Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 14887 → Rev 14886

/branches/Version135/Scribus/resources/translations/po/scribus.pl_PL.ts
1,10 → 1,10
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="pl_PL">
<defaultcodec></defaultcodec>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl_PL">
<context>
<name></name>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
16,7 → 16,7
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
35,7 → 35,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
49,7 → 49,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
69,7 → 69,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
81,7 → 81,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
107,7 → 107,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
123,7 → 123,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
136,7 → 136,7
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
159,7 → 159,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
227,7 → 227,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
243,7 → 243,7
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
252,7 → 252,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
296,7 → 296,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
335,7 → 335,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
349,7 → 349,7
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
359,7 → 359,7
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
373,7 → 373,7
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
390,7 → 390,7
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
<source>getDocName() -&gt; string
 
Returns the name the document was saved under.
399,7 → 399,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
415,7 → 415,7
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
424,7 → 424,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
434,7 → 434,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
450,7 → 450,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="201"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
464,7 → 464,7
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
475,7 → 475,7
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="222"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
491,7 → 491,7
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="232"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
500,7 → 500,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="240"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
508,7 → 508,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="247"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
517,7 → 517,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="255"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
526,7 → 526,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="263"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
534,7 → 534,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
546,7 → 546,7
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
555,7 → 555,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
564,7 → 564,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
576,7 → 576,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
585,7 → 585,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
594,7 → 594,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
606,7 → 606,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
618,7 → 618,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
628,7 → 628,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
642,7 → 642,7
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
656,7 → 656,7
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
668,7 → 668,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
678,7 → 678,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
690,7 → 690,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
702,7 → 702,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
713,7 → 713,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
729,7 → 729,7
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
743,7 → 743,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
753,7 → 753,7
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
764,7 → 764,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
774,7 → 774,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
791,7 → 791,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
803,7 → 803,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
819,7 → 819,7
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
835,7 → 835,7
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
847,7 → 847,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
857,7 → 857,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
869,7 → 869,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
882,7 → 882,7
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
892,7 → 892,7
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
902,7 → 902,7
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
912,7 → 912,7
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
926,7 → 926,7
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
936,7 → 936,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
958,7 → 958,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
974,7 → 974,6
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
991,7 → 990,7
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1005,7 → 1004,7
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1017,7 → 1016,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1036,7 → 1035,7
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1050,7 → 1049,7
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
1060,7 → 1059,7
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1072,7 → 1071,7
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1096,7 → 1095,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
1106,7 → 1105,7
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1122,7 → 1121,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
1132,7 → 1131,7
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1150,7 → 1149,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1168,7 → 1167,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1180,7 → 1179,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1192,7 → 1191,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1204,7 → 1203,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1216,7 → 1215,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1227,7 → 1226,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1238,7 → 1237,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1251,7 → 1250,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1270,7 → 1269,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1283,7 → 1282,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1296,7 → 1295,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1308,7 → 1307,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1319,7 → 1318,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1330,7 → 1329,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1348,7 → 1347,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1362,7 → 1361,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
1372,7 → 1371,7
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
1380,7 → 1379,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
1388,7 → 1387,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1410,7 → 1409,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1432,7 → 1431,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1454,7 → 1453,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1476,7 → 1475,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1498,7 → 1497,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1526,7 → 1525,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1559,7 → 1558,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1593,7 → 1592,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1619,7 → 1618,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1631,7 → 1630,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1645,7 → 1644,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
1659,7 → 1658,7
zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1671,7 → 1670,7
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="237"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1681,7 → 1680,7
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="249"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1689,7 → 1688,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1703,7 → 1702,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1715,7 → 1714,7
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
1725,7 → 1724,7
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1733,7 → 1732,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1747,7 → 1746,7
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1765,7 → 1764,7
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1777,7 → 1776,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
1787,7 → 1786,7
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1799,7 → 1798,7
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1817,7 → 1816,7
setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
1827,7 → 1826,7
Zobacz getHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
1837,7 → 1836,7
Zobacz setHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1849,7 → 1848,7
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
<source>getPageNSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1858,7 → 1857,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
<source>getPageNMargins() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
1867,7 → 1866,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1883,7 → 1882,7
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1895,7 → 1894,7
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
1908,7 → 1907,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1922,7 → 1921,7
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1936,7 → 1935,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1945,7 → 1944,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
1954,7 → 1953,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1966,7 → 1965,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1975,7 → 1974,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
1984,7 → 1983,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2002,7 → 2001,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2022,7 → 2021,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2036,7 → 2035,7
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2050,7 → 2049,7
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2064,7 → 2063,7
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2084,7 → 2083,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2101,7 → 2100,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2117,7 → 2116,7
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2164,7 → 2163,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2225,7 → 2224,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2240,7 → 2239,7
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2255,7 → 2254,7
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2267,7 → 2266,7
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2276,7 → 2275,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2292,7 → 2291,7
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2308,7 → 2307,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2320,7 → 2319,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2330,7 → 2329,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2342,7 → 2341,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2354,7 → 2353,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2370,7 → 2369,7
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2383,7 → 2382,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2401,7 → 2400,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2421,7 → 2420,7
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2439,7 → 2438,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2451,7 → 2450,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="205"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2467,7 → 2466,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="217"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2483,7 → 2482,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="229"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2502,7 → 2501,7
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="242"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2515,7 → 2514,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2529,7 → 2528,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="267"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2543,7 → 2542,7
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="278"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2555,7 → 2554,7
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2573,7 → 2572,7
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="321"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2591,7 → 2590,7
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2609,7 → 2608,7
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2620,7 → 2619,7
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="366"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2632,7 → 2631,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2643,7 → 2642,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2654,7 → 2653,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="408"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="408"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2665,7 → 2664,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="420"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="420"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2681,7 → 2680,7
