Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 7507 → Rev 7508

/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.ca.ts
2449,7 → 2449,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
<translation type="unfinished">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
 
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
2465,7 → 2465,7
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
<translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2480,7 → 2480,7
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation type="unfinished">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2495,7 → 2495,7
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])
<translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])
 
Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2566,7 → 2566,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
<translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
 
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
que la capa &quot;capa&quot; és visible, un valor de fals significa que la capa
2626,7 → 2626,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
 
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
2687,7 → 2687,7
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation>getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; enter
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; enter
 
Retorna el ràdi del vèrtex de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi és expressat en punts. si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.</translation>
</message>
2698,7 → 2698,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation>getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Retorna un parell (x, y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.
2815,7 → 2815,7
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
<translation type="obsolete">rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
 
Gira l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. Valors positius
representen rodar en sentit horari. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
2867,7 → 2867,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
 
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; dins del marc de text &quot;nom&quot;.
El text ha de ser en codi UTF (mira setText() com a referència) El primer caràcter
3098,17 → 3098,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3295,6 → 3284,41
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
4094,7 → 4118,7
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation>Encabeix a la &amp;Finestra</translation>
<translation type="obsolete">Encabeix a la &amp;Finestra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;50%</source>
4672,10 → 4696,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Get Text 2...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4695,6 → 4715,30
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
4947,11 → 4991,11
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation>Alinea els costats drets dels objectes al costat esquerra del de mostra</translation>
<translation type="obsolete">Alinea els costats drets dels objectes al costat esquerra del de mostra</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation>Alinea els costats esquerres dels objectes al costat dret del de mostra</translation>
<translation type="obsolete">Alinea els costats esquerres dels objectes al costat dret del de mostra</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms</source>
4963,7 → 5007,7
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation>Alinea els costats superiors dels objectes al costat inferior del de mostra</translation>
<translation type="obsolete">Alinea els costats superiors dels objectes al costat inferior del de mostra</translation>
</message>
<message>
<source>Center on vertical axis</source>
4979,7 → 5023,7
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation>Alinea els costats inferior dels objectes al costat superior del de mostra</translation>
<translation type="obsolete">Alinea els costats inferior dels objectes al costat superior del de mostra</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops</source>
4995,11 → 5039,11
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation>Distribueix proporcionalment els espais horitzontals</translation>
<translation type="obsolete">Distribueix proporcionalment els espais horitzontals</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation>Distribueix segons el valor els espais horitzontals</translation>
<translation type="obsolete">Distribueix segons el valor els espais horitzontals</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
5015,11 → 5059,11
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation>Fes que els espais verticals entre objectes siguin iguals</translation>
<translation type="obsolete">Fes que els espais verticals entre objectes siguin iguals</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation>Fer que els espais verticals entre objectes siguin de la mida especificada</translation>
<translation type="obsolete">Fer que els espais verticals entre objectes siguin de la mida especificada</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
5066,21 → 5110,53
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignSelect</name>
5645,7 → 5721,7
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Tots els fitxers (*)</translation>
<translation type="obsolete">Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
5665,6 → 5741,10
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
6676,23 → 6756,23
<name>CWDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="unfinished">Visió normal</translation>
<translation type="obsolete">Visió normal</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="unfinished">Protanòpia (Vermell)</translation>
<translation type="obsolete">Protanòpia (Vermell)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="unfinished">Deuteranopia (Verd)</translation>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verd)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="unfinished">Tritanòpia (Blau)</translation>
<translation type="obsolete">Tritanòpia (Blau)</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished">Brillantor a tot color</translation>
<translation type="obsolete">Brillantor a tot color</translation>
</message>
<message>
<source>Merging colors</source>
6782,10 → 6862,6
<translation type="unfinished">Document</translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Tria un dels mètodes per crear un esquema de colors. Mira la documentació per més informació.</translation>
</message>
6853,6 → 6929,38
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished">Simula els defectes de visió comuns aquí. Tria le tipus per defecte.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished">HSV</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished">H:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished">V:</translation>
</message>
<message>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
6897,7 → 7005,7
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Tanca</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
7025,22 → 7133,73
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation>&amp;Inserir Codi:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Codi:</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation>Tanca aquest diàleg i torna a l&apos;edició de text</translation>
<translation type="obsolete">Tanca aquest diàleg i torna a l&apos;edició de text</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation>Escriu directament un valor unicode de 4 dígits aquí</translation>
<translation type="obsolete">Escriu directament un valor unicode de 4 dígits aquí</translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished">Pots veure una previsualització si prems i deixes anar el botó dret. La tecla d&apos;inserir l&apos;insereix a la selecció i la tecla d&apos;esborrar </translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Quick Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hide Enhanced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Error</translation>
</message>
<message>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Clean the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Esborra</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<source>Glyphs missing</source>
7311,11 → 7470,11
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
7670,23 → 7829,23
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<translation>Pàgina Esquerra</translation>
<translation type="obsolete">Pàgina Esquerra</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<translation>Mig</translation>
<translation type="obsolete">Mig</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<translation>Mig esquerra</translation>
<translation type="obsolete">Mig esquerra</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<translation>Mig dreta</translation>
<translation type="obsolete">Mig dreta</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<translation>Pàgina Dreta</translation>
<translation type="obsolete">Pàgina Dreta</translation>
</message>
<message>
<source>Monday</source>
7782,20 → 7941,83
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Pàgina Esquerra</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished">Mig</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Mig esquerra</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Mig dreta</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Pàgina Dreta</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished">Visió normal</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Protanòpia (Vermell)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Deuteranopia (Verd)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Tritanòpia (Blau)</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished">Brillantor a tot color</translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished">Personalitzat: </translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
9266,6 → 9488,86
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Dret:</translation>
</message>
<message>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de dalt de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de baix de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de l&apos;esquerra de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de la dreta de la pàgina real</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EPSPlug</name>
9295,7 → 9597,7
</message>
<message>
<source>Importing PostScript</source>
<translation>Important PostScript</translation>
<translation type="obsolete">Important PostScript</translation>
</message>
<message>
<source>Analyzing PostScript:</source>
9313,6 → 9615,10
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditMacroDialog</name>
9656,7 → 9962,7
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation>Triat per llegir millor els estils de color clar</translation>
<translation type="obsolete">Triat per llegir millor els estils de color clar</translation>
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
9670,6 → 9976,14
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation>Clica per seleccionar el mode d&apos;espaiat de línia</translation>
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
10108,7 → 10422,7
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation>Segon Pla</translation>
<translation type="obsolete">Segon Pla</translation>
</message>
<message>
<source>Layers</source>
10445,7 → 10759,7
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation>Els camins de localització de les fonts només es poden posar a Preferències quan no hi ha cap document obert. Tanca els documents, i fes servir Edició &gt; Paràmetres per canviar-los.</translation>
<translation type="obsolete">Els camins de localització de les fonts només es poden posar a Preferències quan no hi ha cap document obert. Tanca els documents, i fes servir Edició &gt; Paràmetres per canviar-los.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed in PostScript</source>
10452,6 → 10766,10
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreview</name>
11296,6 → 11614,18
<source>Scanner Manufacturer:</source>
<translation>Fabricant de l&apos;escànner:</translation>
</message>
<message>
<source>Exposure time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Aperture:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>ISO equiv.:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPSPlugin</name>
11398,7 → 11728,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Personalitzat</translation>
<translation type="obsolete">Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
11610,6 → 11940,30
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Totes les Pàgines</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertTable</name>
12143,6 → 12497,38
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Línia Guió Punt Punt </translation>
</message>
<message>
<source>Add a new line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>End style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Join style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
12515,7 → 12901,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Personalitzat</translation>
<translation type="obsolete">Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
12652,6 → 13038,54
<source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Guia de Marges</translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de dalt de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de baix de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de l&apos;esquerra de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de la dreta de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Dret:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
13762,7 → 14196,7
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation>Clica per seleccionar el mode d&apos;espaiat</translation>
<translation type="obsolete">Clica per seleccionar el mode d&apos;espaiat</translation>
</message>
<message>
<source>Overprinting</source>
13825,10 → 14259,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13908,6 → 14338,18
<source>Destroys the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MultiLine</name>
14212,7 → 14654,7
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation>Mida de Pàgina</translation>
<translation type="obsolete">Mida de Pàgina</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
14232,7 → 14674,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Personalitzat</translation>
<translation type="obsolete">Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
14466,6 → 14908,18
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation>Obrir un &amp;document recent</translation>
</message>
<message>
<source>Page Layout</source>
<translation type="unfinished">Format de pàgina</translation>
</message>
<message>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished">La primera pàgina és:</translation>
</message>
<message>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewFromTemplatePlugin</name>
14701,6 → 15155,10
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
</message>
<message>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OdtDialog</name>
14761,6 → 15219,37
</message>
</context>
<context>
<name>OneClick</name>
<message>
<source>Origin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Mida</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Amplada:</translation>
</message>
<message>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Llargada:</translation>
</message>
<message>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Alçada:</translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Àngle:</translation>
</message>
<message>
<source>Remember Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OutlineValues</name>
<message>
<source> %</source>
15593,6 → 16082,14
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Pàgina:</translation>
</message>
<message>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
16697,6 → 17194,14
<source>The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show/hide image thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PixmapExportPlugin</name>
18189,6 → 18694,10
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter.</source>
<translation type="obsolete">Localització de l&apos;intèrpret de Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<source>Printer</source>
<translation type="unfinished">Impressora</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
19094,7 → 19603,7
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
<translation>Tots els Formats Suportats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
<translation type="obsolete">Tots els Formats Suportats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
20090,7 → 20599,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Personalitzat</translation>
<translation type="obsolete">Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
21153,6 → 21662,14
Therefore the image may be not correct</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>English (Australian)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.epsi *.EPSI *.ps *.PS);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
21700,14 → 22217,6
<translation type="unfinished">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nou</translation>
</message>
21758,6 → 22267,58
<source>Parent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font face</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Baseline offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vertical scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fill color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fill shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stroke color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stroke shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished">Intensitat</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
21916,9 → 22477,57
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parent&apos;s Character Style</source>
<source>Parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line spacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Space above</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Space below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable drop cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Drop cap lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Drop cap offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>First line indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tabulators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMParagraphStyle</name>
24003,6 → 24612,14
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Ajustant Colors</translation>
</message>
<message>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
24508,6 → 25125,10
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished">Realment vols esborrar tot el text?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusQApp</name>
24611,6 → 25232,10
<source>Display a console window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
24829,28 → 25454,40
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="unfinished">Visió normal</translation>
<translation type="obsolete">Visió normal</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="unfinished">Protanòpia (Vermell)</translation>
<translation type="obsolete">Protanòpia (Vermell)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="unfinished">Deuteranopia (Verd)</translation>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verd)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="unfinished">Tritanòpia (Blau)</translation>
<translation type="obsolete">Tritanòpia (Blau)</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished">Brillantor a tot color</translation>
<translation type="obsolete">Brillantor a tot color</translation>
</message>
<message>
<source>Switches Color Management on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enter Object Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
25581,6 → 26218,18
<source>Ctrl+</source>
<translation type="unfinished">Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<source>No shortcut for the style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Style has user defined shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Assign a shortcut for the style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SideBar</name>
26039,6 → 26688,34
<source>Shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nom</translation>
</message>
<message>
<source>Edit styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name of the selected style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Edició</translation>
</message>
<message>
