Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 5831 → Rev 5830

/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.gl.ts
2539,12 → 2539,12
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Este painel mostra a versión, data de creación e
soporte de librarías compilado en Scribus.
C-C-T significa que admite: C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
Se non se pode utilizar unha libraría indícase cun *</translation>
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation>%1 %2 %3 </translation>
<translation>%1 %2 %3(sp)</translation>
</message>
<message>
<source>Afrikaans:</source>
2556,7 → 2556,7
</message>
<message>
<source>Japanese:</source>
<translation>Xaponés:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
2640,7 → 2640,7
the media size of the PostScript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation>Isto permite indicar explicitamente
<translation>Isto permie indicar explicitamente
o tamaño do medio do ficheiro PostScript.
Non se recomenda a non ser
que llo pidan na imprenta.</translation>
2832,7 → 2832,7
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Nengunha</translation>
<translation>Nengun</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
2900,7 → 2900,7
</message>
<message>
<source>Hidden</source>
<translation>Agochado</translation>
<translation>Escondido</translation>
</message>
<message>
<source>No Print</source>
3725,7 → 3725,7
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation>&amp;Impresora:</translation>
<translation>Impres&amp;ora:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
4192,7 → 4192,7
</message>
<message>
<source>Use</source>
<translation>Empregar</translation>
<translation>Usar</translation>
</message>
<message>
<source>instead</source>
4207,13 → 4207,12
<name>DocIm</name>
<message>
<source>Importing failed</source>
<translation>Fallou a importación</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Fallou a importación do documento de Word
%1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
4862,7 → 4861,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
4963,7 → 4962,7
</message>
<message>
<source> dpi</source>
<translation>puntos por polgada</translation>
<translation>puntos por pulgada</translation>
</message>
<message>
<source>Range</source>
5001,7 → 5000,7
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Resolución das Imaxes
Use 72 dpi (puntos por polgada) para Imaxes intendadas para a Pantalla</translation>
Use 72 dpi (puntos por pulgada) para Imaxes intendadas para a Pantalla</translation>
</message>
<message>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
7150,7 → 7149,7
</message>
<message>
<source>New Template %1</source>
<translation>Modelo Novo %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
7193,7 → 7192,7
</message>
<message>
<source>Inches (in)</source>
<translation>Polgadas (in)</translation>
<translation>Pulgadas (in)</translation>
</message>
<message>
<source>Picas (p)</source>
7497,7 → 7496,7
</message>
<message>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Recortar a Traxectoria Verticalmenta para Baixo</translation>
<translation>Recortar a Traxecyoria Verticalmenta para Baixo</translation>
</message>
<message>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
7900,7 → 7899,7
</message>
<message>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation>DPI (Puntos por Polgada) para a exportación de imaxes.</translation>
<translation>DPI (Puntos por Pulgada) para a exportación de imaxes.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
8280,35 → 8279,35
</message>
<message>
<source>Image Compression Methods</source>
<translation>Métodos de Compresión de Imaxe</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>JPEG - Lossy</source>
<translation>JPEG - Con perdas</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zip - Lossless</source>
<translation>Zip - Sen perdas</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Inserir unha lista separada por vírgulas de elementos, na que un elemento pode ser * para todas as páxinas, 1-5 para un rango de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation>Xera miniaturas de cada páxina no PDF. Algúns visores poden utilizar as miniaturas na navegación.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a need for special compression options. This only applies to JPEG images</source>
<translation>Método de compresión a empregar coas imaxes. Automático permite que Scribus escolla o mellor método. ZIP non causa perdas e é bon para imaxes con cores sólidas. JPEG é mellor para crear ficheiros PDF máis pequenos que teñan moitas fotos (cunha posíbel perda pequena de calidade). Déixeo en Automático, a non ser que precise de opcións de compresión especiais. Isto só se aplica ás imaxes JPEG</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) - This only affects JPEG images.</source>
<translation>Niveis de compresión: Mínima (25%), Baixa (50%), Media (75%), Alta (85%), Máxima (95%) - Isto só afecta ás imaxes JPEG.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. This can increase memory usage and slow down export.</source>
<translation>Re-examinar as súas imaxes de mapas de bit na densidade escollida. Se se deixa isto sen marcar, mostraranse na súa resolucion nativa. Isto pode incrementar o uso da memoria e enlentecer a exportación.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
8668,7 → 8667,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
8916,7 → 8915,7
</message>
<message>
<source>Inches (in)</source>
<translation>Polgadas (in)</translation>
<translation>Pulgadas (in)</translation>
</message>
<message>
<source>Picas (p)</source>
9814,7 → 9813,7
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Un método para apagar algúns dos matices de gris compostos de cián, amarelo e maxenta e empregar negro no seu sitio. UCR afecta sobre todo ás partes das imaxes con tons neutros ou escuros perto do gris. Cando se utiliza pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes, embora sexa preciso experimentar e probar en cada caso. UCR reduce a posibilidade de saturación excesiva coas tintas CMY.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
10210,7 → 10209,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
11392,23 → 11391,23
</message>
<message>
<source>Dzongkha</source>
<translation>Dzongkha</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Icelandic</source>
<translation>Islandés</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it</source>
<translation>A fonte %1 (atopada mediante fontconfig) é defectuosa; ignorámola</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load a font - freetype couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Non se puido carregar a fonte - freetype non deu atopado o ficheiro da fonte</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Word Documents</source>
<translation>Documentos de Word</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
11431,7 → 11430,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
11769,35 → 11768,35
<name>ScToolBar</name>
<message>
<source>Top</source>
<translation>Superior</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right</source>
<translation>Direita</translation>
<translation type="unfinished">Direita</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom</source>
<translation>Inferior</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left</source>
<translation>Esquerda</translation>
<translation type="unfinished">Esquerda</translation>
</message>
<message>
<source>Allow Docking To...</source>
<translation>Permitir Acoplamento na Parte...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
<translation>Horizontal</translation>
<translation type="unfinished">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical</source>
<translation>Vertical</translation>
<translation type="unfinished">Vertical</translation>
</message>
<message>
<source>Floating Orientation...</source>
<translation>Orientación Flotante....</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
11935,7 → 11934,7
</message>
<message>
<source>Cut</source>
<translation>Recortar</translation>
<translation>Cortar</translation>
</message>
<message>
<source>Copy</source>
12577,7 → 12576,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
13009,7 → 13008,7
</message>
<message>
<source>EPS Files (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Ficheiros EPS (*.eps);;Todos (*)</translation>
<translation>Ficheiros EPS (*.eps);;Todo (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian</source>
13017,7 → 13016,7
</message>
<message>
<source>Icelandic</source>
<translation>Islandés</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
13720,7 → 13719,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
/trunk/Scribus/scribus/qm/scribus.gl.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream