Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18941 → Rev 19382

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.cs_CZ.ts
1,3801 → 1,7
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
<TS version="2.1" language="cs_CZ">
<context>
<name></name>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
průhlednou &quot;None&quot;.
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
pokud je dokument vytvořen.</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
v binárním OR s BUTTON konstantami:
BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
Příklady:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
&apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
 
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
 
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
 
Otevře dokument &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
relativní cesta souborového systému.
 
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(type)
 
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
konstanty UNIT_*.
 
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
hodinových ručiček je kladné.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
 
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)
 
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(list)
 
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
použijí se vybrané objekty.</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
musí být větší než 0.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Číslo 1 znamená 100%.
 
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
úrovni skriptu.</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
false, bude vrstva neviditelná.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
nebo vrstva neexistuje.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(layer)
 
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
 
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
 
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
 
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
 
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
 
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(list)
 
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Např.:
setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">Viz getHGuides().</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">Viz setHGuides().</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
 
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
a getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
 
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
</message>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je uváděna v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
 
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
 
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
 
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
 
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
Qt</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(bool)
 
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
pokud je dokument vytvořen.</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
úrovni skriptu.</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
</message>
<message>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
</message>
<message>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je uváděna v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
 
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
 
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
 
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
 
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
průhlednou &quot;None&quot;.
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
v binárním OR s BUTTON konstantami:
BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
Příklady:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
&apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
 
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
 
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
 
Otevře dokument &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
relativní cesta souborového systému.
 
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(type)
 
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
konstanty UNIT_*.
 
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
hodinových ručiček je kladné.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadaný &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
 
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)
 
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(list)
 
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
použijí se vybrané objekty.</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
musí být větší než 0.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Číslo 1 znamená 100%.
 
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
false, bude vrstva neviditelná.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
false, nebude vrstva tisknuta.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
nebo vrstva neexistuje.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(layer)
 
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
 
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novoý obrázkový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
zadáno, stav se obrátí.</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
 
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
 
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
 
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
 
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
</message>
<message>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="obsolete">gotoPage(nr)
 
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
příkazy).
 
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
 
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(list)
 
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Např.:
setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">Viz getHGuides().</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">Viz setHGuides().</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
 
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
a getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
 
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
Qt</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(bool)
 