<source>New %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="unfinished">Aquesta combinació de tecles ja es fa servir</translation>
</message>
<message>
<source>More than one style selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>StyleSelect</name>
26382,7 → 27059,7
</message>
<message>
<source>Check for objects not on a page</source>
<translation>Comprova si hi ha objectes fora de la pàgina</translation>
<translation type="obsolete">Comprova si hi ha objectes fora de la pàgina</translation>
</message>
<message>
<source>Check for overflow in text frames</source>
26390,7 → 27067,7
</message>
<message>
<source>Check for transparencies used</source>
<translation>Comprova les transparències </translation>
<translation type="obsolete">Comprova les transparències </translation>
</message>
<message>
<source>Check for missing images</source>
26436,6 → 27113,14
<source>Ignore non-printable Layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for items not on a page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for used transparencies</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabDisplay</name>
26638,12 → 27323,16
<source>Control Characters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Bleed Area</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabDocument</name>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Personalitzat</translation>
<translation type="obsolete">Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
27497,11 → 28186,11
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation>&amp;Encasta totes les Fonts</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Encasta totes les Fonts</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation>Agrupa totes les Font&amp;s</translation>
<translation type="obsolete">Agrupa totes les Font&amp;s</translation>
</message>
<message>
<source>Embedding</source>
27525,7 → 28214,7
</message>
<message>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation>Fonts a agrupar:</translation>
<translation type="obsolete">Fonts a agrupar:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts</source>
27801,11 → 28490,11
</message>
<message>
<source>Trim Box</source>
<translation>Caixa de Retallat</translation>
<translation type="obsolete">Caixa de Retallat</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation>PDF/X-&amp;3</translation>
<translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
28070,7 → 28759,7
</message>
<message>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level.</source>
<translation>La qualitat de compressió pels mètodes sense pèrdues: Mínim (25%), Baix(50%), Mitjà (75%), Alt (85%). S&apos;ha de tenir en compte que el nivell de qualitat no determina directament la mida del resultat final - la mida i la qualitat varien molt entre imatges.</translation>
<translation type="obsolete">La qualitat de compressió pels mètodes sense pèrdues: Mínim (25%), Baix(50%), Mitjà (75%), Alt (85%). S&apos;ha de tenir en compte que el nivell de qualitat no determina directament la mida del resultat final - la mida i la qualitat varien molt entre imatges.</translation>
</message>
<message>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
28252,7 → 28941,7
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. This only affects JPEG images</source>
<translation>El mètode de compressió fet servir per les imatges. Automàtic permet a l&apos;Scribus triar el millor mètode. ZIP és compressió sense pèrdues i és el millorper imatges amb colors detallats. JPEG és millor per crear PDF petits que tenen moltes fotografies (amb una mica de pèrdua de qualitat). Deixa-ho sempre a automàtic si no necessites una compressió especial. Només afecta a les imatges JPEG</translation>
<translation type="obsolete">El mètode de compressió fet servir per les imatges. Automàtic permet a l&apos;Scribus triar el millor mètode. ZIP és compressió sense pèrdues i és el millorper imatges amb colors detallats. JPEG és millor per crear PDF petits que tenen moltes fotografies (amb una mica de pèrdua de qualitat). Deixa-ho sempre a automàtic si no necessites una compressió especial. Només afecta a les imatges JPEG</translation>
</message>
<message>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
28282,8 → 28971,304
<source>Determines the PDF compatibility.&lt;br/&gt;The default is &lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt; which gives the widest compatibility.&lt;br/&gt;Choose &lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt; if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to outline:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Dret:</translation>
</message>
<message>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pre-Press</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabPrinter</name>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de dalt de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de baix de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de l&apos;esquerra de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Distància de la sangria des de la dreta de la pàgina real</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
<translation type="unfinished">No es mostraran els objectes de fora dels marges d&apos;impressió</translation>
</message>
<message>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation type="unfinished">Fes servir un gestor d&apos;impressió alternatiu, com kprinter o gtklp, per fer servir opcions addicionals</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation type="unfinished">Estableix el nivell de PostScript.
Posar-ho a nivell 1 o 2 pot crear fitxers gegants</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished">Una forma d&apos;apagar alguna de les ombres grises que estan composades per cian, groc i magenta però fan servir negre. UCR afecta també a parts de les imatges que són neutrals i/o en tons foscos semblants a gris. Fer servi això pot millorar la impressió en algunes imatges però cal fer proves cas per cas. UCR redueix la possibilitat de sobresaturació amb tintes CMY.</translation>
</message>
<message>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished">Activa els colors Spot per ser convertits a colors compostos. A menys que tinguis previst imprimir colors spot en impressió comercial, el millor és deixar-ho activat.</translation>
</message>
<message>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished">Permet fer servir perfils ICC en la impressió si està activada la gestió de color</translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished">Això permmet especificar la mida de full del fitxer PostScript. No es recomana si no ho demana l&apos;impressor.</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fitxer</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Tot</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabPrinterBase</name>
<message>
<source>Form1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print Destination</source>
<translation type="unfinished">Destí d&apos;Impressió</translation>
</message>
<message>
<source>Alternative Printer Command</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Command:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcions</translation>
</message>
<message>
<source>Postscript Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="unfinished">Imprimeix en color si és possible</translation>
</message>
<message>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Imprimeix en escala de grisos</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Pàgina</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Enmiralla la pàgina(es) horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">Enmiralla la pàgina(es) verticalment</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished">Estableix mida del suport</translation>
</message>
<message>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Color</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished">Eliminació de color subjacent</translation>
</message>
<message>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation type="unfinished">Aplica perfils ICC</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation type="unfinished">General</translation>
</message>
<message>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished">Impressió normal</translation>
</message>
<message>
<source>Print Separations</source>
<translation type="unfinished">Imprimeix separacions</translation>
</message>
<message>
<source>Marks &amp;&amp; Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Dret:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabScrapbookBase</name>
<message>
<source>Form2</source>
28590,11 → 29575,11
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation>Personalitzat:</translation>
<translation type="obsolete">Personalitzat:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<translation>Personalitzat: </translation>
<translation type="obsolete">Personalitzat: </translation>
</message>
<message>
<source>Text Color:</source>
28654,43 → 29639,43
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Misc. Settings</source>
<source>Rotation Tool</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Object Duplicate</source>
<source>Constrain to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>X-Displacement</source>
<source>Other Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y-Displacement</source>
<source>Miscellaneous Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Rotation Tool</source>
<source>Item Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Constrain to:</source>
<source>X Displacement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Other Properties</source>
<source>Y Displacement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal displacement of objects</source>
<source>Horizontal displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vertical displacement of objects</source>
<source>Vertical displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Constrain value for the rotation tool when the CTRL-Key is pressed</source>
<source>Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
28893,11 → 29878,11
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation>Personalitzat:</translation>
<translation type="obsolete">Personalitzat:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<translation>Personalitzat: </translation>
<translation type="obsolete">Personalitzat: </translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
29008,6 → 29993,10
<source>Page </source>
<translation>Pàgina</translation>
</message>
<message>
<source>Free items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnderlineValues</name>
29532,6 → 30521,14
<source>Apply image effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Adjust frame to the image size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UndoPalette</name>
29565,6 → 30562,25
</message>
</context>
<context>
<name>UnicodeSearchBase</name>
<message>
<source>Unicode Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hex</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Meaning</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<source>Attempting to get the Scribus version update file</source>
29607,6 → 30623,10
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This list may contain development versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UsePrinterMarginsDialog</name>
30011,6 → 31031,10
<source>Import Text Only</source>
<translation>Importa només texte</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Obre</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
30172,6 → 31196,10
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>satdialog</name>
/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.sr.ts
1269,18 → 1269,6
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1304,33 → 1292,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1397,15 → 1358,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1470,18 → 1422,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
1629,17 → 1569,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1826,6 → 1755,80
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
2539,10 → 2542,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;50%</source>
<translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
</message>
3102,10 → 3101,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Get Text 2...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
3125,6 → 3120,30
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
3376,127 → 3395,127
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<source>Align bottoms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<source>Align right sides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms</source>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides</source>
<source>Align left sides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Center on vertical axis</source>
<source>Align tops</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides</source>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Center on horizontal axis</source>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align tops</source>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<source>None Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Упозорење</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<source>Y: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<source>X: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>None Selected</source>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Упозорење</translation>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y: %1%2</source>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>X: %1%2</source>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
4062,10 → 4081,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation type="unfinished">Ниједан</translation>
4083,6 → 4098,10
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
5079,26 → 5098,6
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5186,10 → 5185,6
<translation type="unfinished">Документ</translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5257,6 → 5252,38
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelect</name>
5282,7 → 5309,7
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Затвори</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Затвори</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
5409,23 → 5436,62
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<source>Quick Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hide Enhanced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Грешка</translation>
</message>
<message>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Clean the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Обриши</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<source>Current Profile:</source>
5690,11 → 5756,11
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
5877,23 → 5943,11
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<translation type="unfinished">Лева страница</translation>
<translation type="obsolete">Лева страница</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<translation type="unfinished">Десна страница</translation>
<translation type="obsolete">Десна страница</translation>
</message>
<message>
<source>Monday</source>
5989,20 → 6043,83
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Нормално</translation>
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Лева страница</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Десна страница</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Нормално</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
7390,6 → 7507,86
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење од врха физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење од дна физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење с лева физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење с десна физичке странице</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EPSPlug</name>
7410,10 → 7607,6
<translation type="unfinished">Грешка</translation>
</message>
<message>
<source>Importing PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7429,6 → 7622,10
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditMacroDialog</name>
7648,10 → 7845,6
<translation type="unfinished">Позадина</translation>
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7663,6 → 7856,14
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
8096,7 → 8297,7
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished">Позадина</translation>
<translation type="obsolete">Позадина</translation>
</message>
<message>
<source>Layers</source>
8420,12 → 8621,12
<translation type="unfinished">Путања до фајла фонта</translation>
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
9191,6 → 9392,18
<source>Scanner Manufacturer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Exposure time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Aperture:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>ISO equiv.:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPSPlugin</name>
9292,7 → 9505,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Произвољно</translation>
<translation type="obsolete">Произвољно</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
9504,6 → 9717,30
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Све странице</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertTable</name>
9977,6 → 10214,38
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Црта-тачка-тачка</translation>
</message>
<message>
<source>Add a new line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>End style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Join style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
10098,7 → 10367,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Произвољно</translation>
<translation type="obsolete">Произвољно</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
10225,6 → 10494,54
<source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Водиље маргина</translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење од врха физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење од дна физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење с лева физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење с десна физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
11336,10 → 11653,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11380,10 → 11693,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11463,6 → 11772,18
<source>Destroys the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MultiLine</name>
11814,7 → 12135,7
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation>Величина папира</translation>
<translation type="obsolete">Величина папира</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
11834,7 → 12155,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Произвољно</translation>
<translation type="obsolete">Произвољно</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
12040,6 → 12361,18
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewFromTemplatePlugin</name>
12267,6 → 12600,10
<comment>Import/export format name</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OdtDialog</name>
12327,6 → 12664,37
</message>
</context>
<context>
<name>OneClick</name>
<message>
<source>Origin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Величина</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Ширина:</translation>
</message>
<message>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Дужина:</translation>
</message>
<message>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Висина:</translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Угао:</translation>
</message>
<message>
<source>Remember Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OutlineValues</name>
<message>
<source> %</source>
13136,6 → 13504,14
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Страна:</translation>
</message>
<message>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
14105,6 → 14481,14
<source>The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show/hide image thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PixmapExportPlugin</name>
15358,6 → 15742,10
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Не</translation>
</message>
<message>
<source>Printer</source>
<translation type="unfinished">Штампач</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
16228,7 → 16616,7
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
<translation>Сви подржани формати (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
<translation type="obsolete">Сви подржани формати (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
16807,7 → 17195,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Произвољно</translation>
<translation type="obsolete">Произвољно</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Development Version</source>
