvozi glavne strani iz drugega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nova glavna stran %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Glavne strani ni mogoče preimenovati</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>Navadne strani ni mogoče preimenovati.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Preimenuj glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>New Name:</source>
<translation>Novo ime:</translation>
</message>
9891,42 → 11970,52
<context>
<name>Mdup</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation>Večkratno podvojevanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation>&amp;Število kopij:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation>&amp;Vodoravni zamik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation>&amp;Navpični zamik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
9934,58 → 12023,72
<context>
<name>Measurements</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distances</source>
<translation>Razdalje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>DX:</source>
<translation>DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>DY:</source>
<translation>DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Length:</source>
<translation>Dolžina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>pt</source>
<translation>točk</translation>
</message>
9993,22 → 12096,27
<context>
<name>MenuTest</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Script error</source>
<translation type="obsolete">Napaka skripte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation type="obsolete">Če ste pognali uradno skipto, prosimo sporočite napako na &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation type="obsolete">Pokaži k&amp;onzolo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Hide &amp;Console</source>
<translation type="obsolete">Skrij k&amp;onzolo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation type="obsolete">Tudi to sporočilo je v odložišču. Uporabite Ctrl+V da ga prilepite v slednika hroščev.</translation>
</message>
10016,46 → 12124,57
<context>
<name>MergeDoc</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import</source>
<translation type="obsolete">Uvozi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import Template</source>
<translation type="obsolete">Uvozi predlogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Uvozi stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>From Document:</source>
<translation type="obsolete">Iz dokumenta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import Page(s):</source>
<translation type="obsolete">Uvozi stran(i):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
10064,46 → 12183,57
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> from 0</source>
<translation> od 0</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Create Page(s)</source>
<translation>Ustvari stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">pred stranjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">za stranjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">na konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> from %1</source>
<translation> od %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;From Document:</source>
<translation>&amp;Iz dokumenta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Chan&amp;ge...</source>
<translation>&amp;Spremeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import Page(s):</source>
<translation>&amp;Uvozi stran(i):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import Template</source>
<translation type="obsolete">&amp;Uvozi predlogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens importWhereData
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
10112,34 → 12242,42
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Before Page</source>
<translation>Pred stranjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>After Page</source>
<translation>Za stranjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>At End</source>
<translation>Na konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Uvozi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Import Master Page</source>
<translation>Uvozi glavne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Import Master Page</source>
<translation>Uvoz&amp;i glavne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Vpišite spisek uvoznih žetonov ločenih z vejicami. Žeton je lahko * za vse strani, 1-5 za območje ali številka posamezne strani.</translation>
</message>
10147,22 → 12285,27
<context>
<name>MissingFont</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Missing Font</source>
<translation>Pisava manjka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation>Pisava %1 ni nameščena.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use</source>
<translation>Uporabi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>instead</source>
<translation>namesto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
10170,62 → 12313,77
<context>
<name>MovePages</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>to:</source>
<translation type="obsolete">Za:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move Page(s):</source>
<translation>Premakni stran(i):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">na konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move Pages</source>
<translation>Premakni strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Copy Page</source>
<translation>Kopiraj stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">Pred stranjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">za stranjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move Page(s)</source>
<translation>Premakni stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Before Page</source>
<translation>Pred stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>After Page</source>
<translation>Za stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>At End</source>
<translation>Na konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>To:</source>
<translation>Za:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Number of copies:</source>
<translation>Število kopij:</translation>
</message>
10233,178 → 12391,222
<context>
<name>Mpalette</name>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source> pt</source>
<translation> točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Premakni v ozadje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Level</source>
<translation>Raven</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Width</source>
<translation>Širina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Obdrži razmerje spremembe merila X in Y enako</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select bottom left for basepoint</source>
<translation>Izberi spodnji levi kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Lastnosti besedila po poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Spremeni nastavitve levih ali končnih točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Prezrcali vodoravno </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>No Style</source>
<translation>Brez sloga</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Prezrcali navpično</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select top right for basepoint</source>
<translation>Izberi zgornji desni kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Namen upodobitve slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in dnom okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Raven konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Uredi nastavitve tabulatorja v besedilnem okviru ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Razdalja do krivulje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Točka, od katere se merijo razdalje ali koti sukanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Navpični zamik slike znotraj okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Razdalja med stolpci</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Izvorni profil slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Spremeni velikost slike navpično</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Zaobljen spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Namen upodobitve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Črta na dnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Column width</source>
<translation>Širina stolpcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Height</source>
<translation>Višina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Ime izbranega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Premakni v ospredje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Nasičenost barve črte besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Velikost pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>End Points</source>
<translation>Končne točke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="obsolete">Senca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Oblika:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Navpični položaj trenutnega izhodišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
10411,294 → 12613,367
Prosim, izberite drugo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Spremeni velikost slike vodoravno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Nasičenost barve polnila besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Leva točka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Vodoravni zamik slike znotraj okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in vrhom okvirja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Custom Spacing</source>
<translation type="obsolete">Posebna razdalja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Properties</source>
<translation>Lastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Črta na vrhu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Vrste spojev črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Debelina črte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Širina spremembe merila znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Slog trenutnega odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select bottom right for basepoint</source>
<translation>Izberi spodnji desni kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Kvadraten konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Sukanje predmeta okrog trenutnega izhodišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Črta na desni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Črta na levi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Vrste zaključkov črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Pokaži krivuljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Manual Kerning</source>
<translation type="obsolete">Ročno zgoščevanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Zakleni ali odkleni predmet </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Zaznavno</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Preklopi med presledkom in širino stolpca</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="obsolete">Barva črte besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Nakaže raven, na kateri je predmet, 0 pomeni, da je predmet na dnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Naj slika ustreza velikosti okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Zakleni ali odkleni velikost predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
<translation type="obsolete">Naj besedilo iz nižjih okvirjev obliva obliko predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Select top left for basepoint</source>
<translation>Izberi zgornji levi kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Uporabi raje razmerje stranic slike in ne okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Premakni eno raven navzgor </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Nagnjen spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Slog črte trenutnega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="1107558400"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Premakni eno raven navzdol </translation>
</message>
<message>