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
</message>
<message>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
3821,231 → 27,219
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Příspěvky od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>O &amp;Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="199"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autoři</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Překlady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="224"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Tým vývojářů:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiální dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Ostatní dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Webová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online odkazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="358"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Mailová skupina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="334"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="98"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="126"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="134"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="181"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscript verze %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscript není dostupný</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Build ID:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Panel zobrazuje verzi programu, datum vytvoření a použité knihovny. Symboly C-C-T-F znamenají podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C=Cairo nebo A=Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="320"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikonky projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Verze Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Úvodní obrazovka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog vývojářů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>Akt&amp;ualizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="231"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="238"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licence</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="247"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Není možné otevřít soubor s licencí. Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo si přečtěte informace o licenci na stránkách Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished">Tento panel ukazuje verzi, datum sestavení a zkompilování podpůrných knihoven Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished">C-C-T-F značí C=littlecms C=CUPS T=TIFF podpora F=Fontconfig podpora. Poslední písmeno vyjadřuje C=cairo nebo Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>* je označena chybějící podpůrná knihovna. Také ukazuje verzi Ghostscriptu, kterou zjistil Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Verze pro Windows nepoužívá knihovny fontconfig nebo CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Pokouším se získat aktualizační soubor Scribusu. Z Vašeho počítače nebudou odesílána žádná data.</translation>
</message>
<message>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="obsolete">Kontrola aktualizace selhala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Překladatelé dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Správci webových stránek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="621"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="673"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished">Není možné otevřít soubor %1 . Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo navštivte stránky Scribusu, kde je také %1.</translation>
</message>
4053,14 → 247,6
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Ano</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Soubor:</translation>
4107,2013 → 293,1798
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: O modulech</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otevřít...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Uložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Vložit text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>&amp;Připojit text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Vložit obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Uložit &amp;text...</translation>
</message>
<message>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Uložit stránku jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Tisk...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Zpět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Vpřed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Vyjmou&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>T&amp;runcate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Vybr&amp;at vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Upravit obrázek...</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Barvy...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Styly odstavce...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Styly ča&amp;r...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Vzorové stránky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>N&amp;astavení...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Jiný...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>V&amp;levo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>Na &amp;střed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>V&amp;pravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>Do &amp;bloku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Vynucené</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>Po&amp;dtržené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podtržená &amp;slova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Verzálky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitálky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Horní index</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>&amp;Dolní index</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Stín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabelátory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Duplikovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Seskupit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Je &amp;zamčeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Přesunout dos&amp;podu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Přesunout nav&amp;rch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>O hladinu &amp;níž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>O hladinu &amp;výš</translation>
</message>
<message>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">&amp;Poslat do zápisníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Přizpůsobit rámec obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Upravit &amp;tvar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Znak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Výplňový text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Vložit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Importovat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Smazat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopírovat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Přesunout...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Použít vzorovou stránku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Vlastnosti stránky...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">&amp;Přizpůsobit oknu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">M&amp;iniatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Zobrazit &amp;rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Zobrazit &amp;mřížku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Zob&amp;razit řetězení textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Zobrazit řídicí znaky</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="obsolete">Pravítka relativně ke stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>&amp;Magnetická vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>V&amp;rstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Uspořádat stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Záložky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historie akcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Předtisková kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Zarovnat a rozmístit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Vybrat objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>&amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tabulka</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Tabulka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tvar</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Čára</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<source>Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Čára od r&amp;uky</translation>
<translation type="unfinished">Čára od r&amp;uky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Otočit objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Přiblížit nebo oddálit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Přiblížit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Oddálit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Upravit obsah rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Upravit text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Propojit textové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Zrušit propojení textových rámců</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Barevná pipeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopírovat vlastnosti objektu</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Upravit text v zápisníku</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Vložit textový rámec</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Vložit obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Vložit tabulku</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="obsolete">Vložit tvar</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="obsolete">Vložit mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Vložit čáru</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Vložit Beziérovu křivku</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Vložit čáru od ruky</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Správa &amp;obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Zrušit dělení slov textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Generovat obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Tipy nástrojů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
</message>
<message>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Chytré dělení textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nedělitelná pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Nedělitelná &amp;mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Číslo &amp;stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nový řádek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Zalomení rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zalomení sloupce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1811"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registrovaná obchodní známka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Obchodní známka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1814"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Odrážka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1816"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Em pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1817"/>
<source>En Dash</source>
<translation>En pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1818"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Číslicová pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1819"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Uvozovací pomlčka</translation>
</message>
<message>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Přímé dvojité</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Pravé jednoduché anglické</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Pravé dvojité anglické</translation>
</message>
<message>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Jednoduché obrácené</translation>
</message>
<message>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Dvojité obrácené</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
</message>
<message>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">Asijské levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">Asijské pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">Asijské levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">Asijské pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Přepnout palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Přepnout vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Náhled pře&amp;d tiskem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;Javaskripty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Převést na vzorovou stránku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskáda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Dlaždice</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">O &amp;modulech</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Více informací...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Tisk povolen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Překlopit &amp;vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Překlopit &amp;svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Zobrazit pravítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished">PDF tlačítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished">PDF Textové pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished">PDF pole k zaškrtnutí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished">PDF pole k výběru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation type="unfinished">PDF pole se seznamem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1813"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Lomítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1815"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Střední tečka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1840"/>
<source>En Space</source>
<translation>En mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1841"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Em mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1842"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Úzká mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1843"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Široká mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1844"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Střední mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1845"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Vlasová mezera</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Vložit chytré dělení textu</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="obsolete">Vložit nedělitelnou pomlčku</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Vložit nedělitelnou mezeru</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Vložit číslo stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1850"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tyly...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>O&amp;brysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Vložit (&amp;Absolutně)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Vymazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Zobrazit sloupce textového rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Správa obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Získat vektorový soubor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Uložit jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Pokročilý hromadný výběr...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Změnit zdroj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Nahradit barvy...</translation>
</message>
<message>
<source>Patterns...</source>
<translation type="obsolete">Obrysy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="obsolete">Poslat do obrysů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rámec...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Lepící nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>&amp;Přizpůsobit výšce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Přizpůsobit šířce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Náhledový režim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Edit in Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Toggle Color Management System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished">Zobrazit spadávku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Zobrazit ukazatele vrstev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Pravítka relativně ke stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Zobrazit související nabídku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>&amp;View Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Vložit &amp;textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Vložit &amp;obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Vložit &amp;generovaný rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Vložit t&amp;abulku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Vložit t&amp;var</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Vložit &amp;mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert Arc</source>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Vložit čá&amp;ru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Vložit Beziérovu &amp;křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Vložit čáru od ru&amp;ky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Vložit PDF tlačítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Vložit PDF textové pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Vložit PDF pole k zaškrtnutí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Vložit PDF pole k výběru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Vložit PDF pole se seznamem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Vložit textovou anotaci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished">Vložit anotaci odkazem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Test Qt Quick</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>O &amp;modulech</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Webová stránka Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Online dokumentace Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Wiki Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Začínáme se Scribusem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished">Vložit znak unicode pro začátek sekvence</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<source>Cut</source>
<translation type="unfinished">Vyjmout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<source>Paste</source>
<translation type="unfinished">Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
<source>Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<source>Undo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<source>Close the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<source>Export the document to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<source>Create a new document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<source>Open an existing document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>Print the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>Save the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
<source>Copy item properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
<source>Edit contents of a frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
<source>Edit text in the Story Editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
<source>Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
<source>Insert an arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
<source>Insert a bezier curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
<source>Insert a calligraphic line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
<source>Insert a freehand line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
<source>Insert an image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
<source>Insert a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
<source>Insert a polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
<source>Insert a render frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
<source>Insert a shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
<source>Insert a spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
<source>Insert a table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
<source>Insert a text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
<source>Link text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
<source>Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1775"/>
<source>Insert link annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
<source>Insert text annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
<source>Insert PDF check box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
<source>Insert PDF combo box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
<source>Insert PDF list box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
<source>Insert PDF push button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
<source>Insert PDF radio button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
<source>Insert PDF text field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
<source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
<source>Rotate an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
<source>Select an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
<source>Unlink text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
<source>Insert 3D annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Počet stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Nulová mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Nulová nedělitená mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1821"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1822"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Přímé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1823"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1824"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Pravé jednoduché anglické</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1826"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Pravé dvojité anglické</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1827"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Jednoduché obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1828"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Dvojité obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1829"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1830"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1831"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1832"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1833"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1834"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1835"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>Asijské levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1836"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>Asijské pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1837"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>Asijské levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1838"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>Asijské pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Změnit velikost obrázku na rozměr rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished">Vložit obrázek ze schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Obrysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Unweld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Edit Welded Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1980"/>
<source>File</source>
<translation>Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1980"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1982"/>
<source>Edit</source>
<translation>Upravit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1982"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ú&amp;pravy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1984"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1984"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>St&amp;yl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1986"/>
<source>Item</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1986"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>O&amp;bjekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1988"/>
<source>Insert</source>
<translation>Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1988"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1990"/>
<source>Page</source>
<translation>Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1990"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1992"/>
<source>View</source>
<translation>Náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1992"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>Ná&amp;hled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1994"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1994"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1996"/>
<source>Extras</source>
<translation>Extra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1996"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;xtra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1998"/>
<source>Windows</source>
<translation>Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1998"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2000"/>
<source>Help</source>
<translation>Nápověda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2000"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Nápo&amp;věda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2307"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2357"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished">Nabídka modulů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2309"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2359"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2311"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2361"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Znaky unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished">Přesunout/změnit velikost ukazatele hodnoty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
</message>
6254,14 → 2225,6
<translation>výběrům</translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Zarovnat levé strany na pravou stranu kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Zarovnat dole</translation>
6272,10 → 2235,6
<translation>Zarovnat pravé strany</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Zarovnat horní části objektů na spodní část kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Vystředit na svislé osy</translation>
6291,10 → 2250,6
<translation>Vystředit na vodorovné osy</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Zarovnat spodní části objektů na horní část kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Zarovnat nahoře</translation>
6310,14 → 2265,6
<translation>Rozmístit</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Rozmístit pravé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
6333,14 → 2280,6
<translation>Rozmístit středy ve stejné vzdálenosti vodorovně</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Sjednotit svislé odsazení mezi objekty</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Rozmístit levé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
6371,14 → 2310,6
<translation>Nic nevybráno</translation>
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Některé objekty jsou uzamčeny.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odemknout vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
6523,583 → 2454,6
</message>
</context>
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<source>Field Properties</source>
<translation type="obsolete">Vlastnosti pole</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Typ:</translation>
</message>
<message>
<source>Button</source>
<translation type="obsolete">Tlačítko</translation>
</message>
<message>
<source>Text Field</source>
<translation type="obsolete">Textové pole</translation>
</message>
<message>
<source>Check Box</source>
<translation type="obsolete">Pole k zaškrtnuti</translation>
</message>
<message>
<source>Combo Box</source>
<translation type="obsolete">Pole k výběru</translation>
</message>
<message>
<source>List Box</source>
<translation type="obsolete">Pole se seznamem</translation>
</message>
<message>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Název:</translation>
</message>
<message>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Tip nástroje:</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Text</translation>
</message>
<message>
<source>Border</source>
<translation type="obsolete">Ohraničení</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
<translation type="obsolete">Barva:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Žádná</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Tloušťka:</translation>
</message>
<message>
<source>Thin</source>
<translation type="obsolete">tenká</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">normální</translation>
</message>
<message>
<source>Wide</source>
<translation type="obsolete">široká</translation>
</message>
<message>
<source>Style:</source>
<translation type="obsolete">Styl:</translation>
</message>
<message>
<source>Solid</source>
<translation type="obsolete">plný</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed</source>
<translation type="obsolete">přerušovaný</translation>
</message>
<message>
<source>Underline</source>
<translation type="obsolete">podtržený</translation>
</message>
<message>
<source>Beveled</source>
<translation type="obsolete">zkosený</translation>
</message>
<message>
<source>Inset</source>
<translation type="obsolete">vtlačený</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation type="obsolete">Ostatní</translation>
</message>
<message>
<source>Read Only</source>
<translation type="obsolete">Jen ke čtení</translation>
</message>
<message>
<source>Required</source>
<translation type="obsolete">Požadované</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Neexportovat hodnotu</translation>
</message>
<message>
<source>Visibility:</source>
<translation type="obsolete">Viditelnost:</translation>
</message>
<message>
<source>Visible</source>
<translation type="obsolete">Viditelné</translation>
</message>
<message>
<source>Hidden</source>
<translation type="obsolete">Skryté</translation>
</message>
<message>
<source>No Print</source>
<translation type="obsolete">Bez tisku</translation>
</message>
<message>
<source>No View</source>
<translation type="obsolete">Bez náhledu</translation>
</message>
<message>
<source>Appearance</source>
<translation type="obsolete">Vzhled</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Button Down</source>
<translation type="obsolete">Text pro stisknuté tlačítko</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Text pro přetočení</translation>
</message>
<message>
<source>Icons</source>
<translation type="obsolete">Ikony</translation>
</message>
<message>
<source>Use Icons</source>
<translation type="obsolete">Použít ikony</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation type="obsolete">Odstranit</translation>
</message>
<message>
<source>Pressed</source>
<translation type="obsolete">Zmáčnkuté</translation>
</message>
<message>
<source>Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Přetočit</translation>
</message>
<message>
<source>Icon Placement...</source>
<translation type="obsolete">Umístění ikon...</translation>
</message>
<message>
<source>Highlight</source>
<translation type="obsolete">Zvýraznění</translation>
</message>
<message>
<source>Invert</source>
<translation type="obsolete">Invertovat</translation>
</message>
<message>
<source>Outlined</source>
<translation type="obsolete">Obrysové</translation>
</message>
<message>
<source>Push</source>
<translation type="obsolete">Stisknout</translation>
</message>
<message>
<source>Multi-Line</source>
<translation type="obsolete">Víceřádkový</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
<translation type="obsolete">Heslo</translation>
</message>
<message>
<source>Limit of</source>
<translation type="obsolete">Omezení</translation>
</message>
<message>
<source>Characters</source>
<translation type="obsolete">Znaky</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation type="obsolete">Neposouvat</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation type="obsolete">Nekontrolovat pravopis</translation>
</message>
<message>
<source>Check Style:</source>
<translation type="obsolete">Ověřit styl:</translation>
</message>
<message>
<source>Check</source>
<translation type="obsolete">Ověřit</translation>
</message>
<message>
<source>Cross</source>
<translation type="obsolete">Kříž</translation>
</message>
<message>
<source>Diamond</source>
<translation type="obsolete">Diamant</translation>
</message>
<message>
<source>Circle</source>
<translation type="obsolete">Kruh</translation>
</message>
<message>
<source>Star</source>
<translation type="obsolete">Hvězda</translation>
</message>
<message>
<source>Square</source>
<translation type="obsolete">Čtverec</translation>
</message>
<message>
<source>Default is Checked</source>
<translation type="obsolete">Standardně je zatrženo</translation>
</message>
<message>
<source>Editable</source>
<translation type="obsolete">Upravitelné</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="obsolete">Volby</translation>
</message>
<message>
<source>Go To</source>
<translation type="obsolete">Jít na</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Form</source>
<translation type="obsolete">Potvrdit formulář</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Form</source>
<translation type="obsolete">Vynulovat formulář</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data</source>
<translation type="obsolete">Importovat data</translation>
</message>
<message>
<source>Event:</source>
<translation type="obsolete">Událost:</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Up</source>
<translation type="obsolete">Uvolnění myši</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Down</source>
<translation type="obsolete">Stisk tlačítka myši</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Enter</source>
<translation type="obsolete">Najetí myši</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Exit</source>
<translation type="obsolete">Opuštění myší</translation>
</message>
<message>
<source>On Focus</source>
<translation type="obsolete">Po přepnutí na</translation>
</message>
<message>
<source>On Blur</source>
<translation type="obsolete">Při rozmazání</translation>
</message>
<message>
<source>Script:</source>
<translation type="obsolete">Skript:</translation>
</message>
<message>
<source>Edit...</source>
<translation type="obsolete">Upravit...</translation>
</message>
<message>
<source>Submit to URL:</source>
<translation type="obsolete">Odeslat na URL:</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Odeslat údaje jako HTML</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data from:</source>
<translation type="obsolete">Importovat data z:</translation>
</message>
<message>
<source>Destination</source>
<translation type="obsolete">Cíl</translation>
</message>
<message>
<source>To File:</source>
<translation type="obsolete">Do souboru:</translation>
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Změnit...</translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Stránka:</translation>
</message>
<message>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Akce</translation>
</message>
<message>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation type="obsolete">Pole je naformátované jako:</translation>
</message>
<message>
<source>Plain</source>
<translation type="obsolete">Obyčejný</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="obsolete">Číslo</translation>
</message>
<message>
<source>Percentage</source>
<translation type="obsolete">Procento</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation type="obsolete">Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Time</source>
<translation type="obsolete">Čas</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Vlastní</translation>
</message>
<message>
<source>Number Format</source>
<translation type="obsolete">Formát čísla</translation>
</message>
<message>
<source>Decimals:</source>
<translation type="obsolete">Desetinné:</translation>
</message>
<message>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Použít symbol měny</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Symbol měny vpředu</translation>
</message>
<message>
<source>Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formátování</translation>
</message>
<message>
<source>Percent Format</source>
<translation type="obsolete">Formát procent</translation>
</message>
<message>
<source>Date Format</source>
<translation type="obsolete">Formát datumu</translation>
</message>
<message>
<source>Time Format</source>
<translation type="obsolete">Formát času</translation>
</message>
<message>
<source>Custom Scripts</source>
<translation type="obsolete">Vlastní skripty</translation>
</message>
<message>
<source>Format:</source>
<translation type="obsolete">Formát:</translation>
</message>
<message>
<source>Keystroke:</source>
<translation type="obsolete">Stisk klávesy:</translation>
</message>
<message>
<source>Format</source>
<translation type="obsolete">Formát</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not validated</source>
<translation type="obsolete">Hodnota není vyhodnocena</translation>
</message>
<message>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation type="obsolete">Hodnota musí být větší nebo rovna:</translation>
</message>
<message>
<source>and less or equal to:</source>
<translation type="obsolete">a menší nebo rovna:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom validate script:</source>
<translation type="obsolete">Ověření vlastním skriptem:</translation>
</message>
<message>
<source>Validate</source>
<translation type="obsolete">Vyhodnotit</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not calculated</source>
<translation type="obsolete">Hodnota není vypočítána</translation>
</message>
<message>
<source>Value is the</source>
<translation type="obsolete">Hodnota je</translation>
</message>
<message>
<source>sum</source>
<translation type="obsolete">součet</translation>
</message>
<message>
<source>product</source>
<translation type="obsolete">součin</translation>
</message>
<message>
<source>average</source>
<translation type="obsolete">průměr</translation>
</message>
<message>
<source>minimum</source>
<translation type="obsolete">minimum</translation>
</message>
<message>
<source>maximum</source>
<translation type="obsolete">maximum</translation>
</message>
<message>
<source>of the following fields:</source>
<translation type="obsolete">následujících polí:</translation>
</message>
<message>
<source>Pick...</source>
<translation type="obsolete">Vybrat...</translation>
</message>
<message>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation type="obsolete">Vlastní výpočtový skript:</translation>
</message>
<message>
<source>Calculate</source>
<translation type="obsolete">Vypočítat</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Zrušit</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation type="obsolete">Vložte sem čárkami oddělený seznam polí</translation>
</message>
<message>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation type="obsolete">Potřebujete minimálně ikonu pro Normal, abyste mohli použít ikony pro tlačítka</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Otevřít</translation>
</message>
<message>
<source>Example:</source>
<translation type="obsolete">Příklad:</translation>
</message>
<message>
<source>Selection Change</source>
<translation type="obsolete">Změna výběru</translation>
</message>
<message>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation type="obsolete">Písmo užité v PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">Indikátor je v PDF 1.3 ignorován</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
<translation type="obsolete">JavaScript</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation type="obsolete">Žádné</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation type="obsolete">Žádná</translation>
</message>
<message>
<source>Tooltip:</source>
<translation type="obsolete">Tip nástroje:</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="obsolete">Neexportovat hodnotu</translation>
</message>
<message>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="obsolete">Exportovat absolutní název souboru</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Submit format:</source>
<translation type="obsolete">Schválit formát:</translation>
</message>
<message>
<source>HTML</source>
<translation type="obsolete">HTML</translation>
</message>
<message>
<source>PDF</source>
<translation type="obsolete">PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
7203,10 → 2557,6
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">PDF dokumenty (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
7222,10 → 2572,6
<translation>Stránk&amp;a:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
7249,10 → 2595,6
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Použít vzorovou stránku</translation>
7263,50 → 2605,26
<translation>V&amp;zorová stránka:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply To</source>
<translation type="obsolete">Použít na</translation>
</message>
<message>
<source>Current &amp;page</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aktuální stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sudé stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Liché stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="obsolete">Všechny &amp;stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Within range</source>
<translation type="obsolete">&amp;Interval stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+I</translation>
7390,12 → 2708,12
<translation type="unfinished">Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="91"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="128"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7424,13 → 2742,6
</message>
</context>
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Žádná</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
7448,10 → 2759,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="obsolete">Přidejte kontrolu pravopisu prostřednictvím Aspellu. Můžete ji vybrat z nainstalovaných slovníků. Kontrolu pravopisu můžete použít průběžně v celém dokumentu nebo na vybraný text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
7490,10 → 2797,6
<translation>Z&amp;měnit</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished">Není ve slovníku:</translation>
7514,10 → 2817,6
<translation>Aktivní slovník:</translation>
</message>
<message>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="obsolete">Aktuálně aktivní slovník. Scribus používá slovníky Aspell.&lt;br/&gt;Jestliže jej chcete aktualizovat nebo přidat další slovníky, můžete je instalovat pomocí systémového instalátoru nebo správce balíků.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished">Ignorovat aktuální text, který nebyl nalezen v aktivním slovníku</translation>
7576,10 → 2875,6
<translation>výchozí</translation>
</message>
<message>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation type="obsolete"> slovník Aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
7673,24 → 2968,12
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="obsolete">Čá&amp;rové kódy...</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="24"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Čárový kód</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="obsolete">Rozhraní &quot;Pure Postscript Barcode Writer&quot;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="obsolete">Čá&amp;rový kód...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished">Vložit čárový kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="48"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7796,22 → 3079,10
<source>Select Type</source>
<translation>Vybrat typ</translation>
</message>
<message>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation type="obsolete">Vybrat typ čárového kódu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="obsolete">Generátor čárových kódů</translation>
</message>
<message>
<source>Barcode</source>
<translation type="obsolete">Čárový kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
7832,10 → 3103,6
<translation>Vynulovat ukázky čárového kódu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation type="obsolete">Vložit &amp;text do výsledného kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+TAlt+I</translation>
7846,10 → 3113,6
<translation>Jestliže je zatrženo, bude ve výsledném kódu také jeho textová reprezentace</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hlídat okolní místo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
7915,19 → 3178,11
<translation>Tipy a nápověda</translation>
</message>
<message>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation type="obsolete">Náhled výsledného kódu. 72dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>&amp;Kód:</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vložit kontrolní součet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+V</translation>
7938,10 → 3193,6
<translation>Vytvořit a vložit kontrolní součet do kódu</translation>
</message>
<message>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation type="obsolete">Vložit &amp;kontrolní číslici</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+K</translation>
8005,235 → 3256,158
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1969"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1162"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
<source>Delete</source>
<translation>Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1981"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="735"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1982"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1977"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1816"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1811"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1890"/>
<source>Object</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1227"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1222"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1893"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nová položka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1980"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="732"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="744"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1983"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="742"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1978"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1158"/>
<source>Rename</source>
<translation>Přejmenovat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Načíst...</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Uložit j&amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1227"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1222"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1893"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Název %1 není jedinečný.
Prosím, zvolte jiný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="918"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Zvolit adresář zápisníku</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="obsolete">Vybrat adresář</translation>
</message>
<message>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation type="obsolete">Zápisník (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="964"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Zvolit zápisník k importu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat soubory zápisníku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="760"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="758"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<source>Main</source>
<translation>Hlavní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="762"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Zkopírované položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="966"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Zápisník (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1156"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1154"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Vložit na stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1167"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1165"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopírovat do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1168"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1166"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Přesunout do:</translation>
</message>
<message>
<source>Save as...</source>
<translation type="obsolete">Uložit jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1206"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1200"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1203"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Vymazat obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1366"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Opravdu si přejete smazat všechny vstupy?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1411"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nový název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1970"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Vytvořit novou stránku zápisníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1971"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1979"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation type="obsolete">Nahrát existující zápisník</translation>
</message>
<message>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation type="obsolete">Uložit zvolený zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1977"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1972"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="obsolete">Importovat zápisník ze Scribusu &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1978"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1973"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Zavřít vybraný zápisník</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Záložky</translation>
</message>
<message>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Přesunout záložku</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Vložit záložku</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
8352,14 → 3526,6
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Systémové profily</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Účel reprodukce (rendering)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
8384,115 → 3550,6
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Výchozí barevný profil pro plné barvy na stránce</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Výchozí účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Výchozí vykreslování pro tiskárnu. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="obsolete">Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
</message>
<message>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="obsolete">Metoda zobrazení těch barev na obrazovce, které mohou být nesprávně vytištěny.
Vyžaduje to přesné profily a slouží to pouze jako varování.</translation>
</message>
<message>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="obsolete">Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aktivovat správu barev</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Plné barvy (Solid colors):</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tiskárna:</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">Mo&amp;nitor:</translation>
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">Tis&amp;kárna:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
</message>
<message>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="obsolete">Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="obsolete">Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Výchozí barevný profil importovaných CMYK obrázků</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Výchozí barevný profil importovaných RGB obrázků</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="obsolete">&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="obsolete">&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
<message>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrázky:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
8507,10 → 3564,6
<translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
</message>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Systémové profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
8595,10 → 3648,6
Tento profil by měl být nastavený na Váši tiskárnu - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Účel reprodukce (rendering)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<source>Images:</source>
<translation>Obrázky:</translation>
8627,10 → 3676,6
<translation type="unfinished">Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">Sim&amp;ulace tisku na obrazovku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
8791,10 → 3836,6
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="obsolete">HSV-barevná mapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Název:</translation>
8810,10 → 3851,6
<translation>Je přímou barvou</translation>
</message>
<message>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="obsolete">Je &quot;registration color&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
8821,25 → 3858,11
Je vyhrazen pro průhlednou barvu</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Název barvy není jedinečný</translation>
</message>
<message>
<source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
<translation type="obsolete">Výběrem této volby povolíte tisk na všech arších. Registrační barvy jsou použity pro tiskové značky, ořezové značky a registrační značky. Ty ovšem nebývají použity v samotné kompozici.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Výběrem této volby nastavíte tuto barvu jako přímou barvu, tedy vytvoříte další přímou barvu pro archy nebo separace. Používá se to, když např. logo nebo jiné barvy potřebují přesnou reprezentaci nebo nemohou být replikovány pomocí CMYK inkoustů. Metalické nebo fluorescentní inkousty jsou dobrým příkladem nemožnosti replikace pomocí CMYK inkoustů.</translation>
</message>
<message>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="obsolete">Nelze vytvořit barvu bez názvu
Zadejte prosím název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
8846,12 → 3869,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="obsolete">Zadaný název barvy již existuje,
prosím, vyberte jiný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<source>HSV Color Map</source>
8861,37 → 3878,37
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="323"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<source>Error: </source>
<translation>Chyba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Barva %1 už existuje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Barva %1 přidána.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Spouštění správce barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="341"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="490"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
</message>
9103,8 → 4120,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2433"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2461"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
9111,17 → 4128,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2446"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2453"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Délka: %1
9128,7 → 4145,7
Úhel: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Šířka: %1
9135,8 → 4152,8
Výška: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2483"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2490"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9144,17 → 4161,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Vybraná barva v barevné paletě dokumentu neexistuje. Zadejte prosím její nový název.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="172"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Barva nenalezena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="176"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Barva, kterou jste vybrali, již existuje. Pojmenujte, prosím, novou barvu jinak.</translation>
</message>
9162,17 → 4179,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="191"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Propojení textových rámců</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="195"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="196"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9180,44 → 4197,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="392"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="394"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="396"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="437"/>
<source>Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1545"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1551"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1557"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1556"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
9224,17 → 4241,38
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1820"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1823"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1848"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1851"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CdrPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="144"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="388"/>
<source>Parsing failed!
 
Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CellStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
9247,219 → 4285,56
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="193"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="196"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="443"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Vybrat znak:</translation>
</message>
<message>
<source>Font:</source>
<translation type="obsolete">Písmo:</translation>
</message>
<message>
<source>Character Class:</source>
<translation type="obsolete">Třída znaků:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">Vy&amp;mazat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="obsolete">Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="obsolete">Smazat aktuální výběr(y).</translation>
</message>
<message>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="obsolete">Plná znaková sada</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="obsolete">Základní latinka</translation>
</message>
<message>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="obsolete">Latin-1 doplňky</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="obsolete">Rozšířená latinka A</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="obsolete">Rozšířená latinka B</translation>
</message>
<message>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="obsolete">Obecná interpunkce</translation>
</message>
<message>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="obsolete">Horní a dolní indexy</translation>
</message>
<message>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="obsolete">Symboly měn</translation>
</message>
<message>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="obsolete">Symboly dopisu</translation>
</message>
<message>
<source>Number Forms</source>
<translation type="obsolete">Symboly číslic</translation>
</message>
<message>
<source>Arrows</source>
<translation type="obsolete">Šipky</translation>
</message>
<message>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="obsolete">Matematické operátory</translation>
</message>
<message>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="obsolete">Kreslení boxů</translation>
</message>
<message>
<source>Block Elements</source>
<translation type="obsolete">Blokové elementy</translation>
</message>
<message>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="obsolete">Geometrické tvary</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="obsolete">Různé symboly</translation>
</message>
<message>
<source>Dingbats</source>
<translation type="obsolete">Blbinky</translation>
</message>
<message>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="obsolete">Varianty minuskulí</translation>
</message>
<message>
<source>Ligatures</source>
<translation type="obsolete">Ligatury</translation>
</message>
<message>
<source>Specials</source>
<translation type="obsolete">Speciální znaky</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation type="obsolete">Řečtina</translation>
</message>
<message>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="obsolete">Rozšířená řečtina</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="obsolete">Azbuka</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="obsolete">Azbuka - doplňky</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation type="obsolete">Arabština</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="obsolete">Rozšířená arabština A</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="obsolete">Rozšířená arabština B</translation>
</message>
<message>
<source>Hebrew</source>
<translation type="obsolete">Hebrejština</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vložit kód:</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Zavřít tento dialog a vrátit se k úpravě textu</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="30"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation>Paleta znaků Scribusu (*.ucp);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="228"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation>Vyberte název souboru, který má být otevřen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="304"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="263"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation>Chyba při načítání souboru %1 - soubor může být poškozený.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="305"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Nelze uložit soubor %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="313"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Vypráznit paletu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="314"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Opravdu chcete vypráznit všechny znaky z palety?</translation>
</message>
9474,11 → 4349,7
<translation>Skrýt/zobrazit pokročilou paletu</translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="277"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation>Uložit rychlou paletu znaků</translation>
</message>
9652,10 → 4523,6
<translation>Vložit &amp;kód:</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation>Znaky k vložení</translation>
9727,10 → 4594,6
<translation>Chybí obrázek</translation>
</message>
<message>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">Obrázek má nižší DPI než %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekt obsahuje průhlednost</translation>
9766,10 → 4629,6
<translation>Volné objekty</translation>
</message>
<message>
<source>Problems found</source>
<translation type="obsolete">Nalezeny problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Předtisková kontrola</translation>
9923,20 → 4782,9
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Vybrat styly</translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Dostupné styly</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClockWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="79"/>
<source>A</source>
<translation type="unfinished">A</translation>
</message>
9960,10 → 4808,6
<translation type="unfinished">Provádím export...</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Varování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="122"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
10039,129 → 4883,6
</message>
</context>
<context>
<name>ColorManager</name>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Barvy</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nová</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">Ú&amp;pravy</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">&amp;Duplikovat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odstranit nepoužité</translation>
</message>
<message>
<source>Color Sets</source>
<translation type="obsolete">Množiny barev</translation>
</message>
<message>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="obsolete">Aktuální množina barev:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="obsolete">&amp;Uložit množinu barev</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="obsolete">Nahrát množinu barev</translation>
</message>
<message>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="obsolete">Uložit aktuální množinu barev</translation>
</message>
<message>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="obsolete">Odstranit nepoužité barvy z aktuální množiny barev</translation>
</message>
<message>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Importovat do současné množiny barvy z jiného dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="obsolete">Vytvořit novou barvu v aktuální množině</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Upravit zvolenou barvu</translation>
</message>
<message>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Vytvořit kopii vybrané barvy</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Smazat vybranou barvu</translation>
</message>
<message>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="obsolete">Nastavit aktuální množinu barev jako výchozí</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="obsolete">Vybrat název</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Otevřít</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Kopie %1</translation>
</message>
<message>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Nová barva</translation>
</message>
<message>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color many not be able to be printed exactly as displayed on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="obsolete">Pokud je správa barev povolená, varovný trojúhelník upozorňuje, že je barva zřejmě mimo barevný rozsah vybraného barevného profilu současné tiskárny. To znamená, že barva pravděpodobně nebude vytištěna tak, jak je zobrazena na obrazovce. Přímé barvy jsou označeny červeným kolečkem. Registrační barvy jsou označeny značkou. Další tipy ohledně varování v souvislosti s barevným rozsahem naleznete v online nápovědě v sekci Správa barev.</translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Všechny podporované formáty (%1);;Dokumenty (%2);;Ostatní soubory (%3);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation type="obsolete">Informace</translation>
</message>
<message>
<source>Import Colors</source>
<translation type="obsolete">Importovat barvy</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheel</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
10175,6 → 4896,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
<source>Complementary</source>
<translation>Komplementární</translation>
</message>
10199,226 → 4921,72
<translation>Základní barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
<source>Monochromatic Light</source>
<translation type="obsolete">Monochromatické světlé</translation>
<translation type="unfinished">Monochromatické světlé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
<source>Monochromatic Dark</source>
<translation type="obsolete">Monochromatické tmavé</translation>
<translation type="unfinished">Monochromatické tmavé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
<source>1st. Analogous</source>
<translation type="obsolete">První analogická</translation>
<translation type="unfinished">První analogická</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
<source>2nd. Analogous</source>
<translation type="obsolete">Druhá analogická</translation>
<translation type="unfinished">Druhá analogická</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
<source>1st. Split</source>
<translation type="obsolete">První dělená</translation>
<translation type="unfinished">První dělená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
<source>2nd. Split</source>
<translation type="obsolete">Druhá dělená</translation>
<translation type="unfinished">Druhá dělená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
<source>3rd. Split</source>
<translation type="obsolete">Třetí dělená</translation>
<translation type="unfinished">Třetí dělená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
<source>4th. Split</source>
<translation type="obsolete">Čtvrtá dělená</translation>
<translation type="unfinished">Čtvrtá dělená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
<source>1st. Triadic</source>
<translation type="obsolete">První triadická</translation>
<translation type="unfinished">První triadická</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
<source>2nd. Triadic</source>
<translation type="obsolete">Druhá triadická</translation>
<translation type="unfinished">Druhá triadická</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
<source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
<translation type="obsolete">První tetradická (opak základní)</translation>
<translation type="unfinished">První tetradická (opak základní)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
<source>2nd. Tetradic (angle)</source>
<translation type="obsolete">Druhá tetradická (úhel)</translation>
<translation type="unfinished">Druhá tetradická (úhel)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
<source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
<translation type="obsolete">Třetí tetradická (opačný úhel)</translation>
<translation type="unfinished">Třetí tetradická (opačný úhel)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Normální vidění</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Barvoslepost</translation>
</message>
<message>
<source>Vision Defect:</source>
<translation type="obsolete">Porucha vidění:</translation>
</message>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Kruhová paleta</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Barva</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<source>M</source>
<translation type="obsolete">M</translation>
</message>
<message>
<source>Y</source>
<translation type="obsolete">Y</translation>
</message>
<message>
<source>K</source>
<translation type="obsolete">K</translation>
</message>
<message>
<source>Select Method:</source>
<translation type="obsolete">Vyberte metodu:</translation>
</message>
<message>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation type="obsolete">Úhel (0-90 stupňů):</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sloučit barvy</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nahradit barvy</translation>
</message>
<message>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Nahradit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Ponechat barvy netknuté</translation>
</message>
<message>
<source>Merging colors</source>
<translation type="obsolete">Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<source>Error: </source>
<translation type="obsolete">Chyba:</translation>
</message>
<message>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="obsolete">Spouštění správce barev.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Merging</source>
<translation type="obsolete">Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation type="obsolete">Vy&amp;tvořit barvu...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat existující barvu...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sloučit barvy</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation type="obsolete">Z&amp;aměnit barvy</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">&amp;Barva</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
</message>
<message>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation type="obsolete">Klikněte kolečkem pro získání základní barvy. Jedná se o odstín v režimu HSV.</translation>
</message>
<message>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="obsolete">Ukázkové barevné schéma</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
</message>
<message>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation type="obsolete">Barvy vybraného barevného schématu</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
</message>
<message>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Nová barva</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="obsolete">Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Barevné složky...</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Barvoslepost (červená)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Barvoslepost (zelená)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Barvoslepost (modrá)</translation>
</message>
<message>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="obsolete">Barva %1 už existuje!</translation>
</message>
<message>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="obsolete">Barva %1 přidána.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
10439,7 → 5007,7
<context>
<name>ColumnResize</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="93"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Šířka</translation>
</message>
10447,660 → 5015,629
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Použít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="287"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Uložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<source>Warning</source>
<translation>Varování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation>Žádný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation>Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Jedna strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<source>Double Sided</source>
<translation>Dvojstrany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
<source>3-Fold</source>
<translation>3 složení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
<source>4-Fold</source>
<translation>4 složení</translation>
</message>
<message>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Levá stránka</translation>
</message>
<message>
<source>Middle</source>
<translation type="obsolete">Střední</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Left</source>
<translation type="obsolete">Střední levá</translation>
</message>
<message>
<source>Middle Right</source>
<translation type="obsolete">Střední pravá</translation>
</message>
<message>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Pravá stránka</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normální</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Left</source>
<translation type="obsolete">Normální vlevo</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Middle</source>
<translation type="obsolete">Normální na střed</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Right</source>
<translation type="obsolete">Normální vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<source>Monday</source>
<translation>Pondělí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<source>Tuesday</source>
<translation>Úterý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<source>Wednesday</source>
<translation>Středa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<source>Thursday</source>
<translation>Čtvrtek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<source>Friday</source>
<translation>Pátek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<source>Saturday</source>
<translation>Sobota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<source>Sunday</source>
<translation>Neděle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<source>January</source>
<translation>Leden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<source>February</source>
<translation>Únor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<source>March</source>
<translation>Březen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<source>April</source>
<translation>Duben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<source>May</source>
<translation>Květen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<source>June</source>
<translation>Červen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<source>July</source>
<translation>Červenec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<source>August</source>
<translation>Srpen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<source>September</source>
<translation>Září</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<source>October</source>
<translation>Říjen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="397"/>
<source>November</source>
<translation>Listopad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<source>December</source>
<translation>Prosinec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="432"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="294"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<source>Image Frame</source>
<translation>Obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<source>Line</source>
<translation>Čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Lomená čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Text na křivce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Generovaný rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<source>PDF 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Seskupit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<source>Regular Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation type="unfinished">Vícenásobný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation>PDF tlačítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<source>PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation>PDF Textové pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation>PDF pole k zaškrtnutí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation>PDF pole k výběru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation>PDF pole se seznamem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation type="unfinished">PDF textová anotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation type="unfinished">PDF anotace odkazem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>Button</source>
<translation type="unfinished">Tlačítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<source>RadioButton</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<source>Textfield</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<source>Checkbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<source>Combobox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Listbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
<source>TextAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
<source>Link</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation>Levá stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation>Střední</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation>Střední levá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation>Střední pravá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation>Pravá stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation>Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation>Normální vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation>Normální na střed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation>Normální vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<source>Solid Line</source>
<translation>Plná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Přerušovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Tečkovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Čerchovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Dvojitě čerchovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation>Výchozí styl odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation>Výchozí styl znaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation>Výchozí styl čáry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
<source>Default Table Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
<source>Default Cell Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>Odstíny šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">Dvoubarevný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="404"/>
<source>Monochrome</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation>Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation>Normální vidění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation>Barvoslepost (červená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation>Barvoslepost (zelená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="410"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation>Barvoslepost (modrá)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation>Barvoslepost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation>Vlastní: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Žádné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vyčnívající vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vyčnívající vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vlevo zavěšená interpunkce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="419"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vpravo zavěšená interpunkce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="420"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Výchozí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="423"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation>Min. prokládání textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="424"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation>Max. prokládání textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="427"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation>Min. šířka znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="428"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation>Max. šířka znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="unfinished">PostScript Level 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="unfinished">PostScript Level 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="unfinished">PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="447"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="456"/>
<source>px</source>
<translation type="unfinished">px</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<source>Alt</source>
<translation type="unfinished">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<source>Shift</source>
<translation type="unfinished">Shift</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<source>Cmd</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="478"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="unfinished">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished">Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="479"/>
<source>Meta</source>
<translation type="unfinished">Meta</translation>
</message>
11108,284 → 5645,171
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="279"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Nastavení náhledu</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="151"/>
<source>In&amp;fo</source>
<translation type="unfinished">In&amp;fo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="535"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Vložit soubor...</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="136"/>
<source>Print: </source>
<translation type="unfinished">Tisk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="569"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Smazat stránku</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="139"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="unfinished">Povoleno</translation>
</message>
<message>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="obsolete">Vložit obrázek ze schránky</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="141"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Zakázáno</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation>Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="200"/>
<source>Contents</source>
<translation type="unfinished">Obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation>Název:</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="213"/>
<source>Edit 3D Annotation...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="227"/>
<source>Insert Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="300"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Nastavení náhledu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normální</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="344"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Obrázek</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation type="obsolete">Vodorovný přechod</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="369"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation type="obsolete">Svislý přechod</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="374"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation type="obsolete">Úhlopříčný přechod</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="376"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Zápisník</translation>
</message>
<message>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation type="obsolete">Obrácený úhlopříčný přechod</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="407"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="unfinished">Přesu&amp;nout do hladiny</translation>
</message>
<message>
<source>Radial Gradient</source>
<translation type="obsolete">Kruhový přechod</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="439"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hladina</translation>
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
<translation type="obsolete">Neprůsvitnost:</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="462"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation type="unfinished">K&amp;onverze na</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="478"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="unfinished">&amp;Volby PDF</translation>
</message>
<message>
<source>Shade:</source>
<translation type="obsolete">Odstín:</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="511"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Upravit</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation type="obsolete">Upravit vlastnosti barvy čáry</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="559"/>
<source>&amp;Paste Here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation type="obsolete">Upravit vlastnosti barvy výplně</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="567"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Saturation of color</source>
<translation type="obsolete">Sytost barvy</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="575"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Vložit soubor...</translation>
</message>
<message>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation type="obsolete">Normální výplň nebo přechody</translation>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="609"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Smazat stránku</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
<message>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation type="obsolete">Nastavení průhlednosti vybrané barvy</translation>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation>Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation type="obsolete">Volný lineární přechod</translation>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation>Název:</translation>
</message>
<message>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation type="obsolete">Volný kruhový gradient</translation>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
<message>
<source>X1:</source>
<translation type="obsolete">X1:</translation>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Y1:</source>
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<source>X2:</source>
<translation type="obsolete">X2:</translation>
</message>
<message>
<source>Y2:</source>
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<source>Move Vector</source>
<translation type="obsolete">Přesunout vektor</translation>
</message>
<message>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation type="obsolete">Začátek přechodového vektoru přesuňte pomocí stisknutého levého tlačítka myši, konec vektoru pomocí pravého stisknutého tlačítka</translation>
</message>
<message>
<source>Display only used Colors</source>
<translation type="obsolete">Zobrazit pouze použité barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="412"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="419"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished">Obrys</translation>
</message>
<message>
<source>Offsets</source>
<translation type="obsolete">Posuny</translation>
</message>
<message>
<source>X:</source>
<translation type="obsolete">X:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<source>Scaling</source>
<translation type="obsolete">Změna velikosti</translation>
</message>
<message>
<source>X-Scale:</source>
<translation type="obsolete">X-Měřítko:</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Scale:</source>
<translation type="obsolete">Y-Měřítko:</translation>
</message>
<message>
<source>Rotation</source>
<translation type="obsolete">Otočení</translation>
</message>
<message>
<source>Angle</source>
<translation type="obsolete">Úhel</translation>
</message>
<message>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="obsolete">Nastavení průhlednosti</translation>
</message>
<message>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="obsolete">Režim směšování:</translation>
</message>
<message>
<source>Darken</source>
<translation type="obsolete">Ztmavit</translation>
</message>
<message>
<source>Lighten</source>
<translation type="obsolete">Zesvětlit</translation>
</message>
<message>
<source>Multiply</source>
<translation type="obsolete">Násobit</translation>
</message>
<message>
<source>Screen</source>
<translation type="obsolete">Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<source>Overlay</source>
<translation type="obsolete">Overlay</translation>
</message>
<message>
<source>Hard Light</source>
<translation type="obsolete">Studené světlo</translation>
</message>
<message>
<source>Soft Light</source>
<translation type="obsolete">Teplé světlo</translation>
</message>
<message>
<source>Difference</source>
<translation type="obsolete">Rozdíl</translation>
</message>
<message>
<source>Exclusion</source>
<translation type="obsolete">Exkluze</translation>
</message>
<message>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="obsolete">Barevný fígl</translation>
</message>
<message>
<source>Color Burn</source>
<translation type="obsolete">Vypálení barvy</translation>
</message>
<message>
<source>Hue</source>
<translation type="obsolete">Odstín</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation type="obsolete">Sytost</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Barva</translation>
</message>
<message>
<source>Luminosity</source>
<translation type="obsolete">Světlost</translation>
</message>
<message>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation type="obsolete">Zobrazit celý seznam barev v dokumentu nebo jen použité barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="94"/>
<source>Solid</source>
<translation type="unfinished">plný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="95"/>
<source>Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="82"/>
<source>Hatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="654"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="688"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1314"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11393,7 → 5817,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="838"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="845"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11632,14 → 6056,6
<translation>Zrcadlit</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Ne</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
<source>Orientation</source>
11691,10 → 6107,6
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Soubory křivek (*.scu);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
11746,12 → 6158,6
<translation>Kódování:</translation>
</message>
<message>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation type="obsolete">Přesunutí do adresáře dokumentů.
Lze uvést v Nastavení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="379"/>
<source>&amp;Compress File</source>
11796,93 → 6202,22
<context>
<name>CvgPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="150"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="348"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CwSetColor</name>
<message>
<source>Set Color Components</source>
<translation type="obsolete">Nastavit barevné složky</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">R:</translation>
</message>
<message>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">G:</translation>
</message>
<message>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">C:</translation>
</message>
<message>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">M:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">K:</translation>
</message>
<message>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation type="obsolete">Nastavit &amp;RGB</translation>
</message>
<message>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation type="obsolete">Nastavit &amp;CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation type="obsolete">Nastavit &amp;HSV</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
11940,25 → 6275,6
</message>
</context>
<context>
<name>DelStyle</name>
<message>
<source>Delete Style</source>
<translation type="obsolete">Smazat styl</translation>
</message>
<message>
<source>Delete Style:</source>
<translation type="obsolete">Smazat styl:</translation>
</message>
<message>
<source>Replace With:</source>
<translation type="obsolete">Nehradit čím:</translation>
</message>
<message>
<source>No Style</source>
<translation type="obsolete">Bez stylu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DialogsAPI</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
12155,532 → 6471,24
</message>
</context>
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation type="obsolete">Přidat do dokumentu část s číslováním stránek. Nová část bude přidána za aktuálně vybranou část.</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation type="obsolete">Odstranit aktuálně vybranou část.</translation>
</message>
<message>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation type="obsolete">1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation type="obsolete">i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation type="obsolete">I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation type="obsolete">a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation type="obsolete">A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; Volitelný název pro část, např. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazeno:&lt;/b&gt;Vyberte, pokud chcete v této části zobrazit čísla stránek a pokud je v části alespoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Číslo stránky, od které se má začít.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Po:&lt;/b&gt; Číslo stránky, u které se má skončit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Styl:&lt;/b&gt; Vyberte styl pro číslování stránek.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Začátek:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmezí stylu, kde se má začít, např. pokud je Start=2 a Style=a,b,c ..., potom budou čísla začínat u &quot;b&quot;. V první části dokumentu se nahradí původní první stránka novým značením.</translation>
</message>
<message>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation type="obsolete">Číslo stránky je mimo povolené hranice</translation>
</message>
<message>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation type="obsolete">Hodnota, kterou jste zadali, je mimo rozsah stránek v současném dokumentu (%1-%2).</translation>
</message>
<message>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Části dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<source>Shown</source>
<translation type="obsolete">Zobrazeno</translation>
</message>
<message>
<source>From</source>
<translation type="obsolete">Od</translation>
</message>
<message>
<source>To</source>
<translation type="obsolete">Po</translation>
</message>
<message>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Styl</translation>
</message>
<message>
<source>Start</source>
<translation type="obsolete">Začátek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+V</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
<message>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Části dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<source>From</source>
<translation type="obsolete">Od</translation>
</message>
<message>
<source>To</source>
<translation type="obsolete">po</translation>
</message>
<message>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Styl</translation>
</message>
<message>
<source>Start</source>
<translation type="obsolete">Start</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+V</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<source>Shown</source>
<translation type="obsolete">Zobrazeno</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<source>Relates To</source>
<translation type="obsolete">Vztahuje se k</translation>
</message>
<message>
<source>Is Parent Of</source>
<translation type="obsolete">Je rodičem</translation>
</message>
<message>
<source>Is Child Of</source>
<translation type="obsolete">Je potomkem</translation>
</message>
<message>
<source>Text Frames</source>
<translation type="obsolete">Textové rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Image Frames</source>
<translation type="obsolete">Obrázkové rámce</translation>
</message>
<message>
<source>Boolean</source>
<translation type="obsolete">Ano-ne</translation>
</message>
<message>
<source>Integer</source>
<translation type="obsolete">Číslo</translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
<translation type="obsolete">Řetězec</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation type="obsolete">Žádný</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation type="obsolete">Nic</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation type="obsolete">Žádné</translation>
</message>
<message>
<source>Real Number</source>
<translation type="obsolete">Reálné číslo</translation>
</message>
<message>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributy objektů dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Typ</translation>
</message>
<message>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Hodnota</translation>
</message>
<message>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parametr</translation>
</message>
<message>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Vztah</translation>
</message>
<message>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Vztah k</translation>
</message>
<message>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Automaticky přidat k</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vyčistit</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
<message>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributy objektů dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Název</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Typ</translation>
</message>
<message>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Hodnota</translation>
</message>
<message>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parametr</translation>
</message>
<message>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Vztah</translation>
</message>
<message>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Vztah k</translation>
</message>
<message>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Automaticky přidat k</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+V</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vymazat</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+N</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Druck</name>
<message>
<source>Setup Printer</source>
<translation type="obsolete">Nastavit tiskárnu</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="obsolete">Soubor</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="obsolete">Volby</translation>
</message>
<message>
<source>All</source>
<translation type="obsolete">Všechny</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<source>Cyan</source>
<translation type="obsolete">Tyrkysová</translation>
</message>
<message>
<source>Magenta</source>
<translation type="obsolete">Purpurová</translation>
</message>
<message>
<source>Yellow</source>
<translation type="obsolete">Žlutá (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<source>Black</source>
<translation type="obsolete">Černá (Black)</translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
<translation type="obsolete">Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny stránky, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo stránky.</translation>
</message>
<message>
<source>Print Destination</source>
<translation type="obsolete">Tisk do</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Volby...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Soubor:</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Změnit...</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation type="obsolete">A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
</message>
<message>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Příkaz:</translation>
</message>
<message>
<source>Range</source>
<translation type="obsolete">Interval</translation>
</message>
<message>
<source>Print &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Tisknout &amp;vše</translation>
</message>
<message>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="obsolete">Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation type="obsolete">T&amp;isknout interval</translation>
</message>
<message>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Počet kopií:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Print</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tisk</translation>
</message>
<message>
<source>Print Normal</source>
<translation type="obsolete">Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<source>Print Separations</source>
<translation type="obsolete">Tisknout separace
</translation>
</message>
<message>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="obsolete">Tisknout barevně, pokud lze</translation>
</message>
<message>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="obsolete">Tisknout v odstínech šedé</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level 1</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level 2</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation type="obsolete">Stránka</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="obsolete">Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>