17767,6 → 18155,14
Therefore the image may be not correct</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>English (Australian)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.epsi *.EPSI *.ps *.PS);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
18214,14 → 18610,6
<translation type="unfinished">&amp;Примени</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished">&amp;Нови</translation>
</message>
18272,6 → 18660,58
<source>Parent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font face</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Baseline offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vertical scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fill color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fill shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stroke color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stroke shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished">Намотај</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
18426,9 → 18866,57
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parent&apos;s Character Style</source>
<source>Parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line spacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Space above</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Space below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable drop cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Drop cap lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Drop cap offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>First line indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tabulators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMParagraphStyle</name>
20326,6 → 20814,14
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Прилагођавам боје</translation>
</message>
<message>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
20788,6 → 21284,10
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusQApp</name>
20891,6 → 21391,10
<source>Display a console window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
21216,29 → 21720,21
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<source>Switches Color Management on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<source>Enter Object Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Switches Color Management on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
21751,6 → 22247,18
<source>Ctrl+</source>
<translation type="unfinished">Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<source>No shortcut for the style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Style has user defined shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Assign a shortcut for the style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SideBar</name>
22201,6 → 22709,34
<source>Shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Име</translation>
</message>
<message>
<source>Edit styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name of the selected style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>New %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>More than one style selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>StyleSelect</name>
22503,18 → 23039,10
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for objects not on a page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for overflow in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for transparencies used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for missing images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22558,6 → 23086,14
<source>Ignore non-printable Layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for items not on a page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for used transparencies</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabDisplay</name>
22760,12 → 23296,16
<source>Control Characters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Bleed Area</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabDocument</name>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Произвољно</translation>
<translation type="obsolete">Произвољно</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
23627,11 → 24167,11
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation type="unfinished">&amp;Уметни све фонтове</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Уметни све фонтове</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation type="unfinished">Сви фонтови у &amp;подсет</translation>
<translation type="obsolete">Сви фонтови у &amp;подсет</translation>
</message>
<message>
<source>Embedding</source>
23655,7 → 24195,7
</message>
<message>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="unfinished">Фонтови за подсет:</translation>
<translation type="obsolete">Фонтови за подсет:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts</source>
23931,11 → 24471,11
</message>
<message>
<source>Trim Box</source>
<translation type="unfinished">Подсеци кутију</translation>
<translation type="obsolete">Подсеци кутију</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation type="unfinished">PDF/X-&amp;3</translation>
<translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
24190,10 → 24730,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24367,10 → 24903,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. This only affects JPEG images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24398,8 → 24930,303
<source>Determines the PDF compatibility.&lt;br/&gt;The default is &lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt; which gives the widest compatibility.&lt;br/&gt;Choose &lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt; if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to outline:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pre-Press</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabPrinter</name>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење од врха физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење од дна физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење с лева физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Растојање за цурење с десна физичке странице</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Фајл</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Све</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabPrinterBase</name>
<message>
<source>Form1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print Destination</source>
<translation type="unfinished">Одредиште за штампу</translation>
</message>
<message>
<source>Alternative Printer Command</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Command:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Опције</translation>
</message>
<message>
<source>Postscript Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Страница</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Боја</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation type="unfinished">Опште</translation>
</message>
<message>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print Separations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Marks &amp;&amp; Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabScrapbookBase</name>
<message>
<source>Form2</source>
24705,14 → 25532,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Text Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24770,43 → 25589,43
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Misc. Settings</source>
<source>Rotation Tool</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Object Duplicate</source>
<source>Constrain to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>X-Displacement</source>
<source>Other Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y-Displacement</source>
<source>Miscellaneous Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Rotation Tool</source>
<source>Item Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Constrain to:</source>
<source>X Displacement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Other Properties</source>
<source>Y Displacement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal displacement of objects</source>
<source>Horizontal displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vertical displacement of objects</source>
<source>Vertical displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Constrain value for the rotation tool when the CTRL-Key is pressed</source>
<source>Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
25004,14 → 25823,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>tab fill</comment>
<translation type="unfinished">Ниједан</translation>
25120,6 → 25931,10
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">Страница</translation>
</message>
<message>
<source>Free items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnderlineValues</name>
25638,6 → 26453,14
<source>Apply image effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Adjust frame to the image size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UndoPalette</name>
25671,6 → 26494,25
</message>
</context>
<context>
<name>UnicodeSearchBase</name>
<message>
<source>Unicode Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hex</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Meaning</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<source>Attempting to get the Scribus version update file</source>
25713,6 → 26555,10
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This list may contain development versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UsePrinterMarginsDialog</name>
25995,6 → 26841,10
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Отвори</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
26153,6 → 27003,10
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Поништи</translation>
</message>
<message>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>satdialog</name>
/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.tr.ts
362,7 → 362,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new colour &quot;name&quot;. The colour Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Colour components should be in
788,7 → 788,7
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</translation>
824,7 → 824,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1020,7 → 1020,7
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1351,7 → 1351,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2143,7 → 2143,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2688,17 → 2688,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2885,6 → 2874,80
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
3468,7 → 3531,7
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation>Pencereye &amp;Sığdır</translation>
<translation type="obsolete">Pencereye &amp;Sığdır</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;50%</source>
3912,10 → 3975,6
<translation>Daha fazla bilgi...</translation>
</message>
<message>
<source>Get Text 2...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4090,6 → 4149,30
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
4158,11 → 4241,11
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished">Align right sides of objects to left side of anchor</translation>
<translation type="obsolete">Align right sides of objects to left side of anchor</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished">Align left sides of objects to right side of anchor</translation>
<translation type="obsolete">Align left sides of objects to right side of anchor</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms</source>
4174,7 → 4257,7
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished">Align tops of objects to bottom of anchor</translation>
<translation type="obsolete">Align tops of objects to bottom of anchor</translation>
</message>
<message>
<source>Center on vertical axis</source>
4190,7 → 4273,7
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="unfinished">Align bottoms of objects to top of anchor</translation>
<translation type="obsolete">Align bottoms of objects to top of anchor</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops</source>
4214,7 → 4297,7
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="unfinished">Make vertical gaps between objects equal</translation>
<translation type="obsolete">Make vertical gaps between objects equal</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
4238,15 → 4321,15
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="unfinished">Make horizontal gaps between objects equal</translation>
<translation type="obsolete">Make horizontal gaps between objects equal</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished">Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</translation>
<translation type="obsolete">Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished">Make vertical gaps between objects equal to the value specified</translation>
<translation type="obsolete">Make vertical gaps between objects equal to the value specified</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
4277,21 → 4360,53
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignSelect</name>
4849,7 → 4964,7
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Resimler (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
<translation type="obsolete">Resimler (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
4869,6 → 4984,10
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
5765,23 → 5884,23
<name>CWDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="unfinished">Normal Görüş</translation>
<translation type="obsolete">Normal Görüş</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="unfinished">Protanopia (Kırmızı Körlüğü)</translation>
<translation type="obsolete">Protanopia (Kırmızı Körlüğü)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="unfinished">Deuteranopia (Yeşil Körlüğü)</translation>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Yeşil Körlüğü)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="unfinished">Tritanopia (Mavi Körlüğü)</translation>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Mavi Körlüğü)</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished">Tam Renk Körlüğü</translation>
<translation type="obsolete">Tam Renk Körlüğü</translation>
</message>
<message>
<source>Merging colors</source>
5871,10 → 5990,6
<translation type="unfinished">Belge</translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Select one of the methods to create a colour scheme. Refer to documentation for more information.</translation>
</message>
5942,6 → 6057,38
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished">Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished">HSV</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished">H:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished">V:</translation>
</message>
<message>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
5974,7 → 6121,7
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Kapat</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kapat</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
6102,23 → 6249,62
<translation>İbranice</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished">Eğer sağ butona basıp basılı tutarsanız küçük bir önizleme resmi görürsünüz. Insert tuşu aşağıdaki seçime Glyph ekler; Delete tuşu son ekleneni siler</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<source>Quick Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished">Eğer sağ butona basıp basılı tutarsanız küçük bir önizleme resmi görürsünüz. Insert tuşu aşağıdaki seçime Glyph ekler; Delete tuşu son ekleneni siler</translation>
<source>Hide Enhanced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Hata</translation>
</message>
<message>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Clean the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Sil</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<source>Glyphs missing</source>
6381,11 → 6567,11
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
6708,23 → 6894,23
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<translation type="unfinished">Sol Sayfa</translation>
<translation type="obsolete">Sol Sayfa</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<translation type="unfinished">Orta</translation>
<translation type="obsolete">Orta</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<translation type="unfinished">Orta Sol</translation>
<translation type="obsolete">Orta Sol</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<translation type="unfinished">Orta Sağ</translation>
<translation type="obsolete">Orta Sağ</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<translation type="unfinished">Sağ Sayfa</translation>
<translation type="obsolete">Sağ Sayfa</translation>
</message>
<message>
<source>Monday</source>
6820,20 → 7006,83
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Sol Sayfa</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished">Orta</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Orta Sol</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Orta Sağ</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Sağ Sayfa</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished">Normal Görüş</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Protanopia (Kırmızı Körlüğü)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Deuteranopia (Yeşil Körlüğü)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Tritanopia (Mavi Körlüğü)</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished">Tam Renk Körlüğü</translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished">Özel:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
8039,6 → 8288,86
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EPSPlug</name>
8055,10 → 8384,6
<translation>Kritik Hata</translation>
</message>
<message>
<source>Importing PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8078,6 → 8403,10
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditStyle</name>
8194,10 → 8523,6
<translation>Arkaplan</translation>
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8209,6 → 8534,14
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Otomatik</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
8630,7 → 8963,7
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation>Arkaplan</translation>
<translation type="obsolete">Arkaplan</translation>
</message>
<message>
<source>Layers</source>
8800,7 → 9133,7
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</translation>
<translation type="obsolete">Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed in PostScript</source>
8807,6 → 9140,10
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreview</name>
9579,6 → 9916,18
<source>Scanner Manufacturer:</source>
<translation>Tarayıcı Üreticisi:</translation>
</message>
<message>
<source>Exposure time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Aperture:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>ISO equiv.:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPSPlugin</name>
9649,7 → 9998,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Özel</translation>
<translation type="obsolete">Özel</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
9865,6 → 10214,30
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Tüm sayfalar</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertTable</name>
10310,6 → 10683,38
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Kesintili-Noktalı-Noktalı Çizgi</translation>
</message>
<message>
<source>Add a new line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>End style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Join style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
10374,7 → 10779,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Özel</translation>
<translation type="obsolete">Özel</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
10495,6 → 10900,54
<source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Kenarlık Kılavuzları</translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
11446,10 → 11899,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11458,10 → 11907,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11541,6 → 11986,18
<source>Destroys the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Otomatik</translation>
</message>
<message>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MultiLine</name>
11744,7 → 12201,7
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation>Sayfa Boyutu</translation>
<translation type="obsolete">Sayfa Boyutu</translation>
</message>
<message>
<source>Portrait</source>
11863,7 → 12320,15
<translation>Son &amp;Kullanılan Belgeleri Aç</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<source>Page Layout</source>
<translation type="unfinished">Sayfa Mizanpajı</translation>
</message>
<message>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished">İlk sayfa:</translation>
</message>
<message>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
12068,6 → 12533,10
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
</message>
<message>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OdtDialog</name>
12128,6 → 12597,37
</message>
</context>
<context>
<name>OneClick</name>
<message>
<source>Origin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">En:</translation>
</message>
<message>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Uzunluk:</translation>
</message>
<message>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Açı:</translation>
</message>
<message>
<source>Remember Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OutlineValues</name>
<message>
<source> %</source>
12219,6 → 12719,14
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Sayfa:</translation>
</message>
<message>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
12898,6 → 13406,14
<source>The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show/hide image thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PixmapExportPlugin</name>
13614,6 → 14130,10
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="obsolete">A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</translation>
</message>
<message>
<source>Printer</source>
<translation type="unfinished">Yazıcı</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
14376,7 → 14896,7
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
<translation>Desteklenen Tüm Biçimler (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
<translation type="obsolete">Desteklenen Tüm Biçimler (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
</message>
<message>
<source>All Files (*)</source>
15020,7 → 15540,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Özel</translation>
<translation type="obsolete">Özel</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
16009,6 → 16529,14
Therefore the image may be not correct</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>English (Australian)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.epsi *.EPSI *.ps *.PS);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
16381,14 → 16909,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished">Y&amp;eni</translation>
</message>
16463,6 → 16983,58
<source>Parent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font face</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Baseline offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vertical scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fill color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fill shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stroke color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stroke shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
16617,9 → 17189,57
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parent&apos;s Character Style</source>
<source>Parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line spacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Space above</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Space below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable drop cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Drop cap lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Drop cap offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>First line indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tabulators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMParagraphStyle</name>
17234,6 → 17854,14
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
17723,6 → 18351,10
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished">Bütün metni temizlemek istediğinizden emin misiniz?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusQApp</name>
17826,6 → 18458,10
<source>Display a console window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
18016,28 → 18652,40
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="unfinished">Normal Görüş</translation>
<translation type="obsolete">Normal Görüş</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="unfinished">Protanopia (Kırmızı Körlüğü)</translation>
<translation type="obsolete">Protanopia (Kırmızı Körlüğü)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="unfinished">Deuteranopia (Yeşil Körlüğü)</translation>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Yeşil Körlüğü)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="unfinished">Tritanopia (Mavi Körlüğü)</translation>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Mavi Körlüğü)</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished">Tam Renk Körlüğü</translation>
<translation type="obsolete">Tam Renk Körlüğü</translation>
</message>
<message>
<source>Switches Color Management on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enter Object Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
18423,6 → 19071,18
<source>Ctrl+</source>
<translation type="unfinished">Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<source>No shortcut for the style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Style has user defined shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Assign a shortcut for the style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SideBar</name>
18814,6 → 19474,34
<source>Shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">İsim</translation>
</message>
<message>
<source>Edit styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name of the selected style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Düzenle</translation>
</message>
<message>
<source>New %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="unfinished">Bu tuş sırası zaten kullanımda</translation>
</message>
<message>
<source>More than one style selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>StyleSelect</name>
19096,7 → 19784,7
</message>
<message>
<source>Check for objects not on a page</source>
<translation>Sayfada olmayan objeleri kontrol et</translation>
<translation type="obsolete">Sayfada olmayan objeleri kontrol et</translation>
</message>
<message>
<source>Check for overflow in text frames</source>
19104,7 → 19792,7
</message>
<message>
<source>Check for transparencies used</source>
<translation>Kullanılan şeffaflıkları kontrol et</translation>
<translation type="obsolete">Kullanılan şeffaflıkları kontrol et</translation>
</message>
<message>
<source>Check for missing images</source>
19150,6 → 19838,14
<source>Ignore non-printable Layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for items not on a page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for used transparencies</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabDisplay</name>
19352,14 → 20048,14
<source>Control Characters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Bleed Area</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabDocument</name>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20183,11 → 20879,11
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation>Bütün yazıtiplerini &amp;göm</translation>
<translation type="obsolete">Bütün yazıtiplerini &amp;göm</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation type="unfinished">&amp;Subset all Fonts</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Subset all Fonts</translation>
</message>
<message>
<source>Embedding</source>
20211,7 → 20907,7
</message>
<message>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="unfinished">Fonts to subset:</translation>
<translation type="obsolete">Fonts to subset:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts</source>
20487,11 → 21183,11
</message>
<message>
<source>Trim Box</source>
<translation type="unfinished">Trim Box</translation>
<translation type="obsolete">Trim Box</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation>PDF/X-&amp;3</translation>
<translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
20623,11 → 21319,11
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="obsolete">Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colours. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</translation>
<translation type="unfinished">Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colours. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</translation>
</message>
<message>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level.</source>
<translation type="unfinished">Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level.</translation>
<translation type="obsolete">Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level.</translation>
</message>
<message>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
20833,10 → 21529,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. This only affects JPEG images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20852,8 → 21544,300
<source>Do not show objects outside the margins in the exported file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to outline:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pre-Press</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabPrinter</name>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation type="unfinished">kprinter ya da gtklp gibi alternatif baskı yöneticisi kullan; bu sayede daha fazla özellik kullanılabilir</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation type="unfinished">Postscript düzeyini seçer.
1,2 çok büyük dosya oluşturur</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished">A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</translation>
</message>
<message>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Dosya</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Tümü</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabPrinterBase</name>
<message>
<source>Form1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print Destination</source>
<translation type="unfinished">Yazdırma Yolu</translation>
</message>
<message>
<source>Alternative Printer Command</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Command:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Seçenekler</translation>
</message>
<message>
<source>Postscript Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="unfinished">Renkliyse, renkli yazdır</translation>
</message>
<message>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Gri tonlamalı yazdır</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Sayfa</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Renk</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation type="unfinished">ICC Profillerini uygula</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation type="unfinished">Genel</translation>
</message>
<message>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal Yazdır</translation>
</message>
<message>
<source>Print Separations</source>
<translation type="unfinished">Yazdırma Ayraçları</translation>
</message>
<message>
<source>Marks &amp;&amp; Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabScrapbookBase</name>
<message>
<source>Form2</source>
21160,11 → 22144,11
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation>Özel:</translation>
<translation type="obsolete">Özel:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<translation>Özel:</translation>
<translation type="obsolete">Özel:</translation>
</message>
<message>
<source>Text Color:</source>
21224,43 → 22208,43
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Misc. Settings</source>
<source>Rotation Tool</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Object Duplicate</source>
<source>Constrain to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>X-Displacement</source>
<source>Other Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y-Displacement</source>
<source>Miscellaneous Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Rotation Tool</source>
<source>Item Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Constrain to:</source>
<source>X Displacement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Other Properties</source>
<source>Y Displacement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal displacement of objects</source>
<source>Horizontal displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vertical displacement of objects</source>
<source>Vertical displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Constrain value for the rotation tool when the CTRL-Key is pressed</source>
<source>Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
21419,11 → 22403,11
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation>Özel:</translation>
<translation type="obsolete">Özel:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<translation>Özel:</translation>
<translation type="obsolete">Özel:</translation>
</message>
<message>
<source>Dot</source>
21488,6 → 22472,10
<source>Page </source>
<translation>Sayfa</translation>
</message>
<message>
<source>Free items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnderlineValues</name>
22010,6 → 22998,14
<source>Apply image effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Adjust frame to the image size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UndoPalette</name>
22043,6 → 23039,25
</message>
</context>
<context>
<name>UnicodeSearchBase</name>
<message>
<source>Unicode Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hex</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Meaning</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<source>Attempting to get the Scribus version update file</source>
22085,6 → 23100,10
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This list may contain development versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UsePrinterMarginsDialog</name>
22243,6 → 23262,10
<source>Import Text Only</source>
<translation>Sadece Metni Al</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Aç</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
22381,6 → 23404,10
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>satdialog</name>
/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.bg.ts
1269,18 → 1269,6
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1304,33 → 1292,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1397,15 → 1358,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1470,18 → 1422,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
1629,17 → 1569,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1826,6 → 1755,80
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
2395,10 → 2398,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;50%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
2958,10 → 2957,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Get Text 2...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
2981,6 → 2976,30
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
3091,127 → 3110,127
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<source>Align bottoms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<source>Align right sides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms</source>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides</source>
<source>Align left sides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Center on vertical axis</source>
<source>Align tops</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides</source>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Center on horizontal axis</source>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align tops</source>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<source>None Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Внимания</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<source>Y: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<source>X: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>None Selected</source>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Внимания</translation>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y: %1%2</source>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>X: %1%2</source>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
3765,10 → 3784,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation type="unfinished">None</translation>
3786,6 → 3801,10
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
4621,26 → 4640,6
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4728,10 → 4727,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4799,6 → 4794,38
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelect</name>
4823,10 → 4850,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4947,23 → 4970,62
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<source>Quick Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hide Enhanced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Clean the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Изтриване</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<source>Current Profile:</source>
5213,11 → 5275,11
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
5384,23 → 5446,11
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<translation type="unfinished">Леви страници</translation>
<translation type="obsolete">Леви страници</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<translation type="unfinished">Дески страници</translation>
<translation type="obsolete">Дески страници</translation>
</message>
<message>
<source>Monday</source>
5496,20 → 5546,83
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Стандартно</translation>
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Леви страници</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Дески страници</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Стандартно</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
6678,6 → 6791,86
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EPSPlug</name>
6696,10 → 6889,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Importing PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6715,6 → 6904,10
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditStyle</name>
6847,10 → 7040,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6862,6 → 7051,14
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
7278,10 → 7475,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7471,12 → 7664,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
8080,6 → 8273,18
<source>Scanner Manufacturer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Exposure time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Aperture:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>ISO equiv.:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPSPlugin</name>
8156,10 → 8361,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8369,6 → 8570,30
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertTable</name>
8690,6 → 8915,38
<source>Round Join</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add a new line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>End style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Join style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
8748,10 → 9005,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8870,6 → 9123,54
<source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Помощни полета</translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
9788,10 → 10089,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9832,10 → 10129,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9915,6 → 10208,18
<source>Destroys the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MultiLine</name>
10168,7 → 10473,7
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished">Формат на страницата</translation>
<translation type="obsolete">Формат на страницата</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size:</source>
10287,9 → 10592,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<source>Page Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewFromTemplatePlugin</name>
10495,6 → 10808,10
<comment>Import/export format name</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OdtDialog</name>
10555,6 → 10872,37
</message>
</context>
<context>
<name>OneClick</name>
<message>
<source>Origin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Размер</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Широчина:</translation>
</message>
<message>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Височина:</translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remember Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OutlineValues</name>
<message>
<source> %</source>
10685,6 → 11033,14
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
11279,6 → 11635,14
<source>The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show/hide image thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PixmapExportPlugin</name>
11603,6 → 11967,10
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">да</translation>
</message>
<message>
<source>Printer</source>
