Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 5841 → Rev 5873

/branches/Version133x/Scribus/scribus/po/scribus.se.ts
235,7 → 235,16
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
som skall användas för den nya sidan.
 
Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
</translation>
</message>
<message>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
243,7 → 252,11
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>importSVG(&quot;string&quot;)
 
Strängen måste vara ett giltigt filnamn till en SVG-bild. Texten
måste vara UTF-8 kodad eller en &apos;unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
</translation>
</message>
<message>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
284,7 → 297,30
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Skapa ett nytt dokument och returnera SANT om det lyckas. Parametrarna
har följande innebörd:
 
size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentets storlek. Du kan
använda den fördefinierade konstanten PAPER_&lt;format&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.
 
margins = En tupel (vänster, höger, överkant, nederkant) som beskriver
dokumentets begränsningslinjer
 
orientation = Sidriktning - konstanterna PORTRÄTT, LANDSKAP
 
firstPageNumber = Numret på den första sidan i dokumentet och används för
sidnumreringen. Även om du vanligtvis vill ha 1 är det ibland nödvändigt
med högre nummer, t. ex. när dokumentet delats upp i olika delar.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a(new line)
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,(new line)
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.(new line)
unit -- detta värde anger den måttenhet som ska användas i dokumentet. Använd
en fördefinierad konstant till detta, t. ex någon av: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICA, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
</context>
<context>
1019,7 → 1055,7
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
is not g)ven Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
1866,7 → 1902,7
</message>
<message>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;�ersättningar</translation>
<translation>Översä&amp;ttningar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Online</source>
1896,7 → 1932,7
</message>
<message>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>�rig dokumentation:</translation>
<translation>Övrig dokumentation:</translation>
</message>
<message>
<source>English (British):</source>
1956,47 → 1992,47
</message>
<message>
<source>Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1%2%3</translation>
</message>
<message>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använder Ghostscript version %1</translation>
</message>
<message>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ingen Ghostscript-version tillgänglig</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Build ID:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bygg-ID:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den här panelen visar version, byggdatum och inkompilerat stöd i Scribus. C-C-T-F ska uttydas som C=littlecms C=CUPS T=stöd för TIFF och F=stöd för Fontconfig. Sista bokstaven anger renderaren C=cairo eller A=libart. Ett saknat stödbibliotek visas med *. Detta anger också med vilken version av Ghostscript som Scribus har identifierat.</translation>
</message>
<message>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<source>May</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikoner från projekt Tango:</translation>
</message>
</context>
<context>
2003,43 → 2039,43
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Ja</translation>
<translation>Ja</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Nej</translation>
<translation>Nej</translation>
</message>
<message>
<source>Filename:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Filnamn:</translation>
</message>
<message>
<source>Version:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Version:</translation>
</message>
<message>
<source>Enabled:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktiverad:</translation>
</message>
<message>
<source>Release Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Publiceringsdatum:</translation>
</message>
<message>
<source>Description:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Beskrivning:</translation>
</message>
<message>
<source>Author(s):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Författare:</translation>
</message>
<message>
<source>Copyright:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<source>License:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Licens:</translation>
</message>
</context>
<context>
2046,15 → 2082,15
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus: Om insticksprogram</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
<translation>&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
2061,75 → 2097,75
<name>ActionManager</name>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ny</translation>
<translation>&amp;Ny</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished">�amp;ppna...</translation>
<translation>Ö&amp;ppna...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
<translation>&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">&amp;Spara</translation>
<translation>&amp;Spara</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished">Spara &amp;som...</translation>
<translation>Sp&amp;ara som...</translation>
</message>
<message>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation type="unfinished">�er&amp;gå till senast sparad</translation>
<translation>Åter&amp;gå till senast sparad</translation>
</message>
<message>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation type="unfinished">Samla ihop för utskrift...</translation>
<translation>Samla ihop för &amp;utskrift...</translation>
</message>
<message>
<source>Get Text...</source>
<translation type="unfinished">Hämta text...</translation>
<translation>Hämta text...</translation>
</message>
<message>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">Lägg &amp;till text...</translation>
<translation>Lägg &amp;till text...</translation>
</message>
<message>
<source>Get Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hämta bild...</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">Spara &amp;text...</translation>
<translation>Spara &amp;text...</translation>
</message>
<message>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished">Spara sida som &amp;EPS...</translation>
<translation type="obsolete">Spara sida som &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation type="unfinished">Spara som P&amp;DF...</translation>
<translation>Spara som P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation type="unfinished">Dokumentin&amp;ställningar...</translation>
<translation>Dokumentin&amp;ställningar...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Print...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Skriv ut...</translation>
<translation>&amp;Skriv ut...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Avsluta</translation>
<translation>&amp;Avsluta</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished">�&amp;gra</translation>
<translation>Ån&amp;gra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished">Gör &amp;om</translation>
<translation>Gö&amp;r om</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
2137,15 → 2173,15
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klipp u&amp;t</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kopiera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>K&amp;listra in</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear Contents</source>
2153,35 → 2189,35
</message>
<message>
<source>Select &amp;All</source>
<translation type="unfinished">M&amp;arkera allt</translation>
<translation>M&amp;arkera allt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ångra &amp;markering</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sök/Ersätt...</translation>
<translation>&amp;Sök/Ersätt...</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Redigera bild...</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="unfinished">Fä&amp;rger...</translation>
<translation>Fä&amp;rger...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="unfinished">St&amp;yckemallar...</translation>
<translation>St&amp;yckemallar...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Linjemallar...</translation>
<translation>&amp;Linjemallar...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Mallsidor...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Javascripts...</source>
2189,71 → 2225,71
</message>
<message>
<source>P&amp;references...</source>
<translation type="unfinished">Inställninga&amp;r...</translation>
<translation>Inställninga&amp;r...</translation>
</message>
<message>
<source>%1 pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Other...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Annan...</translation>
<translation>&amp;Annan...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Left</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vänster</translation>
<translation>&amp;Vänster</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Center</source>
<translation type="unfinished">&amp;Centrerat</translation>
<translation>&amp;Centrerat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Right</source>
<translation type="unfinished">Höge&amp;r:</translation>
<translation>Höge&amp;r</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Block</source>
<translation type="unfinished">&amp;Marginajustera</translation>
<translation>&amp;Marginajustera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Forced</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hård marginaljustering</translation>
<translation>&amp;Hård marginaljustering</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Underline</source>
<translation type="unfinished">&amp;Understrykning</translation>
<translation>&amp;Understrykning</translation>
</message>
<message>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Understrukna ord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Genomstrykning</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vers&amp;aler</translation>
</message>
<message>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kapitäler</translation>
</message>
<message>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>U&amp;pphöjt</translation>
</message>
<message>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ne&amp;dsänkt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
2261,139 → 2297,139
</message>
<message>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>S&amp;kugga</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>B&amp;ildeffekter</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tabulatorer...</translation>
<translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="unfinished">D&amp;uplicera</translation>
<translation>D&amp;uplicera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation type="unfinished">&amp;Duplicera flera gånger</translation>
<translation>&amp;Duplicera flera gånger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">&amp;Gruppera</translation>
<translation>&amp;Gruppera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation type="unfinished">Lås &amp;upp grupp</translation>
<translation>Lås &amp;upp grupp</translation>
</message>
<message>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Är &amp;låst</translation>
</message>
<message>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Storle&amp;ken är låst</translation>
</message>
<message>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lä&amp;gg underst</translation>
</message>
<message>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lyf&amp;t till överst</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>F&amp;lytta ner en nivå</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="unfinished">Flytta &amp;upp en nivå</translation>
<translation>Flytta &amp;upp en nivå</translation>
</message>
<message>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="unfinished">Skicka till &amp;klippbok</translation>
<translation>Skicka till &amp;klippbok</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Egensk&amp;aper...</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="unfinished">B&amp;ild synlig</translation>
<translation>B&amp;ild synlig</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Uppdatera bild</translation>
</message>
<message>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera ramen till bild</translation>
</message>
<message>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utökade bildegenskaper</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Låg upplösning</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Normal upplösning</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Full upplösning</translation>
</message>
<message>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="unfinished">� ett PDF-&amp;bokmärke</translation>
<translation>Är ett PDF-&amp;bokmärke</translation>
</message>
<message>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="unfinished">� en PDF-a&amp;nteckning</translation>
<translation>Är en PDF-a&amp;nteckning</translation>
</message>
<message>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished">&amp;Egenskaper för anteckning</translation>
<translation>&amp;Egenskaper för anteckning</translation>
</message>
<message>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished">Fält e&amp;genskaper</translation>
<translation>Fält e&amp;genskaper</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation type="unfinished">R&amp;edigera form...</translation>
<translation>R&amp;edigera form...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation type="unfinished">S&amp;ammanfoga text och kurva</translation>
<translation>S&amp;ammanfoga text med kurva</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation type="unfinished">Lös&amp;gör text från kurva</translation>
<translation>Lös&amp;gör text från kurva</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished">Sammanf&amp;oga polygoner</translation>
<translation>Sammanf&amp;oga polygoner</translation>
</message>
<message>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation type="unfinished">Dela upp &amp;polygoner</translation>
<translation>Dela upp &amp;polygoner</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bezierkurva</translation>
<translation>&amp;Bezierkurva</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>B&amp;ildram</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outlines</source>
2401,11 → 2437,11
</message>
<message>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Polygon</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Textram</translation>
<translation>&amp;Textram</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Glyph...</source>
2413,331 → 2449,331
</message>
<message>
<source>Sample Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exempeltext</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Infoga...</translation>
<translation>&amp;Infoga...</translation>
</message>
<message>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Im&amp;portera...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
<translation>&amp;Ta bort...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kopiera...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Move...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Flytta...</translation>
<translation>&amp;Flytta...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Använd mallsidor...</translation>
</message>
<message>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation type="unfinished">Hantera stö&amp;dlinjer...</translation>
<translation>Hantera stö&amp;dlinjer...</translation>
</message>
<message>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hantera sidegenskaper...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anpassa till &amp;fönster</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;50%</source>
<translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;75%</source>
<translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;100%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;200%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="unfinished">Minia&amp;tyrer</translation>
<translation>Minia&amp;tyrer</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="unfinished">Visa &amp;marginaler</translation>
<translation>Visa &amp;marginaler</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="unfinished">Visa &amp;ramar</translation>
<translation>Visa &amp;ramar</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="unfinished">Visa b&amp;ilder</translation>
<translation>Visa b&amp;ilder</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="unfinished">Visa stö&amp;drutor</translation>
<translation>Visa stö&amp;drutor</translation>
</message>
<message>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="unfinished">Visa stö&amp;dlinjer</translation>
<translation>Visa stö&amp;dlinjer</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Visa &amp;baslinjerna</translation>
<translation>Visa &amp;baslinjerna</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa &amp;textflöde</translation>
</message>
<message>
<source>Show Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa kontrolltecken</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linjaler relativt sida</translation>
</message>
<message>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lås till rutmönster</translation>
<translation>&amp;Lås till rutmönster</translation>
</message>
<message>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="unfinished">Lås till stödlin&amp;jerna</translation>
<translation>Lås till stödlin&amp;jerna</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Properties</source>
<translation type="unfinished">Egenska&amp;per</translation>
<translation>Egenska&amp;per</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">&amp;Klippbok</translation>
<translation>&amp;Klippbok</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Layers</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lager</translation>
<translation>&amp;Lager</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ordn&amp;a sidor</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bokmärken</translation>
<translation>&amp;Bokmärken</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Måttangivelser</translation>
</message>
<message>
<source>Action &amp;History</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Historik över händelser</translation>
</message>
<message>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Verifiering (Pre-flight)</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Juster&amp;a och fördela</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="unfinished">Ver&amp;ktyg</translation>
<translation>Verk&amp;tyg</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation type="unfinished">P&amp;DF verktyg</translation>
<translation>P&amp;DF verktyg</translation>
</message>
<message>
<source>Select Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Välj objekt</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>T&amp;abell</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">&amp;Form</translation>
<translation>&amp;Form</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="unfinished">&amp;Linje</translation>
<translation>&amp;Linje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Frihandslinje</translation>
</message>
<message>
<source>Rotate Item</source>
<translation type="unfinished">Rotera enhet</translation>
<translation>Rotera objekt</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom in or out</source>
<translation type="unfinished">Zooma in eller ut</translation>
<translation>Förstora eller förminska</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förstora</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förminska</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation type="unfinished">Redigera raminnehåll</translation>
<translation>Redigera raminnehåll</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="unfinished">Redigera text...</translation>
<translation>Redigera text...</translation>
</message>
<message>
<source>Link Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Länka textramar</translation>
<translation>Länka textramar</translation>
</message>
<message>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Avbryt länk mellan textramar</translation>
<translation>Avbryt länk mellan textramar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Droppv&amp;erktyg</translation>
</message>
<message>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kopiera objektegenskaper</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="unfinished">Redigera text med Texthanteraren</translation>
<translation>Redigera text med Texthanteraren</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Infoga textram</translation>
<translation>Infoga textram</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Infoga bildram</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Table</source>
<translation type="unfinished">Infoga tabell</translation>
<translation>Infoga tabell</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Infoga form</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Infoga polygon</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Infoga linje</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Infoga Bezierkurva</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="unfinished">Infoga frihandslinjer</translation>
<translation>Infoga frihandslinje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="unfinished">Bild&amp;hantering</translation>
<translation>Bild&amp;hantering</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation type="unfinished">A&amp;vstava text</translation>
<translation>A&amp;vstava text</translation>
</message>
<message>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ångra avstavning</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skapa inne&amp;hållsförteckning</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation type="unfinished">&amp;Om Scribus</translation>
<translation>&amp;Om Scribus</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation type="unfinished">Om &amp;Qt</translation>
<translation>Om &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation type="unfinished">Verktygsti&amp;ps</translation>
<translation>Verktygsti&amp;ps</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation type="unfinished">Scribus &amp;handbok</translation>
<translation>Scribus &amp;handbok...</translation>
</message>
<message>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Smart avstavnin&amp;g</translation>
</message>
<message>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hårt bindestreck</translation>
</message>
<message>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fast mellan&amp;slag</translation>
</message>
<message>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sid&amp;nummer</translation>
</message>
<message>
<source>New Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ny rad</translation>
</message>
<message>
<source>Frame Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bryt ram</translation>
</message>
<message>
<source>Column Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolumnbryt</translation>
</message>
<message>
