Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18941 → Rev 19382

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.ca.ts
1,5347 → 1,7
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0">
<TS version="2.1">
<context>
<name></name>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; llista
 
Retorna una llista que conté els noms dels colors definits en el document.
Si no hi ha cap document obert, retorna una llista amb els colors per defecte.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
 
Retorna una tupla (C, M, Y, K) que conté els quatre components de color
de &quot;nom&quot; del document actual. Si no hi ha cap document obert, torna
el valor del color anomenat dels colors per defecte.
 
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color invàl·lid.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
 
Retorna una tupla (R,G,B) que conté els tres components de color del
color &quot;nom&quot; que està en el document actual, convertit en un color RGB.
Si no hi ha cap document obert, retorna el valor del nom del color que
hi hagi en els colors per defecte.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
 
Canvia el color &quot;nom&quot; a els valors CMYK. El valor del color està
definit via els quatre components c=Cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre
Els colors del component han d&apos;estar dins del rang 0 a 255.
 
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color erròni.</translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
 
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
del rang que va des de 0 a 255.
 
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
 
Esborra el color &quot;nom&quot;. Cada ocurrència d&apos;aquest color es canvia pel
color &quot;canvi&quot;. Si no s&apos;especifica, &quot;canvi&quot; es canvia pel color &quot;cap&quot;
- transparent.
 
deleteColor treballa en els colors per defecte del document si no n&apos;hi
ha cap d&apos;obert, encara que s&apos;especifiqui, no fa res.
 
Pot generar NotFoundError si no existeix el color.
Pot generar ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
 
Cada ocurrència del color &quot;name&quot; es canvia pel color &quot;canvi&quot;.
 
Pot generar un NotFoundError si no existeix el color.
Pot generar un ValueError si el color especificat és invalid.
</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Mostra el diàleg &quot;Nou Document&quot;. Crea un nou document si l&apos;usuari accepta
els paràmetres. No en fa cap en cas de que hagi triat cancel·lar.
Retorna cert si s&apos;ha creat un nou document.
</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;missatge&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Mostra un diàleg amb el títol de finestra &quot;caption&quot;, el missatge &quot;missatge&quot;, i
una icona &quot;icon&quot; amb fins a 3 botons. Per defecte no es fa servir cap icona i
només un sol botó, OK. Només calen els textos de &quot;caption&quot; i de &quot;missatge&quot;,
per tant afegir una icona i els botons apropiats és molt
recomanat. El missatge de text pot contenir tags HTML.
 
Retorna el número del botó que l&apos;usuari a premit. El número de botos comença
a 1.
 
Per la icona i pels paràmetres dels botons hi ha diverses constants predeterminades
amb els mateixos noms que a la documentació de Qt. Són constants BUTTON_* i
ICON_* definides al mòdul. També hi ha constants extres a les que poden fer
un OR binari amb constants de botó:
BUTTONOPT_DEFAULT Prement enter tria aquest botó.
BUTTONOPT_ESCAPE Prement escape tria aquest botó.
 
Exemples d&apos;ús:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer(new line)
(new line)
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and(new line)
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single(new line)
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,(new line)
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly(new line)
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.(new line)
(new line)
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start(new line)
at 1.(new line)
(new line)
For the icon and the button parameters there are predefined constants available(new line)
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and(new line)
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that(new line)
can be binary-ORed with button constants:(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_DEFAULT(sp)(sp)(sp)Pressing enter presses this button.(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_ESCAPE(sp)(sp)(sp)(sp)Pressing escape presses this button.(new line)
(new line)
Usage examples:(new line)
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,(new line)
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Les constants de botó són:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(caption, missatge, [,valorperdefecte]) -&gt; string
 
Mostra el diàleg comú &quot;Demana per cadena&quot; i retorna el seu valor.
Paràmetres: títol de finestra, text en la finestra i un valor per defecte opcional.
 
Exemple: valueDialog(&apos;titol&apos;, &apos;text en la finestra&apos;, &apos;opcional&apos;)
</translation>
</message>
<message>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; cadena de text
 
Mostra el quadre de diàleg &quot;Crear nou estil de paràgraf&apos;. Retorna el nom
real de l&apos;esti o res quan l&apos;usuari cancel·la el quadre de diàleg.</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool
 
AVIS: Procediment obsolet! Feu servir NewDocument.
 
Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el
següent significat:
 
mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.
 
marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
del document.
 
orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.
 
unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una
constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
 
PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
no està en punts, cal tenir-ho en compte.
 
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Tanca el document actual sense preguntar per desar.
 
Pot generar un NoDocOpenError si no hi ha cap document per tancar
</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
 
Retorna cert si hi ha un document obert.
</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;nom&quot;)
 
Obre el document &quot;nom&quot;.
 
Pot generar ScribusError si el document no es pot obrir.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Desa el document actual amb el seu nom actual, retorna cert si ha funcionat.
Si el document no ha estat gravat previament, ens sortirà un diàleg interactiu
per guardar.
 
Si no es pot desar, no hi ha cap forma de saber-ho.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nom&quot;)
 
Desa el document actual sota el nou nom &quot;nom&quot; (que pot ser amb camí absolut
o camí relatiu).
 
Pot generar un ScribusError si falla el desat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Posa els marges del document, Esquerra (lr), Dreta (rr), Dalt (tr) i Baix (br)
Els marges s&apos;han de posar en unitats de mesura del document - veure les constants
UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(unitats)
 
Canvia les unitats de mesura del document. Possible valors de les unitats estan
definides com a constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (unitats de constants Scribus)
 
Retorna les unitats des mesura del document. El valor retornat serà una de
les constants UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nomfitxer&quot;)
 
Carregar els estils de paràgraf des d&apos;un document Scribus especificat a &quot;nomfitxer&quot;
en el document actual.
</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Estableix el tipus de document. Per tenir pàgines acarades cal establir primer
paràmetre a FACINPAGES, i per no tenir-ne NOFACINPAGES. Si vols que la primera
pàgina sigui a l&apos;esquerra cal posar al segon paràmetre FIRSTPAGELEFT, i perquè
sigui la dreta FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">closeMasterPage()
 
Tanca la pàgina mestra activa. Si n&apos;hi ha alguna, i retorna la edició
a normal. Sempre comença per editMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">masterPageNames()
 
Retorna una llista de noms de totes les pàgines mestres del document.
</translation>
</message>
<message>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">editMasterPage(NomPagina)
 
Activa la edició de la pàgina mestra i la obre per edició.
Acaba sempre amb closeMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="obsolete">createMasterPage(NomPagina)
 
Crea una nova pàgina mestra amb el nom especificat i la obre
per edició.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="obsolete">deleteMasterPage(NomPagina)
 
Esborra la pàgina mestra.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el nom del color de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna l&apos;amplada de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna el valor de la intensitat del color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
 
Retorna el tap de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus de tap són:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
 
Retorna l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
fa servir l&apos;ítem seleccionat.. Les constants de línia són:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna el valor de la intensitat del color d&apos;emplenament de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Retorna una parella (x,y) contenint els valors d&apos;escalat de la imatge
&quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el nom del fitxer de la imatge que tenim. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
La posició està expressada en les unitats de mesura del document
- mireu UNIT_&lt;tipus&gt; per referència.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; (amplada,alçada)
 
Retorna un parell (amplada, alçada) amb la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. La mida està
expressada en les unitats de mesura del document - mireu UNIT_&lt;tipus&gt;
per referència.</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El valor està expressat en graus,
en sentit horari és positiu. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Retorna una llista que conté els noms de tots els objectes de la pàgina actual.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyCType(objecte, propietat, includesuper=True)
 
Retorna el nom del tipus C de la propietat &apos;propietat&apos; de l&apos;objecte. Mira getProperty()
per més detalls sobre els arguments.
 
Si `includesuper&apos; és cert, busca també en les propietats heretades.</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyNames(objecte, includesuper=True)
 
Retorna la llista de propietats de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.
Si `includesuper&apos; és cert, també retorna les propietats
heretades de les classes pare.</translation>
</message>
<message>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="obsolete">getProperty(objecte, propietat)
 
Retorna el valor de la propietat especificada de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.
 
L&apos;argument &apos;objecte&apos; pot ser una cadena de caràcters, i en aquest cas es busca
els PageItem. També pot ser un objecte PyCObject, que pot apuntar a qualsevol
instància del QObjecte de C++.
 
L&apos;argument &apos;propietat&apos; ha de ser una cadena de caràcters, i és el nom de la propietat
que buscarem en l&apos;&apos;objecte&apos;.
 
Els valors de retorn varien en funció del tipus de la propietat.</translation>
</message>
<message>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="obsolete">setProperty(objecte, propietat, valor)
 
Posa el valor &apos;valor&apos; a la &apos;propietat&apos; de l&apos;&apos;objecte&apos;. Si &apos;valor&apos; no es pot convertir al tipus
compatible amb la &apos;propietat&apos;, es generarà una excepció. També es pot generar una
excepció si falla l&apos;assignació.
 
Mira getProperty() per obtenir més informació.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [,&quot;nom&quot;])
 
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; una distància dx i dx respecte la posició actual. Les
distàncies estan expressades en les unitats actuals del document (mireu
unitats). Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup, es mou tot el grup.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;nom&quot;])
 
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; a una nova posició. Les coordenades estan expressades en
les unitats de mesura del document (veure constants UNIT). Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup,
es mou tot el grup.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])
 
Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(amplada, alçada [, &quot;nom&quot;])
 
Canvia la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la mida especificada. Si no
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Retorna el nom de l&apos;objecte seleccionat. &quot;nr&quot; si es dóna especifica el número
de l&apos;objecte seleccionat, ex. 0 significa el primer objecte seleccionat, 1 el
segon i així.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">seleccionCount() -&gt; integer
 
Retorna el número d&apos;objectes seleccionats.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;nom&quot;)
 
Selecciona l&apos;objecte amb el nom &quot;nom&quot;.
</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Deselecciona tots els objectes de tot el document.
</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(llista)
 
Agrupa els objectes que especifiquem a la llista &quot;llista&quot;. La llista ha de contenir
els noms dels objectes a agrupar. Si no s&apos;especifica llista es fan servir els
objectes que estiguin seleccionats.
</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;nom&quot;)
 
Destrueix el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;nom&quot;])
 
Escala el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Valors més grans que 1 incrementen
el grup, i valors més petits que 1 decrementen el grup. ex. Un valor de 0.5 escala
el grup al 50% del valor original, un valor de 1.5 escala el grup a un
150% del valor original. El valor de &quot;factor&quot; ha de ser més gran que
0. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un factor invàlid.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;nomFitxer&quot;, [,&quot;nom&quot;])
 
Carrega la imatge &quot;nomFitxer&quot; en el marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nom&quot;])
 
Estableix els factors d&apos;escalat de la imatge del marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Un valor de 1
significa 100 %.
 
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
 
Bloqueja l&apos;objecte &quot;nom&quot; si està desbloquejat o el desbloqueja si està bloquejat.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Retorna cert
si bloqueja.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
 
Retorna cert si l&apos;objecte &quot;nom&quot; està bloquejat. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(escalaamarc, proporcional=None, nom=&lt;selection&gt;)
 
Estableix la escala del marc especificat o seleccionat a &apos;escalaamarc&apos;.
Si hi posem valor a &apos;proporcional&apos;, estableix l&apos;aspecte de representació a &apos;proporcional&apos;.
Ambdós &apos;escalaamarc&apos; i &apos;proporcional&apos; són booleans.
 
Pot provocar WrongFrameTypeError.
</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Desactiva el repintat de la pàgina quan bool=fals, altrament està activat.
Aquest canvi continuarà fins i tot quan acabi l&apos;execució de la seqüència, per tant cal estar
segur d&apos;acabar amb setRedraw(True): clausula a nivell alt de la teva seqüència.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; llista
 
Retorna una llista amb els noms de totes les fonts.
</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; llista de tuples
 
Retorna molta informació de font. És una llista de tuples amb:
[ (Nom Scribus, Familia, Nom Real, subconjunt (1|0), embed PS (1|0), fitxer de font), (...), ...]
</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;nom&quot;, &quot;fitxer&quot;, &quot;mostra&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Crea una vista prèvia de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;mostra&quot; a la mida especificada.
Si el nom no és &quot;&quot;, la imatge es guarda a &quot;nom&quot;. I si no ho és es retornen les
dades de la imatge com una cadena. L&apos;argument opcional &quot;format&quot;
especifica el format de la imatge a generar, i suporta tots els formats permesos
per QPixmap.save(). Els formats més comuns són PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; llista
 
Retorna una llista amb els noms de totes les capes.
</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;nom&quot;)
 
Canvia la capa activa a una capa anomenada &quot;nom&quot;.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si la capa nom no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Retorna el nom de la capa activa.
</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sendToLayer(&quot;capa&quot; [, &quot;nom&quot;])
 
Envia l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la capa &quot;capa&quot;. La capa ha d&apos;existir.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot provocar ValueError si el nom no és acceptable.
 