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2693,7 → 2692,7
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2705,7 → 2704,7
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2717,7 → 2716,7
Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2739,7 → 2738,7
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2749,7 → 2748,7
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2763,7 → 2762,7
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2772,7 → 2771,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2780,7 → 2779,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2791,7 → 2790,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2802,7 → 2801,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2813,7 → 2812,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2824,7 → 2823,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
<source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
 
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
2836,7 → 2835,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
<source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
 
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
2848,7 → 2847,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
2861,7 → 2860,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
<source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
2873,7 → 2872,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
<source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
 
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
2883,7 → 2882,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="288"/>
<source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
 
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2892,7 → 2891,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
 
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2904,7 → 2903,6
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2919,7 → 2917,6
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2931,7 → 2928,6
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2944,7 → 2940,6
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2956,7 → 2951,6
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
2972,7 → 2966,6
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
2986,7 → 2979,6
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3008,7 → 3000,6
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3022,7 → 3013,6
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3034,7 → 3024,6
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
3049,7 → 3038,6
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3061,7 → 3049,6
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
3077,7 → 3064,6
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
3093,7 → 3079,6
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
3105,7 → 3090,6
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
3117,7 → 3101,6
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
3129,7 → 3112,6
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
3145,7 → 3127,6
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
3163,7 → 3144,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
3183,7 → 3163,6
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
3201,7 → 3180,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
3217,7 → 3195,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
3233,7 → 3210,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
3252,7 → 3228,6
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
3266,7 → 3241,6
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3280,7 → 3254,6
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
3292,7 → 3265,6
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
3310,7 → 3282,6
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
3328,7 → 3299,6
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3346,7 → 3316,6
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3357,7 → 3326,6
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3376,7 → 3344,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3396,7 → 3363,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3422,7 → 3388,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3438,7 → 3403,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3475,7 → 3439,6
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
3543,7 → 3506,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3559,7 → 3521,6
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
3573,7 → 3534,6
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
3583,7 → 3543,6
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
3597,7 → 3556,6
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3614,7 → 3572,6
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3630,7 → 3587,6
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3642,7 → 3598,6
to łańcuchy znaków.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
3655,7 → 3610,6
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
3671,7 → 3625,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3685,7 → 3638,6
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3696,7 → 3648,6
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
3712,7 → 3663,6
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
3724,7 → 3674,6
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3736,7 → 3685,6
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
3748,7 → 3696,6
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3762,7 → 3709,6
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3776,7 → 3722,6
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3790,7 → 3735,6
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3802,7 → 3746,6
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
3814,7 → 3757,6
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
3826,7 → 3768,6
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
3842,7 → 3783,6
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
3856,7 → 3796,6
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
3866,7 → 3805,6
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
3882,7 → 3820,6
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3900,7 → 3837,6
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
3912,7 → 3848,6
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
3925,7 → 3860,6
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
3935,7 → 3869,6
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
3945,7 → 3878,6
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
3955,7 → 3887,6
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
3969,7 → 3900,6
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
3979,7 → 3909,6
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
4001,7 → 3930,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
4017,7 → 3945,6
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
4034,7 → 3961,6
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
4048,7 → 3974,6
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
4060,7 → 3985,6
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
4070,7 → 3994,6
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
4082,7 → 4005,6
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
4092,7 → 4014,6
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
4108,7 → 4029,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
4118,7 → 4038,6
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
4136,7 → 4055,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
4154,7 → 4072,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4172,7 → 4089,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
4190,7 → 4106,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
4204,7 → 4119,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
4214,7 → 4128,6
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
4236,7 → 4149,6
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
4258,7 → 4170,6
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
4280,7 → 4191,6
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
4302,7 → 4212,6
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
4330,7 → 4239,6
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
4363,7 → 4271,6
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
4397,7 → 4304,6
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
4423,7 → 4329,6
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
4435,7 → 4340,6
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
4450,7 → 4354,6
przełączone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
4464,7 → 4367,6
zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
4476,7 → 4378,6
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
4486,7 → 4387,6
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
4498,7 → 4398,6
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
4508,7 → 4407,6
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
4522,7 → 4420,6
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
4540,7 → 4437,6
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
4558,7 → 4454,6
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
4568,7 → 4463,6
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
4580,7 → 4474,6
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
4598,7 → 4491,6
setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
4608,7 → 4500,6
Zobacz getHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
4618,7 → 4509,6
Zobacz setHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
4630,7 → 4520,6
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
4646,7 → 4535,6
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
4660,7 → 4548,6
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
4672,7 → 4559,6
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
4690,7 → 4576,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
4710,7 → 4595,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
4724,7 → 4608,6
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
4738,7 → 4621,6
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
4752,7 → 4634,6
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
4772,7 → 4653,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
4789,7 → 4669,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
4805,7 → 4684,6
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
4817,7 → 4695,6
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
4829,7 → 4706,6
Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
4851,7 → 4727,6
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
4861,7 → 4736,6
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
4875,7 → 4749,6
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
4894,7 → 4767,6
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
4918,7 → 4790,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
4937,7 → 4808,6
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
4953,7 → 4823,6
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
4969,7 → 4838,6
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
4981,7 → 4849,6
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Kopia %1 </translation>
</message>
4989,22 → 4856,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="265"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2479"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2479"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generewanie obiektów</translation>
</message>
5012,7 → 4879,6
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2479"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
5019,102 → 4885,98
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2479"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="188"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="201"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autorzy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="215"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="265"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Zespół tworzący program:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Inna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Strona domowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Lista dyskusyjna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusie %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
5125,17 → 4987,14
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
5142,182 → 5001,176
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="349"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Brak Ghostscriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<source>December</source>
<translation type="obsolete">Grudzień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<source>January</source>
<translation type="obsolete">Styczeń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="303"/>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marzec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="317"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>A&amp;ktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="229"/>
<source>Check for &amp;Updates</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="277"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Ekran startowy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog deweloperów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="240"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licencja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="249"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku licencji. Proszę poszukać informacji nt. licencji w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentacja dla tłumaczy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Webmasterzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="559"/>
<location filename="../../../scribus/about.cpp" line="625"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku %1. Proszę poszukać informacji nt. %1 w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
5325,57 → 5178,55
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="625"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Tak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="625"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Nie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Nazwa pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Wersja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Włączona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Data wydania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Autorzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Licencja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
</message>
5383,57 → 5234,46
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: O wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Wersja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Włączona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licencja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
5441,1673 → 5281,1614
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>Z&amp;apisz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1262"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Pobierz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1267"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Pobierz obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>Document &amp;Information...</source>
<translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Drukuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Wy&amp;tnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Wklej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>K&amp;olory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Style &amp;akapitów...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Style &amp;linii...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Javascripts...</source>
<translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Inne...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>Do &amp;lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>Do &amp;prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Justowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Wersaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Indeks górny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Indeks &amp;dolny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Klonuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>O poziom &amp;niżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>Distribute/&amp;Align...</source>
<translation type="obsolete">Odstęp/Wyrów&amp;nanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glif...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Wstaw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Importuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Usuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Przesuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>W&amp;arstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>P&amp;age Palette</source>
<translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Zakładki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Odstępy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historia operacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Wybierz obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Figura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odręczna linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Obróć element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Powiększ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Pomniejsz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Text...</source>
<translation type="obsolete">Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Zakraplacz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Utwórz ramkę tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Wstaw ramkę graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Wstaw tabelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="obsolete">Wstaw figurę geometryczną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="obsolete">Wstaw wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Wstaw linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Wstaw krzywą Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Utwórz odręczną linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Twarda spacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Prawa autorskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Punktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Pauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Półpauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Kreska liczbowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Kreska dialogowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Prosty podwójny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Podwójny angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Podwójny odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Podwójny francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Podwójny francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Przecinkowy frakcja dolna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Lewy polski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Podwójny definicyjny lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">CJK pojedyńczy lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">CJK pojedyńczy prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">CJK podwójny lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>C&amp;ień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Edytuj obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Edytuj tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>New Line</source>
<translation>Zmiana wiersza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Przejście do nowej ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zmiana łamu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Właściwości strony...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="obsolete">Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Usuń podział na sylaby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Więcej informacji...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Skopiuj zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Wklej zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Wyświetlaj linijki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Ukośnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punkt środkowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>En Space</source>
<translation>Spacja półfiretowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Spacja firetowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Spacja chuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Trzeciak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Ćwiertak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Spacja włosowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Wstaw opcjonalny łącznik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="obsolete">Wstaw nierozdzielny łącznik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Wstaw niełamliwą spację</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Wstaw numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Wklej zawartość (bezwzględna)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tyle...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Wklej (&amp;bezwzględnie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Wstaw przycisk PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Wstaw pole tekstowe PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Wstaw pole wyboru PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Wstaw listę rozwijaną PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Wstaw listę PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację jako dowiązanie </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Wyświetlaj łamy ramki tekstowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Get Text 2...</source>
<translation type="obsolete">Pobierz tekst 2...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Tryb podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Wyświetlaj znaczniki warstw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Ramka...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>Patterns...</source>
<translation>Desenie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Dodaj do deseni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Wyświetlaj spady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Zero ze spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Zero z twardą spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Dopasuj do w&amp;ysokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Dopasuj do szerokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Zachowaj wybór narzędzia </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Prosty podwójny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Podwójny angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Podwójny odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Podwójny francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Podwójny francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Lewy polski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>CJK pojedyńczy lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>CJK pojedyńczy prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>CJK podwójny lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Edit Latex Source...</source>
<translation type="obsolete">Edytuj źródło LaTeXa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Utwórz ramkę &amp;tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert &amp;Latex Frame</source>
<translation type="obsolete">Wstaw ramkę &amp;LaTeX</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Wstaw ta&amp;belę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Wstaw &amp;figurę geometryczną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Wstaw &amp;wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Wstaw &amp;linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Wstaw krzywą &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Wstaw &amp;odręczną linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Strona domowa Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribus Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Pierwsze kroki ze Scribusem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Pokaż menu kontekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Zarządzaj obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Check updates</source>
<translation type="obsolete">Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Wstaw sekwencję początkową znaku w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Pobierz plik wektorowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Zaawansowane zaznaczenie wszystkiego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Edycja pliku źródłowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Zastąp kolory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;renderowaną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Ilość stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Dopasuj obrazek do ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>Move/Resize value indicator</source>
<translation type="obsolete">Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1692"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1692"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1696"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Item</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1696"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1698"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>Insert</source>
<translation>Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1698"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>Page</source>
<translation>Strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>S&amp;trona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>View</source>
<translation>Widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>W&amp;idok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Extras</source>
<translation>Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>&amp;Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Windows</source>
<translation>Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>Okn&amp;a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Po&amp;moc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1876"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Elementy menu wtyczek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1878"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
<source>Others</source>
<translation>Inne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1880"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Znaki Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1258"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
</message>
7115,7 → 6896,7
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation>Ustawienia zarządzania kolorami</translation>
</message>
7123,17 → 6904,14
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Zaawansowane opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Tworzy PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2.
7140,7 → 6918,6
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2.
7147,52 → 6924,42
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
7208,7 → 6975,6
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Pozwala na podanie rozmiaru nośnika dla pliku postscriptowego. Nie zaleca się używania, chyba że poprosi o to drukarnia</translation>
</message>
7216,112 → 6982,90
<context>
<name>Align</name>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Odstęp/Wyrównanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Poziomo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Lewe brzegi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Środki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Prawe brzegi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Pionowo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Górne brzegi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Dolne brzegi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zastosuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pomiędzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">P&amp;rzesunięcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">m&amp;iędzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nie zmieniaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">W&amp;yrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Prze&amp;sunięcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">Nie zmienia&amp;j</translation>
</message>
7329,32 → 7073,57
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="79"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="92"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation>&amp;Względnie Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="386"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="417"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="424"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="431"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="270"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Odstęp:</translation>
</message>
7362,37 → 7131,30
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Wyrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odstęp:</translation>
</message>
7400,292 → 7162,276
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="90"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Wyrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="91"/>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Pierwszego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Ostatniego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="98"/>
<source>Page</source>
<translation>Strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>Margins</source>
<translation>Marginesów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Selection</source>
<translation>Zaznaczenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Wyrównaj prawe strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Wyśrodkuj do pionowej osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Wyrównaj lewe strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Wyśrodkuj na poziomej osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="92"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="92"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="92"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="139"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="139"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="139"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Odstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Guide</source>
<translation>Linii pomocniczej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="440"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="440"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Wyrównaj do:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pierwszego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drugiego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Marginesów aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Linii pomocniczej&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zaznaczenia&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Położenie linii pomocniczej, do której należy wyrównanie</translation>
</message>
7693,27 → 7439,27
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Justuj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Justuj tekst z ostatnią linią</translation>
</message>
7721,744 → 7467,767
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="61"/>
<source>Field Properties</source>
<translation>Właściwości pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="533"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Button</source>
<translation>Przycisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Text Field</source>
<translation>Pole tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Check Box</source>
<translation>Pole wyboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Combo Box</source>
<translation>Lista rozwijana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>List Box</source>
<translation>Lista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
<source>Properties</source>
<translation>Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="121"/>
<source>Name:</source>
<translation>Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="121"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Podpowiedź:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="176"/>
<source>Border</source>
<translation>Brzeg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="182"/>
<source>Color:</source>
<translation>Kolor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2106"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2106"/>
<source>None</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
<source>Width:</source>
<translation>Szerokość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
<source>Thin</source>
<translation>Cienki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="311"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
<source>Wide</source>
<translation>Szeroki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="209"/>
<source>Style:</source>
<translation>Styl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
<source>Solid</source>
<translation>Pełny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
<source>Dashed</source>
<translation>Kreskowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
<source>Underline</source>
<translation>Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
<source>Beveled</source>
<translation>Wytłoczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
<source>Inset</source>
<translation>Wstawka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
<source>Other</source>
<translation>Inne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
<source>Read Only</source>
<translation>Tylko do odczytu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="236"/>
<source>Required</source>
<translation>Wymagane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="236"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Nie wysyłaj wartości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="248"/>
<source>Visibility:</source>
<translation>Widoczność:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
<source>Visible</source>
<translation>Widoczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
<source>Hidden</source>
<translation>Ukryty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
<source>No Print</source>
<translation>Nie drukuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="253"/>
<source>No View</source>
<translation>Nie wyświetlaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="262"/>
<source>Appearance</source>
<translation>Wygląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="280"/>
<source>Text for Button Down</source>
<translation>Tekst dla Button Down</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="283"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="283"/>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation>Tekst dla Roll Over</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="294"/>
<source>Icons</source>
<translation>Ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="300"/>
<source>Use Icons</source>
<translation>Użyj ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="357"/>
<source>Remove</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
<source>Pressed</source>
<translation>Wciśnięty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
<source>Roll Over</source>
<translation>Roll Over</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="366"/>
<source>Icon Placement...</source>
<translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="414"/>
<source>Highlight</source>
<translation>Wyróżnienie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>Invert</source>
<translation>Negatyw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>Outlined</source>
<translation>Obramowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>Push</source>
<translation>Wciśnięty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="438"/>
<source>Multi-Line</source>
<translation>Wielowierszowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="442"/>
<source>Password</source>
<translation>Hasło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="449"/>
<source>Limit of</source>
<translation>Maksymalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="460"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="460"/>
<source>Characters</source>
<translation>znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="466"/>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation>Nie przewijaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="470"/>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="485"/>
<source>Check Style:</source>
<translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Check</source>
<translation>Haczyk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Cross</source>
<translation>Krzyżyk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Diamond</source>
<translation>Romb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Circle</source>
<translation>Kółko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Star</source>
<translation>Gwiazdka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<source>Square</source>
<translation>Kwadrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="502"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="502"/>
<source>Default is Checked</source>
<translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="514"/>
<source>Editable</source>
<translation>Edycja dozwolona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="521"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="521"/>
<source>Options</source>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="521"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2069"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2069"/>
<source>Go To</source>
<translation>Idź do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2070"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2070"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Wyślij formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2070"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2070"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Wyzeruj formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2070"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2070"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importuj dane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="570"/>
<source>Event:</source>
<translation>Zdarzenie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2049"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2049"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2049"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2049"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2049"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2049"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2050"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2050"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2050"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2050"/>
<source>On Focus</source>
<translation>Wejście w pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2050"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2050"/>
<source>On Blur</source>
<translation>Opuszczenie pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
<source>Script:</source>
<translation>Skrypt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="959"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1111"/>
<source>Edit...</source>
<translation>Edytuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="670"/>
<source>Submit to URL:</source>