<source>Copyright</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<source>Registered Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Registrerat varumärke</translation>
</message>
<message>
<source>Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Varumärke</translation>
</message>
<message>
<source>Bullet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bomber</translation>
</message>
<message>
<source>Em Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Långt tankstreck (helfyrkant)</translation>
</message>
<message>
<source>En Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kort tankstreck (halvfyrkant)</translation>
</message>
<message>
<source>Figure Dash</source>
2745,235 → 2781,271
</message>
<message>
<source>Quotation Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Citattecken</translation>
</message>
<message>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<source>Straight Double</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dubbel divis</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enkelt vänster</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enklet höger</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dubbelt vänster</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dubbelt höger</translation>
</message>
<message>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enkelt omvänt</translation>
</message>
<message>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dubbelt omvänt</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enkelt vänster gåsöga</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enkelt höger gåsöga</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dubbelt vänster gåsöga</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dubbelt höger gåsöga</translation>
</message>
<message>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enkelt komma</translation>
</message>
<message>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dubbelt komma</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CJK Enkelt vänster</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CJK Enkelt höger</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CJL Dubbelt vänster</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CJK Dubbelt höger</translation>
</message>
<message>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Växla paletter</translation>
</message>
<message>
<source>Toggle Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Växla hjälplinjer</translation>
</message>
<message>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation type="unfinished">Skriv ut förhands&amp;visning</translation>
<translation>Skriv ut förhands&amp;visning</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;JavaScripts...</translation>
</message>
<message>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Omvandla till mallsidor...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kaskad</translation>
<translation>&amp;Kaskad</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tile</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sida vid sida</translation>
<translation>&amp;Sida vid sida</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Om insticksprogr&amp;am</translation>
</message>
<message>
<source>More Info...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mer info...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Utskrift aktiverad</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Vänd horisontellt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Vänd vertikalt</translation>
</message>
<message>
<source>Show Rulers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa linjaler</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation type="unfinished">�amp;versikt</translation>
<translation>Öve&amp;rsikt</translation>
</message>
<message>
<source>Solidus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Snedstreck</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Dot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mager punkt</translation>
</message>
<message>
<source>En Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Halv fyrkant</translation>
</message>
<message>
<source>Em Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hel fyrkant</translation>
</message>
<message>
<source>Thin Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Smalt mellanslag</translation>
</message>
<message>
<source>Thick Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tjockt mellanslag</translation>
</message>
<message>
<source>Mid Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Normalt mellanslag</translation>
</message>
<message>
<source>Hair Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hårtunnt mellanslag</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Infoga smart avstavning</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Infoga icke-brytande bindestreck</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Infoga icke-brytande mellanslag</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="unfinished">Infoga sidnummer</translation>
<translation>Infoga sidnummer</translation>
</message>
<message>
<source>ff</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<source>fi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<source>fl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<source>ffi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<source>ffl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<source>ft</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<source>st</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>S&amp;tilmallar...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation type="unfinished">�amp;versikt</translation>
<translation>K&amp;ontur</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Konturer</translation>
<translation>&amp;Konturer</translation>
</message>
<message>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klistra in (&amp;Absolut)</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">Ra&amp;dera</translation>
<translation>Ra&amp;dera</translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Infoga PDF tryckknapp</translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Infoga PDF textfält</translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Infoga PDF kryssruta</translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Infoga PDF kombobox</translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Infoga PDF listbox</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Infoga Textmarkering</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Infoga länkmarkering</translation>
</message>
<message>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Spara som &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Visa kolumner i textram</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
3159,139 → 3231,139
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera och fördela</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Justera</translation>
<translation>Justera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Relativt:</translation>
</message>
<message>
<source>First Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Först valda</translation>
</message>
<message>
<source>Last Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sist valda</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Sida</translation>
<translation>Sida</translation>
</message>
<message>
<source>Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Marginaler</translation>
</message>
<message>
<source>Guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hjälplinje</translation>
</message>
<message>
<source>Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Urval</translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera höger kanter av objekt till vänster kant på fästpunkten</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera vänster kanter av objekt till höger kant på fästpunkten</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera nederkanter</translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera höger kanter</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera överkant på objekt till nederkant på fästpunkt</translation>
</message>
<message>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Centrera runt vertikal axel</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera vänsterkanter</translation>
</message>
<message>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Centrera runt horisontell axel</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera nederkant på objekt till överkant på fästpunkt</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera överkanter</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vald hjälp&amp;linje:</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fördela</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fördela höger kanter på lika avstånd</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fördela nederkanterna på lika avstånd</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fördela mittpunkterna på lika avstånd horisontellt</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fördela vänster kanter på lika avstånd</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fördela mittpunklterna på lika avstånd vertikalt</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fördela överkanterna på lika avstånd</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avstån&amp;d:</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fördela objekten med angivet avstånd</translation>
</message>
<message>
<source>None Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inget valt</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
3298,20 → 3370,12
<translation type="obsolete">Varning</translation>
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<source>X: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
</context>
<context>
3606,7 → 3670,7
</message>
<message>
<source>Reset Form</source>
<translation>�erställ</translation>
<translation>Återställ</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data</source>
3670,7 → 3734,7
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation>�dra...</translation>
<translation>Ändra...</translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
3690,7 → 3754,7
</message>
<message>
<source>Action</source>
<translation>�gärd</translation>
<translation>Åtgärd</translation>
</message>
<message>
<source>Field is formatted as:</source>
3854,7 → 3918,7
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>�pna</translation>
<translation>Öppna</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3866,7 → 3930,7
</message>
<message>
<source>Selection Change</source>
<translation>�dring av markering</translation>
<translation>Ändring av markering</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
3874,21 → 3938,21
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Alla filer(*)</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
<translation>Inget</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
<translation>Inget</translation>
</message>
</context>
<context>
3923,7 → 3987,7
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>�pna</translation>
<translation>Öppna</translation>
</message>
<message>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3935,7 → 3999,7
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>�amp;ndra...</translation>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Page:</source>
3962,75 → 4026,75
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd mallsida</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Mallsida:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd på</translation>
</message>
<message>
<source>Current &amp;page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktuell &amp;sida</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jämna sid&amp;or</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+E</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>U&amp;dda sidor</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="unfinished">&amp;Alla sidor</translation>
<translation>&amp;Alla sidor</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Within range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ino&amp;m givet område</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+W</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<source>to</source>
<translation type="unfinished">till</translation>
<translation>till</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd den valda mallsidan jämna, udda eller alla sidor inom följande område</translation>
</message>
</context>
<context>
4080,7 → 4144,7
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
<translation>Inget</translation>
</message>
</context>
<context>
4087,11 → 4151,11
<name>Barcode</name>
<message>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Strec&amp;kkodsgenerator...</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus framsida för Pure Postscript Streckkodskrivare</translation>
</message>
</context>
<context>
4098,67 → 4162,67
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fel vid öppnande av fil: %1</translation>
</message>
<message>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>12 eller 13 siffror</translation>
</message>
<message>
<source>8 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>8 siffror</translation>
</message>
<message>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>11 eller 12 siffror</translation>
</message>
<message>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>7 eller 8 siffror</translation>
</message>
<message>
<source>5 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>5 siffror</translation>
</message>
<message>
<source>2 digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>2 siffror</translation>
</message>
<message>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>9 eller 10 siffror korrekt separerade med bindestreck</translation>
</message>
<message>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Varierande antal tecken, siffror och någon av symbolerna -. *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Variabelt antal ASCII-tecken och särskilda funktionssymboler börjande med lämpligt starttecken från den inledande teckenuppsättningen. UCC/EAN-128s måste ha en obligatorisk FNC1 symbol omedelbart efter starttecknet.</translation>
</message>
<message>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Variabelt antal siffror eller någon av symbolerna -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Variabelt antal siffror. En ITF-14 har 14 tecken och saknar kontrollsiffra</translation>
</message>
<message>
<source>Variable number of digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Variabelt antal siffror</translation>
</message>
<message>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Variabelt antal siffror eller versaler</translation>
</message>
<message>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Variabelt antal hexadecimala tecken</translation>
</message>
<message>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Streckkoden är ofullständig</translation>
</message>
</context>
<context>
4165,127 → 4229,127
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skapare av streckkoden</translation>
</message>
<message>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Streckkod</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Type:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Typ:</translation>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Välj en av de tillgängliga streckkodstyperna här</translation>
</message>
<message>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den numeriska representationen av koden själv. Se hjälpmeddelandet nedan</translation>
</message>
<message>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Återställ exemplen på streckkod</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Inkludera text i streckkoden</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+I</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Om kontrollerad så kommer det att finnas siffror även i streckkoden</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bevaka &amp;mellanrummen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rita pilar för att se till att det finns utrymme vid sidan av koden</translation>
</message>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Färger</translation>
<translation>Färger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Background</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Bakgrund</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bakgrundsfärg - under kodraderna</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Linjer</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färger på raderna i streckkoden</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Text</source>
<translation type="unfinished">&amp;Text</translation>
<translation>&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färg på text och siffror</translation>
</message>
<message>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förslag och hjälp visas här</translation>
</message>
<message>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förhandsvisa resultatet. 72dpi provexempel.</translation>
</message>
<message>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ko&amp;d:</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I&amp;nkludera kontrollsumma</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+N</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skapa och inkludera kontrollsumma i streckkoden</translation>
</message>
<message>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inkl&amp;udera siffra från kontrollsumma</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inkludera siffra från kontrollsumma i streckkoden</translation>
</message>
</context>
<context>
4296,11 → 4360,11
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Ny</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ny</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load...</source>
<translation>&amp;Ladda...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ladda...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
4308,11 → 4372,11
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Spara &amp;som...</translation>
<translation type="obsolete">Spara &amp;som...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Stäng</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Small</source>
4328,11 → 4392,11
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fil</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fil</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>För&amp;handsvisning</translation>
<translation type="obsolete">För&amp;handsvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
4375,28 → 4439,45
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt
Välj ett nytt.</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Välj en katalog för klippboken</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Välj en katalog</translation>
<translation>Välj en katalog</translation>
</message>
<message>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klippbok (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Välj en klippboksfil att importera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Skapa en ny klippbokssida</translation>
</message>
<message>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation>Läs in en befintlig klippbok</translation>
</message>
<message>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation>Spara den valda klippboken</translation>
</message>
<message>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Importera en klippboksfil från Scribus &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Stäng den valda klippboken</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
4508,7 → 4589,7
</message>
<message>
<source>Reset</source>
<translation>�erställ</translation>
<translation>Återställ</translation>
</message>
</context>
<context>
4531,7 → 4612,7
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation>&amp;Fyllda färger:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fyllda färger:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
4543,7 → 4624,7
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation>�ergivningsavsikt</translation>
<translation>Återgivningsavsikt</translation>
</message>
<message>
<source>Perceptual</source>
4563,11 → 4644,11
</message>
<message>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation>M&amp;onitor:</translation>
<translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation>S&amp;krivare:</translation>
<translation type="obsolete">S&amp;krivare:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
4595,7 → 4676,7
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation>Standard färgprofil för tonplattor på sidan</translation>
<translation type="obsolete">Standard färgprofil för tonplattor på sidan</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
4612,13 → 4693,13
<message>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Standardvärde för återgivningen på din monitor. Om du inte vet varför du bör ändra
<translation type="obsolete">Standardvärde för återgivningen på din monitor. Om du inte vet varför du bör ändra
bör du välja Relative Colorimetric eller Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Standardvärde för återgivningen på din skrivare. Om du inte vet varför du bör ändra
<translation type="obsolete">Standardvärde för återgivningen på din skrivare. Om du inte vet varför du bör ändra
bör du välja Relative Colorimetric eller Perceptual.</translation>
</message>
<message>
4641,20 → 4722,66
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;RGB-bilder:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;CMYK-bilder:</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Standard färgprofil för importerade CMYK-bilder</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Standard färgprofil för importerade RGB-bilder</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation>&amp;RGB Tonplattor:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation>&amp;CMYK Tonplattor:</translation>
</message>
<message>
<source>Pictures:</source>
<translation>Bilder:</translation>
</message>
<message>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation>Tonp&amp;lattor:</translation>
</message>
<message>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation>Konvertera alla färger till skrivarens färgrymd</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation>Standard färgprofil för RGB tonplattor på sidan</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation>Standard färgprofil för CMYK-tonplattor på sidan</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Standardrendering avsedd för tonplattor -- såvida du inte vet varför det ska ändras.
Relativ colormetri eller perceptuell bör användas.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Standardrendering avsedd för bilder -- såvida du inte vet varför det ska ändras.
Relativ colormetri eller perceptuell bör användas.</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation>Simulerar full färghanteringsmiljö:
Alla färger, rgb eller cmyk, konverteras till skrivarens färgrymd.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
4766,20 → 4893,21
</message>
<message>
<source>Is Spot Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Är en tonplatta</translation>
</message>
<message>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Är en färgseparation</translation>
</message>
<message>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan inte skapa en färg med namnet &quot;%1&quot;.