 
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
 
Estableix la capa especificada a visible o no. Si visible està false
la capa és invisible.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
 
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
que la capa &quot;capa&quot; està activada, un valor de fals significa que la capa
&quot;capa&quot; està desactivada.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;capa&quot;)
 
Esborra la capa amb el nom &quot;capa&quot;. Si la capa no existeix o és la única del
document no passa res.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(capa)
 
Crea una nova capa amb el nom &quot;capa&quot;.
 
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Retorna una cadena amb el valor de -lang.
</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x,y,amplada, alçada, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou rectangle en la pàgina actual i retorna el seu nom. Les
coordenades donades estaran en les unitats per defecte del document
(mireu unitats). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessites aquest nom per fer referència a l&apos;objecte en el futur. Si no
es dóna &quot;nom&quot; Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Es generar un NameExistsError si passem un nom que ja existeix.
</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea una nova elipse en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou marc d&apos;imatge en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou quadre de text en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea una nova línia des del punt (x1,y1) al punt (x2,y2) i en retorna el
nom. Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del
document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic
per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si
&quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou conjunt de línies i en retorna el nom. Els punts de cada línia estan
guardats en la llista &quot;llista&quot; en l&apos;ordre [x1, y1, x2, y2, .., xn, yn].
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou polígon i en retorna el nom. Els punts pel polígon estan
guardats en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: [x1, y1, x2, y2, ...xn, yn].
Almenys calen tres punts. No cal repetir el primer punt per
tancar el polígon. El polígon es tancarà automàticament connectant el
primer punt i el darrer. Les coordenades estan especificades amb les unitats
de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador
únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures.
Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea una corba bezier i en retorna el nom. Els punts per la corba bezier es
guarden en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ...xn, yn, kxn, kyn].
En els punts x i y són els valors de x i de y del punt, mentre que kx
i ky són els punts de control de la corba. Les coordenades es dónen en
les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot;
ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom
per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per
nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea una nou camí de text barrejant els dos objectes &quot;textbox&quot; i
&quot;beziercurve&quot; i en retorna el nom. Les coordenades estan especificades
amb les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de
ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències
futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un NotFoundError si un dels dos objectes no existeix.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;nom&quot;])
 
Esborra l&apos;ítem amb el nom &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; l&apos;ítem
seleccionat és el que s&apos;esborra.
</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
 
Prova si un objecte amb el nom especificat existeix en el document.
El paràmetre opcional és el nom de l&apos;objecte. Quan no especifiquem cap
nom retorna cert si hi ha res seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;estil&quot; [, &quot;nom&quot;])
 
Aplica l&apos;estil especificat a &quot;estil&quot; a l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem el nom
s&apos;aplica a l&apos;ítem seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; llista
 
Retorna una llista amb els noms dels estils de paràgraf del document actual.
</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(on [,&quot;paginamestra&quot;])
 
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina s&apos;afegeix al final del document,
altrament la nova pàgina s&apos;afegeix allà on diu &apos;on&apos;. Els números de pàgina es compten
des de 1 endavan, independentment del número que s&apos;hagi posat a cada pàgina en la
creació del document. El paràmetre opcional &quot;paginamestra&quot; especifica el nom de la
pàgina mestra a aplicar a la nova pàgina.
 
Pot generar un error IndexError si la pàgina està fora de rang</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
 
Retorna el número de pàgina actual. Els números de pàgina comencen per 1
i van endavant, no importa de quina forma fem numerar les pàgines.
</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Repinta totes les pàgines.
</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nom&quot;)
 
Desa la pàgina actual com un fitxer EPS amb el nom &quot;nom&quot;.
 
Pot generar un ScribusError si el desat falla.</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Esborra la pàgina especificada. No fa res si el document només conté una pàgina.
Els números de pàgina estan comptats des de 1, no importa la forma en que
mostrem els números de pàgina.
 
Pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
 
Retorna el número de pàgines del document.
</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; llista
 
Retorna una llista que conté posicions de les guies horitzontals. Els valors estan
en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(llista)
 
Estableix les guies horitzontals. La entrada ha de ser una llista de posicions
mesurades en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
 
Exemple setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # afegeix noves guies sense perdre
setHGuides([90,250]) # canvia les guies actuals completament
</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Mireu getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Mireu setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tupla
 
Retorna una tupla amb les mides de la pàgina mesurades amb les unitats del document.
Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; llista
 
Retorna una llista de tuples amb els ítems de la pàgina actual. La tupla és:
(nom, Tipusd&apos;Objecte, ordre) Ex. [ (&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
significa que l&apos;objecte &apos;Text1&apos; és un marc de text (tipus 4) i és el primer de
la pàgina ...
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Retorna els marges de pàgina com una tupla (dalt, esquerra, dreta, baix) en
les unitats. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(tipus, &quot;color1&quot;, intensitat1, &quot;color2&quot;, intensitat2, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix el gradient d&apos;emplenat de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a tipus. Les descripcions de colors
són les mateixes que per setFillColor() i setFillShade(). Mireu les constants pels
tipus disponibles (FILL_&lt;tipus&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix el color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;.
&quot;color&quot; és el nom d&apos;un dels colors definits. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix el color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si no
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(amplada, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;amplada de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;amplada&quot;. &quot;amplada&quot; ha d&apos;estar
dins d&apos;un rang entre 0.0 a 12.0, i està mesurat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot generar un ValueError si l&apos;ample de línia és erròni.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix la intensitat del color de la línea de contorn de l&apos;objecte &quot;nom&quot;
a &quot;intensitat&quot;.&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
 
Pot generar un ValueError si &quot;intensitat&quot; està fora de marges.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(Unio, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;estil d&apos;unió de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;join&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides d&apos;unions - JOIN_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLsetLineEnd(Final, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;estil de tancament de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;final&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides de tancaments - CAP_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLsetLineStyle(estil, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;estil&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides d&apos;estils de línia - LINE_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix la intensitat del color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;
&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
 
Pot generar un ValueError si la intensitat està fora de marges.
</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(radi, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està expressat
en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot generar un ValueError si el radi és negatiu.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;nomEstil&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;nomEstil&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot generar un NotFoundError si l&apos;estil de línia no existeix.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
 
Retorna la mida del tipus de lletra en punts del quadre de text &quot;nom&quot;. Si
aquest quadre de text té algun text seleccionat es torna el primer caràcter
de la selecció.
Si no es passa &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actualment seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;nom]) -&gt; string
 
Retorna el nom de la font del quadre de text &quot;nom&quot;. Si aquest quadre
de text té algun text seleccionat es retorna el valor assignat al primer
caràcter de la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
getTextLength([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna la llargada del text del quadre de text &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si el quadre de text té algun
text seleccionat, es torna el text seleccionat. Es torna tot el text,
no només el text visible. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir
l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot; i de tots els quadres de text que estan
enllaçats amb aquest. Si el quadre de text té algun text seleccionat, es retorna
el text seleccionat. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
 
Retorna l&apos;espaiat entre línies del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en
punts. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
 
Retorna l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en punts. Si
no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Dóna el número de columnes del quadre de text &quot;nom&quot;. Si no es dóna
cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;,[&quot;nom&quot;])
 
Posa al quadre de text &quot;name&quot; el text contingut a la cadena &quot;text&quot;.
El text ha de ser codificat UTF8 - feu servir unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Mireu el
FAQ per més detalls. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;,[&quot;nom])
 
Passa el quadre de text &quot;nom&quot; al tipus de lletra &quot;font&quot;. Si hi ha alguna
part de text seleccionada només canvia aquesta. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot generar ValueError si la font no es pot trobar.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(mida, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix la mida de la font del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. &quot;mida&quot;
ha de ser en punts. Si hi ha text seleccionat només es canvia
aquest. &quot;mida&quot; ha de ser un valor entre 1 i 512. Si no especifiquem
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar ValueError per mides fora de rang.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(mida,[&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;espaiat de línia del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;.
&quot;mida&quot; està en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
 
Pot provocar ValueError si l&apos;espaiat està fora de marges.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(mida,[&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. Si
no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar ValueError si el valor està fora de rang (ha de ser positiu).
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix que el quadre de text &quot;nom&quot; tindrà &quot;nr&quot; columnes.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar ValueError si el número de columnes no és almenys una.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(alineacio, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;alineació del quadre de text &quot;nom&quot; a la especificada.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. &quot;alineació&quot; ha de ser
una de les constants ALIGN_ definides en aquest mòdul - Mireu dir(scribus).
 
Pot provocar ValueError si posem una constant invàl·lida.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(inici, número, [&quot;name&quot;])
 
Seleccióna &quot;número&quot; caràcters del quadre de text &quot;nom&quot; començant pel
caràcter &quot;inici&quot;. Els caràcters comencen per 0. Si &quot;número&quot; és zero, es
deselecciona tot el que hi pogués haver seleccionat. Si no especifiquem
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar un IndexError si la selecció és massa gran pel text.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;nom&quot;])
 
Esborra qualsevol text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si hi ha algun text
seleccionat només s&apos;esborra la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Posa el text del quadre de text &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si hi ha algun
text seleccionat només es canvia el text seleccionat. Si no
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Posa el &quot;color&quot; a les línies de contorn. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
 
Posa la intensitat del color del text &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;. Si hi ha algun
text seleccionat només es canvia aquest. &quot;intensitat&quot; ha de ser
un valor enter que va des de 0 (clarejat) a 100 (intensitat de
color).Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;desdenom&quot;,&quot;anom&quot;)
 
Enllaça dos quadres de text. El quadre de text &quot;desdenom&quot; és enllaçat a
el quadre de text &quot;anom&quot;. El quadre de text de destí ha de ser buit
i no es pot enllaçar o ser enllaçat per cap altre quadre de text.
 
Podem tenir ScribusException si es violen les normes d&apos;enllaçat.
</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nom&quot;)
 
Elimina l&apos;objecte especificat del camí de quadre de text. Si el quadre
de text estava al mig d&apos;una cadena, els anteriors i els següents seran
connectats, ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; esdevé &apos;a-&gt;c&apos; quan fem unlinkTextFrames(b)&apos;
 
Podem tenir ScribusException si violem les normes.
</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;nom&quot;])
 
Convertim el quadre de text &quot;nom&quot; a esquema. Si no especifiquem
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="obsolete">textOverflows([&quot;nom&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Retorna el número actual de caràcters que sobreeixen del marc de text &quot;nom&quot;.
Si &apos;nolinks&apos; val zero només mira un marc - no segueix els enllaços de
text. Sense aquest paràmetre busca per tots els marcs que estiguin enllaçats.
 
Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és un marc de text
</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
 
Retorna cert si el &quot;nom&quot; del marc de text és un punt PDF.
Si no s&apos;especifica &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;element actual.
 
Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és de text</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Escriu la cadena &quot;string&quot; en la barra d&apos;estat de l&apos;Scribus. El text
ha de ser codificat en UTF8 o una cadena &apos;unicode&apos; (recomanat).
</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Buida la barra de progrés de l&apos;Scribus. Es fa servir abans de fer servir
una nova barra de progrés. Mireu ProgressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Estableix el màxim número de salts d&apos;una barra de progrés al número.
Mireu progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Estableix la posició de la barra de progrés a &quot;nr&quot;, un valor relatiu al de
progressTotal. La barra de progrés fa servir el concepte de passes; pits donar
el número total de passes i el número total de passes fetes i es mostrarà
el percentatge de passes que s&apos;han completat. Pots especificar el número total
de passes amb progressTotal(). El número actual de passes es passa amb
progressSet(). La barra de progrés pot tornar-se al principi amb progressReset().
[basat en la informació passada la documentació de QT de TrollTech]
</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[NO SUPORTAT!] Això farà anar malament, per tant no l&apos;utilitzeu per ara.
</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(bool)
 
Activa/desactiva la icona de desar en la barra d&apos;icones i el menu de l&apos;Scribus. És
útil cridar aquest procediment quan estas canviant el document amb una
seqüència, perquè Scribus no se n&apos;adonarà automàticament dels canvis.
</translation>
</message>
<message>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="obsolete">zoomDocument(double)
 
Aplia la visualització del document en la finestra principal. Les accions han de
tenir un número com 20.0, 100.0, etc.. Ampliar a la mida de la finestra és -100.
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
 
Retorna la mida del tipus de lletra en punts del quadre de text &quot;nom&quot;. Si
aquest quadre de text té algun text seleccionat es torna el primer caràcter
de la selecció.
Si no es passa &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actualment seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; llista
 
Retorna una llista que conté els noms dels colors definits en el document.
Si no hi ha cap document obert, retorna una llista amb els colors per defecte.
</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Mostra el diàleg &quot;Nou Document&quot;. Crea un nou document si l&apos;usuari accepta
els paràmetres. No en fa cap en cas de que hagi triat cancel·lar.
Retorna cert si s&apos;ha creat un nou document.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [,&quot;nom&quot;])
 
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; una distància dx i dx respecte la posició actual. Les
distàncies estan expressades en les unitats actuals del document (mireu
unitats). Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup, es mou tot el grup.
</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Desactiva el repintat de la pàgina quan bool=fals, altrament està activat.
Aquest canvi continuarà fins i tot quan acabi l&apos;execució de la seqüència, per tant cal estar
segur d&apos;acabar amb setRedraw(True): clausula a nivell alt de la teva seqüència.
</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x,y,amplada, alçada, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou rectangle en la pàgina actual i retorna el seu nom. Les
coordenades donades estaran en les unitats per defecte del document
(mireu unitats). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessites aquest nom per fer referència a l&apos;objecte en el futur. Si no
es dóna &quot;nom&quot; Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Es generar un NameExistsError si passem un nom que ja existeix.
</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(on [,&quot;plantilla&quot;])
 
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina es afegida al
document, altrament la nova pàgina es afegida abans de &quot;on&quot;. Els números de pàgina estan
contats des de 1 endavant, no importa el número de pàgina que s&apos;ensenya al
document. El paràmetre opcional &quot;plantilla&quot; especifica el nom de la
plantilla a fer servir en la pàgina.
 
Es pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(tipus, &quot;color1&quot;, intensitat1, &quot;color2&quot;, intensitat2, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix el gradient d&apos;emplenat de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a tipus. Les descripcions de colors
són les mateixes que per setFillColor() i setFillShade(). Mireu les constants pels
tipus disponibles (FILL_&lt;tipus&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Escriu la cadena &quot;string&quot; en la barra d&apos;estat de l&apos;Scribus. El text
ha de ser codificat en UTF8 o una cadena &apos;unicode&apos; (recomanat).
</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool
 
Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el
següent significat:
 
mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.
 
marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
del document.
 
orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.
 
unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una
constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
 
PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
no està en punts, cal tenir-ho en compte.
 
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
<message>
<source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
<translation type="obsolete">register_macro_callable(nom, callable, accel=&apos;&apos;)
 
Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; amb l&apos;objecte usable existent &quot;callable&quot;.
Aquest objecte no ha de requerir cap argument quan es cridi (en pot tenir
d&apos;opcionals, però no se li&apos;n poden donar).
Si s&apos;afegeix el paràmetre &quot;accel&quot; serà fet servir er crear una drecera de teclat
per la macro.
Si l&apos;objecte que es vol usar és una classe, serà rebutjada. Es permeten funcions i
mètodes embedits, ja que són instàncies classes que tenen un mètode
__call__ sense arguments. No hi haurà problemes per registrar
un objecte usable més d&apos;un cop, ni per registrar múltiples mètodes embedits
d&apos;una sola instància.
</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNumeroPagina,
unitats, PaginesArarades, primercostatEsquerra) -&gt; bool
 
Crea un nou document i retorna cert si se n&apos;ha sortit. Els paràmetres signifiquen el
següent:
 
Mida = Un parell (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots fer
servir les constants PAPER_&lt;tipus&gt; ex. PAPER_A4 etc..
 
marges = una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges del
document
 
orientació = La orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
primerNumeroPagina = és el número que tindrà la primera pàgina del document a l&apos;hora
de numerar-les. Encara que normalment es farà servir 1, és útil tenir la possibilitat de posar-ne
d&apos;altres per si es crea un document en diferents parts.
 
unitats: aquest valor estableix les unitats de mesura que es faran servir en el document. Es
fa servir una constant predefinida per definir-les: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
PaginesArarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
 
primercostatEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Els valors de amplada, alçada i els marges estan expressats en les unitats donades
al document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el document
no treballa en punts, tingueu-ho en compte.
 
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10,10,20,20),LANDSCAPE,1,UNIT_POINTS,
FACINPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(on [,&quot;paginamestra&quot;])
 
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina s&apos;afegeix al final del document,
altrament la nova pàgina s&apos;afegeix allà on diu &apos;on&apos;. Els números de pàgina es compten
des de 1 endavan, independentment del número que s&apos;hagi posat a cada pàgina en la
creació del document. El paràmetre opcional &quot;paginamestra&quot; especifica el nom de la
pàgina mestra a aplicar a la nova pàgina.
 
Pot generar un error IndexError si la pàgina està fora de rang</translation>
</message>
<message>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
 
&quot;String&quot; ha de ser un nom vàlid per un fitxer SVG. El text
ha de ser en codi UTF8 o unicode (recomanat).</translation>
</message>
<message>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,(new line)
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Crea un nou document i retorna cert si ha funcionat. Els paràmetres tenen el
següent significat:
 
size = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots fer
servir constants predefinides PAPER_&lt;tipus de paper&gt;. Ex. PAPER_A4 etc.
 
margins = una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges del
document
 
orientation = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumber = és el número de la primera pàgina que farà servir el document
Normalment farem servir 1, però a vegades és útil tenir números més grans
si es crea un document en varies parts
 
unit: thaquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una
constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = Una de les constants predefinides PAGE_n. PAGE_1 és una pàgina simple,
PAGE_2 és per pàgines pels dos costats, PAGE_3 és per pàgines amb tres plecs
PAGE_4 és per pàgines amb 4 plecs
 
firstPageOrder = Quina és la posició de la primera pàgina del document.
Indexades des de 0 (0 = primera)
 
Els valors per amplada i alçada i els marges han d&apos;estar expressats en les unitats per defecte
del document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Recorda-ho si el teu
document no està en punts
 
exemple: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)
 
Pot generar un ScribusError si firstPageOrder és més gran que el permès per pagesType.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;nom]) -&gt; string
 
Retorna el nom de la font del quadre de text &quot;nom&quot;. Si aquest quadre
de text té algun text seleccionat es retorna el valor assignat al primer
caràcter de la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
getTextLength([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna la llargada del text del quadre de text &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si el quadre de text té algun
text seleccionat, es torna el text seleccionat. Es torna tot el text,
no només el text visible. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir
l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot; i de tots els quadres de text que estan
enllaçats amb aquest. Si el quadre de text té algun text seleccionat, es retorna
el text seleccionat. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
 
Retorna l&apos;espaiat entre línies del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en
punts. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
 
Retorna l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en punts. Si
no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Dóna el número de columnes del quadre de text &quot;nom&quot;. Si no es dóna
cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;,[&quot;nom&quot;])
 
Posa al quadre de text &quot;name&quot; el text contingut a la cadena &quot;text&quot;.
El text ha de ser codificat UTF8 - feu servir unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Mireu el
FAQ per més detalls. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
sel·leccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
 
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; del quadre de text. Text ha de ser
codificat UTF (mireu setText() per referència). El primer caràcter té un
índex de 0. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
sel.leccionat.
 
Pot provocar un IndexError al inserir fora de marges.</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;,[&quot;nom])
 
Passa el quadre de text &quot;nom&quot; al tipus de lletra &quot;font&quot;. Si hi ha alguna
part de text seleccionada només canvia aquesta. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot generar ValueError si la font no es pot trobar.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(mida, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix la mida de la font del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. &quot;mida&quot;
ha de ser en punts. Si hi ha text seleccionat només es canvia
aquest. &quot;mida&quot; ha de ser un valor entre 1 i 512. Si no especifiquem
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar ValueError per mides fora de rang.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(mida,[&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;espaiat de línia del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;.
&quot;mida&quot; està en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
 
Pot provocar ValueError si l&apos;espaiat està fora de marges.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(mida,[&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. Si
no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar ValueError si el valor està fora de rang (ha de ser positiu).
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix que el quadre de text &quot;nom&quot; tindrà &quot;nr&quot; columnes.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar ValueError si el número de columnes no és almenys una.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(alineacio, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;alineació del quadre de text &quot;nom&quot; a la especificada.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. &quot;alineació&quot; ha de ser
una de les constants ALIGN_ definides en aquest mòdul - Mireu dir(scribus).
 
Pot provocar ValueError si posem una constant invàl·lida.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(inici, número, [&quot;name&quot;])
 
Seleccióna &quot;número&quot; caràcters del quadre de text &quot;nom&quot; començant pel
caràcter &quot;inici&quot;. Els caràcters comencen per 0. Si &quot;número&quot; és zero, es
deselecciona tot el que hi pogués haver seleccionat. Si no especifiquem
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar un IndexError si la selecció és massa gran pel text.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;nom&quot;])
 
Esborra qualsevol text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si hi ha algun text
seleccionat només s&apos;esborra la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Posa el text del quadre de text &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si hi ha algun
text seleccionat només es canvia el text seleccionat. Si no
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Posa el &quot;color&quot; a les línies de contorn. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
 
Posa la intensitat del color del text &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;. Si hi ha algun
text seleccionat només es canvia aquest. &quot;intensitat&quot; ha de ser
un valor enter que va des de 0 (clarejat) a 100 (intensitat de
color).Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;desdenom&quot;,&quot;anom&quot;)
 
Enllaça dos quadres de text. El quadre de text &quot;desdenom&quot; és enllaçat a
el quadre de text &quot;anom&quot;. El quadre de text de destí ha de ser buit
i no es pot enllaçar o ser enllaçat per cap altre quadre de text.
 
Podem tenir ScribusException si es violen les normes d&apos;enllaçat.
</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nom&quot;)
 
Elimina l&apos;objecte especificat del camí de quadre de text. Si el quadre
de text estava al mig d&apos;una cadena, els anteriors i els següents seran
connectats, ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; esdevé &apos;a-&gt;c&apos; quan fem unlinkTextFrames(b)&apos;
 
Podem tenir ScribusException si violem les normes.
</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;nom&quot;])
 
Convertim el quadre de text &quot;nom&quot; a esquema. Si no especifiquem
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
 
Retorna una tupla (C, M, Y, K) que conté els quatre components de color
de &quot;nom&quot; del document actual. Si no hi ha cap document obert, torna
el valor del color anomenat dels colors per defecte.
 
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color invàl·lid.
</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
 
Canvia el color &quot;nom&quot; a els valors CMYK. El valor del color està
definit via els quatre components c=Cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre
Els colors del component han d&apos;estar dins del rang 0 a 255.
 
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color erròni.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
 
Esborra el color &quot;nom&quot;. Cada ocurrència d&apos;aquest color es canvia pel
color &quot;canvi&quot;. Si no s&apos;especifica, &quot;canvi&quot; es canvia pel color &quot;cap&quot;
- transparent.
 
deleteColor treballa en els colors per defecte del document si no n&apos;hi
ha cap d&apos;obert, encara que s&apos;especifiqui, no fa res.
 
Pot generar NotFoundError si no existeix el color.
Pot generar ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
 
Cada ocurrència del color &quot;name&quot; es canvia pel color &quot;canvi&quot;.
 
Pot generar un NotFoundError si no existeix el color.
Pot generar un ValueError si el color especificat és invalid.
</translation>
</message>
<message>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string
 
Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer,
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres
opcionals són falsos.
 