<translation>Wyślij do URL:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="670"/>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Wyślij dane jako HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="707"/>
<source>Import Data from:</source>
<translation>Importuj dane z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="610"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="616"/>
<source>To File:</source>
<translation>Do pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="623"/>
<source>Change...</source>
<translation>Zmień...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="632"/>
<source>Page:</source>
<translation>Strona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="646"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Wsp. X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="716"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="716"/>
<source>Action</source>
<translation>Akcja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="747"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="747"/>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Plain</source>
<translation>Bez formatowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Number</source>
<translation>Liczba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Percentage</source>
<translation>Procent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Time</source>
<translation>Czas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<source>Custom</source>
<translation>Definicja użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="768"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="768"/>
<source>Number Format</source>
<translation>Format liczby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="836"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="777"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="836"/>
<source>Decimals:</source>
<translation>Miejsca po przecinku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="791"/>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation>Użyj symbolu waluty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="800"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="800"/>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="847"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="847"/>
<source>Formatting</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="827"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="827"/>
<source>Percent Format</source>
<translation>Format procentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="870"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="870"/>
<source>Date Format</source>
<translation>Format daty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="896"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="896"/>
<source>Time Format</source>
<translation>Format czasu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="918"/>
<source>Custom Scripts</source>
<translation>Skrypty użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="930"/>
<source>Format:</source>
<translation>Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="956"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="956"/>
<source>Keystroke:</source>
<translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="980"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="980"/>
<source>Format</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="996"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="996"/>
<source>Value is not validated</source>
<translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1005"/>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1009"/>
<source>and less or equal to:</source>
<translation>i równa lub mniejsza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1020"/>
<source>Custom validate script:</source>
<translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1041"/>
<source>Validate</source>
<translation>Sprawdź</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1058"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1058"/>
<source>Value is not calculated</source>
<translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1067"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1067"/>
<source>Value is the</source>
<translation>Wartość jest</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1072"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<source>sum</source>
<translation>sumą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1072"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<source>product</source>
<translation>iloczynem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1072"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<source>average</source>
<translation>średnią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1072"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<source>minimum</source>
<translation>minimum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1073"/>
<source>maximum</source>
<translation>maksimum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1080"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1080"/>
<source>of the following fields:</source>
<translation>następujących pól:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1090"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1090"/>
<source>Pick...</source>
<translation>Wybierz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1095"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1115"/>
<source>Calculate</source>
<translation>Oblicz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1134"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1138"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1191"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1191"/>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1192"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1192"/>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2264"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2264"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2264"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1471"/>
<source>Example:</source>
<translation>Przykład:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2098"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2098"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Zmiana wyboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="152"/>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation>Font dla PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1190"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1189"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1190"/>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2264"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2264"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2107"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2069"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2107"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2107"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2069"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2069"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
<source>Tooltip:</source>
<translation>Podpowiedź:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation>Nie eksportuj wartości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="242"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1358"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps, *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1303"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm;;%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="682"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="682"/>
<source>Submit format:</source>
<translation>Format do wysłania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>FDF</source>
<translation>FDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>HTML</source>
<translation>HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>XFDF</source>
<translation>XFDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
</message>
8466,92 → 8235,90
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Właściwości adnotacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Dowiązanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Zewnętrzny web link</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="118"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="409"/>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="129"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Zmień...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="147"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Strona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>Wsp. &amp;X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="179"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="179"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
</message>
8559,147 → 8326,136
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="131"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>Apply To</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>Current &amp;page</source>
<translation type="obsolete">Aktualnej &amp;strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>&amp;Within range</source>
<translation type="obsolete">&amp;W zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>to</source>
<translation>do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Zastosuj wybraną stronę wzorcową do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron w następującym zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Propozycja podziału</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply to</source>
<translation>Zastosuj do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation>Aktualnej &amp;strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation>&amp;Parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation>&amp;Nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation>&amp;W zakresie</translation>
</message>
8707,52 → 8463,42
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj szablon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Szablon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply to &amp;current page</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;aktualnej strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply to all &amp;even pages</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply to all &amp;odd pages</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply to &amp;all pages:</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;wszystkich stron:</translation>
</message>
8760,7 → 8506,6
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
8768,32 → 8513,31
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Wsparcie sprawdzania pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Dodaje wsparcie dla sprawdzania pisowni poprzez aspell. Język można wybrać spośród zainstalowanych słowników aspella, a sprawdzenie pisowni może odbywać się w trakcie pisania lub na wybranym fragmencie tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Błąd wtyczki Aspell</translation>
</message>
8801,27 → 8545,24
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Spell Check</source>
<translation>Sprawdzanie Pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Mis-spelling:</source>
<translation type="obsolete">Błędna pisownia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<translation>Zastąp przez:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Active dictionary: </source>
<translation type="obsolete">Aktywny słownik: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Personal
Dictionary</source>
<translation type="obsolete">Słownik
8828,102 → 8569,98
osobisty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation>&amp;Dodaj słowo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation>&amp;Zastąp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>C&amp;hange All</source>
<translation type="obsolete">Z&amp;mień wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Skip</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pomiń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>S&amp;kip All</source>
<translation type="obsolete">P&amp;omiń wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation>Brak w słowniku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation>Nie znaleziono tego słowa w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation>Nie znaleziono zamiennika dla aktualnego słowa w słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation>Aktualny słownik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation>Aktualnie włączony słownik. Scribus używa słownika aspell do sprawdzania pisowni.&lt;br /&gt;Jeśli potrzebujesz nowszych lub innych wersji słowników, powinieneś zainstalować je z pomoca narzędzi instalacyjnych lub menedżera pakietów dostępnych w twoim systemie.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignoruj aktualny tekst, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation>&amp;Ignoruj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignoruj wszystkie wystąpienia aktualnego tekstu, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation>I&amp;gnoruj wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation>Dodaj aktualne słowo do swojego osobistego słownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Zastąp aktualne słowo, którego nie znaleziono w słowniku, słowem znajdującym się w polu propozycji zamiennika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Zamień wszystkie wystąpienia aktualnego słowa w tekście, które nie zostało znalezione, na słowo zawarte w polu &quot;Zastąp przez:&quot;</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation>Zastąp &amp;wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
8931,105 → 8668,108
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Załadowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>default </source>
<translation>domyślny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation> słownik aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="82"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation>Wtyczka aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Błąd konfiguracji aspella.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>Spell-checking completed.</source>
<translation type="obsolete">Zakończono sprawdzanie pisowni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>Spell-checking done.</source>
<translation type="obsolete">Zakończono sprawdzanie pisowni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="381"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="381"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="235"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni zakończone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="427"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="428"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="428"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation>Czy chcesz zacząć sprawdzanie od początku zaznaczenia z użyciem wybranego języka?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="62"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation>Nie znaleziono słowników Aspell, proszę najpierw zainstalować słowniki.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Strzałki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation>Diagram przepływu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation>Puzzle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Specials</source>
<translation>Znaki specjalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation>Domyślne figury</translation>
</message>
9037,22 → 8777,20
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Generator kodu kreskowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="obsolete">Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>&amp;Kod kreskowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
9060,97 → 8798,100
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="315"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Błąd podczas otwierania pliku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 lub 13 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 lub 12 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 lub 8 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 cyfry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Zmienna ilość liter, cyfr lub dowolnego z symboli -. *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Zmienna ilość znaków ASCII i symboli o specjalnego przeznaczenia, zaczynająca się od odpowiedniego znaku początkowego dla początkowego zestawu znaków. UCC/EAN-128s musi koniecznie zawierać symbol FNC 1 po znaku początkowym.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr lub dowolnego z symboli -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr. ITF-14 składa się z 14 znaków i nie zawiera cyfry kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr i dużych liter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Zmienna ilość znaków w systemie szesnastkowym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="349"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Kod kreskowy niekompletny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation>12 lub 13 cyfr rozdzielonych łącznikami. Starszy format ISBN-10 dopuszcza 9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami, ale po 1 stycznia 2007 nie zaleca się jego używania (Uwaga: aby zamienić stary format ISBN-10 na nowy format ISBN-13, należy dodać z przodu 978-, np. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Ostateczna liczba kontrolna zostanie obliczona automatycznie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Wybierz typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation>Wybierz typ kodu kreskowego</translation>
</message>
9158,192 → 8899,185
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="obsolete">Generator kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="obsolete">Kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Wybierz jeden z typów kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>Numeryczna reprezentacja samego kodu. Zobacz tekst pomocy poniżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Wyzeruj przykłady kodów kreskowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Jeśli opcja zostanie zakreślona, kod kreskowy będzie zawierać również numery</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Narysuj strzałki, aby upewnić się co do pustego miejsca obok kodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
<source>Colors</source>
<translation>Kolory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>Tł&amp;o</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Kolor tła - pod kreskami kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Kolor kresek kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>Tek&amp;st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Kolor tekstu i numerów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Tutaj wyświetlane są podpowiedzi i teksty pomocy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation>Podgląd wyniku. Probka o rozdzielczości 72 dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Wyświetlaj w tekscie cyfrę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>&amp;Kod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation type="obsolete">Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Generuj i dołącz sumę kontrolną do kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation type="obsolete">Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Dołącz cyfrę sumy kontrolnej do tekstu kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation>Wprowadź kod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<source>Format</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation>Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation>Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation>&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
</message>
9351,42 → 9085,42
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1244"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
<source>Object</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Rename</source>
<translation>Zmień nazwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
9393,67 → 9127,58
Proszę wybrać inną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pobierz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zapisz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">Z&amp;amknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mały</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">Ś&amp;redni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Duży</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">P&amp;odgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Nazwa &quot;%1&quot; nie jest jednoznaczna.
9460,102 → 9185,102
Proszę wybrać inną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Wybierz katalog dla biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Wybierz katalog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation type="obsolete">Biblioteka (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Wybierz plik biblioteki do zaimportowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Utwórz nową stronę biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation>Wczytaj istniejącą bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation>Zapisz zaznaczoną bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Importuj plik biblioteki dla wersji Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Zamknij zaznaczoną bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopiuj do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Przenieś do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
<source>Main</source>
<translation>Główna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Skopiowane obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nowa nazwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Biblioteka (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Wklej na Stronę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Zapisz jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Usuń zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Czy na pewno usunąć wszystkie elementy?</translation>
</message>
9563,22 → 9288,18
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Zakładki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Przesuń zakładkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Wstaw zakładkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Anuluj</translation>
</message>
9586,7 → 9307,7
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Zakładki</translation>
</message>
9594,107 → 9315,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="29"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="38"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Układ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Tylko tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Tylko ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Tekst pod ikoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Tekst nad ikoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Tekst na ikonie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Skaluj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>zawsze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>nigdy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Jak skalować:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>proporcjonalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>nieproporcjonalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation>Wyzeruj</translation>
</message>
9702,47 → 9423,42
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Profile systemowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Spostrzeżeniowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Względna kolorymetryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasyceniowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla pełnych kolorów na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
9749,7 → 9465,6
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
9756,7 → 9471,6
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="obsolete">Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
9763,7 → 9477,6
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojego monitora. Wybierz metodę
9770,7 → 9483,6
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojej drukarki. Wybierz metodę
9777,7 → 9489,6
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="obsolete">Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
9784,7 → 9495,6
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="obsolete">Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
9791,112 → 9501,90
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="obsolete">&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Drukarka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">Mo&amp;nitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">D&amp;rukarka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Obrazki R&amp;GB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Obrazki &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="obsolete">Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę
9903,7 → 9591,6
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę
9910,7 → 9597,6
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="obsolete">Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
9917,17 → 9603,14
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrazy &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrazy &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrazy:</translation>
</message>
9935,67 → 9618,67
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="19"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation>Profile systemowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>Obrazy &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>Obrazy &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation>Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation>Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
10002,12 → 9685,12
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>&amp;Drukarka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
10014,17 → 9697,17
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation>Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation>Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę
10031,12 → 9714,12
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation>&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę
10043,7 → 9726,7
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
10050,12 → 9733,12
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation>Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
10062,12 → 9745,12
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation>Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
10074,12 → 9757,12
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
10086,7 → 9769,7
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
</message>
10094,127 → 9777,136
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="92"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Edytuj kolor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="661"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="899"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="906"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="911"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="764"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="764"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB dla internetu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="141"/>
<source>New</source>
<translation>Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="158"/>
<source>Old</source>
<translation>Stary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="705"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="706"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="706"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="347"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="444"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Statyczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="749"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="749"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="750"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="751"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="704"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="702"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="704"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="704"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="704"/>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="704"/>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="obsolete">Mapa kolorów HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Model kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
10221,17 → 9913,16
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="125"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Jest kolorem dodatkowym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="125"/>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="obsolete">Jest kolorem znaczników</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
10238,12 → 9929,11
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="1011"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Ta nazwa koloru już istnieje,
10250,17 → 9940,18
proszę wybrać inną nazwę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="390"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="390"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie koloru jako koloru &quot;spot&quot;, a co za tym idzie dodatkowej płyty podczas wykonywania rozbarwień lub naświetlania. Opcji tej używa się najczęściej w sytuacji gdy logo lub kolor wymaga dokładnej reprezentacji i nie może być odwzorowane za pomocą farb CMYK. Dobrym przykładem może być użycie farb metalicznych lub fluorescencyjnych, które nie dają się łatwo odwzorować w przestrzeni CMYK.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="785"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="784"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="785"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Jeśli włączone jest zarządzanie kolorem, trójkątny wskaźnik ostrzegawczy informuje, że wybrany kolor może znajdować się poza przestrzenią kolorów wybranego profilu drukarki. Oznacza to, że wybrany kolor może wyglądać na wydruki inaczej niż na ekranie. Więcej wskazówek odnośnie ostrzeżeń przestrzeni kolorów można znaleźć w pomocy on-line pod hasłem Zarządzanie kolorem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="995"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="995"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru bez nazwy
10267,7 → 9958,7
Podaj nazwę koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation>Mapa kolorów HSV</translation>
</message>
10275,22 → 9966,18
<context>
<name>CStyleP</name>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Bazuje na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie podstawowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie zaawansowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Kolory</translation>
</message>
10298,32 → 9985,26
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Parent Style</source>
<translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Parent</source>
<translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Bazuje na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie podstawowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie zaawansowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Kolory</translation>
</message>
10331,12 → 10012,10
<context>
<name>CStyleWBase</name>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Parent Style</source>
<translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
</message>
10344,257 → 10023,261
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Normalny wzrok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (czerwony)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (zielony)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (niebieski)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Całkowity daltonizm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Scalanie kolorów w toku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Error: </source>
<translation>Błąd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Kolor %1 już istnieje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Kolor %1 został dołączony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Otwieranie menedżera kolorów w toku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Scalanie kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Nie można znaleźć wybranego koloru. Prawdopodobnie wybrałeś czarny, szary lub biały. Nie da się przetworzyć tego koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Koło barw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation>Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jak zakładka została wybrana po prawej stronie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation>Kolory wynikowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation>Kolory wybranego schematu koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation>Metoda przedstawiania kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kąt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation>&amp;Scal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation>Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation>Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation>Zas&amp;tąp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation>Nie zmieniaj kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation>Podgląd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation>Przykładowy schemat koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation>Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation>Typ wady wzroku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation>RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation>HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation>CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
10602,197 → 10285,158
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Koło barw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="obsolete">Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jak zakładka została wybrana po prawej stronie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="obsolete">RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="obsolete">CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Kąt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="obsolete">Podgląd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="obsolete">Typ wady wzroku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Przykładowy schemat koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Kolory wybranego schematu koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="obsolete">&amp;Scal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">Zas&amp;tąp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="obsolete">Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Nie zmieniaj kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="obsolete">Metoda przedstawiania kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="obsolete">HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="obsolete">Kolory wynikowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
10800,7 → 10444,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../canvas.cpp" line="2246"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2218"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2246"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
10807,17 → 10452,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvas.cpp" line="2231"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2231"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvas.cpp" line="2238"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2238"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvas.cpp" line="2254"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2254"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Długość: %1
10824,7 → 10469,7
Kąt: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvas.cpp" line="2256"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2256"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Szerokość: %1
10831,25 → 10476,25
Wysokość: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvas.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2268"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Kąt: %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Wybrany kolor nie jest zawarty w zestawie kolorów dokumentu. Proszę podać nazwę nowego koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Nie znaleziono koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Wybrana nazwa już istnieje. Proszę wybrać inną nazwę dla nowego koloru.</translation>
</message>
10857,12 → 10502,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1334"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
10870,7 → 10515,6
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
</message>
10878,287 → 10522,241
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Wybierz znak:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Font:</source>
<translation type="obsolete">Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Character Class:</source>
<translation type="obsolete">Klasa znaków:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="obsolete">Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="obsolete">Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="obsolete">Pełen zestaw znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="obsolete">Podstawowy łaciński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="obsolete">Dodatek Latin-1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="obsolete">Rozszerzony łaciński A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="obsolete">Rozszerzony łaciński B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="obsolete">Ogólna interpunkcja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="obsolete">Indeksy górne i dolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="obsolete">Symbole walut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="obsolete">Znaki literopodobne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="obsolete">Formy liczbowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="obsolete">Strzałki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="obsolete">Operatory matematyczne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="obsolete">Rysowanie ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Block Elements</source>