Det är ett reserverat namn för genomskinlig färg</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färgens namn är inte unikt</translation>
</message>
</context>
<context>
4786,7 → 4914,7
<name>ChTable</name>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan se en miniatyrbild om du trycker ner och håller den högra musknappen nere. Kommandot Infoga infogar ett smalt avstånd i urvalet nedan, och kommandot Ta bort tar bort den senast infogade</translation>
</message>
</context>
<context>
4793,35 → 4921,35
<name>CharSelect</name>
<message>
<source>Select Character:</source>
<translation type="unfinished">Välj tecken:</translation>
<translation>Välj tecken:</translation>
</message>
<message>
<source>Font:</source>
<translation type="unfinished">Teckensnitt:</translation>
<translation>Teckensnitt:</translation>
</message>
<message>
<source>Character Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teckenklass:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Infoga</translation>
<translation>&amp;Infoga</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">Ra&amp;dera</translation>
<translation>Ra&amp;dera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
<translation>&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Infoga tecken vid markören i texten</translation>
<translation>Infoga tecken vid markören i texten</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished">Ta bort aktuell(a) markering(ar).</translation>
<translation>Ta bort aktuell(a) markering(ar).</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
4829,71 → 4957,71
</message>
<message>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Full teckenuppsättning</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grundläggande Latin</translation>
</message>
<message>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Latin-1 tillägg</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Latin Utökad-A</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Latin Utökad-B</translation>
</message>
<message>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Allmän interpunktion</translation>
</message>
<message>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Upp- eller nedsänkt</translation>
</message>
<message>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Valutasymboler</translation>
</message>
<message>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bokstavsliknande symboler</translation>
</message>
<message>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nummerformer</translation>
</message>
<message>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pilar</translation>
</message>
<message>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Matematiska operatorer</translation>
</message>
<message>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rita rutor</translation>
</message>
<message>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Större beståndsdel</translation>
</message>
<message>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Geometriska former</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Blandade symboler</translation>
</message>
<message>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teckensymboler (dingbats)</translation>
</message>
<message>
<source>Small Form Variants</source>
4901,55 → 5029,55
</message>
<message>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ligaturer</translation>
</message>
<message>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Special</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished">Grekiska</translation>
<translation>Grekiska</translation>
</message>
<message>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grekiska (utökad)</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kyrillisk</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kyrillisk (tillägg)</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arabiska</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arabiska Utökad A</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arabiska Utökad B</translation>
</message>
<message>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hebreiska</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Infoga kod:</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stäng dialogrutan och återvänd till textredigering</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriv in ett fyrsiffrigt unicode-värde här</translation>
</message>
</context>
<context>
4956,15 → 5084,15
<name>CheckDocument</name>
<message>
<source>Current Profile:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktuell profil:</translation>
</message>
<message>
<source>Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<source>Problems</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Problem</translation>
</message>
<message>
<source>Glyphs missing</source>
4972,47 → 5100,43
</message>
<message>
<source>Text overflow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Text överflödar</translation>
</message>
<message>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektet finns inte på någon sida</translation>
</message>
<message>
<source>Missing Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bild saknas</translation>
</message>
<message>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Object has transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objekt har genomskinlighet</translation>
</message>
<message>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektet är en monterad PDF</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<source>No Problems found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inga problem funna</translation>
</message>
<message>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">Sida</translation>
<translation>Sida </translation>
</message>
<message>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lösgör objekt</translation>
</message>
<message>
<source>Problems found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Problem hittade</translation>
</message>
<message>
<source>Preflight Verifier</source>
5020,12 → 5144,28
</message>
<message>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektet är en PDF-notering eller -fält</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ignorera fel</translation>
</message>
<message>
<source>Check again</source>
<translation>Kontrolera igen</translation>
</message>
<message>
<source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Bildens upplösning är mindre än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Bildens upplösning är större än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Bilden är en GIF</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckerPrefsList</name>
5038,11 → 5178,11
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Välj stilmall</translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tillgängliga stilmallar</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
5057,25 → 5197,27
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Välj en katalog</translation>
<translation>Välj en katalog</translation>
</message>
<message>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Samlar ihop...</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished">Varning</translation>
<translation>Varning</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan inte samla ihop alla filer för filen:
%1</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan inte samla ihop filen:
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
5082,107 → 5224,107
<name>ColorManager</name>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Färger</translation>
<translation>Färger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importera</translation>
<translation>&amp;Importera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ny</translation>
<translation>&amp;Ny</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">R&amp;edigera</translation>
<translation>R&amp;edigera</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="unfinished">D&amp;uplicera</translation>
<translation>D&amp;uplicera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ta bort oanvända</translation>
<translation>&amp;Ta bort oanvända</translation>
</message>
<message>
<source>Color Sets</source>
<translation type="unfinished">Färggrupper</translation>
<translation>Färggrupper</translation>
</message>
<message>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="unfinished">Aktuell färggrupp:</translation>
<translation>Aktuell färggrupp:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="unfinished">&amp;Spara färggrupp</translation>
<translation>&amp;Spara färggrupp</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="unfinished">Välj färggrupp att ladda</translation>
<translation>Välj färggrupp att ladda</translation>
</message>
<message>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="unfinished">Spara aktuell färggrupp</translation>
<translation>Spara aktuell färggrupp</translation>
</message>
<message>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="unfinished">Ta bort oanvända färger fån aktuellt dokuments färggrupp</translation>
<translation>Ta bort oanvända färger från aktuellt dokuments färggrupp</translation>
</message>
<message>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importera färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="unfinished">Skapa en ny färg i färggruppen</translation>
<translation>Skapa en ny färg i färggruppen</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="unfinished">Redigera vald färg</translation>
<translation>Redigera vald färg</translation>
</message>
<message>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="unfinished">Gör en kopia av vald färg</translation>
<translation>Gör en kopia av vald färg</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="unfinished">Ta bort vald färg</translation>
<translation>Ta bort vald färg</translation>
</message>
<message>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="unfinished">Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp</translation>
<translation>Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Namn:</translation>
<translation>&amp;Namn:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished">Välj namn</translation>
<translation>Välj ett namn</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">�pna</translation>
<translation>Öppna</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
<translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
<translation>Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished">Kopia av %1</translation>
<translation>Kopia av %1</translation>
</message>
<message>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished">Ny färg</translation>
<translation>Ny färg</translation>
</message>
</context>
<context>
5189,19 → 5331,19
<name>ColorWheel</name>
<message>
<source>Monochromatic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Monokromatisk</translation>
</message>
<message>
<source>Analogous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Motsvarande</translation>
</message>
<message>
<source>Complementary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Komplementär</translation>
</message>
<message>
<source>Split Complementary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dela komplementär</translation>
</message>
<message>
<source>Triadic</source>
5209,43 → 5351,43
</message>
<message>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tetraidisk (dubbelt komplementärt)</translation>
</message>
<message>
<source>Base Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Basfärg</translation>
</message>
<message>
<source>Monochromatic Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ljust monokromatiskt</translation>
</message>
<message>
<source>Monochromatic Dark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mörkt monomkromatiskt</translation>
</message>
<message>
<source>1st. Analogous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Första motsvarande</translation>
</message>
<message>
<source>2nd. Analogous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Andra motsvarande</translation>
</message>
<message>
<source>1st. Split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Första delade</translation>
</message>
<message>
<source>2nd. Split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Andra delade</translation>
</message>
<message>
<source>3rd. Split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tredje delade</translation>
</message>
<message>
<source>4th. Split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fjärde delade</translation>
</message>
<message>
<source>1st. Triadic</source>
5272,59 → 5414,59
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Normalsyn</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Full färgblindhet</translation>
</message>
<message>
<source>Vision Defect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Synfel:</translation>
</message>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färghjul</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Färg</translation>
<translation>Färg</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Namn</translation>
<translation>Namn</translation>
</message>
<message>
<source>C</source>
<translation type="unfinished">C</translation>
<translation>C</translation>
</message>
<message>
<source>M</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>M</translation>
</message>
<message>
<source>Y</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y</translation>
</message>
<message>
<source>K</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>K</translation>
</message>
<message>
<source>Select Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Välj metod:</translation>
</message>
<message>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vinkel (0 - 90 grader):</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sa&amp;mmanfoga färger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Byt ut fä&amp;rger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
5332,111 → 5474,111
</message>
<message>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sammanfoga skapade färger med dokumentets färger</translation>
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Byt ut skapade färger i dokumentets färger</translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lämna färger orörda</translation>
</message>
<message>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sammanfoga färger</translation>
</message>
<message>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fel: </translation>
</message>
<message>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nu öpnnas färghanteraren.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färger sammanfogas</translation>
</message>
<message>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skapa fär&amp;g...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Importera existerande färg...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sa&amp;mmanfoga färger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Byt ut fä&amp;rger</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A&amp;vsluta</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="unfinished">Fä&amp;rg</translation>
<translation>Fä&amp;rg</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skillnad upptäckt mellan valt värde och de beräknade. Mer information finns i dokumentationen.</translation>
</message>
<message>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klicka på hjulet för att få basfärgen. Tonen ges i HSV-värde.</translation>
</message>
<message>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exempel på färgschema</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Välj en av metoderna för att skapa ett färgschema. Mer information finns i dokumentationen.</translation>
</message>
<message>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färger från det valda färgschemat</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Simulera vanliga synfel här. Välj typ av synfel.</translation>
</message>
<message>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished">Ny färg</translation>
<translation>Ny färg</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan inte hitta den begärda färgen. Du har antagligen valt svart, grå eller vit. Det finns inget sätt att hantera denna färg.</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färgk&amp;omponenter...</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Protanopia (Red)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Deuteranopia (Green)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tritanopia (Blue)</translation>
</message>
<message>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färgen %1 finns redan!</translation>
</message>
<message>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färgen %1 tillagd.</translation>
</message>
</context>
<context>
5443,15 → 5585,15
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<source>&amp;Color Wheel...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färg&amp;hjul...</translation>
</message>
<message>
<source>Color setting helper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hjälpreda för färginställning</translation>
</message>
<message>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färgvälhjare med inkluderad färgteori.</translation>
</message>
</context>
<context>
5458,11 → 5600,11
<name>CommonStrings</name>
<message>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished">A&amp;nvänd</translation>
<translation>A&amp;nvänd</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
<translation>&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
5470,62 → 5612,138
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">&amp;Spara</translation>
<translation>&amp;Spara</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished">Varning</translation>
<translation>Varning</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
<translation>Inget</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation type="unfinished">Anpassad</translation>
<translation>Anpassad</translation>
</message>
<message>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enkelsidig</translation>
</message>
<message>
<source>Double Sided</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dubbelsidig</translation>
</message>
<message>
<source>3-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>3-vik</translation>
</message>
<message>
<source>4-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>4-vik</translation>
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<translation type="unfinished">Vänster sida</translation>
<translation>Vänster sida</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mellan</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mellan vänster</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mellan höger</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<translation type="unfinished">Höger sida</translation>
<translation>Höger sida</translation>
</message>
<message>
<source>Monday</source>
<translation>Måndag</translation>
</message>
<message>
<source>Tuesday</source>
<translation>Tisdag</translation>
</message>
<message>
<source>Wednesday</source>
<translation>Onsdag</translation>
</message>
<message>
<source>Thursday</source>
<translation>Torsdag</translation>
</message>
<message>
<source>Friday</source>
<translation>Fredag</translation>
</message>
<message>
<source>Saturday</source>
<translation>Lördag</translation>
</message>
<message>
<source>Sunday</source>
<translation>Söndag</translation>
</message>
<message>
<source>January</source>
<translation>Januari</translation>
</message>
<message>
<source>February</source>
<translation>Februari</translation>
</message>
<message>
<source>March</source>
<translation>Mars</translation>
</message>
<message>
<source>April</source>
<translation>April</translation>
</message>
<message>
<source>May</source>
<translation>Maj</translation>
</message>
<message>
<source>June</source>
<translation>Juni</translation>
</message>
<message>
<source>July</source>
<translation>Juli</translation>
</message>
<message>
<source>August</source>
<translation>Augusti</translation>
</message>
<message>
<source>September</source>
<translation>September</translation>
</message>
<message>
<source>October</source>
<translation>Oktober</translation>
</message>
<message>
<source>November</source>
<translation>November</translation>
</message>
<message>
<source>December</source>
<translation>December</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
5635,11 → 5853,11
</message>
<message>
<source>Move Vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Flytta vektor</translation>
</message>
<message>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Flytta början på toningsvektorn med vänster musknapp nedtryckt och flytta slutet på toningsvektorn med höger musknapp nedtryckt</translation>
</message>
</context>
<context>
5679,7 → 5897,7
<message>
<source>None</source>
<comment>delimiter</comment>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
<translation>Inget</translation>
</message>
</context>
<context>
5770,7 → 5988,7
</message>
<message>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Denna panel visar olika CUPS-alternativ vid utskrift. De tillgängliga parametrarna bestämms av skrivarens drivrutin. Du kan bekräfta stöd för CUPS genom att välja Hjälp&gt;Om. Sök efter: C-C-T vilket översätts till C=CUPS, C=littlecms och T=TIFF-stöd. Saknas ett bibliotek markeras det med *</translation>
</message>
</context>
<context>
5798,71 → 6016,71
<name>CwSetColor</name>
<message>
<source>Set Color Components</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ange färgkomponenter</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMGS</translation>
<translation>CMGS</translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished">R:</translation>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished">G:</translation>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished">C:</translation>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished">M:</translation>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ange &amp;RGB</translation>
</message>
<message>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ange C&amp;MGS</translation>
</message>
<message>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ange &amp;HSV</translation>
</message>
</context>
<context>
5869,7 → 6087,7
<name>DeferredTask</name>
<message>
<source>Cancelled by user</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avbruten av användaren</translation>
</message>
</context>
<context>
5912,11 → 6130,11
</message>
<message>
<source>Delete Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta bort färg:</translation>
</message>
<message>
<source>Replace With:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ersätt med:</translation>
</message>
</context>
<context>
5943,7 → 6161,7
</message>
<message>
<source>Delete From:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta bort från:</translation>
</message>
</context>
<context>
5950,19 → 6168,19
<name>DelStyle</name>
<message>
<source>Delete Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta bort stilmall</translation>
</message>
<message>
<source>Delete Style:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta bort stilmall:</translation>
</message>
<message>
<source>Replace With:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ersätt med:</translation>
</message>
<message>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Ingen stilmall</translation>
<translation>Ingen stilmall</translation>
</message>
</context>
<context>
5992,12 → 6210,13
<name>DocIm</name>
<message>
<source>Importing failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importen misslyckades</translation>
</message>
<message>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Import av word-dokument misslyckades
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
6156,7 → 6375,7
</message>
<message>
<source>Documen&amp;t</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumen&amp;t</translation>
</message>
<message>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
6450,7 → 6669,7
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>�amp;ndra...</translation>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
6667,6 → 6886,14
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EPSPlug</name>
6684,23 → 6911,23
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Fel</translation>
<translation>Fel</translation>
</message>
<message>
<source>Importing PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerar PostScript</translation>
</message>
<message>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Analyserar PostScript:</translation>
</message>
<message>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skapar objekt</translation>
</message>
<message>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konvertering av %1 bilder misslyckades!</translation>
</message>
</context>
<context>
6875,39 → 7102,39
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>Distances</source>
<translation type="unfinished">Avstånd</translation>
<translation>Avstånd</translation>
</message>
<message>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fast radavstånd</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Automatiskt radavstånd</translation>
</message>
<message>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera mot baslinjemönstret</translation>
</message>
<message>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anfanger</translation>
</message>
<message>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avstånd till text:</translation>
</message>
<message>
<source>Preview of the Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förhandsvisning av stilmallar för stycke</translation>
</message>
<message>
<source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Beräknar avståndet mellan anfang och texten</translation>
</message>
<message>
<source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
6966,7 → 7193,7
</message>
<message>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>�&amp;gra</translation>
<translation>Ån&amp;gra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Redo</source>
7006,7 → 7233,7
</message>
<message>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>JavaScripts (*.js);;Alla filer (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
7120,7 → 7347,7
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>�amp;ndra...</translation>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
7216,7 → 7443,7
</message>
<message>
<source>Change the output directory</source>
<translation>�dra utmatningskatalog</translation>
<translation>Ändra utmatningskatalog</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
7226,6 → 7453,10
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Bildstorlekar. 100% för ursprungsstorlek, 200% för dubbla storleken etc.</translation>
</message>
<message>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation>Bildstorlek i pixlar</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ExtImageProps</name>
7235,7 → 7466,7
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Darken</source>
7251,11 → 7482,11
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Mättnad</translation>
<translation>Mättnad</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Färg</translation>
<translation>Färg</translation>
</message>
<message>
<source>Luminosity</source>
7271,7 → 7502,7
</message>
<message>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished">Dissolve</translation>
<translation>Dissolve</translation>
</message>
<message>
<source>Overlay</source>
7311,23 → 7542,23
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Täckning:</translation>
<translation>Täckning:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Namn</translation>
<translation>Namn</translation>
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished">Bakgrund</translation>
<translation>Bakgrund</translation>
</message>
<message>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">Lager</translation>
<translation>Lager</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
7335,7 → 7566,7
</message>
<message>
<source>Paths</source>
<translation type="unfinished">Sökvägar</translation>
<translation>Sökvägar</translation>
</message>
</context>
<context>
7374,11 → 7605,11
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMGS</translation>
<translation>CMGS</translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<source>Colorspace:</source>
7516,11 → 7747,11
<name>FileLoader</name>
<message>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Några teckensnitt som använts i detta dokument har ersatts:</translation>
</message>
<message>
<source> was replaced by: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> ersattes av: </translation>
</message>
</context>
<context>
7591,7 → 7822,7
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>�amp;ndra...</translation>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;dd...</source>
7620,35 → 7851,36
<message>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Teckensnittsnamn</translation>
<translation>Teckensnittsnamn</translation>
</message>
<message>
<source>Use Font</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Använd teckensnitt</translation>
<translation>Använd teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>Embed in:</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Inbäddad i:</translation>
<translation type="obsolete">Inbäddad i:</translation>
</message>
<message>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Delmängd</translation>
<translation>Delmängd</translation>
</message>
<message>
<source>Path to Font File</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Sökväg till teckensnittsfil</translation>
<translation>Sökväg till teckensnittsfil</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation>Sökvägar för teckensnitt kan endast anges i Inställningar, och endast när inga dokument är öppna. Stäng alla öppna dokument, välj Redigera-&gt;Inställningar för att ändra sökväg till teckensnitt.</translation>
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Inbakad i PostScript</translation>
</message>
</context>
<context>
7703,12 → 7935,12
<message>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Användare</translation>
</message>
<message>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>System</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts Preview</source>
7738,17 → 7970,17
<message>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Lägg till det valda teckensnittet till menyerna Stil och Teckensnitt</translation>
<translation>Lägg till det valda teckensnittet till menyerna Stil och Teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Avbryt Förhandsvisning</translation>
<translation>Avbryt Förhandsvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Att lära utan att göra är som att älska utan att röra</translation>
<translation>Att lära utan att göra är som att älska utan att röra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
7761,11 → 7993,11
</message>
<message>
<source>Start searching</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Påbörja sökning</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the selected font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Storleken på valt teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Append</source>
7773,11 → 8005,12
</message>
<message>
<source>Sample will be shown after key release</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exemplet visas så snart tangenten släpps</translation>
</message>
<message>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriv in text här för snabbsökning på teckensnittsnamn. Sökningen skiljer mellan stora och små bokstäver. Du kan använda de vanliga jokertecknen (*, ?, [...]) i sökfrasen.
Exempel: t* eller T* listar alla teckensnitt som börjar på t eller T. *bold* listar alla teckensnitt med bold [fet], bolder [fetare] i namnet.</translation>
</message>
</context>
<context>
7784,7 → 8017,7
<name>FontPreviewBase</name>
<message>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="unfinished">Förhandsvisning av teckensnitt</translation>
<translation>Förhandsvisning av teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Quick Search:</source>
7792,7 → 8025,7
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">Sö&amp;k</translation>
<translation>Sö&amp;k</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+S</source>
7800,7 → 8033,7
</message>
<message>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished">Teckensnittsnamn</translation>
<translation>Teckensnittsnamn</translation>
</message>
<message>
<source>Doc</source>
7808,11 → 8041,11
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<source>Subset</source>
<translation type="unfinished">Delmängd</translation>
<translation>Delmängd</translation>
</message>
<message>
<source>Access</source>
7824,7 → 8057,7
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">Text</translation>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<source>Sample text to display</source>
7844,7 → 8077,7
</message>
<message>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
<translation>&amp;Lägg till</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
7852,11 → 8085,11
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
<translation>&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
7863,15 → 8096,15
<name>FontPreviewPlugin</name>
<message>
<source>&amp;Font Preview...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Förhandsvisning av teckensnitt...</translation>
</message>
<message>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förhandsvisning av teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sortering, sökning visning av tillgängliga teckensnitt.</translation>
</message>
</context>
<context>
7878,19 → 8111,19
<name>FontReplaceDialog</name>
<message>
<source>Font Substitution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teckensnittsersättning</translation>
</message>
<message>
<source>Original Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ursprungligt teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>Substitution Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ersättningsteckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gör ersättningarna bestående</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
7898,19 → 8131,19
</message>
<message>
<source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Detta dokument innehåller teckensnitt som inte finns installerade i ditt system. Välj en lämplig ersättning för dem. Avbryt gör att dokumentet inte läses in.</translation>
</message>
<message>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avbryter teckensnittsersättningen och stoppar inläsningen av dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktivering av dessa innebär att Scribus ersätter de saknade teckensnitten även i framtida layouter. Denna ersättning kan tas bort eller ändras i Redigera &gt; Inställningar &gt; Teckensnitt.</translation>
</message>
<message>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Om du väljer OK och sedan sparar kommer dessa ersättningar att bli bestående i dokumentet.</translation>
</message>
</context>
<context>
7930,7 → 8163,7
</message>
<message>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lägg till, ändra eller ta bort färgslut här</translation>
</message>
</context>
<context>
7937,7 → 8170,7
<name>GuideManager</name>
<message>
<source>Manage Guides</source>
<translation>Hantera stödlinjer</translation>
<translation type="obsolete">Hantera stödlinjer</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
7957,39 → 8190,39
</message>
<message>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation>Horisontella stödlinjer</translation>
<translation type="obsolete">Horisontella stödlinjer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Pos:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Y-Pos:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Lägg till</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Lägg till</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>T&amp;a bort</translation>
<translation type="obsolete">T&amp;a bort</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical Guides</source>
<translation>Vertikala stödlinjer</translation>
<translation type="obsolete">Vertikala stödlinjer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Pos:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;X-Pos:</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>&amp;Lägg till...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Lägg till...</translation>
</message>
<message>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>T&amp;a bort</translation>
<translation type="obsolete">T&amp;a bort</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Lås stödlinjer</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Lås stödlinjer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
8000,74 → 8233,148
<translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sida</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rows:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olumns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Preview</source>
<translation type="obsolete">Förhandsvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Row &amp;Gap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Edit Guide</source>
<translation>Redigera hjälplinje</translation>
</message>
<message>
<source>Colum&amp;n Gap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Enter a position:</source>
<translation>Ange en position:</translation>
</message>
<message>
<source>Refer to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>New Guide</source>
<translation>Ny hjälplinje</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GuideManagerBase</name>
<message>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sida</translation>
<source>Manage Guides</source>
<translation>Hantera stödlinjer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&amp;Standard</source>
<translation>&amp;Standard</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Horizontals</source>
<translation>Horisontella</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
<source>Guide</source>
<translation>Hjälplinje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Unit</source>
<translation>Enhet</translation>
</message>
<message>
<source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
<comment>guide manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Lägg till</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply to All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>Guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>T&amp;a bort</translation>
</message>
<message>
<source>Unit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Förhandsvisning</translation>
<source>Verticals</source>
<translation>Vertikala</translation>
</message>
<message>
<source>There is empty (0.0) guide already</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>&amp;Lägg till</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>T&amp;a bort</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Lås hjälplinjer</translation>
</message>
<message>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation>Använ&amp;d på alla sidor</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;utomatic</source>
<translation>A&amp;utomatisk</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Number:</source>
<translation>&amp;Nummer:</translation>
</message>
<message>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation>Använd mellan&amp;rum:</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation>Nu&amp;mmer:</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>Använd mellan&amp;rum:</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<source>Refer To</source>
<translation>Hänvisar till</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Sida</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;argins</source>
<translation>M&amp;arginaler</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;election</source>
<translation>Urv&amp;al</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpBrowser</name>
8091,95 → 8398,95
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Innehåll</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">Sö&amp;k</translation>
<translation>&amp;Sök</translation>
</message>
<message>
<source>Se&amp;arch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Sök</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ny</translation>
<translation>&amp;Ny</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<source>De&amp;lete All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta b&amp;ort allt</translation>
</message>
<message>
<source>Book&amp;marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bok&amp;märken</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Print...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Skriv ut...</translation>
<translation>&amp;Skriv ut...</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A&amp;vsluta</translation>
</message>
<message>
<source>Searching is case unsensitive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sökning är oberoende av stora eller små bokstäver</translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hitta</translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sökterm:</translation>
</message>
<message>
<source>New Bookmark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nytt bokmärke</translation>
</message>
<message>
<source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Titel på nytt bokmärke:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fil</translation>
<translation>&amp;Fil</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Find...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Hitta...</translation>
</message>
<message>
<source>Find &amp;Next</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hitta &amp;nästa</translation>
</message>
<message>
<source>Find &amp;Previous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hitta &amp;föregående</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">R&amp;edigera</translation>
<translation>R&amp;edigera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add Bookmark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lägg till &amp;bokmärke</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;elete All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta b&amp;ort allt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bokmärken</translation>
<translation>&amp;Bokmärken</translation>
</message>
<message>
<source>Relevance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Relevans</translation>
</message>
</context>
<context>
8258,79 → 8565,79
<name>ImageInfoDialog</name>
<message>
<source>Image Info</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bildinformation</translation>
</message>
<message>
<source>General Info</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Allmän information</translation>
</message>
<message>
<source>Date / Time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Datum/Tid:</translation>
</message>
<message>
<source>Has Embedded Profile:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Har inbäddad profil:</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Ja</translation>
<translation>Ja</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Nej</translation>
<translation>Nej</translation>
</message>
<message>
<source>Profile Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Profilnamn:</translation>
</message>
<message>
<source>Has Embedded Paths:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Har inbäddade markeringslinjer:</translation>
</message>
<message>
<source>Has Layers:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Har lager:</translation>
</message>
<message>
<source>EXIF Info</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>EXIF info</translation>
</message>
<message>
<source>Artist:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Artist:</translation>
</message>
<message>
<source>Comment:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kommentar:</translation>
</message>
<message>
<source>User Comment:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Användarkommentar:</translation>
</message>
<message>
<source>Camera Model:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kameramodell:</translation>
</message>
<message>
<source>Camera Manufacturer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kameratillverkare:</translation>
</message>
<message>
<source>Description:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Beskrivning:</translation>
</message>
<message>
<source>Copyright:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Copyright::</translation>
</message>
<message>
<source>Scanner Model:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skannermodell:</translation>
</message>
<message>
<source>Scanner Manufacturer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skannertillverkare:</translation>
</message>
</context>
<context>
8337,24 → 8644,25
<name>ImportPSPlugin</name>
<message>
<source>Import &amp;EPS/PS...</source>
<translation type="unfinished">Importera &amp;EPS/PS...</translation>
<translation>Importera &amp;EPS/PS...</translation>
</message>
<message>
<source>Imports EPS Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importera EPS-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerar de flesta EPS-filer till aktuellt dokument,
och konverterar deras vektordata till Scribusobjekt.</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
8413,51 → 8721,51
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Infoga</translation>
<translation>&amp;Infoga</translation>
</message>
<message>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mallsidor</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Mallsida:</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished">Sidstorlek</translation>
<translation>Sidstorlek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Storlek:</translation>
<translation>&amp;Storlek:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Anpassad</translation>
<translation>Anpassad</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="unfinished">Orie&amp;ntering:</translation>
<translation>Orie&amp;ntering:</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Porträtt</translation>
<translation>Porträtt</translation>
</message>
<message>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Landskap</translation>
<translation>Landskap</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bredd:</translation>
<translation>&amp;Bredd:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Höjd:</translation>
<translation>&amp;Höjd:</translation>
</message>
<message>
<source>Move Objects with their Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Flytta objekt tillsammans med sidan</translation>
</message>
</context>
<context>
8484,11 → 8792,11
</message>
<message>
<source>Number of rows:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal rader:</translation>
</message>
<message>
<source>Number of columns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal kolumner:</translation>
</message>
</context>
<context>
8539,11 → 8847,11
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this script?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vill du verkligen ta bort det här skriptet?</translation>
</message>
<message>
<source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lägger till ett nytt skript och fördefinierar en funktion med samma namn. Om du vill använda detta skript i &quot;Open Action&quot; var noga med att inte ändra nmanet på funktionen.</translation>
</message>
</context>
<context>
8622,59 → 8930,59
</message>
<message>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inläsningsbara uppsättningar av genvägar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Läs in</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Importera...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Exportera...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Åte&amp;rställ</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tangentbordsgenvägar är tillgänglikga för inläsning</translation>
</message>
<message>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Läs in den valda uppsättningen av genvägar</translation>
</message>
<message>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importera en uppsättning genvägar till aktuell konfiguration</translation>
</message>
<message>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportera aktuella genvägar till en importerbar fil</translation>
</message>
<message>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ladda om Scribus standardgenvägar</translation>
</message>
<message>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Key Set XML filer (*.ksxml)</translation>
</message>
<message>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den här knappsekvensen används redan</translation>
</message>
<message>
<source>Meta</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Meta</translation>
</message>
<message>
<source>Meta+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Meta+</translation>
</message>
</context>
<context>
8709,19 → 9017,19
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Namn</translation>
<translation>Namn</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vill du även ta bort alla objekt i detta lager?</translation>
</message>
<message>
<source>Add a new layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lägg till ett nytt lager</translation>
</message>
<message>
<source>Delete layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta bort lager</translation>
</message>
<message>
<source>Raise layer</source>
8731,6 → 9039,66
<source>Lower layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
<translation>Täckning:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Exlusion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LineFormate</name>
8792,7 → 9160,7
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>�pna</translation>
<translation>Öppna</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
8808,11 → 9176,11
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importera</translation>
<translation>&amp;Importera</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this style?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vill du verkligen ta bort den här stilen?</translation>
</message>
</context>
<context>
8823,11 → 9191,11
</message>
<message>
<source>%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Line Width:</source>
<translation type="unfinished">Linjebredd:</translation>
<translation>Linjebredd:</translation>
</message>
</context>
<context>
8834,51 → 9202,51
<name>LineStyleWidget</name>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished">pt</translation>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<source>Flat Cap</source>
<translation type="unfinished">Platt avslutning</translation>
<translation>Platt avslutning</translation>
</message>
<message>
<source>Square Cap</source>
<translation type="unfinished">Fyrkantig avslutning</translation>
<translation>Fyrkantig avslutning</translation>
</message>
<message>
<source>Round Cap</source>
<translation type="unfinished">Rundad avslutning</translation>
<translation>Rundad avslutning</translation>
</message>
<message>
<source>Miter Join</source>
<translation type="unfinished">Spetsigt hörn</translation>
<translation>Spetsigt hörn</translation>
</message>
<message>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="unfinished">Fasat hörn</translation>
<translation>Fasat hörn</translation>
</message>
<message>
<source>Round Join</source>
<translation type="unfinished">Rundat hörn</translation>
<translation>Rundat hörn</translation>
</message>
<message>
<source>Solid Line</source>
<translation type="unfinished">Heldragen linje</translation>
<translation>Heldragen linje</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="unfinished">Streckad linje</translation>
<translation>Streckad linje</translation>
</message>
<message>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="unfinished">Punktlinje</translation>
<translation>Punktlinje</translation>
</message>
<message>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Streck-punkt linje</translation>
<translation>Streck-punkt linje</translation>
</message>
<message>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Streck-punkt-punkt linje</translation>
<translation>Streck-punkt-punkt linje</translation>
</message>
</context>
<context>
8885,7 → 9253,7
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Alla filer (*)</translation>
<translation>Alla filer (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
8892,35 → 9260,35
<name>LoremManager</name>
<message>
<source>Select Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Välj Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<source>Author:</source>
<translation type="unfinished">Författare:</translation>
<translation>Författare:</translation>
</message>
<message>
<source>Get More:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hämta mer:</translation>
</message>
<message>
<source>XML File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>XML fil:</translation>
</message>
<message>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<source>Paragraphs:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stycken:</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
8989,51 → 9357,51
<name>MarginDialog</name>
<message>
<source>Manage Page Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hantera sidproportioner</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished">Sidstorlek</translation>
<translation>Sidstorlek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Storlek:</translation>
<translation>&amp;Storlek:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Anpassad</translation>
<translation>Anpassad</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="unfinished">Orie&amp;ntering:</translation>
<translation>Orie&amp;ntering:</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Porträtt</translation>
<translation>Porträtt</translation>
</message>
<message>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Landskap</translation>
<translation>Landskap</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bredd:</translation>
<translation>&amp;Bredd:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Höjd:</translation>
<translation>&amp;Höjd:</translation>
</message>
<message>
<source>Move Objects with their Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Flytta objekt tillsammans med sidan</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Typ:</translation>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Marginallinjer</translation>
<translation>Marginallinjer</translation>
</message>
</context>
<context>
9040,63 → 9408,63
<name>MarginWidget</name>
<message>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nederst:</translation>
<translation>&amp;Nederst:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Övers&amp;t:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="unfinished">Höge&amp;r:</translation>
<translation>Höge&amp;r:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vä&amp;nster:</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten</translation>
<translation>Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="unfinished">Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten</translation>
<translation>Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Insida:</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Utanför:</translation>
<translation>Ytt&amp;ersida:</translation>
</message>
<message>
<source>Preset Layouts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förinställda layouter:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply margin settings to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd marginalinställningar på alla sidor</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd marginaländringar på alla sidor i dokumentet</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avståndet mellan vänster marginal och papprets kant. Om &quot;Uppslag&quot; valts kan marginalen användas för att skapa ett korrekt utrymme för bindning</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avståndet mellan högermarginal och papprets kant. Om &quot;Uppslag&quot; valts kan marginalen användas för att skapa ett korrekt utrymme för bindning</translation>
</message>
<message>
<source>Printer Margins...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrivarmarginaler...</translation>
</message>
<message>
<source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importera marginaler för vald sidstorlek från tillgängliga skrivare.</translation>
</message>
</context>
<context>
9103,7 → 9471,7
<name>MasterPagesPalette</name>
<message>
<source>Edit Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Redigera mallsidor</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
9111,63 → 9479,63
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vill du verkligen ta bort mallsidan?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;No</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nej</translation>
<translation>&amp;Nej</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ja</translation>
<translation>&amp;Ja</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Namn:</translation>
<translation>&amp;Namn:</translation>
</message>
<message>
<source>New Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ny mallsida</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished">Kopia av %1</translation>
<translation>Kopia av %1</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Namn:</translation>
<translation>Namn:</translation>
</message>
<message>
<source>New MasterPage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ny mallsida</translation>
</message>
<message>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Kopia #%1 av</translation>
<translation>Kopia #%1 av</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Duplicate the selected master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Duplicera den valda mallsidan</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the selected master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta bort den valda mallsidan</translation>
</message>
<message>
<source>Add a new master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lägg till en ny mallsida</translation>
</message>
<message>
<source>Import master pages from another document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importera mallsida från ett annat dokument</translation>
</message>
<message>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ny mallsida %1</translation>
</message>
</context>
<context>
9269,7 → 9637,7
</message>
<message>
<source>pt</source>
<translation type="unfinished">pt</translation>
<translation>pt</translation>
</message>
</context>
<context>
9355,7 → 9723,7
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation>�pna</translation>
<translation>Öppna</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
9371,31 → 9739,31
</message>
<message>
<source>&amp;From Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Från dokument:</translation>
</message>
<message>
<source>Chan&amp;ge...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Änd&amp;ra...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import Page(s):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Importera sida/sidor:</translation>
</message>
<message>
<source>Before Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Före sida</translation>
</message>
<message>
<source>After Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efter sida</translation>
</message>
<message>
<source>At End</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I slutet</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importera</translation>
<translation>&amp;Importera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
9403,15 → 9771,15
</message>
<message>
<source>Import Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importera mallsida</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Importera mallsida</translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Infoga en kommaseparerad lista av tokens där en token kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett sidavsnitt eller ett enskilt sidnummer.</translation>
</message>
</context>
<context>
9418,19 → 9786,19
<name>MissingFont</name>
<message>
<source>Missing Font</source>
<translation type="unfinished">Saknat teckensnitt</translation>
<translation>Saknat teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation type="unfinished">Teckensnitt %1 är inte installerat.</translation>
<translation>Teckensnitt %1 är inte installerat.</translation>
</message>
<message>
<source>Use</source>
<translation type="unfinished">Använd</translation>
<translation>Använd</translation>
</message>
<message>
<source>instead</source>
<translation type="unfinished">istället</translation>
<translation>istället</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
9438,6 → 9806,17
</message>
</context>
<context>
<name>ModeToolBar</name>
<message>
<source>Tools</source>
<translation>Verktyg</translation>
</message>
<message>
<source>Properties...</source>
<translation>Egenskaper...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MovePages</name>
<message>
<source>Move Pages</source>
9477,27 → 9856,27
</message>
<message>
<source>Move Page(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Flytta sida/sidor</translation>
</message>
<message>
<source>Before Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Före sidan</translation>
</message>
<message>
<source>After Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efter sidan</translation>
</message>
<message>
<source>At End</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I slutet</translation>
</message>
<message>
<source>To:</source>
<translation type="unfinished">Till:</translation>
<translation>Till:</translation>
</message>
<message>
<source>Number of copies:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal kopior:</translation>
</message>
</context>
<context>
9702,7 → 10081,7
</message>
<message>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>�ergivningsavsikt:</translation>
<translation>Återgivningsavsikt:</translation>
</message>
<message>
<source>Perceptual</source>
9942,7 → 10321,7
</message>
<message>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>�dra inställningar för vänsterpunkt eller slutpunkt</translation>
<translation>Ändra inställningar för vänsterpunkt eller slutpunkt</translation>
</message>
<message>
<source>Pattern of line</source>
10108,71 → 10487,83
</message>
<message>
<source>Start Arrow:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Startpil:</translation>
</message>
<message>
<source>End Arrow:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avslutspil:</translation>
</message>
<message>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fast radavstånd</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Automatiskt radavstånd</translation>
</message>
<message>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justera mot baslinjemönstret</translation>
</message>
<message>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Faktisk X-DPI:</translation>
</message>
<message>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Faktisk Y-DPI:</translation>
</message>
<message>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avvikelse från tecknens baslinje</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Storleksförändring av teckenhöjd</translation>
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Manuell spärrning</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt. &lt;br /&gt;Välj ett annat.</translation>
</message>
<message>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fyllningsregel</translation>
</message>
<message>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jämn-Udda</translation>
</message>
<message>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Overprinting</source>
<translation>Övertryckning</translation>
</message>
<message>
<source>Knockout</source>
<translation>Utslagning</translation>
</message>
<message>
<source>Overprint</source>
<translation>Övertryck</translation>
</message>
<message>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färg på textkontur och/eller textskugga, beroende på vad som valts. Om båda valts så får de samma färg.</translation>
</message>
<message>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färg på vald text. Om Kontur valts som teckendekor blir detta fyllnadsfärgen. Om Textskugga har valts blir detta den översta färgen.</translation>
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klicka för val av radavstånd</translation>
</message>
</context>
<context>
10265,7 → 10656,7
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt. &lt;br /&gt;Välj ett annat.</translation>
</message>
</context>
<context>
10280,7 → 10671,7
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
<translation>&amp;Avbryt</translation>
</message>
</context>
<context>
10401,7 → 10792,7
<name>MyPlugin</name>
<message>
<source>My &amp;Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Min &amp;plugin</translation>
</message>
</context>
<context>
10408,11 → 10799,11
<name>MyPluginImpl</name>
<message>
<source>Scribus - My Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus - Min plugin</translation>
</message>
<message>
<source>The plugin worked!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plugin fungerade!</translation>
</message>
</context>
<context>
10459,7 → 10850,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Anpassad</translation>
<translation>Anpassad</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
10647,15 → 11038,15
</message>
<message>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa inte denna dialog igen</translation>
</message>
<message>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ursprungligt antal sidor i dokumentet</translation>
</message>
<message>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal sid&amp;or:</translation>
</message>
<message>
<source>All Files (*)</source>
10663,19 → 11054,19
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">�pna</translation>
<translation>Öppna</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nytt dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Öppna ett &amp;existerande dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Öppna senaste &amp;dokument</translation>
</message>
</context>
<context>
10682,15 → 11073,15
<name>NewFromTemplatePlugin</name>
<message>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Ny &amp;från mall...</translation>
<translation>Ny &amp;från mall...</translation>
</message>
<message>
<source>Load documents with predefined layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ladda dokument med fördefinierad layout</translation>
</message>
<message>
<source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Starta dokumentet från en mall gjord av någon annan än du själv (t. ex. för dokument som ska ha en enhetlig stil).</translation>
</message>
</context>
<context>
10736,7 → 11127,7
</message>
<message>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>�e&amp;rställ konturlinje</translation>
<translation>Åte&amp;rställ konturlinje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;End Editing</source>
10768,15 → 11159,15
</message>
<message>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>�erställ kontrollpunkter</translation>
<translation>Återställ kontrollpunkter</translation>
</message>
<message>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>�erställ denna kontrollpunkt</translation>
<translation>Återställ denna kontrollpunkt</translation>
</message>
<message>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>�pnar en polygon eller skär upp en Bezierkurva</translation>
<translation>Öppnar en polygon eller skär upp en Bezierkurva</translation>
</message>
<message>
<source>Close this Bezier Curve</source>
10820,7 → 11211,7
</message>
<message>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>�a storleken på kurvbanan med visad %</translation>
<translation>Öka storleken på kurvbanan med visad %</translation>
</message>
<message>
<source>Angle of Rotation</source>
10836,7 → 11227,7
</message>
<message>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>�erställ konturlinje till ursprunglig ramform</translation>
<translation>Återställ konturlinje till ursprunglig ramform</translation>
</message>
<message>
<source>When checked use Coordinates relative to the Page,
10846,31 → 11237,31
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Om ikryssad använd koordinater relativt sidan, annars använd koordinater relativt objektet.</translation>
</message>
<message>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Minska storleken på kurvbanan med visad %</translation>
</message>
<message>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Minska storleken på kurvbanan med angivet värde</translation>
</message>
<message>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Öka storleken på kurvbanan med angivet värde</translation>
</message>
<message>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förstora eller förminska med %</translation>
</message>
<message>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förstora eller förminska med värdet</translation>
</message>
</context>
<context>
10877,7 → 11268,7
<name>OODPlug</name>
<message>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Detta dokument verkar inte vara en OpenOffice.org Draw-fil.</translation>
</message>
</context>
<context>
10884,25 → 11275,25
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importera &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
</message>
<message>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importera OpenOffice.org Draw-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerar de flesta OpenOffice.org Draw-filer till aktuellt dokument med konvertering av vektordata till Scribus-objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
</message>
</context>
<context>
10909,47 → 11300,47
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>OpenDocument importalternativ</translation>
</message>
<message>
<source>Overwrite Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriv över stilmallar</translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktivering kommer att skriva över existernade stilmallar i aktuellt Scribusdokument</translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sammanfoga stilmallar</translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sammanfoga stilmallar efter attribut. Det resulterar i färre likartade stilmallar och bibehåller stilattribut även om dokumentets stilmallar är annorlunda namngivna.</translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Använd dokumentnamn som prefix för styckemallar</translation>
<translation>Använd dokumentnamn som prefix för styckemallar</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lägg till dokumentnamn i början av stilmallsnamnet i Scribus.</translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
<translation type="unfinished">Fråga inte igen</translation>
<translation>Fråga inte igen</translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gör dessa inställningar till standard och fråga inte igen vid import av OASIS OpenDocument.</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Avbryt</translation>
<translation>Avbryt</translation>
</message>
</context>
<context>
10956,11 → 11347,11
<name>OldScribusFormat</name>
<message>
<source>Scribus Document</source>
<translation type="unfinished">Scribusdokument</translation>
<translation>Scribusdokument</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus 1.2.x dokument</translation>
</message>
</context>
<context>
10967,11 → 11358,11
<name>OutlineValues</name>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>Linewidth</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Radbredd</translation>
</message>
</context>
<context>
10985,42 → 11376,49
<name>PDFExportDialog</name>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spara som PDF</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="unfinished">Sk&amp;icka till fil:</translation>
<translation>Sk&amp;icka till fil:</translation>
</message>
<message>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation type="unfinished">�amp;ndra...</translation>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<source>Output one file for eac&amp;h page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skicka en fil för varje si&amp;da</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">&amp;Spara</translation>
<translation>&amp;Spara</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Spara som</translation>
<translation>Spara som</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
<translation>PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Detta aktiverar export av en namgiven PDF-fil för varje sida i dokumentet. Sidnummer läggs automatiskt till. Oftast användbart för utskjutning av PDF för kommersiell tryckning.</translation>
</message>
<message>
<source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spara-knappen fungerar inte om du försöker exportera till PDF/X-3 och info-strängen saknas i PDF/X-3 fliken.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PDFToolBar</name>
<message>
<source>PDF Tools</source>
<translation>PDF-verktyg</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<source>Create PDF File</source>
11741,19 → 12139,19
<name>PDFlib</name>
<message>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sparar PDF</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation>Exporterar objekt från aktuell sida:</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation>Exporterar mallsida:</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Exporterar sida:</translation>
</message>
</context>
<context>
11879,66 → 12277,70
</message>
<message>
<source>Separation Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Namn på separationen</translation>
</message>
<message>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">Cyan</translation>
<translation>Cyan</translation>
</message>
<message>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Magenta</translation>
<translation>Magenta</translation>
</message>
<message>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Gult</translation>
<translation>Gult</translation>
</message>
<message>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Svart</translation>
<translation>Svart</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Storleksförändring:</translation>
</message>
<message>
<source>Print...</source>
<translation type="unfinished">Skriv ut...</translation>
<translation>Skriv ut...</translation>
</message>
<message>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tillhandahåller en snyggare vy på textobjekt i betraktaren på bekostnad av något långsammare förhandsvisning. Detta gäller bara teckensnitt av Typ 1</translation>
</message>
<message>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tillhandahåller en snyggare vy på TrueType, OpenType, EPS, PDF eller vektorgrafik i förhandsvisningen på bekostnad av något långsammare förhandsvisning</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ett sätt att ta bort några av de gråa nyanser som skapas av en kombination av cyan, gult, magenta och svart. UCR påverkar mest delar av bilden som är neutrala och/eller mörka toner nära de grå nyanserna. Användningen av detta kan förbättra utskriften av vissa bilder och experiment och testning från fall till fall är nödvändigt. UCR förhindrar överstyrning av färgmättnad för CMG tryckfärger.</translation>