El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.
 
Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;missatge&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Mostra un diàleg amb el títol de finestra &quot;caption&quot;, el missatge &quot;missatge&quot;, i
una icona &quot;icon&quot; amb fins a 3 botons. Per defecte no es fa servir cap icona i
només un sol botó, OK. Només calen els textos de &quot;caption&quot; i de &quot;missatge&quot;,
per tant afegir una icona i els botons apropiats és molt
recomanat. El missatge de text pot contenir tags HTML.
 
Retorna el número del botó que l&apos;usuari a premit. El número de botos comença
a 1.
 
Per la icona i pels paràmetres dels botons hi ha diverses constants predeterminades
amb els mateixos noms que a la documentació de Qt. Són constants BUTTON_* i
ICON_* definides al mòdul. També hi ha constants extres a les que poden fer
un OR binari amb constants de botó:
BUTTONOPT_DEFAULT Prement enter tria aquest botó.
BUTTONOPT_ESCAPE Prement escape tria aquest botó.
 
Exemples d&apos;ús:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer(new line)
(new line)
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and(new line)
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single(new line)
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,(new line)
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly(new line)
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.(new line)
(new line)
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start(new line)
at 1.(new line)
(new line)
For the icon and the button parameters there are predefined constants available(new line)
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and(new line)
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that(new line)
can be binary-ORed with button constants:(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_DEFAULT(sp)(sp)(sp)Pressing enter presses this button.(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_ESCAPE(sp)(sp)(sp)(sp)Pressing escape presses this button.(new line)
(new line)
Usage examples:(new line)
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,(new line)
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Les constants de botó són:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(caption, missatge, [,valorperdefecte]) -&gt; string
 
Mostra el diàleg comú &quot;Demana per cadena&quot; i retorna el seu valor.
Paràmetres: títol de finestra, text en la finestra i un valor per defecte opcional.
 
Exemple: valueDialog(&apos;titol&apos;, &apos;text en la finestra&apos;, &apos;opcional&apos;)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Tanca el document actual sense preguntar per desar.
 
Pot generar un NoDocOpenError si no hi ha cap document per tancar
</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
 
Retorna cert si hi ha un document obert.
</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;nom&quot;)
 
Obre el document &quot;nom&quot;.
 
Pot generar ScribusError si el document no es pot obrir.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Desa el document actual amb el seu nom actual, retorna cert si ha funcionat.
Si el document no ha estat gravat previament, ens sortirà un diàleg interactiu
per guardar.
 
Si no es pot desar, no hi ha cap forma de saber-ho.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nom&quot;)
 
Desa el document actual sota el nou nom &quot;nom&quot; (que pot ser amb camí absolut
o camí relatiu).
 
Pot generar un ScribusError si falla el desat.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descripcio&quot;) -&gt; bool
 
Posa la informació al document. &quot;Autor&quot;, &quot;Informació&quot;, &quot;Descripció&quot; són
cadenes.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Posa els marges del document, Esquerra (lr), Dreta (rr), Dalt (tr) i Baix (br)
Els marges s&apos;han de posar en unitats de mesura del document - veure les constants
UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(unitats)
 
Canvia les unitats de mesura del document. Possible valors de les unitats estan
definides com a constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (unitats de constants Scribus)
 
Retorna les unitats des mesura del document. El valor retornat serà una de
les constants UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nomfitxer&quot;)
 
Carregar els estils de paràgraf des d&apos;un document Scribus especificat a &quot;nomfitxer&quot;
en el document actual.
</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Estableix el tipus de document. Per tenir pàgines acarades cal establir primer
paràmetre a FACINPAGES, i per no tenir-ne NOFACINPAGES. Si vols que la primera
pàgina sigui a l&apos;esquerra cal posar al segon paràmetre FIRSTPAGELEFT, i perquè
sigui la dreta FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el nom del color de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna l&apos;amplada de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna el valor de la intensitat del color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
 
Retorna l&apos;estil d&apos;unió de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus d&apos;unió són:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
 
Retorna el tap de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus de tap són:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
 
Retorna l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
fa servir l&apos;ítem seleccionat.. Les constants de línia són:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna el valor de la intensitat del color d&apos;emplenament de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Retorna una parella (x,y) contenint els valors d&apos;escalat de la imatge
&quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Retorna el nom del fitxer de la imatge que tenim. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; (amplada,alçada)
 
Retorna un parell (amplada, alçada) amb la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. La mida està
expressada en les unitats de mesura del document - mireu UNIT_&lt;tipus&gt;
per referència.</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El valor està expressat en graus,
en sentit horari és positiu. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Retorna una llista que conté els noms de tots els objectes de la pàgina actual.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;nom&quot;])
 
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; a una nova posició. Les coordenades estan expressades en
les unitats de mesura del document (veure constants UNIT). Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup,
es mou tot el grup.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
 
Rota l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. L&apos;objecte és
rotat pel vertex seleccionat com a punt de rotació - per defecte, el
punt superior esquerre a rotació zero. Valors positius representen rodar
en sentit horari quan es fa servir el punt de rotació per defecte. Si no
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(amplada, alçada [, &quot;nom&quot;])
 
Canvia la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la mida especificada. Si no
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Retorna el nom de l&apos;objecte seleccionat. &quot;nr&quot; si es dóna especifica el número
de l&apos;objecte seleccionat, ex. 0 significa el primer objecte seleccionat, 1 el
segon i així.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">seleccionCount() -&gt; integer
 
Retorna el número d&apos;objectes seleccionats.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;nom&quot;)
 
Selecciona l&apos;objecte amb el nom &quot;nom&quot;.
</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Deselecciona tots els objectes de tot el document.
</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(llista)
 
Agrupa els objectes que especifiquem a la llista &quot;llista&quot;. La llista ha de contenir
els noms dels objectes a agrupar. Si no s&apos;especifica llista es fan servir els
objectes que estiguin seleccionats.
</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;nom&quot;)
 
Destrueix el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;nom&quot;])
 
Escala el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Valors més grans que 1 incrementen
el grup, i valors més petits que 1 decrementen el grup. ex. Un valor de 0.5 escala
el grup al 50% del valor original, un valor de 1.5 escala el grup a un
150% del valor original. El valor de &quot;factor&quot; ha de ser més gran que
0. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un factor invàlid.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;nomFitxer&quot;, [,&quot;nom&quot;])
 
Carrega la imatge &quot;nomFitxer&quot; en el marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nom&quot;])
 
Estableix els factors d&apos;escalat de la imatge del marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Un valor de 1
significa 100 %.
 
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
 
Bloqueja l&apos;objecte &quot;nom&quot; si està desbloquejat o el desbloqueja si està bloquejat.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Retorna cert
si bloqueja.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
 
Retorna cert si l&apos;objecte &quot;nom&quot; està bloquejat. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; llista
 
Retorna una llista amb els noms de totes les fonts.
</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; llista de tuples
 
Retorna molta informació de font. És una llista de tuples amb:
[ (Nom Scribus, Familia, Nom Real, subconjunt (1|0), embed PS (1|0), fitxer de font), (...), ...]
</translation>
</message>
<message>
<source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nom&quot;, &quot;nomFitxer&quot;, &quot;sample&quot;, mida) -&gt; bool
 
Crea una imatge de previsualització de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;sample&quot; i mida.
La imatge és desa en el fitxer &quot;nomFitxer&quot;. Retorna cert quan tot va bé.
 
Pot provocar un NotFoundError si la font especificada no es pot trobar.
Pot provocar un ValueError si es passa un sample buit.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; llista
 
Retorna una llista amb els noms de totes les capes.
</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;nom&quot;)
 
Canvia la capa activa a una capa anomenada &quot;nom&quot;.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si la capa nom no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Retorna el nom de la capa activa.
</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sendToLayer(&quot;capa&quot; [, &quot;nom&quot;])
 
Envia l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la capa &quot;capa&quot;. La capa ha d&apos;existir.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot provocar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot provocar ValueError si el nom no és acceptable.
 
 
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
 
Estableix la capa especificada a visible o no. Si visible està false
la capa és invisible.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
 
Estableix la capa especificada a printable o no. Si printable està
false la capa no s&apos;imprimirà.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
 
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de Cert significa
que la capa és visible, un valor de Fals significa que la capa
&quot;layer&quot; és invisible
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
 
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és printable o no, un valor de Cert significa
que la capa pot ser imprimible, un valor de Fals significa que la capa
&quot;layer&quot; no és imprimible.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;capa&quot;)
 
Esborra la capa amb el nom &quot;capa&quot;. Si la capa no existeix o és la única del
document no passa res.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(capa)
 
Crea una nova capa amb el nom &quot;capa&quot;.
 
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Retorna una cadena amb el valor de -lang.
</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea una nova elipse en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou marc d&apos;imatge en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou quadre de text en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea una nova línia des del punt (x1,y1) al punt (x2,y2) i en retorna el
nom. Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del
document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic
per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si
&quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou conjunt de línies i en retorna el nom. Els punts de cada línia estan
guardats en la llista &quot;llista&quot; en l&apos;ordre [x1, y1, x2, y2, .., xn, yn].
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea un nou polígon i en retorna el nom. Els punts pel polígon estan
guardats en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: [x1, y1, x2, y2, ...xn, yn].
Almenys calen tres punts. No cal repetir el primer punt per
tancar el polígon. El polígon es tancarà automàticament connectant el
primer punt i el darrer. Les coordenades estan especificades amb les unitats
de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador
únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures.
Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea una corba bezier i en retorna el nom. Els punts per la corba bezier es
guarden en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ...xn, yn, kxn, kyn].
En els punts x i y són els valors de x i de y del punt, mentre que kx
i ky són els punts de control de la corba. Les coordenades es dónen en
les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot;
ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom
per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per
nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
 
Crea una nou camí de text barrejant els dos objectes &quot;textbox&quot; i
&quot;beziercurve&quot; i en retorna el nom. Les coordenades estan especificades
amb les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de
ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències
futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
 
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un NotFoundError si un dels dos objectes no existeix.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;nom&quot;])
 
Esborra l&apos;ítem amb el nom &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; l&apos;ítem
seleccionat és el que s&apos;esborra.
</translation>
</message>
<message>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nom&quot; [,estat])
 
Activa/desactiva &quot;El Text flueix al voltant del marc&quot; de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Creat amb els paràmetres nom del objecte i el opcional &quot;estat&quot;. Si &quot;estat&quot;
no es passa, s&apos;activa.
</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
 
Prova si un objecte amb el nom especificat existeix en el document.
El paràmetre opcional és el nom de l&apos;objecte. Quan no especifiquem cap
nom retorna cert si hi ha res seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;estil&quot; [, &quot;nom&quot;])
 
Aplica l&apos;estil especificat a &quot;estil&quot; a l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem el nom
s&apos;aplica a l&apos;ítem seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; llista
 
Retorna una llista amb els noms dels estils de paràgraf del document actual.
</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
 
Retorna el número de pàgina actual. Els números de pàgina comencen per 1
i van endavant, no importa de quina forma fem numerar les pàgines.
</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Repinta totes les pàgines.
</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nom&quot;)
 
Desa la pàgina actual com un fitxer EPS amb el nom &quot;nom&quot;.
 
Pot generar un ScribusError si el desat falla.</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Esborra la pàgina especificada. No fa res si el document només conté una pàgina.
Els números de pàgina estan comptats des de 1, no importa la forma en que
mostrem els números de pàgina.
 
Pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
</translation>
</message>
<message>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="obsolete">gotoPage(nr)
 
Canvia a la pàgina &quot;nr&quot; (o sigui, fa que &quot;nr&quot; sigui la pàgina actual). Cal tenir
en compte que gotoPage no canvia la visió de pàgina que té l&apos;usuari, només
canvia la pàgina en que les seqüències treballaran.
 