<translation type="unfinished">Печатащо устройство</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
12372,10 → 12740,6
<translation type="obsolete">да</translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Отвори</translation>
</message>
12882,10 → 13246,6
<translation type="unfinished">Страница</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13847,6 → 14207,14
Therefore the image may be not correct</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>English (Australian)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.epsi *.EPSI *.ps *.PS);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
14119,14 → 14487,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14177,6 → 14537,58
<source>Parent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font face</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Baseline offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vertical scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fill color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fill shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stroke color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Stroke shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished">Сянка</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
14331,9 → 14743,57
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parent&apos;s Character Style</source>
<source>Parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line spacing mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line spacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Space above</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Space below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable drop cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Drop cap lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Drop cap offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>First line indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tabulators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMParagraphStyle</name>
15247,6 → 15707,14
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
15681,6 → 16149,10
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusQApp</name>
15784,6 → 16256,10
<source>Display a console window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
15969,29 → 16445,21
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<source>Switches Color Management on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<source>Enter Object Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Switches Color Management on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
16396,6 → 16864,18
<source>Ctrl+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>No shortcut for the style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Style has user defined shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Assign a shortcut for the style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SideBar</name>
16774,6 → 17254,34
<source>Shortcut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Edit styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name of the selected style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>New %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>More than one style selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>StyleSelect</name>
17040,18 → 17548,10
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for objects not on a page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for overflow in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for transparencies used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for missing images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17095,6 → 17595,14
<source>Ignore non-printable Layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for items not on a page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for used transparencies</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabDisplay</name>
17293,14 → 17801,14
<source>Control Characters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Bleed Area</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabDocument</name>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished">Формат на страницата</translation>
</message>
18099,14 → 18607,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Embedding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18127,10 → 18627,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18403,14 → 18899,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Trim Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18531,10 → 19019,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18708,10 → 19192,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. This only affects JPEG images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18739,8 → 19219,303
<source>Determines the PDF compatibility.&lt;br/&gt;The default is &lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt; which gives the widest compatibility.&lt;br/&gt;Choose &lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt; if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Embed all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to outline:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pre-Press</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabPrinter</name>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Файл</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Всички</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabPrinterBase</name>
<message>
<source>Form1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print Destination</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alternative Printer Command</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Command:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Postscript Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Level 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Страница</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Цвят</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation type="unfinished">Общи</translation>
</message>
<message>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print Separations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Marks &amp;&amp; Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabScrapbookBase</name>
<message>
<source>Form2</source>
19046,14 → 19821,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Text Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19111,43 → 19878,43
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Misc. Settings</source>
<source>Rotation Tool</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Object Duplicate</source>
<source>Constrain to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>X-Displacement</source>
<source>Other Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y-Displacement</source>
<source>Miscellaneous Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Rotation Tool</source>
<source>Item Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Constrain to:</source>
<source>X Displacement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Other Properties</source>
<source>Y Displacement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal displacement of objects</source>
<source>Horizontal displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vertical displacement of objects</source>
<source>Vertical displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Constrain value for the rotation tool when the CTRL-Key is pressed</source>
<source>Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
19321,14 → 20088,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>tab fill</comment>
<translation type="unfinished">None</translation>
19399,6 → 20158,10
<source>Page </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Free items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnderlineValues</name>
19917,6 → 20680,14
<source>Apply image effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Adjust frame to the image size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UndoPalette</name>
19950,6 → 20721,25
</message>
</context>
<context>
<name>UnicodeSearchBase</name>
<message>
<source>Unicode Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hex</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Meaning</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<source>Attempting to get the Scribus version update file</source>
19992,6 → 20782,10
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This list may contain development versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UsePrinterMarginsDialog</name>
20123,6 → 20917,10
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Отвори</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
20268,6 → 21066,10
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Отказ</translation>
</message>
<message>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>satdialog</name>
/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.de.ts
332,7 → 332,7
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
<translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
373,6 → 373,49
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</translation>
</message>
<message>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
1078,7 → 1121,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
<translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Legt fest, ob die Ebene &quot;layer&quot; gedruckt werden soll oder nicht. False bedeutet, dass
die Ebene nicht gedruckt wird.
1338,7 → 1381,7
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
<translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Aktiviert/Deaktiviert &quot;Text umfließt den Rahmen&quot; für das Objekt &quot;name.
&quot;state&quot; ist optional, wenn es nicht angegeben ist, wird der Status der
2188,7 → 2231,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Definiert die neue Farbe &quot;name&quot;. Der Farbwert besteht aus vier Farbkomponenten:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Schwarz. Farbkomponenten sollten
2232,7 → 2275,7
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gibt den Eckenradius des Objekts &quot;name&quot; zurück. Der Radius wird in Punkten ausgedrückt.
Falls &quot;name&quot; nicht definiert ist, wird das momentan ausgewählte Objekt verwendet.</translation>
2244,7 → 2287,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2365,7 → 2408,7
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2381,7 → 2424,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2400,7 → 2443,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2593,6 → 2636,284
<translation>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
Erstellt eine Kopie des ausgewählten Objekts oder der Gruppe.</translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerOutlined&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerFlow&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerBlendmode&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLayerTransparency&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
2729,7 → 3050,7
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Dieser Dialog zeigt die Version, das Datum der Kompilierung und die auf Ihrem System vorhandenen Bibliotheken in Scribus an. C-C-T-F steht für C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Der letzte Buchstabe steht für die Rendering-Engine, nämlich C=Cairo oder A=libart. Fehlende Bibliotheken sind mit * markiert. Auch die Ghostscript-Version wird angezeigt.</translation>
<translation type="obsolete">Dieser Dialog zeigt die Version, das Datum der Kompilierung und die auf Ihrem System vorhandenen Bibliotheken in Scribus an. C-C-T-F steht für C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Der letzte Buchstabe steht für die Rendering-Engine, nämlich C=Cairo oder A=libart. Fehlende Bibliotheken sind mit * markiert. Auch die Ghostscript-Version wird angezeigt.</translation>
</message>
<message>
<source>December</source>
2767,16 → 3088,32
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Tango-Projekt-Icons:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for &amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Ja</translation>
<translation type="obsolete">Ja</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation>Nein</translation>
<translation type="obsolete">Nein</translation>
</message>
<message>
<source>Filename:</source>
2906,7 → 3243,7
</message>
<message>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation>Seite als &amp;EPS speichern...</translation>
<translation type="obsolete">Seite als &amp;EPS speichern...</translation>
</message>
<message>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
3246,7 → 3583,7
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation>An &amp;Fenster anpassen</translation>
<translation type="obsolete">An &amp;Fenster anpassen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;50%</source>
3795,6 → 4132,82
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Spalten in Textrahmen anzeigen</translation>
</message>
<message>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
3966,6 → 4379,37
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished">Ausrichten und verteilen</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Ausrichten</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ausgewählte Hilfslinie:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Verteilen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished">Ab&amp;stand:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<source>Align and Distribute</source>
3973,7 → 4417,7
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation>Ausrichten</translation>
<translation type="obsolete">Ausrichten</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Relative to:</source>
4005,11 → 4449,11
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation>Rechte Seiten von Objekten an der linken Seite des gewählten Ankers ausrichten</translation>
<translation type="obsolete">Rechte Seiten von Objekten an der linken Seite des gewählten Ankers ausrichten</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation>Linke Seiten von Objekten an der rechten Seite des gewählten Ankers ausrichten</translation>
<translation type="obsolete">Linke Seiten von Objekten an der rechten Seite des gewählten Ankers ausrichten</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms</source>
4021,7 → 4465,7
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation>Oberseite von Objekten an der Unterseite des gewählten Ankers ausrichten</translation>
<translation type="obsolete">Oberseite von Objekten an der Unterseite des gewählten Ankers ausrichten</translation>
</message>
<message>
<source>Center on vertical axis</source>
4037,7 → 4481,7
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation>Unterseite von Objekten an der Oberseite des gewählten Ankers ausrichten</translation>
<translation type="obsolete">Unterseite von Objekten an der Oberseite des gewählten Ankers ausrichten</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops</source>
4049,15 → 4493,15
</message>
<message>
<source>Distribute</source>
<translation>Verteilen</translation>
<translation type="obsolete">Verteilen</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation>Gleicher horizontaler Abstand zwischen Objekten</translation>
<translation type="obsolete">Gleicher horizontaler Abstand zwischen Objekten</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation>Horizontaler Abstand zwischen Objekten wie angegeben</translation>
<translation type="obsolete">Horizontaler Abstand zwischen Objekten wie angegeben</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
4073,11 → 4517,11
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation>Gleicher vertikaler Abstand zwischen Objekten</translation>
<translation type="obsolete">Gleicher vertikaler Abstand zwischen Objekten</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation>Vertikaler Abstand zwischen Objekten wie angegeben</translation>
<translation type="obsolete">Vertikaler Abstand zwischen Objekten wie angegeben</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
4109,7 → 4553,7
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Einige Objekte sind gesperrt.</translation>
<translation type="obsolete">Einige Objekte sind gesperrt.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
4117,7 → 4561,7
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>Alle &amp;entsperren</translation>
<translation type="obsolete">Alle &amp;entsperren</translation>
</message>
<message>
<source>Y: %1%2</source>
4127,6 → 4571,54
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1 %2</translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignSelect</name>
4171,7 → 4663,7
</message>
<message>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation>Hilfstext:</translation>
<translation type="obsolete">Hilfstext:</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
4243,7 → 4735,7
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation>Wert nicht exportieren</translation>
<translation type="obsolete">Wert nicht exportieren</translation>
</message>
<message>
<source>Visibility:</source>
4691,7 → 5183,7
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alle Dateien (*)</translation>
<translation type="obsolete">Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alle Dateien (*)</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
4703,6 → 5195,18
<comment>action</comment>
<translation>Keine</translation>
</message>
<message>
<source>Tooltip:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
4775,7 → 5279,7
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Master Page</source>
4916,7 → 5420,7
</message>
<message>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation>9 oder 10 Ziffern mit Bindestrichen korrekt getrennt</translation>
<translation type="obsolete">9 oder 10 Ziffern mit Bindestrichen korrekt getrennt</translation>
</message>
<message>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
4950,6 → 5454,12
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Kombination aus Ziffern. Ein ITF-14-Code besteht aus 14 Zeichen und besitzt keine Prüfnummer</translation>
</message>
<message>
<source>For ISBN-10 the data should contain 9 or 10 <byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>digits separated appropriately by dash characters.
For ISBN-13 the data should contain 12 or 13 <byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>digits separated appropriately by dash characters.
If the last digit is not given then the ISBN <byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>checkdigit is calculated automatically.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
5124,11 → 5634,11
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Neu</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Neu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load...</source>
<translation>&amp;Laden...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Laden...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
5136,11 → 5646,11
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Speichern &amp;unter...</translation>
<translation type="obsolete">Speichern &amp;unter...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>Sch&amp;ließen</translation>
<translation type="obsolete">Sch&amp;ließen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Small</source>
5156,11 → 5666,11
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Datei</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Datei</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>Vor&amp;schau</translation>
<translation type="obsolete">Vor&amp;schau</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
5194,12 → 5704,44
</message>
<message>
<source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
<translation>Bibliothek &amp;importieren...</translation>
<translation type="obsolete">Bibliothek &amp;importieren...</translation>
</message>
<message>
<source>Main</source>
<translation>Hauptbibliothek</translation>
</message>
<message>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
5346,7 → 5888,7
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation>Farbprofil für Füllfarben</translation>
<translation type="obsolete">Farbprofil für Füllfarben</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
5371,7 → 5913,7
<message>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Standard-Rendermethode für Ihren Monitor.
<translation type="obsolete">Standard-Rendermethode für Ihren Monitor.
Falls keine besonderen Gründe vorliegen, sollte
entweder relativ farbmetrisch oder Wahrnehmung
gewählt werden.</translation>
5379,7 → 5921,7
<message>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Standard-Rendermethode für den Drucker.
<translation type="obsolete">Standard-Rendermethode für den Drucker.
Falls keine besonderen Gründe vorliegen,
sollte entweder relativ farbmetrisch oder
Wahrnehmung gewählt werden.</translation>
5408,7 → 5950,7
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation>&amp;Füllfarben:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Füllfarben:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
5420,11 → 5962,11
</message>
<message>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation>Moni&amp;tor:</translation>
<translation type="obsolete">Moni&amp;tor:</translation>
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation>&amp;Drucker:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Drucker:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
5454,6 → 5996,49
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Standard-Farbprofil für importierte RGB-Bilder</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pictures:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
5575,7 → 6160,7
</message>
<message>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation>Der Name der Farbe ist nicht eindeutig</translation>
<translation type="obsolete">Der Name der Farbe ist nicht eindeutig</translation>
</message>
<message>
<source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
5585,8 → 6170,220
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Legt diese Farbe als Schmuckfarbe fest, die mit einer gesonderten Platte gedruckt wird. Schmuckfarben werden meist verwendet, wenn ein Farbe sehr genau wiedergegeben muss oder nicht aus CMYK-Farben gemischt werden kann. Metallic- oder Leuchtfarben sind gute Beispiele für Farben, die mit CMYK-Tinten nicht hergestellt werden können.</translation>
</message>
<message>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<source>Form1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished">Farben werden zusammengeführt</translation>
</message>
<message>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished">Fehler:</translation>
</message>
<message>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished">Die Farbe %1 ist schon vorhanden!</translation>
</message>
<message>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished">Farbe %1 wurde hinzugefügt.</translation>
</message>
<message>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished">Farbendialog wird geöffnet.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished">Farben hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished">Scribus konnte die gewünschte Farbe nicht finden. Sie haben wahrscheinlich Schwarz, Grau oder Weiß ausgewählt.
Es ist nicht möglich, diese Farben zu verarbeiten.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished">Farbkreis</translation>
</message>
<message>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Wählen Sie eine der Methoden zur Erstellung eines Farbschemas aus.
Die Dokumentaion enthält nähere Informationen hierzu.</translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Winkel:</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Der Unterschied zwischen dem ausgewählten und den gezählten Werten. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.</translation>
</message>
<message>
<source>Preview:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished">Hier können Sie die Art der Sehbehinderung auswählen, welche Sie simulieren wollen.</translation>
</message>
<message>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished">C:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished">M:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished">K:</translation>
</message>
<message>
<source>RGB:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished">R:</translation>
</message>
<message>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished">G:</translation>
</message>
<message>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished">HSV</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished">H:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished">V:</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+M</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="unfinished">Farben zu den Dokumentfarben hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ersetzen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+R</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished">Vorhandene Dokumentfarben mit den neuen Farben ersetzen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">A&amp;bbrechen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished">Farben unverändert lassen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press
5602,7 → 6399,7
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Wenn Sie die rechte Maustaste drücken und gedrückt halten, sehen Sie ein Vorschaubild. Die Taste Einfügen fügt ein Zeichen in die Markierung unten ein, und die Taste Löschen entfernt das letzte Zeichen wieder</translation>
<translation type="obsolete">Wenn Sie die rechte Maustaste drücken und gedrückt halten, sehen Sie ein Vorschaubild. Die Taste Einfügen fügt ein Zeichen in die Markierung unten ein, und die Taste Löschen entfernt das letzte Zeichen wieder</translation>
</message>
</context>
<context>
5629,7 → 6426,7
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>Sch&amp;ließen</translation>
<translation type="obsolete">Sch&amp;ließen</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
5757,18 → 6554,73
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation>Code ein&amp;fügen:</translation>
<translation type="obsolete">Code ein&amp;fügen:</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation>Diesen Dialog schließen und zum Text zurückkehren</translation>
<translation type="obsolete">Diesen Dialog schließen und zum Text zurückkehren</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation>Geben Sie hier den vierstelligen Unicodewert direkt ein</translation>
<translation type="obsolete">Geben Sie hier den vierstelligen Unicodewert direkt ein</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Quick Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hide Enhanced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished">Wenn Sie die rechte Maustaste drücken und gedrückt halten, sehen Sie ein Vorschaubild. Die Taste Einfügen fügt ein Zeichen in die Markierung unten ein, und die Taste Löschen entfernt das letzte Zeichen wieder</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Fehler</translation>
</message>
<message>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Clean the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Löschen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<source>Glyphs missing</source>
5788,7 → 6640,7
</message>
<message>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation>Der dpi-Wert des Bildes ist kleiner als %1 dpi</translation>
<translation type="obsolete">Der dpi-Wert des Bildes ist kleiner als %1 dpi</translation>
</message>
<message>
<source>Object has transparency</source>
5842,6 → 6694,38
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>Fehler ig&amp;norieren</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
5874,7 → 6758,7
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Warnung</translation>
<translation type="obsolete">Warnung</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot collect all files for output for file:
5988,11 → 6872,11
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumente (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Alle Dateien (*)</translation>
<translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Alle Dateien (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumente (*.sla *.scd);;Alle Dateien (*)</translation>
<translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Alle Dateien (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of %1</source>
6004,8 → 6888,20
</message>
<message>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color many not be able to be printed exactly as displayed on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Wenn das Farbmanagement aktiviert ist, zeigt das Warndreieck an, dass die Farbe außerhalb des Bereiches ist, der im gewählten Druckerprofil angegeben ist. Dies bedeutet, dass die Farbe möglicherweise nicht so gedruckt wird, wie sie am Bildschirm erscheint. Schmuckfarben sind durch einen roten Kreis gekennzeichnet. Registrierungsfarben zeigen ein Registrierungszeichen neben der Farbe. Weitere Informationen zum Thema Farbgamut finden Sie in der Online-Hilfe unter &quot;Farbmanagement&quot;.</translation>
<translation type="obsolete">Wenn das Farbmanagement aktiviert ist, zeigt das Warndreieck an, dass die Farbe außerhalb des Bereiches ist, der im gewählten Druckerprofil angegeben ist. Dies bedeutet, dass die Farbe möglicherweise nicht so gedruckt wird, wie sie am Bildschirm erscheint. Schmuckfarben sind durch einen roten Kreis gekennzeichnet. Registrierungsfarben zeigen ein Registrierungszeichen neben der Farbe. Weitere Informationen zum Thema Farbgamut finden Sie in der Online-Hilfe unter &quot;Farbmanagement&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheel</name>
6094,47 → 6990,47
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Farbkreis</translation>
<translation type="obsolete">Farbkreis</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation>Farbe</translation>
<translation type="obsolete">Farbe</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Name</translation>
<translation type="obsolete">Name</translation>
</message>
<message>
<source>C</source>
<translation>C</translation>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<source>M</source>
<translation>M</translation>
<translation type="obsolete">M</translation>
</message>
<message>
<source>Y</source>
<translation>Y</translation>
<translation type="obsolete">Y</translation>
</message>
<message>
<source>K</source>
<translation>K</translation>
<translation type="obsolete">K</translation>
</message>
<message>
<source>Select Method:</source>
<translation>Methode:</translation>
<translation type="obsolete">Methode:</translation>
</message>
<message>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation>Radius (0 - 90 Grad):</translation>
<translation type="obsolete">Radius (0 - 90 Grad):</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation>Farben &amp;hinzufügen</translation>
<translation type="obsolete">Farben &amp;hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation>Farben er&amp;setzen</translation>
<translation type="obsolete">Farben er&amp;setzen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
6142,15 → 7038,15
</message>
<message>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Farben zu den Dokumentfarben hinzufügen</translation>
<translation type="obsolete">Farben zu den Dokumentfarben hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation>Vorhandene Dokumentfarben mit den neuen Farben ersetzen</translation>
<translation type="obsolete">Vorhandene Dokumentfarben mit den neuen Farben ersetzen</translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation>Farben unverändert lassen</translation>
<translation type="obsolete">Farben unverändert lassen</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between selected value and counted ones. See documentation for more info</source>
6174,23 → 7070,23
</message>
<message>
<source>Merging colors</source>
<translation>Farben werden zusammengeführt</translation>
<translation type="obsolete">Farben werden zusammengeführt</translation>
</message>
<message>
<source>Error: </source>
<translation>Fehler:</translation>
<translation type="obsolete">Fehler:</translation>
</message>
<message>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Farbendialog wird geöffnet.</translation>
<translation type="obsolete">Farbendialog wird geöffnet.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Merging</source>
<translation>Farben hinzufügen</translation>
<translation type="obsolete">Farben hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation>Normales Sehvermögen</translation>
<translation type="obsolete">Normales Sehvermögen</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopy</source>
6202,11 → 7098,11
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation>Komplett Farbenblind</translation>
<translation type="obsolete">Komplett Farbenblind</translation>
</message>
<message>
<source>Vision Defect:</source>
<translation>Sehschwäche:</translation>
<translation type="obsolete">Sehschwäche:</translation>
</message>
<message>
<source>You can simulate common vision defects here. Just select type of the defect</source>
6226,27 → 7122,27
</message>
<message>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation>Neue &amp;Farbe erstellen...</translation>
<translation type="obsolete">Neue &amp;Farbe erstellen...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation>Bestehende Farben &amp;importieren...</translation>
<translation type="obsolete">Bestehende Farben &amp;importieren...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation>F&amp;arben zusammenfügen</translation>
<translation type="obsolete">F&amp;arben zusammenfügen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation>Fa&amp;rben erstzen</translation>
<translation type="obsolete">Fa&amp;rben erstzen</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>Ver&amp;lassen</translation>
<translation type="obsolete">Ver&amp;lassen</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor</source>
<translation>&amp;Farbe</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Farbe</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation:</source>
6258,7 → 7154,7
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Der Unterschied zwischen dem ausgewählten und den gezählten Werten. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.</translation>
<translation type="obsolete">Der Unterschied zwischen dem ausgewählten und den gezählten Werten. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation component in HSV mode</source>
6270,58 → 7166,58
</message>
<message>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation>Klicken Sie in das Farbrad, um die Ausgangsfarbe zu erhalten.
<translation type="obsolete">Klicken Sie in das Farbrad, um die Ausgangsfarbe zu erhalten.
Diese ist Farbe (Hue) im HSV-Modus.</translation>
</message>
<message>
<source>Sample color scheme</source>
<translation>Beispiel-Farbmuster</translation>
<translation type="obsolete">Beispiel-Farbmuster</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Wählen Sie eine der Methoden zur Erstellung eines Farbschemas aus.
<translation type="obsolete">Wählen Sie eine der Methoden zur Erstellung eines Farbschemas aus.
Die Dokumentaion enthält nähere Informationen hierzu.</translation>
</message>
<message>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation>Die Farben des gewählten Farbschemas</translation>
<translation type="obsolete">Die Farben des gewählten Farbschemas</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation>Hier können Sie die Art der Sehbehinderung auswählen, welche Sie simulieren wollen.</translation>
<translation type="obsolete">Hier können Sie die Art der Sehbehinderung auswählen, welche Sie simulieren wollen.</translation>
</message>
<message>
<source>New Color</source>
<translation>Neue Farbe</translation>
<translation type="obsolete">Neue Farbe</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Scribus konnte die gewünschte Farbe nicht finden. Sie haben wahrscheinlich Schwarz, Grau oder Weiß ausgewählt.
<translation type="obsolete">Scribus konnte die gewünschte Farbe nicht finden. Sie haben wahrscheinlich Schwarz, Grau oder Weiß ausgewählt.
Es ist nicht möglich, diese Farben zu verarbeiten.</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation>&amp;Farbkomponenten...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Farbkomponenten...</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation>Rotgrünblindheit</translation>
<translation type="obsolete">Rotgrünblindheit</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation>Grünblindheit</translation>
<translation type="obsolete">Grünblindheit</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation>Blaublindheit</translation>
<translation type="obsolete">Blaublindheit</translation>
</message>
<message>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Die Farbe %1 ist schon vorhanden!</translation>
<translation type="obsolete">Die Farbe %1 ist schon vorhanden!</translation>
</message>
<message>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Farbe %1 wurde hinzugefügt.</translation>
<translation type="obsolete">Farbe %1 wurde hinzugefügt.</translation>
</message>
</context>
<context>
6393,39 → 7289,39
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<translation>Linke Seite</translation>
<translation type="obsolete">Linke Seite</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<translation>Mitte</translation>
<translation type="obsolete">Mitte</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<translation>Mitte links</translation>
<translation type="obsolete">Mitte links</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<translation>Mitte rechts</translation>
<translation type="obsolete">Mitte rechts</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<translation>Rechte Seite</translation>
<translation type="obsolete">Rechte Seite</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Left</source>
<translation>Normal links</translation>
<translation type="obsolete">Normal links</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Middle</source>
<translation>Normal Mitte</translation>
<translation type="obsolete">Normal Mitte</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Right</source>
<translation>Normal rechts</translation>
<translation type="obsolete">Normal rechts</translation>
</message>
<message>
<source>Monday</source>
6503,6 → 7399,97
<source>December</source>
<translation>Dezember</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Ja</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Nein</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ja</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;No</source>
<translation type="unfinished">N&amp;ein</translation>
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Linke Seite</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished">Mitte</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Mitte links</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Mitte rechts</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Rechte Seite</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished">Normal links</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished">Normal Mitte</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished">Normal rechts</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished">Normales Sehvermögen</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Rotgrünblindheit</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Grünblindheit</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Blaublindheit</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished">Komplett Farbenblind</translation>
</message>
<message>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished">Benutzerdefiniert: </translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
6606,8 → 7593,227
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Verschieben Sie den Anfang des Verlaufsvektors, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, und den Endwert des Vektors mit der rechten Maustaste</translation>
</message>
<message>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offsets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>X-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Angle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Modus:</translation>
</message>
<message>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Abdunkeln</translation>
</message>
<message>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Aufhellen</translation>
</message>
<message>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Multiplizieren</translation>
</message>
<message>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Negativ Multiplizieren</translation>
</message>
<message>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Ineinander kopieren</translation>
</message>
<message>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Hartes Licht</translation>
</message>
<message>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Weiches Licht</translation>
</message>
<message>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Differenz</translation>
</message>
<message>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Ausschluss</translation>
</message>
<message>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Farbig abwedeln</translation>
</message>
<message>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Farbig nachbelichten</translation>
</message>
<message>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Farbton</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Farbe</translation>
</message>
<message>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Luminanz</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CreateRangeBase</name>
<message>
<source>Create Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>From:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>To:</source>
<translation type="unfinished">bis:</translation>
</message>
<message>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished">Lö&amp;schen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Order</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">A&amp;bbrechen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CsvDialog</name>
<message>
<source>CSV Importer Options</source>
6683,11 → 7889,11
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation>Nein</translation>
<translation type="obsolete">Nein</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Ja</translation>
<translation type="obsolete">Ja</translation>
</message>
<message>
<source>Orientation</source>
6739,6 → 7945,46
</message>
</context>
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Öffnen</translation>
</message>
<message>
<source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Speichern unter</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Die Datei %1 kann nicht geschrieben werden</translation>
</message>
<message>
<source>Inverts the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Resets the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Loads a curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Saves this curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<source>Encoding:</source>
6758,76 → 8004,80
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>Schriften ein&amp;betten</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include ICC Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CwSetColor</name>
<message>
<source>Set Color Components</source>
<translation>Farbkomponenten festlegen</translation>
<translation type="obsolete">Farbkomponenten festlegen</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation>HSV</translation>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation>H:</translation>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation>S:</translation>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation>V:</translation>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
<translation type="obsolete">R:</translation>
</message>
<message>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
<translation type="obsolete">G:</translation>
</message>
<message>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
<translation type="obsolete">C:</translation>
</message>
<message>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
<translation type="obsolete">M:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
<translation type="obsolete">K:</translation>
</message>
<message>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation>&amp;RGB auswählen</translation>
<translation type="obsolete">&amp;RGB auswählen</translation>
</message>
<message>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation>C&amp;MYK auswählen</translation>
<translation type="obsolete">C&amp;MYK auswählen</translation>
</message>
<message>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation>&amp;HSV auswählen</translation>
<translation type="obsolete">&amp;HSV auswählen</translation>
</message>
</context>
<context>
7618,6 → 8868,94
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
<translation>Objekte außerhalb des Satzspiegels nicht drucken</translation>
</message>
<message>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Rechts:</translation>
</message>
<message>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Abzug für Anschnitt oben</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Abzug für Anschnitt unten</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Abzug für Anschnitt links</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Abzug für Anschnitt rechts</translation>
</message>
<message>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EPSPlug</name>
7646,7 → 8984,7
</message>
<message>
<source>Importing PostScript</source>
<translation>Postscript wird importiert</translation>
<translation type="obsolete">Postscript wird importiert</translation>
</message>
<message>
<source>Analyzing PostScript:</source>
7660,6 → 8998,14
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Fehler beim konvertieren von %1 Bildern!</translation>
</message>
<message>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditStyle</name>
7793,7 → 9139,7
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation>Aktivieren Sie die Option, um hellen Text besser lesen zu können</translation>
<translation type="obsolete">Aktivieren Sie die Option, um hellen Text besser lesen zu können</translation>
</message>
<message>
<source>Manual Tracking</source>
7805,16 → 9151,20
</message>
<message>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="obsolete">Klicken Sie hier, um den Zeilenabstand zu ändern</translation>
<translation type="unfinished">Klicken Sie hier, um den Zeilenabstand zu ändern</translation>
</message>
<message>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation>Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Art des Zeilenabstandes auszuwählen.</translation>
<translation type="obsolete">Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Art des Zeilenabstandes auszuwählen.</translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation>Auto</translation>
</message>
<message>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
7981,8 → 9331,55
<source>Cancel</source>
<translation>Abbrechen</translation>
</message>
<message>
<source>Color 1:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color 2:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color 3:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color 4:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Duotone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Tritone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Quadtone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Curves</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation type="unfinished">Die Datei existiert bereits. Soll sie überschrieben werden?</translation>
</message>
<message>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation type="unfinished">existiert bereits. Soll die Datei überschrieben werden?</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Alle</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<source>&amp;All pages</source>
8105,6 → 9502,10
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Größe der Bilder. 100% verändert nichts, 200% für doppelt so große Bilder etc.</translation>
</message>
<message>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ExtImageProps</name>
8182,7 → 9583,7
</message>
<message>
<source>Exlusion</source>
<translation>Ausschluss</translation>
<translation type="obsolete">Ausschluss</translation>
</message>
<message>
<source>Blend Mode:</source>
8202,7 → 9603,7
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation>Hintergrund</translation>
<translation type="obsolete">Hintergrund</translation>
</message>
<message>
<source>Layers</source>
8267,6 → 9668,10
<source>Colorspace:</source>
<translation>Farbraum:</translation>
</message>
<message>
<source>Duotone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Farbmanager</name>
8491,7 → 9896,7
<message>
<source>Embed in:</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Einbetten in:</translation>
<translation type="obsolete">Einbetten in:</translation>
</message>
<message>
<source>Subset</source>
8509,7 → 9914,7
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation>Postscript</translation>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
8517,8 → 9922,17
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set when there are no documents open. Close any open documents, then use File -&gt;Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation>Suchpfade für Schriften können nur unter Datei &gt; Allgemeine Einstellungen hinzugefügt werden. Dazu darf kein Dokument geöffnet sein. Schließen Sie alle geöffneten Dokumente, und ändern Sie unter Datei &gt; Allgemeine Einstellungen &gt; Schriften den Suchpfad.</translation>
<translation type="obsolete">Suchpfade für Schriften können nur unter Datei &gt; Allgemeine Einstellungen hinzugefügt werden. Dazu darf kein Dokument geöffnet sein. Schließen Sie alle geöffneten Dokumente, und ändern Sie unter Datei &gt; Allgemeine Einstellungen &gt; Schriften den Suchpfad.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreview</name>
8800,43 → 10214,43
<name>GuideManager</name>
<message>
<source>Manage Guides</source>
<translation>Hilfslinien bearbeiten</translation>
<translation type="obsolete">Hilfslinien bearbeiten</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation>Waagerechte Linien</translation>
<translation type="obsolete">Waagerechte Linien</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical Guides</source>
<translation>Senkrechte Linien</translation>
<translation type="obsolete">Senkrechte Linien</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Position:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Y-Position:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Hinzufügen</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>&amp;Löschen</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Löschen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Position:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;X-Position:</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>Hin&amp;zufügen</translation>
<translation type="obsolete">Hin&amp;zufügen</translation>
</message>
<message>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>Lö&amp;schen</translation>
<translation type="obsolete">Lö&amp;schen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>Hilfslinien &amp;sperren</translation>
<translation type="obsolete">Hilfslinien &amp;sperren</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
8844,75 → 10258,222
</message>
<message>
<source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
<translation>Zeilen und Spalten - Automatische Hilfslinien</translation>
<translation type="obsolete">Zeilen und Spalten - Automatische Hilfslinien</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rows:</source>
<translation>&amp;Zeilen:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zeilen:</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olumns:</source>
<translation>&amp;Spalten:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Spalten:</translation>
</message>
<message>
<source>Row &amp;Gap</source>
<translation>&amp;Zwischenraum</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zwischenraum</translation>
</message>
<message>
<source>Colum&amp;n Gap</source>
<translation>Z&amp;wischenraum</translation>
<translation type="obsolete">Z&amp;wischenraum</translation>
</message>
<message>
<source>Refer to:</source>
<translation>Bezieht sich auf:</translation>
<translation type="obsolete">Bezieht sich auf:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Seite</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Seite</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Margins</source>
<translation>&amp;Ränder</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ränder</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selection</source>
<translation>&amp;Markierung</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Markierung</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>Sch&amp;ließen</translation>
<translation type="obsolete">Sch&amp;ließen</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Update</source>
<translation>Ak&amp;tualisieren</translation>
<translation type="obsolete">Ak&amp;tualisieren</translation>
</message>
<message>
<source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
<comment>guide manager</comment>
<translation>Hilfslinien für das Dokument übernehmen. Der Hilfslinien-Manager ist noch geöffnet, aber die Änderungen sind schon sichtbar</translation>
<translation type="obsolete">Hilfslinien für das Dokument übernehmen. Der Hilfslinien-Manager ist noch geöffnet, aber die Änderungen sind schon sichtbar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply to All Pages</source>
<translation>Auf &amp;alle Seiten anwenden</translation>
<translation type="obsolete">Auf &amp;alle Seiten anwenden</translation>
</message>
<message>
<source>Guide</source>
<translation>Hilfslinien</translation>
<translation type="obsolete">Hilfslinien</translation>
</message>
<message>
<source>Unit</source>
<translation>Einheit</translation>
<translation type="obsolete">Einheit</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
<translation>Vorschau</translation>
<translation type="obsolete">Vorschau</translation>
</message>
<message>
<source>There is empty (0.0) guide already</source>
<translation>Es gibt bereits eine unsichtbare Hilfslinie (0,0)</translation>
<translation type="obsolete">Es gibt bereits eine unsichtbare Hilfslinie (0,0)</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enter a position:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>New Guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GuideManagerBase</name>
<message>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="unfinished">Hilfslinien bearbeiten</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Guide</source>
<translation type="unfinished">Hilfslinien</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Löschen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+E</source>
<translation type="unfinished">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<source>Verticals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="unfinished">Hin&amp;zufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished">Lö&amp;schen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="unfinished">Hilfslinien &amp;sperren</translation>
</message>
<message>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<source>Refer To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Seite</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Delete &amp;Page Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Delete &amp;Document guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpBrowser</name>
<message>
<source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
9108,11 → 10669,11
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Ja</translation>
<translation type="obsolete">Ja</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation>Nein</translation>
<translation type="obsolete">Nein</translation>
</message>
<message>
<source>Profile Name:</source>
9166,6 → 10727,18
<source>Scanner Manufacturer:</source>
<translation>Scannerhersteller:</translation>
</message>
<message>
<source>Exposure time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Aperture:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>ISO equiv.:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPSPlugin</name>
9212,7 → 10785,7
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Page(s)</source>
9252,7 → 10825,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Benutzerdefiniert</translation>
<translation type="obsolete">Benutzerdefiniert</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
9284,6 → 10857,216
</message>
</context>
<context>
<name>InsertAFrame</name>
<message>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Öffnen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertAFrameBase</name>
<message>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Textrahmen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">B&amp;ildrahmen</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+I</source>
<translation type="unfinished">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="unfinished">T&amp;abelle</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polygon</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page Placement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Current Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Alle Seiten</translation>
</message>
<message>
<source>Range of Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom Position:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Custom Size:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Breite:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Source Image:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Select File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Columns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Source Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">A&amp;bbrechen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertTable</name>
<message>
<source>Insert Table</source>
9342,11 → 11125,11
</message>
<message>
<source>&amp;No</source>
<translation>N&amp;ein</translation>
<translation type="obsolete">N&amp;ein</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Ja</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ja</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this Script?</source>
9365,43 → 11148,43
<name>KeyManager</name>
<message>
<source>Action</source>
<translation>Aktion</translation>
<translation type="obsolete">Aktion</translation>
</message>
<message>
<source>Current Key</source>
<translation>Aktuelle Taste</translation>
<translation type="obsolete">Aktuelle Taste</translation>
</message>
<message>
<source>Select a Key for this Action</source>
<translation>Tastenkombination für die ausgewählte Aktion</translation>
<translation type="obsolete">Tastenkombination für die ausgewählte Aktion</translation>
</message>
<message>
<source>ALT+SHIFT+T</source>
<translation>ALT+SHIFT+T</translation>
<translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<source>Alt</source>
<translation>Alt</translation>
<translation type="obsolete">Alt</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl</source>
<translation>Strg</translation>
<translation type="obsolete">Strg</translation>
</message>
<message>
<source>Shift</source>
<translation>Shift</translation>
<translation type="obsolete">Shift</translation>
</message>
<message>
<source>Shift+</source>
<translation>Shift+</translation>
<translation type="obsolete">Shift+</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+</source>
<translation>Alt+</translation>
<translation type="obsolete">Alt+</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+</source>
<translation>Strg+</translation>
<translation type="obsolete">Strg+</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
9409,15 → 11192,15
</message>
<message>
<source>&amp;No Key</source>
<translation>&amp;Keine Taste</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Keine Taste</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation>&amp;Benutzerdefinierte Taste</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Benutzerdefinierte Taste</translation>
</message>
<message>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation>Taste &amp;definieren</translation>
<translation type="obsolete">Taste &amp;definieren</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
9429,59 → 11212,59
</message>
<message>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation>Benutzerdefinierten Satz laden</translation>
<translation type="obsolete">Benutzerdefinierten Satz laden</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load</source>
<translation>&amp;Laden</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Laden</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import...</source>
<translation>&amp;Importieren...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Importieren...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export...</source>
<translation>E&amp;xportieren...</translation>
<translation type="obsolete">E&amp;xportieren...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset</source>
<translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zurücksetzen</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation>Verfügbare Tastenkürzel-Sätze</translation>
<translation type="obsolete">Verfügbare Tastenkürzel-Sätze</translation>
</message>
<message>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation>Gewählten Satz laden</translation>
<translation type="obsolete">Gewählten Satz laden</translation>
</message>
<message>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation>Tastenkürzel-Satz in die aktuelle Konfiguration importieren</translation>
<translation type="obsolete">Tastenkürzel-Satz in die aktuelle Konfiguration importieren</translation>
</message>
<message>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation>Tastenkürzel-Satz exportieren</translation>
<translation type="obsolete">Tastenkürzel-Satz exportieren</translation>
</message>
<message>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation>Standard-Tastenkürzel von Scribus erneut laden</translation>
<translation type="obsolete">Standard-Tastenkürzel von Scribus erneut laden</translation>
</message>
<message>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation>XML-Tastenkürzel-Set (*.ksxml)</translation>
<translation type="obsolete">XML-Tastenkürzel-Set (*.ksxml)</translation>
</message>
<message>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation>Diese Tastenkombination ist schon belegt</translation>
<translation type="obsolete">Diese Tastenkombination ist schon belegt</translation>
</message>
<message>
<source>Meta</source>
<translation>Meta</translation>
<translation type="obsolete">Meta</translation>
</message>
<message>
<source>Meta+</source>
<translation>Meta+</translation>
<translation type="obsolete">Meta+</translation>
</message>
</context>
<context>
9534,6 → 11317,114
<source>Lower layer</source>
<translation>Ebene nach unten verschieben</translation>
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Deckkraft:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Modus:</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Abdunkeln</translation>
</message>
<message>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Aufhellen</translation>
</message>
<message>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Multiplizieren</translation>
</message>
<message>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Negativ Multiplizieren</translation>
</message>
<message>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Ineinander kopieren</translation>
</message>
<message>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Hartes Licht</translation>
</message>
<message>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Weiches Licht</translation>
</message>
<message>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Differenz</translation>
</message>
<message>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Ausschluss</translation>
</message>
<message>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Farbig abwedeln</translation>
</message>
<message>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Farbig nachbelichten</translation>
</message>
<message>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Farbton</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Farbe</translation>
</message>
<message>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Luminanz</translation>
</message>
<message>
<source>Duplicates the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LineFormate</name>
9599,11 → 11490,11
</message>
<message>
<source>&amp;No</source>
<translation>N&amp;ein</translation>
<translation type="obsolete">N&amp;ein</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Ja</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ja</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete this Style?</source>
9622,7 → 11513,7
<name>LineStyleWBase</name>
<message>
<source>LineStyleWBase</source>
<translation type="obsolete">LinienStileWBase</translation>
<translation type="unfinished">LinienStileWBase</translation>
</message>
<message>
<source>%</source>
9665,24 → 11556,56
</message>
<message>
<source>Solid Line</source>
<translation>Durchgehend</translation>
<translation type="obsolete">Durchgehend</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Gestrichelt</translation>
<translation type="obsolete">Gestrichelt</translation>
</message>
<message>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Gepunktet</translation>
<translation type="obsolete">Gepunktet</translation>
</message>
<message>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Strich-Punkt</translation>
<translation type="obsolete">Strich-Punkt</translation>
</message>
<message>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Strich-Punkt-Punkt</translation>
<translation type="obsolete">Strich-Punkt-Punkt</translation>
</message>
<message>
<source>Add a new line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>End style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Join style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
9750,7 → 11673,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Benutzerdefiniert</translation>
<translation type="obsolete">Benutzerdefiniert</translation>
</message>
<message>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
9792,6 → 11715,14
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<source>Other Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MarginWidget</name>
9847,7 → 11778,7
</message>
<message>
<source>Apply margin settings to all pages</source>
<translation>Seitenränder auf alle Seiten anwenden</translation>
<translation type="obsolete">Seitenränder auf alle Seiten anwenden</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
9869,6 → 11800,70
<source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
<translation>Randeinstellung von einem vorhandenen Drucker importieren.</translation>
</message>
<message>
<source>Apply settings to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Document Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>All Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Abzug für Anschnitt oben</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Abzug für Anschnitt unten</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Abzug für Anschnitt links</translation>
</message>
<message>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Abzug für Anschnitt rechts</translation>
</message>
<message>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Rechts:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
9902,11 → 11897,11
</message>
<message>
<source>&amp;No</source>
<translation>N&amp;ein</translation>
<translation type="obsolete">N&amp;ein</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Ja</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ja</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
9918,7 → 11913,7
</message>
<message>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Kopie von %1</translation>
<translation type="obsolete">Kopie von %1</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
9934,7 → 11929,7
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Duplicate the selected master page</source>
10144,6 → 12139,17
</message>
</context>
<context>
<name>ModeToolBar</name>
<message>
<source>Tools</source>
<translation type="unfinished">Werkzeuge</translation>
</message>
<message>
<source>Properties...</source>
<translation type="unfinished">Eigenschaften...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MovePages</name>
<message>
<source>Move Pages</source>
10632,7 → 12638,7
</message>
<message>
<source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
<translation>Text umfließt Ra&amp;hmen</translation>
<translation type="obsolete">Text umfließt Ra&amp;hmen</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
10658,7 → 12664,7
</message>
<message>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Abstand:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Abstand:</translation>
</message>
<message>
<source>To&amp;p:</source>
10686,7 → 12692,7
</message>
<message>
<source>Lan&amp;guage:</source>
<translation>&amp;Sprache:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Sprache:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Free Scaling</source>
10754,7 → 12760,7
</message>
<message>
<source>Hyphenation language of frame</source>
<translation>Spracheinstellung für die Silbentrennung</translation>
<translation type="obsolete">Spracheinstellung für die Silbentrennung</translation>
</message>
<message>
<source>Right to Left Writing</source>
10842,7 → 12848,7
</message>
<message>
<source>Make text in lower frames flow around the object. The options below define how this is enabled.</source>
<translation>Der Text in tieferliegenden Rahmen umfließt das Objekt. Die Optionen weiter unten legen fest, wie dies aktiviert wird.</translation>
<translation type="obsolete">Der Text in tieferliegenden Rahmen umfließt das Objekt. Die Optionen weiter unten legen fest, wie dies aktiviert wird.</translation>
</message>
<message>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
10850,7 → 12856,7
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Verwendet eine auf dem ursprünglichen Rahmen basierende Linie für den Textumfluss.</translation>
<translation type="obsolete">Verwendet eine auf dem ursprünglichen Rahmen basierende Linie für den Textumfluss.</translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
10860,6 → 12866,138
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation>Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Art des Zeilenabstandes auszuwählen.</translation>
</message>
<message>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">&amp;Gruppieren</translation>
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Deckkraft:</translation>
</message>
<message>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Modus:</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Abdunkeln</translation>
</message>
<message>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Aufhellen</translation>
</message>
<message>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Multiplizieren</translation>
</message>
<message>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Negativ Multiplizieren</translation>
</message>
<message>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Ineinander kopieren</translation>
</message>
<message>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Hartes Licht</translation>
</message>
<message>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Weiches Licht</translation>
</message>
<message>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Differenz</translation>
</message>
<message>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Ausschluss</translation>
</message>
<message>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Farbig abwedeln</translation>
</message>
<message>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Farbig nachbelichten</translation>
</message>
<message>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Farbton</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Farbe</translation>
</message>
<message>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Breite:</translation>
</message>
<message>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">nein</translation>
</message>
<message>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Image Effects</source>