</message>
<message>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Återställ storleksvisningen av sidan.</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Stäng</translation>
<translation>Stäng</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fil</translation>
<translation>Fil</translation>
</message>
<message>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation>Forcera övertryckning</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<source>Processing Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Behandlar mallsida:</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Exporterar sida:</translation>
</message>
</context>
<context>
12260,7 → 12662,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">En kopia av</translation>
<translation>En kopia av</translation>
</message>
</context>
<context>
12271,15 → 12673,15
</message>
<message>
<source>Relates To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hänger samman med</translation>
</message>
<message>
<source>Is Parent Of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Är förälder till</translation>
</message>
<message>
<source>Is Child Of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Är barn till</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
12320,7 → 12722,7
<message>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
<translation>Inget</translation>
</message>
</context>
<context>
12327,71 → 12729,71
<name>PageItemAttributesBase</name>
<message>
<source>Page Item Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Attribut för sidobjekt</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Namn</translation>
<translation>Namn</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished">Värde</translation>
<translation>Värde</translation>
</message>
<message>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parameter</translation>
</message>
<message>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Samband</translation>
</message>
<message>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Samband med</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
<translation>&amp;Lägg till</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kopiera</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">Ra&amp;dera</translation>
<translation>Ra&amp;dera</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
<translation>&amp;Avbryt</translation>
</message>
</context>
<context>
12398,11 → 12800,11
<name>PageLayouts</name>
<message>
<source>Page Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sidlayput</translation>
</message>
<message>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Första sidan är:</translation>
</message>
</context>
<context>
12409,35 → 12811,35
<name>PagePalette</name>
<message>
<source>Double sided</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dubbelsidig</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mellan höger</translation>
</message>
<message>
<source>Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dra sidor eller mallsidor till papperskorgen för att radera</translation>
</message>
<message>
<source>Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Här är alla dina mallsidor. För att skapa en ny sida drar du en mallsida till sidvyn nedan</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Arrangera sidorna</translation>
<translation>Arrangera sidorna</translation>
</message>
<message>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tillgängliga mallsidor:</translation>
</message>
<message>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished">Dokumentsidor:</translation>
<translation>Dokumentsidor:</translation>
</message>
</context>
<context>
12452,11 → 12854,11
</message>
<message>
<source>%1 of %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 av %2</translation>
</message>
<message>
<source>%1 of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 av %1</translation>
</message>
</context>
<context>
12463,91 → 12865,91
<name>PageSize</name>
<message>
<source>Quarto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kvarto</translation>
</message>
<message>
<source>Foolscap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Folio</translation>
</message>
<message>
<source>Letter</source>
<translation type="unfinished">Letter</translation>
<translation>Letter</translation>
</message>
<message>
<source>Government Letter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Legal</source>
<translation type="unfinished">Legal</translation>
<translation>Legal</translation>
</message>
<message>
<source>Ledger</source>
<translation type="unfinished">Ledger</translation>
<translation>Ledger</translation>
</message>
<message>
<source>Executive</source>
<translation type="unfinished">Executive</translation>
<translation>Executive</translation>
</message>
<message>
<source>Post</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Crown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Large Post</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Demy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Medium</source>
<translation type="unfinished">Medium</translation>
<translation>Medium</translation>
</message>
<message>
<source>Royal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Elephant</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Double Demy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Quad Demy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>STMT</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>C</source>
<translation type="unfinished">C</translation>
<translation>C</translation>
</message>
<message>
<source>D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>E</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
12625,27 → 13027,27
</message>
<message>
<source>Cancel Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avbryt sökning</translation>
</message>
<message>
<source>Manage Pictures</source>
<translation type="unfinished">Bildhantering</translation>
<translation>Bildhantering</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus - bildsökning</translation>
</message>
<message>
<source>The search failed: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sökningen misslyckades: %1</translation>
</message>
<message>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inga bilder med namnet &quot;%1&quot; hittades.</translation>
</message>
<message>
<source>Select a base directory for search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Välj ett basbibliotek att starta sökning från</translation>
</message>
</context>
<context>
12652,15 → 13054,15
<name>PixmapExportPlugin</name>
<message>
<source>Save as &amp;Image...</source>
<translation type="unfinished">Spara som b&amp;ild</translation>
<translation>Spara som b&amp;ild...</translation>
</message>
<message>
<source>Export As Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportera som bild</translation>
</message>
<message>
<source>Exports selected pages as bitmap images.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exporterar valda sidor som bitmappade bilder.</translation>
</message>
</context>
<context>
12668,17 → 13070,17
<message>
<source>Cannot find plugin</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan inte hitta plugin</translation>
</message>
<message>
<source>unknown error</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Okänt fel</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot find symbol (%1)</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan inte hitta symbol (%1)</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
12693,70 → 13095,80
<message>
<source>Plugin: loading %1</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plugin: Laddar %1</translation>
</message>
<message>
<source>init failed</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>init misslyckades</translation>
</message>
<message>
<source>unknown plugin type</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>okänd typ av plugin</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin: %1 loaded</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plugin: %1 laddad</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin: %1 failed to load: %2</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plugin: %1 laddningen misslyckades: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Plugin: %1 uppstart ok </translation>
</message>
<message>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Plugin: %1 misslyckades efter uppstart</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PluginManagerPrefsGui</name>
<message>
<source>Plugin Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plugin-hanterare</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plugin</translation>
</message>
<message>
<source>How to run</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Så kör du</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<source>Load it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ladda?</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin ID</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plugin ID</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fil</translation>
<translation>Fil</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Ja</translation>
<translation>Ja</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Nej</translation>
<translation>Nej</translation>
</message>
<message>
<source>You need to restart the application to apply the changes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du måste starta om applikationen för att ändringarna ska få effekt.</translation>
</message>
</context>
<context>
12820,39 → 13232,39
<name>PolygonWidget</name>
<message>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Hörn:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rotation:</translation>
<translation>&amp;Rotation:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation type="unfinished">Använd &amp;faktor</translation>
<translation>Använd &amp;faktor</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faktor:</translation>
<translation>&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="unfinished">Antal hörn för polygoner</translation>
<translation>Antal hörn för polygoner</translation>
</message>
<message>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="unfinished">Rotationsvinkel för polygoner</translation>
<translation>Rotationsvinkel för polygoner</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="unfinished">Använd konvex-/konkavfaktorn för att ändra formen på poygonen</translation>
<translation>Använd konvex-/konkavfaktorn för att ändra formen på polygonen</translation>
</message>
<message>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Förhandsvisning av polygon</translation>
<translation>Förhandsvisning av polygon</translation>
</message>
<message>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
12862,7 → 13274,7
</message>
<message>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex</translation>
</message>
</context>
<context>
12901,7 → 13313,7
</message>
<message>
<source>External Tools</source>
<translation type="unfinished">Externa verktyg</translation>
<translation>Externa verktyg</translation>
</message>
<message>
<source>Misc.</source>
12977,7 → 13389,7
</message>
<message>
<source>&amp;Change...</source>
<translation>�amp;ndra...</translation>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;ICC Profiles:</source>
12985,7 → 13397,7
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>�amp;ndra...</translation>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Scripts:</source>
12993,7 → 13405,7
</message>
<message>
<source>Ch&amp;ange...</source>
<translation>�amp;ndra...</translation>
<translation>Ändr&amp;a...</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
13045,7 → 13457,7
</message>
<message>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>�amp;verst:</translation>
<translation>Övers&amp;t:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Right:</source>
13345,23 → 13757,23
</message>
<message>
<source>&amp;Name of Executable:</source>
<translation>&amp;Namn på program.</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Namn på program.</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias &amp;Text</source>
<translation>Anti-alias &amp;text</translation>
<translation type="obsolete">Anti-alias &amp;text</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias &amp;Graphics</source>
<translation>Anti-alias &amp;grafik</translation>
<translation type="obsolete">Anti-alias &amp;grafik</translation>
</message>
<message>
<source>Image Processing Tool</source>
<translation>Verktyg för bildhantering</translation>
<translation type="obsolete">Verktyg för bildhantering</translation>
</message>
<message>
<source>Name of &amp;Executable:</source>
<translation>Namn på &amp;program:</translation>
<translation type="obsolete">Namn på &amp;program:</translation>
</message>
<message>
<source>Printing</source>
13717,11 → 14129,11
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation>Anti-alias av text vid visning av EPS eller PDF på skärmen</translation>
<translation type="obsolete">Anti-alias av text vid visning av EPS eller PDF på skärmen</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation>Anti-alias av grafik vid visning av EPS eller PDF på skärmen</translation>
<translation type="obsolete">Anti-alias av grafik vid visning av EPS eller PDF på skärmen</translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
13761,7 → 14173,7
</message>
<message>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation>�amp;ndra...</translation>
<translation>Ä&amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<source>Apply &amp;Factor</source>
13821,63 → 14233,63
</message>
<message>
<source>&amp;Language:</source>
<translation type="unfinished">S&amp;pråk:</translation>
<translation>S&amp;pråk:</translation>
</message>
<message>
<source>Units:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enheter:</translation>
</message>
<message>
<source>Undo/Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ångra/Gör om</translation>
</message>
<message>
<source>Action history length</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Längd på aktivitetshistorik</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphenator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avstavare</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färghantering</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF export</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tangentbordsgenvägar</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sidvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Färg:</translation>
<translation>Färg:</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<source>Show Pictures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa bilder</translation>
</message>
<message>
<source>Show Text Chains</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa textkedjor</translation>
</message>
<message>
<source>Show Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa ramar</translation>
</message>
<message>
<source>Scratch Space</source>
13885,91 → 14297,83
</message>
<message>
<source>Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Turns the display of frames on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slår av eller på visning av ramar</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the display of pictures on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slår av eller på visning av bilder</translation>
</message>
<message>
<source>Document T&amp;emplates:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokum&amp;entmallar:</translation>
</message>
<message>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verifiering (Pre-flight)</translation>
</message>
<message>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Attribut för dokumentobjekt</translation>
</message>
<message>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Innehållsförteckning och index</translation>
</message>
<message>
<source>Show Text Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa kontrolltecken</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linjaler relativt sidan</translation>
</message>
<message>
<source>Gaps between Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mellanrum mellan sidor</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Horisontell:</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vertikal:</translation>
</message>
<message>
<source>To adjust the display drag the ruler below with the slider.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>För att justera visningen dra linjalen nedanför skjutreglaget.</translation>
</message>
<message>
<source>dpi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Always ask before fonts are replaced when loading a document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fråga alltid vid laddning av dokument om teckensnitt ska ersättas</translation>
</message>
<message>
<source>Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förhandsvisning av aktuell stilmall när stilar redigeras</translation>
</message>
<message>
<source>Show Startup Dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa uppstartsdialog</translation>
</message>
<message>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<source>Always use standard Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd alltid standard Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<source>Count of the Paragraphs:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal stycken:</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Diverse</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
13989,15 → 14393,15
</message>
<message>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa osynliga tecken, t. ex. styckemarkörer i textramar</translation>
</message>
<message>
<source>Additional directory for document templates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ytterligare katalog för dokumentmallar</translation>
</message>
<message>
<source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Placera en linjal mot skärmen och dra skjutreglaget för zoom-nivå tills Scribus visar sidor och objekt i korrekt storlek</translation>
</message>
<message>
<source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
14016,18 → 14420,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Locate Ghostscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Locate your image editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked frames.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14064,13 → 14456,9
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;, as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</source>
<source>Show S&amp;plashscreen On Startup:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
14084,15 → 14472,15
</message>
<message>
<source>&amp;Defaults</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stan&amp;dardvärden</translation>
</message>
<message>
<source>Save...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spara...</translation>
</message>
<message>
<source>Save Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spara inställningar</translation>
</message>
</context>
<context>
14107,7 → 14495,7
</message>
<message>
<source>Postscript</source>
<translation type="unfinished">Postscript</translation>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
14176,23 → 14564,23
</message>
<message>
<source>Magazine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Magasin</translation>
</message>
<message>
<source>Fibonacci</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fibonacci</translation>
</message>
<message>
<source>Golden Mean</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gyllene snittet</translation>
</message>
<message>
<source>Nine Parts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nio delar</translation>
</message>
<message>
<source>Gutenberg</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gutenberg</translation>
</message>
<message>
<source>You can select predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
14201,7 → 14589,7
<message>
<source>None</source>
<comment>layout type</comment>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
<translation>Inget</translation>
</message>
</context>
<context>
14208,83 → 14596,83
<name>PythonConsole</name>
<message>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished">�amp;ppna...</translation>
<translation>Öppn&amp;a...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">&amp;Spara</translation>
<translation>&amp;Spara</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished">Spara &amp;som...</translation>
<translation>Spara &amp;som...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avsl&amp;uta</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fil</translation>
<translation>&amp;Fil</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Run</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kö&amp;r</translation>
</message>
<message>
<source>Run As &amp;Console</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kör som &amp;konsol</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Output...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Spara skickat...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Skript</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Python Console</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus Python-konsol</translation>
</message>
<message>
<source>This is derived from standard Python console so it contains some limitations esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more informations.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Denna är hämtad från Pythons standardkonsol med några begränsningar, framförallt med avseende på mellanrum. Konsultera Scribus handbok förmer information.</translation>
</message>
<message>
<source>Script Console</source>
<translation type="unfinished">Skriptkonsol</translation>
<translation>Skriptkonsol</translation>
</message>
<message>
<source>Write your commands here. A selection is processed as script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriv dina kommandon här. Ett urval processas som skript</translation>
</message>
<message>
<source>Output of your script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Resultat av ditt skript</translation>
</message>
<message>
<source>Python Scripts (*.py)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Python skript (*.py)</translation>
</message>
<message>
<source>Save the Python Commands in File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spara Python-kommandon i en fil</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished">Varning</translation>
<translation>Varning</translation>
</message>
<message>
<source>Text Files (*.txt)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Textfiler (*.txt)</translation>
</message>
<message>
<source>Save Current Output</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spar aktuellt resultat</translation>
</message>
<message>
<source>Open Python Script File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Öppna Python skriptfil</translation>
</message>
</context>
<context>
14939,19 → 15327,19
</message>
<message>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation type="unfinished">&amp;Scribus skripts</translation>
<translation>&amp;Scribus skripts</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Utför skript...</translation>
<translation>&amp;Utför skript...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation type="unfinished">Se&amp;naste skript</translation>
<translation>Se&amp;naste skript</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation type="unfinished">Visa &amp;konsol</translation>
<translation>Visa &amp;konsol</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;cript</source>
15031,7 → 15419,7
</message>
<message>
<source>Media Cases</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Media-alternativ</translation>
</message>
<message>
<source>Albanian</source>
15171,11 → 15559,11
</message>
<message>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Om Skript...</translation>
<translation>&amp;Om Skript...</translation>
</message>
<message>
<source>About Script</source>
<translation type="unfinished">Om Skript</translation>
<translation>Om Skript</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get font size of non-text frame.</source>
15350,12 → 15738,12
<message>
<source>Target is not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Målet är inte en bildram.</translation>
</message>
<message>
<source>Corner radius must be a positive number.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hörnradien måste vara ett positivt tal.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get a color with an empty name.</source>
15953,22 → 16341,10
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken, no embedding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (FreeType2), discarding it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (no Face), discarding it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16001,10 → 16377,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (FreeType), discarding it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16339,22 → 16711,102
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Japanese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1(%2) is broken</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Given master page name does not match any existing.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Dzongkha</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Estonian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Japanese</source>
<source>font %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Given master page name does not match any existing.</source>
<comment>python error</comment>
<source>size %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+style </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+color </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+underline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>-underline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+strikeout </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>-strikeout </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+shadow </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>-shadow </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+outline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>-outline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+tracking %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>-tracking </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+baseline %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+stretch </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>parent= %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unnamed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
16368,7 → 16820,7
</message>
<message>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>�&amp;gra</translation>
<translation>Ån&amp;gra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Redo</source>
16616,7 → 17068,7
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Storlek:</translation>
<translation>&amp;Storlek:</translation>
</message>
<message>
<source>Legal</source>
16632,111 → 17084,111
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="unfinished">Orie&amp;ntering:</translation>
<translation>Orie&amp;ntering:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bredd:</translation>
<translation>&amp;Bredd:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Höjd:</translation>
<translation>&amp;Höjd:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unit:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En&amp;het:</translation>
</message>
<message>
<source>Autosave</source>
<translation type="unfinished">Autospar</translation>
<translation>Autospar</translation>
</message>
<message>
<source>min</source>
<translation type="unfinished">min</translation>
<translation>min</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Interval:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Intervall:</translation>
<translation>&amp;Intervall:</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Guides</source>
<translation type="unfinished">Stödlinjer</translation>
<translation>Stödlinjer</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sidvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Färg:</translation>
<translation>Färg:</translation>
</message>
<message>
<source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
<translation type="unfinished">Visa icke &amp;utskrivbar yta i marginalfärg</translation>
<translation>Visa icke &amp;utskrivbar yta i marginalfärg</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<source>Show Pictures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa bilder</translation>
</message>
<message>
<source>Show Text Chains</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa textkedjor</translation>
</message>
<message>
<source>Show Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa ramar</translation>
</message>
<message>
<source>Display</source>
<translation type="unfinished">Visning</translation>
<translation>Visning</translation>
</message>
<message>
<source>Typography</source>
<translation type="unfinished">Typografi</translation>
<translation>Typografi</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
<translation type="unfinished">Verktyg</translation>
<translation>Verktyg</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphenator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avstavare</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF export</translation>
</message>
<message>
<source>Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färghantering</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the display of frames on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slår av eller på visning av ramar</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the display of pictures on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slår av eller på visning av bilder</translation>
</message>
<message>
<source>Color for paper</source>
<translation type="unfinished">Färg för papper</translation>
<translation>Färg för papper</translation>
</message>
<message>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation type="unfinished">Markera område utanför marginalerna i samma färg som marginallinjerna</translation>
<translation>Markera område utanför marginalerna i samma färg som marginallinjerna</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
16744,15 → 17196,15
</message>
<message>
<source>Document Information</source>
<translation type="unfinished">Dokumentinformation</translation>
<translation>Dokumentinformation</translation>
</message>
<message>
<source>Show Text Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa kontrolltecken</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linjaler relativt sida</translation>
</message>
<message>
<source>Minimum Scratch Space</source>
16760,31 → 17212,31
</message>
<message>
<source>Gaps between Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mellanrum mellan sidor</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Horisontell:</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vertikal:</translation>
</message>
<message>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verifiering (Pre-flight)</translation>
</message>
<message>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Attribut för dokumentobjekt</translation>
</message>
<message>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Innehållsförteckning och index</translation>
</message>
<message>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visa osynliga tecken, t. ex. styckemarkörer i textramar</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
16792,23 → 17244,23
</message>
<message>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Justerar färger</translation>
<translation>Justerar färger</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked text frames.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slå på eller av visning av länkade textramar.</translation>
</message>
<message>
<source>Apply size settings to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd sidinställningar på alla sidor</translation>
</message>
<message>
<source>Sections</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avsnitt</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the page size changes to all existing pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd förändring av sidstorlek på alla sidor i dokumentet</translation>
</message>
</context>
<context>
16815,12 → 17267,12
<name>RunScriptDialog</name>
<message>
<source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Python skript (*.py);;Alla filer (*)</translation>
<translation>Python skript (*.py);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Run as Extension Script</source>
<comment>run script dialog</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kör som utvidgat skript</translation>
</message>
</context>
<context>
16827,77 → 17279,92
<name>SMBase</name>
<message>
<source>Style Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stilmallshanterare</translation>
</message>
<message>
<source>Column 1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolumn 1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
<translation>&amp;Lägg till</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>K&amp;lona</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
<translation>&amp;Ta bort</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Namn:</translation>
<translation>Namn:</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;K</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O&amp;K</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+K</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;pply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Ca&amp;ncel</source>
<translation>Av&amp;bryt</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<source>Ca&amp;ncel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Använd</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+N</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMLineStyle</name>
<message>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Egenskaper</translation>
<translation>Egenskaper</translation>
</message>
<message>
<source>Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linjer</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMReplaceDiaBase</name>
<message>
<source>Delete Styles</source>
<translation>Ta bort stilmallar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>Ca&amp;ncel</source>
<translation>Av&amp;bryt</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<source>Style Settings</source>
16974,7 → 17441,7
</message>
<message>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ändra teckenhöjd</translation>
</message>
</context>
<context>
16997,11 → 17464,11
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Manuell spärrning</translation>
</message>
</context>
<context>
17008,39 → 17475,44
<name>SVGExportPlugin</name>
<message>
<source>Save Page as &amp;SVG...</source>
<translation type="unfinished">Spara sida som &amp;SVG</translation>
<translation type="obsolete">Spara sida som &amp;SVG</translation>
</message>
<message>
<source>Exports SVG Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exporterar SVG-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Exports the current page into an SVG file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exporterar aktuell sida som SVG-fil.</translation>
</message>
<message>
<source>Save as &amp;SVG...</source>
<translation>Spara som &amp;SVG...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation type="unfinished">Importera &amp;SVG...</translation>
<translation>Importera &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importera SVG-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerar de flesta SVG-filer till aktuellt dokument,
och konverterar deras vektordata till Scribusobjekt.</translation>
</message>
<message>
<source>Scalable Vector Graphics</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scalable Vector Graphics</translation>
</message>
<message>
<source>SVG file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>SVG-filen innehåller någon egenskap som saknar stöd</translation>
</message>
</context>
<context>
17048,42 → 17520,44
<message>
<source>Short Words</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Korta ord
 
Korta ord insticksprogram</translation>
</message>
<message>
<source>Apply unbreakable space on:</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd hårt mellanslag på:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected frames</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Valda &amp;ramar</translation>
</message>
<message>
<source>Active &amp;page</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktuell &amp;sida</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All items</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Alla objekt</translation>
</message>
<message>
<source>Only selected frames processed.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endast valda ramar har processats.</translation>
</message>
<message>
<source>Only actual page processed.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endast aktuell sida har processats.</translation>
</message>
<message>
<source>All items in document processed.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alla objekt i dokumentet har processats.</translation>
</message>
</context>
<context>
17090,55 → 17564,55
<name>SWPrefsGui</name>
<message>
<source>User settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Användarinställningar</translation>
</message>
<message>
<source>System wide configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Systemgemensam konfiguration</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">&amp;Spara</translation>
<translation>&amp;Spara</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Åte&amp;rställ</translation>
</message>
<message>
<source>Save user configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spara användarkonfigurationen</translation>
</message>
<message>
<source>Reload system wide configuration and remove user defined one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ladda om systemgemensam konfiguration och ta bort den användardefinierade</translation>
</message>
<message>
<source>Edit custom configuration. If you save it, it will be used over system wide configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Redigera anpassad konfiguration. Om du sparar kommer den att användas isället för den systemgemensamma</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Korta ord</translation>
</message>
<message>
<source>User configuration exists elready. Do you really want to overwrite it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Användarkonfiguration finns redan. Vill du skriva över?</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write file %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kaninte skriva till fil %1.</translation>
</message>
<message>
<source>User settings saved</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Användarinställningar sparade</translation>
</message>
<message>
<source>System wide configuration reloaded</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Systemgemensam konfiguration har laddats om</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot open file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan inte öppna filen %1</translation>
</message>
</context>
<context>
17145,15 → 17619,15
<name>SaveAsTemplatePlugin</name>
<message>
<source>Save as &amp;Template...</source>
<translation type="unfinished">Spara som &amp;mall...</translation>
<translation>Spara som &amp;mall...</translation>
</message>
<message>
<source>Save a document as a template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spara dokument som mall</translation>
</message>
<message>
<source>Save a document as a template. Good way to ease the initial work for documents with a constant look</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spara dokument som mall. Ett bra sätt att förenkla det inledande arbetet med ett enhetligt utseende</translation>
</message>
</context>
<context>
17161,7 → 17635,7
<message>
<source>Persistent</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bestående</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
17171,50 → 17645,57
<message>
<source>Action</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktivitet</translation>
</message>
<message>
<source>Load/Save/Import/Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Läs in/Spara/Importera/Exportera</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Okänd</translation>
<translation>Okänd</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScProgressBar</name>
<message>
<source>%1 of %2</source>
<translation>%1 av %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScToolBar</name>
<message>
<source>Top</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Överst</translation>
</message>
<message>
<source>Right</source>
<translation type="unfinished">Höger</translation>
<translation>Höger</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nederst</translation>
</message>
<message>
<source>Left</source>
<translation type="unfinished">Vänster</translation>
<translation>Vänster</translation>
</message>
<message>
<source>Allow Docking To...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tillåt anslutning till...</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Horisontell</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vertikal</translation>
</message>
<message>
<source>Floating Orientation...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Flytande riktning...</translation>
</message>
</context>
<context>
17221,7 → 17702,7
<name>ScWinPrint</name>
<message>
<source>Printing...</source>
<translation type="unfinished">Skriver ut...</translation>
<translation>Skriver ut...</translation>
</message>
</context>
<context>
18514,43 → 18995,94
</message>
<message>
<source>Document Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentfärger</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Startar insticksprogram</translation>
</message>
<message>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Startar Tangentbordsgenvägar</translation>
</message>
<message>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Läser inställningar</translation>
</message>
<message>
<source>Reading ICC Profiles</source>
<translation>Läser ICC-profiler</translation>
</message>
<message>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Sök efter teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Det finns inga teckensnitt i ditt system.</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Avslutar nu.</translation>
</message>
<message>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Allvarligt fel</translation>
</message>
<message>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Teckensnittshanteringen initierad</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<source>New Layer</source>
<translation type="unfinished">Nytt lager</translation>
<translation>Nytt lager</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished">Bakgrund</translation>
<translation>Bakgrund</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vill du verkligen radera all text?</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan inte ta bort objekt som används</translation>
</message>
<message>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objekt %1 redigeras i Texthanteraren. Operationen Ta bort avbryts därför</translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred while opening icc profiles, color management is not enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ett fel uppstod vid öppnandet av ICC-profiler. Färghanteringen är därför inte aktiverad.</translation>
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Några objekt är låsta.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>Lås &amp;upp alla</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>Hoppa över lå&amp;sta objekt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
18560,448 → 19092,429
</message>
<message>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation type="unfinished">Startar insticksprogram</translation>
<translation type="obsolete">Startar insticksprogram</translation>
</message>
<message>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Reading Preferences</source>
<translation type="unfinished">Läser inställningar</translation>
<translation type="obsolete">Läser inställningar</translation>
</message>
<message>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Starta Texthanteraren</translation>
</message>
<message>
<source>Reading ICC Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Starta Avstavningen</translation>
</message>
<message>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Läser Klippboken</translation>
<translation>Läser Klippboken</translation>
</message>
<message>
<source>Setting up Shortcuts</source>
<translation type="unfinished">Skapar genvägar</translation>
<translation>Skapar genvägar</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fil</translation>
<translation>Fil</translation>
</message>
<message>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Redigera</translation>
</message>
<message>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation type="unfinished">Sök efter teckensnitt</translation>
<translation type="obsolete">Sök efter teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fatal Error</source>
<translation type="unfinished">Allvarligt fel</translation>
<translation>Allvarligt fel</translation>
</message>
<message>
<source>Font System Initialized</source>
<translation type="unfinished">Teckensnittshanteringen initierad</translation>
<translation type="obsolete">Teckensnittshanteringen initierad</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fil</translation>
<translation>&amp;Fil</translation>
</message>
<message>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation type="unfinished">�pna s&amp;enaste</translation>
<translation>Öppna s&amp;enaste</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importera</translation>
<translation>&amp;Importera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished">&amp;Exportera</translation>
<translation>&amp;Exportera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">R&amp;edigera</translation>
<translation>R&amp;edigera</translation>
</message>
<message>
<source>St&amp;yle</source>
<translation type="unfinished">St&amp;il</translation>
<translation>St&amp;il</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Color</source>
<translation type="unfinished">&amp;Färg</translation>
<translation>&amp;Färg</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="unfinished">&amp;Storlek</translation>
<translation>&amp;Storlek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shade</source>
<translation type="unfinished">Nyan&amp;s</translation>
<translation>Nyan&amp;s</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Font</source>
<translation type="unfinished">&amp;Teckensnitt</translation>
<translation>&amp;Teckensnitt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Effects</source>
<translation type="unfinished">&amp;Effekter</translation>
<translation>&amp;Effekter</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">E&amp;nhet</translation>
<translation>Ob&amp;jekt</translation>
</message>
<message>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inställningar Förhandsvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Nivå</translation>
<translation>Nivå</translation>
</message>
<message>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="unfinished">Skicka till la&amp;ger</translation>
<translation>Skicka till la&amp;ger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="unfinished">&amp;PDF-alternativ</translation>
<translation>&amp;PDF-alternativ</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">&amp;Form</translation>
<translation>&amp;Form</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>K&amp;onvertera till</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I&amp;nfoga</translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
<translation type="unfinished">Tecken</translation>
<translation>Tecken</translation>
</message>
<message>
<source>Quote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Citat</translation>
</message>
<message>
<source>Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mellanslag</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sida</translation>
<translation>&amp;Sida</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vy</translation>
<translation>&amp;Vy</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">E&amp;xtra</translation>
<translation>E&amp;xtra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">Fönste&amp;r</translation>
<translation>Fönste&amp;r</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hjälp</translation>
<translation>&amp;Hjälp</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation type="unfinished">&amp;Justering</translation>
<translation>&amp;Justering</translation>
</message>
<message>
<source>Ready</source>
<translation type="unfinished">Klar</translation>
<translation>Klar</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">�pna</translation>
<translation>Öppna</translation>
</message>
<message>
<source>Importing Pages...</source>
<translation type="unfinished">Importerar sida/sidor...</translation>
<translation>Importerar sidor...</translation>
</message>
<message>
<source>Import Page(s)</source>
<translation type="unfinished">Importera sida/sidor</translation>
<translation>Importera sida/sidor</translation>
</message>
<message>
<source>Import done</source>
<translation type="unfinished">Import klar</translation>
<translation>Import klar</translation>
</message>
<message>
<source>Found nothing to import</source>
<translation type="unfinished">Hittade inget att importera</translation>
<translation>Hittade inget att importera</translation>
</message>
<message>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fil %1 har inte ett passande format</translation>
</message>
<message>
<source>Loading...</source>
<translation type="unfinished">Laddar...</translation>
<translation>Laddar...</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<source>Some ICC profiles used by this document are not installed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Några ICC-profiler som används i dokumentet är inte installerade:</translation>
</message>
<message>
<source> was replaced by: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> har ersatts av: </translation>
</message>
<message>
<source>(converted)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>(konverterade)</translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
<translation>Alla format som stöds</translation>
</message>
<message>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Alla filer (*)</translation>
<translation>Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan inte skriva till filen:
%1</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
<translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
<translation>Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Spara som</translation>
<translation>Spara som</translation>
</message>
<message>
<source>Saving...</source>
<translation type="unfinished">Sparar...</translation>
<translation>Sparar...</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus har upptäckt några fel. Använd verifieraren (Preflight) för att korrigera dem</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ignorera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Abort</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<source>Printing...</source>
<translation type="unfinished">Skriver ut...</translation>
<translation>Skriver ut...</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Printing failed!</source>
<translation type="unfinished">Utskriften misslyckades!</translation>
<translation>Utskriften misslyckades!</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan inte klippa ut objekt som används på annat håll</translation>
</message>
<message>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objekt %1 redigeras just nu i Texthanteraren. Operationen Klipp ut avbryts därför</translation>
</message>
<message>
<source>About Qt</source>
<translation type="unfinished">Om Qt</translation>
<translation>Om Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Manual</source>
<translation type="unfinished">Scribus handbok</translation>
<translation>Scribus handbok</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Spara som</translation>
<translation>Spara som</translation>
</message>
<message>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation type="unfinished">Textfiler (*.txt);;Alla filer (*)</translation>
<translation>Textfiler (*.txt);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Namn:</translation>
<translation>Namn:</translation>
</message>
<message>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konvertera sidan till mallsida</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Storlek:</translation>
<translation>&amp;Storlek:</translation>
</message>
<message>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Storlek</translation>
<translation>Storlek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation type="unfinished">Nyan&amp;s:</translation>
<translation>Nyan&amp;s:</translation>
</message>
<message>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rulla upp</translation>
</message>
<message>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Ingen stilmall</translation>
<translation>Ingen stilmall</translation>
</message>
<message>
<source>The following programs are missing:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Följande program saknas:</translation>
</message>
<message>
<source>Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ghostscript: Du kan inte använda EPS-bilder eller Förhandsvisning</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Allt</translation>
<translation>Allt</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus upptäckte några fel.
Använd verifieraren (Preflight) för att korrigera dem.</translation>
</message>
<message>
<source>EPS Files (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>EPS-filer (*.eps);;Alla filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Upptäckte några fel.
Använd verifieraren (Preflight) för att korrigera dem</translation>
</message>
<message>
<source>-Page%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-Sida%1</translation>
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Några objekt är låsta.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Lås alla</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lås &amp;upp alla</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Information</translation>
<translation>Information</translation>
</message>
<message>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Programmet %1 körs redan!</translation>
</message>
<message>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Programmet %1 saknas!</translation>
</message>
<message>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den valda färgen finns inte dokumentets färguppsättning. Skriv in ett namn för den nya färgen.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Färgen hittades inte</translation>
</message>
<message>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det namn du valt finns redan. Ange ett annat namn för den nya färgen.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nivå</translation>
</message>
<message>
<source>Send to Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skicka till lager</translation>
</message>
<message>
<source>Previe&amp;w Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Förhandsvisa instä&amp;llningar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="unfinished">Ver&amp;ktyg</translation>
<translation>Ver&amp;ktyg</translation>
</message>
<message>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">X-Pos:</translation>
<translation>X-Pos:</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">Y-Pos:</translation>
<translation>Y-Pos:</translation>
</message>
<message>
<source>Spaces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ligature</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ny mallsida %1</translation>
</message>
<message>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antal kopior: %1
Horisontell förskjutning: %2
Vertikal förskjutning: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Ghostscript : You cannot use EPS images or PostScript Print Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ghostscript: Du kan inte använda EPS-bilder eller PostScript Förhandsvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Ghostscript is missing : Postscript Print Preview is not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ghostscript saknas: PostScript förhandsvisning är inte tillgängligt</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
19012,6 → 19525,18
<translation type="unfinished">Innehåll</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Character</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Quote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19106,6 → 19631,10
<source>Issues</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
20270,6 → 20799,7
</message>
<message>
<source>Outline. Hold down the button momentarily to change the outline stroke width.</source>
<comment>Text Style Selector</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
20565,8 → 21095,130
<source>Check for placed PDF Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Highest allowed resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for GIF images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabExternalToolsWidget</name>
<message>
<source>Locate Ghostscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Locate your image editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Locate your web browser</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabExternalToolsWidgetBase</name>
<message>
<source>External Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name of Executable:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Namn på program.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change..</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias &amp;Text</source>
<translation type="unfinished">Anti-alias &amp;text</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="unfinished">Anti-alias av text vid visning av EPS eller PDF på skärmen</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias &amp;Graphics</source>
<translation type="unfinished">Anti-alias &amp;grafik</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="unfinished">Anti-alias av grafik vid visning av EPS eller PDF på skärmen</translation>
</message>
<message>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished">dpi</translation>
</message>
<message>
<source>Image Processing Tool</source>
<translation type="unfinished">Verktyg för bildhantering</translation>
</message>
<message>
<source>Name of &amp;Executable:</source>
<translation type="unfinished">Namn på &amp;program:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change...</source>
<translation type="unfinished">�amp;ndra...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rescan</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+R</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;, as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Web Browser</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Web Browser to launch with links from the Help system</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;File system location for your web browser. This is used for external links from the Help system.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabGuides</name>
<message>
<source>Common Settings</source>
20734,6 → 21386,156
</message>
</context>
<context>
<name>TabKeyboardShortcutsWidget</name>
<message>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt</source>
<translation type="unfinished">Alt</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl</source>
<translation type="unfinished">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<source>Shift</source>
<translation type="unfinished">Shift</translation>
</message>
<message>
<source>Meta</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Meta+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Shift+</source>
<translation type="unfinished">Shift+</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+</source>
<translation type="unfinished">Alt+</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+</source>
<translation type="unfinished">Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabKeyboardShortcutsWidgetBase</name>
<message>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Shortcut for Selected Action</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;No Key</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ingen tangent</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+N</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation type="unfinished">&amp;Användardefinierad tangent</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation type="unfinished">Välj &amp;tangent</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+K</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>CTRL+ALT+SHIFT+W</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+I</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+E</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+R</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
<message>
<source>Manage Tabulators</source>
21634,9 → 22436,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabTools</name>
21948,6 → 22758,11
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Anpassad</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>tab fill</comment>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabTypograpy</name>
22124,7 → 22939,7
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
<translation type="obsolete">Inget</translation>
</message>
<message>
<source>Dot</source>
22154,8 → 22969,28
<source>Custom: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>tab fill</comment>
<translation type="unfinished">Inget</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TextBrowser</name>
<message>
<source>Locate your web browser</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>External Web Browser Failed to Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Scribus was not able to start the external web browser application %1. Please check the setting in Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Tree</name>
<message>
<source>Outline</source>
22719,6 → 23554,28
X: %4, Y: %5</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Apply text style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo: %1</source>
<comment>f.e. Undo: Move</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished">�&amp;gra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Redo: %1</source>
<comment>f.e. Redo: Move</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished">Gör &amp;om</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UndoPalette</name>
22857,7 → 23714,7
<name>WerkToolB</name>
<message>
<source>Tools</source>
<translation>Verktyg</translation>
<translation type="obsolete">Verktyg</translation>
</message>
<message>
<source>Select Items</source>
22877,7 → 23734,7
</message>
<message>
<source>Properties...</source>
<translation>Egenskaper...</translation>
<translation type="obsolete">Egenskaper...</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Polygons</source>
22932,43 → 23789,43
<name>WerkToolBP</name>
<message>
<source>PDF Tools</source>
<translation>PDF-verktyg</translation>
<translation type="obsolete">PDF-verktyg</translation>
</message>
<message>
<source>Button</source>
<translation>Knapp</translation>
<translation type="obsolete">Knapp</translation>
</message>
<message>
<source>Text Field</source>
<translation>Textfält</translation>
<translation type="obsolete">Textfält</translation>
</message>
<message>
<source>Check Box</source>
<translation>Kryssruta</translation>
<translation type="obsolete">Kryssruta</translation>
</message>
<message>
<source>Combo Box</source>
<translation>Radioknapp</translation>
<translation type="obsolete">Radioknapp</translation>
</message>
<message>
<source>List Box</source>
<translation>Lista</translation>
<translation type="obsolete">Lista</translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Fields</source>
<translation>Infoga PDF-fält</translation>
<translation type="obsolete">Infoga PDF-fält</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
<translation type="obsolete">Text</translation>
</message>
<message>
<source>Link</source>
<translation>Länk</translation>
<translation type="obsolete">Länk</translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Annotations</source>
<translation>Infoga PDF-anteckning</translation>
<translation type="obsolete">Infoga PDF-anteckning</translation>
</message>
</context>
<context>
/branches/Version133x/Scribus/scribus/qm/scribus.se.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream