Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 12917 → Rev 12918

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.sl.ts
1,7 → 1,7
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="sl_SI">
<context>
<name>@default</name>
<name></name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
9,7 → 9,7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation>getColorNames() -&gt; list
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
 
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
16,170 → 16,214
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>newDocDialog() -&gt; bool
<translation type="unfinished">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
 
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
 
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
 
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
 
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>setRedraw(bool)
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
</translation>
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
 
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
 
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation>setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
 
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation>getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation>messagebarText(&quot;niz&quot;)
 
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation>newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
<translation type="unfinished">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
 
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
 
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
</translation>
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
<translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; string
 
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
218,8 → 262,8
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
<translation type="unfinished">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool
 
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
 
255,13 → 299,16
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
281,210 → 328,20
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation>newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool
 
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
 
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
npr. PAPER_A4 itn.
 
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
 
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
 
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
 
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
 
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
Indeksirano od 0 (0 = prva).
 
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
 
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
 
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation>placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
 
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
 
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
 
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
 
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
 
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
 
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
 
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
 
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation>valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
 
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
 
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
<source>closeDoc()
 
492,7 → 349,7
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation>closeDoc()
<translation type="unfinished">closeDoc()
 
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
 
504,7 → 361,7
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation>haveDoc() -&gt; bool
<translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
 
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
</message>
516,7 → 373,7
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation>openDoc(&quot;ime&quot;)
<translation type="unfinished">openDoc(&quot;ime&quot;)
 
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
 
533,7 → 390,7
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation>saveDoc()
<translation type="unfinished">saveDoc()
 
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
550,7 → 407,7
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation>saveDocAs(&quot;ime&quot;)
<translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;ime&quot;)
 
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
relativna pot).
558,6 → 415,27
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="unfinished">setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
 
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
<source>setUnit(type)
 
566,7 → 444,7
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation>setUnit(vrsta)
<translation type="unfinished">setUnit(vrsta)
 
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
581,7 → 459,7
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation>getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
<translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
 
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
konstant UNIT_*:
594,7 → 472,7
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation>loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
<translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
 
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
trenutni dokument.</translation>
608,7 → 486,7
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation>setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
<translation type="unfinished">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
 
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
617,6 → 495,100
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished">closeMasterPage()
 
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished">masterPageNames()
 
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished">editMasterPage(imeStrani)
 
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="unfinished">createMasterPage(imeStrani)
 
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
za urejanje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="unfinished">deleteMasterPage(imeStrani)
 
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
623,12 → 595,38
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
635,7 → 633,7
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
<translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
646,12 → 644,22
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
659,7 → 667,7
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation>getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
<translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
 
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
673,7 → 681,7
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation>getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
<translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
 
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
686,12 → 694,22
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
<translation type="unfinished">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
698,7 → 716,7
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation type="unfinished">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
710,12 → 728,23
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
724,7 → 753,7
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation>getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
<translation type="unfinished">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
 
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
740,7 → 769,7
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation>getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
<translation type="unfinished">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
752,11 → 781,78
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation>getAllObjects() -&gt; list
<translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
 
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
765,7 → 861,7
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
 
Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
774,6 → 870,28
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
780,7 → 898,7
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
 
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
793,7 → 911,7
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation>getSelectedObject([št]) -&gt; string
<translation type="unfinished">getSelectedObject([št]) -&gt; string
 
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
805,7 → 923,7
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation>selectionCount() -&gt; integer
<translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
 
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
</message>
815,7 → 933,7
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation>selectObject(&quot;ime&quot;)
<translation type="unfinished">selectObject(&quot;ime&quot;)
 
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
</message>
825,7 → 943,7
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation>deselectAll()
<translation type="unfinished">deselectAll()
 
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
</message>
837,7 → 955,7
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation>groupObjects(seznam)
<translation type="unfinished">groupObjects(seznam)
 
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
848,7 → 966,7
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation>unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
<translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
 
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
876,7 → 994,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation>loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])
 
Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
904,7 → 1022,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation>lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
<translation type="unfinished">lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
917,18 → 1035,45
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation>isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
<translation type="unfinished">isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation>getFontNames() -&gt; list
<translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
 
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
</message>
942,12 → 1087,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation>getLayers() -&gt; list
<translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
 
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
</message>
960,7 → 1120,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setActiveLayer(&quot;ime&quot;)
<translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;ime&quot;)
 
Določi aktivno plast na plast, imenovano &quot;ime&quot;.
 
974,7 → 1134,7
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation>getActiveLayer() -&gt; string
<translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
 
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
</message>
988,7 → 1148,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])
 
Pošlje predmet &quot;ime&quot; na plast &quot;plast&quot;. Plast mora obstajati.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1007,7 → 1167,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)
<translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)
 
Določi, ali naj bo plast &quot;plast&quot; vidna ali ne. Če je vidna nastavljena na false,
plast ni vidna.
1017,6 → 1177,180
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)
 
Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.
 
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int
 
Vrne način spajanja plasti &quot;plast&quot;.
 
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float
 
Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,
 
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
1026,7 → 1360,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>deleteLayer(&quot;plast&quot;)
<translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;plast&quot;)
 
Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.
1043,7 → 1377,7
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>createLayer(plast)
<translation type="unfinished">createLayer(plast)
 
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
 
1055,11 → 1389,56
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation>getGuiLanguage() -&gt; string
<translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation type="unfinished">moveSelectionToFront()
 
Premakne trenutni izbor v ospredje.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation type="unfinished">moveSelectionToBack()
 
Premakne trenutni izbor v ozadje.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
 
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
1113,7 → 1492,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Ustvari novo črto od točke(x1, y1) do točke(x2, y2) in vrne
njeno ime. Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah
1202,12 → 1581,26
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation>deleteObject([&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">deleteObject([&quot;ime&quot;])
 
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
trenutno izbrani element.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
1215,7 → 1608,7
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation>objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
<translation type="unfinished">objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
1229,7 → 1622,7
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation>setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
 
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
1240,11 → 1633,43
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation>getAllStyles() -&gt; list
<translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
 
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished">duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
 
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
 
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
1251,7 → 1676,7
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation>currentPage() -&gt; integer
<translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
 
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
1262,11 → 1687,22
 
Redraws all pages.
</source>
<translation>redrawAll()
<translation type="unfinished">redrawAll()
 
Ponovno izriše vse strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation type="unfinished">getPageType() -&gt; integer
 
Vrne vrsto strani, 0 pomeni levo stran, 1 pomeni srednjo stran in 2 pomeni desno stran
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
1274,7 → 1710,7
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation>savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
<translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
 
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
 
1290,7 → 1726,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation>deletePage(št)
<translation type="unfinished">deletePage(št)
 
Izbriše podano stran. Ne stori ničesar, če dokument vsebuje le eno stran.
Številke strani se štejejo od 1 naprej, ne glede na to, katera je prva prikazana
1300,12 → 1736,24
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation>pageCount() -&gt; integer
<translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
 
Vrne število strani dokumenta.</translation>
</message>
1316,7 → 1764,7
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation>getHGuides() -&gt; seznam
<translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; seznam
 
Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1332,7 → 1780,7
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation>setHGuides(seznam)
<translation type="unfinished">setHGuides(seznam)
 
Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1347,7 → 1795,7
 
See getHGuides.
</source>
<translation>getVGuides()
<translation type="unfinished">getVGuides()
 
Glejte getHGuides.
</translation>
1358,7 → 1806,7
 
See setHGuides.
</source>
<translation>setVGuides()
<translation type="unfinished">setVGuides()
 
Glejte setHGuides.
</translation>
1384,6 → 1832,47
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished">getPageMargins()
 
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
1391,7 → 1880,7
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi barvo polnila predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. &quot;barva&quot;
je ime ene od določenih barv. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1399,6 → 1888,32
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
 
Določi način spajanja predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
1405,7 → 1920,7
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi barvo črt predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podan, je uporabljen trenutno izbran element.
1412,6 → 1927,32
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi način spajanja črt predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja.
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
1444,7 → 1985,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation>setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi slog spoja črt predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;spoj&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano,je uporabljen trenutno izbrani element. Obstajajo
1459,7 → 2000,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation>setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])
 
Določi konec črte predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;vrstakonca&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Obstajajo
1498,7 → 2039,7
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation>setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])
 
Določi radij oglišča predmeta &quot;ime&quot;. Radij je izražen v slikovnih
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1515,7 → 2056,7
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation>setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Določi slog črt predmeta &quot;ime&quot; na imenovani slog &quot;imenovaniSlog&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
1524,6 → 2065,130
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
1532,7 → 2197,7
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne ime pisave za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem
okviru izbrano besedilo, je vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku
1546,7 → 2211,7
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
<translation type="unfinished">getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne dolžino besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran okvir.
1553,6 → 2218,19
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
1561,7 → 2239,7
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem okviru izbrano
besedilo, bo vrnjeno to izbrano besedilo. Vrnjeno je vse besedilo v okviru, ne le
1578,7 → 2256,7
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot; in vseh besedilnih okvirov, ki so z njim
povezani. Če je v tem besedilnem okviru izbrano besedilo, vrne izbrano
1592,7 → 2270,7
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
<translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne razmik med vrsticami (&quot;vodilni&quot;) besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izražen v
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1599,6 → 2277,16
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
1605,7 → 2293,7
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
<translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne velikost razmika med stolpci besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izraženo v točkah. Če
&quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
1618,7 → 2306,7
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
<translation type="unfinished">getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
1636,6 → 2324,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
1673,6 → 2374,18
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
1692,7 → 2405,7
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation>setColumns(št, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setColumns(št, [&quot;ime&quot;])
 
Določi število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot; na celoštevilsko vrednost &quot;št&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
1713,6 → 2426,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
1720,7 → 2446,7
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>deleteText([&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">deleteText([&quot;ime&quot;])
 
Izbriše vse besedilo iz besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je izbrano besedilo,
bo izbrisano le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen
1735,7 → 2461,7
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi barvo besedila besedilnega okvira &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če je
izbrano besedilo, se spremeni le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1749,7 → 2475,7
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
<translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
trenutno izbrani element.
1800,6 → 2526,94
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Izvede deljenje besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
 
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Izvede odstranjevanje delitve besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
 
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
 
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Določa, ali je (vklop = 1) besedilni okvir &quot;ime&quot; zaznamek ali ne.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
 
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;niz&quot;)
 
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
<source>progressReset()
 
1806,7 → 2620,7
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation>progressReset()
<translation type="unfinished">progressReset()
 
Počisti prejšnje nastavitve vrstice napredka Scribus. Kličemo jo pred novo rabo
vrstice napredka. Glejte tudi progressSet.
1819,7 → 2633,7
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation>progressTotal(maks)
<translation type="unfinished">progressTotal(maks)
 
Določi največjo vrednost korak vrstice napredka na podano številko.
Glejte tudi progressSet.
1845,7 → 2659,7
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation>setCursor()
<translation type="unfinished">setCursor()
 
[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
</translation>
1861,178 → 2675,359
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="unfinished">zoomDocument(double)
 
May raise WrongFrameTypeError.
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">scrollDocument(x,y)
 
Drsi po dokumentu v glavnem oknu vmesnika za podani vrednosti x in y.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
 
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
 
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
 
Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS
 
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi EPS
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
 
Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD
 
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi SXD
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
 
Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG
 
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi ODG
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
<source>getProperty(object, property)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
The return value varies depending on the type of the property.
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
<source>setProperty(object, property, value)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
See getProperty() for more information.
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
 
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>newStyleDialog() -&gt; string
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<source>getPageMargins()
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation>getPageMargins()
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;niz&quot;)
 
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
 
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
 
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
<location filename="" line="7471221"/>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
 
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
 
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
npr. PAPER_A4 itn.
 
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
 
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
 
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
 
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
 
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
Indeksirano od 0 (0 = prva).
 
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
 
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
 
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
2052,383 → 3047,1359
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool
 
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
 
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
npr. PAPER_A4 itn.
 
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
 
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
 
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
 
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
 
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
Indeksirano od 0 (0 = prva).
 
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
 
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
 
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
<source>closeMasterPage()
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation>closeMasterPage()
<translation type="obsolete">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
 
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
 
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<source>masterPageNames()
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>masterPageNames()
<translation type="obsolete">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
 
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
 
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
<source>editMasterPage(pageName)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>editMasterPage(imeStrani)
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
 
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
 
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
<source>createMasterPage(pageName)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>createMasterPage(imeStrani)
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
 
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
za urejanje.</translation>
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
 
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Delete the named master page.
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation>deleteMasterPage(imeStrani)
<translation type="obsolete">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
 
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
 
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
<source>zoomDocument(double)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
<source>closeDoc()
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation>zoomDocument(double)
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
 
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation>setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
 
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation>duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;ime&quot;)
 
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
 
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
<source>saveDoc()
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
za shranjevanje.
 
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;ime&quot;)
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
relativna pot).
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">setUnit(vrsta)
 
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
 
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
 
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
konstant UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation>getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
 
Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
trenutni dokument.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation>getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
<translation type="obsolete">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
 
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
 
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
 
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
 
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
za cel nabor možnosti.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
 
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([št]) -&gt; string
 
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
izbrani predmet itn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
 
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;ime&quot;)
 
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(seznam)
 
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
trenutno izbrani predmeti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
 
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])
 
Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
 
Vrne lahko napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni slikovni okvir
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
če je zaklenjen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;ime&quot;)
 
Določi aktivno plast na plast, imenovano &quot;ime&quot;.
 
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])
 
Pošlje predmet &quot;ime&quot; na plast &quot;plast&quot;. Plast mora obstajati.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
 
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)
 
Določi, ali naj bo plast &quot;plast&quot; vidna ali ne. Če je vidna nastavljena na false,
plast ni vidna.
 
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;plast&quot;)
 
Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.
Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.
 
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
<source>createLayer(layer)
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">createLayer(plast)
 
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
 
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Ustvari novo črto od točke(x1, y1) do točke(x2, y2) in vrne
njeno ime. Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah
dokumenta (glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkatni označevalec
predmeta, saj to ime potrebujete za kasnejše dostopanje do predmeta. Če
&quot;ime&quot; ni podano, ga bo Scribus ustvarl namesto vas.
 
Lahko vrne napako NameExistsError, če izrecno podate ime, ki je že uporabljeno.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;ime&quot;])
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
trenutno izbrani element.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
vrne True, če je izbran kak predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
 
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
 
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
 
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Ponovno izriše vse strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
 
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
 
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(št)
 
Izbriše podano stran. Ne stori ničesar, če dokument vsebuje le eno stran.
Številke strani se štejejo od 1 naprej, ne glede na to, katera je prva prikazana
številka strani.
 
Lahko vrne napako IndexError, če je številka strani zunaj veljavnega obsega
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
 
Vrne število strani dokumenta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; seznam
 
Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(seznam)
 
Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
 
Primer: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # doda nova vodila brez izgubljenih
setHGuides([90,250]) # v celoti zamenja trenutna vodila
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Glejte getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Glejte setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi barvo polnila predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. &quot;barva&quot;
je ime ene od določenih barv. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi barvo črt predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podan, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi slog spoja črt predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;spoj&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano,je uporabljen trenutno izbrani element. Obstajajo
že določene konstante za spoj - JOIN_&lt;vrsta&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])
 
Določi konec črte predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;vrstakonca&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Obstajajo
že določene konstante za &quot;vrstakonca&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])
 
Določi radij oglišča predmeta &quot;ime&quot;. Radij je izražen v slikovnih
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
 
Lahko vrne napako ValueError, če je radij negativen.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Določi slog črt predmeta &quot;ime&quot; na imenovani slog &quot;imenovaniSlog&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
 
Lahko vrne napako NotFoundError, če slog črte ne obstaja.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne ime pisave za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem
okviru izbrano besedilo, je vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku
izbora. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne dolžino besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran okvir.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem okviru izbrano
besedilo, bo vrnjeno to izbrano besedilo. Vrnjeno je vse besedilo v okviru, ne le
trenutno vidno besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno
izbrani element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot; in vseh besedilnih okvirov, ki so z njim
povezani. Če je v tem besedilnem okviru izbrano besedilo, vrne izbrano
besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne razmik med vrsticami (&quot;vodilni&quot;) besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izražen v
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne velikost razmika med stolpci besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izraženo v točkah. Če
&quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(št, [&quot;ime&quot;])
 
Določi število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot; na celoštevilsko vrednost &quot;št&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
 
Lahko vrne napako ValueError, če je število stolpcev manjše od ena.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;ime&quot;])
 
Izbriše vse besedilo iz besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je izbrano besedilo,
bo izbrisano le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen
trenutno izbrani element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi barvo besedila besedilnega okvira &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če je
izbrano besedilo, se spremeni le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
trenutno izbrani element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Počisti prejšnje nastavitve vrstice napredka Scribus. Kličemo jo pred novo rabo
vrstice napredka. Glejte tudi progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(maks)
 
Določi največjo vrednost korak vrstice napredka na podano številko.
Glejte tudi progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string
 
Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">closeMasterPage()
 
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">masterPageNames()
 
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">editMasterPage(imeStrani)
 
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="obsolete">createMasterPage(imeStrani)
 
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
za urejanje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="obsolete">deleteMasterPage(imeStrani)
 
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="obsolete">zoomDocument(double)
 
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="obsolete">setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
 
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
 
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
 
Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="obsolete">setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)
 
Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.
 
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2439,7 → 4410,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int
<translation type="obsolete">getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int
 
Vrne način spajanja plasti &quot;plast&quot;.
 
2456,7 → 4427,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float
<translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float
 
Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,
 
2465,43 → 4436,17
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation>getPageType() -&gt; integer
<translation type="obsolete">getPageType() -&gt; integer
 
Vrne vrsto strani, 0 pomeni levo stran, 1 pomeni srednjo stran in 2 pomeni desno stran
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
2508,7 → 4453,7
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
<translation type="obsolete">setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2521,7 → 4466,7
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
<translation type="obsolete">setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
 
Določi način spajanja predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2534,7 → 4479,7
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
<translation type="obsolete">setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
2547,7 → 4492,7
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
<translation type="obsolete">setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
 
Nastavi način spajanja črt predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja.
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.
2560,7 → 4505,7
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
 
Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2567,19 → 4512,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
2588,7 → 4520,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])
<translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])
 
Določa, ali je (vklop = 1) besedilni okvir &quot;ime&quot; zaznamek ali ne.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2605,7 → 4537,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation>placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
<translation type="obsolete">placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
 
Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS
2622,7 → 4554,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation>placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
<translation type="obsolete">placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
 
Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD
2639,7 → 4571,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation>placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
<translation type="obsolete">placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
 
Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG
2653,7 → 4585,7
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation>moveSelectionToFront()
<translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
 
Premakne trenutni izbor v ospredje.
</translation>
2664,86 → 4596,12
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation>moveSelectionToBack()
<translation type="obsolete">moveSelectionToBack()
 
Premakne trenutni izbor v ozadje.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
2752,7 → 4610,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
<translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Izvede deljenje besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2769,7 → 4627,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
<translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
 
Izvede odstranjevanje delitve besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
 
2784,100 → 4642,31
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation>scrollDocument(x,y)
<translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)
 
Drsi po dokumentu v glavnem oknu vmesnika za podani vrednosti x in y.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="124"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Uvažanje: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="127"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="264"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2251"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2228"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Tvorba predmetov</translation>
</message>
3480,57 → 5269,57
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Odpri ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1244"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Shrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Povrni na shranjeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1253"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Zberi za &amp;izvoz ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Pridobi besedilo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Dodaj &amp;besedilo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Pridobi sliko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Shrani &amp;besedilo ...</translation>
</message>
3540,52 → 5329,52
<translation type="obsolete">Shrani stran kot &amp;EPS ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Shrani kot &amp;PDF ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Nastavitve dokumenta ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Na&amp;tisni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Končaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Razveljavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Ponovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Način obdelave &amp;predmetov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Izreži</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Prilepi</translation>
</message>
3595,27 → 5384,27
<translation type="obsolete">&amp;Počisti vsebino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Izberi &amp;vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Izprazni izbiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Najdi in zamenjaj ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Uredi sliko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>&amp;Barve ...</translation>
</message>
3630,7 → 5419,7
<translation type="obsolete">Slogi &amp;črt ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Glavne strani ...</translation>
</message>
3640,42 → 5429,42
<translation type="obsolete">&amp;Java skripti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Nastavitve ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Drugo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Levo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Sredinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Desno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Blok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Vsiljeno</translation>
</message>
3685,42 → 5474,42
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Običajno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podčrtano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podčrtaj &amp;besede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Prečrtano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Velike črke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Pomanjšane &amp;velike črke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Nadpisano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Po&amp;dpisano</translation>
</message>
3730,172 → 5519,172
<translation type="obsolete">&amp;Obroba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Senca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Slikovni učink&amp;i</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Po&amp;dvoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Večkratno podvoji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Združi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Razdruži</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Je &amp;zaklenjeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Velikost je &amp;zaklenjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Spusti na &amp;dno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Dvigni na &amp;vrh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Spusti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Dvigni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Pošlji v &amp;skicirko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>L&amp;astnosti ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Slika je vidna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Posodobi sliko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Okvir prilagodi sliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Nizka ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Običajna ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Polna ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Je &amp;zaznamek PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>je &amp;opomba PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>&amp;Lastnosti opombe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Lastnosti &amp;polja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Uredi obliko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>Besedilo &amp;pripni na pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>Besedilo &amp;snemi s poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Sestavi poligone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Razdeli &amp;poligone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Krivulja &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Okv&amp;ir slike</translation>
</message>
3905,62 → 5694,62
<translation type="obsolete">&amp;Obrobe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Mnogokotnk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Okvir besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Znak ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Vzorčno besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Vstavi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Uvozi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>I&amp;zbriši ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiraj ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Premakni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Uporabi glavno stran ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Upravljaj z &amp;vodili ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Upravljaj z lastnostmi strani ...</translation>
</message>
3970,22 → 5759,22
<translation type="obsolete">Prilagodi &amp;oknu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
3995,42 → 5784,42
<translation type="obsolete">&amp;Sličice predogleda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Pokaži &amp;robove</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Pokaži &amp;okvire</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Pokaži &amp;slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Pokaži &amp;mrežo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Pokaži &amp;vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Pokaži &amp;osnovno mrežo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Pokaži &amp;verige besedil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Pokaži ukazne znake</translation>
</message>
4040,72 → 5829,72
<translation type="obsolete">Vodila glede na stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>&amp;Pripni na mrežo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>&amp;Pripni na vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Lastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Skicirka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Plasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Uredi strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Zaznamki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Meritve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Zgodovina dejanj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Končno pre&amp;verjanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>R&amp;azporedi in poravnaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Orodja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Orodja &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Izberi predmet</translation>
</message>
4130,52 → 5919,52
<translation type="obsolete">&amp;Prostoročna črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Zasukaj predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Povečaj ali pomanjšaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Povečaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Pomanjšaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Uredi vsebino okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Uredi besedilo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Poveži besedilne okvire</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Razveži besedilne okvire</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Izbira barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopiraj lastnosti predmeta</translation>
</message>
4230,113 → 6019,113
<translation type="obsolete">&amp;Upravljaj s slikami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>
&amp;Deli besede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Odstrani deljenje besed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Ustvari kazalo vsebine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;QT-ju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Namigi orodja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Pr&amp;iročnik za Scribus ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>Pametno &amp;deljenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Neprelomen pomišljaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Neprelomen pre&amp;sledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Številka strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nova vrstica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Prelom okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Prelom stolpca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Zaščitena blagovna znamka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Blagovna znamka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Oznaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Pomišljaj M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Pomišljaj N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Vezaj števil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Narekovalni pomišljaj</translation>
</message>
4436,37 → 6225,37
<translation type="obsolete">Dvojni desni CJK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Preklopi palete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Preklopi vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Pred&amp;ogled tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaSkripti ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Pretvori v glavno stran ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Tlakovano</translation>
</message>
4476,73 → 6265,73
<translation type="obsolete">&amp;O vtičnikih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Več informacij ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Tiskanje omogočeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Prezrcali vodoravno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Prezrcali navpično</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Pokaži ravnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Oris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Poševnica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Vmesna pika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>En Space</source>
<translation>Presledek N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Presledek M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Ozek presledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Širok presledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Vmesni presledek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Las tanek presledek</translation>
</message>
4567,74 → 6356,74
<translation type="obsolete">Vstavi številko strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>&amp;Slogi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Oris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Orisi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Prilepi (&amp;absolutno)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Počisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Pokaži stolpce okvira z besedilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Shrani kot &amp;EPS ...</translation>
</message>
4644,62 → 6433,62
<translation type="obsolete">Uredi kodo Latex ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>Patterns...</source>
<translation>Vzorci ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Pošlji med vzorce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Okvir ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Orodja lepljivosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>&amp;Umeri na višino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Umeri na širino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Predogledni način</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Pokaži dodatek za porezavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Pokaži indikatorje plasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Vstavi &amp;besedilni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Vstavi &amp;slikovni okvir</translation>
</message>
4709,220 → 6498,220
<translation type="obsolete">Vstavi okvir Late&amp;x</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Vstavi &amp;tabelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Vstavi &amp;lik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Vstavi &amp;mnogokotnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Vstavi &amp;črto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Vstavi krivuljo &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Vstavi prostoročno &amp;črto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Vstavi gumb PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Vstavi besedilno polje PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Vstavi potrditveno polje PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Vstavi kombinirano polje PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Vstavi seznamsko polje PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Vstavi besedilo opombe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Vstavi povezavo opombe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Domača stran Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Scribusova spletna dokumentacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Wiki Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Prvi koraki s Scribusom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>Presledek ničelne &amp;širine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Nedeljiv presledek ničelne širine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Opuščaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Ravni dvojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Levi enojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Desni enojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Dvojni levi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Dvojni desni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Obratni enojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Obratni dvojni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Enojen levi guillemet </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Enojen desni guillemet </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Dvojni levi guillemet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Dvojni desni guillemet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Nizka enojna vejica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Nizka dvojna vejica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>Levi enojni CJK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>Desni enojni CJK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>Dvojni levi CJK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>Dvojni desni CJK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Pokaži kontekstni meni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Upravljaj s slikami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;O vtičnikih</translation>
</message>
4932,55 → 6721,60
<translation type="obsolete">Preverji stanje posodobitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Vstavi začetno zaporedje znaka Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Pridobi vektorsko datoteko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Napredno izberi vse ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Uredi vir ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Zamenjaj barve ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Vodila glede na stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Vstavi &amp;upodobljen okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Preveri stanje posodobitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Število strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Move/Resize value indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
6519,25 → 8313,30
<translation type="obsolete">Preverjanje črkovanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Podpora preverjanja črkovanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Doda podporo za preverjanje črkovanja s programom aspell. Jezik lahko izberete med nameščenimi jezikovnimi slovarji aspell, preverjanje črkovanja pa je mogoče tudi med vnašanjem ali na izbranem besedilu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Preverjanje črkovanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
6672,27 → 8471,27
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Naložen </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
<source>default </source>
<translation>privzeti </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation> slovar aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="79"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation>vtičnikaspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Napaka v konfiguraciji črkovalnika aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="86"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation>vtičnikaspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Napaka pri ustvarjanju črkovalnika aspell.</translation>
</message>
6712,30 → 8511,40
<translation type="obsolete">Preverjanje črkovanja opravljeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="337"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Vseh pojavitev &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="338"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation> ni mogoče preskočiti z dodajanjem na seznam seje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Besede ni mogoče dodati na osebni seznam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="218"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="405"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished">Preverjanje črkovanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="57"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="407"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
6775,7 → 8584,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation>Uporabniški vmesnik Scribus za pisanje črtne kode (Pure Postscript Barcode Writer)</translation>
<translation type="obsolete">Uporabniški vmesnik Scribus za pisanje črtne kode (Pure Postscript Barcode Writer)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
6782,6 → 8591,11
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>&amp;Črtna koda ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
7815,32 → 9629,32
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="704"/>
<source> %</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="755"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="751"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="705"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="750"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="347"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="706"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
7850,12 → 9664,12
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="749"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="711"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
7870,12 → 9684,12
<translation>Staro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="911"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="906"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
7885,7 → 9699,7
<translation type="obsolete">Ime barve ni edinstveno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="768"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="764"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>Spletno varne RGB</translation>
</message>
7895,7 → 9709,7
<translation>Uredi barvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Nespremenljivi izbirniki barv</translation>
</message>
7905,7 → 9719,7
<translation type="obsolete">Prekliči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="444"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
</message>
7957,7 → 9771,7
<translation type="obsolete">je registracijska barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Ne morete ustvariti barve z imenom &quot;%1&quot;,
7974,17 → 9788,17
<translation type="obsolete">S to izbiro boste omogočili tiskanje na vseh ploščah. Registracijske barve se uporabljajo za tiskarske oznake, kot so oznake za obrezovanje, registrske oznake in podobno. Te niso pogosto uporabljene v sami postavitvi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="390"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>S to izbiro boste to barvo naredili za točkovno barvo, s čimer boste ustvarili novo točko pri izdelavi plošč ali separacij. To je najpogosteje uporabljeno, ko logotip ali druga barva potrebuje natanko predstavitev ali pa je ni mogoče potanko prikazati s črnili CMYK. Metalna in fluoroscentna črnila so dober primer, ki ga ni mogoče enostavno prikazati s črnili CMYK.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="789"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="785"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Če je vključeno upravljanje barv, opozorilni trikotnik opozarja, da je barva morda zunaj barvnega obsega profila trenutno izbranega tiskalnika. To pomeni, da se barva morda ne bo natisnila natanko tako, kot je prikazana na zaslonu. Več namigov o opozorilih gamuta najdete v spletni pomoči pod Upravljanje barv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1011"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Ime barve že obstaja,
7991,7 → 9805,7
prosim, izberite drugo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="995"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Barve brez imena ne morete ustvariti
8237,6 → 10051,50
</message>
</context>
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2251"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2242"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2244"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2259"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2261"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1822"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1852"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Odpri</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
8267,22 → 10125,22
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="100"/>
<source>Font:</source>
<translation>Pisava:</translation>
<translation type="obsolete">Pisava:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="123"/>
<source>Character Class:</source>
<translation>Razred znaka:</translation>
<translation type="obsolete">Razred znaka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="203"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Vstavi</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Vstavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="213"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Počisti</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Počisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
8292,12 → 10150,12
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="200"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Vstavi črke v besedilo pod kazalko</translation>
<translation type="obsolete">Vstavi črke v besedilo pod kazalko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="210"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Izbriši trenutno izbiro.</translation>
<translation type="obsolete">Izbriši trenutno izbiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
8307,142 → 10165,142
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="250"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Celoten nabor znakov</translation>
<translation type="obsolete">Celoten nabor znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="255"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Osnovni latin</translation>
<translation type="obsolete">Osnovni latin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="261"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Latin-1 dodatek</translation>
<translation type="obsolete">Latin-1 dodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="267"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Latin razširjeni A</translation>
<translation type="obsolete">Latin razširjeni A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="273"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Latin razširjeni B</translation>
<translation type="obsolete">Latin razširjeni B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="279"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Splošno naglaševanje</translation>
<translation type="obsolete">Splošno naglaševanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="285"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Nad- in podpisano</translation>
<translation type="obsolete">Nad- in podpisano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="291"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Valutni simboli</translation>
<translation type="obsolete">Valutni simboli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Črkam podobni znaki</translation>
<translation type="obsolete">Črkam podobni znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Oblike števil</translation>
<translation type="obsolete">Oblike števil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="309"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Puščice</translation>
<translation type="obsolete">Puščice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="315"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Matematični znaki</translation>
<translation type="obsolete">Matematični znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="321"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Risanje s kvadratki</translation>
<translation type="obsolete">Risanje s kvadratki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="327"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Blokovski elementi</translation>
<translation type="obsolete">Blokovski elementi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="333"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Geometrijski liki</translation>
<translation type="obsolete">Geometrijski liki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="339"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Razni simboli</translation>
<translation type="obsolete">Razni simboli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="345"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Viseče oznake</translation>
<translation type="obsolete">Viseče oznake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="351"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Različice male oblike</translation>
<translation type="obsolete">Različice male oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="357"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligature</translation>
<translation type="obsolete">Ligature</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="363"/>
<source>Specials</source>
<translation>Posebno</translation>
<translation type="obsolete">Posebno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="369"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grška pisava</translation>
<translation type="obsolete">Grška pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="375"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Razširjena grška pisava</translation>
<translation type="obsolete">Razširjena grška pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="381"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Cirilica</translation>
<translation type="obsolete">Cirilica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="387"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Cirilica - dodatek</translation>
<translation type="obsolete">Cirilica - dodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="393"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabska pisava</translation>
<translation type="obsolete">Arabska pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="399"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Razširjena arabska A</translation>
<translation type="obsolete">Razširjena arabska A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="405"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Razširjena arabska B</translation>
<translation type="obsolete">Razširjena arabska B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="411"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrejska pisava</translation>
<translation type="obsolete">Hebrejska pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
8460,22 → 10318,22
<translation type="obsolete">Vpišite štiriznakovno vrednost unicode sem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="31"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation>Paleta znakov Scribus (*.ucp);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="584"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation>Izberite ime datoteke za odpiranje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="648"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<source>Error</source>
<translation>Napaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="611"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="256"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation>Napaka pri branju datoteke %1 - datoteka je najverjetneje poškodovana.</translation>
</message>
8485,7 → 10343,7
<translation type="obsolete">Izberite ime datoteke za shranjevanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="649"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Datoteke %1 ni mogoče zapisati</translation>
</message>
8507,7 → 10365,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="19"/>
<source>Quick Palette</source>
<translation>Hitra paleta</translation>
<translation type="obsolete">Hitra paleta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="49"/>
8522,7 → 10380,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="88"/>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation>Napredna paleta</translation>
<translation type="obsolete">Napredna paleta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="164"/>
8530,31 → 10388,224
<translation type="obsolete">Če pritisnete in držite pritisnjen desni miškin gumb, lahko vidite pomanjšano sličico. Tipka Vstavi doda znak v spodnjo izbiro, tipka Izbriši pa odstrani zadnjega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Želite izprazniti paleto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Odstranili boste vse znake s palete. Ste prepričani?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="30"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation>Pokaži/skrij napredno paleto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished">Celoten nabor znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished">Osnovni latin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished">Latin-1 dodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished">Latin razširjeni A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished">Latin razširjeni B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished">Splošno naglaševanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished">Nad- in podpisano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished">Valutni simboli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished">Črkam podobni znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished">Oblike števil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Puščice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished">Matematični znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished">Risanje s kvadratki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished">Blokovski elementi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished">Geometrijski liki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished">Razni simboli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished">Viseče oznake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished">Različice male oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished">Ligature</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Posebno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished">Razširjena grška pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished">Cirilica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished">Cirilica - dodatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished">Razširjena arabska A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished">Razširjena arabska B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished">Hebrejska pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Pisava:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished">Vpišite štiriznakovno vrednost unicode sem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vstavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="181"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished">Izbriši trenutno izbiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
8926,12 → 10977,12
<translation type="obsolete">Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="362"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="353"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Kopija %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="364"/>
<source>New Color</source>
<translation>Nova barva</translation>
</message>
8956,12 → 11007,12
<translation type="obsolete">Dokumenti (%1);;Druge datoteke (%2);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Information</source>
<translation>Podatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
8979,12 → 11030,12
<translation>Če je upravljanje barv omogočeno, potem opozorilni trikotnik predstavlja opozorilo, da je barva morda zunaj barvnega gamuta profila trenutno izbranega tiskalnika. To pomeni, da barve morda ne bo mogoče natisniti natanko tako, kot je videti na zaslonu. Spot barve nakazuje rdeči krožec. Več namigov o opozorilih gamuta najdete v sprotni pomoči pod Upravljanje barv. Registracijske barve imajo poleg barve registracijsko oznako. Registracijske barve uporabljajte le za oznake za tiskalnik in za obrezovanje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="311"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation>Vse podprte vrste (%1);;Dokumenti (%2);;Druge datoteke (%3);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="312"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9908,20 → 11959,25
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Nastavitve predogleda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Prilepi datoteko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Izbriši stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
9952,7 → 12008,7
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
9962,32 → 12018,32
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Krožen preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Metoda navadnega ali prelivnega polnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Senca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1002"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Prekrivnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Navpičen preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
</message>
9997,47 → 12053,47
<translation type="obsolete">Barva izbranega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Križno diagonalni preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Uredi lastnosti barve polnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Nasičenost barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Diagonalni preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Uredi lastnosti barve črte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Normal</source>
<translation>Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Vodoraven preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Prost enosmeren preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Prost krožen preliv</translation>
</message>
10052,7 → 12108,7
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
<source> pt</source>
<translation>točk</translation>
</message>
10082,7 → 12138,7
<translation type="obsolete">pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Vector</source>
<translation>Premakni vektor</translation>
</message>
10094,147 → 12150,147
z desnim pa konec vektorja preliva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1043"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Začetek vektorja preliva premikate s pritisnjenim levim miškinim gumbom, konec pa z desnim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="988"/>
<source>Offsets</source>
<translation>Zamiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="993"/>
<source>Scaling</source>
<translation>Sprememba merila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation>Sprememba merila X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation>Sprememba merila Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rotation</source>
<translation>Sukanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<source>Angle</source>
<translation>Kot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Pattern</source>
<translation>Vzorec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation>Nastavitve prosojnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Način spajanja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Darken</source>
<translation>Potemni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Posvetli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Pomnoži</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Screen</source>
<translation>Zaslon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Prekrij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Ostra luč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Mehka luč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Difference</source>
<translation>Razlika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Izključitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Barvno posvetli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Barvno potemni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Hue</source>
<translation>Obarvanost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasičenost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Svetilnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation>Prikaži le uporabljene barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation>Prikaži vse barve iz barvnega seznama dokumenta ali le že uporabljene barve</translation>
</message>
10901,12 → 12957,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Uvoz ni uspel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Uvoz dokumenta Word ni uspel
11542,7 → 13598,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="467"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
11551,12 → 13607,12
ni uspel!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="468"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Usodna napaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="865"/>
<source>Error</source>
<translation>Napaka</translation>
</message>
11566,27 → 13622,27
<translation type="obsolete">Uvažanje PostScripta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="79"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Preučevanje PostScripta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="473"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Tvorba predmetov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="864"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Pretvorba %1 slik ni uspela!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="76"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Uvažanje: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="738"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="731"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
12077,42 → 14133,42
<translation>Učinki na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1393"/>
<source>Blur</source>
<translation>Zabrisanost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1371"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Svetlost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1362"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Obarvanost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1377"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="973"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="981"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Sivinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="983"/>
<source>Invert</source>
<translation>Preobrni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1406"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Posteriziraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1383"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Izostri</translation>
</message>
12132,12 → 14188,12
<translation>Uporabljeni učinki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="611"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="616"/>
<source>OK</source>
<translation>V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="615"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="620"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
12162,22 → 14218,22
<translation>Barva 4:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1412"/>
<source>Duotone</source>
<translation>Dvobarvno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Tritone</source>
<translation>Tribarvno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1499"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>Štiribarvno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1565"/>
<source>Curves</source>
<translation>Krivulje</translation>
</message>
12185,27 → 14241,27
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Datoteka že obstaja. Jo želite prepisati?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="205"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>že obstaja. Jo želite prepisati?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Shrani kot sliko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="192"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation>Za takšno velikost slike primanjkuje pomnilnika.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="219"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Napaka pri zapisovanju izhodnih datotek.</translation>
</message>
12228,12 → 14284,12
<translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Spremeni končno mapo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
12240,17 → 14296,17
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Vrste datotek za izvoz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
</message>
12320,12 → 14376,12
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Izvozi obseg strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
12334,12 → 14390,12
več strani ali samo številka posamezne strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Izvozi vse strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Ločljivost slik. Za uporabo na zaslonu
12356,7 → 14412,7
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Velikost slik. 100% za brez sprememb, 200% za dvojno velikost, itn.</translation>
</message>
12371,12 → 14427,12
<translation>Velikost slike v slikovnih točkah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12753,12 → 14809,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="592"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Nekatere pisave, uporabljene v tem dokumentu, so bile nadomeščene:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="595"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="596"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>je bila zamenjana z:</translation>
</message>
13507,12 → 15563,12
<context>
<name>GradientEditor</name>
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="327"/>
<source>Position:</source>
<translation>Položaj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="328"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
13522,7 → 15578,7
<translation type="obsolete">Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="336"/>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation>Dodajte, spremenite ali odstranite barvne postanke</translation>
</message>
13578,12 → 15634,12
<translation type="obsolete">&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="55"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="65"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>&amp;Izbriši</translation>
</message>
13593,17 → 15649,17
<translation type="obsolete">&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="100"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="94"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="104"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Izbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="119"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Zakleni vodila</translation>
</message>
13648,7 → 15704,7
<translation type="obsolete">Nanašajoč se na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="287"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="281"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Stran</translation>
</message>
13704,127 → 15760,127
<translation type="obsolete">Prazno vodilo (0,0) že obstaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="43"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="31"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation>&amp;Posamično</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="146"/>
<source>Horizontals</source>
<translation>Vodoravnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="356"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="307"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="233"/>
<source>Verticals</source>
<translation>Navpičnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="97"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="122"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="326"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="320"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation>&amp;Uporabi na vseh straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="329"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="323"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="140"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation>&amp;Stolpec/vrstica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="152"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation>&amp;Število:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="181"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="175"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation>U&amp;porabi razmik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="178"/>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="281"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="275"/>
<source>Refer To</source>
<translation>Nanašajoč se na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="349"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="343"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="300"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="294"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation>&amp;Robovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="310"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="304"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation>&amp;Izbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="245"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="239"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation>Števi&amp;lo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="268"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="262"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>Uporabi &amp;razmik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="271"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="265"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="337"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="331"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>&amp;Razno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="343"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="337"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Izbriši vsa vodila s trenutne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="346"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="340"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Izbriši vodila s &amp;trenutne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="356"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Izbriši vsa vodila iz trenutnega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="353"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Izbriši vodila iz &amp;vseh strani</translation>
</message>
13834,97 → 15890,97
<translation>Upravitelj vodil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation>Dodaj novo vodoravno vodilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="247"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation>Izbriši izbrano vodoravno vodilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation>Dodaj novo navpično vodilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation>Izbriši izbrano navpično vodilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation>Zakleni vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation>Uporabi na vseh straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation>Število vodoravnih vodil, ki naj bodo ustvarjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation>Število navpičnih vodil, ki naj bodo ustvarjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation>Ustvari vrstice z vodili, z dodatnim razmikom med vrsticami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="262"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation>Ustvari stolpce z vodili, z dodatnim razmikom med stolpci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="263"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation>Ustvari izbrano število vodoravnih vodil glede na trenutno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="264"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Ustvari izbrano število vodoravnih vodil glede na robove trenutne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="265"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Ustvari izbrano število vodoravnih vodil glede na trenuten izbor predmetov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="266"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
<translation>Ustvari izbrano število navpičnih vodil glede na trenutno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="267"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Ustvari izbrano število navpičnih vodil glede na robove trenutne strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="268"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Ustvari izbrano število navpičnih vodil glede na trenuten izbor predmetov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="269"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation>Uporabi prikazana vodila na vseh straneh dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="270"/>
<source>Delete all guides shown on the current page</source>
<translation>Izbriši vsa vodila na trenutni strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="271"/>
<source>Delete all guides from all pages</source>
<translation>Izbriši vsa vodila na vseh straneh</translation>
</message>
14255,22 → 16311,22
<translation type="obsolete">Dovoljena &amp;zaporedna deljenja: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation>Seznam prezrtih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation>Dodaj nov vnos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation>Uredi vnos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation>Seznam izjem</translation>
</message>
15641,22 → 17697,22
<translation>Želite izbrisati tudi vse predmete na tej plasti?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<source>Add a new layer</source>
<translation>Dodaj novo plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="591"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Izbriši plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="592"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Dvigni plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="593"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Spusti plast</translation>
</message>
15756,45 → 17812,55
<translation>Svetilnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<source>Duplicates the current layer</source>
<translation>Podvoji trenutno plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="592"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation>Barva indikatorja plasti - Vsaka plast ima dodeljeno barvo za prikaz na platnu, če so vključeni indikatorji plasti. Dvokliknite za urejanje barve. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation>Naredi plast vidno - Izključite, če želite skriti plast iz prikaza </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="598"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation>Natisni plast - Izključite, če želite onemogočiti tiskanje. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="595"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="599"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation>Zakleni ali Odkleni plast - Neizbrano je odklenjeno </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="600"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation>Besedilo poteka okoli predmetov na spodnjih plasteh - Z vključitvijo te nastavitve vsilite besedilnim okvirom, da potekajo okoli drugih predmetov, celo na plasteh pod njimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="601"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation>Orisni način - Vključi ali izključi žični prikaz predmetov, da pohitri prikaz zelo zapletenih predmetov.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="602"/>
<source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
<translation>Ime plasti - Z dvoklikom na ime plasti omogoča urejanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="594"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF-1.4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="595"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF-1.4 and SVG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LegacyMode</name>
15804,12 → 17870,12
<translation type="obsolete">Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5024"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5023"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4994"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4993"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Vse podprte vrste datotek</translation>
</message>
16639,7 → 18705,7
<translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="116"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation>Resnično želite izbrisati to glavno stran?</translation>
</message>
16654,12 → 18720,12
<translation type="obsolete">&amp;Da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="143"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="143"/>
<source>New Master Page</source>
<translation>Nova glavna stran</translation>
</message>
16669,17 → 18735,17
<translation type="obsolete">Kopija %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="244"/>
<source>Name:</source>
<translation>Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="244"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Nova glavna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="297"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopija #%1 od </translation>
</message>
16709,35 → 18775,40
<translation>Uvozi glavne strani iz drugega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="244"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nova glavna stran %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="387"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Glavne strani ni mogoče preimenovati</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="387"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>Navadne strani ni mogoče preimenovati.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="391"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Preimenuj glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="391"/>
<source>New Name:</source>
<translation>Novo ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="141"/>
<source>Copy #%1 of %2</source>
<translation>Kopija št. %1/%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="112"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Mdup</name>
16865,7 → 18936,7
<translation type="obsolete">točk</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="51"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
16883,45 → 18954,50
<translation type="unfinished">X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="145"/>
<source>10000.0000</source>
<translation type="unfinished">10000.0000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="36"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="unfinished">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="82"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="53"/>
<source>X2:</source>
<translation type="unfinished">X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="112"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="70"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="unfinished">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="87"/>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Dolžina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="172"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="104"/>
<source>DX:</source>
<translation type="unfinished">DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="202"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="121"/>
<source>DY:</source>
<translation type="unfinished">DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="232"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="138"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Kot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="155"/>
<source>Unit:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MenuTest</name>
17050,7 → 19126,7
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="52"/>
<source>Chan&amp;ge...</source>
<translation>&amp;Spremeni ...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Spremeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="55"/>
17111,6 → 19187,11
<source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Vpišite spisek uvoznih žetonov ločenih z vejicami. Žeton je lahko * za vse strani, 1-5 za območje ali številka posamezne strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="52"/>
<source>&amp;Select...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MeshDistortionDialog</name>
17971,22 → 20052,22
<translation type="obsolete">Številka &amp;prve strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="291"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>&amp;Privzeta merska enota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="301"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>&amp;Samodejni besedilni okviri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="311"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Razdalja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="303"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Stolpci:</translation>
</message>
18046,7 → 20127,7
<translation>Začetno število strani dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="285"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation>Š&amp;tevilo strani:</translation>
</message>
18081,7 → 20162,7
<translation type="obsolete">Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="356"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
18111,7 → 20192,7
<translation>Prva stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="323"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation>Pokaži nastavitve dokumenta po izdelavi</translation>
</message>
18160,7 → 20241,7
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Vozlišča</translation>
</message>
18172,117 → 20253,117
sicer glede na predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Ponastavi to nadzorno točko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Izbriši vozlišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Dodaj vozlišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Premakni vozlišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Premakni nadzorne točke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Ponastavi nadzorne točke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolutne koordinate</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>&amp;Uredi obrobo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Ponastavi obrobo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Končaj urejanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Nadzorne točke premikaj neodvisno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Nadzorne točke premikaj simetrično</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Odpri mnogokotnik ali odreži krivuljo bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Zapri to krivuljo bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Vodoravno prezrcali pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Navpično prezrcali pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Pot razreži vodoravno proti levi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Pot razreži navpično navzgor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Pot razreži navpično navzdol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Pot zasukaj v nasprotni smeri urinih kazalcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Pot zasukaj v smeri urinih kazalcev</translation>
</message>
18292,12 → 20373,12
<translation type="obsolete">Zmanjšaj velikost poti za prikazanih %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Povečaj velikost poti za prikazanih %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Kot sukanja</translation>
</message>
18307,57 → 20388,57
<translation type="obsolete">Povečaj ali zmanjšaj za %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Vključi način za urejanje obrob</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Ponastavi obrobo na osnovno obliko okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Pot razreži vodoravno proti desni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Če je vključeno, so koordinate relativne glede na stran, sicer glede na predmet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zmanjšaj velikost poti za prikazanih %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Zmanjšaj velikost poti za prikazano vrednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Povečaj velikost poti za prikazano vrednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Odstotek povečave ali pomanjšave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Vrednost, za katero naj se poveča ali pomanjša</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Nastavi obrobo na porezavo slike</translation>
</message>
18372,30 → 20453,40
<translation type="obsolete">Uporabi posebne učinke leč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Ponastavi obrobo na pot porezave slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>na platno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<source>to Page</source>
<translation>na stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="297"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Ta dokument ni videti kot datoteka OpenOffice Draw.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="687"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="632"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
18403,7 → 20494,7
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Uvozi iz &amp;OpenOffice Draw ...</translation>
</message>
18418,34 → 20509,34
<translation type="obsolete">Uvozi OpenOffice Draw datoteko v trenuten dokument in spremeni vektorske podatke v Scribusove predmete.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Uvozi datoteke OpenOffice.org Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Uvozi večino datotek OpenOffice.org Draw v trenutni dokument, njihovi vektorski podatki se pretvorijo v predmete Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="126"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="138"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.x Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation>Ta datoteka vsebuje nekatere nepodprte značilnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="206"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Datoteke ni mogoče uvoziti</translation>
</message>
18597,14 → 20688,14
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+f</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
18664,7 → 20755,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save as</source>
<translation>Shrani kot</translation>
<translation type="obsolete">Shrani kot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
18693,6 → 20784,11
<translation>Mape ni mogoče ustvariti:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Shrani kot</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PDFLibCore</name>
18717,37 → 20813,37
<translation>Izvažanje predmetov na trenutni strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2516"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2532"/>
<source>Page:</source>
<translation>Stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2529"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2545"/>
<source>Date:</source>
<translation>Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7530"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7659"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7535"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7664"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Slike ni mogoče zapisati: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7540"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7669"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Maske slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7545"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7674"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Za obdelavo slike primanjkuje pomnilnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7525"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7654"/>
<source>A write error occured, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19938,7 → 22034,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation>Poreži do robov strani</translation>
<translation type="obsolete">Poreži do robov strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="245"/>
19995,6 → 22091,11
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation>Omogoča vključevanje barvnih profilov v tok tiskanja, če je upravljalnik barv vključen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PSLib</name>
20009,32 → 22110,32
<translation type="obsolete">Izvažanje strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1793"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Obdelovanje glavne strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1793"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Izvažanje strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1726"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation>Pisanje podatkov slike ni uspelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1731"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1736"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Maske slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1741"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Za obdelavo slike primanjkuje pomnilnika</translation>
</message>
20405,37 → 22506,37
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="376"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="396"/>
<source>Line</source>
<translation>Črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="392"/>
<source>Text</source>
<translation>Besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="388"/>
<source>Image</source>
<translation>Slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="404"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Lomljena črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="400"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Mnogokotnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="408"/>
<source>PathText</source>
<translation>Besedilo po poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3563"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3599"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopija</translation>
</message>
20655,15 → 22756,20
<translation type="obsolete">Slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="342"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Nastavitve predogleda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="404"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="411"/>
<source>Image</source>
<translation>Slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="266"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
20694,22 → 22800,22
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="538"/>
<source>Error</source>
<translation>Napaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="161"/>
<source>Running the external application failed!</source>
<translation>Poganjanje zunanje aplikacije ni uspelo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="233"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation>Začasne datoteke za zagon aplikacije ni mogoče ustvariti!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
<source>Information</source>
<translation>Podatki</translation>
</message>
20744,7 → 22850,7
<translation type="obsolete">Poganjanje urejevalnika &quot;%1&quot; ni uspelo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="401"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation>Poganjanje aplikacije &quot;%1&quot; ni uspelo!</translation>
</message>
20774,7 → 22880,7
<translation type="obsolete">V redu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="543"/>
<source>Running</source>
<translation>Poteka</translation>
</message>
20784,32 → 22890,32
<translation type="obsolete">Koda napake </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="391"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start!</source>
<translation>Program &quot;%1&quot; se ni zagnal!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="395"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation>Program &quot;%1&quot; se je sesul!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="525"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="532"/>
<source>Application</source>
<translation>Program</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="526"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="533"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="535"/>
<source>State</source>
<translation>Stanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="533"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="540"/>
<source>Finished</source>
<translation>Dokončano</translation>
</message>
20819,15 → 22925,25
<translation>Upodobi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="253"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation>Konfiguracijska datoteka ne navaja poti programa!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="524"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Upodobi okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="219"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="407"/>
<source>No application defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem_PathText</name>
20855,32 → 22971,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3399"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3422"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Povezano besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3401"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3424"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Besedilni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3405"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3428"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Odstavki: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3413"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3436"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Vrstice: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3419"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3442"/>
<source>Words: </source>
<translation>Besede: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3450"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Znaki: </translation>
</message>
20942,17 → 23058,17
<translation type="obsolete">Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="933"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation>Razporedi strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="934"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation>Glavne strani na voljo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="935"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation>Strani dokumenta:</translation>
</message>
20962,20 → 23078,30
<translation type="obsolete">Seznam glavnih strani v dokumentu. Imena glavnih strani lahko povlečete na spodnji pogled strani, s čimer uveljavite glavno stran, ali na prazen prostor, da ustvarite nove strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="938"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation>Seznam navadnih strani v dokumentu, prikazan s postavitvijo dokumenta. Strani je mogoče povleči za premestitev ali jih izbrisati.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="939"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation>Povlecite strani ali glavne strani na koš, s tem jih izbrišete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="937"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="628"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="632"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished">Resnično želite izbrisati to glavno stran?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageSelector</name>
20990,7 → 23116,7
<translation type="obsolete"> od %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="266"/>
<source>%1 of %2</source>
<translation>%1 od %2</translation>
</message>
21145,6 → 23271,72
</message>
</context>
<context>
<name>PathConnectDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
<source>Connect first Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
<source>Starting Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>End Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<source>with second Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<source>with:</source>
<translation type="unfinished">z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
<source>a straight Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>Points moving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished">Predogled na platnu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathConnectPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="90"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathCutPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="70"/>
21275,37 → 23467,37
<translation>Logične operacije nad potmi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="149"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="158"/>
<source>Keep a copy of the original Item after applying the operation</source>
<translation>Ohrani kopijo izvirnega elementa po izvedbi operacije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="161"/>
<source>keep</source>
<translation>Ohrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="97"/>
<source>+</source>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="195"/>
<source>=</source>
<translation>=</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="274"/>
<source>Operation</source>
<translation>Operacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="357"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="381"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation>Zamenjaj lika</translation>
</message>
21312,33 → 23504,119
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="386"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
<translation type="obsolete">Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="407"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<translation>Rezultat dobi barvo:</translation>
<translation type="obsolete">Rezultat dobi barvo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="417"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="427"/>
<source>first Shape</source>
<translation>prvega lika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="427"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="440"/>
<source>second Shape</source>
<translation>drugega lika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="41"/>
<source>First source shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="139"/>
<source>Second source shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="234"/>
<source>The resulting shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="286"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="305"/>
<source>Substrats the second shape from the first shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="321"/>
<source>Intersection of the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="337"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="353"/>
<source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="378"/>
<source>Exchange the source shapes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="418"/>
<source>Result gets Color from:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="437"/>
<source>The resulting shape gets the color of the first source shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="447"/>
<source>The resulting shape gets the colors listed below.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="450"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="462"/>
<source>Stroke:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="478"/>
<source>Select stroke color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="488"/>
<source>Fill:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="498"/>
<source>Select fill color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="103"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<translation>Rezultat dobi barvo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="127"/>
<source>Intersection gets Color of:</source>
<translation>Presek dobi barvo:</translation>
</message>
21346,32 → 23624,32
<context>
<name>PathFinderPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="74"/>
<source>Path Operations...</source>
<translation>Operacije nad potmi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="78"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Orodja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="103"/>
<source>Path Operations</source>
<translation>Operacije nad potmi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="104"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation>Izvedi zanimive logične operacije na poteh.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation>Različica Qt je prestara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation>Ta vtičnik zahteva knjižnico Qt različice 4.3.3 ali novejšo</translation>
</message>
21693,7 → 23971,7
<translation type="obsolete">Upravljaj s slikami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="422"/>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation>Scribus - Iskanje slik</translation>
</message>
21703,7 → 23981,7
<translation type="obsolete">Neuspešno iskanje: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="422"/>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation>Ni slike z imenom &quot;%1&quot;.</translation>
</message>
21713,52 → 23991,52
<translation type="obsolete">Izberi osnovno mapo za iskanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="253"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation>Ni na strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="278"/>
<source>JPG</source>
<translation>JPG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="281"/>
<source>TIFF</source>
<translation>TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="284"/>
<source>PSD</source>
<translation>PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="287"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation>EPS/PS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="290"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="293"/>
<source>JPG2000</source>
<translation>JPG2000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="299"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation>vdel. PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="305"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="322"/>
<source>n/a</source>
<translation>ni na voljo</translation>
</message>
21883,12 → 24161,12
<translation>Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="228"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation>Razvrsti po imenu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="230"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation>Razvrsti po straneh</translation>
</message>
22022,28 → 24300,33
<source>Apply non destructive effects to the image in its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="264"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PixmapExportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="59"/>
<source>Save as &amp;Image...</source>
<translation>Shrani kot &amp;sliko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="78"/>
<source>Export As Image</source>
<translation>Izvozi kot sliko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="79"/>
<source>Exports selected pages as bitmap images.</source>
<translation>Izbrane strani izvozi kot rastrske slike.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="123"/>
<source>Save as Image</source>
<translation type="obsolete">Shrani kot sliko</translation>
<translation type="unfinished">Shrani kot sliko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="130"/>
22051,10 → 24334,20
<translation type="obsolete">Napaka pri zapisovanju izhodnih datotek.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="145"/>
<source>Export successful</source>
<translation>Izvoz je bil uspešen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="118"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="124"/>
<source>The target location %1 must be writable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PluginManager</name>
22289,47 → 24582,47
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="55"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>&amp;Koti:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Koti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="75"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Sukanje:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Sukanje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="91"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Uveljavi &amp;faktor</translation>
<translation type="obsolete">Uveljavi &amp;faktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="106"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="110"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Faktor:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="140"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Število kotov mnogokotnika</translation>
<translation type="obsolete">Število kotov mnogokotnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="142"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Zasukanost mnogokotnika v stopinjah</translation>
<translation type="obsolete">Zasukanost mnogokotnika v stopinjah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="143"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Spremeni obliko mnogokotnika z uporabo faktorja vbočenosti ali izbočenosti </translation>
<translation type="obsolete">Spremeni obliko mnogokotnika z uporabo faktorja vbočenosti ali izbočenosti </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="144"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Vzorčni poligon</translation>
<translation type="obsolete">Vzorčni poligon</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
22341,10 → 24634,73
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="146"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation>Negativna vrednost pomeni vbočenost (zvezdastost) mnogokotnika, pozitivna pa izbočenost</translation>
<translation type="obsolete">Negativna vrednost pomeni vbočenost (zvezdastost) mnogokotnika, pozitivna pa izbočenost</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PolygonWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Obrazec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="30"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Koti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="76"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="121"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="143"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="unfinished">Spremeni obliko mnogokotnika z uporabo faktorja vbočenosti ali izbočenosti </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="146"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation type="unfinished">Uveljavi &amp;faktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="187"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation type="unfinished">Negativna vrednost pomeni vbočenost (zvezdastost) mnogokotnika, pozitivna pa izbočenost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="216"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="206"/>
<source>C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Preferences</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
24028,17 → 26384,17
<translation type="obsolete">Srednja desna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2052"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="808"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Želite prenesti stare nastavitve Scribusa?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="810"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation>Scribus je zaznal datoteke nastavitev različice 1.2.
24045,27 → 26401,27
Ali jih želite uporabiti z novo različico?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2052"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1682"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>Datoteke z nastavitvami &quot;%1&quot; ni mogoče odpreti za pisanje: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Neuspešno pisanje v datoteko nastavitev &quot;%1&quot;: QIODevice koda stanja %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Neuspešno odpiranje datoteke nastavitev &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Neuspešno branje nastavitev XML iz &quot;%1&quot;: %2 v vrstici %3, znak %4</translation>
</message>
24085,23 → 26441,23
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2380"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2386"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Napaka pri zapisovanju nastavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2386"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2392"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Scribus ni uspel shraniti svojih nastavitev: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Preverite dovoljenja datoteke in mape ter razpoložljiv prostor na disku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2399"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2405"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Napaka pri nalaganju nastavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2404"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2410"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Scribus ni uspel naložiti svojih nastavitev: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Naložene bodo privzete vrednosti.</translation>
</message>
24210,7 → 26566,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<source>Save as</source>
<translation>Shrani kot</translation>
<translation type="obsolete">Shrani kot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../printdialog.cpp" line="67"/>
24635,6 → 26991,11
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation type="obsolete">Uporabi nastavitve dodatka za porezavo iz nastavitev dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Shrani kot</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrintDialogBase</name>
24767,7 → 27128,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation>To omogoča natančno določitev velikosti datoteke PostScript. Ni priporočeno, razen če to zahteva vaš tiskalnik.</translation>
<translation type="obsolete">To omogoča natančno določitev velikosti datoteke PostScript. Ni priporočeno, razen če to zahteva vaš tiskalnik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="363"/>
24777,7 → 27138,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation>Poreži do robov strani</translation>
<translation type="obsolete">Poreži do robov strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
24787,7 → 27148,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijanske, rumene in magentne barve s črnino. POD (UCR) se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej narediti nekaj poskusov. POD (UCR) tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti črnil CMY.</translation>
<translation type="obsolete">To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijanske, rumene in magentne barve s črnino. POD (UCR) se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej narediti nekaj poskusov. POD (UCR) tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti črnil CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="389"/>
24960,11 → 27321,26
<source>Include PDF Annotations and Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
<source>This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
24989,12 → 27365,12
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<source> pt</source>
<translation> točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4825"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4827"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
25004,22 → 27380,22
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Premakni v ozadje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4833"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4835"/>
<source>Level</source>
<translation>Raven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<source>Width</source>
<translation>Širina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Obdrži razmerje spremembe merila X in Y enako</translation>
</message>
25029,32 → 27405,32
<translation type="obsolete">Izberi spodnji levi kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Lastnosti besedila po poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5201"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Spremeni nastavitve levih ali končnih točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Prezrcali vodoravno </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5043"/>
<source>No Style</source>
<translation>Brez sloga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Prezrcali navpično</translation>
</message>
25064,102 → 27440,102
<translation type="obsolete">Izberi zgornji desni kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5233"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Namen upodobitve slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in dnom okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Raven konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5221"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Uredi nastavitve tabulatorja v besedilnem okviru ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Razdalja do krivulje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5144"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Točka, od katere se merijo razdalje ali koti sukanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Navpični zamik slike znotraj okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Razdalja med stolpci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5232"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Izvorni profil slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Spremeni velikost slike navpično</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4982"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Zaobljen spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Namen upodobitve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Črta na dnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3558"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3560"/>
<source>Column width</source>
<translation>Širina stolpcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5142"/>
<source>Height</source>
<translation>Višina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Ime izbranega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Premakni v ospredje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Nasičenost barve črte besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Velikost pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>End Points</source>
<translation>Končne točke</translation>
</message>
25169,12 → 27545,12
<translation type="obsolete">Senca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4839"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4841"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Oblika:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5140"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Navpični položaj trenutnega izhodišča</translation>
</message>
25186,32 → 27562,32
Prosim, izberite drugo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Spremeni velikost slike vodoravno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Nasičenost barve polnila besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Leva točka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5221"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Vodoravni zamik slike znotraj okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in vrhom okvirja</translation>
</message>
25221,27 → 27597,27
<translation type="obsolete">Posebna razdalja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4815"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4817"/>
<source>Properties</source>
<translation>Lastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Črta na vrhu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Vrste spojev črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Debelina črte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Širina spremembe merila znakov</translation>
</message>
25256,32 → 27632,32
<translation type="obsolete">Izberi spodnji desni kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Kvadraten konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5140"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5143"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Sukanje predmeta okrog trenutnega izhodišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Črta na desni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Črta na levi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5205"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Vrste zaključkov črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Pokaži krivuljo</translation>
</message>
25291,17 → 27667,17
<translation type="obsolete">Ročno zgoščevanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Zakleni ali odkleni predmet </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Zaznavno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Preklopi med presledkom in širino stolpca</translation>
</message>
25311,22 → 27687,22
<translation type="obsolete">Barva črte besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Nakaže raven, na kateri je predmet, 0 pomeni, da je predmet na dnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Naj slika ustreza velikosti okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Zakleni ali odkleni velikost predmeta</translation>
</message>
25341,57 → 27717,57
<translation type="obsolete">Izberi zgornji levi kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5231"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Uporabi raje razmerje stranic slike in ne okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5151"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Premakni eno raven navzgor </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Nagnjen spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Slog črte trenutnega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Premakni eno raven navzdol </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Spoj pod kotom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Zaobljen konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4826"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4828"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Geometrija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5219"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in levim robom okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4832"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4834"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Izhodišče:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasičenost</translation>
</message>
25406,12 → 27782,12
<translation type="obsolete">Barva polnila besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Uredi obliko okvira ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Ohrani razmerja</translation>
</message>
25421,17 → 27797,17
<translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in desnim robom okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Vhodni profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5205"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Vzorec črte</translation>
</message>
25441,102 → 27817,102
<translation type="obsolete">Izberi središče za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Črte celic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Vodoravni položaj trenutnega izhodišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Dovoli, da je slika lahko druge velikosti kot okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Nastavi radij zaobljenosti roba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Izberi obliko okvira ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<source>Distance of Text</source>
<translation>Razdalja besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Število stolpcev v okviru besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Razmik vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Začetni zamik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4817"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4819"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4820"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4822"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4818"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4820"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4819"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4821"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4821"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4823"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4822"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4824"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4829"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4831"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Širina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4830"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4832"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Višina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4831"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4833"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Sukanje:</translation>
</message>
25546,7 → 27922,7
<translation type="obsolete">&amp;Uredi obliko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4859"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4861"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>&amp;Zaobljeni
25553,7 → 27929,7
robovi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4861"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4863"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Stolpci:</translation>
</message>
25563,27 → 27939,27
<translation type="obsolete">&amp;Razdalja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>&amp;Vrh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Dno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Levo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4873"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Desno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4874"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
</message>
25593,12 → 27969,12
<translation type="obsolete">Besedilo &amp;poteka okrog okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Uporabi &amp;okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>&amp;Uporabi obrobno črto</translation>
</message>
25628,72 → 28004,72
<translation type="obsolete">&amp;Jezik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Prosto spreminjanje merila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>&amp;Sprememba merila X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Sprememba &amp;merila Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Raztegni na &amp;velikost okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>&amp;Sorazmerno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>&amp;Izhodišče:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>&amp;Vrsta črte:</translation>
</message>
<message>