Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 7114 → Rev 7119

/branches/Version133x/Scribus/scribus/po/scribus.nb_NO.ts
1,39 → 1,40
<!DOCTYPE TS><TS>
<!DOCTYPE TS>
<TS>
<context>
<name></name>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
<source>getColorNames() -> list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation>getColorNames() -&gt; list
<translation>getColorNames() -> list
 
Gir en liste med navn på alle fargene som er angitt i dokumentet. Hvis ikke et dokument er åpnet, så vil du få en liste med standard dokumentfarger.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
<source>newDocDialog() -> bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation>newDocDialog() -&gt; bool
<translation>newDocDialog() -> bool
 
Viser dialogvinduet &quot;New Document&quot;. Lager et nytt dokument hvis brukeren godtar
Viser dialogvinduet «Nytt Dokument». Lager et nytt dokument hvis brukeren godtar
innstillingene. Lager ikke et nytt dokument hvis brukeren velger «Avbryt». Gir
«sann» hvis et nytt dokument lages.</translation>
«sann» hvis et nytt dokument ble opprettet.</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -> string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<translation>getFillColor([&quot;navn&quot;]) -> streng
 
Gir navnet på fyllfargen til objektet som heter &quot;name&quot;.
Hvis &quot;name&quot;.ikke er oppgitt, så vil det objektet som er valgt bli brukt.</translation>
Gir navnet på fyllfargen til objektet som heter «navn».
Hvis «navn» ikke er oppgitt, så vil det objektet som er valgt bli brukt.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
43,12 → 44,10
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])
 
Flytter objektet &quot;name&quot; en avstand dy og dx i forhold til dets nåværende posisjon.
De enhetene som som brukes er de som er valgt for dokumentet. Hvis &quot;name&quot; ikke er
angitt, så brukes det objektet som er valgt. Hvis objektet &quot;name&quot; tilhører en
gruppe, så vil hele gruppen bli flyttet.</translation>
Flytter objektet «navn» avstanden «dy» og «dx» i forhold til dets nåværende posisjon.
De måleenhetene som som brukes, er de som er valgt for dokumentet. Hvis navnet («navn») ikke er angitt, så brukes det objektet som er valgt. Hvis objektet «navn» tilhører en gruppe, så vil hele gruppen bli flyttet.</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
59,12 → 58,12
</source>
<translation>setRedraw(bool)
 
Skrur av gjenopptegning av siden når bool = False, i motsatt fall er gjenopptegning på.
Denne endringen vil vare ved selv når skriptet er ferdig, så pass på at du kjører
setRedraw(True) på begynnelsen av skriptet ditt.</translation>
Skrur av gjenopptegning av siden når «bool = False», i motsatt fall er gjenopptegning på.
Denne endringa vil vare ved selv når skriptet er ferdig, så pass på at du kjører
«setRedraw(True)» på begynnelsen av skriptet ditt.</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
72,13 → 71,13
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
</source>
<translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<translation>createRect(x, y, bredde, høyde, [&quot;navn&quot;]) -> streng
 
Lager et nytt rektangel på gjeldende side og gir rektangelets navn. Koordinatene oppgis i den måleenheten som er satt opp (se standardmåleenhet). &quot;name&quot; skal være unikt for dette objektet, for du trenger navnet for å kunne referere til objektet senere. Hvis &quot;name&quot; ikke er angitt vil Scribus lage et for deg.
Lager et nytt rektangel på gjeldende side og gir rektangelets navn. Koordinatene oppgis i det som er standard måleenheten for dokumentet (se konstanverdien UNIT). Navnet («Navn») må være unikt for dette objektet fordi du trenger det for å kunne referere til objektet senere. Hvis «navn» ikke er angitt, vil Scribus lage et navn for deg.
 
Vil gi feilen NameExistsError hvis du ber om et navn som allerede er i bruk.</translation>
Vil gi feilmeldinga «NameExistsError» hvis du ber om et navn som allerede er i bruk.</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
85,14 → 84,14
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
available types (FILL_&lt;type>).
</source>
<translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
<translation>setGradientFill(type, &quot;førsteFarge&quot;, metningsgrad, &quot;andreFarge&quot;, metningsgrad, [&quot;navn&quot;])
 
Velger gradientfyllgraden på objektet &quot;name&quot;. Fargebeskrivelsene er de samme som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstantlista for å få en liste over hvilke typer som er tilgjengelige (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
Velger gradientfyllgraden på objektet «navn». Fargebeskrivelsene er de samme som for «setFillColor()» og «setFillShade()». Se lista over konstanter for å få en liste over hvilke typer som er tilgjengelige (FILL_&lt;type>).</translation>
</message>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -> float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
99,21 → 98,21
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<translation>getFontSize([&quot;navn&quot;]) -> float
 
Gir størrelsen på skrifttypene i punkter for tekstramma &quot;name&quot;.
Gir størrelsen på skrifttypene i punkter for tekstramma «navn».
Hvis noe av teksten i denne tekstramma er valgt, så gis det første tegnet i utvalget.
Hvis &quot;name&quot; ikke er angitt så brukes det valgte elementet.</translation>
Hvis «navn» ikke er angitt, så brukes det valgte elementet.</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended).
</source>
<translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
<translation>messagebarText(&quot;streng&quot;)
 
Skriver &quot;string&quot; i meldingslinja til Scribus (statuslinja). Teksten må være i UTF8 eller unicode (det siste er anbefalt).</translation>
Skriver «streng» i meldingslinja til Scribus (statuslinja). Teksten må være i UTF8 eller unicode (det siste er anbefalt).</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
126,25 → 125,31
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newPage(where [,&quot;malside&quot;])
 
Oppretter en ny side. Hvis «where» er «-1» vil den nye siden bli lagt til dokumentet, ellers vil den nye siden settes før «where». Sidetall telles fra 1 og oppover, uavhengig av hvilke sidetall som er satt inn på sidene. Tilleggskommandoen «malside» er eventuelt navnet på den malsiden du vil bruke på den nye siden.
 
Du kan få feilmeldinga «IndexError» hvis siden ikke finnes (for høyt eller lavt sidetall).</translation>
</message>
<message>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>importSVG(&quot;streng&quot;)
 
«Streng» må være et gyldig filnavn for et SVG-bilde. Teksten må være kodet som UTF-8 eller unicode (anbefalt).</translation>
</message>
<message>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
152,8 → 157,8
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
numbers if you're creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
177,22 → 182,62
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >newDocument(størrelse, marger, retning, førsteSideTall,
måleenhet, sideType, førsteSideOrden) -> bool
 
Oppretter et nytt dokument og gir «true» (sann) hvis det lykkes. Parametrene har
følgende betydning:
 
størrelse = En tuppel (bredde, høyde) beskriver størrelsen av dokumentet. du kan
bruke forhåndsvalgte konstanter med navnet PAPER_&lt;papir_type> f.eks. PAPER_A4 osv.
 
marger = En tuppel (venstre, høyre, øverst, nederst) angir margene i dokumentet
 
retning = sideretningen – constanter PORTRAIT, LANDSCAPE
 
førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet slik
sidenummerering skal er. Selv om verdien oftest er 1, så er der noen ganger bruk for
et høyere tall, f.eks. hvis et dokument består av flere deler.
 
måleenhet: denne verdien angir måleenheten, som skal brukes i dokumentet. Bruk en
forhåndsvalgt konstant for dette, mulige konstanter er: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
sideType = En av de forhåndsvalgte konstantene: PAGE_n. PAGE_1 er enkeltside,
PAGE_2 er for dobbeltsidige dokumenter, PAGE_3 er for 3-delt folder og
PAGE_4 er 4-delt
 
førsteSideOrden= Hvilken plassering har første side i dokumentet.
Indeksering fra 0 (0 = første).
 
Verdiene for bredde, høyde og marger angis i den valgte måleenheten
for dokumentet. «PAPER_* constanter» er angitt i punkter. Hvis dokumentet ditt
ikke er i punkter, så sørg for å ta høyde for dette.
 
eksempel: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)
 
Kan gi feilmeldinga «ScribusError» hvis førsteSideOrden er større enn tillatt av «pagesType».
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
<source>getColor(&quot;name&quot;) -> tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >getColor(&quot;navn&quot;) -> tuppel
 
Gir en tuppel (C, M, Y, K) som inneholder de fire fargekomponentene i det gjeldende dokumentet. Hvis ingen dokumenter er åpne gir verdien på den navngitte fargen fra standardfargene i det gjeldende dokumentet.
 
Kan gi feilmeldinga «NotFoundError» hvis den navngitte fargen ikke blir funnet.
Kan gi feilmeldinga «ValueError » hvis fargenavnet er ugyldig.</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
201,10 → 246,16
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>changeColor(&quot;fargenavn&quot;, c, m, y, k)
 
Endrer fargen «fargenavn» til den angitte CMYK-verdien. Fargeverdien angis ved hjelp av fire komponenter: c = cyan, m = magenta, y = gul og k = svart.
Hver farge må angis med et tall mellom 0 og 255.
 
Kan gi feilmeldinga «NotFoundError» hvis den navngitte fargen ikke blir funnet.
Kan gi feilmeldinga «ValueError » hvis fargenavnet er ugyldig.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
216,10 → 267,15
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deleteColor(&quot;fargenavn&quot;, &quot;nyttFargenavn&quot;)
 
Alle forekomstene av fargen «fargenavn» blir slettet og erstattet av fargen «nyttFargenavn». Hvis «nyttFargenavn» ikke er angitt, så brukes standardverdien &quot;Ingen&quot;, gjennomsiktig.
 
Kan gi feilmeldinga «NotFoundError» hvis den navngitte fargen ikke blir funnet.
Kan gi feilmeldinga «ValueError » hvis fargenavnet er ugyldig.</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
226,15 → 282,20
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>replaceColor(&quot;fargenavn&quot;, &quot;nyttFargenavn&quot;)
 
Alle forekomstene av fargen «fargenavn» blir erstattet av fargen «nyttFargenavn».
 
Kan gi feilmeldinga «NotFoundError» hvis den navngitte fargen ikke blir funnet.
Kan gi feilmeldinga «ValueError » hvis fargenavnet er ugyldig.</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
253,10 → 314,10
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
result = messageBox('Script failed',
'This script only works when you have a text frame selected.',
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! &lt;i>Was it a monkey?&lt;/i>',
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
265,17 → 326,23
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional')
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>valueDialog(tittel, beskjed [,standardverdi]) -> streng
 
Viser det vanlige dialogvinduet «spør etter en streng» og gir dens verdi som en streng
Parametre: vindustittelen, teksten i vinduet og en valgfri «standard»-verdi.
 
Eksempel: valueDialog('tittel', 'tekst i vinduet', 'valgfri')
</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
284,14 → 351,22
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>closeDoc()
 
Lukker det gjeldende dokument uten å spørre om det skal lagres.
 
Kan gi feilmeldinga «NoDocOpenError» hvis det ikke er noe dokument å lukke
</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
<source>haveDoc() -> bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>haveDoc() -> bool
 
Gir «true» hvis det er et åpent dokument.
</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
300,7 → 375,11
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>openDoc(&quot;navn&quot;)
 
Åpner dokumentet «navn».
 
Kan gi feilmeldinga «ScribusError» hvis dokumentet ikke kan åpnes.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
311,7 → 390,14
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>saveDoc(\&quot;navn\&quot;)
 
Lagrer det gjeldende dokument med dets nåværende navn, gir «true» hvis
det lykkes. Hvis dokumentet ikke allerede har blitt lagret, så kan det komme fram
et interaktiv dialogvindu som ber deg lagre.
 
Hvis skriptet ikke klarer å lagre, er det ingen måte at fortelle det på.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
321,35 → 407,51
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>saveDocAs(&quot;navn&quot;)
 
Lagrer det gjeldende dokumentet under navnet «navn» (som også kan innehlde en relativ eller en fullstendig sti).
 
Kan gi feilmeldinga «ScribusError» hvis dokumentet ikke kan åpnes.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type>
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Angir margene i dokumentet, Venstre(lr), Højre(rr), Øvre(tr) og Nedre(br).
Margene angis i måleenheten for dokumentet – se UNIT_&lt;type> konstanter.</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
defined as constants UNIT_&lt;type>.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setUnit(type)
 
Endrer måleenheten i dokumentet. Mulige verdier for «unit» er angitt som konstanterene UNIT_&lt;type>.
 
Kan gi feilmeldinga «ValueError» hvis du angir en ugyldig verdi.</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
<source>getUnit() -> integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getUnit() -> heltall (Scribus enhetskonstant)
 
Gir måleenheten for dokumentet. Verdien vil være en av UNIT_* konstantene:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
357,7 → 459,9
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)
 
Henter inn avsnittsstiler fra Scribus-dokumentet «filenavn» inn i det gjeldende dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
367,108 → 471,126
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Velger dokumenttypen. For å få motstående sider, sett den første verdien
til «FACINGPAGES», for skru av dette bruk isteden «NOFACINGPAGES». Hvis du ønsker
å ha den første side som venstre side, sett da den andre verdien til «FIRSTPAGELEFT», hvis du vil ah en høyreside som den første, bruk «FIRSTPAGERIGHT».
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -> string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineColor([&quot;navn&quot;]) -> streng
 
Gir navnet på strekfargen til objektet «navn». Hvis «navn» ikke er angitt, så blir det gjeldende objektet valgt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -> integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -> heltall
 
Gir strekbredden på objektet «navn» hvis «navn» ikke er oppgitt så blir det gjeldende objektet valgt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -> integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineShade([&quot;navn&quot;]) -> heltall
 
Gir metningsgraden på strekfargen til objektet «navn».
Hvis «navn» ikke er angitt blir det gjeldende objektet valgt.></translation>
</message>
<message>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -> integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >getLineJoin([&quot;navn&quot;]) -> heltall (se lista over konstanter)
 
Gir stilen for sammenslåtte linjer til objektet «navn». Hvis «navn» ikke er angitt brukes det gjeldende objektet. Stilene for sammenslåtte linjer er:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND (henholdsvis: gjæring, skrå og snitt.)</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -> integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -> string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -> (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type>
for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -> integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
<source>getAllObjects() -> list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getAllObjects() -> liste
 
Gir en liste, som inneholder navnene på alle objektene på den gjeldende siden.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
478,7 → 600,7
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
489,7 → 611,7
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
497,23 → 619,26
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
<source>getSelectedObject([nr]) -> string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
<source>selectionCount() -> integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>selectionCount() -> heltall
 
Gir antall markerte objekter.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
520,7 → 645,9
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>selectObject(&quot;navn&quot;)
 
Velger objektet som heter «navn».</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
527,7 → 654,10
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deselectAll()
 
Fjerner alle markeringene i hele dokumentet.
</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
536,13 → 666,13
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
555,7 → 685,7
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
565,7 → 695,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
576,46 → 706,52
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -> bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
Locks the object &quot;name&quot; if it's unlocked or unlock it if it's locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -> bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
<source>getFontNames() -> list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getFontNames() -> liste
 
Gir en liste med navnene på alle de tilgjengelige skrifttypene.
</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
<source>getXFontNames() -> list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
Returns a larger font info. It's a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
<source>getLayers() -> list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLayers() -> liste
 
Gir en liste med navnene på alle angitte lag.
</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
622,17 → 758,20
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
<source>getActiveLayer() -> string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getActiveLayer() -> streng
 
Gir navnet på det gjeldende laget.
</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
640,10 → 779,16
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>sentToLayer(&quot;lag&quot; [, &quot;navn&quot;])
 
Sender objektet «navn» til laget «lag». Laget må finnes.
If «navn» ikke er angitt brukes det gjeldende objektet.
 
Kan gi feilmeldinga «NotFoundError» hvis laget ikke kan bli funnet.
Kan gi feilmeldinga «ValueError» hvis navnet på laget ikke blir godkjent.</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
651,32 → 796,47
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLayerVisible(&quot;lag&quot;, synlig)
 
Velg om laget «lag» skal være synlig eller ikke. Hvis «synlig» er satt til «false» vil laget være usynlig.
 
Kan gi feilmeldinga «NotFoundError» hvis laget ikke kan bli funnet.
Kan gi feilmeldinga «ValueError» hvis navnet på laget ikke blir godkjent.</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.
false the layer won't be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >setLayerPrintable(&quot;lag&quot;, kanSkrivesUt)
 
Velg om laget «lag» skal kunne skrives ut eller ikke. Hvis «kanSkrivesUt» er satt til «false» vil ikke laget bli skrevet ut.
 
Kan gi feilmeldinga «NotFoundError» hvis laget ikke kan bli funnet.
Kan gi feilmeldinga «ValueError» hvis navnet på laget ikke blir godkjent.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn't
exists or if it's the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deleteLayer(&quot;lag&quot;)
 
Slett laget som heter «lag». Hvis det ikke finnes noe lag som heter dette, eller det er det eneste laget i dokumentet, så vil det ikke skje noe.
 
Kan gi feilmeldinga «NotFoundError» hvis laget ikke kan bli funnet.
Kan gi feilmeldinga «ValueError» hvis navnet på laget ikke blir godkjent.</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
683,19 → 843,26
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createLayer(&quot;lag&quot;)
 
Opprett laget som heter «lag».
 
Kan gi feilmeldinga «ValueError» hvis navnet på laget ikke blir godkjent.</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
<source>getGuiLanguage() -> string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getGuiLanguage() -> streng
 
Gir en streng med verdien for «lang» (valgt språk).
</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
703,12 → 870,12
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
716,12 → 883,12
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
729,12 → 896,12
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -> string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
742,12 → 909,12
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
756,14 → 923,14
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
the number of values passed don't group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -> string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
774,14 → 941,14
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
the number of values passed don't group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
793,14 → 960,14
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
the number of values passed don't group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -> string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
808,10 → 975,10
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
819,7 → 986,9
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deleteObject([&quot;navn&quot;])
 
Sletter objektet som heter «navn». Hvis «navn» ikke er angitt, så slettes det valgte objektet.</translation>
</message>
<message>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
828,39 → 997,45
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -> bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
given, it's applied on the selected object.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
<source>getAllStyles() -> list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getAllStyles() -> liste
 
Gir en liste over navnene på alle avsnittsstilene i det gjeldende dokument.
</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
<source>currentPage() -> integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>currentPage() -> heltall
 
Gir nummeret på den gjeldende siden. Sidetallet starter på 1 og
går oppover, uansett hvilket sidetall den første siden har fått.</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
867,7 → 1042,9
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>redrawAll()
 
Gjenoppfrisker visningen av alle sidene.</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
876,7 → 1053,7
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
887,44 → 1064,62
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deletePage(nr)
 
Sletter den angitte siden. Ingen ting blir slettet, hvis dokumentet bare inneholder en side.
Sidetallet telles fra 1 og oppover, uansett hvilket sidetall den første siden har fått.
 
Kan gi feilmeldinga «IndexError» hvis sidetallet er utenfor det gyldige området.
</translation>
</message>
<message>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
<source>pageCount() -> integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>pageCount() -> heltall
 
Gir antall sider i dokumentet.
</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
<source>getHGuides() -> list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
document's current units - see UNIT_&lt;type> constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getHGuides() -> liste
 
Gir en liste med posisjonene på de vannrette hjelpelinjene. Verdiene er
angitt i måleenheten for dokumentet – se UNIT_&lt;type> konstanter.
</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type> constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setHGuides(liste)
Oppretter vannrette hjelpelinjer. Inn-parameterne skal være en liste med plasseringen av hjelpelinjene, angivet i måleenheten som er valgt for dokumentet – se UNIT_&lt;type> konstanter.
 
Eksempel: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # lager en ny hjelpelinje uten at de tidligere hjelpelinjene går tapt.
setHGuides([90,250]) # Erstatter de nåværende hjelpelinjene fullstendig
</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
931,7 → 1126,10
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getVGuides()
 
Se «getHGuides».
</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
938,25 → 1136,38
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setVGuides()
 
Se «setHGuides».
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
<source>getPageSize() -> tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units.
See UNIT_&lt;type> constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getPageSize() -> tuppel
 
Gir en tuppel med sidestørrelsene, målt i dokumentets angitte måleenhed.
Se UNIT_&lt;type> konstanter og getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
<source>getPageItems() -> list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
(name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)]
means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getPageItems() -> liste
 
Gir en liste med tuppler med elementene på den gjeldende siden. Tuppelen er:
(navn, objekttype, rekkefølge) F.eks. [('Tekst1', 4, 0), ('Bilde1', 2, 1)].
Det betyr at objektet «Tekst1» er en tekstramme (type 4) og er den
første på siden ...
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
965,7 → 1176,7
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
973,7 → 1184,7
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
984,7 → 1195,11
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLineWidth(width, [&quot;navn&quot;])
 
Angir at strekbredden på objektet «navn» er «width». «Width» må være mellom 0.0 og 12 punkt. Hvis «navn» ikke er angitt vil det gjeldende objektet bli valgt.
 
Kan gi feilmeldinga «ValueError» hvis strekbredden ikke er mellom 0 og 12 punkt.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
996,7 → 1211,7
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1003,9 → 1218,9
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
predefined constants for join - JOIN_&lt;type>.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1012,9 → 1227,9
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type>.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1021,9 → 1236,9
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style>.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1035,7 → 1250,7
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1045,7 → 1260,7
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1053,12 → 1268,12
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
May raise NotFoundError if the line style doesn't exist.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -> string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
1065,18 → 1280,18
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -> integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>getText([&quot;name&quot;]) -> string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1083,10 → 1298,10
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -> string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1093,41 → 1308,43
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
 
Gir linjeavstanden på teksten i tekstramma, målt i punkt. Hvis «navn» ikke er angitt så brukes det gjeldende objektet.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -> float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -> integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1138,7 → 1355,7
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1148,9 → 1365,9
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
May throw ValueError for a font size that's out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1161,7 → 1378,9
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setLineSpacing(størrelse, [&quot;navn&quot;])
 
Setter linjeavstanden på teksten i tekstramma «navn» til «størrelse». Størrelsen måles i punkt. Hvis «navn» ikke er angitt brukes det gjeldende objektet.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1171,7 → 1390,7
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1181,7 → 1400,7
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1192,7 → 1411,7
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
1201,7 → 1420,7
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1210,7 → 1429,7
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1218,7 → 1437,7
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1229,7 → 1448,7
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1240,7 → 1459,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1247,11 → 1466,11
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)'
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
1258,7 → 1477,7
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>progressReset()
1266,15 → 1485,22
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>progressReset()
 
Rydder opp i de tidligere innstillingene til Scribus' framdriftsviser. Den kalles før framdriftsviseren brukes neste gang. Se «progressSet».
</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>progressTotal(max)
 
Setter framdriftsviserens høyeste trinnverdi til det angitte tallet.
Se «progressSet».
</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
1285,9 → 1511,9
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs]
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setCursor()
1294,30 → 1520,45
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setCursor()
 
[IKKE STØTTET!] Kan føre til at noe bryter sammen, så unngå å bruke den foreløpig.
</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's
useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus
won't automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>docChanged(bool)
 
Skrus av/på skjule-ikonet i verktøylinja til Scribus og menyoppføringa «Lagre» i filmenyen.
Det er nyttig å kalle denne prosedyren når du endrer dokumentet, fordi Scribus
ikke oppdager det automatisk når du har endret et dokument ved at bruke et skript.
</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection>)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'.
If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'.
Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;markering>)
 
Setter skaler til ramme på den markerede eller speciferede bilde-ramme til «scaletoframe».
Hvis proportional er valgt, så er størrelsesforholdet til «proportionelt».
Både «skalertilramme» og «proportional» er boolske verdier.
 
Kan gi feilmeldinga «WrongFrameTypeError».
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -> tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1324,10 → 1565,10
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1338,14 → 1579,14
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -> string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
1352,97 → 1593,138
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'.
For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)')
Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -> integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
- see UNIT_&lt;type> for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
If `includesuper' is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >getPropertyCType(objekt, egenskab, inkludérsuper=True)
 
Gir navnet på «egenskapen»s C-type i det gitte «objektet». Se «getProperty()» for flere detaljer.
 
Hvis «inkludérsuper» er «true», let også i nedarvede egenskaper.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
Return a list of property names supported by `object'.
If `includesuper' is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >getPropertyNames(objekt, inkludérsuper=True)
 
Gir en liste over egenskapsnavn som er støttet av av «objekt».
Hvis «inkludérsuper» er «true» gis også navnene på de egenskapene som er
støttet av foreldreklassen.
</translation>
</message>
<message>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
Return the value of the property `property' of the passed `object'.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
The `property' argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object'.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >getProperty(objekt, egenskab)
 
Returnerer verdien av egenskab `egenskab' i det givne `objekt'.
 
Argumentet `object' kan være en streng, og der vil da bli søgt efter det
navngivne Sideelement. Det kan også være et PyObjekt, som kan pege på
et hvilket som helst C++ QObjekt tilfælde.
 
Argumentet `egenskab' skal være en streng, og er navnet på den egenskab
der søges efter i `objekt'.
 
Verdien der returneres er forskellig afhængig af egenskabens type.
</translation>
</message>
<message>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type
compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >setProperty(objekt, egenskab, verdi)
 
Sætter `egenskab' av `objekt' til `verdi'. Hvis `verdi' ikke kan omgjøres til en type
der er forenelig med typen av `egenskab', vil en indsigelse bli rejst. En indsigelse
kan også bli rejst, hvis den grundlæggende sætter mislykkes.
 
Se getProperty() for mere informasjon.
</translation>
</message>
<message>
<source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
 
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
Return a list of children of `object', possibly restricted to children
of class named `ofclass' or children named `ofname'. If `recursive' is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
 
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >getChildren(objekt, afklasse=None, afnavn=None, regexpmatch=False, rekursiv=True)
 
Returnerer en liste af børn af `objekt', muligvis begrænset til børn
af klasse med navnet `afklasse' eller børn med navnet `afnavn'. Hvis `rekursiv'
er True, søges rekursivt gjennom børn, børnebørn, etc.
 
See QObject::children() i Qt dokumentationen for mere informasjon.
</translation>
</message>
<message>
<source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
 
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
Return the first child of `object' named `childname', possibly restricting
the search to children of type name `ofclass'. If `recursive' is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >getChild(objekt, barnenavn, afklasse=None, rekursiv=True)
 
Returnerer det første barn af `objekt' med navnet `barnenavn', søgningen
er muligvis begrænset til børn af klasse med navnet `afklasse'. Hvis `rekursiv'
er True, søges rekursivt gjennom børn, børnebørn, etc.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1451,10 → 1733,10
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -> bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1462,42 → 1744,46
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise NotFoundError if the specified font can't be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
units. See UNIT_&lt;type> constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >getPageMargins()
 
Returnerer side marger som en (top, venstre, højre, bund) tuppel i dokumentets
aktuelle måle-enhed. Se UNIT_&lt;type> konstanter og getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1509,7 → 1795,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1521,18 → 1807,18
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -> integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1542,10 → 1828,10
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -> bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1552,19 → 1838,23
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
<source>newStyleDialog() -> string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newStyleDialog() -> streng
 
Viser vinduet «Lag en ny avsnittsstil». Funksjonen gir det riktige
stilnavnet – eller ingenting når brukeren trykker «Avbryt» i vinduet.
</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
1572,7 → 1862,7
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
1580,8 → 1870,8
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
numbers if you're creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1598,7 → 1888,39
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >newDoc(størrelse, marger, retning, førsteSideNummer,
måle-enhed, modståendeSider, førsteSideVenstre) -> bool
 
ADVARSEL: Forældet procedure! bruk newDocument i stedet for.
 