Pot generar un IndexError si la pàgina està fora de rang.
</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
 
Retorna el número de pàgines del document.
</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; llista
 
Retorna una llista que conté posicions de les guies horitzontals. Els valors estan
en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(llista)
 
Estableix les guies horitzontals. La entrada ha de ser una llista de posicions
mesurades en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
 
Exemple setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # afegeix noves guies sense perdre
setHGuides([90,250]) # canvia les guies actuals completament
</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Mireu getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Mireu setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tupla
 
Retorna una tupla amb les mides de la pàgina mesurades amb les unitats del document.
Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; llista
 
Retorna una llista de tuples amb els ítems de la pàgina actual. La tupla és:
(nom, Tipusd&apos;Objecte, ordre) Ex. [ (&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
significa que l&apos;objecte &apos;Text1&apos; és un marc de text (tipus 4) i és el primer de
la pàgina ...
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Retorna els marges de pàgina com a una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) en
les unitats actuals. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; u getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix el color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;.
&quot;color&quot; és el nom d&apos;un dels colors definits. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix el color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si no
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(amplada, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;amplada de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;amplada&quot;. &quot;amplada&quot; ha d&apos;estar
dins d&apos;un rang entre 0.0 a 12.0, i està mesurat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot generar un ValueError si l&apos;ample de línia és erròni.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix la intensitat del color de la línea de contorn de l&apos;objecte &quot;nom&quot;
a &quot;intensitat&quot;.&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
 
Pot generar un ValueError si &quot;intensitat&quot; està fora de marges.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(Unio, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;estil d&apos;unió de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;join&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides d&apos;unions - JOIN_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLsetLineEnd(Final, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;estil de tancament de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;final&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides de tancaments - CAP_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLsetLineStyle(estil, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;estil&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides d&apos;estils de línia - LINE_&lt;tipus&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix la intensitat del color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;
&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
 
Pot generar un ValueError si la intensitat està fora de marges.
</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(radi, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està expressat
en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot generar un ValueError si el radi és negatiu.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;nomEstil&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;nomEstil&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
 
Pot generar un NotFoundError si l&apos;estil de línia no existeix.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Buida la barra de progrés de l&apos;Scribus. Es fa servir abans de fer servir
una nova barra de progrés. Mireu ProgressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Estableix el màxim número de salts d&apos;una barra de progrés al número.
Mireu progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Estableix la posició de la barra de progrés a &quot;nr&quot;, un valor relatiu al de
progressTotal. La barra de progrés fa servir el concepte de passes; pits donar
el número total de passes i el número total de passes fetes i es mostrarà
el percentatge de passes que s&apos;han completat. Pots especificar el número total
de passes amb progressTotal(). El número actual de passes es passa amb
progressSet(). La barra de progrés pot tornar-se al principi amb progressReset().
[basat en la informació passada la documentació de QT de TrollTech]
</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[NO SUPORTAT!] Això farà anar malament, per tant no l&apos;utilitzeu per ara.
</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(bool)
 
Activa/desactiva la icona de desar en la barra d&apos;icones i el menu de l&apos;Scribus. És
útil cridar aquest procediment quan estas canviant el document amb una
seqüència, perquè Scribus no se n&apos;adonarà automàticament dels canvis.
</translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
 
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
del rang que va des de 0 a 255.
 
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
</translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
 
Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
La posició està expressada en les unitats de mesura del document
- mireu UNIT_&lt;tipus&gt; per referència.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])
 
Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(escalaamarc, proporcional=None, nom=&lt;selection&gt;)
 
Estableix la escala del marc especificat o seleccionat a &apos;escalaamarc&apos;.
Si hi posem valor a &apos;proporcional&apos;, estableix l&apos;aspecte de representació a &apos;proporcional&apos;.
Ambdós &apos;escalaamarc&apos; i &apos;proporcional&apos; són booleans.
 
Pot provocar WrongFrameTypeError.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(inici, compte, [&quot;nom&quot;])
 
Assigna &quot;compte&quot; caràcters de text en el marc de text &quot;nom&quot; començant pel
caràcter &quot;inici&quot;. El compte de caràcters comença per 0. Si &quot;compte&quot; és zero, la
selecció es netejarà. Si &quot;count&quot; és -1, tot el text del marc serà seleccionat.
Si &quot;nom&quot; no és dóna es fa servir l&apos;Ítem seleccionat.
 
Pot generar IndexError si la selecció està fora dels marges del text.
</translation>
</message>
<message>
<source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
<translation type="obsolete">register_macro_code(nom, textorigen, accel=&apos;&apos;)
 
Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; evaluant el codi font &quot;textorigen&quot;.
&quot;textorigen&quot; ha de seguir les mateixes regles que les macros creades en l&apos;entorn.
Si es posa, la cadena &quot;accel&quot; serà feta servir per crear una drecera de teclat
per la macro.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
 
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
que la capa &quot;capa&quot; és visible, un valor de fals significa que la capa
&quot;capa&quot; és invisible.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
 
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
que la capa &quot;capa&quot; està activada, un valor de fals significa que la capa
&quot;capa&quot; està desactivada.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
 
Retorna una tupla (R,G,B) que conté els tres components de color del
color &quot;nom&quot; que està en el document actual, convertit en un color RGB.
Si no hi ha cap document obert, retorna el valor del nom del color que
hi hagi en els colors per defecte.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.</translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
 
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
del rang que va des de 0 a 255.
 
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.</translation>
</message>
<message>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string
 
Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer,
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres
opcionals són falsos.
 
El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.
 
Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
</message>
<message>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; cadena de text
 
Mostra el quadre de diàleg &quot;Crear nou estil de paràgraf&apos;. Retorna el nom
real de l&apos;esti o res quan l&apos;usuari cancel·la el quadre de diàleg.</translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; enter
 
Retorna el ràdi del vèrtex de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi és expressat en punts. si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Retorna un parell (x, y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.
- mira UNIT_&lt;type&gt; per referència.</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyCType(objecte, propietat, includesuper=True)
 
Retorna el nom del tipus C de la propietat &apos;propietat&apos; de l&apos;objecte. Mira getProperty()
per més detalls sobre els arguments.
 
Si `includesuper&apos; és cert, busca també en les propietats heretades.</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyNames(objecte, includesuper=True)
 
Retorna la llista de propietats de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.
Si `includesuper&apos; és cert, també retorna les propietats
heretades de les classes pare.</translation>
</message>
<message>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="obsolete">getProperty(objecte, propietat)
 
Retorna el valor de la propietat especificada de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.
 
L&apos;argument &apos;objecte&apos; pot ser una cadena de caràcters, i en aquest cas es busca
els PageItem. També pot ser un objecte PyCObject, que pot apuntar a qualsevol
instància del QObjecte de C++.
 
L&apos;argument &apos;propietat&apos; ha de ser una cadena de caràcters, i és el nom de la propietat
que buscarem en l&apos;&apos;objecte&apos;.
 
Els valors de retorn varien en funció del tipus de la propietat.</translation>
</message>
<message>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="obsolete">setProperty(objecte, propietat, valor)
 
Posa el valor &apos;valor&apos; a la &apos;propietat&apos; de l&apos;&apos;objecte&apos;. Si &apos;valor&apos; no es pot convertir al tipus
compatible amb la &apos;propietat&apos;, es generarà una excepció. També es pot generar una
excepció si falla l&apos;assignació.
 
Mira getProperty() per obtenir més informació.</translation>
</message>
<message>
<source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
 
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
 
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
<translation type="obsolete">getChildren(objecte, declasse=None, denom=None, regexpmatch=False, recursiu=True)
 
Retorna una llista de fills de &apos;objecte&apos;, possiblement restringida als fills
de la classe &apos;declasse&apos; o fills amb nom &apos;denom&apos;. Si &apos;recursiu&apos; és cert,
busca recursivament a través dels fills, nets, etc..
 
Mireu QObject::children() en la documentació de Qt per més informació.
</translation>
</message>
<message>
<source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
 
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
<translation type="obsolete">getChild(objecte, nomdefill, declasse=None, recursiu=True)
 
Retorna el primer fill de &apos;objecte&apos; que té per nom &apos;nomdefill&apos;, possiblement
restringint-nos a buscar fills de classe &apos;declasse&apos;. Si &apos;recursiu&apos; és cert,
busca recursivament fills, nets, etc.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
 
Gira l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. Valors positius
representen rodar en sentit horari. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;nom&quot;, &quot;fitxer&quot;, &quot;mostra&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Crea una vista prèvia de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;mostra&quot; a la mida especificada.
Si el nom no és &quot;&quot;, la imatge es guarda a &quot;nom&quot;. I si no ho és es retornen les
dades de la imatge com una cadena. L&apos;argument opcional &quot;format&quot;
especifica el format de la imatge a generar, i suporta tots els formats permesos
per QPixmap.save(). Els formats més comuns són PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Retorna els marges de pàgina com una tupla (dalt, esquerra, dreta, baix) en
les unitats. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
 
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; dins del marc de text &quot;nom&quot;.
El text ha de ser en codi UTF (mira setText() com a referència) El primer caràcter
es considera 0. Inserir a la posició -1 afegeix al final. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
es fa servir el seleccionat actualment.
 
Pot generar IndexError si s&apos;inserta fora de rang.
</translation>
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="obsolete">textOverflows([&quot;nom&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Retorna el número actual de caràcters que sobreeixen del marc de text &quot;nom&quot;.
Si &apos;nolinks&apos; val zero només mira un marc - no segueix els enllaços de
text. Sense aquest paràmetre busca per tots els marcs que estiguin enllaçats.
 
Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és un marc de text
</translation>
</message>
<message>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;nom&quot;])
 
Posa quan (toggle = 1) si el marc de text &quot;nom&quot; és una drecera o no.
Si no s&apos;especifica &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actual.
 
Pot generar WrongFrameTypeError si el marc de destí no és un Marc de text</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
 
Retorna cert si el &quot;nom&quot; del marc de text és un punt PDF.
Si no s&apos;especifica &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;element actual.
 
Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és de text</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool
 
AVIS: Procediment obsolet! Feu servir NewDocument.
 
Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el
següent significat:
 
mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.
 
marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
del document.
 
orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.
 
unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una
constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
 
PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
no està en punts, cal tenir-ho en compte.
 
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">closeMasterPage()
 
Tanca la pàgina mestra activa. Si n&apos;hi ha alguna, i retorna la edició
a normal. Sempre comença per editMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">masterPageNames()
 
Retorna una llista de noms de totes les pàgines mestres del document.
</translation>
</message>
<message>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">editMasterPage(NomPagina)
 
Activa la edició de la pàgina mestra i la obre per edició.
Acaba sempre amb closeMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="obsolete">createMasterPage(NomPagina)
 
Crea una nova pàgina mestra amb el nom especificat i la obre
per edició.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="obsolete">deleteMasterPage(NomPagina)
 
Esborra la pàgina mestra.
</translation>
</message>
<message>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="obsolete">zoomDocument(double)
 
