Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24102 → Rev 24101

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.sa.ts
28568,7 → 28568,7
<translation>अङ्कः गोचरात् बहिः। scribus.UNIT_* स्थिराणामेकम् उपयोजय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="31"/>
<source>Target is not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>लक्ष्यः चित्राबन्धः नास्ति।</translation>
28747,19 → 28747,19
<translation>मूलभूतवर्णेषु वर्णः न दृष्टः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="432"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="434"/>
<source>Cannot scale by 0%.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>0% इत्यनेन मापितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="541"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="543"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="570"/>
<source>Specified item not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>निर्दिष्टवस्तु चित्राबन्धः नास्ति।</translation>
29608,19 → 29608,19
<translation>#%1 सङ्केतकारणात् स्क्रैबस् त्रुट्यति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="358"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="360"/>
<source>Need selection or argument list of items to group</source>
<comment>python error</comment>
<translation>समूहस्थीकर्तुं वस्तूनां वरणम् अथवा वादसूची आवश्यकी</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="390"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="392"/>
<source>Cannot group less than two items</source>
<comment>python error</comment>
<translation>द्वाभ्यां वस्तुभ्यां न्यूनं समूहस्थीकर्तुं न शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="642"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="644"/>
<source>Selection must contain only shapes or bezier curves.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
29774,7 → 29774,7
<translation>फोण्ट्स् कृते अन्वेषयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3987"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3988"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>तव लेख्यपत्रपरिणामाः न सञ्चिताः, तान् प्रतिष्ठापयितुं च प्रार्थितोऽसि। अनुसन्तनोतुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
31655,12 → 31655,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="146"/>
<source>Emergency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="158"/>
<source>Autosave</source>
<translation>स्वतः सञ्चय</translation>
</message>
35094,12 → 35094,12
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2082"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4092"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4321"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6594"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8618"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3646"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4093"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6595"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8619"/>
<source>Ready</source>
<translation>सज्जम्</translation>
</message>
35106,7 → 35106,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3000"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3115"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3736"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3737"/>
<source>Open</source>
<translation>उद्घाटय</translation>
</message>
35147,56 → 35147,56
<translation>लोड् करोति...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3542"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3543"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> अनेन प्रतिसमाधत्तम् : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3572"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3573"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(विकृतम्)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4022"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4087"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7064"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7236"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4023"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4088"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7065"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7223"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7237"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7053"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4073"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7054"/>
<source>Save As</source>
<translation>एवं सञ्चय </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4101"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4102"/>
<source>Saving...</source>
<translation>सञ्चयति...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4229"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6734"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6883"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4230"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6735"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6812"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6884"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>स्क्रैबस् द्वारा केचन दोषाः प्रत्यभिज्ञाताः। तान् परिशोधितुं पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्तारम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4264"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4265"/>
<source>Printing...</source>
<translation>मुद्रयति...</translation>
</message>
35203,94 → 35203,94
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2111"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7032"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8353"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4269"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7033"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8354"/>
<source>Document</source>
<translation>लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4309"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4310"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>मुद्रणं निष्फलम्!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4399"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4400"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>उपयोगे भवं वस्तु कर्तयितुं न शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4399"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4400"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>%1 वस्तु सम्प्रति कथासम्पादकेन सम्पादितः अस्ति। कर्तनकार्यं निरस्तं भविष्यति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5037"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5038"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Qt उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5068"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5069"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>स्क्रैबस् संहिता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6175"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>परिमाणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6175"/>
<source>Size</source>
<translation>परिमाणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6580"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6581"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7000"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7096"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7218"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7219"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-पृष्ठम्%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7753"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7754"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>कानिचन वस्तूनि पिहितानि सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7749"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7750"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>सर्वं पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7250"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7251"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7750"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7751"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>सर्वम् उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3846"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8817"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3847"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8818"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>निश्चयेन तव विद्यमानं चित्रं प्रतिसमाधातुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
35320,22 → 35320,22
<translation>अद्यतनं लेपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4070"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4071"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>लेख्यपत्राणि (*.sla *.sla.gz);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3758"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3759"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>निश्चयेन तव सर्वविषयं स्वच्छीकर्तुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3540"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>अनेन लेख्यपत्रेण उपयुक्तानि कानिचन वर्णप्रोफैल्स् न संस्थापितानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7053"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7054"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
35345,19 → 35345,19
<translation>प्रयोक्तृसरलमार्गान् प्रयोजयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6616"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6617"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>चित्राणि नवीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4085"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4021"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4086"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4372"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4373"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>मुद्रण इञ्जिन् आरम्भः निष्फलः</translation>
</message>
35367,19 → 35367,19
<translation>सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9094"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9172"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9173"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>नाम :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9094"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9172"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9173"/>
<source>New Entry</source>
<translation>नूतननिवेशः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6775"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6776"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35394,7 → 35394,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7516"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7517"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35424,31 → 35424,31
<translation>पुस्तकचिह्नानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9516"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9517"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9543"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9772"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9544"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9773"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9551"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9785"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9552"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9786"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9559"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9823"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9560"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9824"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9569"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9844"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9570"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9845"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35554,13 → 35554,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8614"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8615"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8615"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8616"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
35570,67 → 35570,67
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5123"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5123"/>
<source>Save as</source>
<translation>एवं सञ्चय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6188"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>भाषा :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6188"/>
<source>Language</source>
<translation>भाषा :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7567"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7568"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8464"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8465"/>
<source>The program %1 is missing or failed to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8608"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8609"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8609"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8610"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8610"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8611"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8611"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8612"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8612"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8613"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8613"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8614"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9754"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9755"/>
<source>Edit %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>