Laver et Nyt dokument og gir \&quot;true\&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har
følgende betydning:
 
størrelse = A tuppel (bredde, høyde) beskriver størrelsen av dokumentet. du kan
bruke predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;paper_type> f.eks. PAPER_A4 etc.
 
marger = En tuppel (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets marger
 
retning = sidens retning – constanter PORTRAIT, LANDSCAPE
 
førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brukt for
side-nummerering. Selvom verdien oftest er 1, så er der nogen gange bruk for
et højere nummer, når et dokument består av flere dele.
 
enhed: denne verdi sætter måle-enheden, som brukes i dokumentet. Bruk en
predefineret constant for dette, en av: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
modståendeSider = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
førsteSideVenstre = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Verdierne for bredde, høyde og marger er udtrykt i den givne måle-enhed
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
ikke er i punkter, så sørg for at tage høyde for dette.
 
eksempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
</message>
<message>
<source>closeMasterPage()
1606,7 → 1928,10
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>closeMasterPage()
 
Lukker den gjeldende malsiden, hvis det er noen, og går tilbake til vanlig sideredigering. Du kan starte å redigere en malside med kommandoen «editMasterPage()».
</translation>
</message>
<message>
<source>masterPageNames()
1613,7 → 1938,9
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>masterPageNames()
 
Gir en liste over navnene på alle malsidene i dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<source>editMasterPage(pageName)
1621,7 → 1948,10
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>editMasterPage(sideNavn)
 
Åpner malsiden «sideNavn» så du kan endre den. Avslutt redigeringen med «closeMasterPage()».
</translation>
</message>
<message>
<source>createMasterPage(pageName)
1629,7 → 1959,10
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>createMasterPage(sideNavn)
 
Lager en malside som heter «sideNavn» og åpner den så den kan redigeres.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteMasterPage(pageName)
1636,7 → 1969,10
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>deleteMasterPage(sideNavn)
 
Slett den navngittee malsiden.
</translation>
</message>
<message>
<source>zoomDocument(double)
1644,22 → 1980,30
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>zoomDocument(dobbelt)
 
Skaler opp visningen av dokumentet i hovedvinduet. Funksjonen bruker heltallsverdier
som 20.0, 100.0, osv. Hvis siden skal fylle vinduet, bruker -100.
</translation>
</message>
<message>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -> string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>duplicateObject([&quot;navn&quot;]) -> streng
 
Lager en kopi av det valgte objektet (eller den valgte gruppa).</translation>
</message>
<message>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -> bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setInfo(&quot;forfatter&quot;, &quot;informasjon&quot;, &quot;beskrivelse&quot;) -> bool
 
Angir informasjon om dokumentet: «forfatter», «informasjon» og «beskrivelse» er strenger.</translation>
</message>
</context>
<context>
1749,8 → 2093,8
<translation>Ingen Ghostscript-versjon er tilgjengelig</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Scribus versjon %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
<source>&lt;b>Scribus Version %1&lt;/b>&lt;p>%2&lt;br/>%3 %4&lt;br/>%5&lt;/p></source>
<translation>&lt;b>Scribusversjon %1&lt;/b>&lt;p>%2&lt;br/>%3 %4&lt;br/>%5&lt;/p></translation>
</message>
<message>
<source>Build ID:</source>
1999,11 → 2343,11
</message>
<message>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Strek under &amp;ord</translation>
<translation>Understrek &amp;ord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Overstrykning</translation>
<translation>&amp;Strek over</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All Caps</source>
2011,7 → 2355,7
</message>
<message>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>S&amp;må bokstaver</translation>
<translation>&amp;Kapiteler</translation>
</message>
<message>
<source>Su&amp;perscript</source>
2023,7 → 2367,7
</message>
<message>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>S&amp;kygge</translation>
<translation>&amp;Skygge</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Image Effects</source>
2035,7 → 2379,7
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Lag &amp;kopi</translation>
<translation>Lag en &amp;kopi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
2147,7 → 2491,7
</message>
<message>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>S&amp;plitt mangekanter</translation>
<translation>&amp;Del opp mangekanter</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
2155,7 → 2499,7
</message>
<message>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>B&amp;ilderamme</translation>
<translation>&amp;Bilderamme</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Polygon</source>
2239,7 → 2583,7
</message>
<message>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Vis &amp;gitteret</translation>
<translation>Vis &amp;rutenettet</translation>
</message>
<message>
<source>Show G&amp;uides</source>
2307,7 → 2651,7
</message>
<message>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>&amp;pdf-Verktøy</translation>
<translation>&amp;Pdf-Verktøy</translation>
</message>
<message>
<source>Select Item</source>
2359,7 → 2703,7
</message>
<message>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Fjern lenka mellom tekstrammene</translation>
<translation>Fjern lenker mellom tekstrammer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
2371,7 → 2715,7
</message>
<message>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation>Rediger teksten med tekstbehandleren</translation>
<translation>Rediger teksten med den innebygde tekstbehandleren</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Frame</source>
2419,11 → 2763,11
</message>
<message>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Lag innholdsfortegnelse</translation>
<translation>&amp;Lag Innholdsregistre</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Om Scribus</translation>
<translation>Om &amp;Scribus</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
2571,7 → 2915,7
</message>
<message>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation type="unfinished">Skru av/på palettene</translation>
<translation type="unfinished" >Skru av/på vinduene</translation>
</message>
<message>
<source>Toggle Guides</source>
2607,7 → 2951,7
</message>
<message>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation>&amp;Om tilleggsprogramene</translation>
<translation>Om &amp;tilleggsprogrammene</translation>
</message>
<message>
<source>More Info...</source>
2615,7 → 2959,7
</message>
<message>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Vis på utskriften</translation>
<translation>&amp;Vis på utskrifta</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
2630,22 → 2974,6
<translation>Vis linjalene</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document Outline Palette</comment>
<translation type="obsolete">&amp;Oversikt</translation>
</message>
<message>
<source>Solidus</source>
<translation type="unfinished">Skråstrek</translation>
</message>
2675,7 → 3003,7
</message>
<message>
<source>Hair Space</source>
<translation type="unfinished">Hårtynt mellomrom</translation>
<translation>Det smaleste mellomrommet</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
2726,29 → 3054,6
<translation>&amp;Stiler ...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
type effect</comment>
<translation type="obsolete">&amp;Oversikt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>
 
Convert to oulines</comment>
<translation type="obsolete">&amp;Oversikter</translation>
</message>
<message>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Lim inn (&amp;absolutt)</translation>
</message>
2762,18 → 3067,33
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Oversikt</translation>
<comment>
type effect</comment>
<translation>&amp;Omriss</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Oversikter</translation>
<comment>
 
 
 
 
 
Convert to oulines
</comment>
<translation type="unfinished" >&amp;Omriss</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Oversikt</translation>
<comment>
 
 
 
 
 
Document Outline Palette
</comment>
<translation type="unfinished" >&amp;Omriss</translation>
</message>
</context>
<context>
2808,7 → 3128,7
</message>
<message>
<source>Guide</source>
<translation>Hjelpelinje</translation>
<translation>En hjelpelinje</translation>
</message>
<message>
<source>Selection</source>
3065,7 → 3385,7
<translation>Nødvendig</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<source>Don't Export Value</source>
<translation>Ikke eksporter verdi</translation>
</message>
<message>
3158,7 → 3478,7
</message>
<message>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation>Ingen rulling</translation>
<translation>Ikke rull</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Spell Check</source>
3238,7 → 3558,7
</message>
<message>
<source>Mouse Exit</source>
<translation type="unfinished">Mus avslutt</translation>
<translation type="unfinished" >Pekeren forlater feltet</translation>
</message>
<message>
<source>On Focus</source>
3246,7 → 3566,7
</message>
<message>
<source>On Blur</source>
<translation type="unfinished">Ved Blur</translation>
<translation>Ved tilsløring</translation>
</message>
<message>
<source>Script:</source>
3362,7 → 3682,7
</message>
<message>
<source>Custom Scripts</source>
<translation type="unfinished">Egne skript</translation>
<translation>Egne skript</translation>
</message>
<message>
<source>Format:</source>
3390,7 → 3710,7
</message>
<message>
<source>Custom validate script:</source>
<translation type="unfinished">Selvvalgt valideringsskript:</translation>
<translation>Selvvalgt skript som tester gyldigheten:</translation>
</message>
<message>
<source>Validate</source>
3434,7 → 3754,7
</message>
<message>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation type="unfinished">Selvvalgt utregningsskript:</translation>
<translation>Selvvalgt utregningsskript:</translation>
</message>
<message>
<source>Calculate</source>
3478,7 → 3798,7
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>pdf Filer (*.pdf);;Alle filtyper (*)</translation>
<translation>Pdf-filer (*.pdf);;Alle filtyper (*)</translation>
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
3535,7 → 3855,7
</message>
<message>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>pdf-Dokumenter (*.pdf);; Alle filtyper (*)</translation>
<translation>Pdf-dokumenter (*.pdf);; Alle filtyper (*)</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Type:</source>
3648,7 → 3968,7
</message>
<message>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation>Scribus&apos; grensesnitt mot et program for strekkoder laget med ren Postscript</translation>
<translation>Scribus' grensesnitt mot et program for strekkoder laget i ren Postscript</translation>
</message>
</context>
<context>
3782,7 → 4102,7
</message>
<message>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Bakgrunnsfarge - under strekkoden</translation>
<translation>Bakgrunnsfarge – under strekkoden</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lines</source>
3822,7 → 4142,7
</message>
<message>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation>&amp;Ta med kontrollsiffer</translation>
<translation>&amp;Ta med kontrollsifferet i strekkoden</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+N</source>
3830,11 → 4150,11
</message>
<message>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Lag strekkoden og ta med kontrollsiffer i strekkoden</translation>
<translation>Lag strekkoden og ta med kontrollsifferet i strekkoden</translation>
</message>
<message>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation>&amp;Ta med kontrollsiffer</translation>
<translation>&amp;Ta med kontrollsifferet i teksten</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+U</source>
3842,7 → 4162,7
</message>
<message>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Ta med kontrollsiffer i strekkodeteksten</translation>
<translation>Ta med kontrollsifferet i teksten under strekkoden</translation>
</message>
</context>
<context>
3923,7 → 4243,7
</message>
<message>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Hovedbok</translation>
</message>
</context>
<context>
3992,7 → 4312,7
</message>
<message>
<source>Scale:</source>
<translation>Skala:</translation>
<translation>Skalering:</translation>
</message>
<message>
<source>Always</source>
4047,15 → 4367,15
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished">Rendering Intenter</translation>
<translation>Fargetilpasninger:</translation>
</message>
<message>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">Oppfattet</translation>
<translation>Sansningsmessig (perseptuell)</translation>
</message>
<message>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Relative Colorimetric</translation>
<translation>Relativ fargeanalyse (kolorimetri)</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
4063,11 → 4383,11
</message>
<message>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Absolutt Colorimetric</translation>
<translation>Absolutt fargeanalyse (kolorimetri)</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="unfinished">Standard fargeprofil for tette farger på siden</translation>
<translation type="unfinished" >Standard fargeprofil for ensfargede farger på siden</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
4084,20 → 4404,18
<message>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished">Standard rendering intent for din skjerm. Hvis ikke du vet hvorfor du burde
forandre det, bør du velge Relative Colorimetric eller Perceptual. </translation>
<translation>Standard fargetilpasning for din skjerm. Hvis ikke du vet hva du skal bruke, bør du velge «Relativ fargeanalyse» eller «Sansningsmessig».</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished">Standard rendering intent for din skriver. Hvis ikke du vet hvorfor du burde
forandre det, bør du velge Relative Colorimetric eller Perceptual. </translation>
<translation>Standard fargetilpasning for din skriver. Hvis ikke du vet hva du skal bruke, bør du velge «Relativ fargeanalyse» eller «Sansningsmessig». </translation>
</message>
<message>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
<source>Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished">Aktiver &apos;soft proofing&apos; av hvordan dine dokument farger vil
skrives ut basert på den valgte skriver profil.</translation>
<translation>Skru på skjermen hvordan dine dokumentfarger vil
skrives ut basert på den valgte skriverprofilen.</translation>
</message>
<message>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
4108,16 → 4426,16
<message>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished">Black Point Compensation er en metode for å øke kontrasten i fotografier.
Det er smart å aktivere dette hvis du har fotografier i ditt dokumentet.</translation>
<translation>Kompensering for svartpunkt er en metode for å øke bildekontrasten.
Hvis du har fotografier i ditt dokumentet er det lurt å bruke dette.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Bruk fargekontroll</translation>
<translation>&amp;Bruk fargehåndtering</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tette farger:</translation>
<translation type="unfinished" >&amp;Ensfarget:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
4141,11 → 4459,11
</message>
<message>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Marker farge ut av &amp;Gamut</translation>
<translation>Marker farger utenfor &amp;fargeområdet</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished">Bruk &amp;Blackpoint Compensation</translation>
<translation>Kompenser for &amp;svartpunkt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
4232,7 → 4550,7
</message>
<message>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="unfinished">HSV-Colormap</translation>
<translation type="unfinished" >HSV-Fargekart</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
4244,7 → 4562,7
</message>
<message>
<source>Is Spot Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Er en spotfarge</translation>
</message>
<message>
<source>Is Registration Color</source>
4261,11 → 4579,11
</message>
<message>
<source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hvis du velger dette vil dette bli trykket på alle platene. Registerfarger bruker for passmerker, som for eksempel skjæremerker, registermerker og lignende. Disse brukes vanligvis ikke i selve sideoppsettet.</translation>
</message>
<message>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ved at velge dette vil gjøre om denne fargen til en spotfarge, og dermed lage enda et punkt når det blir laget plater eller separasjoner. Det er ofte brukt, når en logo eller anden farve skal være helt nøyaktig eller ikke kan lages ved hjelp av trykkfargene i CMYK. Metalliske og fluorescerende farver er gode eksempler på farger, som det ikke er særlig let å lage med trykkfarger i CMYK.</translation>
</message>
</context>
<context>
4272,7 → 4590,7
<name>ChTable</name>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan se et miniatyrbilde hvis du trykker og holder nede den høyre museknappen. Ved hjelp av «Sett inn» setter du inn en glyff i avsnittet nedenfor, og Delete-tasten fjernet den du satte inn sist.</translation>
</message>
</context>
<context>
4287,7 → 4605,7
</message>
<message>
<source>Character Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Tegnklasse:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
4311,31 → 4629,31
</message>
<message>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished">Fullt tegnsett</translation>
<translation>Fullt tegnsett</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Basic Latin</translation>
</message>
<message>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Latin-1 Supplement</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utvidet Latin A</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utvidet Latin B</translation>
</message>
<message>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generell tegnsetting</translation>
</message>
<message>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hevet og senket tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Currency Symbols</source>
4343,11 → 4661,11
</message>
<message>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bokstavlignende symboler</translation>
</message>
<message>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tallformer</translation>
</message>
<message>
<source>Arrows</source>
4359,7 → 4677,7
</message>
<message>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished">Symboler for å tegne bokser</translation>
<translation>Tegn bokser</translation>
</message>
<message>
<source>Block Elements</source>
4371,15 → 4689,15
</message>
<message>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forskjellige symboler</translation>
</message>
<message>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dingbats</translation>
</message>
<message>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Småform-varianter</translation>
</message>
<message>
<source>Ligatures</source>
4387,7 → 4705,7
</message>
<message>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spesielle tegn</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
4399,11 → 4717,11
</message>
<message>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished">Kyrillisk</translation>
<translation>Kyrillisk</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tillegg for kyrillisk</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
4411,11 → 4729,11
</message>
<message>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utvidet Arabisk A</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utvidet Arabisk B</translation>
</message>
<message>
<source>Hebrew</source>
4462,11 → 4780,11
</message>
<message>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektet er en pdf-kommentar eller et pdf-felt</translation>
</message>
<message>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektet er en pdf-fil som er satt inn</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
4543,7 → 4861,7
<message>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Kan ikke samle fila:
<translation type="unfinished" >Klarte ikke å samle fila:
%1</translation>
</message>
</context>
4567,7 → 4885,7
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Lag kopi</translation>
<translation>&amp;Lag en kopi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
4598,7 → 4916,7
<translation>Lagre nåværende fargesett</translation>
</message>
<message>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<source>Remove unused colors from current document's color set</source>
<translation>Slett ubrukte farger fra dette dokumentets fargesett</translation>
</message>
<message>
4655,7 → 4973,7
</message>
<message>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color many not be able to be printed exactly as displayed on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hvis fargehåndtering er på, så vil en advarselstrekant gi advarsel hvis fargen kan være utenfor fargeområdet til den skriverprofilen du har valgt. Det betyr at fargen kanskje ikke kan skrives ut helt slik den vises på skjermen. Spotfarger antydes med en rød sirkel. Registerfarger vil ha et registreringsmerke ved siden av seg. Mer hjelp om advarsler angående fargeområdet (gamut) finner du på hjelpesidene på nettet under «Color Management» (http://wiki.scribus.net).</translation>
</message>
</context>
<context>
4662,83 → 4980,83
<name>ColorWheel</name>
<message>
<source>Monochromatic</source>
<translation>Monokromatisk</translation>
<translation>Ensfarget</translation>
</message>
<message>
<source>Analogous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nabofarger (analogt)</translation>
</message>
<message>
<source>Complementary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Komplementærfarger</translation>
</message>
<message>
<source>Split Complementary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nabofargene og deres komplementærfarger</translation>
</message>
<message>
<source>Triadic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Treklang</translation>
</message>
<message>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Firklang (dobbelt komplementært)</translation>
</message>
<message>
<source>Base Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grunnfarger</translation>
</message>
<message>
<source>Monochromatic Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ensfarget, lys</translation>
</message>
<message>
<source>Monochromatic Dark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ensfarget, mørk</translation>
</message>
<message>
<source>1st. Analogous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Første nabofarge</translation>
</message>
<message>
<source>2nd. Analogous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Andre nabofarge</translation>
</message>
<message>
<source>1st. Split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Første splittfarge</translation>
</message>
<message>
<source>2nd. Split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Andre splittfarge</translation>
</message>
<message>
<source>3rd. Split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tredje splittfarge</translation>
</message>
<message>
<source>4th. Split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fjerde splittfarge</translation>
</message>
<message>
<source>1st. Triadic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Første treklangfarge</translation>
</message>
<message>
<source>2nd. Triadic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Andre treklangfarge</translation>
</message>
<message>
<source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Første firklangfarge (komplementærfargen)</translation>
</message>
<message>
<source>2nd. Tetradic (angle)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Andre firklangfarge (andre fargepar)</translation>
</message>
<message>
<source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tredje firklangfarge (andre fargepar, farge to)</translation>
</message>
</context>
<context>
4793,7 → 5111,7
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished">Erstatt de opprettede fargene i dokumentfargene</translation>
<translation>Erstatt de opprettede fargene i dokumentfargene</translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
4801,7 → 5119,7
</message>
<message>
<source>Merging colors</source>
<translation>Henter inn fargene</translation>
<translation>Slår sammen fargene</translation>
</message>
<message>
<source>Error: </source>
4833,7 → 5151,7
</message>
<message>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation>&amp;Hent inn en eksisterende farge ...</translation>
<translation>&amp;Importer en eksisterende farge ...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge colors</source>
4853,27 → 5171,27
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forskjellen mellom de valgte verdiene og de som er talt. Se dokumentasjonen for mer informasjon.</translation>
</message>
<message>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trykk på fargehjulet for å få grunnfargen. Fargetonen er i fargemodellen HSV.</translation>
</message>
<message>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksempel på et fargeskjema</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg en av metodene for å lage et fargeskjema</translation>
</message>
<message>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Farger i ditt fargeskjema</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Her kan du simulere vanlige synsfeil. Velg fra lista.</translation>
</message>
<message>
<source>New Color</source>
4881,7 → 5199,7
</message>
<message>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Finner ikke den valgte fargen. Sannsynligvis har du valgt svart, grått eller hvitt. Disse fargene kan ikke prosesseres.</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor Components...</source>
4889,15 → 5207,15
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation>Protanopia (Rød)</translation>
<translation>Protanopia (Rødblindhet)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation>Deuteranopia (Grønn)</translation>
<translation>Deuteranopia (Grønnblindhet)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation>Tritanopia (Blå)</translation>
<translation>Tritanopia (Blåblindhet)</translation>
</message>
<message>
<source>Color %1 exists already!</source>
4916,7 → 5234,7
</message>
<message>
<source>Color setting helper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hjelpeprogram for fargeoppsettet</translation>
</message>
<message>
<source>Color selector with color theory included.</source>
4951,19 → 5269,6
<translation>Ingen</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<comment>
 
 
 
 
 
 
CommonStrings, custom page size
</comment>
<translation type="obsolete">Selvvalgt</translation>
</message>
<message>
<source>Single Page</source>
<translation>Enkeltsidig</translation>
</message>
5001,100 → 5306,101
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation type="unfinished">Selvvalgt</translation>
<comment>
CommonStrings, custom page size</comment>
<translation>Selvvalgt</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Normal, venstre</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Middle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Normal, midten</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Normal, høyre</translation>
</message>
<message>
<source>Monday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mandag</translation>
</message>
<message>
<source>Tuesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tirsdag</translation>
</message>
<message>
<source>Wednesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Onsdag</translation>
</message>
<message>
<source>Thursday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Torsdag</translation>
</message>
<message>
<source>Friday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fredag</translation>
</message>
<message>
<source>Saturday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lørdag</translation>
</message>
<message>
<source>Sunday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Søndag</translation>
</message>
<message>
<source>January</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Januar</translation>
</message>
<message>
<source>February</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Februar</translation>
</message>
<message>
<source>March</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mars</translation>
</message>
<message>
<source>April</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>April</translation>
</message>
<message>
<source>May</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mai</translation>
</message>
<message>
<source>June</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Juni</translation>
</message>
<message>
<source>July</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Juli</translation>
</message>
<message>
<source>August</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>August</translation>
</message>
<message>
<source>September</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>September</translation>
</message>
<message>
<source>October</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oktober</translation>
</message>
<message>
<source>November</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>November</translation>
</message>
<message>
<source>December</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Desember</translation>
</message>
</context>
<context>
5101,7 → 5407,7
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
<translation>Skygge:</translation>
<translation>Metningsgrad:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
5137,7 → 5443,7
</message>
<message>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Rediger egenskapene til linjefargen</translation>
<translation>Rediger egenskapene til strekfargen</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
5189,7 → 5495,7
</message>
<message>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Flytt begynnelsen av gradientvektoren med venstre museknapp nede og flytt slutten av gradientvektoren med høyre museknapp nede.</translation>
</message>
</context>
<context>
5276,7 → 5582,7
</message>
<message>
<source>N-Up Printing</source>
<translation type="unfinished">N-Up utskrift</translation>
<translation type="unfinished" >N-Up-utskrift</translation>
</message>
<message>
<source>Page per Sheet</source>
5295,8 → 5601,8
<translation>Verdi</translation>
</message>
<message>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Denne ruta viser ulike valg for utskrift ved hjelp av Cups. Hvilke valg som er tilgjengelig vil avhenge av hvilken skriverdriver du har. Du kan bekrefte at du har støtte for Cups ved å velge «Hjelp – Om Scribus». Se etter C-C-T, som står for henholdsvis: C=CUPS C=littlecms T=TIFF-støtte. Hvis et bibliotek ikke er støttet er det markert med *</translation>
</message>
</context>
<context>
5303,7 → 5609,7
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished">Tegnsett:</translation>
<translation>Koding:</translation>
</message>
<message>
<source>Moves to your Document Directory.
5450,12 → 5756,12
<name>DocIm</name>
<message>
<source>Importing failed</source>
<translation type="unfinished">Importeringen mislyktes</translation>
<translation>Klarte ikke å importere</translation>
</message>
<message>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Klarte ikke å hente inn Word-dokumentet
<translation>Klarte ikke å importere Word-dokumentet
%1</translation>
</message>
</context>
5503,7 → 5809,7
</message>
<message>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation type="unfinished">Identi&amp;fiser:</translation>
<translation>&amp;Referanse:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Source:</source>
5519,7 → 5825,7
</message>
<message>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation type="unfinished">Dek&amp;ning:</translation>
<translation>Dek&amp;ning:</translation>
</message>
<message>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
5543,7 → 5849,7
</message>
<message>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Formen eller genren for dokumentets innhold, f.eks kategorier, funksjoner, genrer, osv.</translation>
<translation>Formen eller genren for dokumentets innhold, f.eks kategorier eller funksjoner.</translation>
</message>
<message>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
5559,7 → 5865,7
</message>
<message>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>Avgrensningen for dokumentets innhold, ta gjerne med sted, tid og juridisk virkningsområde</translation>
<translation>Avgrensning for dokumentets innhold, ta gjerne med sted, tid og juridisk virkningsområde</translation>
</message>
<message>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
5583,7 → 5889,7
</message>
<message>
<source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation>Et emne eller tema for dette dokumentet i stikkordsform. Kan legges inn i pdf-fila og hjelpe brukeren da informasjonen er søkbar.</translation>
<translation>Et emne eller tema for dette dokumentet i stikkordsform. Kan legges inn i pdf-fila og hjelpe brukeren, da informasjonen er søkbar.</translation>
</message>
<message>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
5625,9 → 5931,9
<translation>A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Navn:&lt;/b&gt; Valgfritt navn på bolken, for eksempel oversikt.&lt;br/&gt;
&lt;b&gt;Vist:&lt;/b&gt; Velg dette for å vise sidetallene i denne bolken hvis det er en eller flere tekstrammer som er satt opp til å gjøre dette.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Fra:&lt;/b&gt; Sideoversikten som denne bolken skal starte ved.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Til:&lt;/b&gt; Den sideoversikten denne bolken skal stoppe ved.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Stil:&lt;/b&gt; Velg hvilken sidetallstil du vil bruke&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; Sideoversikten med sideområdet stilen skal starte ved. Hvis for eksempel Start er «2» og Stilen er «a,b,c, ...» så vil sidenummereringa starte med b. For første bolken i dokumentet vil dette erstatte det tidligere Første sidetall i det nye filvinduet.</translation>
<source>&lt;b>Name:&lt;/b> Optional name for section eg. Index&lt;br/>&lt;b>Shown:&lt;/b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/>&lt;b>From:&lt;/b> The page index for this section to start at.&lt;br/>&lt;b>To:&lt;/b> The page index for this section to stop at.&lt;br/>&lt;b>Style:&lt;/b> Select the page number style to be used.&lt;br/>&lt;b>Start:&lt;/b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b>Navn:&lt;/b> Valgfritt navn på bolken, for eksempel oversikt.&lt;br/>
&lt;b>Vist:&lt;/b> Velg dette for å vise sidetallene i denne bolken hvis det er en eller flere tekstrammer som er satt opp til å gjøre dette.&lt;br/>&lt;b>Fra:&lt;/b> Sideoversikten som denne bolken skal starte ved.&lt;br/>&lt;b>Til:&lt;/b> Den sideoversikten denne bolken skal stoppe ved.&lt;br/>&lt;b>Stil:&lt;/b> Velg hvilken sidetallstil du vil bruke&lt;br/>&lt;b>Start:&lt;/b> Sideoversikten med sideområdet stilen skal starte ved. Hvis for eksempel Start er «2» og Stilen er «a,b,c, ...» så vil sidenummereringa starte med b. For første bolken i dokumentet vil dette erstatte det tidligere «Første sidetall» i det nye filvinduet.</translation>
</message>
<message>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
5689,7 → 5995,7
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<source>Relates To</source>
<translation type="unfinished">Knyttet til</translation>
<translation>Knyttet til</translation>
</message>
<message>
<source>Is Parent Of</source>
5906,7 → 6212,7
</message>
<message>
<source>Print Separations</source>
<translation>Del opp utskriften</translation>
<translation>Del opp utskrifta</translation>
</message>
<message>
<source>Print in Color if Available</source>
5954,11 → 6260,11
</message>
<message>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished">Gjør om punktfarger til prosessfarger</translation>
<translation>Gjør om spotfarger til prosessfarger</translation>
</message>
<message>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation>Bruk Icc-profiler</translation>
<translation>Bruk ICC-profiler</translation>
</message>
<message>
<source>Advanced Options</source>
5979,27 → 6285,27
</message>
<message>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation>Bruk en annen utskriftbehandler, for eksempel Kskriver eller gtklp, for å få flere skrivervalg</translation>
<translation>Bruk en annen utskriftbehandler, for eksempel «Kprinter» eller «gtklp», for å få flere skrivervalg</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En metode for å skru av noen av gråsjatteringene som består av cyan, gul og magenta og bruke svart isteden. UCR berører for det meste de delene av bildet som er nøytrale og/eller har mørke toner som ligger nært opp mot grått. Hvis du bruker dette, kan det gi bedre utskrift for noen bilder, men det må prøves ut for hvert enkelt tilfelle. UCR gjør det mindre sannsynlig at det skal oppstå overmetning av blekk i fargene cyan, magenta og gul (CMY).</translation>
</message>
<message>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gjør om spotfarger til sammensatte farger. Med mindre du skal skrive ut spotfarger på en profesjonell skriver er det best å skru dette på.</translation>
</message>
<message>
<source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lar deg bruke ICC-profiler ved utskrift hvis fargehåndtering er skrudd på.</translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lar deg velge størrelsen på Postscript-fila. Anbefales ikke med mindre skriveren krever det.</translation>
</message>
<message>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished">Tilpass til sidemargene</translation>
<translation>Juster til sidemargene</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
6067,7 → 6373,7
</message>
<message>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation>Navn på din avsnittsstil</translation>
<translation>Navnet på din avsnittsstil</translation>
</message>
<message>
<source>Font of selected text or object</source>
6091,11 → 6397,11
</message>
<message>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation>Plass over avsnittet</translation>
<translation>Avstand over avsnittet</translation>
</message>
<message>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation>Plass under avsnittet</translation>
<translation>Avstand under avsnittet</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
6123,7 → 6429,7
</message>
<message>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Juster til grunnlinja</translation>
<translation>Juster til de vannrette linjene</translation>
</message>
<message>
<source>Drop Caps</source>
6159,7 → 6465,7
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished">Justert tegnavstand (tracking)</translation>
<translation>Justert tegnavstanden (tracking)</translation>
</message>
<message>
<source>Offset to baseline of characters</source>
6166,16 → 6472,12
<translation>Avstand til tegnenes grunnlinje</translation>
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="obsolete">Her kan du velge linjeavstand</translation>
</message>
<message>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trykk og hold museknappen nede for å angi linjeavstanden.</translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Auto</translation>
<translation>Automatisk</translation>
</message>
</context>
<context>
6210,7 → 6512,7
</message>
<message>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Gjør om igjen</translation>
<translation>&amp;Gjør om</translation>
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
6261,7 → 6563,7
</message>
<message>
<source>Shade:</source>
<translation>Skygge:</translation>
<translation>Metningsgrad:</translation>
</message>
<message>
<source>Brightness:</source>
6281,7 → 6583,7
</message>
<message>
<source>Posterize:</source>
<translation type="unfinished">Plakateffekt:</translation>
<translation>Bruk plakateffekt:</translation>
</message>
<message>
<source>Available Effects</source>
6289,7 → 6591,7
</message>
<message>
<source>Blur</source>
<translation>Sløre til</translation>
<translation>Slør til</translation>
</message>
<message>
<source>Brightness</source>
6320,8 → 6622,8
<translation>Gjør skarpere</translation>
</message>
<message>
<source>&gt;&gt;</source>
<translation>&gt;&gt;</translation>
<source>>></source>
<translation>>></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;&lt;</source>
6329,7 → 6631,7
</message>
<message>
<source>Effects in use</source>
<translation>Effekter i bruk</translation>
<translation>Effekter som er i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
6356,8 → 6658,8
</message>
<message>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Utskriftsmappen, stedet der du lagrer bildene dine.
Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype'</source>
<translation>Utskriftsmappa, stedet der du lagrer bildene dine.
Navnet på den eksporterte fila vil være «dokumentnavn-sidenummer.filtype»</translation>
</message>
<message>
6429,8 → 6731,8
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Skriv inn en kommaseparert liste med tegn der
tegnet * står for alle sider, og 1-5
står for en rekke sider eller en enkeltside. </translation>
tegnet * står for alle sidene, og 1-5
for en rekke sider eller en enkeltside.</translation>
</message>
<message>
<source>Export all pages</source>
6479,7 → 6781,7
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation>Metningsgrad</translation>
<translation>Metning</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
6487,7 → 6789,7
</message>
<message>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Lyshetsgrad</translation>
<translation type="unfinished" >Fargeglød</translation>
</message>
<message>
<source>Multiply</source>
6558,7 → 6860,7
<translation>Lag</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<source>Don't use any Path</source>
<translation>Ikke bruk noen stier</translation>
</message>
<message>
6614,7 → 6916,7
</message>
<message>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Fargeområde</translation>
<translation>Fargeområde:</translation>
</message>
</context>
<context>
6636,7 → 6938,7
</message>
<message>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Erstatningsskrifttyper</translation>
<translation>Erstatning av skrifttyper</translation>
</message>
<message>
<source>Additional Paths</source>
6644,7 → 6946,7
</message>
<message>
<source>Font Name</source>
<translation>Navn på skrifttype</translation>
<translation>Navn på skrifttypen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Available Fonts</source>
6656,7 → 6958,7
</message>
<message>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation>&amp;Erstatningsskrifttyper</translation>
<translation>&amp;Erstatning av skrifttyper</translation>
</message>
<message>
<source>Additional &amp;Paths</source>
6685,7 → 6987,7
<message>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Navn på skrifttype</translation>
<translation>Navn på skrifttypen</translation>
</message>
<message>
<source>Use Font</source>
6712,23 → 7014,13
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings to change the font search path.</source>
<translation>Stier til skrifttyper kan du bare velge under «Innstillinger» og bare når intet dokument er i bruk. Lukk alle åpne dokumenter og bruk deretter «Fil – Innstillinger – Skrifttyper» for å endre stiene til skrifttypene.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreview</name>
<message>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<comment>
 
 
 
font preview
</comment>
<translation type="obsolete">Legg den valgte skrifttypen inn under stilene, i skrifttypemenyen</translation>
</message>
<message>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Lukk forhåndsvisninga</translation>
6762,12 → 7054,19
</message>
<message>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I dette feltet kan du foreta et hurtigsøk etter en skrifttype. Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver. Du kan også bruke vanlige jokertegn (*, ?, [...]). For ekssempel vil «t*» vise alle skrifttypene som begynner med t eller T. *bold* vil vise alle skrifttyper med ordet bol, bolder e.l. i navnet.</translation>
</message>
<message>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Legg den valgte skrifttypen inn under stilene, i skrifttypemenyen</translation>
<comment>
 
 
 
 
 
 
font preview</comment>
<translation type="unfinished" >Legg den valgte skrifttypen inn under stilene, menyen for skrifttyper</translation>
</message>
</context>
<context>
6790,7 → 7089,7
</message>
<message>
<source>Font Name</source>
<translation>Navn på skrifttype</translation>
<translation>Navn på skrifttypen</translation>
</message>
<message>
<source>Doc</source>
6884,19 → 7183,19
</message>
<message>
<source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dette dokumentet inneholder noen skrifttyper som ikke er installert på ditt system. Du må velge en erstatning for dem. Hvis du velger «Avbryt» stopper du dokumentet i å lastes inn.</translation>
</message>
<message>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avbryt erstatninga av skrifttypene og ikke last inn dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts.</source>
<translation>Hvis du skrur på dette, vil Scribus også senere erstatte skriftyper på samme måte som du angir her. Du kan endre dette under «Fil – Innstillinger – Skrifttyper»</translation>
</message>
<message>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hvis du velger «Greit» og så lagrer vil disse erstatningene bli brukt også senere og på andre dokumenter.</translation>
</message>
</context>
<context>
6911,7 → 7210,7
</message>
<message>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Her kan du legge til, endre eller fjerne fargeskift</translation>
</message>
</context>
<context>
7003,7 → 7302,7
<message>
<source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
<comment>guide manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi hjelpelinjene i dokumentet. Redigeringsvinduet for hjelpelinjer lukkes ikke, men endringene lagres.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply to All Pages</source>
7098,7 → 7397,7
<translation>Nytt bokmerke</translation>
</message>
<message>
<source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
<source>New Bookmark's Title:</source>
<translation>Navn på bokmerke:</translation>
</message>
<message>
7146,7 → 7445,7
</message>
<message>
<source>Accept</source>
<translation>Aksepter</translation>
<translation>Godta</translation>
</message>
<message>
<source>Skip</source>
7166,8 → 7465,8
<message>
<source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
<translation>Maksimum antall orddelinger som følger etter hverandre.
0 betyr uendelige orddelinger.</translation>
<translation>Høyeste antall etterfølgende orddelinger.
0 betyr et ubegrenset antall.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Language:</source>
7191,7 → 7490,7
</message>
<message>
<source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En dialogboks vil vise alle mulige orddelinger for hvert ord hvis du bruker funksjonen «Ekstra – Orddel tekst».</translation>
</message>
<message>
<source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
7258,7 → 7557,7
</message>
<message>
<source>Camera Manufacturer:</source>
<translation type="unfinished">Kameraforhandler</translation>
<translation>Kameraforhandler:</translation>
</message>
<message>
<source>Description:</source>
7274,7 → 7573,7
</message>
<message>
<source>Scanner Manufacturer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forhandler av skanner:</translation>
</message>
</context>
<context>
7290,7 → 7589,7
<message>
<source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan importere de fleste Eps-filer ved å gjøre om vektordataene til Scribus-objekter.</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
7298,7 → 7597,7
</message>
<message>
<source>PDF</source>
<translation>pdf</translation>
<translation>Pdf</translation>
</message>
</context>
<context>
7353,7 → 7652,7
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Ret&amp;ning:</translation>
<translation>&amp;Retning:</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
7431,12 → 7730,12
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this script?</source>
<translation>Ønsker du virkelig å slette dette skriptet?
<translation>Er du sikker på at du vil slette dette skriptet?
</translation>
</message>
<message>
<source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Legger til et nytt skript og angir en funksjon med samme navn som det. Hvis du vil bruke skriptet som «Open Action»-skript, så pass på at du ikke endrer navn på funksjonen.</translation>
</message>
</context>
<context>
7495,11 → 7794,11
</message>
<message>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation>Innlastbart hurtigtastoppsett</translation>
<translation>Innlastbart oppsett for hurtigtaster</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load</source>
<translation>&amp;Hent</translation>
<translation>&amp;Bruk</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import...</source>
7511,43 → 7810,43
</message>
<message>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Tilbakestill</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oppsettet for hurtigtaster kan nå lastes inn</translation>
</message>
<message>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Last inn det valgte oppsettet for hurtigtaster</translation>
</message>
<message>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importer et oppsett for hurtigtaster til dette oppsettet</translation>
</message>
<message>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lagre hurtigtast-oppsettet i en importerbar fil.</translation>
</message>
<message>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gå tilbake til Scribus' standard hurtigtast-oppsett</translation>
</message>
<message>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oppsettsfiler for hurtigtaster i XML (*.ksxml)</translation>
</message>
<message>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Denne tastekombinasjonen er allerede i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>Meta</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Metatast</translation>
</message>
<message>
<source>Meta+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Metatast +</translation>
</message>
</context>
<context>
7562,7 → 7861,7
</message>
<message>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vil du også slette alle objektene på dette laget?</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
7621,7 → 7920,7
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;upliker</translation>
<translation>Lag en &amp;kopi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
7645,7 → 7944,7
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this style?</source>
<translation>Ønsker du virkelig å slette denne stilen?</translation>
<translation>Er du sikker på at du vil slette denne stilen?</translation>
</message>
</context>
<context>
7656,7 → 7955,7
</message>
<message>
<source>Line Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Strekbredde:</translation>
</message>
</context>
<context>
7667,27 → 7966,27
</message>
<message>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Flat Cap</translation>
<translation>Flate</translation>
</message>
<message>
<source>Square Cap</source>
<translation>Firkant Cap</translation>
<translation>Firkantede</translation>
</message>
<message>
<source>Round Cap</source>
<translation>Rund Cap</translation>
<translation>Runde</translation>
</message>
<message>
<source>Miter Join</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spisse</translation>
</message>
<message>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Bevel sammenføyning</translation>
<translation>Skrå</translation>
</message>
<message>
<source>Round Join</source>
<translation>Rund sammenføyning</translation>
<translation>Runde</translation>
</message>
<message>
<source>Solid Line</source>
7695,7 → 7994,7
</message>
<message>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Prikket linje</translation>
<translation>Linje av streker</translation>
</message>
<message>
<source>Dotted Line</source>
7703,11 → 8002,11
</message>
<message>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Bindestrek punktum linje</translation>
<translation>Linje av bindestrek og punktum</translation>
</message>
<message>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Bindestrek punktum punktum linje</translation>
<translation>Linje av bindestrek punktum punktum</translation>
</message>
</context>
<context>
7733,11 → 8032,11
</message>
<message>
<source>XML File:</source>
<translation>XML fil:</translation>
<translation>XML-fil:</translation>
</message>
<message>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<source>Paragraphs:</source>
7756,11 → 8055,11
<name>MarginDialog</name>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hjelpelinjer for sidemargene</translation>
</message>
<message>
<source>Manage Page Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endre sideoppsettet</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
7776,7 → 8075,7
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Ret&amp;ning:</translation>
<translation>&amp;Retning:</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
7796,7 → 8095,7
</message>
<message>
<source>Move Objects with their Page</source>
<translation type="unfinished">Flytt objektene sammen med siden</translation>
<translation>Flytt objektene sammen med sidene de er på</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
7851,19 → 8150,19
</message>
<message>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avstand mellom venstre sidemarg og kanten av papiret. Hvis du har valgt motstående sider, så kan du bruke denne avstanden til å få riktig innbindingsmarg.</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avstand mellom høyre sidemarg og kanten av papiret. Hvis du har valgt motstående sider, så kan du bruke denne avstanden til å få riktig innbindingsmarg.</translation>
</message>
<message>
<source>Printer Margins...</source>
<translation>Sidemarg for skrivere</translation>
<translation>Sidemarg for skrivere ...</translation>
</message>
<message>
<source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importer sidemargene for de valgte sidene fra de tilgjengelige skriverne.</translation>
</message>
</context>
<context>
7926,7 → 8225,7
</message>
<message>
<source>Import master pages from another document</source>
<translation>Hent inn malsider fra et annet dokument</translation>
<translation>Importer malsider fra et annet dokument</translation>
</message>
<message>
<source>New Master Page %1</source>
7934,19 → 8233,19
</message>
<message>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarer ikke å gi nytt navn til malsiden</translation>
</message>
<message>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det er ikke mulig å gi gi nytt navn til malen «normal».</translation>
</message>
<message>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gi nytt navn til malside</translation>
</message>
<message>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nytt navn</translation>
</message>
</context>
<context>
8043,7 → 8342,7
</message>
<message>
<source>Import Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importer malsider</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;From Document:</source>
8059,11 → 8358,13
</message>
<message>
<source>&amp;Import Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Importer malsider</translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriv inn en kommaseparert liste med tegn der
tegnet * står for alle sidene, og 1-5
for en rekke sider eller en enkeltside.</translation>
</message>
<message>
<source>Before Page</source>
8152,7 → 8453,7
</message>
<message>
<source>Geometry</source>
<translation>Geometri</translation>
<translation type="unfinished" >Geometri</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
8176,7 → 8477,7
</message>
<message>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Tekststi egenskaper</translation>
<translation>Egenskaper for tekstkurven</translation>
</message>
<message>
<source>Show Curve</source>
8188,7 → 8489,7
</message>
<message>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Avstand fra kurve:</translation>
<translation>Avstand fra kurven:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
8196,19 → 8497,19
</message>
<message>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Input profil:</translation>
<translation>Inn-profil:</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Rendering Intent:</translation>
<translation>Fargetilpasning:</translation>
</message>
<message>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptual</translation>
<translation>Sansningsmessig (perseptuell)</translation>
</message>
<message>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relative Colorimetric</translation>
<translation>Relativ fargeanalyse (kolorimetri)</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
8216,7 → 8517,7
</message>
<message>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutt Colorimetric</translation>
<translation>Absolutt fargeanalyse (kolorimetri)</translation>
</message>
<message>
<source>Left Point</source>
8228,27 → 8529,27
</message>
<message>
<source>Miter Join</source>
<translation>Mitter sammenføyning</translation>
<translation>Spiss</translation>
</message>
<message>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Bevel sammenføyning</translation>
<translation>Skrå</translation>
</message>
<message>
<source>Round Join</source>
<translation>Rund sammenføyning</translation>
<translation>Rund</translation>
</message>
<message>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Flat Cap</translation>
<translation>Flat</translation>
</message>
<message>
<source>Square Cap</source>
<translation>Firkant Cap</translation>
<translation>Firkantet</translation>
</message>
<message>
<source>Round Cap</source>
<translation>Rund Cap</translation>
<translation>Rund</translation>
</message>
<message>
<source>No Style</source>
8280,11 → 8581,11
</message>
<message>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Vannrett posisjon av nåværende målepunkt</translation>
<translation>Vannrett posisjon på det nåværende målepunktet</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Loddrett posisjon av nåværende målepunkt</translation>
<translation>Loddrett posisjon på det nåværende målepunktet</translation>
</message>
<message>
<source>Width</source>
8360,15 → 8661,11
</message>
<message>
<source>Enable or disable printing of the object</source>
<translation>Aktiver eller deaktiver utskriving av objektet</translation>
<translation>Skru av eller på utskrift av objektet</translation>
</message>
<message>
<source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
<translation type="obsolete">Få tekst i lavere rammer til å flyte rundt objektets form</translation>
</message>
<message>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Skrifttype til den valgte tekst eller objekt</translation>
<translation>Skrifttype på den valgte teksten eller objektet</translation>
</message>
<message>
<source>Font Size</source>
8376,15 → 8673,15
</message>
<message>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Skaleringsbredde av tegn</translation>
<translation>Skaleringsbredde på tegnene</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Metning av tekststrekens farge</translation>
<translation>Fargemetning på tekststreken</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Metning av tekstfyllets farge</translation>
<translation>Fargemetning på tekstfyllet</translation>
</message>
<message>
<source>Line Spacing</source>
8392,11 → 8689,11
</message>
<message>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Stil til gjeldende avsnitt</translation>
<translation>Stilen som brukes på det gjeldende avsnittet</translation>
</message>
<message>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Endre innstillinger for venstre eller endepunkter</translation>
<translation>Endre innstillingene for venstrepunkter eller sluttpunkter</translation>
</message>
<message>
<source>Pattern of line</source>
8408,55 → 8705,55
</message>
<message>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Form for linjesammenføyninger</translation>
<translation type="unfinished" >Form for linjesammenføyninger</translation>
</message>
<message>
<source>Type of line end</source>
<translation>Form for linjeavslutninger</translation>
<translation type="unfinished" >Form for linjeendelser</translation>
</message>
<message>
<source>Line style of current object</source>
<translation>linjestil for gjeldende objekt</translation>
<translation>Linjestil på det gjeldende objektet</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Velg rammens form ...</translation>
<translation>Velg rammeform ...</translation>
</message>
<message>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Endre rammens form ...</translation>
<translation>Endre rammeform ...</translation>
</message>
<message>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Sett radius på hjørneavrunding</translation>
<translation>Angi radiusen på hjørneavrundinga</translation>
</message>
<message>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Antall kolonner i tekstrammen</translation>
<translation>Antall antall kolonner i tekstramma</translation>
</message>
<message>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Bytter mellom avstand og kolonnebredde</translation>
<translation>Bytt mellom avstand og kolonnebredde</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Avstand mellom koloner</translation>
<translation>Avstand mellom kolonnene</translation>
</message>
<message>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Avstand av tekst til rammens overkant</translation>
<translation>Avstand mellom teksten og overkanten av ramma</translation>
</message>
<message>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Avstand av tekst til rammens bunn</translation>
<translation>Avstand mellom teksten og bunnen av ramma</translation>
</message>
<message>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Avstand av tekst til rammens venstreside</translation>
<translation>Avstand mellom teksten og venstre rammekant</translation>
</message>
<message>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Avstand mellom teksten og høyre side av ramma</translation>
<translation>Avstand mellom teksten og høyre rammekant</translation>
</message>
<message>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
8488,7 → 8785,7
</message>
<message>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Behold høyde/bredde-forholdet</translation>
<translation>Behold størrelsesforholdet</translation>
</message>
<message>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
8496,7 → 8793,7
</message>
<message>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Bruk bildets størrelse istedenfor rammens</translation>
<translation>Bruk bildets størrelse istedenfor rammas</translation>
</message>
<message>
<source>Source profile of the image</source>
8504,7 → 8801,7
</message>
<message>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Rendering intent for bildet</translation>
<translation>Fargetilpasning for bildet</translation>
</message>
<message>
<source>Column width</source>
8597,7 → 8894,7
</message>
<message>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Bruk &amp;bildeboksen</translation>
<translation>Bruk &amp;grenseboksen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
8633,7 → 8930,7
</message>
<message>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Målepunkt:</translation>
<translation>&amp;Målepunkt:</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
8641,7 → 8938,7
</message>
<message>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>Linje&amp;bredde:</translation>
<translation>Strek&amp;bredde:</translation>
</message>
<message>
<source>Ed&amp;ges:</source>
8649,7 → 8946,7
</message>
<message>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Endelser:</translation>
<translation type="unfinished" >&amp;Endelser:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X1:</source>
8668,14 → 8965,6
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
<translation type="obsolete">Bruk en omkringliggende boks istedenfor rammeformen til tekstflyt</translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
<translation type="obsolete">Bruk en annen linje, opprinnelig basert på formen på ramma, til tekstflyt</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphenation language of frame</source>
<translation>Orddelingsspråk for ramma</translation>
</message>
8685,91 → 8974,87
</message>
<message>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Fast linjeavstand</translation>
<translation>Fast linjeavstand</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Automatisk linjeavstand</translation>
<translation>Automatisk linjeavstand</translation>
</message>
<message>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Juster til de vannrette linjene</translation>
</message>
<message>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation>Faktisk X-DPI:</translation>
<translation>Faktisk X-ppt:</translation>
</message>
<message>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation>Faktisk Y-DPI:</translation>
<translation>Faktisk Y-ppt:</translation>
</message>
<message>
<source>Start Arrow:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Startpil:</translation>
</message>
<message>
<source>End Arrow:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sluttpil:</translation>
</message>
<message>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="unfinished">Avstand til tegnenes grunnlinje</translation>
<translation>Avstand til tegnets grunnlinje</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skaler tegnhøyden</translation>
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Manuell bokstavavstand (tracking)</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Navnet &quot;%1&quot; er allerede i bruk. &lt;br/&gt;Velg et annet.</translation>
<source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.&lt;br/>Please choose another.</source>
<translation>Navnet «%1» er allerede i bruk. &lt;br/>Velg et annet.</translation>
</message>
<message>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fyll-regel</translation>
</message>
<message>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Like-ulike</translation>
</message>
<message>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ikke null</translation>
</message>
<message>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Farge på tekststreken og/eller tekstskyggen, avhengig av hva som er valgt. Hvis begge er valgt så vil de ha samme farge.</translation>
</message>
<message>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Farge på den valgte teksten. Hvis du har valgt omriss også, vil denne fargen bli fyllfargen. Hvis du har valgt«Tekstskygge», så vil dette bli den øverste fargen.</translation>
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="obsolete">Her kan du velge linjeavstand</translation>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished" >Automatisk</translation>
</message>
<message>
<source>Make text in lower frames flow around the object. The options below define how this is enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Få tekst i lavere rammer til å flyte rundt objektet. Funksjonen nedenfor angir hvordan dette skal skje.</translation>
</message>
<message>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Bruk grenseboksen, som alltid er rektangulær, istedenfor formen på ramma til å avgrense tekstflyten under objektet. </translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Use a second line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Bruk en annen linje, opprinnelig basert på rammens form for tekstflyt av tekstrammer bak objektet.</translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Auto</translation>
</message>
<message>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trykk og hold museknappen nede for å angi linjeavstanden.</translation>
</message>
</context>
<context>
8780,23 → 9065,23
</message>
<message>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Flat Cap</translation>
<translation>Flate</translation>
</message>
<message>
<source>Square Cap</source>
<translation>Firkant Cap</translation>
<translation>Firkantet</translation>
</message>
<message>
<source>Round Cap</source>
<translation>Rund Cap</translation>
<translation>Runde</translation>
</message>
<message>
<source>Miter Join</source>
<translation>Midt sammenføyning</translation>
<translation>Spisse</translation>
</message>
<message>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Bevel sammenføyning</translation>
<translation>Skrå</translation>
</message>
<message>
<source>Round Join</source>
8804,7 → 9089,7
</message>
<message>
<source>Line Width:</source>
<translation>Linjetykkelse:</translation>
<translation>Strekbredde:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
8828,7 → 9113,7
</message>
<message>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Prikket linje</translation>
<translation>Linje av streker</translation>
</message>
<message>
<source>Dotted Line</source>
8836,15 → 9121,15
</message>
<message>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Bindestrek punktum linje</translation>
<translation>Linje av bindestrek punktum</translation>
</message>
<message>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Bindestrek punktum punktum linje</translation>
<translation>Linje av bindestrek punktum punktum</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Navnet &quot;%1&quot; er ikke unikt. &lt;br/&gt;Velg et annet.</translation>
<source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.&lt;br/>Please choose another.</source>
<translation>Navnet «%1» er allerede i bruk.&lt;br/>Velg et annet.</translation>
</message>
</context>
<context>
8851,11 → 9136,11
<name>MultiProgressDialogBase</name>
<message>
<source>Progress</source>
<translation>Fremgang</translation>
<translation>Framgang</translation>
</message>
<message>
<source>Overall Progress:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Total framgang:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
8866,7 → 9151,7
<name>MyPlugin</name>
<message>
<source>My &amp;Plugin</source>
<translation>Min &amp;Plugin</translation>
<translation>Mitt &amp;programtillegg</translation>
</message>
</context>
<context>
8873,11 → 9158,11
<name>MyPluginImpl</name>
<message>
<source>Scribus - My Plugin</source>
<translation>Scribus - Min Plugin</translation>
<translation>Scribus – Mitt programtillegg</translation>
</message>
<message>
<source>The plugin worked!</source>
<translation>Plugin virket!</translation>
<translation>Programtillegget virket</translation>
</message>
</context>
<context>
8884,7 → 9169,7
<name>NewDoc</name>
<message>
<source>New Document</source>
<translation>Nytt Dokument</translation>
<translation>Nytt dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
8892,7 → 9177,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Selvvalgt</translation>
<translation>Selvvalgt</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
8912,23 → 9197,23
</message>
<message>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Dokumentets sidestørrelse, enten en standardstørrelse eller en selvvalgt størrelse</translation>
<translation>Sidestørrelsen på dokumentet, enten en standardstørrelse eller en selvvalgt størrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Sideretning til dokumentet</translation>
<source>Orientation of the document's pages</source>
<translation>Sideretninga på dokumentet</translation>
</message>
<message>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<source>Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Bredden på sidene i dokumentet, kan bare endres hvis du har valgt en selvvalgt sidestørrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<source>Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Høyden på sidene i dokumentet. Kan bare endres hvis du har valgt en selvvalgt sidestørrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Standard måleenhet ved redigering av dokumenter</translation>
<translation>Standard måleenhet for dokumentet</translation>
</message>
<message>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
8936,11 → 9221,11
</message>
<message>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation type="unfinished">Antall kolonner som blir laget i automatisk lagde tekstrammer</translation>
<translation>Antall kolonner i tekstrammene som lages automatisk</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation type="unfinished">Avstand mellom automatisk lagde kolonner</translation>
<translation>Avstand mellom de automatisk opprettede kolonnene</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
9015,7 → 9300,7
</message>
<message>
<source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opprett et dokument fra en mal som er laget av andre eller av deg selv. Slik kan du opprettholde samme stiler i flere dokumenter.</translation>
</message>
</context>
<context>
9042,15 → 9327,15
</message>
<message>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Nullstill Kontrollpunktene</translation>
<translation>Nullstill kontrollpunktene</translation>
</message>
<message>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Nullstill dette kontrollpunkt</translation>
<translation>Nullstill dette kontrollpunktet</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolutte Koordinater</translation>
<translation>&amp;Absolutte koordinater</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X-Pos:</source>
9062,23 → 9347,23
</message>
<message>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Rediger &amp;konturlinjer</translation>
<translation>Rediger &amp;konturlinjene</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Nullstill kontu&amp;rlinjer</translation>
<translation>Nullstill kontu&amp;rlinjene</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>Avslutt r&amp;edigeringen</translation>
<translation>Avslutt r&amp;edigeringa</translation>
</message>
<message>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Beveg kontrollpunkter uavhengig</translation>
<translation>Beveg kontrollpunktene individuelt</translation>
</message>
<message>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Beveg kontrollpunkter symmetrisk</translation>
<translation>Beveg kontrollpunktene symmetrisk</translation>
</message>
<message>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
9086,7 → 9371,7
</message>
<message>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Lukk denne bezierkurve</translation>
<translation>Lukk denne bezierkurven</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
9098,15 → 9383,15
</message>
<message>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Shear stien vannrett til venstre</translation>
<translation type="unfinished" >Beskjær stien vannrett til venstre</translation>
</message>
<message>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>SHera stien vannrett opp</translation>
<translation type="unfinished" >Beskjær stien vannrett opp</translation>
</message>
<message>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Shear stien loddrett ned</translation>
<translation type="unfinished" >Beskjær stien loddrett ned</translation>
</message>
<message>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
9126,15 → 9411,15
</message>
<message>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktiver konturlinjeediteringsmodus</translation>
<translation>Rediger konturlinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Tilbakestill konturlinjen til objektets originale form</translation>
<translation>Tilbakestill konturlinja til rammas opprinnelige form</translation>
</message>
<message>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>ShearShear stien vannrett til høyre</translation>
<translation type="unfinished" >Beskjær stien vannrett til høyre</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
9142,27 → 9427,27
</message>
<message>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kryss av her for å måle koordinatene i forhold til siden. Hvis ikke vil koordinatene stå i forhold til objektet.</translation>
</message>
<message>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forminsk størrelsen på stien med den viste prosentverdien</translation>
</message>
<message>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forminsk størrelsen på stien med den viste verdien</translation>
</message>
<message>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forstørr størrelsen på stien med den viste verdien</translation>
</message>
<message>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prosentvis forstørrelse eller forminskning</translation>
</message>
<message>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forstørrelses- eller forminskelsesgrad</translation>
</message>
</context>
<context>
9169,7 → 9454,7
<name>OODPlug</name>
<message>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Dette dokumentet ser ikke ut til å være et OpenOffice.org Draw (Tegning) dokument.</translation>
<translation>Dette dokumentet ser ikke ut til å være et OpenOffice.org Draw-dokument.</translation>
</message>
</context>
<context>
9176,15 → 9461,15
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Importer &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
<translation>Importer en &amp;OpenOffice.org Draw-fil ...</translation>
</message>
<message>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Importerer OpenOffice.org Draw filer</translation>
<translation>Importerer OpenOffice.org Draw-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importerer de fleste OpenOffice.org Draw filene inn i det gjeldene dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til Scribus objekter.</translation>
<translation>Importerer de fleste OpenOffice.org Draw-filene til det gjeldende dokumentet ved å omgjøre vektordataene til Scribus-objekter.</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
9201,31 → 9486,31
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation>Opsjoner for import av OpenDocument </translation>
<translation>Valg for importering av OpenDocument-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Overwrite Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Erstatt avsnittsstilene</translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hvis dette er på, vil de stilene som allerede finnes i dokumentet bli erstattet.</translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slå sammen avsnittsstilene</translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently.</source>
<translation>Slå sammen avsnittsstiler ut fra hvilke egenskaper de har. Dette vil gi færre stiler og likevel beholde stilegenskapene, selv om stilene i det opprinnelige dokumentet har andre navn.</translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation>Bruk filnavnet som begynnelse på navnet på stilen til avsnittet</translation>
<translation>Bruk filnavnet som første del av stilnavnet</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk dokumentnavnet som en del av stilnavnet i Scribus.</translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
9233,7 → 9518,7
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gjør disse innstillingene til standardinnstillinga, og ikke spør igjen når du laster inn andre filer i samme format (OASIS OpenDocument).</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
9248,11 → 9533,11
<name>OldScribusFormat</name>
<message>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribus dokument</translation>
<translation>Scribus-dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>Scribus 1.2.x dokument</translation>
<translation>Scribus 1.2.x-dokument</translation>
</message>
</context>
<context>
9294,15 → 9579,15
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>pdf Filer (*.pdf);;Alle filtyper (*)</translation>
<translation>Pdf-filer (*.pdf);;Alle filtyper (*)</translation>
</message>
<message>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dette lar deg opprette en egen pdf-fil for hver av sidene i dokumentet. Sidetallene legges til som en del av filnavnet. Dette er nyttig når man skal sende pdf-filer til et trykkeri.</translation>
</message>
<message>
<source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lagre-knappen vil bli utilgjengelig hvis du prøver å eksportere som PDF/X-3 og informasjonsteksten vil mangle på fanebladet for PDF/X-3.</translation>
</message>
</context>
<context>
9309,19 → 9594,19
<name>PDFlib</name>
<message>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lagrer som pdf</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksporterer malsidene:</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksporterer sidene:</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksporterer elementene på den gjeldende siden:</translation>
</message>
</context>
<context>
9336,23 → 9621,23
</message>
<message>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Gir en utskrifsforhåndsvisning ved bruk av simulasjoner for generelle CMYK blekk, istedenfor RGB farger</translation>
<translation>Gir en forhåndsvisning av utskrifta ved å simulere standard CMYK-blekk istedenfor p bruke RGB-farger</translation>
</message>
<message>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation>Aktiver/deaktiver C (Cyan) blekkplate</translation>
<translation>Skru av/på blekkplata for cyan (C)</translation>
</message>
<message>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation>Aktiver/deaktiver M (Magenta) blekkplate</translation>
<translation>Skru av/på blekkplata for magenta (M)</translation>
</message>
<message>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation>Aktiver/deaktiver Y (Yellow) blekkplate</translation>
<translation>Skru av/på blekkplata for gult (Y)</translation>
</message>
<message>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation>Aktiver/deaktiver K (Black) blekkplate</translation>
<translation>Skru av/på blekkplata for svart (K)</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
9380,15 → 9665,15
</message>
<message>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;k</translation>
<translation>&amp;K</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>&amp;Under fargefjernelse</translation>
<translation>&amp;Erstatt underliggende farge (UCR)</translation>
</message>
<message>
<source>Separation Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Separasjonsnavn</translation>
</message>
<message>
<source>Cyan</source>
9408,7 → 9693,7
</message>
<message>
<source>Scaling:</source>
<translation>Skala:</translation>
<translation>Skalering:</translation>
</message>
<message>
<source>Print...</source>
9416,11 → 9701,11
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En metode for å skru av noen av gråsjatteringene som består av cyan, gul og magenta og bruke svart isteden. UCR berører for det meste de delene av bildet som er nøytrale og/eller har mørke toner som ligger nært opp mot grått. Hvis du bruker dette, kan det gi bedre utskrift for noen bilder, men det må prøves ut for hvert enkelt tilfelle. UCR gjør det mindre sannsynlig at det skal oppstå overmetning av blekk i fargene cyan, magenta og gul (CMY).</translation>
</message>
<message>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endre skaleringa av siden</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
9432,11 → 9717,11
</message>
<message>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk &amp;antialiasing</translation>
</message>
<message>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 Fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antialiasing har en bedre forhåndsvisning av skriftyper av type 1, True Type, Open Type, EPD og også pdf-bilder og vektorbilder. Men det vil også gjøre forhåndsvisninga litt tregere.</translation>
</message>
</context>
<context>
9443,11 → 9728,11
<name>PSLib</name>
<message>
<source>Processing Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Behandler malsidene:</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksporterer sidene:</translation>
</message>
</context>
<context>
9485,15 → 9770,15
<name>PageItemAttributes</name>
<message>
<source>Relates To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forbundet med</translation>
</message>
<message>
<source>Is Parent Of</source>
<translation type="unfinished">Er overordnet til</translation>
<translation>Er en forelder av</translation>
</message>
<message>
<source>Is Child Of</source>
<translation type="unfinished">Er underordnet til</translation>
<translation>Er et barn av</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
9505,7 → 9790,7
<name>PageItemAttributesBase</name>
<message>
<source>Page Item Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Egenskaper for elementene på siden</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
9525,11 → 9810,11
</message>
<message>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished">Forhold</translation>
<translation>Forhold</translation>
</message>
<message>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished">Forhold til</translation>
<translation>Forbundet med</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
9595,11 → 9880,11
</message>
<message>
<source>Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dra sider eller malsider til papirkurven for å slette dem</translation>
</message>
<message>
<source>Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dette er malsidene. For å lage en ny, dra en malside til sidevisninga nedenfor</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
9607,11 → 9892,11
</message>
<message>
<source>Arrange Pages</source>
<translation>Arranger sider</translation>
<translation>Flytt om på sidene</translation>
</message>
<message>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilgjengelige malsider</translation>
</message>
<message>
<source>Document Pages:</source>
9633,11 → 9918,11
<name>PageSize</name>
<message>
<source>Quarto</source>
<translation>Quarto</translation>
<translation>Kvartformat</translation>
</message>
<message>
<source>Foolscap</source>
<translation>Foolscap</translation>
<translation>Folioformat</translation>
</message>
<message>
<source>Letter</source>
9728,7 → 10013,7
</message>
<message>
<source>Search Results for: </source>
<translation>Søk i Resultat etter:</translation>
<translation>Søk i resultatene etter:</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
9787,7 → 10072,7
</message>
<message>
<source>Cancel Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avbryt søket</translation>
</message>
<message>
<source>Manage Pictures</source>
9795,19 → 10080,19
</message>
<message>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation>Scribus - bildesøk</translation>
<translation>Scribus – bildesøk</translation>
</message>
<message>
<source>The search failed: %1</source>
<translation>Søket feilet: %1</translation>
<translation>Søket mislyktes: %1</translation>
</message>
<message>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation>Ingen bilder med navn &quot;%1&quot; ble funnet.</translation>
<translation>Fant ingen bilder som heter «%1».</translation>
</message>
<message>
<source>Select a base directory for search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg hvilken mappe du vil søke fra</translation>
</message>
</context>
<context>
9822,7 → 10107,7
</message>
<message>
<source>Exports selected pages as bitmap images.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksporter de valgte sidene som BMP-bilder</translation>
</message>
</context>
<context>
9830,7 → 10115,7
<message>
<source>Cannot find plugin</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Kan ikke laste plugin</translation>
<translation>Finner ikke programtillegget</translation>
</message>
<message>
<source>unknown error</source>
9840,32 → 10125,32
<message>
<source>Cannot find symbol (%1)</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Kan ikke finne symbol (%1)</translation>
<translation>Finner ikke symbolet (%1)</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin: loading %1</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Plugin: laster %1</translation>
<translation>Programtillegg: laster %1</translation>
</message>
<message>
<source>init failed</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation>Start feilet</translation>
<translation>Klarte ikke å starte</translation>
</message>
<message>
<source>unknown plugin type</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation>Ukjent plugin type</translation>
<translation>Ukjent programtillegg-type</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin: %1 loaded</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Plugin: %1 lastet</translation>
<translation>Programtillegg: %1 er lastet inn</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin: %1 failed to load: %2</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Plugin: %1 mislyktes å starte: %2</translation>
<translation>Programtillegg: %1 klarte ikke å starte: %2</translation>
</message>
</context>
<context>
9872,15 → 10157,15
<name>PluginManagerPrefsGui</name>
<message>
<source>Plugin Manager</source>
<translation>Pluginbehandler</translation>
<translation>Håndtering av programtillegg</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin</source>
<translation>Plugin</translation>
<translation>programtillegg</translation>
</message>
<message>
<source>How to run</source>
<translation>Hvordan skal den kjøres</translation>
<translation>Hvordan den skal kjøres</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
9888,11 → 10173,11
</message>
<message>
<source>Load it?</source>
<translation>Start den?</translation>
<translation>Starte den?</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin ID</source>
<translation>Plugin ID</translation>
<translation>Programtillegg-ID</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
9908,7 → 10193,7
</message>
<message>
<source>You need to restart the application to apply the changes.</source>
<translation>Du må restarte programet for at endringene skal tre i kraft.</translation>
<translation>Du må starte programet på nytt for at endringene skal tre i kraft.</translation>
</message>
</context>
<context>
9915,7 → 10200,7
<name>PolygonProps</name>
<message>
<source>Polygon Properties</source>
<translation>Mangekant egenskaper</translation>
<translation>Egenskaper for mangekant</translation>
</message>
</context>
<context>
9942,15 → 10227,15
</message>
<message>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antall hjørner på mangekantene</translation>
</message>
<message>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rotasjonsgrad på mangekantene</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Legg til en konkav/konveks-effekt for å endre formen på mangekantene</translation>
</message>
<message>
<source>Sample Polygon</source>
9958,7 → 10243,7
</message>
<message>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En negativ verdi vil gjøre mangekanten konkav (eller stjerneformet) mens en positiv verdi vil gjøre den konveks (bøyd ut).</translation>
</message>
</context>
<context>
9977,11 → 10262,11
</message>
<message>
<source>Guides</source>
<translation>Guide</translation>
<translation>Hjelpelinjer</translation>
</message>
<message>
<source>Typography</source>
<translation>Typografier</translation>
<translation>Typografi</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
9997,7 → 10282,7
</message>
<message>
<source>GUI</source>
<translation>GUI</translation>
<translation>Grensesnitt (GUI)</translation>
</message>
<message>
<source>Paths</source>
10021,7 → 10306,7
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Hjelpemarger</translation>
<translation>Hjelpelinjer for sidemargene</translation>
</message>
<message>
<source>Autosave</source>
10041,15 → 10326,15
</message>
<message>
<source>Default font size for the menus and windows</source>
<translation>Standard skriftstørrelse for menyer og vinduer</translation>
<translation>Standard skriftstørrelse i menyene og vinduene</translation>
</message>
<message>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Standard måleenhet ved redigering av dokumenter</translation>
<translation>Standard måleenhet for dokumentene</translation>
</message>
<message>
<source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
<translation>Antall linjer Scribus vil scrolle for hver bevegelse med musehjulet</translation>
<translation>Antall linjer Scribus vil rulle opp eller ned for hver bevegelse med musehjulet</translation>
</message>
<message>
<source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
10057,31 → 10342,31
</message>
<message>
<source>Default documents directory</source>
<translation>Standard dokument mappe</translation>
<translation>Standard dokument-mappe</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation>Standard Scripter skript mappe</translation>
<translation>Standardmappe for skript</translation>
</message>
<message>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation type="unfinished">Standard dokument sidestørrelse, enten en standard størrelse eller en selvvalgt størrelse</translation>
<translation>Standard sidestørrelse, enten en standardstørrelse eller en selvvalgt størrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation type="unfinished">Standardretning for dokumentets sider</translation>
<translation>Standardretning for dokumentsidene</translation>
</message>
<message>
<source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="unfinished">Bredde av dokumentets sider, kun redigerbar hvis du har valgt en selvvalgt sidestørrelse</translation>
<translation>Bredden på dokumentsidene, kan bare endres ved å bruke en selvvalgt sidestørrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="unfinished">Høyde av dokumentets sider, kun redigerbar hvis du har valgt en selvvalgt sidestørrelse</translation>
<translation>Høyden på sidene i dokumentet, kan bare endres ved å bruke en selvvalgt sidestørrelse.</translation>
</message>
<message>
<source>Time period between saving automatically</source>
<translation>Hvor ofte automatisk lagring skjer</translation>
<translation>Hvor ofte automatisk lagring skal skje</translation>
</message>
<message>
<source>Color for paper</source>
10089,7 → 10374,7
</message>
<message>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation>Gi området utenfor margene samme farge som sidemarglinjene</translation>
<translation>Gi området utenfor margene samme farge som marglinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Set the default zoom level</source>
10097,11 → 10382,11
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="unfinished">Antialias tekst for EPS og pdf skjermrendering</translation>
<translation>Bruk antialias på skrifta ved gjengivelse av pdf og eps på skjermen</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="unfinished">Antialias bilder for EPS og pdf skjermrendering</translation>
<translation>Bruk antialias på bilder ved gjengivelse av pdf og eps på skjermen</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
10129,7 → 10414,7
</message>
<message>
<source>&amp;ICC Profiles:</source>
<translation>&amp;ICC profiler:</translation>
<translation>&amp;ICC-profiler:</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
10149,7 → 10434,7
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Ret&amp;ning:</translation>
<translation>&amp;Retning:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
10181,7 → 10466,7
</message>
<message>
<source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
<translation>Vis &amp;ikke utskrivbare områder i samme farge som margene</translation>
<translation>Vis &amp;ikke-utskrivbare områder i samme farge som marglinjene</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Adjust Display Size</source>
10193,11 → 10478,11
</message>
<message>
<source>Antialias &amp;Text</source>
<translation>Anti-alias &amp;tekst</translation>
<translation>Bruk antialias på &amp;tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias &amp;Graphics</source>
<translation>Anti-alias &amp;grafikk</translation>
<translation>Bruk antialias på &amp;bilder</translation>
</message>
<message>
<source>Name of &amp;Executable:</source>
10213,15 → 10498,15
</message>
<message>
<source>Document T&amp;emplates:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokument&amp;maler:</translation>
</message>
<message>
<source>Units:</source>
<translation>Enhetr:</translation>
<translation>Enheter:</translation>
</message>
<message>
<source>Undo/Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angre/Gjør om</translation>
</message>
<message>
<source>Action history length</source>
10229,7 → 10514,7
</message>
<message>
<source>Hyphenator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Orddeler</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts</source>
10237,31 → 10522,31
</message>
<message>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished">Forhåndssjekk</translation>
<translation>Forhåndssjekk</translation>
</message>
<message>
<source>Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fargehåndtering</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Export</source>
<translation>pdf Eksport</translation>
<translation>Pdf-eksport</translation>
</message>
<message>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished">Egenskaper for dokumentelementene</translation>
<translation>Egenskaper for dokumentelementene</translation>
</message>
<message>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Innholdsregistre og stikkordslister</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Tastatur snarveier</translation>
<translation>Hurtigtaster</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sidevisning</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
10273,27 → 10558,27
</message>
<message>
<source>Show Pictures</source>
<translation type="unfinished">Vis bilder</translation>
<translation>Vis bildene</translation>
</message>
<message>
<source>Show Text Chains</source>
<translation type="unfinished">Vis tekstlenker</translation>
<translation>Vis tekstlenkene</translation>
</message>
<message>
<source>Show Text Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis kontrolltegnene</translation>
</message>
<message>
<source>Show Frames</source>
<translation type="unfinished">Vis rammer</translation>
<translation>Vis rammene</translation>
</message>
<message>
<source>Scratch Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arbeidsbord</translation>
</message>
<message>
<source>To adjust the display drag the ruler below with the slider.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>For å justere visninga, dra glidebryteren nedover i rullefeltet.</translation>
</message>
<message>
<source>dpi</source>
10305,27 → 10590,27
</message>
<message>
<source>Always ask before fonts are replaced when loading a document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alltid spør hvis skriftyper må erstattes når et dokument blir lastet inn</translation>
</message>
<message>
<source>Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forhåndsvis avsnittsstilen mens du redigerer den</translation>
</message>
<message>
<source>Show Startup Dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis oppstartsbildet</translation>
</message>
<message>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<source>Always use standard Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk alltid standard Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<source>Count of the Paragraphs:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antall avsnitt:</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous</source>
10333,47 → 10618,50
</message>
<message>
<source>Plugins</source>
<translation>Plugins</translation>
<translation>Programtillegg</translation>
</message>
<message>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis ikke-utskrivbare tegn, for eksempel linjeskift, i tekstrammene</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the display of frames on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg om rammene skal vises</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the display of pictures on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg om bildene skal vises</translation>
</message>
<message>
<source>Additional directory for document templates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ekstramappe for dokumentmaler</translation>
</message>
<message>
<source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sett en linjal foran skjermen og dra glidebryteren for å justere skaleringa slik at Scribus viser sidene og objektene i rett størrelse.</translation>
</message>
<message>
<source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi hvor stor ledig plass du vil ha til venstre for dokumentene. Dette området kan du bruke som lagringsplass. Disse elementene kan du dra inn på og ut fra sidene som du vil.</translation>
</message>
<message>
<source>Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi hvor stor ledig plass du vil ha til høyre for dokumentene. Dette området kan du
bruke som lagringsplass. Disse elementene kan du dra inn på og ut fra sidene som du vil.</translation>
</message>
<message>
<source>Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi hvor stor ledig plass du vil ha over dokumentene. Dette området kan du
bruke som lagringsplass. Disse elementene kan du dra inn på og ut fra sidene som du vil.</translation>
</message>
<message>
<source>Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi hvor stor ledig plass du vil ha under dokumentene. Dette området kan du
bruke som lagringsplass. Disse elementene kan du dra inn på og ut fra sidene som du vil.</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation>Linjaler relativ i forhold til siden</translation>
<translation>Vis linjalmålene i forhold til siden</translation>
</message>
<message>
<source>Gaps between Pages</source>
10389,59 → 10677,59
</message>
<message>
<source>Locate Ghostscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Finn Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<source>Locate your image editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Finn ditt bildebehandlingsprogram</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program som skal tolke PostScript</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked frames.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg om du vil vise lenkene mellom rammene</translation>
</message>
<message>
<source>Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg hvilket språk du vil at Scribus skal bruke. La dette stå tomt hvis du vil la systeminnstillingene (vha. miljøvariablene) bestemme dette. Du kan alltids starte Scribus på et annet språk ved å angi språkkoden på kommandolinja når du starter det.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Font Size (Menus):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Skriftstørrelse (i menyene):</translation>
</message>
<message>
<source>Font Size (&amp;Palettes):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriftstørrelse (i &amp;vinduene):</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg standard vindusdekorasjon og utseende. Scribus kan overta alle tilgjengelige KDE- og QT-temaer hvis QT er satt opp til å lete etter programtillegg for KDE.</translation>
</message>
<message>
<source>Default font size for the tool windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Standard skriftstørrelse i verktøyvinduene</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Standardmappe for ICC-profiler. Du kan ikke endre dette samtidig som et dokument er åpent. Standardinnstillinga er at Scribus ser i systemmappene på Mac OSX og Windows. På Linux vil Scribus lete i $home/.color/icc,/usr/share/color/icc og /usr/local/share/color/icc.</translation>
</message>
<message>
<source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg dette hvis du vil at Scribus skal lagre en sikkerhetskopi av fila hver gang den valgte tidsperioden er over. Fila vil ha filendelsen «.bak»</translation>
</message>
<message>
<source>Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg hvor mange handlinger som skal lagres i handlingshistorien. Hvis du velger «0» er antallet ubegrenset.</translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;, as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distro includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</source>
<translation>Hvor på filsystemet bildeprogrammet er plassert. Hvis du bruker Gimp og den allerede er installert på din Linuxversjon anbefaler vi «gimp-remote», da det lar deg åpne bildene i Gimp selv når programmet kjører.</translation>
</message>
<message>
<source>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Legg inn stien til Ghostcript-programmet. På Windows er det viktig at du installerer programmet «gswin32c.exe» og IKKE «gswin32.exe», ellers kan det føre til at programmet henger når du starter Scribus.</translation>
</message>
</context>
<context>
10456,7 → 10744,7
</message>
<message>
<source>Save Preferences</source>
<translation>Lagre innstillinger</translation>
<translation>Lagre innstillingene</translation>
</message>
</context>
<context>
10467,61 → 10755,61
</message>
<message>
<source>PDF 1.3</source>
<translation>pdf 1.3</translation>
<translation>Pdf 1.3</translation>
</message>
<message>
<source>PDF 1.4</source>
<translation>pdf 1.4</translation>
<translation>Pdf 1.4</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3</source>
<translation>pdf/X-3</translation>
<translation>Pdf/X-3</translation>
</message>
<message>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Overfør instillinger fra tidligere Scribus versjoner?</translation>
<translation>Vil du bruke innstillingene fra tidligere Scribus-versjoner?</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus fant oppsettsfiler for versjon 1.2. Vil du bruke disse innstillingene i den nye versjonen?</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation>postscript</translation>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å åpne og skrive til oppsettsfila «%1»: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å skrive til oppsettsfila «%1»: QIODevice statuskode %2</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å åpnel oppsettsfila «%1»: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å åpne XML-innstillingene fra «%1»: %2 på linje %3, kolonne %4</translation>
</message>
<message>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det oppsto en feil da innstillingene skulle lagres</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br>%1&lt;br>Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus klarte ikke å lagre innstillingene:&lt;br>%1&lt;br>Sjekk fil- og mapperettighetene og om det er nok diskplass igjen.</translation>
</message>
<message>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det oppsto en feil da innstillingene skulle lastes inn</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br>%1&lt;br>Default settings will be loaded.</source>
<translation>Scribus klarte ikke å lagre innstillingene:&lt;br>%1&lt;br>Scribus tar i bruk standardinnstillingene isteden.</translation>
</message>
</context>
<context>
10528,7 → 10816,7
<name>PresetLayout</name>
<message>
<source>Magazine</source>
<translation>Magasine</translation>
<translation>Tidsskrift</translation>
</message>
<message>
<source>Fibonacci</source>
10536,11 → 10824,11
</message>
<message>
<source>Golden Mean</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det gyldne snitt</translation>
</message>
<message>
<source>Nine Parts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nidelt</translation>
</message>
<message>
<source>Gutenberg</source>
10547,8 → 10835,8
<translation>Gutenberg</translation>
</message>
<message>
<source>You can select predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>You can select predefined page layout here. 'None' leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
<translation type="unfinished" >Du kan velge et forhåndslaget sideoppsett her. Hvis du velger «Ingen» så forblir sidemargene som de er, «Gutenberg» er et klassisk sideoppsett og «Tidsskrift» gir alle margene samme verdi. </translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
10580,31 → 10868,31
</message>
<message>
<source>&amp;Save Output...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Lagre utdata ...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Script</source>
<translation>S&amp;kript</translation>
<translation>&amp;Skript</translation>
</message>
<message>
<source>Script Console</source>
<translation>Skript konsoll</translation>
<translation>Skript-skall</translation>
</message>
<message>
<source>Write your commands here. A selection is processed as script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriv inn en kommando her. Dette vil så bli tolket som et skript.</translation>
</message>
<message>
<source>Output of your script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utdata fra skriptet</translation>
</message>
<message>
<source>Python Scripts (*.py)</source>
<translation>Python script (*.py)</translation>
<translation>Python-skript (*.py)</translation>
</message>
<message>
<source>Save the Python Commands in File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lagre Python-kommandoene i en fil</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
10616,7 → 10904,7
</message>
<message>
<source>Save Current Output</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lagre de nåværende utdataene</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
10624,19 → 10912,19
</message>
<message>
<source>Run As &amp;Console</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kjør i et &amp;skall</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Python Console</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Python-skall for Scribus</translation>
</message>
<message>
<source>This is derived from standard Python console so it contains some limitations esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more informations.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dette skallet er hentet fra et standard Python-skall og har derfor noen begrensninger, spesielt når det gjelder mellomrom. Se håndboka for Scribus for mer informasjon.</translation>
</message>
<message>
<source>Open Python Script File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Åpne en Pythonskript-fil</translation>
</message>
</context>
<context>
10643,15 → 10931,15
<name>QColorDialog</name>
<message>
<source>Hu&amp;e:</source>
<translation>Hu&amp;e:</translation>
<translation>Farge&amp;tone:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sat:</source>
<translation>&amp;Sat:</translation>
<translation>&amp;Metning:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Val:</source>
<translation>&amp;Val:</translation>
<translation>&amp;Verdi:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Red:</source>
10667,19 → 10955,19
</message>
<message>
<source>A&amp;lpha channel:</source>
<translation>A&amp;lfa kanal:</translation>
<translation>A&amp;lfa-kanal:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Basic colors</source>
<translation>&amp;Basis farge</translation>
<translation>&amp;Grunnfarge</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Custom colors</source>
<translation>B&amp;rukerdefinerte farger</translation>
<translation>&amp;Selvvalgte farger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
<translation>&amp;Definer egne farger &gt;&gt;</translation>
<source>&amp;Define Custom Colors >></source>
<translation>&amp;Lag dine egne farger >></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
10750,7 → 11038,7
</message>
<message>
<source>Attributes</source>
<translation>Attributter</translation>
<translation>Egenskaper</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
10778,11 → 11066,11
</message>
<message>
<source>Preview File Info</source>
<translation>Forhåndsvis info i fil</translation>
<translation>Forhåndsvis filinformasjon</translation>
</message>
<message>
<source>Preview File Contents</source>
<translation>Forhåndsvis innhold i fil</translation>
<translation>Forhåndsvis filinnhold</translation>
</message>
<message>
<source>Read-write</source>
10802,15 → 11090,15
</message>
<message>
<source>Symlink to File</source>
<translation>Symlink til fil</translation>
<translation>Symbolsk lenke til en fil</translation>
</message>
<message>
<source>Symlink to Directory</source>
<translation>Symlink til mappe</translation>
<translation>Symbolsk lenke til en mappe</translation>
</message>
<message>
<source>Symlink to Special</source>
<translation>Symlink til spesiell</translation>
<translation>Spesiell symbolsk lenke</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
10866,7 → 11154,7
</message>
<message>
<source>&amp;Unsorted</source>
<translation>&amp;Ikke sortert</translation>
<translation>&amp;Ikke sorter</translation>
</message>
<message>
<source>Sort</source>
10878,15 → 11166,15
</message>
<message>
<source>the file</source>
<translation>filen</translation>
<translation>fila</translation>
</message>
<message>
<source>the directory</source>
<translation>mappen</translation>
<translation>mappa</translation>
</message>
<message>
<source>the symlink</source>
<translation>symlinken</translation>
<translation>den symbolske lenka</translation>
</message>
<message>
<source>Delete %1</source>
10893,8 → 11181,8
<translation>Slett %1</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Er du sikker på at du vil slette %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
<source>&lt;qt>Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt></source>
<translation>&lt;qt>Er du sikker på at du vil slette %1 «%2»?&lt;/qt></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
10918,7 → 11206,7
</message>
<message>
<source>Find Directory</source>
<translation>Finn mappen</translation>
<translation>Finn mappa</translation>
</message>
<message>
<source>Directories</source>
10937,8 → 11225,8
File not found.
Check path and filename.</source>
<translation>%1
Filen ble ikke funnet.
Sjekk sti og filnavn.</translation>
Fant ikke fila
Sjekk stien og filnavnet.</translation>
</message>
<message>
<source>All Files (*.*)</source>
10973,11 → 11261,11
</message>
<message>
<source>Stri&amp;keout</source>
<translation>Gjennomstre&amp;k</translation>
<translation>&amp;Overstrøket</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Understrek</translation>
<translation>&amp;Understreket</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Color</source>
10989,7 → 11277,7
</message>
<message>
<source>Scr&amp;ipt</source>
<translation>Skr&amp;ipt</translation>
<translation>&amp;Skript</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
11028,7 → 11316,7
</message>
<message>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Pånytt</translation>
<translation>&amp;Gjør om</translation>
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
11057,8 → 11345,8
<context>
<name>QMessageBox</name>
<message>
<source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;h3&gt;Om Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Dette programet bruker Qt versjon %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt er et C++ toolkit for multiplattform GUI &amp;amp; program utvikling&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt gir single-source portabilitet mellom MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, og alle større kommersielle Unix varianter.&lt;br&gt;Qt er også tilgjengelig for embedded deviced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt er et Trolltech produkt. Se &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for mere informasjon.&lt;/p&gt;</translation>
<source>&lt;h3>About Qt&lt;/h3>&lt;p>This program uses Qt version %1.&lt;/p>&lt;p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p>&lt;p>Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br>Qt is also available for embedded devices.&lt;/p>&lt;p>Qt is a Trolltech product. See &lt;tt>http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt> for more information.&lt;/p></source>
<translation>&lt;h3>Om Qt&lt;/h3>&lt;p>Dette programmet bruker Qt versjon %1.&lt;/p>&lt;p>Qt er et utviklingsverktøy skrevet i C++ for grensesnitt på flere plattformer&lt;/p>&lt;p>Qt gjør samme kildekodepakke portabel mellom MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, og alle større kommersielle Unix-varianter.&lt;br>Qt er også tilgjengelig for «embedded devices».&lt;/p>&lt;p>Qt er et produkt fra Trolltech. Se &lt;tt>http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt> for mer informasjon.&lt;/p></translation>
</message>
</context>
<context>
11078,8 → 11366,7
<message>
<source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
<translation>Ønsker du virkelig å overskrive filen:
%1 ?</translation>
<translation>Er du sikker på at du vil overskrive fila: %1 ?</translation>
</message>
<message>
<source>Newsletters</source>
11139,15 → 11426,15
</message>
<message>
<source>PDF Forms</source>
<translation>pdf skjemaer</translation>
<translation>Pdf-skjemaer</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Presentations</source>
<translation>pdf presentasjoner</translation>
<translation>Pdf-presentasjoner</translation>
</message>
<message>
<source>Magazines</source>
<translation>Magasiner</translation>
<translation>Tidsskrifter</translation>
</message>
<message>
<source>Posters</source>
11155,7 → 11442,7
</message>
<message>
<source>Announcements</source>
<translation>Beskjeder</translation>
<translation>Annonseringer</translation>
</message>
<message>
<source>Text Documents</source>
11163,7 → 11450,7
</message>
<message>
<source>Folds</source>
<translation>Folder</translation>
<translation>Foldere</translation>
</message>
<message>
<source>Own Templates</source>
11175,19 → 11462,19
</message>
<message>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Feil ved skriving av output filen(e).</translation>
<translation>Klarte ikke å lage utdata-filen(e)</translation>
</message>
<message>
<source>Export successful.</source>
<translation>Eksportering gjennomført uten problemer.</translation>
<translation>Eksporteringa ble vellykket.</translation>
</message>
<message>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Filen eksisterer. Erstatt?</translation>
<translation>Fila finnes allerede. Vil du erstatte den?</translation>
</message>
<message>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>finnes allerede. Erstatt?</translation>
<translation>finnes allerede. Vil du erstatte den?</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
11215,19 → 11502,19
</message>
<message>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>&amp;Scribus Skripts</translation>
<translation>&amp;Scribus-skript</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>&amp;Utfør Script ...</translation>
<translation>&amp;Kjør skript ...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>Nylig b&amp;rukte skript</translation>
<translation>&amp;Nylig brukte skript</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>Vis &amp;konsoll</translation>
<translation>&amp;Vis skallet</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
11235,11 → 11522,11
</message>
<message>
<source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
<translation>SVG-Bilder (*.svg ·svgz);;Alle filtyper (*)</translation>
<translation>SVG-bilder (*.svg ·svgz);;Alle filtyper (*)</translation>
</message>
<message>
<source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
<translation>SVG-Bilder (*.svg);; Alle filtyper (*)</translation>
<translation>SVG-bilder (*.svg);; Alle filtyper (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Importing text</source>
11251,7 → 11538,7
</message>
<message>
<source>HTML Files</source>
<translation>HTML filer</translation>
<translation>HTML-filer</translation>
</message>
<message>
<source>html</source>
11263,11 → 11550,11
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Skrifttype %1 er ødelagt, forkaster den</translation>
<translation>Skrifttypen %1 er ødelagt og vil ikke bli brukt</translation>
</message>
<message>
<source>Media Cases</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Mediebokser</translation>
</message>
<message>
<source>Comma Separated Value Files</source>
11305,10 → 11592,6
<translation>Bulgarsk</translation>
</message>
<message>
<source>Brazilian</source>
<translation type="obsolete">Brasilsk</translation>
</message>
<message>
<source>Catalan</source>
<translation>Katalansk</translation>
</message>
11354,7 → 11637,7
</message>
<message>
<source>Galician</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Galisisk</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
11435,136 → 11718,126
<message>
<source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verdien er utenfor det gyldige området. Bruk en av konstantene i scribus.UNIT_*.</translation>
</message>
<message>
<source>Target is not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Målet er ikke en bilderamme</translation>
</message>
<message>
<source>Corner radius must be a positive number.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Hjørneradius må være et positivt tall.</translation>
<translation>Hjørneradiusen må være et positivt tall.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get font size of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare finne skriftstørrelser i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get font of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare finne skrifttyper i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get text size of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare finne tekststørrelser i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get column count of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare telle antall kolonner i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get line space of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare finne linjeavstander i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare finne kolonnemellomrom i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare hente tekst fra en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke sette inn tekst i en ikke-tekstramme</translation>
<translation>Kan bare sette inn tekst i en tekstramme</translation>
</message>
<message>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Justeringa er utenfor det gyldige området. Du har brukt en konstant som ikke finnes i scribus.ALIGN*.</translation>
</message>
<message>
<source>Selection index out of bounds</source>
<source>Object is not a linked text frame, can't unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektet er ikke en lenket tekstramme, derfor kan ikke lenka fjernes</translation>
</message>
<message>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<source>Object the last frame in a series, can't unlink. Unlink the previous frame instead.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Objektet er ikke en lenket tekstramme, kan derfor ikke fjerne noen lenke.</translation>
<translation>Objektet er det siste i en serie, kan ikke fjerne lenka. Fjern lenka til den forrige ramma istedenfor.</translation>
</message>
<message>
<source>Object the last frame in a series, can&apos;t unlink. Unlink the previous frame instead.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Objektet er det siste i en serie, kan ikke fjerne lenken. Fjern lenken til den forrige rammen istedenfor.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot get a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke hente en farge uten navn.</translation>
<translation>Kan ikke hente inn en farge som ikke har navn.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot change a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke forandre en farge uten navn.</translation>
<translation>Kan ikke endre en farge som ikke har navn.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke lage en farge med tomt navn.</translation>
<translation>Kan ikke opprette en farge uten å gi den et navn-</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot delete a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke slette en farge med tomt navn.</translation>
<translation>Kan ikke slette en farge som ikke har navn.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot replace a color with an empty name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke bytte ut en farge med tomt navn.</translation>
<translation>Kan ikke erstatte en farge som ikke har navn.</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found - python error</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke fargen – Pythonfeil</translation>
</message>
<message>
<source>Custom (optional) configuration: </source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tilleggsoppsett (valgfritt):</translation>
</message>
<message>
<source>Standard configuration: </source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Standardoppsett: </translation>
</message>
<message>
<source>Short Words processing. Wait please...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Behandler småord. Vent ...</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words processing. Done.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Småordene er ferdigbehandlet.</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Documents</source>
<translation>OpenOffice.org Writer dokumenter</translation>
<translation>OpenOffice.org Writer-dokumenter</translation>
</message>
<message>
<source>Afrikaans</source>
11580,32 → 11853,22
</message>
<message>
<source>Welsh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Walisisk</translation>
</message>
<message>
<source>The filename must be a string.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Filnavnet må være en streng</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot delete image type settings.</source>
<source>'allTypes' attribute is READ-ONLY</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Egenskapen «allTypes» er skrivebeskyttet</translation>
</message>
<message>
<source>The image type must be a string.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&apos;allTypes&apos; attribute is READ-ONLY</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Failed to export image</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å eksportere bildet</translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
11621,11 → 11884,11
</message>
<message>
<source>Scribus Crash</source>
<translation>Scribus krasj</translation>
<translation>Scribus krasjet</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
<translation>Scribus krasjer pga Signal #%1</translation>
<translation>Scribus krasjer på grunn av signalnummeret %1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
11641,7 → 11904,7
</message>
<message>
<source>Master Page </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Malside</translation>
</message>
<message>
<source>4A0</source>
11661,23 → 11924,23
</message>
<message>
<source>Could not open output file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å åpne utfila %1</translation>
</message>
<message>
<source>Output stream not writeable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Ut-strømmen er skrivebeskyttet</translation>
</message>
<message>
<source>Verification of settings failed: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å kontrollere oppsettet: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Could not open input file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å åpne innfila %1</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to read settings XML:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å lese XML-oppsettsfila:</translation>
</message>
<message>
<source>%1 (line %2 col %3)</source>
11686,131 → 11949,126
</message>
<message>
<source>Unable to read settings XML: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å lese XML-oppsettsfila: %1</translation>
</message>
<message>
<source>null root node</source>
<source>&lt;pdfVersion> invalid</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;pdfVersion> ugyldig</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;pdfVersion&gt; invalid</source>
<source>found %1 &lt;%2> nodes, need 1.</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>fant %1 &lt;%2> noder, trenger 1.</translation>
</message>
<message>
<source>found %1 &lt;%2&gt; nodes, need 1.</source>
<source>unexpected null &lt;%2> node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>uventet nullnode &lt;%2></translation>
</message>
<message>
<source>unexpected null &lt;%2&gt; node</source>
<source>node &lt;%1> not an element</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>noden &lt;%1> er ikke et element</translation>
</message>
<message>
<source>node &lt;%1&gt; not an element</source>
<source>element &lt;%1> lacks `value' attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>elementet &lt;%1> mangler angivelsen «value»</translation>
</message>
<message>
<source>element &lt;%1&gt; lacks `value&apos; attribute</source>
<source>element &lt;%1> value must be `true' or `false'</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verdien på elementet &lt;%1> må enten være «true» eller «false»</translation>
</message>
<message>
<source>element &lt;%1&gt; value must be `true&apos; or `false&apos;</source>
<source>element &lt;lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>elementet &lt;lpiSettingsEntry> mangler angivelsen «name»</translation>
</message>
<message>
<source>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; lacks `name&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Freetype2 library not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Biblioteket Freetype2 er ikke tilgjengelig</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken, no embedding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrifttypen %1 er ødelagt og blir ikke tatt med</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Skrifttypen %1 er ødelagt (lesestrømmen) og blir ikke tatt med</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (FreeType2), discarding it</source>
<translation>Skrifttype %1 er ødelagt (FreeType2), forkaster den</translation>
<translation>Skrifttypen %1 er ødelagt (FreeType2) og blir ikke tatt i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (no Face), discarding it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrifttypen %1 er ødelagt (mangler skrifttypenavn) og blir ikke tatt i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Glyffen %2 i skrifttypen %1 er ødelagt (tegnkode %3)</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken and will be discarded</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrifttypen %1 er ødelagt og blir ikke tatt i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 cannot be read, no embedding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrifttypen %1 kan ikke leses og blir ikke tatt med</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å laste inn skrifttypen %1 – ukjent skrifttype</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrifttypen %1 ble lastet inn fra %2(%3)</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrifttypen %1(%2) er en kopi av %3</translation>
</message>
<message>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laster inn skrifttypen % (den ble funnet ved å bruke «fontconfig»)</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file</source>
<translation>Klarte ikke å laste inn skrifttypen «freetype2», klarte ikke å finne fila</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (FreeType), discarding it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrifttypen %1 er ødelagt (FreeType) og blir ikke tatt i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Glyffen %2 i skrifttypen %1 (tegnkode %3) er ugyldig og blir ikke tatt i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Leser navnet på skrifttypen fra %1 fra skrifttype %2 (forskyvning=%3, nTabeller=%4)</translation>
</message>
<message>
<source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >memcpy header: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>table &apos;%1&apos;</source>
<translation>tabell &apos;%1&apos;</translation>
<source>table '%1'</source>
<translation>tabell «%1»</translation>
</message>
<message>
<source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >memcpy-tabell: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >memcpy-forskyvning: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utviklingsversjonen av Scribus</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
11886,11 → 12144,11
</message>
<message>
<source>File exists</source>
<translation>Filen finnes allerede</translation>
<translation>Fila finnes allerede</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace</source>
<translation>&amp;Bytt ut</translation>
<translation>&amp;Erstatt</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
11898,165 → 12156,155
</message>
<message>
<source>Document Template: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentmal</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke fargen</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found in document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke denne fargen i dokumentet</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found in default colors.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke denne fargen blant standardfargene</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to open document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å åpne dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to save document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å lagre dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<source>Argument must be page item name, or PyCObject instance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Argument skal være et sideelement navn, eller PyCObjekt-tilfelle</translation>
</message>
<message>
<source>Property not found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke egenskapen</translation>
</message>
<message>
<source>Child not found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Fant ikke barneprosessen</translation>
</message>
<message>
<source>Couldn&apos;t convert result type &apos;%1&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Couldn't convert result type '%1'.</source>
<translation>Klarte ikke å omgjøre resultattypen «%1»</translation>
</message>
<message>
<source>Property type &apos;%1&apos; not supported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Property type '%1' not supported</source>
<translation>Egenskapen «%1» støttes ikke</translation>
</message>
<message>
<source>Couldn&apos;t convert &apos;%1&apos; to property type &apos;%2&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Couldn't convert '%1' to property type '%2'</source>
<translation>Klarte ikke å gjøre om «%1» til egenskapen</translation>
</message>
<message>
<source>Types matched, but setting property failed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Typene stemmer overens, men klarte ikke å angi egenskapen.</translation>
</message>
<message>
<source>Specified item not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det angitte elementet er ikke en bilderamme</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot group less than two items</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Må ha minst to objekter for å kunne gruppere</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t group less than two items</source>
<source>Can't group less than two items</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Må ha minst to objekter for å kunne gruppere</translation>
</message>
<message>
<source>Need selection or argument list of items to group</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trenger et utvalg eller en argumentliste med de elementene som skal grupperes</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot scale by 0%.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan ikke endre størrelsen med 0 %</translation>
</message>
<message>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke skrifttypen.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot render an empty sample.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot have an empty layer name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laget må ha et navn.</translation>
</message>
<message>
<source>Layer not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke laget.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot remove the last layer.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan ikke fjerne det siste laget.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create layer without a name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan ikke opprette et lag uten navn.</translation>
</message>
<message>
<source>An object with the requested name already exists.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det finnes allerede et objekt med dette navnet.</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain at least two points (four values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En punktliste må inneholde minst to punkter (fire verdier).</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain an even number of values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En punktliste må inneholde et likt antall verdier.</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain at least three points (six values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En punktliste må indeholde minst tre punkter (seks verdier).</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must contain at least four points (eight values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En punktliste må inneholde minst fire punkter (åtte verdier).</translation>
</message>
<message>
<source>Point list must have a multiple of six values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En punktliste må ha et antall som går opp i seks.</translation>
</message>
<message>
<source>Object not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke objektet.</translation>
</message>
<message>
<source>Style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke stilen.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare endre stil på tekstrammer.</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to save EPS.</source>
12066,181 → 12314,180
<message>
<source>Page number out of range.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sidetallet er utenfor det tillate området.</translation>
</message>
<message>
<source>argument is not list: must be list of float values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Argument er ikke en liste: det må være en liste med kommatall</translation>
</message>
<message>
<source>argument contains non-numeric values: must be list of float values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Argumentet inneholder ikke-numeriske verdier: det må være en liste med kommatall.</translation>
</message>
<message>
<source>argument contains no-numeric values: must be list of float values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Argumentet inneholder ikke-numeriske verdier: det må være en liste med kommatall.</translation>
</message>
<message>
<source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Strekbredden er feil, den må være mellom 0 og 12.</translation>
</message>
<message>
<source>Line shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verdien for metningsgraden på linja er feil, den må være mellom 0 og 100.</translation>
</message>
<message>
<source>Fill shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verdien for metningsgraden på fyllfargen er feil, den må være mellom 0 og 100.</translation>
</message>
<message>
<source>Line style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke linjestilen.</translation>
</message>
<message>
<source>Insert index out of bounds.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<comment>
 
 
python error
</comment>
<translation type="unfinished" >Sett inn index – utenfor de tillatte verdiene</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Teksten kan bare justeres i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriftstørrelsen er feil, den må være mellom 1 og 512.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare angi skriftstørrelsen i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare angi skrifttypen i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
<source>Line space out of bounds, must be >= 0.1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linjeavstanden er feil, den må være minst 0.1.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linjeavstanden kan bare angis i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolonneavstanden er feil, den må være et positivt tall.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolonnebredden kan bare angis i en trekstramme</translation>
</message>
<message>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
<source>Column count out of bounds, must be > 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antallet kolonner er feil, du må ha minst en.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolonneantallet kan bare angis i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan bare markere tekst i en tekstramme</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan bare slette tekst i en tekstramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan bare angi tekstfyll i en tekstramme</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan bare angi metningsgrad på en tekst hvis den er i en tekstramme</translation>
</message>
<message>
<source>Can only link text frames.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du kan bare lenke sammen tekstrammer.</translation>
</message>
<message>
<source>Target frame must be empty.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Målramma må være tom.</translation>
</message>
<message>
<source>Target frame links to another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Målramma er allerede lenket til en annen ramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Target frame is linked to by another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Målramma er allerede blitt lenket til fra en annen ramme.</translation>
</message>
<message>
<source>Source and target are the same object.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kilden og målet er det samme objektet.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare bryte lenker mellom tekstrammer.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare omgjøre tekstrammer til omriss.</translation>
</message>
<message>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare sjekke tekstrammer om de er overfylte.</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<source>Can't set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare angi bokmerker i tekstrammer</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<source>Can't get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan bare hente informasjon fra tekstrammer</translation>
</message>
<message>
<source>The filename should not be empty string.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Filnavnet kan ikke være en tom streng.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Script</source>
<translation>S&amp;kript</translation>
<translation>&amp;Skript</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Python interface module
12260,11 → 12507,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
12271,14 → 12518,41
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
function's documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus-modul med et Python-grensesnitt
 
Denne modulen er et Python-grensesnitt for Scribus. Den inneholder funksjoner
for å kontrollere Scribus og for å behandle objekter på arbeidsbordet. Alle
funksjonene er beskrevet nedenfor.
 
Noen få ting er felles for det meste i grensesnittet.
 
De fleste funksjonenene utføres på en ramme. Rammene indentifiseres ved navn
(en streng), og er ikke ekte Python-objekter. Mange funksjoner har et
valgfritt parameter (uten passord), et rammenavn.
Mange unntak er også felles for de fleste funksjonene. Disse er
ennå ikke dokumentert i de tilhørende dokumentasjonsstrengen for hver av dem.
- Mange funksjoner vil gi feilen «NoDocOpenError» hvis du prøver å bruke dem
uten at de har et dokument å utføres på.
- Hvis du ikke gir et rammenavn til en funksjon som trenger det, så
vil funksjonen bruke den gjeldende ramma, hvis det er en, eller gi feilmeldinga
«NoValidObjectError» hvis den ikke finner en ramme å arbeide på.
- Mange funksjoner vil gi feilen «WrongFrameTypeError» hvis du prøver å bruke dem
på en rammetype der det ikke gir mening å bruke dem, for eksempel å velge
tekstfarge på en bilderamme.
- Feil som kommer fra kall til det underliggende Python API vil bli
sendt videre uendret. Denne lista over unntak som oppstår ved
en funksjon og de tilhørende dokumentasjonsstrengene er ikke komplett.
 
Detaljer om hvilke unntak hver funksjon kan gi finner du i dokumentasjonen
til funksjonen, men, som det meste som gjelder Pythonkode, så er heller ikke denne liista helt komplett da det finnes unntak i funsjonenen som blir kalt opp.
</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation>OpenDocument Tekst Dokumenter</translation>
<translation>Tekstdokumenter i OpenDocument-formatet</translation>
</message>
<message>
<source>page</source>
12311,11 → 12585,11
</message>
<message>
<source>Font Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forhåndsvisning av skrifttyper</translation>
</message>
<message>
<source>My Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mine programtillegg</translation>
</message>
<message>
<source>New From Template</source>
12327,7 → 12601,7
</message>
<message>
<source>PS/EPS Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importfilter for Ps/Eps</translation>
</message>
<message>
<source>Save As Template</source>
12335,7 → 12609,7
</message>
<message>
<source>Scripter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skript</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words</source>
12343,84 → 12617,80
</message>
<message>
<source>SVG Export</source>
<translation>SVG Eksport</translation>
<translation>SVG-eksport</translation>
</message>
<message>
<source>SVG Import</source>
<translation>SVG Import</translation>
<translation>Importering av SVG-filer</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Draw Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importering av OpenOffice.org Draw-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus crashes due to the following exception : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus krasjet pga. følgende unntak: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oppretter et mellomlager for skrifttyper</translation>
</message>
<message>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant en ny skrifttype, sjekker ...</translation>
</message>
<message>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant en endret skrifttype, sjekker ...</translation>
</message>
<message>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Leser mellomlageret for skrifttyper</translation>
</message>
<message>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriver til det oppdaterte mellomlageret for skrifttyper</translation>
</message>
<message>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Henter skrifttyper</translation>
<translation>Leter etter skrifttyper</translation>
</message>
<message>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.3 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.3 unless you use File-&gt;Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.3 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.3 unless you use File->Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation>Du bruker en utviklingsversjon av Scribus 1.3.x. Det dokument du arbeider med er oprinnelig laget i Scribusversjonen 1.2.3 eller lavere. Når du lagrer dokumentet, vil det være ubrukelig i Scribus 1.2.3 med mindre du bruker «Fil – Lagre som». Er du sikker på at du vil fortsette?</translation>
</message>
<message>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endringerne i ditt dokument er ikke lagret og du har valgt å forkaste dem. Vil du fortsette?</translation>
</message>
<message>
<source>A file named &apos;%1&apos; already exists.&lt;br/&gt;Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>A file named '%1' already exists.&lt;br/>Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation>En fil med navnet «%1» finnes allerede.&lt;br/>Vil du erstatte den med den fila du er i ferd med å lagre?</translation>
</message>
<message>
<source>firstPageOrder is bigger than allowed.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Old .sla format support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Støtte for det tidligere formastet «.sla»</translation>
</message>
<message>
<source>German (Trad.)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tysk (Gammel rettskrivning)</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksporterer Postscript-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Printing File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriver ut fil</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&lt;p>You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p>Choose one of the following:&lt;br>&lt;ul>&lt;li>&lt;b>Create&lt;/b> missing pages&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Import&lt;/b> pages until the last page&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Cancel&lt;/b>&lt;/li>&lt;/ul></source>
<translation>&lt;p>Du prøver å hente inn flere sider enn det som er tilgjengelig i dette dokumentet, målt fra gjeldende side.&lt;/p>Velg en av disse mulighetene:
&lt;br>&lt;ul>&lt;li>&lt;b>Opprett&lt;/b> de sidene som mangler&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Importer&lt;/b> så mange sider som passer på de sidene du har&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Avbryt&lt;/b>&lt;/li>&lt;/ul></translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;reate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Opprett</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
12428,11 → 12698,11
</message>
<message>
<source>Thai</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Thai</translation>
</message>
<message>
<source>Barcode Generator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lag strekkode</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)</source>
12440,78 → 12710,173
</message>
<message>
<source>Word Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Word-dokumenter</translation>
</message>
<message>
<source>Palm PDB Documents</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Palm PDB-dokumenter</translation>
</message>
<message>
<source>PDB_data</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDB Import</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importering av PDB-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Could not open file %1</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å åpne file %1</translation>
</message>
<message>
<source>Luxembourgish</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Luxemburgsk</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished">Arabisk</translation>
<translation>Arabisk</translation>
</message>
<message>
<source>Estonian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Estisk</translation>
</message>
<message>
<source>Japanese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Japansk</translation>
</message>
<message>
<source>Given master page name does not match any existing.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den oppgitte malsiden stemmer ikke overens med noen av de eksisterende.</translation>
</message>
<message>
<source>Icelandic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Islandsk</translation>
</message>
<message>
<source>%1 may be corrupted : missing resolution tags</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 er kanskje skadet: mangler informasjon om oppløsninga</translation>
</message>
<message>
<source>This file is not recognized as a PDB document. Please, report this as a bug if you are sure it is one.</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Denne fila blir ikke gjenkjent som et PDB-dokument. Meld dette inn som en feil, hvis du er sikker på det er det.</translation>
</message>
<message>
<source>Breton</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bretonsk</translation>
</message>
<message>
<source>English (American)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engelsk (Amerikansk)</translation>
</message>
<message>
<source>English (Australian)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engelsk (Australsk)</translation>
</message>
<message>
<source>null root node</source>
<comment>
 
 
 
 
 
Load PDF settings
</comment>
<translation type="unfinished" >nullrot-node</translation>
</message>
<message>
<source>%1 may be corrupted : missing or wrong resolution tags</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 kan være ødelagt: Informasjonen om oppløsningen mangler eller er feil</translation>
</message>
<message>
<source>firstPageOrder is bigger than allowed.</source>
<comment>
python error</comment>
<translation>«firstPageOrder» er større enn tillatt.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot render an empty sample.</source>
<comment>
 
 
 
 
 
python error
</comment>
<translation type="unfinished" >Kan ikke gjengi et tomt innhold.</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap</source>
<comment>
 
 
 
 
 
 
scripter error</comment>
<translation type="unfinished" >Klarer ikke å lagre pixmap</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text of non-text frame.</source>
<comment>
 
 
python error</comment>
<translation>Kan ikke plassere tekst i annet enn tekstrammer.</translation>
</message>
<message>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>
 
 
 
 
 
 
python error</comment>
<translation type="unfinished" >Den valgte innholdfortegnelsen er utenfor det gyldige området</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>
 
 
 
 
 
 
python error</comment>
<translation type="unfinished" >Du kan bare angi bredden på bokstavstreken i en tekstramme</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot delete image type settings.</source>
<comment>
python error</comment>
<translation>Kan ikke slette innstillingene for bildetypen.</translation>
</message>
<message>
<source>The image type must be a string.</source>
<comment>
 
 
python error</comment>
<translation>Bildetypen må være en streng</translation>
</message>
<message>
<source>PDB_data</source>
<comment>
 
 
 
 
 
 
PDB Importer</comment>
<translation type="unfinished" >PDB_data</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
12552,11 → 12917,11
</message>
<message>
<source>Shade</source>
<translation>Skygge</translation>
<translation>Rull opp</translation>
</message>
<message>
<source>Unshade</source>
<translation>Fjern skygge</translation>
<translation>Rull ned</translation>
</message>
<message>
<source>Normalize</source>
12603,7 → 12968,7
</message>
<message>
<source>Stay on &amp;Top</source>
<translation>&amp;Bli på topp</translation>
<translation>&amp;Forbli øverst</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize</source>
12611,7 → 12976,7
</message>
<message>
<source>Restore Down</source>
<translation>Gjenopprett Ned</translation>
<translation>Gjenopprett ned</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
12619,15 → 12984,15
</message>
<message>
<source>Sh&amp;ade</source>
<translation>Sk&amp;ygge</translation>
<translation>&amp;Rull opp</translation>
</message>
<message>
<source>%1 - [%2]</source>
<translation>%1 - [%2]</translation>
<translation>%1 – [%2]</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unshade</source>
<translation>&amp;Fjern skygge</translation>
<translation>&amp;Rull ned</translation>
</message>
</context>
<context>
12638,11 → 13003,11
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Marg hjelpelinjer</translation>
<translation>Hjelpelinjer for sidemargene</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Topp:</translation>
<translation>&amp;Oppe:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Left:</source>
12650,7 → 13015,7
</message>
<message>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Bunn:</translation>
<translation>&amp;Nede:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Right:</source>
12678,7 → 13043,7
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Ret&amp;ning:</translation>
<translation>&amp;Retning:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Width:</source>
12690,7 → 13055,7
</message>
<message>
<source>&amp;Unit:</source>
<translation>&amp;Enhet3:</translation>
<translation>&amp;Enhet:</translation>
</message>
<message>
<source>Autosave</source>
12714,11 → 13079,11
</message>
<message>
<source>Guides</source>
<translation>Guide</translation>
<translation>Hjelpelinjer</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sidevisning</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
12726,7 → 13091,7
</message>
<message>
<source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
<translation>Vis &amp;ikke utskrivbare områder i samme farge som margene</translation>
<translation>Vis &amp;ikke-utskrivbare områder i samme farge som marglinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+U</source>
12742,11 → 13107,11
</message>
<message>
<source>Show Text Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis kontrolltegn for tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Show Frames</source>
<translation>Vis rammer</translation>
<translation>Vis rammene</translation>
</message>
<message>
<source>Display</source>
12754,7 → 13119,7
</message>
<message>
<source>Typography</source>
<translation>Typografier</translation>
<translation>Typografi</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
12762,43 → 13127,43
</message>
<message>
<source>Hyphenator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Orddeler</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts</source>
<translation type="unfinished">Skrifttyper</translation>
<translation>Skrifttyper</translation>
</message>
<message>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished">Forhåndssjekk</translation>
<translation>Forhåndssjekk</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Export</source>
<translation>pdf Eksport</translation>
<translation>Pdf-eksport</translation>
</message>
<message>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished">Egenskaper for dokumentelementene</translation>
<translation>Egenskaper for dokumentelementene</translation>
</message>
<message>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Innholdsregistre og stikkordslister</translation>
</message>
<message>
<source>Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fargehåndtering</translation>
</message>
<message>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis ikke-utskrivbare tegn, som for eksempel linjeskift i tekstrammer</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the display of frames on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg om du vil vise rammene</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the display of pictures on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg om du vil vise bildene</translation>
</message>
<message>
<source>Color for paper</source>
12806,15 → 13171,15
</message>
<message>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation>Legg området utenfor margene i margenfargen</translation>
<translation>Bruk samme farge på området utenfor margene som på marglinjene.</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="unfinished">Linjaler relativ i forhold til siden</translation>
<translation type="unfinished" >Vis linjalmålene i forhold til siden</translation>
</message>
<message>
<source>Minimum Scratch Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Minstestørrelsen på arbeidsbordet</translation>
</message>
<message>
<source>Gaps between Pages</source>
12830,23 → 13195,23
</message>
<message>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Tilpasser farger</translation>
<translation>Tilpasser fargene</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked text frames.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis eller skjul lenkene mellom tekstrammene.</translation>
</message>
<message>
<source>Apply size settings to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk denne sidestørrelsen på alle sidene</translation>
</message>
<message>
<source>Sections</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bolker</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the page size changes to all existing pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk den endrede sidestørrelsen på alle sidene i dokumentet</translation>
</message>
</context>
<context>
12853,12 → 13218,12
<name>RunScriptDialog</name>
<message>
<source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
<translation>Python skript (*.py);; Alle filtyper (*)</translation>
<translation>Python-skript (*.py);; Alle filtyper (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Run as Extension Script</source>
<comment>run script dialog</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kjør som et utvidelsesskript</translation>
</message>
</context>
<context>
12865,7 → 13230,7
<name>SMBase</name>
<message>
<source>Style Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stilbehandler</translation>
</message>
<message>
<source>Column 1</source>
12881,7 → 13246,7
</message>
<message>
<source>C&amp;lone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Kolon</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
12939,7 → 13304,7
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Stilen til gjeldende avsnitt</translation>
<translation>Stilen som brukes på det gjeldende avsnittet</translation>
</message>
<message>
<source>Style Settings</source>
12954,11 → 13319,11
</message>
<message>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Metning av tekstfyllens farge</translation>
<translation>Metningsgrad på tekstens fyllfarge</translation>
</message>
<message>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Fyllfarge opsjoner</translation>
<translation>Fyllfarge-innstillinger</translation>
</message>
</context>
<context>
12965,15 → 13330,15
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Farge til tekststrek</translation>
<translation>Tekstens strekfarge</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Metning av tekststrekens farge</translation>
<translation>Metningsgrad på tekststrekens farge</translation>
</message>
<message>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation>Fyllfarge opsjoner</translation>
<translation>Fyllfarge-innstillinger</translation>
</message>
</context>
<context>
12996,15 → 13361,15
</message>
<message>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Skalering av tegnbredde</translation>
<translation>Skalering av tegnbredden</translation>
</message>
<message>
<source>Font Settings</source>
<translation>Skrifttype innstillinger</translation>
<translation>Skrifttype-innstillinger</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skalerer høyden på skrifttegnene</translation>
</message>
</context>
<context>
13011,7 → 13376,7
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<source>Character Settings</source>
<translation>Tegninnstilling</translation>
<translation>Tegninnstillinger</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
13019,7 → 13384,7
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Manuel bokstavavstand (tracking)</translation>
</message>
</context>
<context>
13030,11 → 13395,11
</message>
<message>
<source>Exports SVG Files</source>
<translation>Eksporterer SVG-filer</translation>
<translation>Eksporter som SVG-fil</translation>
</message>
<message>
<source>Exports the current page into an SVG file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksporterer den gjeldende siden som en SVG-fil</translation>
</message>
</context>
<context>
13041,7 → 13406,7
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>Importer &amp;SVG ...</translation>
<translation>Importer en &amp;SVG-fil ...</translation>
</message>
<message>
<source>Imports SVG Files</source>
13050,15 → 13415,15
<message>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importerer de fleste SVG-filer til det gjeldende dokumentet ved å gjøre om vektordata til Scribus-objekter.</translation>
</message>
<message>
<source>Scalable Vector Graphics</source>
<translation>Scalable Vector Graphics</translation>
<translation>Scalerbare vektorbilder</translation>
</message>
<message>
<source>SVG file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>SVG-fila inneholder noen egenskaper som ikke er støttet</translation>
</message>
</context>
<context>
13071,32 → 13436,32
<message>
<source>Apply unbreakable space on:</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk harde mellomrom på:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected frames</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>&amp;Valgte rammer</translation>
<translation>De &amp;valgte rammene</translation>
</message>
<message>
<source>Active &amp;page</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Aktiv &amp;side</translation>
<translation>Gjeldende &amp;side</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All items</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>&amp;Alle objekter</translation>
<translation>&amp;Alle objektene</translation>
</message>
<message>
<source>Only selected frames processed.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Kun den valgte rammen er behandlet.</translation>
<translation>Bare de valgte rammene er behandlet.</translation>
</message>
<message>
<source>Only actual page processed.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Kun den faktiske siden er behandlet.</translation>
<translation>Bare den gjeldende siden er behandlet</translation>
</message>
<message>
<source>All items in document processed.</source>
13108,11 → 13473,11
<name>SWPrefsGui</name>
<message>
<source>User settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brukerinnstillinger</translation>
</message>
<message>
<source>System wide configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Systemets standardoppsett</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
13120,19 → 13485,19
</message>
<message>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nullstil</translation>
</message>
<message>
<source>Save user configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lagre brukerinnstillingene</translation>
</message>
<message>
<source>Reload system wide configuration and remove user defined one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Last inn igjen standardoppsettet og slett brukerinnstillingene</translation>
</message>
<message>
<source>Edit custom configuration. If you save it, it will be used over system wide configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Redigér brukerinnstillingene. Hvis du lagrer dem vil de bli brukt isteden for det innebygde oppsettet</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words</source>
13140,23 → 13505,23
</message>
<message>
<source>User configuration exists elready. Do you really want to overwrite it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brukerinnstillingene finnes allerede. Er du sikker på at du vil overskrive dem?</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write file %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan ikke skrive fila %1.</translation>
</message>
<message>
<source>User settings saved</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brukerinnstillingene er lagret</translation>
</message>
<message>
<source>System wide configuration reloaded</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>De innebygde innstillingene er gjenopprettet</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot open file %1</source>
<translation>Kan ikke åpne fil %1</translation>
<translation>Kan ikke åpne fila %1</translation>
</message>
</context>
<context>
13167,11 → 13532,11
</message>
<message>
<source>Save a document as a template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lagre et dokument som en mal</translation>
</message>
<message>
<source>Save a document as a template. Good way to ease the initial work for documents with a constant look</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lagre et dokument som en mal. Dette er lurt for å forenkle det innledende arbeidet når du trenger flere dokumenter med samme oppsett.</translation>
</message>
</context>
<context>
13179,7 → 13544,7
<message>
<source>Persistent</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vedvarende</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
13188,7 → 13553,7
</message>
<message>
<source>Load/Save/Import/Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Last inn/Lagre/Importer/Eksporter</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
13215,7 → 13580,7
</message>
<message>
<source>Allow Docking To...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>La den festes til ...</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
13227,7 → 13592,7
</message>
<message>
<source>Floating Orientation...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Flytende ...</translation>
</message>
</context>
<context>
13275,19 → 13640,19
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Er du sikker på at du vil slette hele teksten?</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan ikke slette elementer som er i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Elementet %1 redigeres i den innebygde tekstbehandleren. Slettinga avbrytes.</translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det oppsto en feil under innlesningen av ICC-profilene, fargehåndtering er ikke skrudd på.</translation>
</message>
</context>
<context>
13294,23 → 13659,23
<name>ScribusMainWindow</name>
<message>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Starter tilleggsprogram</translation>
<translation>Starter tilleggsprogrammene</translation>
</message>
<message>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laster inn hurtigtastene</translation>
</message>
<message>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Henter innstillinger</translation>
<translation>Leser innstillingene</translation>
</message>
<message>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Starter tekstredigerer</translation>
<translation>Starter den innebygde tekstbehandleren</translation>
</message>
<message>
<source>Reading ICC Profiles</source>
<translation>Leser ICC Profiler</translation>
<translation>Leser ICC-Profilene</translation>
</message>
<message>
<source>Initializing Hyphenator</source>
13318,11 → 13683,11
</message>
<message>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Setter opp kladdebok</translation>
<translation>Setter opp kladdeboka</translation>
</message>
<message>
<source>Setting up Shortcuts</source>
<translation>Setter opp snarveier</translation>
<translation>Setter opp hurtigtastene</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
13334,11 → 13699,11
</message>
<message>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Henter skrifttyper</translation>
<translation>Leter etter skrifttypene</translation>
</message>
<message>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det ble ikke funnet noen skrifttyper på ditt system.</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now.</source>
13358,7 → 13723,7
</message>
<message>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Åpne nylig b&amp;rukte</translation>
<translation>Åpne &amp;nylig brukte</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
13386,7 → 13751,7
</message>
<message>
<source>&amp;Shade</source>
<translation>&amp;Skygge</translation>
<translation>&amp;Metningsgrad</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Font</source>
13402,7 → 13767,7
</message>
<message>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Forhåndsvisning innstillinger</translation>
<translation>Innstillinger for forhåndsvisninga</translation>
</message>
<message>
<source>Level</source>
13414,7 → 13779,7
</message>
<message>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;pdf opsjoner</translation>
<translation>&amp;Pdf-innstillinger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shape</source>
13422,11 → 13787,11
</message>
<message>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>K&amp;onverter til</translation>
<translation>&amp;Gjør om til</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>S&amp;ett inn</translation>
<translation>&amp;Sett inn</translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
13474,23 → 13839,23
</message>
<message>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Henter inn sider ...</translation>
<translation>Importerer sider ...</translation>
</message>
<message>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Hent inn side(r)</translation>
<translation>Importerer side(r)</translation>
</message>
<message>
<source>Import done</source>
<translation>Ferdig å hente inn</translation>
<translation>Ferdig med å importere</translation>
</message>
<message>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Fant ingenting å hente inn</translation>
<translation>Fant ingenting å importere</translation>
</message>
<message>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fila %1 er ikke i et akseptabelt format</translation>
</message>
<message>
<source>Loading...</source>
13502,11 → 13867,11
</message>
<message>
<source>Some ICC profiles used by this document are not installed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Noen av de ICC-profilene som er brukt i dette dokument er ikke installert:</translation>
</message>
<message>
<source> was replaced by: </source>
<translation type="unfinished"> ble erstatet av: </translation>
<translation> ble erstattet med: </translation>
</message>
<message>
<source>(converted)</source>
13514,24 → 13879,19
</message>
<message>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Alle støttede formater</translation>
<translation>Alle de støttede formatene</translation>
</message>
<message>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Alle filtyper (*)</translation>
<translation>Alle filtypene (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alle filtyper (*)</translation>
<translation>Dokumentene (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alle filtyper (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentene (*.sla *.scd);; Alle filene (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Save As</source>
13543,7 → 13903,7
</message>
<message>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus har funnet noen feil. Kanskje det hjelper å bruke forhåndsjekkinga for å rette dem</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ignore</source>
13551,7 → 13911,7
</message>
<message>
<source>&amp;Abort</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Avbryt</translation>
</message>
<message>
<source>Printing...</source>
13563,15 → 13923,15
</message>
<message>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Utskrift feilet!</translation>
<translation>Klarte ikke å skrive ut</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan ikke fjerne elementer som er i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Elementet %1 redigeres i den innebygde tekstbehandleren. Utklippinga blir avbrutt.</translation>
</message>
<message>
<source>About Qt</source>
13579,7 → 13939,7
</message>
<message>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribus håndbok</translation>
<translation>Scribus' håndbok</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
13587,7 → 13947,7
</message>
<message>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Tekstfiler (*.txt);;Alle filtyper (*)</translation>
<translation>Tekstfilene (*.txt);;Alle filtyper (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
13599,7 → 13959,7
</message>
<message>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gjør om siden til en malside</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
13611,11 → 13971,11
</message>
<message>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Skygge:</translation>
<translation>&amp;Metningsgrad:</translation>
</message>
<message>
<source>Shade</source>
<translation>Skygge</translation>
<translation>Metningsgrad</translation>
</message>
<message>
<source>No Style</source>
13627,7 → 13987,7
</message>
<message>
<source>Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ghostscript : Du kan ikke bruke EPS-bilder eller forhåndsvise utskrifter</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
13636,16 → 13996,18
<message>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus har funnet noen feil.
Kanskje det hjelper å bruke forhåndsjekkinga for å rette dem</translation>
</message>
<message>
<source>EPS Files (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>EPS filer (*.eps);;Alle files (*)</translation>
<translation>EPS-filer (*.eps);;Alle filer (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus har funnet noen feil.
Kanskje det hjelper å bruke forhåndsjekkinga for å rette dem</translation>
</message>
<message>
<source>-Page%1</source>
13653,7 → 14015,7
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished">Noen av objektene er låst</translation>
<translation>Noen objekter er låst.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lock All</source>
13661,7 → 14023,7
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lås opp alle</translation>
<translation>&amp;Lås opp alle</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
13669,23 → 14031,23
</message>
<message>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Programmet %1 kjører allerede</translation>
</message>
<message>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Programmet %1 finnes ikke</translation>
</message>
<message>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Den valgte fargen finnes ikke i dokumentets fargesett. Gi den nye fargen et navn.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke fargen</translation>
</message>
<message>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navnet du har valgt er allerede i bruk. Gi fargen et annet navn.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Level</source>
13697,7 → 14059,7
</message>
<message>
<source>Previe&amp;w Settings</source>
<translation>Forhåns&amp;visning innstillinger</translation>
<translation>Innstillinger for forhånds&amp;visninga</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tools</source>
13727,28 → 14089,36
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antall kopier: %1
Vannrett forskyvning: %2
Loddrett forskyvning: %3</translation>
</message>
<message>
<source>Ghostscript : You cannot use EPS images or PostScript Print Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ghostscript : Du kan ikke bruke EPS-bilder eller Postscripts forhåndsvisning av utskrifter</translation>
</message>
<message>
<source>Ghostscript is missing : Postscript Print Preview is not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ghostscript mangler: Postscripts forhåndsvisning av utskrift er ikke tilgjengelig</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Er du sikker på at du vil erstatte bildet?</translation>
</message>
<message>
<source>Contents</source>
<translation type="unfinished">Innhold</translation>
<translation>Innhold</translation>
</message>
<message>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>&amp;Ligatur</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Kan ikke skrive til fila:
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusQApp</name>
13758,11 → 14128,11
</message>
<message>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fila %1 finnes ikke, avslutter.</translation>
</message>
<message>
<source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk: scribus [tilvalg ... ] [fil]</translation>
</message>
<message>
<source>Options:</source>
13770,31 → 14140,31
</message>
<message>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriv hjelpeteksten (denne beskjeden) og avslutt</translation>
</message>
<message>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en' or `de'</source>
<translation>Bruker xx som en hurtigtast for et språk, f.eks. «en» eller «de»</translation>
</message>
<message>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>List opp de grensesnittspråkene som er installert</translation>
</message>
<message>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis informasjon i skallet når skrifttypene leses inn</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Ikke vis oppstartsskjerm ved oppstart</translation>
<translation>Ikke vis oppstartsbildet</translation>
</message>
<message>
<source>Output version information and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis versjonsinformasjon og avslutt</translation>
</message>
<message>
<source>Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plasser vindusknappene fra høyre til venstre (f.eks. Avbryt/Nei/Ja istedenfor Ja/Nei/Avbryt)</translation>
</message>
<message>
<source>filename</source>
13802,19 → 14172,19
</message>
<message>
<source>Use filename as path for user given preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk filnavnet som sti for selvvalgte innstillinger</translation>
</message>
<message>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>De grensesnittspråkene for Scribus som er installerte er:</translation>
</message>
<message>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>For å overstyre standard språkvalg:</translation>
</message>
<message>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>scribus -l xx eller scribus --lang xx, hvor xx er det språket du vil bruke.</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Version</source>
13822,7 → 14192,7
</message>
<message>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus, et datatrykkeprogram (DTP) som er åpen kildekode</translation>
</message>
<message>
<source>Homepage</source>
13830,7 → 14200,7
</message>
<message>
<source>Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentasjon</translation>
</message>
<message>
<source>Wiki</source>
13838,11 → 14208,11
</message>
<message>
<source>Issues</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Feil og ønsker</translation>
</message>
<message>
<source>Display a console window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Åpne et skall</translation>
</message>
</context>
<context>
13881,11 → 14251,11
</message>
<message>
<source>Original PPI: </source>
<translation>Original PPI: </translation>
<translation type="unfinished" >Opprinnelig PPI: </translation>
</message>
<message>
<source>Actual PPI: </source>
<translation>Faktisk PPI: </translation>
<translation type="unfinished" >Faktisk PPI: </translation>
</message>
<message>
<source>Linked Text</source>
13897,7 → 14267,7
</message>
<message>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Legg tekst til sti</translation>
<translation>Tekst på en sti</translation>
</message>
<message>
<source>Paragraphs: </source>
13925,15 → 14295,15
</message>
<message>
<source>In&amp;fo</source>
<translation>In&amp;fo</translation>
<translation>&amp;Informasjon</translation>
</message>
<message>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Forhånsvisning innstillinger</translation>
<translation>Innstillinger for forhåndsvisninga</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;pdf opsjoner</translation>
<translation>&amp;Pdf-innstillinger</translation>
</message>
<message>
<source>Send to La&amp;yer</source>
13945,7 → 14315,7
</message>
<message>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation>Konve&amp;rter til</translation>
<translation>&amp;Gjør om til</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
13953,19 → 14323,19
</message>
<message>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lenkede tekstrammer</translation>
</message>
<message>
<source>You are trying to link to a filled frame, or a frame to itself.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Du prøver at lenke til en fylt ramme, eller å lenke en ramme til seg selv.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kan ikke gjøre om et element som er i bruk</translation>
</message>
<message>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Elementet %1 redigeres i den innebygde tekstbehandleren. Omgjøringa til omriss blir hoppet over.</translation>
</message>
<message>
<source>Page %1 to %2</source>
13973,7 → 14343,7
</message>
<message>
<source>Colorspace: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fargeområde: </translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
13993,7 → 14363,7
</message>
<message>
<source>Contents</source>
<translation type="unfinished">Innhold</translation>
<translation>Innhold</translation>
</message>
</context>
<context>
14015,11 → 14385,11
<name>ScriptPlugin</name>
<message>
<source>Embedded Python scripting support.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Støtte for innebygde Python-skript</translation>
</message>
<message>
<source>Scripter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skript</translation>
</message>
</context>
<context>
14026,44 → 14396,44
<name>ScripterCore</name>
<message>
<source>Script error</source>
<translation>Script feil</translation>
<translation>Skriptfeil</translation>
</message>
<message>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Hvis du kjører et offisielt skript reporter det vennligst til
&lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;>bugs.scribus.net&lt;/a> please.</source>
<translation>Hvis du kjører et offisielt skript, meld dette inn på
&lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;>bugs.scribus.net&lt;/a>.</translation>
</message>
<message>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Denne meldingen er overført til ditt klippebord, bruk Ctrl+V for å lime den inn i feilmeldingssøkeren.</translation>
<translation>Denne meldinga er overført til utklippstavla, bruk «Ctrl + V» for å lime den inn i feilmeldingssøkeren.</translation>
</message>
<message>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det oppsto en intern feil i forsøket på at utføre den kommandoen du oppga. Detaljer om feilen ble skrevet til standard feilkanal (stderr).</translation>
</message>
<message>
<source>Examine Script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Undersøk skript</translation>
</message>
<message>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å sette opp programtillegg for Python. Detaljer om feilen ble sendt til standard feilkanal (stderr).</translation>
</message>
<message>
<source>Python Scripts (*.py);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Python-skript (*.py);;Alle filene (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documentation for:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokumentasjon for:</translation>
</message>
<message>
<source>Script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skript</translation>
</message>
<message>
<source> doesn&apos;t contain any docstring!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source> doesn't contain any docstring!</source>
<translation type="unfinished" > inneholder ingen doc-streng</translation>
</message>
</context>
<context>
14070,23 → 14440,23
<name>ScripterPrefsGui</name>
<message>
<source>Scripter Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriptinnstilinger</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Extension Scripts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk utvidelsesskript</translation>
</message>
<message>
<source>Extensions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utvidelser</translation>
</message>
<message>
<source>Console</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skall</translation>
</message>
<message>
<source>Startup Script:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oppstartsskript</translation>
</message>
<message>
<source>Errors:</source>
14116,12 → 14486,12
<message>
<source>Strings:</source>
<comment>syntax highlighting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>strenger:</translation>
</message>
<message>
<source>Base Texts:</source>
<comment>syntax highlighting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grunntekster:</translation>
</message>
<message>
<source>Select Color</source>
14129,11 → 14499,11
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation type="unfinished">Endre ...</translation>
<translation>Endre ...</translation>
</message>
<message>
<source>Locate Startup Script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Finn oppstartsskript</translation>
</message>
</context>
<context>
14140,7 → 14510,7
<name>SeList</name>
<message>
<source>Show Page Previews</source>
<translation>Vis forhåndsvisning av side</translation>
<translation>Forhåndsvis sidene</translation>
</message>
</context>
<context>
14179,7 → 14549,7
</message>
<message>
<source>Fill Shade</source>
<translation>Fyllskygge</translation>
<translation>Metningsgrad på fyllfargen</translation>
</message>
<message>
<source>Stroke Color</source>
14187,7 → 14557,7
</message>
<message>
<source>Stroke Shade</source>
<translation>Strekskygge</translation>
<translation>Metningsgrad på streken</translation>
</message>
<message>
<source>Left</source>
14219,7 → 14589,7
</message>
<message>
<source>Search finished</source>
<translation>Søking avsluttet</translation>
<translation>Søket er ferdig</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Whole Word</source>
14227,7 → 14597,7
</message>
<message>
<source>&amp;Ignore Case</source>
<translation>&amp;Ignorer små/store bokstaver</translation>
<translation>&amp;Ikke skill mellom små og store bokstaver</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
14235,11 → 14605,11
</message>
<message>
<source>&amp;Replace</source>
<translation>&amp;Bytt ut</translation>
<translation>&amp;Erstatt</translation>
</message>
<message>
<source>Replace &amp;All</source>
<translation>Bytt ut &amp;alle</translation>
<translation>Erstatt &amp;alle</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
14251,7 → 14621,7
</message>
<message>
<source>Search finished, found %1 matches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Søket er ferdig, fant %1 treff</translation>
</message>
</context>
<context>
14269,8 → 14639,8
<translation>Valgte felt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
<source>&amp;>></source>
<translation>&amp;>></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
14285,11 → 14655,11
</message>
<message>
<source>Shade</source>
<translation>Skygge</translation>
<translation>Metningsgrad</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Skygge:</translation>
<translation>&amp;Metningsgrad:</translation>
</message>
</context>
<context>
14300,11 → 14670,11
</message>
<message>
<source>X-Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X-forskyvning</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y-forskyvning</translation>
</message>
</context>
<context>
14320,7 → 14690,7
</message>
<message>
<source>Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called short words. Available in the following languages: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spesielt programtillegg for å legge til harde mellomrom foran eller etter ulike småord. Lagt inn for følgende språk:</translation>
</message>
</context>
<context>
14377,7 → 14747,7
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;upliker</translation>
<translation>Lag en &amp;kopi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
14392,7 → 14762,7
<name>StoryEditor</name>
<message>
<source>Story Editor</source>
<translation>Tekstbehandler</translation>
<translation>Innebygd tekstbehandler</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
14420,7 → 14790,7
</message>
<message>
<source>Do you want to save your changes?</source>
<translation>Vil du lagre dine forandringer?</translation>
<translation>Vil du lagre endringene?</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
14440,7 → 14810,7
</message>
<message>
<source>&amp;Reload Text from Frame</source>
<translation>&amp;Hent pånytt tekst fra ramme</translation>
<translation>&amp;Hent teksten pånytt fra ramma</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save to File...</source>
14456,15 → 14826,15
</message>
<message>
<source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
<translation>&amp;Oppdater tekstrammen og avslutt</translation>
<translation>&amp;Oppdater tekstramma og avslutt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
<translation>&amp;avslutt uten oppdatering av tekstramme</translation>
<translation>&amp;avslutt uten å oppdatere tekstramma</translation>
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Kli&amp;pp</translation>
<translation>&amp;Klipp ut</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
14476,11 → 14846,11
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>T&amp;øm</translation>
<translation>&amp;Tøm</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Update Text Frame</source>
<translation>&amp;Oppdater tekstramme</translation>
<translation>&amp;Oppdater tekstramma</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
14504,7 → 14874,7
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts Preview...</source>
<translation>&amp;Forhåndsvisning av skrifttype ...</translation>
<translation>&amp;Forhåndsvisning av skrifttypene ...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Background...</source>
14516,7 → 14886,7
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>Inn&amp;stillinger</translation>
<translation>&amp;Innstillinger</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Smart text selection</source>
14524,23 → 14894,23
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Glyph...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Sett inn glyff ...</translation>
</message>
<message>
<source>Clear All Text</source>
<translation>Fjern all tekst</translation>
<translation>Slett all teksten</translation>
</message>
<message>
<source>Story Editor - %1</source>
<translation>Tekstbehandler - %1</translation>
<translation>Innebygd tekstbehandler – %1</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to lose all your changes?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Er du sikker på at du vil slette alle endringene?</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Er du sikker på at du vil slette all teksten?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
14552,15 → 14922,15
</message>
<message>
<source>Quote</source>
<translation type="unfinished">Sitattegn</translation>
<translation>Sitattegn</translation>
</message>
<message>
<source>Spaces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation type="unfinished">Mellomrom og skift</translation>
<translation>Mellomrum og skift</translation>
</message>
<message>
<source>Ligature</source>
<translation type="unfinished">Ligatur</translation>
<translation>Ligaturer</translation>
</message>
<message>
<source>Space</source>
14590,7 → 14960,7
<name>StyleManager</name>
<message>
<source>More than one item selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mer enn et element er valgt</translation>
</message>
</context>
<context>
14597,7 → 14967,7
<name>StyleSelect</name>
<message>
<source>Small Caps</source>
<translation>Små bokstaver</translation>
<translation>Kapiteler</translation>
</message>
<message>
<source>Subscript</source>
14609,27 → 14979,27
</message>
<message>
<source>All Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bare store bokstaver</translation>
</message>
<message>
<source>Underline Text. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Understrek tekst. Hold knappen nede et øyeblikk for å angi bredden og forskyvninga på streken.</translation>
</message>
<message>
<source>Underline Words Only. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bare understrek ord. Hold knappen nede et øyeblikk for å angi bredden og forskyvninga på streken.</translation>
</message>
<message>
<source>Strike Out. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Overstrykning. Hold knappen nede et øyeblikk for å endre bredden og forskyvninga på streken.</translation>
</message>
<message>
<source>Outline. Hold down the button momentarily to change the outline stroke width.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Omriss. Hold knappen nede et øyeblikk for å endre strekbredden på omrisset.</translation>
</message>
<message>
<source>Shadowed Text. Hold down the button momentarily to enable the offset spacing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skyggetekst. Hold knappen nede et øyeblikk for å endre forskyvninga.</translation>
</message>
</context>
<context>
14636,7 → 15006,7
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation>Bruk filnavnet som begynnelse på navnet på stilen til avsnittet</translation>
<translation>Bruk filnavnet som første del av navnet på avsnittsstilen</translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
14648,31 → 15018,31
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation>OpenOffice.org Writer importopsjoner</translation>
<translation>Valg for importering av filer fra OpenOffice.org Writer</translation>
</message>
<message>
<source>Overwrite Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Overskriv avsnittsstiler</translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hvis du tar i bruk dette vil de eksisterende stilene i dette Scribus-dokumentet bli overskrevet.</translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slå sammen avsnittsstilene</translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently.</source>
<translation>Slå sammen avsnittsstiler ut fra hvilke egenskaper de har. Dette vil gi færre stiler og likevel beholde stilegenskapene, selv om stilene i det opprinnelige dokumentet har andre navn.</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk dokumentnavnet som en del av stilnavnet i Scribus.</translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gjør disse innstilingene til standardinnstillingene og ikke spør igjen når et annet OpenOffice.org 1.x-dokument blir lastet inn.</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
14699,11 → 15069,11
</message>
<message>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Innholdsregistre og stikkordslister</translation>
</message>
<message>
<source>Table Of Contents</source>
<translation>Innholdsfortegnelse</translation>
<translation>Innholdsregistre</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
14723,58 → 15093,54
</message>
<message>
<source>The frame the table of contents will be placed into</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ramma som innholdsregisteret blir plassert i</translation>
</message>
<message>
<source>Page Numbers Placed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sidetall plassert:</translation>
</message>
<message>
<source>Item Attribute Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navn på objektegenskapen:</translation>
</message>
<message>
<source>The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektegenskapen som blir brukt på rammene som er grunnlaget for å lage oppføringene</translation>
</message>
<message>
<source>Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sett sidetallene som hører til oppføringene på begynnelsen eller slutten av linja, eller ikke sett inn noe sidetall</translation>
</message>
<message>
<source>List Non-Printing Entries</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis ikke-utskrivbare oppføringer</translation>
</message>
<message>
<source>Include frames that are set to not print as well</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta også med rammer som er satt til ikke å bli skrevet ut</translation>
</message>
<message>
<source>The paragraph style used for the entry lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avsnittsstilen som blir brukt på førstelinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Paragraph Style:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avsnittsstil:</translation>
</message>
<message>
<source>Destination Frame:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Målramme:</translation>
</message>
<message>
<source>Inde&amp;x</source>
<translation type="obsolete">Innhol&amp;d</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TOCIndexPrefsBase</name>
<message>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Innholdsregistre og stikkordslister</translation>
</message>
<message>
<source>Table Of Contents</source>
<translation>Innholdsfortegnelse</translation>
<translation>Innholdsregistre</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
14794,86 → 15160,82
</message>
<message>
<source>The frame the table of contents will be placed into</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ramma som innholdsregistrene blir plassert i</translation>
</message>
<message>
<source>Page Numbers Placed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Sidetall plassert:</translation>
</message>
<message>
<source>Item Attribute Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navn på objektegenskapen:</translation>
</message>
<message>
<source>The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektegenskapen som blir brukt på rammene som er grunnlaget for å lage oppføringene</translation>
</message>
<message>
<source>Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sett sidetallene som hører til oppføringene på begynnelsen eller slutten av linja, eller ikke sett inn noe sidetall</translation>
</message>
<message>
<source>List Non-Printing Entries</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis ikke-utskrivbare oppføringer</translation>
</message>
<message>
<source>Include frames that are set to not print as well</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta også med rammer som er satt til ikke å bli skrevet ut</translation>
</message>
<message>
<source>The paragraph style used for the entry lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avsnittsstilen som blir brukt på førstelinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Paragraph Style:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avsnittsstil:</translation>
</message>
<message>
<source>Destination Frame:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Målramme:</translation>
</message>
<message>
<source>Inde&amp;x</source>
<translation type="obsolete">Innhol&amp;d</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabCheckDoc</name>
<message>
<source>Ignore all errors</source>
<translation>Ignorer alle feil</translation>
<translation>Overse alle feil</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic check before printing or exporting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Foreta en automatisk sjekk før utskrift eller eksportering</translation>
</message>
<message>
<source>Check for missing glyphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Se etter manglende glyffer</translation>
</message>
<message>
<source>Check for objects not on a page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Se etter objekter som ikke er på en side</translation>
</message>
<message>
<source>Check for overflow in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Se etter overflyt i tekstrammene</translation>
</message>
<message>
<source>Check for transparencies used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sjekk om det er blitt brukt gjennomsiktighet</translation>
</message>
<message>
<source>Check for missing images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Se etter bilder som mangler</translation>
</message>
<message>
<source>Check image resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sjekk bildeoppløsninga</translation>
</message>
<message>
<source>Lowest allowed resolution</source>
<translation>Laveste tillatte oppløsning</translation>
<translation>Lavest tillatte oppløsning</translation>
</message>
<message>
<source> dpi</source>
14881,11 → 15243,11
</message>
<message>
<source>Check for placed PDF Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Se etter innsatte pdf-filer</translation>
</message>
<message>
<source>Check for PDF Annotations and Fields</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sjekk pdf-kommentarer og -felter</translation>
</message>
<message>
<source>Add Profile</source>
14900,31 → 15262,31
<name>TabGuides</name>
<message>
<source>Common Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fellesinnstillinger</translation>
</message>
<message>
<source>Placing in Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plassering i dokumentene</translation>
</message>
<message>
<source>In the Background</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I bakgrunnen</translation>
</message>
<message>
<source>In the Foreground</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I forgrunnen</translation>
</message>
<message>
<source>Snapping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tiltrekning</translation>
</message>
<message>
<source>Snap Distance:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Festeområde:</translation>
</message>
<message>
<source>Grab Radius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Gripeavstand:</translation>
</message>
<message>
<source> px</source>
14932,7 → 15294,7
</message>
<message>
<source>Show Guides</source>
<translation>Vis hjelpelinjer</translation>
<translation>Vis hjelpelinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
14940,107 → 15302,107
</message>
<message>
<source>Show Margins</source>
<translation>Vis marglinjer</translation>
<translation>Vis marglinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Show Page Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis rutenettet</translation>
</message>
<message>
<source>Major Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grovmasket rutenett</translation>
</message>
<message>
<source>Spacing:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avstand:</translation>
</message>
<message>
<source>Minor Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Finmasket rutenett</translation>
</message>
<message>
<source>Show Baseline Grid</source>
<translation>Vis Baseline gitter</translation>
<translation>Vis vannrette linjer</translation>
</message>
<message>
<source>Baseline Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Innstillinger for de vannrette linjene</translation>
</message>
<message>
<source>Baseline &amp;Grid:</source>
<translation>Grunnlinje &amp;Nett:</translation>
<translation>Vannrette &amp;linjer:</translation>
</message>
<message>
<source>Baseline &amp;Offset:</source>
<translation>Grunnlinje-&amp;forskyvning:</translation>
<translation>&amp;Forskyvning i forhold til grunnlinja:</translation>
</message>
<message>
<source>Guides are not visible through objects on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hjelpelinjene er ikke synlige gjennom objektene på siden</translation>
</message>
<message>
<source>Guides are visible above all objects on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hjelpelinjer er synlige over alle objektene på siden</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the minor grid lines</source>
<translation>Avstand mellom gitter linjer</translation>
<translation>Avstand mellom rutene i det finmaskede rutenettet</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the major grid lines</source>
<translation>Avstand mellom hoved-gitterlinjer</translation>
<translation>Avstand mellom rutene i det grovmaskede rutenettet</translation>
</message>
<message>
<source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
<translation>Maksimum avstand for når et objekt vil legge seg på plasseringsguidene</translation>
<translation>Festeområde for hjelpelinjene, objekter nærmere enn dette vil festes til dem</translation>
</message>
<message>
<source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
<translation>Radius for område der Scribus vil la deg fange handles for et objekt</translation>
<translation>Radiusen på området der Scribus vil la deg gripe håndtakene til et objekt</translation>
</message>
<message>
<source>Color of the minor grid lines</source>
<translation>Farge for gitterlinjer</translation>
<translation>Farge på gitterlinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Color of the major grid lines</source>
<translation>Farge for hoved-gitterlinjer</translation>
<translation>Farge på de grovmaskede gitterlinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Color of the guide lines you insert</source>
<translation>Farge på hjelpelinjer du innsetter</translation>
<translation>Farge på hjelpelinjene som du selv setter inn</translation>
</message>
<message>
<source>Color for the margin lines</source>
<translation>Marginlinjefarge</translation>
<translation>Farge på marglinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Color for the baseline grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fargen på de vannrette linjene</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the basegrid on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skru av eller på rutenettet</translation>
</message>
<message>
<source>Distance between the lines of the baseline grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avstand mellom de vannrette linjene</translation>
</message>
<message>
<source>Distance from the top of the page for the first baseline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avstand mellom toppen av siden og den første vannrette linja</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the gridlines on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slå av eller på rutenettet</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the guides on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slå av eller på hjelpelinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Turns the margins on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slå av eller på marglinjene</translation>
</message>
</context>
<context>
15058,7 → 15420,7
</message>
<message>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Alle sider</translation>
<translation>&amp;Alle sidene</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
15074,11 → 15436,11
</message>
<message>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation>Kompatibil&amp;itet:</translation>
<translation>&amp;Samspill:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Binding:</source>
<translation>Inn&amp;binding:</translation>
<translation>&amp;Innbinding:</translation>
</message>
<message>
<source>Left Margin</source>
15090,15 → 15452,15
</message>
<message>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation>Lag &amp;Thumbnailer</translation>
<translation>Lag &amp;miniatyrbilder</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation>Lagre &amp;lenkede tekstrammer som pdf artikler</translation>
<translation>Lagre &amp;lenkede tekstrammer som pdf-artikler</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation>&amp;Inkluder bokmerker</translation>
<translation>&amp;Ta med bokmerkene</translation>
</message>
<message>
<source> dpi</source>
15106,11 → 15468,11
</message>
<message>
<source>&amp;Resolution for EPS Graphics:</source>
<translation>&amp;Oppløsning for EPS bilder:</translation>
<translation>&amp;Oppløsning for EPS-bilder:</translation>
</message>
<message>
<source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
<translation>Kom&amp;primer tekst og vektorgrafikk</translation>
<translation>&amp;Komprimer tekst og vektorbilder</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic</source>
15122,7 → 15484,7
</message>
<message>
<source>Maximum</source>
<translation>Maksimum</translation>
<translation>Maksimal</translation>
</message>
<message>
<source>High</source>
15130,7 → 15492,7
</message>
<message>
<source>Medium</source>
<translation>Medium</translation>
<translation>Middels</translation>
</message>
<message>
<source>Low</source>
15138,7 → 15500,7
</message>
<message>
<source>Minimum</source>
<translation>Minimum</translation>
<translation>Minimal</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;General</source>
15146,15 → 15508,15
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation>&amp;Inkluder alle skrifttyper</translation>
<translation>&amp;Sett inn alle skrifttypene</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >&amp;Slå sammen alle skrifttypene</translation>
</message>
<message>
<source>Embedding</source>
<translation>Inkluder</translation>
<translation>Sett inn</translation>
</message>
<message>
<source>Available Fonts:</source>
15161,8 → 15523,8
<translation>Tilgjengelige skrifttyper:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
<source>&amp;>></source>
<translation>&amp;>></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
15170,11 → 15532,11
</message>
<message>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation>Skrifttyper som skal inkluderes:</translation>
<translation>Skrifttyper som skal settes inn:</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Skrifttyper som skal slås sammen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts</source>
15182,7 → 15544,7
</message>
<message>
<source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk &amp;presentasjonseffekter</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
15190,7 → 15552,7
</message>
<message>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation>&amp;Vis forhåndsvisning av sidene</translation>
<translation>&amp;Forhåndsvis sidene</translation>
</message>
<message>
<source>Effects</source>
15198,27 → 15560,27
</message>
<message>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation>&amp;Vis varighet:</translation>
<translation>&amp;Visningsvarighet:</translation>
</message>
<message>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation>&amp;Varighet på effekten:</translation>
<translation>Varighet på &amp;effekten:</translation>
</message>
<message>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation>Effektt&amp;ype:</translation>
<translation>Effekt&amp;type:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation>Beve&amp;gelige linjer:</translation>
<translation>&amp;Bevegelige linjer:</translation>
</message>
<message>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation>F&amp;ra:</translation>
<translation>&amp;Fra:</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation>Retn&amp;ing:</translation>
<translation>&amp;Retning:</translation>
</message>
<message>
<source> sec</source>
15238,7 → 15600,7
</message>
<message>
<source>Dissolve</source>
<translation>Oppløse</translation>
<translation>Oppløs</translation>
</message>
<message>
<source>Glitter</source>
15246,11 → 15608,11
</message>
<message>
<source>Split</source>
<translation>Dele</translation>
<translation>Oppdeling</translation>
</message>
<message>
<source>Wipe</source>
<translation>Tørk vekk</translation>
<translation>Visk ut</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
15262,7 → 15624,7
</message>
<message>
<source>Inside</source>
<translation>Innenfor</translation>
<translation>Innside</translation>
</message>
<message>
<source>Outside</source>
15270,23 → 15632,23
</message>
<message>
<source>Left to Right</source>
<translation>Venstre mot høyre</translation>
<translation>Fra venstre mot høyre</translation>
</message>
<message>
<source>Top to Bottom</source>
<translation>Topp til bunn</translation>
<translation>Ovenfra og ned</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom to Top</source>
<translation>Bunn til topp</translation>
<translation>Nedenfra og opp</translation>
</message>
<message>
<source>Right to Left</source>
<translation>Høyre mot venstre</translation>
<translation>Fra høyre mot venstre</translation>
</message>
<message>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation>Topp-venstre til Bunn-Høyre</translation>
<translation>Fra øverst til venstre til nederst til høyre</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
15294,7 → 15656,7
</message>
<message>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;kstra</translation>
<translation>&amp;Ekstra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Use Encryption</source>
15318,11 → 15680,11
</message>
<message>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation>&amp;Godta utskrift av dokumentet</translation>
<translation>La andre &amp;skrive ut dokumentet</translation>
</message>
<message>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation>G&amp;odta endringer i dokumentet</translation>
<translation>La andre &amp;endre dokumentet</translation>
</message>
<message>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
15330,11 → 15692,11
</message>
<message>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation>L&amp;a andre legge til nye kommentarer og felt</translation>
<translation>La andre legge til &amp;nye kommentarer og felt</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation>S&amp;ikkerhet</translation>
<translation>&amp;Sikkerhet</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
15342,11 → 15704,11
</message>
<message>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation>Utskrift Be&amp;regnet for:</translation>
<translation>Utskrift &amp;beregnet for:</translation>
</message>
<message>
<source>Screen / Web</source>
<translation>Skjerm / Web</translation>
<translation>Skjerm/Internett</translation>
</message>
<message>
<source>Printer</source>
15358,15 → 15720,15
</message>
<message>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation>&amp;Bruk eget framvisningsoppsett</translation>
<translation>&amp;Bruk selvvalgte innstillinger for framvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Settings</source>
<translation>Framvisningsoppsett</translation>
<translation>Innstillinger for framvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation>Hy&amp;ppighet:</translation>
<translation>&amp;Frekvens:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Angle:</source>
15374,11 → 15736,11
</message>
<message>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation>S&amp;pot funksjon:</translation>
<translation type="unfinished" >&amp;Spot-funksjon:</translation>
</message>
<message>
<source>Simple Dot</source>
<translation>Enkel prikk</translation>
<translation>Enkelt prikk</translation>
</message>
<message>
<source>Line</source>
15394,11 → 15756,11
</message>
<message>
<source>Solid Colors:</source>
<translation>Massive farger:</translation>
<translation>Ensfarget:</translation>
</message>
<message>
<source>Use ICC Profile</source>
<translation>Bruk ICC profil</translation>
<translation>Bruk en ICC-profil</translation>
</message>
<message>
<source>Profile:</source>
15406,23 → 15768,23
</message>
<message>
<source>Rendering-Intent:</source>
<translation>Rendering-Intent:</translation>
<translation>Fargetilpassningsmetode:</translation>
</message>
<message>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">Perceptual</translation>
<translation>Sansningsmessig (perseptuell)</translation>
</message>
<message>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relative Colorimetric</translation>
<translation>Relativ fargeanalyse (kolorimetri)</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Metning</translation>
</message>
<message>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutt Colorimetric</translation>
<translation>Absolutt fargeanalyse (kolorimetri)</translation>
</message>
<message>
<source>Images:</source>
15429,16 → 15791,16
<translation>Bilder:</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
<translation>Ikke bruk inkluderte ICC profiler</translation>
<source>Don't use embedded ICC profiles</source>
<translation>Ikke bruk innebygde ICC-profiler</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor</source>
<translation>F&amp;arge</translation>
<translation>&amp;Farge</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 Output Intent</source>
<translation>pdf/X-3 Output Intent</translation>
<translation type="unfinished" >Pdf/X-3 Output Intent</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Info String:</source>
15446,79 → 15808,79
</message>
<message>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation>Output &amp;Profil:</translation>
<translation>&amp;Ut-profil:</translation>
</message>
<message>
<source>Trim Box</source>
<translation>Trimboks</translation>
<translation>Beskjæringsboks</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation>pdf/X-&amp;3</translation>
<translation>Pdf/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Vis sideforhåndsvisning av alle de ovenfor valgte sider.</translation>
<translation>Forhåndsvis alle de valgte sidene ovenfor.</translation>
</message>
<message>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation>Type av visningseffekt.</translation>
<translation>Visningseffekt</translation>
</message>
<message>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation>Retning på bevegende linjer for split og blining effektene.</translation>
<translation>Retning på bevegende linjer for oppdelings- og persienne-effektene.</translation>
</message>
<message>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation>Startposisjonen av boks og splitt effektene.</translation>
<translation>Startposisjonen av boks- og oppdelingseffektene.</translation>
</message>
<message>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation>Retningen på glitter eller wipe effektene.</translation>
<translation>Retningen på glitter eller utvisknings-effektene.</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation>Bruk effekt på alle sider.</translation>
<translation>Bruk effekten på alle sidene.</translation>
</message>
<message>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation>Eksporter alle sider til pdf</translation>
<translation>Eksporter alle sidene til pdf</translation>
</message>
<message>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation>Eksporter et utvalg av sider til pdf</translation>
<translation>Eksporter et utvalg av sidene til pdf</translation>
</message>
<message>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation>Lag pdf artikler, noe som er nyttig for å navigere lenkede artikler i en pdf.</translation>
<translation>Lag pdf-artikler, dette er nyttig for å navigere mellom lenkede artikler i en pdf-fil.</translation>
</message>
<message>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation>DPI (Prikker per Tomme) for bilde eksportering.</translation>
<translation>Ppt (punkt per tomme) på bildene når de eksporteres</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
<translation>Velg et passord så brukere kan lese din pdf.</translation>
<translation>Velg et passord så brukere kan lese din pdf-fil.</translation>
</message>
<message>
<source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
<translation>Tillat utskriving av pdfen.</translation>
<translation>La andre skrive ut pdf-fila. Hvis du fjerner krysset blir ikke det mulig.</translation>
</message>
<message>
<source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation>Tillat forandring av PDfen.</translation>
<translation>La andre endre på pdf-fila. Hvis du fjerner krysser blir ikke det mulig.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation>Legg inn en fargeprofil for mettede farger</translation>
<translation>Legg inn en fargeprofil for ensfargede farger</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation>Fargeprofil for mettede farger</translation>
<translation>Fargeprofil for ensfargede farger</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation>Rendering intent for mettede farger</translation>
<translation>Fargetilpasning for ensfargede farger</translation>
</message>
<message>
<source>Embed a color profile for images</source>
15526,7 → 15888,7
</message>
<message>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation>Ikke bruk farge profiler som er lagt inn i bildene</translation>
<translation>Ikke bruk fargeprofiler som er lagt inn i kilde-bildene</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for images</source>
15534,27 → 15896,27
</message>
<message>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation>Rendering intent for bilder</translation>
<translation>Fargetilpasning for bilder</translation>
</message>
<message>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation>Utgivelse profil for utskrift. hvis mulig, få noe rådgiving fra din skriver når du velger.</translation>
<translation>Ut-profil for utskrift. Hvis det er mulig, se hva skriveren sier om profilvalg.</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Avstand for bleed fra toppen av den fysiske siden</translation>
<translation>Utfallende (avstand) fra toppen av den fysiske siden for trykk til kant</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Avstand for bleed fra bunnen av den fysiske siden</translation>
<translation>Avstand for utfallende (trykk til kant) fra bunnen av den fysiske siden</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Avstand for bleed fra venstresiden av den fysiske siden</translation>
<translation>Avstand for utfallende (trykk til kant) fra venstre side av den fysiske siden</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Avstand for bleed fra høyresiden av den fysiske siden</translation>
<translation>Avstand for utfallende (trykk til kant) fra høyre side av den fysiske siden</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
15566,7 → 15928,7
</message>
<message>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gjør om spotfarger til prosessfarger</translation>
</message>
<message>
<source>Compression &amp;Quality:</source>
15574,79 → 15936,81
</message>
<message>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>La andre kopiere tekst eller bilder fra pdf-Fila. Hvis du fjerner krysser blir ikke det mulig.</translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>La andre legge inn kommentarer og felter i pdf-fila. Hvis du fjerner krysser blir ikke det mulig.</translation>
</message>
<message>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skrur på omgjøring av spotfarger til sammensatte farger. Med mindre du planlegger å trykke med spotfarger på et trykkeri, er det sannsynligvis best å la dette være på.</translation>
</message>
<message>
<source>Include La&amp;yers</source>
<translation>Inkluder la&amp;g</translation>
<translation>Ta med la&amp;g</translation>
</message>
<message>
<source>Compression Metho&amp;d:</source>
<translation>Komprimeringsmeto&amp;de:</translation>
<translation>&amp;Komprimeringsmetode:</translation>
</message>
<message>
<source>Resa&amp;mple Images to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endre &amp;oppløsninga på bildene til:</translation>
</message>
<message>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sett inn de skrifttypene som er brukt i pdf-fila. Dette gjør at oppsette og utseendet på dokumentet forblir den samme også for andre.</translation>
</message>
<message>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den tiden effekten varer. En kort tidsangivelse vil gjøre effekten raskere mens en lengre vil sinke den.</translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skriv inn en kommaseparert liste med tegn der
tegnet * står for alle sidene, og 1-5
for en rekke sider eller en enkeltside.</translation>
</message>
<message>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi sideinnbindinga i pdf-fila. Med mindre du vet det skal endres er det best å beholde standardvalget – Venstre.</translation>
</message>
<message>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lager miniatyrbilder av alle sidene i pdf-fila. Noen visningsprogrammer kan bruke disse til å bla i fila med.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sett inn bokmerkene du lagde i dokumentet i pdf-fila. Disse er nyttige hvis du skal lese eller bla i lange pdf-dokumenter</translation>
</message>
<message>
<source>Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oppløsning på teksten og vektorbildene. Dette endrer ikke oppløsninga på bitmap-bilder som f.eks. fotografier.</translation>
</message>
<message>
<source>Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk tapsfri komprimering av tekst og bilder. Med mindre du har en god grunn bør du krysse av for dette. Det vil redusere størrelsen på pdf-fila.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk sikkerhetsfunksjonene i det eksporterte pdf-dokumentet. Hvis du valgte pdf 1.3, så vil pdf-fila være beskyttet av 40 bits kryptering. Hvis du valgte pdf 1.4, så vil pdf-fila være beskyttet av 128 bits kryptering. NB: pdf-kryptering er ikke like pålitelig som GPG- eller PGP-kryptering og har dessuten en del begrensninger.</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg et hovedpassord som skrur av eller på alle sikkerhetsegenskapene i det eksporterte pdf-dokumentet</translation>
</message>
<message>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dette er en avansert innstilling, som ikke er på som standard. Denne bør bare skrus på hvis trykkeriet ber spesielt om det og oppgir nøyaktige detaljer om innstillingene. Ellers vil den eksporterte pdf-fila ikke kunne skrives ut på ordentlig vis og ikke være portabel på tvers av systemer.</translation>
</message>
<message>
<source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obligatorisk streng for pdf/X-3. Må fylles ut for å overholde reglene for pdf/X-3. Vi anbefaler at du bruker navnet på dokumentet.</translation>
</message>
<message>
<source>Display Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visningsinnstillinger</translation>
</message>
<message>
<source>Page Layout</source>
15654,55 → 16018,55
</message>
<message>
<source>Single Page</source>
<translation>Enkel side</translation>
<translation>Enkeltsider</translation>
</message>
<message>
<source>Continuous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fortløpende</translation>
</message>
<message>
<source>Double Page Left</source>
<translation>Dobbeltsidig venstre</translation>
<translation>Dobbeltsidig, venstre</translation>
</message>
<message>
<source>Double Page Right</source>
<translation>Dobbeltsidig høyre</translation>
<translation>Dobbeltsidig, høyre</translation>
</message>
<message>
<source>Visual Appearance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visuelt utseende</translation>
</message>
<message>
<source>Use Viewers Defaults</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bruk standardinnstillingene til pdf-framviseren</translation>
</message>
<message>
<source>Use Full Screen Mode</source>
<translation>Bruk fullskjermmodus</translation>
<translation>Vis i fullskjerm</translation>
</message>
<message>
<source>Display Bookmarks Tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis fanen for bogmerker</translation>
</message>
<message>
<source>Display Thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis miniatyrbilder</translation>
</message>
<message>
<source>Display Layers Tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis fane for lag</translation>
</message>
<message>
<source>Hide Viewers Toolbar</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skjul framviserens verktøylinje</translation>
</message>
<message>
<source>Hide Viewers Menubar</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skjul framviserens menylinje</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom Pages to fit Viewer Window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skaler sidene til framviserens vindu</translation>
</message>
<message>
<source>Special Actions</source>
15714,64 → 16078,65
</message>
<message>
<source>Viewer</source>
<translation>Fremviser</translation>
<translation>Framviser</translation>
</message>
<message>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skjær av ved sidemargene</translation>
</message>
<message>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jpg-komprimering med kvalitetstap</translation>
</message>
<message>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tapsfri Zip-komprimering</translation>
</message>
<message>
<source>Image Compression Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Metode for komprimering av bilder</translation>
</message>
<message>
<source>Javascript to be executed
when PDF document is opened:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Javascript som skal utføres
når pdf-dokument åpnes:</translation>
</message>
<message>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skru på presentasjons-effektene når Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; blir brukt eller andre pdf-lesere som støtter dette i fullskerm.</translation>
</message>
<message>
<source>Determines the PDF compatibility. The default is PDF 1.3 which gives the widest compatibility. Choose PDF 1.4 if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF 1.5 is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF. PDF/X-3 is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bestemmer pdf-samspillet. Standarden er pdf 1.3, som gir det beste samspillet. Velg pdf 1.4, hvis fila har egenskaper som f.eks. gjennomsiktighet, eller hvis du vil ha 128 bits kryptering. Du trenger pdf 1.5 hvis du vil bevare objektene i egne lag i pdf-fila. Pdf/X-3 brukes for å eksportere til pdf når du trenger fargehåndtering for å sende fila til et trykkeri. Du kan bare velge dette hvis du har skrudd på fargehåndtering. Bare bruk dette hvis trykkeriet ber om det, eller – i noen tilfeller – når du skal skrive ut i firefargetrykk til en laserskriver.</translation>
</message>
<message>
<source>Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lag i dokumentet blir eksportert til pdf-fila. Dette er bare tilgjengelig hvis du har valgt pdf 1.5.</translation>
</message>
<message>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endrer oppløsninga på bitmap-bildene til det du velger her. Hvis du skrur dette av, så brukes den oppløsninga bildene har fra før.</translation>
</message>
<message>
<source>Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fargemodel for utdata av pdf-dokumentet. Velg Skjerm/Internett for pdf-filer som skal vises på skjermen eller skrives ut på vanlige blekkskrivere. Velg «Skriver» hvis dokumentet skal skrives ut på en 4 fargers CMYK-skriver. Velg gråskala hvis du bare vil bruke gråtoner i pdf-fila.</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins in the exported file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis ikke objekter utenfor margene i den eksporterte fila</translation>
</message>
<message>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Den tiden siden vises før presentasjonen starter på den valgte siden. Verdien 0 skrur av automatiske sideskift.</translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Komprimeringsmetode for bilder. Lar Scribus automatisk velge den beste metoden. Zip er tapsfri og passer godt for bilder med ensfargede farger. Jpg er bedre hvis du vil ha små pdf-filer og har mange bilder (men gir gjerne litt lavere bildekvalitet). La innstillinga stå på «Automatisk» med mindre du har bruk for en spesiell slags komprimering.</translation>
</message>
<message>
<source>Quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jepg.</source>
<translation>Kvalitetsnivåer for komprimering for komprimeringsmetoder med tap: Minimal (25%), Lav (50%), Middels (75%), Høy (85%), Maksimal (95%). Merk at kvalitetsnivået ikke direkte avgjør størrelsen på bildene – både størrelse og kvalitetstap vil varierer fra bilde til bilde ved et giv kvalitetsnivå. Selv om du velger «Maksimal», vil jpeg-komprimering alltid føre til noe kvlitetstap.</translation>
</message>
</context>
<context>
15794,23 → 16159,23
</message>
<message>
<source>Fill Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fyllfarge:</translation>
</message>
<message>
<source>Stroke Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Strekfarge:</translation>
</message>
<message>
<source>Tab Fill Character:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fylltegn for tabulatorområder</translation>
</message>
<message>
<source>Tab Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tabuleringsbredde:</translation>
</message>
<message>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Kolo&amp;nner:</translation>
<translation>&amp;Kolonner:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Gap:</source>
15818,11 → 16183,11
</message>
<message>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="unfinished">Vår sære Zulu fra badeøya spilte jo whist og quickstep i min taxi</translation>
<translation>Vår sære Zulu fra badeøya spilte jo whist og quickstep i min taxi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line Color:</source>
<translation>&amp;Linjefarge:</translation>
<translation>&amp;Strekfarge:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
15830,7 → 16195,7
</message>
<message>
<source>&amp;Shading:</source>
<translation>&amp;Skygge:</translation>
<translation>&amp;Metningsgrad:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fill Color:</source>
15838,7 → 16203,7
</message>
<message>
<source>S&amp;hading:</source>
<translation>&amp;Skygge:</translation>
<translation>&amp;Metningsgrad:</translation>
</message>
<message>
<source>Line Style:</source>
15846,7 → 16211,7
</message>
<message>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>Linje&amp;bredde:</translation>
<translation>&amp;Strekbredde</translation>
</message>
<message>
<source>Line S&amp;tyle:</source>
15866,7 → 16231,7
</message>
<message>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fri skalering</translation>
<translation>&amp;Fri skalering</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
15878,11 → 16243,11
</message>
<message>
<source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
<translation>&amp;Skaler bilde til rammestørrelse</translation>
<translation>&amp;Skaler bildet til rammestørrelsen</translation>
</message>
<message>
<source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
<translation>Behold høyde/bredde fo&amp;rhold</translation>
<translation>Behold &amp;størrelsesforholdet</translation>
</message>
<message>
<source>F&amp;ill Color:</source>
15890,67 → 16255,67
</message>
<message>
<source>Use embedded Clipping Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" />
</message>
<message>
<source>On Screen Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Forhåndsvisning på skjermen</translation>
</message>
<message>
<source>Full Resolution Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis i full oppløsning</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Resolution Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis i normal oppløsning</translation>
</message>
<message>
<source>Low Resolution Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vis i lav oppløsning</translation>
</message>
<message>
<source>Mi&amp;nimum:</source>
<translation>Mi&amp;nimum:</translation>
<translation>&amp;Minimum:</translation>
</message>
<message>
<source>Ma&amp;ximum:</source>
<translation>Ma&amp;ksimum:</translation>
<translation>M&amp;aksimum:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Stepping:</source>
<translation>&amp;Skritt:</translation>
<translation>&amp;Trinn:</translation>
</message>
<message>
<source>Text Frame Properties</source>
<translation>Tekstfelt egenskaper</translation>
<translation>Egenskaper for tekstfelt</translation>
</message>
<message>
<source>Picture Frame Properties</source>
<translation>Billedramme egenskaper</translation>
<translation>Egenskaper for bilderammer</translation>
</message>
<message>
<source>Shape Drawing Properties</source>
<translation>Form tegningegenskaper</translation>
<translation>Egenskaper for formtegning</translation>
</message>
<message>
<source>Magnification Level Defaults</source>
<translation>Standard forstørrelsesnivå</translation>
<translation>Standard forstørrelsesgrad</translation>
</message>
<message>
<source>Line Drawing Properties</source>
<translation>Linje-tegningegenskaper</translation>
<translation>Egenskaper for tegning av linjer</translation>
</message>
<message>
<source>Polygon Drawing Properties</source>
<translation>Mangekant tegneegenskaper</translation>
<translation>Tegneegenskaper for mangekanter</translation>
</message>
<message>
<source>Font for new text frames</source>
<translation>Skrifttype som skal brukes i nye tekstrammer</translation>
<translation>Skrifttype for nye tekstrammer</translation>
</message>
<message>
<source>Size of font for new text frames</source>
<translation>Størrelse for skrifttype for nye tekstrammer</translation>
<translation>Størrelse på skrifta i nye tekstrammer</translation>
</message>
<message>
<source>Color of font</source>
15966,11 → 16331,11
</message>
<message>
<source>Sample of your font</source>
<translation>Eksempel på skrifttypen din</translation>
<translation>Forhåndsvisning av skrifttypen</translation>
</message>
<message>
<source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
<translation>Bilderamme tillater bilder å skalere til enhver størrelse</translation>
<translation>I en bilderammene kan bildene skaleres til enhver størrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal scaling of images</source>
15982,15 → 16347,15
</message>
<message>
<source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
<translation>Samme vannrett og loddrett skalering </translation>
<translation>Samme skalering vannrett og loddrett</translation>
</message>
<message>
<source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
<translation>Bilder i bilderammer er skalert opp til rammens størrelse</translation>
<translation>Bilder i bilderammer skaleres opp til samme størrelse som ramma</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
<translation>Automatisk skalerte bilder beholder deres originale proporsjoner</translation>
<translation>Automatisk skalerte bilder beholder samme størrelsesforhold</translation>
</message>
<message>
<source>Fill color of picture frames</source>
15998,19 → 16363,19
</message>
<message>
<source>Saturation of color of fill</source>
<translation>Fyllfargens styrke </translation>
<translation>Fyllfargens metningsgrad</translation>
</message>
<message>
<source>Line color of shapes</source>
<translation>Formers linjefarge </translation>
<translation>Strekfarge på formene</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color of lines</source>
<translation>Linjefarges styrke</translation>
<translation>Strekfargenes metning</translation>
</message>
<message>
<source>Fill color of shapes</source>
<translation>Formenes fyllfarge</translation>
<translation>Fyllfarge på formene</translation>
</message>
<message>
<source>Line style of shapes</source>
16018,27 → 16383,27
</message>
<message>
<source>Line width of shapes</source>
<translation>Formenes linjebredde</translation>
<translation>Formenes strekbredde</translation>
</message>
<message>
<source>Minimum magnification allowed</source>
<translation>Minimum tillat forstørrelse</translation>
<translation>Minste tillatte forstørrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum magnification allowed</source>
<translation>Maksimal tillat forstørrelse</translation>
<translation>Største tillatte forstørrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Change in magnification for each zoom operation</source>
<translation>Forandring i forstørrelse for hvert enkelt zoom</translation>
<translation>Skaleringsgrad for hver skaleringsoperasjon</translation>
</message>
<message>
<source>Color of lines</source>
<translation>Linjefarge</translation>
<translation>Strekfarge</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color</source>
<translation type="unfinished">Fargemetning</translation>
<translation>Fargemetning</translation>
</message>
<message>
<source>Style of lines</source>
16046,7 → 16411,7
</message>
<message>
<source>Width of lines</source>
<translation>Linjetykkelse</translation>
<translation>Strekbredde</translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
16058,27 → 16423,27
</message>
<message>
<source>Text Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tekstfarge:</translation>
</message>
<message>
<source>Shading:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Metningsgrad:</translation>
</message>
<message>
<source>Text Stroke:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Tekststrøk:</translation>
</message>
<message>
<source>Dot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prikk</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bindestrek</translation>
</message>
<message>
<source>Underscore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Understrekning</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
16109,15 → 16474,15
</message>
<message>
<source>D&amp;isplacement:</source>
<translation>F&amp;orskyvning:</translation>
<translation>&amp;Forskyvning:</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;caling:</source>
<translation>S&amp;kalering:</translation>
<translation>&amp;Skalering:</translation>
</message>
<message>
<source>Underline</source>
<translation>Understreket</translation>
<translation>Understrekning</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement:</source>
16129,63 → 16494,63
</message>
<message>
<source>Line Width:</source>
<translation>Linjebredde:</translation>
<translation>Strekbredde:</translation>
</message>
<message>
<source>Strikethru</source>
<translation>Gjennomstreking</translation>
<translation>Overstrøket</translation>
</message>
<message>
<source>Small Caps</source>
<translation>Små bokstaver</translation>
<translation>Kapiteler</translation>
</message>
<message>
<source>Sc&amp;aling:</source>
<translation>Sk&amp;alering:</translation>
<translation>&amp;Skalering:</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic &amp;Line Spacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Automatisk &amp;linjeavstand</translation>
</message>
<message>
<source>Line Spacing:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linjeavstand:</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation>Forskyvning over bunnlinjen for en skrifttype på en linje</translation>
<translation>Hvor langt over grunnlinja en skrifttype skal forskyves</translation>
</message>
<message>
<source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
<translation>Relativ størrelse av hevet skrift i forhold til normal skrifttype</translation>
<translation>Størrelsesforholdet mellom hevet skrift og vanlig skrift</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
<translation>Forskyvning under bunnlinjen for en skrifttype på en linje</translation>
<translation>Forskyvning under bunnlinja for en skrifttype på en linje</translation>
</message>
<message>
<source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
<translation>Relativ størrelse av senket skrift i forhold til normal skrifttype</translation>
<translation>Størrelsesforholdet mellom senket skrift og vanlig skrift</translation>
</message>
<message>
<source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
<translation>Relativ størrelse av små bokstaver i forhold til normal skrifttype</translation>
<translation>Størrelsesforholdet mellom kapiteler og vanlig skrift</translation>
</message>
<message>
<source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
<translation>Relativ størrelse i prosent av linjeavstand i forhold til normal skrifttype</translation>
<translation>Hvor mye større linjeavstanden skal være enn skriftstørrelsen, målt i prosent</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Hvor mye senket skrift skal senkes i forhold til skriftas grunnlinje, målt i prosent av skrifthøyden</translation>
</message>
<message>
<source>Line width expressed as a percentage of the font size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bredden på streken, angitt som en prosentandel av skriftstørrelsen</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Hvor mye hevet skrift skal heves i forhold til skriftas grunnlinje, målt i prosent av skrifthøyden</translation>
</message>
</context>
<context>
16200,7 → 16565,7
</message>
<message>
<source>Full Stop</source>
<translation>Full stopp</translation>
<translation>Punktum</translation>
</message>
<message>
<source>Comma</source>
16224,11 → 16589,11
</message>
<message>
<source>Delete all Tabulators</source>
<translation>Slett alle tabulatorer</translation>
<translation>Slett alle tabulatorene</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Position:</source>
<translation>&amp;Posisjon:</translation>
<translation type="unfinished" >&amp;Posisjon:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
16236,7 → 16601,7
</message>
<message>
<source>Fill Char:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fylltegn:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
16248,15 → 16613,15
</message>
<message>
<source>Dot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Prikk</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bindestrek</translation>
</message>
<message>
<source>Underscore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Understreket</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
16333,7 → 16698,7
</message>
<message>
<source>Lock guides</source>
<translation>Lås fast hjelpelinjene</translation>
<translation>Lås hjelpelinjene</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock guides</source>
16369,15 → 16734,15
</message>
<message>
<source>Group</source>
<translation>Grupèr</translation>
<translation type="unfinished" >Grupper</translation>
</message>
<message>
<source>Selection/Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Markering/Gruppe</translation>
</message>
<message>
<source>Create</source>
<translation>Lag</translation>
<translation>Opprett</translation>
</message>
<message>
<source>X: %1, Y: %2
16391,7 → 16756,7
</message>
<message>
<source>Items involved</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Elementer involvert</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
16399,7 → 16764,7
</message>
<message>
<source>Set fill color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi fyllfarge</translation>
</message>
<message>
<source>Color1: %1, Color2: %2</source>
16407,23 → 16772,23
</message>
<message>
<source>Set fill color shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi metningsgraden på fyllfargen</translation>
</message>
<message>
<source>Set line color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi strekfargen</translation>
</message>
<message>
<source>Set line color shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi metningsgraden på strekfargen</translation>
</message>
<message>
<source>Flip horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Speilvend vannrett</translation>
</message>
<message>
<source>Flip vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Speilvend loddrett</translation>
</message>
<message>
<source>Lock</source>
16435,15 → 16800,15
</message>
<message>
<source>Lock size</source>
<translation>Lås størrelse</translation>
<translation>Lås størrelsen</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock size</source>
<translation>Lås opp størrelse</translation>
<translation>Lås opp størrelsen</translation>
</message>
<message>
<source>Ungroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Løs opp gruppa</translation>
</message>
<message>
<source>Delete</source>
16461,7 → 16826,7
</message>
<message>
<source>Apply Master Page</source>
<translation type="unfinished">Bruk malside</translation>
<translation>Bruk malside</translation>
</message>
<message>
<source>Paste</source>
16473,47 → 16838,47
</message>
<message>
<source>Set fill color transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi gjennomsiktigheten på fyllfargen</translation>
</message>
<message>
<source>Set line color transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi gjennomsiktigheten på strekfargen</translation>
</message>
<message>
<source>Set line style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Angi linjestil</translation>
</message>
<message>
<source>Set the style of line end</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Angi stilen på linjeslutten</translation>
</message>
<message>
<source>Set the style of line join</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Velg linjesammenslutning</translation>
</message>
<message>
<source>Set line width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg strekbredde</translation>
</message>
<message>
<source>No style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ingen stil</translation>
</message>
<message>
<source>Set custom line style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg en selvvalgt linjestil</translation>
</message>
<message>
<source>Do not use custom line style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ikke bruk selvvalgte linjestiler</translation>
</message>
<message>
<source>Set start arrow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Velg startpil</translation>
</message>
<message>
<source>Set end arrow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Velg sluttpil</translation>
</message>
<message>
<source>Create table</source>
16525,59 → 16890,59
</message>
<message>
<source>Set font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg skrifttype</translation>
</message>
<message>
<source>Set font size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg skriftstørrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Set font width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Velg skriftbredde</translation>
</message>
<message>
<source>Set font height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg skrifthøyde</translation>
</message>
<message>
<source>Set font fill color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg fyllfarge på skrifta</translation>
</message>
<message>
<source>Set font stroke color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg strekfarge på skrifta</translation>
</message>
<message>
<source>Set font fill color shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg metningsgraden på fyllfargen på skrifta</translation>
</message>
<message>
<source>Set font stroke color shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg strekfargens metningsgrad på skrifttypen</translation>
</message>
<message>
<source>Set kerning</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg kerning</translation>
</message>
<message>
<source>Set line spacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg linjeavstand</translation>
</message>
<message>
<source>Set paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg avsnittsstil</translation>
</message>
<message>
<source>Set language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg språk</translation>
</message>
<message>
<source>Align text</source>
<translation>Juster tekst</translation>
<translation type="unfinished" >Juster teksten</translation>
</message>
<message>
<source>Set font effect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg skrifteffekter</translation>
</message>
<message>
<source>Image frame</source>
16601,47 → 16966,47
</message>
<message>
<source>Convert to</source>
<translation>Konverter til</translation>
<translation>Gjør om til</translation>
</message>
<message>
<source>Import SVG image</source>
<translation>Importer SVG bilde</translation>
<translation>Importer SVG-bilde</translation>
</message>
<message>
<source>Import EPS image</source>
<translation>Importer EPS bilde</translation>
<translation>Importer EPS-bilde</translation>
</message>
<message>
<source>Import OpenOffice.org Draw image</source>
<translation>Importer OpenOffice.org Draw bilde</translation>
<translation>Importer OpenOffice.org Draw-bilde</translation>
</message>
<message>
<source>Scratch space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arbeidsbord</translation>
</message>
<message>
<source>Text flows around the frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>La teksten flyte rundt ramma</translation>
</message>
<message>
<source>Text flows around bounding box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>La teksten flyte rundt grenseboksen</translation>
</message>
<message>
<source>Text flows around contour line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>La teksten flyte rundt konturlinjene</translation>
</message>
<message>
<source>No text flow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ingen tekstflyt</translation>
</message>
<message>
<source>No bounding box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ingen grenseboks</translation>
</message>
<message>
<source>No contour line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Ingen konturlinje</translation>
</message>
<message>
<source>Page %1</source>
16649,35 → 17014,35
</message>
<message>
<source>Set image scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velg skaleringa av bildet</translation>
</message>
<message>
<source>Frame size</source>
<translation>Størrelse på ramme</translation>
<translation>Rammestørrelse</translation>
</message>
<message>
<source>Free scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fri skalering</translation>
</message>
<message>
<source>Keep aspect ratio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Behold &amp;størrelsesforholdet</translation>
</message>
<message>
<source>Break aspect ratio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endre størrelsesforholdet</translation>
</message>
<message>
<source>Edit contour line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rediger konturlinja</translation>
</message>
<message>
<source>Edit shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rediger formen</translation>
</message>
<message>
<source>Reset contour line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nullstil konturlinja</translation>
</message>
<message>
<source>Add page</source>
16705,7 → 17070,7
</message>
<message>
<source>Rename layer</source>
<translation>Gi nytt navn på lag</translation>
<translation>Gi nytt navn til et lag</translation>
</message>
<message>
<source>Raise layer</source>
16721,43 → 17086,43
</message>
<message>
<source>Enable printing of layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skru på utskrift av lag</translation>
</message>
<message>
<source>Disable printing of layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skru av utskrift av lag</translation>
</message>
<message>
<source>Change name of the layer</source>
<translation>Bytt navn på lag</translation>
<translation>Gi laget et annet navn</translation>
</message>
<message>
<source>Get image</source>
<translation>Sett inn bilde</translation>
<translation>Sett inn et bilde</translation>
</message>
<message>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Legg tekst til sti</translation>
<translation>Tekst på en sti</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Item Printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skru på utskrivning av elementer</translation>
</message>
<message>
<source>Disable Item Printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skru av utskrivning av elementer</translation>
</message>
<message>
<source>Multiple duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lag flere kopier</translation>
</message>
<message>
<source>Change Image Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endre bilde-forskyvninga</translation>
</message>
<message>
<source>Change Image Scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endre bildeskaleringa</translation>
</message>
<message>
<source>X1: %1, Y1: %2
16773,15 → 17138,15
</message>
<message>
<source>Reset control point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nullstill kontrollpunktet</translation>
</message>
<message>
<source>Reset control points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nullstill kontrollpunktene</translation>
</message>
<message>
<source>Modify image effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Endre bildeeffektene</translation>
</message>
</context>
<context>
16819,48 → 17184,49
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<source>Attempting to get the Scribus version update file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished" >Prøver å få tak i oppdateringsfila for denne versjonen av Scribus</translation>
</message>
<message>
<source>(No data on your computer will be sent to an external location)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>(Det vil ikke bli sendt data fra din datamaskin til et annet sted)</translation>
</message>
<message>
<source>Timed out when attempting to get update file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tidsavbrudd ved forsøker på å laste ned oppdateringsfila</translation>
</message>
<message>
<source>Error when attempting to get update file: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det oppsto en feil da oppdateringsfila skulle hentes: %1</translation>
</message>
<message>
<source>File not found on server</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fant ikke fila på tjeneren</translation>
</message>
<message>
<source>Could not open version file: %1
Error:%2 at line: %3, row: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klarte ikke å åpne versjonsfila: %1
Feil: %2 på linje: %3, rad: %4</translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred while looking for updates for Scribus, please check your internet connection.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det oppsto en feil når maskinen lette etter oppdateringer for Scribus. Sjekk om internettforbindelsen din er i orden.</translation>
</message>
<message>
<source>No updates are available for your version of Scribus %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det finnes ingen oppdateringer for din versjon av Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<source>One or more updates for your version of Scribus (%1) are available:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Det finnes en eller flere oppdateringer for din versjon av Scribus (%1)</translation>
</message>
<message>
<source>This list may contain development versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Denne lista kan inneholde utviklingsversjoner</translation>
</message>
<message>
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Se www.scribus.net for flere detaljer</translation>
</message>
</context>
<context>
16867,7 → 17233,7
<name>UsePrinterMarginsDialog</name>
<message>
<source>Minimum Margins for Page Size %1</source>
<translation type="unfinished">Minstemargin for sidestørrelsen %1</translation>
<translation>Minstemargin for sidestørrelsen %1</translation>
</message>
</context>
<context>
16874,7 → 17240,7
<name>UsePrinterMarginsDialogBase</name>
<message>
<source>Use Printer Margins</source>
<translation>Bruk skrivermarg</translation>
<translation>Bruk skrivermargene</translation>
</message>
<message>
<source>Select &amp;Printer:</source>
16890,11 → 17256,11
</message>
<message>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Øverst:</translation>
<translation>&amp;Øvre:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Nederst:</translation>
<translation>&amp;Nedre:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Left:</source>
16987,11 → 17353,11
</message>
<message>
<source>Insert PDF Fields</source>
<translation>Sett inn et pdf felt</translation>
<translation>Sett inn et pdf-felt</translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Annotations</source>
<translation type="unfinished">Sett inn pdf annotasjoner</translation>
<translation>Sett inn pdf-kommentarer</translation>
</message>
</context>
<context>
16998,7 → 17364,7
<name>gtFileDialog</name>
<message>
<source>Choose the importer to use</source>
<translation>Velg filter for bruk ved import</translation>
<translation>Velg hvilket filter som skal brukes ved import</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic</source>
17014,11 → 17380,11
</message>
<message>
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished">Kodering:</translation>
<translation>Koding:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation>Bare hent inn teksten</translation>
<translation>Bare importer teksten</translation>
</message>
</context>
<context>
17025,7 → 17391,7
<name>gtImporterDialog</name>
<message>
<source>Choose the importer to use</source>
<translation>Velg filter for bruk ved import</translation>
<translation>Velg hvordan du vil importere</translation>
</message>
<message>
<source>Remember association</source>
17033,7 → 17399,7
</message>
<message>
<source>Remember the file extension - importer association and do not ask again to select an importer for files of this type.</source>
<translation>Husk hvilken type importfilter som skal brukes for filer med denne filendelsen, og ikke spør i fremtiden om dette.</translation>
<translation>Lagre hvilket importfilter som skal brukes for filer med denne filendelsen, og ikke spør igjen for andre filer av samme type.</translation>
</message>
</context>
<context>
17092,11 → 17458,11
</message>
<message>
<source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
<translation>Pakk ut til den midlertidige mappen ~/.scribus/templates tilhørende gjeldende bruker, eller bruk PREFIX/share/scribus/templates for alle brukere på systemet.</translation>
<translation>Pakk ut til den midlertidige mappa «~/.scribus/templates» som tilhører den gjeldende brukeren, eller bruk «PREFIX/share/scribus/templates» for alle brukerne på systemet.</translation>
</message>
<message>
<source>Preparing a template</source>
<translation>Gjør klar en mal</translation>
<translation>Klargjør en mal</translation>
</message>
<message>
<source>Removing a template</source>
17108,23 → 17474,23
</message>
<message>
<source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
<translation>Dokumentmaler finnes på http://www.scribus.net, se under Downloads.</translation>
<translation>Dokumentmaler finnes på http://www.scribus.net, se under «Downloads».</translation>
</message>
<message>
<source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
<translation>Sørg for at bilder og skrifttyper du bruker er fritt tilgjengelige. Hvis skrifttypen ikke kan bli delt med andre, ikke sammel dem når dokumentet lagres som mal.</translation>
<translation>Sørg for at bildene og skrifttypene du bruker er fritt tilgjengelige. Hvis skrifttypen ikke kan bli delt med andre, ikke saml dem når dokumentet lagres som en mal.</translation>
</message>
<message>
<source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
<translation>Maloppretteren sørger også for at Installasjonsmal seksjon overfor også passer til deres templates. Dette betyr at brukeren skulle kunne være i stand til å laste ned en samling med maler, og pakke dem ut i mal mappen og starte å bruke dem. </translation>
<translation>Maloppretteren sørger også for at avsnittet for installasjonsmalen overfor også passer til deres maler. Dette betyr at brukeren skulle kunne være i stand til å laste ned en samling med maler, pakke dem ut i malmappa og starte å bruke dem.</translation>
</message>
<message>
<source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
<translation>Det å fjerne en mal fra Ny Template dialogen vil kun fjerne denne fra template.xml, det vil ikke slette dokument filene. En meny angående fjerning vises bare dersom du har skrivetilgang til template.xml filen.</translation>
<translation>Det å fjerne en mal fra dialogvinduet «Ny mal» vil bare fjerne den fra template.xml, det vil ikke slette dokumentfilene. En oppsprettsmeny som spør om du vil fjerne den vises bare hvis du har skrivetilgang til fila «template.xml».</translation>
</message>
<message>
<source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
<translation>Kopier en eksisterende template.xml til en fil med navn template.språk_LAND.xml (bruk samme språk kode som er brukt i qm filen for ditt språk), for eksempel template.nb_NO.xml for norsk bokmål template.xml. Kopien må ligge i samme mappe som den originale template.xml for at Scribus skal kunne laste den opp.</translation>
<translation>Kopier en eksisterende «template.xml» til en fil med navnet «template.språk_LAND.xml» (bruk samme språkkode som er brukt i qm-fila for ditt språk), for eksempel «template.nb_NO.xml» for en versjon på norsk bokmål av «template.xml». Kopien må ligge i samme mappe som den opprinnelige «template.xml» for at Scribus skal kunne bruke den.</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
17167,7 → 17533,7
</message>
<message>
<source>Email</source>
<translation>Epost</translation>
<translation>E-post</translation>
</message>
<message>
<source>More Details</source>
17214,7 → 17580,7
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>T&amp;øm</translation>
<translation>&amp;Tøm</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
17226,11 → 17592,11
</message>
<message>
<source>Give a name to this filter for saving</source>
<translation>Oppgi et navn på dette filteret for lagring</translation>
<translation>Gi et navn til dette filteret så det kan lagres</translation>
</message>
<message>
<source>Give a name for saving</source>
<translation>Oppgi et navn for lagring</translation>
<translation>Oppgi et navn før du lagrer</translation>
</message>
</context>
<context>
17237,11 → 17603,11
<name>tfFilter</name>
<message>
<source>Disable or enable this filter row</source>
<translation>Fjern eller aktiver denne filerraden</translation>
<translation>Fjern eller skru av denne filter-raden</translation>
</message>
<message>
<source>Remove this filter row</source>
<translation>Fjern denne filterraden</translation>
<translation>Fjern denne filter-raden</translation>
</message>
<message>
<source>Add a new filter row</source>
17257,11 → 17623,11
</message>
<message>
<source>remove match</source>
<translation>fjern passende</translation>
<translation>fjern treffene</translation>
</message>
<message>
<source>do not remove match</source>
<translation>ikke fjern passende</translation>
<translation>ikke fjern treffene</translation>
</message>
<message>
<source>words</source>
17273,7 → 17639,7
</message>
<message>
<source>Replace</source>
<translation>Bytt ut</translation>
<translation>Erstatt</translation>
</message>
<message>
<source>Apply</source>
17297,7 → 17663,7
</message>
<message>
<source>all paragraphs</source>
<translation>alle avsnitt</translation>
<translation>alle avsnittene</translation>
</message>
<message>
<source>paragraphs starting with</source>
/branches/Version133x/Scribus/scribus/qm/scribus.nb.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream