Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 24450 → Rev 24449

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.sl.ts
5093,111 → 5093,125
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="38"/>
<source>If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Če je upravljanje barv omogočeno, klicaj opozarja, da je lahko barva izven barvenga obsega trenutno izbranega profila tiskalnika. To pomeni, da natisnjena barva lahko ne bo popolnoma enaka prikazu na zaslonu. Posebne barve so označene z rdečim krogcem. Več namigov glede opzoril barvnega obsega lahko preberete na spletu pod naslovom Upravljanje z barvami (Color Management). Oznakovne barve bodo imele poleg barve registrski znak. Uporabi oznakovno barvo le za znake tiskalnika ali porezave.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="52"/>
<source>1</source>
<translation>1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="62"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation>V trenutni nabor uvozi barve iz drugega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="65"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Uvozi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="78"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation>Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="81"/>
<source>Add</source>
<translation>Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="88"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation>Uredi izbrano barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="91"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ur&amp;edi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="98"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation>Naredi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="101"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Po&amp;dvoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="108"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation>Izbriši izbrano barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="111"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="118"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation>Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="121"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation>&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="128"/>
<source>Color Sets</source>
<translation>Nabori barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="134"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation>Trenuten nabor barv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="147"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="157"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation>Shrani trenuten nabor barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="160"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation>&amp;Shrani nabor barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="181"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="188"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation>Naredi trenutni nabor barv privzet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="191"/>
<source>OK</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="198"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
6242,17 → 6256,17
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="17"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation>Pretvori stran v glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation>Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation>Kopiraj predmete uporabljene glavne strani</translation>
</message>
6594,68 → 6608,68
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="401"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodiranje znakov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="371"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Stisni datoteko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;vključi pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="317"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Pokaži predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="351"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Vključi barvne profile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="318"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Pokaži predogled in podatke o izbrani datoteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="388"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Ob shranjevanju stisni Scribusov dokument&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="390"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Pri nabiranju datotek za dokument vključi pisave. Preverite, da poznate in razumete licenčne pogoje za vse pisave, ki jih tako zberete in morebiti razširjate naprej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="392"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Pri nabiranju datotek za dokument vključi barvne profile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
<source>Import Option:</source>
<translation>Možnosti uvoza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="451"/>
<source>Keep original size</source>
<translation>Ohrani izvorno velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="452"/>
<source>Downscale to page size</source>
<translation>Pomanjšaj na velikost strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="453"/>
<source>Upscale to page size</source>
<translation>Povečaj na velikost strani</translation>
</message>
7222,231 → 7236,226
<context>
<name>EffectsDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Učinki slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<source>Options:</source>
<translation>Možnosti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<source>Color:</source>
<translation>Barva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="83"/>
<source>Preview</source>
<translation>Predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="116"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Senca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="132"/>
<source>Brightness:</source>
<translation>Sijavost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="154"/>
<source>Contrast:</source>
<translation>Kontrast:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="205"/>
<source>Radius:</source>
<translation>Polmer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="187"/>
<source>Value:</source>
<translation>Vrednost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="223"/>
<source>Posterize:</source>
<translation>Razodtenči:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="464"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="481"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="489"/>
<source>Available Effects</source>
<translation>Učinki na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="795"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="855"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="869"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1445"/>
<source>Blur</source>
<translation>Zabrisanost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="517"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="780"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="794"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="863"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1423"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Sijavost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="775"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="789"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1415"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Obarvanost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="522"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="785"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="851"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="481"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="550"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="799"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="865"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1429"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="770"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="847"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="784"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="861"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1011"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Sivinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="765"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="484"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="526"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="779"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1013"/>
<source>Invert</source>
<translation>Preobrni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="803"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="857"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="817"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1458"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Razodtenči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="527"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="790"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="853"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="867"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Izostri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="501"/>
<source>Add</source>
<translation>Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="505"/>
<source>Remove</source>
<translation>Odstrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="489"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="516"/>
<source>Applied Effects</source>
<translation>Uporabljeni učinki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="621"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="635"/>
<source>OK</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="639"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="294"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="363"/>
<source>Color 1:</source>
<translation>Barva 1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="384"/>
<source>Color 2:</source>
<translation>Barva 2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="405"/>
<source>Color 3:</source>
<translation>Barva 3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="429"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="426"/>
<source>Color 4:</source>
<translation>Barva 4:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="575"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="822"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1464"/>
<source>Duotone</source>
<translation>Dvobarvno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="813"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="881"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1076"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="479"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="584"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="827"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1090"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1499"/>
<source>Tritone</source>
<translation>Tribarvno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="565"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="818"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1157"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="832"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1171"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1550"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>Štiribarvno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="574"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="823"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="483"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="602"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="837"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1615"/>
<source>Curves</source>
<translation>Krivulje</translation>
</message>
7531,7 → 7540,7
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="229"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>Vse str&amp;ani</translation>
</message>
7563,22 → 7572,22
<translation>Vrste datotek za izvoz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="50"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Spremeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="34"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Izvozi v mapo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="86"/>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation>&amp;Vrsta slike:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="99"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Kakovost:</translation>
</message>
7588,38 → 7597,38
<translation>Izvozi kot sliko(e)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="80"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="225"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="125"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Ločljivost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="245"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="161"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="135"/>
<source> dpi</source>
<translation>dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="201"/>
<source>Range</source>
<translation>Obseg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="243"/>
<source>&amp;Current page</source>
<translation>&amp;Trenutna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="83"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="222"/>
<source>&amp;Range</source>
<translation>&amp;Obseg</translation>
</message>
7641,7 → 7650,7
uporabite ločljivost 72 dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="151"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
7651,7 → 7660,7
<translation>Velikost slik. 100% za brez sprememb, 200% za dvojno velikost, itn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="184"/>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation>Velikost slike v slikovnih pikah</translation>
</message>
7666,17 → 7675,17
<translation>Samodejno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="61"/>
<source>Naming of exported files:</source>
<translation>Poimenovanje izvoženih datotek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="67"/>
<source>Prefix:</source>
<translation>Predpona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="177"/>
<source>No Background</source>
<translation>Brez ozadja</translation>
</message>
7995,22 → 8004,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Splošči pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
<translation>Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Splošči pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pretvori Bezierjevo pot v pot iz ravnih odsekov.</translation>
</message>
</context>
<context>
8161,52 → 8170,52
<translation>V kožuščku hudobnega fanta stopiclja mizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation>Predogled pisav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation>&amp;Hitro iskanje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>&amp;Velikost pisave:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation>Besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation>Vzorčno besedilo za predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation>&amp;Nastavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="139"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation>Ponastavi besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
8216,17 → 8225,17
<translation>Z vnosom besedila lahko hitreje preiščete imena pisav. Iskanje ne ločuje med velikimi in malimi črkami. Podano besedilo je obravnavano kot podniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="149"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation>&amp;Privzeto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation>Pokaži razširjene podatke o pisavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation>Določite besedilo za predogled</translation>
</message>
8501,162 → 8510,162
<translation>&amp;Posamično</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="184"/>
<source>Horizontals</source>
<translation>Vodoravnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="65"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="433"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="78"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>&amp;Izbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="405"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="381"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="289"/>
<source>Verticals</source>
<translation>Navpičnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="110"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="113"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Izbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="144"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Zakleni vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="166"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="174"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation>&amp;Uporabi na vseh straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="157"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="177"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="165"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation>&amp;Stolpec/vrstica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="190"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation>&amp;Število:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="222"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation>U&amp;porabi razmik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="225"/>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="244"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="349"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="376"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="456"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="420"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="389"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="365"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation>&amp;Robovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="402"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="378"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation>&amp;Izbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="319"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="295"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation>Števi&amp;lo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>Uporabi &amp;razmik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="432"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="408"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>&amp;Razno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="450"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="414"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Izbriši vsa vodila s trenutne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="453"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="417"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Izbriši vodila s &amp;trenutne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="463"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="427"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Izbriši vsa vodila iz trenutnega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="466"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="430"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Izbriši vodila iz &amp;vseh strani</translation>
</message>
8666,93 → 8675,93
<translation>Upravljalnik vodil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="62"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation>Dodaj novo vodoravno vodilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="75"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation>Izbriši izbrano vodoravno vodilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="107"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation>Dodaj novo navpično vodilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation>Izbriši izbrano navpično vodilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="138"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation>Zakleni vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="151"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation>Uporabi na vseh straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="227"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="203"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation>Število vodoravnih vodil, ki naj bodo ustvarjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="332"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation>Število navpičnih vodil, ki naj bodo ustvarjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="219"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation>Ustvari vrstice z vodili, z dodatnim razmikom med vrsticami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation>Ustvari stolpce z vodili, z dodatnim razmikom med stolpci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="241"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation>Ustvari izbrano število vodoravnih vodil glede na trenutno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="257"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Ustvari izbrano število vodoravnih vodil glede na robove trenutne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="294"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="270"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Ustvari izbrano število vodoravnih vodil glede na trenuten izbor predmetov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="370"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="346"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
<translation>Ustvari izbrano število navpičnih vodil glede na trenutno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="386"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="362"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Ustvari izbrano število navpičnih vodil glede na robove trenutne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="375"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Ustvari izbrano število navpičnih vodil glede na trenuten izbor predmetov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="171"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation>Uporabi prikazana vodila na vseh straneh dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="364"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="340"/>
<source>Refer to</source>
<translation>Nanašanje na</translation>
</message>
8925,7 → 8934,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="110"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Preverjanje črkovanja končano</translation>
</message>
</context>
<context>
8933,43 → 8942,43
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="14"/>
<source>Check Spelling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Preveri črkovanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="22"/>
<source>Text Language:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jezik besedila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="49"/>
<source>Not in dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ni v slovarju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="102"/>
<source>Ignore Once</source>
<translation>Prezri enkrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="109"/>
<source>Ignore All</source>
<translation>Prezri vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="59"/>
<source>Suggestions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Predlogi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="71"/>
<source>Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamenjaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="78"/>
<source>Change All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamenjaj vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="102"/>
<source>Ignore Once</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="109"/>
<source>Ignore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HunspellPlugin</name>
8976,7 → 8985,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="33"/>
<source>Check Spelling...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Preveri črkovanje ...</translation>
</message>
</context>
<context>
10152,6 → 10161,191
</message>
</context>
<context>
<name>Imposition</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Pokončno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Ležeče</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImpositionBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
<source>Imposition</source>
<translation>Impozicija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
<source>Gri&amp;d</source>
<translation>&amp;Mreža</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
<source>Copies</source>
<translation>Kopije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
<source>Do&amp;uble sided</source>
<translation>&amp;Dvostransko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
<source>Front side</source>
<translation>Naslovnica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
<source>Back side</source>
<translation>Zadnja stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
<source>&amp;Booklet</source>
<translation>&amp;Knjižica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
<source>Pages per sheet</source>
<translation>Strani na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
<source>4</source>
<translation>4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
<source>8</source>
<translation>8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
<source>16</source>
<translation>16</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
<source>Pages</source>
<translation>strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Ločite strani z vejico, obsege določite z vezajem, npr. 1,4,9-11, da bi izbrali stran 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
<source>Fold</source>
<translation>Prepogni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
<source>Front page from</source>
<translation>Naslovnica iz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
<source>Facing Pages</source>
<translation>Lihe in sode strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
<source>Back page from</source>
<translation>Zadnja stran iz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
<source>Destination page</source>
<translation>Ciljna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Usmerjenost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
<source>Width</source>
<translation>Širina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
<source>Height</source>
<translation>Višina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
<source>Preview</source>
<translation>Predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
<source>Refresh preview</source>
<translation>Osveži predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImpositionPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
<source>&amp;Imposition...</source>
<translation>&amp;Impozicija ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
<source>Imposition dialog</source>
<translation>Pogovorno okno impozicije - priprave za tisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
<source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
<translation>Impozicija na mreže, knjižice in zgibanke</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="141"/>
10614,29 → 10808,29
<translation>Vstavi stolpce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="25"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation>Število stolpcev:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="57"/>
<source>Position:</source>
<translation>Položaj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="23"/>
<source>Before</source>
<translation>Prej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="82"/>
<source>positions</source>
<translation>položaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="24"/>
<source>After</source>
<translation>Potem</translation>
10660,29 → 10854,29
<translation>Vstavi vrstice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="25"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation>Število vrstic:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="57"/>
<source>Position:</source>
<translation>Položaj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="23"/>
<source>Before</source>
<translation>Prej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="82"/>
<source>positions</source>
<translation>položaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="24"/>
<source>After</source>
<translation>Potem</translation>
11088,112 → 11282,112
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Optical Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektivi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="90"/>
<source>+</source>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="100"/>
<source>-</source>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="115"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation>Določilke objektiva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="50"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj nov objektiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Dodaj objektiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="60"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odstrani izbrani objektiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="63"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Odstrani objektiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="87"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished">Povečaj</translation>
<translation>Povečaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="90"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished">+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="97"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished">Pomanjšaj</translation>
<translation>Pomanjšaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="100"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished">-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="115"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="121"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="131"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vodoravni položaj objektiva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="144"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="154"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navpični položaj objektiva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="167"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Objektiv se vede kot povečevalna leča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="170"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Povečevalno steklo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="180"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izbrana leča se vede kot ribje oko (močno širokokoten objektiv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="183"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ri&amp;bje oko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="190"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Po&amp;lmer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Polmer objektiva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="213"/>
<source>&amp;Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Jakost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="223"/>
<source>Strength of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Svetlobna jakost objektiva</translation>
</message>
</context>
<context>
11201,22 → 11395,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="68"/>
<source>Lens Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Učinki leč ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="72"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
<translation>Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Učinki leč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="97"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uporabi posebne učinke leč</translation>
</message>
</context>
<context>
12362,6 → 12556,24
</message>
</context>
<context>
<name>NewFromTemplatePlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="59"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nov &amp;iz predloge ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
<source>Load documents with predefined layout</source>
<translation>Naloži dokumente z vnaprej nastavljeno postavitvijo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="80"/>
<source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
<translation>Začni nov dokument iz predloge, ki jo je ustvaril drug uporabnik ali pa sam (npr. dokument, ki uporablja stalne sloge).</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewMarginWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="80"/>
13195,6 → 13407,77
</message>
</context>
<context>
<name>OdtDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="70"/>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation>Ime dokumenta uporabi kot predpono za sloge odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="79"/>
<source>Do not ask again</source>
<translation>Ne sprašaj več</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="90"/>
<source>OK</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="54"/>
<source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
<translation>S tem bodo obstoječi slogi v trenutno odprtem Scribusovem dokumentu prepisani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="61"/>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation>Združi sloge odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="63"/>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation>Združevanje slogov glede na lastnosti. Tako dobite manj podobnih slogov in jih obdržite, tudi če so v izvirniku poimenovani drugače.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="52"/>
<source>Overwrite Paragraph Styles</source>
<translation>Prepiši sloge odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="43"/>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation>Možnosti uvozilnika OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="92"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="72"/>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>Ime dokumenta pripne imenom slogov odstavka.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="81"/>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument</source>
<translation>Naj bodo te nastavitve privzete. Pri uvažanju datotek OpenDocument OASIS ne sprašuj več.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OldScribusFormat</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="59"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribusov dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="70"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>Dokument Scribusa 1.2.x</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/openpalette.cpp" line="46"/>
14747,52 → 15030,52
<context>
<name>PathConnectDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poveži poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
<source>Starting Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Začetna točka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>End Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Končna točka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>with Second Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
<source>a straight Line</source>
<translation>ravna črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>by using:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Points moving</source>
<translation>premikanje točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
<source>a straight Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation>Predogled na platnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="87"/>
<source>Points moving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation>Spoji prvo črto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished">Predogled na platnu</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<source>with Second Line</source>
<translation>z drugo črto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<source>by using:</source>
<translation>s pomočjo:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathConnectPlugin</name>
14800,23 → 15083,23
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="99"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poveži poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
<source>Connects two Paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="74"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
<translation>Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="100"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poveži dve črtovji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
<source>Connects two Paths.</source>
<translation>Poveže dve poti.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathCutPlugin</name>
14823,35 → 15106,36
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="73"/>
<source>Cut Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prereži mnogokotnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
<source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
<translation>Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="108"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prereže mnogokotnik z mnogokotnikom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Napaka</translation>
<translation>Napaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Črta prereza mora presekati mnogokotnik in
obe končni točki morata ležati zunaj mnogokotnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
<source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
<translation>Raži mnogokotnik s potjo</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathDialogBase</name>
14936,56 → 15220,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="14"/>
<source>Boolean Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Logične operacije nad potmi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="48"/>
<source>First source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
<source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
<source>Keep</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="114"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished">+</translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
<source>Second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="219"/>
<source>=</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>=</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="258"/>
<source>The resulting shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="298"/>
<source>Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dejanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="304"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="342"/>
14992,94 → 15244,127
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="358"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="375"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="323"/>
<source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="394"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation>Zamenjaj lika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="304"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation>Združi oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="339"/>
<source>Intersection of the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Presek likov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="355"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rezultat je površina v kateri se obliki ne sekata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="371"/>
<source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Loči.
Rezultat je združek &quot;Preseka&quot; in &quot;Izvzetja&quot; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="391"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="456"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation>Barve po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="394"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="468"/>
<source>Stroke:</source>
<translation>Poteza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="424"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="494"/>
<source>Fill:</source>
<translation>Polnilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
<source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
<translation>Po uveljavitvi dejanja ohrani dvojnik izvirnega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
<source>Keep</source>
<translation>Ohrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="323"/>
<source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
<translation>Odšteje drugo obliko od prve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="391"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation>Izmenjaj izvorne oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="430"/>
<source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhajajoča oblika prevzame barvo prve izvorne oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="433"/>
<source>First Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prva oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="443"/>
<source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhajajoča oblika prevzame barvo druge izvorne oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="446"/>
<source>Second Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Druga oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="453"/>
<source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhajajoča oblika prevzame spodaj navedene barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="456"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="484"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation>Barva poteze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="468"/>
<source>Stroke:</source>
<translation type="unfinished">Poteza:</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="504"/>
<source>Fill Color</source>
<translation>Barva polnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="484"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation type="unfinished">Barva poteze</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="424"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation>Rezultat prevzame barvo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="494"/>
<source>Fill:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="48"/>
<source>First source shape</source>
<translation>Prva izvorna oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="504"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Barva polnila</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
<source>Second source shape</source>
<translation>Druga izvorna oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="258"/>
<source>The resulting shape</source>
<translation>Izhajajoča oblika</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderDialog</name>
15086,12 → 15371,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="106"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rezultat prevzame barvo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="130"/>
<source>Intersection gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Presek prevzame barvo:</translation>
</message>
</context>
<context>
15099,22 → 15384,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="80"/>
<source>Path Operations...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dejanja poti ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="84"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
<translation>Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="113"/>
<source>Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dejanja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="114"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izvedi zanimive logične operacije na poteh.</translation>
</message>
</context>
<context>
15123,17 → 15408,17
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="109"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustvari pot iz poteze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="84"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
<translation>Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="110"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pretvori potezo poti v zapolnjeno pot.</translation>
</message>
</context>
<context>
15312,24 → 15597,23
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="196"/>
<source>Import Text As Vectors</source>
<translation>Uvozi besedilo vektorsko</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="206"/>
<source>Import Text As Text</source>
<translation>Uvozi besedilo, kot tekst</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="213"/>
<source>Note: importing text as text may significantly alter PDF visual aspect</source>
<translation>Opomba: uvoz besedila kot teksta lahko precej spremeni videz PDF-ja</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.cpp" line="54"/>
<source>The range of pages to import is invalid.
Please check it and try again.</source>
<translation>Razpon strani, ki jih želite uvoziti je neveljaven.
Preverite in ponovno poskusite.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
15494,47 → 15778,47
<translation>Rezultat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="35"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="53"/>
<source>Search Results for: </source>
<translation>Najdi rezultate za: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="121"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>&amp;Predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="124"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="211"/>
<source>Apply to all &amp;matching images</source>
<translation>Uporabi na vseh uje&amp;majočih slikah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="214"/>
<source>Alt+M</source>
<translation>Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="230"/>
<source>Since you selected an image with a broken link, only image frames with invalid links will be modified.</source>
<translation>Ker ste izbrali sliko z okvarjeno povezavo, bodo preoblikovani le slikovni okvirji z neveljavnimi povezavami.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="258"/>
<source>&amp;Select</source>
<translation>&amp;Izberi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="261"/>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="271"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
15547,7 → 15831,7
<translation>Prekliči iskanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.cpp" line="68"/>
<source>Start Search</source>
<translation>Začni z iskanjem</translation>
15569,37 → 15853,37
<translation>Iskanje ni obrodilo sadov: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="13"/>
<source>Search Images</source>
<translation>Najdi slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="25"/>
<source>Search for:</source>
<translation>Išči:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="38"/>
<source>Start at:</source>
<translation>Začni z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="64"/>
<source>Change...</source>
<translation>Spremeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="79"/>
<source>Searching</source>
<translation>Iskanje poteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="141"/>
<source>Case insensitive search</source>
<translation>Ne razlikuj velike in male črke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="148"/>
<source>Search recursively</source>
<translation>Išči rekurzivno</translation>
</message>
15629,7 → 15913,7
<translation>Ni slike z imenom &quot;%1&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="682"/>
<source>Close</source>
<translation>Zapri</translation>
</message>
15684,82 → 15968,82
<translation>ni na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="76"/>
<source>Information</source>
<translation>Podatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="148"/>
<source>Path:</source>
<translation>Pot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="197"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="191"/>
<source>Search...</source>
<translation>Najdi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="98"/>
<source>Name:</source>
<translation>Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="224"/>
<source>Image</source>
<translation>Slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="297"/>
<source>DPI:</source>
<translation>DPI: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="230"/>
<source>Format:</source>
<translation>Vrsta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="265"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Barvni prostor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="332"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="338"/>
<source>Pixels:</source>
<translation>Slik. točke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="367"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Merilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="402"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="396"/>
<source>Printed:</source>
<translation>Natisnjeno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="434"/>
<source>Layout</source>
<translation>Postavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="448"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="442"/>
<source>On Page:</source>
<translation>Na strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="555"/>
<source>Select</source>
<translation>Izberite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="582"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="576"/>
<source>Image Tools</source>
<translation>Slikovna orodja</translation>
</message>
15804,102 → 16088,102
<translation>Upravljaj s slikami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="539"/>
<source>Go to</source>
<translation>Pojdi na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="120"/>
<source>Name of the image file</source>
<translation>Ime datoteke slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="170"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation>Mesto, na katerem je slika shranjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="188"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation>Išči manjkajočo sliko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="204"/>
<source>Show Image in the File Manager</source>
<translation>Pokaži sliko v upravljalniku datotek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="207"/>
<source>Show directory...</source>
<translation>Pokaži mapo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="249"/>
<source>Type of the image</source>
<translation>Vrsta slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="262"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation>Barvni prostor slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="290"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="284"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation>Barvni prostor slike, npr. RGB ali CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="322"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="316"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation>Izvorna ložljivost slike v pikah na palec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="354"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation>Višina in širina slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="389"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="383"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation>Uveljavljeno vodoravno in navpično prevelikostenje slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="424"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="418"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation>Velikost slike pri tiskanju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="464"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="458"/>
<source>Page that the image is displayed on</source>
<translation>Stran, na kateri je prikazana slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="471"/>
<source>Page Item:</source>
<translation>Gradnik strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="493"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="487"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation>Ime predmeta strani, ki vsebuje sliko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="506"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="500"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation>Dejanska ločljivost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="525"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="519"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation>Dejanska ločljivost slike po prevelikostenju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="536"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation>Pojdi na stran, na kateri je slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="558"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="552"/>
<source>Move to the page that the item is on and select it</source>
<translation>Pojdi na stran, na kateri je predmet, in ga izberi</translation>
</message>
16736,13 → 17020,13
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="73"/>
<source>Error loading plugin</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Napaka pri nalaganju vtičnika</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="62"/>
<source>Unknown error</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Neznana napaka</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="89"/>
25555,6 → 25839,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="195"/>
<source>Newsletters</source>
<translation>Glasila</translation>
25561,6 → 25846,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="181"/>
<source>Brochures</source>
<translation>Brošure</translation>
25567,6 → 25853,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="185"/>
<source>Catalogs</source>
<translation>Katalogi</translation>
25573,6 → 25860,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="187"/>
<source>Flyers</source>
<translation>Letaki</translation>
25579,6 → 25867,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="201"/>
<source>Signs</source>
<translation>Znaki</translation>
25585,6 → 25874,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="184"/>
<source>Cards</source>
<translation>Kartice</translation>
25591,6 → 25881,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="191"/>
<source>Letterheads</source>
<translation>Glave pisem</translation>
25597,6 → 25888,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="186"/>
<source>Envelopes</source>
<translation>Ovojnice</translation>
25603,6 → 25895,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="182"/>
<source>Business Cards</source>
<translation>Vizitke</translation>
25609,6 → 25902,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="183"/>
<source>Calendars</source>
<translation>Koledarji</translation>
25615,6 → 25909,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="179"/>
<source>Advertisements</source>
<translation>Oglasi</translation>
25621,6 → 25916,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="190"/>
<source>Labels</source>
<translation>Nalepke</translation>
25627,6 → 25923,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="194"/>
<source>Menus</source>
<translation>Meniji</translation>
25633,6 → 25930,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="200"/>
<source>Programs</source>
<translation>Programi</translation>
25639,6 → 25937,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="197"/>
<source>PDF Forms</source>
<translation>Obrazci PDF</translation>
25645,6 → 25944,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="198"/>
<source>PDF Presentations</source>
<translation>Predstavitve PDF</translation>
25651,6 → 25951,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="192"/>
<source>Magazines</source>
<translation>Revije</translation>
25657,6 → 25958,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="199"/>
<source>Posters</source>
<translation>Plakati</translation>
25663,6 → 25965,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="180"/>
<source>Announcements</source>
<translation>Razglasi</translation>
25669,6 → 25972,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="202"/>
<source>Text Documents</source>
<translation>Besedilne datoteke</translation>
25675,6 → 25979,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="189"/>
<source>Folds</source>
<translation>Zgibanke</translation>
25681,6 → 25986,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="266"/>
<source>Own Templates</source>
25745,6 → 26051,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="193"/>
<source>Media Cases</source>
<translation>Ovitki medijev</translation>
28906,6 → 29213,11
<translation>Podatkov iz nebesedilnega okvirja ni mogoče pridobiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtim.cpp" line="48"/>
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation>Dokumenti z besedilom OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="213"/>
<source>Croatian</source>
<translation>hrvaščina</translation>
29087,6 → 29399,7
<translation>Datoteka obstaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2014"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2259"/>
<source>Document Template: </source>
29551,6 → 29864,11
<translation>Moj vtičnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="71"/>
<source>New From Template</source>
<translation>Nova iz predloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="69"/>
<source>Save As Template</source>
<translation>Shrani kot predlogo</translation>
29613,12 → 29931,12
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="690"/>
<source>Failed to load font: font family unspecified</source>
<translation>Neuspešno nalaganje pisave: nedoločena družina pisave</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="692"/>
<source>Failed to load font %1 - font family unspecified</source>
<translation>Neuspešno nalaganje pisave %1 - nedoločena družina pisave</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="700"/>
29683,6 → 30001,11
<translation>firstPageOrder je večji, kakor je dovoljeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="40"/>
<source>Old .sla format support</source>
<translation>Podpora za star zapis .sla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="265"/>
<source>German (Trad.)</source>
<translation>nemški (trad.)</translation>
30159,6 → 30482,11
<translation>Uvoznik Adobe Illustrator</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="61"/>
<source>Imposition</source>
<translation>Impozicija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="75"/>
<source>PostScript Importer</source>
<translation>Uvoznik PostScript</translation>
30170,7 → 30498,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="189"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation>Ste prepričani, da želite prepisati datoteko:
30305,6 → 30633,31
<translation>Preklic deljenja besed je podprt le v besedilnem okviru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="88"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Učinki leč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="99"/>
<source>PathCutter</source>
<translation>Rezalnik poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="105"/>
<source>PathFinder</source>
<translation>Iskalnik poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="101"/>
<source>PathStroker</source>
<translation>Poteznik poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="83"/>
<source>Subdivide</source>
<translation>Porazdeli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="66"/>
<source>Xfig Importer</source>
<translation>Uvoznik Xfig</translation>
30370,6 → 30723,11
<translation>Podpora za Scribus 1.3.4+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>PathConnect</source>
<translation>PovezovanjePoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_ps.cpp" line="529"/>
<source>The Font(s):
%1 are not embedded or available for Scribus.
30538,6 → 30896,16
<translation>Sml uvozilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation>SploščiPot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation>ZgladiPot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="188"/>
<source>Grids</source>
30939,6 → 31307,11
<translation>španščina (Argentina)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation>Vtičnik Hunspell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation>bengalščina (Bangladeš)</translation>
31044,22 → 31417,22
<translation>Microsoft XPS (*.xps *.XPS);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="143"/>
<source>Output Settings:</source>
<translation>Izhodne nastavitve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="146"/>
<source>Low Resolution</source>
<translation>Nizka ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="147"/>
<source>Medium Resolution</source>
<translation>Srednja ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="148"/>
<source>High Resolution</source>
<translation>Visoka ločljivost</translation>
</message>
31324,56 → 31697,6
<source>Zoner Draw Importer</source>
<translation>Zoner Draw uvozilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/markdownim/markdownim.cpp" line="33"/>
<source>MarkDown Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="88"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>PathConnect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="99"/>
<source>PathCutter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="105"/>
<source>PathFinder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="101"/>
<source>PathStroker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="83"/>
<source>Subdivide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
33235,37 → 33558,37
<translation>Kratke besede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="65"/>
<source>&amp;Languages:</source>
<translation>&amp;Jeziki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="26"/>
<source>&amp;Selected Frames</source>
<translation>&amp;Izbrani okvirji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="33"/>
<source>Active &amp;Page</source>
<translation>Dejavna &amp;stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="40"/>
<source>&amp;All Items</source>
<translation>&amp;Vsi predmeti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="50"/>
<source>Language Settings</source>
<translation>Jezikovne nastavitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="56"/>
<source>&amp;Use Language from Style Definition</source>
<translation>&amp;Uporabi jezik iz opredelbe sloga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="20"/>
<source>Apply Unbreakable Space To:</source>
<translation>Uveljavi nedeljivi presledek pri:</translation>
</message>
35751,7 → 36074,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="326"/>
<source>Out of gamut colors display is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>Dejaven je prikaz barv izven obsega. Zato se prikaz barv morda ne bo ujemal z zaznavo vidno omejenih</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1063"/>
36510,22 → 36833,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="77"/>
<source>Smooth Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zgladi pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="81"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
<translation>Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="107"/>
<source>Smoothes a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zgladi pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="108"/>
<source>Converts a Polyline made of straight Lines to a smoothed Bezier Curve.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pretvori črtovje, sestavljeno iz ravnih črt v zglajeno Bezierjevo krivuljo.</translation>
</message>
</context>
<context>
37114,28 → 37437,28
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="68"/>
<source>Subdivide Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Porazdeli pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="69"/>
<source>Subdivide a path by inserting new Nodes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="73"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
<translation>Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="91"/>
<source>Subdivide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Porazdeli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="92"/>
<source>Subdivide selected Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Porazdeli izbrano pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="69"/>
<source>Subdivide a path by inserting new Nodes.</source>
<translation>Porazdeli pot z vstavljanjem vozlišč.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SvmPlug</name>
38429,7 → 38752,7
<translation>Določi širine stolpcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tablecolumnwidthsdialog.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/tablecolumnwidthsdialog.ui" line="25"/>
<source>Column Width:</source>
<translation>Širina stolpca:</translation>
</message>
38442,7 → 38765,7
<translation>Določi višine vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tablerowheightsdialog.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/tablerowheightsdialog.ui" line="25"/>
<source>Row Height:</source>
<translation>Višina vrstice:</translation>
</message>
41105,10 → 41428,137
<context>
<name>nftdialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/nftdialog.ui" line="14"/>
<source>New From Template</source>
<translation>Nova iz predloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="59"/>
<source>All</source>
<translation>Vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="146"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="148"/>
<source>Page Size</source>
<translation>Velikost strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="150"/>
<source>Colors</source>
<translation>Barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="152"/>
<source>Description</source>
<translation>Opis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="154"/>
<source>Usage</source>
<translation>Uporaba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="156"/>
<source>Created with</source>
<translation>Ustvarjeno z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="160"/>
<source>Author</source>
<translation>Ustvarjalec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="32"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>&amp;Odstrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="33"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="181"/>
<source>Downloading Templates</source>
<translation>Prenašanje predlog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="187"/>
<source>Installing Templates</source>
<translation>Nameščanje predlog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="189"/>
<source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
<translation>Izvleci paket v mapo s predlogami: za trenutnega uporabnika ~/.scribus/templates, za vse uporabnike sistema pa
PREDPONA/share/scribus/templates.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="196"/>
<source>Preparing a template</source>
<translation>Pripravljanje predloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="201"/>
<source>Removing a template</source>
<translation>Odstranjevanje predloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="206"/>
<source>Translating template.xml</source>
<translation>Prevajanje template.xml</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="183"/>
<source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
<translation>Predloge dokumentov lahko najdete na http://www.scribus.net/, v rubriki &quot;Downloads&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="198"/>
<source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
<translation>Prepričajte se, da uporabljate prosto dostopne slike in pisave. Če pisave niso za prosto uporabo, jih ne shranjujte v predlogo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="199"/>
<source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
<translation>Kdor ustvarja predlogo, mora poskrbeti, da se gornji razdelek &quot;Nameščanje predlog&quot; nanaša tudi na njegove predloge. Tako bodo uporabniki lahko uporabili paket s predlogo v svojih mapah za predloge.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="203"/>
<source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
<translation>Odstranjevanje predloge preko pogovornega okna &quot;Nova iz predloge&quot; odstrani le vnos v datoteki template.xml, ne pa tudi dejanske datoteke. Meni za brisanje se prikaže le, le imate pravico pisanja v datoteko template.xml.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="208"/>
<source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
<translation>Skopiraj obstoječo datoteko template.xml v datoteko z imenom template.jezik_DRŽAVA.xml (uporabite isto jezikovno oznako kot za .qm datoteko vašega jezika), na primer template.sl_SI.xml za slovensko datoteko s predlogami. Kopija mora biti v isti mapi kot izvirna datoteka template.xml.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="158"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.ui" line="62"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.ui" line="114"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Pomoč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.ui" line="86"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>&amp;Predogled</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>nftwidget</name>