<translation type="obsolete">Elementy blokowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="obsolete">Figury geometryczne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="obsolete">Różne symbole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Dingbats</source>
<translation type="obsolete">Dingbaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="obsolete">Różne małe formy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="obsolete">Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Specials</source>
<translation type="obsolete">Znaki specjalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Greek</source>
<translation type="obsolete">Grecki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="obsolete">Greckie rozszerzone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="obsolete">Cyrylica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="obsolete">Cyrylica suplement</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="obsolete">Arabskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="obsolete">Arabskie rozszerzone A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="obsolete">Arabskie rozszerzone B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="obsolete">Hebrajskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">Wst&amp;aw kod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="obsolete">Rozszerzona paleta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Quick Palette</source>
<translation type="obsolete">Skrócona paleta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
<source>Hide Enhanced</source>
<translation type="obsolete">Ukryj rozszerzoną </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="31"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation>Paleta znaków Scribusa (*.ucp);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation>Wybierz nazwę pliku do otworzenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="256"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="256"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation>Błąd w trakcie czytania pliku %1 - plik jest prawdopodobnie uszkodzony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="256"/>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="obsolete">Wybierz nazwę pliku do zapisania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="298"/>
<source>Clean the Palette?</source>
<translation type="obsolete">Wyczyścić paletę?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="298"/>
<source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="obsolete">Masz zamiar usunąć wszystkie znaki z tej palety. Czy jesteś pewien?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation>Paleta znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Opróżnić paletę?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Usuwasz wszystkie znaki palety. Jesteś pewien?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.ui" line="24"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation>Ukryj/Pokaż paletę rozszerzoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselect.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation>Zapisz skróconą paletę znaków</translation>
</message>
11166,162 → 10764,162
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Pełen zestaw znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Podstawowy łaciński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Dodatek Latin-1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Rozszerzony łaciński A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Rozszerzony łaciński B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Ogólna interpunkcja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Indeksy górne i dolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Symbole walut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Znaki literopodobne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Formy liczbowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Strzałki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Operatory matematyczne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Rysowanie ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Elementy blokowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Figury geometryczne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Różne symbole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Dingbaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Różne małe formy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<source>Specials</source>
<translation>Znaki specjalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grecki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Greckie rozszerzone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Cyrylica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Cyrylica suplement</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Arabskie rozszerzone A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Arabskie rozszerzone B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrajskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation>Rozszerzona paleta znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="19"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation>&amp;Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation>Klasa &amp;znaków:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert
11328,42 → 10926,41
dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation>Wst&amp;aw kod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation>Glify do wstawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../charselectenhanced.ui" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation>Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
</message>
11371,7 → 10968,9
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../spalette.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="118"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
11379,7 → 10978,6
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<location filename="../../spalette.cpp" line="118"/>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Usuń</translation>
</message>
11387,7 → 10985,7
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../../chartableview.cpp" line="22"/>
<location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
11395,193 → 10993,191
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktualny profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="660"/>
<source>Items</source>
<translation>Obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="660"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="635"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignoruj błędy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Brakujące glify</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Tekst nie mieści się w ramce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Obiekt nie znajduje się na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Brakujący obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">Obrazek ma wartość DPI mniejszą niż %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Obiekt zawiera przezroczystość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Obiekt jest adnotacją PDF albo polem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Obiekt jest osadzonym PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="379"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="379"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="381"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="381"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Nie znaleziono problemów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="561"/>
<source>Page </source>
<translation>Strona </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="625"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Wolne obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="625"/>
<source>Problems found</source>
<translation type="obsolete">Znaleziono problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="658"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="667"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Check again</source>
<translation>Sprawdź ponownie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="obsolete">Rozdzielczość obrazka poniżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="obsolete">Rozdzielczość obrazka powyżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="683"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Obrazek to plik GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="382"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="413"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Użyto przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="418"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="418"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Zastosowano tryb mieszania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="431"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Warstwa &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="684"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Adnotacja używa fontu innego typu niż TTF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="669"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Pusta ramka graficzna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="394"/>
<source>Layers</source>
<translation>Warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="423"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="423"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="506"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Błędy: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="448"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Strony wzorcowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="661"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="661"/>
<source>Layer</source>
<translation>Warstwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
11590,22 → 11186,18
<context>
<name>CheckerPrefsList</name>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>PDF 1.4</source>
<translation type="obsolete">PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>PDF/X-3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
11613,22 → 11205,18
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Wybierz style</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Dostępne style</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Anuluj</translation>
</message>
11636,29 → 11224,27
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../collect4output.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="52"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Wybierz katalog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../collect4output.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="65"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Niemożliwe utworzenie katalogu:
%1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../collect4output.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="80"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Zapisywanie w toku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../collect4output.cpp" line="80"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../collect4output.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="85"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Niemożliwe zapisanie wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
11665,7 → 11251,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../collect4output.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="99"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
11674,7 → 11260,6
<context>
<name>ColorListBox</name>
<message>
<location filename="../../collect4output.cpp" line="99"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
11682,172 → 11267,163
<context>
<name>ColorManager</name>
<message>
<location filename="../../colorm.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="54"/>
<source>Colors</source>
<translation>Kolory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../colorm.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="80"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../colorm.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="82"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../colorm.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="84"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</messa