Aplia la visualització del document en la finestra principal. Les accions han de
tenir un número com 20.0, 100.0, etc.. Ampliar a la mida de la finestra és -100.
</translation>
</message>
<message>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Còpia #%1 de</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
5367,416 → 27,219
<context>
<name>About</name>
<message>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation type="obsolete">Quant a Scribus %1%2</translation>
</message>
<message>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus Versió %1
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">ID-Creació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Quant a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Contribucions des de:</translation>
</message>
<message>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Versió Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Documentació Oficial:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Altra Documentació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="199"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utors</translation>
</message>
<message>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Basc:</translation>
</message>
<message>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Brasil.ler:</translation>
</message>
<message>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Búlgar:</translation>
</message>
<message>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Txec:</translation>
</message>
<message>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Danès:</translation>
</message>
<message>
<source>English (British):</source>
<translation type="obsolete">Anglès (Britànic):</translation>
</message>
<message>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finès:</translation>
</message>
<message>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Francès:</translation>
</message>
<message>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Gallec:</translation>
</message>
<message>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Alemany:</translation>
</message>
<message>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Hongarès:</translation>
</message>
<message>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italià:</translation>
</message>
<message>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Lituà:</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Noruec:</translation>
</message>
<message>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Polonès:</translation>
</message>
<message>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Rus:</translation>
</message>
<message>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Eslovac:</translation>
</message>
<message>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Eslovè:</translation>
</message>
<message>
<source>Swedish:</source>
<translation type="obsolete">Suec:</translation>
</message>
<message>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turc:</translation>
</message>
<message>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ucranià:</translation>
</message>
<message>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Galès:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Traduccions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Pàgina principal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Referència en línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Errors i Sol·licitud de Característiques</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="358"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Llista de correu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="224"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;En Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation type="obsolete">Aquest panell ensenya la versió, data de creació i
el suport de llibreries de Scribus
C-C-T equival a suport per C=CUPS C=littlecms T=TIFF
La falta de llibreries està indicat per un *
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
</message>
<message>
<source>Esperanto:</source>
<translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
</message>
<message>
<source>Korean:</source>
<translation type="obsolete">Coreà:</translation>
</message>
<message>
<source>Serbian:</source>
<translation type="obsolete">Serbi:</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish:</source>
<translation type="obsolete">Espanyol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="334"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Antics Col·laboradors en Traduccions:</translation>
</message>
<message>
<source>Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Català:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="98"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Quant a Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de generació i
el suport de llibreries compilades a Scribus
El C-C-T significa C=littlecms C=CUPS T=suport TIFF.
Les llibreries que manquen es mostren amb un *</translation>
</message>
<message>
<source>Portugese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portuguès (Brasil.ler):</translation>
</message>
<message>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">Fent servir GhostScript versió %1</translation>
</message>
<message>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">No tenim disponible versió de GS</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Versió d&apos;Scribus %1
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Conversió a Mac OSX Aqua:</translation>
</message>
<message>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Conversió Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries afegit a Scribus. C-C-T-F significa suport per C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. La darrera lletra és per el representador C=cairo o A=libart. Les llibreries no disponibles es mostren amb un *. També es veu la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="126"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="134"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="181"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Fent servir Ghostscript versió %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>No està disponible la versió de Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versió d&apos;Scribus %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID Compilació:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries d&apos;Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms C=CUPS T=suport per TIFF F=suport per Fontconfig. La darrera lletra és el visualitzador C=cairo o A=libart. Les llibreries no suportades es mostren amb un *. Això indica la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Març</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="320"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Versió d&apos;Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="231"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="238"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="247"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="621"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="673"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5784,14 → 247,6
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">No</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Nom Fitxer:</translation>
5838,2065 → 293,1798
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: Sobre Connectors</translation>
</message>
<message>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nom de Fitxer:</translation>
</message>
<message>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Versió:</translation>
</message>
<message>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Activat:</translation>
</message>
<message>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data de sortida:</translation>
</message>
<message>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autor(s):</translation>
</message>
<message>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Descripció:</translation>
</message>
<message>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Llicència:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Obre...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Desa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Torna a carre&amp;gar el document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Rec&amp;ull per Sortir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Obtenir Text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Afegeix &amp;Text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Obtenir Imatge...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Desa &amp;Text...</translation>
</message>
<message>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Desa Pàgina com &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Desa com P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Configura Document...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Im&amp;primir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Sortir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Des&amp;fés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>&amp;Element en mode d&apos;acció</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>T&amp;alla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Enganxa</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">Neteja C&amp;ontingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Selecciona &amp;Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Deselecciona Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Cerca/Reemplaça...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Edita Imatge...</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="obsolete">C&amp;olors...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estils de &amp;Paràgraf...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estils de &amp;Línia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Pàgines &amp;Mestres...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Javascripts...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Pre&amp;ferències...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Altres...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Centre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Justificat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Forçat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>S&amp;ubratllat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Paraules sub&amp;ratllades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Barrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Tot M&amp;ajúscules</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Majús&amp;cules Petites</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Su&amp;períndex</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Su&amp;bíndex</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>Omb&amp;ra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Efectes d&apos;&amp;Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabuladors...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Duplicació &amp;Múltiple</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Es&amp;borra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>A&amp;grupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Desagr&amp;upa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Està B&amp;loquejat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Mida bloque&amp;jada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Envia al &amp;Fons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Envia a &amp;Sobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Abaixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>A&amp;puja</translation>
</message>
<message>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributs...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>I&amp;matge Visible</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>Act&amp;ualitza Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Ajusta el marc a l&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Propietats exteses d&apos;Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>Resolució &amp;baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>Resolució &amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Tota Resolució</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Es un P&amp;unt de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>És una A&amp;notació de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropietats Anotació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropietats de Camp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Edita Forma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Ajusta Text al Camí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Desajusta Text del Camí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Combina Polígons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Separa &amp;Polígons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Corba &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Marc d&apos;&amp;imatge</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Polígon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Marc de &amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glyph...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Text de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Insereix...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;porta...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>Es&amp;borra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Copia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Mou...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Aplica pàgina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Gestiona &amp;Guies...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Gestiona propietats de pàgina...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">Encabeix a la &amp;Finestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniatures</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Mostra &amp;Marges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Mostra &amp;Marcs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Mostra &amp;Imatges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Mostra &amp;Graella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Mostra G&amp;uies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Mostra Graella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Mostra cadena de &amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Mostra caràcters de control</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="obsolete">Mides relatives a la pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Desplaça &amp;a la Graella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Des&amp;plaça a les Guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Propietats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>Àlbu&amp;m de retalls</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Capes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Organitza les pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Punts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Mides</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historial d&apos;accions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Verificador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Alinea i distribueix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>Ei&amp;nes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Eines P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Tria ítem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>&amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;aula</translation>
<translation type="unfinished">T&amp;aula</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Forma</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Línia</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<source>Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Linea a &amp;mà alçada</translation>
<translation type="unfinished">Linea a &amp;mà alçada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Gira Ítem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Acosta o Allunya</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Acosta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Allunya</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Edita Contingut de Marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Edita Text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Enllaça Marcs de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Desenllaça Marcs de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>Comptagot&amp;es</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Copia les propietats</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Edita el text amb l&apos;Editor de Notícies</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Insereix Marc de Text</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Insereix marc d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Insereix Taula</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="obsolete">Insereix Forma</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="obsolete">Insereix polígon</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Insereix línia</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Insereix corba Bezier</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Insereix Línia a mà alçada</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Gestiona I&amp;matges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Parteix els mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Desparteix els mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Genera taula de contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>Quant &amp;a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Quant a &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Rètols indica&amp;dors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>&amp;Manual d&apos;Scribus...</translation>
</message>
<message>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Guionets Intelligents</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Guió no separable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>E&amp;spai no separable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Número de pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nova línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Salt de marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Salt de columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1811"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Marca registrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Marca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1814"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Pic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1816"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Guionet Em</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1817"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Guionet En</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1818"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Guionet Figure</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1819"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Guionet de citació</translation>
</message>
<message>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apòstrof</translation>
</message>
<message>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Línia doble</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Senzill esquerra</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Senzill dreta</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Doble esquerra</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Doble dreta</translation>
</message>
<message>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Senzill invertit</translation>
</message>
<message>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Doble invertit</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Guillemet esquerra</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Guillemet dret</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Guillemet esquerra doble</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Guillemet dret doble</translation>
</message>
<message>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Cometes baixes</translation>
</message>
<message>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Cometes dobles baixes</translation>
</message>
<message>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Cometes dobes girades</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">CJK esquerra</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">CJK dreta</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">CJK esquerra doble</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">CJK dreta doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Commuta paletes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Commuta guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>&amp;Vista Prèvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;javaScripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Convertir a pàgina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Cascada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Mosaic</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sobre connectors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Més informació...</translation>
</message>
<message>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Copia contingut</translation>
</message>
<message>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Enganxa contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>Im&amp;pressió Activada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Inverteix &amp;horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Inverteix &amp;verticalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Mostra Guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1813"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Sòlids</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1815"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punt mig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1840"/>
<source>En Space</source>
<translation>Espai En</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1841"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Espai Em</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1842"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Espai estret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1843"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Espai ample</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1844"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Espai mig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1845"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Espai cabell</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Inserir Guionets intel·ligents</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="obsolete">Inserir guió no separable</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Inserir espai no separable</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Inserir Número de Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1850"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Enganxa Contingut (Absolut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>Es&amp;tils...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Esquemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Enganxa (&amp;Absolut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>B&amp;uida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Nou des de P&amp;lantilla...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>T&amp;runcate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Bleeds</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Edit in Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<source>Snap to Items</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Toggle Color Management System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert Arc</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Spiral</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>&amp;View Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Test Qt Quick</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished">Copia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<source>Cut</source>
<translation type="unfinished">Talla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<source>Paste</source>
<translation type="unfinished">Enganxa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
<source>Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<source>Undo</source>
<translation type="unfinished">Desfés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<source>Close the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<source>Export the document to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<source>Create a new document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<source>Open an existing document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>Print the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>Save the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
<source>Copy item properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
<source>Edit contents of a frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
<source>Edit text in the Story Editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
<source>Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
<source>Insert an arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
<source>Insert a bezier curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
<source>Insert a calligraphic line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
<source>Insert a freehand line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
<source>Insert an image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
<source>Insert a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
<source>Insert a polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
<source>Insert a render frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
<source>Insert a shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
<source>Insert a spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
<source>Insert a table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
<source>Insert a text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
<source>Link text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
<source>Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1775"/>
<source>Insert link annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
<source>Insert text annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
<source>Insert PDF check box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
<source>Insert PDF combo box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
<source>Insert PDF list box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
<source>Insert PDF push button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
<source>Insert PDF radio button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
<source>Insert PDF text field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
<source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
<source>Rotate an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
<source>Select an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
<source>Unlink text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
<source>Insert 3D annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1821"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Apòstrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1822"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Línia doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1823"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Senzill esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1824"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Senzill dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Doble esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1826"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Doble dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1827"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Senzill invertit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1828"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Doble invertit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1829"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1830"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet dret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1831"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet esquerra doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1832"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet dret doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1833"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Cometes baixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1834"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Cometes dobles baixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1835"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">CJK esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1836"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">CJK dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1837"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">CJK esquerra doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1838"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">CJK dreta doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Unweld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Edit Welded Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1980"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1980"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1982"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1982"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1984"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1984"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1986"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1986"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">&amp;Item</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1988"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1988"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">I&amp;nsereix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1990"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1990"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1992"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1992"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">&amp;Visualització</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1994"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1994"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1996"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1996"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">E&amp;xtres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1998"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1998"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">&amp;Finestres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2000"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2000"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ajuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2307"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2357"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2309"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2359"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2311"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2361"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7910,186 → 2098,6
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Opcions Avançades</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Verticalment</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Aplica sobre Elimina&amp;r Color</translation>
</message>
<message>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Aplica perfils &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;1</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;2</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;3</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Crea PostScript Nivell 3</translation>
</message>
<message>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea només PostScript Nivell 2, compte,
això pot crear fitxers molt grans</translation>
</message>
<message>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea només PostScript Nivell 1, compte,
això pot crear fitxers molt grans</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="obsolete">Una forma d&apos;apagar algunes de les ombres grises que estan composades
per cian, groc i magenta però fan servir negre
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
<message>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Distribueix/Alinea</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Alinea</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horitzontal</translation>
</message>
<message>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Costats Esquerres</translation>
</message>
<message>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Punts Mitjos</translation>
</message>
<message>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Costats Drets</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;No Canviar</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">A&amp;linea</translation>
</message>
<message>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">De&amp;splaçament</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Distribueix R&amp;egularment</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Costats Superiors</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Costats Inferiors</translation>
</message>
<message>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
</message>
<message>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;No Canviar</translation>
</message>
<message>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">Al&amp;inea</translation>
</message>
<message>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Des&amp;plaçament</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">po</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Distribueix Re&amp;gularment</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
8170,29 → 2178,6
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Alinea i distribueix</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Alinea</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tria guia:</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Distribueix</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distància:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
8240,14 → 2225,6
<translation>Selecció</translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Alinea els costats drets dels objectes al costat esquerra del de mostra</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Alinea els costats esquerres dels objectes al costat dret del de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Alinea costats inferiors</translation>
8258,10 → 2235,6
<translation>Alinea costats drets</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Alinea els costats superiors dels objectes al costat inferior del de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Centra a l&apos;eix vertical</translation>
8277,10 → 2250,6
<translation>Centra a l&apos;eix horitzontal</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Alinea els costats inferior dels objectes al costat superior del de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Alinea costats superiors</translation>
8296,14 → 2265,6
<translation type="unfinished">Distribueix</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Distribueix proporcionalment els espais horitzontals</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Distribueix segons el valor els espais horitzontals</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Distribueix proporcionalment els costats drets </translation>
8319,14 → 2280,6
<translation>Distribueix horitzontalment proporcionats els centres</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Fes que els espais verticals entre objectes siguin iguals</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Fer que els espais verticals entre objectes siguin de la mida especificada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Distribueix proporcionalment els costats esquerres</translation>
8357,18 → 2310,6
<translation>Res seleccionat</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Avís</translation>
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Alguns objectes estan bloquejats.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desbloqueja tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
8513,563 → 2454,6
</message>
</context>
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<source>Field Properties</source>
<translation type="obsolete">Propietats del Camp</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipus:</translation>
</message>
<message>
<source>Button</source>
<translation type="obsolete">Botó</translation>
</message>
<message>
<source>Text Field</source>
<translation type="obsolete">Camp de Text</translation>
</message>
<message>
<source>Check Box</source>
<translation type="obsolete">Quadre de Verificació</translation>
</message>
<message>
<source>Combo Box</source>
<translation type="obsolete">Quadre Combinat</translation>
</message>
<message>
<source>List Box</source>
<translation type="obsolete">Quadre de Llista</translation>
</message>
<message>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Propietats</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Nom:</translation>
</message>
<message>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Rètol indicador:</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Text</translation>
</message>
<message>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation type="obsolete">Font a usar amb PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<source>Border</source>
<translation type="obsolete">Contorn</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
<translation type="obsolete">Color:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Amplada:</translation>
</message>
<message>
<source>Thin</source>
<translation type="obsolete">Prim</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Wide</source>
<translation type="obsolete">Ample</translation>
</message>
<message>
<source>Style:</source>
<translation type="obsolete">Estil:</translation>
</message>
<message>
<source>Solid</source>
<translation type="obsolete">Sòlid</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed</source>
<translation type="obsolete">Traçat</translation>
</message>
<message>
<source>Underline</source>
<translation type="obsolete">Subratllat</translation>
</message>
<message>
<source>Beveled</source>
<translation type="obsolete">Oblicu</translation>
</message>
<message>
<source>Inset</source>
<translation type="obsolete">Intercalat</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation type="obsolete">Altre</translation>
</message>
<message>
<source>Read Only</source>
<translation type="obsolete">Només de lectura</translation>
</message>
<message>
<source>Required</source>
<translation type="obsolete">Requerit</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">No Expotar Valors</translation>
</message>
<message>
<source>Visibility:</source>
<translation type="obsolete">Visibilitat:</translation>
</message>
<message>
<source>Visible</source>
<translation type="obsolete">Visible</translation>
</message>
<message>
<source>Hidden</source>
<translation type="obsolete">Amagat</translation>
</message>
<message>
<source>No Print</source>
<translation type="obsolete">No Imprimir</translation>
</message>
<message>
<source>No View</source>
<translation type="obsolete">No Veure</translation>
</message>
<message>
<source>Appearance</source>
<translation type="obsolete">Aspecte</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Button Down</source>
<translation type="obsolete">Text al prémer el botó</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Text al Passar per Damunt</translation>
</message>
<message>
<source>Icons</source>
<translation type="obsolete">Icones</translation>
</message>
<message>
<source>Use Icons</source>
<translation type="obsolete">Usar Icones</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation type="obsolete">Eliminar</translation>
</message>
<message>
<source>Pressed</source>
<translation type="obsolete">Premut</translation>
</message>
<message>
<source>Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Passar per Sobre</translation>
</message>
<message>
<source>Icon Placement...</source>
<translation type="obsolete">Col·locar Icones...</translation>
</message>
<message>
<source>Highlight</source>
<translation type="obsolete">Ressaltar</translation>
</message>
<message>
<source>Invert</source>
<translation type="obsolete">Inverteix</translation>
</message>
<message>
<source>Outlined</source>
<translation type="obsolete">Contornat</translation>
</message>
<message>
<source>Push</source>
<translation type="obsolete">Premut</translation>
</message>
<message>
<source>Multi-Line</source>
<translation type="obsolete">Multilínia</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
<translation type="obsolete">Contrasenya</translation>
</message>
<message>
<source>Limit of</source>
<translation type="obsolete">Límit de</translation>
</message>
<message>
<source>Characters</source>
<translation type="obsolete">Caràcters</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation type="obsolete">No Desplaçar</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation type="obsolete">No Revisar</translation>
</message>
<message>
<source>Check Style:</source>
<translation type="obsolete">Comprova Estil:</translation>
</message>
<message>
<source>Check</source>
<translation type="obsolete">Comprova</translation>
</message>
<message>
<source>Cross</source>
<translation type="obsolete">Creu</translation>
</message>
<message>
<source>Diamond</source>
<translation type="obsolete">Diamant</translation>
</message>
<message>
<source>Circle</source>
<translation type="obsolete">Cercle</translation>
</message>
<message>
<source>Star</source>
<translation type="obsolete">Estrella</translation>
</message>
<message>
<source>Square</source>
<translation type="obsolete">Requadre</translation>
</message>
<message>
<source>Default is Checked</source>
<translation type="obsolete">Marcat per defecte</translation>
</message>
<message>
<source>Editable</source>
<translation type="obsolete">Editable</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="obsolete">Opcions</translation>
</message>
<message>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
<message>
<source>Go To</source>
<translation type="obsolete">Anar A</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Form</source>
<translation type="obsolete">Enviar Formulari</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Form</source>
<translation type="obsolete">Reiniciar Formulari</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data</source>
<translation type="obsolete">Importar Dades</translation>
</message>
<message>
<source>Event:</source>
<translation type="obsolete">Incidència:</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Up</source>
<translation type="obsolete">Ratolí Amunt</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Down</source>
<translation type="obsolete">Ratolí Avall</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Enter</source>
<translation type="obsolete">Entrar amb el Ratolí</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Exit</source>
<translation type="obsolete">Sortir amb el Ratolí</translation>
</message>
<message>
<source>On Focus</source>
<translation type="obsolete">En Prendre el Focus</translation>
</message>
<message>
<source>On Blur</source>
<translation type="obsolete">En Difuminar</translation>
</message>
<message>
<source>Script:</source>
<translation type="obsolete">Seqüència: </translation>
</message>
<message>
<source>Edit...</source>
<translation type="obsolete">Edició...</translation>
</message>
<message>
<source>Submit to URL:</source>
<translation type="obsolete">Enviar a URL:</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Enviar Dades com HTML</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data from:</source>
<translation type="obsolete">Importar dades des de:</translation>
</message>
<message>
<source>Destination</source>
<translation type="obsolete">Destí</translation>
</message>
<message>
<source>To File:</source>
<translation type="obsolete">Al Fitxer:</translation>
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Canvi...</translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Pàgina:</translation>
</message>
<message>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posició X:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posició Y:</translation>
</message>
<message>
<source>PDF</source>
<translation type="obsolete">PDF</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Acció</translation>
</message>
<message>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation type="obsolete">El camp està formatat com:</translation>
</message>
<message>
<source>Plain</source>
<translation type="obsolete">Senzill</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="obsolete">Número</translation>
</message>
<message>
<source>Percentage</source>
<translation type="obsolete">Percentatge</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation type="obsolete">Data</translation>
</message>
<message>
<source>Time</source>
<translation type="obsolete">Hora</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<source>Number Format</source>
<translation type="obsolete">Format numèric</translation>
</message>
<message>
<source>Decimals:</source>
<translation type="obsolete">Decimals:</translation>
</message>
<message>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Símbol de Moneda</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">&quot;Prepend&quot; Símbol de Moneda</translation>
</message>
<message>
<source>Formatting</source>
<translation type="obsolete">Donant format</translation>
</message>
<message>
<source>Percent Format</source>
<translation type="obsolete">Percentatge Formatat</translation>
</message>
<message>
<source>Date Format</source>
<translation type="obsolete">Format de Data</translation>
</message>
<message>
<source>Time Format</source>
<translation type="obsolete">Format d&apos;hora</translation>
</message>
<message>
<source>Custom Scripts</source>
<translation type="obsolete">Seqüències personalitzades</translation>
</message>
<message>
<source>Format:</source>
<translation type="obsolete">Format:</translation>
</message>
<message>
<source>Keystroke:</source>
<translation type="obsolete">Pulsació de tecla:</translation>
</message>
<message>
<source>Format</source>
<translation type="obsolete">Format</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not validated</source>
<translation type="obsolete">El valor no està validat</translation>
</message>
<message>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation type="obsolete">El Valor ha de ser més gran o igual que:</translation>
</message>
<message>
<source>and less or equal to:</source>
<translation type="obsolete">i més petit o igual que:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom validate script:</source>
<translation type="obsolete">Seqüències personalitzades de validació:</translation>
</message>
<message>
<source>Validate</source>
<translation type="obsolete">Validar</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not calculated</source>
<translation type="obsolete">El valor no és calculat</translation>
</message>
<message>
<source>Value is the</source>
<translation type="obsolete">El Valor és el</translation>
</message>
<message>
<source>sum</source>
<translation type="obsolete">suma</translation>
</message>
<message>
<source>product</source>
<translation type="obsolete">producte</translation>
</message>
<message>
<source>average</source>
<translation type="obsolete">mitjana</translation>
</message>
<message>
<source>minimum</source>
<translation type="obsolete">mínim</translation>
</message>
<message>
<source>maximum</source>
<translation type="obsolete">màxim</translation>
</message>
<message>
<source>of the following fields:</source>
<translation type="obsolete">dels següents camps:</translation>
</message>
<message>
<source>Pick...</source>
<translation type="obsolete">Pren...</translation>
</message>
<message>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation type="obsolete">Seqüències personalitzades de càlcul:</translation>
</message>
<message>
<source>Calculate</source>
<translation type="obsolete">Calcula</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancel·la</translation>
</message>
<message>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">Senyal ignorada per PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation type="obsolete">Entra una llista separada per comes </translation>
</message>
<message>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation type="obsolete">Necessites almenys la icona Normal per utilitzar icones de Botons</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Obre</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Example:</source>
<translation type="obsolete">Exemple:</translation>
</message>
<message>
<source>Selection Change</source>
<translation type="obsolete">Canvi de Selecció</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
<translation type="obsolete">JavaScript</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
9173,10 → 2557,6
<translation>Obre</translation>
</message>
<message>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documents PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipus:</translation>
9202,14 → 2582,6
<translation>Posició &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
9223,10 → 2595,6
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Aplica pàgina mestra</translation>
9237,59 → 2605,31
<translation>Pàgina &amp;Mestra:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply To</source>
<translation type="obsolete">Aplica A</translation>
</message>
<message>
<source>Current &amp;page</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pàgina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation type="obsolete">Pàgines par&amp;elles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation type="obsolete">Pàgines se&amp;nars</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Totes les pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Within range</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dins del rang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplica la plantilla a les pàgines parells, senars o totes dins del següent rang&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Apply to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
9346,49 → 2686,6
</message>
</context>
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Aplica Plantilla</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Plantilla:</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Aplica a la Pàgina A&amp;ctual</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplica a les pàgines par&amp;elles</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplica a les pàgines &amp;senars</translation>
</message>
<message>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Aplica des de la &amp;Pagina:</translation>
</message>
<message>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">A:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
9411,12 → 2708,12
<translation type="unfinished">Alçada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="91"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Amplada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="128"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9445,13 → 2742,6
</message>
</context>
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
9507,10 → 2797,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">S&amp;urt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
9682,20 → 2968,12
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="obsolete">Generador de Codis de &amp;Barres...</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="24"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Codi de Barres</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="obsolete">Interfície Scribus pel Pure Postscript Barcode Writer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="48"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9738,10 → 3016,6
<translation>2 dígits</translation>
</message>
<message>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 o 10 dígits separats per guions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Número variable de caràcters, dígits i qualsevol dels símbols -, *$/+%.</translation>
9809,14 → 3083,6
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="obsolete">Creador de Codis de Barres</translation>
</message>
<message>
<source>Barcode</source>
<translation type="obsolete">Codi de Barres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipus:</translation>
9837,10 → 3103,6
<translation>Reinicia els exemples de codi de barres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inclou text en el codi de barres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+I</translation>
9851,10 → 3113,6
<translation>Si està marcat, també hi haurà números en el codi de barres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation type="obsolete">Espai blanc &amp;reservat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
9960,23 → 3218,11
<translation>L&apos;ajuda i les proves es veuen aquí</translation>
</message>
<message>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation type="obsolete">Previsualització del resultat a 72dpi.</translation>
</message>
<message>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Fes que el dígit de comprovació sigui visible</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>Co&amp;di:</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation type="obsolete">I&amp;ncloure comprovació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
9987,10 → 3233,6
<translation>Genera i inclou un codi de barres de comprovació</translation>
</message>
<message>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation type="obsolete">Inclo&amp;u dígit de comprovació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
10014,245 → 3256,158
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1969"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Àlbum de retalls</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nou</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carrega...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desa</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anomena i Desa...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Petita</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mitjana</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gran</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fitxer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">Visualització &amp;Previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1158"/>
<source>Rename</source>
<translation>Reanomena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1162"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
<source>Delete</source>
<translation>Esborra</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Avís</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">El Nom &quot;%1&quot; no és únic
Si us plau tria&apos;n un altre.</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1816"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1811"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1890"/>
<source>Object</source>
<translation>Objecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1227"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1222"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1893"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nom:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1227"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1222"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1893"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nova Entrada</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">El nom &quot;%1&quot; no és únic.
Si us plau, tria&apos;n un altre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="918"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Tria el directori de l&apos;àlbum de detalls</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="obsolete">Tria un Directori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="964"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1970"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1978"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1973"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1167"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1165"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1168"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1166"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="760"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="758"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1980"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="732"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="744"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1983"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="742"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1978"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="762"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1411"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="966"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1981"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="735"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished">Amaga Imatges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1982"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1977"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1156"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1154"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save as...</source>
<translation type="obsolete">Anomena i Desa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1206"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1200"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1203"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1366"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1971"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1977"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1972"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1979"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Punts</translation>
</message>
<message>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Mou Punt</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Insereix Punt</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
10371,38 → 3526,6
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<source>Color Management Settings</source>
<translation type="obsolete">Paràmetres Gestió del Color</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="obsolete">&amp;Activar Gestió del Color</translation>
</message>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Perfils de Sistema</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Imatges:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Colors &amp;Sòlids:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="obsolete">Imp&amp;ressora:</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Intents de representació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
10427,104 → 3550,6
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Colorimètric Absolut</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Impressora:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">Sim&amp;ula Impressora en Pantalla</translation>
</message>
<message>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="obsolete">Marca colors fora de &amp;Gama</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="obsolete">Usar Compensació de &amp;Punt negre</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de color per defecte en imatges importades</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Perfil de color per defecte de colors sòlids de la pàgina</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Perfil de color que has generat o rebut del fabricant
Aquest perfil hauria de ser específic del teu monitor i no un perfil genèric (ex.sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Perfil de color del fabricant del teu model d&apos;impressora.
Aquest perfil hauria de ser específic de la teva impressora i no genèric (ex.sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Representació per defecte del teu monitor. A menys que sàpigues perquè,
s&apos;hauria de triar el Colimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Representació per defecte de la impressora. A menys que sàpigues perquè,
s&apos;hauria de triar el Colorimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="obsolete">Activa &apos;soft proofing&apos; de com els colors dels documents s&apos;imprimiran,
basant-se en el perfil d&apos;impressora triat.</translation>
</message>
<message>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="obsolete">Mètode de mostrar colors per pantalla que poden no imprimir-se bé.
Això requereix perfils molt acurats i serveix només d&apos;avís.</translation>
</message>
<message>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="obsolete">La Compensació de Punt Negre és un mètode per millorar el contrast en fotos.
Es recomana activar-lo si tens colors en el teu document.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Imatges &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Imatges &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de color per defecte per imatges CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de color per defecte per imatges RGB</translation>
</message>
<message>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Imatges:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
10539,10 → 3564,6
<translation type="unfinished">&amp;Activar Gestió del Color</translation>
</message>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Perfils de Sistema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
10627,10 → 3648,6
Aquest perfil hauria de ser específic de la teva impressora i no genèric (ex.sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Intents de representació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Imatges:</translation>
10660,10 → 3677,6
basant-se en el perfil d&apos;impressora triat.</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">Sim&amp;ula Impressora en Pantalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
10765,18 → 3778,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="obsolete">Mapa de Colors HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
10846,37 → 3847,11
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Avís</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">El nom del color no és únic</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
<message>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">No pots crear un color que es digui &quot;%1&quot;.
És un nom reservat per un color transparent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>És Spot Color</translation>
</message>
<message>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="obsolete">És Registration Color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
10884,10 → 3859,6
És un nom reservat per el color transparent</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">El nom del color no és únic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
10906,66 → 3877,39
</message>
</context>
<context>
<name>CStyleP</name>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Colors</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visió normal</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanòpia (Vermell)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verd)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanòpia (Blau)</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Brillantor a tot color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="323"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished">Barrejant colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished">Error: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished">El color %1 ja existeix!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished">Afegit el color %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished">Obrint el gestor de colors.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="341"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished">Barrejant colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="490"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished">No puc trobar el color demanat. Potser has triat negre, gris o blanc. No hi ha forma de processar aquest color.</translation>
</message>
11175,142 → 4119,39
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de colors</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">C:</translation>
</message>
<message>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">M:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">K:</translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">R:</translation>
</message>
<message>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">G:</translation>
</message>
<message>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Document</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Tria un dels mètodes per crear un esquema de colors. Mira la documentació per més informació.</translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Àngle:</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferència entre el valor triat i els marcats. Mireu la documentació per tenir més informació.</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Barreja els colors creats als colors del document</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Remplaça</translation>
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substitueix els colors creats als colors del document</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixa els colors com estan</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simula els defectes de visió comuns aquí. Tria le tipus per defecte.</translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2433"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2461"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2446"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2453"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2483"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2490"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11318,17 → 4159,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">El color triat no existeix en el conjunt de colors del document. Tria un nom per aquest color.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="172"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished">Color no trobat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="176"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">El nom seleccionat ja existeix. Tria un nom diferent per aquest color.</translation>
</message>
11336,17 → 4177,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="191"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Enllaçant Marcs de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="195"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="196"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11354,44 → 4195,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="392"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="394"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="396"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="437"/>
<source>Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1545"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1551"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1557"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1556"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
11398,17 → 4239,38
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1820"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1823"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1848"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1851"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Obre</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CdrPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="144"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="388"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CellStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
11421,229 → 4283,46
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="193"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="196"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="443"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button
 
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Pots veure una previsualització si prems
i deixes anar el botó dret del ratolí
 
La tecla Insert afegeix un glyph a la selecció de sota
i la Esborrar elimina la darrera inserció</translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Pots veure una previsualització si prems i deixes anar el botó dret. La tecla d&apos;inserir l&apos;insereix a la selecció i la tecla d&apos;esborrar </translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Tria Caràcter:</translation>
</message>
<message>
<source>Font:</source>
<translation type="obsolete">Font:</translation>
</message>
<message>
<source>Character Class:</source>
<translation type="obsolete">Classe de caràcter:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="obsolete">&amp;Insereix</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">B&amp;uida</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="obsolete">Insereix el caràcter a la posició del cursor</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="obsolete">Esborra la selecció actual.</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Tanca aquest diàleg i torna a l&apos;edició.</translation>
</message>
<message>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="obsolete">Conjunt de caràcters sencer</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="obsolete">Llatí bàsic</translation>
</message>
<message>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="obsolete">Suplement Llatí-1</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="obsolete">Llatí Extès-A</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="obsolete">Llatí Extès-B</translation>
</message>
<message>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="obsolete">Puntuació general</translation>
</message>
<message>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="obsolete">Super i subíndex</translation>
</message>
<message>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="obsolete">Símbols monetaris</translation>
</message>
<message>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="obsolete">Símbols de tipus carta</translation>
</message>
<message>
<source>Number Forms</source>
<translation type="obsolete">Formularis numèrics</translation>
</message>
<message>
<source>Arrows</source>
<translation type="obsolete">Fletxes</translation>
</message>
<message>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="obsolete">Operadors matemàtics</translation>
</message>
<message>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="obsolete">Dibuixant caixes</translation>
</message>
<message>
<source>Block Elements</source>
<translation type="obsolete">Bloqueija Elements</translation>
</message>
<message>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="obsolete">Formes geomètriques</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="obsolete">Símbols diversos</translation>
</message>
<message>
<source>Dingbats</source>
<translation type="obsolete">Caràcters decoratius</translation>
</message>
<message>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="obsolete">Variants petites del formulari</translation>
</message>
<message>
<source>Ligatures</source>
<translation type="obsolete">Lligatures</translation>
</message>
<message>
<source>Specials</source>
<translation type="obsolete">Especials</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation type="obsolete">Grec</translation>
</message>
<message>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="obsolete">Grec extès</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="obsolete">Ciríl·lic</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="obsolete">Suplement Ciríl·lic</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation type="obsolete">Àrab</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="obsolete">Àrab extès A</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="obsolete">Àrab extès B</translation>
</message>
<message>
<source>Hebrew</source>
<translation type="obsolete">Hebreu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Codi:</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Tanca aquest diàleg i torna a l&apos;edició de text</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Escriu directament un valor unicode de 4 dígits aquí</translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Pots veure una previsualització si prems i deixes anar el botó dret. La tecla d&apos;inserir l&apos;insereix a la selecció i la tecla d&apos;esborrar </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="30"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="228"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="304"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Error</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="263"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="305"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished">No puc escriure el fitxer %1. {1?}</translation>
</message>
11653,16 → 4332,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cerca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="313"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="314"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11672,7 → 4347,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="277"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11851,10 → 4526,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Escriu directament un valor unicode de 4 dígits aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
11891,13 → 4562,6
</message>
</context>
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Esborra</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
11928,10 → 4592,6
<translation>Imatge perduda</translation>
</message>
<message>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">La imatge té un valor de DPI inferior a %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>L&apos;objecte té transparències</translation>
11974,10 → 4634,6
<translation>Allibera objectes</translation>
</message>
<message>
<source>Problems found</source>
<translation type="obsolete">S&apos;han trobat problemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador</translation>
12122,35 → 4778,9
</message>
</context>
<context>
<name>CheckerPrefsList</name>
<message>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Tria els estils</translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Estils disponibles</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClockWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="79"/>
<source>A</source>
<translation type="unfinished">A</translation>
</message>
12174,10 → 4804,6
<translation>Recollint...</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Avís</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="122"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
12253,121 → 4879,6
</message>
</context>
<context>
<name>ColorManager</name>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Colors</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importa</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nou</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Edició</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplica</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="obsolete">Esborra No &amp;Usats</translation>
</message>
<message>
<source>Color Sets</source>
<translation type="obsolete">Conjunts de Colors</translation>
</message>
<message>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="obsolete">Conjunt de Colors Actual:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desa Conjunt Colors</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="obsolete">Tria conjunt de colors a carregar</translation>
</message>
<message>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="obsolete">Desa el conjunt de colors actual</translation>
</message>
<message>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="obsolete">Esborra els colors del document que no es fan servir</translation>
</message>
<message>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Importa els colors del conjunt actual des d&apos;un document existent</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="obsolete">Crea un nou color en el conjunt actual</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Edita el color seleccionat</translation>
</message>
<message>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Fes una còpia del color seleccionat</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Esborra el color seleccionat</translation>
</message>
<message>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="obsolete">Fes que el color seleccionat sigui el de defecte</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nom:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="obsolete">Tria un Nom</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Obre</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documents (*.sla *.scd);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copia de %1</translation>
</message>
<message>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Nou Color</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation type="obsolete">Informació</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<translation type="obsolete">Importa</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheel</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
12381,6 → 4892,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
<source>Complementary</source>
<translation>Complementari</translation>
</message>
12405,258 → 4917,72
<translation>Color base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
<source>Monochromatic Light</source>
<translation type="obsolete">Llum monocromàtica</translation>
<translation type="unfinished">Llum monocromàtica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
<source>Monochromatic Dark</source>
<translation type="obsolete">Foscor monocromàtica</translation>
<translation type="unfinished">Foscor monocromàtica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
<source>1st. Analogous</source>
<translation type="obsolete">1r.Anàleg</translation>
<translation type="unfinished">1r.Anàleg</translation>
</message>
<message>